Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4125 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΠΕ ΟΠΟΥ ∆ΙΕΜΗΝΥΣΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜ ΙΛΟΥ:

«ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ…» προηγούµενων ενων Έγινε σαφές ότι αν θα συνεχιστούν τα συµβάντα εκποµπής καπνών, οσµών και υσλειτουργίες στα ιυλιστήρια, όπως αυτές των προηγούµ ηµερών, ο ∆ήµος θα αντι ράσει µε έντονες ιαµαρτυρίες προς ΕΛΠΕ και αρµό ια Υπουργεία µε επίκεντρο κινητοποιήσεις των κατοίκων ΣΕΛΙ∆Α 3

Μετά από µήνες ερευνών η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας αποκάλυψε κύκλωµα παράνοµης διακίνησης

ΕΚΟΨΑΝ ΤΑ….ΠΛΟΚΑΜΙΑ Σελί α 5

ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ… Σπουδαία τα ευρήµατα στις εγκαταστάσεις που εντόπισε η Αστυνοµία, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται και για άλλα παρακλάδια…

ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Σελί α 9

Τρόφιµα δόθηκαν Συνεχίζονται από αστυνοµικούς οι ψεκασµοί των Μεγάρων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο µε επίβλεψη Σελί α 8

Γέµισαν το θέατρο του παλαιού

∆ιαβάστε σελίδα 2

Ελαιουργείου Ελευσίνας

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

οι παραστάσεις της "Μή ειας"

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜ . ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Σελί α 9

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ

Συνεχίζονται

οι καλοκαιρινές εκ ηλώσεις της Νέας Περάµου ΣΕΛ. 4

Σελί α 7 ΜΕΧΡΙ 17 ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ∆.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΙΑ ΡΥΘΜ ΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ

Επιτροπής στην ∆υτική Αττική

ΤΙ ΑΠΟ>ΑΣΙΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΕΛ 4

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΡΙΣΗ ∆ιαβάστε σελ. 10.


2

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

ΧΡΗΣΙΜ ΕΣ ΣΥ Μ ΒΟΥ ΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟ ΣΤ Α ΣΙΑ Α ΠΟ Τ Α ΚΟΥ ΝΟΥ ΠΙΑ ΠΡ ΟΣ Τ ΟΥ Σ ΠΟ ΛΙΤ ΕΣ

Συνεχίζονται οι ψεκασµοί

µε επίβλεψη Επιτροπής στην ∆υτική Αττική «Τα πρώτα αποτελέσµατα είναι θετικά και οι ει ικοί αν και πάντα µε επιφυλακτικότητα, εκτιµούν ότι θα έχουµε πολύ καλά αποτελέσµατα» τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης Σταυρούλα ∆ήµου

Ό

πως µας ενηµέρωσε το Γραφείο Τύπου της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής: «Συνεχίζονται κανονικά υπό την επίβλεψη ειδικής επιτροπής, πής αποτελούµενης από εξειδικευµένους υπαλλήλους των ∆ιευθύνσεων Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, οι ψεκασµοί κατά των κουνουπιών στη ∆υτική Αττική, Αττική οι οποίοι έχουν αρχίσει από τις από τις 17 Ιουνίου και επαναλαµβάνονται σε πρώτη φάση κάθε 7 ηµέρες» αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα. «Τα Τα πρώτα αποτελέσµατα είναι θετικά και οι ειδικοί αν και πάντα µε επιφυ λακτικότητα εκτιµούν ότι θα έχουµε πολύ καλά αποτελέσµατα. Ακόµα και άριστα αποτελέσµατα να πετύχουµε είναι ευνόητο ότι τα κουνούπια, κατά τη θερινή περίοδο, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. νιστούν «Κάτι τέτοιο θα

αποτελούσε οικολογικό ατόπηµα», συµπληρώνει η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου. Να τονίσουµε πως κρίνεται χρήσιµο να ακολουθήσουµε όλοι τις οδηγίες προστασίας από τα κουνούπια, νούπια οι οποίες αναγράφονται στο φυλλάδιο που εξέδωσε η Π.Ε. ∆υτικής Αττικής.

Καλύπτουµε παλιά ελαστικά, βάρκες, ή οποιοδήποτε άλλο δοχείο µπορεί να συγκεντρώσει βρόχινο νερό Ανανεώνουµε και καθαρίζουµε το νερό σε ποτίστρες ζώων κάθε πέντε ηµέρες τουλάχιστον. ∆εν παροχετεύουµε νερό από ντουζιέρες ή πλυντήρια κ.α. σε χαντάκια γύΦ ΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ρω από το σπίτι µας . Ενηµερώνουµε το δήµο Η Αντιπεριφεια συµβου- σµό (δεν προσελκύει τα ρέλια, τενεκέδες ή τα για τυχόν διαρροές του λεύει: κουνούπια). έχουµε καλυµµένα για να δικτύου ύδρευσης και Χρησιµοποιούµε εντοµο- µην λιµνάζουν µέσα σε αποχέτευσης. «Όταν είµαστε στο σπίτι: απωθητικά εξωτερικών αυτά βρόχινα νερά. ΑΗ Π. Ε. ∆υτικής Αττικής χώρων. δειάζουµε πλήρως τα λι- προσπαθεί να µειώσει Τοποθετούµε σήτες σε µνάζο ντα σε αυτά νερά την όχληση µε ένα ολοπόρτες και παράθυρα. Τι πρέπει να κάνουµε κάθε τέσσερις µε πέντε κληρωµένο πρόγραµµα Χρησιµοποιούµε εντοµο- ώστε µε απλές ενέργειες, ηµέρες. καταπολέµησης κουνουαπωθητικά δίνοντας µε- ελαχιστοποιώντας τη Ελέγχουµε τα υπόγεια πιών. Η συµµετοχή όλων γάλη ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ χρήση εντοµοκτόνων να πο λυκατοικιών για νερά µας είναι σηµαντική.» σηµαντική.» Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. συµβάλουµε στον περιο- και διαρροές λυµάτων. λυµάτων Χρησιµοποιούµε κουνου- ρισµό των εστιών αναπα- Επισκευάζουµε τυχόν πιέρες. ραγωγής: διαρροές σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευΌταν παραµένουµε έξω: Τοποθετούµε στεγανά σης και αντικαθιστούµε καπάκια στα φρεάτια των σπασµένους σωλήνες. Φοράµε κατάλληλα ρού- βόθρων και σήτες στους Αδειάζουµε πλήρως το χα (µακριά µανίκια και αγωγούς εξαερισµού αυ- νερό που παραµένει στα παντελόνια). τών. πιατάκια από τις γλάΧρησιµοποιούµε κίτριΤοποθετούµε ανάποδα στρες κάθε πέντε ηµένους λαµπτήρες για φωτι- διάφορα δοχεία όπως βα- ρες.

Η ΠΟΕ ΟΤΑ για τα σκουπίδια Μυκόνου µέσω Βλύχας Ελευσίνας

Θ

έση πήρε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζο µένων ΟΤΑ (γνωστή ως ΠΟΕ ΟΤΑ) για το θέµα µεταφοράς απορριµµάτων από Μύκονο προς Κ∆ΑΥ Ασπροπύργου, µέσω Βλύχας Ελευσίνας. Αναφέρει σε δελτίο Τύπου µεταξύ άλλων:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00

«Τα µέλη της κίνησης πολιτών « Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη ∆ιαχείριση των Απορριµµάτων» Απορριµµάτων έγιναν µάρτυρες µία νέας µεταφοράς αποβλήτων από το ∆ήµο Μυκόνου προς το Κ.∆.Α.Υ. Ασπρο πύργου, µέσω της Ελευσίνας, το πρωί της Κυριακής, 23 Ιουνίου 2013. Οι διακινητές χρησιµοποίησαν το παράνοµο (δεν διαθέτει άδεια) λιµάνι της Βλύχας, Βλύχας όπως διαβεβαίωσαν οι Λιµενικοί που κλήθηκαν να ελέγξουν τη νοµιµότητα της µεταφοράς και της προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων. Εί ναι η δεύτερη φορά που επιχειρείται να µεταφερθούν στην Αττική απορρίµµατα από το ∆ήµο Μυκό νου νου. Η επιλογή δε του τριηµέρου του Αγίου Πνεύµατος και η όλη διαδικασία κάθε άλλο παρά νοµιµότητα δείχνουν. Το ερώτηµα είναι, υπάρχει σύµβαση του Ε.∆.Σ.Ν.Α. µε ∆ήµους εκτός Αττικής, ή µε τα Κ.∆.Α.Υ. που υποδέχονται τα «ανακυκλώσιµα» ανακυκλώσιµα » τους ή µε την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. Α.Ε για τη διάθεση του υπολείµµατος στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής;» Ακόµη επισηµαίνει ότι: «ο ίδιος ο κ. Γιάννης Σγουρό Σγουρόςς έχει δηλώσει ότι είναι υπέρ της διαφάνειας παντού, τον καλούµε να πάρει άµεσα θέση αλλά και µέτρα στο θέµα της µεταφοράς απορριµµάτων από την Περιφέρεια στην Αττική, καθ’ ότι το Λεκανοπέδιο δεν αντέχει άλλο φόρτο σκουπιδιών και επιβάρυνση του περιβάλλοντο ς. Ο ίδιος άλλωστε έχει µιλήσει για ασφυκτικά περιθώρια λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής». Φυλής». Τέλος τονίζει η ΠΟΕ ΟΤΑ κλείνοντας: « Η φωτιά που προκλήθηκε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης της Φυλής ήταν τυχαία; Μήπως έχει αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εργοστασίου;» (Πηγή Φωτο Ecoeleusis)

Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΠΕ ΟΠΟΥ ∆ΙΕΜΗΝΥΣΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ:

«ΑΝΟΧΗ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ…»

Έγινε σαφές ότι αν θα συνεχιστούν τα συµβάντα εκποµπής καπνών, οσµών και δυσλειτουργίες στα διυλιστήρια, όπως αυτές των προηγούµενων ηµερών, ο ∆ήµος θα αντιδράσει µε έντονες διαµαρτυρίες προς ΕΛΠΕ και αρµόδια Υπουργεία µε επίκεντρο κινητοποιήσεις των κατοίκων

Τ

α συµβάντα εκποµπής καπνού, οσµών από πετρελαιοειδή, το εργατικό ατύχηµα καθώς και η λεγόµενη δυσλειτουργία της µονάδας Μ 32, 32 όπως υποστηρίζει ο ∆ήµος Ελευσίνας, οδήγησαν τον ∆ήµαρχο Γ. Τσουκαλά και µέλη της ∆ηµοτικής Αρχής αλλά και της Επιτροπής Περιβάλλοντος σε επίσκεψη διαµαρτυρίας στα διυλιστήρια ΕΛΠΕ Ελευσίνας . Εκεί στην ουσία έγινε διάβηµα έντονης διαµαρτυρίας προς τους υπευθύνους λειτουργίας του νέου διυλιστηρίου και τους αρµόδιους εκπρόσωπους του Οµίλου. Οµίλου Ο ∆ήµαρχος Γ. Τσουκαλάς και οι παρόντες έκαναν σαφές ότι η ανοχή και υποµονή τελείωσαν και ο ∆ήµος δεν θα ανεχθεί άλλα συµβάντα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και δυσλειτουργίας του διυλιστηρίου. Αν υπάρχουν εκ νέου συµβάντα θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας µε την συµµετοχή των κατοίκων και φορέων της πόλεως αλλά και σ ε έντονες διαµαρτυρίες για τα δεδοµένα και τα συµβάντα γύρω από τα νέα διυλιστήρια στα αρµόδια Υπουργεία, ώστε να ληφθούν µέτρα. Αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου Ελευσίνας για την επίσκεψη διαµαρτυρίας µε δελτίο Τύπου: «Την Πέµπτη 27/6/2013 ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Γ. Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλί-

ου ∆ηµ. Παπαδόπουλος, ο αντιδήµαρχος Γ. Καµπάνης, µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος πραγµατοποίησαν επίσκεψη διαµαρτυρίας στις εγκαταστάσεις Ελευσίνας των ΕΛ.ΠΕ. Αφορµή στάθηκαν τα τελευταία συχνά επεισόδια εκποµπών καπνού, έντονων οσµών σε περιοχές της Ελευσίνας αλλά και πληροφορίες για δυσλειτουργία της νέας µονάδας θερµικής πυρόλυσης ασφάλτου ( flexicoking unit – Μ32). Την αντιπροσωπεία του ∆ήµου δέχθηκε ο Γεν. ∆/ντής ∆ιυλιστηρίων Νότου των ΕΛ.ΠΕ. κ. ∆ιον. Ρούτσης, παρουσία και των υπεύθυνων περιβάλλοντος των ΕΛ.ΠΕ. Στη συνάντηση αρχικά ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας εξέφρασε την έντονη διαµαρτυρία του για τα συχνά φαινόµενα εκποµπών καπνού και οσµών τις τελευταίες µέρες καθώς και την ανησυχία του για τραυµατισµούς εργαζοµένων στα ΕΛ.ΠΕ. Υπογράµµισε την καθυστέρηση εκ µέρους της εταιρείας να απαντήσει σε έγγραφα του ∆ήµου ( π.χ. εκποµπές ρύπων του διυλιστηρίου, µετρήσεις ατµοσφαιρικής ρύπανσης, αποτελέσµατα προγράµµατος ανίχνευσης διαρροών υδρογονανθράκων και υδροθείου, κ.λ.π.)

Φωτο πηγή Ecoe leusis

Οµόθυµα η αντιπροσωπεία της δηµοτικής αρχής τόνισε ότι η υποµονή και η ανοχή προς τα ΕΛΠ.Ε. έχουν εξαντληθεί και ότι αν συνεχίσουν να εµφανίζονται προβλήµα-

τα, τα όπως αυτά που προκάλεσαν την επίσκεψη διαµαρτυρίας, τότε θα αντιδράσει δυναµικά και θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας των κατοίκων προς τα ΕΛ.ΠΕ.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


4

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

Ανακατασκευή στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως

και τοποθέτηση επόπτη παραλίας στην Νέα Πέραµο Τι συζήτησε και τι αποφάσεις πήρε το πρόσφατο Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Περάµου µε την υπ.αριθµ. 71/2013 απόφαση. 11.Πρόταση για έγκριση εκδηλώσεων µηνό ς Ιουλίου 2013. Εγκρίθηκε η πρόταση των πο λιτιστικών εκδηλώσεων για το µήνα Ιούλιο µε την υπ. αριθµ. 72/2013 απόφαση. 12. Ενηµέρωση για τις αποφάσεις που έλαβε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγαρέων κατά το µήνα Ιούνιο.

Σ

τα τέλη Ιουνίου η ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου που συνεδρίαση στο π. ∆ηµαρχείο συζήτησε επί των εξής θεµάτων:

1.Ανακατασκευή πλακόστρωσης οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Εγκρίθηκε η ανακατασκευή της πλακόστρωσης τµήµατος της οδού Εθν. Αντίστασης από την οδό Τριών Φίλων ως τηςν οδό Ν. Κρυάδα µε την υπ. αριθµ. 62/2013 απόφαση. 2.Πρόταση για διαµόρφωση κλειστού οχετού στο Κουλουριώτικο Μονοπάτι εντός της πόλης της Νέας Περάµου. Εγκρίθηκε η ανάπλαση του χώρου που τέµνεται ο κλειστός οχετός οµβρίων υδάτων µε τις οδούς Αναπαύσεως και παραλίας ΛΟΚ µε δενδρο φυτεύσεις φωτισµό κλπ. µε την υπ. αριθµ. 63/2013 απόφαση. 3.Τοποθέτηση επόπτη παραλίας Νέας Περάµου. Εγκρίθηκε η τοποθέτηση επόπτη παραλίας µε την υπ. αριθ. 64/2013 απόφαση. 4.Ένταξη οικοδοµικών τετραγώνων 28, 31 και 37 στο έργο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάµου..= Εγκρίθηκε η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στα Ο.Τ. 28, 31 και 37 καθώς και σε τµήµα της οδού Αναπαύσεως από την Ι. Καραγιώργη ως το δηµοτικό κλειστό γυµναστήριο Ν. Περάµου µε την υπ. αριθµ. 65/2013 απόφαση. 5.Προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος αναψυκτηρίου στην κα Ζέρβα να στην οδό 28ης Οκτωβρί ου 234 στη Νέα Πέραµο. Προεγκρίθηκε η άδεια

λειτουργίας καταστήµατος µε την υπ. αριθµ. 66/2013 απόφαση. 6.Προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος εστιατορίου - καφετέριας στην κα Τσιριγώτη Τατιανή στην οδό παραλία ΛΟΚ στη Νέα Πέραµο (πρώην καρνάγιο). Προεγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας καταστήµατος µε την υπ. αριθµ. 67/2013 απόφαση. 7.Προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος οπορωπαντοπωλείου ιχθυοπωλείου στον κ. Παπασίδερη Νικόλαο στην οδό 28ης Οκτωβρίου 382 & Σόλωνος στη Νέα Πέραµο. Προεγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας καταστήµατος µε την υπ. αριθµ. 68/2013 απόφαση. 8.Αίτηµα κας Τσόλη Σµέλτσε Φωτεινής για ενηµέρωση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου για το µνήµα που διατηρεί στο δηµοτικό κοιµητήριο Νέας Περάµου. Έ γινε αποδεκτό το αίτηµα µε την υπ. αριθµ. 69/2013 απόφαση. 9.Αίτηµα κας Παναγάκου Ζωής για επέκταση της δηµοτικής συγκοινωνίας Νέας Περάµου στη περιοχή Βλυχάδας της ηµέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. ∆εν εγκρίθηκε το αίτηµα λό γω περιορισµένων δυνατοτήτων µε την υπ. αριθµ. 70/2013 απόφαση. 10. Αίτηµα κ. Πετρόπουλου Βασίλειου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση κλούβας φύλαξης οστράκων. Αποφασίστηκε η εφαρµογή της υπ. αριθµ. 19/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας


5

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

Μετά από µήνες ερευνών η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας αποκάλυψε κύκλωµα παράνοµης διακίνησης

ΕΚΟΨΑΝ ΤΑ….ΠΛΟΚΑΜΙΑ

ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ…

Σπουδαία τα ευρήµατα στις εγκαταστάσεις που εντόπισε η Αστυνοµία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και για άλλα παρακλάδια…

Έ

να τεράστιο κύκλωµα διακίνησης λαθραίου πετρελαίου µε πλοκαµια σε Κερατσίνι, Μέγαρα, Ελευσίνα και Ασπρόπυργο , ξεσκέπασε η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας στις 28 Ιουνίου, µετά από πολύµηνη διεξοδική έρευνα. Η επιτυχηµένη επέµβαση της Οικονοµικής Αστυνοµίας έδωσε τέλος στην παράνοµη δράση λαθραίας διακίνησης πετρελαίου. Μάλιστα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή Μεγάρων, η περίφραξη ήταν φτιαγµένη έτσι ώστε δεν φαινόταν τι συνέβαινε µέσα.. Σύµφωνα µε το επίσηµο δελτίο Τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας ισχύουν τα εξής: «Από την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, συ νελήφθησαν οκτώ άτοµα (έξι ηµεδαποί και δύο αλλοδαποί), σε βάρος των οποίων σχηµατίστηκε δικογραφία κακουργηµατικού χαρακτήρα για σύσταση εγκ ληµατικής οργάνωσης που ενέχεται στη διακίνηση λαθραίου πετρελαίου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο πο λύµηνης µεθοδικής αστυνοµικής έρευνας σχετικά µε το λαθρεµπόριο υγρών καυσίµων, εντοπίστηκε, ντοπίστηκε πριν από ένα µήνα περίπου, παράνοµη εγκατάσταση στο Κερατσίνι, η οποία αποτελούσε σταθµό διακίνησης λαθραίου πετρελαίου. πετρελαίου Ο συγκεκριµένος χώρο ς επιτηρούνταν από κάµερες και ήταν περιφραγµένο ς από µεγάλου ύψους µεταλλική µάντρα, µάντρα καθιστώντας δυσχερή έως αδύνατη την οπτική επαφή µε το εσωτερικό του. Στη συνέχεια των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι στη Νέα Πέραµο (Μέγαρα Αττικής) λειτουργούσε εργαστήριο µε παράνοµο εξοπλισµό αποχρωµατισµού ναυτιλιακού καυσίµου , το οποίο µεταφέρο-

Οι εγκ αταστάσεις στην Λάκκα Μεγάρων από την εξωτερική πλευρά, όπου υπήρχαν λαµαρίνας και δεν φ αινόταν τίποτα από µέσα.

νταν, µέσω ειδικά διαµορφωµένου φορτηγούφορτηγούψυγείου, είτε στην εγκατάσταση στο Κερατσίνι, είτε σε άλλη στην Ελευσίνα . Επίσης, προέκυψε ότι η παράνοµη εγκατάσταση του Κερατσινίου προµηθεύονταν λαθραία καύσιµα και από ειδικά διαµορφωµένο χώρο, που βρίσκο νταν στη θέση Μαγού λα, στον Ασπρόπυργο . ∆ιαπιστώθηκε ακόµα ότι επτά πρατήρια υγρών καυσίµων που λειτουργού ν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, Αττικής προµηθεύονταν λαθραία καύσιµα από την ίδια εγκατάσταση. Από την αστυνοµική έρευνα, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, είχαν συγκ ροτήσει, τουλάχιστον το τελευταίο 6 µηνο, εγκ ληµατική οργάνωση µε αντικείµενο την λαθρεµπορία υγρών καυσίµων και ειδικότερα τον αποχρωµατισµό, αποθήκευση και διακίνηση µεγάλων ποσοτήτων λαθραίου πετρελαίου. Η εγκληµατική οργάνωση διέθετε εσωτερική ιεραρχική δοµή, διακριτούς ρόλους στα επιµέρους στάδια επεξεργασίας και διακίνησης των λαθραίων καυσίµων, ενώ χρησιµοποιούσαν ιδιαίτερα τεχνάσµατα για να συγκαλύ πτουν την παράνοµη δραστηριότητά τους και να αποφεύγουν ενδεχόµενου ς ελέγχους των διωκτικών Αρχών. Ειδικότερα, λάµβαναν συνεχώς αυστηρά µέτρα

αντιπαρακολούθησης και ασφάλειας, ασφάλειας όπως, απρόβλεπτη οδική συµπεριφορά κατά τη διάρκεια κίνησης των οχηµάτων τους, αυξοµείωση της ταχύτητας, αποφυγή κίνησης σε κεντρικές οδούς, χρησιµοποίηση εναλλακτικών δροµο λογίων µέσω επαρχιακών δρόµων κ.λπ. Για την εξάρθρωση της εγκληµατικής οργάνωσης, πραγµατοποιήθηκε χθες, συντονισµένη επιχείρηση της Οικονοµικής Αστυνοµίας, µε τη συνδροµή Οµάδων Πρό ληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς και κλιµακίων του ∆΄ Τελωνείου Πειραιά και της ∆ιεύθυνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε κυρίως στις παράνοµες εγκαταστάσεις που διατηρούσε η εγκληµατική οργάνωση, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Στις εγκαταστάσεις του Κερατσινίου: 5 ∆Χ φορτηγά βυτία, ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, µία υπέργεια δεξαµενή, 15 τόνοι λαθραίου πετρελαίου κίνησης, 5 κινητά τηλέφωνα, 4 κάµερες συνδεδεµένες µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό ψηφιακής καταγραφής εικόνας,

µία ηλεκτρική αντλία καυσίµου, ένας καταµετρητής χαρτονοµισµάτων,

µία κεντρική µονάδα Η/Υ, φορολογικά στοιχεία και πλαστικές πινακίδες εταιρειών εµπορίας πετρε-

λαιοειδών, οι οποίες επικολλούνταν στα κατασχεθέντα βυτία. Συνέχεια στην σελίδα 6


6

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

ΕΚΟΨΑΝ ΤΑ….ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ… Φ ωτο Πηγή Αρχηγείο ΕΛΑΣ

Συνέχεια από σελίδα 5 Σύµφωνα πάντα το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας— Αστυνοµίας— Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και το δελτίο Τύπου εντοπίστηκαν και: «Στη Νέα Πέραµο (Μέγαρα):

9 ∆Χ φορτηγά βυτία, 2 ΙΧΕ αυτοκίνητα, 2 ανυψωτικά µηχανήµατα (CLARK), 30.750 λίτρα λαθραίου πετρελαίου, 30 υπέργειες δεξαµενές, 1.158 φιάλες υγραερίου και 1.102 βαρέλια µε λιπαντικά κινητήρων.

ένα ∆Χ φορτηγό ψυγείο, στο Στην Ελευσίνα: χώρο του οποίου βρέθηκε ειδικά προσαρµοσµένη δεξαµενή 8 10 υπέργειες δεξαµενές, τόνων, ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, 22 δεξαµενές, εξοπλισµός αποχρωµατισµού ναυτιλιακού πετρελαίου, αποτελούµενος από αεροσυµπιεστή, φίλτρο, αντλίες και µετρητή, χηµικά πρόσθετα στοιχεία (θειικό οξύ, πυραµίνη, καυστική ποτάσα και άζωτο) και 4 τόνοι λαθραίου πετρελαίου. Στον Ασπρόπυργο:

5.800 λίτρα λαθραίου ναυτιλι- µων υακού πετρελαίου και γρών ένα ∆Χ φορτηγό βυτίο. καυσίµων που Παράλληλα, διενεργήθηκαν βρέθηταυτόχρονοι επιτόπιοι έλεγχοι καν στις και στα επτά πρατήρια υγρών δεξαµεκαυσίµων, καυσίµων τα οποία προµηθεύ- νές τους ονταν καύσιµα από την εγκλη- και εµατική οµάδα. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους στα πρατήρια καυσίµων, πραγµατοποιήθηκε ποσοτική καταµέτρηση των εµπορεύσιλήφθησαν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση του φορολογικού και τελωνειακού ελέγχου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες προκειµένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της παράνοµης δραστηριότητας της εγκληµατικής οργάνωσης και οι επιµέρους τρόποι προµήθειας, διακίνησης και διάθεσης των παράνοµων καυσίµων. Στο πλαίσιο της έρευνας, ανα-

φερόντων………, εµφανίζουν την τιµή εργοστασιακής πώλησης των αυτοκινήτων από τις µητρικές εταιρίες στην Γερµανία στις θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα σηµαντικά µειωµένη σε σχέση µε την πραγµατική εργοστασιακή τιµή, γεγονός που συνεπάγεται απώλειες εκατοµµυρίων ευρώ για το ελληνικό δηµόσιο από τα τέλη ταξινόµησης και τους φόρους πολυτελείας. Ερώτηση από τον Βουλευτή Αττικής Βασίλη Η δηµοσιογραφική αυτή αποκάλυψη Οικονόµου στον Υπουργό Οικονοµικών προκάλεσε την άµεση παρέµβαση του Υφυπουργού Οικονοµικών ο οποίος ρώτηση προς τον Υπουργό Οι- φέρει η ερώτηση τα εξής: έδωσε εντολή στις αρµόδιες υπηρεσίες κονοµικών, κατέθεσε ο Βουνα ελέγξουν την συγκεκριµένη υπόθελευτής Αττικής Βασίλης Οικο- «Κύριε Υπουργέ, ση και να καταθέσουν σχετικό πόρινόµου κάνοντας λό γο για σκανδαλώδης Στις αρχές του Μαΐου 2013, κυκλοφό- σµα. φοροδιαφυγή από τις γερµανικών συµ- ρησε ρεπορτάζ σύµφωνα µε το οποίο οι Με δεδοµένο ότι η συγκεκριµένη πραφερό ντων εταιρείες αυτοκινήτων. Ανα- εταιρίες αυτοκινήτων γερµανικών συµ- κτική ενδοοµιλικών συναλλαγών δια-

Τι συµβαίνει

µε δύο Γερµανικές εταιρείες

αυτοκινήτων και την φορολογία τους;

Ε

µένεται να προσδιοριστούν τα ποσά και η περαιτέρω διάθεση των παράνοµων κερδών της εγκληµατικής οργάνωσης, καθώς επίσης να διευκρινιστούν και καταλογιστούν οι διαφυγόντες δασµοί και φόροι που αναλο γούν στο ελληνικό ∆ηµόσιο» ∆ηµόσιο», αναφέρει η ΕΛΑΣ στο δελτίο Τύπου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

στρεβλώνει πλήρως την ελληνική αγορά αυτοκινήτου και ότι η χώρα µας δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει ούτε ένα ευρώ έσοδα, Ερωτάστε: Ποιο το πόρισµα των αρµοδίων υπηρεσιών για την προκ λητική και σκανδαλώδη αυτή περίπτωση φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε; Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε τόσο για την αποκατάσταση της ζηµιάς που υπέστη το ελληνικό δηµόσιο τα χρόνια που εφαρµόζεται αυτή η πρακτική από τις συγκεκριµένες εταιρίες και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειµένου να εκλείψουν τα νοµικά περιθώρια που επιτρέπουν αυτές τις πρακτικές;»

Κλειστό τµήµα της ∆ήµητρος στην Ελευσίνα

Έ

κλεισε από τις αρχές της εβδοµάδας τµήµα της οδού ∆ήµητρος στην Ελευσίνα (κέντρο). Πρόκειται για το τµήµα από την Πλατεία ∆ηµαρχείου (Οδός Χατζηδάκη) έως και την κεντρική οδό Ηρώων Πο λυτεχνείου (φανάρι «Γρηγόρη»). Ο δρόµος έκλεισε λόγω πραγµατοποίησης σειράς εργασιών, που υπάγονται στο συνολικό έργο της κατασκευής γενικής αποχέτευσης ακαθάρτων Ελευσίνας. Οι οδηγοί που κατεβαίνουν την ∆ήµητρος από άνω Ελευσίνα, στο ύψος Πλατείας ∆ηµαρχείου πρέπει να κατευθύνο νται δεξιά προς Χατζηδάκη ώστε να κατέβουν µέσω Πετράκη ή οδό Βενιζέλου προς Ηρώων Πο λυτεχνείου. Άλλη εναλλακτική να στρίβουν κατεβαίνοντας αριστερά στην οδό Τραυλού πίσω από το ∆ηµαρχείο µε κατεύθυνση προς το κέντρο. Το κλείσιµο της οδού θα διαρκέσει όσο διάστηµα απαιτηθεί να διεκπεραιωθούν οι εκτελέσιµες εργασίες της αναδόχου εταιρείας έργων. έργων Το κέντρο λόγω των έργων είναι σαφώς επιβαρυµένο, επιβαρυµένο όµως τα έργα της αποχέτευσης είναι απαραίτητα, πρέπει να προχωρήσουν και να τελειώσουν. Ήδη η καθυστέρηση είναι απροσδόκητα µεγάλη...


7

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

Σ

ύµφωνα µε την ΠΟΛ 1140/14-6-2013 του Υπουργείου Οικονοµικών, µία επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο, που έχει βεβαιωµένες οφειλές σε ∆.Ο.Υ στην ∆.Ο.Υ . Ελευσίνας (και πρώην Ανω Λ ιοσίων ή Μεγάρων) ή Τελωνεία και αφορούν περίοδο έως και την 31/12/2012, έχει την δυνατότητα να ενταχ θεί στην λεγόµενη ρύθµιση της τελευταίας ευκαιρίας. Είναι κάτι ενδιαφέρον καθώς στην περιοχ ή µας εκατοντάδες φορολογούµενοι είναι «µπλεγµένοι» µε χρέη προς το ∆ηµόσιο, και µια διέξοδος άµεσης ρύθµισης είναι κάτι που τους χρειάζεται πριν ενταχ θούν σε καθεστώς κυρώσεων και κατασχ έσεων ακινήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβληθεί οι ∆ηλώσεις Φορολογίας Εισοδήµατος , οι Ε κκαθαριστικές ∆ηλώ σεις ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας, καθώς και οι Π εριοδικές ∆ηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας Ε κκαθαριστικής στην ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας, πρώην Μεγάρων και πρώην Ανω Λ ιοσίων. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν οφειλές από 1/1 /2013 και µετά. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφ ειλές από 1/1/2013 και µετά , θα πρέπει πρώτα να εξοφληθούν ή να ενταχθούν σε ρύθµιση και στη συνέχεια να ενταχθεί η επιχ είρηση ή το φυσικό πρόσωπο στην ρύθµιση τελευταίας ευκαιρίας. Π ρέπει να επισηµάνουµε ότι ποινή φυλάκισης από 3 µήνες έως και 10 χρόνια δύναται να επιβληθεί σε όσους δηλώσουν ψευδή στοιχεία προκειµένου να ενταχθούν στη ρύθµιση. Αναλυτικά οι ενέργειες που πρέπει να γ ίνουν (ανάλογα των οφειλών) από οφειλέτες της περιοχής είναι οι εξής :

Μέχρι 17 Ιουλίου οι αιτήσεις στην ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας για ρύθµιση χρεών από 48 έως 100 δόσεις

Τι θα πρέπει να κάνουν οι οφειλέτ ες ώστ ε να µπορέσ ουν να αξιοποιήσουν άµεσ α τ ην λεγόµεν η «ρύθµισ η τ ελευτ αίας ευκαιρίας»

Για χ ρέη έως 75.000,00 ευρώ 1. Κατάθεση «Αίτησης Ρύθµισης Ν. 4152/2013». Η «Α ίτησης Ρ ύθµισης Ν . 4152/2013» κατατίθεται έως και την 17/7 /2013 στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και από 18/7/2013 και µετά υποχρεωτικά µέσω internet. 2. Υποβολή «Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ν. 1599/1986» (η οποία είν αι διαφορετική για Φ υσικά πρόσωπα και διαφορετική για Νοµικά πρόσωπα). Η «Υπεύθυνη ∆ήλω ση Ν . 1599/1986» συνυποβάλλεται της «Αίτησης Ρ ύθµισης Ν. 4152/2013». 3. Μ ετά την κατάθεση της «Αίτησης Ρ ύθµισης Ν . 4152/2013» και λαµβάνοντας την έγκριση της, εντός 3 ηµερών πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση. 4. Η οριστικοποίηση χορήγησης – ένταξης στη ρύθµιση γ ίνεται µετά την πάροδο του εξαµήνου από την ένταξη σε αυτήν. Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε απώλεια της ρύθµισης και µετά την πάροδο εξαµήνου αν διαπιστωθεί µη έγ καιρη προσκόµιση ή δήλωση στοιχείων ή προσκόµιση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων. 5. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας κλπ σε περίπτωση που ζητηθούν ή αν η ρύθµιση γίνει για 48 έως 100 δόσεις και το ποσό της ρύθµισης υπερβαίνει τα 5.000,00 ευρώ. Να σηµειώσουµε ότι τα ως άνω µπορούν να ολοκληρωθούν : α) από τον ίδιο τον φορολογούµενο, σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης ή Φυσικού προσώ που, ενώ σε περίπτωση Νοµικού προσώπου – εταιρείας, από τον νόµιµο εκπρόσωπο της , ή β) από τρίτο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, καθώς επίσης και η «Υπεύθυν ης ∆ήλω σης Ν. 1599/1986» η οποία απαιτείται να υποβληθεί, θα πρέπει να έχει θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνοµικό Τµήµα. Για χ ρέη από 75.000,01 έως 300.000,00 ευρώ 1. Κατάθεση «Αίτησης Ρύθµισης Ν. 4152/2013». Η «Α ίτησης Ρ ύθµισης Ν . 4152/2013» κατατίθεται έως και την 17/7/2013 στην αρµόδια ∆.Ο.Υ . Ελευσίνας κλπ και από 18/7/2013 και µετά υποχρεωτικά µέσω internet. 2. Υποβολή «Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ν. 1599/1986» (η οποία είν αι διαφορετική για Φ υσικά πρόσωπα και διαφορετική για Νοµικά πρόσωπα). Η «Υπεύθυνη ∆ήλω ση Ν . 1599/1986» συνυποβάλλεται της «Αίτησης Ρ ύθµισης Ν. 4152/2013». 3. Υποβολή «Βεβαίωσης – Μελέτης» από τρίτο ανεξάρτητο εκτιµητή περί της ορθότητας των οικονοµικών στοιχείων, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναµία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιµότητα του διακανον ισµού. Η «Βεβαίω ση – Μελέτη» πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώµενα έσοδα – αναµενόµενες δαπάνες του αιτούντα. Από το αποτέλεσµα της µελέτης πρέπει να προκύπτει τόσο η βιωσιµότητα του αιτούµενου προγράµµατος

ρύθµισης, όσο και η οικονοµική αδυναµία εξόφλησης ή ανταπόκρισης σε πρόγραµµα ρύθµισης µε λιγότερες δόσεις. Ως ανεξάρτητος εκτιµητής µπορεί να είναι ορκωτοί ελεγ κτές – λογιστές, ή λογιστές φοροτεχν ικοί ή δικηγόροι. 4. Μ ετά την κατάθεση της «Αίτησης Ρ ύθµισης Ν . 4152/2013» και λαµβάνοντας την έγ κριση της, εντός 3 ηµερών πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση. 5. Η οριστικοποίηση χορήγησης – ένταξης στη ρύθµιση γίνεται µετά την πάροδο του εξαµήνου από την ένταξη σε αυτήν. Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε απώλεια της ρύθµισης και µετά την πάροδο εξαµήνου αν διαπιστωθεί µη έγ καιρη προσκόµιση ή δήλωση στοιχείων ή προσκόµιση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων.

6. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε περίπτωση που ζητηθούν ή αν η ρύθµιση γίνει για 48 έως 100 δόσεις και το ποσό της ρύθµισης υπερβαίνει τα 5.000,00 ευρώ. Τα ως άνω µπορούν να ολοκληρωθούν : α) από τον ίδιο τον φορολογούµενο, σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης ή Φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση Νοµικού προσώπου – εταιρείας, από τον νόµιµο εκπρόσωπο της , ή β) από τρίτο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, καθώς επίσης και η «Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ν. 1599/1986» η οποία απαιτείται να υποβληθεί, θα πρέπει να έχει θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α στυνοµικό Τµήµα. Συνέχ εια στην σελίδα 13


8

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

ΛΥΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΙΝΥΕΣ Του Αλέξανδρου Μουρίκη ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ... ΜΕΡΟΣ 10 Όταν έπιασε την Σωσώ ο Γερµανός µε τα πολιτικά ο Τζέηµς προσπάθησε να τραβήξει το πιστόλι που είχε πάνω του, αλλά µια κλωτσιά στο χέρι που του έδωσε ο Άντονυ τον εµπόδισε. -Σωσώ: Γιατί το έκανες αυτό προδότη; -Άντονυ: Θα σκοτώνονταν πολίτες που δεν έφταιγαν σε τίποτα . Τότε πέρασε έξω από το καφενείο µια περίπολος πέντε στρατιωτών και ο Γερµανός µε τα πολιτικά τους έκανε νόηµα να µπουν µέσα. -Γερµανός µε πολιτικά: Συνοδέψτε την κυρία Σωσώ και τον κατάσκοπο εδώ στο διοικητήριο και να ενηµερώσετε τον διοικητή για αυτόν. -Άντονυ: Θα βγω µια βόλτα, δεν θα αργήσω. -Γερµανός µε πολιτικά: Πρόσεχε όµως γιατί κυκλοφορούν αντάρτες στην περιοχή. Συλλογισµένος έφυγε από το καφενείο ο Άντονυ. ∆εν συµπαθούσε τους Γερµανούς γιατί δεν βοήθησαν τους Ιρλανδούς στην επανάσταση του 1915 όπως είχαν υποσχεθεί και οι Βρετανοί την έπνιξαν στο αίµα . Επίσης δεν ήθελε να δώσει τα νοµίσµατα στους Γερµανούς γιατί έτσι θα πρόδιδε την επιστήµη του. Κάνοντας αυτές τις σκέψεις ο Άντονυ έφτασε στο δάσος. Εκεί βρισκόταν ο Χρήστος και τρεις αντάρτες. Είχαν βγει να δουν γιατί δεν επέστρεψε ο Τζέηµς. Επίσης ήθελαν να ελέγχουν τον χώρο πριν να διοργανώσουν µια επίθεση στο διοικητήριο των Γερµανοβουλγαρικών δυνάµεων. -Χρήστος: Ακόµα συνεργάζεσαι µε τους κατακτητές; -Άντονυ: Με τους εχθρούς των Άγγλων συνεργάζοµαι. ∆εν είναι εχθροί µου -Χρήστος: Γερµανοί κατάκτησαν την Ελλάδα που δεν τους ενόχλησε. -Άντονυ: Να προσέχατε να µην είχατε φίλους τους Άγγλους. -Χρήστος: Και εσύ να προσέχεις ποιους έχεις φίλους. Ίσως δεν είναι και τόσο φίλοι όσο νοµίζεις. -Άντονυ: Το εννοείς; Μίλα καθαρά -Χρήστος: Υποκλέβαµε στον ασύρµατο ένα σήµα των Γερµανών. ∆ιάβασε δυνατά το γράφει -Άντονυ: Βυθίσαµε ένα Ιρλανδικό µεταγωγικό πλοίο. Ήταν κρεµασµένες όµως και αµερικανικές σηµαίες. Μετέφερε Αµερικανούς Ιρλανδούς καταγωγής στρατιώτες. Μ αζέψαµε τρεις ναυαγούς και έναν πτώµα. Ο νεκρός ήταν ο Άλφρεντ αδερφός του αρχαιολόγου που συνεργάζεται µαζί µας. ∆εν πρέπει να πάθει όσα έγιναν γιατί το Ράιχ θα χάσει ένα µεγάλο επιστήµονα. Ο Άντονυ όταν άκουσε τα όσα ειπώθηκαν λιποθύµησε όταν διάβασε το µήνυµα . Μετά από λίγο συνήρθε. -Χρήστος: Θα βοηθήσεις ρώτα στον αγώνα για την ελευθερία; -Άντονυ: Τώρα θα δουν οι Γερµανοί και το άλλο πρόσωπό µου. -Χρήστος: Βέβαια! Ο Ιανός ο διπρόσωπος θεός των Ρωµαίων. ∆ικαίωσε τώρα το επώνυµοι σου και εκδικήσου για τον αδερφό σου. Συνεχίζεται….

Α

στυνοµικοί που υπηρετούν στο Α.Τ. Μεγάρων και στο Τ.Α Μεγάρων και στην οµάδα ∆Ι.ΑΣ παρέδωσαν τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης στον π. Αλέξανδρο Κουργιαλή για το κοινωνικό παντοπωλείο της Μητροπόλεως Μεγάρων περίπου 200 κιλά .

Τρόφιµα δόθηκαν από αστυνοµικούς των Μεγάρων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Τα ανωτέρω είδη συγκέντρωσαν οικιοθελώς οι Αστυνοµικοί θέλοντας να βοηθήσουν µε αυτόν τον τρόπο τους συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη τις δύσκολες ηµέρες που περνάµε.

Άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή της πλατείας

απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Μαρκέλλας

Α

πό συνεργείο του ∆ήµου Ελευσίνας ξεκίνησαν οι εργασίες για τη διαµόρφωση σε πλατεία του οικοπέδου, που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Μαρκέλλας. Σύµφωνα µε τον ∆ήµο «Η µελέτη για την κατασκευή της πλατείας έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και τα έργα θα εκτελεστούν από συνεργεία του. Η αγορά του οικοπέδου είχε γίνει κατά το 2012 από το ∆ήµο Ελευσίνας µε προορισµό τη δηµιουργία πλατείας».

Τα µέλη του Οµίλου Λαϊκής Παράδοσης «Αλκάθους και Καρία»

παρουσίασαν µια εντυπωσιακή εκδήλωση στα Μέγαρα

Τ

ην Κυριακή 30 Ιουνίου στο ανοιχτό θέατρο της πλατείας Αγίου Ιωάννη στα Μέγαρα πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση λήξης της περιόδου 2012-2013 από τα µέλη του Ο µίλου Λαϊκής Παράδοσης «Αλκάθους και Καρία». Τα τµήµατα του συλλόγου, χωρισµένα κατά ηλικίες, φορώντας τοπικές ενδυµασίες από διάφορες περιοχές χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα. Ο ι υπεύθυνοι των χορευτικών τµηµάτων ήταν οι ∆ήµητρα Κατρακούλη, Γιώργος Τζανετόπουλος και Γιώργος Βαρελάς. Η φετινή εκδήλωση του συλλόγου είχε ως τίτλο «χορεύοντας ελληνικά» και ανέδειξε τον χορό ως µέσον έκφρασης ψυχής, και διατήρησης του ελληνικού έθνους στον χρόνο.


9

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

Πριν τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ

Ο

∆ήµος Ελευσίνος δεν ξεχνά όσους προσφέρουν εθελοντικά στις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού µας. Έτσι πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Τρίτης 2 Ιουλίου, Ιουλίου έγινε η απονοµή τιµητικών βραβείων σε συµπολίτες µας που διακρίθηκαν την προηγούµενη περίοδο, για την προσφορά τους. Τιµήθηκαν ο Σπύρος Βασιλάκος - γέννηµα και θρέµµα της Ελευσίνας - φυσικός που έχει διακριθεί από µεγάλα πανεπιστήµια του εξωτερικού καθώς και οι φοιτήτριες και δασκάλες που βοήθησαν εθελοντικά στο ∆ηµοτικό Φροντιστήριο που λειτούργησε την περασµένη σχολική χρονιά στην Άνω Ελευσίνα. Πρόκειται για τις: Γκούµα Ιωάννα, Καρκάνη Αναστασία, Καράπουρνου Άννα, Ντάρδα Αγγελική, Ντόκα Ειρήνη, Παππά Μαρία Μαρίνα, Σοφικίτη Ελένη, Γεµελιάρη Στυλιανή, Φουσκαρίνη Θεοδώρα. «Ο ∆ήµος Ελευσίνας εκφράζει µε τον λιτό αυτό τρόπο την βαθιά του ευγνωµοσύνη για την βοήθεια που προσέφεραν προς τους πολίτες της Ελευσίνας.» Ελευσίνας.»

Γέµισαν το θέατρο του παλαιού Ελαιουργείου οι παραστάσεις της "Μήδειας"

Ο

ι παραστάσεις της "Μήδειας" του Μπόστ, που παρουσίασε κατά το τετραήµερο 27 - 30 Ιουνίου η Θεατρική Σκηνή του ∆ήµου Ελευσίνας και δόθηκαν στο θέατρο του παλαιού Ελαιουργείου, γέµισαν το θέατρο και τις 4 ηµέρες. «Το θερµό χειροκρότηµα των θεατών ήταν ενδεικτικό της αποδοχής του έργου. Η φετινή σηµαντική προσπάθεια των ανθρώπων της Θεατρικής Σκηνής δείχνει πως κάθε χρόνο η παρουσία τους γίνεται συνεχώς καλυτερη. Η σκηνοθεσία, οι χορογραφίες και τα κουστούµια είναι του ∆ηµήτρη Θεοδώρου, η µουσική του ∆ηµήτρη Ανδρώνη και η ζωγραφική του σκηνικού της Χριστίνας Χατζηνεοφύτου. Έπαιξαν: Έλενα Κακαρή, ∆έσποινα Ζουµή, Τασία Μπρέµπου, Σταύρος Χανάς,Ελένη Πέππα, Βαγγέλης Καλαντζής, Άννα Φιλιµέγγα, Βάσω Σπανούδη, Μαρία Αντωνίου, Ναυσικά Ελευθερίου, Μαρία ΑντωνίουΑντωνίου- Πανά, Γεωργία Μανώλη, Κωνσταντίνα ∆ηµητρίου, Αθηνά Αντωνίου, Νατάσσα Μενή,Νάντια Μπαρµπούτη.» Μπαρµπούτη.» σύµφωνα µε ανακοίνωση ∆ήµου Ελευσίνας. Η παράσταση θα επαναληφθεί στις 22 Σεπτεµβρίου στα πλαίσια των Αισχυλείων 2013. Θ ερµά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για το σπουδαίο αποτέλεσµα.


10

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Επιστολές που λάβαµε

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ

Γεγονότα

µεγαρεων ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

«

Ο ∆ήµος Μεγαρέων περνά µεγάλη οικονοµική κρίση. Τα οικονοµικά, και όχι µόνο, προβλήµατα είναι τεράστια. Χρέη παντού, σε εργολάβους, προµηθευτές, κλπ. Εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι για µήνες. Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι, που έχουν οδηγήσει τον ∆ήµο σ’ αυτήν την δεινή οικονοµικά θέση. - Η γενικότερη οικονοµική κρίση, που αντιµετωπίζει η χώρα. Οι µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, αντί να εδραιώσουν την ∆ηµοκρατία και να θωρακίσουν τους θεσµούς µε την αξιοκρατία και το σωστό νοµοθετικό πλαίσιο, καλλιέργησαν την αναξιοκρατία, την ευνοιοκρατία και την διαφθορά σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τοµείς. Προεβλήθη ως πρότυπο επιτυχηµένου ατόµου αυτό του «αεριτζή», που χωρίς προσόντα και χωρίς ηθικούς φραγµούς ανελίσσεται και πλουτίζει εύκολα. Αυτά και πολλά άλλα οδήγησαν τη χώρα όχι µόνο στην οικονοµική κρίση, αλλά, το χειρότερο, την κοινωνία σε πολιτισµική και πνευµατική παρακµή. - Η εφαρµογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, που έγινε βεβιασµένα και σπασµωδικά, χωρίς το έγκαιρο και κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και η µεταφορά στους ∆ήµους πολλών και δύσκολων αρµοδιοτήτων, χωρίς την ταυτόχρονη στελέχωσή τους µε το κατάλληλο προσωπικό, αλλά και χωρίς την µεταβίβαση των αναγκαίων πόρων. -Ο τρίτος και σηµαντικότερος λόγος

Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων 3 ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μάνδρας Ειδυλλίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΒΙΒΕΧΡΩΜ» Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μάνδρας- Ειδυλλίας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερµά την εταιρία «ΒΙΒΕΧΡΩΜ» για την προσφορά της προς τους µαθητές του σχολείου µας. Για µια ακόµη φορά απέδειξε έµπρακτα την ευαισθησία της προς τα παιδιά προσφέροντας τους δώρα τα οποία µοίρασε εκπρόσωπος της εταιρείας στη σχολική γιορτή. Σας ευχαριστούµε και σας ευχόµαστε Καλό καλοκαίρι. Εκ του συλλόγου

είναι, πως, στην κρίσιµη αυτή περίοδο και καµπή για όλους τους ∆ήµους, στην ηγεσία του ∆ήµου Μεγαρέων βρέθηκε διοίκηση πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Με έναν ∆ήµαρχο στον οποίο περισσεύει η αλαζονεία και ο αυταρχισµός, αλλά έχει σοβαρό έλλειµµα σε διοικητικές και οργανωτικές δυνατότητες και ικανότητες. Οι προτάσεις, για να λειτουργήσει ο ∆ήµος καλύτερα και για να µπορέσει, να ξεπεράσει την οικονοµική κρίση, είναι οι παρακάτω: - Να σταµατήσουν οι παλαιοκοµµατικές πρακτικές, που κοστίζουν και δεν ωφελούν το σύνολο των πολιτών. - Να κοπούν οι περιττές δαπάνες και να περιορισθεί η σπατάλη ( π.χ. ∆εν χρειάζονται όλοι οι ειδικοί σύµβουλοι, δεν είναι απαραίτητο το κέτερινγκ σε κάθε εκδήλωση, δεν ήταν ανάγκη να αλλαχθούν τα χριστουγεννιάτικα και πασχαλιάτικα στολίδια στους δρόµους, είναι περιττή πολυτέλεια να φυτεύονται σε κοινόχρηστους χώρους πανάκριβα λουλούδια, τα οποία σε λίγους µήνες εγκαταλείπονται και ξηραίνονται κλπ.). - Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες . - Να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία της διοίκησης µε την αντιπολίτευση, καθώς και µε όλους τους φορείς του ∆ήµου. - Να γίνει αξιοποίηση όλου του µηχανολογικού και τροχαίου υλικού και να τοποθετηθούν στις υπηρεσίες και στα τµήµατα οι υπάλληλοι αξιοκρατικά, ώστε ο κατάλληλος υπάλληλος να είναι στην κατάλληλη θέ-

ση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν ο ∆ήµος, να παράγει χωρίς χρήµατα τεράστιο έργο µε ίδιες δυνάµεις. - Οι προσλήψεις να γίνονται µόνο για εξυπηρέτηση των πραγµατικών και ουσιαστικών αναγκών. Είναι αδιανόητο η ∆ΕΥΑΜ, ∆ηµοτική Επιχείρηση καταχρεωµένη και υπό εκκαθάριση ( και της οποίας δάνειο αποπληρώνει ο ∆ήµος), να µισθοδοτεί τριάντα (30), περίπου, υπαλλήλους. - Να ανταποκρίνεται ο ∆ήµος έγκαιρα στις υποχρεώσεις, για να µην επιβαρύνεται επί πλέον και µε πρόστιµα από φορείς του ∆ηµοσίου (π.χ. πρόστιµο από ΙΚΑ). - Και το τελευταίο ευρώ, που θα ξοδεύει ο ∆ήµος, θα πρέπει να πιάνει τόπο. Εάν γίνουν όλα τα παραπάνω και αυτοί, στους οποίους χρωστά ο ∆ήµος, δουν και καταλάβουν, πως η αποπληρωµή των χρεών τους γίνεται µε σωστή και δίκαιη για όλους σειρά και προτεραιότητα, δεν θα αναγκάζονται, να καταφεύγουν σε αγωγές κατά του ∆ήµου, για να πάρουν τα οφειλόµενα µε δικαστική απόφαση και κατάσχεση χρηµάτων από λογαριασµό του ∆ήµου. Και έτσι βέβαια δεν θα κινδυνεύει η µισθοδοσία την υπαλλήλων. Τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό, πως τα µέλη της διοικήσεως δεν φθάνει να τρέχουν από το πρωί έως το βράδυ, όπως δηλώνουν κάποια εξ αυτών. Πρέπει να παράγουν και έργο. Ο πολιτικός κρίνεται εκ του αποτελέσµατος και όχι εκ των προθέσεων ή του τρεξίµατος». Εκ του Γραφείου Τύπου της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

362 π.Χ: Ο Επαµεινώνδας νικά στη Μαντίνεια τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους, χρησιµοποιώντας τον σχηµατισµό της λοξής φάλαγγας. Τραυµατίζεται όµως θανάσιµα. 1909: Συγκροτείται στην Αθήνα ο Στρατιωτικός Σύνδ εσµος, µία οµάδα αξιωµατικών που προετοίµασε την επανάσταση στο Γουδί τον ίδιο χρόνο και έφερε στην εξουσία τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1947: Το ΕΑΜ καταθέτει πρόταση για τον τερµατισµό του Εµφυλίου Πολέµου: Πολιτική ουδετερότητας στα εξωτερικά θέµατα, κυβέρνηση µε τη συµµετο χή όλων των κοµµάτων και γενική αµνηστία. 1954: Η ∆υτική Γερµανία νικά 3-2 την Ουγγαρία στη Βέρνη και κατακτά το 5ο Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 1969: Κυκλοφορεί το τραγούδι Give peace a chance, ερµηνευµένο από την Plastic Ono Band, µε µέλη τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο. 1993: Σε συνέντευξή του στην Καθηµερινή, ο αρχηγός της Πολιτικής Άνοιξης, Αντώνης Σαµαράς, δηλώνει: « ∆εν θα επιστρέψω στη Ν.∆. και αν ακόµη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν µε καλέσουν για να γίνω ο αρχηγός της».

Γεννήσεις 1804: Ναθάνιελ Χόθορν, αµερικανός συγγραφέας. (Άλικο Γράµµα, Το σπίτι µε τα επτά αετώµατα) (Θαν. 19/5/1864) [Αποφθέγµατα] 1807: Τζουζέπε Γκαριµπάλντι, ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώµατά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγµατοποιήσει την πολιτική της ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. (Θαν. 2/6/1882) [Αποφθέγµατα] 1927: Νιλ Σάιµον, πολυβραβευµένος αµερικανός θεατρικός συγγραφέας.

Θάνατοι 1822: Κυριακούλης Μαυροµιχάλης, αδελφός του Πετρόµπεη, οπλαρχηγός, από τις δυναµικότερες µορφές της ελληνικής επανάστασης. Σκοτώθηκε σε µάχη µε τους Τούρκους στη Σπλάντζα της Ηπείρου. (Γεν. ?) 1848: Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατοµπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατωβριάνδος, γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωµάτης και φιλέλληνας. Προς τιµήν του, στην Αθήνα υπάρχει η οδός Σατωβριάνδου. (Γεν. 4/9/1768) [Αποφθέγµατα] 1934: Μαρί Σκλοντόφσκα Κιουρί, γνωστότερη ως Μαντάµ Κιουρί, γαλλοπολωνέζα φυσικός, που τιµήθηκε µε βραβείο Νόµπελ για την ανακάλυψη του ραδίου. (Γεν. 7/11/1867) [Αποφθέγµατα]


11

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

Αύριο η συνε ρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ασπροπύργου

Σ

υνεδριάζει αύριο 5 Iουλίου Iουλίου 2013, ώρα 10.00 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Ασπροπύργου, µε τα εξής θέµα προς συζήτηση και λήψη της σχετικής απόφασης:

ΘΕΜΑ 1ον: ∆ιάθεση πιστώσεως ποσού 4.500,00 Ευρώ µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ», σύµφωνα µε το από 01-07-2013 έγγραφο του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Προγραµµατισµού – Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας. ΘΕΜΑ 2ον: ∆ιάθεση πιστώσεως ποσού 15.000,00 Ευρώ µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ», σύµφωνα µε το από 01-

07-2013 έγγραφο του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Προγραµµατισµού – Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας. ΘΕΜΑ 3ον: ∆ιάθεση πιστώσεως ποσού 5.000,00 Ευρώ µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙ-

ΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», σύµφωνα µε το από 01-07-2013 έγγραφο του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Προγραµµατισµού – Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας. ΘΕΜΑ 4ον: Λήψη απόφασης επί του από 01-072013 εγγράφου του ε-

κτελ. Χρέη ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε θέµα: «΄Εκθεση εσόδων – εξόδων ∆΄ Τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισµού έτους 2012». ΘΕΜΑ 5ον: Λήψη απόφασης επί του από 01-072013 εγγράφου του εκτελ. Χρέη ∆ιευθυντή

Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε θέµα: «΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισµού έτους 2013». ΘΕΜΑ 6ον: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσµατος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙ-

ΟΥ», προυπ. δαπάνης 24.600,000 Ευρώ, σύµφωνα µε το από 26-06-2013 Πρακτικό αξιολόγησης (γνωµοδότηση) αποτελεσµάτων, της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου µας. ΘΕΜΑ 7 ον: Αιτήσεις ΄Εγγραφα – Ανακοινώσεις.

Κατασχέσεις τροφίµων ζωικής προέλευσης από υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής—ΠΕ Αττικής: «Οι ελεγκτές τροφίµων του Τµήµατος Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, Πειραιά στο πλαίσιο των αιφνιδιαστικών και στοχευµένων ελέγχων, προχώρησαν σε δύο κατασχέσεις διαφόρων τροφίµων ζωικής προέλευσης συνολικού βάρους σαράντα κιλών. Πιο αναλυτικά στις 2626 -0606 -2013 σε εστιατόριο - ψητοπωλείο στον Πειραιά οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν 15 κιλά νωπά κρέατα, παρασκευάσµατα κρέατος, ψάρια και κοτόπουλα στην κατάψυξη του καταστήµατος τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση, αποσύρθηκαν από την αγορά και καταστράφηκαν. Επίσης στις 27/06/2013, σε άλλο εστιατόριο – πιτσαρία στη Νίκαια οι ελεγκτές κατέσχεσαν είκοσι πέντε (25) κιλά τριµµένο τυρί γκούντα µέσα σε πλαστικές σακούλες και πλαστικά δοχεία µαγιονέζας, υλικά ακατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα. Επί πλέον η κοπή του τυριού πραγµατοποιήθηκε από άλλο παρασκευαστήριο κοπής τυροκοµικών προϊόντων, το οποίο δεν διέθετε την προβλεπόµενη άδεια. Επιπλέον στο πλαίσιο των επίσηµων µικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίµων, στις 05/06/2013 και 26-06-2013, πραγµατοποιήθηκαν δώδεκα δειγµατοληψίες µαλακών τυριών όπως ανθότυρο, µυζήθρα, κατίκι κ.λπ. εγχώριας και ευρωπαϊκής προέλευσης, σε ψυκτικές εγκαταστάσεις και καταστήµατα χονδρικής και λιανικής πώλησης τυροκοµικών προϊόντων της περιοχής ευθύνης µας και εστάλησαν για µικροβιολογικό έλεγχο (Listeria (Listeria monocytogenes) σε διαπιστευµένο εργαστήριο. Σύµφωνα µε τα δελτία µικροβιολογικής εξέτασης τα πρώτα πέντε δείγµατα βρέθηκαν κανονικά και συµµορφούµενα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ενώ εκκρεµούν τα αποτελέσµατα των υπολοίπων δειγµάτων. Τέλος επισηµαίνεται ότι οι συστηµατικοί έλεγχοι συνεχίζονται και τους καλοκαιρινούς µήνες µε εντατικούς ρυθµούς και εστιάζονται κυρίως σε επιχειρήσεις µαζικής εστίασης που δραστηριοποιούνται σε περιοχές µε αυξηµένη τουριστική κίνηση».


12

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ &

∆ιανοµή τροφίµων σε ΑΜΕΑ αύριο στην Μάνδρα

Σ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

υνεχίζει τις διανοµές δωρεάν τροφίµων ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας σε συνεργασία µε τον Σύλλογο ΑΜΕΑ Ασπροπύργου. Σύµφωνα µε δελτίο Τύπου: «Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας –Ειδυλλίας κος Γεώργιος ∆ρίκος σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουµε της κοινωνικής εξαθλίωσης και οικονοµικής δυσπραγίας συνεχίζει το σηµαντικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο στηρίζοντας εµπράκτως τους δηµότες µας που πλήττονται καθηµερινώς από την οικονοµική κρίση. Στα πλαίσια του έργου αυτού ενηµερώνουµε τους δηµότες µας ότι, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Α.Μ.Ε.Α Ασπροπύργου κύριο Χονδρογιάννη Κωνσταντίνο, θα πραγµατοποιηθεί δωρεάν διανοµή τροφίµων στα εγγεγραµµένα µέλη-δηµότες µας του Συλλόγου, την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 και ώρες 18:00 µε 20:00µµ στο χώρο όπου στεγάζεται ο Σύλλογος Α.Μ.Ε.Α Ασπροπύργου. Θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι της δηµοτικής αρχής του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Πληροφορίες: 694 76 68 609.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ Σ ΤΑΘΜΟΣ Ταχ. ∆/νση: Αµαρυλλί δος 7, ∆ηµοτική Ενότ ητα Φυλ ής Ταχ. Κώδικας: 133 51 Τηλέφωνα: 210 2411975, 210 2412930 e-mail: paidik os.filis@gmail.com Φυλή : 03-07-2013 Αρ. Πρωτ. : 541 Περίληψ η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ ΗΣ υπ' αριθµ. Σ ΜΕ 1/2013 για τη σύναψ η ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν. Π.∆.∆. «Α΄ Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Φ υλής» Ανακοινώνει Τη σύναψ η σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά έξι (6) άτοµα για την κάλ υψη αναγ κών του Ν.Π.∆.∆. «Α΄ Παιδικ ός Σταθµός ∆ήµου Φυλ ής», που εδρεύει στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής του Ν. Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση των έργων: α) «∆ιαπαιδαγώγηση ν ηπίων» και β) «Βοηθητικές εργασίες σε θέµατα διαπαιδαγώγησης των παιδιών προσχολικής ηλικί ας», συνολικής δι άρκειας έως ένδεκα (11) µήνες. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχολ ηθεί αν ά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα κ αι δι άρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά κ αι τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Υποβολή αιτ ήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να τη ν υπο-

βάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικ ά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆ .∆. «Α΄ ΠΑΙ∆Ι-

ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Κεντρική Πλατεία ∆ ηµοτικής Ενότητας Φυλής, όπισθεν ∆ηµοτικού Καταστήµατος, Τ.Κ. 133 51, απευθύνοντάς την στο ∆ιοικ ητικό Τµήµα, υπόψιν κ ας Ειρήνης Λιάκου (τηλ . επικοινωνίας: 210 2412930) .

Στην περίπτωση αποστολής τω ν αιτήσεων τα χυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνε ται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο

αίτηση και για επιλογές απασχό λησης µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε). Η σώρευση επιλογών απασχό λησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακ ύρωση όλων των αιτήσεω ν και απο-

κλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσµία υποβολ ής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από 05-072013 έως και 15-07- 2013. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν. Π.∆.∆. ΙΩΑΝΝΑ Σ ΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ - ΠΙΝΗ

Α∆Α: ΒΕΖΖ7Λ7-924 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤ Ο ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Σ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ ΙΕΥΘΥΝΣ Η ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ Ταχ. ∆/νση : Ηρώων Πολυ τεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200, Ελευσίνα Τηλέφωνο : 2132047050 Πληροφορίες : Σπ. Καλλιγέρης e-mail: skaligeris@patt.gov.gr Ελευσίνα 26/6/2013 Αρ.πρωτ. 3637/ Φ.8-12 Θ Ε Μ Α : Χορήγηση άδειας δι ανοµής εµφιαλωµένου υγραερί ου στον ∆ΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, στην Ιερά Οδό 29, στο ∆ήµο Ελευσίνας Αττικής. Α.Φ.Μ. : 057257560, ∆.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α ΠΟΦΑ ΣΗ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτο νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/ 7 – 6 – 2010). 2. Την Υ.Α. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/Β’/ 4 – 11 – 2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Την υπ΄ αριθµ. οικ 61 / 11 – 1 2011 (ΦΕΚ 18Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 4. Τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/176-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικώ ν και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α)

«Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών -βιοτεχνικών ε γκατασ τάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», και τις κατά εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικές Αποφάσεις. 6. Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) «Οργάνωση της α γοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95Α) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 7. Την Υ.Α. ∆19 / Φ11 / οικ. 13098 / 1156 / 25-6-2010/ ΦΕΚ 1039Β΄), «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230Α΄) , όρια προστίµου ανά κατηγορία και άλλα σχε τικά ζητήµατα – σφράγιση εγκατασ τάσεων. 8. Την Υ.Α. ∆2/16570 (ΦΕΚ 1306/ Β/16-9-05) «Κανονισµός αδειών». 9. Την Κ.Υ.Α. ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218Β) «Καθορισµός ανταποδοτικού τέλους για την έ κδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικώ ν τε λών για τη χρήση των αδειών αυτ ών». 10. Την Α.Π. ∆2/Α/Φ.5/6378/27-4-05 ερµηνευτική ε γκύκλιο της Κ.Υ. Α ∆2/Α/Φ.5/οικ2490/10.2.05 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3586/ Φ14.ΕΛ.3290/30-5-13 απόφασή µας µε την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας απεριόριστης χρονικής διάρκειας στη µονάδα αποθήκευσης φιαλών και φιαλιδίων υγραερίου του ∆ΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, στην Ιερά Οδό 29 του ∆ήµου Ελευσίνας. 12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3637/20-5-13 αίτηση του ∆ΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ περί χορηγήσεως άδειας διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου. 13. Το γεγονός ό τι ο αιτών πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) και υπέβαλλε στη ν Υπηρεσία όλα τα δικαιολογητι-

κά που προβλέπονται από την Υ .Α. ∆2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-05), για την χορήγηση άδειας διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου. 14. Την από 15-5-13 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ∆ΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ότι όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτηση είναι αληθή. 13. Την από 20 -6-13 εισήγηση υπαλλήλου της Υπηρεσίας µας. Α π οφ ασ ίζουµ ε Χορηγούµε άδεια δι ανοµής εµφιαλωµένου υγραερί ου, χ ρονικ ής διάρκει ας τεσσάρων (4) ετών, όπως αυτή προσδιορί ζεται στο άρθρο 7 του Ν. 3054 / 2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) , µε τα παρακάτω στοιχεία: α) Κάτοχος αδεί ας : ∆ΡΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ . β) ∆ιεύθυνση άσκ ησης της δραστηριότητας (έδρα) : Ιε ρά Οδός 29, ∆ήµος Ελευσίνας γ) Αποθηκευτικοί χώροι : ∆ιαθέτει µονάδα αποθήκε υσης φιαλών υγραερί ου µέγιστης αποθηκευόµενης ποσότητας υγραερίου 1000kgr δ) Μεταφορικ ά µέσα : ∆ιαθέτει ένα (1) Φ. Ι.Χ. µε Αρ. Κυκλ οφορίας ZZT 2291 2. Η παρούσα άδεια ισχύει για όλη την επικράτεια και χορηγείται µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις : 2. Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 1. Υποχρέωση σεβασµού κανονιστικού πλαισίου. Καθ΄ όλο τον χρό νο ισχύος της άδειας, ο κάτοχός της οφείλει : i. Να τηρεί τις διατάξεις του N. 3054 / 2002 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν Ν 3335 / 2005 (ΦΕΚ 95 Α΄) , και των κανονιστι κών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού. ii. Να τηρεί τους όρους της αδείας που

του χορηγείται και κάθε περαιτέρω κανόνα δικαίου που διέπει την δραστηριότητά του και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και να διαθέτει διαρκώς τις άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς του. iii. Να ασκεί την δραστηριότητα του κατά τρόπο σύµφωνο µε τις εκάστοτ ε ισχύουσες διατάξεις περί ανταγωνισµού. iv. Να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που ε κδίδονται σύµφωνα µε τη ν διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 3054 / 2002. 2. Yποχρέωση καταβολής τελών. Ο κάτοχος της αδείας οφείλει να καταβάλει εµπροθέσµως και σύµφωνα µε τον νόµο τα τέ λη που του αναλο γούν σύµφωνα µε τον Νόµο. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος 40 € για την χρήση της αδείας του στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. (Κ.Α.Ε. 3421) και στην συνέ χεια να υποβάλει στην Υπηρεσία µας φωτοαντίγραφο του σχε τικού ∆ιπλοτύπου Είσπραξης της ∆.Ο.Υ. Η µη καταβολή έως 31 ∆εκεµβρίου, εκάστου ηµερολογιακού έ τους ισχύος της παρούσας άδειας, του ανταποδοτικού τέλους τω ν 40 €, αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεπόµενω ν κυρώσε ων. 3. Τήρηση λ ογαριασµών . Ο κάτοχος της αδείας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3054 / 2002, σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών . 4. Υποχρέωση παροχής και γ νωστοποίησης στοιχείων. Ο κάτοχος της αδείας οφείλει : i. Nα παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην κατά περίπτωση Αδειοδοτούσα Αρχή τα έ γγραφα και τα στοι-

χεία που του ζητούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. ii. Nα παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης στοιχεία σχετικά µ ε την άσκηση της δραστηριότητάς του σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 3054 / 2002. iii. Να παρέχει αµέσως τα οικονοµικά, λογιστικά, τε χνικά, εµπορικά και άλλα συναφή στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται από την ΡΑΕ , σύµφω να µε την διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4, του άρθρου 11 του Ν. 3054 / 2002. 5. ∆ιεξαγωγή ελέγχων. Ανά πάσα στιγµή ο κάτοχος της αδείας οφείλει να επιτρέπει στα αρµόδια όργανα να διεξάγουν ελέ γχους και ιδίως επιτόπιους ελέγχους τ ων ε γκα ταστάσεων και ελέ γχους τω ν βιβλίων, στοιχείων και λο γαριασµών του κατόχου Αδείας. 2. Β) ΕΙ∆ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Καθ΄ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, ο κάτοχος της άδειας οφείλει : α. Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο εµφιαλωµένο σε φιάλες εταιρειών κατόχων άδειας εµπορίας κατηγορίας Γ, σε: i. Τελικούς Κατανα λωτές και ii. Kαταστήµατα λιανικής πώλησης τα οποία στο πλαίσιο της σχετικής άδειας που κατέχουν µπορούν να διαθέτουν εµφιαλωµένο υγραέριο σε Τε λικούς Καταναλωτ ές. β. Να προµηθεύεται εµφιαλωµένο υγραέριο µόνο από κατόχους Άδειας Εµπορίας κατηγορίας Γ΄ του Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230Α) καταθέτοντας για τον σκοπό αυτό α ντίγραφο της άδειας του στην προµηθεύτρια εταιρεία εµπορίας . γ. Να αναγράφει στα σχετικά παραστατικά πώλησης που θα ε κδίδει τον

αριθµό της άδειας του. δ. Να µην διαθέτει εµφιαλωµένο υγραέριο σε άλλους κα τόχους άδειας του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄). ε. Να πληροί τις προϋποθέσεις της Υ.Α. ∆3 / 14858 / 1993 και του Ν. 3325 / 2005 (ΦΕΚ 68Α΄). στ. Να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία µας κάθε µεταβολή σ χετικά µ ε την διαθεσιµότητα ιδιόκτητων µεταφορικών µέσ ων για την άσ κηση της δραστηριότητας διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου. 3. Η άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου δεν απαλλάσσει το ν κάτο χό της από την υποχρέωση να εφοδιαστεί µε άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. 4. Η παρούσα άδεια ανανεώνε ται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Κανο νισµού Αδειών. 5. Σε περίπτωση παράβασης των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας άδειας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 17 του Ν. 3054 / 2002 , όπως αντικαταστάθηκε µε το Άρθρο 10 του Ν. 3335 / 2005 , και την Υ.Α. ∆19 / Φ11 / οικ. 13098 / 1156 / 25-6-2010 (ΦΕΚ 1039/Β). 6. Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έ ννοµο συµφέρον ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ γειας και κλιµατικής Α λλα γής, ε ντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την δηµοσίευσή αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 10 του Κανονισµού Αδειών. Ο Εισηγητ ής Ο ΠΡΟΪΣ ΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Σ. ∆ΗΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓ ΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ (αν ά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητ α

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός ατόµων

201

Α΄ Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Φυλής

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Από 01-09-2013 και για 11 µήνες

2

202

Α΄ Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Φυλής

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Από 01-09-2013 και για 11 µήνες

2

203

Α΄ Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Φυλής

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ

Από 01-09-2013 και για 11 µήνες

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικ ά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

201

Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγω γής στη ν Προσχολική Η λικία ή Επιστηµών Προσχο λικής Α γωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχο λική Ηλικία ή Επιστηµώ ν της Ε κπαίδευσης και της Αγω γής στη ν Προσχολική Ηλι κία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µ ε κατ ευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Ε κπαίδευσης Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυ χίο ή δίπλωµα Ελλη νικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, α ντίστοιχης ειδικότητας.

202

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Α γωγής Τ.Ε .Ι. ή το οµώνυµο πτυ χίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα π τυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχο λών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυ χίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

203

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικ ά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφο κόµων ή Βοηθών Βρεφο νηπιοκόµων ή Προσχο λικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµε λητών Πρόνοιας ή Κοινω νικώ ν Φροντιστώ ν ή Προσχολικής Α γωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Α νάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τω ν παρακάτω σ χολικώ ν µονάδω ν : Ι.Ε.Κ. ή Τε χνικού Επα γγε λµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β ’ κύ κλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυ κείου ή Τεχνικής Επαγγελµα τικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχο λικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετώ ν.


Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

Μέχρι 17 Ιουλίου ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ οι αιτήσεις στην ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας για ρύθµιση

χρεών από 48 έως 100 δόσεις Συνέχεια από την σελίδα 7 Γ ια χ ρέη από 300.000,01 ευρώ και άνω

1. Κατάθεση «Α ίτησης Ρ ύθµισης Ν . 4152/2013». Η «Α ίτησης Ρ ύθµισης Ν . 4152/2013» κατατίθεται έως και την 17/7/2013 στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και από 18/7/2013 και µετά υποχρεωτικά µέσω internet. 2. Υποβολή «Υπεύθυν ης ∆ήλω σης Ν . 1599/1986» (η οποία είν αι διαφορετική γ ια Φ υσικά πρόσω πα και διαφορετική γ ια Ν οµικά πρόσω πα). Η «Υπεύθυν η ∆ήλω ση Ν . 1599/1986» συνυποβάλλεται της «Α ίτησης Ρ ύθµισης Ν . 4152/2013». 3. Υποβολή «Βεβαίω σης – Μ ελέτης» από τρίτο αν εξάρτητο εκτιµητή περί της ορθότητας των οικον οµικών στοιχείων, καθώ ς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικν ύουν την αδυν αµία εξόφλησης της οφειλής καθώ ς και τη βιωσιµότητα του διακαν ον ισµού. Η «Βεβαίω ση – Μ ελέτη» πρέπει επίσης ν α περιλαµβάν ει την καθαρή θέση, αν άλυση ρευστότητας και προσδοκώ µεν α έσοδα – αν αµεν όµενες δαπάν ες του αιτούντα. Από το αποτέλεσµα της µελέτης πρέπει να προκύπτει τόσο η βιωσιµότητα του αιτούµενου προγ ράµµατος ρύθµισης, όσο και η οικον οµική αδυν αµία εξόφλησης ή ανταπόκρισης σε πρόγ ραµµα ρύθµισης µε λιγότερες δόσεις. Π ιστοποιεί όλες τις υποχρεώ σεις του οφ ειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφ ειλέτη, καθώ ς και τα αποτελέσµατα επί της αν αµενόµεν ης ρευστότητας από την εν δεχόµεν η υπαγωγή σε άλλους διακαν ονισµούς µε το ∆ηµόσιο ή µε τρίτους φορείς. Αν ο οφ ειλέτης είν αι Ν οµικό πρόσω πο, επιπλέον των ω ς άνω πιστοποιείται και η περιουσιακή κατάσταση των προσώ πων που ευθύν ονται γ ια χρέη του Ν οµικού προσώ που µαζί µε αυτό. Σε περίπτω ση που η «Βεβαίω ση – Μ ελέτη» συνταχθεί από ορκωτούς ελεγ κτές – λογ ιστές δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικον οµικών στοιχείων, εκτός αν ζητηθούν εκ των υστέρων από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Ως αν εξάρτητος εκτιµητής µπορεί ν α είναι ορκωτοί ελεγ κτές – λογ ιστές, ή λογιστές φ οροτεχν ικοί ή δικηγ όροι. 4. Π έρα των ως άνω απαιτείται η παροχή επαρκών εγγ υήσεων ή εµπράγ µατες ασφάλειες για τη διασφ άλιση της οφ ειλής οι οποίες µπορούν ν α συνίστανται (διαζευκτικά ή σω ρευτικά) σε προσκόµιση εγγ υητικής επιστολής Τράπεζας γ ια όλο το διάστηµα της ρύθµισης, πλήρη διασφάλιση της οφειλής µε έγγ ραφη υποθήκη επί ακιν ήτου ελευθέρων βαρών αντικειµεν ικής αξίας τουλάχιστον ίσης µε τη συν ολική οφ ειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώ που και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης από τις Φ ορολογ ικές ή Τελωνειακές Α ρχές. 5. Μ ετά την κατάθεση της «Αίτησης Ρ ύθµισης Ν. 4152/2013» και λαµβάν οντας την έγ κριση της, εντός 3 ηµερών πρέπει ν α πληρω θεί η πρώτη δόση. 6. Η οριστικοποίηση χορήγ ησης – ένταξης στη ρύθµιση γ ίνεται µετά την πάροδο του εξαµήν ου από την ένταξη σε αυτήν . Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίω µα ν α προβεί σε απώλεια της ρύθµισης και µετά την πάροδο εξαµήνου αν διαπιστω θεί µη έγ καιρη προσκόµιση ή δήλωση στοιχείων ή προσκόµιση αν ακριβών ή ελλιπών στοιχείων. 7. Τα δικαιολογ ητικά κατατίθενται πρωτότυπα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε περίπτω ση που ζητηθούν ή αν η ρύθµιση γ ίνει γ ια 48 έως 100 δόσεις και το ποσό της ρύθµισης υπερβαίν ει τα 5.000,00 ευρώ .

Αν θέλετε κάθε μέρα την «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο σπίτι σας ή το γραφείο σας μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης — αποστολής στείλτε μας σχετικό αίτημα στο e-mail e@papasideri.gr

13


14

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1905)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων). Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (05.06)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 1 ου ορόφου σε διώροφη κατοικία µε αυτόνοµη θέρµανση ,αυτόνοµη αποθήκη και πάρκινγκ στην πυλωτή .Αποτελείται από 3 υπνοδωµάτια, σαλόνι- κουζίνα ,µπάνιο και WC. Τιµή προσιτή. Σχετικά νεόδµητο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973498463 (0107) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972380335 (30.05)

Τ

ΖΗΤΩ οποιαδήποτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6957365313

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ (0306)

Τροπολογία για τους

ο Υπουργ είο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ενηµερώνοντας τον αγροτικό κόσµο στην ∆υτική Αττικής αναφέρει ότι: «έχει καταθέσει τροπολογ ία στην Βουλή σχετικά µε τον Ν . 4015/2011 περί αγ ροτικών συνεταιρισµών και την παράταση των προβλεποµένων σε αυτόν προθεσµιών. Η τροπολογ ία θα συζητηθεί, σήµερα 4 Ιουλίου 2013, στη ∆ιαρκή Ε πιτροπή Παραγωγής Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που αφορά τον αγροτικό κόσµο της ∆υτικής Αττικής και Εµπορίου της Βουλής. Μ ε την κατάθεση της τροπολογίας αντιµετωπίζονται τρέχοντα προβλήµατα, καθώς δίνεται η δυν ατότητα παράτασης των διαδικασιών µετατρο- µετά την ολοκλήρωση της τρίµηνης διαδικασίας εκκαθάρισης των ανεν εργών πής των αγροτικών συνεταιρισµών µέχρι 31/12/2013, ενώ απαλείφονται διατά- συν εταιρισµών (µέχρι 31/09/2013), όπως προβλέπεται µε βάση το Μ ητρώο Α ξεις που έχουν σχέση µε προβλήµατα λειτουργ ίας των Οµάδων Παραγωγών κ.α. γροτικών Συνεταιρισµών στο Ν. 4015/2011. Με σεβασµό στο θεσµό του ΣυνερΕ πισηµαίνεται ότι το ΥΠΑΑΤ, όπως ήδη έχει εξαγ- γατισµού, βασικός στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι να γ ίνουν οι κατάλληλες εν έργ ειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ γείλει πρόσφατα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ- ώστε το πλαίσιο που θα προκύψει να βοηθήσει στην εξυγίανση και ανάπτυξη του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ξης και Τροφίµων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, θα θεσµού, θέτοντας τις κατευθυντήριες γραµµές κι όχι πολύπλοκες και δυσεφάρµοΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ προωθήσει ξεχω ριστό Νόµο - Πλαίσιο που θα στες διατάξεις. Για το λόγο αυτό συστήν εται σήµερα στο ΥΠΑΑΤ οµάδα σύνταξης ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ διέπει τη λειτουργία των συνεταιρισµών σύµφω- και επεξεργασίας Νόµου – Πλαισίου που θα αποτελείται από ειδικούς επιστήµο∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ να µε τις ανάγ κες της γ εωργικής παραγωγής, της νες αρµόδιους για το συνεργατισµό, νοµικούς, εκπρόσωπους συνεταιριστικών ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ οικον οµίας και των αρχών του συν εργατισµού. οργανώσεων και υπηρεσιακούς παράγοντες. Αθήνα, 3-7- 13 Ν α σηµειωθεί ότι ο Νόµος – Πλαίσιο θα θεσπιστεί Το βελτιωµένο αυτό θεσµικό πλαίσιο ανάπτυξης των συνεταιρισµών που δεν θα Aρ. Πρωτ.: 129834 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ακυρώνει ό,τι θετικό έχει υπάρξει µέχρι σήµερα, θα επιλύει σωάρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναγγελία ρευµένα προβλήµατα και θα δίνει προοπτική για το µέλλον.» αυτή τροποποιήθηκε µε το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ

αγροτικούς συνεταιρισµούς

Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/ Β΄/2003) και το Ν.4014/2011 ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής µε αρ. πρωτ. Φ6580/2936/περ7/13 η Μελέτη Περιβαλλοντικώ ν Επιπτώσεων για τη λειτουργία- εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτιριακών εγκατασ τάσεων µ ετά καθορισµού δυναµικότητας (συνολικά 15.776 θέσεις) υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας ωοπαραγωγικής κατ εύθυνσης των Απόστολου κ αι Κωνσταντίνου Σταυράκ η στη θέ ση Κολάτα ∆ήµου Με γαρέων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στη ∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου µπορεί να προσέλθει προκειµένου να ε νηµερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις ε ντός τριάντα πέντ ε (35) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Π.Σ. ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Αθήνα, 03- 7-13 Aρ. Πρωτ.: 129848 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/11) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκε ντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.6663/2754/2013 έγγραφο για διαβίβαση φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ για τη λειτουργία της υφιστάµενης δραστηριότητας (αποθήκες εκρηκτικώ ν υλώ ν) του Γεώργιου Νικ όλιζα, στη θέση : Κοκκινογή του ∆ήµου Με γαρέων. Ο φάκελος της Τροποποίησης AEΠO βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στο Τµήµα Συλλο γικών Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15-17, Αθήνα), όπου µπορεί να προσέλθει και να ενηµερωθεί γι’ αυτόν. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Π.Σ. ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Τέλεσης Γάµου

Ο Παπαδόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας το γένος Κακοσιµίδου που γεννήθηκε στο Τζαµπούλ Καζακστάν και κατοικεί στην Μαγούλα Αττικής και η Τσαγκουρίδου Ευθυµία του Χριστόφορου και της Χαρίκλειας το γένος Πιστοπούλου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Ασπρόπυργο θα παντρευτούν στο Ιερό Ναό Τίµιου Σταυρού στην Μαγούλα Αττικής στις 28 Ιουλίου 2013 και ώρα 19.00 µ.µ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης Τηλ: 2105537236 fax : 2105537268 E-mail : prom@elefsina .gr «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ ΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣ ΙΑΣ» Κ.Α. Πίστωσης: 20.6263.0029 ΑΡ.∆ΙΑΚ: οικ. 18274/ 3-7- 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίνας : ∆ιακηρύσσει Πρόχειρο ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγω νισµό, σύµφωνα µε την 160/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ ΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣ ΙΑΣ» Η συνολική ε νδεικτική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 50. 000.00 € συµπεριλαµβανοµέ νου και του ΦΠΑ , σύµφωνα µ ε την υπ’

αριθ. 6/2013 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου που συντάχθηκε και θεωρήθηκε νόµιµα Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 10η Ιουλί ου 2013 ηµέρα Τε τάρτη και ώρα 10 π.µ. , ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος) επί της οδού Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρος . Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα , νοµικά πρόσωπα κάθε µορφής , συνε ταιρισµοί , ενώσεις προµηθευτών , Έλληνες πο λίτες ή πολίτες χωρώ ν µελώ ν της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού . Εγγύηση συµµετο χής ορίζεται το ποσόν των 2. 000,00 €. Πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γεώργιος Τσουκαλάς

Πέµπτη 4 Ιουλίου Ανδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου Αθηνών

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ ΚΩΤΣΟΥΣΑΡΗΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 74 210-5548122 ΜΕΓΑΡΑ ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛΕΠΟ 2296029695 ΜΑ Ν∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΑ ΣΤΡ.ΡΟΚΚΑ 67 210-5555236

Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λεωφ. Αλεπο χωρίου στα Μέγαρα λειτουργεί µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη

και Σάββατο 8.00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

Καθορισµός ασκούµενων σπου αστών στις Επαγγελµατικές Σχολές Τα θέµατα του πρόσφατο υ ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον ∆ήµο Ασπροπύργου

Τ

α θέµατα που είχαν προγραµµατιστεί να συζητηθούν στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ήταν τα εξής:

Θέµα 1ο : Καθορισµός ασκούµενων σπουδαστών των επαγγελµατικών σχολών για το έτος 20132014. Ε ισηγητής: Ο ∆ήµαρχος κος Μ ελετίου Ν ικόλαος. Θέµα 2ο : Ορθή επανάληψη διεν έργ ειας διαγωνισµού του έργ ου: Αποπεράτωση αποχέτευσης όµβριων υδάτων κυρίου ιστού και περιοχών αθιγγάνων ∆ήµου Ασπροπύργου (Σεύχος Κ’ και τίτλος προµήθεια υλικών πλαστικοποιίας). Ε ισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τεχν ικών Υπηρεσιών κος Τσόκας. Θέµα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθµ. 14520/07-05-2013 αιτήσεως την ρύθµιση οφειλής του, σύµφωνα µε την από 22/05/2013 εισήγ ηση του Ε κτελ. Χρέη ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Ε ισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος &β Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε πιτροπής κος Μ πουραντάς Μ ελέτιος. Θέµα 4ο : Ορισµό µέλους ∆.΢. στην θέση του Αντιπρόεδρου της Σχολικής Ε πιτροπής Α/θµιας Ε κπ/σης του ∆ήµου µας. Ε ισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Ε πιτροπής Α /βαθµιας Ε κπαίδευσης κος Κωνσταντινίδης Αβραάµ. Θέµα 5ο : Ε ξαετής Π αράταση ισχύουσα αν αδροµικά από 12-05-2011 του από 13-05-2005 Ιδιωτικού Συµφωνητικού Ε κµισθώσεως ακιν ήτου. Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Πάνος Φ ίλιππος. Θέµα 6ο : Λήψη απόφασης για την ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία, για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης που έχει σχέση µε την άσκηση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Αττική Οδός» κατά του ∆ήµου, λόγω εγγραφής της στους χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου γ ια δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 2009. Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Πάνος Φ ίλιππος. Θέµα 7ο : Λήψη απόφασης για την ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία , για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης που έχει σχέση µε την άσκηση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Αττική Οδός.» κατά του ∆ήµου, λόγω εγγραφής της στους χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου γ ια δηµοτικό φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων για το έτος 2010.

Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Πάνος Φ ίλιππος. Θέµα 8ο : Λήψη απόφασης για την ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία, για τον εξώ δικο και δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης που έχει σχέση µε την άσκηση προσφυγής της ανώ νυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Αττική Οδός» κατά του ∆ήµου, λόγω εγγραφής της στους χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου γ ια δηµοτικό φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων για το έτος 2009. Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Π άνος Φίλιππος. Θέµα 9ο : Λήψη απόφασης για την ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία, γ ια τον εξώ δικο και δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης που έχει σχέση µε την άσκηση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ατική Οδός Α.Ε.» κατά του ∆ήµου, λόγω εγγραφής της στους χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου για δηµοτικό φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων για το έτος 2009. Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Π άνος Φίλιππος. Θέµα 10ο : Λήψη απόφασης για την έγ κριση διεν έργ ειας της εργ ασίας µε τίτλο: «Ε πεξεργασία ασφ άλτου» και έγ κριση τρόπων εκτέλεσης. Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Π άνος Φίλιππος. Θέµα 11ο : Λήψη απόφασης για την έγ κριση διεν έργ ειας της εργ ασίας µε τίτλο: «έργ α αναβάθµισης νεκροταφείου». Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Π άνος Φίλιππος. Θέµα 12ο : Λήψη απόφασης για την έγ κριση διεν έργ ειας της προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ». Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ ντή Οικονοµικών

Υπηρεσιών, κος Π άνος Φ ίλιππος. Θέµα 13ο : Λήψη απόφασης για την έγ κριση διενέργειας της προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥ». Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Π άνος Φ ίλιππος. Θέµα 14ο : Αλλαγ ή δικαιούχου σε παραχώρηση οικογεν ειακού τάφου. Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Πά-

νος Φ ίλιππος. Θέµα 15ο : Ε πιστροφή ποσού 34.770,00 ευρώ στην εταιρεία ΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.ΕΚ.Ε . ως αχρεω στήτως καταβληθέντα. Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Πάνος Φ ίλιππος. Θέµα 16ο : ∆ιαγραφή του Φ.Κ. 52/2010 Α.Φ.Κ. 18 ποσού 1.414,76€ για ∆ηµοτικά Σέλη Καθαριότητας και Υωτισµού για το έτος 2010 και επαναβεβαίω ση του ποσού των

1.053,61€ για την χρονική περίοδο από 01/01/2010 έως 29/09/2010 για τον κο Κ. Σατρό. Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Π άνος Φ ίλιππος. Θέµα 17ο : ∆ιαγραφή προστίµων του Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίω ση λόγω µη εµπρόθεσµης αποστολής των ταµειακών προσκλήσεων. Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Π άνος Φ ίλιππος. Θέµα 18ο : ∆ιαγραφή ποσού

2.000€ του υπ΄ αριθµ. 120700074100 προστίµου Κ.Ο.Κ. Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Πάνος Φ ίλιππος. Θέµα 19ο : ∆ιαγραφή & επαναβεβαίωση λόγω νέων στοιχείων από την αρµόδια ∆.Ο.Τ. Ε ισηγητής: Ο Ε κτελών Χρέη ∆/ ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Π άνος Φ ίλιππος. Θέµα 20ο : Ανακοινώσεις και διάφορα θέµατα.


16

Π έµπτη 4 Ιουλίου 2013

Καθάρισαν την παραλία της Νέας Περάµου δείχνοντας έµπρακτα

Κτήµα Φιλιππικόν

το εθελοντικό ενδιαφέρον τους

Ε

νδιαφ έρον έδειξαν οι εθελοντές πολίτες της Ν έας Π εράµου ∆ήµου Μ εγ αρέων, στο κάλεσµα γ ια συµµετοχή στον εθελοντικό καθαρισµό στις 16/6. Μ ε τη συµµετοχή εθελοντών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα της ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Ν έας Π εράµου φ υτεύθηκαν λουλούδια στο παραλιακό θεατράκι και στα παρτέρια στο λιµάν ι της Ν έας Π εράµου. ενώ οι πρόσκοποι του 4ου Σύστηµα Ν αυτοπροσκόπων Ν έας Π εράµου καθάρισαν την παραλία στη περιοχή Π ούντα.

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα >ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, έγ ινε ταυτόχρον α στην αίθουσα του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Ν έας Π εράµου, έγ ιν ε εκδήλω ση όπου τα παιδιά µε τη βοήθεια των υπαλλήλων του ∆ηµοτικού Π αιδικού Σταθµού δηµιούργ ησαν χειροτεχν ίες και ζωγραφ ιές µε θέµα το φυσικό περιβάλλον . Σε όλα τα παιδιά απονεµήθηκε αν αµν ηστικό δίπλω µα ως επιβράβευση γ ια την προσπάθειά τους. Ε κτέθηκαν ακόµη οµαδικές εργ ασίες των παιδιών του ∆ηµοτικού Π αιδικού Σταθµού Ν έας Π εράµου µε θέµα την ελιά. Το σχεδιασµό και το γ ενικό συντον ισµό των δράσεων είχαν από κοινού ο Αντιδήµαρχος κ. Βασίλειος Κόττας και ο Π ρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν έας Π εράµου κ. Π αναγ ιώτης Π αρασκευάς ενω την εκδήλω ση τίµησε µε την παρουσία του και ο ∆ήµαρχος Μ εγαρέων κ. Ιω άννης Μαριν άκης. Η ∆ηµοτική Κοιν ότητα Ν έας Π εράµου αφιερών ει την εκδήλω ση στη µνήµη του βετεράν ου πρόσκοπου ∆ηµητρού Λιώτα που «έφυγ ε» πρόσφ ατα. Για την όλη ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον η ∆.Κ. Ν έας Π εράµου ευχαριστεί: το σύλλογο Π εραµιών - Κυζικηνών και ιδιαίτερα την Π ρόεδρο του κα Ελέν η Τσακίρη το 4ο Σύστηµα Ν αυτοπροσκόπων Ν έας Π εράµου την ∆ιευθύντρια του ∆ηµοτικού Π αιδικού Σταθµού Ν έας Π εράµου κα Σαπφώ ∆ηµακοπούλου τις υπαλλήλους του ∆ηµοτικού Π αιδικού Σταθµού Ν έας Π εράµου Αφροδίτη Σύριου, Βασιλική Γιαννακοπούλου, Καλλιόπη Ν άση και Μ αρία Σκαρλάτου. τους εργαζόµενους της ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Ν έας Π εράµου -Ό λους τους δηµότες που από την πλευρά τους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130704