Page 1

ΕΤΟΣ 18ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4158 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινούν οι διανοµές αλλά ποιός θα µπορέσει να αγοράσει «µαύρο χρυσό»…;

« ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΕ 1 ΠΡΑΤΗΡΙΟ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ 13 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙ-ΕΡΕΙΑ

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ....

… Σελίδες 5-6

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Λόγω έλλειψης συστήµατος εισροών και εκροών

ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΟ

ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΣΕΛΙ∆Α 7

Θα συνεχιστούν εντατικά οι έλεγχοι σε κάθε πρατήριο της ∆υτικής Αττικής τις επόµενες µέρες

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεγάρων (∆ΕΥΑΜ):

«-ΩΝΕΣ ΘΡΙΑΜΒΟΥ» ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Σελί+α 3

Σελ. 13

ΑΝΑΚΟΥ-ΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ;

Κ άλ εσµα απευ θύνει ο Αν τι+ήµαρ χος Κ λ εάνθης Βαρελ άς

Θερµή υποδοχή και οι ∆ήµαρχοι και από το κοινό των Ερυθρών των Μεγάρων σε βιβλίο Η εκλογική ιστορία

«Μεγαρέων αλληλεγγύη» Παρουσιάζεται στην έκθεση στις 16 του µήνα «Μεγάρων Γη» στο «Στρατου+άκειο» το βιβλίο του Συγκέντρωση πρώην ∆ηµάρχου σχολικών ει+ών Μεγαρέων για παι+ιά απόρων

οικογενειών στην έκθεση στα Πευκάκια

Συγχαρητήριο

µήνυµα για τους νέους φοιτητές Νέας Περάµου Μεγάρων Τι αναφέρουν ο Αντι+ήµαρχος και ο Πρόε+ρος της ∆Κ για τους επιτυχόντες—Σελί+α 11

στην θεατρική παράσταση:

Σελ. 11

«8 συγγραφείς- 10 µονόπρακτα» Επόµενο «ραντεβού» στην Μάν+ρα 16 Σεπτεµβρίου στο πλαίσιο των εκ+ηλώσεων του ∆ήµου «Ζερβονικόλεια» Σελ. 2

Χρυσοστόµου Σύρκου

Θα επικοινωνήσει

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ και προσωπικά -ΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου

µε κάθε επιτυχόντα

Συγχαρητήριο µήνυµα από τον Νίκο Μελετίου σε όσους εισάγονται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο οποίο µεταξύ άλλων καλεί τους νέους φοιτητές να ενώσουν τις δυνάµεις τους στην προσπάθεια ανόρθωσης της πατρίδας Αναλυτικά στην σελίδα 16.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΑΝΟ∆ΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σελί+α 15

Πολιτισµός, επιστήµες, γνώσεις και επιµόρφωση «ριζώνουν» µε +ράσεις στον Ασπρόπυργο

ΌΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΕΛ. 8-9

Όλα τα είδη για το σχολείο, προσφορές, άµεση εξυπηρέτηση! εξυπηρέτηση


2

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

Θερµή υποδοχή και από το κοινό των Ερυθρών

στην θεατρική παράσταση: «8 συγγραφείς- 10 µονόπρακτα» Επόµενο «ραντεβού» στην Μάνδρα 16 Σεπτεµβρίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ∆ήµου «Ζερβονικόλεια» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ

Α

ρχές καλοκαιριού ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας και το «Θεατρικό Εργαστήρι» είχ αν ανεβάσει το έργο «8 συγγραφείς και 10 Μ ονόπρακτα» µε µεγάλη επιτυχ ία στην Μ άνδρα στο θερινό σινεµά. Την ίδια επιτυχία σηµείωσε η παράσταση και στις Ερυθρές. Να σηµειώσουµε ότι η εξαιρετική αυτή παράσταση, δίνει νέο «ραντεβού» µε το κοινό στην Μ άνδρα, στο ∆. Θέατρο «Μ ελίνα Μ ερκούρη» στις 16 Σεπτεµβρίου. Θα περιλαµβάνεται στο πλαί-

∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ

σιο των ετήσιων θεσµικών πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ζερβονικόλεια» του ∆ ήµου Μ άνδρας Ειδυλλίας. Αναφ έρει για την θεατρική παράσταση στις Ερυθρές ο ∆ήµος: «Μ ε το θεατρικό σκέλος των «Κιθαιρών ειων» έκλεισε η θεατρική παράσταση ¨8 συγ γραφ είς, 10 Μ ονόπρακτα¨ του Θεατρικού Ε ργαστηρίου του ∆ήµου Μ άν δρας-Ε ιδυλλίας, σε σκην οθεσία του Γιώργ ου Μ αταράγ κα στη ∆ηµοτική Εν ότητα Ε ρυθρών. Μ ια παράσταση µε σπουδαίους ερασιτέχ νες ηθοποιούς που µε την σκηνική τους παρουσία απέδειξαν πως δεν είχ αν σε τίποτα να ζηλέψουν από τους επαγγελµατίες του χώρου. Μ ια άρτια οργανωµέν η παράσταση, η ποιότητα της καλλιτεχν ικής τους δηµιουργίας, µια προσεγ µένη δουλειά που ανταποκρίθηκε πλήρω ς στα γούστα του κοιν ού που βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 27 Αυγούστου στην περιοχ ή των Ερυθρών και χειροκρότησε θερµά τους σπουδαίους πρωταγωνιστές του έργ ου. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο ίδιος ο ∆ήµαρχ ος Μ άνδρας-Ειδυλλίας, κ. Γ εώργιος ∆ρίκος, η Αντιδήµαρχ ος Μ άνδρας- Ειδυλλίας κ. Αγγελική Παπακωνσταντίνου, ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου Μ άνδρας κ. Γ ιώργος Σαµπάνης, ο πρόεδρος του τοπικού Συµβουλίου Ερυθρών κ. Ιωάννης Γ κιόκας και η κ. Ελένη Θεοδώρου, µέλος του τοπικού συµβουλίου Ερυθρών. Όλη η οµάδα από το θεατρικό εργ αστήρι του ∆ήµου, στάθηκε µε σεβασµό και δέος απέν αντι στους µεγ άλους συγ γραφ είς όπως ο Μ πρέχτ, ο Στρίν µπεργ κ, ο Τένν εση Ουίλιαµς, ο Κοκτώ, που τόσα χρόν ια µετά συγ κιν ούν, αφυπν ίζουν και διδάσκουν . Άλλωστε όλοι οι συντελεστές της παράστασης, µε πολύ δουλειά και µεράκι

έχουν µάθει πια να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό όπου και αν παρουσιάζονται. Όσοι δεν προλάβατε να δείτε την παράσταση, ενηµερών ουµε πως το έργο, σε λίγες µέρες θα παρουσιαστεί και στην Μ άνδρα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ζερβον ικόλεια 2013» Τα έργα και οι ηθοποιοί µε σειρά εµφάνισης ήταν: • Ο Ι ΕΡΑΣΤΕΣ του Χάρολντ Μ πριγκχ άουζ µε τους Φ ανή Στάµου, Ευτυχ ία Μ πολιεράκη, Ελένη Μπέκα, ∆ηµήτριο Φ άκο • Η ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΗ του Άουγκουστ Στρίντµπεργκ µε τις Μαρίνα Τ ερζή, Κατερίνα Παντελέων • ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡ Ι του Ζαν Κοκτώ µε την Κωνσταντίνα ∆ηµητρίου • Η ΨΕΥΤΡΑ του Ζαν Κοκτώ µε την Μιχ αλίτσα Τσουκαλά • Η Α∆ΕΣΜ ΕΥΤΗ του Τένεσι Ο υίλιαµς µε τις Ευγενία Βουτσινά-Βασιλειάδου, Μαρία Αντωνίου • ΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥ Ν ΟΡ ΘΙΑ του Αλεχάντρον Κασόνα, µε την Ειρήνη Σούλιαρη • ΕΪ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΠ’ΕΞΩ του Ο υίλιαµ Σαρογιάντου µε τους: Ιωάννη Συµεωνίδη, Βασιλική Σαµπάνη, ∆ηµήτριο Φ άκο , Μ ιχαλίτσα Τσουκαλά • ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΕΡ ΘΑ του Τένεσι Ο υίλιαµ µε τις Λ ίνα Βασδέκη, Γ εωργία Χαλικιά, Ειρήνη Σούλιαρη • Η ΕΒΡΑΙΑ του Μ πέρτολτ Μ πρεχ τ µε τους Βασιλική Μ ήτσου, ∆ηµήτριο Φ άκο • ΚΑΒΑΛΑΡΗ∆ΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ του Τζον Μ ίλινγκτον Σινγκ µε τους Π αυλίνα Φουρκιώτη, Άννα Καζαντζίδη, ∆ήµητρα Τριβέλλα, Ιωάννη Συµεωνίδη.

Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

«ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΜ ΠΡΟΣ ΕΥ∆ΑΠ» ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΛΑ…

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ… ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ

Η

∆ ηµοτική Επιχ είρηση Ύ δρευσης Αποχ έτευσης (∆Ε ΥΑΜ ) αποτελεί γ ια τον ∆ήµο Μ εγαρέων µια «πικραµένη ιστορία» εδώ και 20 περίπου χ ρόνια από τότε που ιδρύθη κε, αν και µε καλό σκο πό, ο σκοπός όµως δεν αγ ιάζει πάντα τα µέσα… Κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων οι αλλεπάλληλοι λάθος χ ειρισµοί των διοικήσεων και οι αστοχ ίες αντιµετώ πισης των προβληµάτων και µη έγ καιρης ή καθόλου κατά καιρούς εξόφ λησης των υποχ ρεώ σεων, δηµιούργ ησαν υπέρογκο χ ρέος. Α πό το 1999 επί διοικήσεως Στρατιώ τη ο ∆ ήµος Μ εγαρέων υδρεύτηκε γ ια πρώτη φ ορά πλήρως µέσω του αγωγού της ΕΥ∆ΑΠ που συν δέθηκε µε τα Μ έγ αρα. Ήταν βεβαίως ένα πολύ σηµαντικό γ εγονός και εξέλιξη για την περιοχή. Α πό τότε όµω ς, σταδιακά κα ι δια χρον ικά, άρχ ισε να µαζεύεται µε σταθερούς ρυθµούς µέχρι σήµερα ένα τεράστιο χ ρέος της ∆ΕΥΑΜ προς την ΕΥ∆ΑΠ, που έφ τασε σε δυσθ εώ ρητα ύψη. Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε από το γ εγονός ότι η ∆ΕΥΑΜ αγόραζε νερό από την ΕΥ∆ΑΠ γ ια ν α υδρεύσει την πόλη και περιο χή, όµω ς δεν αποπλήρωνε το κόστος αγ οράς του ύδατος στην Ε Υ∆ΑΠ ποτέ εγκαίρως αλλά το άφ ηνε να γίνεται τεράστιο χ ρέος µε τόκους κλπ. Η µη ορθή διευθέτηση της αγοράς του νερού από την πρώτη στιγ µή, λόγω έλλειψης πόρω ν, έφ τασε το πρόβληµα στο απροχώρητο. Το καταναλω τικό κοινό πλήρωνε το νερό του στην ∆ ΕΥ ΑΜ εκείνη όµως δεν φ ρόντιζε να εξοφλεί την ΕΥ∆ΑΠ όπω ς όφ ειλε, επειδή λόγω υπεράριθµο υ προ σω πικού, πρώ τα πλήρων ε τους µισθούς αλλά το ν ερό το άφ ην ε τελευταίο… Μ ε αποτέλεσµα η ∆η µοτική Ε πιχείρη ση να µετατραπεί σε πλέον προβληµατική επιχ είρηση, µε αρκετό προσωπικό και χωρίς βιωσιµότητα, έχον τας προίκα τεράστια χ ρέη. Π αράλληλα χ ρεωνόταν µε µεγάλες ποσότητες νερού το οποίο είτε χ άνονταν σε µεγ άλες διαρροές ύδατος από το προβληµατικό παµπάλαιο δίκτυο νερού (σπασµέν ες σω λήν ες) ή και πιθαν ά από ορισµέν ους επιτήδειους που έκλεβαν το νερό κρυφ ές παράνοµες συνδέσεις, όπω ς είχ ε αφ εθεί να εννοηθεί κατά καιρούς ( κάτι γ ια το οποίο απαιτείται ενδελεχ ής έρευνα στο δίκτυο) …. Ένα άλλο ζήτηµα που είχε τεθ εί κατά και ρούς ω ς µια αιτία γ ια το χρέος, ήταν η µεγ άλη χρέω ση που είχ ε συµφω νήσει αρχ ικά ο ∆ ήµος µε την ΕΥ∆ΑΠ για το νερό. Σήµερα το πρόβληµα το παλαιού δικτύο αναµένεται να αντιµετω πιστεί οριστικά, καθώ ς η ∆ηµοτική Α ρχή εξασφ άλισε κονδύλια 18 εκατ. Ευρώ και θα αλλάξει όλο το «παν άρχαιο » δίκτυο της πόλης κα ι περιξ, δ ίν οντας τέλος στις διαρροές και κατά συνέπεια

έχ ει εγκριθεί το ποσό αυτό ή αν τελικά παραµείνει µια προφ ορική διαβεβαίω ση που δεν γ ίν ει ποτέ πράξη… Α µφ ισβήτησε πλήρως αν τελικά δοθεί η χ ρηµατοδότηση, ενώ παράλληλα απέδω σε το γεγονός ( εφ όσον δοθούν τα 23 εκατ. Ευρώ) σε κοινή πολιτική του Υ πουργείου Εσωτερικών, γ ια χρέη ∆ ήµων προς την ΕΥ∆ΑΠ . ∆ηλαδή καταρρίπτουν, κατά την άποψ ή τους, το γεγ ονός ότι η εξέλιξη αποτελεί επιτυχ ία της ∆ ηµοτικής Αρχ ής και του ∆ηµάρχου, λέγ οντας ότι ούτως ή άλλω ς είναι απόφ αση της κυβέρνησης. Χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της «Ενω σης Π ολιτων» κ. Σταµούλης επισήµανε χ αρακτηριστικά στο ∆ ηµοτικό Συµβούλιο γ ια το θέµα: και στις κλοπές νερού, όπου γίνει «Αν όλα κυλήσουν οµαλά θα έλεγ α ότι η αντικατάσταση αγωγού. σηµε ριν ή απόφ αση είν αι θείο δώ ρο γ ια το Τ ο πρόβληµα του χ ρέους της ∆ΕΥΑΜ δήµο αφ ού τον απαλλάσσει από έν α δυπρος την ΕΥ∆ΑΠ είναι ένα µείζον δια- σβάστα κτο χρέος. χ ρονικό θέµα γ ια τον ∆ήµο Μ εγ αρέων. Θ α διαφωνήσω µε τους πανηγ υριΑ πό το 2000 και έπειτα το θέµα απο- σµούς του δηµάρχ ου για την επιτυχία τελούσε ατζέντα τον αιρετώ ν διοικήσε- που είχ αµε. ∆εν είν αι επιτυχία, αφ ού και ων, µε στόχο την συµφων ία γ ια επίλυσή τίποτα να µην έκανε ο δήµος αυτά τα του. Αν και κατά καιρ ούς αν ακοινών ονταν χ ρήµατα θα τα έπαιρνε. ενέργ ειες και προσπάθειες αντιµετώ - Γ ιατί δίνονται αυτά τα χρήµατα; Γιατί η πισης του, ποτέ το θέµα δεν αντιµεΕ Υ∆ΑΠ πρέπει ν α πουληθεί σε ιδιώ τη, γ ι’ τω πίστηκε ουσιαστικά, συνολικά και αυτό και αν αλαµβάν ει το υπουργ είο ν α µε αποτέλεσµα. Α υτή είν αι η αλήθεια, γ ι’ καλύ ψει τα χρ έη σε όλους τους δήµους. Σ ε αυτό υπάρχει και το δεδοµέν ο τεράστιο όλες τις ∆ΕΥΑ . χρέος σήµερα. Σήµερα η ∆ ηµοτική Α ρ- Αυτό µας βολεύει, αλλά το θέµα είναι χ ή ανακοινώνει και υποστηρίζει ότι τι θα γίνει όταν η ΕΥ∆ΑΠ περάσει σε µετά από σειρά επαφών και συζητήσε- χ έρια ιδιώ τη. ων που είχ ε για το πρόβληµα του χ ρέ- Μ έχ ρι 30 -4 -13 καλύπτονται τα χ ρέη. ους µε το Υ πουργείο Εσω τερικών, Αλλά από εκεί και πέρα θα πληρώνετε φτάν ει στην επίλυση του προβλήµατος. ή θα συνεχ ίσετε να τη χ ρεώνετε; Θα Η ∆ηµοτική Α ρχή τόσο σε πρόσφ ατο συνεχ ίσετε να έχ ετε 30 εργαζόµε∆ ηµοτικό Συµβούλιο, όσο και µε νέα νους;» ανακοίνω σή υποστηρίζει κατά τρόπο ξεκάθ αρο ότι το πρόβληµα του χ ρέους Ο επικεφ αλής της µείζονος αντιπολίτης ∆ ΕΥΑΜ και της ΕΥ∆ΑΠ που δηµι- τευσης πρώ ην ∆ ήµαρχ ος κ. Στρατιώ ουργ ήθηκε επί σειρά ετών και διαχ ρο- της ανέφερε: «Στις 26-7-13 η Ε Υ∆ΑΠ νικά µεταξύ αρκετών αιρετών διοική- εν έκριν ε ν α µπορεί ν α δοθεί σε ιδιώ τη πάσεων µέχ ρι σήµερα, διευθετείται ορι- νω από το 49% της εταιρείας. ∆εν είν αι στικά. Μ ετά από επαφές και συζητήτυχαίο. σεις που έγιναν τόσο επί του προη∆ εν δέχ οµαι κι εγώ να ακούω φωνές γούµενου Υ πουργ ού Εσω τερικών κ. θριάµβου όταν αυτό που έγινε δεν Στυλιανίδη όσο και µε τον σηµερινό ανήκει στη δηµοτική Α ρχ ή. Το Υ πουρΥ πουργό κ. Μ ιχ ελάκη, ο ∆ήµος Μ εγ αρέ- γείο Ο ικονοµικών ήδη ζητά την εκκαων, σύµφωνα µε τον ίδιο τον ∆ήµαρχο θάριση των ληξιπρόθεσµων προς την αλλά και την ανακοίνωση του Γραφ είου ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑ Θ. Τύπου, κάνει σαφ ές ότι θα δοθεί χ ρη- Και µάλιστα έχε ι αποφ ασιστεί ότι ο ν έος µατοδότηση ύψ ους 23 εκατ. Ευρώ ιδιοκτήτης της Ε Υ∆ΑΠ µπορεί ν α προχω ρήαπό το Υπουργ είο Ε σωτερικών προς τον σει σε κατασχέ σεις σε ό σους χρω στούν . ∆ήµο. Μ ε την χρηµατοδότηση αυτή ο ∆ή- Έ χω βαρεθεί να ακούω τους ανερµάµος θα εξοφ λήσει τα χρέ η της ∆Ε ΥΑΜ τιστους προεκλογικούς µονολόγους προς την Ε Υ∆ΑΠ κλπ δίν οντας όπω ς ισχυτου κ. Μ αρινάκη. ρίζεται τέλος σε έν α τεράστιο χρέος που Π άλι µιλάµε για την Κινέτα που είµαβάρυν ε τον ∆ήµο επί σειρά ετών µέχρι στε ακόµη στη µελέτη που πληρώνει σήµε ρα. ιδιώ της. Ό σο για τα χ ρέη πρέπει να δούµε πόΣαφής αµφισβήτ ηση σο είναι το υπόλοιπο και αν µπορούµε να σταθεροποιήσουµε το χ ρέος. Αυτό από τ ην αντ ιπολίτ ευση είναι το βασικό. Η αντιπολίτευση στο τελευταίο ∆ηµο- Επίσης να µας πείτε όλο το κόστος λειτουργίας της ∆ΕΥΑΜ, µε µελέτες τικό Συµβούλιο Μ εγάρων εξέφ ρασε και στοιχ εία. διάφ ορες απορίες σχ ετικά µε το αν

∆ εν έχ ετε κάνει καµία επιτυχ ία ως δηµοτική Αρχ ή. Ό λες σας οι «επιτυχ ίες» ήταν έτοιµες. Ε πιτυχία θα ήταν ν α µειω θεί η χρέω ση του ν ερού. Ε πιτυχία θα ήταν ν α µειών εται ο ρυθµός α ύξησης του χρέο υς». Ο ∆ήµαρχος α παν τώντας µεταξύ άλλων, είπε πω ς υπάρχ ει σαφ ής δέσµευση και ότι απαιτείται αποδοχ ή των 23 εκατ. Ε υρώ προκειµέν ου ν α εκδοθεί η Υπουργ ική Α πόφ αση χρηµατοδότησης. Τελικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφ ισε, παρά τις όποιες αν τιδράσεις της αν τιπολίτευσης κατά πλει οψηφ ία την αποδοχή χρηµατοδότησης.

Η ανακοίνωση Η ανακοίνω ση του Γ ραφ είου Τ ύπου ∆ . Μ εγ αρέων αναφέρει για το τέλος του χ ρέους της ∆ΕΥΑΜ προς ΕΥ∆ΑΠ : «Ο ∆ ήµος µας απαλλάσσεται από ένα πολύ µεγάλο οικονοµικό βάρος, που δηµιουργ ήθηκε δια χρον ικά από τα συσσω ρευµένα χ ρέη της ∆ΕΥΑΜ προς την ΕΥ∆ΑΠ. Ο ι συντονισµένες και εύστοχες κινήσεις αλλά και πιέσεις του ∆ηµάρχου Μ εγ αρέων κ. Γιάνν η Μ αριν άκη προς τους αρµόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, έφ εραν το προσδοκώ µενο γ ια το ∆ ήµο µας αποτέλεσµα. Η πρώ τη επαφ ή έγινε µε τον Υ πουργό κ. Ευρ. Στυλιανίδη τον Ιούνιο του 2013 , όπου και υπεβλή θη το σχ ετικό αίτηµα στο οποίο υπήρξε θετική ανταπόκριση. Στη συν έχεια οι διαδ οχι κές επαφ ές µε τον Υ πουργό Εσω τερικών κ. Γ . Μ ιχ ελάκη ήταν καθοριστικές και έτσι φτάσαµε στη σηµερινή εξέλιξη η οποία είναι πολύ σηµαντική για τα Μ έγαρα και άλλους ∆ήµους. Η όποια προσπάθεια υποβάθµισης του γεγ ονότος αυτού λόγω «φ τηνής» πολιτικής αντιπαράθεσης πέφτει στο κενό. Ο λαός εισπράττει µόνο τα θετικά τέτοιω ν ενεργειών και όχι τα παρασκην ιακά κουτσοµπολιά µερίδας της αντιπολίτευσης που φ αίν εται να ενοχλείται από τις επιτυχ ίες της παρούσας διοί κησης του ∆ήµου µας. Ο τελικός απολογισµός δικαιώνει τις επιλογές, το σχ εδιασµό και τη στρατηγ ική µας, αφ ού οι υποσχέ σεις υλοποιούνται η µία µετά την άλλη στα πλαίσια του εφ ικτού. Ένας υπερχ ρεω µένος ∆ήµος απαλλάσσεται σταδιακά από τα συσσωρευµένα χ ρέη που δηµιούργησαν κακές πολιτικές πρακτικές προηγούµενων ετών και ατεν ίζει µε αισιοδο ξία το µέλλον του. Ο λαός θα κρίν ει στο τέλος συν ολικά το έργ ο της διοίκησης Μ αριν άκη κα ι θα απο δώ σει τα εύσηµα όπω ς αρµόζουν », αν αφ έρει το Γ ραφ είο Τ ύπου του ∆ ήµου.


4

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Οι «Τραχίνιες» του Σοφοκλέους

απόψε στα Αισχύλεια Ελευσίνας Αναβιώνει το πάθος της ∆ιηάνειρας για τον Ηρακλή που οδήγησε σε καταστροφικές συνέπειες…

Μ

ια σηµαντική στιγµή για τα «Α ισχ ύλεια» του ∆ήµου Ελευσίνας σήµερα. Π ιο συγκεκριµένα απόψ ε θα ανέβει στο ανοικτό θέατρο στο Π αλαιό Ελαιουργείο η παράσταση «Τραχίν ιες» του Ε υρυπίδη, στις 8.30 το βράδυ. Εισιτήριο 12 Ευρώ και φοιτητικό 5 Ευρώ. Ο Θω µάς Μοσχ όπουλος επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο µετά την επιτυχ ηµένη Άλκηστη και σκηνοθετεί έναν 26µελη θίασο σε µία από τις σπουδαιότερες τραγωδίες του Σοφοκλή που παρουσιάζεται για δεύτερη µόλις φορά στο Εθνικό Θέατρο – η πρώτη ήταν το 1970 σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολοµού.

Η ταυτότητα της παράστασης Απόδοση - Σκην οθεσία: Θω µάς Μ οσχόπουλος Σκην ικά – κοστούµια: Έλλη Π απαγ εωργακοπούλου Μ ουσική: Κορνήλιος Σελαµσής Φωτισµοί: Λευτέρης Π αυλόπουλος Κίν ηση: Χρήστος Π απαδόπουλος Μ ουσική διδασκαλία: Μ ελίν α Π αιον ίδου Βοηθός σκην οθέτη: Άννα Μ ιχελή

∆ιανοµή (µε σειρά εµφ άν ισης) ∆ιηάν ειρα: Άννα Μ άσχα Τροφός: Φ ιλαρέτη Κοµνην ού Ύλλος: Θ άνος Τοκάκης Κορυφ αία: Άννα Καλαϊτζίδου Αναφέρεται από τους συντελεστές της παΆγγελος, Γέρων: Κώ στας Μ περικόπουλος ράστασης: «Μ ια συγ κλον ιστική τραγωδία µε Λίχας: Γιώ ργος Χρυσοστόµου θέµα το απόλυτο πάθος της ∆ιηάνειρας σει χω ρίς να το θελήσει το θάνατο του αγ α- Η ρακλή. Π οτίζει µε το αίµα έν αν χιτώνα και Ιόλη: Ελέν η Μ πούκλη για τον Η ρακλή και τις ακραίες συνέπηµέν ου της. τον στέλν ει δώρο στον Η ρακλή ν α το φορέ- Η ρακλής: Αργ ύρης Ξάφ ης πειές του. σει στις θυσίες που θα κάν ει πριν έρθει στη Ένας κόσµος όπου ο έρωτας κιν εί ορµητικά Π ερίληψη πόλη. Χορός: ∆ήµητρα Βλαγ κοπούλου, Ηλιάν α και αν εξέλεγ κτα τις πράξεις των ηρώων, Στην Τραχίνα η ερωτευµένη ∆ιηάνειρα Γαϊτάνη, ∆άφνη ∆αυίδ, Ε υαγγελία Καρακααλλά αναδεικνύεται δηλητηριώδης και περιµένει µε αγωνία την επιστροφή του Το αίµα όµως είν αι ποτισµέν ο µε το δηλητή- τσάν η, Α µαλία Κοσµά, Χαρά Κότσαλη, Ε λίνα καταστροφικός, καθώ ς η θεοί εκδικούνται Η ρακλή. Κι ενώ πληµµυρίζει µε χαρά ριο της Λερν αίας Ύ δρας και λιώνει πάνω στις Μ άλαµα, Η ρώ Μ πέζου, Ν άν συ Μ πούκλη, και η γνώση δεν οδηγεί στο φως. όταν ο κήρυκας Λ ίχας της ανακοινώνει σάρκες του Η ρακλή όταν έρχεται σε επαφ ή Ε ιρήν η Μ πούνταλη, Σεβίλλη Π αντελίδου, Ένα έργο για τον τρόµο του ανθρώ που ότι ο Ηρακλής επιστρέφει σώος και νι- µε το φως και τη φωτιά. Τις φριχτές υποψί- Ιω άννα Π αρασκευοπούλου, Μ αρίν α Σάττι, µπροστά σε ένα σύµπαν που προσπαθεί κητής, βυθίζεται στη θλίψη όταν µαες της ∆ ιηάνειρας επιβεβαιώνει ο γιος Καλλιόπη Σίµου, Αγγελική Τροµπούκη να δαµάσει αλλά αποδεικνύεται τελικά θαίνει ότι ο άντρας της είναι ερωτευµέ- της Ύλλος λέγοντάς της πως ο Η ρακλής Μ ουσικοί: G uido de F lav iis (Σαξόφωνα), πω ς λίγο κατανοεί. νος µε τη νεαρή και όµορφη κόρη του αργ οπεθαίν ει µε τροµερούς πόνους και Θοδω ρής Βαζάκας (Κρουστά), Γιώργ ος ΣκριΗ ∆ιηάν ειρα, ερωτευµένη και απελπισµέν η, Ευρύτου Ιόλη που βρίσκεται ανάµεσα έρχεται στην Τραχίν α. βάν ος (Φ λάουτα) θα προσπαθήσει να κερδίσει ξανά την στις σκλάβες. Η ∆ιηάνειρα δεν θα τον δει ποτέ – αυαγ άπη του Η ρακλή, µε ένα ερωτικό Α πελπισµέν η, θυµάται το αίµα που της είχε τοκτονεί στο νυφικό της κρεβάτι ενώ ο Φωτογραφίες Π άτροκλος Σκαφ ίδας φίλτρο από το αίµα του Κένταυρου δώ σει ο Κένταυρος Ν έσσος γ ια ν α το χρησι- Η ρακλής παραδίδεται στο θάνατο γνω- Π ληροφ ορίες γ ια τύπο Νέσσου – όµως στην προσπάθειά της µοποιήσει σαν ερωτικό φίλτρο που θα µπο- ρίζοντας πια πως όλοι οι παλιοί χ ρησµοί Τµήµα Π ροβολής και Ε πικοινωνίας να αποτρέψει το αναπόφ ευκτο θα προκαλέ- ρούσε ν α ξυπν ήσει και πάλι την αγ άπη του έχουν επαληθευτεί. Τηλ. 2105288164, 2105288168.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

ΜΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» Καθηµερινή προβολή και σίγουρα αποτελέσµατα Τηλεφωνήστε µας στο 210 5543682

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA


5

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινούν οι διανοµές αλλά ποιός θα µπορέσει να αγοράσει «µαύρο χρυσό»…;

ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.... Η ανέχεια και η κρίση καθιστά την αγορά του καυσίµου ανέφικτο στόχο για µεγάλο αριθµό οικογενειών και φέτος, µετά από µια σαιζόν που έκλεισε µε δραµατική πτώση στις παραγγελίες στην Ελευσίνα, τα Μέγαρα, τον Ασπρόπυργο, την Φυλή και την περιοχή Μάνδρας…

«

Πως θα ζεσταθούµε τον χειµώνα;» είν αι έν α ερώτηµα που ακούµε όλ ο και περισσότερο από κατοίκους στην Ελευσίνα, τα Μέγ αρα, τον Α σπρόπυργ ο, την περιοχή της Μάνδρας και της Φυλής. Το ερώτηµα αυτό προκύπτει από το γ εγ ονός ότι από 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρµαν σης που θα διανέµεται από τα πρατήρια και δια-

νοµείς του καυσίµου της ∆υτικής Αττικής, θα παραµένει σε υψηλή τιµή, καθώς δεν έχ ει ανακοινωθεί ότι θα µειωθεί ο υψηλός ειδικός φόρος καταν άλωσης. Φέτος οι κάτοικοι της περιοχής της ∆υτικής Α ττικής, αναµένεται να περάσουν έναν ακόµη πιο δύσκολο χειµώνα, όσον αφορά τα οικονοµικά τους, καθώς οι µισθοί είναι χαµηλοί, τα επιδόµατα

ανεργ ίας ελάχιστα, ενώ υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν λαµβάνουν επίδοµα ανεργ ίας ούτε έχουν εργ ασία και διαβιώνουν επί ξηρού ακµής… Περιµένουν στήριξη των συν ταξιούχων γον έων τους, κοιν ων ική µέριµνα από τους ∆ήµους µε κοινων ικές δοµές. Σε µια τέτοια δύσκολη κατάσταση εν όψει χειµώνα, είναι αδιανόητο να παραµείνει σε απίστευτα υψηλή τιµή το

Γιατί να «πελαγώνουµε» στα εποχιακά µαγαζιά; Απλώς χρειαζόµαστε ένα αξιόπιστο βιβλιοπωλείο… Γιατί έχει ό,τι χρειαζόµαστε χωρίς να ταλαιπωριόµαστε!!! Γιατί έχει όλο το χρόνο προσφορές για έξυπνες αγορές. Γιατί έχει εξυπηρέτηση γ ια να µην κάνουµε λάθη. Γιατί τα σχολικά του είδη αντέχουν στις «κακουχίες». Γιατί οι παραγγελίες µας εκτελούνται άµεσα!!!

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ∆ΕΙΧΝΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!

πετρέλαιο θέρµαν σης, που αποτελεί είδος πρώτης ανάγ κης γ ια να ζεσταθεί έν α σπίτι. Μάλ ιστα σε περιοχές της ∆υτικής Α ττικής όπως η Οινόη, η Αγία Σωτήρα Μάνδρας, τα Βίλια, η Φυλή κλπ όπου υπάρχει µεγ άλο υψόµετρο το κρύο είναι τσουχτερό όλο τον χειµώνα, όπως ακόµη και οι έν τον ες χ ιονοπτώσεις, που αν έχουµε βαρύ χειµώνα παραµένουν επί µέρες ή ακόµη και συνεχείς εβδοµάδες στις ορεινές αυτές περιοχές. Η θέρµανση είναι απόλυτη ανάγ κη γ ια κάθε µέρα και ώρα του χειµώνα σ’ αυτά σηµεία, αλλά και γ ια ανάγ κη γ ια όλ ες τις κατοικίες της περιοχής µας. Πως θα µπορέσει να θερµανθούν τα σπίτια µε τόσο ακριβό πετρέλαιο, ιδιαίτερα φέτος που τα οικονοµικά των περισσότερων είν αι ακόµη χ ειρότερα από τον περσινό χειµών α; Η απάντηση είναι γ νωστή αρκετά θα µείνουν χωρίς θέρµανση ή θα έχουν µια υποτυπώδη θέρµαν ση που σαφώς δεν θα καλ ύπτει τις πραγµατικές ανάγ κες. Είναι απορίας άξιο όµως, πως το Υπουργ είο Οικονοµικών και το Υπουργ είο Α νάπτυξης δεν αποφασίζουν την µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επίπεδα ανθρώπινης λογ ικής συµβατά µε το γ εγ ονός ότι η Ελλάδα βιώνει συνθήκες πείνας και φτώχειας µέσα σε πρωτοφανή κρίση που θυµίζει την περίοδο της κατοχ ής… Στην ∆υτική Α ττική µάλιστα την προηγ ούµενη περίοδο, σύµφωνα µε πληροφορίες, οι πωλ ήσεις σε πετρέλαιο θέρµαν σης έπεσαν σε απίστευτο βαθµό σε επίπεδο ποσότητας. Οι πρατηριούχοι διανοµείς, έβλεπαν τους άλλοτε πελάτες τους να αγ ο-

ράσουν το 1/3 ή το 1/5 της ποσότητας που αγ όραζαν άλλα χρόνια! Κάποιοι µάλ ιστα είχαν ένα περίσσευµα στο καζάνι του λέβητα και δεν αγ όρασαν καθόλου πετρέλαιο! Ά λλ οι κιν ήθηκαν προς άλλα είδη θέρµανσης µε ξυλόσοµπες, τζάκια, θερµάστρες. Η πτώση των πωλήσεων στην Ελευσίνα και λοιπές πόλεις της ∆υτικής Α ττικής ήταν τραγ ικά πρωτοφανής γ ια τις τελ ευταίες δεκαετίες. Κάποιοι φέτος εκτιµούν ότι θα µειωθεί κι άλλο η ζήτηση… Η κατάσταση ανέχειας οδήγ ησε και σε παρατράγ ουδα, αφού κάποιοι έκοβαν παρανόµως ξύλα όπου έβρισκαν σε αποµακ ρυσµένες περιοχές της ∆υτικής Α ττικής. Μάλ ιστα δεν έλ ειψαν και τα ακόµη πιο ακραία να κόβουν ξένες ελιές(!) το πλέον χρήσιµο και παραγ ωγ ικό δένδρο, από την ρίζα τις νύχτες γ ια να κάνουν ξύλα! Βέβαια δεν είν αι απόλ υτο αν οι καταστροφές αυτές έγ ιν αν από ανθρώπους που είχ αν βρεθεί σε απόγνωση γ ια να ζεστάνουν τις οικογένειες τους, ή αυτοί ήταν τελικά κάποιοι που έκαναν παράνοµα εµπορία ξύλων. Σε απόγνωστη βρέθηκαν ιδιοκτήτες που διαπίστωναν να έχ ουν ρηµαχ θεί οι ελ ιές τους, εν ώ φέτος ο φόβος γ ια χ ειρότερα είναι ακόµη µεγαλ ύτερος! Το Υπουργ είο Οικονοµικών µελετάει µόνο επέκταση του επιδόµατος θέρµανσης το οποίο σαφώς είναι µικρό ως ελάχιστο σε σχέση µε αυτό που αποκ αλεί ο καταναλωτής πραγ µατικές ανάγ κες γ ια θέρµανση. Συνέχεια στην σελίδα 6 µε την ερώτηση του βουλευτή Α ττικής Βασίλη Οικονόµου


6

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών έκανε ο βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόµου Συνέχ εια από την σελίδα 5

Ο Βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόµου Ερώτηση προς τον Υ πουργό Ο ικονοµικών, σχετικά µε την µείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, έκανε ο Βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόµου. Αναφέρει η ερώτησή του: Κύριε Υπουργ έ, Ε πανερχόµαστε στο ζήτηµα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρµανσης (Α ρ. Π ρωτ. 5249/18.12.2012) στην οποία ποτέ δεν απαντήσατε για ευνόητους µάλλον λόγους. Όπως ορθώ ς είχαµε προβλέψει ο καθορισµός υψηλού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης λειτούργησε αποτρεπτικά για τους καταναλωτές γ εγονός που αν απόφευκτα µείωσε και τις δυνατότητες προσπορισµού εσόδων για το ελληνικό κράτος. Ταυτόχρονα η υψηλή επιβάρυνση µε φόρους της τιµής του πετρελαίου κίνησης λειτουργεί ανασταλτικά και για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχ ειρήσεων ενώ επιβαρύνει υπέρογ κα τις τιµές µεταφοράς προϊόντων µε συνακόλουθο αποτέλεσµα την επιβάρυνση του λεγόµενου «καλαθιού της νοικοκυράς»,την µείωση της κατανάλωσης και τελικά την µείωση των εσόδων του κράτους από την έµµεση φορολογία. Το επιχείρηµα της εξίσωσης των φόρων πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης ως µέτρο αντιµετώπισης της λαθρεµπορίας καυσίµων είναι ορθό, δεν εξηγ εί όµω ς την υπερβολικά υψηλή τιµή της επιβάρυνσης. Μ ε το σκεπτικό αυτό προτείνουµε να διατηρηθεί µεν το µέτρο της εξίσωσης των φόρων επί του πετρελαίου κίνησης

και θέρµανσης, να παραµείνουν δηλαδή ίδιες οι επιβαρύνσεις για το πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης, αλλά να καθοριστεί ο φόρος σε πολύ χ αµηλότερα επίπεδα από τα σηµερινά. Η εκτίµηση µας είν αι ότι εάν το πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης διατίθενται σε τιµές κατά πολύ χ αµηλότερες ( το πολύ στο ένα ευρώ ανά λίτρο όταν αυξάνεται πολύ η διεθνής τιµή του πετρελαίου), η κατανάλωση θα αυξηθεί κατακόρυφα φέρνοντας τελικά πολύ µεγαλύτερα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισµό. Π αράλληλα θα µειωθεί σηµαντικά το κόστος παραγωγής για όσες επιχειρήσεις χ ρησιµοποιούν το πετρέλαιο ως ενεργειακή πηγή και θα µειωθεί σηµαντικά και η επιβάρυνση των προϊόντων υψ ηλής κατανάλωσης όπως είναι τα είδη πρώτης αν άγ κης από την µείωση του κόστους µεταφοράς εν ισχύοντας και πάλι τις δυνατότητες καταν άλωσης. Ταυτόχ ρονα στη χώρα µας θα είναι δυνατή η αύξηση των όγκου χ ερσαίων µεταφορών από τρίτες χώ ρες που θέλουν να χρησιµοποιήσουν τις υποδοµές της χώ ρας και των λιµαν ιών της ως διαµετακοµιστικά κέντρα και το αποφεύγουν λόγω του κόστους χερσαίων µεταφορών, γ εγονός που θα συν επάγ εται επιπρόσθετες πηγές εσόδων γ ια τον κρατικό προϋπολογισµό. Τέλος, η προτεινόµενη µείωση του φόρου θα καταστήσει ασύµφορη τελικά την µετακίνηση των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας στη Βουλγαρία και τα Σκόπια µόνο για την προµήθεια καυσίµων και µέσων θέρµαν σης. Θεωρούµε ότι η δραστική µείωση του συγκεκριµένου έµµεσου φόρου, ο οποίος επηρεάζει άµεσα το επίπεδο και το κόστος διαβίωσης στη χώ ρα µας, θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού όσο και για την επίτευξη µεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας για τις ελληνικές επιχ ειρήσεις. Η διατήρηση τέλος της εξίσωσης του φόρου επιτρέπει την διατήρηση του σκεπτικού αντι-

Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων Μεγάρων

Τ

ην Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου στις 8 :30 το βράδυ οι παλαιοί πρόσκοποι των Μεγάρων διοργανώνουν συνάντηση και προσκαλούν όλους όσοι έχ ουν υπάρξει κάποια φορά πρόσκοποι να συναντηθούν στη λέσχ η τους στα Π ευκάκια.

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

µετώπισης της λαθρεµπορίας καυσίµων. Κατόπιν όλων αυτών, Ε ρωτάστε: Π ροτίθεστε να προβείτε σε δραστική µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίµων σε ότι αφορά το πετρέλαιο θέρµαν σης και κίν ησης ούτω ς ώστε να επιτύχ ετε αύξηση των εσόδων του κρατι-

κού προϋπολογ ισµού από την αύξηση της καταν άλωσης πετρελαίου θέρµαν σης και κίν ησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και την αύξηση της κατανάλωσης που συνεπάγεται η µείωση των τιµών από τις φθηνότερες µεταφορές;»


7

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

Λόγω έλλειψης συστήµατος εισροών και εκροών

«ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΕ 1 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ 13 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θα συνεχιστούν εντατικά οι έλεγχοι σε κάθε πρατήριο της ∆υτικής Αττικής τις επόµενες µέρες

Σ

υνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι σε πρατήρια καυσίµων τόσο στην ∆υτική Α ττική όσο και σε όλη την Αττική γ ια τον εντοπισµό όσων δεν έχουν τοποθετήσει ή δεν κατασκευάζουν αυτή την στιγ µή σύστηµα εισροών και εκροών, σύµφωνα µε την ισχύ νέου νόµου από 28 Αυγούστου. Εκτός από τα συνεργ εία του Υπουργείου Ανάπτυξης ελέγχους κάνουν και τα συνεργεία των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α ττικής.

3 τόνοι ασφάλτου «έπεσαν» σε οδούς στο Τσακάλι Μαγούλας

Σ

ειρά έργων ασφαλτόστρωσης έγ ιναν από συνεργεία του ∆ήµου Ελευσίνας, γ ια την επισκευή σηµείων δρόµων στην περιοχή της Μαγούλας (∆Κ). Οι εργασίες απεκατέστησαν τις φθορές που είχαν προκληθεί όπως λακκούβες και βουλιάγ µατα, πράγµα που αποτελούσε ανάγ κη γ ια την περιοχή. Στις 3 Σεπτεµβρίου έγ ινε ασφαλτόστρωση συνολικά 3 τόνων ασφάλτου στις εξής οδούς: Σολωµού (περιοχή Τσακάλ ι), διασταύρωση Ερατούς και Νεφέλης στο Τσακάλ ι και οδό Γερανείων (Τσακάλ ι).

Σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση Τύπου, η Περιφέρεια λέει ότι προχώρησε σε ανάκληση αδειών λειτουργίας για 14 βενζινάδικα µετά από ελέγχου της. Μεταξύ αυτών και ένα πρατήριο καυσίµων στον Ασπρόπυργο στο 17 χιλιόµετρο της Νέας Εθνικής Οδού. Αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της Περιφέρειας Α ττικής: «Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας εννέα πρατηρίων υγρών καυσίµων προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, αφού τα συγ κεκριµένα πρατήρια δεν είχαν τοποθετήσει, µέσα στις προβλε-

πόµενες προθεσµίες, το σύστηµα εισροών – εκροών υγ ρών καυσίµων ή δεν είχαν συνάψει σύµβαση γ ια την τοποθέτησή του. Τα εννέα πρατήρια που δεν είχαν εφαρµόσει το Νόµο 4070/2012, ο οποίος τροποποιήθηκε µε το Νόµο 4155/2013, όπως διαπιστώθηκε µετά από ελέγχους που πραγ µατοποίησαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Α ττικής, είναι: Λ . Αλεξάν δρας 98, στο ∆ήµο Αθηναίων Σκουζέ 25, Πειραιάς, Αφεντούλη 2, Πειραιάς, Κουντουριώτου 134, Πειραιάς Λ . Μαραθώνος 40, Μαραθώνας 17 ο χλµ. της Νέας Εθνικής Οδού Α θηνών Κορίνθου, Λ. ∆ηµοκρατίας 403, Πέραµα, Π. Ράλλη 73, Άγ ιος Ι. Ρέντης Α ιτωλ ικού 98-100 & Φωτίου Κορυτσάς, Πειραιάς Α πό την Τετάρτη 28 Αυγ ούστου, οπότε και ξεκίνησαν οι έλεγχοι, οι υπηρεσίες Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής πραγµατοποίησαν 104 ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίµων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και διαπίστωσαν ότι 14 πρατήρια δεν είχαν τοποθετήσει το απαιτούµενο σύστηµα εισροών-εκροών . Οι έλεγχοι θα συν εχιστούν µε εντατικούς ρυθµούς.»

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2013 ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ελένη Τσαλιγοπούλου Live

Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου Με καινούργια τραγούδια, αλλά και τις µεγάλες επιτυχίες της καριέρας της στις αποσκευές της, η Ελένη Τσαλιγοπούλου ξεκίνησε εδώ κι ένα χρόνο την περιοδεία της. Στις παραστάσεις της παρουσιάζει τα τραγούδια που έγραψε η ίδια στο cd «Tα-ρι-ρα», πλαισιώνοντάς τα µε δυνατές στιγµές από το προσωπικό της ρεπερτόριο σε νέες, διαφορετικές, ανανεωτικές εκτελέσεις που δηµιουργούν µια σπουδαία παράσταση. Παλαιό Ελαιουργείο - Παραλία Ελευσίνας Ώρα έναρξης: 20:30 Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€


8

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Όνοµα

Όν. Πατρός

Όν. Μητρός

Σχολή Επιτυχίας

ΑΒΡΑΑΜ Α∆ΕΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΚΟΛΕΜΗ ∆ΕΛΗΣ ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΙΣΑΑΚΙ∆Η ΚΑΛΑΙΤΣΙ∆Η ΚΑΛΟΕΙ∆ΑΣ ΚΑΛΥΒΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ

Επώνυµο

ΙΣΙ∆ΩΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΟΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΒΙΛΕΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΟΒΑΝΝΑ ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΙΗΛ ΛΥΝ ΘΕΟΦΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΠΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤΕ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΡΑΓΩ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΚΑΡΑΤΕΡΖΙ∆Η ΚΑΣΟ ΚΕΣΟΒΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΙΩ ΣΟΦΙΑ ΕΛΤΙ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΒΙΚΤΩΡ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΙΚΤΟΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΟΛΛΙΑ ΚΟΤΣΙΑΙ ΚΟΥΝΑ∆Η ΚΟΥΡΑΣΗ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΡΙΜΠΙΘΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΤΣΑΛΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΨΩ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΜΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΛΙΑΚΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ

ΛΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΗ ΛΟΓΓΙΝΙ∆Η ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΜΑΓΚΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙ∆ΟΥ ΜΑΥΡΟ∆ΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΣΙ∆ΩΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑ

ΣΠΥΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΜΙΧΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ

ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ

ΑΝΝΑ

ΜΟΥΤΣΑΙ ΜΠΑΚΑ ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΚΟΥ ΜΠΟΥΧΡΑ ΝΕΖΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ

ΙΣΙΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΟΥΤΣΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΑΥΙ∆ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑ Σ) ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Τ.Ε. ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ∆ΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟ∆ΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙ∆Α) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Τ.Ε.) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙ∆Α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ ΣΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΝΙΩΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ

ΝΤΑΜΑ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΧΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΠΕΓΚΟΥ ΠΕΠΠΑ ΠΕΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΟΥ ΠΗΛΙΧΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΣΑΡΛΑΝΗ ΣΕΜ ΕΡΤΖΙ∆Η ΣΕΜ ΕΡΤΖΙ∆Η ΣΕΝΟ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΝΤΟΥ ΣΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΟΛΛΑΡΙ ΣΟΦΡΑ

Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΒΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΛΟΥΚΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΣΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΜΕΓΚΙ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙ ΡΑΙΑΣ) ΕΦΑΡΜΟΣΜ ΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΠΑ ΣΣΕ ΕΚΠΑ ΟΠΑ ΕΚΠΑ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΚΠΑ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠ ΕΚΠΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΠΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ∆ΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠ

ΛΟΥΛΙΕΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΑΛΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΚΙΜ ΛΙΝΤΙΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΕΛΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΛΙ ΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΙΑ

Ίδρυµα

ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΚΠΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΚΠΑ ΑΣΚΤ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΠΑ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΣΕ ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΟΠΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΤΕΙ ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΚΠΑ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΜΠ ΕΚΠΑ


9

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

Τοποθετήθηκαν κάδοι

συλλογής ηλεκτρικών συσκευών στα Μέγαρα και στην Νέα Πέραµο

Ό

πω ς ήδη έχ ει ανακοινώ σει ο ∆ ήµος Μ εγαρέων µε δελτίο Τ ύπου συµµετέχ ει στο πρόγραµµα ανακύκλω σης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών. Ένα πρόγ ραµµα που βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο ∆ήµος τοποθέτησε ειδικούς κάδους σε διάφ ορα σηµεία των Μ εγάρων και της Νέας Π εράµου ώστε οι πολίτες να µπορούν εύκολα να ανταποκρίνονται στην συλλογή ανακυκλώ σιµων υλικών. Κάδοι λαµπτήρων και µικρών ηλεκτρικών συσκευών έχουν ήδη τοποθετηθεί στα παρακάτω σηµεία: -∆ υτική είσοδος δηµαρχείου Μεγ άρων -Είσοδος Π ολεοδοµίας -Έ ξω από το κτίριο της ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ -Μ έσα στο ∆ηµαρχ είο Νέας Π εράµου -Στην βιβλιοθήκη Νέας Π εράµου Ο ι µεγ άλες συσκευές συλλέγ ονται στο εργ οτάξιο του ∆ήµου στα Μ έγ αρα (θέση ν ότια του συν οικι-

σµού Μ ελί) και στην πλατεία Αγίας Βαρβάρας Ν έας Π εράµου. Γ ια οποιαδήποτε άλλη πληροφ ορία µπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου στο τηλέφωνο 2296082375.

Επάνω: Κάδος στην ∆υτική είσοδο του ∆ηµαρχ είου Μεγ άρων Κάτω: Κάδος στην πιάτσα ταξί έξω από την ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ

«Ο ι πολίτες του ∆ήµου πρέπει ν α κατανοήσουν πλήρω ς τη σπουδαιότητα του προγ ράµµατος, γ ιατί έτσι προστατεύεται το περιβάλλον από τις πολύ βλαβερές ουσίες που βρίσκον ται µέχρι σήµερα αν εξέλεγ κτες παντού, ενώ ακόµη εξοικονοµούνται πρώτες ύλες για την παραγωγ ή ν έων προϊόντων, που έχει τόσο αν άγ κη η χώ ρα µας στη δύσκολη αυτή οικον οµικά περίοδο. Ο ι ηλεκτρικές και ηλεκτρον ικές συσκε υές αποτελούν ται από υλικά και εξαρτήµατα που περιέχουν ποσότητες τοξικών ουσιών οι οποίες επιβαρύν ουν όχι µόν ο το περιβάλλον , αλλά και την υγ εία µας», αναφέρει το δελτίο Τ ύπου που είχ ε εκδώ σει ο ∆ ήµος για το συγκεκριµένο θέµα.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕΝΟ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΝΤΟΥ ΣΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΟΛΛΑΡΙ ΣΟΦΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η ΤΑΤΣΗ ΤΕΡΟΛΛΙ ΤΖΑΓΙΟΛΛΑΡΙ ΤΙΡΕΚΙ∆ΗΣ ΤΟΡΝΙΚΙ∆ΟΥ ΤΡΑΧΙΩΤΗΣ

ΕΛΣΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΜΕΓΚΙ ΜΑΡΙΝΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΟΡΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΚΙΜ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΛΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΤΖΟΥΜΑ ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΛΙΝΤΙΤΑ ΕΛΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ ΒΑΛΜΠΟΝΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΑ ΤΑΣΟΥΛΑ

ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΠΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ∆ΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙ∆Α)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ

ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΓΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΓΚΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΟΦΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)

ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑ∆

ΤΣΙΓΚΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ

ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΖΩΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΧΑΡΙΤΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΟΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΚΥΡΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΨΩΜΙΑ∆ΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΚΑΛΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)

ΤΕΙ ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΤΕΙ ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΕΙ ∆ΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΚΠΑ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10% Επώνυµο

Όνοµα

Όν. Πατρός

Όν. Μητρός

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΜΑΝΤΕ ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΜΕΡΜ ΗΓΚΑΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΣΕΜ ΕΡΤΖΙ∆ΗΣ ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗ ΤΟΛΙΑΣ

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΗΛΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΤΖ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙ ΣΟΦΙΑ

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΕΛΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Σχολή Επιτυχίας

Ίδρυµα

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑ ΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Τ.Ε.) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ


10

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

Βαριά πρόστιµα θα κληθούν

να πληρώσουν στην Εφορία Ελευσίνας, όσοι δεν έκαναν φορολογική έγκαιρα

Α

υστηρές οι συνέπειες για τους φορολογούµενους της ∆υτικής Αττικής που παρά τις προειδοποιήσεις, δεν πρόλαβαν να κάνουν εγκαίρως την δήλω ση έως το πρωί της προηγούµενης ∆ευτέρας. Ο ι εκτός προθεσµίας υποβολής και στην περιοχή µας θα πληρώσουν βαριά το «µάρµαρο».

δήλωση δεν είναι επειδή δεν είχαν τον απαραίτητο χρόν ο να την υποβάλλουν. Γ ια δικούς τους λόγους επέλεξαν να µην υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση ή δεν γνώριζαν ότι ήταν υποχ ρεω µένοι να υποβάλλουν.

Ο ι φορολογούµενοι της ∆υτικής Αττικής, ορισµέν οι από τους συνολικά 40.000 που δεν υπέβαλαν την δήλωσή Το Υπουργ είο των Οικον οµικών ήδη είχε τους εντός των χ ρονικών πλαισίων θα προαν αγγείλει ότι το ηλεκτρονικό σύστη- καλούν ται να πληρώ σουν πρόσθετους µα θα δέχ εται και τις εκπρόθεσµες δη- φόρους και πρόστιµα ως εξής: λώσεις, ω στόσο η µεταχείρησή τους θα - Χάνεται το αφορολόγητο των 5.000 διαφέρει από εκείνες που υποβλήθηευρώ καθώ ς δεν θα αναγνωριστούν οι καν εµπρόθεσµα, δηλαδή µέχρι τις αποδείξεις λιανικής πώ λησης ή παροχής 8 .00 το πρωί της ∆ευτέρας 1ης του µή- υπηρεσιών που συγ κεντρώ θηκαν το 2012. νος. Αυτό σηµαίνει ότι ο φορολογούµενος Σύµφωνα µε το Υπουργ είο Οικον οµικών, θα φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ όσοι δεν υπέβαλαν τη φορολογική εισοδήµατος και επιπλέον θα του επιβλη-

θεί και πρόστιµο 10% για το ποσό αποδείξεων που δεν δηλώ θηκε. Ουσιαστικά θα επιβαρυν θεί µε επιπλέον φόρο 10% επί του 25% του ετήσιου εισοδήµατός, δηλαδή επιπλέον φόρο 2 ,5% επί του εισοδήµατός του. Α κόµη το ποσό φόρου για πληρω µή θα καταβληθεί µε προσαύξηση 1% γ ια κάθε µήν α καθυστέρησης υποβολής της δήλω σης. Αν δεν προκύπτει φόρος ή προβλέπεται επιστροφή θα επιβάλλεται πρόστιµο από 117 έως 1 .170 ευρώ. Το λεγ όµενο «αυτοτελές πρόστιµο» επιβάλλεται να είν αι το χαµηλότερο, δηλαδή αυτό των 117 ευρώ, το οποίο µε τον «συµβιβασµό» που επέρχεται µε την Εφ ορία Ελευσίνας και Αγίων Αναργύρων ( περιοχή ∆ήµου Φυλής) πέφτει στα 39 ευρώ.

Γ εγονότα 1682: Ο βρεταν ός αστρονόµος Έντµουντ Χάλεϊ παρατηρεί γ ια πρώτη φορά τον κοµήτη, στον οποίο θα δοθεί το όνοµά του (Κοµήτης του Χάλεϊ). 1828: Αρχίζει η αποχώ ρηση των τουρκοαιγ υπτιακών στρατευµάτων από την Π ελοπόννησο, κατ' εφαρµογή της συν θήκης της Αλεξάνδρειας µεταξύ του Μ οχάµεντ Άλι της Αιγ ύπτου και των τριών εγγυητριών δυν άµεων της αν εξαρτησίας της Ελλάδας. Θ α ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεµβρίου, µε την αν αχώ ρηση και του ίδιου του Ιµπραήµ. 1839: Αρχίζει η πολεµική αν αµέτρηση µεταξύ της Μ εγ άλης Βρεταν ίας και της Κίν ας, που έµειν ε στην ιστορία ως ο Π ρώτος Π όλεµος του Ο πίου. Θα λήξει στις 29 Αυγ ούστου 1842 µε την παραχώ ρηση του Χονγ κ-Κονγκ από την Κίνα στη Μ εγ άλη Βρετανία.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Η∆Η ΕΝΩ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

∆ωρεάν εκµάθηση Ισπανικών από τον ∆ήµο Ασπροπύργου Μετά την αξιοσηµείωτη ανταπόκριση της Καθηγήτρια ς του Εθνικού Πανεπιστηµίου του Μεξικού κα. Πάντου!

Μ

ια ακόµη πρωτοποριακή κατάρτιση και επιµόρφωση για τους δηµότες του Ασπροπύργου, θα υλοποιήσει ο ∆ήµος και µάλιστα δωρεάν. Η ανταπόκριση της Π ροέδρου Ένωσης Ε λλήνων Ισπαν ιστών, οµότιµου καθηγ ήτριας Αρχαίων Ελληνικών του Ε θνικού Π αν επιστηµίου του Μ εξικού κ. Π άντου, να διδάσκει δωρεάν είναι κάτι παραπάνω από αξιοσηµείωτη και παράδειγµα προς µίµηση. Οι αιτήσεις γ ια εγγραφές στο τµήµα Ισπαν ικών γίν ονται στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου στον Άγ ιο ∆ηµήτριο, ενώ στον ίδιο χώ ρο ξεκιν ά η διδασκαλία στις 18 Απριλίου. Αναφ έρει ο ∆ήµος: «Άλλη µία ενδιαφέρουσα δηµοτική δράση, ξεκινά το Σεπτέµβριο, για τους ∆ηµότες του Α σπρόπυργου. Π ρόκειται γ ια τη δωρεάν διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας, από την Π ρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ισπανιστών, Ο µότιµο Καθηγήτρια Αρχαίων Ελληνικών του Εθνικού Πανεπιστηµίου του Μ εξικού, κ, Σύλβα Π άντου.

1923: Μ ετά την Κέρκυρα, οι Ιταλοί καταλαµβάν ουν τους Π αξούς και τους Αντίπαξους. Αφορµή στάθηκε η δολοφον ία στην Κακαβιά της Βορείου Η πείρου πέντε Ιταλών, µέλη της διασυµµαχικής επιτροπής χάραξης συν όρων. Το ζήτηµα παραπέµπεται γ ια εξέταση στην Κοινωνία των Ε θνών, ενώ οι ανακρίσεις αποδεικν ύουν ότι πρόκειται για προβοκάτσια, καθώ ς οι δολοφόνοι είν αι Αλβαν οί, µισθω µένοι από τον ιταλό πρόξενο του Αργ υροκάστρου. 1955: ∆ιεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου Κυπέλλου Π ρωταθλητριών Οµάδων Ε υρώπης. Σπόρτιγ κ Λισσαβόν ας Π αρτιζάν Βελιγραδίου 3-1. 1972: Ο αµερικαν ός κολυµβητής Μ αρκ Σπιτς γ ίνεται ο πρώτος αθλητής που κατακτά 7 χρυσά µετάλλια σε Ολυµπιακούς Αγώνες. Το κατόρθω µά του, όµως, σκιάζεται από την επίθεση παλαιστίν ιων τροµοκρατών εν αντίον ισραηλινών αθλητών στο ολυµπιακό κέντρο του Μ ονάχου. Γ εννήσεις

Η ιδέα προέκυψε µετά την περσιν ή διάλεξη της διακεκριµένης ακαδηµαϊκού, στο πλαίσιο του ¨Ανοιχ τού Πανεπιστηµίου του ∆ήµου Ασπροπύργου», όταν η εκλεκτή ακαδηµαϊκή δασκάλα, συγ κιν ηµέν η από την πολύπλευρη δράση του ∆ήµου, πρότειν ε στον ∆ήµαρχο κ. Ν ικόλαο Μ ελετίου, να διδάξει δωρεάν την ισπανική γλώσσα στους Ασπροπύργιους.

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στα µαθήµατα Ισπανικών , µπορούν να συµπληρών ουν αιτήσεις στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, στον 3ο όροφ ο του Πνευµατικού Κέντρου, µε τη βοήθεια της υπεύθυν ης υπαλλήλου Κας Μ ίν ας Φ ούφα - Κορώνη. Τα µαθήµατα θα γ ίνονται κάθε Τετάρτη, στις 18 :00, θα ξεκινήσουν στις 18 Σεπτεµβρίου, κι η διάρκεια της διδασκαλίας θα είν αι µιάµιση ώ ρα. Μ ε την ολοκλήρωση των µαθηµάτων, οι συµµετέχοντες θα έχ ουν τη δυνατότητα να συµµετάσχ ουν σε εξετάσεις, για την απόκτηση αναγνωρισµένου διπλώµατος».

1768: Φ ρανσουά Ρ εν έ Ν τε Σατοµπριάν, πιο γνω στός στην Ε λλάδα ως Σατω βριάν δος, γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλω µάτης και φ ιλέλλην ας. Π ρος τιµήν του, στην Αθήν α υπάρχει η οδός Σατω βριάνδου. (Θαν . 4/7/1848) [Α ποφθέγ µατα] 1824: Άντον Μ προύκν ερ, αυστριακός συν θέτης, που διακρίθηκε κυρίω ς για τις συµφωνίες του. (Θ αν. 11/10/1896) 1905: Μ αίρη Ρ ενό, αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώ ρα µας από τα µυθιστορήµατά της που έχουν ως θέµα την αρχαία Ελλάδα. (Θ αν. 13/12/1983) Θάνατοι 1907: Έντβαρντ Γκριγ κ, νορβηγός συν θέτης. (Γεν . 15/6/1843) 1963: Ρ οµπέρ Σουµάν, γάλλος πολιτικός, που διετέλεσε πρω θυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ε υρω παϊκού Κοιν οβουλίου, από τους εµπν ευστές της Ε υρω παϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ε υρώπης και του ΝΑΤΟ. (Γεν. 29/6/1886) 1989: Ζορζ Σιµεν όν, βέλγ ος συγγ ραφ έας αστυνοµικών µυθιστορηµάτων µε ήρωα τον επιθεωρητή Μ εγ κρέ. (Γεν. 13/2/1903)


11

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

Η εκλογική ιστορία και οι ∆ήµαρχοι των Μεγάρων σε βιβλίο Παρουσιάζεται στις 16 του µήνα το βιβλίο του πρώην ∆ηµάρχου Μεγαρέων Χρυσοστόµου Σύρκου

Έ

να ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιµο βιβλίο γ ια τα Μέγ αρα και την ιστορία του ∆ήµου, γ ίν εται πραγ µατικότητα µε συγγ ραφέα τον πρώην ∆ήµαρχο κ. Χρυσόστοµο Σύρκο. Το βιβλ ίο φέρει τον τίτλο: «∆ήµαρχοι της πόλεως των Μεγ άρων». Ο συγγραφέας δίνει την ιστορική πορεία στον ∆ήµο Μεγ αρέων µε αναφορά στους ∆ηµάρχους, τις εκλογ ικές αναµετρήσεις στα Μέγ αρα, αλλά αναφέρεται κ αι αναµετρήσεις διαχρονικά στην Περιφέρεια Α ττικής και της επικράτειας από Εθνικές Εκλογ ές κλπ. Η παρουσίαση θα γ ίν ει στο «Στρατουδάκειο» Πολ ιτιστικό Κέν τρο Μεγ άρων στα Κουρκούρια (πάροδος αρχής Λεωφόρου Αλεποχωρίου), στις 16 Σεπτµεβρίου στις 7.30 το βράδυ παρουσία του ιστορικού Σαράντου Κ αργ άκου και άλλων προσωπικοτήτων. Ο κ. Σύρκος ήταν ∆ήµαρχ ος των Μεγ άρων από τον Ιανουάριο του 2003 έως τον ∆εκέµβριο του 2006.

Συγχαρητήριο µήνυµα Σ για τους νέους φοιτητές της Νέας Περάµου Μεγάρων Τι αναφέρουν ο Αντιδήµαρχος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας γ ια τους επιτυχόντες

υγ χαρητήριο µήνυµα εξέδωσαν ο Α ντιδήµαρχος Βασίλειος Κόττας και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικ ής Κοινότητας Νέας Περάµου Μεγ άρων Παναγ ιώτης Παρασκευάς εξέδωσαν µήνυµα συγ χαρητήριο γ ια τους επιτυχόντες σε Α ΕΙ και ΤΕΙ νέους φοιτητές της περιοχής. Α ναφέρουν στο µήνυµα τους: «Με την αν ακοίνωση των βάσεων εισαγωγ ής στα Αν ώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χ ώρας µας θέλουµε ν α συγχ αρούµε ιδιαίτερα τους επιτυχόν τες της Νέας Περάµου και να τους ευχηθούµε ν α έχ ουν υγεία και δύν αµη προκειµένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο όλες τις δυν ατότητες γ ια διεύρυν ση των οριζόντων τους, που θα τους παρουσιαστούν στο νέο δρόµο που ανοίγεται µπροστά τους.»


12

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

45 νέα ενδιαφέροντα τµήµατα δίνουν ώθηση γνώσης και δεξιοτήτων στον Ασπρόπυργο Συνεχίζονται έως 15 Σεπτεµβρίου οι εγγραφές στο ∆ηµαρχείο µε φοίτηση εντελώς δωρεάν για τους ενδιαφερόµενους!

Μ

ια νέα περίοδος για τα δεδοµένα επιµόρφωσης στον Ασπρόπυργο ξεκινά ο ∆ήµος, µε την λειτουργία 45 ν έων τµηµάτων µε αντικείµενα αξιοσηµείωτα και ενδιαφέροντα. Α υτά περιλαµβάν ονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου ∆ια Βίου Μ άθησης. Μ έχρι τις 15 Σεπτεµβρίου, οι αιτήσεις. Η παρακολούθηση είν αι εντελώ ς δω ρεάν. Οι εγγραφές στο Γραφείο ∆ηµάρχου στο ∆ηµαρχείο τις εργ άσιµες ώρες. Αναφέρει ο ∆ήµος Ασπροπύργου σε δελτίο: «Ο ∆ήµαρχος Α σπροπύργου, Ν ικόλαος Μ ελετίου, υπενθυµίζει σε όλους τους ∆ηµότες της πόλης, ότι το Κέντρο ∆ια Βίου Μ άθησης(Κ.∆.Β.Μ .), που ίδρυσε η ∆ηµοτική Α ρχή, την άνοιξη του 2013, µετά την ενθουσιώ δη υποδοχή των Α σπροπύργιων και την επιτυχή λειτουργ ία των πρώ των τµηµάτων του, τους προηγ ούµεν ους µήνες (Μ άιο - Ιούν ιο), οργάνωσε και προτίθεται ν α λειτουργ ήσει, από τον προσεχή Σεπτέµβριο του 2013, τα παρακάτω (σαράντα πέντε) προγ ράµ-

µατα γ ενικής εκπαίδευσης εν ηλίκων. ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α2-Β1) ΑΓΓΛ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α2) Γ ΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ ΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2) ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟ ΝΟΥ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ∆ΙΟΙΚΗ ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩ Ν ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΚΗ Ο ΙΚΟ ΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛ ΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΑ ΣΥΓΧΡΟ ΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗ ΣΗ ΠΟΛ ΙΤΙΣΤΙΚΗ Σ ΚΛ ΗΡΟΝΟΜ ΙΑΣ BINT EO ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΡ ΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛ ΕΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗ ΘΕΙΕΣ Μ ΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΥΠΟΣΤΗ-

ΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΕΠ ΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΘΕΛ ΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Ν ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩ ΝΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛ ΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡ ΓΟΠΟΙΗ ΣΗ ΑΝΕΡΓΩ Ν ΓΥ ΝΑΙΚΩ Ν ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠ ΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ Μ Ε ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜ ΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΚΡ ΙΣΗΣ ΣΤΗ Ν ΚΑΘΗΜΕΡ ΙΝΗ ΖΩΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛ ΩΤΗ ΕΛ Λ ΗΝΙΚΟ ΑΛ ΦΑΒΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩ ΝΩ ΤΗΝ ΟΡ ΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΜΩ Ν ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ Ν ΕΡ ΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓ ΕΣΙΑ ΣΤΗ Ν ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡ ΙΒΑΛΛ ΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΥΛΛ ΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡ ΙΒΑΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Λ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΠ ΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ - ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛ ΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ -ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛ ΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡ ΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΗΛ ΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Μ ΕΣΑ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛ Ι∆ΑΣ ΗΛ ΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙ∆Α ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛ ΟΓΙΕΣ ΣΤΗ Ν ΤΡΙΤΗ ΗΛ ΙΚΙΑ Τα προσφ ερόµενα προγράµµατα, µπορούν ν α παρακολουθήσουν , εντελώς δω ρεάν, εν ήλικες κάθε εθν ικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφ εροµένων στα τµήµατα απαιτείται η συµπλήρω ση σχετικής αίτησης καθώ ς και έν α φωτοαντίγ ραφο της αστυν οµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Για το χρον ικό διάστηµα Σεπτεµβρίου∆εκεµβρίου 2013, θα αν ακοινωθούν στο άµεσο µέλλον και επιπλέον µαθήµατα.

Φωτό αρχείου

Γ ια πληροφορίες και εγγραφ ές απευθυνθείτε εργάσιµες ηµέρες και ώρες:

προγ ράµµατα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το έργο του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης, του ∆ήµου Ασπροπύργου, εΣτον κ. Μ ιχ άλη Λ ιόση, ντάσσεται στο Επιχειρηστο ∆ηµαρχ είο Ασπροσιακό Πρόγραµµα Εκπαίπύργου, 1ος όροφος, κα- δευση και ∆ιά Βίου Μ άθηθηµερινά, και για πληρο- ση του Υ πουργείου Π αιφορίες, στο τηλ. δείας και Θρησκευµάτων 2132006530, µε τίτλο Πράξεων Στην κ. Παπιδά Ελευθερί- «Κέντρα ∆ιά Βίου Μ άθηα, στο ∆ηµαρχ είο Ασπρο- σης – Π ρογράµµατα Τοπιπύργου 1 ος όροφος, κής Εµβέλειας» ΑΠ7 και τηλ. 21320065300, κάθε «Κέντρα ∆ιά Βίου Μ άθηΤετάρτη ώρες 11 :00σης – Π ρογράµµατα Τοπι15 :00. email: κής Εµβέλειας» ΑΠ8 και kdvma@aspr opyrgos.gr συγχ ρηµατοδοτείται από ∆ηλώ σεις συµµετοχής µέχρι το Ε.Κ.Τ . ( Ευρωπαϊκό Κοι15-9-2013 νωνικό Ταµείο) και το Ε πισηµαίν εται ότι, για όλα τα Ελληνικό ∆ηµόσιο.»


13

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

Κάλεσµα απευθύνει ο Αντιδήµαρχος Κλεάνθης Βαρελάς

«Μεγαρέων αλληλεγγύη» στην έκθεση «Μεγάρων Γη» Κάλεσµα προς τους πολίτες για προσφορά σχολικών ειδών, ώστε να διατεθούν σε όλα τα παιδιά οικογενειών που αντιµετωπίζουν µείζονα οικονοµικά αδιέξοδα λόγω της κρίσης, για να έχουν όλα τα απαραίτητα να πάνε στο σχολείο

Μ

ια καινούρια προσπάθεια αλληλεγγύης ξεκινά από την Αντιδηµαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Μεγαρέων. Η προσπάθεια έχει να κάνει σε συγκέντρωση σχολικών ειδών, ώστε αυτά να διατεθούν σε παιδιά οικογενειών που βρίσκονται υπό το φάσµα ανέχειας, ανεργίας και αδυναµίας να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό η Αντιδηµαρχ ία Κοινωνικής Πολ ιτικής µε την ευκαιρία της ετήσιας θεσµικής έκθεσης τοπικών ειδών και προϊόντων «Μεγ άρων ΓΗ» στο άλσος Πευκάκια (ξεκινά 5 Σεπτεµβρίου), θα στήσει περίπτερο όπου ο κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης θα µπορεί να προσφέρει σχολικά είδη καινούρια ή µεταχειρισµένα σε καλή όµως κατάσταση, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τα απαραίτητα γ ια να πάνε στο σχολείο τους. Είν αι µια εξαιρετική κίνηση ευαισθησίας γ ια αλληλεγγύης προς τα παιδιά οικογενειών των Μεγάρων και της Νέας Περάµου, που διέρχονται στην στενωπό της ανέχειας που η κρίση των τραπεζών και του χρέους του ∆ηµοσίου δηµιούργησε. Η στήριξη αυτής κίνησης είναι αυτονόητο ότι µπορεί και πρέπει να γ ίνει από όλους όσους µπορούν να αγοράσουν τετράδια, στυλό, µολύβια, σάκες και άλλα σχολικά είδη µε όση δυνατότητα έχει ο καθένας. ∆εν πρέπει όµως να αφήσει κανέναν αδιάφορο το κάλεσµα αυτό, ακόµη και

Κέντρα Ξένων Γλωσσών ∆ολιανίτης Θεοχάρης -Αδάµ 5, Μαγούλα Τηλ: 210 5556928 -Λ. Γελάς 12, Ελευσίνα Τηλ: 210 5548784 www.facebook.com/DolianitisTheohar is

Συγχαρη

τήρια

Στ ους επιτ υχόντ ες τ ου επιπέδου B2 Lower Ιουνίου 2013 και ∆εκεµβρίου 2012 Για 9η συνεχόµενη χρονιά 100% επιτ υχία 1.Ντ ίος Κωνστ αντ ίνος (µε έπαινο) 2.Ριζ ούδη Παυλίνα 3.Μενής Στ αµάτης 4.Σάτ ι Κλέιντ υ 5.Αντ ωνοπούλου Ανδροµάχη (µε έπαινο) 6.Λέκα Χριστ ίνα 7.Λαλιώτ ης Θωµάς (µε διάκριση) 8.Σπύρου Ελένη (µε έπαινο) 9.Παντ αζή Ελισάβετ 10.Πέππα Φλώρα (µε έπαινο) 11.Παπαδοπούλου Μαρία 12.Ασλανίδη Βερόνικα (περίοδος ∆εκ. 2012) 13.Τριπιτ σίδη ∆έσποινα (περίοδος ∆εκ. 2012 µε διάκριση)

Έναρξη επαναληπτικώ ν µαθηµάτων στις 2 Σεπτεµβρίου και εγγραφές νέω ν µαθητώ ν από 2-16 Σεπτεµβρίου αν έχει να προσφέρει µόνο ένα µολύβι ή ένα τετράδιο.

Καλή Χρονιά!!!

Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Κλεάνθης Βαρελάς στο µέλλον του τόπου µας. αναφέρει για την νέα κίνηση του ∆ήµου Μεγαρέων Για το λόγο αυτό, στο χώρο της 5ης Έκθεσης Μεγάστο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης: ρων Γη θα υπάρχει περίπτερο της Κοινωνικής Υπηρεσίες του ∆ήµου, για την συγ κέντρωση σχολικών «Ο ∆ήµος Μεγαρέων στα πλαίσια της κοινωνικής ειδών όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, πολιτικής που ασκεί και θέλοντας ν α σταθεί στο πλευ- ντοσιέ, σχολικούς άτλαντες, στυλό, µολύβια, γόρό των οικογενειών που βιώνουν τη διαρκή ανερ- µες, ξύστρες, ξυλοµπογιές κ.λ.π. και ότι άλλο είναι γία και φτώχεια, διοργανώνει δράση συλλογ ής απαραίτητο σε ένα µαθητή. σχολικών ειδών. Τα σχολ ικά είδη µπορεί να είναι µεταχειρισµένα σε Σε λίγ ες µέρες ξεκινά η νέα σχολ ική χρον ιά 2013-2014 καλή κατάσταση ή καινούρια. και το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει. Πολλά παιδιά Ας κάνουµε πράξη τη δυνατότητα να ξεκινήσουν όµως δε θα νιώσουν τη χαρά να έχουν τα βασικά ΟΛΑ τα παιδιά τη σχολική χρονιά µε χαρά για µάείδη στη σχολική τους τσάντα. Ίσως κάποια να µην θηση και αξιοπρέπεια. έχουν ούτε σχολική τσάντα. Είναι στο χέρι µας να ΚΑ ΝΕΝΑ ΠΑ Ι∆Ι ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ . ΚΑΜΙΑ ΣΧΟΛΙγεµίσουµε τις άδειες σχολικές τσάντες και να µοι- ΚΗ ΤΣΑΝΤΑ Α ∆ΕΙΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΠΑ Ι∆Ι ΧΩΡΙΣ ΧΑΜΟΓΕΛΟ», ράσουµε χαµόγ ελα και αισιοδοξία στους µαθητές, αναφέρει ο Αντιδήµαρχος Βαρελάς.

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ


14

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΕΝΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΙΜΗ 28.000Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977614298

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLKSWAGEN

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ στην Άνω Ελευσίν α στην οδό Ιπποκράτους 48 οικόπεδο 461 τ.µ. µε οικία 87 τ.µ. Τιµή 150.000 ευρώ. Πληροφ ορίες στα τηλέφωνα 2105742412 και 6978288356 (2608)

GOLF FSI 1600cc, µοντ έλο 2004, δίπορτο. Πληροφορίες στ ο τ ηλέφωνο 2105589700

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ πτηνοτροφ είο στην θέση Βαρέα Μ εγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κον τά στην παραλία Μ εγ άρων). Πληροφ ορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (05.07)

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα σε κεντρικό σηµείο επί της οδού Κοντούλη 87 στην Ελευσίν α , εµβαδού 70 τ.µ. Τιµή 350 ευρώ το µήνα. Ε πίσης διατίθεται γ ια κάποιον που ενδιαφ έρεται, έτοιµος εξοπλισµός καφ ενείου. Πληροφ ορίες στο τηλέφωνο 6980259172 (0309)

αποθήκη, ηλιακός, αυτόν οµη θέρµαν ση και συναγ ερµός. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945532293 (22.08)

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2ου ορόφ ου, 90 τ.µ. σε πολυτελή νεόδµητη πολυκατοικία επί της οδού Αναστ. Γκλιάτη στη Μαγ ούλα µε πάρκινγ κ,

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ε λευσίν α στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίν ου. Π ληροφορίες στο τηλέφωνο 6972380335 (30.07)

Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας Σας προσκαλούµε την Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου 2013 γ ια να τιµήσουµε µαζί τον Άγιο Χρυσόστοµο Σµύρν ης, τον προστάτη άγ ιο του Συλλόγ ου µας, και όσους χάθηκαν στην Μ ικρασιατική καταστροφ ή του 1922. Το πρόγραµµα της εκδήλω σης µας είν αι το εξής: Την Κυριακή το πρωί θεία λειτουργία µε αρτοκλασία και οµιλία της προέδρου κ. Γιαγτζόγλου –Αντωνιάδη Γεω ργίας στον Ιερό Ν αό Αγίων Α ποστόλων (Ελ. Βεν ιζέλου και Κων /πόλεω ς). Μ ετά το τέλος της θείας λειτουργίας όλοι µαζί θα πάµε µε τη συν οδεία της φιλαρµονικής του ∆ήµου Ελευσίν ας, στη πλατεία Μ ικρασιατών (3ο ∆ηµοτικό σχολείο, ∆αρδανελλίων 85) όπου θα γίν ει η επιµνηµόσυν η δέηση και κατάθεση στεφ άνων µπροστά στο µνηµείο της «Μ ικρασιάτισσας Μ άν ας» (περίπου στις 10:15 π.µ.). Στη συν έχεια θα απευθύνουν σύντοµο χαιρετισµό οι εκπρόσω ποι της Π εριφ ερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, του ∆ήµου Ελευσίν ας κλπ. Η εκδήλω ση θα τελειώσει µε τραγούδια από την χορω δία µας και κέρασµα των παρευρισκοµένων. Η παρουσία σας θα είν αι ιδιαίτερη τιµή και χαρά γ ια τους Μ ικρασιάτες της Ελευσίν ας. Μ ε τιµή Γ ια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠ ΥΡΓΟΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 555547 6 ΚΙΝ 69744940505

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣ ΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπρόπυργος 2/9/2013 Αριθµ. πρωτ.: 716 ΠΕΡΙΛΗΠΤ ΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, λαµβάνοντας υπόψ η του: 1.Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006 2.Τις ∆/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθµ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ. Α) 3.Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 4.Τον τρέχο ντα προϋπολογισµό του ∆ήµου. Προκ ηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΙΑΣ για το έργο «Αποπεράτωση οµβρίων υδάτων κυρίου ιστού & περιοχών Αθιγγάνων ∆ήµου Ασπροπύργου » , προϋπ. ∆απάνης 79.950,00 € ,

ΠΩΛ ΟΥΝΤΑΙ Ο ΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 % µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. ∆ηµοκρατίας 18, στις 27 Σεπτεµβρίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.µ. µε ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής προσφορών την 11.00 π.µ. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό , υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυητική συµµε τοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 23 % ,ήτοι 3. 250,00 € . Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετο χής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο , καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ.: 213.2006418 και 2132006414 ) από το αρµόδιο γραφείο του (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΖΑΡΚΑ∆Α ΕΦΗ)) και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.aspropyrgos.gr Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου Βαβύλα ιερ. Μωυσέως πρ. Ερµιόνης θυγ απ Φιλίππου

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ ΤΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑ ΣΕ ΩΣ 54 210-5549976 Μ ΕΓΑΡΑ

ΒΑΡΕΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 4 2296028236 Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λ εωφ. Αλεποχωρίου στα Μ έγαρα και το φαρµακείο Γ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ στον κεντρικό δρόµο της Νέας Π εράµου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 .00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΑΝΟ∆ΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πολιτισµός, επιστήµες, γνώσεις και επιµόρφωση «ριζώνουν» µε δράσεις στον Ασπρόπυργο Ο ∆ήµαρχος Νίκος Μελετίου θεωρεί πρωταρχικής σηµασίας την σύνθεση πολιτισµού για την αναβάθµιση του τόπου, µε διάχυση γνώσεων και ουσιαστική επιµόρφωση µε πρόσβαση για όλους τους δηµότες

Ο

πολιτισµός, οι γνώσεις και η επιµόρφωση, αποτελούν δυνατότητα προσιτή για όλους τους δηµότες του Ασπροπύργου. Αυτό είναι το σκεπτικό του ∆ηµάρχου Νίκου Μ ελετίου, που θεωρεί ότι ο πολιτισµός και οι γνώσεις είναι ακρογωνιαίος λίθος επίγνωσης αλλά και ανάπτυξης του τόπου και διευρυµένα της χώρας. Το σκεπτικό αυτό υποστηρίζεται τα τελευταία χρόνια κατά τρόπο ουσιαστικό, µε πράξεις και έργα από τον ∆ήµο και τις πολιτιστικές δοµές, µεταξύ άλλων αυτή της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο δράσεων πολιτισµού και γνώσεων, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου υλοποιεί τα εξής: - Ιδρύεται ¨Μ αθητική Λέσχη Ανάγνωσης¨. - ∆ιαγωνισµός Χριστουγεννιάτικης Κάρτας, µε έπαθλο έκπληξη. - ∆ωρεάν Μαθήµατα Ισπανικής Γλώσσας, από την οµότιµη Καθηγ ήτρια του Παν επιστηµίου του Μ εξικού, κ. Σύλβα Π άντου. - Ολοκληρώνεται η µηχανογράφηση, καταλογογράφηση, θεµατική καταχώριση των βιβλίων. Σύντοµα και ηλεκτρονικά η πρόσβαση στους χιλιάδες τόµους της Βιβλιοθήκης. - Τεράστια επιτυχία καταγράφει η δράση "Στις Βιβλιοθήκες ο Κόσµος είν αι Π ολύχρωµος". - Μ ε µεγάλη συµµετοχή συν εχίζει η ¨Λέσχη Ανάγνωσης Ενηλίκων¨. Η Συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη, στη Βιβλιοθήκη του ∆ήµου, στις 24 Σεπτεµβρίου. - Ονόµατα – έκπληξη, και θέµατα εξαιρετικού εν διαφέροντος, στο ν έο, 7ο κύκλο του ¨Ανοιχτού Π ανεπιστηµίου¨ του ∆ήµου. Σύµφωνα µε επίσηµη ενηµέρω ση από τον ∆ήµο µε σχετικό δελτίο: «Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, από το 2007, όταν το συντονισµό των δράσεών του, ως ∆ήµαρχος, ανέλαβε ο κ. Νικόλαος Μελετίου, αξιοποιεί σταθερά, µε σχέδιο και πρόγραµµα, το Πνευµατικό του Κέντρο, και ειδικά τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Ασπρόπυργου, που κατέστη µια δρώσα κοινωνική δύν αµη, µε µια αξιοθαύµαστη πορεία, ένας δυναµικός φορέας αξιών, επιστήµης και γνώσης. Ε πιπλέον, µέσω των εκποµπών του Τηλεοπτικού Σταθµού του ∆ήµου Ασπροπύργου, “Attica tv”, οι δράσεις αυτές αποκτούν ουσιαστικό παρεµβατικό ρόλο στην τοπική κοινωνία αλλά και σε όλη την Π εριφέρεια Αττικής. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, παρά το ασφυ-

Από τους σηµαντικότερους θεσµούς του Ασπρόπυργου, το ¨Ανοιχτό Πανεπιστήµιο¨ του ∆ήµου, το βήµα του οποίου φιλοξένησε τους κορυφαίους της ελληνικής διανόησης, ανθρώπους των επιστηµών, των γραµµάτων και των τεχνών, καθώς και καταξιωµένους λειτουργούς της τοπικής κοινωνίας, µπαίνει στον έβδοµο (7ο) χρόνο συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας. Κάθε ∆ευτέρα, οι διαλέξεις που παρακολουθούν µε συνέπεια, πολλοί Ασπροπύργιοι, και κάθε µέρα, από τη συχνότητα του ∆ηµοτικού Τηλεοπτικού σταθµού, ¨Attica tv¨, χ ιλιάδες τηλεθεατές καθίστανται κοινωνοί της γνώσης, και συµµέτοχοι σ΄ έν α γόνιµο προβληµατισµό, για το παρόν και το µέλλον της Ελλάδας. Από την πρώτη ∆ευτέρα του Νοεµβρίου, µέχρι και την τελευταία ∆ευτέρα του Μ αΐου, οι διαλέξεις, στο πλαίσιο του θεσµού, αναδεικνύουν τον Ασπρόπυργο, σε πρωτοποριακό κέντρο µόρφωσης, γνώσης, πολιτισµού, εθν ικής και κοινωνικής αυτογνωσίας.

κτικό πλαίσιο της πολύπλευρης κρίσης, που βιώνει η χώ ρα µας, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη εντείνει διαρκώς τις προσπάθειές της, κι εµπλουτίζει τις στοχ ευµένες δράσεις της, µε απόλυτη συναίσθηση ότι, η µόρφωση, η γνώση, η ανάδειξη και προβολή των Ελληνικών Γραµµάτων, και του Ελληνικού Πολιτισµού, είναι τα σταθερά θεµέλια, πάνω στα οποία το Έθνος µπορεί και πρέπει να οικοδοµήσει την πολυπόθητη ανόρθω ση της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Ασπρόπυργου, τµήµα του δραστήριου Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου, µε επικεφαλής την κ. Μίνα Φούφα – Κορώνη, κατόρθωσε να κάνει «κτήµα» των παλιών και νέων φίλων του, τους χ ιλιάδες τόµους που φιλοξενεί στα ράφια της. Τα βιβλία της, έγ ιναν οχήµατα συναρπαστικών ταξιδιών, για τους φ ίλους του Βιβλίου, µικρών και µεγ άλων, στους κόσµους της πραγµατικότητας, αλλά και του ονείρου.

Εδώ και δυο χ ρόνια, η απήχηση της προσπάθειας πολλαπλασιάστηκε, από την ώρα που το κανάλι του ∆ήµου, “Attica tv”, άρχισε να εκπέµπει ψηφιακά, από την πλατφόρµα ¨digea¨, καλύπτοντας µια τεράστια περιοχή, από τη Θήβα ως τα Κύθηρα, κι από την Κύθνο ως την ανατολική Στερεά. Έτσι, το ¨Ανοιχτό Πανεπιστήµιο του ∆ήµου Ασπροπύργου¨ απέκτησε ακόµη περισσότερους φίλους, εκατοντάδες από τους οποίους τηλεφωνούν στο ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Μελετίου, ή στη Βιβλιοθήκη, για να εκφράσουν τα συγχαρητήριά τους, για την πρωτοποριακή πρωτοβουλία. Για το επόµενο διάστηµα, µε το άνοιγµα των Σχολείων, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη θα Ε πίσης, η Βιβλιοθήκη λειτουργεί µε επιτυ- προτείνει στους ∆ασκάλους των δύο τεχία τη ¨Λ έσχη Ανάγνωσης¨ για Ενήλικες, λευταίων τάξεων (Ε΄ και ΣΤ΄) των ∆ηµοτην πρώτη Τρίτη εκάστου µηνός. Ε ιδικά για τικών Σχολείων του Ασπρόπυργου, να αυτόν το µήνα, το πρώτο ραντεβού της νέας προτρέψουν τους µαθητές τους να συµπεριόδου, προγραµµατίστηκε για την 24η µετάσχουν στη ¨Μαθητική Λ έσχης ΑνάΣεπτεµβρίου, παρουσία της συγγραφέως κ, γνωσης¨, η οποία θα λειτουργεί µία φορά Ιωάννας Καρατζαφέρη, η οποία αποδέτο µήνα. χθηκε την πρόσκληση να συναντηθεί µε τα µέλη της Λ έσχ ης, και να συζητήσει Επίσης, για τους µαθητές των ∆ηµοτικών µαζί τους για τα συγγράµµατά της. Σχολείων, οι οποίοι έχουν έφεση στη ζωγραφική, µε την έναρξη της Νέας ΣχολιΤο φετινό καλοκαίρι, η ∆ηµοτική Βιβλιο- κής Χρονιάς (2013-2014), η Βιβλιοθήκη θήκη Ασπροπύργου, σε συνεργασία µε το σε συνεργασία µε τα ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ¨F uture Library¨, ένα πρόγραµµα που υπο- ΛΑΙΑ¨ χορηγό των προσπαθειών της στηρίζεται από το ευαγές ίδρυµα, ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, θα διοργανώσει ¨ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ¨, για την υποστή- ∆ιαγωνισµό Ζωγραφικής, για την καλύτερη ριξη των ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών ΒιΧριστουγεννιάτικη Κάρτα. βλιοθηκών της Ελλάδας, συµµετείχε µε Η εκτίµηση των έργων θα γ ίνει από ειδική επιτυχία στην Καλοκαιρινή Ε κστρατεία Ανά- Καλλιτεχν ική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει γνωσης, ∆ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας για την καλύτερη κάρτα. Το βραβείο, για τον µε θέµα: "Στις Βιβλιοθήκες ο Κόσµος καλύτερο ¨ερασιτέχν η¨ ζωγράφο, θα είναι ένα είναι Πολύχρωµος". ¨i pad¨(Apple). Σ’ έναν κόσµο, στον οποίο το ¨γ κρίζο¨ και το ¨µαύρο¨ επιχειρούν να εκφράσουν µόνιµα τη διάθεση των πολιτών, σκιάζοντας κάθε σκέψη για το µέλλον, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου, αποκάλυψε, στα µάτια και στις ψυχές των µικρών φίλων της, έναν κόσµο πολύχ ρωµο. Με σύµµαχο το βιβλίο, υπενθύµισε ότι, υπάρχει κι η αισιόδοξη προοπτική, οι δυσκολίες του σήµερα, να γίνουν η απαρχή της ανόρθωσης του Τόπου και της ζωής µας. Κι αν κρίνει κανείς από τη συµµετοχή στις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης, που εξελίχτηκαν όχι µόνο στο χώρο της, αλλά και σ΄ όλες τις οικιστικές ενότητες του ∆ήµου Ασπροπύργου, το µήνυµα της ελπίδας συγκίνησε πολλούς Ασπροπύργιους, µικρούς και µεγάλους.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ασπροπύργου, µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου ολοκληρώνεται και το πρόγραµµα καταχώρησης των βιβλίων της, ούτως ώστε οι ενδιαφερόµενοι να µπορούν πλέον να επισκέπτονται, διαδικτυακά, την ιστοσελίδα της και να ενηµερώνονται για το υλικό της. Άλλη µία ενδιαφέρουσα δράση, για τη χρονιά 2013-2014, θα ξεκινήσει το Σεπτέµβριο, για τους ∆ηµότες του Ασπρόπυργου. Πρόκειται για τη δωρεάν διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας. (βλέπε σελίδα 10). Τα µαθήµατα θα γίνονται κάθε Τετάρτη, στις 18:00, θα ξεκινήσουν στις 18 Σεπτεµβρίου, κι η διάρκεια της διδασκαλίας θα είναι µιάµιση ώρα».


16

Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013

Θα επικοινωνήσει και προσωπικά

ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου µε κάθε επιτυχόντα Συγχαρητήριο µήνυµα από τον Νίκο Μελετίου σε όσους εισάγονται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο οποίο µεταξύ άλλων καλεί τους νέους φοιτητές να ενώσουν τις δυνάµεις τους στην προσπάθεια ανόρθωσης της πατρίδας

Ο

∆ ήµαρχος Α σπροπύργ ου, Νικόλαος Μ ελετίου, µε τη γνω στοποίηση των ονοµάτων των νέων φοιτητών, έκανε την ακόλουθη δήλω ση:«Το πλήθος των ν έων του Α σπρόπυργ ου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Α .Ε .Ι. και τα Α -Τ.Ε .Ι., αποτυπώνει το εύρος του συλλογ ικού µόχθο υ, που καταβάλλουν όλες οι κοινων ικές συν ιστώ σες της πόλης µας. Επιπλέον, αναδεικνύει την κοινή µας απόφ αση, όλοι οι Α σπροπύργ ιοι, να συµµετάσχουµε πρω ταγωνιστικά στην ανόρθω ση της Π ατρίδας µας, και στην εκ θεµελίων µεταρρύθµιση όλων εκείνων των δο-

Σ

την ανάκληση του διορισµού δύο υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στη ∆ηµοτική Αστυνοµία, προχώρησε χθες ο ∆ήµαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καµίνης, τηρώντας απαρέγκλιτα, όλα όσα ε ίχε δεσµευτε ί, για ελέγχους στα τυ πικά προ σόντα όλων των εργαζοµένων. Το ίδιο β εβαίως θα πρέπε ι να πράξουν όλοι οι ∆ήµαρχοι και αυτοί της ∆υτικής Ατ τικής σε περ ιπτώσεις που εντοπ ίζονται προβλήµα τα, πλαστογραφίες ή παρατ υπίες εγγράφων πρόσληψης κλπ. Το ∆ηµόσιο πρέπ ει να πάψει να είναι ένα απέραντο….χάος. Ο ∆ήµος Αθηναίων γνωστοποίησε ότι, ανακαλείται ο δ ιορισµός ∆ηµοτικού Αστυνοµικού, ο

µών , που θα ξαν αδώ σουν στην Ελλάδα ένα νέο εθνικό όραµα, και θα κάνουν όλους τους Έ λληνες διεκδικητές υψ ηλών στόχων, αντάξιων της κληρονοµιάς µας και των ον είρων µας γ ια τον Τόπο. Ό πω ς κάθε χρόν ο, θα επικοινωνήσω προσω πικά µε όλους τους επιτυχόντες, γ ια ν α τους συγ χαρώ , και να ζητήσω να συµβάλλουν -ως Ενεργ οί Π ολίτεςστους αγώνες της πόλης µας, γ ια την εν δυν άµω ση της κοινων ικής συν οχής, και στις δρά σεις του ∆ήµου, που εκδηλών ον ται µε έγν οια γ ια το Συν άν θρω πο, µε θεµέλιο την κοιν ή µας αγ άπη γ ια τη γ εν έθλια γ η, και ισχυρά ό πλα, την ιστορία, την πν ευµατική και πολιτιστική µας κληρον ο-

µιά ! Θερµά συγχ αρητήρια σε όλους τους επιτυχ όντες, στους Γ ονείς τους, στους Εκπαιδευτικούς, σ΄ όσους στήριξαν τα όνειρα και τις φ ιλοδοξίες τους. Ε πίσης, γ ια όσους έδω σαν συν ειδητά τη µάχη και δ εν κατόρθω σαν την εισαγωγ ή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά και γ ια εκείν ους που θα π ροσπ αθή σουν εκ ν έου ν α πετύχουν σε Σχολή της αρεσκεί ας τους, εύχο µαι δύν αµη ψυχής, γ ια ν α υλοποιήσουν το στόχο τους. Η Ελλάδα κι ο Ασπρόπυργος, έχ ουµε ανάγκη από νέους που ξέρουν να δίνουν µάχ ες, κι να αντιµετω πίζουν ατυχ ίες και αντιξοότητες». ∆ιαβάστε στις σελίδες 8 -9 τα ονόµατα των επιτυχ όντων.

Ε, ρε τι γίνεται στο ∆ηµόσιο που πληρώνουµε «χρυσό»…. Εκτ ός ∆ήµου Αθηναίων καθώς φέροντ αι να είχαν κατ αθέσει πλαστά έγγραφα στ ην υπηρεσία! οποίος διορ ίστηκε τον Σεπτέµβρ ιο του 2010. Ο συγκεκριµένος υπάλληλος φέρεται, κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού του 2009, να έχει προσκοµίσει πλαστογραφηµένο τίτλο σπουδών της αγγλικής γλώσσας. Επίσης, ∆ηµοτικός Αστυνοµικός, του κλάδου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, που διορίστηκε το 2005, φέρετα ι να πλαστογράφησε το απολυτήριο λυκείου. Και για τους δύο ∆ηµοτικούς Αστυνοµικούς

θα κατατεθεί µηνυτήρ ια αναφορά στον αρ µόδιο Εισαγγελέα, ενώ θα γίνει καταλογισµός των αχρε ωστήτ ως καταβληθέντ ων µισθών. Επίσης, µε απόφαση του ∆ηµάρχου Αθηναίων, διατάχθηκε ένορκη διοικητ ική εξ έταση (Ε∆ Ε) για υπάλληλο του κλάδου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Οδηγών, ο οποίος αποδείχτηκε ότι χρησιµοποίησε πλαστό απολυτήριο Λυκείου, κατά την µετάταξή του το 1995 από τον κλάδο

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Καθαριότητας. Το πόρισµά της αναµένεται εντός τριών ηµερών. Επειδή αρκετοί από εργάτες συντηρητέ ς ή εργάτες καθαριότητας έχουν καταλήξει να βρίσκονται σε «βασιλικές θέσε ις» στους ∆ήµους, ενώ οι θέσεις που προσελήφθηκαν είναι διαλυµένα τµήµατα µε ελάχιστους υπαλλήλους, πρέπει να υπάρξ ει δ ιεξοδικός έλεγχος σε κάθε ∆ήµο.

Epikairothta 20130904  
Epikairothta 20130904  
Advertisement