Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4152 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Σελί α 2

Νέα κόντρα Ε∆ΣΝΑ µε ΠΟΕ ΟΤΑ µε φόντο τον ΧΥΤΑ Φυλής

Σκληρή η απάντηση του Περιφ ερειάρχη Αττικής Γ. Σγουρού

Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Μεγαρέων:

«ΚΛΕΙ∆ΩΣΕ» ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΡΕΑ, Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΓΙΑ ΠΑΧΗ, ΒΛΥΧΑ∆Α, ΚΙΝΕΤΑ, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΗΡΕΜΟ ΚΥΜΑ

«ΩΡΙΜΟ ΦΡΟΥΤΟ» ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΓΠΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΟΛΛΑ… Σελί α 3

ΤΟΝ ΞΕΣΚΕΠΑΣΕ Η ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αλλο απός µε «εργοστάσιο» πλαστών ταξι ιωτικών εγγράφων

στα Άνω Λιόσια! Το χάος των παράνοµων µεταναστών οργιάζει και στην περιοχή µας, σηµαντικοί ευτυχώς είναι οι έλεγχοι της Αστυνοµίας στο χάος της ασυ οσίας… ΣΕΛΙ∆Α 9

ΞΕΚΙΝΟΥΝ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΑ «ΘΡΙΑΣΙΑ» ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Σελί α 16

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2013

Οι «Βάκχες Βάκχες» Βάκχες άρχισαν αλλά δεν τελείωσαν… Μ ε τά α πό α δια θε σία που έν ιω σε ο πρω τα γ ων ιστής αν α βλ ήθηκε η πα ρά στα ση για να δοθεί σε ν έα ημε ρομην ία που θα αν α κ οιν ώ σουν οι διοργα ν ωτέ ς του Φε στιβά λ ΣΕΛ. 8

Δασική πυρκαγιά Συνεδριάζει σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγάρων

στην περιοχή Ντουράκου Αλεποχωρίου Μεγάρων

∆ιαβάστε αναλυτικά σελίδα 11

Ι. ΚΤΕΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πιστοποιημένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τον έλεγχο του οχήματος Έλεγχος ΚΤΕΟ— Κάρτες καυσαερίων

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 41χλμ ΠΕΟΑΚ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΤΗΛ. 22960 80300

Διαβάστε σελίδα 11


2

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

Νέα κόντρα Ε∆ΣΝΑ µε ΠΟΕ ΟΤΑ

µε φόντο τον ΧΥΤΑ Φυλής Σκληρή η απάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Σγουρού

Σ

ε νέα κόντρα βρίσκεται η διοίκηση του Ε∆ΣΝΑ µε την ΠΟ Ε ΟΤΑ σχ ετικά µε τα θέµατα της διαχ είρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής. Σ’ αυτό απάντησε η διοίκηση του Ενιαίου ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Αττικής και ο Πρόεδρος Π εριφερειάρχης Γ . Σγουρός. Ακολουθεί το δελτίο της ΠΟΕ ΟΤΑ και έπειτα η απάντηση του Ε∆ΣΝΑ.

Φωτογραφία ΧΥΤΑ Φυλής

(∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

Τι ανέφ ερε η ΠΟΕ ΟΤΑ Το δελτίο Τύπου της ΠΟ Ε ΟΤΑ για τον ΧΥΤΑ στις 22 Αυγούστου, στο οποίο απαντά ο Ε∆ΣΝΑ και ο Π ρόεδρος του Γ . Σγουρός (Π εριφερειάρχ ης Αττικής) είχ ε ως εξής: «Ο Π ρόεδρος και η Ε κτελεστική Ε πιτροπή του Ε .∆.Σ.Ν.Α . µε πρόσχηµα το «κούρεµα» των χρεών του Συνδέσµου αποφ άσισε ν α επεκτείν ει τη λειτουργ ία των µονάδων (Ε.Μ .Α.Κ. και αποτεφρωτήρα Ε .Ι.Α.) γ ια τα επόµεν α τρία ή τέσσερα χρόν ια. Π ρόκειται γ ια ένα «δώ ρο» προς τους µεγαλοεργολάβους που εκµεταλλεύονται τις µονάδες αυτές. Η επέκταση της λειτουργίας των µονάδων του Ε.∆.Σ.Ν.Α. έγινε µε διαδικασίες αδιαφανείς και µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των µεγάλων εργολαβικών και επιχειρηµατικών συµφερόντων και όχ ι των πολιτών. Ο Π ρόεδρος του Ε.∆.Σ.Ν .Α. κ. Γιάννης Σγ ουρός και η Ε κτελεστική Ε πιτροπή δηµιουργ ούν τετελεσµέν α και δεσµεύουν το Σύνδεσµο µε συµβάσεις ετών σε βάρος των πολιτών της Αττικής. Η Ε κτελεστική Ε πιτροπή της ΠΟΕ ΟΤΑ. - Ο.Τ.Α. καταγγ έλλει τη ∆ιοίκηση του Ε .∆.Σ.Ν.Α. που γ ια άλλη µια φορά, υπηρετώντας τις µνηµον ιακές πολιτικές, αποφασίζουν γ ια τους πολίτες της Αττικής χω ρίς αυτούς και µε την απουσία των θεσµικών φ ορέων της Τοπικής Α υτοδιοίκησης. ∆ηλώνει την κατηγορηµατική αντίθεσή της στην απόφαση του Ε.∆.Σ.Ν.Α. για την συνέχ ιση της συνεργασίας µε τους εργολάβους- ιδιώτες. Ε ίµαστε υπέρ της λειτουργ ίας των εγ καταστάσεων από το προσωπικό του Συν δέσµου (επιστηµον ικό και εργ ατοτεχν ικό). Καλεί την Ε κτελεστική Ε πιτροπή του Ε.∆.Σ.Ν .Α. να δώ σει στη δηµοσιότητα τις συµβάσεις του Ε .Μ.Α .Κ. και του αποτεφρωτήρα Ε.Ι.Α. καθώς και την αποτίµηση της λειτουργίας τους από τον ιδιώτη (τεχν ική και οικον οµική αξιολόγ ηση). Κάθε άλλη προσπάθεια είν αι σίγουρο ότι προετοιµάζει την καθολική εκχώ ρηση της λειτουργίας του Ε .∆.Σ.Ν.Α . στα µεγάλα επιχειρηµατικά - εργ ολαβικά συµφ έροντα και οι εργ αζόµεν οι του Ε .∆.Σ.Ν .Α. δεν µπορούν να παραµέν ουν απλοί παρατηρητές του «αργ ού θαν άτου τους», αναφέρει Ε.Ε. της ΠΟΕ ΟΤΑ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ

νοπρακτικά σχ ήµατα που λειτουργούν τις δύο µονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων και Αποτέφ ρωσης Νοσοκοµειακών Απορριµµάτων στη Φυλή µε όφελος γ ια το Σύνδεσµο άνω των 10 εκ. € , γεγονός που συµβαίνει για πρώτη φορά, έχ ει ενοχλήσει πολλούς και για διάφορους λόγους. Τα ξέρουµε, το είδαµε, το διαπιστώσαµε ήδη. Αυτό που δεν περιµέναµε είναι ότι θα ενοχλούσε και την Ο µοσπονδία των Εργαζοµένων στους ΟΤΑ, η οποία υποτίθεται θα έπρεπε να υπερασπίζεται το δηµόσιο συµφέρον….»

ελάχιστο τις απόψεις τους. Η νέα διοίκηση του Ε∆ΣΝΑ κληρονόµησε χ ρέη άνω των 80 εκ. € και τεράστια προβλήµατα, για τα οποία η ΠΟ Ε ΟΤΑ ουδέποτε έδειξε το παραµικρό ενδιαφέρον και για τα οποία δροµολογούµε λύσεις µε αµεσότητα, διαφάνεια και πλήρη δηµοσιότητα. Αυτή η αλλαγ ή σε σχέση µε το χθες φ αίν εται ότι ενοχλεί. Ο ι συνδικαλιστές του χ θες της ΠΟΕ ΟΤΑ, της οποίας διακεκριµένα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχ ουν λάµψει δια της παρουσίας τους σε ηγετικά συνδικαλιστικά πόστα, τόσο στον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό ΣύνΑπαντώντας σε ανακοίνωση ο Π εριφερειάρ- δεσµο Νοµού Αττικής, όσο και σε ∆ιευθύνχ ης Αττικής και Π ρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ, Γ ιάν- σεις Καθαριότητας ∆ήµων µε τα «γνωστά» νης Σγουρός, δήλωσε: αποτελέσµατα για το δηµόσιο συµφέρον, «Π ληροφορούµε την ΠΟΕ ΟΤΑ, που τολµά να καλό θα ήταν να µην µιλούν για αδιαφάνεια και να µην κάνουν µαθήµατα σε τρίτους. µιλά για αδιαφάνεια, ότι αδιαφανείς δεν Ό ταν θέλουν να καταγγείλουν, καλύτερα να είναι οι διαδικασίες που γίνονται σε ζωντανές συνεδριάσεις στο διαδίκτυο, όπω ς κάν ει κοιτάζουν τον καθρέπτη, αφ ού για τριάντα η ν έα διοίκηση του Ε∆ΣΝΑ. Π ροκαλούµε τη διοί- χρόν ια συνηγόρησαν να θάβονται τα σκουπίδια µε το γνωστό τριτοκοσµικό τρόπο της κηση της ΠΟΕ ΟΤΑ να κάνει και αυτή σε ζωρεµούλας. ντανή αναµετάδοση από το διαδίκτυο της συνεδριάσεις της Εκτελεστικής της Επιτρο- Αλλά ας µην κόπτονται. Έχ ουν γνώση οι φύλακες. Μ αζί µε τα σκουπίδια δεν πρόκειπής, για να βλέπουν όλοι οι εργαζόµενοι δηται να θαφτούν και οι αµαρτίες τους. µόσια τι συζητείται σε αυτές. Αδιαφανείς δεν είναι οµόφωνες αποφάσεις Εµείς έχουµε εµπιστοσύνη στους εργαζόµενους τους οποίους στηρίζουµε. Στους γνωθεσµικών οργάνων, που κοινοποιούνται µε επίσηµες ανακοινώσεις προς τα ΜΜΕ την ίδια στούς συνδικαλιστές ένα έχω να πω: Ό σα δεν φτάνει η «αλεπού» τα κάνει κρεµαστάκιόλας ηµέρα που λήφθηκαν , για ν α καταστούν ρια.» γνω στές προς όλους. Αδιαφανείς δεν είναι διαδικασίες που θα Υ.Γ. Ν α υπενθυµίσουµε ότι τον περασµέν ο Ο κτώ ελεγχθούν από τα Ανώτατα ∆ικαστήρια της βριο η ΠΟΕ ΟΤΑ και ο πρόεδρός της µε τον ίδιο χώ ρας, όπω ς θα γ ίνει µε την πρόσφατη απόφ αση λυσσαλέο τρόπο αντιδρούσε στις εν έργ ειες της της Ε κτελεστικής Ε πιτροπής του Ε ∆ΣΝΑ που θα Ε .Ε . του Ε ∆ΣΝΑ γ ια την συµβασιοποίηση επειγ ουΗ απάντηση του Ε∆ΣΝΑ κριθεί η ν οµιµότητά της από το Ελεγ κτικό Συν έσών εργ ασιών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φ υλής Η απάντηση του Ε∆ΣΝΑ προς την ΠΟΕ ΟΤΑ ανα- δριο. Αδιαφ ανείς είναι οι αποφάσεις που το αλλά, µετά τη θετική απόφ αση για τον Ε∆ΣΝΑ φέρει: «Ο ι πρόσφατες επιτυχ είς διαπραγµα- κονκλάβιο της ΠΟΕ ΟΤΑ λαµβάνει χωρίς, του Ελεγ κτικού Συν εδρίου, η ΠΟΕ ΟΤΑ σιώ πησε τεύσεις της διοίκησης του Ε∆ΣΝΑ µε τις οποίες όπως αποδεικνύεται από τη µηδενική αντα- εκκωφ αντικά», αναφ έρει το ∆ελτίο Τύπου µειώνεται το χ ρέος του Συνδέσµου προς κοι- πόκριση των εργαζοµένων, να απηχούν στο του Ε∆ΣΝΑ.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

e@papasideri.gr Προϋπόθεση δηµοσίευσης να υπάρχει υπογραφεί του αποστολέα στην επιστολή

∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Μεγαρέων:

«ΚΛΕΙ∆ΩΣΕ» ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΡΕΑ, Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΗ, ΒΛΥΧΑ∆Α, ΚΙΝΕΤΑ, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΗΡΕΜΟ ΚΥΜΑ

«ΩΡΙΜΟ ΦΡΟΥΤΟ» ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΓΠΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΟΛΛΑ… ο πο λυαναµενόµενο, πο λυσυζητηµένο και εδώ και χρόνια ζητούµενο όλων των προηγούµενων δηµοτικών αρχών και της σηµερινής δηµοτικής αρχής, Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο των Μεγάρων, εγκρίθηκε τελικά από την εκτελεστική επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας, στη συνεδρίασή της στις 27 Ιουλίου στο πλαίσιο της συζήτησης και προώθησης του ΓΠΣ ολόκληρης της ∆υτικής Αττικής. Στη συνεδρίαση ζήτησε και ο ∆ήµος Μεγαρέων να είναι παρών, προκειµένου οι εκπρόσωποί του να εκθέσουν τις απόψεις τους και στη συνέχεια να αποχωρήσουν, κάτι που έγινε δεκτό.

Τ

Το δια ταύτα είναι πως η τροποποίηση του ΓΠΣ Μεγάρων είναι γεγονός και τα όσα προβλέπονται είναι πολύ σηµαντικά , µε λεπτοµέρειες που θα γίνονται γνωστές κατά καιρούς. Ωστόσο η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ δηµοσιεύει σήµερα το πρώτο µέρος από όσα αποφασίστηκαν για την περιοχή για την πλήρη και άµεση ενηµέρωση των αναγνωστών της και όσων έχουν ακόµα αµεσότερη σχέση µε τις εξελίξεις (πχ ιδιοκτήτες οικοπέδων στις υπό ένταξη περιοχές). Τι αναφέρει η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισµού Αθήνας που συνεδρίασε στις 27 Ιουλίου Η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε την Εισήγηση της υπηρεσίας και α) αποδέχτηκε τις ακόλουθες προτάσεις του ∆ήµου Μεγάρων : -Να προσδιοριστεί η παραλιακή ζώνη ως ζώνη διερεύνησης για ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίου και τουριστικού λιµένα. -Σε ακίνητα µε έκταση

Η περιοχή παραλίας Βαρεας γίνεται περιοχή Γενικής Κατοικίας, σηµατο οτώντας την αρχή του τέλους της εγκατάλειψης και την έναρξη της ανάπτυξης.

πάνω από 10 στρέµµατα επιτρέπεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αµιγούς χρήσεως ειδικών καταστηµάτων για την διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων. β) συµπληρώνει την εισήγηση ως εξής: εξής Με ευθύνη του ∆ήµου να προσδιοριστούν τυχόν περιοχές αυθαιρέτων κτισµάτων, στην εκτός σχεδίου περιοχή και να αποτυπωθούν σε κατάλληλο χάρτη και γ) εγκρίνει: Την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Μεγαρέων, σύµφωνα µε τις προτάσεις για την πολεοδοµική οργάνωση του ∆ήµου, όπως αυτές απεικονίζο νται στους χάρτες κλίµακας 1:10.000 και στο χάρτη 1:35.000, οι οποίοι συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση και περιγράφονται ως εξής: Α. Την ένταξη στο όριο του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Μεγαρέων, όλης της έκτασης στα διοικητικά όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Μεγάρων. Β. Την οργάνωση του ∆ήµου Μεγαρέων σε 11 πολεοδοµικές ενότητες, ενότητες σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 1 ,Μέση ,Μέση Πυκνότητα 77, Μέσος Σ.∆. 1,1 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 2, Μέση Πυκνότητα 77, Μέσος Σ.∆. 1,1 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 3 α ,Μέση Πυκνότητα 70, Μέσος Σ.∆. 1 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 3 β, Μέση Πυκνότητα 56, Μέσος Σ.∆. 0,8 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 4, Μέση Πυκνότητα 70, Μέσος Σ.∆. 1 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 5, Μέση Πυκνότητα 56, Μέσος Σ.∆. 0,8 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 6, Μέση Πυκνότητα 112, Μέσος Σ.∆. 1,6 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 7 α, Μέση Πυκνότητα 112, Μέσος Σ.∆. 1,6 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 7 β, Μέση Πυκνότητα 56, Μέσος Σ.∆. 0,8 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 8 α, Μέση Πυκνότητα 77, Μέσος Σ.∆. 1,1 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 8 β, Μέση Πυκνότητα 56, Μέσος Σ.∆. 0,8 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 9, Μέση Πυκνότητα 140, Μέσος Σ.∆. 2 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 10, Μέση Πυκνότητα 56, Μέσος Σ.∆. 0,8 Πο λεοδοµική Ενότητα Π.Ε. 11, Μέση Πυκνότητα 28, Μέσος Σ.∆. 0,4

Β.1. Για την πόλη των Μεγάρων προτείνεται: -η επέκταση του σχεδίου πόλεως όπως φαίνεται στο χάρτη Π1, την τροποποίηση των ορίων των υπαρχουσών πολεοδοµικών ενοτήτων και τη δηµιουργία νέας πολεοδοµικής ενότητας 11 στην περιοχή της Βαρέας. Στις επεκτάσεις των υφιστάµενων ΠΕ καθορίζεται χρήση αµιγούς κατοικίας, κίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του από 23.2.87 Π.∆/τος (ΦΕΚ 166∆/87) και ΜΣ∆ 0,8 ενώ για την περιοχή της Βαρέας προτείνεται χρήση γενικής κατοικίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 23.2.87 Π.∆/τος (ΦΕΚ 166∆/87) µε εξαίρεση τα ξενοδοχεία, τα πρατήρια βενζίνης, τα πολιτιστικά κτίρια ,τα γραφεία, τις τράπεζες, τις ασφάλειες και τους κοινωφελείς οργανισµούς και ορίζεται ΜΣ∆ 0,4. Η επέκταση του σχεδίου πό λεως θα διασφαλίσει την ανάγκη για εκτόνωση του πυκνοδοµηµένου κεντρικού ιστού και θα εξασφαλίσει την απόκτηση των αναγκαίων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, χώρων µε την εκµετάλλευση του καθεστώτος των εισφορών σε γη των συµµετεχόντων ιδιοκτη-

σιών. -την κατάργηση των δύο (2) χώρων ΒΙΟ.ΠΑ που χωροθετούντο µε το θεσµοθετηµένο Γ.Π.Σ. εντός της πόλης των Μεγάρων και την µετατροπή τους σε περιοχές κύριας κατοικίας, µε χρήση γενικής κατοικίας. Το ΒΙΟ.ΠΑ στη θέση Μελί ενσωµατώνεται στην Π.Ε. 8 και το ΒΙΟ.ΠΑ στη θέση Φόρου ενσωµατώνεται στην Π.Ε.6. Π.Ε.6. Β.2. Για τις περιοχές της Βλυχάδας, της Κινέττας, του Αλεποχωρίου, της Πάχης και του Ήρεµου Κύµατος προτείνεται ο καθορισµός τους ως περιοχέ ς β΄ κατοικίας µε ενισχυµένες αστικές υποδοµές (πρόνοια, εκπαίδευση) και µε ΜΣ∆ 0,4 όπως φαίνεται στο χάρτη Π1. Β3.1. Προτείνεται ο καθορισµός δύο ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως φαίνεται στο χάρτη Π1 Π1 µε τις παρακάτω χρήσεις: -Επαγγελµατικά εργαστήρια και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις µη οχλούσες -Συνεργεία αυτοκινήτων -Γραφεία -Αθλητικές εγκαταστάσεις -Εστιατόρια- Αναψυκτήρια -Πρατήρια υγρών καυσί-

µων, πλυντήρια αυτοκινήτων -Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων -Κτίρια- γήπεδα αποθήκευσης -Εγκαταστάσεις χονδρεµπορίου -Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων Ο συντελεστής δόµησης που προτείνεται για τις Ζώνης είναι 0,6. Β3.2. Προτείνεται ο καθορισµός ζώνης κοινωνικών εξυπηρετήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 10 του από 23.2.87 Π.∆./τος (ΦΕΚ 166∆/1987) όπως φαίνεται στο χάρτη Π1 στην οποία περιλαµβάνεται το υφιστάµενο αυτοκινητοδρόµιο. Β3.ε. Το καθορισµό ζώνης ΒΙΠΑΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 23.2.87 Π.∆./τος (ΦΕΚ 166/ ∆/1987) ∆/1987) βόρεια του όρµου Βουρκαρίου, όπως φαίνεται στο χάρτη Π1 Π1 . Στην παραπάνω ζώνη περιλαµβάνεται µέρος της βιοµηχανικής περιοχής που εµφανίζεται στα διαγράµµατα που δηµοσιεύθηκαν µε το Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ (ΦΕΚ 29Α 29 Α 2003) καθώς και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων των ΕΛΠΕ. Συνέχεια στην σελίδα 5


4

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

Συνεχίζονται οι διαδικασίες για κινητικότητα

και κάλυψη µε µετάθεση δηµόσιων υπαλλήλων σε κενές θέσεις

Σ

ε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες στο σύνολο των Υ πουργείων γ ια την καταγραφ ή των αν αγ κών και στη συνέχ εια την κάλυψή τους τόσο των κεντρικών υπηρεσιών όσο και των εποπτευόµενων φορέων τους σε ανθρώ πινο δυν αµικό που θα προέλθει από εκείνους τους δηµοσίους υπαλλήλους που έχ ουν ενταχ θεί στο πρόγραµµα της κινητικότητας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, την καταγραφή των απαιτήσεων ζήτησε ο υπουργός ∆ιοικητικής Μ εταρρύθµισης Κυριάκος Μ ητσοτάκης στην εγκύκλιο που εξέδωσε την Παρασκευή 16 Αυγούστου, µε την οποία διευκρινίζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του προγ ράµµατος κιν ητικότητας. Α κόµη να πούµε στην εγκύκλιο αυτή και σε συνέχ εια της έκδοσης των προβλεπόµενων Υ πουργικών Αποφάσεων αν αλύονται τα βήµατα µε τα οποία θα οργανωθεί και θα πραγµατοποιηθεί η ένταξη συνολικά 12.500 υπαλλήλων στο πρόγραµµα της κινητικότητας έως το τέλος Σεπτεµβρίου, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο οι φορείς θα υποδεχτούν υπαλλήλους από το πρόγραµµα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφ έρουµε ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα η κινητικότητα των 1 .862 υπαλλήλων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ι∆ΑΧ, το Ν οέµβριο

του 2012. Κατά την Φωτό αρχείου κυβέρν ηση αποτελεί το όλο θέµα σαφώς επιτυχία που συνδέεται µε το γεγονός ότι στην επανατοποθέτησή τους οι υπάλληλοι ενίσχυσαν κρίσιµες υπηρεσίες για το ∆ηµόσιο και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Π ιο συγκεκριµένα, ποσοστό 36% τοποθετήθηκε σε υπηρεσίες του υπουργείου Π ροστασίας του Π ολίτη (αστυνοµικά τµήµατα, πυροσβεστική), 22% τοποθετήθηκε σε υπηρεσίες του υπουργ είου ∆ικαιοσύν ης (καταστήµατα κράτησης, δικαστήρια), 20% σε υπηρεσίες του υπουργ είου Ε ργασίας (ασφ αλιστικά ταµεία κ.λπ.), 16% σε υπηρεσίες του υπουργ είου Υγ είας (ν οσοκοµεία, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ κ.λπ.), καθώς επίσης και στα ΚΕΠ και τις Ανεξάρτητες Αρχές της χώ ρας. Ε ξίσου σηµαντική γ ια το δηµόσιο συµφ έρον και τους ίδιους τους δηµοσίους υπαλλήλους, αποτελεί η διαδικασία µετάταξης – µεταφοράς του κάθε υπαλλήλου στη νέα θέση, βάση αντικειµενικών κριτηρίων

σχ έδια στελέχωσης των φ ορέων στο Τριµελές Συµβούλιο. Εντός δέκα ηµερών το Τ ριµελές Συµβούλιο γνωµοδοτεί για τον αριθµό και τα απαιτούµενα προσόντα των υπαλλήλων που θα µετακιν ηθούν στους φορείς υποδοχής. Ο υπουργός ∆ιοικητικής Μ εταρρύθµισης και Η λεκτρον ικής ∆ιακυβέρν ησης Υ∆ΙΜΗ∆ εκδίδει σχετική ανακοίνωση, βάση της γνωµοδότησης του Τριµελούς Συµβουλίου, µε την οποία καθορίζονται η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής και ο αριθµός που θα διατεθεί σε κάθε φ ορέα (ΦΕΚ). Σύµφωνα µε την υπουργική ανακοίνωση, οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα καλούνται µέσα σε 15 µέρες από τη δηµοσίευσή της, να υποβάλουν και διαφ άνειας, υπό τον έλεγχο και την αίτηση προτίµησης, συνοδευόµενη από εποπτεία του ΑΣΕΠ . Γι’ αυτό στην εγκύ- τα απαραίτητα δικαιολογητικά. κλιο καταγράφ ονται µε πλήρη λεπτοµέΕντός 10 ηµερών από τη λήξη αυτής της ρεια οι διαδικασίες κινητικότητας των δηµοσίων υπαλλήλων από τους φορείς προθεσµίας γ ια τους υπαλλήλους σε διαθεσιπροέλευσης στους φ ορείς υποδοχής, θέτο- µότητα, οι φορείς προέλευσης θα πρέπει να έχ ουν ολοκληρώσει τον έλεγχο νοντας έτσι τη νοµοθετική βάση. µιµότητας πρόσληψης του υπαλλήλου που υποβάλει αίτηση, τη σύνταξη των Συνοπτικά, οι διαδικασίες πιν άκων συν δροµής κριτηρίων και την αυτές έχουν ως εξής: έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάΟ κάθε φ ορέας υποδοχής γνωστοποιεί τις στασης. Στη συν έχεια, αποστέλλουν τις αιτήσεις στους φ ορείς υποδοχής και στο Ακενές θέσεις, όπως αυτές προκύπτουν ΣΕΠ . από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα Εντός 15 ηµερών από την λήψ η των πινάκων βαθµολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ , συν εδριάζουν τα αρµόδια Τριµελή Ε ιδικά Υπηρεσιακά Συµβούλια των φορέων υποδοχής. Μ ε βάση τα γ ενικά και ειδικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από ΚΥΑ, γνω µοδοτούν και διαβιβάζουν τους πίν ακες βαθµολογ ικής κατάταξης στο ΑΣΕΠ , η οποία καταρτίζει εν ιαίο πίνακα διάθεσης γ ια όλους Έκθεση µερικού ελέγχου για το έργο αυτό. Στην έκθεση των τους φορείς υποδοχής. Ο πίνακας αυτός Επιθεωρητών καταγράφηκαν πολλές παραβιάσεις και διαβιβάζεται στο Τ ριµελές Συµβούλιο. σφ άλµατα εκτιµήσεως της Μελέτης Περιβαλλοντικών Το Τριµελές Συµβούλιο, στο πλαίσιο Ό ρων και τέθηκαν διάφορα ερωτήµατα προς τις Αρχές και της αρµοδιότητας του, εκδίδει τον τελιτον κατασκευαστή. κό πίνακα. Σύµφωνα µε τη διαδικασία, οι Αρχ ές και ο κατασκευαστής πρέ- Ε κδίδεται υπουργ ική απόφ αση µετάταξης – πει να αποστείλουν τις απαντήσεις τους επί των ερωτηµάµεταφ οράς του φορέα υποδοχής (ΦΕ Κ). των και παρατηρήσεων της Έ κθεσης και η εν λόγω υπηρεσία πρέπει ν α συντάξει και ν α εκδώ σει την τελική έκθεση ελέγ χου. Υ πενθυµίζεται ότι η αξιολόγηση – µοριΜ ε δεδοµένο ότι από την έκδοση της ενδιάµεσης έκθεσης έχει οδότηση του προσωπικού αφορά ΜΟ περάσει πάνω από ενάµισης χ ρόνος, χ ρόνος ιδιαίτερα µεγά- ΝΟ Ν σε όσους προέρχ ονται από υπουρλος, και δεδοµένου ότι τα έργα συνεχ ίζονται µε κίν δυνο ν α γεία και φορείς στους οποίους έχουν προκληθεί αν επαν όρθωτη βλάβη στο περιβάλλον, προκύψ ει πλεονάζουσες θέσεις µετά ερωτάται ο κ. Υπουργός: την αξιολόγηση των δοµών τους και Γιατί δεν έχει εκδοθεί ως τώρα το τελικό πόρισµα από την ΟΧΙ στο σύνολο των δηµοσίων υπαλΕΥΕΠ ; Π ότε πρόκειται ν α εκδοθεί;» λήλων.

Ο Βουλευτής Αττικής Γ. Πάντζας για τον ΟΕ∆Α Γραµµατικού

Ε

ρώ τηση κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.Ρ ΙΖ.Α. Γιώργος Π άντζας, προς τον Υ πουργό Π εριβάλλοντος, µε θέµα την ιδιαίτερη καθυστέρηση για την έκδοση του τελικού πορίσµατος της Ειδικής Υ πηρεσίας Επιθεωρητών Π εριβάλλοντος για τον Ο.Ε.∆.Α. Γ ραµµατικού. Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της ερώτησης: «Θέµα: Ιδιαίτερη καθυστέρηση για την έκδοση του τελικού πορίσµατος της Ειδικής Υ πηρεσίας Επιθεωρητών Π εριβάλλοντος για τον Ο.Ε.∆.Α. Γραµµατικού Η Ειδική Υ πηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε ΥΠΕ ), προκειµέν ου να διερευν ήσει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, για το έργο κατασκευής της Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιαχ είρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μ αύρο Βουνό» Γραµµατικού, µετά από έρευν ες, εξέδω σε στις 18/1/2012 την

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr


5

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Μεγαρέων:

«ΚΛΕΙ∆ΩΣΕ» ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΡΕΑ, Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΓΙΑ ΠΑΧΗ, ΒΛΥΧΑ∆Α, ΚΙΝΕΤΑ, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΗΡΕΜΟ ΚΥΜΑ Συνέχεια από την σελίδα 5

οι θέσεις ανάπαυσης σε ειδικά οργανωµένους χώρους. Για την εξυπηρέτηση του πάρκου είναι δυνατή η αποκατάσταση ερειπωµένων κτισµάτων. Επιπλέον, στη ζώνη αυτή επιτρέπο νται µέχρι 3 ορειβατικά καταφύγιακαταφύγια - ένα στον Κιθαιρώνα, ένα στον Πάτερα και ένα στα Γεράνεια.

Επίσης προτείνεται επέκταση του ΒΙΠΑ που έχει θεσµοθετηθεί µε το ισχύον ΓΠΣ όπως φαίνεται στο χάρτη. Β.4. Την ενσωµάτωση στη µελέτη του ΓΠΣ των ζωνών προ στασίας των ορεινών όγκ ων ∆υτικής Αττικής όπως αυτές περιγράφο νται στο υπό θεσµοθέτηση Σχέδιο Προεδρικού Ζώνη Α2 Α2 ∆ιατάγµατος και ειδικότερα: Καθορίζεται σαν περιοχή υψηλής προστασίας εντός Ζώνη Α των ορίων της οποίας επιτρέπονται οι χρήσεις αναΕίναι ζώνες απολύτου ψυχής, υπαίθριου αθληπροστασίας της φύσης και τισµού, υπαίθριων πολιτου πολιτισµού. Η ζώνη τιστικών εκδηλώσεων και αυτή διακρίνεται σε ζώδραστηριοτήτων για την νες Α1 και Α2. ιστορική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ενηΖώνη Α1 µέρωση των επισκεπτών. Α1 Εντός της ζώνης αυτής Καθορίζεται σαν περιοχή επιτρέπεται η εγκατάστααπόλυτης προστασίας και ση αναψυκτηρίων καθώς ιδιαίτερου τοπικού, πολι- και περιπτέρων για την τιστικού και περιβαλλο- ιστορική, πολιτιστική ντικού ενδιαφέροντος. και περιβαλλοντική ενηΠεριλαµβάνει τις υψηλό- µέρωση των επισκεπτών. τερες κορυφές των ορεινών όγκων Κιθαιρώνα, Η οργάνωση του πάρκου Πατέρα και Γερανείων. εντός των Ζωνών Α1 Α1 και Στη ζώνη αυτή επιτρέπο- Α2, η οριοθέτηση και η νται χρήσεις αναψυχής, ακριβής λειτουργία των υπαίθριων πολιτιστικών εισόδων σε αυτό, καθώς δραστηριοτήτων, περιπά- και η χωροθέτηση των του και πεζοποριών. Εδιαδροµών, στάσεων, εντός αυτής θα οργανωθεί γκαταστάσεων και υποδοτο Πάρκο των ιστορικών µών θα αποτελέσει αντικαι µυθολογικών διαδρο- κείµενο ειδικής µελέτης. µών, για την ανάδειξη Η µελέτη αυτή θα εγκρικαι προβολή των στοιχεί- θεί µε Κοινή Υπουργική ων ιδιαίτερου τοπιακού, Απόφαση των Υπουργών φυσικού και πολιτιστιΠεριβάλλοντος και Κλικού ενδιαφέροντος που µατικής Αλλαγής και περιλαµβάνει. Πολιτισµού και ΤουριΣτην ζώνη αυτή επιτρέ- σµού µετά από γνωµοδόπο νται περιορισµένες τηση της Εκτελεστικής διαµορφώσεις, χώροι Επιτροπής του Οργανιστάθµευσης, περίπτερα σµού της Αθήνας. περιβαλλοντικής και ιστορικής ενηµέρωσης και Ζώνη Γ σηµάνσεις καθώς και κά- Περιλαµβάνει περιοχές θε διαµόρφωση, υποδοµή κατοικίας και γεωργικής και εξοπλισµός για την χρήσης. Εντός των περιοανάδειξη των αρχαιολογι- χών αυτών οριοθετούνται κών χώρων και µνηµείων ζώνες Γ1 και Γ2 ως εξής: και ιδιαίτερα όσων σχετίζο νται µε τις αρχαίες και Ζώνη Γ1 Γ1 µεσαιωνικές διαδροµές Καθορίζεται ως περιοχή (δρόµοι, οχυρώσεις, πύρ- κατοικίας εντός της ογοι, φυλάκια κλπ). ποίας επιτρέπεται η ανέΕπίσης θα οργανωθούν οι γερση κατοικιών, τουριπεζοπορικές διαδροµές, στικών καταλυµάτων και οι ποδηλατικές διαδροκαταστηµάτων εξυπηρέµές, οι στάσεις θέας και τησης της περιοχής.

Ζώνη Γ2 Καθορίζεται σαν περιοχή κατοικίας, κατασκηνώσεων και γεωργίας, εντός της οποίας επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίων κατοικίας, κατασκηνώσεων και κτιρίων αγροτουρισµού µικρής κλίµακας. Περιοχή ∆ Με το σηµείο ∆ προσδιορίζονται η κατ΄ αρχήν θέση των εισόδων στο πάρκο της ως άνω ζώνης Α. Ζώνη Ε Ζώνες ειδικών χρήσεων. Ζώνη Ε1 Ε1 Καθορίζεται ως περιοχή εγκατάστασης Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας µε την εκµετάλλευση αιολικού δυναµικού, µε τον όρο τα ηλεκτρικά δίκτυα σύνδεσης µε τις υφιστάµενες γραµµές µεταφοράς να είναι υπόγεια. Ζώνη Ε3 Ε3 Καθορίζεται ως περιοχή εγκατάστασης ΑΠΕ µε εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Ζώνη Ε4 Ε4 Καθορίζεται ως περιοχή εγκατάστασης ΑΠΕ µε εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Στη ζώνη αυτή είναι δυνατή η εγκατάσταση µιας δηµοτικής Μονάδας Ανακύκλωσης Πτηνοτροφικών Αποβλήτων και ενός ∆ηµοτικού Κέντρου ∆ιαλογής ανακυκλώσιµων υλικών και επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων. (Το τι επιτρέπεται εντός των παραπάνω ζωνών στην επόµενη έκδοση της ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ).

(ΝΕΟΑΚ). Πρωτεύουσες αρτηρίες η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών –Κορίνθου (ΠΕΟΑΚ), η συνδετήρια διανοµαρχιακή οδός Μεγάρων- Αλεποχωρίου – Σχίνου- Περαχώρας- Λουτρακίου και οι δύο νέες περιµετρικές αρτηρίες βόρεια και δυτικά των Μεγάρων, στα όρια του Νέου Σχεδίου Πόλης. ∆ευτερεύουσες αρτηρίες η συνδετήρια οδός Μεγάρων- Πάχης µε την διακλάδωση προς τον νέο σταθµό του Προαστιακού και η δυτική επαρχιακή οδός σύνδεσης των Μεγάρων µε την βορειοανατολική περιοχή Γερανείων. Οι υπόλοιπες πρωτεύουσες δηµοτικές οδοί εντός του Σχεδίου Πόλης φέρουν τον χαρακτήρα συλλεκτηρίων οδ ών και δύναται κατά µήκος των, όπως και κατά µήκος των παραπλεύρων οδών της παλαιάς σιδηροδροµικής γραµµής Αθηνών – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Πε λοποννήσου, να χωροΓΙΑ ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ θετηθούν ποδηλατόδροµοι κατόπιν ειδικής µεΒ.8.1. Οδικό δίκτυο: λέτης. Ελεύθερη ταχεία λεωφό- ∆ηµιουργία δικτύου περος η Νέα Εθνική Οδός ζοδρόµων ή /και οδών Αθηνών –Κορίνθου ήπιας κυκλοφορίας στην

κεντρική αστική περιοχή Μεγάρων. Στην εκτός σχεδίου περιοχή, προβλέπεται η δηµιουργία δύο νέων συνδετηρίων οδών του ΒΙΠΑΒΙΟΠΑ (Παππά Περιβόλι) µε την ελεύθερη ταχεία λεωφόρο ΝΕΟΑΚ (µε διασύνδεσή τους στον Α.Κ. µε ΝΕΟΑΚ στην περιοχή Βλυχάδας), µε χρησιµοποίηση του καταστρώµατος του παλαιού «γερµανικού δρόµου» και του διαδρόµου διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου.

σιδηροδροµικής γραµµής Αθηνών- Πελο ποννήσου µέχρι και τον παλαιό σταθµό Μεγάρων, αποκλειστικά για χρήση από προαστιακό/ ηµιαστικό σιδηρόδροµο σύνδεσης της Μεγαρίδας, µε την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο και την Αθήνα.

Β.8.3. Β.8.3. Λοιπές υποδοµές µεταφορών: µεταφορών ∆ηµιουργία σταθµού αυτοκινήτων στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων, εκτός των ορίων του ΠΓΣ. ∆ιατήρηση και αναβάθµιση του Αεροδροµίου ΠάΒ.8.2. χης για χρήση από την Β.8.2. Σιδηροδρο µικό ∆ίκτυο: Αεροπορία Στρατού και Νέα υπεραστική σιδηρο- την Γενική Αεροπορία, δροµική γραµµή υψηλής καθώς και για έκτακτες ταχύτητας (ΣΓΥΤ) Αθη- πτήσεις charters επικουνών –Κορίνθου –Πατρών, ρικά προς τον ∆ιεθνή κατά µήκος και νοτίως Αερολιµένα Αθηνών, σε της ΝΕΟΑΚ, µε σταθµό περιπτώσεις µεγάλων ανατολικού Α.Κ. Πάχης, διοργανώσεων. που εξυπηρετεί και τον ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΚ∆Οπροαστιακό σιδηρόδροµο ΣΗ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ταχείας σύνδεσης της ΓΠΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΑθήνας και του Νέου ΠΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ιεθνούς Αερολιµένα µε ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ την Κορινθία. ∆ηµιουργί- ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ας ειδικής λεωφορειακής ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ. σύνδεσης του νέου σταθµού του Προαστιακού µε Ρεπορτάζ: την πόλη των Μεγάρων. ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΣΙ∆ΕΡΗ ∆ιατήρηση της παλαιάς ΤΣΕΒΑ


6

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

Ο δακτύλιος επιστρέφει στις 9 Σεπτεµβρίου Η Τροχαία Αττικής ενηµερώνει τους οδηγούς της ∆υτικής Αττικής για το τι ισχύει…

Ό

σοι οδηγοί από την ∆υτική Αττική εργάζονται ή προσέρχονται συχνά στο κέντρο της Αθήνας, να γνωρίζουν ότι από τη ∆ευτέρα 9 Σεπτεµβρίου 2013 µέχ ρι και την Π αρασκευή 11 Ιουλίου 2014 επανέρχονται τα περιοριστικά µέτρα της κυκλοφ ορίας των οχ ηµάτων στο κέντρο της Αθήνας (Μ ΙΚΡΟΣ ∆ΑΚΤΥΛ ΙΟΣ) , καθώς και στο Λ εκανοπέδιο Αττικής (ΠΡΑΣΙΝΟΣ ∆ΑΚΤΥΛ ΙΟΣ) , τα οποία επεκτείνονται µέχ ρι και τον ΜΕΓΑΛ Ο ∆ΑΚΤΥΛ ΙΟ. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την Τροχ αία Αττικής: «Ι. Μ ΕΤΡΑ ΠΕΡ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥ ΚΛ ΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗ ΝΑΣ (Μ ΙΚΡΟΣ ∆ΑΚΤΥΛ ΙΟΣ) :

Τα όρια του ΜΙΚΡΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ ορίζονται από τις παρακάτω οδούς και λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ – Λ. Μ εσογείων - Φ ειδιππίδου Μ ιχαλακοπούλου - Σπ. Μ ερκούρη - Βρυάξιδος - Υµηττού Η λ. Η λιού - Α µβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού - Χαµοστέρνας - Π ειραιώ ς - Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Α χιλλέως - Π λ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μ άρν η - 28ης Ο κτω βρίου (Π ατησίων) - Λ. Αλεξάνδρας. Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του ΜΙΚΡΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ το µέτρο δεν ισχύει. Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον ΜΙΚΡΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ επιτρέπεται µόνο η εκ περιτροπής κυκλοφ ορία των Ι.Χ.Ε . αυτοκιν ήτων, καθώ ς και των Ι.Χ.Φ . αυτοκιν ήτων ιδιωτικής χρήσης µε µέγ ιστο επιτρεπόµενο βάρος µέχρι 2,2 τόν ους, µε βάση το τελευταίο ψηφ ίο του αριθµού κυκλοφ ορίας τους (µονά – ζυγά). ∆εν υπάγονται στις παραπάνω απαγορεύσεις και κυκλοφορούν χωρίς κανένα περιορισµό, στον ΜΙΚΡΟ ∆ΑΚΤΥΛ ΙΟ : α) Τα οχήµατα των κατηγ οριών που εξαιρούνται των περιορισµών, καθώ ς και τα οχήµατα των κατηγοριών που απαιτείται ν α είναι εφ οδιασµέν α µε ειδικές άδειες κυκλοφ ορίας στον ΜΙΚΡΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ, οι οποίες χορηγ ούνται από τη ∆ιεύθυν ση Τροχαίας Αττικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ ∆ΜΕΟ /οικ./3253/στ/0718/Φ.911 από 20/22.8.2013

(ΦΕ Κ Β΄ 2048) Κοιν ής Υπουργικής Α πόφασης. β) Τα οχήµατα των κατηγοριών που εµπίπτουν στα µέτρα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΑΚΤΥΛ ΙΟΥ, δηλαδή: Τα ηλεκτρικά οχήµατα και τα οχήµατα περιβαλλοντικής κατηγ ορίας E uro 5 και E uro 6 ή µεταγ ενέστερης, εφ όσον εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 g/km, ανεξαρτήτω ς του καυσίµου που χρησιµοποιούν (βενζίν η, πετρέλαιο, υγραέριο ή συµπιεσµένο φ υσικό αέριο) και, Τα οχ ήµατα που χ ρησιµοποιούν για την κίνησή τους αέρια καύσιµα (υγραέριο ή φυσικό αέριο) και περιβαλλοντικής κατηγορίας Eur o 4 εφόσον εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 g/km. Για τα οχήµατα των µονίµων κατοίκων εσωτερικά του ΜΙΚΡΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ, προβλέπονται ειδικές Ζών ες εισόδου – εξόδου.

Π αραλιακή λεωφόρος - Αλίµου - Βουλιαγ µέν ης - Ε λ. Βενιζέλου - Π εριµετρική Υµηττού - Κατεχάκη - Μ εσογ είων - Αγ. Π αρασκευής - Χαλαν δρίου - Π απανικολή - (Κ. Π αλαιολόγου) - Καποδιστρίου - Κύµης - Κασταµον ής - Χαλαν δρίου - Αναγ εννήσεως - Ε θν ική Οδός Αθηνών-Λαµίας - Α θηνών - Θ ηβών - Γρ. Λαµπράκη έω ς Κερατσίνι. Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαµβάν ονται η Ν έα Ε θνική Οι αιτήσεις από τους δικαιούµεν ους σύµφωνα µε την παρα- Οδός Αθηνών−Λαµίας, η Λ. Κηφ ισού και η Λ. Αθηνών, µε πάνω περίπτω ση α΄, θα υποβάλλονται από τη ∆ευτέρα 26 εξαίρεση το τµήµα της από τη διασταύρω σή της µε τη Λ. Αυγούστου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2013, κατά τις Κηφ ισού έως την οδό Α χιλλέως. ηµέρες ∆ευτέρα έως Π αρασκευή, ώρες 08 :00΄ έως 14 :00΄ και Σάββατο, ώρες 08.00 ΄ έως 12.00΄ στη ΙΙΙ. ΣΥΜΠΛ ΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ∆ιεύθυνση Τ ροχ αίας Αττικής, ( Θ. ∆ηλιγιάννη 24-26, 4ος όροφος) . Οι ηµέρες και ώ ρες ισχύος όλων των ως άνω περιοριστικών µέτρων, είν αι οι εξής: Οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας στον ΜΙΚΡΟ ∆ΑΚΤΥΛ ΙΟ ∆ευτέρα έως Π έµπτη, ώ ρες 07.00΄ έως 20.00΄, που είχαν χορηγ ηθεί από τη ∆ιεύθυν ση Τροχ αίας Αττικής Π αρασκευή, ώ ρες 07.00΄ έως 15.00΄. για το έτος 2012-2013, δεν ισχ ύουν για τη νέα περίο- Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσηµες αργ ίες, καθώ ς και τις δο 2013-2014. ηµέρες που πραγ µατοποιούνται 24ωρες απεργ ίες των Μέσων Μ αζικής Μ εταφοράς, τα µέτρα δεν ισχύουν . ΙΙ. Μ ΕΤΡΑ ΠΕΡ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥ ΚΛ ΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ Ν Μ Ε- Ο ι παραβάτες των περιοριστικών αυτών µέτρων, τιΓΑΛ Ο ∆ΑΚΤΥΛ ΙΟ : µω ρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Κώδικα Ο δικής Κυκλοφορίας (∆ιοικητικό Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ, απα- πρόστιµο 200,00 €) . γορεύεται η κυκλοφ ορία των φορτηγών µε µέγιστο επιτρεπόµεν ο βάρος άνω των 2,2 τόνων και των λεωφορείων, Ειδικά για τις προϋποθέσεις της ελεύθερης κυκλοφοπρώτης άδειας κυκλοφ ορίας στην Ε λλάδα πριν την 1-1ρίας των οχηµάτων της παραπάνω περίπτωσης Ι, 1990, εντός της ζώνης του ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ. ( β΄) , αλλά και τους περιορισµούς της περίπτωσης ΙΙ, Κατά την έναρξη κάθε νέου ηµερολογιακού έτους, η που προβλέπονται από τον ΠΡΑΣΙΝΟ ∆ΑΚΤΥΛ ΙΟ, οι παραπάνω χρονολογία προσαυξάνεται κατά ένα έτος. ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµβουλευθούν την Τα όρια του ΜΕΓΑΛ ΟΥ ∆ΑΚΤΥΛ ΙΟΥ, καθορίζονται από ιστοσελίδα του Υ πουργείου Π εριβάλλοντος, Ενέργειτις παρακάτω οδούς και λεωφόρους: ας & Κλιµατικής Αλλαγής ( www . ypeka . gr ) .»


7

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

Στην κορυφή της εγκληµατικότητας κλοπές,

ναρκωτικά, διακίνηση λαθροµεταναστών και εκκρεµούσες υποθέσεις 3.303 άτοµα συνελήφθησαν τον Ιούλιο στην Περιφέρεια Αττικής, σύµφωνα µε τον επίσηµο απολογισµό της ΓΑ∆Α

Κ

ατά τη διάρκεια του µηνός Ιουλίου 2013, από τις Υ πηρεσίες της Γ ενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής, στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ( µεταξύ των οποίων και η ∆υτική Αττική) συνελήφθησαν συνολικά 3 .303- άτοµα και ειδικότερα, σύµφωνα µε το δελτίο Τύπου της ΓΑ∆Α ισχύουν τα εξής: «Έν α (1) άτοµο γ ια αν θρωποΦωτό αρχείου κτον ία. Π έντε (5) άτοµα γ ια απόπειρα αν θρω ποκτον ίας. Σαράν τα έν α (41) άτοµα γ ια παράνοµη διαΤέσσερα (4) άτοµα γ ια απαγωγή. κίν ηση µεταναστών. Τετρακόσια έξι (406) άτοµα γ ια κλοπές – Τέσσερα (4) άτοµα γ ια εµπρησµούς. διαρρήξεις. ∆ώ δεκα (12) άτοµα για παράβαση του Ν . Τριακόσια (300) άτοµα γ ια παράβαση του «περί πν ευµατικής ιδιοκτησίας». Ν όµου «περί ναρκω τικών». Εννιακόσια (900) άτοµα γ ια καταδιω κτικά Σαράν τα τρία (43) άτοµα γ ια ληστείες. έγγραφα. Ογδόντα τρία (83) άτοµα γ ια Τέσσερα (4) άτοµα γ ια παράβαση του Ν. απάτες – πλαστογραφίες. περί αρχαιοτήτων. Ε πτακόσια πεν ήντα τέσσερα (754) άτοµα Σαράν τα έξι (46) άτοµα για µη καταβολή γ ια διάφ ορα αδικήµατα (Υγ ειονοµικές παραχρεών προς το ∆ηµόσιο. βάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ. σε βαθµό πληµΠ εν ήντα πέντε (55) άτοµα γ ια παράβαση µελήµατος κ.λπ.). του Ν . «περί εκδιδοµένων προσώ πων». Ε ξιχν ιάσθηκαν : Εν ενήντα πέντε (95) άτοµα για παράβαση Μ ία (1) αν θρωποκτονία. του νόµου «περί όπλων». Τρείς (3) ληστείες. Τετρακόσια ογδόντα τέσσερα (484) άτοµα Ε κατόν δέκα (110) διαρρήξεις-κλοπές οιγ ια παράβαση του Ν . «περί αλλοδαπών». κιών, καταστηµάτων, αποθηκών και σχολείΠ εν ήντα επτά (57) άτοµα για παράβαση του ων. Ν . «περί παιγνίων». Ένας (1) εµπρησµός. Ένα (1) άτοµο για παράβαση του Ν . «περί Τρείς (3) περιπτώ σεις απάτης σε βάρος ηλιποιν ικής προστασίας του περιβάλλοντος». κιω µένων. Ο κτώ (8) άτοµα γ ια παράβαση του Ν . «γ ια Ε ξαρθρώθηκαν συν ολικά (15) σπείρες από την προστασία των ζώων». τις οποίες:

Στην «φάκα» αλλοδαποί που είχαν ρηµάξει

περιοχές της Αθήνας

Σ

υνελήφθησαν στην Κυψ έλη, από αστυνοµικούς της Υ ποδιεύθυνσης Ασφ άλειας Αθηνών της ∆ιεύθυνσης Α σφάλειας Αττικής, δύο (2) αλλοδαποί, υπήκοοι Π αλαιστίνης και Τυν ησίας, ηλικίας 28 και 37 ετών, γ ια ληστείες σε πεζούς και διαρρήξεις-κλοπές σε πρακτορεία ΠΡΟ -ΠΟ, κατάστηµα και Ι.Χ.Ε . αυτοκίν ητα. Σύµφωνα µε την ΓΑ ∆Α: «Ό πω ς προέκυψε από την έρευνα, οι δύο (2) αλλοδαποί, µαζί µε επτά (7) αλλοδαπούς συνεργούς τους, υπηκόους Παλαιστίνης, Ιράκ και Αφγανιστάν, ηλικίας από 19 έως 41 ετών που αν αζητούνται, τα τελευταία τρία (3) χρόν ια είχαν διαπράξει τρεις (3) ληστείες σε πεζούς µε τη χρήση σω µατικής βίας στον Κολωνό και τον Άγιο Π αντελεήµονα αφ αιρώντας χ ρηµατικά ποσά, κοσµήµατα και κινητά τηλέφωνα, δύο (2) διαρρήξεις-κλοπές σε πρακτορεία ΠΡΟ -ΠΟ, µία (1) σε κατάστηµα και δεκατέσσερις (14) σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα αφαιρώ ντας προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείµενα. Οι συλληφ θέντες οδηγ ήθηκαν στον κ. Ε ισαγγελέα Π ληµµελειοδικών Αθηνών, ενώ συν εχίζονται οι έρευν ες γ ια τον εντοπισµό και τη σύλληψη των συνεργών τους».

Φωτογραφία αρχαί ου από κλοπιµαία που βρέθηκ αν (Πηγή ΓΑ∆Α)

Ο κτώ (8) σπείρες που διέπρατταν διαρρήξεις - κλοπές σε οικίες και καταστήµατα. ∆ύο (2) σπείρες διακίν ησης ναρκω τικών. Τρείς (3) σπείρες παράν οµης διακίν ησης µεταν αστών. ∆ύο (2) σπείρες πλαστογράφ ησης ταξιδιωτικών εγγράφων. Κατασχέθηκαν συν ολικά: Κάνναβη : -105.968- γραµµ. Η ρω ίνη : -396- γραµµ. Κοκαΐν η : -265.029- γ ραµµ. Ν αρκωτικά χάπια : -1.532∆εν δρύλλια : - 193 Π ιστόλια-περίστροφα: -23-

Π ολεµικά-υποπολυβόλα : -6Κυν ηγετικά όπλα: -6Φ υσίγγια: -1.345- Μ αχαίρια : -44Ρ άβδοι : -11- Ο χήµατα: - 5 5Π αιγνιοµηχαν ήµατα: - 84 Η λεκτρον ικοί Υπολογ ιστές: - 92 Κλεψίτυποι ψηφ ιακοί δίσκοι ( CD – DVD ) : 1.396- Χρηµατικό ποσό : - 463.251 - ευρώ Κιν ητά τηλέφωνα : - 83 Λαθραία πακέτα τσιγ άρα : - 25.343 Ανευρεθέντα - κλαπέντα οχήµατα: -3 79», αναφέρει το έγγραφο απολογισµού της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιευθύνσεως Αττικής.


8

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2013

Οι «Βάκχες» άρχισαν αλλά δεν τελείωσαν… Μετά από αδιαθεσία που ένιωσε ο πρωταγωνιστής αναβλήθηκε η παράσταση για να δοθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα ανακοινώσουν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ

Ά

ρχισε αλλά δεν ολοκληρώθηκε η παράσταση «Βάκχ ες» την Κυριακή 25 Α υγούστου, στο παλαιό Ε λαιουργείο της παραλίας Ε λευσίνας στο πλαίσιο των Αισχυλείων. Κατά την διάρκεια της παράστασης ο πρωταγωνιστής ηθοποιός έν ιω σε αδιαθεσία και κατάρρευσε µε αποτέλεσµα η παράσταση ν α διακοπεί, αρχικά προσω ριν ά… Τελικά όµως ανακοινώθηκε ότι λόγω της αδιαθεσίας του πρωταγωνιστή ήταν αδύνατο να συνεχιστεί η παράσταση, την βραδιά αυτή. Η κα Φ ριντζήλα ανέλαβε να δώσει ένα µουσικό άρωµα στην συνέχ εια καληνυχ τίζοντας το κοινό. Μ έχρι στιγµής έγινε γνωστό ότι η παράσταση αναβλήθηκε για να δοθεί σε νέα ηµεροµηνία, όµω ς µέχρι στιγ µής σύνταξης του κειµένου δεν είχ ε εκδοθεί από την διοργάνωση των Αισχυλείων η νέα ηµεροµηνία της παράστασης. Οι έχοντες εισιτήρια από την παράσταση που αν αβλήθηκε, µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν κανονικά για την νέα ηµεροµηνία που θα ανακοινω θεί η συγ κεκριµέν η παράσταση «Βάκχες». Εµείς ευχ όµαστε περαστικά στον πρωταγωνιστή και καλή επάνοδο.


9

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

ΤΟΝ ΞΕΣΚΕΠΑΣΕ Η ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αλλοδαπός µε «εργοστάσιο» πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στα Άνω Λιόσια! Το χάος των παράνοµων µεταναστών οργιάζει και στην περιοχή µας, σηµαντικοί ευτυχώς είναι οι έλεγχοι της Αστυνοµίας στο χάος της ασυδοσίας…

υστυχώς όπως φαίνεται ζούµε σε µια χώρα όπου ο νόµος είναι κάτι «µη σω στό» για ορισµένους που στρώνουν τα «κόκκινα χ αλιά» για τους λαθροµετανάστες, χω ρίς όµως ν α κάν ουν τίποτα γι’ αυτούς πέρα από τα «µανιφέστα» τους, σε µια κοινωνία που αγωνιά στο χάος… Σ’ αυτό θέατρο του παραλόγου, ευτυχώς η Αστυνοµία προσπαθεί µε κάθε δυνατότητα να κάνει ότι µπορεί για να αναχ αιτίσει την κατάληψη της χώρας από την παράνοµη είσοδο µεταν αστών. Η νοµιµότητα πρέπει να αποκατασταθεί. Οι νόµιµοι µετανάστες είναι νόµιµοι και οι παράνοµοι µετανάστες είναι παράνοµοι. Τα υπόλοιπα απλά είναι κούφια λόγια που προκαλούν την κοινωνία και τους δοκιµαζόµενους πολίτες σε µια περίοδο ακραίας κρίσης µε ότι αυτό συν επάγεται. Η Αττική δεν µπορεί να αντέξει άλλο στο χ άος της κατάληψ ης ανεπιθύµητων µη νόµιµων από κάθε γωνία της γης. ∆ιαφορετικά να καταλυθεί το Κράτος, τα Σύνορα και να παραχωρήσουµε και τα «κλειδιά» της χώρας να µπαίνει όποιος θέλει, όποτε θέλει και να κάνει ότι θέλει. Επίσης ο κάθε φιλάνθρωπος της λαθροµετανάστευσης να υποχ ρεωθεί να φ ιλοξενεί από µια οικογένεια στο σπίτι του, γιατί από λόγ ια και «µαν ιφέστα» χορτάσαµε ήδη καιρό τώ ρα…Ε πίσης από φιλάνθρω πους βορείων προαστίων … Το απόλυτο χάος στην Αττική και στην περιοχ ή µας, δείχνει η αποκάλυψη της Αστυνοµίας «εργοστασίου» πλαστών εγγράφων για λαθροµετανάστες, στα Άνω Λ ιόσια. Αναφέρει η ΓΑ∆Α: «Ε ργ αστήριο κατασκευής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων εντοπίσθηκε από αστυνοµικούς του Τ.Α. Άνω Λ ιοσίων σε συνεργασία µε αστυνοµικούς της Υ ποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, (23-8 2013) σε οικία στα Άνω Λ ιόσια.

Φωτογραφίες από την ΓΑ∆Α των εγγράφων που και των χρηµάτων που βρέθηκαν

οποία διέθετε σε αλλοδαπούς, έναντι χ ρηµατικής αµοιβής, προκειµένου να διευκολύνει την παράνοµη τακτοποίησή τους στη χώρα µας και τη ν οµιµοφαν ή είσοδο και έξοδο τους από τα σηµεία διαβατηριακού ελέγ χου. Στην οικία του στα Άνω Λ ιόσια µεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν: · Το χρηµατικό ποσό των 21.800 ευρώ. · Έν α εργ αστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, αποτελούµεν ο από έναν (1) ηλεκτρον ικό υπολογ ιστή, ένα (1) φορητό ηλεκτρον ικό υπολογ ιστή ( laptop ), έναν (1) εκτυπωτή, έν αν (1) σαρωτή εγγράφων ( scanner ), µία (1) µηχαν ή κατασκευής σφ ραγίδων, τρεις (3) συσκευές υποδοχής DVD , µία (1) συσκευή θερµοκόλλησης και έν α (1) µηχάν ηµα ελέγ χου γνησιότητας.

Συν ελήφθη έν ας 28χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Π ακιστάν, ο οποίος, όπως προέκυψε από την αστυνοµική Π λήθος σφ ραγίδων διαφόρων υπηρεσιών και διάφ ορα τυέρευν α, κατασκεύαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα πώ µατα σφραγ ίδων σε χαρτί και πλαστικές διαφ άν ειες.

Κ

ατά το µήνα Ιούλιο 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ: στην περιοχή της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ( συµπεριλαµβανοµένης της ∆υτ. Αττικής) έγιναν 480 τροχ αία ατυχ ήµατα µε 600 παθόντες, και ειδικότερα: «10 θαν ατηφ όρα µε 12 ν εκρούς 20 σοβαρά µε 21 σοβαρά τραυµατίες 450 ελαφρά µε 567 ελαφ ρά τραυµατίες Τα κυριότερα αίτια των ατυχηµάτων αυτών ήταν η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, η την τροχονοµική αστυν όµευση και την αναβάθµιση του επιπέδου οδικής ασφ άλειας στην περιοχή της Αττικής, βεοδήγ ηση χω ρίς σύν εση και προσοχή, η παραβίαση προτεβαιώ θηκαν 35.524 παραβάσεις από τις οποίες 612 ήταν σε ραιότητας, η παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη, ενώ η µη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγ ούς και επι- βαθµό πληµµελήµατος. βάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώ σεις, τη σοβαρότητα του τραυµατισµού τους. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν:

Εννέα (9) ∆ελτία Αστυνοµικών Ταυτοτήτων Ε λλήνων πολιτών, για τα οποία έχει δηλωθεί κλοπή ή απώλειά τους. ∆ύο (2) ∆ιαβατήρια Ελλήνων Π ολιτών για τα οποία έχει δηλω θεί κλοπή ή απώ λειά τους και δέκα (10) διαβατήρια αλλοδαπών υπηκόων διαφόρων χω ρών. Π λήθος φωτοαντιγράφων εγγράφων αλλοδαπών υπηκόων. Π λήθος πλαστών εγγράφων αλλοδαπών υπηκόων. Π λήθος υλικών (φ ύλλα χαρτιού διαφόρων χρω µάτων, µελάν ια κλπ). Τριάντα οκτώ (38) φωτογ ραφίες τύπου διαβατηρίου. Βιβλιάρια λογ αριασµών διαφόρων Ελληνικών Τραπεζών. Ένα (1) χρηµατοκιβώτιο. Ατζέντα και ηµερολόγ ιο µε χειρόγ ραφες σηµειώ σεις και σηµειω µένα χρηµατικά ποσά σε διάφ ορες ηµεροµην ίες. Ένα (1) κιν ητό τηλέφωνο. Ο συλληφ θείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.»

Μακρύς ο κατάλογος τροχαίων στην Περιφέρεια Αττικής τον Ιούλιο

Το ίδιο χρον ικό διάστηµα στο πλαίσιο των στοχευµένων 692 παραβάσεις γ ια οδήγηση υπό την επίδραση οιν οπν εύδράσεων που εφαρµόζει η ∆ιεύθυν σή Τροχαίας Αττικής, για µατος, από τις οποίες οι 62 ήταν σε βαθµό πληµµελήµατος,

2.908 παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 489 παραβάσεις γ ια παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη, 939 παραβάσεις γ ια χρήση κιν ητού τηλεφώνου, 684 παραβάσεις γ ια µη χρήση ζώνης ασφ αλείας και, 2.522 παραβάσεις γ ια µη χρήση προστατευτικού κράν ους. Σηµειώνεται ότι η σω στή οδική συµπεριφ ορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφ ορίας είν αι βασικές προϋποθέσεις, τόσο γ ια την ασφαλή µετακίν ηση όσο και γ ια την αποφ υγή των τροχαίων ατυχηµάτων.»


10

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

Αθλητικά Νέα ∆υτικής Αττικής Γ εγονότα

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ –ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0-1

Σ

το ∆ηµοτικό Στάδιο των Μεγάρων διεξήχ θη τις προηγ ούµενες ηµέρες φιλικός αγώνας µεταξύ του ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕ ΓΑΡ ΩΝ και της ΠΑΝΑ ΧΑΪΚΗ Σ µε σκορ 0-1 µε την Π αν αχαική ν α επικρατεί κατά την διάρκεια του αγώνα. Ο ΒΥΖΑ Σ αν και ήταν καλύτερος στο πρώτο ηµίχρον ο και δεύτερο δεν κατάφ ερε να επιβληθεί. Το γκολ για την Παναχ αϊκή πέτυχε ο Κώστας Κιάσσος µε φ άουλ.

ΒΥ ΖΑΣ Μ ΕΓΑΡΩΝ (προπον ητής Αντώνης Αυλωνίτης): Λ ούκιτς, Ταµπάκης, Μ αν δύλης, Π απαευθυµίου, Γιάντριτς, Μ πέλερης, Γκαιδατζής, Σπαν ός, Αρν αρέλλης, Μ αρίν ης, Μ αζιώτης. Αγωνίστηκαν και οι: Μ πεχλής, Τασακιράκης, Π απαδηµητρίου, Π άππος, Π άντου, ∆ηµόπουλος, Μ ιχαλόπουλος, Λέκκας, Σταµέλος, Κλάµπης, Κολοκοτρώνης, Αργ υρίου, Π άππος ο τερµατοφ ύλακας αλλαγή του Βύζα.

Φωτογραφίες από το φιλικό του ΒΥΖ ΑΝΤΑ µε την Παναχαική

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ (προπονητής Τίµος Καβακάς): Σταυριανός, Π αλιγ ιώργος, Βιγ ιαρέχο, Κω στόπουλος, Μ ερντίν, Καραµανλής, Φ ατιόν, Κιάσος, Σιτόε, Μ αραγ κουδάκης, Ζλάτκοβιτς. Από Π αναχαϊκή έπαιξαν επίσης οι Σπίνουλας, Βαγγ ελόπουλος, Βασιλαντωνόπουλος, Π λέγ ας.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –ΑΙΓΑΛΕΩ 2-1 Σε φιλικό αγώνα που έδωσε ο Αστέρας Μ αγούλας στο Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου µεταξύ του ΑΙΓΑΛ ΕΟΥ επικράτησε µε 2 -1. Ο ∆ηµητριάδης ύστερα από πάσα του Κάστρο έκαν ε το 10. Ο Καπουράνης που µπήκε αλλαγ ή σηµείω σε το 2-0 και δύο λεπτά αργ ότερα ο Π απουτσής µε πέν αλτι µείω σε σε τελικό 2-1.Ε πόµεν ο φιλικό του Α στέρα Μ αγούλας το Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου στο Α ίγιο µε τον Π αν αιγ ιάλειο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Αντώνης Π ριόνας, προπονητής: Κασµερίδης (46'Μ παλασάκης), Στρατοµήτρος (46'Μ πούγιας83'Μ ήτκας), Ν όν ης (46' Σαµαρόπουλος),Κοτίτσας(46' Τριάντος), Π ολίτης(46'Χάλαρης), Ε βερετ(32' Κάστρο- (71'Τσαπάρας), Αντωνόπουλος (32'Κορν ελάτος- 83'Χάντης), Μ αρίνου (46' Καπουράν ης85'Ν ερατζίνης), Π ιν έιρο(56'Στρατάκης), Μ αρτίνεζ (46' Ιατρού), ∆ηµητριάδης (38' Γκόγ κας). ΑΙΓΑΛ ΕΩ (Λουτσιάν ο Ντε Σόουζα προπον ητής): Κουρεπίν ης, Π απουτσής, Ε υαγγέλου, Στριµµέν ος, Κλης, Κοντιζάς, Ταµπάκης,

Αστέρας Μαγούλας

Σταύρου, Κουµπούλης, Π απαναστασίου, Χρίστο. Αγωνίστηκαν και Ρ όπας, Ν αυπλιώτης, Τζανετέας, Βουτυράς, Π απαθαν ασίου, Στάµος, Π ολυκρέτης, Μ ιχαήλ, Π εφ άνης, ∆ουκάκης.

Νεα νική Εστία Μ εγα ρίδος

ΑΡΧΙΣΕ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Φωτογραφίες από την προετοιµασία της ΝΕΜ

Η

ΝΕΜ υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή της Μ ανώλη Παπαδόπουλου και του βοηθού προπονητή Κώστα Μ αργέτη ξεκίνησε την προετοιµασία της στο κλειστό γήπεδο των Μ εγάρων. Η ΝΕΜ δεν έχει ακόµα κλείσει το ρόστερ της αλλά ο βασικός κορµός προέρχεται από την περασµέν η επιτυχή σεζόν.

Ο ι οµάδες που συµµετέχ ουν είναι οι :

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑ Σ ΣΜ ΥΡΝΗ Σ Α .Ο., ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ Α.Ο., ΕΝ ΩΣΗ ΝΕΑ Σ ΠΕΡΑΜΟΥ/ ΜΕ ΓΑΡΩΝ , Α.Λ.Φ. ΑΛΙΜΟΥ, ΕΥΡΥΑΛΗ Α.Γ.Ο .ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, Α.Ο.Ν . ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΟΡΦΥΡΑΣ Α.Ο.Φ., ΠΕΡΑ Α.Σ., ΑΡΗΣ Ν ΙΚΑΙΑΣ Γ.Ν .Ο., ∆.Α.Σ. ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, Το πρωτάθληµα της Α ’ ΕΣΚΑ- ΕΡΜΗ Σ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Σ., ΝΑ στην οποία αγωνίζεται Ν .Ε . ΜΕ ΓΑΡΙ∆Α Σ, φέτος η ΝΕΜ ξεκινά στις 7 Π .Ο.Κ. Ε ΣΠΕΡΟΣ, Οκτωβρίου. Α.Ο.Ν .Σ. «Ο ΜΙΛ ΩΝ »

Περιµένουµε τα δελτία Τύπου των Συλλόγων

της περιοχής ∆υτικής Αττικής µε τις δραστηριότητες τους στο e-mail e@papasideri.gr

479 π.Χ: Η Μ άχη των Πλαταιών. Ο ι Έλλην ες, µε αρχηγ ό τον σπαρτιάτη Π αυσαν ία, ν ικούν σε αποφασιστική µάχη τον περσικό στρατό του Μ αρδόν ιου. 1813: Ο Μ έγ ας Ν απολέων, ηγ ούµενος στρατού 130.000 αν δρών, ν ικά στη µάχη της ∆ρέσδης τον συµµαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώ σων και Π ρώ σων, που αριθµεί 200.000 άτοµα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συµµετέχει στη µάχη στο πλευρό των συµµάχων, τραυµατίζεται και χάν ει το δεξί χέρι του. 1896: Λαµβάν ει χώ ρα ίσως ο πιο σύντοµος πόλεµος στην ιστορία της αν θρω πότητας. ∆ιεξάγεται µεταξύ Μ. Βρεταν ίας και Ζαν ζιβάρης (τµήµατος της σηµεριν ής Τανζανίας) και διαρκεί µόλις 38 λεπτά. Αιτία, ο θάνατος του φ ιλοβρεταν ού σουλτάν ου και η µη αποδοχή του διαδόχου του από τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί πετυχαίν ουν τον στόχο τους µε µόλις έν α τραυµατία ναύτη, ενώ οι απώλειες των δυνάµεων της Ζανζιβάρης αν έρχον ται σε 500 ν εκρούς και τραυµατίες. 1912: Ο αµερικαν ός συγγραφ έας Έντγ καρ Ράις Μ πάροους ολοκληρωνει τη συγγραφ ή της πρώτης περιπέτειας µε ήρωα τον Ταρζάν , µε τίτλο Ο Ταρζάν των Πιθήκων . 1922: Τα τελευταία ελλην ικά τµήµατα εγ καταλείπουν τη Σµύρν η. Στις 11 π.µ. εµπροσθοφ υλακή του τουρκικού ιππικού εισέρχεται στη Σµύρν η, ενώ τις βραδυν ές ώ ρες φτάν ει και µία µεραρχία πεζικού. Ο ι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίν ουν σε σφ αγές του ελλην ικού πληθυσµού της. Μ εταξύ των σφαγ ιασθέντων είναι και ο Μ ητροπολίτης Σµύρν ης Χρυσόστοµος. Η πυρκαϊά συν εχίζεται έω ς τις 3 Σεπτεµβρίου, µεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. 1942: Η όπερα Τόσκα του Τζιάκοµο Π ουτσίν ι κάν ει πρεµιέρα στην Αθήν α από την Ε θν ική Λ υρική Σκην ή. Π αρουσιάζεται στο θέατρο Π αρκ της Π λατείας Κλαυθµώνος, µε τη 19χρον η Μ αρία Καλογ εροπούλου στον κεντρικό ρόλο, υπό τη µουσική διεύθυν ση του Σώτου Βασιλειάδη. Γ εννήσεις 1770: Γκέοργ κ Βίλχελµ Χέγ κελ, γερµανός φιλόσοφος. (Θαν . 14/11/1831) 1877: Τσαρλς Στιούαρτ Ρολς, βρετανός αεροπόρος και συν ιδρυτής της RollsRoy ce. Υπήρξε ο πρώτος άν θρωπος που σκοτώ θηκε σε αεροπορικό δυστύχηµα, όταν το διπλάνο του κατέπεσε κοντά στο Μ πούρν εµαουθ. (Θ αν. 12/7/1910) 1941: Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Π ράσιν ου Α κρωτηρίου. (Θ αν. 17/12/2011) Θάνατοι 1574: Μ παρτολοµέο Ε ουστάκι, γνωστός και ω ς Ε υστάχιος, ιταλός γ ιατρός, από τους πρωτοπόρους της ανατοµίας. Ανακάλυψε έν αν πόρο στο αυτί, που φέρει το όνοµά του (ευσταχιαν ή σάλπιγγα). (Γεν . 1500) 1577: Τιτσιάν ο (Βετσέλι), ιταλός ζωγράφ ος, από τους µεγαλύτερους της Αναγέννησης. (Γεν. 1490) 1960: Σταυρούλα Γκουβούση, η πρώτη Ε λλην ίδα που εκτελέσθηκε γ ια ποιν ικό αδίκηµα. Ε ίχε πν ίξει τη ν ύφη της. (Γεν . 1897)


11

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

∆ασική πυρκαγιά

Άποψη της περιοχ ής Ντουράκου Αλεποχωρίου

στην περιοχή Ντουράκου Αλεποχωρίου Μεγάρων

Τ

ο Σάββατο το βράδυ 24 µε ξηµερώµατα Κυριακής 25 Αυγούστου, ώρα 01 :15 ξέσπασε πυρκαγιά σε πυκνή, δύσβατη, χωρίς δρόµο πρόσβασης πευκόφ υτη έκταση στο Ντουράκο Αλεποχωρίου. Ξ έσπασε φωτιά σε έκταση η οποία συν ορεύει µε την καµµέν η από τον πρόσφ ατη πυρκαγ ιά στην περιοχή Ν έο Μ άζι. Κάηκαν περίπου 40 στρέµµατα πυκν ού πευκοδάσους. Η επέµβαση της πυροσβεστικής ήταν άµεση σύµφωνα µε τα όσα µας επιβεβαίωσε η Πυροσβεστική Υ πηρεσία Μ εγάρων. Στο σηµείο βρέθηκε και ο διοικητής κος Βάσσης. Έ σπευσαν 15 πυροσβεστικά οχήµατα µε 40 πυροσβέστες και πεζοπόρο τµήµα 28 ατόµων. Λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής το σηµαντικότερο πρόβληµα των δυνάµεων πυρόσβεσης ήταν η πρόσβαση. Στην διάθεση των πυροσβεστικών δυν άµεων υπήρχαν 8 πολιτικά βυτιοφ όρα οχήµατα, το βυτιοφόρο και το γ κρέιντερ του ∆ήµου Μ εγ άρων. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης ο ∆ήµαρχος Μ εγ αρέων Γιάννης Μ αριν άκης και ο υπεύθυν ος πολιτικής προστασίας του ∆ήµου, Γιώ ργος Σακελλαρίου, δηµοτικός σύµβουλος. Π ερί τις 04 :00 αποκόπηκε η επέκταση της φωτιάς η οποία τελικά έκαψ ε 40 στρ.

Συνεδριάζει σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγάρων

Σ

υνεδριάζει σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μ εγάρων, καθώς η προγραµµατισµένη συνεδρίαση στις 26 του µήνα αναβλήθηκε µε τα εξής θέµατα: Αναδοχ ή από το ∆ήµο Μ εγαρέων του χ ρέους της ∆ΕΥΑ Μ εγάρων προς την ΕΥ∆ΑΠ και τη ∆ΕΗ . Αναµόρφωση πρ/σµού ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013.


12

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

Συνεδρίαση Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης

για αναδιάρθρωση στο δηµόσιο και κινητικότητα

Σ

υνεδρίασε χθες, 26 Αυγ ούστου 2013, το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά και µε τη συµµετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών κ. Ευάγγελου Βεν ιζέλου και των Υπουργών Οικονοµικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη, Ανάπτυξης και Ανταγων ιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλ εκτρον ικής ∆ιακυβέρνησης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και Επικρατείας κ. ∆ηµήτρη Σταµάτη, καθώς και των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνου Αρβαν ιτόπουλου, Εργασίας, Κοινωνικής Α σφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση, Υγείας κ. Ά δων ι Γεωργ ιάδη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη και του Υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Σίµου Κεδίκογλου.

αποφάσεις βάσει των οριζοµένων στο άρθρο 90, παρ.1, του νόµου 4172/2013.

ρας µας έναντι των πιστωτών, αλλά είν αι και ένα θετικό εργαλείο, που, τελ ικά, θα οδηγήσει στην καλύτερη αξιοποίηση του 4. Εγ κρίθηκαν οι Εκθέσεις Α ξιολόγησης και ανθρώπινου δυναµικού του ∆ηµόσιου ΤοΣχεδίων Στελέχωσης φορέων του Υπουρ- µέα. γείου Εργασίας Κοινων ικής Ασφάλ ισης και Θέλω, επίσης, να υπενθυµίσω ότι, Πρόνοιας (ΟΑΕ∆, ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, από την πρώτη κινητικότητα που αΕΤΕΑ ). φορούσε 1.862 υπαλλήλους, η οποία

ολοκληρώθηκε πρόσφατα, όλοι οι υπάλληλοι επανατοποθετήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες αιχµής του ∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα να επιβεβαιώνεται και εν τοις πράγ µασι ότι η κινητικότητα πρωτίστως είναι ένα εργαλείο καλύτερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ηµοσίου».

5. Εγ κρίθηκε η αξιολόγηση και τα σχέδια στελέχωσης φορέων του Υπουργείου Υγ είας. 6. Εγ κρίθηκε το αναλυτικό σχ έδιο δράσης για την αξιολόγηση των λοιπών φορέων – νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από τα Υπουργεία.

Επίσης, συζητήθηκαν οι συγκεκριµένοι στόχοι και η συµβολή του κάθε Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, Υπουργ είου και των φοπου πραγ µατοποιήθηκε στο Μέγ αρο ρέων του στο πρόγ ραµΜαξίµου, αποφασίστηκαν τα εξής: µα κινητικότητας, που βασίζονται στην αξιολό1. Εγ κρίθηκαν τα αναθεωρηµένα οργανο- γ ηση των δοµών, στις γράµµατα των Υπουργείων που διασπάεγ κριθείσες προτάσεις στηκαν δηλαδή του Υπουργείου Ανάπτυ- αναδιοργ άνωσης και ξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουρ- στα εγ κεκριµένα σχέδια γείου Υποδοµών , Μεταφορών και ∆ικτύστελέχωσης από τα οποία ων, του Υπουργείου Πολ ιτισµού και Αθλη- προκύπτει το όποιο πλεοτισµού και του Υπουργείου Παιδείας και νάζον προσωπικό και Θρησκευµάτων . φυσικά οι όποιες ανάγκες στελέχωσης. 2. Εγ κρίθηκαν οργανωτικές βελτιώσεις στα Υπουργεία: Περιβάλλοντος (Γεν ική Ο Υπουργ ός ∆ιοικητικής ∆ιεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Γεν ική Μεταρρύθµισης και Η∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού), Αγροτι- λεκτρονικής ∆ιακυβέρκής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Γεν ική νησης κ. Κυριάκος Μη∆ιεύθυνση Αλιείας και Γεν ική ∆ιεύθυνση τσοτάκης µετά την ολοΖωικής Παραγωγής και Κτην ιατρικής) και κλήρωση της σύσκεψης Εσωτερικών (Γεν ική Γραµµατεία Ισότηέκανε την ακόλουθη τας). δήλωση: «Επικυρώσαµε στο Κυβερ3. Εγ κρίθηκαν τα επικαιροποιηµένα σχέδια νητικό Συµβούλ ιο Μεταρστελέχωσης των Υπουργείων Οικονοµιρύθµισης τις τελ ικές αποκών, Εθν ικής Άµυνας, Ανάπτυξης και Α φάσεις, προκειµένου η νταγων ιστικότητας, Υποδοµών Μεταφοχώρα µας να τηρήσει το ρών και ∆ικτύων , Περιβάλλοντος, Ενέργει- χρονοδιάγ ραµµα για την ας και Κλ ιµατικής Αλλαγής, Πολ ιτισµού και ένταξη 12.500 υπαλλήΑθλητισµού (εκτός της Γεν ικής Γραµµατεί- λων στο πρόγ ραµµα της ας Αθλητισµού), Εργασίας Κοινων ικής Α- κινητικότητας µέχρι τα σφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Αγροτικής τέλη Σεπτεµβρίου. Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού. Θέλω να επαναλάβω, µε Στα σχ έδια στελέχωσης προβλέπονται και αυτήν την ευκαιρία, ότι η οι πλεονάζουσες θέσεις οι οποίες δύναται κινητικότητα δεν αποτελεί να καταργηθούν µε κοινές υπουργικές µόνο υποχρέωση της χώ-

Αν θέλετε κάθε µέρα την «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ » στο σπίτι σας ή το γραφείο σας

µέσω ηλεκτρονικής έκδοσης — αποστολής

στείλτε µας σχετικό αίτηµα στο e-mail e@papasideri.gr


13

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

Οικονοµία, Ποιότητα Ζωής, Περιβάλλον, Ξένες Γλώσσες, Πολιτισµός στο Κέντρο ∆ια βίου Μάθησης Ελευσίνας Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για όσους θέλουν να συµµετέχουν στα τµήµατα περιόδου 2013 – 2014

Ο

∆ ήµος Ελευσίνας και το Υ πουργείο Π αιδείας και Θρησκευµάτων ( διά της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μ άθησης και του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μ άθησης) έκαναν επίσηµα γνωστό ότι θέτουν σε λειτουργία το (Κέντρο ∆ιά Βίου Μ άθησης) Κ.∆.Β.Μ . του ∆ ήµου Ελευσίνας Σύµφωνα µε το δελτίο που εξέδωσε το Κέντρο, στο πλαίσιο των Κ.∆.Β.Μ . θα προσφερθούν δωρεάν προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, αναλυτικότερα: «Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ε πιχειρησιακό Π ρόγ ραµµα Ε κπαίδευση και ∆ιά Βίου Μ άθηση του Υπουργ είου Π αιδείας και Θ ρησκευµάτων, Π ολιτισµού και Α θλητισµού µε τίτλο Π ράξεων «Κέντρα ∆ιά Βίου Μ άθησης – Π ρογράµµατα Τοπικής Ε µβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης – Π ρογράµµατα Τοπικής Ε µβέλειας» ΑΠ 8 και συγ χρηµατοδοτείται από το Ε .Κ.Τ. (Ε υρω παϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η κατάταξη σε τµήµατα µάθησης γίνεται ανάλογα µε τις αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας αν άλογα µε την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος χ ορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Κατά την εκπαιδευτική περίοδο περίοδο 2013 –2014, στο Κ.∆.Β.Μ . του ∆ήµου Ελευσίνας µπορούν ν α δηµιουργ ηθούν τµήµατα γ ια τα προγράµµατα που εντάσσονται στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 1. Ο ΙΚΟ ΝΟΜΙA – EΠ ΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Καιν οτοµία – Ε πιχειρηµατικότητα – ∆ιοίκηση Ε πιχειρήσεων, Κοινωνική Ο ικον οµία και Κοινων ική Ε πιχειρηµατικότητα, Ε πιχειρηµατικότητα και Τουριστική – Π ολιτιστική Αν άπτυξη, Η λεκτρον ική Ε πιχειρηµατικότητα – eεπιχειρείν , Π ράσιν η Ε πιχειρηµατικότητα, Σύγ χρον ες Τραπεζικές Συν αλλαγές, ∆ηµιουργώ τη δική µου επιχείρηση, Υπολογ ίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού, Συµβουλευτική σταδιοδροµίας, Ε παγγελµατική εν εργοποίηση αν έργων γυν αικών 2. ΠΟ ΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – Π ΕΡΙΒΑΛΛ ΟΝ Π ροστασία και ∆ικαιώ µατα καταν αλωτή,

Π εριβάλλον και καθηµεριν ή ζω ή, Συλλογ ικές περιβαλλοντικές δράσεις, Ο ικολογικές λύσεις γ ια το σπίτι, Π ρακτικές συµβουλές (υγ ιειν ής) διατροφής, Αγωγή Υγείας – Π ρώτες βοήθειες, Γεω ργία και Φ υσικοί Π όροι, Α στικοί Λ αχανόκηποι 3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛ ΟΓΙΕΣ Ε πεξεργ ασία Κειµέν ου - ∆ιαδίκτυο, Υπολογιστικά Φ ύλλα – Π αρουσιάσεις, Βάσεις ∆εδοµένων – Ε ξειδικευµέν α Θ έµατα, ∆ιαδικτυακά εργ αλεία και υπηρεσίες στην καθηµεριν ή ζω ή, ∆ηµιουργ ία Ιστοσελίδας, Η λεκτρονική εφ ηµερίδα, Η λεκτρον ικά µέσα κοινωνικής δικτύω σης (social media), Ε ξοικείω ση µε ηλεκτρον ικές µορφές µάθησης – e-learning 4. ΓΛ ΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠ ΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ Ε λλην ικό Αλφαβητικό σύστηµα , Βελτιώνω την ορθογ ραφία µου, Σύνταξη εγγράφων – φορµών, Αγγλικά. Γαλλικά, Γερµαν ικά, Ισπαν ικά 5. ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ιαχείριση εργ ασιακού άγ χους/ Εν αρµόνιση επαγγελµατικής και Π ροσωπικής ζω ής, Α ποτελεσµατική συν εργασία στον εργασιακό χώ ρο, Α ποτελεσµατική ηγ εσία στην εργασία, ∆ιαχείριση χρόν ου, ∆ιαχείριση διαπροσω πι-

κών σχέσεων, Ε πικοινωνία και δυν αµική της οµάδας, Ε θελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία, Α ποτελεσµατική επικοινωνία µε φορείς και υπηρεσίες, Αντιµετώπιση της κοινων ικής κρίσης στην καθηµεριν ή ζω ή,

Στo κτίριο της Κοινωνικής Προστασίας (κτίριο πρώ ην Κοινωνικής Π ρόνοιας), Ε ρµού και Α θηνάς 1 (Υπεύθυν η Ε κπαίδευσης, Ανάπτυξης και ∆ιασφάλισης Π οιότητας, κα Βασιλική Παπαπέτρου ). Τηλ: 213-1601411 / 2131601418. 6. ΠΟΛ ΙΤΙΣΜΟ Σ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ Αιτήσεις θα διατίθενται επίσης στο ΚΕΠ Κιν ηµατογράφ ος, Φωτογ ραφία, Ιστορία της του ∆ήµου Ελευσίνας ( Ιερά Ο δός Τέχν ης, Ε ργαστήρι δηµιουργ ίας βίντεο, Θεα- 17Α ,τηλ.2132006800-5), στη ∆ηµοτική τρικό εργ αστήρι (αν εβάζω τη δική µου παρά- Βιβλιοθήκη Ελευσίνας (Π αγκάλου και σταση), Ε ργαστήρι µουσικής, Α ξιοποίηση της Κίµωνος, τηλ: 2105565601 - 602) στην πολιτιστικής κληρον οµιάς, Τοπική Ιστορία Κοινωνική Υ πηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας ( Ελευθερίου Βενιζέλου & Εθνικής 7 . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛ ΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩ - Αντιστάσεως, τηλ. 2105542096) και στο ΝΙΚΑ ΟΜΑ∆ΩΝ ΚΕΠ Μ αγούλας (Ηρ. Πολυτεχ νείου 2, Μ εταν άστες – Υποστήριξη στην καθηµεριν ή τηλ. 2132140425). ζω ή. Ο ι υπάλληλοι δεν είναι υπεύθυνοι για Α κόµη από το Κέντρο ∆ια Βίου Μ άθησης Ε λευσίνας τον ίζονται τα εξής προς κάθε εν δι- την ενηµέρωση αναφορικά µε τη συµπλήρωση της αίτησης και τα προγράµαφ ερόµεν ο δηµότη: «Τα προσφ ερόµενα προγ ράµµατα µπορούν µατα, που θα υλοποιηθούν. να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνι- Σε κάθε περίπτω ση απαραίτητη είναι η προσκόµιση φωτοτυπίας της ταυτότητας.» κής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωΤέλος ν α γράψουµε ότι, δίν εται η δυν ατότησης. Για την ένταξη των εν διαφεροµένων στα τµήµατα απαιτείται η συµπλήρω ση σχε- τα ηλεκτρον ικής υποβολής, µε την επισύν αψη της σχετικής αίτησης και αντιγράφου της τικής αίτησης . αστυν οµικής ταυτότητας ή αντιγ ράφου διαβατηρίου (σκαν αρισµένου) στο e-mail: Γ ια πληροφορίες και εγγραφ ές kdvmelefsinas@gmail.com απευθυνθείτε:


14

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΕΝΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΙΜΗ 28.000Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977614298

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLKSWAGEN

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ πτηνοτροφ είο στην θέση Βαρέα Μ εγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κον τά στην παραλία Μ εγ άρων). Πληροφ ορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (05.07)

GOLF FSI 1600cc, µοντ έλο 2004, δίπορτο. Πληροφορίες στ ο τ ηλέφωνο 2105589700

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2ου ορόφ ου, 90 τ.µ. σε πολυτελή νεόδµητη πολυκατοικία επί της οδού Αναστ. Γκλιάτη στη Μαγ ούλα µε πάρκινγ κ, αποθήκη, ηλιακός, αυτόν οµη θέρµαν ση και συναγ ερµός. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945532293 (23.08)

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ε λευσίν α στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίν ου. Π ληροφορίες στο τηλέφωνο 6972380335 (30.07)

Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Ανδρώνης Γεώργ ιος του ∆ηµητρίου και της Καλλ ιόπης το γένος Κέφαλου που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής και κατοικεί στα Μέγαρα και η Παρασκευοπούλου Ελένη του Κωνσταντίνου και της Ρόδω το γένος Κοντού που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής και κατοικεί στην Νέα Πέραµο θα παντρευτούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και Φανουρίου στο Καν δήλ ι Μεγάρων στις 28 Αυγούστου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 µ.µ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣ Η ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ∆ΑΣ ΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Μέγαρα 23- 8-2013 Αρ. Πρωτ. 2351 ΘΕΜΑ: ∆ιόρθωση της ΣΟΧ1/1232/25-6- 2013 του ∆ασαρχείου Μεγάρων Όπως δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤ ΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στις 21 Αυγ ούστου 2013 ηµέρα Τετάρτη, φύλλο 4148, η υπ αριθ. ΣΟΧ 1/1232/256-2013 α νακοίνωση του ∆ασαρχείου Μεγάρων που αφορά στη ν πρόσληψη τριών ατόµων 3µηνης και 8µηνης διάρκειας , λόγω λάθους αναγράφηκε «∆ήµου Αχαρνών» αντί του ορθού «∆ήµου Μεγάρων». Η ∆ασάρχ ης κ.α.α. Σωτηρία Φ ράγκ ου ∆ασολόγος

ΠΩΛ ΟΥΝΤΑΙ Ο ΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Στην Εκτελεστική Επιτροπή Ασπροπύργου το προσχέδιο προϋπολογισµού και εκτελεστέων του 2014…

Π

ρόσκληση απευθύνθηκε προς τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Ασπροπύργου. Τα µέλη της είναι τα εξής:

Αντιδήµαρχος M πουραντάς Μ ελέτιος Αντιδήµαρχος Τσόκας Γεώ ργιος Αντιδήµαρχος Π απαδόπουλος Αναστάσιος Αντιδήµαρχος Τσολερίδης Αναστάσιος Ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Α σπροπύργου, κος Αθαν άσιος Χούπης. Στην πρόσκληση αν αφ έρονται: «Σας καλούµε να προσέλθετε την 28/08/2013, ηµέρα Τετάρτη και ώ ρα 13:00 σε τακτική συν εδρίαση της Ε κτελεστικής Ε πιτροπής του ∆ήµου Ασπροπύργ ου στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα Ασπροπύργ ου που βρίσκεται στη Λ. ∆ηµοκρατίας 18 και στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να συζητηθούν το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης και να ληφ θούν σχετικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚ Ο ΠΡΟΣ ΩΠΟ ∆ΗΜΟΣ ΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣ ΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛ ΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆/νση ΚΙΜΩΝΟΣ και ΠΑΓΚΑΛΟΥ 11 Τ.Κ. 19200, Ελε υσίνα Τηλ. 210 5565619 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενηµερώνουµε ότι ο κ. Γιάννης Καλαφάτης, ως µέ λος του ∆.Σ. και υπεύθυνος των Παιδικών Σταθµώ ν του Ν.Π.∆.∆., θα δέχεται καθηµερινά 9π.µ. µε 11π.µ. τους ∆ηµότες για θέµατα σχετικά µ ε τη λειτουργία των Σταθµών στο κτίριο του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (Παγκάλου και Κίµωνος 11) στον 2ο όροφο. Εκ της ∆ιοικήσεως

του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87) . «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του προσχ εδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου Α σπροπύργου γ ια το έτους 2014 καθώ ς και του τεχν ικού προγ ράµµατος». Επίσης µια µέρα ( σήµερα) έχ ει προσκληθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου. Αναφ έρει η πρόσκληση: «Μ ε την παρούσα, και σε εφ αρµογ ή του άρθρου 76, του ν. 3852/2010, καλείστε στην 6η συν εδρίαση της Ε πιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Ασπροπύργ ου, προκειµένου ν α καταθέσετε τις προτάσεις σας για τη σύνταξη του προϋπολογισµού του ∆ήµου Α σπροπύργου γ ια το έτος 2014. Η συν εδρίαση της Ε πιτροπής ∆ιαβούλευσης, θα πραγ µατοποιηθεί, την Τρίτη 27 Α υγούστου 2013, στις 19:00, στην Αίθουσα Ε κδηλώ σεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου, Αλ. Π αν αγούλη 13, πλατεία Αγίου ∆ηµητρίου».

Λαµπρός εορτασµός του Αγίου Φανουρίου στα Μέγαρα

Μ

ε λαµπρότητα γιορτάζεται σήµερα και αύριο η µνήµη του Αγίου Φ ανουρίου. Στο ιστορικό Ναό της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στα Μ έγ αρα (οµώνυµη περιοχή) έγ ιν ε µέγας εσπεριν ός χθες το βράδυ, µε εκατοντάδες φανουρόπιτες να κατακλύζουν τον εξωτερικό χώρο του Ναού. Σήµερα θα γ ίνει η παν ηγυρική θεία λειτουργ ία, όπου αµέσω ς µετά αναµέν εται ο αγιασµός γ ια επίσης αµέτρητες φαν ουρόπιτας από τάµατα πιστών. Αποτελεί πάγιο θρησκευτικό έθιµο οι φανουρόπιτες και η πανηγύρι στον ιστορικό Ναό του Σωτήρα στα Μέγαρα που διατηρείται πλέον του αιώνος από γενιά σε γενιά…

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠ ΥΡΓΟΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 555547 6 ΚΙΝ 69744940505

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τρίτη 27 Αυγούστου Φανουρίου µεγαλοµάρτυρος, Ποιµένος οσίου

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.ΜΑΝΓΚΑΝΙ-ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΤΖ.Ο.Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ 81 210-5547602 ΜΕΓΑΡΑ

ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡ ΙΜΕΤΡ ΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΕΓΑΡ ΩΝ ΑΛΕΠΟ

2296029695 Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λ εωφ. Αλεποχωρίου στα Μ έγαρα και το φαρµακείο Γ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ στον κεντρικό δρόµο της Νέας Π εράµου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 .00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

«Γέφυρα» συνεργασίας για αποτελεσµατική αντιµετώπιση προβληµάτων και έργα ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής Με τον Υπουργό ΠΕΚΑ συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης τονίζοντας ότι δεν πρέπει να χαθούν τα πολύτιµα κονδύλια του ΕΣΠΑ για διαχείριση απορριµµάτων, περιβαλλοντικά έργα και έργα υποδοµής

Μ

ε τον Υ πουργό ΠΕΚΑ Ι. Μ ανιάτη συναντήθηκε ο Π εριφ ερειάρχ ης Ι. Σγουρός. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν τα εξής: η διαχείριση των στερεών και υγ ρών αποβλήτων, η ψήφ ιση νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου για την Αττική, η περιβαλλοντική προστασία της πολύπαθης Αττικής και έργα ενεργειακής αναβάθµισης εν όψει αναθεώρησης του Π ΕΠ Αττικής, όπω ς το έργ ο του υποθαλάσσιου αγωγού µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις Κυκλάδες. Από την πλευρά του ο κ. Σγουρός αναφ έρθηκε διεξοδικά στις ενέργειες στις οποίες έχ ει προχωρήσει από τότε που ανέλαβε επικεφαλής της διοίκησης του αρµόδιου για τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής φ ορέα, του Ε ∆ΣΝΑ, αλλά και στις δυσκολίες που αντιµετώπισε στην αρχ ή και στα τεράστια βήµατα προόδου που έχουν γίν ει µέχρι σήµερα. Μ ε έµφαση τόνισε σύµφωνα µε το Γραφείο Τ ύπου της Περιφέρειας Αττικής ο κ. Σγουρός προς τον Υ πουργό : «Τις τεράστιες καθυστερήσεις που υπήρξαν την προηγ ούµενη δεκαετία στην υλοποίηση του Περιφ ερειακού Σχ εδιασµού ∆ιαχ είρισης Απορριµµάτων Αττικής, µε αποτέλεσµα ουσιαστικά σήµερα τα πάντα να κρέµονται από µία κλωστή. Ό,τι δεν έγ ιν ε εδώ και 10 χρόν ια προχώρησε µέσα σε λίγους µήνες ταχύτατα, µε διαφάν εια και πλήρη δηµοσιότητα. Ζήτησε από την Κυβέρνηση και το Υ πουργείο να συµπαρασταθούν στις προσπάθειες που καταβάλλει η Π εριφέρεια και ο Ε∆ΣΝΑ για να µην χαθούν οι κοινοτικοί πόροι ύψ ους 200 εκ. € που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. Σε ό,τι αφορά τα υγρά απόβλητα µετά την αίσια έκβαση και την υπογραφή της σύµβασης του σπουδαίου έργου του ΚΕΛ Κρωπίας Π αιανίας, θα πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες και γ ια την υλοποίηση των υπολοίπων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λ υµάτων στα Σπάτα και το Μαραθώνα». Από την πλευρά του ο Υ πουργός ΠΕΚΑ: «εν ηµέρω σε ότι έχ ει δώσει στη δηµοσιότητα το νέο σχ έδιο του Ρυθµιστικού Σχ εδίου της Αττικής, που θα αποτελέσει τον οδικό χ άρτη της ανά-

νου χωρικού πλαισίου για την ευρύτερη περιοχ ή της Π ρωτεύουσας της χώ ρας, συν ιστά την κορυφ αία δράση στήριξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων της καρδιάς της πατρίδας µας, συνιστά τον αναπτυξιακό οδικό χ άρτη της Αττικής».

πτυξης για τα επόµενα 20 χ ρόνια και θα ακολουθήσει διαβούλευση στα αρµόδια θεσµικά όργ αν α. Ο Υπουργός Π ΕΚΑ, κ. Μ ανιάτης, δήλωσε: «Η Αθήν α και η Αττική δεν µπορούν άλλο ν α περιµένουν . Στο Λ εκαν οπέδιο κατοικεί το 1/3 του πληθυσµού της χώ ρας. Π ρέπει ν α προχω ρήσουµε επιθετικά, ώ στε να λύσουµε όλα τα µεγάλα θέµατα που έχουµε µπροστά µας. Η υπέρβαση της σηµεριν ής κρίσης της χώρας, µπορεί να ξεπεραστεί µόνο εάν στηριχτούµε στα δύο µεγάλα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα: τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η διαµόρφωση και εφ αρµογ ή µιας ολοκληρωµένης χωρικής ανασυγκρότησης του συνόλου της επικράτειας αποτελεί αναπτυξιακό στοίχ ηµα, που πρέπει να κερδηθεί. Η κατάθεση και θεσµοθέτηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο µέχρι το τέλος της φετινής χρον ιάς εν ός ολοκληρωµέ-

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής και Π ρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ, ανέφερε: «Εν ηµέρω σα τον Υπουργό για τα πολλά και µεγάλα προβλήµατα που ταλανίζουν την Αττική για πολλά χ ρόνια. Π ροβλήµατα που το µέγ εθός τους τροµάζει. Ε ίµαστε, όµω ς, αποφ ασισµέν οι να τα αν τιπαλέψουµε. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόν ια, προωθούµε ταυτόχ ρονα τόσα πολλά και τόσο εµβληµατικά έργα για τη διαχ είριση των υγρών και των στερεών αποβλήτων που θα έχουν απτά αποτελέσµατα για την καθηµεριν ότητα των συµπολιτών µας και ευρύτερα γ ια την Αττική. Τα έργα υπενθυµίζω χρηµατοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνουν την εθνική οικονοµία. Συµβάλλουν στη συµµόρφω ση της χώ ρας µας µε τις απαιτήσεις της Ε υρωπαϊκής Ένωσης. Συµβάλλουν στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος. Θ α τονώσουν την τοπική και εθνική οικονοµία, θα δηµιουργήσουν χ ιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και, εν τέλει, θα δηµιουργήσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης που τόσο έχει αν άγ κη ο τόπος µας. Αυτό το στοίχηµα για την Αττική και για την χώρα δεν πρέπει και δεν πρόκειται να αφ ήσουµε να πάει χ αµένο. Κεντρική ∆ιοίκηση και Α υτοδιοίκηση οφ είλουµε ν α συν εργαστούµε αρµονικά, γ ια ν α πετύχουµε το βέλτιστο δυν ατό αποτέλεσµα γ ια την Αττική και γ ια τους πολίτες».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής

για τον θάνατο του Ηλία Μπαζίνα

O

Περιφερειάρχ ης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, για τον ξαφνικό θάνατο του διακεκριµένου δηµοσιογράφου, Ηλία Μ παζίνα, δήλω σε τα εξής: «Μ ε βαθύτατη θλίψη πληροφ ορήθηκα τον θάν ατο του Ηλία Μ παζίνα, εκλεκτού φ ίλου και γ ια πολλά χρόν ια συνεργ άτη µου στη Γενική Γραµµατεία Α θλητισµού. Ο Ηλίας Μ παζίνας, µε τις απεριόριστες γνώσεις του, την κριτική του σκέψ η και προπάντων το µεγ άλο του πάθος γ ια τον αθλητισµό, υπηρέτησε και δίδαξε µε το µοναδικό του ύφος και ήθος τις αξίες του αθλητισµού. Ο Η λίας ήταν λάτρης της δύν αµης και του µεγαλείου που προσφέρει ο αθλητισµός, όµως ταυτόχ ρονα υπήρξε και ένας εξαιρετικά ευαίσθητος άνθρωπος, όπως αποδεικν ύεται µέσα από τη ζωή και τα κείµεν ά του, τα οποία θα είν αι διαχρον ικά επίκαιρα και πάν τα θα διδάσκουν ήθος και ανθρω πιά. Μ ε βαθύτατη συγ κίν ηση απευθύνω τα θερµά µου συλλυπητήρια στην αγαπηµένη του οικογένεια».

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA


16

Τρίτη 27 Αυγ ούστου 2013

Ανοίγουν τις πύλες τους τα «Θριάσια» Ασπροπύργου στις 13 Σεπτεµβρίου Ποιες εκδηλώσεις θα γίνουν φέτος εντός του καθιερωµένου ετήσιου τοπικού θεσµού

Μ

ια σειρά αξιόλογ ων εκδηλώσεων έχει προγ ραµµατίσει γ ια φέτος η Επιτροπή ∆ιοργ άνωσης του ετήσιου θεσµού «Θριάσια» στον Α σπρόπυργ ο. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την παραµονή του Σταυρού στις 13 Σεπτεµβρίου και ολοκληρώνονται στις 29 Σεπτεµβρίου. Η έναρξη θα γ ίνει µε µια ενδιαφέρουσα έκθεση µε αναφορές στην ιστορικ ή πορεία του Α σπροπύργ ου γ ια αρκετές δεκαετίες πριν, µέσα από παλιές φωτογ ραφίες. Σηµαντικές στιγ µές οι συναυλίες του Χ. Νικ ολόπουλου και Λ αυρέντη Μαχαιρίτσα. Παραθέτουµε το αν αλυτικό πρόγ ραµµα των εκδηλώσεων.

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130827  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you