Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4156 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΕΛΙ∆Α 5

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΡΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ «ΜΑΙΜΟΥ» ΕΝ ΟΨΕΙ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η νέα παραγωγή σταφυλιών σε Μέγαρα και Ερυθρές ξεκινά µε σηµαντικά προβλήµατα για τον κλάδο, χαµηλή τιµή πώλησης και µεγάλο κόστος παραγωγής, ενώ φαινόµενα όπως αυτά µε δήθεν οίνους από την Βουλγαρία, αποτελούν αιτία ανησυχίας για την τοπική αγορά παραγωγής κρασιού εξαιρετικής ποιότητας

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Μεγάρων διαμαρτύρεται για τον ΦΑΠ και υιοθετεί την επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΜΙΔΑ στον Αντώνη Σαμαρά

Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ «ΞΕΡΑΘΗΚΕ» ΕΝΩ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΦΤΟΥΝ «ΒΡΟΧΗ» Οι αντικειµενικές αξίες ακινήτων της Εφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, καθώς σπίτια, οικόπεδα και αγροτεµάχια βγαίνουν «στο σφυρί» λόγω ανάγκης σε εξευτελιστικές τιµές

Σελί α 3 Σελ. 2

Νέο επεν υτικό βήµα από την Philip Morris µετά το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο Θα κατασκευάσει αποθήκη καπνού για όλη την Ευρώπη στο Αγρίνιο

Σελί α 13

Όµορφη θερινή νύκτα µε µουσική στην Ψάθα Ο ∆ήµος Μάν ρας Ει υλλίας έκλεισε τις εκ ηλώσεις του Αυγούστου µε µια εν ιαφέρουσα µουσική συνάντηση Σελίδα 13

Ποιοι πέρασαν σε ΑΕΙ Και ΤΕΙ από το 1ο και 2ο Γενικά Λύκεια Ελευσίνας

ΣΕ Λ. 8-9

Συγχαρητήρια στους νέους φοιτητές της ∆υτικής Αττικής Μήνυµα από την Αντιπεριφερειάρχη µε τη ν ευκαιρία της ανακοίνωσης των ονοµάτων Συγχαρητήριο µήνυ µα Βασίλη Τό λη για τους επιτυ χόντες Ελευ σίνας και Μαγούλας Σελίδ α 11


2

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Νέο επενδυτικό βήµα από την Philip Morris µετά το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο Θα κατασκευάσει αποθήκη καπνού για όλη την Ευρώπη στο Αγρίνιο

Μ

ια ακόµη σηµαντική επένδυση στην χώρα µας κάνει η P hilip M orris η οποία διαθέτει µεγάλο εργοστάσιο παραγωγής (Παπαστράτος – θυγατρική) στην περιοχή Ασπροπύργου. Να τονίσουµε ότι πριν 3 περίπου χ ρόνια η εταιρεία είχε κάνει την µεγάλη επένδυση µε το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και σήµερα συνεχ ίζει σε ένα ακόµη µεγαλύτερο βήµα. Σύµφωνα µε τα όσα έγιναν γνωστά µε δελτίο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ

«∆ιαµετακοµιστικό κέν τρο καπν ού γ ια όλη την Ε υρώ πη, στο Αγρίν ιο, δηµιουργ εί η µεγαλύτερη εταιρεία καπνού P hilip M orris, όπως ανακοινώθηκε, παρουσία του Π ρωθυπουργού Α. Σαµαρά και του Υ πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφ ίµων Αθ. Τσαυτάρη Π αρουσία του Π ρωθυπουργ ού κ. Αντώνη Σαµαρά και του Υπουργ ού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφ ίµων κ. Α θαν άσιου Τσαυτάρη, ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας P hilip M orris, κ. Ν ίκος Θ εοφ ιλόπουλος ανακοίνωσε µια ακόµη σηµαντική αναπτυξιακή δράση.

∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Στην φωτο το εργοστά σιο της Παπα στράτος, θυγατρικής της εταιρε ίας Philip Mo rris το οποίο βρ ίσκετα ι στον Ασπρόπυργο και αποτελεί µια ακόµη ση µαντική ε πένδυση.

Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα:

ελληνικές εταιρείες, οι οποίες µε προϊόν των τους, οι µεγάλες εταιρείες σοβαρότητα και υπευθυν ότητα της τη σειρά τους συνήψαν ήδη επεξεργ ασίας καπν ού, προχώ ρησαν διαχείρισης του ΥπΑΑΤ και της Ελλησυµφωνίες µε καλλιεργητές κα- άµεσα σε συµβόλαια µε τους καν ικής Κυβέρν ησης, αποφ άσισε να πνού, ενώσεις ή συν εταιρισµούς πνοκαλλιεργητές. ∆ηλαδή βρήκαν κάν ει την Ε λλάδα και συγ κεκριµέν α (συµβολαιοποιηµέν η συµφωνία) και µεγ άλους παραγωγούς, βρήκαν ενώ - το Αγρίνιο, Κέντρο συλλογής, διακίΗ εταιρεία προχω ρά στoν εκσυγ χρο- µε τη βοήθεια ρευστότητας από την σεις και οµάδες παραγωγών, βρήκαν ν ησης και διαν οµής (logistics) γ ια ν ισµό και την αξιοποίηση των Τράπεζα Π ειραιώς-ΑΤΕ . συν εταιρισµούς, έκαν αν συµβολαιο- ολόκληρη την Ε υρώπη, µε όλα τα παλαιών εγκαταστάσεων της ποιηµέν η παραγωγή. Στις παραπάνω θετικά αποτελέσµατα για την οικοστο Αγρίνιο τις οποίες µετατρέ- Ό πως τόνισε στη διάρκεια της συν έργειες ήρθε η υποστήριξη της νοµία του τόπου, την εν ίσχυση της πουν σε κέντρο διακίνησης συνάντησης ο Υ πουργός Αγροτι- τράπεζας να παράσχει ρευστότητα απασχόλησης µε ευρύτερες επεκτά( logistics) για τις θυγατρικές κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. σ’ αυτή τη συµβολαιοποιηµένη πασεις στον οικονοµικό και κοινωνικό της στην Ευρώπη. Αθανάσιος Τσαυτάρης: «Η συµραγωγή και είν αι ακριβώ ς αυτό το τοµέα. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό της εται- φωνία που κάν αµε 6 µήνες πριν, έχει µον τέλο που θέλουµε ν α προω θήΗ σηµεριν ή συµφωνία είν αι άλλη µια ρείας, από τις εγ καταστάσεις του ήδη σηµαντικά αποτελέσµατα στην σουµε. απόδειξη ότι η στρατηγ ική επιλογή Αγρινίου θα διακιν ούνται ετησίως καλλιέργ εια. Το µοντέλο µίας επιχειρηµατικής και προσπάθεια του ΥπΑΑΤ να στηπερίπου 15.000 τόνοι προϊόντος Γιατί η συγ κεκριµέν η εταιρεία, γ εωργ ίας που έχει σίγ ουρη την καλ- ριχθούµε στα εξαιρετικά ποιοτικά ετησίως. λιέργ εια και σίγ ουρη τη διάθεση των προϊόν τα του τόπου µας προκειµέΣτην πράξη το Αγρίνιο καθίστα- έχοντας συµφωνήσει να πάρει το 50% της ελλην ικής παραγωγής σε αγ ροτικών προϊόντων και υποστηρί- νου ν α κάν ουµε τη γ εωργ ία µε την ται βασικό κέντρο logistics για Ανατολικού τύπου καπν ά, άµεσα είχε ζει την εξω στρέφειά τους. ευρύτερη της έννοια, την πρωτογετη µεγάλη διεθνή καπνοβιοµηεπίπτω ση στους µεταποιητές φύλΜ ε τη συµφωνία που µόλις υπογ ρά- ν ή παραγωγή, τη µεταποίηση και χ ανία, δηµιουργώντας ταυτόλων καπν ού στην Ελλάδα. φηκε, η εταιρεία δείχνοντας και πάλι εµπορία και εξω στρέφ εια, πυλώνα χ ρονα νέες θέσεις εργασίας. εµπιστοσύν η στον Έλληνα καπν οαν άπτυξης της χώ ρας, στέφ εται µε Το Υπουργ είο Αγροτικής Ανάπτυξης Γνω ρίζοντας λοιπόν οι µεταποιητές καλλιεργ ητή και µεταποιητή, στη επιτυχία». και Τροφ ίµων προωθεί εν εργά αν α- ότι έχουν σίγουρη τη διάθεση των πτυξιακές δράσεις γ ια τη στήριξη του πρωτογενούς τοµέα και της επιχ ειρηµατικής δραστηριότητας µε «εργαλείο» τη συµβολαιακή γεωργία. Κύριος στόχος είναι να εξασφ αλιστεί το αγροτικό εισόδηµα, ν α ενισχυθεί η απασχ όληση και φ υσικά η ρευστότητα των παραγωγών. Τα εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά µας προϊόντα και στη συγκεκριµένη περίπτω ση τα χ ρυσά φύλλα του ελληνικού καπνού, γίνονται για µια ακόµη φορά διαβατήριο επιτυχ ίας. Υπενθυµίια εν διαφ έρουσα παράταση γ ια παλιούς κλει- πολιτών µε δεδοµέν ες τις τρέχουσες υποχ ρεώσεις ζεται ότι λίγ ους µήν ες πριν είχε υποδάριθµους που εν διαφέρει εκατοντάδες φ ο- υποβολής δηλώσεων εισοδήµατος Ε 1 (λήξη 30/8) γραφ εί µεταξύ της ελληνικής κυβέρρολογ ούµενους στην ∆υτική Αττική, αλλά καθώ ς και δηλώ σεων περιουσιακής κατάστασης Ε 9 ν ησης, µέσω του ΥπΑΑΤ, και της και τους λογ ιστές, έδω σε το Υπουργείο Οι(λήξη 15/9). Υπεν θυµίζεται πως µέχ ρι το τέλος ισχ ύµεγ αλύτερης εταιρείας καπν ού η κον οµικών γ ια να γίν ουν οµαλά οι δηλώ σεις. Αναφέρει ος των κωδικών οι φορολογούµενοι υποχ ρεούαγ ορά του 50% της ελλην ικής παρα- το Υπουργ είο: «Το Υπουργείο Ο ικονοµικών ανακοινώνει νται να εκδώσουν νέους κωδικούς µε χρήση του γωγ ής καπνών γ ια τα επόµεν α 3 πω ς η ισχ ύς των παλαιών κωδικών του TAXISnet, κλειδαρίθµου και την γνωστή διαδικασία. χρόν ια. Η συµφωνία αυτή είχ ε ως η οποία έληγε 30/8 παρατείν εται µέχ ρι 31 /12 τρέΠ ερισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυν αποτέλεσµα την επέκταση των χ οντος έτους. ση http://w ww.gsis.gr επιλογ ή «Υπηρεσίες προς Π ολίεπιµέρους συµφωνιών αγοράς Η παράταση δίν εται για τη µείω ση της ταλαιπωρίας των τες» και µετά «Εγγραφή Ν έου Χρήστη». επεξεργασµένου καπνού από

Μέχρι τέλος του έτους οι παλιοί κλειδάριθµοι του «Taxis» «Ανάσα» για εκατοντάδες φορολογούµενους στην ∆υτική Αττική εν όψει κατάθεσης δηλώσεων και Ε9

Μ

Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Μεγάρων διαµαρτύρεται για τον ΦΑΠ και υιοθετεί την επιστολή διαµαρτυρίας της ΠΟΜΙ∆Α στον Αντώνη Σαµαρά

Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ «ΞΕΡΑΘΗΚΕ»

ΕΝΩ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΦΤΟΥΝ «ΒΡΟΧΗ»… Τ

ην έντονη ανησυχία της διατυπώνει η Ένωση Ιδιοκτητών Α κινήτων Μεγ άρων σχετικά µε το Φόρο Α κίνητης Περιουσίας (ΦΑ Π), ο οποίος έρχεται ως φορολογ ική καταιγ ίδα σε βάρος ιδιοκτητών της περιοχής, δίνοντας µια ακ όµη επιβάρυνση µέσα στην απίστευτη κρίση της κτηµαταγ οράς η οποία έχει καταρρεύσει.

Σαµαρά. Η επιστολή της ΠΟΜΙ∆Α που µας απέστειλε η Ένωση Ιδιοκτητών Α κινήτων Μεγ άρων αναφέρει:

«ΠΟΜΙ∆Α Προς τον Πρωθυπουργ ό κ. Α ντώνη Σαµαρά Προς τον Α ντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγ ελο Βενιζέλο Στην περιοχή Μεγ άρων εκατοντάδες ιδιοκ τήτες Προς τον Υπουργ ό Οικονοµικών κ. Γιάννη Στουρνάρα ακινήτων βρίσκονται σε αγ ανάκτηση και αδιέξοδο καθώς δεν µπορούν να καλύψουν τους φό- Προς τον Γενικό Γραµµατέα Εσόδων ρους του ΦΑ Π, και βρίσκονται σε δεινή οικ ονοµι- κ. Χάρη Θεοχάρη κή κατάσταση, αφού αρκετοί απ’ αυτούς δεν Εξαιρετικά επείγον έχουν ούτε δουλειά! Στο µεταξύ οι αξίες των ακινήτων έχουν πέσει Κραυγές απελπισίας και αγ ανάκτησης καταφθάστον πάτο στην περιοχή, ενώ σε αγ οραστικό νουν απ’ όλη τη χώρα από χιλιάδες ιδιοκτήτες επίπεδο δεν κινείται τίποτα. ∆εν υπάρχει ρευστό που βρίσκονται σε πλήρη πραγ µατική αδυναµία και εν διαφέρον γ ια αγορές. Η κατάσταση αδιεξόδου µάλιστα έχει οδηγ ήσει ν α καταβάλ ουν µέχρι αύριο τα απίστευτα και αλλεπάλληλα ποσά που τους βεβαιώθηκαν ως οφειιδιοκτήτες να πωλούν σπίτια και άλλα ακίνητα λές γ ια Φόρο Α κίνητης Περιουσίας 2011 και και αγ ροτεµάχια σε εξευτελιστικές τιµές που δεν ανταποκ ρίνονται ούτε στην τραγ ική πραγ - 2012. Ελάχ ιστοι είναι οι φορολογ ούµεν οι που έχουν παραµατικότητα. Σπίτια βγ αίνουν στο «σφυρί» αντί λάβει ταχυδροµικ ά τα εκκαθαριστικά σηµειώ«πινακίου φακής», αρκεί ν α κάνει κάποιος µια έρευν α αγ οράς, το ίδιο και αγροτεµάχ ια σε τιµές εξευ- µατα, και ακόµη λ ιγότεροι είναι εκείν οι που έχ ουν πραγ µατική γ νώση και πρόσβαση στα αναρτητελ ιστικές… Κατά συν έπεια οι λεγ όµενες αντικειµενικές αξίες µένα στη Γ.Γ.Π.Σ. σηµειώµατα και τα εξον τωτικά ποσά οφειλών που προκύπτουν από αυτά. της Εφορίας Ελευσίνας (πρώην Μεγ άρων) σε Ο αποκρουστικός χαρακτήρας του φόρου αυκαµία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην άθλια πραγ µατικότητα, αλλ ά αποτελούν «καν όνα» τού φαίνεται ανάγ λυφα όχι µόνον γ ιατί υπολογ ια συν τελεστή φορολόγ ησης των ιδιοκτητών ακιν ή- γ ίζεται µε δηµευτικούς φορολογ ικούς συντελεστές, µε εξωπραγ µατικές «αντικειµενικές αξίτων . ες» και επί της συνολικής περιουσίας των φορολογ ουµένων η οποία έχει απαξιωθεί πλήρως από ∆ιαµαρτυρία από ΠΟΜΙ∆Α και Ένωση την ίδια την παράλογ η φορολογ ία, αλλ ά γ ιατί Ιδιοκτητών Α κινήτων Μεγ άρων ακόµη και στην εφάπαξ εξόφλησή του, δεν παρέχεται Η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Μεγάρων , διαµαρτυ- ούτε ένα ευρώ έκπτωσης σε όσους φορολογ ούµενους ρόµενη υιοθετεί πλήρως την Επιστολή ∆ιαµαρ- έχουν αποµείνει όρθιοι και παλ εύουν να είν αι συν επείς τυρίας της ΠΟΜΙ∆Α (Πανελλ ήν ια Οµοσπον δία Ιδιο- στις υποχρεώσεις τους! Γι΄αυτό σας καλ ούµε: κτητών Α κιν ήτων ) προς τον Πρωθυπουργό Αν τών η

1. Να επανεξετάσετε όλ α όσα παραπάν ω σας αν αφέρουµε, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του σχεδιαζόµεν ου εν ιαίου φόρου ακιν ήτων , 2. Να προβείτε σε άµεση δίµην η παράταση της προθεσµίας εξόφλ ησης του ΦΑ Π 2011 και ν α ακολ ουθήσουν οι δόσεις του ΦΑ Π 2012 , 3. Να προβείτε σε άµεση θέσπιση ουσιαστικής έκπτωσης σε όσους φορολ ογούµεν ους µπορούν ακόµη ν α προβούν σε συν ολ ική εξόφληση του φόρου, 4. Να επεκτείν ετε κάθε ρύθµιση αν αστολής πλειστηριασµών κατά ακιν ήτων από πιστωτικά ιδρύµατα, και στους πλειστηριασµούς λόγω οφειλών προς το ∆ηµόσιο, που σε λ ίγ ο ΑΥΤΟΙ θα είν αι το κυρίαρχο κοινων ικό πρόβληµα, 5. Να θεσπίσετε τη δυνατότητα εξόφλ ησης των φόρων ακίνητης περιουσίας µε µον οµερή εκχώρηση ακιν ήτων προς το ∆ηµόσιο και 6. Να καταργ ήσετε τις ποιν ικές συνέπειες σε βάρος όσων οφείλουν φόρους από κατοχή ακιν ήτων (ΦΑ Π, ΕΕΤΗ∆Ε κλπ.), όχ ι µόν ον γ ιατί είν αι ν τροπή ν α ισχ ύει τέτοια ν οµοθεσία σε βάρος των «ν οικοκυραίων» της χώρας αυτής, αλλ ά και γ ιατί η χώρα µας δεν διαθέτει αρκετές φυλακές γ ια ν α την εφαρµόσει… Για το ∆ιοικητικό Συµβούλ ιο της ΠΟΜΙ∆Α Ο Πρόεδρος Στράτος Ι. Παραδιάς ∆ικηγ όρος Α .Π. Α θηνών Πρόεδρος ΠΟΜΙ∆Α –UIPI Σοφοκλέους 7, Α θήνα 10559.»

Κάντε γνωστή την επιχείρησή σας!

∆ιαφηµιστείτε στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 5543682 Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή


4

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Με την χορηγία της Αντιπεριφέρειας

∆υτικής Αττικής θεατρική παράσταση στα Βίλια Π

λήθος κόσµου γέµισε ασφυκτικά η πλατεία της εκκλησίας στα Βίλια στις 10.8. για να απολαύσει την όµορφη θεατρική παράσταση «Σύντροφε Μ εγαλειότατε», που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Λ αµπέτεια 2013». Η παράσταση ήταν µια χορηγία της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής µε τη συνεργασία του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και ήταν µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Να σηµειώσουµε σχετικά την εκδήλωση αυτή ότι παρόντες στης εκδήλωση ήταν η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου, ο Περιφερειακός Σύµβουλος και ∆ιοικητής του Θριασίου Νοσοκοµείου κος Άγγελος Λ ίοσης, ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας κος Γιώργος ∆ρίκος, Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων. Η Αντιπεριφερειάρχης Μ ιλώντας η Σταυρούλα ∆ήµου κατά το σύντοµο χαιρετισµό της σηµείωσε: «Σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στην εκδήλωση. Μια θεατρική παράσταση προσφορά της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής στους κατοίκους των Βιλλίων και των γύρω περιοχών, που εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Λ αµπέτεια 2013», που γ ίνονται προς τιµήν της µεγάλης ελλην ίδας ηθοποιού Έλλης Λαµπέτη που κατα-

γόταν από τα Βίλια. Η παράσταση µε τίτλο «Σύντροφε Μεγαλειότατε», που θα δούµε απόψε, έρχεται να προσφέρει στιγµές γέλιου και χαλάρωσης σε αυτή την όµορφη καλοκαιρινή βραδιά. Στιγµές που έχουµε όλοι ανάγ κη, διότι όλο αυτό το διάστηµα έχουµε βοµβαρδιστεί από σκληρά µέτρα πρωτόγνωρα για την κοινωνία µας. Η Ελλάδα µας, φίλες και φίλοι, είναι η χώρα που γέννησε τον πολιτισµό και έφερε το χαµόγελο στα χ είλη των ανθρώπων. Ένα χαµόγελο που στο χ έρι µας είναι να το διατηρήσουµε και να µη µας πάρει από κάτω. Στη θεατρική παράσταση συµµετέχουν γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Γ ιάννης Μποσταντζόγλου, η Ελένη Φιλίνη, ο Γ ιώργος Ματαράγκας, ο Πέτρος Ξεκούκης και άλλοι. Ε πιδιώ κουµε µε αυτό τον τρόπο, ως Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, µέσα στην καρδιά του καλοκαιριού να χρωµατίσουµε το γκρίζο τοπίο και να δηµιουργήσουµε ένα κλίµα ευφορίας και χαλάρωσης. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω στην περιοχή µας τους επισκέπτες και τους τουρίστες που παραθερίζουν εδώ αυτό τον καιρό. Η ∆υτική Αττική παρουσιάζει απείρου κάλλους φυσικά τοπία και δάση, υπέροχες και καθαρές παραλίες, πλήθος αρχαιολογικών και θρησκευτικών µνηµείων και έχ ει το συγκριτικό πλεονέκτηµα ότι βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα. Σας καλούµε λοιπόν να προσκαλέσετε και τους φίλους σας να µας επισκεφθούν και να περάσουν αξέχαστες διακοπές. Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω το ∆ήµαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας κο Γιώργο ∆ρίκο και τους συν εργάτες του για τη βοήθεια στην πραγµατοποίηση της σηµερινής εκδήλωσης και να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή διασκέδαση».

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA


5

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΡΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ «ΜΑΙΜΟΥ» ΕΝ ΟΨΕΙ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η νέα παραγωγή σταφυλιών σε Μέγαρα και Ερυθρές ξεκινά, µε σηµαντικά προβλήµατα για τον κλάδο, χαµηλή τιµή πώλησης και µεγάλο κόστος παραγωγής, ενώ φαινόµενα όπως αυτά µε δήθεν οίνους από την Βουλγαρία, αποτελούν αιτία ανησυχίας για την τοπική αγορά παραγωγής κρασιού εξαιρετικής ποιότητας

Η

παραγωγή σταφυλιών που προορίζεται για µούστο και η παραγωγή κρασιών και παραγώγων, είναι ένα σηµαντικός τοµέας για την αγροτική τοπική οικονοµία στα Μέγαρα, τις Ερυθρές και την ∆υτική Αττική γενικότερα. Ο κλάδος αντιµετωπίζει µεγ άλη ανταγωνιστικότητα τα τελευταία χ ρόνια, µε αποτέλεσµα ιδιαίτερα οι παραγωγοί σταφυλιών της περιοχ ής µας να βρίσκονται σε δεινή θέση, καθώς το κόστος παραγωγής είναι ακόµη και µικρότερο από το κόστος πώλησης (της ετήσιας δηλαδή παραγωγής…) σταφυλιών. Π αράλληλα µεγάλος ανταγωνισµός και εµπόδια υπάρχουν σήµερα µέσα στην κρίση, µε τις επιχειρήσεις παραγωγής κρασιού στην περιοχή ∆υτικής Αττικής. Η νέα περίοδος παραγωγής σταφυλιών και µούστου για την παραγωγή των νέων κρασιών ξεκινά µέσα στον Σεπτέµβριο και ο κλάδος στην ∆υτική Αττική είναι ανάστατος από γεγονότα που δηµιουργούν επιπλέον προβλήµατα. Όπως η εισαγωγή κρασιών «µαιµού» από την Βουλγαρία, τα οποία όπως διαπιστώθηκε µετά από ελέγχους µόνο κρασιά κανονικά δεν ήταν, σύµφωνα µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η προστασία του κλάδου αποτελεί θέµα µείζονος σηµασίας για την ∆υτική Αττική.

ντας προβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού στον αµπελοοινικό τοµέα. Τα προϊόντα αυτά έχουν δεσµευθεί από τις ελεγκτικές αρχ ές της χώρας µας και βρίσκονται στη διαδικασία επαν αποστολής τους στη Βουλγαρία. Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο επιτρέπεται η διακίνηση αµπελοοινικών προϊόντων από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα µας µε την προϋπόθεση ότι στην επισήµανση τους θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης ή η έκφραση «οίνος Ευρωπαϊκής Κοινότητας» στην περίπτωση οίνου που έχει προκύψει από αν άµειξη οίνων προερχόµενων από διάφορα κράτη µέλη.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΝΙ ΜΕΓΑΡΩΝ Οι παραγωγοί σταφυλιών θα πρέπει να ενισχ υθούν ώστε να επιβιώσουν µέσα στην κρίση και να µην χαθούν οι αµπελώνες στα Μ έγαρα και τις Ερυθρές που παράγουν εξαιρετικής ποιότητας σταφύλια, που στην συνέχεια παραγάγουν εξαιρετικής ποιότητας οίνους. Ένα πάγιο αίτηµα των παραγωγών είναι να αυξηθεί η τιµή αγοράς των σταφυλιών τους, που βρίσκονται σε επίπεδα δεκαετίες 1990, όπως λένε. Παράλληλα ο κλάδος οίνου πρέπει να προστατευτεί από φαινόµενα σ’ αυτό που αποκάλυψε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε δήθεν οίνους από την Βουλγαρία, γιατί η νόθευση δηµιουργεί δυσµενή

κατάσταση στην αγορά, µε τα «µαϊµού» να περιορίζουν την αγορά για τα εξαιρετικής ποιότητας κρασιά.

Το Υπουργείο για οίνους «µαϊµού»…. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε δελτίο του: «Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης , όπως έκαναν γνωστό, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται για την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας στον αµπελοοινικό τοµέα πραγ µατοποίησαν ελέγ χους σε προϊόντα ενδοκοινοτικής προέλευσης και συγκεκριµένα σε προϊόντα σε µορφή χύµα

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

που προέρχονταν από τη Βουλγαρία και διακινούνταν ως οίνοι. Από δειγµατοληψίες που πραγ µατοποιήθηκαν στις οινοποιητικές επιχειρήσεις που παρέλαβαν τα προϊόντα αυτά διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν είχαν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις κοινοτικές διατάξεις για να χαρακτηριστούν ως οίνοι δεν ήταν δηλαδή οινικά προϊόντα. ∆εδοµένου ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονταν από οινοποιητικές επιχ ειρήσεις της Βουλγαρίας, µε έγγραφο του Γεν. Γ ραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων γνωστοποιήθηκε στις Βουλγαρικές αρχές το συγκεκριµένο

γεγονός καθώς και τα αποτελέσµατα των χηµικών και ισοτοπικών αναλύσεων των εν λόγω προϊόντων που αποδεικνύουν την προσθήκη εξωγενούς νερού και ζάχ αρης επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για αυθεντικούς οίνους. Στο εν λόγω έγγραφο που κοιν οποιήθηκε και στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ε υρωπαϊκής Ε πιτροπής εφιστούµε την προσοχή των αρµόδιων βουλγαρικών αρχών για τον έλεγ χο των οιν οποιητικών επιχειρήσεων της Βουλγαρίας προκειµένου να τηρείται η Ενωσιακή Νοµοθεσία και να αποφεύγεται η διατάραξη της αγοράς µε προϊόντα µη αµπελοοινικής προέλευσης τα οποία διακινούνται και επισηµαίνονται ως ΟΙΝΟΙ δηµιουργώ-

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης επισηµαίνει ότι: «Προκειµένου να προστατεύσουµε το εισόδηµα των Ελλήνων οινοπαραγωγών και κυρίως στοχεύοντας στην ασφάλεια και τη µη παραπλάνηση των Ελλήνων καταναλωτών εντατικοποιούµε τους ελέγ χους στα αµπελοοινικά προϊόντα που διακινούνται από άλλα κράτη – µέλη της Ε υρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα µας. Ο οίνος είναι αγροτικό προϊόν και προτεραιότητά µας είναι να προστατεύσουµε τα ελλην ικά αγ ροτικά προϊόντα προκειµένου να δηµιουργήσουµε συν θήκες υγιούς ανταγωνισµού και βιω σιµότητας του αµπελοοιν ικού τοµέα».


6

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Η ΟΛΤΕΕ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:

«Αίτηση θεραπείας» προς τον Υπουργό Παιδείας µέσω της ∆/νσης Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής

Η

Ο µοσπον δία Λειτουργών Τεχν ικών Ε παγγελµατικής Ε κπαίδευσης (συντοµογ ραφία ΟΛΤΕΕ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Τεχνικής Εκπαίδευσης της περιοχ ής µας που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, ν α προχω ρήσουν σε κιν ήσεις υπερασπιζόµενοι τα επαγ γ ελµατικούς δικαιώ µατα. Π ιο συγ κεκριµέν α η Ο µοσπονδία τους προτείνει να κάνουν άµεσα «Αίτηση Θεραπείας» προς τον Υ πουργό Π αιδείας µε σχετική κατάθεση του εγγράφου στην ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής ή σε όποια ∆ιεύθυν ση υπάγονται. Αναφέρει το εν ηµερωτικό της Οµοσπον δίας: «Ο .Λ .Τ.Ε.Ε. , Αθήνα, 28-8 -2013 Αριθµ. ∆.Τ.: 072 Αιτήσεις ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εκπαιδευτικών σε ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Μ ε το άρθρο 82 του Ν . 4172/2013 (ΦΕ Κ 167, τ.Α ΄/23-7-2013), καταργήθηκαν ειδικότητες εκπαιδευτικών (παρ. 1). Το προσω πικό των καταργουµένων ειδικοτήτων τέθηκε σε διαθεσιµότητα από τις 22-7 -2013 (παρ. 2) , εξαιρούµενων όσων εµπίπτουν στους όρους και προϋποθέσεις συγκεκριµένων κατηγοριών ( παρ. 3).

να εφαρµόσει άµεσα το Νόµο και να εντάξει στις εξαιρέσεις τους εκπαιδευτικούς που το δικαιούνται. Για ν α πετύχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα, πρέπει ο κάθε θιγόµενος Εκπαιδευτικός να υποβάλλει ατοµικά «Αίτηση Θεραπείας» προς τον Υ πουργό, διά της οικείας ∆ιεύθυν σης Β΄βάθµιας Ε κπαίδευσης. Για ν α βοηθήσουµε τους ενδιαφ εροµένους, συντάξαµε µε την βοήθεια του ν οµικού µας συµπαραστάτη Καθηγητή Γ. Κατρούγ καλου, τρία υποδείγµατα «Αιτήσεων Θεραπείας» (έν α γ ια κάθε µια από τις περιπτώ σεις β΄, γ ΄και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 82), τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ω ς υπόδειγ µα γ ια να τροποποιηθούν - προσαρµοσθούν στην εκάστοτε περίπτωση (δίν ονται οι ηλεκτρονικές διευθύν σεις γ ια υποδείγ µατα): Π ερίπτω ση β’ ): https://docs.google.com/ document/ d/1TO d18W03fn7qjM J91N4giPP pnd36a5Ta Wptmw mViIx8/edit?usp=sharing Π ερίπτω ση γ’ ): https://docs.google.com/ document/ d/1PHHwTy aFAOyv4ovlsmC x37H zxC nxjQR2 P ozdM zsE 2fs/edit?usp=sharing Π ερίπτω ση ε’ ): https://docs.google.com/ Το Υπουργ είο Π αιδείας, καταστρατηγώντας document/ τις προβλέψεις του Ν όµου, έθεσε σε διαθε- d/1lw eskyQGCLA6b94lLLdGNQ uWhbE tQhG σιµότητα και εκπαιδευτικούς που εDo9V1bLqV 7s/edit?usp=sharing ντάσσονται στις εξαιρέσιµες κατηγορί- Π ατήστε το link, µετά File, download ες, παρότι αυτοί έχουν καταθέσει αιτήas, Microsoft Wor d και επεξεργαστείτε σεις µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογη- το αρχ είο αντικαθιστώντας τις επισηµασµέτικά, µε την αιτιολογία ότι οι ίδιοι ( οι ν ες µε κίτριν η υπογ ράµµιση περιοχές του εκπαιδευτικοί, και όχ ι τα προστατευό- κειµέν ου. µενα από αυτούς µέλη) , είχαν φορολο- Αφού καταθέσετε την αίτηση στη ∆ιεύγητέο εισόδηµα µεγαλύτερο από θυνση στην οποία ανήκετε, στη συν έχεια 12.000 Ευρώ ! σκαν αρήστε την (ώ στε ν α φαίν εται επάνω Η Οµοσπον δία µας, µε την µε αρ. 267/21- σε αυτή ο αριθµός πρωτοκόλλου) και στείλ8 -2013 επιστολή, κάλεσε το Υ πουργείο τε το ηλεκτρον ικό αρχείο στο e-mail της

Οµοσπον δίας µας µε την ένδειξη: «κοινοποίηση στην ΟΛ ΤΕΕ για να ενεργήσει εκ µέρους µου και για λογαριασµό µου στο Συνήγορο του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή». Από εκεί και πέρα θα το προωθήσουµε εµείς ( αν στο µεταξύ δεν έχ ει ανταποκριθεί θετικά το Υ πουργείο) . Συν άδελφοι. Η Οµοσπονδία µας έχ ει επανειληµµένα τοποθετηθεί ξεκάθαρα ΕΝΑΝΤΙΑ στις ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ, στις υποχ ρεωτικές Μ ΕΤΑΤΑΞΕΙΣ και στις ΑΠΟΛ ΥΣΕΙΣ Εκπαιδευτικών. ΟΛΟΙ οι συν άδελφοί µας που έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα, αλλά και αυτοί που έχουν εξαιρεθεί από αυτήν και έχουν τοποθετηθεί σε διοικητικές θέσεις του Υπουργ είου, γ ια µας είν αι και θα µείν ουν εν ενεργεία Εκπαιδευτικοί Λ ειτουργοί, και η θέση τους είν αι πίσω στα σχολεία µας, στις τάξεις και στους µαθητές µας. Ω στόσο, οφείλουµε να υποστηρίξουµε

όλους τους συναδέλφους εκείνους που υφ ίστανται πρώτοι την αυθαιρεσία του Κράτους, το οποίο θεω ρεί ότι µπορεί να αυθαιρετεί αν εξέλεγ κτα, σε βάρος µάλιστα υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών ( προστάτες µονογεϊκών οικογενειών, παιδιών µε αναπηρία, κλπ) τους οποίους δήθεν ήθελε να «προστατέψ ει» από το ολοκαύτωµα του Νόµου 4172/2013, µε τον οποίο «βίασε» βάναυσα και απροκάλυπτα 2.500 εκπαιδευτικούς, 26.000 µαθητές, τις οικογένειές τους, και την Τεχ νική Επαγγελµατική Εκπαίδευση στο σύνολό της. Ο ΑΓΩΝΑ Σ µας είν αι τώ ρα ΟΛΟΜΕΤΩΠΟ Σ. Θα χ ρησιµοποιήσουµε όλα τα «όπλα», ακόµα και αυτά που µας δίνει το ίδιο το Σύστηµα και οι Νόµοι που νοµοθετεί... ∆εν θα αφήσουµε ΚΑ ΝΕΝΑ ΣΥ ΝΑ∆ΕΛ ΦΟ στην ΤΥΧΗ του!! ΟΛ ΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕΧΡ Ι ΤΗ Ν ΤΕΛ ΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ !», αναφέρει η ΟΛ ΤΕΕ.


7

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, Οµοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας

Έντονη κριτική από τρεις φορείς

για παιδικούς σταθµούς Γ

ια χιλιάδες παιδιά που έµειν αν εκτός παιδιών σταθµών των ∆ήµων, κάν ουν λόγο οι οργ ανώσεις: Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, Ο µοσπονδία Γ υναικών Ελλάδος, Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γ ονέων Μ αθητών Ελλάδος. Σε ένα κείµενο µε έντονο χρώµα ΚΚΕ, κάνουν σαφ ή και έντονη διαµαρτυρία για την µείωση των πιστώσεων γ ια τις δοµές παιδικών σταθµών και νηπιαγωγεία στους ∆ήµους και ∆ηµόσια Π αιδεία. Τα αιτήµατα τους είναι πολλά ορθά και ενδιαφέροντα, όµω ς όπως τα διαβάζει καν είς, αναλογικά µε την κατάσταση βιώνει η χώρα µε την κρίση που είναι απίστευτη, φαίν ονται µάλλον υπερβολικά ευχ ολόγια που δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ πράξη στο σύνολό τους τουλάχ ιστον…. Γιατί το θέµα δεν είναι µόνο τα δίκαια κατά τα άλλα αιτήµατα, αλλά και το πώς θα υλοποιηθούν, µε ποιους πόρους και ποια διαθέσιµα κονδύλια. Γιατί χω ρίς κον δύλία όλα είν αι αδύνατα. Π αραθέτουµε την κοιν ή επίκαιρη αν ακοίνω ση. Στην κοινή ανακοίνω ση των τριών φορέων αναφέρονται: «Σήµερα που ο λαός έχ ει εξαθλιωθεί από την αντιλαϊκή πολιτική της συγκυβέρνησης Ν∆ -ΠΑΣΟΚ, που συνεχώς µειώνονται οι µισθοί, που η ανεργ ία έχ ει φτάσει στο «κόκκινο», που χιλιάδες οικογένειες απειλούνται µε πλειστηριασµούς των σπιτιών τους, οι νέοι γονείς, τα νέα ζευγάρια που παλεύουν για τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους, αντιµετωπίζουν ακόµα ένα µεγάλο πρόβληµα, αυτό των ΠΑΙ∆ΙΚΩ Ν ΣΤΑΘΜΩ Ν!!!!! Αυτές τις µέρες ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και η κατάσταση είναι εκρηκτική. Π αιδικοί σταθµοί έχουν κλείσει ή συρρικνώθηκαν, το προσωπικό δεν φτάνει, οι συµβάσεις πολλών εργαζοµένων έχουν λήξει ή λήγ ουν, πολλοί είναι απλήρωτοι. Τα κον δύλια των δήµων ανά παιδί έχ ουν µειωθεί. Α υτό σηµαίν ει: υποβαθµισµένο φ αγητό, λειψή καθαριότητα, θέρµανση, έλλειψη αναλώσιµων υλικών και βέβαια τροφεία που οι γονείς δεν µπορούν να πληρώσουν. Ήδη πολλοί χρω στάνε και απειλούνται από τις ∆ηµοτικές αρχ ές ότι τα παιδιά τους θα «πεταχ τούν» εκτός παιδικών σταθµών. Ταυτόχρον α, οι αιτήσεις µέσω προγράµµατος

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

ΜΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» Καθηµερινή προβολή και σίγουρα αποτελέσµατα Τηλεφωνήστε µας στο 210 5543682

ΕΣΠΑ ξεπέρασαν τις 98.000 ενώ χ ιλιάδες παιδιά απορρίφ θηκαν από το πρόγραµµα µε βάση τις απαιτούµενες προϋποθέσεις: µείωση του φ ετινού ορίου εισοδήµατος ενώ παίρνεται υπόψη το εισόδηµα του 2011 και πλέον είναι πολλοί οι απολυµένοι, άνεργοι κλπ. Χιλιάδες παιδιά µέν ουν και φ έτος εκτός δηµοτικών βρεφονηπιακών σταθµών, σε όλη τη χώρα, καθώς χ ιλιάδες αιτήσεις απορρίφθηκαν ενώ ακόµα περισσότερες οικογένειες δεν έκαναν καν αίτηση γ ιατί δεν πληρούν τα κριτήρια που τέθηκαν όχι µόν ο από το Ε ΣΠΑ αλλά και από τους δήµους. Ε πιπλέον, αν καν είς υπολογ ίσει τις πραγ µατικές αν άγ κες γ ια προσχολική αγωγή µε βάση τον αριθµό των παιδιών αυτής της ηλικίας που υπάρχουν σε κάθε περιοχή, γ ίν εται φαν ερός ο τεράστιος όγ κος παιδιών που µένουν τελικά εκτός σταθµών. Το πρόβληµα οξύνεται ακόµα περισσότερο καθώς, µε εντολή του Υ πουργείου Παιδείας, δε γίνονται εγγραφές προνηπίων στα νηπιαγωγεία λόγω των συγχωνεύσεων και της µείωσης των εκπαιδευτικών. Αυτό σηµαίν ει ότι οι παιδικοί σταθµοί θα κληθούν ν α περιλάβουν και τα προν ήπια. Η κυβέρν ηση, µε την πολιτική της, δεν υπολογίζει ούτε τις «τρυφερές ηλικίες», φέρνει στα όρια της απόγνωσης χιλιάδες νέα ζευγάρια. Οι ∆ηµοτικές αρχές υλοποιούν κατά γράµµα τη βάρβαρη αντεργατική πολιτική της κυβέρν ησης. Βάζουν πλάτη στην ιδιωτικοποίηση - εµπορευµατοποίηση και σε αυτή τη δοµή πρόνοιας, δέχτηκαν τη µείωση της χ ρηµατοδότησης στους ∆ήµους, δεν υπολογίζουν τις ανάγκες των νέων ζευγαριών και των παιδιών τους. ∆ε θα επιτρέψουµε να γίνουν οι ανάγκες των παιδιών των λαϊκών οικογε-

νειών εµπόρευµα! Η πολιτική Ε υρω παϊκής Ένωσης, Συγ κυβέρν ησης, ∆ηµάρχων θα µας βρει απέναντί της! Ενώ νουµε τη φωνή µας µε όλους τους εργαζόµενους γονείς, ιδιαίτερα τις νέες µητέρες, τις γυναίκες του καθηµερινού µόχ θου, τα νέα ζευγάρια που πασχ ίζουν να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Καλούµε τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες, τους άνεργους και τις άνεργες, τις εργαζόµενες στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, συνολικά τις λαϊκές οικογένειες σε ξεσηκω µό! Σε οργ ανωµέν η δράση, χω ρίς καµία αν αµον ή, ν α αποτρέψουµε αυτή την πολιτική που απολύει εργ αζόµεν ους, κλείν ει παιδικούς σταθµούς, που εµπορευµατοποιεί τις ανάγ κες των µικρών παιδιών και των οικογ ενειών τους. Να ενώσουν τις δυνάµεις τους σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, και να αγωνιστούν διεκδικώντας: • Α ποκλειστικά Κρατικούς – ∆ωρεάν - Σύγχρονους και Ασφ αλείς Π αιδικούς Σταθµούς µε κτιριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδοµή, επάρκεια και ποιότητα φαγ ητού. • Μόνιµο, εξειδικευµένο και επαρκές προσωπικό, µε τον εν ιαίο φορέα προσχολικής αγωγή µε ευθύν η του κράτους και εν ιαίο παιδαγωγικό πρόγ ραµµα. • Να µην κλείσει κανένας παιδικός, βρεφονηπιακός σταθµός. Ν α δηµιουργ ηθούν νέοι, γιατί δεν επαρκούν. • Τώρα άµεσες προσλήψεις προσωπικού για να καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων και να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά Ελλήνων και µεταναστών χω ρίς όρους και προϋποθέσεις. • Να µη γίνει καµιά απόλυση. Ν α µον ιµοποιηθούν όλοι οι συµβασιούχοι χω ρίς όρους και προϋποθέσεις. Σταθερή και µόν ιµη δουλειά για όλους τους εργαζόµενους µε 6ωρο, 5ηµερο, 30ω ρο. • Καµία πληρωµή από τους γονείς. Να καταργηθούν όλα τα τροφεία. • Γ ενναία χ ρηµατοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισµό τώρα! Τα δικαιώµατα των παιδιών µας είναι δική µας ευθύνη!» αναφέρει η ανακοίνω ση.


8

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Επώνυµο ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΒΑΡΑΣΣΑΣ ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΒΟΥΚΙΑΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟ ∆ΟΣΗΣ ΖΙΩΓΑ ΖΟΥΚΑ ΙΩΣΗΦΙ∆Η

Όνοµα ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ

Όν. Πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΝΕΛΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΥΛΖΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ

Όν. Μητρός ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΑ ΕΥ∆ΟΞΙΑ ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΟΙΣΑΒΒΑ ΛΙΑΝ ΜΑΡ

ΚΑΛΛΙΓΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΚΑΤΣΙΦΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΛΑΠΑ ΚΟΛΛΙΑ ΚΟΝ∆ΥΛΗ ΚΡΙΤΣΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΟΝΤΗΣ ΛΙΓΓΟΥ ΛΥΓ∆ΑΣ ΛΥΤΙ∆ΗΣ ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΑΡΑΣΟΓΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝ

ΜΑΡΡΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΜΟΡΦΟΝΙ∆ΗΣ ΜΠΑΡ∆ΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΖΑΦΕΡΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΚΟΥΡ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ ΕΜΠ

ΚΡΙΣΤΑΚ

ΑΝΙΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)

ΕΚΠΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ

ΕΛΕΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΕΠΠΑ ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΠΟΓΚΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆Η ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΡΕΠΑ Σ

ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΛΟΡΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΗΡΙ∆ΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΛΓΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Σχολή Επιτυχίας Ίδρυµα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α . ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Τ.Ε. ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙ ΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ∆ΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΝΑ ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΚΠΑ ΟΠΑ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΠΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΗΓΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙ

ΣΑΜΠΑΝΗ ΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΡΟ∆ΟΣ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΚΛΑΒΟΥ

ΖΩΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΕΤΑΒΑΤΖΗΣ ΜΥΖΥΡΙ ΝΕΡΑΝΤ ΖΗΣ ΝΤΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΜΑΞΙ∆Η

ΤΕΙ ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΤΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ ΣΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

ΣΤΑΜΑΤΗ

ΜΕΛΕΤΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΧΡΥΣΑΦΩ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΤΟΣΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΛΙΩΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΑΚΩΝΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΤΣΑΛΑ ΤΣΑΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΓΚΡΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ ΝΟΣ

ΦΑΤΜΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΤΖΕΝΣΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑ∆Α) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ

ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΕΝΗ

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΕΝΕΡΓ ΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ∆ΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΧΗΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜ ΗΣ (ΠΕΙ ΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΧΟΒΟΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΑΠΟΥΛΑ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟΓΟΝΙ∆ΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΟΖΙΟΛΟΥ

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α 12 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 10% ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


9

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Επώνυµο ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΣΗΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΙ∆Η

Όνοµα

Όν. Πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΓΚΙΟΚΑ ΓΚΟΥΝΤΗ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΗΛΙΑΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΖΩΙΤΣΑ

∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ

Όν. Μητρός

Σχολή Επιτυχίας

Ίδρυµα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΠΑ ∆ΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΠΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΜΠΙΓΙΑΤ

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΚΠΑ

ΕΠΑΜΕΙ ΝΩΝ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛ

ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ

ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΟΛΓΑ

∆ΟΥΚΑΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ

ΖΟΡΜΠΑΛΑ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΛΑΙΤΖΙ∆Η

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΦΑΡΜΟΣΜ ΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜ ΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΟΦΙΑ

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΚΟΛΙΝΙΑΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α .

ΕΚΠΑ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ∆ΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΟΠΑ ΕΚΠΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΡΘΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ

ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΑΤΟ

ΜΕΓΚΙ

ΑΛΦΟΝΣ

ΜΙΡΑΝΤΑ

ΜΙΛΗΣΗ

ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ

ΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΚΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΕΠΠΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙ ΡΑΙΑΣ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ∆ΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΡΕΝΙ ΕΡΗΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΡΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ

ΡΟΚΑΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΛΓΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΙΕΤΟΥ ΣΙΦΑΚΑΚΗΣ ΣΚΛΙΑ ΣΟΥΡ∆ΗΣ ΣΤΑΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙ∆Α) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓ ΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΠΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΤΑΜΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

ΧΡΥΣΩ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.)

ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΠΗ ΤΑΟΥΞΗΣ ΤΟΥΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΤΣΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΤΖΗ ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΧΟΤΖΑΡΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΑΣΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΣΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΜΙΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝ

ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙ ΣΟΦΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΦΑΤΜΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΤΑ

ΨΩΜΑ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΑ

ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΓΚΑΤΖΙΕΒΑ ΓΚΙΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ

ΚΤΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΒΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΛΙΑΣΚΟΣ ΛΙΑΣΚΟΥ ΛΩΛΟΥ ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ

ΣΕΜ ΕΡΤΣΙ∆ΗΣ

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ

ΕΙΡΗΝΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜ ΗΣ (ΠΕΙ ΡΑΙΑΣ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙ∆Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΠΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΠΑ ΟΠΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝ ∆ΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΠΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΠΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α 12 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 10% ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


10

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Φωτογραφίες, σχέδια και χαρακτικά µε θέµα την Ελευσίνα

Γ εγονότα

Εγκαινιάζεται σήµερα η έκθεση της Λίζης Καλλιγά «1994 – 2013 «Σκοτεινά Νερά» στο Πολιτιστικό «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

Σ

ήµερα ανοίγει επίσηµα η έκθεση της Λ ίζης Καλλιγά µε τίτλο «Ελευσίνα 1994 – 2013 Σκοτεινά Νερά» στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2013. Η έκθεση θα φ ιλοξεν ηθεί στο Π ολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Ελευσίνος «Λ εωνίδας Κανελλόπουλος» έω ς 13 Ο κτωβρίου. Τα εγ καίνια θα γίν ουν απόψε στις 8.30. Σύµφωνα µε τους διοργανωτές: «Το υλικό αυτής της έκθεσης – φωτογ ραφίες, σχέδια και χαρακτικά – ξεπήδησε στην πρώτη επαφή της Λ ίζης Καλλιγ ά µε τον Ελευσίν ιο χώ ρο και κατά την διάρκεια της δηµιουργ ίας του έργου, “Ιερά Οδός”, το 1994. Τα περισσότερα έργα, που χρονικά διατρέχουν 20 χρόν ια, παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε αυτή την έκθεση. Οι “Κολυµβητές”, έν α έργ ο που διατρέχει την Λίζη Καλλιγά στην καλλιτεχν ική της πορεία µέχρι σήµερα, ξεκίν ησαν από το µικρό λιµαν άκι της Ελευσίν ας εκείν η την περίοδο και η σύνδεσή του µε το σήµερα δηλώνει, γ ια την ίδια και όχι µόν ο, ότι ο Ε λευσίνιος Τόπος παραµέν ει έν ας τόπος έµπν ευσης στην παραγωγή καλλιτεχν ικού έργου.

Την έκθεση συν οδεύει και έν ας κατάλογος µε τίτλο: ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΝΕΡΑ - DARK WATERS 1994 - 2013 ∆ίγλωσσος, έγ χρω µος µε εισαγωγ ή του Γιώργ ου Σκιάν η και κείµεν ο του Ντέν η Ζαχαρόπουλου και φωτογ ραφίες των έργων, από τις εκδόσεις CUBEARTEDITIONS».

∆ιάρκεια: 01/09 έως 13/10 /2013. Ώρες λειτουργίας: Καθηµερινά 10:00 – 14 :00 και 18 :00 – 21 :00, εκτός ∆ευτέρας. Είσοδος ελεύθερη Πολιτιστικό Κέντρο «Λ . Κανελλόπουλος» ∆ραγούµη 37, Παραλία Ελευσίνας. Τηλ.: 210 5565612-14.

∆ρόµος στρωµένος µε «αγκάθια» και φέτος η µεταφορά των µαθητών στην ∆υτική Αττική; Η κυβέρνηση ανέθεσε και πάλι τις αρµοδιότητες στην Περιφέρεια Αττικής µε µεγάλη ευκολία, όµως θα κάνει το ίδιο και µε τα κονδύλια που χρειάζονται…;

Μ

ια ακόµη αµφ ίβολη σχ ολική χ ρονιά θα είναι η νέα για την ∆υτική Αττική καθώς ακόµη κανείς δεν µπορεί να πει µε βεβαιότητα ότι δεν θα προκύψουν και νέα προβλήµατα µε την µεταφορά των µαθητών. Π έρσι τα προβλήµατα ήταν έντονα και οι διαµαρτυρίες κράτησαν µέχ ρι τα Χριστούγεννα γιατί λύση δεν είχ ε δοθεί. Φ έτος το Υ πουργείο Παιδείας ρίχνει το βάρος της διαχ είρισης των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς οι ∆ήµοι της ∆υτικής Αττικής λόγω αδυναµίας κονδυλί-

και Θ ρησκευµάτων, οι µεταβολές που επήλθαν στις σχολικές µον άδες ανά την επικράτεια µε την ΚΥΑ 92892/∆4/11-07-2013 , ΦΕΚ 1760/τ.Β/19-07-13, αποτέλεσε µια διαδικασία γ ια την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτώντων µαθητών µε συν εκτίµηση της χιλιοµετρικής απόστασης από το ν έο σχολείο που καλούνται ν α φ οιτήσουν και άλλες σχετικές παραµέτρους. Ε πειδή σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 4089/2012 , η αρµοδιότητα της µεταφοράς των µαθητών έχει µεταβιβαστεί στις οικίες ων δεν µπορούν να καλύψουν αυτές Π εριφ έρειες, Ε ρωτάστε :1. Έ χουν προβλεφ τις υποχρεώσεις. θεί τα (αυξηµέν α) κον δύλια που θα διατεΠ αρά ταύτα το θέµα ολοκληρωµένης θούν στις Π εριφ έρειες της χώ ρας γ ια το διάθεσης κονδυλίων παραµένει αβέσχολικό έτος 2013-14;Ε άν ν αι, ποια θα είν αι βαιο µέχ ρι στιγµής. Σχετικό της ανησυ- αυτά αναλυτικά αν ά Π εριφέρεια; χ ίας αυτής είναι η ερώτηση του Βου2. Π οια τα ποσά που διατέθηκαν ανά Π εριλευτή κ. ∆ηµαρά η οποία αναφέρει: φέρεια γ ια τον ίδιο σκοπό την σχολ.χρον ιά «Κύριε Υπουργέ, 2012-13;», αναφέρει η ερώτηση του όπω ς µας εν ηµέρωσε το υπουργ είο Π αιδείας Βουλευτή.

Περιµένουµε τα δελτία Τύπου των Συλλόγων

της περιοχής ∆υτικής Αττικής µε τις δραστηριότητες τους στο e-mail e@papasideri.gr

490 π.Χ: Οι Π έρσες εισβάλουν στην Ε λλάδα και οι Αθην αίοι προ του κιν δύνου στέλν ουν τον Φ ειδιππίδη στη Σπάρτη γ ια ν α ζητήσει βοήθεια. 31 π.Χ: Η Ν αυµαχία του Α κτίου µεταξύ του Ο κταβιανού και της συµµαχίας Μ άρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Ο Ο κταβιανός αν αδεικν ύεται νικητής και λίγο αργ ότερα αν αλαµβάν ει αυτοκράτορας της Ρώµης. 1822: Έπειτα από συµφωνία µε τον Κεσέρ Α χµέτ πασά, οι Σουλιώτες εγ καταλείπουν τον τόπο τους από το λιµάν ι της Σπλάντζας, γ ια να εγ κατασταθούν πρόσφ υγες στα Ε πτάν ησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των αγγλικών αρχών, θα διαφ ύγουν αργ ότερα στα διάφορα µέτω πα της νοτίου Ε λλάδος, για να πολεµήσουν υπό την αρχηγ ία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών.

1829: Υπογ ράφεται η Συνθήκη της Αδριαν ούπολης, βάσει της οποίας η Π ύλη αν αγνωρίζει την αν εξαρτησία της Ε λλάδας. 1866: Ξ εσπάει εν αντίον της Οθω µανικής Α υτοκρατορίας η κρητική επαν άσταση, που διήρκεσε έω ς το 1869, χω ρίς επιτυχία. 1944: Οι εκπρόσω ποι του ΚΚΕ , του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, Αλέξανδρος Σβώλος και Γιάνν ης Ζέβγος, διορίζονται υπουργοί στην Κυβέρν ηση Ε θνικής Ενότητος µε πρω θυπουργό τον Γεώργ ιο Π απανδρέου. Γ εννήσεις 905: Κων σταντίνος Ζ' ο Π ορφυρογ έννητος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θ αν. 9/11/959) 1878: Ίων ∆ραγούµης, πολιτικός και διπλω µάτης, από τους βασικούς εκφ ραστές του ελλην ικού εθν ικισµού και της Μ εγάλης Ιδέας. (Θ αν. 31/7/1920) 1901: Αντρέας Ε µπειρίκος, σουρεαλιστής ποιητής και ψυχαν αλυτής. (Θ αν. 3/8/1975) [Αν θολόγ ιο] Θάνατοι 1877: Κωνσταντίν ος Κανάρης, ηγ ετική µορφ ή της Ε λλην ικής Ε πανάστασης, ναύαρχος και πρω θυπουργ ός. (Γεν. 1793) 1937: Π ιερ Ντε Κουµπερτέν, ο αν αβιω τής των σύγ χρονων Ολυµπιακών Αγώνων. (Γεν. 1/1/1863) 1973: Τζον Τόλκιν , βρεταν ός συγγραφέας. (Χόµπιτ , Ά ρχοντα των ∆αχτυλιδιών ) (Γεν . 3/1/1892)


11

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Συγχαρητήρια στους νέους φοιτητές της ∆υτικής Αττικής Μήνυµα από την Αντιπεριφερειάρχη Σταυρούλα ∆ήµου µε την ευκαιρία της ανακοίνωσης των ονοµάτων

Μ

ε αφορµή την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων για τους εισακτέους νέους φοιτητές της περιοχής µας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ η Αντιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ ήµου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Θ α ήθελα µέσα από την καρδιά µου ν α συγ χαρώ όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες από την περιοχή της ∆υτικής Αττικής που πέτυχαν την εισαγωγ ή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώ ρας µας. Ε ίναι µια εξαιρετικά σηµαν τική στιγ µή στη ζωή τους για την οποία θα πρέπει ν α είν αι υπερήφαν οι τόσο οι µαθητές όσο και οι γον είς και οι καθηγ ητές τους. Ε ίν αι γ εγον ός ότι οι καιροί και τα οικονοµικά δεδοµέν α είν αι δύσκολα, ωστόσο οι σπουδές και η εκπαίδευση των παιδιών µας πρέπει ν α αποτελεί προτεραιότητα, γ ιατί έτσι θα αποκτήσουν κριτική σκέψη και θα θω ρακιστούν ως προσω πικότητες µέσα στην κοινωνία, που καθηµεριν ά γίν εται όλο και πιο σκληρή. Για όσους δεν τα κατάφ εραν να εισαχθούν σε µια σχολή θα ήθελα ν α επισηµάνω πως η ζω ή δεν σταµατάει εδώ. Π άντα υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία στις εξετάσεις, αλλά και πλήθος άλλων τεχνών και επαγγελµάτων που µπορούν ν α ακολουθήσουν . Θέλω κλείν οντας ν α απευθυν θώ στους επιτυχόντες και να τους ευχηθώ να έχουν έν αν επιτυχή κύκλο σπουδών και ν α “εκµεταλλευτούν” κάθε στιγ µή της φ οιτητικής τους ζωής, να αποκτήσουν µον αδικές εµπειρίες και ν α επιστρέψουν στην περιοχή µας ω ς ολοκληρωµέν ες προσω πικότητες συνδράµοντας έτσι στην πρόοδο της τοπικής µας κοινωνίας».

Συγχαρητήριο µήνυµα Βασίλη Τόλη για τους επιτυχόντες Ελευσίνας και Μαγούλας

Μ

ε την ευκαιρία της ανακοίνωσης των εισαχ θέντων νέων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από Ελευσίνα και Μ αγούλα ο επικεφαλής του συνδυασµού «Πρώτη Πόλη» κ. Βασίλης Τόλης αναφ έρει: «Μ ε αφορµή την ανακοίνω ση των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα και Τεχν ολογ ικά Ε κπαιδευτικά Ιδρύµατα , θα ήθελα να εκφράσω τα θερµά µου συγχ αρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες , οι οποίοι , µε την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Ε κπαίδευση , είδαν τους κόπους και τις προσπάθειες όλων των µαθητικών χρόνων , να αποδίδουν , εν τέλει , καρπούς. Γνω ρίζοντας ότι, η διαδικασία των παν ελλην ίων εξετάσεων και ιδιαίτερα η αν αµονή των αποτελεσµάτων συν οδεύεται από πολύ άγ χος και αγωνία , έννοιες που συµµερίζοµαι απόλυτα , εύχοµαι από καρδιάς στους επιτυχ όντες , καλή δύναµη , θάρρος , ζήλο , ακόµη περισσότερες επιτυχ ίες και υποµονή στο δύσκολο δρόµο που ακολουθεί. Θερµά συγ χαρητήρια αξίζουν , ακόµηστους γ ονείς , οι οποίοι συµµερίστηκαν και στήριξαν την προσπάθεια των παιδιών τους , καθώς επίσης στους εκπαιδευτικούς , για την πολύτιµη γνώση , την εµπειρία και τη βοήθεια που προσέφεραν µε επιµονή και υποµονή όλα αυτά τα χ ρόνια. Ν α συγχαρώ , ω στόσο , για την προσπάθειά τους και όλους όσοι δεν κατάφ εραν να εισαχθούν σε κάποιο Ανώτατο Ίδρυµα , διαβεβαιών οντάς τους , ότι η προσω πικότητα και η αξία των ανθρώ πων , δεν κρίν εται από µια ενδεχόµεν η αποτυχία. Άλλω στε, η επιτυχία στις Π αν ελλήνιες εξετάσεις δεν συν ιστά µοναδική ευκαιρία γ ια την υλοποίηση των στόχων τους. Τέλος , να προτρέψω εισακτέους και µη , να οπλιστούν µε περισσή υποµονή , θάρρος και επιµονή καθώς, οι καιροί που διανύουµε είναι χ αλεποί και άκρως απαιτητικοί. Εξάλλου , ο αγώνας της ζω ής αρχ ίζει τώρα για όλους , επιτυχ όντες και µη , µπροστά σε ένα µέλλον που δικαιωµατικά τους ανήκει. Επιτυχίες , λοιπόν , εύχ οµαι , υποµονή και καλή δύναµη!!!».


12

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Από σήµερα οι αιτήσεις των δικαιούχων του οικογενειακού επιδόµατος µε δύο παιδιά Στον ΟΑΕ∆ και στα ΚΕΠ της ∆υτικής Αττικής

Α

πό την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 έχει ήδη ξεκίνησε η διαδικασία υποβολ ής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογ ητικών, στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΑ Ε∆ του κάθε ∆ήµου της ∆υτικής Α ττικής, γ ια τη καταβολ ή των οικογ ενειακών επιδοµάτων του έτους 2013 σε δικαιούχους. Α πό σήµερα 2 Σεπτεµβρίου αρχίζουν οι αιτήσεις γ ια των δικαιούχων µε δύο παιδιά. ∆ιαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει το γ ραφείο Τύπου του ΟΑ Ε∆: «Η διοίκηση του ΟΑ Ε∆, γ ια την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων και την αποφυγ ή συν ωστισµού στις υπηρεσίες του Οργ αν ισµού, καθόρισε τις ηµεροµην ίες κατάθεσης των αιτήσεων , αν ά κατηγ ορία δικαιούχων , ως εξής: 1) Τετάρτη 24 Ιουλ ίου 2013 γ ια δικαιούχους µε τρία παιδιά και άνω. 2) ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013 γ ια τους δικαιούχους µε δύο παιδιά. 3) Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 γ ια τους δικαιούχ ους µε ένα παιδί.

Σηµειώνεται πως οι αιτήσεις και τα δικαιολ ογητικά δικαιούχ ων οικογεν ειακού επιδόµατος, που κατατίθενται, µέσω εργοδότη, ΚΕΠ ή Ταχ υδροµείου, παραλ αµβάν ονται από τις Υπηρεσίες του ΟΑ Ε∆, αν εξαρτήτως του αριθµού παιδιών . Τελ ευταία ηµεροµην ία κατάθεσης αιτήσεων και απαραίτητων δικαιολογ ητικών γ ια τη χορήγ ηση του οικογ εν ειακού επιδόµατος, είν αι η 31η Ιανουαρίου 2014. Θα πρέπει ν α αν αφέρουµε ότι γ ια τη χορήγ ηση του επιδόµατος µέσω των

Υπηρεσιών του ΟΑ Ε∆, δεν απαιτείται πλέον η προσκόµιση Αποσπασµάτων Α τοµικών Λ ογαριασµών Ασφάλ ισης. Οι απαιτούµεν ες ηµέρες ασφάλ ισης αν αζητούν ται ηλ εκτρον ικά από τις Υπηρεσίες του Οργ αν ισµού, µέσω του συστήµατος διασύν δεσης µε το ΙΚΑ – ΕΤΑ Μ. Η καταβολή του επιδόµατος θα γ ίνεται µε πίστωση σε λογ αριασµό της Εθν ικής Τράπεζας του δικαιούχ ου. Για το λ όγο αυτό είν αι επιβεβλ ηµέν η η προσκόµιση του σχετικού βιβλ ιαρίου της ΕΤΕ.

Ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί πως το οικογ ενειακό επίδοµα θα κατατίθεται στον λογ αριασµό, µόν ο εάν ο δικαιούχος εµφαν ίζεται ως πρώτος δικαιούχ ος στο βιβλ ιάριο της ΕΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε τις προϋποθέσεις κ αι τα απαραίτητα δικαιολογ ητικά γ ια τα οικογ ενειακά επιδόµατα, µπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι στη διαδικτυακή πύλη του Οργ ανισµού στην ηλεκτρονικ ή διεύθυνση www.oaed.gr.».

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 10% Επώνυµο ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΥ ΚΑΡΕΛΑ ΛΙΑΝΟΣ

Όνοµα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΕΑΣ

Όν. Πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Όν. Μητρός ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΡΜΟΦΥΛΗ

ΜΕΛΙΣΣΙ ΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΕΝΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΡ∆ΑΣ ΠΕΠΠΑ ΤΣΕΒΡΕΜ ΕΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΩΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Σχολή Επιτυχίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑ Σ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

Ίδρυµα ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΕΙ ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 10% Επώνυµο

Όνοµα

Όν. Πατρός

Όν. Μητρός

Σχολή Επιτυχίας

Ίδρυµα

ΚΟΥΦΑΣΙΜΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.)

ΠΛΕΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΤΣΙΧΛΑΚΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Αν θέλετε κάθε µέρα την «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ » στο σπίτι σας ή το γραφείο σας

µέσω ηλεκτρονικής έκδοσης — αποστολής

στείλτε µας σχετικό αίτηµα στο e-mail e@papasideri.gr


13

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Όµορφη θερινή νύκτα Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων µε µουσική στην Ψάθα στα Μέγαρα, Β΄ φάση Ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας έκλεισε τις εκδηλώσεις

του Αυγούστου µε µια ενδιαφέρουσα µουσική συνάντηση

Μ

ια όµορφη µουσική βραδιά έγινε στην παραλία της Ψάθας, γεµάτη µε νοσταλγικές µελωδίες του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου µε συµµετοχή πλήθους κόσµου. Σύµφωνα µε τον ∆ήµο Μ άνδρας Ε ιδυλλίας : «Το ποιοτικό καλλιτεχν ικό πρόγραµµα παρουσιάστηκε την ∆ευτέρα 26 Αυγ ούστου, το οποίο επιµελήθηκαν και προσέφεραν µε πολύ αγάπη οι Μ άριος Τ σικνής και ο Βαγγέλης Συρόπουλος που είχαν και όλη την επιµέλεια του προγράµµατος µε τους εκλεκτούς συνεργάτες τους. Στο τραγούδι ήταν η σπουδαία ερµην εύτρια, Α σπασία Θ εοφ ίλου κάνοντας την βραδιά πολύ συγκινητική µε την µελωδική φωνή της και το κοινό συµµετείχ ε σιγοτραγουδώντας. Την εκδήλωσε χαιρέτησε ο ∆ήµαρχος Μ άνδραςΕιδυλλίας κ. Γεώργιος ∆ρίκος, ο οποίος βρέθηκε µαζί µε άλλους εκπροσώπους της δηµοτικής αρχ ής, ανάµεσα στο κοινό που απήλαυσε την µουσική βραδιά δίπλα στην θάλασσα. Ε κτός από την Ασπασία Θεοφίλου, συµµετείχ αν οι χ αρισµατικοί µουσικοί: στα πλήκτρα και τα φωνητικά ο Κώστας Σέγγης, στα τύµπανα ο Π έτρος Π ελέλης, στο µπάσο ο Π όλυς Πελέλης, στην κιθάρα και τα φωνητικά ο Κιµωνας Π ολλάτος και την τροµπέτα και τα κρουστά ο Π άνος Βλάχος ενώ την ευθύνη της οργάνωσης είχε ο ∆ήµος Μάν δρας- Ε ιδυλλίας. Το καλοκαίρι για το δήµο Μ άνδρας δεν σταµατά το τέλος του Αυγούστου. Ο ι εκδηλώσεις θα συνεχ ιστούν όλο τον Σεπτέµβρη, ο οποίος θα είναι πλούσιος σε καλλιτεχνικά τεκταινόµενα.»

Ένα από τα έξι θέµατα της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου

Σ

υνεδριάζει σήµερα ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου το συµβούλιου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μεγ αρέων µε τα παρακάτω θέµατα στις 10.00 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου. Τα θέµατα είναι τα εξής:

-Επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας γ ια τις ∆ΑΠΑ ΝΕΣ Α ΠΟΜΑ ΚΡΥΝΣΗΣ και ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΛ ΕΛ ΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ -Οµοίως ως άνω γ ια την ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑ ΣΗ ΠΟΛ ΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑ ΡΕΩΝ -Οµοίως ως άνω γ ια την ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑ ΣΗ ΠΟΛ ΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑ ΡΕΩΝ -∆ιάθεση πίστωσης & έγ κριση της δαπάν ης γ ια την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ και ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛ ΙΩΝ -Οµοίως ως άνω γ ια τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛ ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΤΗΣ ∆ΙΑ Χ/ΣΗΣ ΕΠΑ ΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑ ΡΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑ ΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α ΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ -Οµοίως ως άνω γ ια την ΚΑ ΤΑ ΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Α ΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ ΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝΕΡΓΑ Β’ΦΑΣΗΣ

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ


14

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΕΝΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΙΜΗ 28.000Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977614298

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLKSWAGEN

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ στην Άνω Ελευσίν α στην οδό Ιπποκράτους 48 οικόπεδο 461 τ.µ. µε οικία 87 τ.µ. Τιµή 150.000 ευρώ. Πληροφ ορίες στα τηλέφωνα 2105742412 και 6978288356 (2608)

GOLF FSI 1600cc, µοντ έλο 2004, δίπορτο. Πληροφορίες στ ο τ ηλέφωνο 2105589700

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ πτηνοτροφ είο στην θέση Βαρέα Μ εγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κον τά στην παραλία Μ εγ άρων). Πληροφ ορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (05.07)

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2ου ορόφ ου, 90 τ.µ. σε πολυτελή νεόδµητη πολυκατοικία επί της οδού Αναστ. Γκλιάτη στη Μαγ ούλα µε πάρκινγ κ, αποθήκη, ηλιακός, αυτόν οµη θέρµαν ση και συναγ ερµός. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945532293 (22.08)

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ε λευσίν α στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίν ου. Π ληροφορίες στο τηλέφωνο 6972380335 (30.07)

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2013 ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Έκθεση εικαστικών Νίκου Ναυρίδη στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Μ

έχρι 13 Οκτωβρίου θα διαρκέσει η έκθεση εικ αστικών του Νίκου Ναυρίδη …..Try again. Fail agail. Fail better (...Προσπάθησε πάλι, απότυχε πάλι, απότυχε κ αλύτερα). Τα επίσηµα εγ καίν ια θα γ ίν ουν Πέµπτη 5 Σεπτεµβρίου 2013, στις 19:00. Ώρες λ ειτουργ ίας: Καθηµεριν ά 19:00 – 24:00 (και τα Σαββατοκύριακα). Ένα έργ ο, µιά διαδροµή νοητική και αισθητηριακή µε αφορµή το παρελθόν και πως αυτό συχνά προδιαγ ράφει το παρόν. Γιατί η Ελ ευσίν α υπήρξε έν ας τόπος που πάν τα έκρυβε µέσα της κάτι το απειλ ητικό, αφού οι επισκέπτες της ζητούσαν ν α υπερβούν το αν-

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟ ΥΡΝ ΑΡΙΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙ ΑΣ Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πουρναρίου έχει υποβάλλει στο ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας τεχνική µελέτη, σχετικά µε την πρόταση κύρωσης του υφιστάµενου δικτύου κοινόχρηστων χώρων της περιοχής (σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα έχει αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας και της

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠ ΥΡΓΟΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 555547 6 ΚΙΝ 69744940505

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

θρώπιν ο µέτρο, την ανθρώπινη µοίρα. Έν ας “Κοινός Τόπος” γεµάτος προσδοκίες και οράµατα. Γι' αυτό και εν τελώς γ εµάτη από ανάσες, δηλαδή εν τελ ώς άδεια. Κι όµως η ζωή δεν µετριέται από τον αριθµό των αναπνοών που παίρνουµε, αλλ ά από τις στιγ µές που µας κόβουν την ανάσα. Ελευσίνα2013. Ένας τόπος γ ια να συλλογ ιστείς “τα ανθρώπινα”. Νίκος Ναυρίδης Α πόσπασµα από την φράση του Sa muel Beckett. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better Γενική Είσοδος 3€ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΥΡΝ ΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

ΠΩΛ ΟΥΝΤΑΙ Ο ΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

περιοχής Πουρναρίου) σε εκτέλεση του άρθρου 35 του Ν.3937/ 2011 (ΦΕΚ 60 Α΄/30-3- 2011) και της υπ αριθµόν 39608/ 2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β΄ /30-92011) σε εκτέλεση της υπ αριθµόν 64/24-04-2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μ άνδρας- Ειδυλλίας και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλ ουν εντός 20 ηµέρου ενστάσεις και στοιχεία για την διόρθωση τυχόν σφαλµάτων ή ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων. Μάνδρα, 05-08-2013 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μαυρίδης ∆ηµήτρ ιος Τηλ. 6973220018

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου Μάµαντος ,Ιωάννου Νηστευτού πατρ. ΚΠόλεως

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΣΑ ΜΟΣ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ.Α ΝΤΙΣΤΑ ΣΕΩΣ 54 210-5549976 ΜΕΓΑΡΑ

ΑΘΑ ΝΑΣΙΑ ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛ Η ΕΛ ΕΝΗ Α ΥΓΗ ΒΥΖΑ ΝΤΙΟΥ 28 2296082415 Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λ εωφ. Αλεποχωρίου στα Μ έγαρα και το φαρµακείο Γ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ στον κεντρικό δρόµο της Νέας Π εράµου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 .00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

∆εν πήγαν Ν για… ψάρια

α µην πάει γ ια ψάρια στην «Ψαράδικ η Βραδιά» της Νέας Περάµου φέτος αποφάσισε η παράταξη «Ενεργ οί Πολίτες» Μεγ άρων. Ο λόγ ος της αποχής από την εκδήλωση ήταν η αντίθεση στην µορφή της εκδήλωσης µε κέτερινγ κ και µουσικ ά σχήµατα επί πληρωµή. Η βραδιά είχε προγ ραµµατιστεί στις 30 Α υγ ούστου. Α ναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η ∆ηµοτική Παράταξη των «Εν εργών Πολ ιτών Μεγ άρων & Νέας Περάµου» εν όψει της τέλεσης της γ ιορτής της ψαράδικης βραδιάς στο λ ιµάν ι της Νέας Περάµου στις 30 Α υγ ούστου, αποφάσισε να µην παραστεί σε αυτήν ο επικ εφαλής της ∆έσκος Α ναστάσιος.

στην Νέα Πέραµο

οι «Ενεργοί Πολίτες»

Με τον τρόπο αυτό θέλουµε να καταδείξουµε την πλήρη αντίθεσή µας σε κ άθε ανάλογ ης µορφής εκδήλωση (µε κέτερινγ κ και µουσικά σχήµατα επί πληρωµή), την ώρα που συµπολίτες µας µαστίζονται από την ανεργ ία, την φτώχεια, την ανέχεια και την καταρράκωση της αξιοπρέπειάς τους. Θεωρούµε ότι τέτοιου είδους σηµαν τικές εκδηλώσεις, όπως αυτή της ψαράδικης βραδιάς, θα πρέπει να επιστρέψουν στον παραδοσιακό ερασιτεχνικό εορτασµό ο οποίος δεν απαιτεί δαπάν ες περιττές και ανούσιες».

Ξεκίνησε το ξήλωµα

πλαστογράφων στους ∆ήµους Όσοι κατέθεσαν πλαστά δικαιολογ ητικά και πτυχία γ ια να προσληφθούν πάνε µε ταχύρρυθµες στο σπίτι τους , η αρχή έγινε από τον ∆ήµο Αθηναίω ν και έπεται συνέχεια…

Τ

ο νοσηρ ό, διαλ υµένο και «µπ άτε σκύλοι αλέστε» ∆η µόσιο, όπου καθένας είχε την σαφή άπ οψη ότι « δεν γί-

χαιρετ ίζε ι τ ην α πόφαση το υ ∆η µάρχου Αθηναίων κ. Γ ιώργου Κα µίνη να ανακ αλέσει τον µη νόµιµο δ ιορισµό δη µοτ ικού αστ υνοµινεται ποτέ κα ι από κ ανέναν έλ εγχος κού. για τίπο τα», φαίνεται ότι αρχίζ ει επ ιτ έλους και α ργοπεθ αίνε ι. Αργά αλλά φα ίνετ αι ότι Όπως δι απιστώθηκε και απ ό το Σώµα Επιθεω ρηέχει γ ίνει αρχή , για να δοθεί τέλος στο α πέ τών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκ ησης (ΣΕΕ∆∆), ο εν ραντο «π αραµάγαζο βολέµα τος», πο υ ορ ιλόγω δη µοτ ικός αστ υνοµικ ός, εξ απατ ώντ ας σµένο ι έ ραβαν την δουλε ιά στα µέ τρα του ς, τους συνυπ οψήφιους, το υς συναδ έλφους πήγαιναν κ αι έρχονταν όποτ ε ήθελαν κ αι και τ ους προ ϊστ αµένο υς του, κάνοντα ς χρή µάλιστα κ άπο ιοι χωρ ίς να έχουν τίτλους ση πλαστ ών δ ικα ιολογητ ικών (πτυχίου ΑΕΙ εκπαίδευ σης και προ ϋποθ έσε ις έπ αιρναν τις και πιστοπο ιη τικού γλωσσο µάθε ιας) στο θεσούλ ες τ ους… διαγων ισµό τ ου 2003, διορ ίστηκε στ ο ∆ή µο Τόσα χρόν ια όµως γι’ αυτ ά τα απαράδεκτ α κα- Αθηνα ίων στ ις αρχές του 20 04. Η πλαστότηνείς δ εν έκ ανε τ ίπο τα ούτε κυβ ερνή σεις, τα των παραπάνω δικαι ολογ ητικών δι απιστώθηκε ούτε διο ικήσεις, ούτ ε συνδικαλ ιστ ές, ού τε στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργε ί το συντεχνίες. Κανένα ενδιαφ έρον γ ια έλεγχο ΣΕΕ∆∆ για την εγκυρότ ητα τ ων δικ αιολογη ώστε να προστατέψουν το κύρος του ∆ ηµοσίου. τικ ών του συνόλου τ &omeg a;ν δη µοτ ικών Κανένας τους! Το ∆ηµόσιο π ήγαινε µε χίλια αστυνο µικ ών. στα « βράχια» και κανε ίς δ εν ή θελε να το Ο έλεγχος, ο οποί ος είχε ζητ ηθεί από τους Υδει γ ιατ ί δ εν τον βόλευ ε να το δε ι… πουργούς ∆ιοικ ητικ ής Μεταρρύθµισης κ αι ΗλεΕπιτ έλους ήρθ ε η ώρα ο ι σωστο ί υπάλληλο ι κτρονικ ής ∆ι ακυβέρνησ ης κ αι Εσωτερικών, βρίνα αξιοπο ιηθούν γι ατί αυτοί µπορούν να κάσκεται σε εξέλιξη. νουν έν α ∆ηµόσιο να είνα ι ∆η µόσιο εργασίας και παραγ ωγής έργου προς τον πολίτ η και την Ο Υπουργός ∆ιο ικητ ικής Μ εταρ ρύθ µισης χώρα … Να πάψει η έκφραση «µπήκα στ ο και Ηλ εκτρον ικής ∆ ιακυ βέρνη σης Κυριάκος ∆ηµόσιο για να κάθο µαι»… Μητσοτάκη ς, δήλ ωσε σχε τικά: Επιτ έλους ήρθ ε η ώρα, µη νό µιµοι ή όσο ι «Ο έλεγχος γνησιότητ ας τίτλων σπουδών δεν πληρ ούν τ ις προϋ ποθ έσε ις πρό σληψης, (πανεπιστηµιακών πτυχίων, πτυχίων ξένων γλωσκοπανατζήδ ες, τ εµπ έλιδ ες κα ι εξυ πνάκηδε ς σών), αλλ ά και άλλω ν δικαι ολογ ητικών απ οτελεί να πάνε επ ιτ έλους µε ταχύρρ υθµες δ ιαδ ικα - προτεραιότ ητα του Υπουργεί ου ∆ιοικ ητικ ής Μεσίες στο σπ ίτι το υς. Επίσης να επιστρέψουν ταρρύθµισης κ αι Ηλεκτρονικ ής ∆ι ακυβέρν ησης. πίσω όλους τους µισθο ύς, εφόσον είχαν Είναι αυτονόητη υπ οχρέωσ η της Πολιτείας να προσληφ θεί µε πλαστά στοιχεία. Η απέραντη ελέγξει, στο µέτρο του δυν ατού, την εγκ υρότητ α πιστοποιητικών και τίτλω&n u; σπουδών των κοροϊδί α και το ανε ξέλεγκτο «πάρτι» χάους τεδηµοσίων υπ αλλ ήλων. Οι έλεγχοι που είναι ήδη λειώνουν! Η αρχ ή έγινε µε τον ∆ήµο Αθηναίων σε εξέλιξη θα συνεχιστούν κ αι θα ενταθούν . Στόκαι έπεται συνέχεια… χος µας είναι η οριστικ ή εκκαθάριση του ∆ηµοσίου απ ό τους λίγους επιτήδειους που εξαπ ατούν Ο Υπουργός το ∆ηµόσιο κ αι την ελληνικ ή κοινωνί α και βέβαι α Αναφέρει το δελτίο Τύπου του Υπουργείου: «Ο η επιβράβευσ η των έντιµων κι ευσυνείδητων Υπουργ ός ∆ι οικητικ ής Μετ αρρύθµισης και Ηλευπαλλ ήλων , οι οποίοι απ οτελούν και τη µεγάλ η κτρονικ ής ∆ι ακυβέρνησ ης Κυριάκος Μητσοτ άκ ης πλειοψηφία.»


16

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Αποφασίζει για ορισµό 692.907 ήταν οι υπάλληλοι δικηγόρου για την υπόθεση του ∆ηµοσίου το 2009 Σήµερα έχουν πέσει στους 612.414 η Οικονοµική Επιτροπή αύριο ενώ δεν µπορεί να γίνει αυτή την Στο προσκήνιο πειθαρχικό παράπτωµα αδικαιολόγητης απουσίας υπαλλήλου του ∆ήµου Ελευσίνας…

Σ

υνεδριάζ ει αύρ ιο Τρίτη στο ∆ηµαρχείο Ελευ σίνας 10 πµ η Οικ ονοµικ ή Ε πιτροπή του ∆ήµου γ ια συζή τηση κα ι λήψη τ ελικ ών απ οφάσε ων στα εξ ής 15 θ έµα τα: Κατάρτιση των όρων δι ακ ήρυξης πρόχειρου δηµόσιου αν οικτού διαγω νισµού , γι α την προµήθε ια αναλωσίµων Η/ Υ , προϋ πολογισµού δαπ άνης 39.991,04 €. Έγκρισ η δαπάν ης και δι άθεση πίστωσης ποσού 1.489,51 € γι α εκτέλεση της 1134/2013 αποφ άσεως του Μ ονοµελούς Πρωτ οδικεί ου Αθηνών . Έγκρισ η δαπάν ης και δι άθεση πίστωσης ποσού 2.529,52 € γι α αµοιβή ∆ικ ηγόρου Ιωάνν η Μ ατάκι α. Έγκρισ η δαπάν ης και δι άθεση πίστωσης ποσού 4.873,26 € γι α αµοιβή ∆ικ ηγόρου Ιωάνν η Παυλόπουλου. Έγκρισ η δαπάν ης και δι άθεση πίστωσης ποσο ύ 61.500,00 € γ ια δ ια µόρφ ωση συ στ ήµατ ος εσωτερ ικού ελέγχου. Έγκρισ η δαπάν ης και δι άθεση πίστωσης ποσού 3.400,00 € γι α την προµήθεια ηλεκτρονικών υπολ ογιστών . Έγκρισ η δαπάν ης και δι άθεση πίστωσης ποσού 24.595,00 € για την συντήρησ η σχολικών µον άδων ∆.Ε. Μαγούλας. Έγκρισ η δαπάν ης και δι άθεση πίστωσης ποσού 1.100,85 € γι α την προµήθεια FAX . Έγκρισ η δαπάν ης και δι άθεση πίστωσης ποσού

1.205,40 € γι α την προµήθεια φωτοτ υπικού µηχανήµατος. Ορισµός Νο µικού Συ µβούλο υ για υ πόθε ση πειθ αρχικού πα ραπ τώµατο ς λόγω ε πανειλ ηµµένης κ αι αδικ αιολόγη της απο υσίας υπαλλή λου ∆ιορισµός πληρε ξούσιου ∆ικηγ όρου γι α την εκπροσώπηση του ∆ ήµου ενώπιον του Β1’ Πολιτικ ού Τµήµατος του Αρείου Πάγου κατ ά την εκδίκ αση της υπ.αριθµ . 6600/2009 απόφ ασης του Πολ υµελούς Πρωτ οδικείου Αθηνών . ∆ιορισµός πληρε ξούσιου ∆ικηγ όρου γι α την εκπροσώπηση του ∆ ήµου ενώπιον του Μον οµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατ ά την εκδίκασ η της µε αριθµ. καταθ. 4044/ 2013 αγωγής του Σειτανί δη Απόστολου . ∆ιορισµός πληρε ξούσιου ∆ικηγ όρου γι α την εκπροσώπηση του ∆ ήµου ενώπιον του Μον οµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκ ασ η της µε αρι θµ. καταθ. 4183/ 2013 αγωγής του Κωνσταντίνου Κατσούρη. ∆ιορισµός πληρε ξούσιου ∆ικηγ όρου γι α την εκπροσώπηση του ∆ ήµου ενώπιον του Μον οµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατ ά την εκδίκασ η της µε αριθµ. καταθ. 4048/ 13 αγωγής του Αθαν ασίου ∆άρρα. ∆ιορισµός πληρε ξούσιου ∆ικηγ όρου γι α την εκπροσώπηση του ∆ ήµου ενώπιον του Μον οµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατ ά την εκδίκασ η της µε αριθµ. καταθ. 4052/ 13 αγωγής του Παν αγιώτ η Λαγκ αδίτ η.

στιγµή αριθµητική προσέγγιση για τους πλαστογράφους τίτλων και πτυχίων…

Σ

ύµφωνα µε το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης: «Με αφορµή τους αριθµούς που διακινούνται τις τελευταίες ηµέρες τόσο για τον αριθµό τ ων δηµοσίων υπαλλήλων που προσελήφθησαν από το 2 004 µέχρι και σήµερα όσο για το ποσοστό αυτών που έχουν προσληφθεί στο ∆ηµόσιο µε πλαστά δικαιολογητικά, το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακ υβέρνησης ξεκ αθαρίζει ότι: 1. Ο αριθ µός των τακτικού προ σωπ ικού του ∆ηµοσίου, στ ις 31 ∆εκεµβρίου 2009, ήταν 692.907 υπάλληλοι, ενώ σε 183.000 υπολογίζονταν το µη τακτικό προσωπικό . Σήµερα, σύµφωνα µε τα τελευταία δηµοσιοποιηµένα στοιχεία (Ιούλιος 2013), το τακτικό προσωπικό ανέρχεται σε 612.414 υπάλληλοι , ενώ το µη τακτικό προσωπικό ανέρχεται σε 67.568. Κατά συνέπεια οι αναφορές για 850.000 υπαλλήλους, που προσελήφθησαν µε ταξύ 2004 – 2009, είναι εκτός τόπου κα ι χρόνου. Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης διαθέτει τον απαρα ίτητο µηχανισµό καθηµερινής απεικόνισης του προσωπ ικού του ∆ηµόσιου Τοµέα. 2. Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο τυχόν πλα-

στών δικαιολογητικ ών, που αποτελεί έναν από τους τρε ίς άξονες (οι άλλοι δυο είναι η επιτάχυνση της πειθαρχικής δι αδικασίας και ο εντοπισµός των αδικαιολογήτως απόντων) της συνολικής πολιτικής του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την ενίσχυση της π ειθαρχικής ε υθύνης τ&ome ga;ν δηµοσίων υπαλλήλων, διευκρινίζε ται ότι: Για πρώτη φορά επιχειρείται στο ∆ηµόσιο Τοµέα ένας στοχευµένος έλεγχος γνησιότητας τίτλων σπουδών (πανεπιστηµιακών πτυχίων, πτυχίων ξένων γλωσσών), αλλά και άλλων δικαιολογητικών µέσα από µια οργανωµένη διαδικα σία η οποία διεκπεραιώνεται από το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) . Κατά συνέπεια ο ποιαδήποτε πρόβλεψη για τον τελικό αριθ µό τ ων πλαστών δικαιολογητικών που θα διαπ ιστωθεί είναι παρακ ινδυνευµένη. Το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης έχει ξεκινήσει να δίνει στη δηµοσιότητα σε τακτά χρονικά διαστήµατ α συγκεκριµένα στοιχεία που προκύπτουν από την επιτάχυνση των πειθα ρχικών διαδικασιών, τα ο ποία είναι και τα µόνα αξ ιόπιστα.»

Epikairothta 20130902