Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4131 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΙΑΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σελί α 2

Τελει ώνει σε λίγο το χάος στην ο ό Χατζη άκη..

Ο ∆ήµαρχος Γιώργος Τσουκαλάς έκανε σαφ ές ότι τα έργ α αποχέτευσης ολοκληρώνονται τον Αύγουστο και η ο ός Ηρώων Πολυτεχνείου θα γίνει πάλι ιπλής κατεύθυνσης

ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ , ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ 7ΥΛΗΣ:

∆ι αβ άστ ε σ ελί

α3

ΣΤΑ «ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ» ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Πορεία ιαµαρτυρίας στους ρόµους από τους εργαζόµενους του ∆ήµου Ελευσίνας, ενώ στον ∆ήµο Μεγαρέων έγινε συµβολική κατάληψη στο ∆ηµαρχείο και συγκέντρωση εργαζοµένων κατά των απολύσεων αλλά και για το εν εχόµενο να µείνουν απλήρωτοι οι υπάλληλοι, όπου µίλησε και ο ∆ήµαρχος στηρίζοντας τα αιτήµατά τους Σελί α 16

Έγινε η 4η Γιορτή

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝ∆ΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Σελί α 9

ΕΤΗΣΙΟ Σ ΘΕΣΜΟ Σ «ΣΥΓ ΧΡΟΝ ΗΣ ΘΕΑΤΡΙ ΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Σ»

Σαρδέλας στην Ελευσίνα

Αρχίζει το 15νθήμερο

∆ιοργανωτής ήταν ο Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας (ΝΟΕΛ) και ο ∆ήµος Ελευσίνας

Θεάτρου στην Ελευσίνα Στο παλαιό Ελαιουργείο Κυριακή 14 Ιουλίου στις 21:00 μμ Σελί α 8 ανοίγει τις «πύλες» του ο «προάγγελος» των Αισχυλείων

Χάλκινο µετάλλιο για την Μαρία Σίµου στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Τουρκία

Σελί α 8

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ Δ. ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΕΛ. 7

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1967 ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α 13

Κλείστε εισιτήριο

για τις διακοπές σας Πληροφορίες τηλέφωνο 210 5546341


2

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΙΑΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τελειώνει σε λίγο το χάος στην ο ό Χατζη άκη..

Ο ∆ήµαρχος Γιώργος Τσουκαλάς έκανε σαφές ότι τα έργα αποχέτευσης ολοκληρώνονται τον Αύγουστο και η ο ός Ηρώων Πολυτεχνείου θα γίνει πάλι ιπλής κατεύθυνσης υνεχίζει την άµεση επαφή και επικοινωνία µε τους δηµότες ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς και οι συνεργάτες του. του Είναι µια πορεία άµεσης και ουσιαστικής επαφής µε τους κατοίκους, για ενηµέρωση από πλευράς ∆ήµου και καταγραφή προβληµάτων σε κάθε περιοχή, που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Επίσης µια ευκαιρία για πρόσωπο µε πρόσωπο ανταλλαγή απόψεων, απόψεων καταγραφή αιτηµάτων, παραπόνων και προβληµάτων, α παντήσεις απευθείας σε θέµατα κρίσιµα και µείζονο ς σηµασίας. Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµαρχος και οι συνεργάτες του σε συγκέντρωση στην Πλατεία Μιχαλάκη, είχε την ευκαιρία να ενηµερώσει τους δηµότες για τα θέµατα του ∆ήµου και να καταγράψει τα προβλήµατα. Στο πρόβληµα της συµφόρησης της κυκλοφορίας που έχει προκαλέσει η διοχέτευση της οδού Χατζηδάκη, λόγω έργων αποχέτευσης, ο ∆ήµαρχος έκανε σαφές ότι τα έργα αποχέτευσης θα ολοκληρωθούν τον Αύγουστο. Με την παράδοση τους άµεσα θα επιστρέψει η πρότερη κατάσταση τόσο για την οδό Χατζηδάκη όσο και για την Ηρώων Πο λυτεχνείου, δηλαδή θα είναι διπλής κατεύθυνσης και τα οχήµατα δεν θα διοχετεύονται µέσα από την παράκαµψη όπως συµβαίνει εδώ και έναν χρόνο. Αναφέρει το Γραφείο Τύπου ∆ήµου Ελευσίνας για το θέµα αυτό:

λό γω των πο λλών αρχαιολο γικών ευρηµάτων και των γενικών δυσκολιών στη χρηµατοδότηση του έργου. Αναφέρθηκαν ακόµη από τους κατοίκους και άλλα προβλήµατα όπως αυτό της καθαριότητας των δρόµων, της αξιοποίησης ελεύθερων χώρων. Ο ∆ήµαρχος δεσµεύτηκε ότι η καθαριότητα θα αντιµετωπιστεί µε την πρόσληψη προσωπικού που θα εξυπηρετήσει τις γειτονιές». γειτονιές».

Σ

«Συνεχίζοντας την επαφή µε τους δηµότες η ∆ηµοτική Αρχή πραγµατοποίησε συγκέντρωση - συ ζήτηση µε τους κατοίκους των Συµιακών στην πλατεία Μιχαλάκη. Μιχαλάκη Στη συζήτηση αναφέρθηκαν από κατοίκους τα προβλήµατα που απασχολούν τη γειτονιά µε κυριότερο αυτό της οδού Χατζηδάκη. Τα προβλήµατα στο συγκεκριµένο δρόµο αφορούν στην κυκλο φορία

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια

Ένας χρόνος µέσω της ο ού Χατζη άκη αλλά τελικά χωρίς «παραµύθια» περί µονο ροµήσεων µονίµου χαρακτήρα...

Η

διοχέτευση της κυκλοφορίας της κεντρικής οδού Ηρώων Πολυτεχνείου µέσω της οδού Χατζηδάκη σε λίγες µέρες συµπληρώνει έναν ολόκληρο χρόνο . Η αρχική ανακοίνωση και σχεδιασµός ήταν οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µε διοχέτευση του ρεύµατος από Αθήνα προς Μέγαρα µέσω της Χατζηδάκη, να διαρκέσει µόλις µέχρι τον Οκτώβριο του 2012… Τελικά κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, ποτέ λόγω σοβαρότητας των έργων αποχέτευσης και λόγω σοβαρών αρχαιολογικών ευρηµάτων, που ήταν απολύτως πρέπον να ανασκαφούν και να εξέλθουν σωστά από την Ελευσινιακή γη, από τους αρχαιολόγους και βεβαίως να διασωθούν ως µείζονο ς σηµασία τµήµατα της ιστορίας της πόλεως. Ελευσίνας, για την κατάσταση µε το κυκλοφοριακό Σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί ευθύνη του ∆ήµου Ελευσίνας χάος. Ήδη έχει γίνει σαφές ότι η κατάσταση θα επιστρέψει στο προηγούµενο καθεστώς µε το τέλος των έργων στην κεντρική οδό. Αυτό ήταν µια σαφής απάντηση στα σενάρια περί µόνιµης µονοδρό µησης της οδού Ηρώων Πο λυτεχνείου µε µετατροπή της σε απέραντο χαώδες γκαράζ αυτοκινήτων…. Τα σενάρια και οι φήµες είναι µια «παράδοση» παράδοση» για την Ελευσίνα. Ελευσίνα Έχουν ακουστεί κατά καιρούς «τρελά παραµύθια» για δήθεν σχεδιασµούς που ο ∆ήµος δεν είχε σκεφτεί ούτε στον ύπνο του... Για παράδειγµα είχαµε ακούσει τα προηγούµενα χρόνια ότι ο ∆ήµος ετοιµάζει να πεζοδροµήσει κεντρικούς δρόµους της πόλεως σε µεγάλα τους τµήµατα όπως η οδός ∆ήµητρος και άλλες σηµαντικές οδούς. Βέβαια ήταν µια ανοησία και ψέµα καθαρό. Φαντασία, ράδιο αρβύλα και κακουβουλία; Κάτι απ’ αυτά... Ένα από τα «παραµύθια» ήταν και το «παραµύθι» για µόνιµο χάος στην Χατζηδάκη, που γέµισε δίκαιη αγωνία τους περίοικους. των οχηµάτων λό γω κλεισίµατος της Ηρώων Πο λυτεχνείου εξαιτίας των έργων της αποχέτευσης. Ο ∆ήµαρχος ανέφερε ότι το έργο της αποχέτευσης τελειώνει τον Αύγουστο και η Ηρώων Πολυτεχνείου θα επανέ λθει στην πρότερη κατάσταση. σταση Η καθυστέρηση οφείλεται στα πολλά προβλήµατα που αντιµετώπισε το έργο της αποχέτευσης, κυρίως

ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΕΩΝ:

ΣΤΑ «ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ» ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Πορεία ιαµαρτυρίας στους ρόµους από τους εργαζόµενους του ∆ήµου Ελευσίνας, ενώ στον ∆ήµο Μεγαρέων έγινε συµβολική κατάληψη και συγκέντρωση εργαζοµένων κατά των απολύσεων αλλά και για το εν εχόµενο να µείνουν απλήρωτοι οι υπάλληλοι όπου µίλησε και ο ∆ήµαρχος στηρίζοντας τα αιτήµατά τους ε αναστάτωση βρίσκονται εκατοντάδες εργαζόµενοι στους ∆ήµους Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Ασπροπύργου και Φυλής, Φυλής υπό την δαµόκλειο σπάθη των επικείµενων αλλαγών στην δηµόσια διοίκηση, µε τις επικείµενες διαθεσιµότητες που θα αφορούν και τους ΟΤΑ της περιοχής µας. Ο φόβος είναι ότι οι διαθεσιµότητες που θα έρθουν, είτε θα είναι µετατάξεις, ή σε σηµαντικό βαθµό τελικά θα είναι πιθανώς οριστικές απολύσεις δηµοτικών υπαλλήλων. λων Η ανησυχία είναι πλέον διάχυτη. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις και οι στάσεις εργαίας, είναι το χαρακτηριστικό αυτής της εβδοµάδας στους ∆ήµους της περιοχής µας. Στους ∆ήµους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής η διάλυση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, σηµατοδοτεί διαθεσιµότητες των υπαλλήλων, λήλων διαδικασία αξιολόγησης και γενικότερα ένα αβέβαιο µέλλον που ίσως φτάσει µέχρι οριστικές απολύσεις των περισσοτέρων ∆ηµοτικών Αστυνοµικών. Ακόµη στον δρόµο άνεργοι φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν και δεκάδες εργαζόµενοι σχολικοί φύλακες σε δηµόσια σχολεία των ∆ήµων της ∆υτικής Αττικής. Στα Σωµατεία εργαζοµένων έχει σηµάνει συναγερµός καθώς οι διαθεσιµότητες είναι πλέον υπαρκτές (∆ηµοτική Αστυνοµία και Σχολικοί Φύλακες), ενώ δεν αποκλείεται στο πρόγραµµα αλλαγών της δηµόσιας διοίκησης να τεθούν και δεκάδες άλλοι υπάλληλοι µε διαθεσιµότητα.

µας την δύναµη στο µέτρο της διαθεσιµότητας που οδηγεί σε επικείµενες απολύσεις εργαζοµένων, εργαζοµένων λέµε κατηγορηµατικά όχι στην διαθεσιµότητα των 13 σχολικών φυλάκων του ∆ήµου καθώς πάνε σε διαθεσιµότητα και απόλυση. απόλυση Λέµε όχι στην διάλυση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, αν και ο ∆ήµος δεν διαθέτει τέτοια υπηρεσία συµπαραστεκόµαστε στους συναδέλφους µας που θα µεταταχθούν σε ένα ποσοστό προς την Αστυνοµία, κυρίως όµως σε όσους τελικά τεθούν σε διαθεσιµότητα µε οριστική απόλυση. Ακόµη αντιδρούµε σθεναρά στο ενδεχόµενο να βρεθούν στον «αέρα» αέρα » απλήρωτοι οι υπάλληλοι του ∆ήµου Μεγαρέων, Μεγαρέων καθώς αρκετοί ιδιώτες προβαίνουν σε κατασχέσεις θέλοντας να πληρωθούν άµεσα, ενώ ήδη έχει προ γραµµατιστεί να πληρωθούν. Συνέπεια είναι να µην Συµβολική κατάληψη και έχει διαθέσιµα επαρκή ο διαµαρτυρία ∆ήµος στα ταµεία του για στον ∆ήµο Μεγαρέων τις πληρωµές. πληρωµές Στο πλευρό µας έχουµε όλη την Χθες στις 12 στα Μέγαρα ∆ηµοτική Αρχή και τον σε ένδειξη διαµαρτυρίας ∆ήµαρχο και θέλουµε οι υπάλληλοι του ∆ήµου όλο τον Μεγαρικό λαό απείχαν των εργασιών κοντά. τους, πραγµατοποιώντας Λέµε όχι στην απαξίωση συµβολική κατάληψη και διάλυση του ∆ήµου διαµαρτυρίας στο ∆ηµαρ- Μεγαρέων και των υπηχιακό Μέγαρο, συµµετέ- ρεσιών του, που έχουν χοντας στις κινητοποίησκοπό την εξυπηρέτηση σεις της Α∆Ε∆Υ. Παράλ- του πολίτη και όχι το ληλα στην αίθουσα συνε- κέρδος», είπε ο κ. Καστάδριάσεων του ∆ηµοτικού νης. Συµβουλίου έγινε συγκέ- Στην συγκέντρωση µίληντρωση των εργαζοµένων σε ο ∆ήµαρχος κ. Μαριστις 12.30 µµ όπου µίλη- νάκης που στήριξε τα σε ο Πρόεδρος του Σωµα- αιτήµατα… τείου Εργαζοµένων κ. Καστάνης Ιερόθεος. Ψήφισµα Ο κ. Καστάνης επισήµανε του Περιφερειακού ότι οι εργαζόµενοι είναι Συµβουλίου Αττικής αποφασισµένοι να αντιγια τη διαθεσιµότητα και δράσουν στις λαίλαπα των την κινητικότητα δηµοδιαθεσιµοτήτων και των σίων υπαλλήλων Στην Ελευσίνα επικείµενων απολύσεων και γενικότερα στην διά- Κατά τη διάρκεια της Αποφασισµένοι ποφασισµένοι να αγωνι- λυση των υπηρεσιών του συνεδρίασης (στις 9 Ιούστούν δυναµικά είναι οι ∆ήµου. λη) του Περιφερειακού εργαζόµενοι του ∆ήµου Μιλώντας στην «Ε» ανέΣυµβουλίου, το Σώµα Ελευσίνας. Βρίσκονται φερε:: «Αντιδρούµε µε όλη εξέδωσε, κατά πλειοψη-

Σ

κατά πρώτο λόγο στο πλευρό των υπαλλήλων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που διαλύεται καθώς και στους σχολικούς φύλακες που βρίσκονται ένα βήµα πριν την οριστική απόλυση. απόλυση Μάχονται κατά του µέτρου της διαθεσιµότητας και κατά κάθε απόλυσης υπαλλήλου του ∆ήµου. ∆ήµου Χθες µετά από τις αλλεπάλληλες εκδηλώσεις διαµαρτυρία και κινητοποιήσεις, οι εργαζόµενοι σύσσωµοι πραγµατοποίησαν πορεία διαµαρτυρίας κατά των επικείµενων απολύσεων µέσω διαθεσιµότητας. Η πορεία έγινε σε κεντρικούς δρόµους της Ελευσίνας µε συνθήµατά κατά του µνηµονίου, των απολύσεων δηµόσιων υπαλλήλων, της απαξίωσης των ∆ήµων, κατά της διάλυσης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας κλπ. Το πανό διαµαρτυρίας έφεραν οι εργαζόµενοι της υπό διάλυση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.

φία, το παρακάτω ψήφισµα: «Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, εκφράζει την αντίθεσή του στις σχεδιαζόµενες απολύσεις – διαθεσιµότητες στο ∆ηµόσιο και τους ΟΤΑ. Οι απολύσεις αυτές θα υποβαθµίσουν ακόµα περισσότερο και αυτές τις ανε- Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί της παρκείς κοι- Ελευσίνας μπαίνουν σε κινητινωνικές δοµές κότητα και διαθεσιμότητα. Η που συνδέουπηρεσία διαλύεται οριστικά. νται µε την Φωτο αρχείου 2012 τα από ικανοποίηση υπηρεσία λαϊκών αναγκών. ή εργασιακή σύµβαση. Το Περιφερειακό Συµβού- Εκφράζει την αλληλεγλιο Αττικής καλεί την γύη του στον αγώνα των Κυβέρνηση να µην προεργαζοµένων, για να µην χωρήσει σε απολύσεις απολυθεί κανείς και να διαθεσιµότητα ανεξάρτη- µην διαλυθεί καµιά δοµή

στους ∆ήµους. Αντίθετα είναι αναγκαίο να γίνουν προσλήψεις σε κρίσιµες για την εξυπηρέτησή του λαού υπηρεσίες, µε µόνιµη και σταθερή εργασία στους εργαζό µενους». µενους».

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


4

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Κοιλιοπλαστική κοιλιοπλαστική είναι µια επέµβαση που εχει ως στόχο την αφαίρεση του υπερβολικού λίπους, πους την αφαίρεση περίσσιας χαλαρού δέρµατος και την αποκατάσταση της σταθερότητας των κοιλιακών µυών. Γίνεται µε γενική αναισθησία και διαρκεί 2 ή ακόµα και περισσότερες ώρες. Στη κοιλιακή χώρα βάζουµε ειδική ζώνη συγκράτησης µετά τη διαδικασία του χειρουργείου η οποία φοριέται για περίπου ένα µήνα. Νοσηλεία διαρκεί 1-2 ηµέρες, και η συνολική διαδικασία ανάρρωσης διαρκεί 2-4 εβδοµάδες. Κοιλιοπλαστική, κοινώς γνωστή ως "tummy tuck" είναι µια σηµαντική χειρουργική διαδικασία που κάνει επίπεδη τη κοιλιά σας µε την αφαίρεση του επιπλέον λίπους και δέρµατος και αποκαθιστά τους µυς στην κοιλιά επιτυγχάνοντας τη σύσφιξη τους. Η κοιλιοπλαστική µπορεί να µειώσει δραµατικά την εµφάνιση της πτώσης ή τη προβολή της κοιλιάς.

H

Αιτίες: -Εγκυµοσύνη -Σηµαντική µείωση του βάρους -∆ιάσταση των ορθών κοιλιακών µυών και αποδυνάµωση του κοιλιακού τοιχώµατος Στις γυναίκες που είναι ως επί το πλείστον µετά από µείωση βαρους της εγκυµοσύνης ή απώλεια κιλών από δίαιτα ή ακόµα και βαροιατρικες επεµβάσεις, το δέρµα είναι συχνά χαλαρό έχει ραβδώσεις και παραµένει σε περίσσεια. Μπορεί επίσης να υπάρχει µια λειτουργική διαταραχή του κοιλιακού τοιχώµατος όταν οι ορθοί κοιλιακοί µύες έχουν χαλαρώσει. Η πλαστική χειρουργική επέµβαση µειώνει το χάσµα µεταξύ των ορθών κοιλιακών µυών , αποµακρύνει την περίσσεια του δέρµατος και του λίπους µε ταυτόχρονη λιποαναρρόφηση , και µετακινεί τον οµφαλό στη φυσική του θέση. Η κοιλιοπλαστικη είναι επίσης µια εναλλακτική λύση για τους άνδρες που ήταν παχύσαρκοι και εξακολουθούν να έχουν περίσσεια δέρµατος στην κοιλιακή χώρα µετά από µείωση του βάρους. Στους άνδρες το λίπος συχνά εναποτίθεται στην κοιλιακή κοιλότητα και όχι στο χόριο. Είναι σηµαντικό να έχουµε κατά νου ότι η κοιλιοπλαστική δεν θα λύσει αυτό το πρόβληµα. Πότε είναι απαραίτητη η λιποαναρρόφηση στη κοιλιοπλαστικη; Η λιποαναρρόφηση είναι απαραίτητη όταν το δέρµα είναι σε καλή κατάσταση

Του ιατρού Παντελίδη Μελετίου ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ χωρίς ουλές (ραβδώσεις)και ραγάδες. Όταν δεν υπάρχει µεγάλη περίσσεια του δέρµατος . Σήµερα, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός των πελατών που υποβάλλονται σε λιποαναρρόφηση έτσι γνωρίζουµε πολλά για τη διαδικασία επούλωσης του δέρµατος µετά από αυτήν την χειρουργική επέµβαση. Η λιποαναρρόφηση πιο συχνά συνιστάται, κυρίως σε νεότερα άτοµα µε πιο ελαστικό και σφριγηλό δέρµα. Η κοιλιοπλαστική (Tummy Tuck) περιλαµβάνει: -Τη µείωση του περισσευούµενου δέρµατος και του λίπους της κοιλιάς -τη διόρθωση διαταραχών του δέρµατος και τη χειρουργική αποκατάσταση της διάστασης των ορθών κοιλιακών µυών. Κοιλιοπλαστική είναι µια χειρουργική επέµβαση υπό γενική αναισθησία . Οι υποψήφιοι πρέπει να µείνουν στο νοσοκοµείο για τουλάχιστον µια ηµέρα µετά τη χειρουργική επέµβαση. Ο πόνος µειώνεται από οπιούχα και οι παροχέτευσης αφαιρούνται συνήθως µετά τη πρώτη ή τη δεύτερη ηµέρα. Ο πελάτης καλείται για την πρώτη αλλαγή τραύµατος µετά από µια εβδοµάδα, οι άλλες επισκέψεις προγραµµατίζονται ξεχωριστά, ανάλογα µε την επούλωση . Τύποι κοιλιοπλαστικης : Πλήρης κοιλιοπλαστική Τροποποιηµένη κοιλιοπλαστική Μίνι κοιλιοπλαστική Αυτή η χειρουργική επέµβαση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τις γυναίκες που, µετά από πολλαπλές εγκυµοσύνες, έχουν χαλάρωση των κοιλιακών µυών και του δέρµατος . Οι γυναίκες που σχεδιάζουν να αποκτήσουν παιδιά συνιστάται να αναβάλουν την χειρουργική επέµβαση. Ωστόσο, η χειρουργική επέµβαση δεν εµποδίζει µια άλλη εγκυµοσύνη . Αν είστε λιγότερο από ένα χρόνο µετά τον τοκετό, να αναβάλλετε την χειρουργική επέµβαση και να δώσετε χρόνο στο σώµα σας να ανακτήσει τη τελική του µορφή. Μην σχεδιάζετε τη χειρουργική επέµβαση, εάν ακόµα θηλάζετε. Μπορεί να υποστηριχτεί το αποτέλεσµα της κοιλιοπλαστικής µε λιποαναρρόφηση στην περιοχή των µηρών. Η κοιλιοπλαστική προκαλεί µια µεγάλη ουλή που είναι το τίµηµα που πρέπει να καταβληθεί για µια επίπεδη κοιλιά. Η ουλή συνήθως κρύβετε κάτω από το εσώρουχο. Πριν τη κοιλιοπλαστική. Κατά τη διάρκεια της αρχικής συζήτησης µε το γιατρό σας, ο χειρουργός θα αξιολογήσει κατάσταση της υγείας σας, θα καθορίσει τον τρόπο επέµβασης ,θα σας δείξει τα µελλοντικά αποτελεσµατα,επισης θα αξιολογήσει προσεκτικά τον τόνο του δέρµατος σας. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, ο χειρουργός θα πάρει φωτογραφίες της προς επέµβαση περιοχής σε διάφορες γωνίες λήψης. Θα χρησιµοποιηθούν για να προγραµµατίσετε τη χειρουργική επέµβαση πείτε στο χειρουργό σας αν καπνίζετε ή αν λαµβάνεται οποιαδήποτε φάρµακα, βιταµίνες ή άλλη αγωγή . Ο χειρουργός σας θα σας δώσει οδηγίες για την προετοιµασία της χειρουργικής επέµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε το φαγητό, το ποτό, το κάπνισµα και τη λή-

ψη ή την αποφυγή ορισµένων βιταµινών και φαρµάκων. Τα αποτελέσµατα είτε της πλήρους ή της µερικής κοιλιοπλαστικής είναι συνήθως µακρά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αποτελέσµατα είναι µακράς διαρκείας, αν ακολουθήσετε µια ισορροπηµένη διατροφή

και να ασκείστε τακτικά. Έχοντας κάνει µια κοιλιοπλαστική δεν σηµαίνει ότι ποτέ δεν θα εναποτεθεί λίπος σε αυτό το σηµείο. Ιατρός: ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕ ΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιεύθυνση : Αν. Γυφτέα 48 , ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ Ιατρού:6974589559 21 0 556033 9


5

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Προωθούνται οι τελικές συντάξεις για όσους δικαιούχους της Δυτικής Αττικής κατέθεσαν φάκελο μέχρι Μάρτιο 2013 Ένα σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες υποψήφιοι συνταξιούχοι είναι η μεγάλη περίοδος αναμονής μέχρι την έκδοση σύνταξης, το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι ο χρόνος αναμονής έχει μειωθεί σημαντικά να σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει µεγάλο ς αριθµός κατοίκων της περιοχής ∆υτικής Αττικής, Αττικής είναι η περίοδος αναµονής από την στιγµή που καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για σύνταξη, µέχρι στιγµή έγκρισης της σύνταξής τους. τους Παλαιότερα η κατάσταση ήταν περισσότερο απελπιστική. απελπιστική

Έ

σύνταξης τους. Η περίοδος αναµονής µειώνεται σηµαντικά και έχει πέσει, σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, σε ένα µέσο διάστηµα 5 έως 6 µήνες. Παράλληλα γίνονται ενέργειες για την λήψη προκαταβολής σύνταξης µέχρι την λήψη της τελικής. Το µόνο ζητούµενο είναι οι ενδιαφερόµενοι να έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο µε τα στοιχεία που απαιτούνται, προς τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, ώστε να εγκριθεί το κονδύλι. Στο µεταξύ το πλάνο προγραµµατισµού των συντάξεων ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Σταικούρας αναφέροντας:

Σε κάποιες περιπτώσεις έφταναν µε βάση τα λεγόµενα ενδιαφεροµένων της περιοχής µας ακόµη και 2 και ίσως και περισσότερα χρόνια. χρόνια Όπως όλα δείχνουν τα πράγµατα θα είναι καλύτερα για όσους ενδιαφερόµενου ς έχουν καταθέσει δικαιολογητικά ως τον Μάρτιο 2013, καθώς µειώνεται ο χρόνος µέχρι «Στο πεδίο των συντάξεων την τελική έγκριση της του ∆ηµοσίου έχουµε ξε-

κινήσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από το καλοκαίρι του 2012, µια προσπάθεια µε συγκεκριµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες και διοικητικές πράξεις, επιδιώκοντας τόσο την εξυγίανση και την ενίσχυση της αποδοτικότητας του εν λόγω πεδίου, όσο και τη βελτίωση της καθηµερινότητας για πολλούς συµπατριώτες µας. Και υπάρχουν ήδη µετρήσιµα και απτά αποτελέσµατα αυτή της προσπάθειας. Συγκεκριµένα: 1ον. Καταβλήθηκε, Τετάρτη 10 Ιουλίου, και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, η προκαταβολή σύνταξης για τον Ιούλιο σε 1.126 υπαλλήλους του ∆ηµοσίου που εξήλθαν της υπηρεσίας µετά το Μάρτιο του 2013 και εφόσο ν ικανοποιούνται οι

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ

οριζό µενες από το Νόµο προϋποθέσεις. ∆ηλαδή, η υλοποίηση της προκαταβολής σύνταξης, 50% του βασικού µισθού που ελάµβαναν κατά την 31η 31 η Οκτωβρίου 2011, συνεχίζεται οµαλά και µε εντατικό ρυθµό. Εφεξής, λοιπόν, την 10η 10 η µέρα κάθε µήνα θα πιστώνεται στους λο γαριασµούς των εξερχοµένων της υπηρεσίας δικαιούχων η προβλεπόµενη προκαταβολή σύνταξης µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών. Σηµειώνεται, για ακόµα µία φορά, ότι πρόκειται για συνταξιοδοτική ρύθµιση που είναι πέραν των δεσµεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών µας, επιδιώκοντας την έµπρακτη στήριξη της καθηµερινότητας µεγάλης µερίδας των συµπο λιτών µας. 2ον. Συνεχίζεται η προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την περαιτέρω σύ ντµηση του χρόνου απονοµής της σύνταξης των δικαιούχων που έχουν καταθέσει σχετική αίτηση πριν από το Μάρτιο του 2013, ώστε να λάβουν το συντοµότερο δυνατόν το σύνολο της σύνταξης που δικαιούνται. Αποτέλεσµα της εν λόγω προσπάθειας, και, ειδικότερα, της προόδου που έχει συντελεστεί τον τελευταίο µήνα είναι να έχει µειωθεί, µεσοσταθµικά, η χρονική διάρκεια για την απονοµή της σύνταξης από τους 11 – 12 µήνες το καλοκαίρι του 2012 στους 5 – 6 µήνες κατά την τρέχουσα περίοδο. Παράλληλα, µε βάση τα τρέχοντα δεδοµένα, υπολογίζεται από τις υπηρεσίες ότι µέχρι τον Αύγουστο θα έχουν συρρικνωθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό οι εκκρεµότητες προς τους δικαιούχους που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης πριν το Μάρτιο του 2013, 2013 αλλά και θα έχουν πολλαπλασιαστεί οι πολίτες που θα λαµβάνουν προκαταβολή σύνταξης, διευθετώντας ουσιαστικά το πρόβληµα του µεγάλου εισοδηµατι-

κού κενού που αντιµετώπιζαν τα τελευταία χρόνια οι συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου. 3ον. Προχωρά, µε εντατικούς ρυθµούς, η διαδικασία εξακρίβωσης των πραγµατικά δικαιούχων συνταξιούχων και αποκατάστασης δικαιοσύνης, αξιοποιώντας τα στοιχεία της απογραφής που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012. Με βάση τα στοιχεία της εν λό γω διαδικασίας, µέχρι και το τέλος Ιουνίου 2013: 2013 · Οι µη απογραφέντες συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου ανέρχονταν σε 1.996, στους οποίους έχει διακοπεί η καταβολή των συντάξεων τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 169/2007 (ΦΕΚ (ΦΕΚ Α’ 210, 31.08.2007). Η έρευνα συνεχίζεται µέχρι και σήµερα για τον εντοπισµό, περίπτωση προς περίπτωση, των 1.996 µη καταγραφέντων συνταξιούχων. ·Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων ανέρχονταν σε 33.653.571 ευρώ, ευρώ, εκ των οποίων ύστερα από την αναζήτηση των αρµοδίων υπηρεσιών βρέθηκαν τα 17.410.214 ευρώ. · Για το υπόλοιπο ποσό των 16.243.357 ευρώ, η αναζήτηση συνεχίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. · Κατά τη διαδικασία της απογραφής, προέκυψε ότι σε 2.628 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλο νταν κανονικά µετά το θάνατο τους και για διάστηµα µεγαλύτερο

Η ταλαιπωρία μέχρι την έκδοση της τελικής σύνταξης είναι μεγάλη επισημαίνουν υποψήφιοι συνταξιούχοι στην περιοχή μας. των 6 µηνών από την ηµεροµηνία διαγραφής τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Από αυτές, έχουν εντοπιστεί µέχρι στιγµής 149 περιπτώσεις µε οφειλόµενα ποσά άνω των 30.000 ευρώ έκαστη, για τις οποίες δεν είχε γίνει η επιβεβληµένη ενηµέρωση των Υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, ενώ δεν βρέθηκε και το ποσό των 10.569.347 ευρώ που είχε κατατεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν παραπεµφθεί στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Το δηµοσιονοµικό όφελος που προκύπτει από την διαδικασία διαγραφής των θανόντων συνταξιούχων ανέρχεται σε 831.535 ευρώ ανά µήνα. Τα αποτελέσµατα αυτά, σε καµία περίπτωση δεν δύναται να αποτελέσουν αφορµή εφησυχασµού. Αντιθέτως, συνιστούν έναυσµα εντατικοποίησης της προσπάθειας, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η καθηµερινότητα των συµπο λιτών µας σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο, όπως αυτό των συντάξεων.» ξεων.» Αυτό που επισηµαίνουν όµως ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι συνταξιούχοι της περιοχής µας, είναι ότι η περίοδος ιδιαίτερα δύσκολη και η µη γρήγορη έγκριση της συνταξιοδότησης τους δηµιουργεί προβλήµατος επιβίωσης.


6

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Η νέα ΚΑΠ θα προβλέπει µεγαλύτερη

ενίσχυση για τους νέους αγρότες Αποτελεί σημαντική εξέλιξη η στήριξη των νέων αγροτών καθώς στην Δυτική Αττική η αγροτική οικονομία είναι ο μεγάλος πυλώνας ανάπτυξης και θέσεων εργασίας που πρέπει να δημιουργηθεί ια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που αφορά άµεσα ιδιαίτερα τους νέους αγρότες της ∆υτικής Αττικής, αποτελεί η συνάντηση µε το νέο προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, παρουσία και του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου κ. Κορασίδη, Κορασίδη προκειµένου να τους συγχαρεί για την εκλογή τους, αλλά και να τους διαβεβαιώσει ότι το ΥπΑΑΤ βρίσκεται στο πλευρό τους και θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη στήριξη και ενίσχυση των νέων αγροτών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Η Πανε λλήνια Ενωση Νέων Αγροτών έχει επιδείξει δραστηριοποίηση στα Μέ γαρα, µε στόχο την ενηµέρωση των νέων αγροτών. Οι περιοχές της ∆υτικής Αττικής µπορούν να στηρίξουν ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο αγροτικής ανάπτυξης µε παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας προίόντων αλλά και στην εδραίωση της τυποποίησης και εξαγωγής προϊόντων. Οι άνεργοι νέοι της ∆υτικής Αττικής, πρέπει να στηριχθούν και επιµορφωθούν ώστε να ακολουθήσουν τον δρόµο της αγρο τικής οικονοµίας σε κάθε επίπεδο είτε γεωργία, είτε κτηνοτροφία, είτε παραγωγή και µεταποίηση. Αρκετοί βρίσκονται στο «σταυροδρόµι» σταυροδρόµι » της επιλο γής αυτή την περίοδο και πρέπει να επιλέξου ν την στροφή αυτή. Αναγκαία είναι όµως η στήριξη. Σύµφωνα µε το Υπουργείο σε δελτίο Τύπου: «Ο κ. Τσαυτάρης επεσήµανε ότι για το Υπουργείο, αποτελεί βασική προτεραιότητα η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού στον πρωτογενή τοµέα, τόσο στη γεωργία και κτηνοτροφία, όσο και στην αλιεία. αλιεία Τα τελευταία χρόνια ο ανθρώπινος πόρος στη γεωργία είναι

Μ

ο πιο περιορισµένος, καθώς µόλις το 6% των αγροτών πανευρωπαϊκά είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών. Ο Υπουργός τόνισε ότι και η νέα ΚΑΠ, «αναγνωρίζο ντας» ντας» το πρόβληµα της δηµογραφικής γήρανσης του αγροτικού πληθυσµού, πληθυσµού προβλέπει Πανοραμική άποψη του δυτικού κάμπου την υποχρεωτική ενί- των Μεγάρων μια περιοχή με μεγάλη αγροσχυση προ ς τους νέους τική παραγωγή που πρέπει να ενισχυθεί. αγρότες, έως το ύψος του 2% του συνόλου των ας, µάλιστα µόλις τους τεας ενώ στο πλαίσιο της ενισχύσεων της χώρας, νέας ΚΑΠ ο άξονας λευταίους µήνες περίπου όπως επίσης και 25% Έρευνα και Καινοτοµία, 6.000 είναι εκείνοι που πρόσθετες συµπληρωµα- Εκπαίδευση και Επιµόρ- δραστηριοποιήθηκαν είτε τικές πληρωµές σε αγρό- φωσηστην παραγωγή, είτε στη φωση-Εφαρµογές και τες κάτω των 40 ετών για Συµβουλέ ς κλπ. θα έχουν µεταποίηση. µεταποίηση Προωθούµε τα πρώτα 25 εκτάριά πο λλαπλάσια κονδύλια., δράσεις και προγράµµατα τους. Πρόκειται για ελενώ τους κάλεσε να συµ- για τη στήριξη των νέων ληνικές προτάσεις που µετέχουν ενεργά. αγροτών και των νεοειυιοθετήθηκαν στο τελικό Επιπλέον ο κ. Τσαυτάρης σερχόµενων στη γεωργία. κείµενο της συµφωνίας δεσµεύτηκε ότι θα στηρί- Χωρίς νέους αγρότες δεν για τη νέα ΚΑΠ. Μάλιξει το Συνέδριο που στα στο περιθώριο του διοργανώνει η Πανελπρόσφατου Συµβουλίου λήνια Ένωση Νέων των Υπουργών Γεωργίας, Αγροτών. ο κ. Τσαυτάρης συναντή- Αµέσως µετά τη συνάθηκε µε τον Πρόεδρο της ντηση ο Υπουργός ΑΕυρωπαϊκής Ένωσης των γροτικής Ανάπτυξης Νέων Αγροτών (CEJA) και Τροφίµων, κ. Αθακ. Joris Baecke, ο οποίος νάσιος Τσαυτάτον ευχαρίστησε για τις ρης προέβη στην εξής πρωτοβουλίες του για την δήλωση: ενίσχυση των νέων αγρο- «Πολύτιµο «εργαλείο» τών. στις προσπάθειες µας, Κατά τη διάρκεια της έτσι ώστε η γεωργία να συνάντησης, στην οποία αποτελέσει και πάλι εκ µέρους της ΠΕΝΑ πυλώνα ανάπτυξης του συµµετείχαν ο Πρόεδρος τόπου µας, αποτελεί η Θεόδωρος Βασιλόπουλος, επιστροφή των νέων ο αντιπρόεδρος κ. Νίκος ανθρώπων στον πρωτοΠαυλο νάσιος, ο Γενικός γενή τοµέα. ∆εν µποΓραµµατέας κ. Στέλιος ρούµε να πάµε στο Βο γιατζής, ο ταµίας µέλλον της γεωργίας κ.Λεωνίδας Αρνίδης και χωρίς νέους. Το δηµοοι συνεργάτες κ.κ Χρήγραφικό πρόβληµα στος Τράντης και Ηλίας στην ελληνική γεωργίΚούγελος, ο Υπουργός α όπως και σε όλη την Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση, και Τροφίµων εξήρε το είναι µεγάλο. Είναι ρόλο που µπορούν να όµως πραγµατικά κρίδιαδραµατίσουν οι νέοι µα σε χώρες που µαστίαγρότες στην ανάδειξη ζο νται από την ανεργία του πρωτογενούς τοµέα να αγνοούµε αυτή την ως πυλώνα ανάπτυξης δεξαµενή χεριών. Είτου τόπου. ναι πολύ σηµαντικό τόπου Επεσήµανε, ωστόσο την ανάγκη συνε- ότι στη νέα ΚΑΠ, χάρη χούς εκ παίδευσης, επικαι στις δικές µας προµόρφωσης και κατάρτισης σπάθειες, µπήκε προϋτων αγροτών και τους πόθεση το 2% της συενηµέρωσε ότι εξασφαλί- νο λικής δαπάνης να στηκαν άµεσα κονδύλια πάει στους νέους αγρόαπό τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗτες. ΤΡΑ ύψους 20 εκατοµµυ- Τα µηνύµατα που λαµρίων ευρώ ειδικά για τον βάνουµε είναι ενθαρτοµέα της εκπαίδευσης ρυντικά. Οι νέοι µας από τα προγράµµατα αστρέφονται στην πρωντιµετώπισης της ανεργί- τογενή παραγωγή. Και

µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της γεωργίας, δεν µπορεί να ενσωµατωθεί νέα γνώση και καινοτοµία και δεν µπορεί να γίνει αειφόρος διαχείριση των διαθέσιµων πόρων. Η ελληνική γη δίνει µοναδικούς, για την ποιότητά τους, καρπούς. ∆ίνει ευκαιρίες. Η βασική µας

πο λιτική της υποστήριξης αυτής της ποιότητας µέσω της τυποποίησης, της πιστοποίησης περνά µέσα από νέους ανθρώπου ς που συνδυάζου ν την ποιότητα, τη γνώση και την καινοτοµία δίνοντας νέα προστιθέµενη αξία στα ποιοτικά µας προϊόντα». προϊόντα ».


7

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Καλύτερη εικόνα στην ο ό Καραισκάκη στην Μαγούλα Τα έργα ανάπλασης του ∆ήµου Ελευσίνας ολοκληρώθηκαν βελτιώνονταςτην περιοχή

Ο

ι εργασίε ς φύ τευσης και δια µόρφωσης τ ων πα ρτερι ών ε πί της οδο ύ Καραισκάκη στ ην Μαγού λα, ό πως έκανε γνωστό ο ∆ήµο ς Ελευσί νας, τε λείωσα ν συ νο λικά. Να σηµειώσουµε ότι προ ηγήθηκε µε λέτη και η σχετική από φαση έγκ ρισης για την ανακατασκευή και διάνοιξη της οδού. Αυτή πε ριλαµβάνει ανα λυτικά µο νοδρόµηση και µετατροπή σε πια ς κυκ λο φορία ς, τοποθέτηση ιστ ών και φωτιστικ ών σωµάτων, διαµόρφωση χ ώρων στάθµευ σης αλλά και διαµόρφωση παρτερι ών προς φύτευση σε προβλεπό µενε ς θέσεις. Σύ µφωνα µε τον ∆ήµο Ελευσίνα ς: « Κάθε παρτέρι αποτελεί µια µικρο γρα φία κήπου άλλοτε µε τριανταφυ λλιές και άλλοτε συνδυά ζο ντας θαµνώδ η βλάστηση µε δέ νδρα, ε νισχύο ντας έτσι το πράσι νο της οδ ού , δ ίνοντα ς µε λλο ντικά περι σσότε ρο χρώµα ,άρωµα και ο ξυ γόνο και κάνο ντας έτσι πιο φι λικό τ ο πε ριβά λλον για του ς κατοίκου ς. ς Το υπάρχο ν πα ρτέρι στο τέ λο ς της οδού Κα ραισκάκη και επί της κε ντρικής οδ ού Ηρώων Πο λυτεχνείου ε νισχύθηκε µε φύτευση µε περιµετρική διάταξη από ράµνου ς και ελαίαγνου ς παρεµβάλο ντας gold crest και νά νες βουκαµβί λιες που θα δ ώσου ν χρώµα, πλαισι ώνοντα ς τον ε πιβλητικό κέδρο που δε σπό ζει . Σηµειώνεται ότι προηγήθηκαν ο απαραίτητο ς εµπλουτισµό ς εδάφους (χώµα ,κο πριά, τύρφη) καθώς και εγκατάσταση αυτόµατου ποτίσµατος. Ανα λυτικά τα είδη που φυτεύθηκαν είναι τα εξής : 12 Eλαίαγνοι (Εleagnus Angust ifolia ), 11 Λουσίντου µ (Viburnum Lucidum ), 10 Ράµνοι (Rham nus Alate rnus ), 9 Πο λύ γαλα (Polygala Myrt ifolia ), 2 Ιπποφαέ ς (Hippop hae L.), 4 Gold Crest, 4 Βουκαµβί λιε ς (Bo ugainvillea Purp le Dwa rf), 2 Λεµο νιές

(Citrus Limon), 3 ∆άφνε ς (Laurus Nobilis), 2 Ιβίσκοι (Hibis cus Syria cus ), 1 Καλλωπιστική Ροδιά (Punica G ranatum ), 2 Kουκου ναριέ ς (Pinus Pinea), 4 ∆ε νδρο λίβανα (Rosma rinus Officinalis ), 9 Τριανταφυλλιέ ς (Rosa sp.), 2 Λα ντάνες (Lantana Camara ), 2 Tεύκρια (T eucrium F rut icans), 3 Σι νερά ρια(Sene cio Cine raria )».

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς ενηµερώνει τα µέλη του στην ∆υτική Αττική Κύριο θέμα συζήτησης στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τουΕπαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (και Δυτικής Αττικής) της 10ης Ιουλίου 2013, ήταν η πραγματοποιηθείσα την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013, στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσια ακρόαση με θέμα την επιχειρηματικότητα στις νησιωτικές περιοχές της ΕΕ. Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Επιμελητηρίου: «Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε. INSULEUR). Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ «Επιχειρήσεων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Calleja Krespo, η κα Anna Maria Darmanin, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και αξιωματούχοι άλλων χωρών. Η νησιωτική περιφέρεια του Πειραιά εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και Γ.Γ. του Insuleur κ. Γεώργιο Μπενέτο, ο οποίος και συνέβαλλε στην διαμόρφωση των θέσεων του Insuleur, οι οποίες και γνωστοποιήθηκαν στην εν λόγω επιτροπή. Τα λοιπά μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας απετέλεσαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Γ.Ρούσσος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Μαργαρώνης, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου και Οικονομικός Επόπτης του INSULEUR κ. Μυρσινιάς, καθώς και ο μοναδικός εκπρόσωπος νησιωτικής περιφερειακής αυτοδιοίκησης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γ.Πουσσαίος. Παρουσιάζοντας τις θέσεις του Insuleur ο εκπρόσωπος του, τόνισε ότι το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη του τις εδαφικές ιδιαιτερότητες των νησιών και ζήτησε την υποχρεωτική εισαγωγή του μαθήματος του «Επιχειρείν» σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την βελτίωση της προσβασιμότητας στην χρηματοδότηση, την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης της ποιότητας ζωής, την προώθηση νέων επιχειρηματιών, την επιστροφή του ανθρώπινου κεφαλαίου, την ενθάρρυνση της γυναικείας επ ιχειρηματικότητας, την «ενδοεπιχειρηματικό τητα», την ψηφιακή σύγκλιση και την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στον τουρισμό. Οι ως άνω θέσεις απέσπασαν τα θετικά σχόλια των κοινοτικών αρμοδίων, οι οποίοι και δεσμεύθηκαν ότι θα ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου COSME (2014-2020). Αναμένονται τα τελικά θετικά αποτελέ-

σματα αυτής της προσπάθειας ,για να μην μένουν μόνο οι ελπιδοφόρες εντυπώσεις, αλλά πρακτικά να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στα νησιά μας».

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA


8

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ΕΤΗΣΙΟΣ ΘΕΣΜΟΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

Αρχίζει το 15νθήμερο Θεάτρου Κυριακή στην Ελευσίνα Στις 14 του μήνα στο παλαιό Ελαιουργείο στις 21:00 μμ ο «προάγγελος» των Αισχυλείων

«Ποδαρικό» Κυριακή 14 του µήνα

µε "Τρωάδες" του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μίρκας Γεµεντζάκη

Μια ακόµη σηµαντική στιγµή ξεκινά στο πλαίσιο πολιτιστικών δρώµενων της πόλε ως της Ελευσίνας. Άλλος ένας σταθµό πο λιτισµού και έκφρασης που δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως δείχνουν τελικά θα αποτελεί ένα σταθερό θεσµό πολιτισµού και προάγγελο των Αισχυλείων κάθε Ιούλιο. Μιλάµε για τον θεσµό της «Σύ γχρονης Θεατρικής ∆ηµιουργίας» ∆ηµιουργίας» που και φέτος θα διοργανωθεί από τον ∆ήµο Ελευσίνας στον χώρο του ανοικτού θεάτρου στο παλιό Ελαιουργείο της παραλίας από 14 έως 31 Ιουλίου. Περιλαµβάνει ενδιαφέρουσες θεατρικές παραστάσεις, αξιοσηµείωτες δουλειές που αξίζει να παρακολουθήσει το κοινό. Το κόστος εισιτηρίου είναι απο λύτως συµβολικό µό λις 5 Ευρώ που καλύπτει όλα τα βαλάντια, δεδοµένου ότι τα οικονοµικά των δηµοτών είναι περιορισµένα λόγω κρίσης. Η πρώτη παράσταση ξεκινά αυτή την Κυριακή 14 Ιουλίου. Η ώρα έναρξης είναι 21.00 µµ όπως και για κάθε παράσταση. Αναλυτικά το πρόγραµµα θεατρικών παραστάσεων έχει ως εξής:

Η παράσταση επικεντρώνεται στη µοίρα του άµαχου πληθυσµού των γυναικών που από τότε µέχρι σήµερα δεν έχει αλλάξει σε τίποτα. Ώρα έναρξης: 21:00 Γενική Είσοδος: 5 euro Παλαιό Ελαιουργείο Παραλία Ελευσίνας. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα: «H Μίρκα Γεµεντζάκη, που έχει εντρυφήσει στην µελέτη της ανθρώπινης φωνής, φωνής αναπνοής και έκφρασης της γλώσσας, µε σπουδαίες συνεργασίες στο ενεργητικό της, ανάµεσα στις οποίες ο Πήτερ Στάιν, ο Ίνγκµαρ Μπέργκµαν, o Πήτερ Μπρουκ και ο Μποµπ Γουίλσον, ανεβάζει τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη στη µετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη µε µια οµάδα ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Το κείµενο των «Τρωάδων» Τρωάδων» διασκευάστηκε ελάχιστα προκειµένου να προσαρµοστούν στο κλίµα των ηµερών. Επιλεγµένα µέρη αποδίδονται αφηγηµατικά, χρησιµοποιούνται παραδοσιακά αλλά και ρεµπέτικα τραγούδια, καθώς και η συνοδεία ενός µουσικού οργάνου ως σκηνοθετικά µέσα για να αποτυπωθεί η διαχρονική αλήθεια του έργου. Τα πρόσωπα των Τρωάδων στα οποία εστιάζει η παράσταση βγαίνουν µέσα από τον χορό. Τα κοστούµια και τα σκηνικά είναι λιτά ώστε να δοθεί βαρύτητα στο πάντρεµα του λόγου µε το φως και τη µουσική των σωµάτων. « Αν ο θεός δεν µας έριχνε κάτω και δε µας κουκουλώνανε µε τα χώµατα κανείς δεν θα µιλούσε για µας, τώρα να δεις που καταστραφήκαµε τι θ’ αρχίσουν να λένε για τα παθήµατα µας, θα µας κάνουν θέατρο για να το βλέπουνε αυτοί που θα ‘ρθουνε µετά από µας και να µας χειροκροτούν.» χειροκροτούν.» «Στους δύσκολου ς καιρούς που ζούµε αυτή η φράση της Εκάβης ήταν για µας καθοριστική» καθοριστική» σηµειώνει η σκηνοθέτης της παράστασης Μίρκα Γεµεντζάκη συµπληρώνοντας πως «πιο φρικτή από τη δυστυχία των ηττηµένων είναι η ευτυχία των νικητών». νικητών». Παίζουν οι ηθοποιοί: ηθοποιοί Σοφία Τσινάρη (Εκάβη), Νάνα Παπαδάκη (Κασσάνδρα), Φωτεινή Καπελλάκη (Ανδροµάχη), Βαγγέλης Παπαδάκης (Ταλθύβιος, Αφηγητής), Κατερίνα Παπαγεωργίου (κορυφαία), Μαρία Χελιδώνη, Αδαµαντία Βλάµη (µουσικό όργανο, τραγούδι) Επιλεκτικά δηµοσιεύµατα: 1) http://www.athinorama.gr/theatre/newsroom/?edtId=21883 2) http://www.metropolispress.gr/metropolis/notebook/theatre/τρωάδες-στον-φούρνο/ 3) http://www.mediasoup.gr/node/61974 Κριτική παράστασης από την Χαρά Κιούση στο cosmo.gr. (και σε επισύναψη) Oι Τρωάδες ανάµεσα στις τέσσερις παραστάσεις που ξεχωρίζουν. http://www.cosmo.gr/Entertainment/Theatro/Parastaseis/to-cosmo-gr-paei-theatro-apo-ton-misterbuffo-ston-anthrwpo-ths-vro xhs.2059747.html Η παράσταση έχει ήδη παρουσιαστεί µε µεγάλη επιτυχία στο θέατρο Φούρνος για περιορισµένο αριθµό παραστάσεων.

Συντελεστές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Ώρα έναρξης: 21:00 Είσοδος: 5 euro συµβολικό αντίτιµο Παλαιό Ελαιουργείο Παραλία Ελευσίνας

Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης Σκηνοθεσία – φωτισµοί: Μίρκα Γεµεντζάκη Κοστούµια: Βαγγέλης Παπαδάκης Παίζουν: Σοφία Τσινάρη (Εκάβη) Νάνα Παπαδάκη (Κασσάνδρα) Φωτεινή Καπελλάκη (Ανδροµάχη) Βαγγέλης Παπαδάκης (Ταλθύβιος, Αφηγητής) Κατερίνα Παπαγεωργίου (κορυφαία) Μαρία Χελιδώνη Αδαµαντία Βλάµη (µουσικό όργανο, τραγούδι)

ance. Σκηνοθεσία: ∆ήµη14 Ιουλίου 2013 τρα Μπάρλα "Τρωάδες" του Ευριπίδη Σκηνοθεσία: Μίρκα Γεµε- 17 Ιουλίου 2013 ντζάκη "Γράµµατα στα κοριτσάκια" Μια παράσταση βα15 Ιουλίου 2013 σισµένη στις επιστολές SOLO του Lewis Carrol, ∆ραµατοποιηµένη σύνθε- συγγραφέα της Αλίκης ση ποιηµάτων της Μαρί- στη Χώρα των Θαυµάτων, ας Πολυδούρη προς τις ανήλικες φίλες σε site specific perfo rm- του. Σκηνοθεσία: Violet

Louise 19 Ιουλίου 2013 «Να΄ρθω µαζί σου;» Σκηνοθεσία: Κων/νος Ασπιώτης 21 - Ιουλίου 2013 "Οι πτυχιούχοι" Σκηνοθεσία: Βάσια Ατταριάν 24 Ιουλίου 2013 "Στον Τύχωνα"

Σκηνοθεσία: Γιάννης Τσορτέκης 26 Ιουλίου 2013 "Η βλαµµένη" Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Χατζάκης 28 Ιουλίου 2013 «Χταποδάκια και άλλα διηγήµατα» Σκηνοθεσία: Ηλίας Βογιατζηδάκης, Μυρτώ Πανά-

γου, Νατάσα Παπανδρέου 29 Ιουλίου 2013 "Συνέβη χθες" Σκηνοθεσία: οµάδα "abnormal" 31 Ιουλίου 2013 "Η χαµένη τιµή της Κatharina Blum" Σκηνοθεσία - ∆ιασκευή: Ελεάνα Τσίχλη.


9

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝ∆ΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ «Όλοι οι εργαζ όμεν οι έχουμε έν α στόχο: την αν ατροπ ή των κυβερν ητικών δυσβάσταχτων αναπ οτελεσματικών ν ομοθετικών π αρεμβάσεων στα εργασιακά, στις απ ολύσεις, στην αν εργ ία, στο ν έο φορολογικό, στα χαράτσια, στα λουκέτα», τονίζ ουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Ε. Κ.Ε. Δ. Α. Κάλεσµα στην µεγάλη γενική απεργία την Τρίτη 16 Ιουλίου (διοργανωτής η ΓΣΕΕ) απευθύνει η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και ∆υτικής Αττικής. Το κάλεσµα απευθύνεται σε όλους εργαζόµενους, άνεργους, απολυµένους, συνταξιούχους της Ελευσίνας και όλης της ευρύτερης περιοχής. Όπως τονίζει η διοίκηση χαρακτηριστικά: «Είµαστε άνθρωποι!!! Είµαστε εργαζόµενοι!!! ∆εν θα τους κάνουµε το χατίρι να γίνουµε αριθµοί στους νεοφιλελεύθερους απάνθρωπους υπολογισµούς τους, για περισσότερο κέρδος. Όλοι στην Γενική Απεργία στις 16 Ιουλίου 2013». Αναφέρει το δελτίο Τύπου του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνα (Ε.Κ.Ε.∆.Α.): «Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, ο Κυβερνητικός Συνασπισµός συνεχίζει ακάθεκτος το υποκινούµενο έργο των Νεοφιλελεύθερων ηγετών της Ευρώπης, απέναντι στους εργαζόµενους – τους συνταξιούχους – τους νέους, απέναντι σε όλους τους πολίτες της πατρίδας µας. Έρχεται τώρα µε νέα, άλλα κόλπα, και µετονοµάζει το καινούργιο Μνηµόνιο της υποταγής, της φτώχιας και της εξαθλίωσης ως Πολυνοµοσχέδιο. νοµοσχέδιο Έχει σκοπό να αποπροσανατολίσει την Ελληνική κοινή γνώµη. Συγκεκριµένα δεν κάνει τίποτα άλλο πέρα από αυτό που λέει ο σοφός λαός µας «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» λιώς» . Προσπαθεί µε το τρικ της αλλαγής της ονοµασίας από Μνηµόνιο σε Πολυνοµοσχέδιο, να εξαγνιστεί από τις ευθύνες ενός ακόµα Μνηµονιακού Κυβερνητικού Συνασπισµού. Συνασπισµού Από την άλλη µε το τέχνασµα αυτό προσπαθεί να δηµιουργήσει µία οµιχλώδη κατάσταση, ώστε να ξεγελάσει τους εργαζόµενους και να περάσει πιο εύκολα ο σχεδιασµός για υλοποίηση και ψήφιση του Μνηµονίου – Πολυνοµοσχεδίου όσο γίνεται πιο αναίµακτα. Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, ο σχεδιασµός τους

είναι προµελετηµένος. Έρχεται από πολύ µακριά και θέλει να πάει ακόµα πιο µακριά µε την συνέχιση της διάλυσης όλων των εργασιακών ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Έχουν την εντύπωση ότι µε το να χρησιµοποιούν βία και αυταρχισµό, µε το να νοµοθετούν µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου κατ’ επείγον και µε το να οδηγούν σε µεγαλύτερη και εξαθλιωτική οικονοµική περιθωριοποίηση όλο και περισσότερες κοινωνικές οµάδες της εργατικής τάξης, πιστεύουν λοιπόν ότι θα µας κάµψουν τις αντοχές. Πιστεύουν ότι θα µας αναγκάσουν να τερµατίσουµε τους αγώνες µας, ότι θα υποστείλουµε την σηµαία της αντίστασης για την προάσπιση των δικαιωµάτων µας. µας Είναι γελασµένοι !!!!!!! Θα πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά τα τροϊκανά και κυβερνητικά συνεταιράκια, ότι οι αντοχές µας για να συνεχίσουµε τον µαραθώνιο αγώνα µας για την Ανατροπή των Μνηµονιακών Νεοφιλελεύθερων πολιτικών είναι αστείρευτες, είναι ανυπέρβλητες. Συνεχίζουµε ακόµα πιο δυναµικά, ακόµα πιο ενωτικά. Όλοι οι εργαζόµενοι έχουµε ένα στόχο: την ανατροπή των κυβερνητικών δυσβάσταχτων αναποτελεσµατικών νοµοθετικών παρεµβάσεων στα εργασιακά, στις απολύσεις, στην ανεργία, στο νέο φορολογικό, στα χαράτσια, στα λουκέτα. Στην καταστρατήγηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων, στην ελευθερία της

έκφρασης για διεκδικήσεις. Στην βία και στον αυταρχισµό που προσπαθεί να στερήσει αναφαίρετα ουσιώδη εργασιακά δικαιώµατα. Είµαστε άνθρωποι!!! Είµαστε εργαζόµενοι και δεν

θα τους κάνουµε το χατίρι να γίνουµε αριθµοί στους νεοφιλελεύθερους απάνθρωπους υπολογισµούς τους, για περισσότερο κέρδος. Έτσι λοιπόν δίνουµε δύναµη στην δύναµη για να ανατρέψουµε αυτές τις

βάρβαρες εξαντλητικές πολιτικές, που προβλέπει το καινούργιο ΜνηµόνιοΠολυνοµοσχέδιο. Συµµετέχουµε στην Γενική Απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 και στο συλλα-

λητήριο στις 11:30 στην Πλατεία Κλαυθµώνος. Πού λµαν θα αναχωρήσουν από το δηµοτικό πάρκινγκ στις 10:30 πµ αναφέρει η διοίκηση του ΕΚΕ∆Α.


10

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Ο Σύλλογος Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες

∆ήµου Ασπροπύργου διανέµει

ΨΩΜΙ ΚΑΣΤΕΛΗΣ στα άπορα µέλη του «Ευχαριστούµε την εταιρεία «NUTRIART ABEE ΚΑΤΣΕΛΗΣ» για την προσφορά των προϊόντων της»

Ο

Σύλλογος Ατόµων µε αναπηρία του ∆ήµου Ασπροπύργου δίνει ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗΣ στα ανάπηρα άπορα µέλη του σήµερα Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 . Η διανοµή γίνετε στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Φυλής, Στάση Σχολείο, καθηµερινά εκτός Κυριακής από τις 14.00 έως τις 16.00 µ.µ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον πρόεδρο των ΑΜΕΑ κ. Χονδρογιάννη Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 6944703448.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η εταιρεία «NUTRIART ABEE ΚΑΤΣΕΛΗΣ» ανταποκρίθηκε για άλλη µια φορά στο αίτηµα των ΑΜΕΑ προσφέροντας τα προϊόντα της. Ως σύλλογος των ΑΜΕΑ την

ευχαριστούµε για την προσφορά και τη συνεργασία της. Ευχόµαστε να είµαστε συνοδοιπόροι στην επίτευξη των στόχων µας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ

ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο Σύλλογος Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες του ∆ήµου Ασπροπύργου στην προσπάθειά του να συµβάλλει στη λύση των µεγάλων προβληµάτων που απασχολούν τα ανάπηρα µέλη του, προσφέρει δωρεάν συµβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και ενηµέρωση από τον ειδικό σύµβουλο Χονδρογιάννη Κωνσταντίνο εξειδικευµένο σε όλα τα θέµατα αναπηρίας, καθηµερινά 2-4 µ.µ. στο γραφείο ενηµέρωσης, που εδρεύει στην οδό Φυλής Στάση Σχολείο (πλησίον

του εµπορικού κέντρου) στον Ασπρόπυργο ή απαντά στο τηλέφωνο 6944703448 στους παρακάτω τοµείς: 1.Ενηµέρωση και διεκπεραίωση αναπηρικών συντάξεων. 2.Ενηµέρωση και διεκπεραίωση αναπηρικών συντάξεων και προσαύξηση 50% της βασικής σύνταξής µε: α) Βοήθεια ετέρου προσώπου, β) Απολύτου αναπηρίας. 3.Ενηµέρωση και διεκπεραίωση προνοιακών επιδοµάτων 4.Προσλήψεις και διεκπεραίωση µονιµότητας αναπήρων στο δηµόσιο τοµέας µε το Ν. 2643/98. 5.Ενηµέρωση και διεκπεραίωση επιδοτούµενων προγραµµάτων 3+1 (4 χρόνια). 6.Επιτροπή για εισιτήρια από τον Ο.Ε.Ε. για δωρεάν 7ήµερες εκδροµές- εισιτήρια θεάτρου. 7.Ειδική άδεια 6 ή 22 ηµερών δηµοσίων υπαλλήλων επιπλέ-

ον από την κανονική. 8.Ενηµέρωση και διεκπεραίωση κάρτας απεριορίστων διαδροµών δωρεάν µετακίνησης µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 9.Ταυτότητα προτεραιότητας σε όλους τους τοµείς (τράπεζες νοσοκοµεία, Ι.Κ.Α., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ). 10.Ενηµέρωση αναπηρικών άτοκων δανείων για αγορά σπιτιού. 11.Μείωση δηµοτικών τελών από το δήµο 50%. 12.Μείωση της ∆.Ε.Η. 20%30% επί της αξίας του ρεύµατος για τα άτοµα µε αναπηρία. 13.Ενηµέρωση και διεκπεραίωση σχετικά µε τα αναπηρικά αυτοκίνητα. 14.Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο. 15.Άδειες για αναπηρικά περίπτερα µε το Ν. 3648/08. 16.Για τα ανάπηρα µέλη του συλλόγου διανέµονται δωρεάν τρόφιµα.

Γεγονότα 1827: Ο τσάρος Νικόλαος Α' αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρ ια από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειµένου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας. 1906: Ο Άλφρεντ Ντρέιφους, γάλλος αξιωµατικός πυροβολικού, ο οποίος έχει κατηγορηθεί άδικα για προδοσία, παίρνει χάρη κι επιστρέφει στο σύνταγµά του µε το βαθµό του. Προηγήθηκε αναψηλάφηση της υπόθεσης, µετά το δριµύ Κατηγορώ του Εµίλ Ζολά εναντίον του στρατιωτικού κατεστηµένου. 1913: Ελληνική επίθεση στα στενά της Κρέσνας µεταφέρει τις µάχες του Β' Βαλκανικού Πολέµου µέσα στα εδάφη της Βουλγαρίας. 1930: Οι έλληνες εργαζόµενοι διαµαρτύρονται για την ανεργία. 1965: Οι Beach Boys κυκλοφορούν τη µεγάλη επιτυχία τους Callifornia Girls. 1998: Η Γαλλία νικά τη Βραζιλία µε 3-0 και κατακτά το 16ο Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Την τρίτη θέση καταλαµβάνει η Κροατία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Εντοπισµός σαλµονέλας

σε φορτίο σουσαµιού

προέλευσης Ινδίας

Σ

ύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά: «Οι ελεγκτές τροφίµων του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σε συνεργασία µε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, στο πλαίσιο των στοχευµένων και διερευνητικών ελέγχων, προχώρησαν στη δέσµευση και απαγόρευση εισαγωγής στη χώρα µας 1520 σάκων σουσαµιού συνολικού βάρους τριάντα οκτώ (38) τόνων προέλευσης Ινδίας. Πιο αναλυτικά στις 19/06/2013, κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο στο χώρο του Ε΄ τελωνείου Πειραιά, µετά τη λήψη και αποστολή δειγµάτων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων και στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Σαλµονελών και µετά τους εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου µικροοργανισµού Salmonella T enesse. Μετά τα παραπάνω, το τρόφιµο κρίθηκε από τους ελεγκτές ως µη ασφαλές, επιβλαβές για την υγεία και ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Κατόπιν τούτου, το συγκεκριµένο φορτίο σουσαµιού θα καταστραφεί ή θα επιστραφεί εντός 60 ηµερών στη χώρα προέλευσής του.»

Γεννήσεις 1817: Χένρι Ντέιβιντ Θόρο, αµερικανός συγγραφέας, φιλόσοφος και πρώιµος οικολόγος. (Θαν. 6/5/1862) [Αποφθέγµατα] 1895: Όσκαρ Χάµερ στιν, αµερικανός στιχουργός, µέλος της συνθετικής δυάδας Χάµερστιν & Ροτζερς, που έγραψε πολλά και φηµισµένα µιούζικαλ. (Θαν. 23/8/1960) 1904: Πάµπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωµάτης, βραβευµένος µε Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1971, δηµιουργός του Κάντο Χενεράλ, που µελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. (Θαν. 23/9/1973)

Θάνατοι 1910: Τσαρλς Στιούαρτ Ρολς, βρετανός αεροπόρος και συνιδρυτής της Rolls-Royce. Υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχηµα, όταν το διπλάνο του κατέπεσε κοντά στο Μπούρνεµαουθ. (Γεν. 27/8/1877) 1934: Όλε Εβινρούντε, αµερικανονορβηγός µηχανικός, που επινόησε και κατασκεύασε την εξωλέµβιο µηχανή. (Γεν. 19/4/1877) 1935: Άλφρεντ Ντρέιφους, γαλλοεβραίος αξιωµατικός του στρατού. Η καταδίκη του εξαιτίας µιας αβάσιµης κατηγορίας προδοσίας το 1894 έγινε το επίκεντρο της αντιπαράθεσης που ταλαιπώρησε τη γαλλική κοινωνία για δεκαετίες. (Υπόθεση Ντρέιφους) (Γεν. 9/10/1859)


11

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ECOELEUSIS:

Ανησυχία για επικείµενο

Κάλεσµα προς τους πολίτες κλείσιµο Παιδιατρικής Κλινικής για καταγραφή πιθανών συµβάντων προερχόµενα Ε

Ερώτηση του Βουλευτή Αττικής Β. Οικονόµου στον Υπουργό Υγείας

από τα ιυλιστήρια της Ελευσίνας ε µια διευρυµένη συµµετοχή στην καταγραφή προβληµάτων λειτουργίας που γίνονται αντιληπτά ανά πάσα στιγµή, καλεί τους κατοίκους της Ελευσίνας η Κίνηση Πολιτών «Ecoeleusis». Αυτό γίνεται σε µια προσπάθεια πρωτοβουλίας των πολιτών και συλλογικών φορέων, να γίνεται καταγραφή δεδοµένων, καθώς κάποια φαινόµε να ίσως δεν γίνονται αντιληπτά από κάθε περιοχή της πόλης. Αναφέρει στο κάλεσµα προς τους πολίτες η «Ecoeleusis»: «Τα επεισόδια ρύπανσης από το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα συνεχίζονται µέρα-νύχτα. Βοηθήστε για την καταγραφή τους συµπληρώνο ντας την συνηµµένη φόρµα καταγραφής. Η λεπτοµερής καταγραφή βοηθάει στην άσκηση πίεσης προς την εταιρεία αλλά και τις Αρχές για την λήψη µέτρων. µέτρων Κάθε φορά που αντιλαµβάνεστε ένα επεισόδιο ρύπανσης, επικοινωνείστε

Σ

µαζί µας για να το αναφέρετε. Αν γίνεται, φωτογραφείστε ή βιντεοσκοπείστε το. Για επικοινωνία Φαξ: 2130681360 Email: ecoeleusis@gmail.com » αναφέρει η «Ecoeleusis». Συγκέντρωση διαµαρτυρίας Ακόµη όµη καλεί τους κατοίκους της Ελευσίνας και γύρω περιοχής στην συγκέντρωση διαµαρτυρίας στις πύλες των διυλιστηρίων ΕΛΠΕ Ελευσίνας. Αναφέρει η Κίνηση: «Την ∆ευτέρα 15 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, όλοι µπροστά στην ΠΎΛΗ του ∆ιυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα. Συµµετέχουµε µε όλες µας τις δυνάµεις στην ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ των «Πολιτών κατά της ρύπανσης των ΕΛΠΕ» ΕΛΠΕ» και βροντοφωνάζουµε: «θέλουµε την υγεία µας! Σταµατείστε την ρύπανση, ΤΩΡΑ! Άµεση λήψη µέτρων , ΤΩΡΑ!»

ρώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής Βασίλειος Οικονόµου σχετικά µε τον κίνδυνο να κλείσει η Παιδιατρική Κλινική του Ασκληπιείου Βούλας. Αναφέρει η ερώτηση Οικονόµου: «Κύριε Υπουργέ, Σύµφωνα µε το Σωµατείο Εργαζοµένων στο Ασκληπιείο Νοσοκοµείο στη Βού λα, λα το οποίο επικαλείται σχετική ενηµέρωση και από τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, η παιδιατρική κλινική του νοσοκοµείου κινδυνεύει να τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Συγκεκριµένα στην παιδιατρική κλινική αποµένουν σήµερα µόλις δύο παιδίατροι, εκ των οποίων η µία (η ∆ιευθύντρια) αποχωρεί µε σύνταξη στο τέλος του έτους, ενώ η δεύτερη είναι επικουρική, εργάζεται δηλαδή στην παιδιατρική κλινική µε ετήσια σύµβαση. Ακόµα όµως και αν ανανεωθεί η σύµβασή της είναι προφανές, ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει η παιδιατρική αυτή κλινική του Νοσοκοµείου και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του συνόλου των ∆ήµων της Νοτιοανατολικής Αττικής µε µία µόνο επικουρική ιατρό. Αν αναλογιστούµε µάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια οι γονείς που απευθύνονται στην συγκεκριµένη παιδιατρική κλινική για τα παιδιά τους έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω της οικονοµικής κρίσης που δεν τους επιτρέπει να απευθυνθούν σε ιδιωτικές δοµές υγείας όπως στο παρελθόν, είναι εύκολα αντιληπτό ότι ήδη η παιδιατρική κλινική του Ασκληπιείου δεν µπορεί να ανταποκριθεί και να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: Σε ποιες άµεσες ενέργειές θα προβείτε προκειµένου να καλυφθούν οι τρέχουσες αυξηµένες ανάγκες για ιατρικό προσωπικό στην Παιδιατρική Κλινική του Ασκληπιείου στη Βούλα; Σε ποιες ενέργειές θα προβείτε προκειµένου να διασφαλιστεί ότι και την επόµενη χρονιά όταν και συνταξιοδοτείται η µία εκ των δύο ιατρών και λήγει η σύµβαση της δεύτερης ότι δεν θα διακοπεί ούτε µια ηµέρα η λειτουργία της Κλινικής λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού;» προσωπικού;»


12

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Ανακοινώσεις ∆ήµου Αθηναίων και ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡ ΙΛ ΗΨΗ ∆ ΙΑ Κ ΗΡ Υ ΞΗΣ Αριθµ.Πρωτ:151287 Ηµ. Πρωτ:04/07/2013 Ο ∆ήµος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18/ 07/ 2013 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.30-11.00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας τριµελούς Επιτροπής διεξαγωγής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Αθηναίων, ∆ηµοτικό Κατάσ τηµα Κ. Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, ∆/ΝΣΗ Προµηθειών & Αποθηκών θα διεξαχθεί πρόχειρος δηµόσιος διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη ν χαµη λότερη τιµή προσφοράς για τη προµήθεια Κεριού από αγορά κ αι αν άπλαση για τα έτη 2013 και 2014, για τις ανά γκες της ∆ιεύθυνσης Κοιµητηρίων. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58. 326,60 € συµπ/νου του ΦΠΑ 23%. Η εγγύηση συµµετο χής ορίζεται στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% και βεβαιώνεται µε την προσ κόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆α νείων ή εγγυητικής επιστολής ανα γνωρισµένης Τράπεζας. Η παράδοση της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά και έως το τέ λος του έτους 2014, µε δαπάνη του προµηθευτή. Για την παράδοση των ειδών θα ενηµερώνε ται η Επιτροπή Παραλαβής 5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία παράδοσης, η οποία θα γίνεται στις Αποθήκες του ∆ήµου (άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ). Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές των ζητούµενω ν ειδών. Πληροφορίες για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆/ΝΣΗ Προµηθειών & Αποθηκών, Τµήµα ∆ηµοπρασιών, Κων. Παλαιολόγου 9, κ. Αθανασία Λουκοβίτη, τηλ.: 210 52.45.828 κάθε εργάσιµη µέρα και ώρα. Η δαπάνη της δηµοσίευσης βαρύνει τον Προµηθευτή. Ο ΓΕΝΙΚ ΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ ’ αριθµ. 12/2013 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τ ην τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης Ρ-2 (υποχρεωτικής διακ οπής πορείας) επί όλων των καθέτων στην οδό Σ αλαµίνος προς αποφυγ ή πρόκλησης ατυχ ηµάτων. Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 25 του µήνα Ιουνίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18.00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστ ερα από την µε αριθµ. πρωτ.12269/21-62013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφω να µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10 . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελώ ν 27 παραβρέθηκαν 24 δηλαδή: Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Σαµπάνης Γεώργιος Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 5. Αδάµ Μελέ τιος 6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 7. Ρόκας Περικλής 8. Γραµµατικός Μελέτιος 9. Φλώρου Καλοµοίρα 10. Μπέκας ∆ηµήτριος 11. Λινάρδος Ιωάννης 12. Βασιλείου Μάριος 13. Χανιώτης Γεώργιος* 14. Μεïντάνης Ιωάννης 15. Κριεκούκη Ιωάννα 16. Γιάννου Γεώργιος 17. Λιώρης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη 19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος 21. Κυδώνης Αθανάσιος 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Κώνστα Α γλαïα 24. Μαρούγκας Με λέτιος Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Μπεθάνη Κω νσταντίνα 2. Τσάµος Παναγιώτης 3. Μαρούγκας Χρήστος Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βιλίων κ. ΠαππάΡούσση Ξανθή µε δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που αφορούν ειδικά την αντίστοιχη ∆ηµοτική Κοινότητα. * Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Χανιώτης Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και πριν τη ψηφοφορία. Ο πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο τακτικό θέµα της ηµ ερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου : 1. Tην µε αριθµ. πρωτ. 7198/23-4-

2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 2. Την µε αριθµ. 17/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μά νδρας µε θέµα : « Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης Ρ-2 (υποχρεωτικής διακοπής πορείας) επί όλων τω ν καθέτων στην οδό Σαλαµίνος προς αποφυγή πρόκλησης ατυ χηµάτων.» σύµφωνα µε τη ν οποία το Τοπικό Συµβούλιο Μάνδρας εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου την τοποθέτηση πινα κίδων σήµανσης Ρ-2 (υποχρεωτικής διακοπής πορείας) επί όλων των καθέτων στην οδό Σαλαµίνος προς αποφυγή πρόκλησης ατυχηµάτω ν 3. Την µε αριθµ. 62/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου σύµφωνα µε τη ν οποία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης Ρ-2 (υποχρεωτικής διακοπής πορείας) επί όλων τω ν καθέτων στην οδό Σαλαµίνος προς αποφυγή πρόκλησης ατυ χηµάτων Αµέσως µετά α κολούθησε διαλογική συζήτηση και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κλήθηκε όπως αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αφού έλαβε υπόψη του : 1. Την από 7198/23.4.2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 2. Την µε αριθµ. 17/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μά νδρας 3. Την µε αριθµ. 62/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας Οµόφωνα αποφασίζει Την τοποθέτηση πινακίδων σήµα νσης Ρ-2 (υποχρεωτικής διακοπής πορείας) επί όλων τω ν καθέ των σ την οδό Σαλαµίνος προς αποφυγή πρόκλησης ατυχηµάτων. Η απόφαση πήρε αα 121 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Σαµπάνης Γεώργιος Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα 26-6- 2013 Ο ∆ήµαρχος ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα µέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παν αγιώτης 3. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 4. Αδάµ Μελέτιος 5. Γραµµατικός Μελέτιος 6. Φλώρου Καλοµοί ρα 7. Μπέκας ∆ηµήτριος 8. Λινάρδος Ιωάνν ης 9. Μεïντάνης Ιωάνν ης 10. Ρόκ ας Περικλ ής 11. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 12. Βασιλείου Μάριος 13. Χαν ιώτης Γεώργιος 14. Κριεκούκ η Ιωάνν α 15. Σ αββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη 16. Γι άννου Γεώργιος 17. Κυδώνης Αθαν άσιος 18. Μ αρούγκ α Μαρία 19. Λιώρης Αθανάσιος 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 21. Κώνστα Αγλαïα 22. Μ αρούγκ ας Μελέτιος 23. Κώνστας Ευάγγελος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ ’ αριθµ. 12/2013 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.122 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για δηµιουργί α διάβασης πεζών στην είσοδο του ∆ηµοτικού Σχ ολείου Ερυθρών επί της οδού Ανεξαρτησίας, µε διαγράµµιση επί του οδοστρώµατος για την ασφαλ ή µετάβαση των µαθητών. Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 25 του µήνα Ιουνίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18.00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε συνεδρίαση δηµόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστ ερα από την µε αριθµ. πρωτ.12269/21-6-2013

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόµιµα, µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφω να µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10 . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 παραβρέθηκαν 24 δηλαδή: Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Σαµπάνης Γεώργιος Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 5. Αδάµ Μελέ τιος 6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 7. Ρόκας Περικλής 8. Γραµµατικός Μελέτιος 9. Φλώρου Καλοµοίρα 10. Μπέκας ∆ηµήτριος 11. Λινάρδος Ιωάννης 12. Βασιλείου Μάριος 13. Χανιώτης Γεώργιος* 14. Μεïντάνης Ιωάννης 15. Κριεκούκη Ιωάννα 16. Γιάννου Γεώργιος 17. Λιώρης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105555880 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χ ριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandr aseidyllias.gr «Προµήθει α σε: κάδους απορριµµάτων, καλαθάκια απορριµµάτων και κάδους απορριµµάτων τύπου skipper» Ηµεροµ: 9-7-2013 Αριθµ.πρωτ: 13790 Χρηµατοδότηση: ίδιοι πόροι Αριθµ.µελέτης: ∆43/2013 ΚΑ: 20.7135. 0002, 20. 7135. 0003, 20. 7135. 0005 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, η «Προµήθεια σε: κάδους απορριµµάτων, καλαθάκια απορριµµάτων και κάδους απορριµµάτων τύπου skipper» του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας έτους 2013, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς, µε προϋπολογισµό 55.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 25/7/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 9:30 ε νώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης

των αποτε λεσµάτω ν τω ν διαγωνισµών. ∆εκτοί στον διαγωνισµό µε δικαίωµα υποβολής προσφοράς γίνονται αναγνωρισµένες ατοµικές ή ε ταιρικές επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγοριών: Έλληνες και αλλοδαποί, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις, που είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή επαγγε λµατική έ νωση και έ χουν άδεια λειτουργίας από την αρµόδια υπηρεσία. Η εγγύηση συµµ ετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της µελέ της της προµήθειας (συµπερ/ νου του ΦΠΑ), δηλαδή 2.750,00 € και βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του ΤΠ&∆ ή επιταγή αναγνωρισµένης Τράπεζας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν

πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύ χη του διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφω νο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα τεύχη της διακήρυξης µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 5,00 Ευρώ (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχε τική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας –διεύθυνση – τηλέφωνα – φα χ-email κλπ). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105551795 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χ ριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandr aseidyllias.gr «Ασφάλιστρα οχηµάτων ∆ήµου» Ηµεροµ. 9-7-2013 Αριθµ.πρωτ.13781 Αρίθµ. µελέτης .:∆Π 15/2013 Κ.Α.: 10.6253,20.6252.0001, 20. 6253. 0001, 25. 6252. 0001, 25. 6253, 30. 6252. 0001, 30. 6253, 35. 6253 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας -Ειδυλλίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό παροχής υπηρεσιών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµη λότερη τιµή προσφοράς σε Ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών «Ασφάλιστρα οχηµάτω ν ∆ήµου» του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας έτους 2013, µε προϋπολογισµό 58.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Πρόκειται για διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου (σε έντυπο του προσφέροντα). Στο ίδιο έντυπο για εργασίες που δεν έ χουν προβλεφθεί από την µελέ τη, θα συµπληρωθεί ολογράφως και αριθµητικώς ποσοστό έκπτωσης επί τοις ε κατό (%) επί της αξίας κάθε σχετικής εργασίας. Η προσφορά που θα υποβληθεί θα αναγράφει τις τιµές σε Ευρώ. Ο διαγωνισµός αφορά την ασφαλιστική κά λυψη των

οχηµάτων του ∆ήµου. Εκάστη προσφορά θα αναφέρεται στις καλύψεις που περιγράφονται στην σχε τική µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της µελέτης (συµπερ/νου του ΦΠΑ), δηλαδή 2.900,00 €. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 23/7/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 9:30 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ( Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45 Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης των αποτελεσµάτω ν τω ν διαγωνισµών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση για τα ισχύοντα τεύχη του

διαγωνισµού όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµ έρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό τ ων 5,00 € (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στη ν Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχετική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας-διεύθυνση-τηλέφωνα –fax-email κλπ) . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105555880 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandraseidyllias.gr «Μισθώµατα µηχανηµάτων έργων» Ηµεροµηνία: 9-7- 2013 Αριθµ.πρωτ. 13785 Χρηµατοδότηση:ΣΑΤΑ Αριθµ.µελέτης: ∆44/2013 ΚΑ: 30.7323. 0001, 30.7323.0002, 30. 7323. 0004 30. 7323. 0005, 30. 7323. 0009, 30. 7323. 0010, 30. 7323. 0014, 30. 7323. 0018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, η παροχή υπηρεσιών «Μισθώµατα µηχανηµάτω ν έργω ν» του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας έτους 2013, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς, µε προϋπολογισµό 34.821,30 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η συγκε κριµένη παροχή υπηρεσιών θα καλύψει τις σχετικές α νάγκες που υπάρχουν στα έργα αυτ επιστασίας του ∆ήµου µας, όσον αφορά σε µισθώµατα µηχανηµάτω ν έργω ν. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 23-72013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 13:30 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45 Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή

∆ιενέργειας διαγωνισµώ ν και αξιολόγησης των αποτελεσµά των των διαγωνισµών. ∆εκτοί στον διαγωνισµό µε δικαίωµα υποβολής προσφοράς γίνονται αναγνωρισµένες ατοµικές ή ε ταιρικές επιχειρήσεις των παρακάτω κατη γοριών: 1.Έλληνες και αλλοδαποί, 2.Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, 3.Συνεταιρισµοί, 4.Ενώσεις που είναι εγγε γραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή επαγγε λµατική έ νωση και έχουν άδεια λειτουργίας από την αρµόδια υπηρεσία. Η εγγύηση συµµε τοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της µελέ της (συµπερ/νου του ΦΠΑ), δηλαδή 1.741,66 € και βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του ΤΠ&∆ ή επιταγή αναγνωρισµένης Τράπεζας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση για τα ισχύοντα τεύχη το

διαγωνισµού όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των τευχώ ν κατά τις εργάσιµες ηµέρες & ώρες. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµ έρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό τω ν 5,00 € (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχε τική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας-διεύθυνσητηλέφωνα –fa x-email κλπ) . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105551795 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χ ριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandr aseidyllias.gr «Προµήθει α υδραυλικών ειδών ∆Κ Ερυθρών» Ηµεροµηνία: 9-7- 2013 Αρ. πρωτ.: 13796 Αριθµ.µελέτης: ∆52/2013 Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ κ αι ΥΠΕΣ ΚΑ 25.7312.0004, 25.7312.0037, 30. 7311. 0009, 30. 7311. 0011, 30. 7322. 0006, 30. 7322. 0007 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επανα ληπτικό Πρόχειρο ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό,

µε σφραγισµένες προσφορές, η «Προµήθεια υδραυλικών ειδών ∆. Κ. Ερυθρών». Η δαπάνη θα καλυφθεί από Σ.Α.Τ.Α. και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και έ χει προϋπολογισθεί στο ποσό των 42.990,64 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύ νολο της προµήθειας. Αναλυτικότ ερα η δαπάνη θα καλυφθεί από τα παρακάτω ποσά (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. 1)από ΣΑΤΑ που θα βαρύνει τον ΚΑ 25.7312.0004 µε ποσό 5.931,50 Ευρώ, τον ΚΑ 25.7312.0037 µε ποσό 12.494,22 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7311.0011 µε ποσό 8.607,59 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0006 µε ποσό 9.821,06 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0007 µε ποσό 4.910,42 Ευρώ και από 2) επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και θα βαρύνει τον

30.7311.0009 µε ποσό 1.225,85 Ευρώ. Το cpv εί ναι:44160000 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 25/7/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 13:30 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ( Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ 19600, Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσµά των των διαγωνισµών. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχου ν Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις προµηθευτών. Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Η εγγύηση συµµετο χής ορίζεται να είναι σε ποσοστό 5% επί του προϋ-

πολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δηλαδή 2.149,53 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµ έρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό τω ν 5,00 € (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχε τική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας-διεύθυνσητηλέφωνα –fa x-email κλπ) . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση : Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105555880 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μάνδρα Πληρ: κ. Χριστοδούλου Ασηµίνα e-mail:christodoulou@mandraseidyllias.gr «Προµήθει α σάκων απορριµµάτων» Ηµεροµηνία: 9-7-2013 Αριθ. πρωτ: 13809 Αριθµ.µελέτης: ∆20/2013 Χρηµατοδότηση: Ίδιοι πόροι ΚΑ 20.6634.0001 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επανα ληπτικό Πρόχειρο ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, η «Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων». Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 20.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ .Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης στη προσφορά τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της προµήθειας. Το cpv είναι:19640000 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 24/7/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 13:30 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ( Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ.

Ρόκα 45, ΤΚ 19600, Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης των αποτε λεσµάτω ν τω ν διαγωνισµών. ∆ικαίωµα συµµετο χής έχου ν Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις προµηθευτών. Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Εγγύηση συµµετο χής ορίζεται να είναι σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δηλαδή 1.000,00 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του

διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 5,00 Ευρώ (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχετική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας- διεύθυνση-τηλέφωνα – fax – email κλπ) Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γεώργιος ∆ρίκος

19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος 21. Κυδώνης Αθανάσιος 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Κώνστα Α γλαïα 24. Μαρούγκας Με λέτιος Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Μπεθάνη Κω νσταντίνα 2. Τσάµος Παναγιώτης 3. Μαρούγκας Χρήστος Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βιλίων κ. ΠαππάΡούσση Ξανθή µε δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που αφορούν ειδικά την αντίστοιχη ∆ηµοτική Κοινότητα. * Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Χανιώτης Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και πριν τη ψηφοφορία. Ο πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο τακτικό θέµα της ηµ ερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :

1.Την από 12-4-2013 Εισήγηση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ερυθρών προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας για « Για διαγράµµιση ∆ιάβασης Πεζών στην είσοδο του ∆ηµοτικού σχολείου Ερυθρών» σύµφωνα µε τη ν οποία το Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ερυθρών εισηγείται-προτείνει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου να γίνει η διαγράµµιση διάβασης πεζών στην είσοδο του ∆ηµοτικού Σχολείου επί της οδού Ανεξαρτησίας, για την ασφαλή µ ετάβαση των µαθητών 2. Την µε αριθµ. 63/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου σύµφωνα µε τη ν οποία εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μάνδρας –Ειδυλλίας τη δηµιουργία διάβασης πεζών στην είσοδο του ∆ηµοτικού Σχολείου Ερυθρών επί της οδού Ανεξαρτησίας, µε διαγράµµιση επί του οδοστρώµατος για την ασφαλή µετάβαση των µαθητών

Αµέσως µετά α κολούθησε διαλογική συζήτηση και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κλήθηκε όπως αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αφού έλαβε υπόψη του : 1. Την από 12-4-2013 εισήγησηπρόταση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ερυθρών 2. Την µε αριθµ. 63/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας Οµόφωνα αποφασίζει Τη δηµιουργία διάβασης πεζών στην είσοδο του ∆ηµοτικού Σχολείου Ερυθρών επί της οδού Ανεξαρτησίας, µε διαγράµµιση επί του οδοστρώµατος για την ασφαλή µ ετάβαση των µαθητών. Η απόφαση πήρε αα 122 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Σαµπάνης Γεώργιος Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα 26-6- 2013 Ο ∆ήµαρχος

∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα µέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παν αγιώτης 3. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 4. Αδάµ Μελέτιος 5. Γραµµατικός Μελέτιος 6. Φλώρου Καλοµοί ρα 7. Μπέκας ∆ηµήτριος 8. Λινάρδος Ιωάνν ης 9. Μεïντάνης Ιωάνν ης 10. Ρόκ ας Περικλ ής 11. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 12. Βασιλείου Μάριος 13. Χαν ιώτης Γεώργιος 14. Κριεκούκ η Ιωάνν α 15. Σ αββίδου-Καραµπίνη Πολυτίµη 16. Γι άννου Γεώργιος 17. Κυδώνης Αθαν άσιος 18. Μ αρούγκ α Μαρία 19. Λιώρης Αθανάσιος 20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 21. Κώνστα Αγλαïα 22. Μ αρούγκ ας Μελέτιος 23. Κώνστας Ευάγγελος


13

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1967 « Ο Πανελευσινιακός ανακηρύχθηκε Πρωταθλητής

Β΄Εθνικής του Νοτίου Οµίλου και ο Ολυµπιακός Βόλου και η Καβάλα του Βόρειου Οµίλου. Οι 3 αυτές οµάδες, σε διπλούς αγώνες µεταξύ τους, θα αγωνισθούν για την διεκδίκηση των 2 θέσεων που οδηγούν στην Α΄Εθνική Κατηγορία. Τα αποτελέσµατα των αγώνων ήταν : ΚΑΒΑΛΑ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0-0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1-0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ –ΚΑΒΑΛΑ 0-0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ 1-1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2-1

Στην φωτογραφία επάνω (12 Ιουλίου 1967) ο Νίκος Καπαρός, µε καταπληκτική απόκρουση, σώζει την εστία του, ενώ ο Μπαρµπαλέξης της Καβάλας ήταν έτοιµος να χτυπήσει κεφαλιά στα δίχτυα.

ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1-1 Λίγα λεπτά πριν λήξει ο παραπάνω αγώνας, ο Πανελευσινιακός, και ενώ είναι πίσω στο σκορ έχοντας δεχτεί γκολ από το 7ο λεπτό, τα ηλεκτρονικά παιδιά του µε φάουλ που εκτέλεσε ο Μουράτης, ο Καρµπόνης ισοφάρισε το σκορ και έτσι ισοβάθµισε ο Πανελευσινιακός µε τις άλλες 2 οµάδες. Με κλήρωση που διεξήχθη στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, παρουσία των Προέδρων των 3 σωµατείων, ορίστηκαν µονοί αγώνες να γίνουν στην Λαµία. Έτσι άρχισε και η κινητοποίηση των φιλάθλων των 3 πόλεων και πήραν τους δρόµους για την Λαµία, όπου θα ζήσουν έντονες ποδοσφαιρικές στιγµές. Πρώτος αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ 0-0. ∆εύτερος αγώνας 12 Ιουλίου 1967, γήπεδο Λαµίας, ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ 3-1, διαιτητής Γερµανός ο κος Μάλκα. Γίγαντας ο Πανελευσινιακός, συγκλονιστικός και θυελλώδης ανήλθε µε το σπαθί του στην Α΄Εθνική .

Επάνω: Ο γύρος του θριάµβου των νικητών, διακρίνονται ο Μουράτης, ο Μίχας, ο Σιδηροκαστρίτης, ο Τσικιτζέλας, ο Καπαρός και ο Καρµπόνης

Το α΄ηµίχρονο ήταν αµφίρροπο µε αξιόλογες φάσεις και στις 2 εστίες. Ο τερµατοφύλακας Νίκος Καπαρός µε υπεράνθρωπες προσπάθειες σε 2 φάσεις απεσόβησε βέβαια γκολ. Στο β΄ηµίχρονο ο Πανελευσινιακός ανέπτυξε παιχνίδι µεγάλων αξιώσεων. Ο Πανελευσινιακός κέρδιζε στο 1ο ηµίχρονο µε 1-0,µε γκολ του Μουράτη στο 30ο, και στο 56ο ο Μουράτης πάλι σκόραρε και διαµορφώθηκε το 2-0. Η Καβάλα µείωσε µε τον Παρίδη σε 2-1 και στο 67ο ο Μίχας µε πέναλντι σφράγισε τον θρίαµβο. Να σηµειώσουµε, ότι ο διαιτητής και οι επόπτες ήταν Γερµανοί και η διαιτησία τους ήταν 100 % σωστή. Έδωσε πέναλντι εις βάρος της Καβάλας ενώ η µπάλα κυλούσε προς το αράουτ εντός της µεγάλης περιοχής. Παίκτης της Καβάλας γρονθοκόπησε τον παίκτη µας Σιδηροκαστρίτη, ο επόπτης µόλις το είδε σήκωσε την σηµαία, ο διαιτητής πήγε κοντά του, του είπε τι συνέβη και έδειξε αµέσως το σηµείο του πέναλντι, αποβάλλοντας και τον παίκτη της Καβάλας. Ο 3ος αγώνας που έγινε στις 16 Ιουλίου 1967,χαλαρά οι παίκτες του Πανελευσινιακού ηττήθηκαν από τον Ολυµπιακό Βόλου µε 2-1 και έτσι οι 2 αυτές οµάδες ανέβηκαν στην Α΄Εθνική Κατηγορία. Οι παίκτες που χρησιµοποίησε ο Πανελευσινιακός ήταν : ΚΑΠΑΡΟΣ, ΚΑΝΑΒΑΣ ΦΑΚΙΟΛΑΣ, Τ ΖΙΚΙΤ ΖΕΛΑΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ Μ., ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤ ΗΣ, ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ, ΜΙΧΑΣ, ΜΟΥΡΑΤ ΗΣ, ΣΚΟΥΡΗΣ, ΚΑΡΜΠΟΝΗΣ,ΜΟΥΡΙΚΗΣ ∆. Μετά το τέλος του αγώνα, χιλιάδες φίλαθλοι της οµάδας µας αποθέωσαν τους παίκτες µας για τον µεγάλο θρίαµβό τους. Μόλις έφτασε το µήνυµα της ανόδου στην πόλη µας, ξεχύθηκαν όλοι στην κεντρική πλατεία πανηγυρίζοντας την Α΄ Εθνική!!!» σύµφωνα µε στοιχεία από το αρχείο του Πανελευσινιακού.


14

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1905)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLKSWAGEN

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων). Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (05.06)

GOLF FSI 1600cc, µοντέλο 2004, δίπορτο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105589700

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 1 ου ορόφου σε διώροφη κατοικία µε αυτόνοµη θέρµανση ,αυτόνοµη αποθήκη και πάρκινγκ στην πυλωτή .Αποτελείται από 3 υπνοδωµάτια, σαλόνι- κουζίνα ,µπάνιο και WC. Τιµή προσιτή. Σχετικά νεόδµητο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973498463 (0107) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972380335 (30.05) Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η LALATOVIC MARIJA ΤΟΥ MILO ΚΑΙ ΤΗΣ ZORKA ΤΟ ΓΕΝΟΣ GUTOVIC ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι.

ΖΗΤΩ οποιαδήποτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6957365313

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ (0306)

Παρασκευή

Παραµένει δεύτερος

12 Ιουλίου

ο ΣΥΡΙΖΑ παρά το «όχι σε όλα»

Πρόκλου και Ιλαρίου µαρτ. Βερονίκης της αιµορροούσης

Ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ ενώ η Χρυσή Αυγή παραµένει σταθερά τρίτη δύναµη

Σ

ηµαντικά στοιχεία προκύπτουν από το βαρόµετρο της public issue που παρουσιάστηκε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ την Τετάρτη. Το ντέρµπι Ν∆ – ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να κερδίζει έδαφος µετά τον ανασχηµατισµό. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τον σκληρό αντιπολιτευτικό του λόγο, την συµπόρευση µε τα «θέλω» των πολιτών και το γενικό «όχι σε όλα» δεν έχει καταφέρει να πάρει δηµοκοπικά «κεφάλι». Η Νέα ∆ηµοκρατία έρχεται πρώτη µε 28,5% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ µε 27,5%. Η Χρυσή Αυγή παραµένει Τ ρίτη µε 11%, ενώ έκπληξη αποτελεί η ανοδική τάση του ΠΑΣΟΚ που φτάνει το 8% (µε ανώτατο όριο το 9,5%). Αντίθετα, η ∆ηµοκρατική Αριστερά παρουσιάζει εκ νέου απώλειες και πιάνει οριακά το 3%. Στο 7% το ΚΚΕ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ &

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

Ως προς τις µεταβολές στην εκλογική επιρροή, η Ν∆ χάνει σε ένα µήνα 1 ποσοστιαία µονάδα µε 28,5% τον Ιούνιο του 2013 και 27,5% τον Ιούλιο του 2013, ο ΣΥΡΙΖΑ παραµένει σταθερός στο 27,5%, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο 1,5% (από 6,5% στο 8%), οι ΑΝΕΛ σηµειώνουν άνοδο 1% (από 6% τον Ιούνιο σε 7% τον Ιούλιο), η ΧΑ µείωση 0,5% (από 11,5% στο 11%), η ∆ΗΜΑΡ πτώση 1,5% (από 4,5% στο 3%), το ΚΚΕ άνοδο 1 ποσοστιαίας µονάδας (από 6% στο 7%) και τα υπόλοιπα κόµµατα καταγράφουν πτώση 0,5% (από 8,5% τον Ιούνιο στο 8% τον Ιούλιο).

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΤΖ.Ο.Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ 81 210-5547602 ΜΕΓΑΡΑ ΒΑΡΕΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 4 2296028236

Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λεωφ. Αλεπο χωρίου στα Μέγαρα λειτουργεί

µε διευρυµένο ωρ άριο ∆ευτέρα, Τετάρ τη

και Σάββατο 8.00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Χάλκινο µετάλλιο για την Μαρία Σίµου στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Τουρκία Είναι αθλήτρια Ενόργανης Γυµναστικής του Α.Γ.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΝΕΑΣ Π ΕΡΑΜΟΥ

Τ

ην κατάκτηση του χά λκινου µεταλλίου κατέκτησε η αθλήτ ρια του συλλό γου Νέα ς Πε ράµου στην ενόργανη Γυµναστική Μαρία Σίµου µε την ο λυµπιακή ο µάδα της χώρας µα ς στου ς Με σογειακού ς αγώνε ς που έ γινα ν στην ΜΕΡΣΙΝΗ της Τουρκία ς. Το µετάλλιο αυτό είναι µια µεγάλη επιτυχία όχι µόνο για την αθλήτρια και τον σύ λλο γο πο υ ανήκει αλλά και για όλη την χ ώρα . Η διάκ ριση της Μα ρίας αποδεικνύει την πο λύ καλή και σωστή δου λειά που γί νεται στον σύ λλογο ΝΗΡΕΑΣ της Νέας Περάµου από την ∆ιοίκηση του συ λλόγο υ και τον πρόεδρο µε αποτέ λεσµα να ανε βάζου ν ψηλά τον σύλλο γο. Αξίζουν συ γχαρητήρια στην νεαρή αθλήτρια για την µε γάλη προσπάθεια της, την επιµο νή της και την πρόοδό της.

Άλλες επιτυχίες των παιδιών του συλλόγου

Ο

λοκ ληρώθηκα ν οι αγώνε ς για τα παιδιά του συλλόγου που κατέκτησα ν πρωτιές και πο λλά µετάλλια σε όλε ς τις κατηγορίες. Στον τελικ ό του Πα νελληνίγκορασίδων-ου Πρωταθλήµατος Ενόργα νης Γυµναστικής στη κατηγορία Πα γκορασίδων Πα µπαίδ ων. ων Στη κατηγορία Παγκ ορασίδ ων Πρωταθλήτ ρια Ελλάδα ς αναδείχθηκε η αθλήτρια του συλλό γου Τσι ώρη Μαγδαληνή. Την 4 η θέση κατέκτησε η Κωνσταντινίδ ου Σοφία και την 6 η θέση η Κοτσοπούλο υ Μαριάννα. Επίσης στη κατηγορία Παµπαίδ ων ο αθ λητής Λεοντής Βασί λης κατέκτησε τη 3 η θέση στο σύνθετο ατοµικό. Ανα λυτική :∆οκό ς: 3 η θέση η Τσιώρη Μα γδαληνή Άλµα: 1 η θέση και πάλι η Τσι ώρη Μαγδαληνή Έδαφος: 1 η θέση η Κωνσταντινίδου Σοφία και 3 η θέση η Τσιώρη Μαγδαληνή ∆ίζυγο: 2 η θέση πάλι η Τσιώρη Μα γδαληνή Στην ίδια κατηγορία ο σύλλο γος συγχαίρει για τη προ σπάθεια τους τις αθλήτριε ς: Αξιώτ η Νίκη, Μώλου Μαρία, Τσιβλέρη Θάλια, Χόντου Θά λια. Ο αθλητής του συ λλόγου Λεο ντής Βασί λης κατέκτησε στην 2 η θέση στου ς ίππους, την 2 η θέση στους κ ρίκους, την 3 η θέση στο άλµα και την 3 η θέση στο δίζυ γο. Οι επιτυχίες συνεχίστηκα ν και στο πρωτάθληµα της Α.Ε. Σ.Γ.Α. ό που στ η κατηγορία Νεανίδ ων πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Χριστί να Ταρνάρη και στη κατηγορία κορασίδ ων πρωταθλήτ ρια η Ευαγγελία Σαντή, κατακτώντας σε ό λα τα όργανα τα χρυσά µετάλλια. «Τ ο ∆ιοικητικό Συµβού λιο του Συλλό γου ευχαριστεί δηµόσια για τη βο ήθεια, τη συ νεργασία και τη συµπαρά σταση στο Σύ λλο γο την Αντιπε ριφερειάρχ η ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου, της ο ποίας η α γάπη για το ν αθλητισµό, αλλά και η ευαισθησία µε την οποία αντι µετωπί ζει τη νεο λαία είναι αξιο σηµεί ωτη. Τέτοιες συ νεργασίες προά γου ν τον αθλητισµό και την παιδεία και µας δίνου ν τη δύ ναµη στι ς δύσκ ολες µέ ρες που πε ρνάµε να συνεχί ζουµε να υπηρετούµε αυτό που λέ γεται Αθλητικό Ιδεώδε ς». ς».


16

Π αρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Έγινε η 4η Γιορτή Σαρδέλας στην Ελευσίνα ∆ιοργανωτής ήταν ο Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας (ΝΟΕΛ) και ο ∆ήµος Ελευσίνας

Μ

ε αθρόα προσέλευση κόσµου πραγµατοποιήθηκε η 4η γιορτή σαρδέλας στην µαρίνα απέναντι από το παλαιό εργοστάσιο ΚΡΟΝΟΣ. ∆ιοργανωτής ήταν ο Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας (ΝΟΕΛ) και συνδιοργανωτής για πρώτη φορά ο ∆ήµος Ελευσίνας. Πριν την έναρξη της γιορτής πραγµατοποιήθηκε αγώνας επίδειξης από τα παιδιά του Οµίλου µε σκάφη Όπτιµιστ. Οι µικροί καπετάνιοι έδειξαν τις ικανότητές τους και την δουλιά που γίνεται σε πάνω από 50 παιδιά που έχουν απαρτίζουν το δυναµικό του Οµίλου. Μια αξιέπαινη προσπάθεια που χάρη στο µεράκι των διοικούντων και των δασκάλων σύντοµα θα αγκαλιάσει και άλλους νέους. Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας χαιρέτησε την εκδήλωση λέγοντας πως ο ∆ήµος θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε προσπάθεια των ανθρώπων του ΝΟΕΛ που θα κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν τη θάλασσα και απένειµε µετάλλια στους µικρούς αγωνιζόµενους. Τόνισε πως η Ελευσίνα είναι παραθαλάσσια πόλη και η παραλία ανήκει σε όλο το λαό της και θα την διεκδικήσουµε. Η γιορτή έκλεισε µε το χορευτικό του συλλόγου Ηπειρωτών, το µουσικό συγκρότηµα, µπόλικη σαρδέλα και κρασί, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ∆ήµος Ελευσίνας.

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130712