Page 1

ΕΤΟΣ 18ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4172 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

Σελί)α 15

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αποφασίζει για προγραµµατική σύµβαση µε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και απο)οχή έργου 450.000 Ευρώ για αποκοµι)ή απορριµµάτων Σελί)α 5

Σελί)α 3

ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΓΑ

Οι µνήµες

5ΕΡΝΟΥΝ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ

ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Αυτοκίνητα αντίκες ενθουσίασαν στην Μάνδρα παρά τα χρόνια τους

Σελί)α 6

από την αλησµόνητη πατρίδα αναβιώνουν

στο Νέο Μελί Μεγάρων Παράλληλα µε τον εορτασµ ό του προστάτη του Συνοικισµού

Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

Με ρυθµούς ρεµπέτικους

έγινε η εκ)ήλωση στις Εργατικές Κατοικίες

Μάν)ρας

Σελί)α 11

Αποθεώθηκε στην Ελευσίνα

ο Αλκίνοος Ιωαννίδης Ένας από τους επιλεγµένους Σταθµούς της µουσικής παράστασης τα Αισχύλεια, όπου το κοινό κατέκλυσε

το ανοικτό θέατρο

Σελί)α 4


2

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

Ανοίγει ο δρόµος για Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων στο Γραµµατικό Ό

πως έγ ινε γνωστό από τον Ενιαίο ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Α ττικής Ε∆ΣΝΑ , µε πέν τε ενώσεις προσώπων και εταιρειών θα προχωρήσει η β’ φάση της διαγ ωνιστικής διαδικασίας γ ια την κατασκευή της νέας Μονάδας Επεξεργ ασίας Α πορριµµάτων του Γραµµατικού, µετά την έκδοση των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων και την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συν δέσµου Νοµού Αττικής.

Θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ επί των αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων για τους

διαγωνισµούς κατασκευής µονάδων σε Φυλή και Άνω Λιόσια ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής)

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω αποφάσεις στο επόµενο στάδιο του Α νταγωνιστικού ∆ιαλόγου προκρίνονται οι παρακάτω εταιρείες : Ένωση Εταιρειών «Α ΚΤΩΡ ΠΑΡΑ ΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ – ΗΛ ΕΚΤΩΡ ΑΕ» Ένωση Προσώπων «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΗ Α ΒΕΤΕ - ∆ΕΗ Α Ε» Ένωση Εταιρειών « A RCHIRODON GROUP NV – INTRA KAT – ENVITEC Α Ε» Ένωση Εταιρειών «J & P ΑΒΑ Ξ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α Ε – ΕΓΝΩΝ Α ΤΕ» Να σηµειώσουµε πως σύµφωνα µε την προκήρυξη του διαγωνισµού θα ακολουΟ Περιφερειάρχης Αττικής θήσει το στάδιο β’, που περιλαµβάνει τον Ανταγωνιστικό ∆ιάλογ ο και την Πρόσκληση γ ια υποβολή δεσµευτικών προ- Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Α ττικής σφορών. Γιάννης Σγ ουρός επεσήµανε ότι: «Παρά Σύµφων α µε τον Ε∆ΣΝΑ , η κατασκευή της τις αν αµενόµενες δικαστικές εµπλοκές, οι Μονάδας Επεξεργ ασίας Α πορριµµάτων διαγων ισµοί γ ια την κατασκευή των νέων του Γραµµατικού εντάσσεται στον ψη- µονάδων επεξεργ ασίας απορριµµάτων φισµένο εδώ και µια δεκαετία (2003) προχωρούν κανονικά και εντός των από το ελληνικό κοινοβούλιο Περιφεχρονοδιαγ ραµµάτων. ρειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Α πορριµµάτων Α ττικής που επικαιροποιήθηκε Ό ,τι δεν έγ ινε εδώ και δέκα χρόν ια, µε αποτο 2006. τέλεσµα η διαχείριση των απορριµµάτων να έχει µείνει προσκολληµένη στο µοΗ χρηµατοδότηση του έργ ου θα γ ίνει ντέλο της υγ ειονοµικής ταφής, προχώχωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋρησε µέσα σε λίγ ους µόλις µήνες µε ταπολογ ισµού, αφού χρηµατοδοτείται χύτητα και αποτελεσµατικότητα. από Κοινοτικά και Ιδιωτικά Κεφάλαια, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Συµπράξεων Οι επαγγελµατίες «προφήτες» της καταστροφολογ ίας και της διαπλοκής διαψεύστηκαν ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡ ΟΤΕΣ

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι:

γ ια ακόµη µια φορά πανηγυρικά, αφού όλα έχ ουν προχωρήσει µε απόλυτη διαφάνεια και τήρηση των νόµων µέχρι κεραίας. Τα έργ α που υλοποιούµε συνιστούν τη µεγ αλύτερη περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πρόκληση γ ια την Α ττική. Μια πρόκληση που την κερδίζουµε µέρα µε τη µέρα, µε σκληρή δουλειά, οργ άνωση και προετοιµασία προς όφελος των 5 εκ. συµπολιτών µας, που προσδοκούν από εµάς πράξεις και έργ α ουσίας». Εν τός των ηµερών αναµένεται η έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ επί των αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων και για τους άλλους τρεις διαγωνισµούς που αφορούν στην κατασκευή των Μονάδων Επεξεργ ασίας Α πορριµµάτων της Κερατέας, των Α . Λιοσίων και της Φυλής.

Παράταση για τα συστήµατα προστασίας

από χαλάζι για αγροτικές καλλιέργειες

Ο

ΕΛΓΑ ανταποκρινόµενος σε αιτήµατα παραγ ωγών γ ια παράταση του χρόνου παραλαβής των εγ καταστάσεων ενεργ ητικής προστασίας γ ια το έτος 2012 (αντιπαγετικούς αν εµιστήρες, αν τιχαλ αζικά δίχ τυα και συν δυαστικών µε αν τιχαλ αζικά δίχ τυα και αν τιβρόχ ινες µεµβράν ες), αποφάσισε να παρατείν ει την καταλ ηκτική ηµεροµην ία παραλαβής των παραπάνω εγ καταστάσεων έως τις 28-02-2014. Υπενθυµίζεται ότι µε την αρχική απόφαση του ∆Σ του ΕΛ ΓΑ προβλεπόταν ως καταληκτική ηµεροµηνία η 30-09-2013.

Η «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΑΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ E-MAIL ΣΤΟ: e@papasideri.gr Και ζητήστε ηλεκτρονική αποστολή της εφηµερίδας µας

ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΓΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Σε συνάντηση που είχε ο ∆ήµαρχος Νίκος Μελετίου και άλλοι εκπρόσωποι των οµογενών ο διοικητής του ΟΓΑ τους διαβεβαίωσε ότι προωθείται νοµοθετική ρύθµιση στο πρόβληµα µε µείωση της προϋπόθεσης του χρόνου παραµονής στην χώρα, ενώ θα γίνει µετά από 4 χρόνια σταδιακά εξίσωση του επιδόµατος µε την κατώτερη σύνταξη των 360 Ευρώ

Ό

πως όλα δείχνουν διαφαίνεται επίλυση του προβλήµατος που είχε προκύψει µε τα βοηθήµατα (επιδόµατα) σε γ έροντες οµογ ενείς της περιοχής Α σπροπύργ ου (και γενικότερα) πριν λίγ ο καιρό. Μεγ άλο ενδιαφέρον έδειξε από την πρώτη στιγ µή µε συνεχείς παρεµβάσεις του ο ∆ήµαρχος Νίκος Μελετίου, προκειµένου να ασκηθεί µαζική πίεση (και µέσω µαζικών οργ άνων ∆ήµων όπως ΚΕ∆Ε, ΠΕ∆Α) αλλά και µε άλλες ενέργ ειες και παρεµβάσεις (µεταξύ των οποίων και το κοινό µέτωπο δράσεων µε την Πανελλαδική Επιτροπή Α γώνα Οµογ ενών) που έκανε καθώς στην περιοχή του υπάρχουν πολλοί δικαιούχοι. Το ολοκληρωµένο υπόµνηµα προς τον ΟΓΑ έπαιξε καθοριστικό ρόλο, «Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετ ίου, ενηµερώνει τ ον ∆ιοικητ ή τ ου Ο.Γ.Α., και έπειτα από συνάντηση Μελετίου Καθηγητ ή κ. Ξενοφώντα Βεργίνη (στ ο κέντρο), για τ ην έκτ αση τ ου κοινωνικού προβλήµατος, και µελών αντιπροσωπείας οµογ επου προκάλεσε στον Ασπρόπυργο η διακοπή τ ων συντ άξεων. νών, έγ ινε γνωστό ότι θα γ ίνει νοµοθετική ρύθµιση, ώστε σύντοµα ∆ίπλα τ ου, η Πρόεδρος τ ης Πανελλαδικής Επιτ ροπής Αγώνα, τ ων Οµογενών, να λαµβάνουν το επίδοµα οι οµογ εαπό τ ην πρώην Σοβιετ ική Ένωση και τ η Βόρεια Ήπειρο, κ. Φωτ εινή Λαβασά, κι απέναντ ί τ ου νείς το οποίο σταδιακά από 90 Ευρώ ο Πρόεδρος τ ου Σωµατείου ¨Μωµόγεροι¨ Καλλιθέας, κ. Κώστ ας Αλεξανδρίδης. θα φτάσει σε τέσσερα χρόνια στο ύψος της κατώτερης σύνταξης που είναι τα 360 Ευρώ. της συνταξιοδότησης των Οµογ ετατροπή της προϋπόθεσης 20ετούς ση του ∆ηµάρχου Α σπροπύργ ου, κ. νών, η παρέµβαση της Πανελλαδικής παραµονής της χώρας, και τη σταδια- Νικόλαου Μελετίου, γ ια το θέµα των Ό πως όλα δείχνουν κατόπιν πιέσε- Επιτροπής Αγώνα, και του ∆ήµαρκή εξίσωση των συντάξεων που θα συν τάξεων και όλων των ζητηµάτων των ων και παρεµβάσεων ο ΟΓΑ θα αντι- χου Α σπροπύργ ου κ. Νικόλαου Με- λαµβάνουν οι οµογ ενείς, µε την κα- οµογ ενών, λ έγοντας χαρακτηριστικά ότι, µετωπίσει οριστικά το πρόβληµα. λετίου, στον ∆ιοικητή του Ο.Γ.Α ., τώτατη εθνική σύνταξη, σε ορίζοείναι ο µόνος που κατέθεσε αναλυΓια τον λόγ ο αυτό, προωθείται Καθηγ ητή κ. Ξενοφώντα Βεργ ίνη, ντα τετραετίας. τικό υπόµνηµα και πλήρη κατάλογ ο άµεσα, ρύθµιση γ ια τη µείωση, στα άνοιξε το δρόµο γ ια την επαναχορή- Ειδικότερα ο κ. Βεργ ίν ης, θα ζητήσει να των ανασφάλιστων γ ερόντων, δηµο10 χρόνια, της προϋπόθεσης γ ια τη γ ηση του βοηθήµατος στους οµογ ε- θεσπιστεί ως προϋπόθεση χορήγ ησης τών της πόλης, των οποίων διακόπηκε η χορήγ ηση της σύνταξης, και η στα- νείς από την πρώην Σοβιετική της σύνταξης η δεκαετής παραµονή συν ταξιοδότηση, ζητώντας επανεξέδιακή εξίσωση, µε την κατώτατη Ένωση και τους Βορειοηπειρώτες. στην Ελλάδα, ενώ γ ια τις συντάξεις, η ταση των περιπτώσεών τους. εθνική σύνταξη, του βοηθήµατος πρότασή του θα είν αι: προς τους ανασφάλιστους, υπερήλι- Στη δίωρη σύσκεψη, που πραγ µατο- -Για το 2013, να φτάνει στο ύψος Επίσης, συνεχάρη τον ∆ήµαρχο Α κες οµογ ενείς (Πόντιους και Βορει- ποιήθηκε στο γ ραφείο του ∆ιοικητή των 90 ευρώ (µε αναδροµική καταβο- σπροπύργ ου, γ ια το συνολικότερο οηπειρώτες). του Ο.Γ.Α ., τοποθετήθηκαν, κατά λή, του έργ ο που επιτελεί, ως ∆ήµαρχος, το Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη γ ια σειρά, ο ∆ήµαρχος Α σπροπύργ ου, κ. συγ κεκριµένου ποσού, γ ια τους µήν ες οποίο αναδεικνύει το ρόλο της Α υόλους, ανεξαιρέτως, τους οµογ εΝικόλαος Μελετίου, η Πρόεδρος της που διακόπηκε η συνταξιοδότηση). τοδιοίκησης, καθώς και γ ια την πρωτονείς, είτε λαµβάνουν το βοήθηµα Πανελλ αδικής Επιτροπής Αγών α, κ. Φω- - Για το 2014 η σύνταξη θα φτάσει το βουλ ία προβολής γ νωστών αλλά και είτε όχι. τειν ή Λαβασά, ο Πρόεδρος του Ποντια- ποσό των 180 ευρώ. ξεχασµένων σηµείων της Ελλάδας, Α πό την πλευρά του ο ∆ήµαρχος κού Σωµατείου «Μωµόγεροι»-Καλλ ιθέας - Για το 2015, στο ποσό των 270 ευ- µέσω του δηµοτικού, τηλεοπτικού Α σπροπύργ ου αναφέρει: «Το θετικό Αττικής, η Πρόεδρος της Οµοσπον δίας ρώ, και καναλιού «A ttica tv». είναι πως, σπάσαµε «τον πάγ ο της αδια- Βορειοηπειρωτών Άνω ∆ερόπολ ης- Για το 2016, στο ποσό των 360 ευ- Απ΄ την πλ ευρά του, ο ∆ήµαρχος Α φορίας»! Υπάρχ ουν περιθώρια γ ια ικα- ∆ικηγόρος κ. Ηλ έκτρα Κίκη, οι ∆ικηγόροι ρώ. σπροπύργ ου, χαρακτήρισε νοποιητικότερη λύση, και θα τα εξα- Ηλ ίας Σπυρλ ιάδης και Ειρήνη Ιωανν ίδου, Επίσης, ο ∆ιοικητής του Ο.Γ.Α ., ανέ- «ενθαρρυν τική την πρωτοβουλ ία του ντλήσουµε. ο Πρόεδρος του Σωµατείου φερε ότι, γ ια τους 8.800 Οµογ ενείς ∆ιοικητή του Ο.Γ.Α., ο οποίος µελέΟ αγών ας θα συνεχ ιστεί! Οι οµογ ενείς, «Μιθριδάτης», ∆ηµοτικός Σύµβουλος ποντιακής καταγωγ ής, το κριτήριο τησε σοβαρά το ζήτηµα, και µέσα από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆ και τη Βόρει- Καλλ ιθέας Αττικής κ. Γιάννης Ηλ ιάδης και που αφορούσε στις συντάξεις που στο ασφυκτικό πλαίσιο των µνηµοα Ήπειρο, δικαιούνται ισότιµη µετα- ο ∆ηµοσιογράφος – Ιστορικός κ. Βασίλ ης τυχόν λαµβάνουν από τις χώρες νίων, και του ν.4093/2012, επιδιώχείριση, κι αυτό η Πολιτεία είναι υπο- Τσεν κελ ίδης. προέλευσης τους ήταν άστοχο, κακει τη σταδιακή άρση µιας άδικης χρεωµένη ν α το αν τιληφθεί!» Όλοι αναφέρθηκαν, µε συγ κεκριµέ- θώς αυτές είναι πράγµατι πεν ιχ ρές, γ ι΄ απόφασης, που οδήγ ησε στην οικονα στοιχεία, στην άµεση αναγ καιό- αυτό θα καταργηθεί. νοµική εξαθλίωση και την κοινων ική τητα επίλυσης του σοβαρού κοινω- Ό σο γ ια τους οµογ ενείς εξ Α λβανίας, αποµόνωση, χ ιλ ιάδες, βασαν ισµένους, νικού προβλήµατος που δηµιούργ η- που είναι περίπου 14.300, το ύψος Έλληνες Πολ ίτες. σε η διακοπή των συντάξεων, και των συντάξεων που λαµβάνουν θα Το θετικό είναι πως, «σπάσαµε τον πάγο κατέθεσαν σχετικά υποµνήµατα. συνεκτιµηθεί στην τελική ρύθµιση. της αδιαφορίας»! Υπάρχουν πολλά περιΑπ΄ την πλ ευρά του, ο ∆ιοικητής του Επιπλέον , ακόµη και γ ια εκείν ους που δε θώρια, γ ια ικανοποιητικότερη λ ύση, και Ο ∆ήµος Α σπροπύργ ου σχετικά µε θα τα εξαν τλήσουµε! το θέµα εξέδωσε δελτίο Τύπου όπου Ο.Γ.Α ., Καθηγ ητής Ξενοφών Βεργ ί- θα πλ ηρούν τις προϋποθέσεις, που θα νης παρόντων και των Γεν ικών ∆ιευθυ- θέτει η νέα ρύθµιση, θα υπάρξει Ο αγώνας µας θα συνεχιστεί! Οι οαναφέρει: ντών του Οργ αν ισµού, κ.κ. Μποµπολ άκη πρόβλεψη γ ια παροχή ιατροφαρµα- µογ ενείς, από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆ και τη Βόρεια Ήπειρο, δικαιούνται ισό«Έν τεκα µήνες µετά την ψήφιση της και Κων σταν τινόπουλου, γνωστοποίη- κευτικής περίθαλψης. σε στην αντιπροσωπεία πως, τις εΑ ξίζει να σηµειωθεί ότι, ο ∆ιοικητής τιµη µεταχείριση, κι αυτό η Πολ ιτεία καταδικαστικής διάταξης, στο νόµο πόµενες µέρες, θα εισηγ ηθεί τη µετου Ο.Γ.Α ., εξήρε τη δραστηριοποίηείναι υποχρεωµέν η να το αντιλ ηφθεί!». 4093/2012, που οδήγ ησε στη διακοπή

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου

3


4

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

Άµεση παρέµβαση της Π.Υ. Μεγάρων

Η

Πυροσβεστ ική Υπηρεσία Μεγάρων, κατορθώνει µέσα στ ην κρίση να αντ αποκρίνετ αι µε τ ο παραπάνω στ ο χρήσιµο τ ης έργο. Η διοίκηση και το προσωπικό είναι στην πρώτη γραµµή ανά πάσα στιγµή για να επέµβουν ότ αν χρειαστ εί σε εκδήλωση πυρκαγιών. Η αποτελεσµατικότητα τ ης υπηρεσίας και αυτ ή τ ην θερινή αντ ιπυρική περίοδο, έσωσε τ α δάση και τις χορτ ολιβαδικές αγροτ ικές εκτ άσεις από τ α χειρότερα, καθώς εκδηλώθηκαν πολλές φωτ ιές που αντ ιµετωπίστ ηκαν έγκαιρα και έσβησαν πριν πάρουν καταστ ροφική έκτ αση. Χθες το µεσηµέρι για άλλη µια φορά τα οχήµατα µε το προσωπικό της υπηρεσίας, έσπευσαν σε οικόπεδο όπου γινότ αν ελεγχόµενη καύση χόρτ ων και έπραξαν τ α δέοντα.

Αποθεώθηκε στην Ελευσίνα ο Αλκίνοος Ιωαννίδης Ένας από τους επιλεγµένους σταθµούς της µουσικής παράστασης τα Αισχύλεια, όπου το κοινό κατέκλυσε το ανοικτό θέατρο

Μ

ια ξεχωριστή µουσικ ή βραδιά έζ ησε η Ελευσίνα στο πλαίσιο των Α ισχυλείων. Πρόκειται γ ια την συναυλία του δηµοφιλούς καλλιτέχνη Α λκίνοου Ιωαννίδη. Οι µουσικές και τα τραγ ούδια του έχουν καταξιωθεί εδώ και αρκετά χρόνια και αποτελούν ένα αξιόλογ ο µουσικό ταξίδι. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το κοινό κατέκλυσε το ανοικ τό θέατρο των Α ισχυλείων στο παλαιό Ελαιουργ είου προκ ειµένου να παρακολουθήσει την συναυλία, η οποία δεν ήταν µε ελεύθερη είσοδο. Παρά ταύτα αυτό δεν αποτέλεσε εµπόδιο γ ια τους φίλους του καλλιτέχνη. Ο Αλ κίν οος Ιωανν ίδης, αν αν εωµένος απο έν αν πλ ούσιο καλλ ιτεχν ικά χ ειµών α παρουσίασε στα Α ισχύλεια Ελευσίνας, µία διαφορετική και φρέσκια παράσταση. Παρέα µε τον σταθερά µουσικό συνοδοιπόρο του, εξαίρετο τσελίστα και πολυµουσικό Γιώργ ο Καλούδη, έφεραν στο πολυπληθές κοινό, ένα πολύ ξεχωριστό πρόγ ραµµα που δίνει έµφαση στην εσωτερική ένταση, στην ερµηνευτικ ή λεπτοµέ-

ρεια και στην ευρυχωρία της ησυχίας. Να σηµειώσουµε ότι η συνεργ ασία των δύο καλλιτεχνών µετρά αρκετά χρόνια. Έχον τας περάσει µέσα από διαφορετικούς ηχ ητικούς κόσµους, οι δύο µουσικοί συναντήθηκαν και διαµόρφωσαν µια κοινή αισθητική, µε βάση την αυτοσχεδιαστική ελευθερία, τη χαρά της συνύπαρξης, την προσήλωση στην ουσία και τον σεβασµό στην απλότητα και την ευθύτητα του τραγ ουδιού.

Η παράσταση που πέρασε από τα Α ισχύλεια, έχει παρουσιαστεί ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού και µε µεγ άλη επιτυχία στο µικρό Θέατρο της Επιδαύρου τον Ιούλ ιο του 2012, όπου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Το φετινό καλοκαίρι παρουσιάστηκε σε περιορισµένο αριθµό παραστάσεων σε επιλ εγµένους σταθµούς και χώρους της Ελλ άδας, µεταξύ των οποίων και ο πολιτιστικός σταθµός του κορυφαίου θεσµού της Ελευσίνας, όπου ο Α λκίνοος αποθεώθηκε.

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559

email: drmelpan@yahoo.gr


5

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

Οι µνήµες από την αλησµόνητη πατρίδα

αναβιώνουν στο Νέο Μελί Μεγάρων

Παράλληλα µε τον εορτασµό του προστάτη του Συνοικισµού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

Τ

ο Μελί Μεγάρων θυµάται τ ην µαύρη επέτειο τ ης σφαγής, τ ου ξεριζωµού και της Μικρασιατ ικής Καταστροφής του 1922, διοργανώνοντας και φέτος, τις εκδηλώσεις «Μικρασιάτικα» από 24 έως και 27 Σεπτεµβρίου. Το Μελί Μεγάρων είναι ο Συνοικισµός των ξεριζωµένων της Μικράς Ασίας που εγκαταστάθηκαν στην νότια πλευρά της πόλεως. Σήµερα το Μελί αποτελεί ενοποιηµένη συνοικία, η οποία µάλιστα έχει αναβαθµιστεί σηµαντ ικά τα τελευταία χρόνια λόγω έργων. Οι Μικρασιάτες της περιοχής δια µέσω του Συλλόγου τους «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος», τιµούν την ιστορική µνήµη, όσους σφαγιάστηκαν, εκδιώχθηκαν από τους Τούρκους, έχασαν την ζωή τους στον δρόµο της ξενιτ ιάς από τ ην Ιωνία στ ην µητέρα Ελλάδα. Σε εκείν ους που έχασαν το βιός τους στην Ελληνική Μικρά Ασία από την µια µέρα στ ην άλλη και ήρθαν µε ένα µπόγο λίγα ρούχα ή και καθόλου να ξεκινήσουν τ ην ζωή τους εδώ από το απόλυτο µηδέν. Όµως πάλεψαν και προόδευσαν στον διάβα του χρόνου παρά τις δυσκολίες και πολλές φορές τον κοινωνικό αποκλεισµό. Οι εκδηλώσεις «Μικρασιάτικα» στο Νέο Μελί γίνονται παράλληλα και µε τον εορτ ασµό του Πολιούχου του Συνοικισµού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, καθώς ήταν ο πολιούχος και στο Μελί της Μικράς Ασίας καθώς µεγάλο µέρος της ζωής του πέρασε ο αγαπηµένος µαθητής του Χριστού στην Μικρά Ασία και ιδιαίτερα στην Έφεσο, και τον ευλαβούνται ιδιαίτερα. Το πρόγραµµα εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Το κτίριο του συλλόγ ου που θα λειτουργεί έκθεση βιβλίου έω ς την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου

-Μεγάλος Αρχιερατικός Εσπερινός και περιφορά της θαυµατουργής εικόνας Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ώρα 7 π.µ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ώρα 7 µ.µ -Όρθος και πανηγυρική Θεία -Θεατρική παράσταση «Αντ ιγόνη» από τους Λειτουργία µαθητές του 3ου Γυµνασίου Μεγάρων -Ώρα 7:30 µ.µ µουσικοχορευτ ική βραδιά µε τα συγκροτήµατ α: ΣύλλοΦωτογραφία αρχείου α πό τις εκδηλώσε ις «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ 2012» -Παιδικό Μουσικοχορευτ ικό φεστ ιβάλ µε γος Κρητών Σαλαµίνος «Η Μεγαλότα συγκροτήµατα «Αλκάθους και Καρία», νησος», «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος». Από χθες ∆ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου µέχρι και «Λαογραφικό Συγκρότηµα Μεγάρων», την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου θα λειτουργεί «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος». ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ώρα 8:30 ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ώρα 7 -Νησιωτ ικοί βραδιά µε τους ΜΙΧΑΛΗ ΓΑΜΠΙ- στ ο κτ ίριο του Συλλόγου έκθεση βιβλίου. Ώρες λειτουργίας: 6-9 µ.µ µ.µ ΕΡΑΚΗ-ΝΑΣΙΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ


6

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

Όµορφα αυτοκίνητα αντίκες

ενθουσίασαν στην Μάνδρα παρά τα χρόνια τους Αυτοκίνητα από το 1900 έως το 1970 πέρασαν από την Μάνδρα και συνέχισαν µε ειδικές διαδροµές για να καταλήξουν στα πανέµορφα Βίλια

Ο

ι εκδηλώσεις «Ζερβονικόλεια» στην Μάνδρα, δεν ξέχασαν και φέτος τους φίλους του µηχανοκίνητου αθλητισµού και ιδιαίτερα τους λ άτρεις του αυτοκιν ήτου αν τίκας. Οι αντίκες λαµπερές σαν να µην πέρασε µια µέρα κατέκλυσαν την Κεντρική Πλατεία της Μάνδρας! Α υτοκίνητα παλιά, συνάµα όµορφα, ιδιαίτερα, το κ αθένα µε την δική του ιστορία και στυλ. Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά συνολικά 26 αυτοκίνητα αντίκ ες που ο χρόνος όχι µόνο δεν πέρασε από πάνω τους, αλλ ά συν εχ ίζει ν α τους προσδίδει ιδιαίτερη αίγλ η. Το κοιν ό θαύµασε το όµορφα παλ αιά οχ ήµατα, και δεν παρέλ ειψε να βγ άλει αρκετές αν αµνηστικές φωτογραφίες, εκφράζον τας ιδιαίτερο θαυµασµό. Η ιστορία και το παρελθόν τους, όχι µόνο ενθουσίασε αλλά και συγ κίνησε. Οι πιο µεγάλ οι έφερναν µνήµες από τα νιάτα τους ενώ οι νεότεροι κοιτούσαν µε περιέργ εια πρώτη φορά τέτοια µοντέλα από την δεκαετία του 1900 ως και την δεκαετία του 1970… Η εκδήλ ωση έγ ινε µε την πρωτοβουλία των µελών της ΦΙΛΠΑ - Φίλοι Παλιών Α υτοκινήτων σε συν εργ ασία µε τον ∆ήµο Μάν δρας-Ειδυλλ ίας. Στην συν έχεια ακολ ούθησε µίν ι ράλ ι αν τίκας. Η εκκίν ηση έδωσε ο ∆ήµαρχος Μάν δρας-Ειδυλλ ίας κ. Γεώργ ιος ∆ρίκος. Οι οδηγοί αφού πραγ µατοποίησαν ειδικές διαδροµές, έκαναν στην πλατεία στις Ερυθρές µια ολιγ όωρη στάση και τερµάτισαν στα Βίλια όπου έµειναν και γ ια φαγ ητό. Στο τέλος της εκδήλωσης, η ΦΙΛΠΑ βράβευσε τον ∆ήµαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γεώργ ιο ∆ρίκο γ ια την «φιλοξενία» του ράλι αντίκας, καθώς και τον κ. Νίκο Ζαφείρη γ ια την συµµετοχή του σε αυτό, µε τιµητικές πλακέτες. Ήταν µια ακόµη εκδήλωση µε αγ άπη στην αντίκα που τείνει να αποτελέσει θεσµό γ ια την πόλ η µας, το παρόν έδωσαν ο ∆ήµαρχος ΜάνδραςΕιδυλλίας κ. Γεώργ ιος ∆ρίκος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.Γεώργ ιος Σαµπάνης, ο κ. Μάριος Βασιλείου, δηµοτικός Σύµβουλος, η κ. Καλοµοίρα Φλ ώρου, δηµοτική σύµβουλος, ο κ. Παναγ ιώτης Τσιρών ης, µέλος του τοπικού συµβουλ ίου της ∆ηµοτικής εν ότητας Μάν δρας, ο κ. Παναγ ιώτης Τσάµος, αν τιπρόεδρος ∆.Ο.Κ.Α .Π.Μ.Ε ,ο κ. Ιωάννης Γκιόκας, Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλ ίου ∆ηµοτικής Ενότητας Ερυθρών , η κ. Ελέν η Θεοδώρου, µέλ ος Τοπικού συµβουλ ίου δηµοτικής Ενότητας Ερυθρών και τέλ ος η Πρόεδρος του τοπικού Συµβουλ ίου ∆ηµοτικής Ενότητας Βιλ ίων .

Κ οιν ός στόχος όλ ων ∆ ήµων κ αι Φίλ ων Παλ αιού Αυτοκ ιν ήτου, ήταν µια ακ όµη διοργ άν ωση ράλ ι αν τίκ ας στην Μάν δρα το προ σεχές διάστηµα


7

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

∆ΕΝ ∆ΟΘΗΚΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΠΕ

Πρόεδρος ΕΝΠΕ και Περιφ ερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός: «Παρά την έλλειψη χρηµ άτων, στάση εργασιών δε ν κάνουµ ε. Παλεύουµε να σταθούµε όρθιοι και τα καταφ έρ νου µε»

Έ

γιναν την Παρασκευή 20/9 οι εργ ασίες του Έκτακτου Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, µε την έγ κριση ψηφίσµατος από το Σώµα. Το Συνέδριο σηµαδεύτηκε από την αποχώρηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μιχ ελάκη, λόγω έντασης που δηµιουργήθηκε. Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε., Γιάννης Σγουρός, τόνισε: «Προσπαθούµε µόνοι µας να κάνουµε ό,τι µπορούµε. Στο πρώτο µας Συνέδριο το Φεβρουάριο, είχαµε συζητήσει γ ια τη διεξαγωγή ενός µονοθεµατικού συνεδρίου για τα οικονοµικά. Αν χρειαστεί, θα κάνουµε και ένα έκτακτο Συνέδριο γ ια τα θεσµικά και το εκλογ ικό σύστηµα, όταν παρουσιαστεί κάποιο ολοκληρωµένο σχέδιο ή πρόταση γ ια διαβούλευση. Ακούσαµε από τον κ. Πασχαλίδη τη σύνοψη µε τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου µας. Το τελ ικό κείµενο ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, θα το στείλουµε στον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους Υπουργ ούς και θα περιµένουµε απαντήσεις. Να ευχαριστήσω τον κ. Πασχαλ ίδη, του οποίου η βοήθεια είναι πολυτιµότατη και τον κ. Γ. Μαχαιρίδη. Άκουσα από το πρωί µε µεγ άλη προσοχή όλες τις εισηγ ήσεις και τις τοποθετήσεις των Συνέδρων. Άκουσα τις αγων ίες όλων . Τις κοινές µας αγων ίες. Όλες οι τοποθετήσεις ήταν εξαιρετικού επιπέδου. Έλλειψη χρηµάτων, στάση εµπορίου, λέει µια παλιά παροιµία. Εµείς στις 13 Περιφέρειες έχουµε βάλει στοίχηµα ν α σπάσουµε αυτό τον κανόνα. Παρά την έλλειψη χρηµάτων , στάση εργασιών δεν κάνουµε. Παλεύουµε να σταθούµε όρθιοι και τα καταφέρνουµε. Περιµένουµε από την Κυβέρνηση βοήθεια αλλά δεν µένουµε εκεί». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. & Περιφερειάρχης Α ττικής, Γιάννης Σγουρός,

Φωτογ ραφίες από το συνέδριο

διάβασε στο Σώµα το ∆ελτίο Τύπου που έστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Γιάννης Μιχελάκης, αναφερόµενος στην αποχώρησή του από το Συνέδριο.

Κάντε γνωστή την επιχείρησή σας! ∆ιαφηµιστείτε στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 5543682 Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή

Το ∆ελτίο Τύπου έχει ως εξής: «Ο Υπουργός Εσωτερικών , κ. Γιάννης Μιχ ελάκης, αναφερόµενος στο επεισόδιο στο έκτακτο Συνέδριο της ΕΝ.Π.Ε., έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Την ώρα που ο Τόπος χρειάζεται ενότητα και συνεννόηση, για να αντιµετωπιστεί το νεοναζιστικό µόρφωµα των εγ κληµατιών της Χρυσής Αυγής, κάποιοι αρνούνται το διάλογο και καταφεύγουν σε ακρότητες. Αυτό αποδεικνύεται και από το επεισόδιο στο έκτακτο Συνέδριο της ΕΝ.Π.Ε., που ήταν προσχεδιασµένο και οργ ανωµένο από κοµµατικούς µηχανισµούς. Όσον αφορά στην προσπάθεια παραποίησης των όσων είπα, θεωρώ ότι είναι ανάξια κάθε σχολιασµού”». Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. αµέσως µετά δήλωσε: «Με αφορµή την αποχώρηση του Υπουργού Εσωτερικών από το συνέδριό µας, θεωρώ υποχρέωσή µου να απευθυνθώ προς τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών: Η Ένωση Περιφερειών αποφάσισε τη διεξαγωγή του συνεδρίου για τα Οικονοµικά των Περιφερειών. ∆υστυχώς, τις απαντήσεις που αναµέναµε δεν τις ακούσαµε, εξαιτίας της αποχώρησης του Υπουργού. Περιµένουµε από την Κυβέρνηση τη συνέχ ιση του διαλόγου που σήµερα δεν έγινε, χωρίς ευθύνη των Περιφερειών. Περιµένουµε τις ουσιαστικές απαντήσεις γ ια την οικονοµική αυτοτέλεια των Περιφερειών και ζητάµε εκ ν έου συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό». Τα τελικά συµπεράσµατα του Συνεδρίου που εγκρίθηκαν εισηγ ήθηκε το Μέλος του ∆Σ της ΕΝ.Π.Ε. και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσµών και Οργάνωσης, κ. Γ. Πασχαλ ίδης. Τέλος, ψήφισµα που κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύµβουλος Αττικής, ∆. Βαρελάς, της παράταξης «Αττική Γη» σχετικά µε την αποχώρηση του Υπουργ ού µετά από ψηφοφορία δεν έγ ινε δεκτό από το Σώµα. Συνέχ εια στην σελίδα 8 µε τα συµπεράσµατα που ανέδειξε το συνέδριο των Π εριφ ερειών


8

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

Τα χρήσιµα συµπεράσµατα που ανέδειξε το συνέδριο των Περιφερειών Συνέχεια από την σελίδα 7

Ε.Σ.Π.Α. 2007–2013 Οι Περιφέρειες, από την ηµέρα που ανέλαβαν τη Η Ένωση Περιφερε ιών Ελλάδας, σε συνέδιαχείριση των Π.Ε.Π. (πλην των ποσών που εκχεια του Τακτικού Συνεδρ ίου του Φεβρουα- χωρήθηκαν στα Υπουργεία), ανταποκρίθηκαν στις ρίου 2013 αποφάσισε, τη διεξαγωγή αυτού πραγµατικές ανάγκες σε έργα και δράσεις της του Έκτακτου Συνεδρίου, µε µόνο θέµα τα περιοχής τους, αξιοποίησαν τους ικανούς δικαιούΟικονοµικά των Π εριφερε ιών στ ις 20 Σεχους κάθε περιφερειακής ενότητας και απέδειξαν πτεµβρίου. Ό πως αναφέρε ι σε κείµενο της η την αποτελεσµατικότητά τους στη διαχείριση των ΕΝΠΕ για το έκτακτο συνέδριο της 20/9 συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προµεταξύ άλλων : γραµµάτων και στην απορρόφηση των πόρων «Το συνέδριο αυτό γίνεται σε µια πολύ κρίσιµη τους. στιγµή για τον τόπο. Η κρίση, όχι µόνο η οικονο∆ιεκδικούµε το αυτονόητο : Η Κυβέρνηση και η µική, αλλά κυρίως η πολιτική και η κοινωνική Κεντρική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να αξιοποιήσουν τις βαθαίνει. Η ανεργία έχει φτάσει το 60% στους Περιφέρειες ως τον καταλληλότερο αποκεντρωµένέους, τα νοικοκυριά αδυνατούν να ανταποκρινο πολιτικό θεσµό και ως τον επιχειρησιακά ικανόθούν σε βασικές ανάγκες, όλο και περισσότεροι τερο µηχανισµό ολοκλήρωσης του Ε.Σ.Π.Α. 2007– συµπολίτες µας βρίσκονται µπροστά στην απειλή 2013. του κοινωνικού αποκλεισµού, της περιθωριοποίη- Προετοιµασία του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης, της εξόντωσης. σης (Σ.Ε.Σ.) και των Επιχειρ ησιακών ΠροΣτην κρίσιµη αυτή συγκυρία, αποφασίσαµε να γραµµάτων 2014–20 20 µιλήσουµε για τα Οικονοµικά των Περιφερειών. Να προχωρήσει άµεσα η συγκρότηση ολοκληρωµένων πολυ–τοµεακών και πολυ–ταµειακών περι1. Η ΑΝ ΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Π ΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕ ΡΙφερειακών προγραµµάτων µε την ενσωµάτωση ΦΕΡΕΙΩΝ χρηµατοδοτήσεων του Αγροτικού Τοµέα, του Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η επένδυση στην Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, του Ευρωπαϊκού Περιφέρεια δεν αποτελεί απλά περιφερειακή πολι- Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταµείτική αλλά τη µόνη βιώσιµη εθνική αναπτυξιακή ου Συν οχής ώστε να κατευθυνθούν οι πόροι της στρατηγική. Παράλλ ηλα, η ενδυνάµωση της περι- νέας προγραµµατικής περιόδου στις Περιφέρειες φερειακής πολιτικής δεν είναι µόνο θέµα ανάπτυ- και παράλληλα να περιοριστούν τα κεντρικά – ξης αλλ ά είναι ισοδύναµα απαραίτητη και ικανή τοµεακά προγράµµατα σε παρεµβάσεις αµιγώς συνθήκη για την προάσπιση και ενδυνάµωση των εθνικού ενδιαφέροντος. δηµοκρατικών θεσµών στη χώρα µας. Προτείνου- Στο τοµέα τη ς αξιοποίησης τ ων αµιγώς Ευµε και διεκδικούµε τα ακόλουθα : ρωπαϊκών Π ρογραµµάτων Την άµεση θε σµική ολοκλήρωση του ρόλου Να εξαλειφθούν οι άκαµπτες διαχειριστικές διαδιτων Περιφερε ιών στον αναπτυξιακό προκασίες και ανακολουθίες που εµποδίζουν την υλογραµµατισµό κα ι στ ις δη µόσιες και ιδιωτικές ποίηση ή τη συµµετοχή των Περιφερειών στην επενδύσεις. διαχείριση των αµιγώς Ευρωπαϊκών ΠρογραµµάΖητούµε: των. .. Να προχωρήσει η θεσµική ολοκλήρωση της αρχι1.3. Την επείγουσα και κατά προτερα ιότητα τεκτονικής του Προγράµµατος “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” ενίσχυση της επιχειρη µατικότητα ς ειδ ικών σύµφωνα µε την πρόταση της ΕΝΠΕ. Ο ρόλος της κατηγοριών µε έµφαση στην επιχε ιρηµατιΚεντρικής Κυβέρνησης να εξαντλείται στον εποκότητα των νέων κα ι την προ ώθηση της πτικό και τον ελεγκτικό ρόλο της. καινοτοµίας. Να διευρυν θεί ο ρόλος των Περιφερειών στο χω- Πρέπει να στοχεύσουµε στην ενίσχυση επιχειρήροταξικ ό σχεδιασµό και τον αναπτυξιακό προσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατογραµµατισµό, µε τη δυνατότητα έκδοσης κανονιλισµένων στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις στικών πράξεων εξειδίκευσης και εφαρµογής της τεχνολογίες πληροφορικής και την απευθείας νοµοθεσίας που αφορά την περιφερειακή ανάπτυ- τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Πρέπει ξη. να προδιαγράψουµε δράσεις τόνωσης της επιχειΝα ολοκληρωθεί άµεσα από την Κεντρική Κυβέρ- ρηµατικότητας και της επιχειρηµατικότητας ειδινηση το Εθνικό Κτηµατολόγιο και ∆ασολόγιο ώστε κών κατηγοριών (νεανική, γυναικεία επιχειρηµατινα είναι τα πολύτιµα και βασικά εργαλεία για την κότητα κλπ) µε απώτερη επιδίωξη τη δηµιουργία ανάπτυξη της περιφέρειας, µε κυρίαρχους στόθέσεων απασχόλησης. Πρέπει να συνθέσουµε χους την προστασία του περιβάλλοντος, την εδα- παρεµβάσεις µε στόχο την ανάδειξη του επιχειρηφική συνοχή, την ισόρροπη κατανοµή των ωφεµατικού «πλεονεκτήµατος» των περιφερειών της λειών και τη διαφύλαξη της δηµόσιας περιουσίας. χώρας µέσω στοχευµένων ενεργειών ενίσχυσης Να αναµορφωθεί το νοµοθετικό πλαίσιο του ανα- ΜΜΕ σε τοµείς και δραστηριότητες που συνάδουν πτυξιακού σχεδιασµού της Περιφέρειας όσον αφο- µε τα χαρακτηριστικά αυτά... ρά τη σχέση µεταξύ πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα µε κριτήρια γεωγραφικά, 2. ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ∆ΙΑΡΘ ΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ οικονοµικά και κοινωνικά. ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.2. Την προώθηση τ ων κατάλληλων νοµο2014–2020 θετικών ρυθµίσε ων και τ η δηµιουργία τ ων Για να πετύχει η χώρα µας ένα καινούργιο ξεκίνηαναγκαίων δοµών και λειτουργιών που θα µα στη νέα προγραµµατική περίοδο, µε το εκπουπηρετούν την αναπτυξ ιακή στρα τηγική, µε νούµενο Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης Σ.Ε.Σ. (νέο βασικό στόχο τη βελτίωση της αποτ ελεσµα- Ε.Σ.Π.Α.) 2014–2020, είναι απαραίτητες τρεις τικότητας και την πλήρη δ ιαφάνεια. διαρθρωτικές αλλαγές. Στον τοµέα των ιδιωτικ ών επενδύσε ων 1Η ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ : ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η Κεντρική Κυβέρνηση να διατηρήσει τον εποπτι- ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜ ΟΥ κό ρόλο για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότη- Το Υπουργείο Ανάπτυξης, αντί να συντονίζει, τας και της διαφάνειας στις διαδικασίες υποδοχής διαχειρίζεται, υλοποιεί, αξιολογεί και ελέγχει την και έγκρισης των επενδύσεων. Να αξιοποιηθεί υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρηάµεσα και οριστικά ο θεσµός των 13 κέντρων σιακών Προγραµµάτων, προτείνουµε να γίνει η υποδοχής και έγκρισης επενδύσεων, µε ένα κέΕθνική Αρχή Συντονισµού τους. ντρο ανά Περιφέρεια και µε τη στελέχωσή του µε προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. .. 2Η ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Αναµόρφωση και αύξηση του ΠρογράµµαΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤ ΟΥΣ τος ∆ηµόσιων Επενδύσεων Τα Υπουργεία, στο πλαίσιο του επιτελικού ρόλου Το Π∆Ε θα πρέπει να αποκτήσει αυτόνοµο χαρατους, οφείλουν να σχεδιάζουν πολιτικές έγκαιρα, κτήρα και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, για την να νοµοθετούν γρήγορα και να συντονίζουν αποκάλυψη των αναγκών της χώρας. Απαιτείται: α) η τελεσµατικά την εφαρµογή των πολιτικών τους. επικαιροποίηση του θεσµού του δηµοκρατικού Οι Περιφέρειες θα ελέγχονται ώστε να διαχειρίζοπρογραµµατισµού στην έγκριση και στην υλοποίη- νται αποτελεσµατικά τους πόρους, ακ ολουθώντας ση των προγραµµάτων και β) η διασφάλιση της απαρέγκλιτα την Εθνική στρατηγική που σχεδίασυνέργειας των χρηµατοδοτήσεων του Π∆Ε µε τις σαν τα αρµόδια Υπουργεία και τον Αναπτυξιακό αντίστοιχες ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις. προγραµµατισµό για την περιφέρειά τους. ΠαρέκΟλοκλήρωση των Π.Ε.Π. και γενικότερα του κλιση από στόχους και αναπτυξιακές στρατηγικές

θα έχει επίπτωση στην ευθύνη διαχείρισης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι αρµόδιοι θεσµικοί φορείς θα υλοποιούν και εφόσον πιστοποιηθούν για την επάρκειά τους, θα καταργ ηθούν όλοι οι περιττοί προέλεγχοι από τις διαχειριστικές αρχές, εφαρµόζοντας σύγχρονες αρχές διαχείρισης κινδύνου (risk management) και δειγµατοληπτικούς ελέγχους µε βαριές ποινές για όσους λειτουργούν έξω από τους κανόνες της διαχείρισης. 3Η ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ Τ Α ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Το νοµοθετικό πλαίσιο για τα ∆ηµόσια Έργα και τις Απαλλοτριώσεις πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων, όπως αυτό των σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών.

νίζει σε περιφερειακό επίπεδο τις κοινωνικές πολιτικές και θα ενεργοποιεί, µε δηµόσιες επενδύσεις και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, την ενδογενή ανάπτυξη κάθε περιοχής.

3.1.2. Εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Π.∆.Ε. Το Εθνικό Π.∆.Ε. είναι περιορισµένο λόγω των δηµοσιονοµικών προβληµάτων της χώρας. Οι Περιφέρειες είναι η καταλληλότερη βαθµίδα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των δηµοσίων επενδύσεων (πλην των έργων τεχνικής υποδοµής εθνικής κλίµακας), που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της οικονοµίας και την κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό προτείνουµε τη συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονοµικών µε την ΕΝΠΕ 3. ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ στη διαµόρφωση των κριτηρίων τοµεακής και Προϋπόθεση για την τεκµηριωµένη και κατά συνέ- περιφερειακής κατανοµής του Εθνικού Π.∆ .Ε. πεια αποτελεσµατική διεκδίκηση των οικονοµικών (έστω και περιορισµένου σήµερα) και την αποκέαιτηµάτων των Περιφερειών είναι η οικοδόµηση ντρωση της διαχείρισής του. ενός αξιόπιστου κεντρικού µηχανισµού τεκµηρίω- 3.1.3. Θεσµοθετηµένοι Ειδ ικοί Πόρο ι σης, ο οποίος : Θεωρούµε απολύτως αναγκαία τη συνεργασία των θα παρακ ολουθεί την τήρηση της απόδοσης των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονοµικών µε την θεσµοθετηµένων πόρων, ΕΝΠΕ στη διεύρυνση και εκλογίκευση των Ειδικών θα υπολογίζει σε ετήσια βάση το κόστος λειτουρ- Πόρων µε αντικειµενικά κριτήρια, που θα συνδέογίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών και νται τόσο µε τις ανάγκες κάθε γεωγραφικής περιοθα κοστολογεί τις δαπάνες άσκησης κάθε µεταφε- χής όσο και µε τους αξιοποιούµενους ενδογενείς ρόµενης αρµοδι ότητας. Το σηµαντικότερο όµως πόρους της... όλων είναι να υιοθετηθεί ένα νέο σύστηµα οικονοµικού προγραµµατισµού των εσόδων των Περιφε- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ρειών, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία Ενόψει της Αναθεώρησης του Συντάγµατος προπου θα στηρίζεται στις αρχές της διαφάνειας και τείνουµε για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθτης προβλεψιµότητας που αποτελούν τον πυρήνα µια Τοπική Αυτοδιοίκηση τα ακόλουθα : της χρηστής διαχείρισης αλλά και της κατοχύρωΣυνταγµατική κατοχύρωση της Περιφέρειας σης της οικονοµικής αυτοτέλειας των ΠεριφεΣυνταγµατική αναβάθµιση του θεσµικού ρόλου ρειών. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να στηρίζεται και της διοικητικής αυτοτέλειας των Περιφερειών, σε ένα µεσοχρόνιο προϋπολογισµό των Κ.Α.Π. σε ώστε να αναδειχθεί σε αποφασιστικής σηµασίας για την αντιµετώπιση της κρίσης και ορίζοντα τουλ άχιστον τριετίας, προκειµένου αυτοί παράγοντα την προώθηση της ανάπτυξης της χώρας. να υπολογίζονται βάσει του µέσου όρου των φο- Αναθεώρηση του άρθρου 101 του Συντάγµατος, ρολογικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών, ώστε να είναι εφικτή η απορρόφηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από την Περιφέρεια. ώστε να αποφεύγονται έντονες διακυµάνσεις Συνταγµατική κατοχύρωση και οριοθέτηση της λόγω ειδικών συνθηκών όπως οι σηµερινές. Μητροπολιτικής Αυτοδι οίκησης, ως προς τα µεγάΠαράλληλ α, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε νέα λα πολεοδοµικά συγκροτήµατα. έσοδα. Με τη χρήση νέων σύγχρονων χρηµατοδο- Καθιέρωση Εθνικού Συµβουλίου Αυτοδι οίκησης, τικών πηγών και εργαλείων που θα µας δίνουν τη ως Οργάνου που θα εκπροσωπεί συνολικά, σε δυνατότητ α µόχλευσης κεφαλαίων για την ανάκρίσιµα θεσµικά και οικονοµικά θέµατα, τον χώρο πτυξη. Αυτή είναι η µόνη ουσιαστική διέξοδος που της πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης και των Περιφεκατοχυρώνει την οικονοµική αυτοτέλεια των Περι- ρειών. ∆ιεύρυνση της κανονιστικής αρµοδιότητας της φερειών σε βάθος χρόνου αλλ ά και το ρόλο τους Τοπικής Αυτοδιοίκησης (µε ιδιαίτερη έµφαση στα στην αναπτυξιακή της χώρας µας. αναπτυξιακ ά και στα στενά συνδεδεµένα µε αυτά χωροταξικά θέµατα, σε ό,τι αφορά τον δεύτερο βαθµό) , µε ρητές διατάξεις αλλά και µέσω της 3.1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙτροποποίησης του άρθρου 43 παρ. 2 Σ. ΣΜΟΣ Ενίσχυση της οικονοµικής της αυτοτέλειας των 3.1.1. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόρο ι – Κ.Α.Π. Περιφερειών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην συνταγΟι περικοπές στους θεσµοθετηµένους Κεντρικούς µατική κατοχύρωση, αν αδιοργ άνωση και αποκέΑυτοτελείς Πόρους που έγιναν τα δύο τελευταία ντρωση των φορολογικών της πόρων. χρόνια φτάνουν το 60% στους λειτουργικούς Κατοχύρωση ενός αξιόπιστου και αµερόληπτου µηχανισµού που θα αναλάβει τόσο την εν γένει πόρους και το 90% στους επενδυτικούς πόρους. διοικητική εποπτεία όσο και τον ειδικότερο οικονο∆ιεκδικούµε την απόδοση των θεσµοθετηµένων µικό έλεγχο των ΟΤΑ. Κ.Α.Π. και προτείνουµε: Σε αυτά πρέπει να προσθέσουµε και ορισµένες ειδικότερες προτάσεις για την ενίσχυση του Ένα νέο τρόπο υπολογισµού των Κ.Α.Π. σε τριετή πολιτικού ρόλου των Περιφερειών, που έχουν βάση, µε µέγιστο όριο διακύµανσης, για να εξαέµµεση µόνο σχέση µε τα οικονοµικά ζητήµατα αλλά συµβάλλουν έµµεσα στην αποτελεσµατικόσφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός προγ ραµµατιτερη αντιµετώπισή τους, µέσω της γενικότερης σµός των Επιχειρησιακών µας Σχεδίων. πολιτικής αναβάθµισης τόσο των ΟΤΑ όσο και των Την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εγγυηµένου ποαιρετών : σού λειτουργικών πόρων σε σχέση µε τις µεταφε- Κατοχύρωση και οριοθέτηση, κατά το πρότυπο ρόµενες αρµοδιότητες... του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας, της καταστατικής θέσης των αιρετών. Για κάθε σκέλος των Κ.Α.Π. (λειτουργικούς και επενδυτικούς) προτείνουµε ένα αναλογικό, σχε- Ενεργός συµµετοχή (µέσω της καθιέρωσης νοµοθετικής πρωτοβουλίας αλλά και υποχρεωτικής τιζόµενο µε πληθυσµιακά, κοινωνικά και γεωγραδιαβούλευσης) των θεσµικών φορέων της Τοπικής φικά κριτήρια και ένα εξισορροπητικό µέρος, Αυτοδιοίκησης (ΕΝΠΕ και ΚΕ∆Ε) στην νοµοθετική που θα αµβλύνει τις ειδικές συνθήκες που αντιµε- διαδικασία που αφορά αυτοδιοικητικά θέµατα. τωπίζουν οι Περιφέρειες (ορεινότητα, νησιωτικόΕξοµοίωση και ταυτόχρονα άµβλυνση των κωλυτητα, «µητροπολιτικότητα»), όπως συµφωνήθηκε µάτων εκλογιµότητας όλων των αιρετών, προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή τους στην στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΝΠΕ. ζωή. Προτείνουµε, επίσης, την τήρηση µέγιστων ποσο- πολιτική Οι εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αφοστών µείωσης των Κ.Α.Π. σε σχέση µε το προηρούν αποκλειστικά τον θεσµό και να µην συµπίγούµενο έτος. Η παραπάνω διαδικασία είναι διαρ- πτουν µε τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. κής και ανοικτή ανά τακτά χρονικ ά διαστήµατα. Προσθήκη, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων για τις βουλευτικές εκλογές, ειδικής συνταγµατικής διάΜεσοπρόθεσµα, την οικονοµική αυτοτέλεια των Περιφερειών την επιδιώκουµε µέσα από την απο- ταξης που θα προβλέπει ότι οι νοµοθετικές ρυθµίπου αφορούν το εκλογικό σύστηµα και τις κέντρωση των πόρων, που πρέπει να κατοχυρωθεί σεις εκλογικές περιφέρειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνταγµατικά. θα ισχύουν από τις µεθεπόµενες εκλογές, εκτός αν Η Ελληνική κοινωνία χρειάζεται δίπλα της έναν συγκεντρώνουν τουλάχιστον τα 2/3 των βουλευαξιόπιστο πυλώνα, την Περιφέρεια, που θα συντο- τών (δηλ. 200)….»


9

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

∆ιέξοδο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ:

Τα παιδιά διδάχθηκαν από τον Αίσωπο Το αδιαχώρητο σηµειώθηκε στην παράσταση µε τους Μύθους του Αισώπου από τον θίασο της Κάρµεν Ρουγγέρη, που εντυπωσίασε µικρούς και µεγάλους στο παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας

για εξωστρέφεια

επιχειρήσεων Το πρόγραµµα της αυριανής ηµερίδας στην ΠΕ ∆υτικής Αττικής στην Ελευσίνα

Α

Μ

ια βραδιά αφιερωµένη στα παιδιά και τους γ ονείς, ήταν επόµενο να γ εµίσει µε χιλιάδες κοινού το θέατρο των Αισχυλείων Ελευσίνας, στον χώρο του παλαιού Ελαιουργείου. Η Κάρµεν Ρουγγέρη παρουσίασε µε τον θίασό της, εξαιρετικής διδακτικής σηµασίας γ ια τα παιδιά Μύθους του Α ισώπου. 584 είναι οι σωζόµενοι µύθοι από τους οποίους η Κάρµεν Ρουγγέρη, επέλεξε εκείν ους που έχουν να πουν τα περισσότερα στα παιδιά. Γι αυτό άλλωστε και ο τίτλος της παράστασης ήταν «Α ίσωπος! Κάτι θέλει να µας πει…». Μια οµάδα ηθοποιών, αφού µίλησε στα παιδιά για τον Α ίσωπο και τη ζωή του, ζωντάνεψε µύθους του. Αναφέρουµε κάποιους από αυτούς που ανέβηκαν στην σκηνή των Αισχυλείων: Ο τζίτζικας και ο µέρµυγκας, ο λαγός και η χελώνα, η κότα και το χρυσό αυγό, το λ ιοντάρι και το ποντίκι, η Μαριγώ και το σταµν ί της, ο ψεύτης βοσκός, και άλλοι.

Της περιοδείας του πετυχηµένου θιάσου που πέρασε και από την Ελευσίνα, ηγήθηκε η ίδια η Κάρµεν Ρουγγέρη πάντα µε πάθος και ενθουσιασµό, ενώ πίσω της «έτρεξαν» ένας ξυλοκόπος, µια αλεπού, ένας λαγός, ένας γάιδαρος, µια γ ίδα, ένα λ ιοντάρι, ένας σκύλος, µία κότα, ένας γάτος, δύο τζιτζίκια, δύο µυρµήγκια, δύο βατράχ ια κι ένας παπαγάλος. Τελευταία και καταϊδρωµένη µια χελώνα. Παιδιά και γον είς που δεν άφησαν στον χώρο να πέφτει καρφίτσα, αποθέωσαν τον θίασο, ενώ τα παιδάκια παρακολούθησαν µε µεγ άλη χαρά και ενδιαφέρον την παράσταση. Είναι σηµαντικό να µεταλαµπαδεύουµε στα παιδιά µας γνήσια και ουσιαστικά διδάγ µατα, σε µια κοινωνία που έχει χάσει σήµερα τον προσανατολισµό, τα διδάγ µατα, τον σεβασµό και τους στόχους της σε µεγ άλο βαθµό. Τα παιδιά είναι το µέλλον, αν δεν τα διαπαιδαγωγήσουµε σωστά το µέλλον θα είναι χειρότερο, αν τα διαπαιδαγωγ ήσουµε σωστά έχουµε να ελπίζουµε και να κάνουµε οράµατα γ ια ένα καλύτερο αύριο! Α ς το προσπαθήσουµε.

ύριο 25 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 18.30 στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Α ττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78 - Ελευσίνα, 1ος Όροφος) θα λάβει χώρα ενηµερωτική εκδήλωση για το πρόγ ραµµα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ». Να σηµειώσουµε ότι την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής και το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιώς, σε συνεργασία την Ελληνική Α ναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑ ΝΕΤ), προς ενηµέρωση του επιχειρηµατικού κόσµου της ∆υτικής Αττικής γ ια τις δυνατότητες χρηµατοδότησης µέσω του προγράµµατος αυτού. Ακολουθεί το πρόγραµµα: Τετάρτη, 25 Σεπτεµβρίου 2013 Α ίθουσα Συσκέψεων Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – 1ος όροφος, Ελευσίνα) 6.30 - 7.00 µ.µ.: Προσέλευση 7.00 - 7.30 µ.µ: Χαιρετισµοί: κα Σταυρούλα ∆ήµου, Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος ΒΕΠ. 7.30 - 8.00 µ.µ.: Παρουσίαση του Προγ ράµµατος « Εξωστρέφεια – Ανταγων ιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ» κ. Χριστόφορος Λ ιακόπουλος, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ 8.00 – 8.30 µ.µ.: Ερωτήσεις - Α παντήσεις Συντον ιστής: κ. Γ. Στρατιδάκης, ∆ιευθυντής Ανάπτυξης ∆υτικής Α ττικής.

Πίτσες σε οικογένειες µε οικονοµικά προβλήµατα στην Μάνδρα

ιανοµή πίτσας σε οικογένειες που αντιµετω πίζουν έντονα οικονοµικά προβλήµατα, ξεκίνησε ο ∆ήµος Μ άνδρας-Ειδυλλίας σε συνεργασία µε την γνωστή εταιρεία Pizza Fun και συγκεκριµένα µε την κ. Ηλιοπούλου που έκαναν την προσφορά στο Κοινωνικό Π αντοπωλείο του ∆ήµου. Έτσι, σύµφωνα µε τα στοιχεία µοιράστηκαν το µεσηµέρι της ∆ευτέρας 23 Σεπτεµβρίου, πίτσες σε 10 οικογένειες που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν τα εντελώς απαραίτητα όπως είναι το φαγητό αλλά και σε πολίτες µας, που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας. Επισηµαίνεται από τον ∆ήµο: «Ο ∆ήµαρχος κ. Γεώ ργ ιος ∆ρίκος και η υπεύθυν η ατόµων µε αναπηρία κ. Κων σταντίν α Στρατή ευχαριστούν ολόψυχα γ ια την κίν ηση αλληλεγγύης την κ. Ηλιοπούλου που στέκεται στο πλευρό των αν ήµπορων δηµοτών µας και ευχόµαστε όλοι, τέτοιες εν έργ ειες ν α αγγίξουν τις καρδιές όλων όσων µπορούν ν α προσφέρουν αν ιδιοτελώς. Γιατί µαζί, µπορούµε περισσότερα…»

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» Καθηµερινή προβολή και σίγουρα αποτελέσµατα Τηλεφωνήστε µας στο 210 5543682


10

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

Αθλητικά Νέα ∆υτικής Αττικής ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Αθλητικός Όµιλος Μεγάρων

– ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 0-1 ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Σ

ε φιλικό παιχνίδι που έγ ινε ανάµεσα στον ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ και τον ΗΡΑΚΛΗ ΨΑΧΝΩΝ µέσα στα Μέγ αρα την Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου ο Ηρακλής επικράτησε µε τελικό σκορ 0-1.

ΣΤΟΝ ΣΤΙΒΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Ά

ρχισαν οι προπονήσεις στον στίβο για την νέα περίοδο γ ια τους αθλητές και τις αθλήτριες του ΑΟ Μεγ άρων. Ήδη δηµιουργούνται τα τµήµατα µε τους προπονητές και σταθεροποιείται το ωράριο. Τα τµήµατα υποδοµής, δηλαδή µικρές κατηγορίες από Παµπαίδες και Παγκορασίδες έχουν πάρει τις ώρες τους καθώς και ένας µεγάλος αριθµός παιδιών άλλαξαν προπονητές, αφού έφυγαν από τα τµήµατα υποδοµής. Άρχισαν και οι εγγραφές στον στίβο. Κάθε ηµέρα 4-6 γίνονται οι προπονήσεις των νέων αθλητών και αθλητριών. Γονείς στείλτε τα παιδιά σας να γ υµνασθούν τα οφέλη είναι τεράστια. Γίνονται δεκτά παιδιά από 5 ετών και πάνω .Εγγραφές γίνον ται καθηµερινά στο στάδιο. Τα παιδιά γυµνάζονται από έµπειρους καθηγητές γυµναστές, παιδαγωγούς. Επίσης γίνεται τµήµα για υποψήφιους για ΤΕΦΑΑ και στρατιωτικές σχολές, για αθλητική προετοιµασία. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Αντώνης Αυλωνίτης): Για οποιαδήποτε πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα Λούκιτς, Γιάντριτς, Μαζιώτης Ιερ, Μαρίνης, Μαν δύλης, Αργυρί- 6932989322 κ. Καλοζούµης και στο 6974477345 κ. Θ. Παπαου, Παπαευθυµίου, Μπέλερης, Σταµόγ ιαννος, Σπανός, Αρναρέλ- γ ιάννης. λης. ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ(προπονητής Γιώργος Λάµπρου): Αθανασόπουλος, Γκάβαλης, ουντακάρο, Τσίγ κρος, Νικολόπουλος, ∆ηµητρακόπουλος, Τσιµόζι, Ντελέκος, Τσούτσης, Νταν ιέλ, Κρητικός.

Γ εγονότα

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ

622: Ολοκληρώνεται η Εγ ίρα, δηλαδή η µετοικεσία του προφήτη Μω άµεθ από τη Μ έκκα στη Μ εδίν α, µε αφορµή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, κατά το «ουδείς προφήτης στον τόπο του». Α υτή η χρον ιά αποτελεί το έτος 1 του µουσουλµανικού ηµερολογ ίου. 1824: Ο Ανδρέας Μ ιαούλης καταναυµαχεί τον τουρκικό στόλο κοντά στη Χίο. 1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργ ανών ει γ ια πρώτη φ ορά στην Ε λλάδα Ταχυδροµική Υπηρεσία, µε γραφεία στο Ά ργος, στην Τρίπολη, στην Ε πίδαυρο και τη Σύρο.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ Πρόγραµµα αγώνων 1ου ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

οµίλου Football League

Ά

ρχισαν οι προπονήσεις των αθλητών –τριών στίβου του Πανελευσινιακού που ανήκουν στα αγωνιστικά τµήµατα. Ξεκίνησαν τα τµήµατα των ακαην Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου αρχίσουν οι αγώ- δηµιών κάθε µέρα 4.30 µ.µ. νες για την Football League. Το πρόγραµµα του 1ου Τη φετινή αθλητική χρον ιά ο τεχνικός σύµβουλος του Συλλόγου Σπύρος Τσούτσουρας θα είναι σχεδόν καθηµερινά παρών οµίλου είναι: αρωγός των προσπαθειών των προπονητών γ ια την ανάδειξη Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου Βύζας Μεγάρων - Πανηλειακός µέσα από το πλήθος των νέων παιδιών των αυριανών πρωταθλητών. Στις άµεσες δραστηριότητες του Οµίλου θα είναι Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου Ηρακλής Ψαχνών - ΑΟ Χαν ιά Επισκοπή - Φωστήρας, Αχαρναϊκός - Παναιγ ιάλ ειος εντός του Οκτωβρίου η ηµερίδα Στίβου για µαθητέςτριες των ∆ηµοτικών Σχολείων Ελευσίνας –Μαγούλας∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου Παναχαϊκή - Αστέρας Μαγούλας Φωκικός - Καλλ ιθέα, Ολυµπιακός Βόλου - Γλυφάδα. Μάνδρας.

Τ

1869: «Μ αύρη Π αρασκευή» στις ΗΠΑ, µία από τις χειρότερες µέρες στην ιστορία του αµερικαν ικού χρηµατιστηρίου. O Τζέι Γκουλντ και ο Τζέιµς Φ ισκ επιχειρούν ν α ελέγξουν την αγ ορά χρυσού, η κυβέρν ηση την απελευθερών ει και ακολουθεί παν ικός στη Wall S treet, µε κατακόρυφ η πτώ ση στην τιµή του χρυσού. 1948: Ο γ ιαπωνέζος µηχαν ικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία H onda. Α ρχικώ ς κατασκεύαζε µοτοσικλέτες, στη συν έχεια και αυτοκίν ητα. 1988: Ο Μ πεν Τζόν σον σηµειών ει νέο παγ κόσµιο ρεκόρ στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Σεούλ, κερδίζοντας τον τελικό των 100 µέτρων µε χρόν ο 9:79. Το µετάλλιο θα του αφαιρεθεί έξι ηµέρες αργ ότερα, καθώ ς θα βρεθεί να έχει κάν ει χρήση αν αβολικών. Γ εννήσεις 1725: Άρθουρ Γκίν ες, ιρλαν δός ζυθοποιός, ιδρυτής της οµώνυµης ζυθοβιοµηχαν ίας. (Θαν . 23/1/1803) 1737: Αλεξέι Ορλόφ, ρώ σος στρατιωτικός και πολιτικός, µε εν εργό ανάµιξη στην αποτυχηµέν η εξέγ ερση των Π ελοπονν ησίων το 1770 κατά των Οθω µανών (Ο ρλοφ ικά). (Θ αν. 24/12/1807) 1951: Π έδρο Αλµοδόβαρ, ισπανός σκηνοθέτης του κιν ηµατογράφου. Θάνατοι 1845: Ανδρέας Λ όντος, αγωνιστής της Ε λλην ικής Ε πανάστασης και «Φ ιλικός». (Γεν . 1784) 1920: Π έτερ Καρλ Φαµπερζέ, ρώσος κοσµηµατοπώλης, γνωστός και τα οµώ νυµα διαµαντέν ια αυγά. (Γεν. 18/5/1846) 2004: Φ ρανσουάζ Σαγ κάν , καλλιτεχν ικό ψευδώνυµο της Φ ραν σουάζ Κουαρέζ, γαλλίδα συγγραφ έας. (Καληµέρα θλίψη) (Γεν . 21/6/1935)


11

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

Με ρυθµούς ρεµπέτικους έγινε η εκδήλωση

στις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας Μ

ία βραδιά µε ρεµπέτικο κ αι λαϊκό τραγ ούδι απόλαυσαν όλοι όσοι βρέθηκαν στις Εργ ατικές Κατοικίες Μάνδρας, σε µια εκδήλωση που διοργ ανώθηκε στο πλαίσιο των «ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛ ΕΙΩΝ 2013», µε νέους τα-

λαντούχους καλλιτέχνες που διασκέδασαν τους µίας εποχής που η Ελλάδα αγων ιζόταν γ ια να σταθεί παρευρισκόµενους µε τους µεγ άλους παλαιούς στα πόδια της» αναφέρει το γ ραφείο Τύπου του ∆ήκαι νέους µουσικ οσυν θέτες του Ελληνικού πεµου. νταγ ράµµου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων «Μέσα από το άλλοτε ''ρεµπέτικο'' και και σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση που άλλοτε ''λ αϊκό'' µπουζούκι και γεµάτο τεχνο- είχαµε, η Α ντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Α ττικής, κ. τροπία παίξιµο στο λαούτο του ∆ηµήτρη Σταυρούλα ∆ήµου, ο ∆ήµαρχ ος Μάν δρας-Ειδυλλ ίας, Ρέν τα, το δεξιότεχνο και βαθιά προικισµέν ο κ. Γεώργ ιος ∆ρίκος, ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας βιολ ί του Μιχ άλ η ∆αν ιά, τη ρυθµική ρότα, Σχολ ικής Επιτροπής, κ. Γιάνν ης Μειντάνης, ο πρόεπου χαράζει ο Κώστας Μπούτσης µε την δρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μάν κιθάρα και τη ταξιδιάρικη φωνή του, την δρας-Ειδυλλ ίας, κ. Γιάννης Λ ινάρδος και ο δηµοτικός εκστασιακή τρέλα που προξεν εί το παίξιµο σύµβουλος, κ. Μάριος Βασιλ είου. « Ήταν µία βρατου Θαν άση Λ άκκα στα κρουστά, τα γλυκά διά που θύµισε στους παλιούς και γ νώρισε τσαλ ιµάκια της Μαρίας Καραγ κιόζη τόσο στους νέους ένα είδος τραγ ουδιού που γ ια δεστο τραγούδηµα όσο και στο ρεκ και το ν τέ- καετίες ολόκληρες χαρακτήρισε την Ελληνική φι, και µε τα βυζαντινά και παραδοσιακά Κοινωνία αφού εξέφραζε τους προβληµατιφων ητικά χ αρίσµατα του Παν αγ ιώτη Σδού- σµούς και τους καηµούς των ανθρώπων που κου, γνώρισαν τις καλλ ιτεχν ικές δηµιουργ ίες µοχθούσαν γ ια να ζήσουν.»

2 Μ.Π.Ε. για αποθήκευση

µη επικίνδυνων Γιατί να «πελαγώνουµε» στα εποχιακά µαγαζιά; Απλώς χρειαζόµαστε ένα αξιόπιστο βιβλιοπωλείο… Γιατί έχει ό,τι χρειαζόµαστε χωρίς να ταλαιπωριόµαστε!!! Γιατί έχει όλο το χρόνο προσφορές για έξυπνες αγορές. Γιατί έχει εξυπηρέτηση γ ια να µην κάνουµε λάθη. Γιατί τα σχολικά του είδη αντέχουν στις «κακουχίες». Γιατί οι παραγγελίες µας εκτελούνται άµεσα!!!

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ∆ΕΙΧΝΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!

στερεών αποβλήτων Σε Μάνδρα και Άνω Λιόσια

στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής

Σ

υνεδριάζει την Π έµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 15:00 , το Π εριφερειακό Συµβούλιο Αττικής, στο αµφ ιθέατρο του Υ πουργείου Υποδοµών Μ εταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τ σιγάντε, Π απάγου - Χολαργός) .

∆ήµου Ύ δρας της Π εριφ έρειας Αττικής καθώ ς και αλλαγ ή επων υµίας φ ορέα από «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Σ Α.Ε .» σε «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε .Γ.Ε .» (Ε ισηγ ητής ο Π εριφ ερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Π ροµπονάς) Γνωµοδότηση επί της Μ ελέτης Π εριβαλλοντικών Επιπτώσεων Τα θέµατα είναι τα εξής: για την επέκταση δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευ«Ε πικύρω ση πρακτικών 25ης συσης – επεξεργασίας µη επικινν εδρίασης Π εριφ ερειακού Συµβουδύνων στερεών αποβλήτων – λίου Αττικής έτους 2013. παλαιών µετάλλων και ΑΗΗΕ, 4η Τροποποίηση Π ροϋπολογ ισµού µε την προσθήκη της δραστηοικον οµικού έτους 2013. (Ε ισηγ ήτρια η Αντιπεριφ ερειάρχης ριότητας επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατακ. Λ . Βασιλάκου) σκευών και κατεδαφίσεων Έγκριση σύν αψης Χρησιδαν είου (ΑΕΚΚ) , της εταιρείας ΦΑΙ∆ΡΑ µεταξύ της Π εριφ έρειας Αττικής ΜΟ Ν. Ε.Π.Ε., στη Θέση Μ ικρό και της Α στικής Μ η Κερδοσκοπικής Κατερίνι ∆ήµου Μ άνδρας – Εταιρείας µε την επωνυµία Ειδυλλίας Αττικής. «Ε λλην ικό Κέντρο Π ερίθαλψης (Ε ισηγ ητής ο Π εριφ ερειακός ΣύµΆγριων Ζώων ( Ε .Κ.Π .Α.Ζ)». βουλος κ. Ι. Π ροµπονάς) (Ε ισηγ ητής ο Αντιπεριφ ερειάρχης κ. ∆. Κατσικάρης) Γνω µοδότηση επί της Μ ελέτης Γνω µοδότηση επί της Μ ελέτης Π εριβαλλοντικών Ε πιπτώσεων γ ια Π εριβαλλοντικών Ε πιπτώσεων του τη δραστηριότητα προσωρινής έργου: «Μ ελέτη Ο ριοθέτησης και αποθήκευσης µη επικίνδυνων Π ροκαταρκτική Μ ελέτη ∆ιευθέτη- στερεών αποβλήτων, ΟΤΚΖ, σης Τµηµάτων του ρέµατος Αγίου ΑΗΗΕ και συσσωρευτών, αναΝ ικολάου Τραχώνων του ∆. Αλίκύκλωσης µεταλλικών απορµου». ριµµάτων και υπολειµµάτων, (Ε ισηγ ητής ο Π εριφ ερειακός Σύµ- χ ύτευσης σιδήρου και επεξερβουλος κ. Ι. Π ροµπονάς) γασίας αποβλήτων εκσκαφών, Γνω µοδότηση επί της Μ ελέτης κατεδαφίσεων και καταΠ εριβαλλοντικών Ε πιπτώσεων του σκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρείας έργου γ ια την αν ανέω ση περιβαλ- ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛ ΩΣΗΣ Μ Ελοντικών όρων, επέκταση υφιστά- ΤΑΛΛ ΩΝ ΚΑΙ Α∆ΡΑΝΩ Ν ΥΛ Ιµεν ης πλωτής µον άδας πάχυν σης ΚΩ Ν Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑΜΑΥ Α.Β.Ε.Ε.) θαλασσίων µεσογ ειακών ιχθύων στην θέση «Τ ζαβερδέλλα» του στη θέση «ΝΗ ΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ» του ∆ήµου Άνω Λ ιοσίων.


12

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

Μουσική ποιότητα και άψογη παρουσία από τις Χορωδίες ΚΑΠΗ Μια ξεχωριστή µουσική εκδήλωση στο σινε «Αστρον» στην Μάνδρα «έντυσε» την φθινοπωρινή βραδιά µε µουσικές και νοσταλγία

Γ

ια 3η συνεχή χρον ιά, το ΚΑΠΗ του ∆ήµου Μάν δρας Ειδυλλ ίας, διοργάνωσε το Φεστιβάλ Χορωδιών ΚΑΠΗ. Τα µέλη του ΚΑΠΗ και οι χορωδίες από άλλα ΚΑΠΗ που συµµετείχαν, παρουσίασαν στο Φεστιβάλ µια εξαιρετικά προσεγ µένη µουσική παράσταση. Οι χορωδίες του ΚΑΠΗ Μάν δρας-Ειδυλλ ίας έδωσαν την ευκαιρία στο κοινό να βιώσει τα µουσικά καλέσµατα, το νόηµα των στίχων , το ταξίδεµα που γ ίνεται µέσα από την µουσική παν δαισία που προσέφεραν. Επίσης συµµετείχαν χορωδίες από τα ΚΑΠΗ Ελευσίνας και Αυλώνα, µε ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη παρουσία. Κινητήριος άξονας των χορωδιών, η απέραντη αγάπη τους προς το καλό και ανόθευτο ελληνικό τραγούδι, πράγµα που πέρασε στο κοινό που βρέθηκε στο ανοικτό σινέ «Α στρον» του ∆ήµου στην Μάνδρα στο πλαίσιο των «Ζερβονικολείων». Το κοινό κατέκλυσε τον χώρο ενώ η επιβράβευση έγινε µε τα χειροκροτήµατα. Οι 30 εκφραστές του καλού ελληνικού τραγ ουδιού των Χορωδιών ΚΑΠΗ, µε την σιγουριά που δίνει η ωριµότητα και η υπευθυνότητα, κατέπληξαν µε την άρτια φωνητική και ενόργανη µουσική τους πληρότητα αλλά και µε την άριστη επιλογή του ρεπερτορίου τους! Ο ∆ήµαρχος Μάν δρας Ειδυλλίας παρακολούθησε µε εν διαφέρον την εκδήλωση µαζί µε τον Πρόεδρο του ∆. Συµβουλ ίου Γιώργο Σαµπάνη και µέλη της ∆ηµοτικής Αρχής. Ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί όλους για το άψογο µουσικό αποτέλεσµα.

ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου στην Ελευσίνα, η υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας

Μ

έχρι ∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013 θα υποβάλλονται αιτήσεις συµµετοχ ής στις εξετάσεις του Κρατικού Π ιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεµβρίου 2013, για τους ενδιαφερόµενους από την περιοχή ∆υτικής Αττικής, σύµφωνα µε την ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής. Ν α σηµειώ σουµε ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 23 και 24 Ν οεµβρίου 2013 για τα επίπεδα: α) Β (Β1 «Μ έτρια γνώση», Β2 «Καλή γνώ ση») σε εν ιαία διαβαθµισµέν η εξέταση στις γλώ σσες Αγγλική, Γαλλική, Γερµαν ική, Ιταλική, Ισπαν ική και Τουρκική. β) Γ (Γ1 «Π ολύ καλή γνώση» - Γ2 «Ά ριστη γνώ ση») σε εν ιαία διαβαθµισµέν η εξέταση στις γλώ σσες Αγγλική, Γαλλική, Γερµαν ική, Ιταλική και Ισπαν ική. γ ) Γ1 «Π ολύ καλή γνώ ση» στην Τουρκική γλώ σσα.

Σε περίπτωση έλλειψ ης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά µπορούν να εισπράττονται και µε την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ∆ ηµόσιες Ο ικονοµικές Υ πηρεσίες (∆.Ο .Υ.) . Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του ∆ηµοσίου (Κ.Α.Ε. 3741). Φωτοαντίγ ραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφ ο διαβατηρίου ή άλλου νόµιµου αποδεικτικού εγγράφ ου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσω πίας του υποψηφ ίου, όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογ ραφία αυτού. Ειδικό έντυπο «Α ίτηση» που διατίθεται προς συµπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγ κέντρωσης δικαιολογ ητικών. Οι υποψήφ ιοι µπορούν ν α προµηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» από την ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Από την ∆ ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής τονίζεται πως κατά την εξεταστική αυτή Τα δικαιολογητικά περίοδο εισάγ εται η διαβαθµισµέν η εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) γ ια τις γλώσσες Ό σοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στις Αγγλική, Γαλλική, Γερµαν ική, Ιταλική και εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω Ισπαν ική, καθώ ς και η εξέταση του επιπέδικαιολογητικά: δου Γ1 για την Τουρκική γ λώσσα. Ε ξεταΜ ία πρόσφατη φωτογραφία µικρού στικά κέντρα για την εξέταση των ανωτέµεγέθους. ρω επιπέδων θα λειτουργήσουν µόνο σε Ένα έντυπο παράβολο δηµοσίου, όπως προ- συγ κεκριµέν ες περιοχές, ω ς εξής: βλέπεται στην αρ. 56613/ΚΒ/2010 ∆ιαβαθµισµένη εξέταση επιπέδου Γ (ΦΕ Κ 753Β) Κ.Υ.Α. και συγ κεκριµέν α: (Γ1 -Γ2) α. των 80 ευρώ γ ια τη διαβαθµισµέν η εξέ- Αγγλική: Αθήνα-Θεσσαλονίκηταση του επιπέδου Β , Ιωάννινα-Η ράκλειο. β. των 80 ευρώ γ ια το επίπεδο Γ1 της Γ αλλική: Αθήνα-ΘεσσαλονίκηΤουρκικής γ λώ σσας. Ιωάννινα-Η ράκλειο. γ. των 100 ευρώ γ ια τη διαβαθµισµέν η εξέ- Γ ερµανική: Αθήνα-Θεσσαλονίκηταση του επιπέδου Γ, στις γλώ σσες Αγγλική, Ιωάννινα-Η ράκλειο. Γαλλική, Γερµαν ική, Ιταλική και Ισπαν ική. Ιταλική: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-

Ιωάννινα-Η ράκλειο. Ισπανική: Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώ σσας θα πραγ µατοποιηθεί µόνο σε Α θήνα- Θ εσσαλονίκη και Κοµοτην ή. Α κόµη γίν εται γνω στό ότι οι ανήλικοι υποψήφ ιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχ οι δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου συν αφούς δηµοσίου εγγράφου, µπορούν ν α προσκοµίσουν βεβαίω ση ταυτοπροσω πίας από το ∆ήµο, όπου είναι εγγεγ ραµµέν οι ή τα ΚΕΠ.

Αλλοδαποί υποψ ήφιοι, που φοιτούν στην Α /θµια, Β/θµια ή Ανώτατη Εκπαίδευση της χώ ρας, µπορούν να προσκοµίσουν, αντί της άδειας παραµον ής τους στη χώ ρα, βεβαίω ση φοίτησης σε ένα από τα προαν αφ ερόµενα Ε κπαιδευτικά Ιδρύµατα Τέλος η υποβολή των δικαιολογητικών θα γ ίνεται στα Γραφεία της ∆ιεύθυν σης ∆. Ε . ∆υτικής Αττικής,Ρ ήγα Φ εραίου 70 Ελευσίνα. Ώρες υποβολής : 9 .00 – 13 .30. Το αναλυτικό πρόγραµµα βρίσκεται στην ∆ιεύθυνση Βθµιας.

Ένα εντυπωσιακό µεγάλο µπουκάλι στον πεζόδροµο της Νικολαίδου στην Ελευσίνα

Έ

να µεγ άλο εντυπωσιακό µπουκάλι προκάλεσε το ενδιαφέρον τον περαστικών στον πεζόδροµο της οδού Νικολαίδου στην Ελευσίνα, πριν λίγες µέρες. ∆εν πρόκειται βέβαια για ένα κανονικό µπουκάλι γ εµάτο ποτό, αλλά για ένα µπαλόνι αναπαράσταση µπουκαλιού, που ήταν θεόρατο πάνω από έναν όροφο σπιτιού, προκαλώντας εντύπωση σε όλους. Ήταν ένα από τα ενδιαφέροντα event που λαµβάνουν χώρα στον πιο ζωντανό πεζόδροµο της πόλης, όπου συγ κεντρώνεται η διασκέδαση µέρα και νύχτα.


13

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΣΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ∆ΥΕ) - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Βασίλης Τόλης γράφει

για τον Βαγγέλη Κουκούλογλου

Μήνυµα για τη και το βιβλίο του «Μια Ελλάδα Ελευσίνα» ∆ιεθνή Μέρα Ειρήνης Ο Η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας µας απέστειλε το µήνυµα του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ειρήνης µε την ευκαιρία της ∆ιεθνούς Ηµέρας Ειρήνης την ηµέρα της Ισηµερίας 21 Σεπεµβρίου. Το µήνυµα έχει ως εξής: «Με την ευκαιρία της ∆ιεθνούς Ηµέρας Ειρήνης, στις 21 Σεπτέµβρη, το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ειρήνης χαιρετίζει τα εκατοντάδες εκατοµµύρια φιλειρην ικών ανθρώπων στον κόσµο που υποφέρουν από την όξυνση της κατάστασης σχετικά µε την ειρήνη και ασφάλεια σε όλες τις γων ιές του κόσµου και τις συνέπειες από την καπιταλ ιστική οικονοµική κρίση, παράγοντες που προκαλούνται από τις δυνάµεις που ωφελούνται από τους πολέµους και την εκµετάλλευση, από την ιµπεριαλ ιστική κυριαρχ ία.

ραγωγούν και µετατρέπουν τον ΟΗΕ σε εργαλείο γ ια τα συµφέροντα τους ή όταν δεν βολεύει τα ιµπεριαλιστικά σχ έδιά τους, να τον ποδοπατούν ή να τον αγνοούν. Τα δύο µέτρα και σταθµά και η ‘’διπλή ηθική’’ σχετικά µε την ωµή παραβίαση των αρχών του Ιδρυτικού Χάρτη του ΟΗΕ έχει γ ίνει η συνήθης διαδικασία. Από τη ΝΑΤΟική επιδροµή στους λαούς της Γιουγκοσλαβίας το 1999, την εισβολή και κατοχή του Αφγαν ιΤο Παγ κόσµιο Συµβούλ ιο Ειρήνης εκ- στάν και του Ιράκ το 2001 και 2003 φράζει τη βαθιά του ανησυχ ία και αµέχρι τη δολοφονική επίθεση στο λαό ντίθεση στην αυξανόµενη επιθετικό- της Λ ιβύης το 2011, οι ιµπεριαλ ιστές τητα του ιµπεριαλ ισµού σε όλο τον έχουν επιβάλει τη θέλησή τους, τα κόσµο, προς το σύστηµα που γεννάει καθεστώτα και τα συµφέροντά τους πολέµους, δυστυχ ία και καταστροφές, στους λαούς. ενώ αυτό ταυτόχρονα υπερασπίζεται τα κέρδη και συµφέροντα των πολυε- Οι ίδιες δυνάµεις συστηµατικά αρνούθν ικών µονοπωλ ίων και του µεγάλου νται ν α πάρουν θέση ή να αναλάβουν κεφαλαίου. δράση στις περιπτώσεις της κατοχής Οι όλο και αυξανόµενες στρατιωτικές της Παλαιστίνης, της Κύπρου, της ∆υδαπάνες οδηγούν σε πολλαπλασιασµό τικής Σαχάρας, γ ια τη φυλάκιση των 5 των κερδών των πολεµικών βιοµηχα- Κουβανών πατριωτών στις φυλακές ν ιών και των απειλών γ ια την ειρήνη των ΗΠΑ ή γ ια τα ζητήµατα κυριαρχ ίκαι τα κοινωνικά και οικονοµικά διας της Αργεντινής στα Νησιά Μαλβίκαιώµατα των λαών . νας. Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας Μπροστά στη ∆ιεθνή Ηµέρα Ειρήστους λαούς που αγων ίζον ται ενάντια νης, στις σύγχρονες συνθήκες δεν σε κάθε µορφή ιµπεριαλ ιστικών απει- µπορούµε να κλείσουµε τα µάτια λών και επεµβάσεων , στους λαούς υπό µας στη δυστυχία και την πείνα, κατοχή και όλους τους άλλους που τη φτώχεια και την αδικία, που κυριαγων ίζονται γ ια το δικαίωµα τους να αρχούν σε όλο τον κόσµο, ακόµη και καθορίζουν ελεύθερα και δηµοκρατικά σε περιοχές και χώρες δίχως πολέτο µέλλον τους. µους. Είναι οι ίδιες δυνάµεις που ωφεΙδιαίτερα εκφράζουµε την αλληλεγγύη λούνται από την εκµετάλλευση των µας στο λαό της Συρίας που αποτελεί, εργ αζοµένων, των φτωχών αγροτών υπό ψευδείς προφάσεις, στόχο των και των νέων . συνεχ ιζόµενων σχεδίων των ΗΠΑ , των Που απειλούν µε στρατιωτικές επεµσυµµάχων του στο ΝΑ ΤΟ, της ΕΕ και βάσεις όταν τα συµφέρον τά τους κιντων µοναρχ ιών του Κόλπου, όπως η δυν εύουν . ανθρωπότητα το έχει γνωρίσει επανει- Το ΠΣΕ επαναβεβαιώνει την απαίτησή ληµµένα στο παρελθόν. του γ ια συνολ ική κατάργηση όλων Καλούµε όλους τους λαούς ν α επαγρυ- των πυρην ικών όπλων και καταγγέλλει πνούν γ ιατί είναι φανερό πως οι ιµπε- εκείνους που δεν παραιτούνται από ριαλ ιστές δεν έχουν παραιτηθεί ούτε την επιλογή του πρώτου πλήγµατος, από τα σχέδιά τους γ ια ανοιχτή επίθε- ενώ εγ καθιστούν αντι-πυραυλ ικές αση στη Συρία ούτε από το να επιτεσπίδες σε πολλές περιοχές. θούν στο Ιράν αργότερα, παρά τους Οι λαοί του κόσµου µπορούν να προσωρινούς διπλωµατικούς ελ ιγµούς. αντιµετωπίσουν ενωµένοι την επιΑποτελεί κυν ισµό και υποκρισία αυτές θετικότητα του ιµπεριαλισµού! Α ς τις µέρες να εκδίδουν µε αφορµή τη αγωνιστούµε ενάντια στους ιµπε∆ιεθνή Ηµέρα Ειρήνης ανακοινώσεις ριαλιστικούς πολέµους και την εκείν ες οι δυνάµεις και χώρες που χ ει- εκµετάλλευση!»

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

e@papasideri.gr Προϋπόθεση δηµοσίευσης να υπάρχει υπογραφεί του αποστολέα στην επιστολή

επικεφαλής του συνδυασµού της µείζονος αντιπολίτευσης του ∆ήµου Ελευσίνας Βασίλης Τόλης γράφ ει για το νέο βιβλίο του Βαγγέλη Κουκούλογλου « Μια Ελλάδα, Ελευσίνα»: «Ξ εκίν ησαν οι άνθρω ποι τη γραφ ή από τα πρώτα τους βήµατα σκαλίζοντας στο χώ µα , στις πέτρες και σε κάθε λογ ής αντικείµενο διάφορα σχήµατα και σύµβολα. Μ ε τα χρόν ια η γραφή βελτιώθηκε πολύ έφτασε ν α γ ίνει από τρόπος επικοινωνίας σε εργαλείο µόρφω σης και επιστήµης. Στο ταξίδι από το πιο απλό εργαλείο γραφ ής µέχ ρι τα πλήκτρα ενός υπολογιστή τα γραπτά που ξεχώριζαν πάντα ήταν αυτά που είχαν γραφτεί µε έµπν ευση ψυχής , αυτά που στο µελάνι τους είχαν αποχρώ σεις αληθινών συν αισθηµάτων. Έτσι φτάνουµε στο σήµερα όπου ο συγγραφ έας πήρε τη θέση του ανθρώπου που µοχ θεί µε λέξεις να περιγράψ ει εικόνες – εικόνες της Πόλης µας - που δεν µπορούν ν’ αγγίξουν τα ανθρώπινα µάτια χ ρησιµοποιώντας για χ ρώµατα τις αποχ ρώσεις της ψ υχής του

και για καµβά µικρά κοµµάτια απ’ το χρόνο της ζωής του. Μ έσα σ’ αυτόν τον κόσµο λοιπόν υπάρχουν κείµεν α που γράφ ονται µε µέτρο και κλεισµέν α σε αυστηρούς κανόν ες. Υπάρχουν όµω ς και µερικά που είν αι απλά τα κρυµµέν α στο συρτάρι της ζω ής χειρόγ ραφα ψυχής. Μ ερικά τέτοια χειρόγραφ α ψυχής περιλαµβάν ει και το βιβλίο του καλού µου Φίλου Βαγγέλη Κουκούλογλου. Κείµενα γ ραµµένα µε ιδρώτα αίµα και δάκρυ γ εµάτα από αγάπη έρωτα γεµάτα χαµόγ ελα ευτυχίας ή και πολλές φορές θλίψη και πόν ο. Ταξιδεύουν οι φράσεις αέν αα , στο χώ ρο του ονείρου κουβαλούν συναισθήµατα περιγράφουν το χρόν ο και τις στιγµές της ζω ής , τις στιγµές της δικής µας ζω ής. Χαρούµεν ες , που ο παράδεισος µοιάζει κοντά σου , ερωτικές όπου η φωτιά του έρωτα

σου ακουµπά την ψυχή θλιµµέν ες που θες να αφ ήσεις την ψυχή σου ν α βρέξει στη γ η της καρδιάς σου, φιλοσοφ ικές όπου στολίζεις το πνεύµα σου µε πολύτιµες σκέψεις. Βασικό τους όµως συστατικό η ελπίδα και η αισιοδοξία. Ξ εχω ριστά κείµεν α , ζωνταν ές λέξεις αφ ηµέν ες µε τέχν η πάνω στο πεντάγραµµο των αισθήσεων φτάνουν ν α γίνουν µουσική ζω ής και ν α σε γ εµίσουν αγαλλίαση. Υ πέροχ ες αναµνήσεις… Πόρτες άγνωστες µέχ ρι σήµερα που κοιτώντας µέσα τους βλέπεις τη ζωή αυτή που µιλά µε το θεό, αυτή που µπορείς να γευθείς την ευτυχ ία. Μ ια Ελλάδα Ελευσίνα... Μ ια Ελευσίνα ταξίδι νοσταλγίας στις αλάνες , στις γειτονιές και στις οµάδες της καρδιάς µας…» αναφέρει ο Βασίλης Τόλης επικεφαλής της «Πρώτης Π όλης».


14

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΕΝΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΙΜΗ 28.000Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977614298

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετη εµπειρία στη διδασκαλία µαθηµάτω ν θεωρητικής κατεύθυνσης παραδίδει ιδιαίτ ερα σε µαθητ ές Γυµνασίου και Λυκείου.

Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670

Πληροφορίες στα τηλέφω να 2105540847 και 6932425665 (0610)

ΕΝΟΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 50 ΧΛ Μ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗ ΝΩ Ν—ΘΗΒΩ Ν ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1200 ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ στην Άνω Ελευσίν α στην οδό ΙπποκράΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠ Ε∆Ο 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ τους 48 οικόπεδο 461 τ.µ. µε οικία 87 τ.µ. Τιµή Μ Ε ΕΝΟΙΚΙΟ 1100 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗ ΝΑ 150.000 ευρώ. Π ληροφορίες στα τηλέφωνα ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 690 9853679. 2105742412 και 6978288356 (2608) (1710)

εµβαδού 70 τ.µ. Τιµή 350 ευρώ το µήν α. Ε πίσης διατίθεται γ ια κάποιον που εν διαφέρεται, έτοιµος εξοπλισµός καφ εν είου. Π ληροφορίες στο τηλέφωνο 6980259172 (0310)

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ε λευσίνα (στο κέντρο) διαµέρισµα 40 τ.µ. β΄ ορόφου πλήρως επιπλωµέν ο µε χολ ,υπν οδωµάτιο, κουζίνα, µπάν ιο, µεγ άλο µπαλου κόν ι, αυτόνοµη θέρµαν ση και µπόιλερ. Π ληροφορί- ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2 ορόφ ου, 90 τ.µ. σε πολυτελή ν εόδµητη πολυκατοικία επί της οδού ες στο τηλέφωνο 6932307156 (0910) Αναστ. Γκλιάτη στη Μ αγούλα µε πάρκινγ κ, αποθήκη, ηλιακός, αυτόν οµη θέρµαν ση και συν αγερµός. ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα σε κεντρικό σηµείο Π ληροφ ορίες στο τηλέφωνο 6945532293 (22.09) επί της οδού Κοντούλη 87 στην Ελευσίν α ,

ΠΩΛ ΕΙΤΑ Ι ΕΚΤΑ ΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ.ΤΗΛ .6937 365557

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ µε πτυχίο ζητά να εργαστεί κατ΄ οίκον (όχι εσώ κλειστη) στην περιοχή Ελευσίνας και Θριασίου. Τηλέφω νο 6984102966 (1010)

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 3,2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΧΗΣ (ΒΙΠΑ ΒΙΟ ΠΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΕΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΤΟ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΙΝ ΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟ Υ ΜΕΓΑΡΩΝ—ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 365 557. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 ΣΤ ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΟΧΗ ΒΛΥΧΑ∆Α ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 36 5557. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 12 ΣΤΡΕΜΜ ΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ—ΠΕΡΑΜΑΤ ΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΚΚΑ (∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ALUSET ME ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟ ΥΣ, ΡΕΥΜ Α ΑΓΡΟΤΙΚΟ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 36 5557.

Για µικρές αγγελ ίες επικοινων ήστε στο τηλ έφωνο 210-5543682

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLKSWAGEN GOLF FSI 1600cc, µοντ έλο 2004, δίπορτο. Πληροφορίες στ ο τ ηλέφωνο 2105589700

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛ ΟΥΝΤΑΙ Ο ΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠ ΥΡΓΟΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 555547 6 ΚΙΝ 69744940505

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου Π αναγίας Μ υρτιδιωτίσσης, Θέκλης πρωτοµ. και ισαπ. Σιλουανού Αθων.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

∆ΙΟΡΘΩΣΗ Πρόγραµµα για αντιµετώπιση κοινωνικού αποκλεισµού ΟΝΟΜΑΤΟΣ Στο κείµενο – ρεπορτάζ γ ια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Α σπροπύργου στο χθεσινό φύλλο της ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ, αναφέρθηκε εσφαλµένα το όνοµα Τσίγκος Κλέαρχος, αντί του σωστού ονόµατος του ∆ηµοτικού Συµβούλου που είναι Τσίγκος Κωνσταντίνος.

για Ροµά της ∆υτικής Αττικής

Π

αρουσίαση προγράµµατος Πρά σινη Πολιτ εία για την εντα ξη των Ρο µά στα Πράσινα επαγγέλµατα είχε προγραµµατιστεί χθες. Το Πράσινο Ινστιτούτο µε κύριο γνώµονα την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ροµά καθώς και την πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, συµµετέχει στη σύµπραξη: «Πράσινη Πολιτεία -Τοπική πρωτοβο υλία απασχόλησης κα ι επ ιχειρηµατικότητας των Ρο µά της ∆υτικής Αττικής». Στα πλαίσια αυτής της συµπράξης δηµιουργήθηκε στα γραφεία του Πράσινου Ινστιτούτου ένα κέντρο πληροφόρησης των ωφελούµενων και των εργοδοτών. Η παρουσίαση του Προγράµµατος και της συµβολής µας, ήταν προγραµµατισµένη χθες 23.09.2013 στις 7.00µµ στα γραφεία των Οικολόγων Πράσινων πλ. Ελευθερίας (Κουµουν δούρου) 14, Αθήνα. Παράλληλ α µε την παρουσίαση θα προβάλλονταν η ταινία- ντοκυµαντέρ του Μένιου ∆ίτσα “ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ” (2004) που αφορά τα προβλ ήµατα των Τσιγγάνων στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία.

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΛ . ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11 ΤΗΛ .2105546532 Μ ΕΓΑΡΑ

ΣΠΥΡΑΤΟΥ Α ΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΥΖΑ ΝΤΙΟΥ 81 ΤΗΛ . 2296023017 Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λ εωφ. Αλεποχωρίου στα Μ έγαρα και το φαρµακείο Γ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ στον κεντρικό δρόµο της Νέας Π εράµου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 .00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αποφασίζει για προγραµµατική σύµβαση µε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και αποδοχή έργου 450.000 Ευρώ για αποκοµιδή απορριµµάτων

Σ

υνεδριάζει την Π έµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 και ώ ρα 8 :30 µ.µ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο ∆ ηµαρχ είο Ελευσίνας, το ∆ ηµοτικό Συµβούλιο, µε τα εξής θέµατα: Αναµόρφωση ∆ ηµοτικού Π ροϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013. Λ ήψη απόφ ασης αν αφ ορικά µε την αν αγ καιότητα σύν αψης Π ρογ ραµµατικής Σύµβασης µε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχ είρηση και την έγ κριση των όρων αυτής. ‘Εγ κριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογ ισµού του ∆ήµου για το 2 ο τρίµηνο 2013 . Λ ήψη απόφ ασης περί αποδ οχή ς έν ταξης του έργ ου: «Π ροµήθεια εξοπλισµού για την αποκοµιδή των απορριµµάτων µε τη µέθοδο της υπογειοποίησης» στο Χρηµατοδοτικό Π ρόγραµµα «Α στική Αναζω ογόνηση 2012 -2015 » γ ια το έτος 2013, στους άξον ες προτεραιότητας 2,3,και 4, σύµφ ωνα µε την µε αρ. πρω τ. 3113/8-8 -2013 α πόφ αση έν ταξης του «Π ράσιν ου Ταµείου και π ερί υπ ογ ραφ ής της σύµβασης αποδο χής των όρων απόφ ασης έν ταξης. Έγ κριση τεχν ικών προδιαγ ραφών και τρόπος εκτέλεσης γ ια την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των οχ ηµάτων και την θέρµανση των σχολικών κτιρίω ν και των κτιρίων του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης 450 .000 ,00 € . Λ ήψ η απόφ ασης γ ια την παράταση προθε σµίας περαίω σης του έργ ου: «Κατασκευ ή εξέδρ ας παλαιο ύ Ε λαιουργ είου», εργ ολαβίας Κων /ν ου Σύριου. Λ ήψ η απόφ ασης γ ια την αίτηση παράτασης συµβατικής π ροθε σµίας περα ίω σης

Σ

την σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γ εωργιάδης, µε τους Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, παραβρέθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Βασίλης Οικονόµου. Σύµφωνα µε το δελτίο Τύπου από το πολιτικό του γραφείο: «Ο Β. Οικονόµου εκτίµησε ως θετική την πρωτοβουλία του Υ πουργού Υγείας και ζήτησε από την κυβέρνηση να δροµολογήσει τις ενέργειες για την αντιµετώπιση

Σήµερα η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Ελευσίνας

Σ

ήµερα 24 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10 :00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, συνεδριάζει η Ο ικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µε τα εξής θέµατα: Κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου αν οικτού διαγωνισµού γ ια την προµήθεια εργ αλείων και αν αλωσίµων υλικών, προϋπολογ ισµού δαπάν ης 73.800,00 €. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου αν οικτού διαγωνισµού γ ια την προµήθεια κάδων, προϋπολογ ισµού δαπάνης 73.524,00 €. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου αν οικτού διαγωνισµού γ ια την προµήθεια γραφ ιτου έργ ου: «∆ιαµόρφω ση Κόµβου στην Α πόδοση λογαριασµού από την κής ύλης και µικροαντικειµένων γ ραφείου, προϋ∆ιασταύρω ση της Ιεράς Ο δού και Α δελσυµµετοχ ή του ∆ήµου στην εκδήπολογ ισµού δαπάνης 60.000,00 €. φών Μ ουρίκη», ε ργ ολαβίας Λ ούκου Χα ρά- λω ση βράβευσης του Ευρω παϊ- Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω σης πολαµπου. κού Π ρογράµµατος LIFE 07 / σού 5.077,44 € γ ια την συντήρηση και επισκευή ENV /GR HEC PAYT στις Βρυξέλ- του τεµαχιστή TE RMINATOR 3400S του ∆ηµοτιΛ ήψ η απόφ ασης γ ια το ν καθορισµό λες. κού Κ∆ΑΥ. αµοιβής της δικηγ όρου Αγγ ελικής Χαρο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω σης γ ια κόπου γ ια την συζήτηση ενώ πιον του ∆ιοι- Α πόδοση λογαριασµού από την την προµήθεια εν ός ελαστικοφόρου υδροστατικητικού Ε φ ετείου Α θηνών της αιτήσεω ς συµµετοχ ή του ∆ήµου στην συν ά- κού φορτωτή τύπου BOB CAT, προϋπολογισµού ακυρώ σεω ς κατά της αν εγ έρσεω ς ισογ είων ντηση στην Π ορτογ αλία στα πλαίσια δαπάν ης 43.050,00 €. αποθη κών από την εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙ- υλοποίησης του Π ρογ ράµµατος LIF E Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω σης γ ια ΚΗ Α.Ε στην θέση – Καλυµπά κι του ∆ήµου E nv ironment P olicy and G ov ernance την προµήθεια ελαστικοφόρου εσκαφ έα φορτωτή Ε λευσίν ας. ∆ηµόσιες Συµβ άσει ς – Π ράσιν ες Π ρο- (τσάπα φ ορτωτής JCB), προϋπολογ ισµού δαπά∆ιαγ ραφ ή τελών οστεοφ υλακείου µήθειε ς (LIFE 09 ENV /PT/000050) ν ης 92.250,00 €. 2000 -2003 και των αν τίστοιχων προσαυ- Λ ήψ η απόφ ασης γ ια την συµµε- Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω σης ποσού 984,00 € για την πιστοποίηση ISO 9001: ξήσεω ν κας Γιάνν ου Γεω ργ ίας. τοχ ή του ∆ήµου στην συν άντηση 2008. ∆ιαγ ραφ ή υπολοίπου ποσού ΜΑΓΟΥτων εταίρων, του Π ρογ ράµµατος ΛΑΣ ΠΡΟ ΣΤΙΜΟΥ ∆.Τ. της εταιρείας E nv ironment P olicy and G ov ernance ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον «CONVE X A .B.E .E .» ∆ηµόσιες Συµβ άσει ς – Π ράσιν ες Π ρο- χειρισµό της υποθέσεως αν εγέρσεω ς ισογ είων αποθηκών από την εταιρεία «Χαλυβουργική Α .Ε.» ∆ιαγ ραφ ή προσαυξήσεων τελών οστε- µήθειε ς (LIFE 09 ENV /PT/000050) στην θέση «Καλυµπάκι» του ∆ήµου Ελευσίν ας, οφ υλακείου ( ά. 174 π αρ. 3α Ν . 3463/06 ). που θα πρ αγ µατοποιηθεί στο Η ράµε την υπ’ αριθµ. 569/2005 άδεια οικοδοµής της Ε πιστροφ ή αχρεω στήτω ς εισπραχθέν των κλειο της Κρήτης. χρηµάτων (ά. 26 παρ. 13 Β∆ 17/5 Λ ήψ η απόφ ασης γ ια οικονοµική τέω ς Νοµαρχιακής Α υτοδιοικήσεω ς ∆υτικής Αττικής. 15/6 /59) ενίσχ υση απόρων δηµοτών µας.

Ο Βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόµου για Κέντρα Υγείας των προβληµάτων πρωτοβάθµιας υγείας στην Ανατολική Αττική. Ειδικότερα πρότεινε: 1.Ν α διασφαλιστεί η λειτουργία όλων των Κέντρων Υγείας στην Ανατολική Αττική 2. Να λειτουργήσει πολυιατρείο στον Ωρωπό 3. Να λειτουργήσει πολυιατρείο στον ∆ιόνυσο 4. Να αναβαθµιστεί το πολυιατρείο στο ∆ήµο Αχαρνών

5. Να αξιοποιηθούν µέσα από ενιαίο σχεδιασµό το Κέντρο Υγείας Κερατέας και η Π ολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού στις Α χαρνές 6. Να αναβαθµιστεί η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ραφήνας 7. Να υπάρξει κάλυψη µε επικουρικούς ιατρούς των βασικών κενών των Κέντρων Υγείας 8. Να ξεκινήσουν πάλι οι διαδικασίες για την δηµιουργία του Νοσοκοµείου Ανατο-

λικής Αττικής, έτσι όπως είχε δροµολογηθεί τα προηγούµενα χρόνια. Ο Κοινοβουλευτικός Ε κπρόσωπος της ∆ΗΜΑΡ, Βασίλης Οικονόµου, θα ελέγξει την εφαρµογή των δεσµεύσεων του Υπουργού το επόµενο διάστηµα, µε συστηµατικό τρόπο, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, µε στόχο να µην υπάρξουν περιθώρια παρέλκυσης από τα συµφωνηθέντα στην σύσκεψη».

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ


16

Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2013

Προγραµµατίζουν αλλαγές και βελτιώσεις στις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής Οι αλλαγές και οι βελτιώσεις παροχής υπηρεσιών θα αφορούν άµεσα την ∆ιεύ θυνση Μεταφορών στην Ελευ σίνα

Ο

Π εριφερειάρχης Αττικής κ. Σγουρός, συν αντήθηκε µε τον Υφ υπουργό Μ εταφορών, κ. Μιχάλη Π απαδόπουλο και στο πλαίσιο της κοιν ής προσπάθειας για την απλούστευση των διαδικασιών, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, συµφώνησαν να προχωρήσουν σε κοινές ενέργειες, προκειµένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες, να µειωθούν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και ν α ελαχιστοποιηθούν οι απαιτούµενοι χρόνοι για σειρά δραστηριοτήτων των υπηρε-

σιών Μ εταφορών της Περιφέρειας Αττικής, όπως είναι: Άδειες οδήγησης (εξετάσεις και διαδικασίες – δικαιολογητικά) Επέκταση της µηχανογράφησης στο σύνολο των διαδικασιών που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες Μ εταφορών των Π εριφερειών Θεωρητική εξέταση αγραµµάτων και άλλων ευπαθών κοινωνικών οµάδων (αθίγγανοι κ.λ.π.) Κωδικοποίηση νοµοθεσίας, µείωση απαιτούµενων δικαιολογητικών και του χρόνου για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχηµάτων

Συνεργασία συναρµοδίων υπηρεσιών Άρση παρακράτησης κυριότητας για οχ ήµατα όλων των κατηγοριών Αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχ ηµάτων ειδικών κατηγοριών (∆ήµων, κλπ) ∆ικαίωµα απόκτησης Φ.Ι.Χ. Τρόπος Μ εταβίβασης Φ.Ι.Χ. Καταστροφή αρχείων και η υπέρµετρη γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου αυτού Τέλος συµφωνήθηκε η σύσταση µικτής επιτροπής (Περιφέρεια & Υπουργείο) που από κοινού θα εξετάσει όλα τα υπάρχο-

ντα προβλήµατα που ταλαιπωρούν τους πολίτες και θα προτείνει άµεσα νοµοθετικές παρεµβάσεις, αλλά και θα συνεργάζεται στο µέλλον για όποια θεσµική αλλαγή µε την ανταλλαγή απόψεων στα ζητήµατα αρµοδιότητας των υπηρεσιών Μεταφορών της Περιφέρειας. Η βελτίωση της παροχ ής υπηρεσιών, η απλούστευση των διαδικασιών, η καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών αφορούν άµεσα την ∆υτική Αττική, καθώς στην Ελευσίνα στην περιοχή πρώην ΙΡΙΣ λειτουργεί η ∆ιεύθυνση Μεταφορών ∆υτικής Αττικής.

Epikairothta 20130924  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you