Page 1

ΕΤΟΣ 18ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4175 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΠΕΤΥΧΕ»:

ΠΟΙΝΗ 9 ΜΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΑΝΤΙ2ΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΙΦΙ!

Κ άλ ε σ µ α απ ό το Ε ργ ατι κ ό Κ έ ντρο Ε λ ε υσ ί νας – ∆ υτι κ ή ς Ατ τι κ ή ς σ τη ν

Οι π α ραβ άτ ες είχαν ο ηγ ηθ εί στην ∆ικαιοσύνη τ ο 2007 κα τόπ ιν π αρ έµβ ασης το υ Αντι ή µα ρχο υ Παν αγιώ τη Λινάρ ο υ και της Αστ υνο µίας - Σελί α 2

συγ κέντρ ωση που θα γίνει στην Πλατεία ∆ η µ αρχ εί ο υ Ασ π ρο π ύργ ο υ Σελί α 16

Νίκας: «Ο ∆ήµος είναι µπαταχτσής»

Σ ελί α 3

∆ήµαρχος Ασπρόπυργου : «Από τρίτος ∆ήµος στη λίστα τω ν υπερχρεω µένω ν, είµαστε ένας υγιής ∆ήµος.»

Έχουµε ξεφύγει µε τις ράσεις µας, από το καβούκι του Θριασίου Πε ίου Οι µαθητές «έκλεψαν

την παράσταση» στο ∆ηµοτικό Θέατρο Μάνδρας Ο «θίασος» του 1ου Γυµνασίου παρουσίασε µε εξαιρετικό τρόπο το έργο «Μια τρελή, τρελή οικογένεια» και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό της περιοχής / Σελίδα 8

ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΠ - ΕΣΠΑ ΚΑΙ… ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΟΥΝ…

Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων απαντώντας µόλις χθες, σε έγγραφα ερωτήµατα που είχε καταθέσει Στις 4/9 η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτ. Αττικής, αναφέρει ότι τα έργα απλά «µεταφέρονται» για χρηµατο ότηση στην νέα προγραµµατική περίο ο από το 2014 και µετά… και εν χάνονται - ∆ιαβάστε σελί α 9 Σελί α 5

Συνεχίζονται τα πολιτικά «πυρά» για το ΓΠΣ Μεγάρων Ο Αντιδήµαρχος

22 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

στον ∆ήµο Μεγαρέων Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά και συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου ∆ιαβάστε σελ. 7

Γ. Κουµπέτσος απαντά

Λαογραφία και παράδοση

στα «Ζερβονικόλεια» ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:

«Έρχεται» νέα αφετηρία Ταξί στα Μέγαρα;

στην κριτική «Ένωσης Πολιτών» Σ ελ ίδα 4

Όλα τα είδη για το σχολείο, προσφορές, άµεση εξυπηρέτηση! εξυπηρέτηση


2

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΠΕΤΥΧΕ»

ΠΟΙΝΗ 9 ΜΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΑ

ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΙΦΙ! Οι παραβάτες είχαν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη το 2007 κατόπιν παρέµβασης του Αντιδηµάρχου Π. Λινάρδου και της Αστυνοµίας Περιοχή Στρίφι Ελ ευσίνας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ

«

∆ιευθύντρια

Καµπάνα» 9 µηνών επιβλήθηκε πρωτόδικα σε υπόθεση απόρριψ ης επικίνδυνων χ ηµικών αποβλήτων στην περιοχή Στρίφ ι, σύµφωνα µε επίσηµη ανακοίνωση από τον ∆ήµο Ελευσίνας, ο οποίος είχ ε οδηγήσει στην δικαιοσύνη τους υπεύθυνους για συµβάν ρύπανσης στην περιοχή το 2007.

ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης

Π ρόκειται για µια ακόµη δίκη που γίν εται για απόρριψ η µπαζών και αποβλήτων στην πλέον υποβαθµισµένη περιοχή του ∆ήµου Ελευσίνας που βρίσκεται βορείω ς του Στρατιωτικού Α εροδροµίου. Η περιοχ ή αυτή δυστυχώς έχ ει γίνει «πεδίο ρύπανσης» από διάφορες προελεύσεις, γ ια απόρριψη αποβλήτων, σκουπιδιών, µπαζών ! Ο ι αντιδράσεις είναι πολλές. Μ άλιστα κατά καιρούς έχ ουν προκληθεί πυρκαγ ιές, ενώ κατ’ επανάληψη έχουν γίνει έφοδοι για σύλληψ η όσων παρανοµούν. ∆υστυχώ ς όµως το πρόβληµα παρά τις προσπάθειες δεν έχει λυθεί καθώς είναι αδύνατη η επαρκής φ ύλαξη. Ο ι απορρίψεις δυστυχώς παραµένουν… Αναφέρει ο ∆ήµος Ελευσίνας σε ανακοίνω ση από το Γ ραφ είο Τ ύπου:«Π οινή εννέα µηνών επεβλήθη πρωτόδικα, γ ια την απόρριψ η επικίνδυνων χηµικών αποβλήτων στη θέση Στρίφι από το 6 ο Τ ριµελές Πληµµελειοδικείο Αθηνών. Καταδικάστηκαν ο οδηγός του αυτοκινήτου (είχ ε κατασχ εθεί µαζί µε το περιεχόµενο) και ο ιδιοκτήτης της εταιρίας που έχει τις εγ καταστάσεις της σε γ ειτονικό ∆ήµο. Το συµβάν χρονολογείται τον Σεπτέµβριο του 2007 , όταν ο Αντιδήµαρχ ος Παναγιώτης Λ ινάρδος µε την βοήθεια των αστυνοµικών αρχών και µε την διαδικασία του αυτοφώρου, οδήγησαν τούς παραβάτες στην δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δέκατη τέταρτη (14η) δίκη που εκδικάζεται τα τελευταία 11 χ ρόνια και αφ ορά θέµατα ρύπαν σης µε µπάζα και απόβλητα στην συγκεκριµένη περιοχή».

«Να µετατραπεί το επίδοµα ανεργίας σε επίδοµα εργασίας» Πρόταση του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά – ∆υτικής Αττικής προς το Υπουργείο Εργασίας για την ενεργό υποστήριξη της παραγω γής και τον περιορισµό της ανεργίας

Μ

ια ακόµη ενδιαφέρουσα πρόταση προς το Υ πουργείο Εργασίας αυτή την φορά κατέθεσε ο Π ρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά – ∆υτικής Αττικής κ. Ανδριανός Μ ιχ άλαρος. Ζήτησε ν α µετατραπεί το επίδοµα ανεργίας σε επίδοµα εργασίας µε την ενεργοποίηση και διεύρυνση του ρόλου του ΟΑΕ∆ ως κύριο και ενεργό πλέον παράγοντα στη διάρθρωση του εργασιακού τοπίου Συγ κεκριµέν α, ο Π ρόεδρος του ΒΕΠ µε σχ ετική επιστολή του προς τον Υ πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Α σφαλίσεων κ. Γ . Βρούτση, που κοινοποιείται και στον ΟΑΕ∆, τονίζει:

«Κατόπιν των πιέσεων της Τρόικας γ ια µείω ση του προσω πικού στον ∆ηµόσιο τοµέα µέσω διαθεσιµότητας, αντίστοιχα, και στον ιδιωτικό µε τις οριζόντιες περικοπές/απολύσεις δηµιουργ είται ένα Κράτος… συνταξιούχων διαφόρων βαθµίδων αλλά, κυρίως, δίνεται η χ αριστική βολή στον ελληνικό παραγωγικό ιστό και σε ό,τι έχ ει αποµείνει από αυτόν. Μ ε τον βασικό µισθό περίπου στα 480 ευρώ ως καθαρές αποδοχές, µία… αν άσα από το αντίστοιχο επίδοµα, θεω ρούµε απαραίτητο ν α σκεφ θούµε και ν α προτείνουµε οι πόροι αυτοί αντί ν α δηµιουργ ούν απαξιω µένες ανθρώ πιν ες ψυχές στα όρια της φτώχειας, να δίδονται ω ς

επίδοµα εργ ασίας, που θα έχει την υποχρέω ση ν α βρίσκει ο ΟΑΕ∆ και το υπόλοιπο της διαφοράς της πρόσληψης, του µισθού του εκάστοτε εργ αζόµεν ου, να καλύπτεται από τον εργ οδότη. Μ ε τον τρόπο αυτό, δεν θα χρειαστεί να χ ρησιµοποιούµε πόρους από το εκάστοτε ΕΣΠΑ και ΚΠ Σ. Αντίθετα, τους πόρους αυτούς θα τους διοχ ετεύει το Υ π. Εργασίας µέσω του ΟΑΕ∆ σε αναπτυξιακά προγράµµατα, όπως των Ν.Ε.Ε. και επαπειλούµενων ανέργων. Ν α σηµειω θεί, ότι µε τη µετατροπή του επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα εργασίας θα κληθούν κάποιοι “επαγγελµατίες χρόνιοι άνεργοι”- να βγουν στην αγορά

εργασίας. Φυσικά, στην πρόταση αυτή, οι ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες θα πρέπει ν α εξαιρούνται», επισηµαίν ει στην πρότασή του προς τον Υπουργό Ε ργασίας ο Ανδριανός Μ ιχάλαρος και συγ κεκριµέν α, αναφ έρει: «Μ ετά τη λήξη του ΕΣΠΑ, τι θα γίνει; Π ού θα βρεθούν οι πόροι να στηρίξουν τη δραµατικά αυξανόµενη ανεργία; Μ ε την πρότασή µας αυτή πιστεύουµε ότι: α) Θα εξοικονοµηθούν πόροι χ ρηµατοδότησης β) Θα υπάρχ ει αµοιβαίο όφελος τόσο για τον άνεργο όσο και για τον εργοδότη και γ) Θα δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ανάταξης της ψ υχολογίας των ανέργων και αύξησης της παραγωγής».

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

Νίκας: «Ο δήµος είναι µπαταχτσής»

∆ήµαρχος: «Από τρίτος δήµος στη λίστα των υπερχρεωµένων, είµαστε ένας υγιής δήµος.»

Έχουµε ξεφύγει µε τις δράσεις µας, από το καβούκι του Θριασίου Α

υτό τουλάχιστον υποστήριξε ο δη µοτικός σύ µβουλος της µε ιοψηφία ς του Ασπρο πύργου κ. Νίκας ο ο ποίος είπε ότ ι ο ι τρά πεζες πα ίρνουν τ α χρήµα τά τους αφού έχουν συνδεθε ί ο ι λογαριασµο ί των δη µοτικ ών τ ελών µε λογαρ ιασµούς αποπληρ ωµής τοκοχρεολυσίων. Ενώ α πό την άλλη µεριά οι ιδ ιώτες στους οπο ίους οφείλει ο δή µος δ εν µπο ρούν να κάνουν τίποτ α για να πά ρουν τα χρήµα τά τους. Ο δήµαρχος απ άντησε λέγοντας ό τι τα 7 εκατοµµύρια που χρωστά ο δήµος δεν είνα ι τίποτ α µπροστ ά στα 1 5 πο υ το υ χρωστούν και ότ ι α πό υ περχρε ωµένος δήµο ς στο κόκκινο πρ ιν από δύο χρόνια τ ώρα είνα ι ένας οικονοµικά υγιής δήµος. Το συµβούλιο µπήκ ε κατ ευθε ίαν στα θ έµατ α η µερη σίας διάταξη ς.

Θέµα 1ο : Έγκ ριση 6ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπροπύργ ου κ αι τροποποί ηση τεχνικού προγράµµατος οικον οµικού έτους 2013. Κατά πλε ιοψηφία. Θέµα 2ο : Έγκ ριση της µελέτης 33/2013 και της εκτέλεσης της εργασίας ‘’∆απάνες Καθαρισµού Φρεατίων , ∆εξαµενών κλπ.’’ προϋπολογισµού 15.000 ευρώ µε ΥΠΑ. Τσόκας Γιώργος: Είναι για τα φρε άτια των οµβρίων . Πρόκειται για έλεγχο των φρεατίων εν αναµον ή των βροχών. Κατά πλειοψηφ ία. Θέµα 3ο : Λήψ η απόφασης για χορήγ ηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: Συνδέσεις ακινήτων µε το δίκτυο αποχετεύσεις ακαθάρτων –Φάσ η γ’. Τσόκας: Υπάρχει µια εργολαβί α που ζητ ά παράταση. Είν αι γύρω στις 100 συνδέσεις στο τριτεύον δίκτυο. Αφορά την οδό Θρασυβούλου η οποί α είναι σε κακά χάλια και πρέπει να ασφαλτοστρωθεί άµεσα. Περιµένουµε και τον ανάδοχ ο από τον καινούριο διαγωνισµό που θα πάρει γύρω στις 60 µέρες. Γι’ αυτό θέλουµε παράταση για ν α φτιαχτούν οι συνδέσεις συνδηµοτών που ήδη έχουν πληρώσει. Αλµπάντη ς: Συµφωνώ, απλά θέλει λίγη προσοχή για την κατασκευή και την ποιότ ητα δουλειάς. Μέχρι τώρα δεν έχουµε και τα καλύτερα δείγµατα γραφής. Τσούκας: Υπάρχει πρόβλ ηµα σε κάποιες αναµονές που έχει αφήσει ο εργολάβος και βουλών ουν µε χώµατα.

Θέµα 13ο : Λήψ η απόφασ ης επί της αριθµ . 32126/02- 09- 2013 αιτ ήσεως της εταιρείας ΜΑΡΚΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε γι α την ρύθµιση οφειλής της. Οµόφωνα. Θέµα 14ο Λ ήψη απόφ ασης επί της αριθµ. 393/12-09- 2013 απ όφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Έκθεση Εσόδων-Εξόδων ΄Β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησ ης του προϋπολογισµού έτους 2013». Νίκας: Έχουµε 22 εκατοµµύρι α ενταλθέντα και 17 εκατοµµύρια πληρω θέντα. Γιατί δεν έχουµε πληρώσει και τα 22;

Φωτογραφία από προηγούµενη συνεδρίαση Πρόεδρος ∆Σ: ∆εν είναι κακό να συµµετέχουν και οι πολίτες στην πλατεία που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι τους. Πρέπει όλοι να είµαστε ενεργοί πολίτες. ∆ήµαρχος: Νοµίζω ότι αναφέρεστε στη µεγάλη παρέµβασ η καθαρισµού και κλαδέµατ ος που κάναµε στην παραλί α και την άλλ η µέρα ξαναγέµισαν. Κάθε σπίτι πρέπει να τα µαζεύει και να τα πηγαίνει δίπλα στον κάδο και ο δήµος να είναι υποχ ρεωµένος να πάει να τα πάρει. Έχουµε πει να µας ειδοποιούν οι πολίτες όταν έχουν µπάζα ή κλ αδέµατα για να πάει το όχηµα να τα πάρει τζάµπα από την αυλ ή τους. Πρέπει να ενηµερώσουµε ο καθέν ας τους ψηφοφόρους µας τουλ άχιστον ότι εδώ δεν πληρώνουν όπω ς στην Ελευσίνα, στο Χαϊδάρι και στην Αθήν α. Είν αι απαράδεκτο αυτ ό που γίνεται. Κατά πλε ιοψηφία. 5ο : Λήψη απόφασης γι α τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙ ΣΚΕΥ ΕΣ Ο∆ΩΝ». Κατά πλε ιοψηφία.

κήπιο είναι κοινόχρηστος χώρος και έχει και όρους δόµησ ης. Πού θέλετε να το κάνουµε δηλαδή; Να το κρύψουµε σε καµιά γειτονιά; Το κάνουµε στο κέντρο της Γκορυτσάς. ∆εν καταλ αβαίνω πως πέρσι είµασταν σύµφωνοι και φέτος διαφωνούµε. Το έργο είναι απαραίτητο. Νίκας: Αν έχουµε 10 στρέµµατα και βάλ ουµε 100 ν α χτίσουµε, τότε θα χτίσουµε τα πάντα. Και παλιά λέγατε το πάρκο του Ραπαν άκη ν α το οικοδοµήσετε και να το κάνετε εµπορικό κέντρο. Άλλο αν µετά το πήρατε πίσω. ∆εν το ψηφίζω. Τσίγκος: Το ψηφίζ ουµε µε την προϋπόθεση να προσέξουµε την αισθητική του κτιρίου. Κατά πλε ιοψηφία. Θέµα 7ο : Λήψ η απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «∆ΙΑΝΟΙΞΕΙ Σ-ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΕΙ Σ Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΛΙ ΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ». Παπανικολάου: Σε ποιές περιοχές συγκεκριµένα;

Θέµα 6ο : Λήψ η απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Πρόεδρος: Εδώ ψηφίζουµε τον τρόπο εκτέλεσης.

Νίκας: Είν αι εκτός σχεδίου. Πώς γίνεται εκεί το έργο;

Νίκας: Οι χώροι αυτοί δεν είναι ενταγµένοι σε σχέδιο;

Νερούτ σος Γιάννης: Είναι δικό µας το κτίριο;

∆ήµαρχος: Θα ενταχ θούν.

Αλµπάντη ς: Είναι πάνω από 4 στρέµµατα, άρα επιτρέπεται η κατασκευή τύπου θεάτ ρου. Πρέπει να προηγ ηθεί η άδεια για να είµαστε σίγουροι ότι βγαίνει. ∆εύτερον, ξέ ρουµε ότι µετά από λίγους µήνες θα έρθει η εφαρµογή του σχεδίου που προβλέπει εκεί κοινόχρηστους χώρους. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος χώρος ή να πάτε στο υπουργείο τώρα να ζ ητήσετε να µετατραπεί ο κοινόχ ρηστος χώρος σε οικοδοµικό τετράγων ο. Αλλά αυτ ό πρέπει να γίνει τώρα προτού κατ ασκευαστεί.

Νίκας: Είναι περίεργο ν α µην ξέρουµε πότε θα έχουµε το σχέδιο της Γκορυτσάς. Τέλος πάντων. Βάσει ποιού σχεδίου το κάνουµε αυτό;

Παπανικολάου: Θέλω να υπάρχει πιο επισταµένος έλεγχος. Ώστε να προλαβαίν ουµε ότι κακοτε- Τσόκας: Μπορούµε να χτίσουµε µέχρι 1.000 χνία πάει να κάνει ο εργολάβος. Να µην τα διορτετραγωνικά. Έχουµε συντελεστή. θώνουµε εκ των υστέρων. Όσον αφορά το δεύτε ρο. Το οικ όπεδο είναι δικό µας. Η άλλη παρατήρησ η. Πράγµατι είναι κοινόΤσόκας: Υπάρχει επιβλέπων µηχανικός από την χρηστος χώρος. Μπορούµε όµως να δώσουµε υπηρεσία. έχουµε προβλ ήµατα κ αι προσπαθούµε ανταλλ αγή κ άπου αλλ ού κοινόχ ρηστο χώρο. να έχουµε τα λιγότερα. Εµείς είµαστε στα ανώτατα πολεοδοµικ ά όρι α Κατά πλε ιοψηφία . οπότε µε την άδεια θα υπάρχει και συνοδευτικ ή εισήγηση να µειωθεί ο κοινόχρηστος χώρος, Θέµα 4ο : Λήψ η απόφασης για τον τρόπο εκτέ- αφού κ αλύπτοντ αι τα δεδοµένα σε αυτή την λεσης του έργου «∆ΕΝΤ ΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ» περιοχή. Τσόκας: Η εκτέλεση του έργου θα είναι µε ανοιχτό διαγωνισµό. Τα χρήµατα βγαίν ουν από τα Μπουραντά ς: Έχω µελετήσει το σχέδιο και το ανταποδοτικά των πετρελαιοειδών. σηµείο προβλέπεται για χώρος πολιτιστικών εγκαταστάσεων και όχι για κοινόχ ρηστους χώΠαπανικολάου: Οι δενδροφυτεύσεις είναι απα- ρους. Ο κοινόχρηστος χώρος είναι δίπλα ακ ριβώ ς ραίτητες στην πόλ η µας. Όµω ς πρέπει να δώσου- και δεν χτίζουµε πάνω σε αυτόν. µε λίγη σηµασία στα υπάρχοντα δέντ ρα που δεν κλαδεύονται . Αναγκ άζοντ αι να τα κλαδε ύουν οι ∆ήµαρχος: Είχ αµε εντάξει από πέρσι αυτό το πολίτες και ο δήµος ν α µην παίρνει τα κλαδέµαέργο. Αυτ ό θα είναι ένα παράρτ ηµα του πνευµατα. Καταλ αβαίνω ότι υπάρχει απεργί α, αλλ ά πρέ- τικού µας κέντρου. ∆εύτερον. Ποιός λέει ότι δεν πει να γίνει ένας σωστός προγραµµατισµός. χτίζουµε στους κοιν όχρηστους χώρους; Το αγρο-

Πρόεδρος: Οι ερωτήσεις έχουν τελειώσει. Όλα αυτά θα απαντηθούν στη Β’ φάση που θα ξέρουµε. Κατά πλειοψηφ ία. Θέµα 8ο : Έγκ ριση του Α’ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακ α Εργ ασιών του έργου «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ». Κατά πλειοψηφία.

∆ήµαρχος: Γιατί δεν είχαµε λεφτά. Απλό δεν είναι; Νίκας: Τ ο βασικό που πρέπει να δούµε στα έσοδα – έξοδα είναι ότι στα ανακεφαλ αιωτικά έσοδα, παρόλ ο που γίνεται προσπάθεια να πληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας, χρωστάµε 33 εκατοµµύρια στις τράπεζες κ αι άλλα 7,5 στους προµηθε υτές. Είµαστε χρεωµένοι µέχρι το λαιµό και γι’ αυτό και δεν µπορούµε να κλείσουµε ούτε τις λακκούβες. Στο ταµείο έχουµε µόνο €102.000. Ο δήµαρχ ος είναι «µπαταχτσής». ∆εν έχουµε, δεν πληρώνουµε. Και οι επαγγελµατίες που τους χρωστ άτε χρήµατ α, τι θα γίνουν; Και έχουµε κάνει την εξυπνάδα να έχουµε δεσµεύσει στις τράπεζες µερικούς από τους λογ αριασµούς δηµοτικών τελών. Αν δεν πληρώνω βγάζω κι εγώ πλεόνασµα όπως κάνει και ο Στουρν άρας. Οι τράπεζες στις οποίες χρωστάµε τα παίρνουν υποχρεωτικά κ αι την πληρώνουν οι πολίτες που τους χρωστ άµε. Και µπορεί και να τους τα δι αγράψουµε άµα περάσει καµιά πενταετία. Πρόεδρος: Λακκ ούβες µπορεί να µην κλείνουµε αλλά λειτουργούµε παιδικούς σταθµούς χωρί ς τροφεία, Πνε υµατικό Κέντρο, δηµοτικ ή συγκοινωνία κ.λπ. Πάντ α βολεύετ αι η αντιπολίτευση να βλέπει το επιθυµητό και όχι το πραγµατικ ό. Εγώ σαν δηµοτικός σύµβουλος είµαι ευτυχής γιατί επί των ηµερών µας το χρέος του δήµου έχει αποµειωθεί 20-25 εκατοµµύρι α. Αν και τα έξοδά µας αυξήθηκαν κατά 40 εκατοµµύρι α. Αυτ ό σηµαίνει πάρα πολλά. Τα νούµερα που λέτε κ. Νίκα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ο δήµος κάθε χρόν ο αποπληρώνει τους πάντες. Και δεν θα έπρεπε να λέτε τι χρωστάµε αφού είναι µικρό το χρέος. Τι είµαστε εµείς, από αυτούς που δεν πληρώνουν;

∆ήµαρχος: Ο δήµος δεν ήταν ποτέ µπαταχτσής. Πληρώνουµε τα πάντα και θέλω να µου φέρετε Θέµα 9ο : Επιβολή προστίµου στην εταιρεία έναν παραπον ούµενο προµηθε υτή. Και τί είναι τα εµπορίας αδρανών υλικών «ΓΚΟΒΑΣ Α.Ε.» 7 εκατοµµύρι α µπροστά στα 20-25 που ήταν Κατά πλε ιοψηφία . κάποτε. Κύριε Νίκα εσείς που είστε µπερκέτης φέρτε τα χρήµατα και θα τα χρωστάµε σε σας. Θέµα 10ο : Λήψ η απόφασ ης για την έγκριση Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν απ αιτήσεις που αποζηµίωσης επικειµένων ιδιοκτησίας ΤΣΙ ΡΙΚΟΥ δεν µπορούν να πληρωθούν όπως υπερβάσεις ∆ΙΟΝΥΣΙΑΣ στο Ο.Σ .Ρ37 σύµφωνα µε την πράξη συµβάσεων και έργα που δεν έχουν ολοκλ ηρωεφαρµογής της περιοχ ής «ΡΟΥΠΑΚΙ (Π.Ε.7) Αθεί. Επίσης θυµηθείτε ότι έχουµε γύρω στα 15 ΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» ποσού 10.700,25 ευρώ . Οµόπου του οφείλουν και είναι ανείσπρακτα. φωνα. Από τρίτος δήµος στη λίστα των υπερχρεωµέΘέµα 11ο: Λήψη απ όφασης για την έγκριση νων, είµαστε ένας υγιής δήµος. αποζηµίωσης επικειµένων Ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΞέρουµε τι κάνουµε και οι πολίτες το ξέρουν . Ο ΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑΣ συζ . ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΑΘΗ δήµος κάνει έργο και προσφέρει υπηρεσίες υψ ηστο Ο.Σ.17 σύµφωνα µε την πράξη εφαρµογής λού επιπέδου. της περιοχής «ΒΙΠΑ –ΒΙΟΠΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ» Έχουµε ξεφύγει µε τις δράσεις µας, από το καποσού 2.462,72 ευρώ. Οµόφ ωνα. βούκι του Θριασίου. Είµαστε πανελληνίως γνωστοί γι’ αυτές. Θέµα 12ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση Κατά πλε ιοψηφία. διενέργειας της προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘ ΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙ ΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Συνέχεια στην σελίδα 4 µε τα υ πόλοιπ α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. Οµόφωνα. θέµατα που συζ ητήθηκ αν στο συ µβούλιο.


4

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

Συνεχίζονται ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ τα πολιτικά «πυρά»

∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου

ΘΕΜΑΤΑ για το ΓΠΣ Μεγάρων ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ Σ Ο Αντιδήµαρχος Γ. Κουµπέτσος απαντά στην

Συνέχ εια από την σελίδα 3

υπ’αριθµ. Ν ο 327 προστίµου Κ.Ο.Κ. (Ν ΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟ Σ) Ο µόφωνα.

ΥΠΟΛ ΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥ ΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

Θέµα 24ο : Συµψηφ ισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία των ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆Η ΓΕ ΩΡΓΙΘέµα 15ο: ∆ιαγ ραφή του ΑΦΚ 7 ΧΚ ΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η – 19/2009 ποσού 553,36€ για τον ΚΑΛΑΡΓΑ- ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆Η του ΙΩΑΝΝΗ στην περιοχή ΛΗ ΠΕ ΤΡΟ & επαναβεβαίω ση στην ΚΑΛΑΡ- ΡΟΥΠΑΚΙ. ΓΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ , που αφορά την εισφ ορά Ο µόφωνα. σε χρήµα στην περιοχή ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ. Θέµα 25ο : Συµψηφ ισµός επικειµένων για Ο µόφωνα. την ιδιοκτησία των Ν ΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΥ του ∆ΗΜΗ ΤΡΙΟΥ και ΝΙΘέµα 16ο: ∆ιαγ ραφή ποσών που αφοΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ρούν ∆ηµοτικά τέλη και ∆ηµοτικούς φότου ∆ΗΜΗ ΤΡΙΟΥ στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ. ρους ετών 2012-2013 και επαν αβεβαίω ση Ο µόφωνα. των υπολοίπων ποσών. Ο µόφωνα. Θέµα 26ο : Συµψηφ ισµός επικειµένων για Θέµα 17ο: ∆ιαγ ραφή χρηµατικού καταλό- την ιδιοκτησία των ΠΕ ΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗ γου (ΧΚ 10/ΑΦΚ4/2012), επ’ονόµατι ΜΙΧΑ - ΡΙΟΥ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΗΛΙ∆Η ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ γ ια την παραχώ ρηση και ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ οικογ ενειακού τάφου. Οµόφωνα. ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΣΠΥΡ Ι∆ΩΝΟ Σ στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ. Ο µόφωνα. Θέµα 18ο: ∆ιαγ ραφή ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού γ ια τα έτη Θέµα 27ο : Συµψηφ ισµός επικειµένων για 2012-2011, ποσού 23.557,80€ από τον την ιδιοκτησία της κας ΚΟΥΣΟΓΙΑΝ Φ.Κ. 220/Α .Φ.Κ. 1/2013, 7.778,90€ από ΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ στην περιτον Χ.Κ. 65/Α .Φ.Κ. οχή ΡΟΥΠΑΚΙ. Ο µόφωνα. 2/2011 αντίστοιχα και επαν αβεβαίω ση του ποσού των 18.045,00 € γ ια το έτος 2012 Θέµα 28ο : Συµψηφ ισµός επικειµένων για και του ποσού των 2.266,10€ για το έτος την ιδιοκτησία της κας ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 2011 γ ια την εταιρεία MEDFREIGH T Ε.Π .Ε . του ΧΡΗ ΣΤΟΥ στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ. Ο µόφωνα. Ο µόφωνα. Θέµα 19ο : ∆ιαγ ραφή ποσού 1.025,00€ του υπ’αριθµ. 110000543620 προστίµου Κ.Ο.Κ. (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ) Ο µόφωνα.

Θέµα 29ο : Συµψηφ ισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία της κας ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ. Ο µόφωνα.

Θέµα 20ο : ∆ιαγ ραφή ποσού 80,00€ του υπ’αριθµ. 20700081435 προστίµου Κ.Ο.Κ. (ΚΑΡΑ ΧΑΛΙΟΣ ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ) Ο µόφωνα.

Θέµα 30ο : Συµψηφ ισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία των ΦΡΑΝΤΖΗ ∆ΗΜΗΤΡ ΙΟΥ του ΑΝ∆ΡΕΑ και ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑ ΣΙΛΕΙΟΥ στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ. Θέµα 21ο : ∆ιαγ ραφή ποσού 240,00€ του Ο µόφωνα. υπ’αριθµ. 120700080655 προστίµου Κ.Ο.Κ. (ΡΑΦΑΗΛΙ∆Η Σ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) Ο µόφωνα. Θέµα 31ο : Συµψηφ ισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία των ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΠΑΝΑ Θέµα 22ο : ∆ιαγ ραφή ποσού 80,00€ του ΓΙΩΤΗ και ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ στην περιυπ’αριθµ. 120700081137 προστίµου Κ.Ο.Κ. οχή ΡΟΥΠΑΚΙ. (ΚΟΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ) Οµόφωνα. Ο µόφωνα. Θέµα 23ο : ∆ιαγ ραφή ποσού 80,00€ του

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΤΡΥΦΩ Ν ΚΑΡΑΒΟΥΛ ΙΑΣ

κριτική της «Ένωσης Πολιτών» και του Γρ. Σταµούλη

υνεχίζονται οι διαξιφ ισµοί για το θέµα του νέου Γ ενικού Π ολεοδοµικού Σχ εδίου των Μ εγάρων µεταξύ συµπολίτευσης και αντιπολίτευσης του ∆ ήµου. Ο Αντιδήµαρχος Τεχν ικών Υπηρεσιών κ. Γ. Κουµπέτσος (αρµόδι ος γ ια το θέµα) απαντά στην έντονη κριτική που του είχ ε γίνει από τον δηµοτικό συνδυασµό «Έ νω ση Π ολιτών» και τον κ. Σταµούλη (που είχα µε δη µοσι εύσει στην «Ε πικαιρότητα

«Σε κείµενο µου που δηµοσιεύθηκε στον τοπικό Τ ύπο προ εικοσαη µέρου περί που α σχολή θηκα µάταια όπω ς αποδείχ θηκε, µε το να απαντήσω εκτενώς σε δήθεν απορίες του κ. Σταµούλη σχετικά µε το Γ.Π .Σ. της ∆ηµοτικής Εν ότητας Μ εγ άρων. Ενώ παρέθεσα αναλυτικές, εµπεριστατωµένες, πλην ωστόσο κατανοητές ακόµα και σε αδαείς πληροφ ορίες γ ια το εν λόγω θέµα, ο κ. Σταµούλης επικεν τρώ θηκε σε µία λέξη στο… «κώ µα» και παρασύρθηκε σε παραλήρηµα φ ιλολογ ικής διδαχ ής, το οποίο κατέληξε σε επ αίσχυν το υβρεολόγ ιο. Γ ια ακόµα µια φορά προκειµένου να αποφ ύγει να σχολιάσει σοβαρά θέµατα (Γ.Π .Σ. και σπου δαία έργ α που γ ίν ονται στην πόλη), και τεχνηέντω ς να παραπλανήσει

γ ια άλλη µια φ ορά θα µας δείξει τον πραγ µατικό του εαυτό. Ο κ. Σταµούλης µε την απάντησή του µε επιβεβαίω σε όταν έλεγ α τα εξής τα οποία και υπενθυµίζω στους πολίτες: «Ως συν ήθω ς, ο συγ κεκριµέν ος προσπαθε ί ν α παραπληροφ ορήσει τους συµπολίτες µας κατακρ ίν οντας την διοίκηση του ∆ήµο υ γ ια θέµατα αν ούσια, προσπερ νώντας τεχν ηέντω ς την σοβαρότητα κα ι την ουσία των πραγ µάτων ». τον Μ εγ αρικό λαό σχετι- ∆ εν ήρθε όπως ήταν φ υκά µε την σηµασία αυτών , σικό… στην επιτροπή κατάφ υγ ε σε άστοχ ες διαβούλευσης ώ στε να µικροπολιτικές επιθέεκφ ράσει τις απόψ εις σεις. Λ υπάµαι γ ιατί αυτά του για το Γ .Π .Σ. . µου θυµίζουν εποχ ές Για άλλη µια φ ορά σε σοβα πόλω σης και παλαιοκοµ- ρά θέµατα πο υ αφ ορούν µατισµού, τις οποίες ο τον Τόπο µας ήταν ΑΠ ΩΝ ! µέσος νοήµων ψ ηφοφ όΥΓ 1: Κύριε Σταµούλη, είρος απεχ θάνεται! ναι τραγικό ένας πολιτιΟ κ. Σταµούλης λοιπόν κός άνδρας να κρύβεται έπεσε σε «παγ ίδα» ! ∆ιότι πίσω από το γ ραφείο περίµεν α ότι ως λαλίσταΤ ύπου του συνδυασµού τος και υπερφ ιλόδοξος του και να µην έχ ει το πολιτικός, θα έκανε το θάρρος και την παρρησίλάθος να ψ άξει να βρει α να υπογράφ ει όλα όσα σε αυτά που του υποστηρίζει. έγ ραψ α, την παραµικρ ή λεπτοµέρεια που θα του ΥΓ 2: Αν κ. Σταµούλη επιδώ σει την τσαλακω µένη θυµείτε, όλα αυτά ελάτε πολιτική του περηφ άν ια να τα πείτε ενώ πιον του πίσω . Θα του δώσει το δηµοτικού συµβουλίου. δικαίω µα µονοµιάς όχ ι Μ ην ψ άχνετε µόνο να µηδενίσει το «πολιτικούς πελάτες» πολύ σπουδαίο επίτευγ- µέσω τω ν εφ ηµερίδων µα του Γ.Π .Σ. αλλά και και του διαδι κτύου. Γιατί να υποβιβάσει µε µεγ ά- όσο και αν ψάχν ετε, δύσκολη ασέβεια τους ανθρώ - λα θα τους βρείτε, αφ ού ο πους που το κατάφ εραν. πολίτης και µν ήµη έ χει, Στήν οντας λοιπόν αυτή την αλλά και κρίση », αναφ έρει «παγ ίδα» ήµουν σίγ ουρος ο Αντιδήµαρχ ος κ. Κουότι θα την «πατήσει» και µπέτσος.

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559

email: drmelpan@yahoo.gr


5

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

Λαογραφία και παράδοση στα «Ζερβονικόλεια» 3o Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών αύριο στην Κεντρική Πλατεία Μάνδρας ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Τ

ο Σάββατο 28 Σεπτεµβρίου 2013 στις 9 το βράδυ θα πραγµατοποιηθεί το 3 ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Το Φεστιβάλ που πραγµατοποιείται στα πλαίσια των «Ζερβονικολείων 2013» έχει ως στόχο την ανάδειξη της λαϊκής µας παράδοσης και κληρονοµιάς καθώς και την

προώθηση της συ νεργασίας πο λιτιστικών φορέων και συλλό γων της ευρύτερης περιοχής. Να επισηµάνουµε ότι Σύλλογοι από την ευρύτερη περιοχή αναµένεται να δώσουν το παρόν και θα αναδείξουν τη δουλειά και το µεράκι τους. τους Φέτος το Φεστιβάλ θα γίνει στην Κεντρική Πλατεία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-

νης και αναµένεται να έχει µεγάλη συµµετοχή κατοίκων τόσο της πόλης όσο και της ∆υτικής Αττικής, Αττικής καθώς αποτελεί πλέον ένα δηµοφιλή πολιτιστικό θεσµό του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας. Τέλος Σύµφωνα µε το πρόγραµµα θα παρουσιαστούν χοροί από όλη την Ελλάδα καθώς και τοπικοί χοροί.

Για αδικία σε βάρος των ΕΠΟΠ Γιατί να «πελαγώνουµε» στα εποχιακά µαγαζιά; Απλώς χρειαζόµαστε ένα αξιόπιστο βιβλιοπωλείο… Γιατί έχει ό,τι χρειαζόµαστε χωρίς να ταλαιπωριόµαστε!!! Γιατί έχει όλο το χρόνο προσφορές για έξυπνες αγορές. Γιατί έχει εξυπηρέτηση γ ια να µην κάνουµε λάθη. Γιατί τα σχολικά του είδη αντέχουν στις «κακουχίες». Γιατί οι παραγγελίες µας εκτελούνται άµεσα!!!

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ∆ΕΙΧΝΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!

κάνει λόγο ο Βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόµου

Ε

ρώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας έκανε ο Βου λευτής Αττικής της ∆ηµ. Αριστεράς κ. Βασίλης Οικονόµου κάνοντας λόγο για άνιση µεταχείριση µονιµοποιηθέντων ΕΠΟ Π. Η ερώτηση αναφέρει: «Επανερχόµαστε στα προβλήµατα που έχει προκαλέσει στην εξέλιξη των στελεχών και στην ιεραρχία των Ενόπλων ∆υ νάµεων ο Νόµος 3838/2010 (Αρ Πρωτ. 2946/15.10.12, 3167/19.10.12, 3232/21.10.12, 4786/05.12.12, 6509/28.01.13, 6377/28.01.13, 7384/19.02.13 και 1461/20.09.13). Συγκεκριµένα αναφερόµαστε αυτή την φορά στην άνιση µεταχείριση που προκαλείται από την εφαρµογή του συγκεκριµένου νόµου στους οµοιόβαθµους υπαξιωµατικούς «µη παραγωγικών σχολών» που κατατάσσονται στις Ένοπλες ∆υνάµεις κατόπιν διαγωνισµού µε τα ίδια προσόντα και καθήκοντα. Συγκεκριµένα ενώ οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) µο νιµοποιήθηκαν µεταγενέστερα από τους µονιµοποιηθέντες οµοιόβαθµούς τους ΕΠΟΠ προήχθησαν στο βαθµό του Επιλοχία παρακάµπτοντας οµοιόβαθµους ΕΠΟΠ προ γενέστερα µονιµοποιηθέντες. Η ανατροπή στην ιεραρχία των χαµηλόβαθµων µπορεί να αντιµετωπιστεί εάν ληφθεί ειδική µνεία περί της προαγωγής των ΕΠΟΠ που µονιµοποιήθηκαν το 2009 ώστε να ενταχθούν µε τον βαθµό του Επιλοχία πίσω από τον τελευταίο ιεραρχικά ΕΜΘ Λοχία που προήχθη στο βαθµό του Επιλοχία το έτος 2012. Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται µε δίκαιο τρόπο η ιεραρχική εξέλιξη και κατά τη γνώµη µας δεν διαταράσσεται η ιεραρχία µεταξύ των ΕΠΟΠ και των ΕΜΘ. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: Προτίθεστε να υιοθετήσετε την συγκεκριµένη πρότασή µας ώστε να αρθεί η συγκεκριµένη αδικία σε βάρος των µονιµοποιηθ έ ντ ων το 2009 ΕΠΟΠ; Πότε επιτέλους θα κατατεθεί πλήρης πρόταση αναθεώρησης του Νόµου 3883/2010 που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα στην εξέλιξη και την ιεραρχία των Ενόπλων ∆υνάµεων; Έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους τα επιτελεία, τι είδους επεξεργασία γίνεται επί του συγκεκριµένου ζωτικής σηµασίας νόµου και πότε εκτιµάτε ότι θα δοθεί ένα τέλος στην αναστάτωση που έχει προκληθεί, δεδοµένης µάλιστα της αύξησης του χρόνου υπηρεσίας που απαιτείται πλέον προκειµένου να µπορούν να συνταξιοδοτηθούν τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων;» ων;»


6

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΧΡΕΗ ΠΑΕ ΚΑΙ ΚΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ; Ερώτηση συνυπογράφουν για το σοβαρό αυτό ζήτηµα, οι Βουλευτές Αττικής Μητρόπουλος και Πάντζας

Ε

ρώ τηση κατέθεσαν 8 Βουλευτές του ΣΥ .ΡΙΖ.Α. η οποία αναφ έρεται στα χρέη των ΠΑΕ και ΚΑΕ προς το Ε λλην ικό ∆ηµόσιο. Μ ε την ερώτηση ζητούν να µάθουν ποια είναι τα βεβαιωµένα και ληξιπρόθεσµα χ ρέη των ΠΑΕ και ΚΑΕ προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο γ ια τα έτη 2011, 2012, 2013 και πόσα από αυτά τα χ ρήµατα έχουν εισπραχ θεί. Ζητούν απαντήσεις ακόµη γ ια το εάν έχουν γίνει οι προβλεπόµενοι από τον νόµο φορολογικοί έλεγχοι σε ΠΑΕ και ΚΑΕ για τα ίδια έτη. Την ερώτηση συν υπογράφ ουν µεταξύ άλλων οι Βουλευτές Αττικής Γ ιώργος Π άντζας, Αλέξης Μ ητρόπουλος. Ν α θυµίσουµε ότι σύµφωνα µε τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τα βεβαιωµένα χ ρέη των ΠΑΕ το 2008-2009 ήταν 80.398.844 εκατ. ευρώ ενώ το 2010 ανήλθαν σε 222 εκατ. ευρώ. Ε πίσης, για το 2010, τα ληξιπρόθεσµα χρέη των ΠΑΕ αν ήλθαν σε 23.331.411 ευρώ καθώ ς και γ ια το 2011 ήταν 26 εκατ. ευρώ, από τα οποία είχαν εισπραχθεί µόν ο τα 3 εκατ. ευρώ. Τα συγ κεκριµέν α στοιχεία είχαν προκύψει µετά από επίµον ες ερωτήσεις της Κοιν οβουλευτικής Ο µάδας του ΣΥΡ ΙΖΑ. Η ερώτηση προς τους Υπουργούς Π ολιτισµού – Αθλητισµού, Ε ργασίας και Ο ικον οµικών έχει ω ς εξής: «Σε πρόσφ ατες επίσηµες δηλώ σεις του ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Γ. Ανδριανός (∆ελτίο τύπου ΓΓΑ 17-9-2013) υποστηρίζει ότι «… ω ς κυβέρν ηση δείχν ουµε απόλυτο σεβα-

13-4-2011) καθώ ς και των σχετικών εγγράφων του Σ∆ΟΕ (ΕΜΠ 4470/143, από 31-32011), σε παλαιότερες επίµον ες ερωτήσεις της Κοιν οβουλευτικής Ο µάδας του ΣΥΡΙΖΑ γ ια το επίµαχο θέµα των χρεών των ΠΑΕ και ΚΑΕ και συγ κεκριµέν α: ότι ενώ το σύνολο των βεβαιωµένων χ ρεών των ΠΑΕ το 2008-2009 ήταν 80.398.844 εκατ. ευρώ, το 2010 ανήλθαν σε 222 εκατ. ευρώ ότι µόνο για το 2010 τα ληξιπρόθεσµα χ ρέη των ΠΑΕ ανήλθαν σε 23.331.411 ευρώ ότι το 2011 τα ληξιπρόθεσµα χ ρέη ήταν σµό µέχρι και στο τελευταίο ευρώ που 26 εκατ. ευρώ, από τα οποία είχ αν ειπροέρχεται από το υστέρηµα του Έλληνα σπραχ θεί µόνο τα 3 εκατ. ευρώ φορολογ ούµενου». Καλείστε ν α παρουσιάσετε το βάσιµο των ∆εδοµέν ης της ανωτέρω δήλωσης του κ. κυβερν ητικών δηλώ σεων και να εν ηµερώ σεΥφ υπουργ ού, ο οποίος βεβαίως ξεχνά να τε το ελλην ικό κοιν οβούλιο για τα µέτρα που αναφέρει ότι το υστέρηµα του Έλληνα έχετε πάρει σε περίοδο δηµοσιο-οικον οµικής φορολογούµενου υφαρπάζεται µέσω κρίσης και αφ αίµαξης των πολιτών, ώ στε να µιας φοροεπιδροµής σε όλα τα επίπεδα εισπραχθούν τα χρέη από τους µεγ αλοφειλέ(εισοδήµατα, ακίν ητη περιουσία, χαράτσια τες των ΠΑΕ και ΚΑΕ τα τελευταία 3 έτη και κλπ) αλλά και µέσω περικοπών σε µισθούς, ποιο αποτέλεσµα υπήρξε. συντάξεις και κοινωνικές παροχές. Συγκεκριµένα ερωτώνται οι συναρµόδι∆εδοµένων των επίσηµων στοιχείων που οι Υ πουργοί, αφ ορούν στα βεβαιωµένα ληξιπρόθεΈγιναν οι, προβλεπόµεν οι από τον νόµο, σµα χ ρέη των ΠΑΕ και ΚΑΕ προς το Ελ- φορολογ ικοί έλεγ χοι σε ΠΑΕ και ΚΑΕ γ ια τα ληνικό ∆ ηµόσιο, παίρνοντας δε υπ’ όψη έτη 2011, 2012, 2013 και ποια είν αι τα βετις επίσηµες απαντήσεις των τότε αρµόδιων βαιω µένα ληξιπρόθεσµα χρέη των ΠΑΕ και Υπουργών Οικον οµικών και Α θλητισµού ΚΑΕ προς το Ε λλην ικό ∆ηµόσιο γ ια το ανω(ερώτηση 3057/163/04 από 4-8-2009 µε τέρω χρονικό διάστηµα; ηµεροµην ία απάντησης 1-9-2009, ερώτηση 13173/16-3-2011 µε ηµεροµην ία απάντησης ∆εδοµένης της αδυναµίας των ασφαλιστικών οργανισµών να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώ σεις τους, ποια είναι σήµερα τα συνολικά βεβαιωµένα χ ρέη των ΠΑΕ και ΚΑΕ γ ια τα έτη 2011,2012, 2013 συγ κεκριµέν α προς τους ασφ αλιστικούς οργαν ισµούς, σε τι ποσοστό είν αι διακαν ον ισµέν α καθώ ς και µε τι όρους; Σε πόσες και ποιες περιπτώ σεις εξακριβώ θηκαν φορολογ ικές, ασφαλιστικές παραβάσεις, ποια είν αι τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί στις εν λόγω ΠΑΕ και ΚΑΕ, ποια ποσά έχουν εισπραχθεί και σε τι ποσοστό επί των συνολικών προστίµων, δεδοµένου ότι η Κυβέρν η-

ση «δείχν ει απόλυτο σεβασµό µέχρι και στο τελευταίο ευρώ που προέρχεται από το υστέρηµα του Έλλην α φορολογ ούµενου»; Σε πόσες και ποιες περιπτώσεις βεβαιώθηκαν κρούσµατα φοροκλοπής και µη απόδοσης του ΦΠΑ, του Φόρου Μ ισθωτών Υπηρεσιών, ή οποιεσδήποτε αντίστοιχες παρανοµίες εµπίπτουν στις διατάξεις του ποιν ικού κώ δικα και τι πράξατε ώ στε το δηµόσιο ν α διεκδικήσει τα οφ ειλόµεν α και ν α καταλογ ισθούν οι προβλεπόµεν ες ευθύνες στους παραβάτες. Π ροτίθεται η κυβέρν ηση ν α διεκδικήσει βεβαιω µένα οφειλόµεν α ποσά από αθλητικές εταιρείες που τίθενται από τους ιδιοκτήτες τους υπό εκκαθάριση ή πτώ χευση και µε ποιο τρόπο; Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Π αρακαλώ όπω ς κατατεθούν στο Σώµα αν αλυτικά τα παρακάτω έγ ραφα, συµπεριλαµβανοµένων και των ΠΑΕ -ΚΑΕ που έχουν τεθεί σε καθεστώ ς εκκαθάρισης ή πτώ χευσης και τα τελευταία 3 έτη δεν αγωνίζονται σε επαγ γ ελµατική κατηγ ορία: Τα πορίσµατα των ελέγχων που διενήργησε η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού στις ΠΑΕ και ΚΑΕ για τα έτη 2011, 2012, 2013. Τα στοιχεία γ ια τα βεβαιω µέν α χρέη των ΠΑΕ και ΚΑΕ προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο τα έτη 2011, 2012, 2013, αναλυτικά γ ια κάθε ΠΑΕ και ΚΑΕ και σε τι αφορούν (εφ ορία, ΙΚΑ κλπ), καθώ ς και σε τι ποσοστό είν αι διακανον ισµέν α και µε τι όρους. Τα ονοµαστικά µετοχολόγια των ΠΑΕ ( Σούπερ Λ ίγκ) και ΚΑΕ Α’ Εθνικής, όπως έχουν ενηµερωθεί και κατατεθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού προκειµένου να συµµετέχ ουν στα πρωταθλήµατα του 2013-14 . Τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί σε περιπτώ σεις φορολογ ικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονοµικών εκκρεµοτήτων γ ια τα έτη 2011-2012-2013 στις ΠΑΕ και ΚΑΕ , αλλά και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί έω ς την κατάθεση της παρούσας ερώτησης και Α.Κ.Ε .»

Πληρ: 6977.372.232– 6974.738.522


7

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

22 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον ∆ήµο Μεγαρέων Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά και συνεχίζεται έως τις 11 – 10 - 2013

Σ

τις 24 του µήνα, εγκρίθηκε η πρώτη από τις τέσσερις συνο λικά προσκλήσεις που την διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για απασχόληση µέσω προγραµµάτων κοινωφελού ς χαρακτήρα σε ∆ήµους και ∆ηµόσιο. Μεταξύ αυτών αφορά και στις πρώτες 22 (από τις εγκεκριµένες 104 συνολικά) θέσεις στο ∆ήµο Μεγαρέων. ων Οι πρώτες θέσεις θα αφορούν στην ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και για χρο νικό διάστηµα πέντε µηνών, όσον αφορά τον ∆ήµο Μεγαρέων. Να επισηµάνουµε ότι η υποβο λή των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων εγγεγραµµένων ανέργων στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού ξεκίνησε χθες 2626 -9 -2013 και λήγει στις 1111 -1010 -2013 και και γίνεται µόνο µε ηλεκτρονικό τρόπο, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ακόµη η ηλεκτρονική υποβο λή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω του Κ.Ε.Π. ∆ήµου Μεγαρέων και γενικά των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραµµένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι ωφελούµενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε βάση τα πέντε αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

Ποιοι έχουν δικαίωµα για αιτήσεις ∆ικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προ γραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆., οι οποίοι ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, ΟΑΕ∆ µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µο νογονεϊ-

ρίων µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού του ΟΑΕ∆.» Τέλος ο ∆ήµος Μεγαρέων διευκρινίζει πως περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τις προϋπο1) Χρονικό διάστηµα συ- θέσεις και τη διαδικασία νεχόµενης εγγεγραµµέπροσλήψεων σε αυτό, οι νης ανεργίας ωφελουµέ- ενδιαφερόµενοι µπορούν νου µε ανώτατο όριο τους να αναζητήσουν στο τοπι36 µήνες, κό ΚΠΑ Μεγάρων του 2) Χρονικό διάστηµα συ- ΟΑΕ∆, την ιστοσελίδα νεχόµενης εγγεγραµµέτου Οργανισµού Απασχόνης ανεργίας του/της συ- λησης Εργατικού ∆υναζύγου των ανέργων της µικού, www.oaed.gr, www.oaed.gr, και πρώτης κατηγορίας, µε στο Γραφείο ∆ηµάρχου ανώτατο όριο τους 36 µή- Με γαρέων. νες, 3) Ετήσιο εισόδηµα, ατο- Να σηµειώσουµε ότι το κών οικογενειών, ανήκουν σε µία τουλάχι- µικό ή οικογενειακό, πρόγραµµα κοινωφελούς οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κα- στον από τις υπόλοιπες 4) Ηλικία και εργασίας είχε υλοποιηθεί νείς κατηγορίες και γ) οι 5) Αριθµός ανήλικων και σε προηγούµενο διάεγγεγραµµένοι µακροάνεργοι όλων των ανωτέ- τέκνων. στηµα στον ∆ήµο Μεγαχρόνια ή βραχυχρόνια ρω κατηγοριών οι οποίοι Το σύστηµα επιλογής ρέων και σε άλλους ∆ήάνεργοι (18 και άνω) στα έχουν εξαρτώµενα ανήλι- βασίζεται στη µοριοδότη- µους της ∆υτικής Αττιµητρώα ανέργων του ΟΑ- κα τέκνα. ση των παραπάνω κριτη- κής, τότε µε ΜΚΟ. Ε∆ άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. Γίνεται ακόµη γνωστό: «Υποχρέωση προσκόµισης των σχετικών δικαιολο γητικών στα ΚΠΑ2 µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα που δεν

Σήµερα το αφιέρωµα στον Μάνο Ελευθερίου από την Λέσχη Ανάγνωσης ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Μεγάρων H Λέσχη Ανάγνωσης της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Με γάρων, όπως µας έκανε γνωστό, «ανταποκρινόµενη στην πρόσκληση των εκδόσεων ‘Μεταίχµιο’ παρουσιάζει το αφιέρωµα στον Μάνο Ελευθερίου σήµερα 27/9/2013 στις 8.00µ.µ.στον πολυχώρο των εκδόσεων. Οι φίλοι που θέλουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή για δωρεάν µεταφορά στο τηλέφωνο της ∆.Β.Μ 2296300544. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.»


8

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

Οι µαθητές «έκλεψαν την παράσταση» στην Μάνδρα Ο «θίασος» του 1ου Γυµνασίου παρουσίασε µε εξαιρετικό τρόπο το έργο «Μια τρελή, τρελή οικογένεια» και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό

Ο

ι µαθητές του 1 ου Γυµνασίου Μάνδρας, έδειξαν ότι το σχολείο εκτός από κυψέλη µόρφωσης µπορεί να αποτελεί έδρα δράσεων που δηµιουργούν αυτό που λέµε παιδεία του ανθρώπου σε διάφορους τοµείς, όπως ο πολιτισµός και το θέατρο. Η Θεατρική Οµάδα του 1ου Γυµνασίου Μάνδρας παρουσίασε µια από τις πιο επιτυχηµένες συνταγ ές του παλιού καλού Ελληνικού Κινηµατογράφου την παράσταση «Μια τρελή – τρελή οικογ ένεια», στα πλαίσια των «Ζερβονικολείων 2013» του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας. Ήταν το αποτέλεσµα µια επίµονης και κοπιαστικής προσπάθειας των µαθητών, που βεβαίως απέδωσε καρπούς στο «σανίδι». Οι κόποι τους ευοδώθηκαν ! Στην παράστασή τους, καταχειροκροτήθηκαν για την σπουδαία τους ερµηνεία από όλους όσοι βρέθηκαν στο ∆ηµοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη». Ανάµεσα στο κοινό βρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γεώργ ιος ∆ρίκος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γιώργ ος Σαµπάνης, η Πρόεδρος του Τοπικού συµβουλ ίου κ. Φλώρα Ρεντούµη, η κ. Αγγελική Μίλ ιου, µέλος του Τοπικού συµβουλ ίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Μάν δραςΕιδυλλ ίας και ο ∆ηµοτικός σύµβουλος κ. Μάριος Βασιλείου. Να επισηµάνουµε ότι ήταν µια διασκευή του έργ ου «Οι γ υναίκες προτιµούν τους σκληρούς» των «µαιτρ» της ελληνικής κωµωδίας, Τσιφόρου – Βασιλειάδη. Οσον αφορά την πορεία µέχρι την παρουσίαση της αξιοσηµείωτης αυτής παράστασης του µαθητών , να σηµειώσουµε ότι από σκληρής και επίπονης δουλειάς και προετοιµασίας γ ια καιρό, η θεατρική οµάδα του 1ου Γυµνασίου Μάν δρας απέδωσε µε απόλυτη επιτυχία και µε πολύ ταλέντο τους ρόλους, τους χαρακτήρες και το ύφος της κωµωδίας. ∆εν ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε το έργο. Παρουσιάστηκε και στο τέλος της σχολικής χρονιάς καταπλήσσοντας ευχάριστα όλους όσους την παρακολούθησαν και την στήριξαν! Μπράβο στους µαθητές και µπράβο στους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν πραγ µατικά το ∆ηµόσιο Σχολείο, µε ευρεία και ουσιαστική εκπαίδευση, µε δράσεις που γ εννά η αγάπη του δασκάλου στα παιδιά, αυτού του δάσκαλου που δεν βλέπει το σχολείο ως µεροκάµατο επιβίωσης και µόνον αλλά ως πεδίο προσφοράς του λειτουργήµατος του εκπαιδευτικού.

Η «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ » ΚΑΘΕ ΜΕΡ Α ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡ ΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆Ρ ΟΜΕΙΟ ΣΑΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ E-MAIL ΣΤΟ: e@papasideri.gr Και ζητήστε ηλεκτρονική αποστολή της εφηµερίδας µας


9

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΠ - ΕΣΠΑ ΚΑΙ… ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΟΥΝ… Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων απαντώντας µόλις χθες, σε έγγραφα ερωτήµατα που είχε καταθέσει στις 4/9 η Αντιπεριφερειάρχης ∆υ τικής Αττικής, αναφέρει ότι τα έργα απλά «µεταφέρονται» για χρηµατοδότηση από το 2014 και µετά… και οι διαδικασίες για δηµοπράτηση και ανάθεση δεν θα «παγώσουν»…

Ο

κανόνας εγ κυκλίου γ ια απένταξη έργ ων από το ΠΕΠ ΕΣΠΑ , ακολουθήθηκε κατά γράµµα γ ια τα µεγ άλα έργ α υποδοµής στην Π. Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών και γ ια τους νέους κόµβους σύνδεσης της Λ εωφόρου Α ιγ άλεω στον Α σπρόπυργ ο µε την Νέα Εθν ική Οδό Α θηνών – Κορίν θου. Α ιτία οι καθυστερήσεις της γραφειοκρατίας… Μετά από ζωηρό ενδιαφέρον της Α ντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Α ττικής κ. Σταυρούλ ας ∆ήµου, το οποίο διαφαίν εται σε σχετικό έγγ ραφο που είχε από κάνει 4/9 προς την Γ. Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών , η απάντηση ήρθε µόλις χθες 26 του µήνα, µετά την απέν ταξη των έργ ων από το ΠΕΠ ΕΣΠΑ . Με βάση την απάντηση της Γενικής Γραµµατείας στην Α ντιπεριφερειάρχη, διαφαίνεται ότι τα έργα στην Ελευσίνας – Θηβών βγ αίνουν οριστικά εκτός χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ που λήγ ει τέλος 2013, όµως οι υπόλοιπες διαδικ ασίες γ ια την δηµοπράτησή τους δεν ακ υρώνονται αλλά προχωρούν κανονικά. Η Γ.Γ. αναφέρει µεταξύ άλλ ων γ ια ότι η απένταξη του έργου της Ελ ευσίν ας Θηβών από το ΕΣΠΑ ως πράξη «δεν επηρεάζει καθόλου την οµαλή εξέλιξη των διαδικασιών δηµοπράτησης και ανάθεσης του έργ ου» της κατασκ ευής. Προκύπτει ακόµη ότι το έργ ο απορρίφθηκ ε από το τρέχον ΠΕΠ ΕΣΠΑ λόγω καθυστερήσεων, αναµένεται όµως να ενταχθεί ως «ώριµο» στην επόµενη προγ ραµµατική περίοδο (νέο ΕΣΠΑ ) από το 2014 και έπειτα, χωρίς να γ ίνεται σαφές το χρονοδιάγ ραµµα. Σύµφωνα µε την ΠΕ∆Α το ίδιο ισχύει µε την Λ εωφόρο Α ιγ άλεω στον Α σπρόπυργ ο και τους νέους της κόµβους.

Στην φωτογραφ ία η Π αλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Θηβών

αριθµού ενταγ µένων στο ΕΣΠΑ έργων στη νέα Προγ ραµµατική Περίοδο (Σ.Ε.Σ.). Η Πράξη αυτή δεν επηρεάζει κ αθόλου την οµαλή εξέλιξη των διαδικασιών δηµοπράτησης και ανάθεσης του έργ ου δεδοµένου ότι η ανωτέρω Εγ κύκλιος αναφέρει τα εξής: α. Τα έργ α γ ια τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις πρέπει κατά καν όνα να απενταχθούν από το ΕΣΠΑ και να συνεχίσουν την ωρίµανσή τους ενόψει της νέας προγ ραµµατικ ής περιόδου. Τα έργ α αυτά θα παραµείν ουν στη ΣΑΕ που είν αι εγγεγ ραµµέν α σε σης και αν έχει δηµοπρατηθεί το έργ ο επισηµαίνοντας τη µείζονα σηµασία του γ ια τη ∆υτική Α ττική.

Το υπουργ είο απάντησε στην Α ντιπεριφερειάρχη µε το ∆1/3295 Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε έγγ ραφο σήµερα 26/09/2013 ενηη Α ντιπεριφεριφέρεια ∆υτικής µερώνοντας γ ια τα εξής: Α ττικής αναφέρονται τα εξής: «1. Η προετοιµασία των τευχών δηµοπράτησης γ ια το έργο του θέµατος ο«Σε συν εχή επικοινωνία βρίσκεται η λοκληρώνεται εντός των επόµενων Α ντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Α ττι- ηµερών και θα αποσταλούν γ ια κής κα Σταυρούλα ∆ήµου µε τη Γε- έγ κριση στην αρµόδια ∆ιαχειριστινική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων κή Α ρχή έως τις 5 Οκτωβρίου 2013. του Υπουργ είου Υποδοµών, Μετα- 2. Η απένταξη του έργ ου του θέµαφορών και ∆ικτύων αν αφορικά µε το τος καθώς και άλλων έργων από το έργο της αναβάθµισης/βελτίωσης ΕΣΠΑ γ ίν εται στην παρούσα φάση γ ια της Παλαιάς Εθνικ ής Οδού Ελευσί- τον εξορθολογ ισµό κ αι την τακ τονας – Θήβας. ποίηση του όλου Προγ ράµµατος Για το συγ κεκριµέν ο έργο η Αν τιπεριφε- σύµφων α µε τη σχετική εγ κύκλ ιο (Α .Π. ρειάρχ ης είχε αποστείλει στη Γεν. 36042/ΕΥΣ 4495/20-8-2013) της Γεν ιΓραµµατεία σχετικό έγ γ ραφο στις κής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσε4/9/2013 ζητώντας πλήρη ενηµέ- ων – ΕΣΠΑ και συνιστά τυπικά και ρωση γ ια την πορεία του έργου και αν ουσιαστικά «µετακίνηση», ως προς έχουν συν ταχ θεί τα τεύχη δηµοπράτη- τη χρηµατοδότηση και µόνο, ενός

ειδικό υποτοµέα µε διακριτικό τίτλ ο «έργα ΣΕΣ» µε εγ κεκριµέν ο προϋπολ ογ ισµό και ενδεικτική πίστωση 2013. β. Σηµειώνεται ότι στο ΣΕΣ είναι επιλέξιµα έργ α που οι δαπάνες τους πραγ µατοποιούνται µετά την 1/1/2014 και αντιστοιχούν σε εργ ασίες που έχουν εκτελεστεί µετά την 1/1/2014.» Επισηµαίν ουµε ότι τα παραπάνω ισχ ύουν και γ ια το έργ ο «Κατασκευή τριών αν ισόπεδων Κόµβων στην ευρύτερη περιοχ ή του Σκαραµαγ κά και ολ οκλήρωση ηµιδιαν οιχ θέν τος τµήµατος της Περιφερειακής Α ιγάλ εω γ ια τη σύν δεσή της µε την Π.Ε.Ο. Α θην ών - Κορίνθου»


10

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

Έρχεται η δεύτερη δόση επιστροφής φόρου πετρελαίου για δικαιούχους αγρότες της ∆υτικής Αττικής

Γεγονότα 1669: Οι Οθωµανοί καταλαµβάνουν τον Χάν δακα (Η ράκλειο), έπειτα από πολιορκία 21ος ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης.

Σ

ύντοµα οι αγ ρότες της ∆υτικής Α ττικής θα πιστωθούν στον τραπεζικό τους λογ αριασµό την επιστροφή δεύτερης δόσης του Ειδικού Φόρου Καταν άλωσης από αγορά πετρελ αίου. Πιο συγ κεκριµένα, υπογ ράφηκε η Κοινή Υπουργ ική Α πόφαση από τον Υπουργό Αγροτικής Αν άπτυξης κ. Α θαν άσιο Τσαυτάρη και τους συν αρµόδιους Υπουργούς, γ ια τον προσδιορισµό των συντελεστών επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου, που αφορά στη δεύτερη δόση κ αταβολής γ ια το έτος 2013 της επιστροφής του ΕΦΚΠ στους αγ ρότες. Η δεύτερη δόση που θα είναι εφάµιλλη της πρώτης που καταβλ ήθηκε τον Μάρτιο του 2013 θα καταβλ ηθεί από το Υπουργ είο Οικον οµικών το αµέσως προσεχές διάστηµα, αµέσως µετά τη δηµοσίευση της απόφασης στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σύµφωνα µε το Υπουργ είο: «Η έγ καιρη καταβολ ή της 2ης δόσης, ισόποσης της 1ης, τηρών τας την Κυβερν ητική δέσµευση µε βάση το χ ρον οδιάγραµµα που είχε συµφωνηθεί, εν ισχ ύει τη ρευστότητα των αγροτών , τώρα που υπάρχει αν άγ κη γ ια την συγ κοµιδή των αν οιξιάτικων καλλ ιεργ ειών, αλλ ά και τις εργ ασίες προετοιµασίας του εδάφους, µετά τις πρώτες βροχ ές, γ ια τις χειµερινές καλλ ιέργ ειες. Η πληρωµή, του κάθε δικαιούχου επιστροφής, γ ίνεται µε βάση τα ψηφιοποιηµένα στοιχεία καλλιέργ ειας των αγ ροτεµαχίων και του αριθµού των ζώων που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στο ΟΣ∆Ε το 2012». Ό πως δήλωσε ο Υπουργ ός, κ. Α θανάσιος Τσαυτάρης: «Παραµένουµε κον τά στους Έλλ ηνες παραγωγ ούς γ ια την αντιµετώπιση του σηµαν τικού προβλήµατος, που αφορά στο κόστος παραγωγ ής και ειδικά του υψηλ ού κόστους της ενέργειας. Σύντοµα, το ποσό της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Καταν άλωσης πετρελ αίου, που εξασφαλ ίσθηκε από το Υπουργ είο Οικον οµικών γ ια το 2013, θα καταβληθεί στο ακέραιο, µε την καταβολ ή και της δεύτερης δόσης. Είµαστε συν επείς σε όσα εξαγγέλλ ουµε, παρά τη δύσκολ η οικονοµική συγ κυρία και µε τον ίδιο τρόπο θα συν εχ ίσουµε. Είµαστε καθηµερινά κοντά στους παραγωγ ούς και προσπαθούµε µε κάθε τρόπο ν α διευκολ ύνουµε το παραγ ωγ ικό τους έργο, που είναι σηµαν τικό γ ια την αν άταξη της οικονοµίας της χώρας».

1831: Ο κυβερνήτης της Ε λλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, δολοφονείται στο Ν αύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυροµιχάλη. 1834: Αρχίζει στο Ν αύπλιο η ∆ίκη των ∆ικαστών Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Π ολυζωίδη, που αρν ήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα καταδικαστούν σε τετράµηνη φυλάκιση για άρνηση δηµόσιας υπηρεσίας.

1905: Ο Άλµπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει, σε ηλικία 26 ετών, την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφηµη εξίσωσή του Ε=m.c2, σε άρθρο του στο γερµανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής. 1936: 50 κανονιοβολισµοί πέφτουν από τον Λυκαβηττό και εορταστικές εκδηλώσεις λαµβάνουν χώ ρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, µε αφορµή την έναρξη των 7ων Βαλκανικών Αγώνων Στίβου που διεξάγονται στην Αθήνα, ύστερα από άρνηση της Βουλγαρίας για τη διοργάνωσή τους, λόγω οικον οµικών δυσχερειών. Ο Χρήστος Μ άντικας µε 5 χρυσά (110 µ. εµπόδια, 400 µ. εµπόδια, 400 µ, 4x100 µ. και 4x400 µ.) αν αδεικν ύεται σε µορφή των αγώνων που θα ολοκληρωθούν στις 6 Ο κτωβρίου. 1989: Η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραποµπής στο Ανώτατο Ε ιδικό ∆ικαστήριο για την υπόθεση Κοσκωτά τους: Ανδρέα Π απανδρέου (166 υπέρ, 121 κατά, 7 λευκά), Αγαµέµνονα Κουτσόγιωργα (238 υπέρ, 36 κατά), Π αναγιώτη Ρουµελιώτη (170 υπέρ, 118 κατά), Γιώργο Π έτσο (219 υπέρ, 45 κατά) και ∆ηµήτρη Τσοβόλα (168 υπέρ, 121 κατά). Γεννήσεις 1389: Κόζιµο Ντέλι Μ έντιτσι, φλωρεντίνος ηγεµών, ιδρυτής της δυναστείας των Μ εδίκων. (Θαν. 1/8/1464) 1818: Άντολφ Κόλµπε, γερµανός χηµικός, γνωστός από τις µελέτες του για την ηλεκτρόλυση των αλάτων και την παρασκευή σαλικιλικού οξέος, ενός από τα βασικά συστατικά της ασπιρίνης. (Θαν. 25/11/1884) 1844: Νικόλαος Ζορµπάς, έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήµατος στου Γουδή το 1909 (Θαν. 12/6/1920) Θάνατοι 1831: Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερν ήτης της Ελλάδας. (Γεν. 11/2/1776) 1905: Καπετάν Κώτας, Μακεδονοµάχος που απαγ χονίστηκε στο Μοναστήρι από τους Τούρκους. Ο σλαβοµακεδόνας Καπετάν Κώττας ενστερνίσθηκε την ελληνική ιδέα και πρωταγωνίστησε στον Μ ακεδονικό Αγώνα. (Γεν. 1863) 1915: Κωνσταντίνος Σµολένσκης, έλληνας στρατιωτικός, ήρωας του Ε λληνοτουρκικού Πολέµου του 1897. (Γεν. 1843)


11

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» Θα περάσουν το πρωί από την Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ελευσίνα

Μ

εγ άλα ονόµατα των υπεραποστάσεων θα τρέξουν σήµερα, το πρωί στον διεθν ή αγώνα δρόµου "ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2013", που θα διεξαχ θεί σήµερα και αύριο 27 και 28 Σεπτεµβρίου, στη διαδροµή Α θήν α-Σπάρτη, απόστασης 246 χιλιοµέτρων. Οι δροµείς θα περάσουν σήµερα τα πρωί από την Νέα Εθνική Οδό Α θήνας – Κορίνθου στον Α σπρόπυργ ο, την Ιερά Οδό και Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ελευσίνα και τα Μέγ αρα.

Α κόµα, συµµετέχ ει γ ια πρώτη φορά ο Α µερικανός Μίκαελ Μόρτον, µε κ αταπληκτικές επιδόσεις στις 24 ώρες, όπου κάλ υψε 277,543 χλµ. Στην κατηγ ορία των γ υναικών θα αγ ωνιστεί η νικήτρια του 2011, Σίλβια Λ ιούµπικς από την Ουγ γ αρία. Οι καιρικές συν θήκες θα είναι ευνοϊκές γ ια τους δροµείς καθώς την Παρασκευή, θα έχει καλό καιρό γ ια την εποχή, µε σχετικ ή υγ ρασία κ αι θερµοκρασία 26-27 βαθµούς, εν ώ ίδιος καιρός αναµέν εται ν α επικρατήσει και το Σάββατο.

Να τονιστεί ότι ο αγ ώνας, πραγµατοποιείται µε την αποκλ ειστική δωρεά του Ιδρύµατος «ΣΤΑ ΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», που στηρίζει τον αγ ώνα από το 2004 και ολ οκληρών ει την τελ ευταία τριετή διάρκειά της. Έχουν δηλώσει συµµετοχή 333 αθλητές και αθλήτριες, από 35 χώρες, εκ των οποίων32 είναι γ υναίκες. Η Ελλάδα µετέχει µε 45 δροµείς.

Έπαθλο γ ια τους αθλητές που θα τερµατίσουν στην Σπάρτη, µπροστά από το άγ αλµα του Λ εωνίδα, είναι ένα κλαδί ελιάς και νερό από τον ποταµό Ευρώτα, που θα τους προσφέρουν οι ∆ηµοτικοί Άρχ οντες της Σπάρτης και ο πρόεδρος του ∆ιεθνούς Συν δέσµου ΣΠΑΡΤΑ ΘΛΟΝ, κ. Παν αγ ιώτης Τσιακίρης.

Η εκκίνηση είχε προγραµµατιστεί ν α δοθεί το πρωί στις 7 στην Α κρόπολ η, µπροστά από το Ηρώδειο. Ό πως αναφέρουν οι διοργ ανωτές του «Σπάρταθλ ον»: «Στον αγώνα θα λάβουν µέρος αρκετοί από τους κορυφαίους αθλητές των υπεραποστάσεων, όπως οι Ιβάν Γκουντίν (πρώτος το 2010 και το 2011), από την Ιταλ ία, ο Γιούζι Σακάι από την Ιαπων ία και ο Γιαν Άλ µπερτ Λάν τν ικ από την Ολλ αν δία, που έχουν καταλάβει την δεύτερη θέση.

Χάρη στην οικονοµικ ή στήριξη του Ιδρύµατος ΣΤΑ ΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, θα γ ίνει και πάλ ι ηλεκτρονική καταγ ραφή των αθλητών σε δέκα κεντρικούς σταθµούς και τα αποτελέσµατα θα εµφαν ίζον ται σε οθόνη στο χώρο του τερµατισµού και θα αν αρτών ται στην ιστοσελ ίδα www.spartathlon.gr, η οποία αναβαθµίστηκε ριζικά. Το ιδιωτικό κανάλ ι NET MED – HELLA S (NOVA SPORT) θα καταγ ράψει όλον τον αγών α και θα κάνει πολύωρες αφιερωµατικές εκποµπές µετά το τέλος του

Κάντε γνωστή την επιχείρησή σας! ∆ιαφηµιστείτε στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 5543682 Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή

«ΣΠΑ ΡΤΑΘΛ ΟΝ». Σε όλη την διάρκεια της διαδροµής θα υπάρχουν 75 σταθµοί βοήθειας και είν αι τοποθετηµένοι κάθε τρία έως πέν τε χ ιλ ιόµετρα. Είναι εφοδιασµέν οι µε τροφή, ν ερό, αν αψυκτικά, καθώς επίσης και τα προσωπικά είδη των αθλ ητών . Ο αγώνας διεξάγ εται κάτω από αστυνοµική και ιατρική επίβλεψη µε γ ιατρούς, φυσιοθεραπευτές και ασθενοφόρα, που είν αι διαθέσιµα καθ΄ όλη την 36ωρη διάρκεια του αγώνα. Να σηµειωθεί ότι υπάρχει µεγ άλο ενδιαφέρον από τα διεθνή ραδιοτηλεοπτικ ά δίκτυα και τα ειδησεογ ραφικά πρακτορεία, γ ια να καλύψουν από κοντά το «31 ο ΣΠΑΡΤΑ ΘΛΟΝ». Ή δη βρίσκον ται στην Ελλ άδα αρκετά ξένα ραδιοτηλ εοπτικά συν εργ εία και προβάλουν τη χώρα µας σε όλ ο τον κόσµο. Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ακριβώς το γ εγον ός που ξαναφέρν ει στην επικαιρότητα το κατόρθωµα του Φειδιππίδη, τον οποίο ο Μιλ τιάδης και οι άλλ οι Α θην αίοι στρατηγοί έστειλ αν στην Σπάρτη, προκειµένου ν α ζητήσει τη βοήθεια της, ώστε να εν ισχ υθούν οι ολ ιγ άριθµες δυνάµεις των Α θην αίων απέν αντι στους Πέρσες στη µάχ η στον Μαραθώνα».

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόµου υπεραποστάσεως στα πλαίσια του «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2013», σήµερα Παρασκευή θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις «A. Π ροσω ρινή διακοπή της κυκλοφ ορίας των οχηµάτων, κατά τις ώ ρες 07.00΄ έω ς 10.00΄ στο τµήµα του οδοστρώµατος της Ν έας Ε θν ικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου (Ν .Ε .Ο.Α.Κ.) πλάτους 1,5 µ., στη δεξιά πλευρά του ρεύµατος κυκλοφορίας προς Κόρινθο από τη διασταύρω ση Λ. Αθηνών & Ιεράς Οδού (10,000 χ/θ) έω ς τη διασταύρω ση ∆ιυλιστηρίων (15,600 χ/θ). Η κίν ηση των οχηµάτων στο προαναφ ερόµενο τµήµα της Ν .Ε .Ο.Α.Κ. δεν θα επιτρέπεται και η κυκλοφ ορία θα διεξάγεται από τις εν αποµένουσες λωρίδες κυκλοφορίας. B. Π ροσωριν ή διακοπή της κυκλοφ ορίας των οχηµάτων, κατά τις ώρες 08.00΄έω ς 13.30΄ της Π αλαιάς Ε θνικής Ο δού Αθηνών – Κορίν θου (Π .Ε .Ο.Α.Κ.), από την ανώνυµη οδό που οδηγ εί προς την περιοχή Καν δύλι (χ/θ 35+840) έω ς την οδό Γρ. Λ αµπράκη (Κουλουριώτικο µονοπάτι - χ/θ 32+660), περιοχής ∆ήµου Μ εγ αρέων. Η κίν ηση των οχηµάτων στο προαναφερόµεν ο τµήµα της Π .Ε.Ο .Α.Κ. θα πραγ µατοποιείται ως εξής: Στην κατεύθυν ση προς Κόρινθο: ∆εξιά χ/θ 34,000 της Π .Ε .Ο.ΑθηνώνΚορίν θου, δεξιά ανώνυµη οδό που οδηγ εί προς την περιοχή Κανδύλι, συν έχεια από την ειδικά προσω ρινά διαµορφωµένη άνω διάβαση των γραµµών Ο .Σ.Ε ., αριστερά Ν ότιος Π αράπλευρος Ν .Ε.Ο. Α θηνών – Κορίν θου, αριστερά οδό Γρ. Λ αµπράκη ( Κουλουριώτικο µονοπάτι ) και δεξιά Π .Ε .Ο. Α θηνών – Κορίν θου στην κατεύθυν ση προς Κόριν θο. Στην κατεύθυν ση προς Α θήνα: Α ριστερά οδό Γρ. Λαµπράκη (κουλουριώτικο µον οπάτι χ/θ 32.660), δεξιά Ν ότιος Παράπλευρος Ν .Ε .Ο. Α θηνών – Κορίν θου, δεξιά στην ειδικά προσωριν ά διαµορφωµένη άνω διάβαση των γραµµών Ο.Σ.Ε ., δεξιά ανώνυµη οδό που οδηγεί προς την περιοχή Καν δύλι και αριστερά Π.Ε .Ο. Αθηνών – Κορίνθου στην κατεύθυν ση προς Α θήνα. Π αρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων, γ ια την αποφ υγ ή τροχαίων ατυχηµάτων να είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σηµεία και ν α ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήµαν ση και τις υποδείξεις των τροχονόµων ».


12

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

ΑΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΙΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΜΠΕΡ∆ΕΨΕ ΤΟΝ !

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει

και φέτος τον Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών Ο

Άρθρο του Γιάννη Βασιλείου µέλους Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ «Π ολύ πριν από την εφαρµογή των Μνηµον ίων, οι Κυ-

βερν ήσεις της Ν έας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έκαναν συστηµατικά ‘φιλότιµες’ απόπειρες να περάσουν οι Μνηµονιακές πολιτικές όπως ‘επίσηµα’ πλέον τις βιώνουµε εδώ και τριάµισι χρόνια. Ε πειδή όµως δυσκολευόντουσαν αυτό ν α το επιτύχουν, γ ιατί όπως γίνεται σήµερα θα είχαν απέναντι τους το σύνολο της κοινωνίας, εντρύφησαν στην ανακάλυψη τέτοιων µεθόδων ώστε οι πολιτικές των µνηµονίων να φανούν ως κάτι το φυσιολογικό, πχ : Την διάλυση των κοινωνικών δοµών, την φιλτράριζαν µε το εύηχο περί αξιολόγησης του δηµόσιου. Το οριζόντιο κόψιµο των άλλοτε έτσι η αλλιώς πενιχρών συντάξεων, το επένδυσαν µε τα περί ‘µαϊµού’ συντάξεις. Για την διάλυση της δηµόσιας και δωρεάν υγείας, προτίµησαν να αναδείξουν τα ‘φ ακελάκια’ των γιατρών. Την διάλυση της δηµόσιας και δω ρεάν παιδείας, προτίµησαν να την προωθήσουν µιλώντας περί τεµπέληδων καθηγητών. Για τον εξανδραποδισµό των επαγγελµατοβιοτεχνών, πρόκριναν τα περί απατεώνων που δεν κόβουν αποδείξεις και πάει λέγοντας. Μ ε τον τρόπο αυτό επεδίωξαν να αποσπάσουν την κοινωνική συναίνεση, µιλώντας για ότι είναι γ ενικά αποδεκτό από τον κόσµο όπως αξιολόγηση, µαϊµού συντάξεις, φακελάκια, δηµόσιο, αποδείξεις. Ό µως ο πραγµατικός τους στόχος δεν ήταν η διόρθωση των ‘κακώς κειµένων’ – για τα οποία άλλωστε οι ίδιοι ευθύνονται αφού Κυβέρνησαν ανελλιπώς από την µεταπολίτευση µέχρι σήµερα αλλά ήταν να περάσουν ευκολότερα τις βάρβαρες µνηµονιακές πολιτικές που ζούµε σήµερα. Π ρόκειται γ ια µια κουτοπόνηρη και αποπροσανατολιστική στρατηγική των Κυβερνήσεων απέναντι στους πολίτες, µε στόχο να υλοποιήσουν τις πολιτικές των µνηµονίων, διαφορετικά αυτές ήταν αδύνατο να περάσουν. Εφαρµόζοντας την αµερικανική παροιµία που λέει ‘αν δεν µπορείς κάποιον να τον πείσεις τότε µπέρδεψε τον’ κερδίζουν µε αυτόν τον τρόπο χρόνο και ταυτόχρονα διαχέουν µε την βοήθεια των δελτίων των 8 τις σκέψεις του κόσµου, εκεί που είναι ανώδυνο γ ι’ αυτούς. Στο να µην δούµε πως η υγεία και η παιδεία δίνεται βορά στους ιδιώτες, ότι ιδιωτικοποιούνται και στο έξης θα είν αι ζήτηµα οικονοµικών αντοχών το εάν µάθει κανείς γράµµατα η να γίνει καλά εάν αρρωστήσει….. Στο να µην δούµε το 1.350.000 εγγεγραµµένων ανέργων και το 30% που έχει φτάσει το ποσοστό της ανεργίας, αλλά τον δηµόσιο υπάλληλο που έχ ει ακόµα εργασία….. Στο να µην δούµε τα 300.000 λουκέτα που έχουν µπει στα καταστήµατα, αλλά τον σουβλατζή που δεν του δίν ει απόδειξη….. Στο να µην δούµε ότι η Ελλάδα και ο Λ αός µας καταρρέουν, αλλά ότι είµαστε σε καλύτερη θέση από την Σρι Λ άνκα κοκ. Στο να µην δούµε δηλαδή ολόκληρα το δάσος αλλά µόνο το δένδρο. Μόνο που υπάρχει και η Ελλην ική παροιµία που λέει ότι ‘ο ψεύτες και κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται’ Ήδη για τους κ. κ. Σαµαρά και Βενιζέλο αυτός πέρασε και µαζί µε αυτόν εξαντλήθηκαν και οι δυνατότητες αποπροσανατολισµού της κοινωνίας. Ο ι εκλογ ές και ο σχηµατισµός µιας Κυβέρνησης της Αριστεράς είτε αυτοδύν αµα είτε µε συµµαχίες και µε πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ είν αι πλέον µονόδροµος. Ό χι µόνο γ ια να υπάρξει ελπίδα, για να σταµατήσει η καταστροφή και για να ξεκινήσει η παραγωγική αν ασυγ κρότηση της χώρας. Αλλά και αυτό είναι ίσως πιο σηµαντικό για να ξαναποκτήσουν οι λέξεις το πραγµατικό τους περιεχόµενο».

Περιφερειάρχης Α ττικής παραβρέθηκε στην επίσηµη Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε από τον ΣΕΓΑ Σ, γ ια τη διεξαγωγ ή του 31ου Κλασικού Μαραθωνίου Α θηνών. Ο κ. Σγουρός, στο σύν τοµο χ αιρετισµό που απηύθυν ε, τόν ισε µεταξύ άλλων : «Από το 2011 η Περιφέρεια Α ττικής, παρά την οικονοµικ ή κρίση που διέρχεται η χώρα, συνεχίζει να ενισχύει στον υψηλότερο δυνατό βαθµό την προσπάθεια γ ια την αναβάθµιση του Κλασικού Μαραθων ίου Α θηνών . Στόχος µας είναι να συµβάλλουµε στην καθιέρωσή του ως το µεγαλ ύτερο ετήσιο αθλητικό, πολ ιτιστικό, εκπαιδευτικό και τουριστικό γ εγον ός διεθνούς εµβέλειας γ ια τη χώρα µας. Υποστηρίζοντας τον Κλασικό Μαραθώνιο ενισχύουµε ένα συγ κεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης που πρέπει να έχει η χώρα µας, το οποίο περιλαµβάνει τους παρακ άτω στόχους: την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολ ιτιστικής µας κλ ηρον οµιάς, τη συνέργεια των δυν άµεων της Α υτοδιοίκησης, των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων , έν α υψηλό επίπεδο αποτελ εσµατικότητας Α υτοί οι τρεις στόχ οι, στη σηµερινή εξαιρετικά αν ταγων ιστική περίοδο που ζούµε, αποτελούν τα συγ κριτικά µας πλεονεκτήµατα». Να αναφέρουµε ότι η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει γ ια 3η συνεχόµενη χρονιά το θεσµό του Κλασικού Μαραθωνίου Α θηνών, ενώ παράλληλα, το Πρόγ ραµµα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Α ττικής ενισχύεται από σειρά εκδηλώσεων στην Α θήνα µε σκοπό την αναβάθµιση του Κλασικού Μαραθωνίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Αθήνα, 26/ 9/2013 Aρ. Πρωτ.: 184491 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/ Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη ∆/νση Περιβάλλοντος η µε αρ. πρωτ. 137736/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής µε Α∆Α: ΒΛ9Θ7Λ7-Ε2Η για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του υπό µετεγκατάσταση συνεργείου επισκευής και συντήρησης µηχανικώ ν µερών επιβατικών αυτο κινήτω ν “ΤΣΑΜΟΣ ∆ΗΜ ΗΤΡΙΟΣ”, από τη ν οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 102, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 95 στην Ελευσίνα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στη ∆/νση Περιβάλλοντος (Πολυτε χνείου 4, Αθήνα). Κατά της α νωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµέ νης ∆ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010). Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠEΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Αθήνα, 26/ 9/2013 Aρ. Πρωτ.: 184499 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/ Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη ∆/νση Περιβάλλοντος η µε αρ. πρωτ. 129410/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής µε Α∆Α: ΒΛ9Θ7Λ7-7ΛΣ για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του υπό µετεγκατάσταση συνεργείου επισκευής και συντήρησης µηχανικώ ν µερών επιβατικών αυτο κινήτω ν της εταιρείας µε την επω νυµία “ΧΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο.Ε.”, από τη ν οδό Αντ . Αλεξανδρή στη ν οδό Αντ . Αλεξανδρή 1 στο ίδιο Ο.Τ. 150 στην Ελευσίνα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στη ∆/νση Περιβάλλοντος (Πολυτε χνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτ έρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έ ννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµέ νης ∆ιοίκησης Ατ τικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010). Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠEΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Αθήνα, 26/ 9/2013 Aρ. Πρωτ.: 184503 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/ Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη ∆/νση Περιβάλλοντος η µε αρ. πρωτ. 138595/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής µε Α∆Α: ΒΛ9Θ7Λ7-ΙΤΩ για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του συνεργείου βαφής & συντήρησης του χρώµατος επιβατηγών αυτο κινήτω ν “ΣΟΥΡΙΤΖΙ∆ΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ”, που εγκαθίσταται στην οδό Κλεισούρας 26 στα Μέγαρα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στη ∆/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κα τά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έ ννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010). Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠEΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Αθήνα, 26/ 9/2013 Aρ. Πρωτ.: 184518 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/ Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη ∆/νση Περιβάλλοντος η µε αρ. πρωτ. 143787/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής µε Α∆Α: ΒΛ9Θ7Λ7-2Χ0 για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (σε ανα νέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 4435/612/08 ΑΕΠΟ) µε τροποποιήσεις, του υφιστάµενου πρατηρίου υγρών καυσίµων µε υπαίθριο λιπαντήριο αυτοκινήτων “ΝΕΖΗ ΕΙΡΗΝΗ”, που βρίσκεται στο 27ο χλµ. Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θήβας στη Μάνδρα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στη ∆/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτ έρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έ ννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµέ νης ∆ιοίκησης Ατ τικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010). Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠEΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» Καθηµερινή προβολή και σίγουρα αποτελέσµατα Τηλεφωνήστε µας στο 210 5543682


13

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

Τι συµβαίνει µε τις Εξηγήσεις για τα οδοιπορικά

αθλητικές εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Αττικής

Ένα δύσκολο θέµα για τους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής η συντήρηση γηπέδω ν, αθλητικώ ν χώ ρω ν και κλειστώ ν γυµναστηρίω ν λόγω έλλειψης πόρω ν

Ε

ρώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.Ρ ΙΖ.Α. Γιώργ ος Π άντζας, µαζί µε ακόµα έξι Βουλευτές, µε θέµα το µεγάλο πρόβληµα που αφορά στους Αθλητικούς χώρους οι οποίοι δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας στην Περιφ έρεια Α ττικής και σε όλη την χώρα. Ο ι αθλητικές εγ καταστάσεις αποτελούν ένα δύσκολο θέµα και για ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής, όπου τα έσοδα είναι ελάχ ιστα όπως και οι πόροι και αδυνατούν να συντηρήσουν πλήρως γήπεδα, κλειστά γ υµν αστήρια κλπ. Η ερώτηση απευθύνεται προς τα Υ πουργεία Π ολιτισµού και Αθλητισµού, Ο ικονοµικών, Εσω τερικών, ∆ιοικητικής Μ εταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και συνυπογράφεται από τους Βουλευτές του κόµµατος εκτός του τοπικού Βουλευτή.

εγ καταστάσεις, ακόµα κα ι εθν ικής εµβέλειας όπω ς το Στάδιο Ειρήνης και Φ ιλίας και το στέγαστρο Καλατράβα, έχ ουν κτισθεί χωρίς να τηρηθούν τα στοιχ ειώδη από το νόµο κριτήρια. Το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα οξυµµένο στην περιφ έρεια της χώρας και ακόµη περισσότερο στη νησιωτική χώρα, επειδή κατά τεκµήριο δεν υπάρχ ουν εναλλακτικές λύσεις. Κριτήρια όπω ς οι πολεοδοµικές άδειες, οι περιβαλλοντικές και συγ κοινων ιακές µελέτες είτε αγνοήθηκαν , είτε έδω σαν την θέση τους σε πελατειακά και µικρο κοµµα τικά κριτήρια, µε τους τοπικούς άρχοντες και παράγ ον τες του πρώ ην δικοµµατισµού ν α συµπλέουν µε την αθλητική ηγ εσία εξω θώντας κρατικές υπηρεσί ες στην αυθαιρεσία, στην αν οµία και στη σπατάλη.»

Τα δεδοµέν α αυτά, τον ίζεται καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να βρεθεί Η ερώτηση αν αφ έρει: άµεσα οριστική λύση για την ασφαλή «Τα κουφάρια των ηµιτελών αθλητι- και προσβάσιµη άθληση για όλους, κών εγκαταστάσεων, καθώς και οι σε γ ήπεδα εναρµονισµένα µε τις διεεγ καταλελειµµένες ολυµπιακές εγκα- θνώς κατοχ υρω µένες προδιαγραφές. ταστάσεις, που χ ρονολογούνται από Κατά συν έπεια, ο Γιώ ργος Π άντζας και τη περιβόητη πια περίοδο του 2004, άλλοι Βουλευτές ρωτούν τους αρµόδιους αποτέλεσµα της µη υλοποίησης του Υπουργ ούς, εάν θα τηρήσει η κυβέρτότε µεγαλεπήβολου προγράµµατος νηση την υποχ ρέωσή της να ασκεί «Ε λλάδα 2004», «κοσµούν » ολόκληρη αυστηρούς ελέγχους αναφ ορικά µε την περιφ έρεια της χώρας. την κατάσταση που βρίσκονται σήµερα οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ή Το γ εγ ονός ότι, οι προηγ ούµεν ες κυβερεάν προτίθεται ν α παραχω ρήσει και αυτή ν ήσεις αλλά και η σηµεριν ή, µε εργ αλείο την αρµοδιότητα – υποχρέω ση σε ιδιώ το ν έο αυτοδιοικητικό χάρτη τες. (Καλλικράτης), στέρησαν και στερούν από τους ∆ήµους τους απαραίτητους Ε πίσης ερωτούν, τι προτίθενται να πόρους, έχ ει ω ς αποτέλεσµα οι ∆ήµοι πράξουν τα συναρµόδια Υ πουργεία να µην µπορούν να συντηρήσουν και προκειµένου οι αθλητικές εγκατανα λειτουργήσουν στοιχ ειωδώς τα στάσεις να εναρµονισθούν µε τις διεγήπεδα και κυρίως τα κολυµβητήρια. θνώς κατοχ υρω µένες προδιαγραφές, Συν έπεια αυτού είν αι πολλά στάδια να πέραν της εφ αρµογ ής του ν . 4178 άρ. 16 κλείσουν και σε αλλά να καταβάλλε- παρ. 1 περ. η’ και θ’, καθώ ς και εάν προτίται προσπάθεια ν α παραχω ρηθούν όσο- θενται τα συν αρµόδια Υπουργ εία ν α προόσο σε ιδιώ τες µε σκοπό να απαλλαχω ρήσουν στην άµεση καταγραφή των γούν οι ∆ήµοι από το λειτουργικό αναγκών προκειµένου να χ ορηγ ήκόστος. σουν έκτακτη οικονοµο-τεχ νική ενίΣε αυτήν την πραγ µατικότητα έρχεται ν α σχ υση στην τοπική αυτοδιοίκηση, προστεθεί έν α ακόµα πρόβληµα που αφ ο- ώ στε ν α γ ίνουν οι απαραίτητες µελέτες ρά στο γ εγ ονός ότι πολλές αθλητικές κι εργ ασίες.

ασθενών ζητά ο Βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόµου

Ε

ρώτηση προς τον Υπουργό Υγ είας έκανε ο Βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόµου κάνοντας λόγ ο για «Κατάργηση των οδοιπορικών από τον ΕΟΠΥΥ για τους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο», η ερώτηση έχει ως εξής: «Όπως καταγγέλλουν πολ ίτες από την περιφέρεια, ο ΕΟΠΥΥ µε το έγγραφο ∆25α/ Φ113/38/17901/3-7-2013 της ∆ιεύθυνσης Παροχών και Κατάρτισης Συµβάσεων/ Τµήµα Α ΄βαθµιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο έχει αποσταλ εί σε όλα τα περιφερειακά γραφεία του ΕΟΠΥΥ καταργεί τη καταβολή εξόδων µετακίνησης σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και γ ια τους οποίους συν ίσταται η ακτινοθεραπεία. ∆υστυχώς όµως στον τόπο κατοικίας τους δεν υπάρχουν οι δυνατότητες γ ια να πραγµατοποιηθούν οι ακτινοθεραπείες και απαιτείται η µετακίνηση τους πολλές φορές την εβδοµάδα σε κάποιο από τα Νοσοκοµεία που υπάρχουν οι απαραίτητες υποδοµές. Η ανάλγητη αυτή απόφαση που προφανώς εν τάσσεται στα πλαίσια περιορισµού των δαπανών του ΕΟΠΥΥ στερεί από πολλούς συνανθρώπους µας που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα, να καλύψουν το µεγάλο αυτό κόστος της σχεδόν καθηµερινής µετακίνησης σε µεγάλες χ ιλ ιοµετρικά αποστάσεις. Θεωρούµε την συγκεκριµένη απόφαση απαράδεκτη και πιστεύουµε ότι µπορεί και πρέπει να ακυρωθεί. Είναι αδιανόητο σε όποια οικονοµική κατάσταση και αν βρίσκεται η χώρα και ο ΕΟΠΥΥ, να στερείται ουσιαστικά η απαραίτητη θεραπεία από ασθενείς µε καρκίνο επειδή δεν διαθέτουν τα χρήµατα να καλύψουν οι ίδιοι τις µετακιν ήσεις τους. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: Προτίθεστε να ακυρώσετε την συγκεκριµένη απόφασης του ΕΟΠΥΥ και να διασφαλίστε ότι κάθε συµπολίτης µας που πάσχει από καρκίνο ανεξάρτητα από την οικονοµική του κατάσταση θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην συνιστώµενη από τους ιατρούς θεραπεία;»


14

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΕΝΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΙΜΗ 28.000Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977614298

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετη εµπειρία στη διδασκαλία µαθηµάτω ν θεωρητικής κατεύθυνσης παραδίδει ιδιαίτ ερα σε µαθητ ές Γυµνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες στα τηλέφω να 2105540847 και 6932425665 (0610)

ΕΝΟΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 50 ΧΛ Μ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗ ΝΩ Ν—ΘΗΒΩ Ν ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1200 ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ εξοπλισµός αναψυκτηρίου και οβελιΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠ Ε∆Ο 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ στηρίου. Πληροφ ορίες στα τηλέφωνα 6977287724 Μ Ε ΕΝΟΙΚΙΟ 1100 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗ ΝΑ και 6971772754 (2510) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 690 9853679. (1710) ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ στην Άνω Ελευσίν α στην οδό Ιπποκράτους 48 οικόπεδο 461 τ.µ. µε οικία 87 τ.µ. Τιµή ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα σε κεντρικό σηµείο 150.000 ευρώ. Π ληροφορίες στα τηλέφωνα επί της οδού Κοντούλη 87 στην Ελευσίν α , 2105742412 και 6978288356 (2609) εµβαδού 70 τ.µ. Τιµή 350 ευρώ το µήν α. Ε πίσης διατίθεται γ ια κάποιον που εν διαφέρεται, έτοιµος εξοπλισµός καφ εν είου. Π ληροφορίες στο τηλέφωνο 6980259172 (0310) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ε λευσίνα (στο κέντρο) διαµέρισµα 40 τ.µ. β΄ ορόφου πλήρως επιπλωµέν ο µε χολ ,υπν οδωµάτιο, κουζίνα, µπάν ιο, µεγ άλο µπαλκόν ι, αυτόνοµη θέρµαν ση και µπόιλερ. Π ληροφορίες στο τηλέφωνο 6932307156 (0910)

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2ου ορόφ ου, 90 τ.µ. σε πολυτελή ν εόδµητη πολυκατοικία επί της οδού Αναστ. Γκλιάτη στη Μ αγούλα µε πάρκινγ κ, αποθήκη, ηλιακός, αυτόν οµη θέρµαν ση και συν αγερµός. Π ληροφ ορίες στο τηλέφωνο 6945532293 (28.09)

ΠΩΛ ΕΙΤΑ Ι ΕΚΤΑ ΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ.ΤΗΛ .6937 365557

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ µε πτυχίο ζητά να εργαστεί κατ΄ οίκον (όχι εσώ κλειστη) στην περιοχή Ελευσίνας και Θριασίου. Τηλέφω νο 6984102966 (1010)

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 3,2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΧΗΣ (ΒΙΠΑ ΒΙΟ ΠΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΕΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΤΟ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΙΝ ΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟ Υ ΜΕΓΑΡΩΝ—ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 365 557. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 ΣΤ ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΟΧΗ ΒΛΥΧΑ∆Α ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 36 5557. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 12 ΣΤΡΕΜΜ ΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ—ΠΕΡΑΜΑΤ ΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΚΚΑ (∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ALUSET ME ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟ ΥΣ, ΡΕΥΜ Α ΑΓΡΟΤΙΚΟ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 36 5557.

Για µικρές αγγελ ίες επικοινων ήστε στο τηλ έφωνο 210-5543682

Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Ρηνιώτ ης Εµµανουήλ του Αποστ όλου και τ ης ∆ήµητ ρας το γένος Τυρλή που γεννήθηκε στ ην Ελευσίνα και κατοικεί στ ην Ελευσίνα και η Σιδερά ∆έσποινα του Αλκιβιάδη και τ ης Αθανασίας τ ο γένος Μιναρετζή που γεννήθηκε στ ην Αθήνα και κατοικεί στ ην Ελευσίνα θα παντ ρευτούν στ ο ∆ηµαρχείο τ ου ∆ήµου Ελευσίνας.

Ιερά Μητρόπολις Μεγάρων και Σαλαµίνος, Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσης, Νέα ∆άφνη Μεγάρων

ΠΑΝΥΓΥΡΙΣ Φέρεται εις γνώσιν ηµών η πανήγυρις των Αγίων 20 Αναργύρων Κοσµά και ∆αµιανού των Ρωµαίων, Ερµολάου, Μωκίου, Παντελεήµονος, Ανικήτου, Τρύφωνος, Κύρου, Ιωάννου, Κοσµά και ∆αµιανού των Αράβων, Ιουλιανού ,Θαλλελαίου, Λεοντίου, Ευπρεπίου, Ανθίµου, Κοσµά και ∆αµιανού των Ασιατών, Σαµψών, ∆ιοµήδους και η ιερά µονή θα πανηγυρίσει µεγαλοπρεπώς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Οκτωβρίου εσπέρας. 6:00 µ.µ. Ο Μέγας Πανηγυρικός εσπερινός, υπό καλλιφωνοτάτων ψαλτών και µοναχών, µετά αρτοκλασίας, ως γίνεται κατ΄ έτος. ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Οκτωβρίου τ ην πρωίαν 6:00 π.µ. ο Πανηγυρικός Όρθρος, 8:00 π.µ. η Θεία λειτουργία υπό του Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου ηµών κ.κ. Βαρθολοµαίου µετά αρτοκλασίας και ιεράς Λιτανείας της θαυµατουργού Εικόνος των Αγίων Αναργύρων, τ ης Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης, και των ιερών Λειψάνων.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLKSWAGEN GOLF FSI 1600cc, µοντ έλο 2004, δίπορτο. Πληροφορίες στ ο τ ηλέφωνο 2105589700

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛ ΟΥΝΤΑΙ Ο ΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠ ΥΡΓΟΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 555547 6 ΚΙΝ 69744940505

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου Καλλιστράτου µ. Αριστάρχου, Ακυλίνης νεοµ. Εκ Ζεγκλιβερίου

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ ∆ΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝ ΙΖΕΛΟΥ 79 ΤΗΛ. 2105544246 Μ ΕΓΑΡΑ ΧΑΤΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28Η Σ ΟΚΤΩΒΡ ΙΟΥ 129 ΤΗΛ. 2296029705 Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λ εωφ. Αλεποχωρίου στα Μ έγαρα και το φαρµακείο Γ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ στον κεντρικό δρόµο της Νέας Π εράµου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 .00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

Την ∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου

ΤΟ ΝΕΟ ΓΠΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

Τ

ην ∆ευτέρα το βράδυ συνέρχεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγ άρων προκειµένου να γ νωµοδοτήσει γ ια το νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, την τροποποίηση του οποίου ενέκρινε ο Οργ ανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Α θήνας τον Ιούλη. Εκτός από τα σηµαντικ ά βήµατα που γ ίνονται προς την πλευρά της ανάπτυξης στις περισσότερες περιπτώσεις µε το ΓΠΣ, υπάρχει και η πλευρά κ ατοίκων ιδιοκτητών γ ης που κάθε άλλο παρά ευεργ ετούνται… Ό πως συµβαίνει µε την περίπτωση των τεράστιων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή Λ άκας, Α λµύρες, περιοχή Περάµατος, οι οποίες στην τροποποίηση του ΓΠΣ από τον ΟΡΣΑ , χαρακτηρίζονται ετσιθελικά «ζώνη προστασίας» γ ια το Βουρκάρι, δηλαδή ουσιαστικά «νεκρά ζώνη», χωρίς να έχει ζητηθεί η άποψ η των θιγ οµένων γ ια επίλυση του προβλήµατος, ούτε να έχει προγ ραµµατιστεί γ ενική απαλλοτρίωση κ αι αποζηµίωση των ιδιοκτητών από το ∆ηµόσιο των εκτάσεων αυτών! Οι ιδιοκτήτες αντιδρούν σε µια λογ ική ανεπίσηµης «δήµευσης» κ αθώς θίγ ει το δικαίωµα χρήσης στην ιδιοκ τησία του πολίτη. Η σχετική πρόσκληση αναφέρει: Στο ∆ηµαρχ ιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγ αρα) σε τακτική συν εδρίαση του ∆ηµοτικού Σ/λ ίου την 30η Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 8:30 µ.µ. γ ια συζήτηση και λ ήψη αποφάσεως επί του κάτωθι και µοναδικού θέµατος: Γνωµοδότηση του ∆.Σ/λίου στην πρόταση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆ηµοτικής Ενότητας Μεγ άρων, όπως αυτή εγ κρίθηκε στην 12η συνεδρίαση (θέµα 1/24-7-2013) της Εκτελ εστικής Επιτροπής του Οργαν ισµού Α θήν ας.

Αίτηµα για νέα Στήριξαν ενεργά τον Μανδραικό αφετηρία Ταξί ∆ στα Μέγαρα

Α

νοικτό είναι πλέον το ενδεχόµενο γ ια έγ κριση νέας αφετηρίας Ταξί στο Κέντρο των Μεγ άρων στην Πλατεία Ολυµπιονικών (πλ ησίον του ΟΑΕ∆) καθώς προωθείται αίτηµα ιδιοκτητών ταξί. Μέχρι σήµερα η «πιάτσα» Ταξί λειτουργ εί στην Κεντρική Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου δίπλ α στο νεοκλασικό κληροδότηµα «Κυριακούλειο».

εν τα κατάφερε ο Μανδραϊκός στον αγώνα έναρξης στο Γήπεδο Φυλής µε την ΑΕΚ καθώς ηττήθηκε από την Ενωση µε 0-2. Στην αρχή όµως της οµάδας, ήταν όλοι εκεί για να την στηρίξουν ο ∆ήµαρχος Γιώργος ∆ρίκος , µέλη της ∆ηµοτικής Αρχής και φυσικά φίλαθλοι. Η οµάδα έχει καλά φόντα παρά την αρχ ική ήττα. Οι εν δεκάδες: Μανδραικός (Μίχας Κυριάκος) : 1 Χρόνης, 2 Χουστουλάκης, 3 Γιακαβάρας, 4 Κολτσίδης, 5 Αγκόλ ι, 6 Μπιλ ίτσης, 7 Ζουραβάνοφ, 8 Καιµακούδης, 9 Ζαχαράτος (Βασιλ είου 48'), 10 Σερέλα ΑΕΚ (Τραϊανός ∆έλλας): 1 Βούρας, 2 Τσουκαλάς, 3 Τσουµάγκας, 4 Τζανετόπουλος, 5 Σταθάκης, 6 Κορδέρο, 7 Πόποβιτς, 8 Ντακόλ , 9 Μπρέσεβιτς, 10 Ανάκογλου, 11 Πλατέλλας Σκόρερς: Σταθάκης (σουτ 11'), Πλατάλλας (σουτ 82')

Η πρόταση γ ίνεται µετά από διαφορά απόψεων µεταξύ ιδιοκτητών ταξί ενώ το αίτηµα γ ια ν έα αφετηρία Ταξί στηρίζ εται στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού της πόλης. Και παλ αιότερα είχε κατατεθεί στο ∆ήµο Μεγ αρέων σχετικό αίτηµα, αλλά δεν «πέρασε». Αν αµέν εται µε µεγ άλο εν διαφέρον τι θα αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλ ιο στην παρούσα φάση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ


16

Π αρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Κάλεσµα από το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας – ∆υτικής Αττικής στην συγκέντρωση που θα γίνει στην Πλατεία ∆ηµαρχείου Ασπροπύργου

Κ

άλεσµα στους εργαζόµενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και όλους τους κατοίκους της Ελευσίνας και ∆υτικής Αττικής απευθύν ει το Ε ργ ατικό Κέντρο Ελευσίν ας – ∆υτικής Αττικής, προκειµέν ου να συµµετέχουν µαζικά στο Αντιφασιστικό Συλλαλητήριο που θα γ ίνει στον Α σπρόπυργ ο την 1Ο κτω βρίου στην Πλατεία ∆ηµαρχείου. Η διοίκηση του Ε ΚΕ∆Α αν αφέρει: «Το Θριάσιο Π εδίο µία περιοχ ή που έχει χαρακτηριστεί κατά το παρελθόν, για τους αγώνες του ενάντια στον φασισµό και στο ναζισµό, εγκαθιδρύοντας µε εργατικούς κοινωνικούς αγώνες την ∆ηµοκρατία στην ευρύτερη περιοχή και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη την Π ατρίδα, δεν µπορεί να µείνει αδιάφορο στην βία και τον αυταρχ ισµό των συµµοριτών της Χρυσής Αυγής.

Οι εργ αζόµεν οι του Θριάσιου Π εδίου στέλνουν το δικό τους µήν υµα για Εν ότητα και ∆ηµοκρατία, απέναντι στα τάγ µατα εφόδου του φ ασισµού. Απέν αντι στις φ άλαγγες της Χρυσής Αυγ ής. ∆ηµιουργούµε µία δηµοκρατική αλυσίδα συσπείρωσης και αλληλεγγύης γ ια όλη την ελλην ική κοινωνία, που θα ξαν αστείλει στο χρονοντούλαπο της αποµόνωσης τους νοσταλγούς του ναζισµού. Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας καλεί όλα τα Σωµατεία της δύναµής του, κάθε εργαζόµενο που εργάζεται και κατοικεί στο Θριάσιο, να πάρει µέρος στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν Σύλλογοι και µαζικοί φορείς το οποίο έχει την απόλυτη στήριξη και συµπαράσταση του ΕΚΕ-∆Α. Όλοι στο Αντιφ ασιστικό Συλλαλητήριο την Τρίτη 1η Οκτώβρη, ώρα 6 :30 µ.µ. στην Πλατεία ∆ηµαρχ είου στον Ασπρόπυργο.»

Epikairothta 20130927