Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4139 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:

ΣΕΛΙ∆Α 3

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΡΑΣ Όλα είχ νο υν ανα ιάρθρωσ η, ενώ το σχ έ ι ο π όρι σµα π ου σ υντάσσ εται θα γί νει γνωσ τό έως το ν Σεπ τέµβρι ο, ενώ τα ό ποι α µέτρα θα εφ αρµο στούν µέχ ρι τέλο ς το υ έτο υς π αραµένει άγνωσ το αν περιλαµβάνουν ορισ τικές απολύσεις, εθελο υσία έξο ο, ιαθεσιµότητα ή µετατάξεις…

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑEΕΤΕΡΙΕΣ, ΜΠΑΡ

∆ιαβάστ ε σελ. 16

ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Στον Εισαγγελέα ι ιοκτήτρια καταστήµατος από την Μάν ρα, καθώς σύµφωνα µε την Αστυνοµία, οι απο είξεις που είχαν εκ οθεί εν κάλυπταν το σύνολο των ει ών που είχαν ιατεθεί στα τραπέζια του καταστήµατος…. ΠΡΟΤΑ ΘΗΚΕ Α ΠΟ Γ. Σ ΓΟΥ Ρ Ο ΠΑ ΡΑ ΤΑ Σ Η ΜΙ Σ ΘΩΣ ΕΩ Ν

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥ∆Α

ΖΩΗΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Σε «τεντωµένο

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ

οι µεταφορές

ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

σχοινί» και φέτος µαθητών στα σχολεία της ∆υτικής Αττικής; Κανείς δεν είναι απόλυτα βέβαιος ώστε να πει ότι όλα θα κινηθούν «ρολόι» αφού το Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει δώσει οριστική λύση στα εµπόδια που είχαν προκύψει … ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α 2

Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ;

Τέσσερις εβ οµά ες

Σελί α 7

και ακόµη να κλείσουν τα χαντάκια αποχέτευσης στην Νέα Πέραµο Μεγάρων

«Έβγαζαν» το λάδι στα θύµατά τους

ΚΛΕΑΝΘΗ ΒΑΡΕΛΑ

Παρουσιάζεται αύριο το υλικό προβολής του ∆ήµου Μεγαρέων

Σελί α 6

ΤΟ Υ ΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΚΑ ΤΑ ΝΑΛ ΩΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑ Μ ΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Ή ΝΑ ΑΠ ΕΥΘ ΥΝΘΟ ΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟ ΥΣ ΘΕΡΜ ΑΝΣΗΣ

Ελεύθερη πτώση είχε η ζήτηση πετρελαίου θέρµανσης στην ∆υτική Αττική Συνολικά στην χώρα σηµειώθηκε µείωση ζήτησης κατά 68,7% Σελί α 9

Κλείστε εισιτήριο

σε Άνω Λιόσια, Ζεφυρί, Ασπρόπυργο…

για τις διακοπές σας

Η Αστυνοµία συνέλαβε το ένα µέλος εγκληµατικής οργάνωσης, αναζητούνται οι συνεργοί του ΣΕΛ. 13

Πληροφορίες τηλέφωνο 210 5546341


2

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ Γ. ΣΓΟΥΡΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥ∆Α

Σε «τεντωµένο σχοινί» σχοινί» και φέτος

οι µεταφορές µαθητών

στα σχολεία της ∆υτικής Αττικής; Αν και η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία µε τους κατά τόπους ∆ήµους προσ παθεί να δοθεί λύση βιώσιµη και εγκαίρως, κανείς δεν είναι απόλυτα βέβαιος να πει ότι όλα θα κινηθούν «ρολόι ρολόι» ρολόι αφού το Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει δώσει οριστική λύση στα εµπόδια που είχαν προκύψει…

Η

νέα σχολική χρονιά ανοίγει στις 11 Σεπτεµβρίου και είναι για άλλη µια φορά είναι αβέβαιο τι θα γίνει µε την µεταφορά µαθητών από και προς δηµόσια σχολεία στην ∆υτική Αττική. Αττική Είναι γνωστό ότι πέρσι κατά τους πρώτους µήνες της σχολικής περιόδου, περιόδου είχε προκύψει µείζον θέµα, καθώς οι µεταφορές µαθητών σε σχολεία της περιοχής µας είχαν µείνει κυριολεκτικά στον αέρα. Οι διαµαρτυρίες από την πλευρά γονέων, µαθητών και καθηγητών, ήταν έντονες προς τους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής, ώστε να βρεθεί λύση. λύση Οι ∆ήµοι είχαν στρατευτεί σε µια προσπάθεια για να δοθεί λύση, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής η οποία προσπαθούσε να βρει διέξοδο στο δύσκολο αυτό πρόβληµα µε σειρά πρωτοβουλιών, πρωτοβουλιών καθώς το Υπουργείο Οικονοµικών δεν ήθελε να λύσει οριστικά το πρόβληµα που είχε προκύψει. Τα εµπόδια συνεχίστηκαν σε όλη την διάρκεια της σχολικής περιόδου. Το χειρότερο είναι όµως κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί αυτή την στιγµή κατά τρόπο απόλυτο ότι θα ξεκινήσει κανονικά η δωρεάν µεταφορά µαθητών µε την έναρξη του σχολικού έτους στις 11 Σεπτεµβρίου. Πριν λίγες µέρες ο Περιφερειάρχης Αττικής επισήµανε στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ότι: «Η µεταφορά των µαθητών αποτελεί για εµάς θέµα πρώτης προτεραιότητας Είναι αδιανόητο να µην έχει δώσει η Κεντρική ∆ιοίκηση µια οριστική λύση». λύση». Υπάρχει µια πρώτη συµφωνία Περιφέρειας Αττικής και Υπουργείου Εσωτερικών να δοθεί η απαραίτητη παράταση των συµβάσεων, που φαίνεται

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής)

να πάρει «πράσινο φως» φως» στις αρχές Σεπτεµβρίου. Από την στιγµή όµως που το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών, ακόµη και τώρα δεν έχει δώσει λύση στο πρόβληµα, που είχε προκύψει από πέρσι, τι θα γίνει µε την Κινητοποιήσεις για την έλλειψη µεταφοράς των µαθητών από έναρξη της σχολικής χροσχολεία του ∆ήµου Μεγαρέων (φωτο αρχείου) νιάς. Η Περιφέρεια Αττικής προσπαθεί να υπάρξει µια βιώσιµη λύση, ώστε να µην υπάρχουν παρατράγουδα, τα οποία όµως δεν αποκλείεται να έχουµε σε λίγο καιρό µε µεταφορές µαθητών στην ∆υτική Αττική. Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας: «Το θέµα της µεταφοράς των µαθητών συζητήθηκε στο πλαίσιο της 27ης 27ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου, µετά από αίτηµα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» σπείρωση» για εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση. Στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννη Σγουρός, τόνισε σχετικά: «Η µεταφορά των µαθητών αποτελεί για εµάς θέµα πρώτης προτεραιότητας και είναι αδιανόητο να µην έχει δώσει η Κεντρική ∆ιοίκηση µια οριστική λύση. Ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) συναντηθήκαµε πρόσφατα ρόσφατα µε τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Γ. Μιχελάκη, θέσαµε εγκαίρως το θέµα και συµφώνησε να δοθεί η απαραίτητη παράταση των συµβάσεων, την οποία αναµένουµε από το Υπουργείο στις αρχές Σεπτεµβρίου. Σεπτεµβρίου Επίσης, ως ΕΝΠΕ έχουµε ζητήσει να συναντηθούµε άµεσα µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα για το ίδιο θέµα. Πέρσι η µεταφορά των µαθητών στοίχισε 25 εκατοµµύρια Ευρώ, ενώ φέτος το ποσό αυτό υπολογίζουµε ότι θα ανέλθει στα 47 εκατοµµύρια Ευρώ

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

αφού µε τη νέα ΚΥΑ µπαίνει και η διαδηµοτική µεταφορά των µαθητών. µαθητών Σε αυτά τα χρήµατα θα πρέπει να συνυπολογίσουµε και τα 4,5 εκατοµµύρια Ευρώ που χρωστά από πέρσι το Υπουργείο Εσωτερικών στην Περιφέρεια Αττικής. Ζητάµε να µας δοθούν τα χρήµατα στο σύνολό τους για τη µεταφορά των παιδιών. Όπου µπορούµε θα κάνουµε οικονοµία, όχι όµως εις βάρος της ασφάλειας των µαθητών και του οικογενειακού προϋπολογισµού που πιέζεται όλο και πιο πολύ και δεν αντέχει να επιβαρυνθεί άλλο.

την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς οι µαθητές και οι οικογένειές τους να είναι όµηροι της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας». φειοκρατίας».

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου συµµετείχαν εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Μαθητών της Περιφέρειας Αττικής, Αττικής οι οποίοι κατέθεσαν και σχετικό υπόµνηµα. Στο υπόµνηµά τους έθεσαν σειρά ερωτηµάτων που αφορούν στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση και ζήτησαν, µεταξύ άλλων, να καλύψει η Περιφέρεια Αττικής όλα τα δροµολόγια που ήδη υπάρΥπενθυµίζω ότι πέρσι η Περι- χουν χωρίς καµία κατάργηση φέρεια Αττικής, µπροστά στο και να καλυφθεί η ανάγκη αδιέξοδο που είχε δηµιουργη- για µεταφορά µαθητών, όπου θεί, διέθεσε 3 εκατοµµύρια προκύπτουν νέα δροµολόγια. Ευρώ από δικούς της πόρους, Τέλος, µε δήλωσή της η παράώστε να γίνουν κανονικά τα ταξη της «Λαϊκής Συσπείρωδροµολόγια των µαθητών και σης» σης» που ζήτησε να συζητηθεί να µην υπάρξουν ακυρώσεις. το συγκεκριµένο θέµα, στηρίΠρέπει επιτέλους να δώσει η ζει τα αιτήµατα της ΟµοσπονΚεντρική ∆ιοίκηση µια οριδίας, δίας τα οποία θεωρεί δίκαια στική λύση. ∆εν µπορεί µε και λογικά».

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΡΑΣ Όλα δείχνουν αναδιάρθρωση, ενώ το σχέδιο πόρισµα που συντάσσεται θα γίνει γνωστό έως τον Σεπτέµβριο, ενώ τα όποια µέτρα θα εφαρµοστούν µέχρι τέλος του έτους παραµένει άγνωστο αν περιλαµβάνουν οριστικές απολύσεις, εθελουσία έξοδο, διαθεσιµότητα ή µετατάξεις…

Π

οιο θα είναι το επόµενο βήµα για τα εργοστάσια αµυντικής βιοµηχανίας σε Ελευσίνα και Μάνδρα; Αυτό αποτελεί ένα επίκαιρο ερώτηµα καίριας σηµασίας, σηµασίας καθώς απασχολείται σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων της περιοχής ∆υτικής Αττικής. Οι φήµες οργιάζουν για την «επόµενη µέρα» µέρα» στα εργοστάσια Μάνδρας και Ελευσίνας. Μάλιστα κάποιες φήµες έκαναν λόγο για «λουκέτο», λουκέτο», κάτι που ποτέ δεν έχει επιβεβαιωθεί ή ειπωθεί επίσηµα από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αυτό που γίνεται γνωστό και είναι πλέον σίγουρο, είναι ότι ετοιµάζεται συνολική αναδιάρθρωσή τους. τους Τι προβλέπει όµως το σχέδιο; Απολύσεις; ∆ιαθεσιµότητα; Μείωση προσωπικού µε εθελουσία έξοδο; Μεταθέσεις; Κανείς ακόµη δεν µπορεί να ξέρει τι ακριβώς θα συµβεί. Η Κυβέρνηση αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια εξειδικευµένων ανεξάρτητων συµβούλων για να προχωρήσει στη ριζική αναδιάρθρωση των επί σειρά ετών ζηµιογόνων κρατικών εταιρειών Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ), Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛΒΟ) και ΛΑΡΚΟ.

(Από κινητοποιήσεις εργαζοµένων – φωτο αρχείου)

οριστικές αποφάσεις της Κυβέρνησης έως το τέλος Αυγούστου και την υλοποίησή τους έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

πύργων µε πυροβόλα 30mm, στην κατασκευή απαρτίων και την συναρµολόγηση του πυροβόλου L55, του άρµατος µάχης Leopard 2, στην κατασκευή υποσυγκροτηµάτων και Όλα δηλαδή θα κριθούν το αµέσως την ολοκλήρωση του αντιαεροποριπροσεχές διάστηµα και για τα εργο- κού συστήµατος ASRAD καθώς και στάσια Ελευσίνας και Μάνδρας, µε του Συστήµατος Ελέγχου Πυρός, λήψη µέτρων αναδιάρθρωσης τα οποία αρχές Σεπτεµβρίου θα γνωρίζουµε αν αφορούν µεταξύ άλλων και απολύσεις ή εθελουσία έξοδο. Το εργοστάσιο Ελευσίνας (πρώην ΠΥΡΚΑΛ)

Το συγκρότηµα βρίσκεται στην Ελευσίνα Αττικής και στις παραγωγικές του εγκαταστάσεις πραγµατοποιείται η γόµωση, σ υναρµολόγηση και συσκευασία (LAP) ( LAP) των πυροµαχικών µεσαίων και µεγάλων διαµετρηµάτων της ΕΑΣ, των βοµβιδίων και των βοµβιδοφόρων βληµάτωνβληµάτων- φορέων 155mm πυροβολικού και 4,2" Όπως εκτιµάται µε τη βοήθεια των όλµων, των πυροσωλήνων, πυροσωλήνων των συµβούλων και σε συνεργασία µε τη καπνογόνων πυροµαχικών εγγύς διοίκηση και τους εργαζόµενους αµύνης αρµάτων µάχης και τέλος των εταιρειών θα διερευνηθούν υ- των κεφαλών Μάχης των πυραύλοποιήσιµα σχέδια αναδιάρθρωσης. αναδιάρθρωσης λων Stinger (εδάφους-αέρος) και Να επισηµάνουµε ότι τα σχέδια αυ- IRIS-T (αέρος-αέρος). τά θα περιλαµβάνουν την αναγκαία αναδιάρθρωση και προσαρµογή των Το εργοστάσιο αµυντικών εταιρειών προκειµένου να κατασυστηµάτων Μάνδρας στούν βιώσιµες µε στόχο την ιδιωτικοποίησή τους εντός του 2014 ή/ Το συγκρότηµα αυτό βρίσκεται και να διευκολύνουν την πώληση στην Μάνδρα Αττικής και δραεπιµέρους στοιχείων του ενεργητι- στηριοποιείται στην συντήρηση κού τους. των Μονάδων πυρός Πυροβόλου Στόχος να ελαχιστοποιούν το κό30mm του Α/Α συστήµατος ARστος των εταιρειών αυτών για τον TEMIS 30, στην παραγωγή ΕξωΈλληνα φορολογούµενο και να εί- τερικών φορτίων αεροσκαφών ναι συµβατά µε τους κανόνες της (πυλώνες εξωτερικών φορτίων και ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. απορριπτόµενες δεξαµενές για Τα αποτελέσµατα του πορίσµατος Mirage και F16), στην κατασκευή των συµβούλων θα οδηγήσουν σε και συναρµολόγηση Ναυτικών

στην συναρµολόγηση και ολοκλήρωση του αντιαρµατικού συστήµατος µεσαίου βεληνεκούς, KORNETE και στην κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων του αντιαρµατικού συστήµατος MILAN και στον εκσυγρονισµό του συστήµατος VELOS.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


4

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Παράταση λόγω µπάχαλου για τις φορολογικές Και άφθονα λάθη µε τους ήδη φορολογηµένους

τόκους καταθέσεων

Μ

έχρι και την ερχόµενη Παρασκευή 26 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, των υπόχρεων των οποίων ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) λήγει σε 1 και 2, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών. Η προθεσµία για τους συγκεκριµένους φορολογούµενους εξέπνεε την ∆ευτέρα. Υπενθυµίζονται οι προθεσµίες για τους υπόλοιπους φορολογούµενους: Για τα ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013, Για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013, Για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013, Για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013, Για το ψηφίο: 0 έως και την 30ή Αυγούστου 2013. Η παράταση δόθηκε καθώς στις τοπικές Εφορίες (όπως και για τους φορολογούµενους στην ∆υτική Αττική) σηµειώθηκε µεγάλη προσέλευση για κλειδάριθµούς κλπ. Πολλοί ήταν αυτοί που προµηθεύτηκαν από την αρχή κλειδάριθµο αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ορισµένοι χρειάστηκαν να πάρουν για δεύτερη φορά τον κωδικό, καθώς η αρχική διαδικασία που είχαν ξεκινήσει στο διαδίκτυο µπλόκαρε. Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, την ίδια ώρα, πολλοί φορολογούµενοι έρχονται αντιµέτωποι µε σωρεία λαθών που έχουν διαπιστωθεί µε τους τόκους των καταθέσεων που έχει αναρτήσει η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Μετά αναρωτιέται βέβαια η κυβέρνηση, γιατί µειώνονται κατά καιρούς οι καταθέσεις. Με τέτοιες ανοησίες λογικό είναι…

Τι συµβαίνει µε το ΚΕΠ Νέας Περάµου; Πληθαίνουν τα παράπονα για

υπολειτουργία και υποβάθµιση του, λόγω έλλειψης προσωπικού…

Τ

ο ΚΕΠ στην ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου, Περάµου αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο εξυπηρέτησης των δηµοτών της περιοχής αυτής του ∆ήµου Μεγάρων. Μεγάρων Ωστόσο τον τελευταίο καιρό έχουµε δεχθεί αρκετά παράπονα αναγνωστών µας ότι, πλέον το ΚΕΠ αυτό, έχει υποστεί µείωση προσωπικού, µε αποτέλεσµα στην ουσία να υπολειτουργεί παρά τις όποιες προσπάθειες του προσωπικού.

Κάποιοι µάλιστα υποστηρίζουν ότι τους υποδεικνύεται για κάποια θέµατα να πηγαίνουν καλύτερα προς εξυπηρέτηση στο ΚΕΠ του ∆ήµου στα Μέγαρα , πράγµα ιδιαίτερα δύσκολο καθώς τις δύο πόλεις τους χωρίζουν 7 χιλιόµετρα απόστασης. Γενικότερα τα παράπονα έχουν να κάνουν µε το γεγονό γεγονόςς ότι δηµότες υποστηρίζουν ότι πλέον δεν µπορού ν να εξυπηρετηθούν πλήρως από το τοπικό ΚΕΠ όπως γινόταν παλαιότερα. Ζητούν από τον ∆ήµο Μεγαρέων να βρει τις λύσεις που απαιτουνται και να σταµατήσει η υποβάθµιση του ΚΕΠ της Ν. Περάµου, καθώς είναι απολύτως αναγκαίο. Η « Επικαιρότητα» Επικαιρότητα » θα διερευνήσει το θέµα ώστε να γίνει σαφές τι πραγµατικά συµβαίνει στο ΚΕΠ. Τα ερωτήµατα είναι ξεκάθαρα: Υπάρχουν προ σωρινά προβλήµατα που θα λυθούν; λυθούν Υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα που δεν είναι εφικτό να λυθούν άµεσα; Υπάρχει θέµα σοβαρής υπολειτουργίας ή ακόµη και µη λειτουργίας; λειτουργίας Τα ερωτήµατα αυτά θα κληθεί να απαντήσει η ∆ηµοτική Αρχή.


5

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ:

Παγώνουν οι αντικειµενικές αξίες σε Μέγαρα και ∆υτική Αττική έως το 2016

«Οι προσπάθειές µας τελικά απέδωσαν καρπούς», τονίζει η Ένωση, που θέτει ως στόχο την µείωση κατά 50% των σηµερινών αντικειµενικών αξιών, καθώς άλλη πραγµατικότητα υπάρχει στην αγορά και άλλη στην Εφορία Ελευσίνας…

εν θα αυξηθούν οι αντικειµενικές αξίες ακινήτων στην περιοχή Μεγάρων (αλλά και γενικότερα στην ∆υτική Αττική) µέχρι το 2016, 2016 καθώς η κατάσταση στην κτηµαταγορά είναι πλέον κάτι παραπάνω από απελπιστική. απελπιστική Αυτό επισηµαίνει η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Μεγάρων, σε σχετική ανακοίνωσή της, όπου τονίζεται ότι εντατική αγωνιστική της προσπάθειας σε συνεργασία µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µε άλλους φορείς ακινήτων πανελλαδικά έφερε αποτελέσµατα. Οι τιµές ακινήτων έχουν κατρακυλήσει σε επίπεδα χαµηλότερα των σηµερινών αντικειµενικών τιµών της Εφορίας Ελευσίνας, Ελευσίνας ακόµη και σε αρκετά µεγάλα ποσοστά µείον της δεδοµένης τυπικής αξίας. ∆ηλαδή η Εφορία µπορεί να εκτιµά ένα ακίνητο στις 200.000 Ευρώ, ενώ αν αυτό πουληθεί την ίδια στιγµή σε ιδιώτη δεν θα πιάσει ούτε 130 – 140.000 Ευρώ, καθώς οι τιµές έχουν καταρρεύσει λόγω έλλειψης ρευστού και ζήτησης. ζήτησης Οι έχοντες και κατέχοντες σηµαντικά µετρητά αυτή την στιγµή στην ∆υτική Ατ-

τική, τική είναι γνωστό ότι αγοράζουν σε τιµές ιδιαίτερα χαµηλές ως και εξευτελιστικές, τελιστικές εκµεταλλευόµενοι ότι ο ιδιοκτήτης που πουλά, έχει αφόρητη ανάγκη για ρευστό. Είναι αλήθεια ότι σε µια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης ρευστότητας οι πιέσεις είναι απελπιστικές και οι ιδιοκτήτες αναγκάζονται να πωλήσουν όσο – όσο προκειµένου για να πιάσουν «χαρτί» χαρτί» (ενν. χρήµατα) στα χέρια τους. Η κτηµαταγορά που άνθισε έντονα στην Άποψη του Κέντρου Ελευσίνα, τα Μέγατων Μεγάρων (αρχείο). ρα, τον Ασπρόπυργο, την Μάνδρα, τις παραλιακές περιοχές σήµερα των Μεγάρων αναφέρει: είναι σχεδόν «νεκρή». Τα «ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ προς πώληση ακίνητα είναι ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ αµέτρητα στην ∆υτική Αττι- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η κή, ενώ η ζήτηση ελάχιστη Φαίνεται πως οι προσπάκαι όσοι αγοράζουν πιέζουν θειές µας για µη αύξηση των και αγοράζουν σε απίστευτα αντικειµενικών αξιών των χαµηλές ακόµη και τραγικά ακινήτων έφεραν καρπούς. εξευτελιστικές τιµές… Κι ας είχε συµφωνηθεί παλαιότερα µε την τρόϊκα η Στην ανακοίνωσή της η αύξησή τους. τους Ένωση Ιδιοκτητών ΑκινήΟι συντονισµένες ενέργειες

µαζικών φορέων απέδωσαν καρπούς. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στον τύπο: Σε νέα συµφωνία µε την τρόϊκα αποφασίστηκε οι αντικειµενικές τιµές των ακινήτων να παραµείνουν µέχρι το 2016 στα επίπεδα του 2007. 2007 Ασφαλώς, στην απόφαση αυτή συνέβαλαν αποφάσεις και ανακοινώσεις διαφόρων φορέων.(ΠΟΜΙ∆Α, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΜΕΣΙΤΕΣ) ¨Οµως η δική µας οργάνωση, η Ε.Ι.Α.Μεγάρων συνέβαλε δυναµικά και αυτή αφού µε τις έντονες παρεµβάσεις της σε διάφορους φορείς µπόρεσε να µεταφέρει και να πείσει για την άθλια κατάσταση που επικρατεί στην κτηµαταγορά σήµερα. Κι άς υπήρξαν πολλοί συµπολίτες που, στις προσκλήσεις µας για συµµετοχή τους µας κορόιδευαν.(Σιγά µην κορόιδευαν. πετύχετε τίποτε µας έλεγαν κάποιοι. Ότι θέλει η τρόϊκα θα κάνει, και αυτή έχει αποφασίσει για αύξηση στις αντικ. αξίες) Στην προσπάθειά µας αυτή, εµείς οι Μεγαρίτες είχαµε σύµµαχο και την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγάρων που, όλοι πλήν

ενός, ενός µετά από πρότασή µας αποφάσισαν τα ζητήσουν την µη αύξηση των αντικειµενικών αξιών. Τους ευχαριστούµε πολύ. Το αποτέλεσµα δείχνει ότι µε ΜΑΖΙΚΗ, ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ δουλειά, µπορούµε να πετύχουµε!!! Όµως, η πιό πάνω επιτυχία είναι ο µισός µας στόχος. Ολοκληρωµένος ο στόχος θέλει τις αντικειµενικές τιµές µειωµένες κατά 50% αφού ότι µεταβιβάζεται εκούσια, γίνεται σε τιµές πολύ χαµηλότερες των αντικειµενικών!!!! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ. ∆ΩΣΤΕ ΜΑΣ ∆ΥΝΑΜΗ. Ο ΣΤΟΧΟΣ που µόλις πιό πάνω ανακοινώσαµε είναι εξαιρετικά δύσκολος. σκολος ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ όµως Α∆ΥΝΑΤΟΣ. ΓΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΛΗ της ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΓΙΑΤΙ...ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, Μ Π Ο ΡΟ Υ Μ Ε !!!!!!!!!!! ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΕΊΝΑΙ Η Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ». Την ανακοίνωση την υπογράφει ο εκπρόσωπος της Ενώσεως κ. Χαλόφτης.


6

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

ΖΩΗΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ

ΚΛΕΑΝΘΗ ΒΑΡΕΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Παρουσιάζεται αύριο το υλικό προβολής του ∆ήµου Μεγαρέων στην Τουριστική Επιτροπή

Σ

ε συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβο λής Μεγάρων την 25/7/2013, ώρα 12:00 (µεσηµέρι). Θα συζητηθεί ένα και µοναδικό θέµα προγραµµατισµένο στην ηµερήσια διάταξη το οποίο είναι: Παρουσίαση και γνωµοδότηση επί των διαφηµιστικών οπτικοακουστικών σποτ και του πληροφοριακού εντύπου για την τουριστική προβολή της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Μεγαρέων. Μεγαρέων Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Μεγαρέων ο Πρόεδρός, Αντιδήµαρχος Κλεάνθης Βαρελάς θα παρουσιάσει διαφηµιστικό οπτικοακουστικό υλικό και πληροφοριακό έντυπο για την τουριστική προβολή του ∆ήµου.

ΣΧΟΛ ΙΟ

Μην πάει αύτανδρο στον βυθό το σχέδιο

Είναι µια πρώτη σηµαντική πρωτοβουλία για προώθηση της τουριστικής προβολής του ∆ήµου, µε στόχο και την τουριστική ανάπτυξη, πάνω στην οποία εργάζεται µε εντατικούς ρυθµούς εδώ και µήνες, ο Κλεάνθης Βαρελάς. Μάλιστα το όλο υλικό, όπως διαρρέεται από κύκλους του ∆ήµου, είναι χαµηλού κόστους, δεδοµένης της οικονοµικής κρίσης. Ο ∆ήµος Με γαρέων ο οποίος έχει συγκ ριτικό πλεονέκτηµα το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στην τεράστια αγορά της πρωτεύουσας, πρωτεύουσας και έτσι είναι δυνατό να αποτελέσει προσιτό προορισµό µερίδας των κατοίκων της Αττικής. Τα Μέγαρα σαφώς έχουν τα φόντα να αποτελέσουν πόλο τουριστικής έλξης, έλξης λόγω πο λλών σειρά πλεονεκτηµάτων που τους «χάρισε» χάρισε » η φύση, αλλά και τους άφησε η ένδοξη ιστορία των αρχαίων Μεγαρέων. Μεγαρέων Σήµερα η ∆ηµοτική Αρχή Μεγάρων υπό τον Κλεάνθη Βαρελά έχει ξεκινήσει µια σηµαντική προσπάθεια,, προσπάθεια προς την κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης, µε δράσεις τουριστικής προβολής. Μάλιστα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλεάνθης Βαρελάς έχει κάνει σειρά ενεργειών προς τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισµού , προκειµένου να υπάρχει µια ουσιαστική συµµετοχή του ∆ήµου στις δράσεις τουριστικής προβο λής που κάνου ν οι προαναφερόµενοι, προαναφερόµενοι τηρώντας συγκεκριµένες δυνατότητες που δί-

νου ν εγκύκλιοι. εγκύκλιοι Με συνεχόµενες ε παφές και πληρο φόρηση προσπαθεί να γνωρίζει όλες τις δυνατότητες που δίνονται για προβολή εντός και εκτός Ελλάδος µέσω του ΕΟΤ και του Υπουργείου.

Πάχη Μεγάρων

Νέα Πέραµος

Βέβαια είναι απορίας άξιο, πως σε µια πό λη µε τόσες δυνατότητες µε τις οποίες θα µπορούσε να «πνίγεται» πνίγεται » από τους τουρίστες, τουρίστες ουδέποτε οι ∆ηµοτικές Αρχές εργάστηκαν στο ύψος των περιστάσεων και αποτελεσµατικά, αποτελεσµατικά ώστε η πό λη να αποκτήσει τον χαρακτήρα που της πρέπει . Μια πόλη ό που διαρκώς, σαν αρχαία τραγωδία, αγνοείται δεκαετίες τώρα η βαρύτητα της ιστορίας και το τι ήταν για τον αρχαίο κόσµο, αλλά και στον διάβα της ιστορίας γενικότερα. Κατά συνέπεια δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι µέχρι σήµερα, το «σκάφος» σκάφος» της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης, βυθίστηκε «αύτανδρο»… αύτανδρο»… Είναι ζητούµενο η προσπάθεια που γίνεται σήµερα, να µην πατώσει σαν άλλες στο παρελθόν.

Αλεποχώρ ι

Γι’ αυτό πρέπει να έχει σχέδιο και να στηρίζεται σε δύο δεδοµένα: ανάδειξη ιστορίας και µνηµείων της πόλεως και ανάδειξη των ωραιότατων περιοχών της (παραλίες, δάση, αµπελώνες, κάµπος, θέα κλπ). Αν πράγµατι αυτά ληφθούν σοβαρά υπόψη σταδιακά οι καρποί θα έρθουν, διαφορετικά η προσπάθεια θα µείνει σε φυλλάδια χωρίς ουσία, ουσία, καθαρά για εσωτερική κατανάλωση… Η επιτυχία έχει συνταγή. Αρκεί οι υπεύθυνοι να ανοίξουν και να διαβάσουν την αρχαία ιστορία των Μεγάρων. Τότε θα κατανοήσουν την βαρύτητα της ιστορικής πόλεως, ενώ οι ιδέες ανάδειξης που θα τους δοθούν θα είναι πράγµατι πολλές και αποτελεσµατικές. Χωρίς το φως της ιστορίας και της παράδοσης οι ιδέες θα είναι φτωχές και παροδικές σαν εποχή… ∆εν πρόκειται να µπορέσουν να φέρουν ποτέ αποτέλεσµα…

«Ξυπνήστε» την επιχείρησή σας! Ώρα για διαφήμιση στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 5543682 Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή


7

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ;

Τέσσερις εβδοµάδες και ακόµη να κλείσουν

τα χαντάκια της αποχέτευσης στην Νέα Πέραµο Χαντάκια, λακκούβες και σκόνη για καιρό σε δρόµους γύρω από την λαϊκή αγορά καταγγείλει αναγνώστης, ζητώντας να γίνονται τα σηµαντικά έργα αλλά να κλείνουν άµεσα µε άσφαλτο τα χαντάκια που έχουν περαστεί σωλήνες…

Σ

την Νέα Πέραµο Μεγάρων ο ∆ήµο ς πραγµατοποιεί ένα µείζονος σηµασίας έργο υποδοµής, αυτό της γενικής αποχέτευσης της πό λεως. λεως Ένα έργο µεγάλου κόστους αλλά και σηµαντικής αξίας όσον αφορά το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των δηµοτών της περιοχής αυτής. Όµως τα παράπο να πλέον για την πρόοδο των εργασιών αρχίζουν και αυξάνονται. Οι δηµότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι σκάβονται οι δρόµοι και παραµένουν σ’ αυτούς είτε ανοικτά χαντάκια, είτε πρόχειρα χωµένα σηµεία όπου τοποθετήθηκαν ήδη σωλήνες και µάλιστα για αρκετές εβδοµάδες. Ζητούν από τον ∆ήµο Μεγαρέων να δώσει βαρύτητα στο γεγονό ς ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης σχεδια σµός να σκάβεται ο κάθε δρόµος, να τοποθετούνται σωλήνες και φρεάτια και στην συνέχεια να γίνεται άµεσα ασφαλτόστρωση και να παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία ο δρόµος. Σήµερα πολλά σηµεία είναι σκαµµένα για καιρό, µε αποτέλεσµα η ταλαιπωρία στην περιοχή της οδού Παπανδρέου και την ευρύτερη περιοχή της λαϊκής αγοράς της Νέας Περάµου να είναι τεράστια! Η χαοτική κατάσταση µε µισοτελειωµένα έργα, λακκούβες, χαντάκια και την σκόνη σε συνδυασµό µε την ζέστη, κάνει άσχηµη την ζωή των κατοίκων! Πάντως το γεγο νός προκαλεί αίσθηση, καθώς ο νυν ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Μαρινάκης και οι συνεργάτες του, όταν γινόταν ανάλογες χαοτικές καταστάσεις στην περιοχή της πόλεως των Μεγάρων µε την αποχέτευση (περίοδος τέλη 2006 έως 2010), είχαν διατυπώσει ιδιαίτερα σκληρή κριτική και µάλιστα κατ’ επανάληψη πο λιτική επίθεση στον τότε ∆ήµαρχο και τους διοικούντες. Ζητούσε να µπει τέλος στο χάος µε τις λακκούβες, τα χαντάκια, τα µισοτελειωµένα έργα, την λάσπη, την σκόνη και γενική ταλαιπωρία των κατοίκων από τα έργα. Σήµερα µε δεδοµένη αυτή την τοποθέτηση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι ως ∆ηµοτική Αρχή, ώστε τα έργα να τρέχουν σωστά µε σχεδιασµό ανά δρόµο και όχι µε σκαµµένους δρόµους και χαντάκια παντού. παντού Παραθέτουµε την επιστολή διαµαρτυρίας από αναγνώστη µας για το θέµα, καθώς και το ανάλογο φωτογραφικό υλικό που µας διέθεσε χθες 23 Ιουλίου: Νέα Πέραµος οδός Παπανδρέου 67 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νέα Πέραµος ∆ήµου Μεγαρέων, Μεγαρέων δρόµοι πέριξ λαϊκής (που γίνεται κάθε Παρασκευή) µπορείς να το πεις και ένα απέραντο εργοτάξιο… εργοτάξιο αλλά έλεος ρε παιδιά, δεν µπορεί να έχουν ανοίξει 2020 25 τρύπες (χαντάκια) για την αποχέτευση, να ανοίγουν και άλλα χωρίς να τελειώνουν κανένα. Χωρίς υπερβολή 10 -15 στενά γεµάτα τρύπες, σήµερα έκανα γύρω – γύρω για να βρω µία διέξοδο από τα µηχανήµατα που έσκαβαν και να φύγω!!! Έχουν φάει τόσο σκόνη οι άνθρωποι εκεί και έχουν βροµίσει τόσο πολύ τα σπίτια τους, τους που σήµερα επιστράτευσαν µέχρι και υδροφόρα για να καταβρέξει. Ε όχι!!! ∆εν γίνονται έτσι οι σωστές δουλειές, πρέπει να υπολογίζουµε και τους κατοίκους, να κάνεις υποµονή αλλά όχι και έτσι!!!

Στην Ελευσίνα που υπάρχουν και τα αρχαία, αρχαία πιάνουν σκάβουν ένα στενό και το τελειώνου ν, ρίχνουν και την άσφαλτο και µετά πηγαίνουν πάρα κάτω. Με πια λο γική έχουν τέσσερις εβδοµάδες ανοιχτά χαντάκια µε δίχως προοπτική να κλειστούν, µέχρι πότε να κάνει υποµονή ο καθένας που έχει µπροστά στο σπίτι του ανοιχτή µία τάφρο; Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, κλείνουν και τις δύο εισόδους σπιτιών και µετά από παράκληση ή φωνές βάζουν µία λαµαρίνα για να µπορεί ο άλλος να µπει στο σπίτι του. Με κάθε σεβασµό προ ς την ∆ηµοτική Αρχή των Μεγάρων, γάρων παράκληση να στείλουν κάποιον υπεύθυνο να δει τι γίνεται, πραγµατικά δεν είναι υπερβολές

όλα αυτά. Ο κόσµος και καταλαβαίνει και κάνει υποµονή σε τέτοιες περιπτώσεις, περιπτώσεις εδώ όµως µιλάµε πως ανοίγουµε συνέχεια τρύπες… χ ωρίς να τελειώνουµε ένα κοµµάτι και να το κλείνουµε. Να δει στο κάτω – κάτω και ο πολίτης πως εντάξει σε 1 µήνα τελειώσαµε αυτό το κοµµάτι!!! Με εκτίµηση Γιάννης Καλυµνάκης

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA


8

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Νέο πρόγραµµα για ανέργους οικογενειών

χωρίς εισοδήµατα

στην ∆υτική Αττική

Αναµένεται τον Αύγουστο η έναρξη υλοποίησης µε διάρκεια απασχόλησης 5 µηνών και 500 Ευρώ τον µήνα µέσω ΟΑΕ∆

Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας στην Νέα Πέραµο

Τ

ην Κυριακή 21 Ιουλίου έγινε στο λιµάνι της Νέας Περάµου το σεµινάριο οδικής ασφάλειας που διοργάνωση το Τµήµα Οδικής Ασφάλειας της ΕΟΜ «Κούρος». Συµµετείχαν πάνω από 100 παιδιά τα οποία παρακολούθησαν µε πολύ προσοχή τα όσα ειπώθηκαν για την ποδικής ασφάλεια . Οι παρευρισκόµενοι κινήθηκαν σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, χρησιµοποίησαν προσωµοιωτές του ΙΟΑΣ και είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν αγωνιστικά αυτοκίνητα και µοτοσυκλέτες µεγάλου κυβισµού από κοντά. Σε όσα παιδιά συµµετείχαν στο σεµινάριο δόθηκαν αναµνηστικά διπλώµατα Το σεµινάριο έγινε σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» ενώ παρουσία είχε και η Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων. Οι φωτογραφίες είναι από το MEGARA.ORG.

Τ

ην δυνατότητα να απασχοληθούν άνεργοι και από την ευρύτερη ∆υτική Αττική, Αττική θα δοθεί µε ένα νέο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας . Το πρόγραµµα συνολικά για την χώρα θα αφορά 50.000 ανέργους και όπως όλα δείχνουν αναµένεται να προκηρυχθεί εντός των επόµενων ηµερών από τον ΟΑΕ∆. Σύµφωνα µε πληροφορίες οι διαδικασίες για την έγκρισή του βρίσκονται στην τελική ευθεία και αναµένεται να ανακοινωθεί αρχές Αυγούστου. ∆ικαιούχοι θα είναι µέλη οικογενειών της περιοχής µας, που δεν έχουν κανένα εισόδηµα. δηµα Σε γενικές γραµµές αναµένεται και ίσως µε κάποιες µικρές αλλαγές, τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας αναµένεται να αφορούν: -έργα έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά έργα δηµοσίων υποδοµών – αθλητικών υποδοµών, -έργα έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας (π.χ. καθαρισµός παραλιών), καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισµοί και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις σε ρέµατα -ανάδειξη ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς και δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς -αποκατάσταση αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος (π.χ. φυτεύσεις σε γειτονίες), -αποκατάσταση αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων, Αποβλήτων -διαχείριση διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών, -προσωπικές προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωµένων, ηλικιωµένων ΑµεΑ κλπ. -κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιµοποιηµένου ρουχισµού -εξωσχολικά εξωσχολικά προγράµµατα για µαθητές -οδική οδική ασφάλεια µαθητών, -σίτιση σίτιση σε ολοήµερα σχολεία φτωχών περιοχών, -αναδάσωση, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το νέο πρόγραµµα κοινωφελούς απασχόλησης στην ∆υτική

Αττική αναµένεται να υλοποιηθεί εκτός από ∆ήµους, ∆ήµους και από άλλους δηµόσιους φορείς. Οι δικαιούχοι θα απασχοληθούν για διάρκεια 5 µηνών και µε περίπου 500 ευρώ το µήνα. ∆ικαιούχοι θα είναι: 1. Εγγεγραµµένοι άνεργοι, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆. 2. Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, ΟΑΕ∆ µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς. Το χρονικό διάστηµα της συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας, για το µέλος της οικογένειας–στόχου που υποβάλλει αίτηση για συµµετοχή στο πρόγραµµα, όπως αποτυπώνεται στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µε ανώτατο όριο αυτό των 36 µηνών, θα µοριοδοτείται ως εξής: - Για τους πρώτους δώδεκα µήνες: 1 µονάδα ανά πλήρη µήνα. - Για τους επόµενους

δώδεκα µήνες: 1,5 µονάδα ανά πλήρη µήνα. - Για τους επόµενους δώδεκα µήνες: 2 µονάδες ανά πλήρη µήνα. Επιπλέον µόρια θα προσθέτουν ο αριθµός των παιδιών και το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος. Το πρόγραµµα αναµένεται να σηµειώσει µεγάλο ενδιαφέρον λόγω υψηλής ανεργίας στην περιοχή Ελευσίνας – Θριασίου και ∆υτικής Αττικής γενικά.


9

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Ή ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ελεύθερη πτώση είχε η ζήτηση πετρελαίου θέρµανσης στην ∆υτική Αττική

Συνολικά στην χώρα σηµειώθηκε την περίοδο Οκτώβριος 2012 – Μάρτιος 2013 µείωση ζήτησης 68,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο 2011 – 12…!

Κ

αθόλου αποδοτικό δεν ήταν το µέτρο της εξίσωσης φόρων πετρελαίου θέρµανσης µε εκείνο της κινήσεως, καθώς δεν απέδωσε τα αναµενόµενα στα δηµόσια ταµεία, ταµεία ενώ ταυτόχρονα δεν άφησε τους καταναλωτές να ζεσταθούν τον προηγούµενο χειµώνα. Στην Ελευσίνα και την ευρύτερη ∆υτική Αττική σηµειώθηκε κάθετη πτώση στις παραγγελίες πετρελαίου θέρµανσης από πολυκατοικίες και µονοκατοικίες. Η υψηλή τιµή πετρελαίου, οδήγησε την πλειοψηφία των νοικοκυριών στην περιοχή µας, µας είτε να αγοράσουν µια εντελώς απαραίτητη µικρή ποσότητα πετρελαίου, πετρελαίου µόνο για τις ιδιαίτερα κρύες µέρες και νύχτες του χειµώνα, ή γενικά να κάνουν συντονισµένα λειτουργία των καλοριφέρ µόνο για λίγες ώρες της µέρας και της νύχτας για κατακόρυφη µείωσης της κατανάλωσης. Παράλληλα αρκετοί στράφηκαν σε άλλες λύσεις θέρµανσης. θέρµανσης Όπως καταγράφουµε στην Ελευσίνα, τα Μέγαρα, τον Ασπρόπυργο, την Μάνδρα κλπ αρκετοί καταναλωτές στράφηκαν στην αγορά ξύλων για τζάκι, ή για σόµπα, ή αγόρασαν άλλες θερµάστρες µε όσο το δυνατόν λογική κατανάλωση. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων διανοµής πετρελαίου στην ∆υτική Αττική, κή κάνοντας έναν απολογισµός διαπιστώσαν τεράστια µείωση των πα-

ραγγελιών κατά την περίοδο 2012 µε 2013. «Η πτώση ήταν κατακόρυφη, κατακόρυφη ήταν µια πρωτοφανής µείωση κατανάλωσης και παραγγελιών στην περιοχή», µας είπε κάποιος πρατηριούχος

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ &

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

χαρακτηριστικά. Μάλιστα εκτιµούν ότι αν δεν αλλάξει το µέτρο για πετρέλαιο θέρµανσης, τα πράγµατα από τον Οκτώβριο θα είναι ακόµη πιο χειρότερα από ότι τον προηγούµενο. µενο Η αγοραστική δυνατότητα του κοινού της περιοχής µας, όπως όλα δείχνουν µειώνεται δραµατικά χρόνο µε τον χρόνο, ενώ αυξάνονται οι οικογένειες κάτω από τα όρια της φτώχειας και οι άνεργοι της κατηγορίας «µακροχρόνια άνεργοι». Το ζητούµενο είναι να υπάρξει άµεσα ρύθµιση ώστε η τιµή πετρελαίου θέρµανσης να πέσει κατακόρυφα για να µπορέσει να αγοράζει το κοινό από τον Οκτώβριο για να ζεσταθεί. «Όχι µόνο έπεσε η κατανάλωση και τα έσοδα του δηµοσίου, αλλά και ο κόσµος κρύωνε αδικαιολόγητα για ένα µέτρο χωρίς νόηµα», µας είπε πρατηριούχος.

Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200

Τα στοιχεία

τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία εξάλλου είναι χαρακτηριστικά της γενικής αποτυχίας του µέτρου. Πιο συγκεκριµένα χάθηκαν έσοδα άνω των

email: drmelpan@yahoo.gr

230 εκατ. ευρώ χάθηκαν λόγω της εξίσωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης. Μάλιστα το Υπουργείο Οικονοµικών ενέκρινε δαπάνη ποσού 22,7 εκατ. ευρώ για την παροχή επιδόµατος θέρµανσης στους καταναλωτές πετρελαίου εσωτερικής καύσης. Η εν λόγω δαπάνη αναφέρεται σε καταβολές για αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Ιούνιο Να τονίσουµε ότι στην χρονική περίοδο ∆εκεµβρίου 2012 - Ιουλίου 2013 η Κυβέρνηση χορήγησε για επίδοµα θέρµανσης 82 εκατ. ευρώ. Ελάχιστη ήταν η καθαρή αύξηση των κρατικών εσόδων από την εξίσωση µεταξύ των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης ήταν µόλις 102 εκατ. ευρώ. Τραγική ήταν η πτώση της κατανάλωσης πετρελαίου την περίοδο 2012 – 2013 µε την περίοδο 2011 – 2012, καθώς η συνολική πτώση ήταν – 68,7%. ∆ηλαδή, η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης µειώθηκε κατά τη φετινή σεζόν από τα 1.833.800.000 λίτρα το περυσινό πεντάµηνο σε µόλις 567.634.000 λίτρα φέτος (( - 68,7%). Αυτό µείωσε τα έσοδα από ΦΠΑ στα 175,51 εκατ. ευρώ, ευρώ έναντι 432,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό. περυσινό Πρόκειται για µείωση 257,39 εκατ. ευρώ. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα 82 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν ως επίδοµα θέρµανσης. Κατά συνέπεια και οι καταναλωτές πάγωσαν στο κρύο και το µέτρο απέτυχε πλήρως αφού δηµιουργήθηκε µια µαύρη τρύπα στα οικονοµικά ύψους 340 εκατ. ευρώ περίπου, από τα οποία, αφαιρώντας τα 102 εκατ. ευρώ της αύξησης στα έσοδα λόγω ΕΦΚ, προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα από το πετρέλαιο θέρµανσης µειώθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ. Με βάση αυτό θα πρέπει το Υπουργείο Οικονοµικών να αναθεωρήσει το µέτρο και να µειώσει από Οκτώβριο την τιµή πετρελαίου θέρµανσης. Είναι αδιανόητο να διατηρηθεί ένα µέτρο σε βάρος της κοινωνίας και των απαραίτητων αναγκών, την στιγµή που το Κράτος χάνει έσοδα αντί να κερδίζει, όπως εσφαλµένα είχαν υπολογίσει τα «µεγάλα κεφάλια» λια» του Οικονοµικού τοµέα.


10

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Στον εορτασµό της Αγίας Μαρκέλας ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων

Γεγονότα

Μ

ε λαµπρότητα πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρκέλας στον οµώνυµο Οικισµό δίπλα στην Νέα Εθνική Οδό στο Πανόραµα των Μεγάρων. Μεγάρων Την ∆ευτέρα έγινε η Ακολουθία του Μέγα Εσπερινού παρουσία των επίσηµων αρχών του τόπου. τόπου Στην συνέχεια έγινε λιτάνευσης της Ιερής Εικόνας στους γύρω δρόµους και µετά έγινε αγιασµός της αρτοκλασίας. Την Ακο λουθία του Εσπερινού παρακολούθησαν επίσης ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων Γιάννης Μαρινάκης, οι :Αντιδήµαρχοι Θανάσης Ζάλης, Λευτέρης Παπαλευθέρης, ο τέως ∆ήµαρχος Χρυσόστοµος Σύρκο ς και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Πειραιά Άγγελος Μακρυγιάννης κ.α. Ανήµερα της γιορτής έγινε πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία.

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΟΚΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγκρίθηκαν τα προγράµµατα

µελισσοκοµίας για την περίοδο 20142014-2016

Σ

ύµφωνα µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Γραφείο Τύπου: «Την Πέµπτη 18 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα Προγράµµατα για τη βελτίωση της παραγωγής µελιού, προϋπο λογισµού για την Ελλάδα περί τα 8,5 εκ. € στην τριετία 2014 - 2016. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 9% περίπου των συνολικών ποσών που διαθέτει η ΕΕ για τα 28 πλέον κράτη µέλη. Αν ληφθεί υπόψη και η εθνική συµµετοχή στις ενισχύσεις, τα συνολικά διαθέσιµα ποσά για την ελληνική µελισσοκοµία φθάνουν τα 17 εκ. €. Τα «µελισσοκοµικά προγράµµατα» µατα » είναι συγχρηµατοδοτούµενα σε ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από τον Κρατικό Προϋπο λογισµό. Στόχος των µελισσοκοµικών προγραµµάτων είναι, µέσω της υλοποίησης δράσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα να βελτιωθούν οι συνθήκες παραγωγής και εµπορίας των µελισσοκοµικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στηριχθεί ο τοµέας της µελισσοκοµίας. µελισσοκοµίας

Το ύψος της Ευρωπαϊκής συµµετοχής στη χρηµατοδότηση των «µελισσοκοµικών προγραµµάτων» σχετίζεται άµεσα και καθορίζεται από τον σύνολο των µελισσοσµηνών που διαθέτει το κάθε Κράτος Μέλος. Οι επιδοτήσεις µπορούν να χρηµατοδοτήσουν έξι κατηγορίες µέτρων υπέρ των µελισσοκόµων: τεχνική βοήθεια προς τους µελισσοκόµους και τις οµάδες τους, έλεγχο της βαρροϊκής ακαρίασης, που αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα των µελισσοσµηνών, εργαστηριακές αναλύσεις που διασφαλίζουν την ποιότητα, ανασύσταση του µελισσοκοµικού κεφαλαίου και εφαρµοσµένη έρευνα στον τοµέα µε στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας. Τα ποσά της χρηµατοδότησης κατανέµονται βάσει του εγκεκριµένου εθνικού «µε λισσοκοµικού προγράµµατος» τος» στις ακόλουθες δράσεις: Μέτρο 1ο :ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ Λειτουργία κέντρων µελισσοκοµίας Λειτουργία ηλεκτρονικού δικτύου µελισσοκοµίας

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης µε αφορµή την έγκριση των προγραµµάτων µελισσοκοµίας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η νέα χρηµατοδότηση θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος, για ένα κλάδο µε παρουσία στις εξαγωγές µας, που απασχολεί περί τους 27.000 µελισσοκόµους, σε περιοχές µάλιστα Μέτρο 4ο : ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙ- ευαίσθητες όπως τα νησιά. Το ΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ µέλι είναι ένα σηµαντικό ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙ- προϊόν για τη χώρα, ένα προΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕ- ϊόν εθνικής εµβέλειας, υψηΛΙΟΥ λής διατροφικής αξίας, που 4.1Αναλύσεις µελιού συµβολίζει την ποιότητα και 4.2Στήριξη ίδρυσης και λει- την αειφορία. Ο τοµέας έχει τουργίας εργαστηρίων ανάλυ- σηµαντικά περιθώρια ανάσης µελιού πτυξης, αν ληφθεί υπόψη ότι Μέτρο 6ο :ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ η ΕΕ καλύπτει από την εγΕΡΕΥΝΑ χώρια παραγωγή µόλις το 6.1Εφαρµοσµένη έρευνα 40% των αναγκών της. Με την κατάλληλη υποστήριξη µπορεί να Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την Ελλάδα καθορίζεται για κάθε ένα από τα έτη αναφοράς ως εξής: αποδειχθεί άλλη µια Έτος Ευρωπαϊκή Χρηµατοδότηση € Κρατικός Προϋπολογισµός € Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη € πηγή απασχόλησης 2014 2.825.000 2.825.000 5.650.000 και εισοδήµατος προ2015 2.825.000 2.825.000 5.650.000 ερχοµένη από τον 2016 2.850.000 2.850.000 5.700.000 πρωτογενή τοµέα». ΣΥΝΟΛΟ

8.500.000

8.500.000

Εκπαιδεύσεις µελισσοκόµων – έκδοση εντύπων Στήριξη της προώθησης του µελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης Μέτρο 3ο :ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 3.1Εξοπλισµός για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών) 3.2 Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας

17.000.000

Αν θέλετε κάθε μέρα την ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο σπίτι σας ή το γραφείο σας μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης — αποστολής στείλτε μας σχετικό αίτημα στο e-mail e@papasideri.gr

1793: Η Γαλλία ψηφίζει τον πρώτο νόµο περί πνευµατικής ιδ ιοκτησίας. 1908: Στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερµατισµό του µαραθων ίου, ο ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σωρ ιάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία µέτρα, µε αποτέλεσµα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο αµερ ικανός Τζον Χέις. 1923: Υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάνης, που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα: Στη στεριά, ο µέσος ρους του ποταµού Έβρου. Στη θάλασσα, αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα, που βρίσκεται πέρα από τα τρία µίλ ια από τις µικρασιατικές ακτές, εκτός από την Ίµβρο και την Τένεδο. 1965: Οι Byrds ανεβαίνουν στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών µε το τραγούδι του Μποµπ Ντίλαν Mr Tambourine Man. 1974: Χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόµιο του Ελληνικού στις 2 π.µ. τον Κωνσταντίνο Καραµανλή, που φτάνει από το Παρίσι. Στις 4:15 π.µ. ορκίζεται πρωθυπουργός, µπροστά στο στρατηγό Φαίδωνα Γκιζίκη. 1990: Το Ιράκ κατηγορεί το Κουβέιτ ότι µε την υπερπαραγωγή πετρελαίου προσπαθεί να το υπονοµεύσει και συγκεντρώνει χιλιάδες στρατιώτες και εκατοντάδες άρµατα µάχης κατά µήκος των συνόρων. (Α' Πόλεµος του Κόλπου)

Γεννήσεις 1783: Σιµόν Ντε Μπολιβάρ, « απελευθερωτής» των κατοίκων της Λατινικής Αµερ ικής από τον ισπανικό ζυγό και οραµατιστής των Ηνωµένων Πολιτειών της Νότιας Αµερ ικής. (Θαν. 17/12/1830) 1921: Τζιουζέπε « Πίπο» Ντι Στέφανο, ιταλός τενόρος, ένας από τους µεγαλύτερους λυρικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, παρτενέρ της Μαρίας Κάλλας τη δεκαετία του '50. (Θαν. 3/3/2008) 1958: Μικ Καρν, κύπριος µουσικός, µε µεγάλη διεθνή καριέρα ως µέλος του αγγλικού συγκροτήµατος Japan. (Θαν. 4/1/2011)

Θάνατοι 1879: Αριστοτέλης Βαλαωρ ίτης, ποιητής και πολιτικός. (Γεν. 2/8/1824) 1980: Πίτερ Σέλερς, βρετανός κωµικός ηθοποιός. (∆ρ Παράξενη Αγάπη, Ροζ Πάνθηρας) (Γεν. 8/9/1925) 2005: Ρίτσαρντ Ντολ, βρετανός επιδηµιολόγος, ο πρώτος επιστήµονας που συνέδεσε το κάπνισµα µε τον καρκίνο των πνευµόνων. (Γεν. 28/10/1912)


11

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΛΙ Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

«Μικρασιάτικα», κοινωνική στήριξη, υποδοµή και αθλητικοί χώροι στην ατζέντα της συνάντησης Επισκέφθηκε τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος» προκειµένου να καταγράψει αιτήµατα και προβλήµατα, ώστε να δροµολογηθεί η αντιµετώπισή τους από πλευράς του ∆ήµου

Σ

υνάντηση µε την διοίκηση του Συλλόγου Μικρασιατών «Άγιος Ιωάννης Θεολόγο ς» ς» στο Μελί Μεγάρων, είχε ο Αντιδήµαρχος κ. Κλεάνθης Βαρελάς. Κατέγραψε τόσο τα αιτήµατα όσο και τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν µε σκοπό την ικανοποίηση και επίλυσή τους. Αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου Μεγαρέων για το θέµα: «Ο Αντιδήµαρχος Ποιότητας Ζωής Κλεάνθης Βαρελάς συναντήθηκε την 17/7/2013 µε τον πρόεδρο Ευστάθιο Μπέτση και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου «Άγιος Ιωάννης Θεολό γος» γος » (Μελί (Μελί Μεγάρων). Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου όπου ο Αντιδήµαρχος ενηµερώθηκε για τις δραστηριότητες και συγκεκριµένες δράσεις του συλλόγου καθώς και ζητήµατα τα οποία απασχολούν το ∆Σ. Πρώτο θέµα στην συνάντηση ήταν η διοργάνωση « Μικρασιατικά» Μικρασιατικά » την οποία διοργανώνει κάθε χρόνο ο σύλλογος. Πρόκειται για τριήµερες εκδηλώσεις οι οποίες φέτος θα περιλαµβάνουν φεστιβάλ παραδοσια κών χορών, λαογραφική παράσταση και συναυλία. συναυλία

Τις συγκεκριµένες εκδηλώσεις στηρίζει παραδοσιακά ο ∆ήµος Μεγαρέων και θα στηρίξει µε κάθε δυνατό τρόπο και κατά την φετινή επέτειο. ∆εύτερο θέµα συζήτησης ήταν η συνεργασία µεταξύ ∆ήµου και συλλόγου σε ζητήµατα πρόνοιας και αλληλεγγύης ώστε να ενισχυθούν, θούν µε την βοήθεια της υπηρεσίας και των δοµών του ∆ήµου, οι κοινωνικές δράσεις του συλλόγου τοπικά. τοπικά Η κτιριακή υποδοµή του συλλόγου, παρεµβάσεις/συντήρησή τους, ήταν το τρίτο θέµα της συζήτησης όπου ο ∆ήµος θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για αποκατάσταση προβληµάτων. Τέλος συζητήθηκε το ζήτηµα των αθλητικών υποδοµών στην περιοχή ευθύνης του συλλόγου και η κατά το συντοµότερο δυνατό αποκατάσταση και λειτουργικότητά τους.

Ο Αντιδήµρχος κατέγραψε όλες τις παρατηρήσεις και τα αιτήµατα και εκτός αυτών τα οποία άπτονται των δικών του αρµοδιοτήτων, αρµοδιοτήτων ανέλαβε να τα µεταφέρει στον ∆ήµαρχο ώστε να επιληφθούν οι αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι και οι Υπηρεσίες».


12

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣ ΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπρόπυργος 23/7/ 2013 Αριθµ. πρωτ.: 632 ΠΕΡΙΛΗΠΤ ΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, λαµβάνοντας υπόψη του: 1.Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006 2.Τις ∆/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθµ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ. Α) 3.Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 4.Τον τρέχο ντα προϋπολογισµό του ∆ήµου. Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για το έργο Αποπεράτωση οµβρίων υδάτων κυρίου ιστού & περιοχών Αθιγγάνω ν ∆ήµου Ασπροπύργου », προϋπ. ∆απάνης 519.877,95 € , συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. ∆ηµοκρατίας 18, στις 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. µε ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής προσφορών την 11:00 π.µ. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό , υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυη τική συµµετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 23 % ,ή τοι 21.133,25 € . Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετο χής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο , καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ.: 213.2006418 και 2132006414 ) από το αρµόδιο γραφείο του (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΖΑΡΚΑ∆Α ΕΦΗ)) και στην ιστοσε λίδα του ∆ήµου www.aspropyrgos.gr Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣ ΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπρόπυργος 23/7 /2013 Αριθµ. πρωτ.: 631 ΠΕΡΙΛΗΠΤ ΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, λαµβάνοντας υπόψη του: 1.Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006 2.Τις ∆/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθµ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ. Α) 3.Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 4.Τον τρέχο ντα προϋπολογισµό του ∆ήµου. Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ για το έργο Αποπεράτωση οµβρίων υδάτων κυρίου ιστού & περιοχών Αθιγγάνω ν ∆ήµου Ασπροπύργου », προϋπ. ∆απάνης 408.360,00 € ,

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 % µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. ∆ηµοκρατίας 18, στις 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής προσφορών την 11:00 π.µ. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό , υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυητική συµµε τοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 23 % ,ήτοι 16.600,00 € . Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετο χής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο , καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ.: 213.2006418 και 2132006414 ) από το αρµόδιο γραφείο του (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΖΑΡΚΑ∆Α ΕΦΗ)) και στην ιστοσε λίδα του ∆ήµου www.aspropyrgos.gr Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣ ΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπρόπυργος 23/7/ 2013 Αριθµ. πρωτ.: 630 ΠΕΡΙΛΗΠΤ ΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, λαµβάνοντας υπόψη του: Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006 Τις ∆/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθµ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ. Α) Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Τον τρέχο ντα προϋπολογισµό του ∆ήµου. Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ για το έργο Αποπεράτωση οµβρίων υδάτων κυρίου ιστού & περιοχών Αθιγγά νων ∆ήµου Ασπροπύργου », προϋπ. ∆απάνης

365.420,70 € , συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 % µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότ ερη τιµή. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. ∆ηµοκρατίας 18, στις 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. µε ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής προσφορών την 11:00 π.µ. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό , υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυητική συµµε τοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 23 % ,ήτοι 14.854,50 € . Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετο χής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο , καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ.: 213.2006418 και 2132006414 ) από το αρµόδιο γραφείο του (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΖΑΡΚΑ∆Α ΕΦΗ)) και στην ιστοσε λίδα του ∆ήµου www.aspropyrgos.gr Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ Ο∆ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α ΤΤΙΚΗΣ (∆9) ΠΕΡ ΙΛ ΗΨ Η∆ΙΑ Κ ΗΡ Υ Ξ Η Σ∆ΙΑ ΓΩΝ ΙΣΜ ΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ ΙΩΝ Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης «αποκλειστικά η συνολικά χ αµηλότερη τιµή» (παρ. 1β του άρθρου 51 του π.δ.60/2007), για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-08/12: Συντήρηση υπόγειων διαβάσεων πεζών και οχηµάτων, Οδικών Αξόνων Περιφέρειας Αττικής» , συνολικού προϋπολογισµού 850.000, 00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), για την οποία έχουν εφαρµογή οι παρακάτω ρυθµίσεις : 1.α. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και µε το ν Κανονισµό 2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων. β. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιηµένων ε ντύπω ν για τη δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τοµέα τω ν δηµοσίων συµβάσεω ν και περί καταργήσεως του κανο νισµού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005. γ. Ο Κανο νισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. δ. Ο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173/30.09.2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989/(L 395) και την οδηγία 92/13/ ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).

ε. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/ Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση τω ν καθυστερήσεων π ληρωµών στις Εµπορικές Συναλλα γές». στ. Το Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργω ν, προµηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 ζ. Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου τω ν δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84. η. Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτω ν», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» θ. Το Π∆118/2007 Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆. ι. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Ν.4018/11 ( ΦΕΚ21Α΄/30-9-2011) «Ρύθµιση θεµάτων της Περιφέρειας Αττικής» κ. Του Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-012013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετι κές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µ ελετ ών και υπηρεσιών» του ν.3316/2005 «Ανάθεση και ε κτέ λεση δηµοσίων συµβάσεων εκπό νησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42), αρµοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερµηνευτικής Εγκυκλίου 6 µε αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. ∆/ νσης Τπο. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 2.Η υπό δηµοπράτηση παροχή υπηρεσιών περιλαµβάνει τα παρακάτω : (1) Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων Να Υ.Π. (2) Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων ειδικής κατασκευής υπογείω ν διαβάσεων για λαµπτήρα φθορισµού ισχύος 58W (3) Προµήθεια λαµπτήρων φθορισµού (4) Προµήθεια λαµπτήρων Να Υ.Π. (5) Τακτικός καθαρισµός δαπέδουκλιµάκων υπογείων διαβάσεων που διαθέτουν παροχή νερού (6) Τακτικός καθαρισµός δαπέδουκλιµάκων υπογείων διαβάσεων που δεν διαθέτουν παροχή νερού (7) ∆ΙΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ, δηλαδή : -Αντικατάσταση κα τεστραµµέ νων ή αποκολληµένων π λακιδίων τόσο στους τοίχους όσο και στο δάπεδο

-Αντικατάσταση υαλοπινάκων -Επιχρίσµατα Βαφές τοίχων και κιγκλιδωµάτων και µεταλλικώ ν επιφανειώ ν -Αντικαταστάσεις αρµών π λακιδίων ή επισκευές τους -Eγκατάσταση νέων φω τιστικών σωµάτων και λαµπτήρων -Συντήρηση και αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτ ων, α ντικατάσταση καµένω ν λαµπτήρω ν και ηλεκτρολο γικών ε γκα ταστάσεων -Συµπλήρωση –αντικατάσταση εσχαρών υδροσυλλογής -Επισκευή και συντήρηση ηλε κτροµηχανολογι κού εξοπλισµού άντλησης και απορροής οµβρίων υδάτων, λυµάτω ν και αντιµετώπισης πληµµυρικών φαινοµένων -Καθαρισµός υπογείων διαβάσεων οχηµάτων, π λακιδίων τω ν υπογείων διαβάσεων πεζών, τω ν πλέξι γκλας των φωτιστικών, τ ων σ χαρών τ ων φρεατίων κ. λ.π. -Κατασκευή βιοµηχανικών δαπέδων, κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων -Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών οδού, ανακλαστικώ ν οριολωρίδων επι στηθαίων, ∆ιαγράµµιση κρασπέδου ή οδοστρώµατος µε ανακλασ τική βαφή -Αντικατάσταση τω ν κα τεστραµµέ νων ή απωλεσθέντων σ χαρών των φρεατίων µε π λαστικά βαρέως τύπου. -Αντικατάσταση τω ν κα τεστραµµέ νων ή απωλεσθέντων καλυµµάτω ν φρεατίων επίσκεψης υπογείων χώρων -Επιτήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισµού υπόγειας διάβασης πεζών -Άρση βλαβών, άµεσες επ εµβάσεις σε έκτατη α νάγκη, λοιπές εργασίες συντήρησης ,όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Τιµολόγιο και γε νικά κάθε εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την οµαλή, εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των υπόγειων διαβάσεων πεζών και οχηµάτω ν σε ό λη τη διάρκεια του έργου (8) Άρση βλαβών των υ λικώ ν και του εξοπλισµού που θα εγκατασταθούν, καθώς και τω ν εκτελε σθεισών ερ γασιών εγκατάστασης υλικών και εξοπλισµού, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή των α ναγκαίω ν υπηρεσιών για τη συντήρηση υπόγειων διαβάσεων πεζών και οχηµάτων, Οδικών Αξόνων Περιφέρειας Αττικής και υπάγεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης/03/2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργω ν, προµηθειών και υπηρεσιών» στηv κατηγορία 1 και στο τµήµα µε κωδικό του Κοινού Λεξιλο γίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)

50230000-6 (Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισµό), (CPV) 50232100-1 (Συντήρηση εγκαταστάσεων δηµόσιου φωτισµού), (CPV) 50700000-2 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεω ν κτιρίου), (CPV) 50710000-5 ( Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλε κτροµηχανολογικώ ν ε γκαταστάσ εων κτιρίου), (CPV) 90910000-9 (Υπηρεσίες καθαρισµού). 3.Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 850. 000,00 €, που αναλύεται σε : -674.219,00 € για εργασίες, -16.837,91 € προσαύξηση λόγω αναπροσαρµογής τιµών -158.943,09 € για Φ.Π.Α. 23% 4.Στο διαγωνισµό δικαιούνται , σύµφωνα µε τη ν ισχύουσα νοµοθεσία, να συµµετάσχουν: Στο διαγωνισµό καλούνται να συµµετάσχουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων (ατοµικές επιχειρήσεις) ή αντίστοιχων νοµικώ ν προσώπων, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία/ένωση που θα συσταθεί ή έχει ήδη συσταθεί, οι οποίες κατ' ελάχιστον: α) στο αντικείµενο της δραστηριότητος τους και στο σκοπό ίδρυσης τους, (εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα) περιλαµβάνεται αποδεδειγµένα η ε κτέ λεση συµβάσεων που περιλαµβάνουν Παροχή Υπηρεσίας β) στο αντικείµενο δραστηριοτήτων τους περιλαµβάνεται και η συντήρηση υπόγειων διαβάσεων ή ηλε κτροµηχανολογικώ ν ε γκαταστάσ εων οδοφωτισµού ή κτιρίων ή εγκαταστάσεω ν κτιρίων ή καθαρισµό κτιρίων σε συ νδυασµό µε ένα από τα παραπάνω αντικείµενα δραστηριότητας. Αναλυτικότ ερα, στον διαγω νισµό καλούνται οι παρακάτω: -Εγχώριες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να είναι εγγε γραµµένες σε σ χετικό Επιµελητήριο (Ε.Β.Ε., Τ.Ε.Ε.), είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγγελµατικό µητρώο σ το οποίο ανήκουν Επιχειρήσεις παροχής εργασίας σε δηµόσιες συµβάσεις, όπως στο Μ.Ε.ΕΠ. της ΓΓ∆Ε του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. (προβλέπεται ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσ κηση του συγκε κριµένου επαγγέλµατος σ τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία περιπτώσεις) ενώ παράλληλα οφείλουν να ε κπληρώνου ν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 21. 1.β. της ∆ιακήρυξης. -Επιχειρήσεις προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) είτε ακόµη από κράτη που έχουν κυρώσει την συµφω νία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις του Παγκοσµίου

Οργανισµού Εµπορίου τα οποία τηρούν επίσηµα Επαγγελµα τικά Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ «∆ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι δε ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις είναι αντίστοιχα εγγε γραµµένες σ' αυτά, µε ανα γνωρισµένη την ενασ χόληση τους σ την παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισµό, συντήρησης εγκατασ τάσεων δηµόσιου φωτισµού, επισκευής και συντήρησης εγκατασ τάσεων κτιρίου, επισκευής και συντήρησης ηλε κτροµηχανο λογικώ ν εγκατασ τάσεων κτιρίου, καθαρισµού σε συνδυασµό µε έ να από τα παραπάνω αντικείµενα δραστηριότητας (κατηγορία υπηρεσιών 1, τµήµα µε κωδικό CPV 50230000-6 είτε 50232100-1 είτε 50700000-2 είτε 50710000-5 είτε 90910000-9 σε συνδυασµό µε ένα από τα προηγούµενα CPV, αντίστοιχα ) ε νώ παράλλη λα οφείλουν να ε κπληρώνου ν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 21.1.β. της ∆ιακήρυξης. -Επιχειρήσεις προερχόµενες από κράτη µέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συµφωνίες ή Συµφωνίες Σύνδεσης µε την Ε.Ε., τα οποία δεν τηρούν µε ν επίσηµα µητρώα όπως εκείνα της προηγούµενης παραγράφου, οι ενδιαφερόµενες όµως Επιχειρήσεις διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα που αναφέρονται στην παραπάνω παραγρ. 21.1. και είναι εγγε γραµµένες σε γενικότερω ν κατηγοριών Επαγγε λµατικά / Εµπορικά Μητρώα για δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών έχοντας παράσχει αποδεδειγµένα τη ν τε λευταία 3ετια υπηρεσίες παρόµοιες σε ετήσια βάση µε τις αντίστοιχες δηµοπρατούµενες, ε νώ παράλληλα οφείλουν να εκπληρώνου ν επίσης τις προϋποθέσεις της παραγρ. 21.1.β. της ∆ιακήρυξης. -Κοινοπραξίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εκ τω ν οποίων τουλά χιστον µία εξ αυτών θα υπάγεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγρ. 21.1.1 έως 21.1.3 της ∆ιακήρυξης σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους. -Ενώσεις φυσικών ή νοµικώ ν προσώπων εκ των οποίων τουλάχιστον ένας εξ αυτών θα υπάγεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγρ. 21.1.1 έως 21.1.3 της ∆ιακήρυξης σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους. -Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει στο ∆ιαγω νισµό είτε ως µεµονωµέ νη επιχείρηση είτε ακόµα και ταυτόχρο να σε έ να ή περισσότερα διαγωνιζόµενα σχήµατα ως µέλος αντίστοιχης κοινοπραξίας ή ένωσης ακόµα και ηµεδαπού δικαίου. Συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς παρέχο-

νται από τα γραφεία της ∆/νσης ∆9, Τµήµα γ’, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος, γραφείο 12, Τ.Κ. 176 76, έναντι του ποσού των 20 €, µέχρι και την 13- 09-2013, ηµέρα Παρασκευή. Πληροφορίες στο τη λέφωνο της Γραµµατείας της ∆9 2109094133, FAX επικοινωνίας 210-9219945. Πληροφορίες µελέτης από τις 9:00 έως τις 14:00 στο τηλ. 2109219041, κα.Ε.Λαζικίδη κα.Β.Πανάγου. 5.Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει από αρµόδια επιτροπή στις 19-09-2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της ∆/νσης ∆9, Π. Τσα λδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210 92 19 041 και telefax: 210.92.19.945). 6.Η εγγύηση για τη συµµετοχή σ τον διαγωνισµό ορίζεται σε 42.500, 00 € και απευθύνεται είτε στη ν υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, τη ∆/ νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9), Παν. Τσαλδάρη 15 ΤΚ 176.76, είτε στην Α ναθέτουσα Αρχή, την Περιφέρεια Α ττικής. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων τω ν µε λών της. Η ε γγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλά χιστον εννέα (9) µηνών και τρι άντα (30) ηµερών, από την εποµέ νη της δηµοπράτησης. 7.Ο χρόνος ισχύος τω ν προσφορών είναι εννέα (9) µήνες, από την εποµένη της διενέρ γειας του. ∆ιαγω νισµού. 8.Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικον οµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 9.Το έργο παροχής υπηρεσιών θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις της Σ.Α.Ε.Π. 085 του Π.∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής (κωδικός έρ γου 2012ΕΠ08500149). 10.Η διάρκεια σύµβασης του έργου ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 11.Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 12.Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας – ενηµέρωσης των υποψηφίων µε FAX και e-mail. 13.Το κείµενο της περίληψης διακήρυξης της δηµοπρασίας δηµοσιεύεται και στην ηλε κτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής: www.patt.gov.gr στην υποενότητα : ∆ηµοπρατήσεις Τεχνικώ ν Έργω ν, της ενότητας: Έρ γα. Σηµείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας αποστάλθηκε ήδη στην υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 19 / 07 /2013. Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής Λιλίκα Βασιλάκ ου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ ’ αριθµ. 12/2013 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.119 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθµευσης πλην φορτοεκφόρτωσης – τροφοδοσίας µε προκαθορισµένο χρόνο έµπροσθεν των καταστηµάτων Super Mar ket Γαλ αξίας στην οδό Αγ. Αικατερίν ης και Supe r Market Carrefour στην οδό Σ. Γκλιάτη Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 25 του µήνα Ιουνίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18.00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστ ερα από την µε αρι θµ. πρωτ.12269/ 21- 6-

2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφω να µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10 . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκα ν 24 δηλαδή: Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Σαµπάνης Γεώργιος Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 5. Αδάµ Μελέ τιος 6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 7. Ρόκας Περικλής 8. Γραµµατικός Μελέτιος 9. Φλώρου Καλοµοίρα 10. Μπέκας ∆ηµήτριος 11. Λινάρδος Ιωάννης 12. Βασιλείου Μάριος 13. Χανιώτης Γεώργιος* 14. Μεïντάνης Ιωάννης 15. Κριεκούκη Ιωάννα 16. Γιάννου Γεώργιος 17. Λιώρης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη 19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος

21. Κυδώνης Αθανάσιος 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Κώνστα Α γλαïα 24. Μαρούγκας Με λέτιος Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Μπεθάνη Κω νσταντίνα 2. Τσάµος Παναγιώτης 3. Μαρούγκας Χρήστος Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βιλίων κ. ΠαππάΡούσση Ξανθή µε δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που αφορούν ειδικά την αντίστοιχη ∆ηµοτική Κοινότητα. * Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Χανιώτης Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και πριν τη ψηφοφορία. Ο πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο τακτικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου : 1. Tην µε αριθµ. πρωτ. 4710/14-32013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 2. Την µε αριθµ. 19/2013 απόφάση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτι-

κής Κοινότητας Μά νδρας µε θέµα : «Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθµευσης πλην φορτοε κφόρτωσηςτροφοδοσίας µε προκαθορισµένο χρόνο έµπροσθεν τ ων καταστηµάτω ν Σ.Μ. Γαλαξίας στην οδό Αγ. Αικατερίνης και Σ.Μ. CARREFOUR στην οδό Σ. Γκλιάτη. » σύµφωνα µε την οποία εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθµευσης πλην φορτοεκφόρτωσης-τροφοδοσίας µε προκαθορισµένο χρόνο έµπροσθεν των καταστηµάτων Σ.Μ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ στην οδό Αγ. Αικατερίνης και Σ.Μ. CARREFOUR στην οδό Σ.ΓΚΛΙΑΤΗ. 3. Την µε αριθµ. 60/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε τη ν οποία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθµευσης πλην φορτοε κφόρτωσης-τροφοδοσίας µε προκαθορισµένο χρόνο έµπροσθεν τω ν καταστηµάτων Σ. Μ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ στη ν οδό Αγ. Αικατ ερίνης και Σ.Μ. CARREFOUR

στην οδό Σ.ΓΚΛΙΑΤΗ. Αµέσως µετά α κολούθησε διαλογική συζήτηση και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κλήθηκε όπως αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αφού έλαβε υπόψη του : 1. Την από 4710/14.3.2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 2. Την µε αριθµ. 19/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μά νδρας 3. Την µε αριθµ. 60/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας Οµόφωνα αποφασίζει Την τοποθέτηση πινακίδων απα γόρευσης στάθµευσης πλην φορτοεκφόρτωσης –τροφοδοσίας µε προκαθορισµένο χρόνο (από 5:00 π.µ. έως 19:30π.µ.) έµπροσθεν των καταστηµάτ ων Super Market Γαλαξίας στην οδό Αγ. Αι κατερίνης και Super Market Carrefour στην οδό Σ. Γκλιάτη. Η απόφαση πήρε αα 119 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Σαµπάνης Γεώργιος

Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα 26-6- 2013 Ο ∆ήµαρχος ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα µέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 4. Αδάµ Μελέ τιος 5. Γραµµατικός Μελέτιος 6. Φλώρου Καλοµοίρα 7. Μπέκας ∆ηµήτριος 8. Λινάρδος Ιωάννης 9. Μεïντάνης Ιωάννης 10. Ρόκας Περικλής 11. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 12. Βασιλείου Μάριος 13. Χανιώτης Γεώργιος 14. Κριεκούκη Ιωάννα 15. Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη 16. Γιάννου Γεώργιος 17. Κυδώνης Αθανάσιος 18. Μαρούγκα Μαρία 19. Λιώρης Αθανάσιος 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 21. Κώνστα Α γλαïα 22. Μαρούγκας Με λέτιος 23. Κώνστας Ευάγγελος

Για ανακοινώσεις ∆ηµοσίου και Νοµικών Προσώπων επικοινωνήστε µε την εφηµερίδα µας στο τηλέφωνο 210-5543682


13

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

«Έβγαζαν Έβγαζαν» Έβγαζαν το λάδι

στα θύµατά τους σε Άνω Λιόσια,

Ζεφυρί, Ασπρόπυργο… ∆ρούσαν κάνοντας τους δήθεν αγοραστές ελαιόλαδου, το οποίο όµως άρπαζαν από τα θύµατα παραγωγούς και αντί να τους πληρώσουν ασκούσαν σωµατική βία. Η Αστυνοµία συνέλαβε το ένα µέλος της εγκληµατικής οργάνωσης, αναζητούνται οι συνεργοί του…

Σ

υνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής ένας ηµεδαπός µέλος εγκληµατικής οργάνωσης που εξαπατούσε συστηµατικά επιχειρηµατίες, κυρίως ελαιοπαραγωγούς στην περιοχή Ανω Λιοσίων. Σύµφωνα µε την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής που εξέδωσε το δελτίο Τύπου: «Συνελήφθη 18-6-2013 το µεσηµέρι στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, Λιοσίων από αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής και τη συνδροµή της Ο.Π.Κ.Ε., ένας (1) ηµεδαπός, ηλικίας 39 ετών, µέλος εγκληµατικής οργάνωσης που εξαπατούσε συστηµατικά επιχειρηµατίες, κυρίως ελαιοπαραγωγούς, παραγωγούς ενώ αναζητούνται και οι συνεργοί του. Ειδικότερα κατά το τελευταίο τρίµηνο, στις περιοχές Άνω Λιοσίων, Ασπροπύργου και Ζεφυρίου, Ζεφυρίου παρατηρήθηκε έξαρση περιπτώσεων απάτης σε βάρος κυρίως επιχειρηµατιών – ελαιοπαραγωγών. Συγκεκριµένα άγνωστος επικοινωνούσε τηλεφωνικά µε τα υποψήφια θύµατα, θύµατα τα οποία προσέγγιζε µέσω αγγελιών σε εφηµερίδες και προέβαινε σε προφορική συµφωνία για αγορά ελαιολάδου. Ακολούθως καθόριζαν σηµείο συνάντησης µε τα υποψήφια θύµατα στις περιοχές Άνω Λιοσίων, Ασπροπύργου ή Ζεφυρίου, Ζεφυρίου όπου τους ανέµεναν συνεργοί τους, οι οποίοι συστήνονταν ως συγγενικά πρόσωπα του υποτιθέµενου αγοραστή. αγοραστή Στη συνέχεια οδηγούσαν τα θύµατα σε αποθήκες, προκειµένου να εναποθέσουν το εµπόρευµα και χρησιµοποιώντας διάφορα προσχήµατα αφαιρούσαν το εµπόρευµα, χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιµο. Σε τρείς περιπτώσεις που οι παθόντες αντιλήφθηκαν την σε βάρος τους απάτη και προσπάθησαν να αντιδράσουν, οι δράστες χρησιµοποίησαν σωµατική βία. Από την αστυνοµική έρευνα εξιχνιάσθηκαν: οκτώ (8) ( 8) υποθέσεις απάτης αγοράς ελαιολάδου, δύο (2) υποθέσεις απάτης αγοράς επίπλων, δύο (2) ληστείες µε το πρόσχηµα της αγοράς ελαιολάδου και µία (1) ληστεία από την οποία οι δράστες αφαίρεσαν το χρηµατικό ποσό των 20.000 ευρώ, ευρώ, από παθόντα στον οποίο θα πουλούσαν ξαπλώστρες. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων εµπορευµάτων εκτιµάται στο χρηµατικό ποσό των 40.000 ευρώ περίπου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών».

Φωτό αρχείου


14

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1905)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLKSWAGEN

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων). Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (05.06)

GOLF FSI 1600cc, µοντέλο 2004, δίπορτο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105589700

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 1 ου ορόφου σε διώροφη κατοικία στα Μέγαρα µε αυτόνοµη θέρµανση ,αυτόνοµη αποθήκη και πάρκινγκ στην πυλωτή .Αποτελείται από 3 υπνοδωµάτια, σαλόνι- κουζίνα ,µπάνιο και WC. Τιµή προσιτή. Σχετικά νεόδµητο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973498463 (0107) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972380335 (30.05) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Αθήνα, 23- 07- 13 Aρ. Πρωτ.: 145568 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/11) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκε ντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.3737/3250/13 έγγραφο για τη ‘’∆ιαβίβαση φακέλου ανανέωσηςτροποποίησης Π.Ο. κατόπιν αλλαγής επωνυµίας, για τη λειτουργία του υφιστάµενου εργοστασίου παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος της εταιρείας ‘’ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤ ΟΝ Α.Ε.’’, που βρίσκεται επί της οδού Αναπαύσεως 99 στα Ά νω Λιόσια Ο φάκελος της Τροποποίησης AEΠO βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στο Τµήµα Συλλο γικών Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15-17, Αθήνα), όπου µπορεί να προσέλθει και να ενηµερωθεί γι’ αυτόν. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΗΤΩ οποιαδήποτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6957365313

(0306)

Για δηµοσιεύσεις µικρών αγγελιών

επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2105543682

Αξιοποίηση προγραµµάτων της ΕΕ ύψους 15 εκατ. ευρώ, µε στόχο να αυξηθούν τα εισοδήµατα των αγροτών

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Χ

Τετάρτη 24 Ιουλίου

νοργάνωση και µηχανογράφηση του ΟΓΑ –« ει δυνατόν µέσω του ΕΣΠΑ» – , αποτελεί την απόδοση των ευεργετηµάτων των κοινοτικών προγραµµάτων στους νέους αγρότες και την επιτάχυνση των διαδικασιών σύνταξης του Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Μητρ ώου Νέων Αγροτών» . Βρούτσης, τόνισε ότι από την 1η Ιου νίου η χώρα έχει ένα « από τα πιο διαΟ κ. Τζελέπης ανακοίνωσε ότι φανή συνταξιοδοτικά συ στήµατα στην « επαναφέρεται και θα αποδοθ εί ανα- Ευρώπη» , µε ευεργετική συνέπεια την Η τοποθέτηση του κ. Βεργίνη ως δ ιο ι- δροµικά µε τις συντάξεις του Αυγού - εξάλ ειψη του φαινοµένου των συντάκητή του ΟΓΑ και του Μ ιχάλη Τζελέ- στου το επίδοµα των 40 ευρ ώ, το οποί- ξεων - « µαϊµού» . πη ως υποδ ιο ικητή, εγκρίθηκε από την ο χορηγείτο για τις συζύγους των αΓνωρίζουµε πλέον τη συνταξιοδοτική Επιτροπή ∆ΕΚΟ της Βουλής. σφαλ ισµένων του ΟΓ Α, ως εξαρτηµέ- δαπάνη και τον αριθ µό των συνταΟ κ. Βεργίνης αναφέρει : « Η µηχανα µέλη. ξιούχων» . θες Τρίτη 24 Ιουλίο υ ο νέος διοικητής του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεω ν, Ξενοφών Βεργίνη ς ανακοίνωσε την αξιο ποίη ση εκκρεµών προγραµµάτων της ΕΕ ύψους 15 εκατ. ευρώ, µε στόχο να αυξηθούν τα εισοδήµατα των αγροτών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Το ΚΑΛΑΘΙ της

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ των Μεγάρων «Το ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Σ υπάρχει και στην ΕΝΟΡΙΑ µας, όπου οι Εν ορίτες καλούµεθα να αφήνουµε τρόφιµα γ ια την ενίσχυσι των οικογ εν ειών των Μ εγάρων, που δυσκολεύονται και υποφέρουν εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσεως και εν ισχύονται µε τρόφ ιµα από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ της Ιεράς Μ ητροπόλεώς µας. Γι αυτό κάνουµε γνωστό ότι κατά τον µήνα Ιούλιο: Την Κυριακή 28 Ιουλίου µαζεύουµε ΑΛ ΕΥΡΙ. Την κρίσι, που η Π ατρίδα µας και η Κοινωνία µας περν ά, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε, αρκεί να βρεθούµε αλληλέγγυοι στους συν ανθρώπους µας, που περνούν δύσκολα, κάν οντας πράξι την εντολή του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου µας να αγαπάµε και ν α φροντίζουµε τους πλησίον µας».

ας, εκδόθηκε η υπ αριθ. 1424/196-2013 πράξη χαρακτηρισµού. Με την πράξη αυτή, η έκταση εµβαδού τεσσάρων στρεµµάτω ν, πενήντα έξι τετραγω νικώ ν µέτρω ν και ενε νήντα πέ ντε εκατοστ ών του τετραγω νικού µέτρου (4,05695 στρ.) µε στοιχεία Α1-Β1-Γ1-∆1-Ε1Ζ1-Ι1-Η1-Α1 χαρακτηρίζεται ως: -Το τµήµα (1) εµβαδού τριών στρεµµάτων, ο κτακοσίων έξι τεΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τραγωνικώ ν µέτρω ν και ε νενή ντα Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις πέντε ε κατοστώ ν του τ ετραγω νικού µέτρου (3,80695 στρ.) µε ισχύουσες διατάξεις του αρθ. 14 στοιχεία Α1-Β1-Γ1-Θ1-Ι1-Η1-Α1 µη του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασικής µορφής έκταση της παρ. ∆ασών και ∆ασικών ε κτάσεω ν της 6α ,αρθ. 3, Ν. 998/79. χώρας» και κατόπιν αίτησης της κ. -Το τµήµα (2) εµβαδού µηδέν Οικονόµου Νικολέττας, κα τοίκου στρεµµάτων και διακοσίων πενήΝέου Ψυχικού Αττικής, για έ κταση ντα τε τραγωνικώ ν µέ τρων (0,250 εµβαδού 4,05695 στρεµµάτων η στρ.) µε στοιχεία Γ1-∆1-Ε1-Ζ1-Ι1οποία βρίσκεται στη θέση «Τσούµπα- Άνω Αλεποχώρι» περι- Θ1-Γ1 δάσος του αρθ. 3, παρ. 1 Ν. 998/79 ,όπως αντικαταστάθηκε µε φέρειας ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλί-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣ Η ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ∆ΑΣ ΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣ ΩΝ ∆ΥΤ ΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Μέγαρα 19- 6-2013

το αρθ. 1, παρ. 1 Ν. 3208/2003 και τροποποιήθηκε µε το αρθ. 9, παρ. 1 Ν. 3818/2010 και αρθ. 4, παρ., 1, εδ. ε και παρ. 2, εδ. ζ Ν. 998/79, που µαζί µε την εκεί συ νυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλλη λοεπίδρασής τους ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Κατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις, εντός δύο (2) µηνών από την τε λευταία δηµοσίευσης, ενώπιον της Α΄ βάθµιας Ε.Ε.∆.Α. ∆υτικής Α ττικής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2296083650-1 σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η ∆ασλαρχ ης α/α Φράγκ ου Σωτηρία ∆ασολόγος

Χριστίν ης µεγ αλοµαρτ. Θεοφ ίλ ου Ζακ υν θίου ν εοµαρτ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17-19 210-5549375 ΜΕΓΑΡΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΝΩΟΣ 31 229682000 Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λ εωφ. Αλεποχωρίου στα Μ έγαρα και το φαρµακείο Γ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ στον κεντρικό δρόµο της Νέας Π εράµου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 .00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Σε δηµόσια ΙΕΚ οι ειδικότητες Σε κατασχέσεις ακατάλληλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ:

τροφίµων προχώρησαν οι υπηρεσίες

Ο

ι ελεγκτές τροφίµων του Τµήµατος Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Πειραιά, στο πλαίσιο των αιφνιδιαστικών και στοχευµένων ελέγχων, προχώρησαν σε δύο (2) κατασχέσεις διαφόρων τροφίµων ζωϊκής προέλευσης, συνολικού βάρους 58 κιλών. Σύµφωνα µε το δελτίο Τύπου της ΠΕ Πειραιά: «Πιο αναλυτικά, στις 17-072013, στο χώρο κρεοπωλείου µέσα σε σούπερ µάρκετ στη ∆ραπετσώνα, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν 15 κιλά νωπά κοτόπουλα χωρίς τις προβλεπόµενες σηµάνσεις, όπως τον κωδικό του εργαστηρίου και την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης. Τα παραπάνω τρόφιµα κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση, κατανάλωση αποσύρθηκαν από την αγορά και καταστράφηκαν. Επίσης, στις 18-07-2013 σε οβελιστήριο του Πειραιά, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν 20 κιλά νωπό γύρο κοτόπουλο και 23 κιλά σουβλάκι χοιρινό νωπό . Όλα τα παραπάνω προϊόντα βρέθηκαν στην κατάψυξη του καταστήµατος κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Χαρακτηρίστηκαν από τους ελεγκτές ακατάλληλα για κατανά-

που καταργούνται

λωση, λωση αποσύρθηκαν από την αγορά και καταστράφηκαν. Οι σχετικές κτηνιατρικές εκθέσεις κατάσχεσης διαβιβάστηκαν στην αρµόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για την επιβολή και διοικητικών κυρώσεων (πρόστιµα). Επίσης, από άλλο κλιµάκιο ελεγκτών του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγµατοποίησαν στην Κεντρική Λαχαναγορά του Ρέντη, στις 1111 -7 -2013 σε ψυκτική αποθήκη χονδρικού εµπορίου, εντόπισαν 78 πλαστικά κιβώτια µε κεράσια Νάουσας, συνολικού βάρους 156 κιλών και 10 χαρτοκιβώτια µε σταφύλια προέλευσης Κρήτης συνολικού βάρους 100 κιλών, µε παντελή να γνώριµο φαινόµενο για τα έλλειψη σήµανσης στα µέσα συδηµόσια σχολεία, αναµένεται σκευασίας. Αφού πρώτα τοποθετήθηκαν οι προβλεπόµενες σηνα αναβιώσει πολύ πιθανά και µάνσεις παρουσία των ελεγκτών, φέτος. τα προϊόντα δόθηκαν στην κατα- ∆εν αποκλείεται τα σχολεία να ανοίξουν νάλωση. στις 11 Σεπτέµβρη και να κλείσουν λόγω

από ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ στην ∆υτική Αττική

Απεργίες εν όψει µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς;

Έ

Από την πλευρά του ο Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος τονίζει προς την ΟΛΜΕ: «Να ανοίξουν τα σχολεία και να µην θυµατοποιηθούν οι µαθητές».

Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι σε ό,τι αφορά τη διαθεσιµότητα 2.000 Μετά τη σύνταξη της σχετικής καθηγητών µέσω της κατάργησης 53 ειέκθεσης ελέγχου, από τους ελε« Κόκκινο πανί» πανί» είναι η διαθεσιµότητα δικοτήτων από τα τεχνικά και τα επαγγκτές τροφίµων, η συγκεκριµέεκπαιδευτικών, οι οποίοι όµως σύµφωνα γελµατικά λύκεια, διευκρινίζει ότι το νη επιχείρηση παραπέµπεται µε το Υπουργείο Παιδείας απορροφήθα 55% - 60% εξ αυτών θα απορροφηθεί στην πρωτοβάθµια επιτροπή σουν και δεν θα απολυθούν. κυρώσε ων για την επιβολή των στον κλάδο της Υγείας και το µεγαλύτεπροβλεπόµενων από την ισχύου- ∆υστυχώς αν τελικά υπάρχουν απεργίες ρο ποσοστό των υπολοίπων σε διοικητιµποξ» θα είναι οι σα νοµοθεσία διοικητικών κυρώ- διαρκείας « σάκος του µποξ» κές θέσεις. σεων.» µαθητές και κανένας άλλος. σεων.» Επιπλέον, κάποιοι από αυτούς θα διδάξουν ως ωροµίσθιοι προκειµένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους οι µαθητές, των οποίων η ειδικότητα καταργείται. απεργιακών κινητοποιήσεων.

Ο Υπουργός Παιδείας απαντώντας σε ένα µείζον πρόβληµα που έχει προκύψει και για τα Ε ΠΑΛ – ΕΠΑΣ στην ∆υτική Αττική, κή το Υπουργείο Παιδείας εκτιµά ότι είναι καλύτερο να εξειδικεύονται οι νέοι και οι νέες σε µεταλυκειακό επίπεδο και πρόσθεσε πως οι ειδικότητες που καταργούνται µεταφέρονται στα δηµόσια ΙΕΚ, οι µαθητές των οποίων αυξάνονται από 10.000 σε 15.000.

Περιµένουµε τα δελτία Τύπου των Συλλόγων της

περιοχής ∆υτικής Αττικής

µε τις δραστηριότητες τους

στο e-mail e@papasideri.gr


16

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΜΠΑΡ

ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Στον Εισαγγελέα ι δι οκτήτρι α καταστή µατος στην Μ άνδρα, µετά από έλεγχο που έδει ξε σύµφωνα µε την Αστυνοµία, αποδείξεις που δεν ανταποκρίνονταν στο σύνολο των προϊόντων που είχαν διατεθεί από το ψητοπωλείο

Ε

ντείνονται οι φορολο γικοί έλεγχοι από την Οικονοµική Αστυνοµία στην ∆υτική Αττική, τική προκειµένου να παταχθούν φαινόµενα παράβασης της φορολο γικής νοµοθεσίας σε καταστήµατα και επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέρο ντος (καφέ, ταβέρνες, ψησταρίες κλπ). Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και απρόσµενοι σε διάφορες περιοχές της ∆υτικής Αττικής ανά πάσα ηµέρα και στιγµή από κλιµάκια της υπηρεσίας (µε πολιτικά συνήθως), προκειµένου να παταχθεί το φαινόµενο µη έκδοσης αποδείξεων, αποδείξεων ή έκδοσης αποδείξεων µε µειωµένη αξία έναντι των ειδών κατανάλωσης (φαγητά, καφέδες κλπ). Οι ιδιοκτήτες καφέ, µπαρ, club, ταβερνών, εστιατορίων κλπ θα πρέπει να επιδεικνύουν σαφή φορολογική συνείδηση στην έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορο λογικών τους υποχρεώσεων, γιατί ανά πάσα στιγµή µπορεί να ελεγχθούν και να πληρώσουν πολύ ακριβά τυχόν παραλείψεις τους ή την µη έκδοση αποδείξεων για όλα τα τραπέζια που να αναλογούν στα προϊόντα. Οι έλεγχοι στην περιοχή µας αναµένονται ακόµη πιο εντατικοί λόγω και της θερινής περιόδου, δείχνοντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση για πάταξη φαινόµενων φορο λογικών παραβάσεων. Οι εποχές µε δειγµατοληπτικούς ή και σπάνιους ελέγχους έχουν περάσει ήδη στο παρελθόν, παρελθόν οπότε η φορο λογική συνείδηση και νοµιµότητα, είναι το µοναδικό όπλο των ιδιοκτητών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος για να µην φοβού νται κανένα νόµιµο έλεγχο, που σαφώς προβλέπεται. Στην Μάνδρα Κυρώσεις δέχθηκε ψητοπωλείο στην Μάνδρα µετά από έλεγχο της Οικονο-

µικής Αστυνοµίας. Σύµφωνα µε δελτίο Τύπου της Οικονοµικής Αστυνοµίας της ΕΛΑΣ ισχύουν τα εξής: «Από την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας & ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, Εγκλήµατος πραγµατοποιήθηκαν συ ντονισµένοι έλεγχοι, την προηγούµενη εβδοµάδα (χρονικό διάστηµα από 15.07 έως 21.07), σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ιατρεία και οδοντιατρεία, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ειδικότερα, κλιµάκια αστυνοµικών της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, διενήργησαν πλήθος ελέγχων σε διάφορες περιοχές, όπως στην Αθήνα, τη Γλυφάδα, το Πειραιά, τις Αχαρνές, το Περιστέρι και τη Μάνδρα. Μάνδρα Στο πλαίσιο των ελέγχων προέκυψαν παραβάσεις ως ακολούθως: Σε οδοντιατρείο στο Περιστέρι, διαπιστώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και ειδικότερα δεν ήταν καταχωρηµένοι δύο (2) ασθενείς στο Πρόσθετο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών.

τος ε ξέδιδε αποδείξεις, πλην όµως η αξία αυτών αφορούσε µέρος και όχι το σύνο λο των σερβιρισµένων αγαθών. Συγκεκριµένα, δεν είχαν εκδοθεί τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 641 Ευρώ, Ευρώ, καθόσον σε δεκαέξι (16) (16) σερβιρισµένα τραπέζια του καταστήµατος, είχαν εκδοθεί αποδείξεις συνο λικής αξίας 265 Ευρώ, Ευρώ ενώ η πραγµατική αξία των σερβιρισµένων αγαθών ήταν 906 Ευρώ. Ευρώ Για το λόγο αυτό συνε λήφθη η ιδιοκτήτρια του καταστήµατος, η οποία µε τη σχηµατισθείσα σε βάρος της δικογραφία οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Παράλληλα, ε νηµερώθηκε η αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την εφαρµογή της διοικητικής διαδικασίας. διαδικασίας Επιπρόσθετα, προέκυψαν και διοικητικές παραβάσεις, όπως: α) M η επίδειξη φορο λογικού µηχανισµού, µηχανισµού ο οποίος έχει δηλωθεί για την εν λόγω εγκατάσταση και β) µη επίδειξη βιβλιαρίων συντήρησης και επισκευών των φορολο γικών µηχανισµών της επιχείρησης.

ταµειακής µηχανής. Σε κατάστηµα – αναψυκτήριο, στην Αθήνα, διαπιστώθηκαν: α)η µη έκδοση τεσσάρων (4) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και β)η µη επίδειξη του βιβλιαρίου επισκευών και συντήρησης της ταµειακής µηχανής. Σε ψητοπωλείο στις Αχαρνές, διαπιστώθηκε η µη έκδοση τεσσάρων (4) (4) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Στις περιπτώσεις που σχηµατίστηκαν δικογραφίες, αυτές υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ θα ενηµερωθούν και οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και ΙΚΑ ΕΤΑΜ για την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυµίζεται ότι οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο µε την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, είτε στην ειδική τηλεφωνική γραµµή καταγγελιών 11012, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 11012@hellenicpolice.gr, προκειµένου Σε κατάστηµα – αναψυκτήριο, στο Πει- να ενηµερώσουν για οποιαδήποτε επίραιά, διαπιστώθηκαν: α) η µη έκδοση µεµπτη ενέργεια, που αφορά φορολογιτριών (3) αποδείξεων λιανικών συναλ- κές ή άλλες παραβάσεις κατά τη διάρΣε ψητοπωλείο στη Μάνδρα, Μάνδρα διαπιστώ- λαγών και β)η µη επίδειξη του βιβλια- κεια πώλησης αγαθών ή παροχής υπηθηκε ότι η ιδιοκτήτρια του καταστήµα- ρίου επισκευών και συντήρησης της ρεσιών».

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130724  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you