Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4127 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ ∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛ ΙΟΥ 2013

ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ Η Αντιπε ριφε ρε ιά ρχης Δυτικής Αττικής ε πιθε ώ ρησε τις ε ργα σίε ς που συνε χίζοντα ι με ε ντα τικούς ρυθ μούς στο Κουλουριώ τικο Μονοπά τι, εκφρά ζοντα ς την ικα νοποίησ ή της για την πρόοδο του έ ργου, ύψους πε ρίπο υ 4 εκα τ. Ευρώ

Σελί)α 3

Υ ΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΕΛΠΕ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ Γ. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ: «Ζητήστε βοήθεια από όπου πρέπει. Από τον κ. Χρηστάκη, από την Ecoeleusis.»

Σελί)α 7-8

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: «Δεσμεύομαι ότι θα το κάνω.» Η ΗΜΕΡΙ∆Α Π.Ε.∆.Α. ΑΠΕ∆ΕΙΞΕ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΤΙ Η ΑΓΟΡΑ «∆ΙΨΑ» ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗ

ΤΗ Ν ΣΤΙΓΜΗ Π ΟΥ ΟΙ Σε λί) α 5 Φ ΟΡ Ο Λ ΟΓ Ο Υ ΜΕ Ν ΟΙ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΒΡΙΣΚ ΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ…

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Στο «λεµονοστύφτη»

Σελί)α 2

ΚΤΙΡΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ και πάλι όσοι ΜΕΓΑΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ, ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ,

ΕΝΩ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΡΧΕΣ 2015 Θα κοστίσει 2,3 εκατοµµύρια Ευρώ, για το έργο ο ∆ήµος χρηµατο)οτείται πλήρως από το ΕΣΠΑ – ΠΕΠ, το ζητούµενο είναι όταν λειτουργήσει να είναι βιώσιµο και όχι να «πνιγεί» στην έλλειψη χρηµατο)ότησης

ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΗΘΕΙ Η ΥΦΕΣΗ

ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

∆ιαβάστε στην σελί)α 9 «Ως Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής αισθάνοµαι ότι έχω καθήκον να συνδράµω τους επιχειρηµατίες της περιοχής µας και µάλιστα τώρα την περίοδο της µεγάλης κρίσης»

ΣΤΑΥΡ ΟΥΛΑ ∆ΗΜ ΟΥ ΣΤΗ Ν ΗΜ ΕΡΙ∆Α:

πληρώνουν Εφορία…

«Επιπλέον εξάντληση γ ια τον «µισοπεθαµένο» µικροµεσαίο επιχειρηµατία, επαγγελµατία και µισθωτό, χωρίς να απο)ί)ει ίχνος φορολογ ικής )ικαιοσύνης το νέο φορολογικό νοµοσχέ)ιο», τονίζει ο Πρόε)ρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά Αν. Μιχάλαρος

Παιχνίδια γνώσης

Σελί )α 15

ΕΚΘΕΣΗ και παιδείας ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ στην ∆ηµοτική

12 ΕΩΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΕΛ. 4

Βιβλιοθήκη Μάνδρας

Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

∆ιαβάστε στην σελί)α 16

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ 380.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 90 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η κατανοµή των θέσεων ορισµένου χρόνου από το πρόγραµµα θα ξεκινήσει σύµφωνα µε τον ∆ήµο από Σεπτέµβριο


2

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΙΟ Ρ Ι Τ Κ ΕΙΟ Υ Μ Ο Κ Ο ΓΗΡ ΩΝ Ρ Α Γ ΜΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ, ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΝΩ

Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΡΧΕΣ 2015

Θα κοστίσει 2,3 εκατοµµύρια Ευρώ, για το έργο ο ∆ήµος χρηµατοδοτείται πλήρως από το ΕΣΠΑ – ΠΕΠ, το ζητούµενο είναι όταν λειτουργήσει να είναι βιώσιµο και όχι να « πνιγεί» πνιγεί » στην έλλειψη χρηµατοδότησης

Έ

να σηµαντικό έργο υποδ οµής µε σηµαντική κοινωνική σηµασία όταν αυτό λειτουργήσει παρέχοντας υπηρεσίες, εί ναι η ανέγερση του κτιρίου Γηροκοµείο Μεγάρων. Οι διαδικασίες έγκρισης χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Αττικής προς τον ∆ήµο Με γαρέων προχώρησαν και την Πέµπτη 4 του µήνα, έγινε η υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου. Η υ πογραφή σύµβασης έγινε µεταξύ του ∆ηµάρχου Μεγαρέ ων και εκπροσώπου της Εργο ληπτικής Γαλανίδης ΑΕ. Το Γηροκοµείο Μεγάρων θα στο 42ο χιλιόµετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, κοντά στην διασταύρωση του κόµβου της οδού Βυζα ντίου. Τα χαρακτηριστικά του έργου Να σηµειώσουµε ότι το ∆ηµοτικό Γηροκο µείο, έργο πλήρως χρηµατοδοτούµενο από πόρους του κράτους και του ΕΣΠΑ, πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 2,6 στρεµµάτων. Θα χωρίζεται σε δύο πτέρυ γες η κάθε µια από τις οποίες θα έχει

Ολοκληρώθηκαν οι προσυνεδριακές

στον ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Μεγάρων

Π

ροχωρά στην τελική ευθεία η Τοπική ΣΥΡΙΖΑ Μεγάρων για το συνέδριο του κόµµατος. Σε σχετική ανακοίνωση της Τοπικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Μεγάρων – Νέας Περάµου αναφέρει: «Με τις εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για το ιδρυτικό 1ο Συνέδριο (10-14 Ιουλίου 2013), έληξαν οι προσυνεδριακές διαδικασίες της Τ.Ε.ΣΥΡΙΖΑ Μεγάρων-Ν.Περάµου. Η συµµετοχή των µελών της Τ.Ε. στο διάλο γο ήταν πολύ µεγάλη και ο διάλογο ς πάνω στις θέσεις και τη φυσιογνωµία του νέου ενιαίου φορέα της ριζοσπαστικής αριστεράς, πλούσιος και γόνιµος. Στις εκ λογές ψήφισε το 91% των µελών της οργάνωσης και εκλέχτηκαν 8 σύνεδροι που θα εκπροσωπήσουν την Τ.Ε. ΜεγάρωνΝ.Περάµου στο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Ευχόµαστε στους αντιπροσώπους µας, όπως και σε όλους τους σύνεδρους, καλή δύναµη και είµαστε σίγουροι ότι θα συµβάλλουν γόνιµα στη δηµιουργία του νέου ενιαίου πολυτασικού φορέα της ριζοσπαστικής αριστεράς,της ελπίδας του λαού για την ανατροπή των µνηµονιακών πο λιτικών και την έξοδο από την κρίση!»

επιφάνεια 750 τετραγωνικ ών µέτρων σε τρία επίπεδα. Η δυναµικότητά του σύµφωνα µε τον σχεδιασµό θα είναι 41 κλίνες και σε πλήρη λειτουργία θα προσφέρει 23 θέσεις εργασίας. γασίας Η δαπάνη ανέγερσης του κτιρίου α νέρχεται σε €2,3 εκατοµµύρια. εκατοµµύρια Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2015. Η υ πογραφή Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ∆ήµαρχος Μαρινάκης Ι. εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έργο που χαρακτήρισε εξαιρετικής σπουδαιότητας και κοινωνικής σηµασίας. Το έργο αυτό όπως είπε, σχεδίασε και υ λοποιεί ο ∆ήµος, ενώ για τις υπηρεσίες του νέου Γηροκοµείου ήδη υπάρχει έντο νο ενδιαφέρον τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτο πικό επίπεδο. Ακ όµη ευχαρίστησε το Κοινωφελές Σωµατείο «Άγιοι Μάρτυρες» για την συµµετοχή τους στην ως τ ώρα πορεία των προετοιµασιών. Επίσης την οικογένεια Γιάννη Σχινά, οι ο ποίοι σεβόµενοι την σηµασία του έργου, προχώρησαν σε άµεση επίλυση διαφορών µε τον ∆ήµο, ανοίγο ντας τον δρόµο για την κατασκευή του. Ο κ. Μαρινάκης επισήµανε πό σο σηµαντικό είναι το γεγονό ς ότι σε περίοδο µεγάλης ανεργίας, ο ∆ήµο ς κάνει επένδυση η ο ποία δηµιουργεί 23 θέσεις εργασίας, ενώ ανέ λυσε την γραφειοκ ρατία που αντιµετώπισε µέχρι στιγµής ο ∆ήµος, « το έργο χρειάστηκε 12 µήνες να φθάσει στην φάση της σύµβασης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισηµαίνοντας: «Το Το έργο εγκρίθηκε τον Ιού λιο του 2012, δηµοπρατήθηκε τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους και χρειάστηκε να περάσουν 8 µήνε ς έως ότου σήµε ρα υπογραφεί η σύµβαση

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

ανέγε ρσής του.» του.» Υπογραµµίστηκε ότι σηµαντικός ήταν ο ρόλο ς στην αντιµετώπιση των προβληµάτων, ώστε να προχ ωρήσει το έργο του Γηροκοµείου, του Αντιδηµάρχου Γ. Κουµπέτσου και της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι ών και Εργων του ∆ήµου. Εκ µέρους του Κοινωφελού ς Σωµατείου «Άγιοι Μά ρτυρες» τυρες » µίλησε ο πρόεδρό ς του Νίκος Χατζής ο οποίο ς ευχαρίστησε τον ∆ήµαρχο και τους συνεργάτες του για την ανταπόκριση στο αίτηµά τους για ανέγερση Γηροκοµείου . Το ζητούµε νο να είναι βιώσιµο

Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:

Το έργο θα παραδοθεί αρχές του 2015. Το ζητούµενο εί ναι µε την ολοκ λήρωσή του, να λειτουργήσει άµεσα το Γηροκοµείο Μεγά ρων, µε ένα ευέλικτό και αποτελεσµατικό οργανισµό λειτουργίας, επίσης να υπάρχει τέτοια πρό βλεψη ώστε να είναι βιώσιµο στην λειτουργία του και όχι να « βουλιάξει» βουλιάξει » στα χρέη, χρέη όπως έχει συµβεί καιρούς µε άλλες κοινωφελείς υ πηρεσίες που δεν υπήρξε σχεδιασµός σωστής και διαρκούς χ ρηµατοδότησης. Επιπλέον ο ∆ήµος να επισηµάνουµε ότι θα πρέπει να διαχειριστεί το σηµαντικό αυτό έργο µε πλήρη διαφάνεια και τήρηση όλων των κανό νων που το διέπουν.

∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ Η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής επιθεώρησε τις εργασίες που συνεχίζονται µε εντατικούς ρυθµούς στο Κουλουριώτικο Μονοπάτι, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την πρόοδο του έργου, ύψους περίπου 4 εκατ. Ευρώ

Η

Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου, ∆ήµου στις 4 Ιουλίου προχώρησε σε επιθεώρηση – αυτοψία των αντιπληµµυρικών έργων στο Κουλουριώτικο Μονοπάτι Νέας Περάµου Μεγάρων, Μεγάρων τα οποία αποτελούν έργα µέγιστης σηµασίας για την περιοχή αυτή, που στο παρελθόν (1999) είχε υποστεί ευρεία καταστροφική µανία της πληµµύρας.

Φωτογραφίες από την επίσκεψη της Αντιπεριφερ ειάρ χη κα. Σταυρούλας ∆ήµου στο σηµείο των έργων.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Αντιπεριφερειάρχης βρέθηκε επί τόπου στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, σιών προκειµένου να παρακολουθήσει και να διαπιστώσει την πορεία των αντιπληµµυρικών έργων που περιλαµβάνει η ολοκλήρωση της διευθέτησής στο Κουλουριώτικο Μονοπάτι, βορειοδυτικά της πόλεως της Νέας Περάµου. Να σηµειώσουµε ότι στην αυτοψία συµµετείχαν ακόµα ο κ. Φλώρος (∆/ντης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής), η κα Ουρανού (Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής), εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας, καθώς και άλλοι τεχνικοί παράγοντες της Περιφέρειας Αττικής και της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής. Αφού επιθεώρησε τα έργα κατασκευής αντιπληµµυρικής προστασίας, που µ’ αυτά θα ολοκληρωθεί πλήρως η παρέµβαση µε την µέριµνα και ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής δήλωση η Σταυρούλα ∆ήµου: «Το έργο της «Β’ Φάσης Αντιπληµµυρικής Προστασίας Ν. Περάµου – Κουλουριώτικο Μονοπάτι – Ολοκλήρωση», Ολοκλήρωση», εξελίσσεται κανονικά. Στο χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης ύψους 3.947.146€ 3.947.146€ µε τη ανάδοχο εταιρία, στις 3/4/2013, έχει γίνει ήδη σηµαντική πρόοδος. πρόοδος Είναι ένα έργο που χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής. Ξεπεράστηκαν πολλές δυσκολίες, µετά τη χρεοκοπία του προηγούµενου αναδόχου, ώσπου να φτάσουµε στο σηµείο που είµαστε σήµερα. Πολύ σύντοµα οι καταστροφές που προκαλούνταν στην περιοχή από τους χείµαρρους θα είναι παρελθόν». παρελθόν». Να επισηµάνουµε ότι το έργο στο Κουλουριώτικο Μονοπάτι που κάνει η Περιφέρεια Αττικής µε µέριµνα της Αντιπεριφερειας, περιλαµβάνει εργασίες ανάσχεσης και ρύθµισης ροής, προστασίας πρανών, αναχώµατα και την κατασκευή µιας γέφυρας στην υπάρχουσα κοίτη. Ακόµα περιλαµβάνονται έργα κλειστού οχετού στην οδό Ν. Περάµου – Κανδηλίου και έργα εκβολής στη θάλασσα, θάλασσα ενώ τέλος πραγµατοποιούνται εργασίες για τη διάβαση της Νέας Εθνικής Οδού και της σιδηροδροµικής γραµµής.


4

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ! Στην πολυσύχναστη παραλία ανατολικά του «Μπούσουλα» από 12 έως 14 Ιουλίου να καινοτόµο εγχείρηµα θα λάβει φέτος χώρα για πρώτη φορά στην όµορφη τουριστική Κινέτα Μεγάρων, που βρίσκεται 12 χλµ δυτικά της πόλεως των Μεγάρων και στα σύνορα µε τον Νοµό Κορινθίας αλλά και της Περιφέρειας Αττικής µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου .

Στόχος της έκθεσης Κινέτας είναι γίνουν ευρέως γνωστά τα τοπικά αγροτικά προϊόντα Μεγάρων και οι επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής, εκάδες χιλιάδες περιοχής στους δεκάδες κατοίκους που διαµένουν είτε µόνιµα, είτε παραθεριστικά, παραθεριστικά αλλά και στους χιλιάδες που προσέρχονται για αναψυχή, Πρόκειται για την 1 η Αγροτική Εµπορική Εκθεση διασκέδαση και µπάνιο. Κινέτας, η οποία θα γίνει από 12 έως 14 Ιουλίου. Η έναρξη της έκθεσης θα γίνει στις 12 Στο µεταξύ ∆ήµος Μεγαρέων και συνδιοργανωτές Ιουλίου 19.30 απόγευµα, απόγευµα στο πλέον πολυ(Οµοσπονδία Οµοσπονδία Συλλόγων Κινέτας), σύχναστο και οργανωµένο (καταστήµατα, Κινέτας παρουσίασαν το πλαίσιο και τα δεδοµένα της νέας αυτής διοργάνωκαφέ, ταβέρνες κλπ) παραλιακό τµήµα σης. της Κινέτας. Πρόκειται για την παραλία σης Η έκθεση της Κινέτας Μεγάρων, όπως συνεκτιµούν από τον Hotel Μπούσου λας και ανατολιοι διοργανωτές, αποτελεί ουσιαστικά βήµα εξωστρέ- κά, η οποία στην πίσω πλευρά διαθέτει φειας της «Μεγάρων Γη» Γη» καθώς αναµένεται, αναµένεται να φιλο- σειρά νέων µεγάλων δρόµων, του νέου ξενήσει ε παγγελµατίες του πρωτογενούς αγροτικού σχεδίου πόλεως Κινέτας. τοµέα καθώς και εµπόρους και παρόχους υπηρεσιών. υπηρεσιών Στις 13 και 14 Ιουλίου η έκθεση θα παραΤον συντονισµό διοργάνωσης έχει αναλάβει η Επιµείνει από 10:00 έως 22:00 τροπή ∆ιοργάνωσης της « Μεγάρων Γη » (γίνεται τα Για όσους από την ευρύτερη περιοχή Μετελευταία χρόνια στα Μέγαρα κάθε Σεπτέµβρη). Οι γάρων και ∆υτικής Αττικής ενδιαφέροεµπειρίες της Επιτροπής θα συµβάλουν, τουλάχινται να πάρουν µέρος µε εκθεσιακό περίστον έτσι εκτιµούν οι διοργανωτές, για να στηθεί πτερο στην έκθεση Κινέτας, µπορούν να καλύτερα η νέα έκθεση. απευθύνονται στο 2296082747.

Έ

Σύντοµα η λἀκή αγορά Κινέτας Μεγάρων να σηµαντικό και ενδιαφέρον αίτηµα των χιλιάδων µόνιµων και µη κατοίκων της Κινέτας Μεγάρων, είναι η δηµιουργία πάγιας εβδοµαδιαίας λαϊκής αγοράς. αγοράς Ο ∆ήµος Μεγαρέων προωθεί τις ενέργειες για να λειτουργήσει λαϊκή στην περιοχή, περιοχή ώστε να εξυπηρετεί τους κατοίκους. Ο ίδιος ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι σύντοµα θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά κοινό, αλλά και για δίνοντας την ευκαιρία εξυπηρέτησης στο καταναλωτικό κοινό να βάλει φρένο στις καταναλωτικές διαρροές προς Κορινθία.

Έ

Αν θέλετε κάθε μέρα την «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

στο σπίτι σας ή το γραφείο σας μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης — αποστολής στείλτε μας σχετικό αίτημα στο e- mail

e@papasideri.gr


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ…

Στο «λεµονοστύφτη» και πάλι όσοι πληρώνουν Εφορία…

«Επιπλέον εξάντληση για τον «µισοπεθαµένο» µισοπεθαµένο» µικροµεσαίο επιχειρηµατία, επαγγελµατία και µισθωτό, χωρίς να αποδίδει ίχνος φορολογικής δικαιοσύνης το προωθούµενο φορολογικό νοµοσχέδιο», νοµοσχέδιο», τονίζει ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά

Θ

έση για το φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση, πήρε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά (και ∆υτικής Αττικής) µε ανακοίνωση του Προέδρου Ανδριανο ύ Μιχάλαρου (πρώην Αντινοµάρχης ∆. Αττικής). Σύµφωνα, µε τον Ανδριανό Μιχάλαρο, το φορολογικό νοµοσχέδιο το οποίο αναµένεται να ανακοινωθεί στην τελική του µορφή µετά τη δηµόσια διαβούλευση αποτελεί µια αποτυχηµένη απόπειρα του οικονοµικού Επιτελείου, Επιτελείου να περάσει τη φορολογία σε µια νέα εποχή. Όπως επισηµαίνει χαρακτηριστικά: «Καταρχήν η πρόθεση είναι καλή µόνο που, εάν ισχύσουν όσα αναφέρονται στο νοµοσχέδιο αντί να πάµε µπροστά, οπισθοδροµούµε! δροµούµε Αυτό αποδεικνύεται µε την αδυναµία του, να φορολογήσει τα πραγµατικά εισοδήµατα και τον πραγµατικό πλούτο ίσως λόγω µη βούλησης και πιθανόν εξαιτίας ανυπαρξίας υποδοµής. ∆εν διαφέρουν τα νέα δεδοµένα σε τίποτα από τις παλαιότερες εξίσου αποτυχηµένες απόπειρες εξορθολογισµού των φορολογικών βαρών. Θα µιλάγαµε για πραγµατική µεταρρύθµιση, εάν το προτεινόµενο νοµοσχέδιο άλλαζε τα τεκµήρια ή εάν τα καταργούσε και, εάν έδινε το δικαίωµα στην επιχείρηση να εκπίπτει δαπάνες, που ουσιαστικά κάνει και να µην υπάρχουν απαγορευτικές γραµµές επ’ αυτών. αυτών Η ουσία είναι ότι και αυτό το νοµοσχέδιο ασχολείται µε το, πώς θα εξαντλήσουµε και άλλο τον ήδη µισοπεθαµένο µικροµεσαίο επιχειρηµατία, επαγγελµατία, µισθωτό παρά µε το να χαράξει µια γραµµή πάνω στην οποία θα στοχεύει ο φορολογικός νόµος, στην ανάπτυξη µε την απονοµή φορολογικής δικαιοσύνης και καταµερισµού των φορολογικών βαρών. Με την κρίση και όλα τα δυσµενή αποτελέσµατά της σε κάθε επίπεδο της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, το µόνο που ενδιαφέρει την ηγεσία είναι να φορολογεί και επειδή δεν µπορεί να εισπράξει, νοµοθετεί ξανά και επιβάλλει εκ νέου φόρους, όπως τώρα! Και το πλέον κραυγαλέο είναι ότι πραγµατοποιεί και δύο - τρείς αλλαγές -ότι τάχα µου κάτι γίνεται- ή ότι κάτι απλουστεύει ή για τα µάτια του κόσµου. Για παράδειγµα, θεωρεί αλλαγή την τροποποίηση της υπερδωδεκάµηνης χρήσης! χρήσης Το προτεινόµενο φορολογικό νοµοσχέδιο απλώς επιβάλλει νέους φόρους και σε καµία περίπτωση δεν αποδίδει φορολογική δικαιοσύνη».

5


6

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

Οι φίλοι της Αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας Επιτροπής Ειρήνης το Σαββατοκύριακο στην Μάνδρα Ελευσίνας συναντήθηκαν ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΑΘΛΟ Ν ΣΤΗΝ Ψ ΑΘΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ…

Σε συνεργασία του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας µε τον ΑΟ «Θησέας» Θησέας»

ια ακόµη ενδιαφέρουσα αθλητική διοργάνωση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας τις επόµενες ηµέρες. Πιο συγκεκριµένα διοργανώνονται Αγώνες Ορεινής Ποδηλαδίας σε συνεργασία µε τον «Θησέα» ΑΟ. Οι αγώνες θα γίνει το ερχόµενο Σαββατοκύριακο. Σύµφωνα µε το δελτίο του ∆ήµου: «Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας σε συνεργασία µε τον Αθλητικό Όµιλο «ΘΗΣΕΑΣ» διοργανώνουν Αγώνες Ορεινής Ποδ ηλασίας (ΜΤΒ) το Σάββατο και την Κυριακή 13 & 14 Ιουλίου 2013. Πολλοί αθλητές επιλέγουν το φυσικό περιβάλλον και τους δασικούς δρόµους του ∆ήµου για την προπο νητική τους δραστηριότητα. δραστηριότητα Στον ίδιο τόπο θα διεξαχθούν φέτος οι Αγώνες καθώς ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας στηρίζει κάθε πολιτιστική και αθλητική δράση τόσο στα πλαίσια προώθησης του πολιτισµού και του αθλητισµού όσο και στην προσπάθεια ανάδειξης του τόπου µας µέσα από ανάλογες δράσεις.

Μ

Το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων – αθλητών αναµένεται να είναι ιδιαίτερα έντονο. έντονο Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα διοργανωθεί αγώνας µε τρία διαφορετικά σκέλη. Επίσης θα αποτελέσει πό λο έλξης για αθλητές από όλη την Ελλάδα, ενόψει του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος που θα διεξαχθεί µετά από 5 ηµέρες και θα αποτελέσει µία θαυµάσια αφορµή να ελεγχθούν δυνάµεις και εξοπλισµοί. Ταυτόχρονα µε το αγωνιστικό µέρος θα διεξαχθεί αγώνας ΟΠΕΝ στον οποίο δεν απαιτείται αγωνιστικό δελτίο, οπότε η συµµετοχή είναι ελεύθερη για όλους.»

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ &

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

Σε γνωστό ουζερί κοντά στην Κεντρική Πλατεία Ηρώων έγινε η καθιερωµένη ετήσια συνάντηση του καλοκαιριού

γινε στις 3 Ιουλίου η εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας όπως έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο πριν την έναρξη του καλοκαιριού, καλοκαιριού σε ουζερί-ψαροταβέρνα ψαροταβέρνα παρακείµενη στην πλατεία Ηρώων της Ελευσίνας. Σύµφωνα µε ενηµέρωση που είχαµε µε δελτίο της Επιτροπής Ειρήνης: «Παραβρέθηκαν δεκάδες φίλοι της ειρήνης, που δίνουν το παρόν τους και στις κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεµο, το περιβάλλον, τα ναρκωτικά, στη πάλη για καλύτερη ζωή, για την καλυτέρευση των συνθηκών υγείας, παιδείας, εργασίας. Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωµένη στον αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαµπράκη, Λαµπράκη που φέτος συµπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του (Μάης του 1963) από το αστικό κράτος και τους φασιστικούς, παρακρατικούς µηχανισµούς. Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση που διαµορφώνετε σήµερα µετά και από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα µας και στο ότι η αναζήτηση νέων πηγών κερδοφορίας οδηγεί στην όξυνση των ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων, αντιθέσεων τον ανταγωνισµό για το µοίρασµα αγορών και περιοχών, τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των δρόµων µεταφοράς τους, οδηγεί σε νέους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, µε θύµατα τους λαούς. Αναφέρθηκε και στον κίνδυνο µε την δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος για επέµβαση στη Συρία και στο Ιράν χρησιµοποιώντας ανθρωπιστικά και άλλα ψεύδη, όπως τα περί χρήσης χηµικών όπλων από τη Συριακή κυβέρνηση που προβάλλουν οι ΗΠΑ, η Ε.Ε, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ που στηρίζουν οικονοµικά,

Έ

µε όπλα και στρατιωτικές δυνάµεις τους ονοµαζόµενους «αντικαθεστωτικούς», αντικαθεστωτικούς», και ότι είναι δικαίωµα των λαών των χωρών αυτών να αποφασίζουν και να καθορίζουν την ηγεσία και την κυβέρνησή τους, όπως και οποιουδήποτε άλλου λαού. Επίσης αναφέρθηκε στις ευθύνες και στην πολιτική του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων της σηµερινής αλλά και της τρικοµµατικής, όπως και των προηγούµενων της Ν∆ του ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλων πολιτικών δυνάµεων, που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τάσσονται υπέρ των επεµβάσεων και της συµµετοχής της χώρας µας. Κάλεσε τους φίλους της ειρήνης, τις γυναίκες και τη νεολαία, να πυκνώσουν τις γραµµές της λαϊκής συµµαχίας, να εντείνουν τη δράση τους ενάντια στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, τις επεµβάσεις και απειλές, ενάντια στην ειρήνη µε το πιστόλι στον κρόταφο και στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννάει αυτή την επικίνδυνη κατάσταση. Η εκδήλωση έκλεισε µε καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε έντεχνο και λαϊκό τραγούδι από τους φίλους καλλιτέχνες της ειρήνης Βασίλη Μπιρµπάκο, Τασία Μπρέµπου και Κώστα Μαγκόπουλο, που κράτησαν συντροφιά στους παραβρισκόµενους µέχρι αργά το βράδυ, ενώ δεν έλειψε και ο χορός.» χορός.»


7

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΕΛΠΕ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ Γ. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ: «Ζητήστε βοήθεια από όπου πρέπει. Από τον κ. Χρηστάκη, από την Ecoeleusis.»

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: «∆εσµεύοµαι ότι θα το κάνω.»

Μ

ε την ευκαιρία της ενηµέρωσης των δηµοτικών συµβούλων της Ελευσίνας από τον πρόεδρο για τη συζήτηση – διαµαρτυρία που είχ ε η δηµοτική αρχ ή την προηγούµενη εβδοµάδα µε εκπροσώπους των ΕΛ ΠΕ, όσον αφορά στα περιστατικά ρύπανσης, ξέσπασε κόντρα ανάµεσα στη συµπολίτευση και την αντιπολίτευση κυρίως για το ποιός επέτρεψε την επέκταση των ΕΛ ΠΕ. Μ ε πρόταση των Κοντούλη και Λ ιάσκου αποφασίστηκε να έρθει το θέµα της ρύπανσης γενικότερα ως µοναδικό θέµα συζήτησης στο δηµοτικό συµβούλιο και να συµµετάσχ ουν στη συζήτηση πολίτες, φορείς και κινήσεις. Στην αρχ ή της συνεδρίασης βραβεύτηκε ο µαθηµατικός κ. Σπύρος Βασιλάκος και όλοι οι εθελοντές φοιτητές που βοηθούν στη λειτουργία του κοινωνικού φ ροντιστηρίου, κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ πριν λίγες ηµέρες.

«Υπάρχει Υπάρχει αιµορραγία νέων Ελλήνων επιστηµόνων προς το εξωτερικό και ελπίζω ότι αυτό θα σταµατήσει.» σταµατήσει.»

Κοντούλης Γιώργος: Αυτές οι προσπάθειες είν αι άξιες µίµησης από όλους. Οφείλω να κάΒασιλάκος: Ε ίναι ιδιαίτερη χαρά και τιµή να νω και µια προσω πική αναφορά σε µία από τις βρίσκοµαι εδώ στην πόλη που γ εννήθηκα και βραβευθέντες, την κ. Π αππά η οποία στερήθηµεγ άλωσα. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαρικε εκ της νοµοθεσίας αν και ήταν στον συνδυστήσω όλο το δηµοτικό συµβούλιο γι’ αυτή τη ασµό µας στην πρώτη θέση, να βρεθεί σε αυτό βράβευση. Θα βρίσκοµαι κοντά στον δήµο σε εδώ στο δηµοτικό συµβούλιο. ότι µπορώ να βοηθήσω για θέµατα εκπαίδευσης και έρευνας. Π ροτίθεµαι ν α δώσω σειρά Καµπάνης Γ αβριήλ: Οι άλλες σχολικές µονάεκλαϊκευµένων οµιλιών µε θέµα τη δηµιουργία δες απέριψαν την πρόταση του δήµου για τη του σύµπαντος, των γαλαξιών κ.λπ. λειτουργ ία του δηµοτικού φροντιστηρίου. Ο Η έρευνα ειδικά στο χώρο της φυσικής είναι λόγος ήταν είτε οι απόψεις του συνδικαλιστιπολύ ανταγωνιστική στην Ε λλάδα, παρά την κού τους οργάνου, είτε δυσλειτουργίες των ελλειπή χρηµατοδότηση. Οι άνθρωποι που διευθυντών. Στο 3ο δηµοτικό έγιν ε δυνατόν επέστρεψαν στην Ελλάδα, όπως κι εγώ, δίνου- αυτό γιατί η κ. Σοφικίτη ανέλαβε να κλείν ει το µε µεγάλο αγώνα ανταγωνιζόµενοι τις µεγάλες σχολείο γ ια το σκοπό αυτό. Μ όλις λυθούν αυδυν άµεις στην έρευνα όπως την Αγγλία και την τά τα ζητήµατα θα ξεκινήσουµε δηµοτικό φροΑµερική. Υπάρχει αιµορραγία ν έων Ελλήνων ντιστήριο και στην Κάτω Ελευσίνα. επιστηµόνων προς το εξωτερικό και ελπίζω ότι αυτό θα σταµατήσει. Πολύς κόσµος ρωτάει. ΣΕ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Έχουµε οικονοµικό πρόβληµα. Την έρευνα θα ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ κοιτάξουµε; Η έρευνα είναι παγ κοσµίως µοχλός ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ αν άπτυξης. Οι ερευνητές γ ια κάθε ένα ευρώ του µισθού τους φέρνουν στον προϋπολογ ισµό 3 ευρώ. Το κύριο µέληµά µας είναι τα ν έα Πρόεδρος: Θα ήθελα να σας κάνω µια ενηµέρω ση σχετικά µε την παράνοµη φόρτωση απαιδιά στα σχολεία και στα πανεπιστήµια. πορριµµάτων στη θέση Βλύχα. Όπως είναι γνωστό, παρά την διαφωνία της ∆ήµαρχος: Ε υχαριστούµε τον Σπύρο. Π ριν δηµοτικής αρχής, πραγ µατοποιήθηκε µεταφοαπό καιρό ο δήµος είχε κάνει έκκληση στους ρά ανακυκλώσιµων υλικών µέσω των παράτυνέους επιστήµονες να βοηθήσουµε τα πιο πων λιµενικών εγκαταστάσεων των περιοχών φτω χά παιδιά µε φροντιστήρια. Το δηµοτικό "Κρόνος" και "Βλύχα", µε προορισµό το κέντρο φροντιστήριο έκανε τα πρώτα του βήµατα. Ε ίµαι σίγουρος ότι του χρόνου θα έχουµε κα- αν ακύκλω σης στον Ασπρόπυργο. λύτερα αποτελέσµατα. Ν α ευχαριστήσω όλους Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία απαγοτους ανθρώ πους του δηµοτικού φροντιστηρί- ρεύεται η µεταφορά απορριµµάτων από µια ου. Οι φοιτητές που βραβεύονται γ ια την προ- Π εριφέρεια σε άλλη. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, σφ ορά τους είναι οι Γκούµα Ιωάννα, Καρκάνη εκδόθηκε ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Αναστασία, Καράπουρνου Άννα, Ντάρδα Αγγε- Π εριβάλλοντος και του Υπουργού Εσωτερικών, µε την οποία επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λική, Ντόκα Ε ιρήνη, Π αππά Μ αρίνα, Σοφικίτη µεταφορά των σκουπιδιών σε άλλη διοικητική Ελένη, Φουσκαρίδη Θεοδώρα. περιφέρεια της χώρας (γ ια να καλυφθεί η περίΣοφικίτη Ελένη: Πιστεύω ότι του χρόνου θα πτωση µεταφοράς από την Περιφέρεια Π ελοποννήσου στο ΧΥΤΑ Φυλής). είν αι όλα καλύτερα. Αυτό που βιώσαµε είναι Ε ξάλλου, η διαπεριφερειακή µεταφορά των ότι ο εθελοντισµός σε κάνει καλύτερο άν θρωπο. Ευχαριστώ που µου δόθηκε η ευκαι- αποβλήτων, δεν είναι σύµφωνη µε τις αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας, τις οποίες ρία να το ζήσω αυτό.

Όλοι θα βάλουµε πλάτη για να έχουµε µια επιτυχηµένη συγ κέντρωση.»

ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Από την επεξεργασία των ανακυκλώ σιµων αποβλήτων στο Κ∆ΑΥ, προκύπτει µεγάλο ποσοστό υπολειµµάτων κυρίως οργανικών, τα οποία µεταφέρονται γ ια ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής. Το ποσοστό αυτό δεν είναι µικρό, αφού σήµερα είναι περίπου 40%. Ε πίσης, ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει σχεδιασθεί για να υποδέχεται τα απορρίµµατα του Νοµού Αττικής και για τον λόγο αυτό χρηµατοδοτείται και από τους ∆ήµους της Αττικής. Μ ε την διαδικασία αυτή, ο ΧΥΤΑ Φυλής υποδέχεται απόβλητα από ∆ήµους που δεν είναι µέλη του Ε∆ΣΝΑ και δεν πληρώνουν γι αυτό. ∆εν είναι σε γνώση του δήµου, τυχόν περιβαλλοντικές µελέτες που επιτρέπουν την εκφόρτωση απορριµµάτων ή άλλων ρυπογόνων φορτίων στις προβλήτες του Κρόνου και της Βλύχας. Ε πίσης δεν έχουµε ενηµερωθεί για το αν ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει άδεια να υποδέχεται απόβλητα προς ταφή από άλλες Π εριφέρειες πλην της Αττικής και πιο συγ κεκριµένα αν έχει αδειοδοτηθεί για την παραλαβή αποβλήτων από την περιφέρεια προέλευσης των εν λόγω αποβλήτων. Καλούµε τις αρµόδιες αρχές ΟΛΕ και Λιµεναρχείο ν α προβούν στις δέουσες εν έργειες ώστε να µην επιτραπεί η εκφόρτωση απορριµµάτων και αν ακυκλώσιµων υλικών στον λιµένα της Ελευσίνας. Επίσης αναφέρουµε ότι ο κάτοχος των απορριµµάτων (εν προκειµένω είναι η Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης ΕΕΑΑ αλλά και η µεταφορική εταιρεία) είναι υπόχρεοι για την διασφάλιση της νοµιµότητας όχι µόνο για όσο διάστηµα τα απόβλητα είναι στην κατοχή τους αλλά µέχρι την τελική τους διάθεση. Έχουν λοιπόν υποχρέω ση να διασφαλίσουν ότι νόµιµα τα εν λόγω απόβλητα µεταφέρονται στις λιµενικές εγ καταστάσεις, νόµιµα στο Κ∆ΑΥ και τα υπολείµµατα της επεξεργ ασίας οδηγούνται προς ταφή νόµιµα σε αδειοδοτηµένη εγ κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούµε στις απαραίτητες νόµιµες παρεµβάσεις και εν έργ ειες για να αποτρέψουµε κάθε εκφ όρτωση του συγ κεκριµένου πλοίου µε ίδιο ή µε παρόµοιο φορτίο, και να προστατέψουµε την υγεία των πολιτών.

Καµπάνης: Την προηγούµενη Πέµπτη ειδοποιήθηκαν οι επικεφαλείς των συνδυασµών και τα µέλη της επιτροπής περιβάλλοντος του δήµου για διαµαρτυρία στα ΕΛΠΕ µε αφορµή τα οπτικά φαινόµενα ρύπανσης, αλλά και µετρήσιµη ρύπαν σης. Μας δέχθηκε ο κ. Ρούτσης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Σύσσωµοι συµφωνήσαµε ότι τα ΕΛΠΕ λειτουργούν απαξιωτικά απέναντι στο δήµο αφού δεν µας δίν ουν τα έγγραφα που ζητάµε και αφού τα φαινόµενα που παρατηρούνται δεν αντιµετωπίζονται από τα ΕΛΠΕ µε τον προσήκοντα τρόπο. Τους διαµηνύσαµε ότι αν τα φαινόµενα συν εχιστούν θα πάµε µε τους κατοίκους της πόλης µπροστά στην πύλη τους. Τα ΕΛΠΕ ανταπάντησαν ότι τα φαινόµενα έχουν µειωθεί και ότι θα πάρουν µέτρα ώστε να µειωθούν κι άλλο. Το ∆Σ πρέπει να είναι προετοιµασµένο όπως και όλη η πόλη για την επόµενη κίνηση διαµαρτυρίας. Τα ΕΛΠΕ είπαν ότι έχουν γίνει έλεγ χοι και η απορία µας είναι γιατί δεν κλήθηκε ο δήµος να εν ηµερωθεί.

« Ο κ. Ρούτσης προσπάθησε να υποβαθµίσει το περιστατικό της αυτοανάφλεξης.» αυτοανάφλεξης.»

Φαρµάκης Ταξιάρχ ης: Οι κύριοι των ΕΛΠΕ µας είπαν ότι έχουν κάν ει συναντήσεις µε τη δηµοτική αρχή και αυτό διαφοροποιεί τη στάση τους από το παρελθόν. Ε πίσης µας είπαν ότι χρηµατοδοτούν την αγορά οργάνων για τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Τα όριά τους είναι µέσα στα στάνταρ της Αµερικής και της Ε υρώπης. Ε πίσης είπαν ότι κάποιοι κάτοικοι θέλουν να κλείσουν τα ΕΛΠΕ κάνοντας ανώνυµες καταγ γελίες. Ισχυρίζονται ότι η ρύπανση έχει µειωθεί γιατί καίει φυσικό αέριο και όχι µαζούτ. Τον ρωτήσαµε γιατί αποκαλεί αναρµόδιο τον δήµο να κάν ει έλεγ χο στα ΕΛΠΕ, είπε ότι αυτό το έγγραφο που ανέφερε αυτά το συνέταξε η νοµική υπηρεσία. Ε πίσης µου είπε ότι το έγγραφο µε τα αποτελέσµατα γ ια το περιστατικό της Καθαρής ∆ευτέρας είναι εσωτερικό θέµα των ΕΛΠΕ και δεν µπορεί να µου το δώσει. Ε πίσης δεν ήταν θετικός γ ια on line ενηµέρω ση του δήµου για τις µετρήσεις. Ο κ. Ρ ούτσης προσπάθησε να υποβαθµίσει το περιστατικό της αυτοανάφλεξης. Η Π ρώτη Πόλη δηµοσίευσε ότι η επιτροπή περιβάλλοντος και «ο λαλίστατος σύµβουλος κ. Φ αρµάκης που του φταίνε όλοι εκτός από την καλή δηµοτική αρχή δεν δέχτηκε τη βοήθεια του καθηγητή πανεπιστηµίου Πατρών κ. Π ανδή.» Βρείτε το θάρρος κ. συνάδελφε να το πείτε. Αγαπητοί συνάδελφοι της Π ρώτης πόλης και κ. Τόλη. ∆εν µιλάν ε γ ια σκοινί στο σπίτι του κρεµασµένου. Έ χω δηµοσίευµα της Ε πικαρότητας 19-11-2008 όπου η τοπική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ µαζί µε την κεντρική αποδέχτηκε την επέκταση των ΕΛΠΕ. Το θέµα θα έρθει ως τακτικό θέµα στο Π ρέπει να λέτε όσα πρέπει γ ια όσους πρέπει δηµοτικό συµβούλιο και θα κληθούν όλοι και µόνο τότε δεν θα ακούτε αυτά που δεν οι φορείς να τοποθετηθούν επί του θέµα- πρέπει. Εσείς στείλατε την ανακοίνωση ο νοτος. µάρχης που καλεί τα µέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ να πάρουν αποστάσεις από την Ε πιτροΤΑ ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ πή Αγώνα που προσπαθεί να παίξει ρυθµιστικό ρόλο στην πολιτική της περιοχής µας. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Αυτός ήταν ο ρόλος της Πρώτης Πόλης κ. Τόλη και τώρα ωρύεστε. Γ . Τσουκαλάς: «Οι θέσεις µας απέναντι στη ρύπανση είναι ξεκάθαρες και κρυστάλλινες. Συνέχ εια στην σελίδα 8


8

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013 Συνέχ εια από την σελίδα 7

« Στις ερωτήσεις

του δηµάρχου οι απαντήσεις έρχονται µετά από 4 µήνες. Άρα τα ΕΛΠΕ δεν µας λογαριάζουν.» λογαριάζουν.»

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΕΛΠΕ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ

Τόλης Βασίλης: ∆εν κατάλαβα τη στάση σου και τον τόνο της φωνής σου. Ε ίσασταν εσείς κ. Φαρµάκη που γράφατε καθηµερινά ότι η ευθύνη είν αι µόνο της Νοµαρχίας και όλα καλώς καµωµένα από τη δηµοτική αρχή. ∆εν θα απολογηθώ. Το έχουµε πει πολλές φορές. Ε ίδατε απόφαση Ν οµαρχιακού συµβουλίου που εν έκρινε την περιβαλλοντική µελέτη των ΕΛΠΕ; ∆εν θα χρεωθώ ποτέ την ευθύνη άλλων. Κι εσύ ήσουν µέλος µιας δηµοτικής οµάδας στη διοίκηση του τόπου και ο λαός της Ελευσίνας ξέρει. Μην ξύνεις πληγ ές. Ήρθα κι εγώ µαζί σας στην πρώτη επίσκεψη στα ΕΛΠΕ. Και πήγ ατε και προχτές. Όλοι οι ειδήµονες γ ια να κουβεντιάσετε τι; Το πρόβληµα του δηµάρχου ήταν µην γίνει περιστατικό στα Α ισχύλεια. Ε κφράσαµε κι εµείς την επιθυµία να συµµετάσχουµε στην Ε πιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά τη φτιάξατε για άλλοθι. Άλλα συµφωνήσαµε άλλα κάναµε. Ο κ. Φαρµάκης είπε ότι η επικοινωνία της δηµοτικής αρχής µε τα ΕΛΠΕ είναι καθηµεριν ή. Αυτό δεν το ξέραµε. Άρα ποιός έχει τη µεγάλη ευθύνη για τη σηµερινή κατάσταση; Ό,τι έγινε έγινε, θα πρέπει να ζήσουµε µαζί µε τα ΕΛΠΕ. Αλλά πρέπει να µπουν και κάποιοι κανόν ες. Στη διαµαρτυρία θα είµαστε εκεί πάντως. Στις ερωτήσεις του δηµάρχου οι απαντήσεις έρχονται µετά από 4 µήν ες. Άρα τα ΕΛΠΕ δεν µας λογαριάζουν. Μήπως έχουµε κι εµείς ευθύνη σε αυτό; θα πάρουν µέτρα. Τι τους εµπόδισε να το κάνουν µέχρι σήµερα; Μ ετά από 2,5 χρόν ια που είµαστε εδώ, θα ήθελα να ρωτήσω µερικά πράγµατα. Π ιστεύετε ότι σε αυτό το διάστηµα εγώ και ο συν δυασµός µου ακολουθήσαµε το δρόµο της δηµαγωγίας; Αποσκοπούσαµε να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις και όχι να συνεισφέρουµε στο έργο; Κάναµε χαµηλού επιπέδου αντιπολίτευση; Ή ότι ο συνδυασµός µου και δεν µπορούσε και δεν ήθελε να ξεπεραστούν τα προβλήµατα της πόλης; Έχουµε κουβεντιάσει εκατοντάδες θέµατα και ξέρετε καλά ποια ήταν η συνεισφορά µας. Εµείς προκαλέσαµε έκτακτο θέµα για τη διακίν ηση επικίνδυνων φορτίων στο λιµάνι. εµείς είπαµε για το jumbo που λειτουργ εί στην παραλία, γ ια το Κ∆ΑΥ, που δεσµευτήκατε ότι θα καλέσετε την εταιρεία για να κουβεντιάσουµε ότι δέχεται απορρίµµατα από δεκάδες δήµους. Ή από τα χιλιάδες ευρώ γ ια το Στρίφι δεν πήγε ούτε ένα στην περιοχή. Εµείς τα καταγγείλαµε όλα αυτά. Και ο Τόλης δεν έχει καµιά ευθύνη για τη λειτουργ ία των

σουν από κοινού. Η E coeleysis µας αποκάλεσε «κατ΄ ευφηµισµόν επιτροπή περιβάλλοντος». Π ρέπει να απαντηθεί. Λ ιάσκος ∆ηµήτρης: Καταλήξαµε σε κοκοροµαχίες. Ο κ. Κοντούλης έκαν ε µια πρόταση και ο δήµαρχος την έκαν ε δεκτή. Να έρθει ως µοναδικό θέµα αυτή η συζήτηση µε όλα τα κινήµατα και τους φορείς της πόλης. Πρόεδρος: ∆εν είπε αυτό ο κ. Κοντούλης. ΕΛΠΕ. Ο Τόλης εκπροσωπούσε τη Νοµαρχία κατά των ΕΛΠΕ. Το πάθος γ ια τις εκλογές σας έπιασε πολύ νωρίς. Είστε 12 χρόνια πολιτική αρχή, έχετε γίνει κατεστηµένο. Πρόεδρος: Ο δήµος Ελευσίνας δεν έχει δώσει άδεια λειτουργίας στο Κ∆ΑΥ. Αυτή την είχε δώ σει η Νοµαρχία.

∆ήµαρχος: ∆εσµεύοµαι ότι θα το κάνω. Λ εβέντη Αγγελική: Π ήραµε ένα e-mail όπου µας καλούσαν την επόµενη ηµέρα από την ηµέρα που το λάβαµε να παρευρεθούµε µπροστά στην Π ετρόλα για να µιλήσουµε µε τον κ. Ρούτση. Π οιός ορίζει ποιά ήταν η αντιπροσω πεία του ∆Σ αν δεν είναι το ίδιο το ∆Σ; Πέντε άν θρωποι αυτοβαφτίστηκαν αντιπροσωπεία του ∆Σ και πήγαν εκεί και ο δήµαρχος µας κάν ει µαθήµατα δηµοκρατίας. Και ο εκπρόσωπος της Π ετρόλα τους είπε. Αλλά τίποτα εγγράφως. Τα µέτωπα είναι ανοιχτά, εσείς δεν έχετε πάρει απόφαση ακόµη να τοποθετηθείτε για τη ρύπαν ση των ΕΛΠΕ. Π ρο διµήνου είχα ρωτήσει ποιές επιστολές στάλθηκαν στα ΕΛΠΕ από το δήµο και ποιές ήταν οι απαντήσεις. ∆εν πήρα απάντηση. Ε πίσης είχα ρωτήσει και ποιές χορηγ ίες πήραµε τα τελευταία τρία χρόνια και µου απάντησε µόνο η κοινωφελής.

∆ήµαρχος: Συµφωνώ µε αυτό που είπε ο κ. Τόλης. Έχουµε µια υφιστάµενη κατάσταση και πρέπει να βάλουµε κανόν ες. ∆εν αναµόχλευσα το παρελθόν γιατί ένας «εµφ ύλιος» θα αποδυνάµωνε τον κοινωνικό έλεγ χο στην Π ετρόλα και σε κάθε ρυπογόνα βιοµηχανία. Γιατί αναµοχλεύεται αυτός ο διχασµός που στοχεύει στην υπονόµευση της δηµοτικής αρχής ενώ στην ουσία συµφωνείτε µε την πολιτική µας; Θέλουµε ένα πλατύ ριζοσπαστικό κίνηµα γ ια την Ελευσίνα; Ή θέλουµε να υπονοµεύσουµε αυτή την κίνηση; Η δική µας πολιτική είναι του καθηµερινού έλεγχου και της διαφάνειας. Πρόεδρος: Το e-mail ίσως ήταν λίγο ασαφές. Αλλά δεν µε πήρατε τηλέφωνο για διευκρινίΚοντούλης Γιώργος: Κανείς δεν αµφισβητεί σεις όπως συνήθως κάνετε. Ε ίστε η τελευταία ότι οι κινήσεις που γίνονται δηµιουργούν ένα που µπορείτε να κάν ετε µάθηµα όσον αφορά δίπολο. Η κοινή πρόταση που έγινε εδώ µέσα τη διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής γ ια είν αι η πρωτοβουλία µιας επιτροπής. Και απο- τους πολίτες. Γιατί η δηµοτική αρχή έχει κάνει φασίσαµε να µιµηθούµε τους µεγάλους ευρω - πολλές προσφυγές κατά της Π ετρόλα και παϊκούς δήµους στον έλεγχο των ρύπων. άλλων, αλλά δεν έχω δει την υπογραφή σας Μην γυρίζετε στο παρελθόν. Αυτό είναι γνωσε αυτές. στό. Σταµατήστε να επικοινωνείτε µέσω εφηµερίδων. Ας συζητήσουµε εδώ. Ε πίσης η πόλη ∆ήµαρχος: Όσοι θέλουν να κάνουν άλλες στερείτε ανταποδοτικών. Συναντάµε ένδικη κινητοποιήσεις είναι ελεύθεροι να τις κάνουν. άµυνα από τη Χαλυβουργ ική και την πετρόλα Ε µείς πήγαµε και είπαµε στον κ. Ρούτση ότι από ότι διεκδικούµε. Χάνουµε το τέλος περιείν αι η τελευταία φορά που γίν εται κάτι τέτοιο. βάλλοντος. Κ. ∆ήµαρχε πάρτε πρωτοβουλία να Μ ετά από τηλεφωνήµατα κατοίκων τους αναµαζέψετε τους επικεφαλείς των συνδυασµών γ κάσαµε και κατεβήκαν στην πλατεία και απογια να συζητήσουµε τι θέλουµε. Εγώ στα θέδέχθηκαν ότι υπάρχουν οσµές. µατα περιβάλλοντος είµαι µαζί σας. Θα σας Οι θέσεις µας απέναντι στη ρύπανση είναι στηρίξω σε αυτά τα θέµατα. Και λάθος να ξεκάθαρες και κρυστάλλινες. Όλοι θα βάλουµε θέλετε ν α κάνετε δεν θα σας το επιτρέψω. πλάτη γ ια να έχουµε µια επιτυχηµένη συγ κέΖητήστε βοήθεια από όπου πρέπει. Από τον κ. ντρωση. Χρηστάκη, από την E coeleusis. Πρώτη φορά στην Ελευσίνα µια επιτροπή βοηθάει το έργο Μαΐλης Νικόλαος: ∆εν µπορεί να υπάρξει του ∆Σ. αν άπτυξη από βιοµηχανικές επιχειρήσεις που µον αδικό σκοπό έχουν την κερδοφορία και ταυτόχρονα να είναι προς όφελος του λαού της Ελευσίνας. ∆ηλαδή ότι θα τους εξασφαλίζουν και εργατικά δικαιώµατα και ένα καλό περιβάλλον. Μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίζουν ούτε την ανθρώ πινη ζωή. Γι’ αυτό αρνηθήκαµε να συµµετάσχουµε στην επιτροπή αφ ού ο µόνος της σκοπός είναι να αποπροσανατολίσει το λαό της Ελευσίνας. Στόχος µας είν αι ο αγώνας για την ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Ε µείς ρωτάµε. Τι πόρισµα έχει βγάλει η επιτροπή για την επικινδυνότητα της λειτουργ ίας των ΕΛΠΕ σε ρύπανση όσο και για τον κίνδυνο ενός βιοµηχανικού ατυχήµατος. Τι θα διεκδικήσετε µε τις κινητοποιήσεις και πω ς θα τις επιβάλλετε; Μ ην ακούει ο κόσµος κινητοποιήσεις και αγώνες και νοµίζει ότι κάτι γίνεται.

Κοντούλης: Ο κ. Λιάσκος βελτιώνει την πρότασή µου. Καµπάνης Γ αβριήλ: Μ ε τον κ. Πανδή προσπαθήσαµε να επικοινωνήσουµε γ ια να συµβάλλει στο θέµα. Σε καµιά περίπτωση δεν αληθεύει αυτό που ειπώθηκε ότι η επιτροπή δεν θέλει τον κ. Π ανδή. Χρειαζόµαστε τη στήριξη πολλών επιστηµόνων και τους έχουµε καλέσει να στελεχώσουν την επιτροπή. Ζητήσαµε από τον κ. Π ανδή ν α συµβάλει και µάλιστα µε κάποια οικονοµική συµφωνία γιατί έτσι είν αι πιστεύουµε πάντα ποιο αποτελεσµατικό. Πολλοί πολίτες έχουν συνεισφέρει στα θέµατα του περιβάλλοντος. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους τιµάµε και όχι να τους απαξιώνουµε αναιτιολόγητα µε χαρακτηρισµούς.

« Η δηµοτική αρχή µπορεί να έχει κάνει παραλείψεις και δέχοµαι κάθε ευθύνη, όµως τα ΕΛΠΕ πρέπει να έρχονται εδώ να δίνουν εξηγήσεις.»

Λ ινάρδος Παναγιώτης: Θα διαφωνήσω µε τον κ. Λιάσκο. Συζητάµε πολύ σοβαρά θέµατα που πρέπει να γνωρίζει ο κόσµος. Υπάρχουν δηµοσιεύµατα που πολλές φορές είναι µονοµερή και µονόπλευρα και δηµιουργούνται παρεξηγ ήσεις. Όταν µιλάµε γ ια τα ΕΛΠΕ κάποιοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Π ροκλήθηκα εµµέσω ς και από το δηµοσίευµα και από αυτά που ακούστηκαν. Άδεια οικοδοµής για τα ΕΛΠΕ έδω σε η πολεοδοµία της Ν οµαρχίας 6 Αυγούστου που υποτίθεται ότι είναι κλειστή. Ε µείς µε τον κ. Χρηστάκη πήγαµε αυτόφωρο τον εργολάβο. ∆εν µπορούµε λοιπόν να αγνοούµε πράγ µατα που έγιναν. Μέχρι σήµερα ρύπαινε η Π ετρόλα και λέγαµε ότι έγινε επί χούντας. Και τα τελευταία χρόν ια οι διαπλεκόµενες µε τον Λάτση κυβερνήσεις ορίζουν τις πολιτικές. Στη Ρ αφήνα και στο Λαύριο έχω δει δύο εξαιρετικά λιµάνια. Μ όνο η δική µας παράκτια ζώνη είναι τριτικοσµική. Ενέργ ειες γι’ αυτό το χάλι µε καταγγελίες και αυτόφωρα έκαναν 2-3 συγ κεκριµέν οι άνθρωποι από ‘δω µέσα. Στα ΕΛΠΕ εµείς δεν βάλαµε εργαζόµενους, αντίθετα µε νοµαρχιακούς συµβούλους που έβαλαν τα παιδιά τους. εγώ δεν έβαλα κανένα. Και κάποτε κάποιοι αποχωρούσαν από τις δηµοτικές οµάδες γ ια να µην συµµετάσχουν. Αναφέρθηκε το Στρίφι που έχει γίνει πιπίλα για κάποιους. Μπορεί να έγιναν αλλού τα έργα αλλά η διαχείριση είναι εντελώς καθαρή και τη γνωρίζει και κορυφαίο στέλεχος της παράταξής σας. Έγιναν έργα σε γειτονική περιοχή. Π ρέπει να αναγνωρίσετε αυτό το λάθος σας. Η δηµοτική αρχή µπορεί να έχει κάνει παραλείψεις και δέχοµαι κάθε ευθύνη, όµως τα ΕΛΠΕ πρέπει να έρχονται εδώ να δίνουν εξηγήσεις. Γιατί όταν κόπτονταν να κάνουν την επένδυση ήρθαν στο δηµοτικό συµβούλιο, όλο το επιτελείο τους. Από εκεί και πέρα το κράτος λειτουργεί υπέρ των ολιγαρχών και των βιοµηχάΦαρµάκης: Συµφωνούµε όλοι ότι θα πρέπει νων. Π αρακαλάτε να µην έχουµε καν ένα ατύόλοι να επαγρυπνούµε γ ια τη λειτουργία των χηµα σαν του ΄89 γιατί τότε θα φταίµε όλοι. ΕΛΠΕ. Η Π ρώτη Πόλη βιάστηκε να βγάλει αυτή Ε µείς το µόνο που λέµε είναι να δούµε ποιοι την ανακοίνωση για να κερδίσει τις εντυπώ σεις καρεκλοκένταυροι έδωσαν τις άδειες περιβαλτης πόλης. ∆εν µπορείτε να αποποιηθείτε τις λοντικών µελετών. ευθύνες σας. Η δηµοτική αρχή και τα κινήµατα πόλης συναντώνται και µπορούν να δράΡεπορτάζ :Τρύφων Καραβούλιας


9

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

Η Η ΜΕ ΡΙ ∆ Α Π.Ε.∆.Α. Α ΠΕ ∆ ΕΙΞ Ε Λ ΟΓ Ω Μ Ε Γ Α ΛΗ Σ ΣΥΜ Μ ΕΤ ΟΧ ΗΣ Ο ΤΙ Η Α Γ ΟΡ Α «∆Ι Ψ Α » ΓΙ Α Τ ΡΟ Π ΟΥΣ Ε ΠΙ Χ ΕΙΡ Η Μ ΑΤ ΙΚ ΟΥ ∆Ι ΕΞ Ο∆ Ο Υ ΠΡ ΟΣ Τ Η Ν Α ΝΑ Π ΤΥΞ Η

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΗΘΕΙ Η ΥΦΕΣΗ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ως Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής αισθάνομαι ότι έχω καθήκον να συνδράμω τους επιχειρηματίες της περιοχής μας και μάλιστα τώρα την περίοδο της μεγάλης κρίσης»

Η

επιχ ειρηµατικότητα και η χρηµατοδότησή της, αποτελούν δύο σηµαντικά σηµεία αναφοράς για φυγή από την κρίση και τον κατήφορο που χαρακτηρίζει την επιχειρηµατικότητα στην ∆υτική Αττική τα τελευταία 5 χρόνια, µε εκατοντάδες «λουκέτα», υπολειτουργίες και µείωση κύκλου εργασιών. Η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής, θέλοντας να στηρίξει την επιχειρηµατικότητα στην περιοχ ή, ενηµερώνοντας καταλλήλως και αρµοδίως, πως µπορεί να γίνει σήµερα ένα βιώσιµο επιχειρείν, µε εξεύρεση πόρων χρηµατοδότησης και τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση, πραγµατοποίησε ηµερίδα για το «Επιχ ειρείν στην ∆υτική Αττική». Η ηµερίδα που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και φάνηκε από την συµµετοχή του κοινού, που κατέκλυσε την αίθουσα εκδηλώ σεων και συνεδριάσεων της Αντιπεριφέρειας στο κτίριο διοίκησης (πρώην Νοµαρχίας) στην Ελευσίνας. Το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας περιγράφοντας την σηµαντική αυτή συνάντηση επιχειρηµατικού κόσµου στην ηµερίδα αν αφέρει σε δελτίο του: Η ηµερίδα που διοργανώθηκε είχε τον διακριτικό τίτλο: «ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ» Νέος Επενδυτικός Νόµος και Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση. Ν α σηµειώσουµε πως τις εργασίες της ηµερίδας χαιρέτισαν η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέµατα ΕΣΠΑ και καινοτοµίας κος Λ εωνίδας Αθανασιάδης. Από την πλευρά της η κ. Ευαγγελία Σταυρινάκη από το ΕΤΕΑΝ µε εισήγησή της ενηµέρωσε τους παρεβρισκόµενους σχετικά µε Πρόγραµµα του ΕΤΕΑΝ: Επιχειρηµατική Ε παν εκκίνηση. Ο προϊστάµενος του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Εεριφέρειας Αττικής κος Αριστείδης ∆ανιήλ παρουσίασε και ανέλυσε τον Αναπτυξιακό Νόµο. Τόσο η κα Σταυρινάκη όσο και ο κος ∆ανιήλ µετά το τέλος των εισηγήσεών τους δέχθηκαν και απάντησαν σε ερωτήσεις πους τους απευθύνθηκαν. Ε ίναι αναγ καίο να επισηµάνουµε πως στην ηµερίδα εκτός από το πλήθος των επιχειρηµατιών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα, παραβρέθηκαν οι: Ελευθέριος Παπαελευθέρης (Αντιδήµαρχος Μεγάρων), Ανδριανός Μιχάλαρος (Πρόεδρος ΒΕΠ), Θεµιστοκλής Γ ιαννικάκης (∆ιευθυντής ΙΚΑ Ελευσίνας και Περιφερειακός Σύµβουλος), καθώς και ο κος Φασουλής (∆ιευθυντής του Υποκαταστήµατος της Γενικής Τράπεζας Ελευσίνας) , η κα Αγγέλου και ο κος ∆ρόσος (∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ∆. Φυλής). Επίσης παρόντες ήταν όλοι οι ∆ιευθυντές της Π .Ε. ∆υτικής Αττικής, ενώ το συντονισµό της συζήτησης είχε αναλάβει ο ∆/ντής Ανάπτυξης της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής κος Γεώργιος Στρατιδάκης.

Η Στ αυρούλα ∆ήµου στ ην εισήγησή τ ης Η Αντιπεριφερειάρχης κ. ∆ήµου αφού πρώτα καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους συµµετέχοντες στην ηµερίδα ανέφερε µεταξύ άλλων: «Ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, φίλες

και φ ίλοι, πως βρισκόµαστε σε ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον µε τις επενδύσεις να έχουν παγώσει, πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν, εργαζόµενους να χάνουν τις δουλειές τους και εύρωστες και δυνατές επιχειρήσεις να βλέπουν µε αβεβαιότητα το µέλλον. Η κατάσταση είναι πρωτοφανής για τα χρονικά µας και όλοι λίγο έως πολύ προσπαθούµε να προσαρµοστούµε στις νέες συνθήκες της αγοράς. ∆υστυχώς όµως δεν µπορούµε να προβλέψουµε οποιαδήποτε µέτρα µπορεί να προκύψουν από το µνηµόνιο και τις ντιρεκτίβες της τρόικας. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι θα πρέπει να σηκώσουµε τα χέρια ψηλά. Η παραίτηση από τον αγώνα της διατήρησης και ανάπτυξης των επιχ ειρήσεων κατά την άποψή µου ισοδυναµεί µε το θάνατο». Στην συν έχεια υπογράµµισε: «Ως Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής αισθάνοµαι ότι έχω καθήκον να συνδράµω τους επιχειρηµατίες της περιοχ ής µας και µάλιστα ΤΩΡΑ. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Το επιχειρείν αυτή την περίοδο το βλέπω σαν µια αχτίδα φωτός για την τοπική µας οικονοµία. Που µε σκληρή δουλειά, υποµονή και µεθοδικότητα θα επαναφέρει την τάξη. Και η περιοχ ή µας έχει ένα ισχυρό πλεονέκτηµα έναντι της υπόλοιπης Αττικής: Γνωριζόµαστε όλοι µεταξύ µας και µπορούµε να αλληλοϋποστηριχτούµε. Ανάλογη είναι και η βούληση του Περιφερειάρχη, του Γ ιάννη του Σγουρού, ο οποίος χαιρετίζει ολόθερµα την σηµερινή µας συνάντηση. Από την ανάληψη των καθηκόντων µας ξεκινήσαµε τον αγώνα για την ενίσχ υση των επιχειρηµατικών προσπαθειών στη ∆υτική Αττική. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώθηκε στα κυρίαρχα θέµατα που έχουν εστιάσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις της περιοχής. Ε ιδικότερα έχουν ήδη γίνει και θα συνεχι-

στούν σειρά συναντήσεων, δράσεων και εν εργειών για θέµατα όπως η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η πάταξη του παραεµπορίου και την ασφ άλεια στην εργασία. Επίσης, δίνουµε έµφαση στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και κοινοτικών πόρων που προέρχονται είτε από το ΠΕΠ είτε από άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα τα οποία µπορούν να αποδειχθούν σανίδα σωτηρίας για µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων και µοχλός ανάπτυξης για άλλες. Η Π εριφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής προτίθεται να βοηθήσει στην κατεύθυν ση αυτή και να συνδράµει αποφασιστικά προς όφελος των επιχειρήσεων. Ήδη ξεκινήσαµε σειρά ενηµερωτικών εκδηλώσεων που προγραµµατίζουµε στην κατεύθυν ση της ενηµέρωσης επιχ ειρήσεων και πολιτών για τα προγράµµατα που τρέχ ουν και θα τρέξουν. Σε ότι αφορά στη χρηµατοδότηση επιδιώκουµε την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια εξασφάλισης ρευστότητας. Μ ετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα πρέπει τα χρήµατα αυτά να ενισχύσουν την πραγµατική οικονοµία. Σηµαντικό ρόλο παίζει σε αυτή την προσπάθεια και το ΕΤΕΑΝ µε το οποίο θέλουµε να έχ ουµε άµεση συνεργασία ώστε να σας εξηγ ήσει µε ποιο τρόπο µπορείτε να αξιοποιήσετε τα πλεονεκτήµατα που δίνουν τα νέα προγράµµατα στην χρηµατοδότηση των επιχ ειρήσεων. Τέλος σε συνεργασία µε τους θεσµικούς επιχειρηµατικούς φορείς προσβλέπουµε στη δηµιουργία δικτύου προσφορών των επιχειρήσεων της ∆υτικής Αττικής προς τους καταναλωτές µε στόχο την εξεύρεση κινήτρων για την ενίσχυση των τοπικών αγορών και την εν ίσχυση του εισοδήµατος των καταναλωτών που πλήττεται από τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. Η διοργάνωση της σηµερινής συνάντησης εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχ ειρηµατικότητας. Π ιστεύω ότι τα προγ ράµµατα που θα παρουσιαστούν σήµερα µπορούν και πρέπει να αποτελέσουν µια ανάσα για τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων επιχειρήσεων, αλλά και µια ευκαιρία χρηµατοδότησης για τους υποψήφιους επιχειρηµατίες της περιοχής προκειµένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηµατικά τους σχ έδια και πρέπει να

σας πω ότι είµαι αποφασισµέν η να συνδράµω προς αυτή την κατεύθυνση. Είµαστε βέβαιοι ότι µέσω της συνάντησης αυτής θα µπορέσετε να λύσετε τις απορίες σας, να ενηµερωθείτε γ ια τις ευκαιρίες που προσφέρονται και να διευκολυνθείτε στην καλύτερη δυνατή σύνταξη των προτάσεών σας. Για όλα τα θέµατα αυτά η πόρτα µας είναι ανοιχτή και πέραν της εκδήλωσης. Ό ποιοι και όποτε το θελήσετε µπορείτε να επισκέπτεστε το γραφείο του ∆ντη Ανάπτυξης κ. Στρατιδάκη είτε για να σας βοηθήσει άµεσα είτε για να σας κατευθύνει στη σωστή κατεύθυνση. Ε πίσης πιστεύουµε ότι πέρα από την πεπερασµένη και δυστυχώς φθίνουσα εγχώρια αγορά, θα πρέπει να εξετάσετε την πιθανότητά της αξιοποίησης των προσφερόµενων από την Πολιτεία χρηµατοδοτικών εργαλείων στοχεύοντας και στις διεθνείς αγορές. Τα βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή είναι δεδοµένα: διερεύνηση των χρηµατοδοτικών εργαλείων όπως είναι και αυτά που θα σας παρουσιαστούν σήµερα. Ειδικότερα θα πρέπει να µετρήσετε την αποδοτικότητα και το όφελος κάθε µεθόδου καθώς και να αξιολογήσετε κατά πόσο ταιριάζει στην επιχείρησή σας λήψη απόφασης µετρώντας το επιχ ειρηµατικό ρίσκο προετοιµασία της επιχείρησης και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτηµάτων Σε κάθε περίπτωση οι προσπάθειες σας πρέπει να φιλτράρονται από την καθολική εφαρµογή απολύτως νοµίµων και νοµότυπων διαδικασιών, την προώθηση δράσεων µε σεβασµό και ευλαβική προστασία στο φυσικό µας περιβάλλον και την αµοιβαιότητα των συµφερόντων τοπικής κοινωνίας και επιχειρηµατιών. Επίσης θα σας προτείναµε, σεβόµενοι την περιοχή που φιλοξενεί την δραστηριότητά σας, ν α δώσετε προτεραιότητα στην απασχόληση σε κατοίκους της περιοχής ώ στε να εκµεταλλευτείτε και το πλεονέκτηµα της εύκολης πρόσβασης των εργαζοµένων στις επιχ ειρήσεις σας, αλλά και την κινητικότητα χρήµατος στην τοπική αγορά». Στην συνέχ εια η Αντιπεριφερειάρχ ης έδωσε το λόγο στην κα Σταυρινάκη από το ΕΤΕΑΝ για να εξηγήσει µε ποιο τρόπο µπορούν να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήµατα που δίνουν τα νέα προγράµµατα στη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, γνωρίζοντας, λόγω της πρωτόγνωρης οικονοµικής κρίσης, τη δυσκολία στην κάλυψη της ίδιας συµµετοχ ής από τους επιχειρηµατίες. Τέλος ο Εντεταλµένος Σύµβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέµατα ΕΣΠΑ και καινοτοµίας κος Αθανασιάδης στο χαιρετισµό έδωσε διαβεβαιώσεις ότι από πλευράς της Περιφέρειας Αττικής γίνονται τα αδύνατα δυνατά προκριµένου να αρχίσει η ροή των επιχορηγήσεων. Τέλος δίνεται µεγάλη προσοχή στο να τηρηθούν οι προθεσµίες και τα χρονοδιαγράµµατα, ώστε µην ταλαιπωρούνται οι επιχειρηµατίες.


10

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΠΑΝΤΖΑΣ:

«Η Παιδιατρική Κλινική του «Ασκληπιείου», παρά την παράλληλη εφηµερία του «Θριασίου» Νοσοκοµείου Ελευσίνας δέχεται µέχρι 50 παιδιά» Ερώτηση στον Υπουργό Υγείας για την διατήρηση της εφηµερίας της Παιδιατρικής στο Νοσοκοµείο της Βούλας ρώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής ΣΥΡΙΖΑ Εκµ Γ. Πάντζας και άλλοι Βουλευτές του κόµµατος, ζητώντας την διατήρηση της εφηµερίας της Παιδιατρικής Κλινικής του Ασκ ληπιείου Βούλας και ενίσχυση της µονάδας, καθώς είναι απολύτως αναγκαία. Μάλιστα τονίζει ότι εφηµερεύει τις ίδιες µέρες µε την Παιδιατρική Κλινική του ΓΝ «Θριάσιο» Θριάσιο» της Ελευσίνας και παρ’ όλα αυτά δέχεται έως και 50 παιδιά! Αναφέρει ο Βουλευτής: «Η Παιδιατρική µονάδα του Ασκληπιείου Βούλας, της οποίας τη λειτουργία διατηρούν µε νύχια και µε δόντια τον τελευταίο καιρό οι δυο εναποµείναντες ιατροί, ιατροί αντί να αναβαθµιστεί, αποσύρεται από τη Γενική Εφηµερία του Ασκληπιείου Βούλας µε απόφαση της διοίκησης του Νοσοκοµείου, λόγω έλλειψης ιατρών, οδηγώντας έτσι σε περαιτέρω συρρίκνωση των προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριµένα, µέχρι τη δηµοσίευση των νέων οργανισµών των νοσοκοµείων, η Παιδιατρική κλινική είχε έξι παιδίατρους. Με το νέο οργανισµό τυπικά οι θέσεις έγιναν τέσσερις, µε τις δύο από αυτές να παραµένουν δεσµευµένες, έως ότου στελεχωθούν µε διαδικασίες προκηρύξεων και κρίσεων ιατρών. Στην ουσία η παιδιατρική κλινική έµεινε µε δύο ιατρούς, τη ∆ιευθύντρια, η οποία είναι και η µοναδική που υπηρετεί ως µόνιµη αλλά συνταξιοδοτείται στο τέλος του έτους, καθώς και έναν επικουρικό ιατρό. Είναι προφανές ότι, µε δύο µόνο ιατρούς, ανεξάρτητα από την τεράστια προσπάθεια που οι ίδιοι καταβάλλουν, η κλινική αδυνατεί πλέον να καλύψει τις απογευµατινές ανάγκες της µεγάλης εφηµερίας. Επισηµαίνεται ότι η Παιδιατρική Κλινική του Ασκληπιείου Βούλας, µαζί µε το Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ΘΡΙΑΣΙΟ», τις ηµέρες που εφηµερεύει

Ε

Γεγονότα 1821: Μοίρα του ελληνικού στόλου υπό τους πλοιάρχους Τοµπάζη, Αποστόλη, Σαχτούρη, Τσαµαδό, Βούλγαρης και Λελεχό καταστρέφει οκτώ τουρκικά φορτηγά πλοία στον Πορθµό Τσαγκλί µεταξύ Σάµου και µικρασιατικών ακτών. 1845: Στην εφηµερίδα Αθηνά αναφέρονται τα εξής: « Το υδραγωγείον έχει ασφαλισθεί από τους Τούρκους προς τους Αµπελοκήπους (κοντά στον Άγιο ∆ηµήτρ ιο Αµπελοκήπων) διά να ποτίζουν τους κήπους των. Τώρα οι κάτοικοι ζητούν να καθαρισθεί διότι τα νερά είναι ακάθαρτα και φέρουν ασθενείας» . 1889: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφηµερίδας Wall Street Journal. 1912: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυ σό µετάλλιο στο µήκος άνευ φοράς στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Στοκχόλµης, µε επίδοση 3.37. (Η ηµεροµηνία είναι βάσει του Γρηγοριανού Ηµερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόµη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου)

1913: Οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη µάχη της Κρέσνας, στο πλαίσιο του B' Βαλκανικού Πολέµου. 1921: Ο Ελληνικός Στρατός σηµειώνει µεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελαύνει προς την Άγκυρα. δέχεται από 22 µέχρι 50 παιδιά απ' τον Πειραιά µέχρι το Σούνιο. Τις υπόλοιπες ηµέρες οι εφηµερίες για παιδιατρικά περιστατικά καλύπτονται από το Τζάνειο, το Κρατικό Νίκαιας και το Αττικόν. Κατά συνέπεια, τα παιδιά από αυτές τις περιοχές δεν θα µπορούν, οκτώ φορές το µήνα, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στην ώρα της ανάγκης, εφόσον παροπλιστεί η λεγόµενη

µεγάλη εφηµερία της Παιδιατρικής κλινικής µε τεράστιο κίνδυνο στην υγεία των παιδιών αυτών. Η συγκεκριµένη κλινική κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έχει εξυπηρετήσει και σώσει χιλιάδες παιδιά και έχει πάρει αριστεία από ειδικούς του εξωτερικού. Ωστόσο, τα διαβήµατα της ∆ιευθύντριας προς τη ∆ιοίκηση αλλά και οι εκπεφρασµένες απόψεις των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζοµένων για τις µεγάλες ελλείψεις του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, αγνοήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις µε αποτέλεσµα η Παιδιατρική κλινική να φτάσει στη σηµερινή κατάσταση. Επισηµαίνεται ότι εάν άµεσα δεν συµπληρωθούν οι κενές θέσεις 2 παιδιάτρων, τότε η φυσική εξέλιξη των πραγµάτων θα είναι το κλείσιµο της κλινικής. Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: Προτίθεται να ενισχύσει άµεσα την Παιδιατρική κλινική του Ασκληπιείου Βού λας αλλά και το ίδιο το Νοσοκοµείο µε το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, χωρίς να αποδυναµώσει τις υπάρχουσες δοµές υγείας που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή, προκειµένου να διασφαλισθεί η εφηµερία της κλινικής και κατά συνέπεια να προστατευθεί η υγεία των παιδιών;», διών;», αναφέρει η ερώτηση Πάντζα Γ.

Γεννήσεις 1838: Φέρντιναντ Φον Ζέπελιν, γερµανός κόµης, δηµιουργός του οµώνυµου αερόπλοιου. (Θαν. 8/3/1917) 1839: Τζον Ροκφέλερ, µέγας αµερικανός καπιταλιστής, φιλάνθρωπος και γενάρχης της οµώνυµης δυναστείας. (Θαν. 23/5/1937) 1851: Άρθουρ Έβανς, βρετανός αρχαιολόγος, που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. (Θαν. 11/7/1941)

Θάνατοι 1695: Κρίστιαν Χάιχενς, βρετανός φυσικός και αστρονόµος, που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. (Γεν. 14/4/1629) 1961: Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, διακεκριµένος καθηγητής µαιευτικής, κατοχικός πρωθυπουργός. (Γεν. 1878)

1994: Κιµ Ιλ Σουνγκ, βορειοκορεάτης κοµµουνιστής ηγέτης. (Γεν. 15/4/1912)


11

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

Έγκριση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους

για το έργο «Ανέγερση γηροκοµείου» του ∆ήµου Μεγαρέων Συζητείται µεταξύ άλλων θεµάτων στην συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου

Σ

υνεδριάζει σήµερα ∆ευτέρα 8 Ιουλίου στις 9.00 το πρωί η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μεγαρέων µε τα παρακάτω δέκα έξι θέµατα: 1.∆ιενέργεια της δηµοπρασίας για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Α’ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2.Οµοίως ως άνω για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Β’ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 3.Οµοίως ως άνω για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Γ’ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 4.Οµοίως ως άνω για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆’ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 5.Σύνταξη όρων δηµοπρασίας της µελέτης εργασίας για τις ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

6.Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Σταθεροποίηση & ενίσχυση βραχωδών πρανών τοπικής οδού στην περιοχή ΗΡΕΜΟ ΚΥΜΑ Αγίας Τριάδας Μεγάρων» από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 7. Έ γκριση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανέγερση γηροκοµείου θέση Κ.Φ. 557 του ∆ήµου Μεγαρέων» 8. Έ γκριση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» 9. Έ γκριση τεχνικής περιγραφής της εργασίας «Συντήρηση, υποστήριξη, αναβάθµιση συστήµατος δοµηµένης καλωδίωσης δικτύου & ενεργού εξοπλισµού του ∆ηµαρχείου & της Τεχνικής Υπηρεσίας» 10. Έ γκριση τεχνικής περιγραφής

της εργασίας «Αναβάθµιση –συντήρηση- βελτίωση εφαρµογών λογισµικού πρωτοκόλλου, ∆ηµοτολογίου, Ληξιαρχείου & Μ ητρώου αρρένων» 11. Έ γκριση τεχνικής περιγραφής της εργασίας «Συντήρηση, εγκατάσταση, παραµετροποίηση εφαρµογής λογισµικού οικονοµικής ∆ιαχείρισης ΤΑΠ 2% κλ. τροχονόµων, Γεν. Λογιστικής ∆ιαχείρισης παγίων 12. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 716/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εκ νέου ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να ασκήσει ανακοπή & αίτηση αναστολής της υπ’αριθ. 20/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μεγάρων που αφορά την κ.Νίκη ΠαπασίδερηΕυγενία Παπασίδερη ΟΕ και µε τον

διακριτικό τίτλο «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Μ ΕΛΗΣΙΣ» κατά του ∆ήµου Μεγαρέων 13.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση µε Ελευθερία Μ ωραϊτου (15008/19-6-2013 αγωγή) 14.Οµοίως ως άνω για υπόθεση µε κ. Σωτηρία Κουκούλη (αγωγήπροσφυγή) 15.Οµοίως ως άνω για υπόθεση µε κ. κ. Ασηµοπούλου Αναστασία κ.λ.π. κατά του ∆ήµου Μ εγαρέων 16.Οµοίως ως άνω για υπόθεση µε ΟΛΥΜ ΠΙΑ Ο∆ΟΣ (4960 & 4964/53-2013 προσφυγές).


12

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Νέος χώρος

εξέτασης

υποψηφίων

οδηγών

Σ

ύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής ΠΕ Πειραιά: «Στον υπαίθριο χώρο στάθµευσης δίπλα στο Κατράκειο Θέατρο θα διεξάγεται στο εξής η πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων στην περιοχή αρµοδιότητας της Περιφερειακ ή ς Ενότητας Πειραιά.

Η αξιοποίηση του συγκεκριµένου χώρου δίνει µια διέξοδο στο χρονίζον πρόβληµα της χωροθέτησης των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, µε εξαιρετικές συνθήκες ασφάλειας για υποψηφίους, εκπαιδευτές και εξεταστές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.∆.∆. ∆ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΦΙΛΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 25, ZΕΦΥΡΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2312228 Ζεφύρι, 13/03/2013 Αρ. Πρωτ.:74 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. Σ ΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψ η ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜ ΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλ οποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικ ογενειακής Ζωής» Το Ν. Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤ ΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆. ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεω ν για τη ν προγραµµατική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267 Α). 3.Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α). 4.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 5.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικώ ν Υπαλλήλω ν και Υπαλλήλω ν Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 6.Το άρθρο 2 παρ. 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµά των αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικώ ν, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/31-122012). 7.Την υπ' αριθµ. 41/18-7-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής, περί προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού µε σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έτους 2012. 8.Την υπ' αριθµ. 170/24-7-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φυλής σχετικά µε την 41/18-72012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου». 9.Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39019/34833/31-8-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµέ νης ∆ιοίκησης Ατ τικής µε θέµα: «Αποστολή αιτήµατος του

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣ ΕΙΣ ΕΠΟΧ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΩΠΙΚ ΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητ α

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός ατόµων

111

∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆. Ζεφυρίου

∆ήµος Φυλής

ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων

Από την υπογραφή τ ης σύµβασης έως 31-8-2013, ηµεροµηνία λ ήξης του προγράµµατος, µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του (υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα συνεχίσει να είναι Αν άδοχ ος).

1

112

∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆. Ζεφυρίου

∆ήµος Φυλής

∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων

Από την υπογραφή τ ης σύµβασης έως 31-8-2013, ηµεροµηνία λ ήξης του προγράµµατος, µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του (υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα συνεχίσει να είναι Αν άδοχ ος).

4

113

∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆. Ζεφυρίου

∆ήµος Φυλής

Από την υπογραφή τ ης σύµβασης έως 31-8-2013, ηµεροµηνία λ ήξης του προγράµµατος, µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του (υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα συνεχίσει να είναι Αν άδοχ ος).

2

ΥΕ Γενικών Καθηκό ντω ν

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικ ά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

111

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Α γωγής ΤΕΙ ή το οµώ νυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλο γής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστ οιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολώ ν της ηµεδαπής ή α λλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κα τά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

112

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Α γωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητ ών Πρόνοιας ή Κοινω νικών Φροντιστώ ν ή Προσχο λικής Αγω γής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τω ν παρακάτω σχολικών µονάδω ν: ΙΕΚ ή Τ εχνικού Επαγγε λµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β ’ κύ κλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγε λµατικού Λυ κείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σ χολής δευτ εροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολι κής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

113

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής ε κπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυµνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τε χνικής σ χολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Ε κπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετώ ν.

∆ήµου Φυλής και τω ν ΝΠ∆∆ του για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 10.Τις υπ' αριθµ. ∆ΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.12.2012 και ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/33/4371 /20.3.2013 Εγκριτικές Αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει. 11.Τα υπ΄ αριθµ. 48004/21-12-2012 και 12539/29-3-2013 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υ λοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. 12.Την υπ' αριθµ. 35/31-5-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής, περί καθορισµού του αριθµού και των ειδικοτήτων τω ν προσλήψεω ν µε σ χέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής», η οποία ανακάλεσε και τροποποίησε αντίστοιχα τις υπ’ αριθµ. 1/28-1-2013 και 34/13-5-2013 προηγούµενες αποφάσεις αυτού. 13.Την υπ' αριθµ. 184/27-6-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φυλής, περί ανά κλησης της

υπ’ αριθµ. 149/14-5-2013 προηγούµενης απόφασής του και περί επικύρωσης της υπ’ αριθµ. 35/31-5-2013 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου», για τον καθορισµό των ειδικοτήτων µε σ χέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά επτά (7) θέσεων, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επα γγελµατικής Ζωής» . 14.Την υπ΄ αριθµ. ΚΥΑ:1.8010/ οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ 1230/ τ.Β΄/14-6-2011) η οποία τροποποιεί και κωδικοποιεί την υπ΄ αριθµ. ΚΥΑ: 0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 556/τ. Β΄/29-4-2010) µε θέµα «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου∆ιαδικασία Εφαρµογής της Πράξης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», συγχρηµατοδοτούµενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική περίοδο 20072013. 15.Τους οριστικούς πίνακες ωφελουµένων γυναικώ ν που προέκυψαν από τη σύζευξη οριστικών πινάκω ν επιλέξιµων φορέων/δοµών, κατόπιν της υπ΄ αριθµ. 1035/19-6-2012 πρόσκλησης προς τους αναδόχους φορείς/δοµές, της Ελλη νικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για

την προγραµµατική περίοδο 20072013, µε τους Οριστικούς Πίνακες κατάταξης δυνητικά ωφ ελουµένω ν γυναικών και συγκεκριµένα για το ∆ήµο Φυλής, Νοµού Αττικής. 16.Την από 19-03-2013 (αρ. πρωτ. 1358/4-7-2012) σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Ε ταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. και του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής. 17.Το υπ΄ αριθµ. ΦΕΚ 1765/τ.Β΄/5-82011, περί διατηρήσεως ως αυτοτελούς του Ν.Π.∆.∆. « ∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής. 18.Την υπ΄ αριθµ. 179/17-5-2013 (σε ορθή επανάληψη την 12-6-2013) βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κά λυψη της δαπάνης της ΣΟΧ 1/2013 ανακοίνωσης. 19.Την υπ΄ αριθµ. 181/17-5-2013 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής, ότι οι αιτούµενες θέσεις της ΣΟΧ1/2013 αφορούν νέες προσλήψεις και όχι ανανεώσεις ή παρατάσεις συµβάσεων . Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγε λµατικής

και Οικογενειακής Ζωής» του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής, που εδρεύει στο ∆ήµο Φυ λής, και συγκε κριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ά λλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµέ νη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακό λουθη διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 25, Τ.Κ. 134 61, ΖΕΦΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆. Ζεφυρίου, υπ’ όψιν κυρίας Γιαννή Ελπίδας (τηλ. επικοινωνίας: 210-23122228). Στην περίπτωση αποστολής τω ν αιτήσεων τα χυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνε ται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες ήτοι από 8/7/2013 έως και 17/6/2013

(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της α νάρτησής της στο κα τάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεω ν του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Φυ λής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυ χόν µεταγενέσ τερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην α νωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κε ντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων - ∆ιαγωνισµών Φορέω ν - Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρο νική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρ χές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σ ελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων - ∆ιαγωνισµών Φορέω ν - Εποχικού (ΣΟΧ). Α.To πλήρες κείµενο της α νακοίνωσης Β. Οι αίτηση έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 Γ. Το παράρτηµα ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ) Τα παραπάνω έγγραφα θα βρίσκονται αναρτηµένα στη « ∆ιαύγεια». Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν. Π.∆.∆. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΛΕΡΗΣ


13

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Καλεί τους εργαζόµενους των ∆ήµων

της ∆υτικής Αττικής σε στάση εργασίας για απολύσεις Τ

ο Συνδικάτο Εργαζοµένων Α και Β Βαθµού Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Αττικής καλεί τους εργαζόµεν ους στους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής να συµµετέχουν σε στάση εργ ασίας σήµερα από 12 µεσηµέρι ως την λήξη του ωραρίου, µε συµµετοχή στην συγκέντρωση που θα γίνει στην Πλατεία Κλαυθµώνος στις 13.00 µµ κατά των απολύσεων µονίµων, συµβασιούχων και τις ιδιωτικοποιήσεις. Αναφ έρει το δελτίο Τύπου του Συνδικάτου: «Συνάδελφοι Το πολυν οµοσχέδιο της κυβέρν ησης (Ν∆ – ΠΑΣΟΚ) αποτελεί έν α ακόµη πακέτο αντιλαϊκών µέτρων που θα τσακίσει το σύν ολο των εργ αζοµένων και των λαϊκών νοικοκυριών . Μ ε το συγ κεκριµέν ο πολυνοµοσχ έδιο προωθείται και επίσηµα η απόλυση χ ιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων. Κυβέρνηση – Τρόικα - Πλουτοκρατία εδραιώνουν το «νέο µοντέλο» ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αποτελειώνοντας το δικαίωµα στη σταθερή δουλειά για όλους και παραδίδοντας στα επιχειρηµατικά συµφέροντα τοµείς κοινωνικής πολιτικής, σε Π αιδεία, Υγεία, Π ρόνοια. Η διάλυση και η συρρίκνωση των δηµοσίων υπηρεσιών και οργ αν ισµών δεν είν αι παρά ο δρόµος για την είσοδο των επιχειρηµατικών κεφαλαίων, ντόπιων και ξένων, σε αυτούς τους καίριους τοµείς και ο λαός, οι εργαζόµενοι, τα παιδιά τους είτε θα χρυσοπληρώνουν, είτε θα αποκλειστούν από κάθε πρόσβαση. Μ ε το συγ κεκριµέν ο πολυν οµοσχέδιο επιχ ειρούν να καταργήσουν όλες τις προσω ρινές διαταγές δικαστηρίων και τις αποφάσεις ασφαλιστικών µέτρων. Α υτό σηµαίν ει ότι χιλιάδες συνάδελφοι που παραµένουν στη δουλειά τους µε ασφαλιστικά µέτρα, θα βρεθούν στο δρόµο. Συνάδελφοι καµία αναµονή! Ο ύτε βήµα πίσω από το αίτηµα: Σταθερή και µόνιµη εργασία για όλους και όλες. Μ ε το ίδιο πολυνοµοσχ έδιο προωθείται η Απελευθέρωση των απολύσεων, η Μ είω ση των αποζηµιώσεων, ο Μηχ ανισµός που θα καθορίζει τον κατώτερο µισθό, τα Π ρογράµµατα φτώχιας των 350 ευρώ, το Λ οκ άουτ, το Κλείσιµο νοσοκοµείων, οι Μ ειώσεις των συντάξεων, το Κλείσιµο δηµόσιων Ο ργανισµών και υπηρεσιών, οι νέες µειώσεις µισθών, η Αλλαγή του τρόπου που θα

Συµµετέχει ο Σύλλογος ΟΤΑ Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλλίας Στην στάση εργασίας όπως ανακοίνωσαν θα συµµετέχει σήµερα ο Σύλλογος Εργαζοµένων Ο ΤΑ Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας Ειδυλλίας, που στηρίζει την διαµαρτυρία και στάση εργασίας του Συνδικάτου Εργαζοµένων Α και Β Βαθµού Αυτοδιοίκησης Αττικής.

περιεχοµένου. Καµία απόλυση – καµία ιδιωτικοποίηση. Να µην κλείσει κανένας παιδικός σταθµός. Ό χι στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχ ειρήσεις. Υπεν θυµίζουµε ότι µε βάση το άρθρο 32 παράγραφ ος 2 του καταστατικού µας που Απαίτησε: έχει εγ κριθεί µε την 4174/11 απόφαση του αποφασίζονται οι απεργίες ( δηλαδή Ό χι στο νέο πακέτο µέτρων που Μ ονοµελούς Π ρωτοδικείου Α θηνών στις νέο άρθρο 4) κλπ. έρχ εται µε το πολυνοµοσχ έδιο που επι- 8/7/11, στην απεργία µπορεί ν α λάβει µέρος Ε ίν αι καθαρό! Ο ι κυβερν ητικές συµφωνίες µε χ ειρεί να δώσει ολοκληρωτικό χ τύπηµα το σύν ολο των εργαζοµένων στους α΄ και την τρόικα, οι ν όµοι τους υπηρετούν τους σε εργασιακά δικαιώµατα και κατακτή- β΄ βαθµού Α υτοδιοίκησης της Π εριφ έρειας εγχώριους και ξένους επιχ ειρηµατικούς σεις. Αττικής, µελών και µη µελών του Συνδικάοµίλους, τραπεζικούς, βιοµηχανικούς, Να καταργηθεί η πράξη νοµοθετικού του», αναφ έρει το δελτίο Τύπου. εµπορικούς. Αυτοί κερδίζουν από την κυβερνητική πολιτική, φορτώνοντας την κρίση και τα χρέη στην πλάτη των λαϊκών στρω µάτων, ενισχ ύοντας την εκµετάλλευση των εργαζοµένων. Καλούµε τους συν αδέλφους να γυρίσουν την πλάτη τόσο στους κυβερν ητικούς εκβιασµούς, όσο και στις ψ εύτικες υποσχ έσεις ότι οι "θυσίες πιάνουν τόπο και φτάνουν στο τέλος". Ν α αξιοποιήσουν την πείρα τους! Ν α αποκρούσουν την κοροϊδία ότι τάχα µια άλλη κυβέρν ηση, εντός των τειχών της ΕΕ και µε τα µονοπώλια κυρίαρχα στην οικονοµία, θα καταφ έρει ν α µας αν ακουφίσει από τα δειν ά που µας συσσω ρεύουν. Μ πες Μ προστά. Οργάνωσε τον αγώνα παντού. Άπλωσε χ έρι ταξικής αλληλεγγύης στον άνεργο, στον απολυµένο, στο νέο που τον καλούν να δουλέψ ει για ένα κοµµάτι ψωµί. Ξετίναξε τη βδέλλα του κυβερνητικού συνδικαλισµού. Βοήθα να ανασυνταχ τεί το εργατικό κίνηµα! Ο ργανώσου στο ΣΥ Ν∆ΙΚΑΤΟ, ΦΤΙΑΞΕ ΤΩΡΑ Επιτρο-

15 πυλώνες φωτισµού

από τον ∆ήµο στις Εργατικές

Κατοικίες της Μάνδρας

ε βελτίωση του φωτισµού στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας, προχώρησε µε δαπάνες του ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας µετά από απόφαση ∆ηµάρχου. Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου για το θέµα: «Άµεση ήταν η ανταπόκριση του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας στο αίτηµα των κατοίκων του συνοικισµού των Εργατικών Κατοικιών για την ενίσχυση του φωτισµού, ώστε τις νυχτερινές ώρες να εκλείψει ο κίνδυνος ατυχήµατος και ταυτόχρονα να συµβάλλει στην αποµάκρυνση των περιθωριακών ατόµων που είναι δυνατόν να σπείρουν το φόβο των κατοίκων µε διάφορες παράνοµες πράξεις. Για το λόγο αυτό ο ∆ήµαρχος Γιώργος ∆ρίκος, διέθεσε κονδύλι για την αγορά και την τοποθέτηση 15 κολώνων της ∆ΕΗ µε λάµπες φωτισµού, βρισκόµενος πάντα κοντά στις ανάγκες και την ασφάλεια των δηµοτών του».

Σ

πές Αγώνα σε κάθε τόπο και χώρο δουλειάς. Π άρε µέρος στη στάση εργασίας και στη συγκέντρω ση που οργανώνει το ΣΥ Ν∆ΙΚΑΤΟ τη ∆ευτέρα 8 Ιούλη στην Πλατεία Κλαυθµώνος στις 13.00 ενάντια στις απολύσεις µόνιµων και συµβασιούχων και τις ιδιωτικοποιήσεις.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ


14

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1905)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLKSWAGEN

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων). Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (05.06)

GOLF FSI 1600cc, µοντέλο 2004, δίπορτο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105589700

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 1 ου ορόφου σε διώροφη κατοικία µε αυτόνοµη θέρµανση ,αυτόνοµη αποθήκη και πάρκινγκ στην πυλωτή .Αποτελείται από 3 υπνοδωµάτια, σαλόνι- κουζίνα ,µπάνιο και WC. Τιµή προσιτή. Σχετικά νεόδµητο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973498463 (0107) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972380335 (30.05)

ΖΗΤΩ οποιαδήποτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6957365313

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ (0306)

Νέα πρόσωπα

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΕ Βύζας Μεγάρων έδωσαν (προς το παρόν) άνεµο αισιοδοξίας ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οµάδας ανακοίνωσε πρόσφατα η ΠΑΕ Βύζας Μεγάρων. Μετά από αυτό προχωρά ο σχεδιασµός αδειδότησης και αντιµετωπίστηκαν τα εµπόδια. Να σηµειώσουµε ότι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι πλέον οι εξής: Παναγιώτης Σκλαβούνος Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Μεγαρέων, Αργυρώ Κακαρίκου εντεταλµένη σύµβουλος Οικονοµικών ∆. Μεγαρέων, Γιώργο ς Σακελλαρίου ενταταλµένος σύµβουλος ∆. Μεγαρέων επί αθλητικών θεµάτων, Αναστάσιος Σάλτας τ. Πρόεδρος της οµάδας, Κωνσταντίνος Πανταζής, Κυριάκος Βαµβακίδης ιατροί, Αναστάσιος Μουστάκας πολιτικός µηχανικός και οι εξής επιχειρηµατίες: Αντώνης Μουστάκας, ∆ηµήτρης Κασιµάτης, Γιάννης Μουρτζούκος, ∆ηµήτρης Ζάλης, Νίκος ∆ρυµούσης, Γιώργο ς Βασίλαινας, Θοδωρής Μιχάλαρος, Γιάννης Μιχάλαρος, Γιάννης Τσεκούρας και Παναγιώτης Κάρκας. Όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ Βύζας: «Μετά από µαραθώνιο διαβουλεύσεων της νυν διοίκησης Κοσσυβάκη µε επιφανείς µεγαρίτες παράγοντες και φιλάθλους επεκράτησε η αντίληψη ότι πάνω από όλα είναι ο ιστορικός σύλλογο ς και η προοπτική του στα επαγγελµατικά σαλόνια. Προκειµένου αυτό να εξασφαλιστεί και µε γνώµονα το «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» την προσπάθεια της οµάδας υποστηρίζει νέο ισχυρό ∆Σ αποτελούµενο από καταξιωµένα στην τοπική κοινωνία πρόσωπα….. ».

Προκοπίου µεγαλ. Θεοφίλου Ζίχνης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 22 210-5546448

Τ

«Ξυπνήστε» την επιχείρησή σας! Ώρα για διαφήμιση στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 5543682

Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή

∆ευτέρα 8 Ιουλίου

Οικισµός Παλαιοχώ ρι Μάν δρας ∆ηµοτική Ενότ ητα Μάν δρας ∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας Τ.Κ. 19600, Τ .Θ. 4001 ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣ ΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΜΑΝ∆ΡΑΣ Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαιοχώρι Μά νδρας ,έχει υποβάλλει στον ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας τεχνική µελέτη, σ χετικά µε την πρόταση κύρωσης του υφισταµένου δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισµού (σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα έχει αναρτηθεί στους πίνακες α νακοινώσεω ν του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας και του οικισµού Παλαιοχώρι Μάνδρας), σε εκτέ λεση του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α΄/30-3-2011) και της υπ αριθµόν 39608/2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β΄/30-9-2011) σε εκτέ λεση της υπ αριθµ. 64/24-04-2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας και καλεί τους ε νδιαφερόµενους να υποβάλλουν εντός 20ηµέρου, ενστάσεις και στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλµάτων ή ελλείψεων της αποτύπωσης τω ν υφιστάµενω ν κοινόχρηστων χώρων. Μάνδρα 1- 7-2013 Η Πρόεδρος του Οικισµού Ελένη Αντζουλ άτου Τηλ. 6974352921

ΜΕΓΑΡΑ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 129 2296029705 ΜΑ Ν∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΑ ΣΤΡ.ΡΟΚΚΑ 67 210-5555236

Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λεωφ. Αλεπο χωρίου στα Μέγαρα λειτουργεί µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη

και Σάββατο 8.00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

Παιχνίδια γνώσης

υνεχίζονται οι ενδιαφέρουσες δράσεις παιδαγωγικού και µορφωτικού χαρακτήρα, που ενισχύουν την απόκτηση παιδείας και γνώσεων, από την ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας. Στο πλαίσιο αυτό: «Ένα δηµιουργικό και χαρούµενο απόγευµα, γεµάτο γνώσεις και παιχνίδι, πέρασαν τα µικρά µέλη της βιβλιοθήκης, την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013. ∆εκάδες παιδιά έγιναν «επιστήµονες» επιστήµονες » και µέσα από κατασκευές και παιχνίδια ήρθαν κοντά στις βασικές αρχές της επιστήµης της Φυσικής. Η γνώση έγινε χαρά, τα πειράµατα έγιναν παιχνίδι και όλα τα παιδιά είδαν το φυσικό µας κόσµο να µετατρέπεται σε ένα κόσµο µαγείας. Υποβρύχια µέσα σε µπουκάλια, νεροτραµπάλες, µαγικές βρυσούλες, χαρταετοί και αερόστατα, αερόστατα όλα µε πειραµατική µέθοδο και βασικές αρχές της Φυσικής, έγιναν παιχνίδια για τα παιδιά, που κατέκλυσαν τους χώρους, µέσα και έξω, της βιβλιοθήκης.

Σ

και παιδείας στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας

«Ταξίδεψαν» τα παιδιά στον χώρο της Φυσικής µε πειράµατα και παιχνίδια, στο πλαίσιο των αξιόλογων επιµορφωτικών θερινών δράσεων

Η δραστηριότητα έγινε στο πλαίσιο του καλοκαιρινού παιδικού προγράµµατος που πραγµατοποιεί η βιβλιοθήκη σε συνεργασία µε το Future Library και µε τη βοήθεια εξειδικευµένου προσωπικού. Με την πολύτιµη συνεργασία και τις χρήσιµες συµβουλές και γνώσεις της κ. Παναγιώτας Νάτσιου τα παιδιά, όλων των ηλικιών έκαναν πειράµατα µε απλά υλικά και διαπίστωσαν ότι η επιστήµη µπορεί να είναι άκρως διασκεδαστική», αναφέρει η ∆. Βιβλιοθήκη σε δελτίο. Εµείς από την πλευρά µας να τονίσουµε πόσο αξιόλο γες είναι οι δράσεις αυτές για τα παιδιά, ώστε να αποκτήσουν επαφή µε την γνώση, την άποψη, την εµπειρία που διαµορφώνουν πλαίσιο σωστής παιδείας. Η κρίση στην χώρα δείχνει ότι απαιτούνται οι πολίτες της νέας γενιάς να είναι πο λίτες µε γνώσεις και κυρίως µε παιδεία µε την ευρεία έννοια, γιατί τα χαρτιά και τα πτυχία χωρίς παιδεία πραγµατική δεν αποδίδουν τίποτα στις κοινωνίες των ανθρώπων και για την ανάπτυξή τους. Είναι απλά γραφειοκρατικά στοιχεία αξιολόγησης και κλιµακίων µισθολογίου…


16

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ:

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ 380.000 ΕΥΡΩ

Κτήµα Φιλιππικόν

ΚΑΙ 90 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέσω του προγράµµατος Τοπικά Σχ έδια Απασχ όλησης, ενώ η κατανοµή των θέσεων ορισµένου χ ρόνου από το πρόγραµµα θα ξεκινήσει σύµφωνα µε τον ∆ήµο από τον Σεπτέµβριο τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης εντάχθηκε µετά από ενέργειες του ∆ηµάρχου Γιώργου ∆ρίκου, ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας. Τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης περιλαµβάνουν δράσεις απασχόλησης ανέργων σε υπηρεσίες του ∆ήµου για ορισµένο χρονικό διάστηµα. διάστηµα Ο ∆ήµος εξασφάλισε χρηµατοδότηση 380.000 Ευρώ από το οποίο θα δηµιουργηθούν 90 θέσεις απασχόλησης για ανέργους της περιοχής, µε αρχή κατανοµής από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί δυνατότητα να εργαστούν άνεργοι της περιοχής για ένα διάστηµα (δεν είναι µόνιµου χαρακτήρα οι θέσεις αυτές), ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν οι δυνατότητες του ∆ήµου µε το επιπλέον προσωπικό για εργασίες και εύρυθµη λειτουργία. Η ανεργία στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και όπως µας τονίζουν από τον ∆ήµο, πρώτο µέληµα είναι η αξιοποίηση κάθε πόρου προγράµµατος για απασχόληση στην περιοχή. Σχετικά µε την έγκριση χρηµατοδότησης του ∆ήµου για συµµετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης αναφέρει το Γραφείο Τύπου: «Το ενδιαφέρον της ∆ηµοτικής Αρχής ΜάνδραςΜάνδραςΕιδυλλίας και του ίδιου του ∆ηµάρχου Γεωργίου ∆ρίκου για την αντιµετώπιση της ανεργίας στην περιοχή ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε σε µια ακόµα επιτυχή έκβαση της προσπάθειας που έχει αρχίσει εδώ και τρία χρόνια για την εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας στον ∆ήµο. Ειδικότερα, µετά τις άοκνες προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας του ∆ήµου και των υπηρεσιακών παραγόντων, ε ξασφαλίστηκε κονδύλι, ύψους 380.000 ευρώ µέσω του προγράµµατος ΤοπΣΑ που δίνει το δικαίωµα στην χρηµατοδότηση 90 θέσεων εργασίας στο αµέσως επόµενο διάστηµα. Έτσι ο ∆ήµος, για µια ακόµα φορά, θα καταφέρει να δώσει τόσο δουλειά σε 90 άτοµα για να µπορέσουν να ζήσου ν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους αξιοπρεπώς όσο και στο να ενισχύσει από τον ερχόµενο Σεπτέµβρη το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου µε τον συγκεκριµένο αριθµό ατόµων προκειµένου η λειτουργία των υπηρεσιών να είναι ακόµα πιο εύρυθµη. Επιπλέον, µέσω των νέων θέσεων εργασίας θα διαγνωστούν οι εξειδικευµένες ανάγκες και θα αναδειχθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες στις περιοχές παρέµβασης της τοπικής κοινότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος ΜάνδραςΜάνδρας Ειδυλλίας κατέχει µια από τις πρώτες θέσεις, ανάµεσα στους δήµους της Αττικής που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και που κατάφερε να πάρει και να αξιοποιήσει το χρηµατοδοτικό αυτό πρόγραµµα, γεγονός που δεικνύει την πληρότητα της πρότασης». πρότασης».

Σ

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130708  
Advertisement