Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4124 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛ ΙΟΥ 2013

Στην σελ. 8—9

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΌ ΤΟ Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι εξαγωγές σανί α σωτηρίας

για την ∆υτική Αττική της κρίσης

Κίνδυνος υποβάθµισης ή «λουκέτου» στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου; Σελιδα 16

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

«ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ»

Σελί α 2

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΜΑΪΜΟΥ» «Ο Δήμος δεν εξαπάτησε τους πολίτες. Από την αρχή τους είχε ενημερώσει ότι το πρόγραμμα ήταν πιλοτικό και ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να τους επιστραφούν χρήματα γιατί αυτό δεν το επέτρεπε η νομοθεσία» τονίζεται σε δελτίο Τύπου του Γραφείου Τύπου του Δήμου Ελευσίνας

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣ ΑΙΡΙΣΗΣ 3 ON 3

Σελί α 5

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Σήµερα στις 19 µµ το απόγευµα η ηµερί α από την Αντιπεριφέρεια για το επιχειρείν στην Ελευσίνα.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣ ΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ, ΗΤΑΝ ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΤΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ:

ΩΡΑ

Σελί α 3

«Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ»

ΜΕ Α ΟΡΜΗ ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΑΥΡΙ∆Η ΣΤΟ ΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο πολιτισµός στο επίκεντρο

Σελί α 4

Παρ αβρέθηκαν ο ∆ήµαρχο ς Γ. Τσουκ αλάς, η τραγουδίστρι α Ελευθερία Αρ βανιτάκη, ο µουσικοσυνθέτης Νίκος Ξυδάκης, η Πρόεδρος του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κατερίν α Κοσκι νά, ο ∆ιευθυντ ής της τηλεόρασης της No va Λάµπης Τ αγµατάρχης κ.α.

∆ιαβάστε σελίδα 11


2

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ «ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ»

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΜΑΪΜΟΥ» «Ο ∆ήµος δεν εξαπάτησε τους πολίτες. Από την αρχ ή τους είχ ε ενηµερώσει ότι το πρόγραµµα ήταν πιλοτικό και ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να τους επιστραφούν χρήµατα γιατί αυτό δεν το επέτρεπε η νοµοθεσία» τονίζεται σε δελτίο Τύπου του Γραφείου Τύπου του ∆ήµου Ελευσίνας

Α

πάντηση δίνει η ∆ηµοτ ική Αρχή µέσω δελτίου Τύπου από το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου Ελευσίνας, στα όσα της καταλόγισε µε άλλο δελτίο Τύπου ο συνδυασµός τ ης µε ίζονος αντιπολίτευσης «Πρ ώτη Πόλη» µε επικε φαλής τον κ. Β. Τόλη, σχετικά µε την υλοποίη ση του προγράµµατος «Πετά ω όσο Πληρώνω» το οποίο είχε χαρακτηρ ίσει «µαϊµου». Η κριτική τη ς «Πρώτης Πόλης» έγινε µε αφορµή την τιµητ ική διάκριση του ∆ήµου Ελευσίνας και βρά βευσή του για το πρόγραµµα αυτό από την Ε.Ε. στις 5 Ιουνίου. Στο δελτίο Τύπου του ∆ήµου µεταξύ άλλων επισηµα ίνει µε έ µφαση: «Ο δήµος δεν εξαπάτη σε τους πολίτες. Από την αρχή τους είχε ενηµερώσει ότι το πρόγραµµα ήταν πιλοτικό και ότ ι δεν υ πήρχε η δυνατότητα να τους ε πιστραφούν χρήµατα γιατί αυτό δεν το επέτρεπε η νοµοθεσία. Αυτό το γνώριζ ε και η Ευρ ωπαϊκή Ε πιτροπή που κατά την γνώµη σας εξαπατή θηκε. ∆εν δόθηκαν ποτέ ψευδή στοιχεία και υποσχέσε ις, την οποία και προφανώς αγνοεί ο συνδυασµός ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ». Το δελτίο Τύπου τ ης ∆ηµοτικής Αρχής Ελευσίνας που µας δηµο σιοποιήθηκε από το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου αναφέρει: «∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Μετά από το γεµάτο ψεύδη και ανακρίβ ειες δελτίο τύπου συνδυασµού της µειοψηφίας στις 19 Ιουνίου, θεωρούµε ότι πρέπει να ενηµερώσουµε τον λαό της Ελευσίνας και της Μαγούλας για τα ακόλουθα αναφορικά µε την βράβευ ση του ∆ήµου µας για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράµµατος ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤ ΑΩ (Π.Ο.Π.) η οποία έγινε από την Ευρωπα ϊκή Ενωση στ ις Βρυξέλλες στ ις 5 Ιουνίου 2013. Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Πληρώνω Όσο Πετά ω είχε στόχο να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή των συστηµάτων ΠΟΠ σε Ελλάδα, Κύπρο και Εσθονία. Οι επ ιµέρους στόχοι του προγράµµατος ή ταν: 1. Η διερεύνηση, τεκµηρίωση, άρση των δυσκολιών και προώθηση των συστηµάτων ΠΟΠ 2. Ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των φορέων που εµπλέκονται στην διαχείριση των απορριµµάτων 3. Την εισαγωγή µιας νέας νοοτροπίας µε τον ενεργό ρόλο του πολίτη στον τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων. Το πρόγραµµα χωριζόταν σε 5 δρά σεις: 1. Στην ∆ιαχείριση, έλεγχο και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2. ∆ιερεύνηση διεθνούς εµπ ειρ ίας και τοπικών συνθηκών, ώστε να προταθεί το σύστηµα ΠΟΠ που ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγµατικότητα των τριών χωρών. ( Εκθέσεις –reports πραγµατοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους του προγράµµατος , µπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα του προγράµµατος payt.gr). 3. Πιλοτική Εφαρµογή στο ∆ήµο Ελευσίνας 4. Πραγµατοποίηση φόρουµ διαλόγου µε στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών. 5. ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθ ητοποίησης, όπως δηµιουργία εντύπων και ηλεκτρονικού υλικού (payt.gr) , προβολ ή στα ΜΜΕ και πραγµατοποίηση συνεδρίων.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ

Στις φωτογραφίες µπλέ κάδοι ανακύκλωσης του προγράµµατος µε σήµανση και ένα από τα δελτία καταγραφής της αποκοµιδής τους (µε όλα τα στοιχεία).

να µπορεί να ανατρέξει κανείς στις κοινές διατάξεις (common provisions) που διέπουν τα προγράµµατα LIFE (http://ec.europa.eu/environment/life/ toolkit/pmtools/lifeplus/documents/ commonprov_13_gr.pdf) Ο δήµος δεν εξα πάτησε τους πολίτες. Από την αρχή τους είχε ενηµερώσει ότι το πρόγραµµα ήταν πιλοτικό και ότ ι δεν υ πήρχε η δυνατότητα να τους επιστραφούν χρήµατα γιατί αυτό δεν το επέτρεπε η νοµοθεσία. Αυτό το γνώριζε και η Ευρωπα ϊκή Επιτροπ ή που κατ ά την γνώµη σας εξα πατήθηκε. ∆εν δόθηκαν ποτέ ψευδή στο ιχεία και υποσχέσεις, την οποία και προφανώς αγνοεί ο συν δυασµός ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ ∆εν υποσχέθηκε πότε η ∆ηµοτική Αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό τι θα επέ στρεφε χρήµατα στους ∆ηµότες γιατί η ίδ ια η Ευ ρωπα ϊκή Ένωση γνωρίζει πολύ καλά την νοµοθεσία που διέπ ει κάθε Ευρωπα ϊκή Χώρα. Σχετικά µε την αναφορά στην σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο ήταν 12 Απριλίου 2010 και όχι 14. 06. 2010 και ο κ. Κυρκίτσος ανάφερε γενικά ότι « το νοµικό πλαίσιο που ισχύει στη Ελλάδα δεν επιτρέπε ι την υλοποίη ση προγραµµάτων ΠΟΠ» και όχι συγκεκριµένα για το πρόγραµµα που υλοποιούσα µε. Εξάλλου το προς υλοποίηση πρόγραµµα ήταν πιλοτ ικό. Τα προγράµµατα Life ε ίναι προγράµµατα που εφαρµόζουν πρότυπες και καινοτόµες ιδέες πιλοΠιλοτική Εφαρµογή σε επιλεγµένη π εριοχή τικά. Το νόηµα της πιλοτικής εφαρµογής ήταν να του ∆ήµου Ελευσίνας εφαρµοστεί ένα µοντέλο για ΠΟΠ να καταγραΗ περιοχή που είχε επιλεχθεί ήταν το κέντρο της φούν οι δυσκολίες, να δούµε αν τα ιριάζε ι στο πόλης προφίλ του δήµου, την ανταπόκριση των πολιτών σε - Τοποθετήθηκαν chip και barcodes σε πράσινους και κάτι νέο για τα ελληνικά δεδοµένα, κατά πόσο είναι µπλε κάδους όπως φαίνεται στις φωτογραφίες (σ.σ. εύκολο να εφαρµοστεί στην Ελλάδα και σε άλλους που επισυνάπτονται στην σελίδα) . δήµους ένα τέτο ιο πρόγραµµα σε περίπ τωση Έγινε καταγραφή των δεδοµένων από τους πράαλλαγής νοµοθεσίας , καθώς και τα οφέλη που σινους και µπλε κάδους , κατά την ζύγιση τους µπορεί να ε πιφέρε ι στους Ελληνικούς ∆ήµους στην εικόνα (σ.σ. επισυνάπτεται στ ην σελίδα) φαί- σχετικά µε την ∆ιαχείριση τ ων απορριµµάτων. νεται για παράδειγµα ότι την 21/09/2010 έγινε αποκο- Τα επιτεύγµα τα του προγράµµατος ε ίναι: µιδή πράσινου κάδου µε το νούµερο 25 στην οδό Κο∆ιερευνήθηκε η δ ιεθνής εµπ ειρ ία αλλά και ο ι ντούλη και ∆ραγούµη στις 6:22:10 και ζύγιζε 80 κιλά. τοπικές συνθήκες, µε πιλοτική εφαρµογή του Εγινε στο µεγαλύτερο µέρος τ ων νοικοκυριών συστήµατος σε επιλεγµένη περ ιοχή του ∆ήµου και καταστηµά των ενηµέρ ωση πόρτα-πόρτα και Ελευσίνας µε π ερίπου 1500 νοικοκυριά , µοιράστηκαν σακούλες για τα βιοαποδοµήσιµα καθώς Έγινε ανταλλαγή εµπειριών, καλών πρακτικών και και καθορισµός των κάδων που πετούσαν τα σκουπίδια απόψεων µέσω της διοργάνωσης φόρουµ διαβούλε υτους. σης µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων, για την - Ο εξοπλισµός ζυγιστικού πληρώθηκε από ένα αποτελεσµατικότερη εφαρµογή συστηµάτων ΠΟΠ. µέρος των χρηµάτ ων του προγράµµατος. Εκπονήθηκαν µελέτες σε Ελλάδα, Κύπρο και ΕΣτα ευρωπα ϊκά προγράµµατ α το πο σοστό χρηµα - σθονία για το πώς µπορούν να εφαρµοστούν τα συτοδότησης ε ίναι 50%, άλλα όταν πρόκειται για πάγι- στήµατα ΠΟΠ σε κάθε χώρα, µε τρό πο που να ο εξοπλισµό καλύπτει µικρότερο ποσοστό. Συγκεκριµέ- ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγµατικότη τα

των χωρών αυτ ών. Πραγµατοποιήθηκαν δράσεις ενηµέρωσης και ευα ισθητο ποίησης πόρτα-πόρτα σε όλα τα νοικοκυριά που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, διακινήθηκε ηλεκτρονικά ενηµερωτικό υλικό, πραγµατοποιήθηκ αν συνέδρια, έγιναν παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις και µέσω των ΜΜΕ. ∆ιατυπώθηκαν προτά σεις και µε θοδολογία λήψης αποφάσεων για την χρήση του πιο κατάλληλου συστήµατος χρέωσης των τελ ών καθαριότη τας «Πληρώνω Όσο Πετά ω» και διαµόρφωσης νέων πολιτικών σε επίπεδο κεντρικής και τοπικής διοίκησης στη χρέωση τ ων δηµοτ ικών τελών. Παρήχθη Οδηγός Καλών Πρακτικών, που θα αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο για άλλους δήµους, που θα εφαρµόσουν σύστηµα ΠΟΠ Έτσι λοιπόν Το πρόγραµµα δεν βραβεύ τηκε µό νο γιατί ο ∆ήµος Ελευ σίνας εφάρµοσε πιλοτ ικά ένα µοντέλο πληρώνω όσο Πετά ω, αλλά για όλα τα παραπάνω κα ι π ιο συγκεκριµένα γατί σαν συντονιστής κατάφερε να συντονίσει τους εταίρους να υλοποιήσουν το σύνολο των δράσεων του προγράµµατος κα ι να γίνει τήρηση του χρονοδιάγραµµατος. Είναι πολύ σηµαντικό στην εποχή της κρίσης και της άσχηµης κριτικής για του Έλληνες και την Ελλάδα να βραβεύετα ι ένα Ελληνικός ∆ήµο, θα έπρεπε να είναι χαρά µας και όχι εµείς ίδιοι να λέµε ότι υλοποιήσαµε µαϊµού πρόγραµµα και λάβαµε µαϊµού βραβείο για να δηµιουργήσου µε εντυπ ώσε ις και να ικανοποιήσουµε τις πολιτικές κα ι προσωπ ικές φιλοδοξίες. [Επίσης µέσω της κακόβουλ ής κριτικής ο συνδυασµός της µειοψηφία ς υποβαθµίζει την δουλειά που έκαναν τόσοι εργαζόµενοι και τους αποκαλείται απατεώνες. ] Θα ήταν πιο υπεύθυνο οι υ πογράφοντες το εν λόγω δελτίο τύπου να είχαν ενηµερωθ εί α πό το προ σωπικό του ∆ήµου σχετ ικά µε το πρόγραµµα και ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΕΜΜΕΣΩΣ Π ΛΗΝ ΣΑΦΩΣ ΑΠ ΑΤΕΩΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΒΟ ΥΛΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ. Η τακτική που ακολουθούν δείχνει ξ εκάθαρα ότι έχουν επιλέξει τον ολισθηρό δρόµο της δηµαγ ωγίας και της δηµιουργία ς εντυπ ώσεων . Εµείς ως ∆ηµοτική Αρχή θα επιθυµούσαµε µία υψηλότερου επιπέδου αντιπολίτευση η οποία θα µας ανάγκαζε και βοηθούσε να γίνουµε καλύτεροι προς όφελος της πόλης, δυστυχώς όµως ο συνδυασµός σας δ εν δύναται να βοηθήσε ι προς την κατεύθυνση αυτή», καταλήγει το δελτίο Τύπου της ∆ηµοτικής Αρχής που µας απεστάλλει από το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου Ελευσίνας.

∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ :

Τ

ο θέµα της αποχ έτευσης της Νέας Περάµου έχει προβληµατίσει τους Νεοπεραµιώτες που πρέπει να καταβάλουν 400 € για τη σύνδεση τους µε το δίκτυο. Μιλήσαµε για το θέµα µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου κ. Παναγιώτη Παρασκευά και µας είπε τα παρακάτω:

ων να διαµορφώσουν το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των οικιών τους και ν α συνδεθούν µε το δίκτυο. Μ ετά την πάροδο των 30 ηµερών θα τους καταλογ ίζεται το τέλος χρήσης αποχετευτικού δικτύου ανεξάρτητα αν κάν ουν χρήση ∆ηµοσιογράφος: Γ ιατί κύριε Πρόεδρε αυτού ή όχι. πρέπει οι κάτοικοι της Νέας Περάµου να Η περίοδος των 30 ηµεπληρώσουν 400 € για την σύνδεση τους ρών θα µπορεί να παραµε τον αγωγό αποχ έτευσης και µάλιστα ταθεί µετά από αίτηση σε περίοδο οικονοµικής κρίσης; του ενδιαφερόµενου (συν οδευόµενη και από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) γ ια οικονοµιΠαρασκευάς: Η υλοποίηση ενός αποχετευτι- κούς ή άλλους λόγους µετά από απόφαση του κού δικτύου στη Νέα Π έραµο υπήρξε πάγ ιο διοικητικού συµβουλίου του φορέα διαχείριαίτηµα των δηµοτικών αρχών και των κατοί- σης. κων της πόλης προς το κράτος για πάρα πολλά χρόνια. Απαιτήθηκε να ξεπεραστούν πολ- ∆ηµοσιογράφος: Θα υπάρξουν ευκολίες λές δυσκολίες και να αντιµετωπιστούν µε τις πληρωµής για όσους θα θέλουν να συνεντατικές και αποτελεσµατικές προσπάθειες δεθούν; του ∆ηµάρχου Μεγ αρέων κυρίου Ιωάννη Μαριν άκη µέχρι και την τελευταία στιγµή πολλοί Παρασκευάς: Θα ήταν παράλογο την σηµεκίνδυνοι µαταίωσης του έργου. Όσον αφορά ριν ή περίοδο να ζητήσουµε από τους συµποτην ερώτησή σας όντως οι συµπολίτες µας θα λίτες µας να καταβάλουν εφάπαξ 400 €, ποσό κληθούν για κάθε σύνδεση µε το αποχετευτι- που αναλογ εί σε πολλές περιπτώ σεις στο µηκό δίκτυο να πληρώσουν το ποσό των 400 €. νιαίο µισθό ενός εργαζόµενου. Η είσπραξη του ποσού αυτού κρίθηκε αν αΗ πρόβλεψη είναι το ποσό αυτό να καταβληγ καία καθώς η χρηµατοδότηση του έργου θεί σε 4 εξαµηνιαίες άτοκες δόσεις των 100 € µέσω του Ε ΣΠΑ δεν καλύπτει την κατασκευή η κάθε µία. Αν αν αλογιστεί κανείς ότι σήµερα των συνδέσεων. µία τετραµελής οικογ ένεια µε ένα µεσαίου Μ ε απλά λόγια αν δεν εισπράξουµε αυτό το µεγ έθους βόθρο αν αγκάζεται να δαπανήσει ποσό προκειµένου ν α χρηµατοδοτήσουµε την περίπου 100 µε 150 € το µήνα σε βυτιοφόρο κατασκευή των συνδέσεων κινδυνεύουµε να για την εκκένωσή του τότε νοµίζω ότι καταφτιάξουµε ένα σύγχρονο µεν κεντρικό αποχε- βολή των 100 € ανά εξάµηνο για τα επόµετευτικό δίκτυο το οποίο όµως δεν θα είναι να δύο χρόνια δεν είναι σηµαντική επιβάλειτουργικό. ρυν ση. Μ ε αυτά τα δεδοµένα και αφού λάβαµε υπόψη το συµφέρον της πόλης και τις δύσκολες ∆ηµοσιογράφος: Πείτε µας ποιό θα οικον οµικές συν θήκες που όλοι µας αντιµετω - είναι το όφελος για την πόλη της Νέας πίζουµε καταλήξαµε στην κατασκευή των Περάµου από το έργο της αποχ έτευσυν δέσεων καλύπτοντας µόνο το κόστος κάθε σης; σύν δεσης µε πιστοποιηµένα υλικά κατασκευής συµπεριλαµβανοµένης και της απαιτούµενης Παρασκευάς: Με τη λειτουργ ία του αποχεεργ ασίας και της αποκατάστασης του οδοτευτικού δικτύου τερµατίζεται η λειτουργία στρώµατος. των βόθρων ενός τρόπου διαχείρισης των Λοιπά τέλη αποχέτευσης δεν θα επιβληθούν ακάθαρτων υδάτων που παραπέµπει σε σύµφωνα µε τις αποφάσεις που έλαβαν τόσο περασµέν ες δεκαετίες και επιβαρύν ει το το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μ εγαρέων όσο και το φυσικό περιβάλλον. Όπως και εσείς καλά Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν έας γνωρίζετε κύριε Πετρίδη – Π ισίδη, στη Ν έα Π εράµου. Π έραµο υπάρχουν πολλά παλιά κτίρια τα ∆εν διαφωνώ ότι τα 400 € είναι ένα σηµαντι- οποία δυστυχώ ς δεν διαθέτουν στεγαν ούς κό ποσό που θα επιβαρύνει τον οικογ ενειακό βόθρους, µε αποτέλεσµα τη ρύπανση του προϋπολογισµό των συµπολιτών µας είναι υπεδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και όµω ς από τα µικρότερα ποσά σε δίκτυα απο- της θάλασσας. Ε πίσης καν είς δεν µπορεί να χέτευσης χω ρίς να επιβάλλονται, λόγω κρίαποκλείσει αστοχία της στεγάνωσης ενός σης, άλλα τέλη που πολλές φορές φθάνουν στεγανού βόθρου σε ένα σύγχρονο κτίριο έω ς 1.700 €. Ε πίσης η ιδιαίτερη δυσκολία που µε αποτέλεσµα την διαρροή στο υπέδαφος επηρέασε το κόστος των 400 € είναι ότι η Νέα ακάθαρτων υδάτων. Π εράµος είναι µία παραθαλάσσια πόλη µε Π έρα όµως από τη ρύπανση του φυσικού υψηλό υδροφόρο ορίζοντα µε ιδιαίτερη δυπεριβάλλοντος η διαρροή ακάθαρτων υδάσκολία απάντλησης των υδάτων για την κατα- των από τους βόθρους δηµιουργεί και προσκευή των συνδέσεων. βλήµατα φθοράς των θεµελίων και του φέροντος οργανισµού των κτιρίων µειώνοντας ∆ηµοσιογράφος: Θα είναι υποχ ρεωτική η τη στατικότητά τους καθώς και ύπαρξη σύνδεση και ποιες θα είναι οι συνέπειες υγ ρασίας για την αποφυγ ή της οποίας απαιγια αυτούς που δεν θέλουν να συνδετείται µία ιδιαίτερα δαπανηρή για τους ιδιοθούν; κτήτες διαδικασία. Μ ε τη λειτουργία λοιπόν του αποχετευτικού δικτύου σταµατά η ρύΠαρασκευάς: Όπως σας είπα και προηγουπαν ση του υπεδάφους από τα ακάθαρτα µένως για εµένα η ύπαρξη των απορροφητιύδατα των βόθρων και το πρόβληµα της κών και στεγανών βόθρων αποτελεί τροχοπέ- εµφ άνισης υγ ρασίας στα κτίρια καθώς επίδη γ ια την αναβάθµιση της πόλης της Ν έας σης και η ανεξέλεγ κτη διάθεση των ακαθάρΠ εράµου. ∆εν νοείται σύγ χρον η πόλη µε βό- των υδάτων που διαπιστώνουµε καθηµερινά θρους και χωρίς αποχετευτικό δίκτυο. Η δηστις οδούς της πόλης µας. Πέρα όµως από µοτική αρχή ανέλαβε και κέρδισε το στοίχηµα τα οφέλη σε περιβαλλοντικό και τεχνικό να δώσει στην πόλη ένα σύγ χρονο αποχετευ- επίπεδο υπάρχει και όφελος σε καθαρά οικοτικό δίκτυο. Από τη στιγµή που αυτό θα λεινοµικό επίπεδο για τους συµπολίτες µας τουργ ήσει δεν θα είν αι στην ευχέρεια των χρήστες του νέου αποχετευτικού δικτύου. κατοίκων να επιλέξουν το αν θα συνδεθούν Συγ κεκριµένα έχει υπολογιστεί ότι το κόστος µε αυτό ή όχι. διαχείρισης της ποσότητας ακαθάρτων υδάΗ σύν δεση θα είν αι υποχρεωτική. Οι κάτοικοι των ενός κανονικού βόθρου µέσω του διοφ είλουν µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από κτύου αποχέτευσης και του βιολογ ικού κατη ολοκλήρωση των εξωτερικών διακλαδώ σε- θαρισµού αντιστοιχεί στο ένα δέκατο του

κόστους της εκκένωσης της ίδιας ποσότητας από βυτιοφόρο όχηµα. Μ ε απλά λόγ ια η λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου θα δώ σει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη κάθε οικίας στη Ν έα Π έραµο να µειώσει τη δαπάνη του για τη διαχείριση των ακάθαρτων υδάτων κατά δέκα φορές. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι οι τιµές εκκένωσης των βυτιοφόρων ήταν σε συν άρτηση µε τις τιµές των υγρών καυσίµων οι οποίες τα τελευταία χρόν ια έχουν αυξητικές τάσεις και ως εκ τούτου και αυτές είναι πιο πιθαν ό να αυξηθούν παρά να µείνουν σταθερές πόσο µάλλον να µειωθούν. Επίσης όλοι µας δεν θα χρειάζεται πλέον να ελέγ χουµε τακτικά το βόθρο µας γ ια ν α µην γεµίσει και υπερχειλίσει και από την αγωνία να ειδοποιήσουµε έγ καιρα το βυτιοφόρο όχηµα.

Οι συνδέσεις προγραµµατίζουµε να ολοκληρω θούν µέσα σε διάστηµα 12 µηνών από την ολοκλήρωση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης. Οι εργασίες µέχρι τώρα παρά τις δυσκολίες που αντιµετω πίζουν τα συνεργεία π.χ. η ύπαρξη θαλασσινού ν ερού σε µικρό βάθος εντός των ορυγ µάτων, προχωράνε µε γοργούς ρυθµούς και είναι εντός των χρονοδιαγραµµάτων. Ως Π ρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν έας Π εράµου θα ήθελα να ζητήσω από τους συµπολίτες µας την κατανόησή τους γ ια την όποια ταλαιπωρία υφίστανται λόγω των εργασιών της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου καθώς και να τους προτρέψω να µη διστάζουν να απευθυνθούν στις αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες προκειµέν ου να ενηµερω θούν ή να επιλύσουν κάποιο πρόβληµα που σχετίζεται µε το έργο. Το αποχετευτικό δίκτυο είναι ένα τεράστιας σηµασίας για την πόλη έργο που καλούµαστε όλοι εµείς η δηµοτική αρχή, η ανάδοχος εται∆ηµοσιογράφος:Π ότε ρεία και οι κάτοικοι να υλοποιήσουµε σήµερα προβλέπεται το πέρας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και να το αφήτου έργου; σουµε κληρονοµιά στις επόµενες γενιές. Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Παρασκευάς: Με βάση το χρονοδιάγ ραµµα Π ετρίδη – Π ισίδη, γ ιατί µε αυτή τη συνέντευτων εργασιών που υπάρχει στη µελέτη και µε ξη µου δώ στε την ευκαιρία να εν ηµερώ σω την προϋπόθεση ότι η χρηµατοδότηση του έγ κυρα τους συµπολίτες µας γ ια το έργο του έργ ου από το Ε ΣΠΑ θα γίν εται κανον ικά η αποχετευτικού δικτύου αποδεικνύοντας για αν άδοχος εταιρεία έχει τη συµβατική υποχρέ- άλλη µια φορά την αγάπη σας για τη δηµοσιοωση να ολοκληρώσει το πρωτεύον και δευτε- γραφία και το ενδιαφέρον σας για τη Ν έα ρεύον αποχετευτικό δίκτυο της Νέας Περάµου Π έραµο. µέσα σε διάστηµα 18 µηνών από την έναρξη ΣΥ ΝΕΝΤΕΥΞΗ: των εργασιών. ΑΘ. ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ – ΠΙΣΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


4

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΑΥΡΙ∆Η ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο πολιτισµός στο επίκεντρο Παραβρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Γ. Τσουκαλάς, η τραγουδίστρια Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο µουσικοσυνθέτης Νίκος Ξυδάκης, η Πρόεδρος του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κατερίνα Κοσκινά, ο ∆ιευθυντής της τηλεόρασης της Nova Λάµπης Ταγµατάρχης κ.α.

Πάνω η γνωστή τραγουδίστρια Ελευθερία Αρβανιτάκη ενώ συνοµιλεί στο περιθώριο του πολιτιστικού συµποσίου. Πέρα από το τελετουργικό, ήταν πολύ τιµητικό τόσο για την παραγωγή του έργου, όσο και για τον ∆ήµο Ελευσίνας,, Ελευσίνας, που τόσοι πο λλοί άνθρωποι από τον χώρο της τέχνης ανταποκρίθηκαν µε µεγάλη διάθεση αε αυτό το κάλεσµα. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η πόλη µας συντηρεί και ενισχύει, µέσα από το φεστιβάλ των Αισχυλείων, Αισχυλείων την αναβαθµισµένη εικόνα στα πο λιτιστικά δρώµενα της χώρας, κάτι που αναφέρθηκε απο όλους τους παΈτσι και ο Ναυρίδης, µε ρευρισκόµενους. αφορµή το έργο του στην Ο ∆ήµαρχος, όπως ήταν Ελευσίνα, οργάνωσε ένα φυσικό, έγινε ο αποδέκτης όλων αυτών των αντίστοιχο συµπόσιο όπου καλέστηκαν διάφο- σχολίων αλλά οι συζητήροι φίλοι, που µε την σεις επεκτάθηκαν στις συµµετοχή τους αυτή θα παρέες, µε όλους τους γίνουν ένα µέρος του καλεσµένους στην διάρέργου που θα παρουσια- κεια του συµποσίου σε στεί τον Σεπτέµβρη στο ένα φιλικό περιβάλλον. παλαιό Ελαιουργειο. που κράτησε µέχρι αργά

Π

ριν λίγες µέρες έγινε ένα πρώτο event για το εικαστικό έργο του Νίκου Ναυρίδη µε τίτλο, “ try again, fail again, fail better”, που θα παρουσια στ ε ι στα πλαίσια του φεστιβάλ Αισχύλειων στο χώρο του Ελαιουργείου. Κατά την περίοδο των Ελευσινίων οι µυηµένοι, µετά τον εξαγνισµό τους στον κόλπο του Φαλήρου συµµετείχαν σε ένα συµπό σιο, µε κύριο γεύµα το χοίρο.

το βράδυ. Στην συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων, άλλων από την ∆ηµοτική αρχή, ο ∆ήµαρχος Γιώργο ς Τσουκαλάς µε την σύζυ γο και τα δύο τους παιδιά ,ο Αντιδήµαρχος Γαβριήλ Καµπάνης, Καµπάνης οι δηµοσιογράφοι Αντώνης Καραχάλιος, Καραχάλιος η Αντιγόνη Καραλή και Σόνια Ζαχαράτου από τις εφηµερίδες Έθνος και το Βήµα αντίστοιχα, ο Λάµπης Ταγµατάρχης απο το Nova, Nova η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο συνθέτης - τραγουδιστής Νίκος Ξυδάκης,η Κατερίνα Ζαχαροπούλου εικαστικός καλλιτέχνης και δηµοσιογράφος- παρουσιάστρια της εκποµπής “Η Η εποχή των εικόνων”, η πρόεδρος του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Κατερίνα Κοσκινά,η Κοσκινά, επιµελήτρια διεθνών εκθέσεων του

ιδρύµατος ∆ΕΣΤΕ ,Νάντια Νάντια Αργυρο πούλου , ο µουσικός παραγωγός και σκηνοθέτης Μενέ λαος Καραµαγγιώλης, ο Φίλλιπο ς Κοτσαυφτής , η αρχαιολόγος Πο πη Παπαγγελή,οι ιστορικοί τέ-

χνης Ολγα Χατζιδάκη και Μαρία θάλεια Καρρα,ο πρύτανης της ΑΣΚΤ Αθηνών Γιώργος Χαρβαλιάς, ο Σταµάτης Σχιζάκης απο το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ο Αντιπρόεδρος του ΟΛΕ

Γ. Καλαφάτης και πολλοί άλλοι. Όλοι στο τέλος ευχήθηκαν καλή επιτυχία τόσο στο έργο του Νίκου Ναυρίδη όσο και στο φεστιβάλ Αισχυλείων. Αν. Καραχ.


5

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3 ON 3 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΚΑΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ,

ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΦΕΤΟΣ

Μ

ε απόλυτη επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή στέφθηκε η δεύτερη διοργάνωση αγώνων καλαθοσφαίρισης 3on3 ( µε σύνθηµα ΤΑΠΑ ΣΤΗΝ ΒΙΑ) στην πόλη της Ελευσίνας από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών και την Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Καλαθοσφαίρισης Οι αγώνες είχαν την πλήρη στήριξη του ∆ήµου Ελευσίνας και την αρωγή του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας καθώς έγιναν στην παραλιακή οδό Κανελλοπούλου. Κανελλοπούλου Οι επιτυχηµένοι αγώνες 3on3, ήταν µια σηµαντική διοργάνωση µε στόχο την προώθηση του αθλητισµού και την σύνδεση της νεολαίας µε τα καθαρά αθλητικά ιδεώδη σε περιόδους ιδιαίτερης κρίσης οικονοµικών, κοινωνικών αλλά και ηθικών αξιών. Οι αγώνες έλαβαν χώρα Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Ιουνίου. Η συµµετοχή φέτος δεύτερο έτος της διοργάνωσης, που όλα δείχνουν θα έχει και καλή συνέχεια, σηµείωσε ρεκόρ, ρεκόρ πράγµα που ικανοποίησε διοργανωτές αλλά και συµµετέχοντες. Πήραν µέρος πάνω από 1000 παιδιά! Αυτό είναι καθοριστικό ότι η διοργάνωση πιθανά να παγιωθεί ανά έτος. Από την άλλη πλευρά οι διοργανωτές λάµπρυναν ιδιαίτερα το τουρνουά καθώς παρεβρέθηκαν γνωστοί καταξιωµένοι µπασκετµπολίστες της χώρας µας, µας πράγµα που κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών που φωτογραφήθηκαν µαζί τους. Οι διοργανωτές µάλιστα βράβευσαν τρείς γνωστούς των γηπέδων µπάσκετ µεγάλων οµάδων, αγώνων και διακρίσεων Κώστα Τσαρτσαρή, ∆ήµο Ντικούδη και Γιώργο Καλαϊτζίδη.

Ο ∆ήµος Ελευσίνας «Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία στην Ελευσίνα, το τουρνουά 3ON3. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών και η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης ένωσαν τις δυνάµεις τους και ο κόσµος που βρέθηκε στο πάρκο της παραλίας, απόλαυσε πραγµατικά, µία µεγάλη γιορτή. Οι συµµετοχές σηµείωσαν νέο ρεκόρ, αφού τα παιδιά που πήραν µέρος, ξεπέρασαν τα χίλια, ενώ οι φίλοι του µπάσκετ που βρέθηκαν την πρώτη µέρα στο πάρκο της παραλίας στην Ελευσίνα, είχαν την ευκαιρία να παίξουν µε τους επαγγελµατίες παίκτες, να µιλήσουν µαζί τους, να φωτογραφηθούν αλλά και να πάρουν αµέτρητα αυτόγραφα. Την παράσταση έκλεψε ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, ο οποίος, όχι µόνο αγωνίστηκε απέναντι σε µικρά παιδιά αλλά δηµιούργησε και µία οµάδα και αναµετρήθηκε µε την οµάδα του Μανώλη Παπαµακάριου. Το απόγευµα του Σαββάτου στην µεγάλη παρέα προστέθηκαν ο Παναγιώτης Βασιλόπου λος και ο ∆ηµήτρης Κοµποδιέτας. διέτας Το απόγευµα της Κυριακής βρέθηκαν στο χώρο του τουρνουά οι αθλήτριες της Εθνικής Οµάδας Γυναικών – που προκρίθηκε στα τελικά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος – Λολίτα Λύµουρα, Εβίνα Σταµάτη και Αφροδίτη Κοσµά που επίσης αγωνίστηκαν µε παίκτες και παίκτριες που συµµετείχαν στο 3 on 3. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ο Πανε λλήνιο ς Σύνδεσµος Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών, τίµησε για την προσφορά τους στο ελληνικό µπάσκετ, τρεις παίκτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ &

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

σµούς που διεξήχθηκαν (βολές, τρίποντα, βολές-νοκ άουτ). Έγιναν επίσης κληρώσεις για διάφορα δώρα (2 ποδήλατα – προσφορά του συλλόγου Ίκαροι Σερρών, µια µπάλα του ΠΑΟΚ, συλλεκτικές φανέλες από την τιµητική εκδήλωση για το Νίκο Γκάλη, φανέλες της εθνικής οµάδας υπογραµµένες από τους αστέρες που βρέθηκαν στο τουρνουά, 2 διπλά εισιτήρια (όλα πληρωµένα) για την πόλη που θα διεξαχθεί το all star game, 1 φανέλα του αθλητή Μάριου Μπατή του Πανιωνίου). Οι διοργανωτές, ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη νέα σεζόν. ότι εγκαταλείπουν την ενεργό δράση. Ο ∆ήµος Ελευσίνας θα ήθελε να ευχαΠρόκειται για τους Κώστα Τσαρτσαρή, ριστήσει τους διοργανωτές που προτί∆ήµο Ντικούδη και Γιώργο Καλαϊτζή. µησαν για δεύτερη φορά την Ελευσίνα, τους χορηγούς της εκδήλωσης – επαγΕκτός από τους αθλητές που εγκατέγε λµατίες της πόλης – τις αθλήτριες λειψαν την ενεργό δράση, τιµήθηκε επίσης, ο διεθνής διαιτητής Αναστάσι- και τους αθλητές που πήραν µέρος στο τουρνουά και τους εθελοντές που δύο ος Μάνος, ο οποίος µίλησε και για το µέρες πρόσφεραν αγόγγυστα τη βοήθέµα της βίας. θειά τους. Στο τέλος του αγωνιστικού µέρους Τους εργαζόµενους στο λιµάνι που έγιναν οι βραβεύσεις των πρώτων και βοήθησαν στο στήσιµο των µπασκετών δεύτερων οµάδων ανά ηλικιακή κατη- και των διαχωριστικών, τους κριτές – γορία, γορία καθώς και των αθλητών που δια- διαιτητές και όλους όσοι παρακολούκρίθηκαν στους διάφορους διαγωνιθησαν από κοντά αυτή τη γιορτή». γιορτή ».


6

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ 2014

Αυτοί που ξεχώρισαν

στα «καλάθια» καλάθια»

της παραλίας Ελευσίνας… Ελευσίνας… Ποιοι είναι οι νικητές του τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3 ON 3 στις 29 και 30 Ιουνίου… Ελευσίνα φιλοξένησε, όπως αναφέραµε στο Κατηγορία 1997 – 98 REPEAT – THE NIGGAS (ΑΓΟΡΙΑ) ρεπορτάζ της σελίδας 5, µερικά από τα µεγαλύτερα ονόµατα του ελληνικού µπάσκετ, Κατηγορία 1998 στο τουρνουά 3ON3, που διοργάνωσαν ο ΠανελλήνιΕΡΩΤΕΥΣΗΜΟΙ (ΑΓΟΡΙΑ) ος Σύνδεσµο ς Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών µε Κατηγορία 2000 ΑΝΙΚΗΤΟΙ (ΑΓΟΡΙΑ) την Ελληνική Οµοσπο νδία Καλαθοσφαίρισης και Κατηγορία 2001 THE TIGERS τον ∆ήµο της πό λης, υπό την αιγίδα της Γενικής (ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ) Γραµµατείας Αθλητισµού, µε κεντρικό σύνθηµα Κατηγορία 2001 – 2002 THE FALCONS ‘’Τάπα στη Βία’’. (ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ) Ας δούµε τώρα ποιοι είναι οι νικητές, εκείνοι που Κατηγορία 2003–06 αγωνίστηκαν δηλαδή και διακρίθηκαν. ΠΑΝΘΗΡΕΣ (ΑΓΟΡΙΑ–ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

Η

Στις βολές είναι: Οι νικητές του τουρνουά είναι: Κατηγορία ΜΙΝΙ ΡΑΖΑ ΗΛΙΑΣ Κατηγορία 1970 – 82 CHAMPIONS (ΑΝ∆ΡΕΣ) Κατηγορία ΠΑΙ∆ΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ Κατηγορία 1983 – 93 ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ ΒΑΡΕΛΙΣΙΟΙ –ΚΑΓΚΕΛΙΑ –ΝΙΚΑΙΑ (ΑΝ∆ΡΕΣ) Κατηγορία ΑΝ∆ΡΩΝ ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κατηγορία 1983– 93 Στα τρίποντα είναι: ΝΤΟΥΜ ΤΕΚ ΤΕΚ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Κατηγορία ΜΙΝΙ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κατηγορία 1994- 96 MANDRA LOVERS (ΑΓΟΡΙΑ) Κατηγορία ΠΑΙ∆ΙΚΟ - ΕΦΗΒΙΚΟ Κατηγορία 1995 DALTONS (ΑΓΟΡΙΑ) ΝΤΑΪΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Κατηγορία ΑΝ∆ΡΩΝ ΓΙΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Στην κατηγορία ΝΟΚ ΑΟΥΤ νικητής είναι: ο ∆ΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ « Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών, θέλει να ευχαριστήσει, τον ∆ήµο Ελευσίνας και τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Τσουκαλά, τον υπεύθυνο του αθλητικού οργανισµού (ΠΑΚΠΠΑ) Αθανάσιο Κριεκούκη, τον οργανισµό λιµένος της πόλης και το προσωπικό του, τα Ελληνικά Πετρέλαια, τον Σύλλογο Εθελούσιων Εθελοντών και όλους όσοι βοήθησαν, για να γίνει µε µεγάλη επιτυχία, το τουρνουά 3ON3», αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσµο ς Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών. ∆ελτία Τύπου των διοργανωτών Σε δελτίο Τύπου του ΠΣΑΚ αναφέρονται τα εξής: «Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµο ς Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών, τίµησε για την προσφορά τους στο ελληνικό µπάσκετ, τρεις παίκτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν την ενεργό δράση. Πρόκειται για τους Κώστα Τσαρτσαρή, ∆ήµο Ντικούδη και Γιώργο Καλαϊτζή. Η βράβευση έγινε στην Ελευσίνα, κατά τη διάρκεια του τουρνουά 3ON3, το οποίο, σηµειώνει µεγάλη επιτυχία. επιτυχία Νικήτρια, ανακηρύχθηκε η οµάδα του προέδρου του ΠΣΑΚ και ο ‘’Σόφο’’ υποσχέθηκε ότι του χρόνου θα πάρει την… εκδίκησή του». Ραντεβού το 2014 Ακόµη ΠΣΑΚ: ΠΣΑΚ αναφέρει: «Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, πραγµατοποιήθηκε µε

µεγάλη επιτυχία στην Ελευσίνα, το τουρνουά 3ON3. Όπως και στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών και η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ένωσαν τις δυνάµεις τους και ο κόσµος που βρέθηκε στο πάρκο της παραλίας, απόλαυσε πραγµατικά, µία µεγάλη γιορτή. Μάλιστα, έγινε ρεκόρ συµµετοχών, αφού τα παιδιά που πήραν µέρος, ξεπέρασαν τα χίλια, ενώ την προηγούµενη σεζόν στην ίδια πόλη, ήταν περίπου 850. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, εκτός από τους αθλητές που εγκατέλειψαν την ενεργό δράση, τιµήθηκε επίσης, ο διεθνής διαιτητής Αναστάσιος Μάνος, ο οποίος µίλησε και για το θέµα της βίας. Οι διοργανωτές, ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη νέα σεζόν, αναζητώντας κι άλλες πόλεις, για την διεξαγωγή τουρνουά 3ON3».


7

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προτεραιότητα η κατασκευή

παιδικών σταθµών

από την Περιφέρεια Αττικής Φωτό αρχείου

Σ

το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής πρόσφατα τέθηκε στο τραπέζι της συζήτησης το θέµα για τους παιδικούς σταθµούς και στην ∆υτική Αττική, κατόπιν αιτήµατος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». Μιλώντας στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, ανέδειξε για ακόµα µία φορά το τεράστιο πρόβληµα της καθυστέρησης στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ από την πλευρά των ∆ήµων και επεσήµανε τον κίνδυνο απένταξης των έργων κατασκευής παιδικών σταθµών. Είναι γνωστό ότι η ανέγερση νέου σύγχρονου κτιρίου για Παιδικό Σταθµό στην περιοχή Ανω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής, Φυλής είναι στην «κόκκινη γραµµή» καθώς υπάρχει πλέον µεγάλος άµεσος κίνδυνος το έργο να απενταχθεί και τελικά να µην χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αττικής: «Υπάρχουν έργα που έχουµε εγκρίνει και έχουµε εντάξει στο Πρόγραµµά µας, έχουµε δεσµεύσει χρήµατα και αρκετοί ∆ήµοι δεν έχουν κάνει τίποτα. τίποτα Οι ευθύνες τους είναι τεράστιες. Τα χρήµατα του ΕΣΠΑ κινδυνεύουν να χαθούν στο τέλος του χρόνου. Ανάµεσα στα έργα αυτά είναι και αρκετοί παιδικοί σταθµοί, σε αντίστοιχους ∆ήµους της Αττικής. Αττικής Η ολιγωρία των ∆ηµοτικών Αρχών να υλοποιήσουν αυτά τα έργα, καταδεικνύει και τις τεράστιες ευθύνες που έχουν για την αδυναµία των ∆ήµων τους να απορροφήσουν όλα τα νήπια στους σταθµούς. Εµείς δώσαµε έµφαση στη χρηµατοδότηση της κατασκευής τους αλλά θα γίνει απένταξη, εάν δε µπορέσουν να ανταποκριθούν. Στο κάτω κάτω είναι οι τελικοί δικαιούχοι και αυτοί έχουν την ευθύνη. Εµείς, ενώνουµε τη φωνή µας µε όλους αυτούς που ζητούν να δοθεί προτεραιότητα στη λειτουργία των δηµοτικών παιδικών σταθµών, σταθµών γιατί αυτό αποτελεί κατά τη γνώµη µας προτεραιότητα στις σηµερινές οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες». Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας: «Εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», που έφερε και το θέµα προς συζήτηση, η κ. Χρ. Αγγελονίδη, τόνισε την αναγκαιότητα να δοθεί άµεση κρατική επιχορήγηση στους ∆ήµους για τη δηµιουργία παιδικών σταθµών, τη στελέχωσή τους µε µόνιµο εξειδικευµένο προσωπικό, ενώ αναφέρθηκε µε τη σειρά της και στον κίνδυνο να απενταχθούν από το ΕΣΠΑ και κατά συνέπεια να µη χρηµατοδοτηθούν έργα κατασκευής νέων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών. Τέλος, ο επικεφαλής της παράταξης ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ,, κ. Κώστας ∆ιάκος, υποστήριξε πως η παιδεία µένει πάντα απ’ έξω από τις προτεραιότητες του Κράτους». Κράτους».

«Τρίζει» Τρίζει» όµως το έργο της κατασκευής του παιδικού σταθµού καθώς ο ∆ήµος Φυλής κινδυνεύει να χάσει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ


8

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Ανδριανός Μιχάλαρος: Να κάνουµε πραγµατικότητα

Οι εξαγωγές σανίδα σωτηρίας Ανάλυση των δεδοµένων της ανάπτυξης των εξαγωγών σε ηµερίδα που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιώς και ∆υτικής Αττικής τοπική οικονοµία της ∆υτικής Αττικής βρίσκεται σε µια δύσκολη περίοδο ύφεσης και µεγάλων δυσκολιών. Πο λλά καταστήµατα στην Ελευσίνα, τα Μέ γαρα, τον Ασπρό πυργο, την Μάνδρα, την Μαγούλα δεν άντεξαν τις πιέσεις της κρίσης και την χρηµατοπιστωτική ασφυξία και οδηγήθηκαν στο «λουκέτο». Οµοίως βιοτεχνίες, εταιρείες, εργοστάσια στο Θριάσιο Πεδίο και την ∆υτική Αττική οδηγήθηκαν στο «λουκέτο» ή στην υπολειτουργία και µαζί µε όλα αυτά χιλιάδες άνεργοι βρέθηκαν στον δρόµο του αδιεξόδου. Σήµερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης συνδυασµένων µεταφορών, η αλλαγή του µοντέλου ανάπτυξης µε την ενίσχυση των εξαγωγών και την προσέλκυση άµεσων επενδύσεων στην ∆υτική Αττική. Γενικότερα αυτά εκτιµάται ότι θα είναι µο νόδροµο ς για την έξοδο από την κρίση. κρίση Η ∆υτική Αττική έχει τις βάσεις και τις δυνατότητες να παράγει σηµαντικά προϊόντα ποιότητας και να ανοιχθεί στις αγορές του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να δηµιουργεί µια νέα περίοδος βιώσιµης και πραγµατικής ανάπτυξης που θα φέρει χρήµα και θέσεις εργασίας. Η περιοχή µας διαθέτει επιχειρήσεις, εταιρείες, βιοτεχνίες, βιοµηχανία και µπορεί να προωθήσει τον τοµέα των εξαγωγών, καθώς η εσωτερική αγορά είναι «σκοτωµένη» σκοτωµένη» όπως λέµε λόγω κρίσης. Από εκεί µπορεί να έρθει χρήµα πολύτιµο για να δώσει ανάπτυξη. ανάπτυξη Επίσης οι αγροτικές περιοχές όπως των Μεγάρων, των Ερυθρών, της Μάνδρας κλπ, παράγουν εκλεκτά αγροτικά προϊόντα, πάνω στα οποία θα πρέπει να υπάρξει µια ιδιαίτερη µέριµνα για αύξηση της ποιοτικής παραγωγής, νέες καλλιέργειες µε ζήτηση, και άνοιγµα εξαγωγών νέων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων προ ς το εξωτερικό. Σε όλα αυτά προβλήµατα δηµιουργεί η γραφειοκρατία. ∆ηλαδή δεν έχει δοθεί µια εύκολη οδός εξαγωγών που θα σαφέστατα θα εκτινάξει προς το θετικό την τοπική οικονοµία της ∆υτικής Αττικής, στην ανάπτυξη, στην δηµιουργία νέων θέσεων. Οσοι καταφέρνουν τον δρόµο της εξαγωγής βλέπουν ότι πραγµατικά αποτελεί την ουσιαστική λύση ανάπτυξης.

Η

την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά. Όπως σηµειώνει το Γραφείο Τύπου του ΒΕΠΕ: «Στην πολύπλευρη δοµική κρίση, την κρίση κύρους, διεθνούς αξιοπιστίας, την κρίση εµπιστοσύνης που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα αναξιόπιστο συνεργάτη, τον ρόλο της χώρας µας της εντός της Ευρωπαϊκής οικογένειας και του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος που περιορίζεται ασφυκτικά και τη γεωπολιτική υποβάθµισή της αναφέρθηκαν τόσο ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά Ανδριανό ς Μιχάλαρος όσο και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ ∆ρ. Κυριάκος Λουφάκης οι οποίοι πραγµατοποίησαν τις εναρκτήριες οµιλίες της ηµερίδας». ηµερίδας».

νεται σε συµµετοχή σε εκθέσεις του κή βιοµηχανία και οι όµορες χώρες να εξωτερικού, οργανωµένες διαφηµιστι- αναπτύσσουν αντίθετα τη δική τους κές καµπάνιες, αναβάθµιση της ποιό- αντίστοιχη βιοµηχανία. τητας και της ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων και παροχή πιστοποιηΟ Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ µένων προϊόντων». Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ ∆ρ. ΚυριάΑκόµη συµπλήρωσε: κος Λουφάκης σύµφωνα µε το Γραφείο συµπλήρωσε «Βασικό κριτήριο βάσει του οποίου ένα Τύπου του ΒΕΠ: προϊόν θα µπορεί να χαρακτηρίζεται «περιέγραψε την ελληνική παραγωγικαι να προβάλλεται ως ελληνικό είναι κή και εξαγωγική δραστηριότητα επιη σύνδεσή του µε την παραγωγική δια- σήµανε ότι για να τεθεί η ελληνική δικασία και τι βιώσιµες θέσεις εργασί- οικονοµία σε σταθερές βάσεις θα πρέας δηµιουργεί η παραγωγή του. πει να πραγµατοποιηθούν εξαγωγές του Το ελληνικό σήµα πρέπει να είναι προ- αγαθών & υπηρεσιών που ισοδυναµούν αιρετικό και να απονέµεται στα προϊό- µε το 45% του ΑΕΠ. ντα που παράγονται στην Ελλάδα», Τόνισε, επίσης, ότι το 2012 η Ελλάδα επισήµανε, ότι η υιοθέτηση ελληνικού παρουσίασε παραγωγικό κενό ύψους σήµατος θα οδηγήσει στη διακοπή µιας 13%, όταν οι υπόλοιπες χώρες που επίάναρχης χρήσης της ελληνικής σηµαί- σης τελούν υπό οικονοµική κρίση Ο Ανδριανός Μιχάλαρος ας στις συσκευασίας των προϊόντων. έχουν: Ισπανία: -4,6% Πορτογαλία: προϊόντων «Τα ελληνικά προϊόντα µπορούν να 4,3%, Κύπρος: -2% και η Γερµανία µόπροωθούνται στο εξωτερικό µε παράλ- λι ς -0,3%. ληλη προ βολή της ιστορίας και του «Έχοντας µια ανταγωνιστική παραγωελληνικού πολιτισµού. γή µπορούµε να διεκδικήσουµε µερίδιο Στην κατεύθυνση αυτή το Επιµελητή- στις διεθνείς αγορές», ανέφερε ο αντιριό µας βρίσκεται σε επικοινωνία µε πρόεδρος του ΣΕΒΕ και τόνισε την την κα Μενδώνη γενική γραµµατέα ανάγκη στροφής των επενδύσεων των του Υπουργείου Πολιτισµού. επιχειρήσεων στην καινοτοµία, λέγοΗ σήµανση των ελληνικών προϊόντων, ντας χαρακτηριστικά: οφείλει να λάβει εξωστρεφή αντί για «Έ να καινοτόµο προϊόν είναι από τη εσωστρεφή χαρακτήρα, συµβάλλοντας φύση του εξωστρεφές». εξωστρεφές». Αναφερόµενος στη διαµόρφωση ενός ελληνικού ανα- στην Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών γνωρίσιµου και ελκυστικού brand υπογράµµισε την ανάγκη αυτή να εξυname στις διεθνείς αγορές. πηρετεί τους εξής σκοπού ς: Αυτό που επιδιώκει το Επιµελητήριό α) προ ώθηση ανταγωνιστικότητας & Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του µας είναι να κάνουµε πραγµατικότητα κουλούρας εξωστρέφειας ΒΕΠ Ανδριανός Μιχάλαρος αναφέρθη- το όραµα του Ευγενίδη, το οποίο ήταν β) country rere-branding Ελλάδας. κε σηµαντικές δυνατότητες που έχουν το “παράγω και εξάγω”», Για την Εφοδιαστική αλυσίδα που αποεξάγω”», ανέφερε ο τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό Πρόεδρος του ΒΕΠ. τελεί ραχοκοκαλιά του διεθνούς εµποΤο Βιοτεχνικό για εξαγωγές λό γω της υψηλής ποιότητάς τους. Ο κ. Μιχάλαρος έκανε αναφορά στις ρίου καθώς η δυνατότητα µιας χώρας Ζήτησε από την Κυβέρνηση να διευκο- απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης να συναλλάσσεται σε διεθνές επίπεδο Αυτό άλλωστε ήταν το αντικείµενο της λύ νει τις εγχώριες εταιρείες στην προ- του ναυτιλιακού προϊόντος του Πειεξαρτάται από την πρόσβαση των επιηµερίδας που διοργάνωσαν το Βιοτεσπάθειά τους να γίνουν πιο εξωστρεραιά οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιη- χειρηµατιών σε διεθνοποιηµένα εφοδιχνικό Επιµελητήριο Πειραιά – ∆υτιφείς και να εξάγουν. θούν και, πιο συγκεκριµένα, αναφέρ- α στ ι κά δίκτυα, ανέφερε ότι: κής Αττικής και ο Σύνδεσµος Εξαγωγέ- Επισήµανε χαρακτηριστικά: «Το µόνο θηκε στη ναυπηγική κι επισκευαστική Η βελτιωµένη απόδοση συστήµατος ων Βορείου Ελλάδος µε τίτλο που χρειάζεται για να στεφθεί το βιοµηχανία τονίζοντας ότι δεν µπορεί logistics µιας χώρας συνδέεται στενά « Παράγω και Εξάγω: Το νέο Οικονοµι- άνοιγµα σε νέες αγορές µε επιτυχία µία χώρα που είναι πρώτη δύναµη µε:∆ιαφοροποίηση ∆ιαφοροποίηση εξαγωγών Ελκυστικό µοντέλο ανάπτυξης». είναι πλήρης γνώση των ευκαιριών, στην πο ντοπόρο ναυτιλία να έχει τόσο κότητα άµεσων ξένων επενδύσεων Η ηµερίδα αυτή πραγµατοποιήθηκε εξωστρεφής διάθεση η οποία αποτυπώ- υποβαθµισµένη ναυπηγοεπισκευαστι- Συνο λική ανάπτυξη της οικονοµίας.


9

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

το όραµα του Ευγενίδη, «παράγω για να έχω να εξάγω» εξάγω»

για την Δυτική Αττική της κρίσης Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ ∆ρ Κυριάκος Λουφάκης αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις στα τελωνεία. Συγκεκριµένα είπε: «14 ηµέρες για συµπλήρωση απαιτούµενων εγγράφων, 1 µέρα για εκτελωνισµό, 2 µέρες για χερσαία µεταφορά, 2 µέρες για τον λιµένα εξόδου. Σύνολο: 19 ηµέρες. Ζητούµε δραστική µείωση του χρόνου αυτού και µείωση της γραφειοκρατίας». Αναφερόµενος στη Βόρειο Ελλάδα, συγκεκριµένα, τόνισε ότι αντιπροσωπεύει σήµερα το 27% των ελληνικών εξαγωγών καταγράφοντας τη µεγαλύτερη εξαγωγική επίδοση στην Ελλάδα (εξαγωγές & περιφ. ΑΕΠ) και υπογράµµισε τη στρατηγική γεωγραφική θέση και το εξελιγµένο διαµετακοµιστικό κέντρο που διαθέτει. Σχετικά µε το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ αναφέρθηκε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και τις προτεινόµενες από τον ΣΕΒΕ λύσεις. Αντιπρότεινε στη συνολική πώληση του Λιµανιού, την πώληση της προβλήτας 6 και µίλησε για την ανάγκη για ανάπτυξη, εκσυγχρονισµό, αναβάθµιση υποδοµών & υπηρεσιών καθώς και για την ανάπτυξη συνδυασµένης µεταφοράς µεταξύ ΟΣΕ και λιµανιού Θεσσαλονίκης. O Αθανάσιος Χριστόπουλος γενικός γραµµατέας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ως εκπρόσωπο ς του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Κώστα Μουσουρούλη κι αφού χαιρέτησε προσωπικά την εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το ΒΕΠ µε τον ΣΕΒΕ, ανέγνωσε την οµιλία του Υπουργού, η οποία τόνιζε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και το ελληνικό κράτος έχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο. Συγκεκριµένα για τον ιδιωτικό τοµέα, τόνισε ότι µπορεί να βελτιωθεί σε επίπεδο φορολογίας, θεσµικού πλαισίου και επενδυτικού κλίµατος, έκανε λόγο για την αξιοπιστία, την εµπιστοσύνη στο προϊόν, την εταιρεία, στη χώρα, µίλησε για την ανάγκη επιχειρηµατικής ηθικής κι αναφέρθηκε στην ψήφιση του νέου επενδυτικού νόµου που προβλέπει µία ενιαία αδειοδοτική αρχή, απλούστερες διαδικασίες και µεγαλύτερη διαφάνεια στην υλοποίηση επενδύσεων»,αναφέρει αναφέρει το ΒΕΠ. Για την στρατηγική εξαγωγών της χώρας Ο Ειδικός Σύµβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης σε θέµατα εξωστρέφειας Γρηγόρης ∆ηµητριάδης πραγµατοποίησε οµιλία στην εκδήλωση ΒΕΠ µε θέµα «Πρωτοβουλίες Πρωτοβουλίες και δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τη στήριξη της Εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων», επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι η Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών προωθεί τρεις άξονες πο λιτικής από την οπτική του εξαγωγέα: ∆ιεύρυνση εξαγωγικής βάσης (Enlarge (Enlarge

the export base) Προώθηση εξαγωγών (Trade & FDI Promotion) Απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών (Trade Facilitation)». Εκανε αναφορά στη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης και τον σχεδιασµό ολοκληρωµένων τοµεακών πολιτικών ενώ αναφερόµενος στο πρόβληµα της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά αναφέρθηκε στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα:ΕΤΕπ, ΕΣΠΑ ΟΑΕΠ, ΕΤΕΑΝ. Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου του ΒΕΠ: «Συγκεκριµένα, τόνισε ότι το Υπουργείο προωθεί την άρση του φαινοµέ νου της πολυδιάσπασης των φορέων της εξωστρέφειας, εξωστρέφειας µίλησε για το πρόγραµµα κάλυψης των εγγυητικών επιστολών µε την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ καθώς και για ένα νέο πρόγραµµα στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ύψους 30 εκατοµµύριων ευρώ. Για το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις µε τις διαδικασίες στον εκτελωνισµό των προϊόντων τους επισήµανε ότι το Υπουργείο προωθεί τη διευκόλυνση των διαδικασιών και τόνισε ότι µε την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των εκτελωνιστών, που αποτελεί και µνηµονιακή δέσµευση πρακτικά εξελίσσει τους εκτελωνιστές ως συµβούλους lo gistics για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, µίλησε για την απλούστευση των εξαγωγικών διαδικασιών τονίζο ντας ότι προωθούνται 25 δράσεις για τη µείωση του χρόνου για την εξαγωγή κατά 50% και του κόστους κατά 20% µέχρι το 2015, οδηγώντας έτσι σε αύξηση 10% της αξίας των εξαγωγών, 1,7% αύξηση του ΑΕΠ και τη δηµιουργία 80.000 νέων θέσεων εργασίας. «Θέλουµε να εξάγουµε και δεν µας διευκολύνετε!», διευκολύνετε!», επισήµαναν οι παραγωγικοί φορείς Όπως αναφέρει το ΒΕΠ: «Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν case studies εξωστρεφών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και φορέων του Πειραιά. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισµού κι εκπρόσωπο ς της “Variety Cruises” Αντώνης Στελλιάτος, επισήµανε ότι το ελληνικό yachting τελεί υπό διάλυση, έκανε λόγο για το ενδεχόµενο της άρσης του καµποτάζ στα σκάφη αναψυχής που έχει θορυβήσει το ελληνικό yacht ing και τόνισε ότι: «Χρειάζονται µέτρα µε όραµα για την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισµού τα οποία θα ευνοήσουν όχι µόνο τον κλάδο α λλά και µία σειρά από φορείς και υπηρεσίες που συνεργάζονται µαζί του ενδυναµώνο ντας την Οικονοµία µας µε το τουριστικό συνάλλαγµα. Έχει χαθεί πολύτιµο ς χρόνος όµως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ο θαλάσσιος τουρισµός δεν βρίσκεται «στο παρά πέντε αλλά «στο

και πέντε». Επίσης, επισήµανε: «Να Να γνωρί ζουν τα σκάφη που επισκέπτονται την Ελλάδα τι θα πληρώνουν και ποιο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα θα µπορούν να παραµένουν στη χώρα µας. ∆ιότι σήµερα δεν γνωρίζουν τι θα πληρώσουν: έκτακτη εισφορά, ειδικό φόρο, µετά από πόσο χρονικό διάστηµα παραµονής τους και τι ποσό και σε ποια υπηρεσία; Λόγω αυτής της ασάφειας οι µαρίνες έχουν απολέσει 30% των ελλιµενιζόµενων σκαφών τα οποία είτε αποχωρούν για Τουρκία, Κροατία, Μαυροβού νιο είτε ακυρώνουν την άφιξή τους και την παραµονή τους στη χώρα µας». µας». Ο Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Βιοµηχανικής & Ναυτιλιακής Ένωσης (W.I.M.A.) Άγγελο ς ∆ρακόπουλος, τοποθετήθηκε στην οµιλία του επί των συνεργειών ως µοχλό παραγωγής και µοντέλο ανάπτυξης. Η WIMA(∆ιεθνής Βιοµηχανική και Ναυτική Ένωση) είναι µηκερδοσκοπική Ένωση η οποία ιδρύθηκε το 2006 και αποτελείται από 32 εταιρείες-µέλη, που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο της ναυτιλίας. Ο βασικός σκοπός της WIMA είναι η δικτύωση, µε στόχο την προώθηση της Ένωσης και των εµπορικών δραστηριοτήτων των µελών της, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν case studies, επίσης, από εξωστρεφείς επιχειρήσεις οι οποίες είναι και µέλη του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά. Εκ µέρους της SERTON ΕΠΕ (οικιακές ηλεκτρικές µικροσυσκευές , κλπ.) µίλησε η κα Φραγκίσκη Παναγοπού λου Export Manager η οποία αφού πραγµατοποίησε µία σύντοµη αναφορά στην ιστορία και τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Αναφέρθηκε σε όλα τα προβλήµατα, τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και την ελλιπή υποστήριξη του Έλληνα εξαγωγέα από τους αρµόδιους φορείς, τόνισε την ανάγκη να παραµείνουν οι παραγωγικές µονάδες στην Ελλάδα, αναφέρθηκε σε επιδοτήσεις που δόθηκαν και που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «έµειναν κτίριακτίρια -φαντάσµατα σε ακριτικές περιοχές», περιοχές», αναφέρθηκε στην καθυστέρηση απονοµής δικαιοσύνης στις εµπορικές διαφορές και ζήτησε την έµπρακτη στήριξη στην ελληνική εξαγωγική επιχείρηση από τους φορείς της εξωστρέφειας και την Πολιτεία. Ο Κώστας Τριποδάκης, ο οποίος διαθέτει δύο εξαγωγικές επιχειρήσεις παραγωγής κ ρασιού και ξυδιού µε ιστορία από τις αρχές του 20ου 20 ου αιώνα στην τοποθέτησή του ανάφερε: «Οι ασφαλίσεις είναι καλές αλλά τα επιτόκια που ζητούν ουσιαστικά, κάνουν απαγορευ-

τική την πώληση. Παράγω, θέλω και µπορώ να παράγω, γιατί µε εµποδίζετε;», τε;», τόνισε απευθυνόµενους στον εκπρόσωπο του ΥπΑν και χαρακτηριστικά είπε: «Σε µία µου προσπάθεια να αδειοδοτηθώ για 100 στρέµµατα αµπελώνα στην Αττική, η απάντηση από τις αρχές ήταν ότι 100 στρέµµατα δόθηκαν σε όλη την Αττική φέτος. Ωστόσο, ακόµα δίνο νται επιδοτήσεις για την οριστική εγκατάλειψη των αµπελώνων. αµπελώνων ∆εν έχουµε δυστυχώς βοήθεια από πουθενά στη δουλειά µας. Είµαστε µία εταιρεία που τα τελευταία επτά χρόνια έχει δεκαπλασιάσει τον κύκλο των εργασιών της και τον αριθµό των εργαζοµέ νων µε µόνιµη απασχόληση, δεν έχει χρέη προς τις Τράπεζες, ελληνικό ∆ηµόσιο και τρίτους και µε αρκετά µεγάλο αριθµό εξαγωγών κι όµως αδυνατούµε να ενταχθούµε σε κοινοτικά προγράµµατα». προγράµµατα ». Ο κ. Τριποδάκης αναφέρθηκε στη δραµατική µείωση των εγχώριων πρώτων υλών εξαιτίας της συρρίκνωσης του ελληνικού αµπελώνα, στο κόστος της µεταφοράς των προϊόντων, προϊόντων στο πρόβληµα της επιστροφής του εξαγωγικού ΦΠΑ επί τέσσερα χρόνια που µε το που ξεκίνησε να επιλύεται αντικαθίσταται από φορολογία επί της κερδοφορίας για το 2012 και προκαταβολικής απαίτησης για το τρέχον έτος, άσχετα από το εάν κανείς δουλέψει ή όχι και άσχετα από τις επισφάλειες. Των case studies ακολούθησαν πολλές παρεµβάσεις από το κοινό, µεταξύ των οποίων κι από του βήµατος των οµιλητών, από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Επιµελητηριακού Συνδέσµου Μεταφορών κ. Αδαµαντιάδη, του διευθύνοντος συµβούλου της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. Απόστολου Σίγουρα, του προέδρου του ΕλληνοΒραζιλιανού Επιµελητηρίου Κίµωνα Πάτκα, του ιδρυτή του portal www.productsgreek.com που δηµιουργήθηκε για να παρέχει εκτός Ελλάδας ενηµέρωση σε ό,τι αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Έλληνες παραγωγούς, ενώ τοποθετήσεις και ερωτήσεις προς τους οµιλητές απηύθυναν εκπρόσωποι της ναυπηγοεπισκευαστικής κοινότητας, των επιχειρήσεων, των τοπικών κοινωνιών. Η αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά παρέµεινε κατάµεστη και µετά τις 10 το βράδυ, τέσσερις ώρες µετά την έναρξη της ηµερίδας. Στο πλαίσιο της ηµερίδας ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος, απένειµε τιµητική πλακέτα στον αντιπρόεδρο του ΣΕΒΕ κ. Λουφάκη ως εκπρόσωπο του προέδρου του ΣΕΒΕ κ. Λακασά και στον Γ.Γ. Αθανάσιο Χριστόπουλο ως εκπρόσωπο του Υπουργού κ. Μουσουρούλη», αναφέρει το δελτίο Τύπου του ΒΕΠ.


10

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Φήµες για υποβάθµιση

του Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας

Γεγονότα

Ενίσχυση ζητούν οι εκπαιδευτικοί, γονείς ενώ ο Βουλευτής Αττικής Γ. Πάντζας ζητά εξηγήσεις για Ειδικά Σχολεία ε µια περίοδο που επέρχονται ραγδαίες αλλαγές στην δηµόσια εκπαίδευση και στα σχολεία της ∆υτικής Αττικής, πράγµα το οποίο έχουν επισηµάνει Σύλλο γοι Γονέων, Εκπαιδευτικών κλπ από Ελευσίνα κλπ., υπάρχουν και διάφορες φήµες ότι υπάρχουν σκέψεις για υποβάθµιση, ή αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας.

Σ

Τοπικές αρχές και φορείς είναι κάθετα αντίθετες σε κάθε ενδεχόµενο υποβάθµισης του Ειδικού Σχολείου και αντίθετα ζητούν ενίσχυσή του από κάθε άποψη. Μέχρι στιγµής το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει. Μπορεί τελικά να µην υπάρξει κάποια υποβάθµιση, όµως από την άλλη τίποτα δεν µπορεί να αποκλειστεί µέχρι στιγµής εν όψει των µεγάλων αλλαγών. Στο µεταξύ, ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας κατέθεσε µαζί µε άλλους Βου λευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο Βουλευτής Αττικής Γιώργο ς Πάντζας, σχετικά µε τη στελέχωση των Ειδικών Σχολείων και ΚΕ.∆.∆.Υ. της χώρας µε Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό (Ε.Ε.Π.) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.). Η ερώτηση έχει ως εξής: «Σύµφωνα µε πληροφορίες που είδαν τις τελευταίες µέρες το φως της δηµοσιότητας, σιότητας η στοιχειώδης λειτουργία των δοµών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας την ερχόµενη σχο λική χρονιά βρίσκεται σε άµεσο κίνδυνο. Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, από τον κρατικό

προϋπολογισµό θα διατεθούν µόνο 2.000 πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Ειδικής Αγωγής, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, Ξένων και Μειονοτικών κλπ). Από αυτές τις πιστώσεις κανείς δεν γνωρίζει πόσες θα διατεθούν στη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής για πρόσληψη αναπληρωτών προκειµένου να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες των δοµών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εποµένως, οι ανάγκες αυτές θα επιχειρηθεί να καλυφθούν µε προγράµµατα ΕΣΠΑ, στα οποία όµως δεν προβλέπεται η πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) σε ΚΕ.∆.∆.Υ και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) σε Ειδικά Σχολεία. Από προγράµµατα ΕΣΠΑ θα καλυφθούν ανάγκες Ε.Ε.Π και εκπαιδευτικών στις Ε.∆.Ε.Α.Υ και ανάγκες Ε.Β.Π για τη λεγόµενη Παράλληλη Στήριξη. Επισηµαίνεται ότι, οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, λόγω κατάταξης τους στον Άξονα 9 Σταδιακής Εισόδου, δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν για την εν λόγω Πράξη µέσω ΕΣΠΑ. Εποµένως, θα πρέπει να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού. Επισηµαίνεται επίσης ότι, για τη στοιχειώδη λειτουργία των δοµών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώ-

ρας, την επόµενη σχολική χρονιά, απαιτείται η πρόσληψη χιλίων (1000) (1000) τουλάχιστον αναπληρωτών από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού. Σε αντίθετη περίπτωση η συρρίκνωσή τους πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Υπενθυµίζοντας: α) τη δέσµευση της Πολιτείας, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3699/2008, να κατοχυρώνει και να αναβαθµίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο µέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δηµόσιας παιδείας και να µεριµνά για την παροχή δωρεάν δηµόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, β) τις Συνταγµατικές Επιταγές και γ) τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις, ερωτάται ο κ Υπουργός: Πόσε ς πιστώσεις προτίθεται να διαθέσει από τον κρατικό προϋπολογισµό προκειµένου να προσληφθούν αναπληρωτές που θα καλύψουν τις ανάγκες των δοµών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης; Προτίθεται να καλύψει το σύνολο των αναγκών σε Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου; Με ποιο τρόπο θα καλύψει συνολικά τις ανάγκες των Κ.Ε.∆.∆.Υ. σε Ε.Ε.Π. και των Ειδικών Σχολείων σε Ε.Β.Π;» Ε.Β.Π;»

Βραδιά αφιερωµένη στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Παιδιών µε αναπηρία «Ευρυνόµη» διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου

Ο

Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου την Τρίτη 9 Ιουλίου διοργανώνει στο Elefsina Hotel εκδήλωση αφιερωµένη στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Παιδιών µε αναπηρία «Ευρυνόµη». Υπόσχεται µια βραδιά µε τραγούδι χορό και καλή διάθεση από όλους. Ο σύλλογος αναφέρει σχετικά: «Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 ώρα 21:00 στην Πισίνα του Elefsina Hotel. Εµείς οι Εθελοντές, τραγουδάµε, χορεύουµε, ευχόµαστε και ελπίζουµε!!! Μ ια όµορφη βραδιά αφιερωµένη στο Σύλλογο γονέων, κηδεµόνων και Φίλων παιδιών µε αναπηρία «Ευρυνόµη». Ναι!!! Στα Παιδιά που ζουν δίπλα µας!!! ∆εν είµαστε γονείς, δεν είµαστε κηδεµόνες… µπορούµε όµως να είµαστε φίλοι τους!!! Όλοι ότι θα προσφέρουµε θα το προσφέρουµε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ και πως θα γινόταν άλλωστε αλλιώς σε έναν Σύλλογο Εθελοντών!!! Για αγορά προσκλήσεων απευθυνθείτε στα µέλη του Συλλόγου Εθελοντών: Πρόεδρος: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΜ ΝΑΚΗΣ 6978-333695 Υπεύθυνη στα Πολιτιστικά: Μ ΑΡΙΑ ΚΑΡΕΛΟΥ 6979-625252».

Την Τρίτη 9 Ιουνίου στην πισίνα του Elefsina Hotel

324: Ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά τον Λικίνιο στη Μάχη της Αδριανούπολης. 1815: Οι Άγγλοι συλλαµβάνουν το Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ενώ προσπαθεί να διαφύγει από τη Γαλλία. 1866: Η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναµη του γερµανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη µάχη του Κένινγκραντς. 1884: Εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνοµά του από δύο δηµοσιογράφους που τον δηµιούργησαν, τον Τσαρλς Ντόου και τον Έντουαρντ Τζόουνς. Οι δύο δηµοσιογράφοι τον δηµοσίευαν κάθε µέρα σε ένα εφηµεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. 1933: Οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δηµόσιες υπηρεσίες της Γερµανίας. 1960: Η εφηµερίδα Το Βήµα ανακοινώνει ότι καταργεί την υπογεγραµµένη και τη βαρεία.

Γεννήσεις 1883: Φραντς Κάφκα, τσέχος συγγραφέας. (Η ∆ίκη) (Θαν. 3/6/1924) [Αποφθέγµατα] 1909: Σταύρος Νιάρχος, εφοπλιστής και επιχειρηµατίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσµου. (Θαν. 16/4/1996) 1957: Λόρα Μπράνιγκαν, αµερικανίδα τραγουδίστρια. (Gloria, Self Control) (Θαν. 26/8/2004)

Θάνατοι 1904: Τέοντορ Χερτζλ, ουγγροεβραίος δηµοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήµατος. (Γεν. 2/5/1860) 1935: Αντρέ Γκουστάβ Σιτροέν, γάλλος µηχανικός και ιδρυτής της φερώνυµης αυτοκινητοβιοµηχανίας (Citroen). (Γεν. 5/2/1878) 1937: Τζέικοµπ Σικ, αµερικανός εφευρέτης της ηλεκτρικής ξυρ ιστικής µηχανής και ιδρυτής της εταιρείας ειδ ών ανδρικής περιποίησης Schick. (Γεν. 16/9/1877)


11

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΩΡΑ ΓΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Σήμερα στις 19 μμ το απόγευμα η ημερίδα από την Αντιπεριφέρεια για το επιχειρείν στο κτίριο διοίκησης στην Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα

Σ

ε µια περιοχή που χειµάζεται από την ανεργία µε χιλιάδες ανέργους, ανέργους που τα «λουκέτα» είναι εκατοντάδες, η ανάγκη ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας, είναι πρωτεύουσας σηµασίας για την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής που εδρεύει στην Ελευσίνα. Και αυτό γιατί αυτό αποτελεί προτεραιότητα πολιτικής και για την Αντιπεριφερειάρχη Σταυρούλα ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό σήµερα θα πραγµατοποιήσει µια ενδιαφέρουσα ενηµερωτική εκδήλωση για το επιχειρείν σήµερα 3 Ιουλίου. Σύµφωνα µε την ΠΕ∆Α:

«Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει για την ενηµέρωση των υφιστάµενων αλλά και των υποψήφιων επιχειρηµατιών, διοργανώνει ενηµερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 και ώρα 19.00, στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος Όροφος) µε θέµα: «ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ» Νέος Επενδυτικός Νόµος και Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση Ο Αναπτυξιακός Νόµος απευθύνεται σε Τουριστικές Επιχειρήσεις – Μεταποιητικές Επιχειρή-

σεις – Μονάδες Logistics – Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (πλην φωτοβολταϊκων και ηλιοθερµικών πάρκων) – Θερµοκήπια. Το ύψος της επιχορήγησης ποικίλει ανάλογα µε το µέγεθος, το είδος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Το Πρόγραµµα Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση παρέχει δάνεια κεφαλαίου κινήσεως προς όλες τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τους όρους της επένδυσης οι τράπεζες που συµµετέχουν θα καλύψουν ισόποσα µε το νέο Ταµείο το 50% των δανείων που θα χορηγηθούν, µε ευνοϊκό επιτόκιο».

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στο Περιφερειακό

Συµβούλιο Αττικής

Σ

υνεδριάζει την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργός). Τα θέµατα είναι τα εξής: Επικύρωση πρακτικών 17ης 17ης συνεδρίασ η ς Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής έτους 2013. Έγκριση πρόσληψης τριάντα (30) ( 30) ατόµων κατηγορίας ΥΕ, ως εποχικό προσωπικό λόγω ανάγκης λήψης προληπτικών µέτρων για την προστασία των Πάρκων αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ι. Σγουρός) Ενηµέρωση – συζήτηση σε θέµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής.


12

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Μια καλοκαιρινή βραδιά µε µπουζούκι και τραγούδι στην Ελευσίνα

Μ

ια ενδιαφέρουσα µουσική βραδιά διοργανώνεται αυτό το Σάββατο 6/7/2013 στις 21.30 στο barbar-café κυκεών, έναντι του Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας. Πιο συγκεκριµένα ο Γρηγόρης Βασίλας (µπουζούκι) µε τους Θοδωρή Στούγιο (µπου ζούκι), Γιάννη Ευαγγέλου (κιθάρα) και Σταυρούλα Μανωλο πούλου (τραγούδι) θα οδηγήσουν τη βραδιά µας µε αισθαντικά τραγούδια και εξαιρετικές µελωδίες. ∆ίνου ν την υπόσχεσή τους : στην τιµή του µπουζουκιού! Η είσοδος για το κοινό ελεύθερη. Ο Γρηγόρης Βασιλάς, Βασιλάς µε καταγωγή από τον Μεσότοπο της Λέσβου, σπούδασε Πληροφορική και Ηλεκτρολόγο ς Μηχανολόγο ς. Πρωτοεµφανίζεται στη µουσική σκηνή ως επαγγελµατίας σο λίστ στο µπουζούκι το 1992, 1992 στο πλευρό του Μπάµπη Γκολέ. Tο 1994 συµµετέχει στις µουσικές παραστάσεις του Κώστα Φέρρη και ένα χρόνο µετά συνεργάζεται µε την Γιώτα Λύδια και την Πόλυ Πάνου. Το 1996 εµφανίζεται µε τους ∆ηµήτρη Ευσταθίου, Κούλη Σκαρπέλη, Γιώργο Ξηντάρη και Θοδωρή Πολυκανδριώτη. Το 1997 οι συνεργασίες του περιλαµβάνουν τον χορευτή ∆ηµήτρη Παπάζογλου και την Μαίρη Λίντα, ενώ το 1998 διευρύνει την πορεία του ως σολίστ, µε την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στο εξωτερικό, καθώς και σε µουσικές παραστάσεις µε τους Στέλιο Βαµβακάρη, Κώστα Μάντζιο, τους Οπισθοδροµικούς κ.α. Την επόµενη χρονιά συναντά ξανά την Πόλυ Πάνου και τον Αντώνη Καλογιάννη. Στο ξεκίνηµα της νέας χιλιετίας, µαζί µε τους Νώε Ζαφειρίδη και Γιάννη Παπαβασιλείου ιδρύουν το Συγκρότηµα Μπουζουκιών ∆ρόµος, που το 2004 παρουσιάζει τον πρώτο του δίσκο µε τίτλο ∆ρόµος (Καθρέφτης) και συνεχίζει ως σήµερα µε εµφανίσεις σε µουσικούς χώρους και συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μόλις 10 έκαναν αιτήσεις για 4.400 θέσεις εργασίας!

Α

ναρωτιέται κανείς πώς γ ίνεται µε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνεργ ους, να δίν ονται θέσεις εργασίας στον αγ ροτικό τοµέα γ ια παράδειγ µα και να µην πηγαίνει σχεδόν κανένας ηµεδαπός να κάνει αίτηση γ ια να προσληφθεί. Η εκλεκτικότητα στην εργ ασία και η λογ ική «σιγά µην πάω εγώ εκεί, προτιµώ να κάθοµαι να πίνω καφέ…» συνεχίζεται; Πώς να µην µπει κανείς στο πειρασµό να αναρωτηθεί κάτι τέτοιο, όταν µόλις δέκα οι Έλληνες έκαναν αίτηση για 4.400 θέσεις εργ ασίας στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας, ενώ οι παραγωγοί βρίσκον ται σε δεινή θέση λόγω της πτώσης στις πωλήσεις, µετά την αιµατηρή επίθεση επιστατών κατά µεταναστών. Χαρακτηριστικό είν αι ότι σύµφωνα µε όσα δήλωσε στον ΣΚΑ Ϊ, ο παραγωγός Γιάννης Αρβαν ιτάκης, παρά το γεγονός ότι το καθαρό ηµεροµίσθιο είναι 23 ευρώ καθαρά και εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργ ασίας, το ενδιαφέρον ήταν… µηδενικό». Είναι δυνατόν σήµερα µε τόση ανέχεια να πετάει κάποιος στα αζήτητα 23 καθαρά Ευρώ την µέρα;


13

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Τι συµβαίνει µε τα υποβρύχια 209

του Πολεµικού Ναυτικού; Σοβαρά ερωτήµατα θέτει ο Βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόµου στον Υπουργό Εθ. Άµυνας

Ε

ρώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόµου σχετικά µε τα «αλλεπάλληλα πισωγυρίσµατα δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση από το Πολεµικό Ναυτικό των υποβρυχίων τύπου 209 που παραµένουν στο Ναύσταθµο “parking” στη Σαλαµίνα!». Η ερώτηση έχει ως εξής: «Κύριε Υπουργέ, Περίεργες τουλάχιστον µπορούν να χαρακτηριστούν οι συµπτώσεις που ακινητοποίησαν ουσιαστικά τα υποβρύχια τύπου «209» που διαθέτει το Πολεµικό Ναυτικό. Ναυτικό Συγκεκριµένα το προηγούµενο καλοκαίρι ο υπηρεσιακός Υπουργός Εθνικής Άµυνας στρατηγός ε.α., Φραγκούλης Φράγκος, αποδεχόµενος της εισήγηση του τότε Αρχηγού ΓΕΝ αντιναύαρχου Κοσµά Χρηστίδη, υπέγραψε την αγορά 3 µπαταριών υποβρυχίων τύπου «209» µε χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό του ΓΕΝ. Σύµφωνα µ ε την τότε ιεράρχηση

των αναγκών αποφασίστηκε πρώτα να συντηρηθεί το υπάρχον οπλοστάσιο ώστε αυτό να είναι στο µέγιστο δυνατό βαθµό διαθέσιµο. Με την απλή αυτή απόφαση επιλύο νταν ένα ακόµα διαχρονικό πρόβληµα που κληροδοτούσαν διαδοχικά οι πολιτικοί προϊστάµενοι του Υπουργείου στους διαδόχους τους. Η λύση όµως αυτή αναιρέθηκε µε την επίκληση της έλλειψης πόρων, που όµως δεν εδράζεται στην πραγµατικότητα αφού το Πολεµικό Ναυτικό µπορούσε και ήταν διατεθειµένο να διαθέσει τα χρήµατα από τον προϋπολογισµό του, όπως αποδεικνύεται από τις παρεµβάσεις του Πολεµικού Ναυτικού που εξασφάλισε µάλιστα την προµήθεια 4 µπαταριών στο κόστος των 3! Στις αρχές Απριλίου 2013 ο Αρχηγός ΓΕΝ Βαγγέλης Αποστολάκης, φέρεται να έχει δηλώσει ότι το θέµα λύθηκε και θα παραλειφθούν τελικά νέες µπαταρίες για τα υποβρύχια τύπου «209» και θα δοθεί λύση στο πρόβληµα που διαιωνίζεται από

το 2007! Στις 30 Μαΐου 2013 πληροφορούµαστε ότι ναι µεν πάρθηκαν αποφάσεις για σειρά ζητηµάτων τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης οπλικών συστηµάτων, χωρίς όµως να γίνει καµία συζήτηση για την αντικατάσταση των µπαταριών των συγκεκριµένων υποβρυχίων, χωρίς τελικά να έχει γίνει η συγκεκριµένη προµήθεια και χωρίς να υπάρχει κάποιος εµφανής τουλάχιστον λόγος για τις πρόσθετες καθυστερήσεις. Το αποτέλεσµα τελικά είναι να κληροδοτείται και πάλι το συγκεκριµένο ζήτηµα χωρίς να έχει υπογραφεί ή να έχει απορριφθεί για συγκεκριµένους λόγους η απλή λύση που είχε αποφασιστεί το προηγούµενο καλοκαίρι και κανείς δεν γνωρίζει ή δεν αποκαλύπτει τους λόγους αναίρεσης της συγκεκριµένης απόφασης. Το αποτέλεσµα είναι τα υποβρύχια τύπου «209» να έχουν ουσιαστικά ακινητοποιηθεί και ο Ναύσταθµος

της Σαλαµίνας να έχει µετατραπεί σε «parking». Με δεδοµένο ότι επανέρχεστε στην θέση του Υπουργού Άµυνας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς να έχουν επί της ουσίας αλλάξει τα δεδοµένα, στο βαθµό που εµείς τουλάχιστον είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε πιστεύουµε ότι είστε σε θέση άµεσα να προωθήσετε την πλέον συµφέρουσα για τις ανάγκες του Πολεµικού Ναυτικού λύση. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: Προτίθεστε να προωθήσετε την λύση που είχαν βρει το προηγούµενο καλοκαίρι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άµυνας και ο τότε Αρχηγός ΓΕΝ; Πότε εκτιµάτε ότι θα επανέλθουν τα υποβρύχια τύπου «209» σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιµότητα ώστε να µπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα από το Πολεµικό Ναυτικό;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ


14

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1905)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων). Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (05.06)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 1 ου ορόφου σε διώροφη κατοικία µε αυτόνοµη θέρµανση ,αυτόνοµη αποθήκη και πάρκινγκ στην πυλωτή .Αποτελείται από 3 υπνοδωµάτια, σαλόνι- κουζίνα ,µπάνιο και WC. Τιµή προσιτή. Σχετικά νεόδµητο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973498463 (0107) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972380335 (30.05)

Α

πόψε η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας καλεί τους φίλους της και υποστηρικτές δράσεων ειρήνης στην συνεστίαση που θα γίνει σε ταβέρνα της οδού Αισχύλου.

ΖΗΤΩ οποιαδήποτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6957365313

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ (0306)

Σήµερα η συνάντηση της Επιτροπής

Ειρήνης Ελευσίνας στο «Αιγαίο» του πεζόδροµου της Οδού Αισχύλου

Αναφέρει η πρόσκληση: «Συνεχίζουµε κόντρα στο ρεύµα !!! Αγωνιζόµαστε και διασκεδάζουµε. Ανανεώνουµε το αγωνιστικό µας ραντεβού και σας ευχόµαστε καλό καλοκαίρι, καλώντας σας στις 3 Ιούλη 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 µ.µ. στο ουζερίουζερί- ψαροταβέρνα «ΑΙΓΑΙΟ». ΑΙΓΑΙΟ ». [Αισχύλου [Αισχύλου 3 (πεζόδροµος) ( πεζόδροµος) τηλ.: 2105546001].»

Αν θέλετε κάθε μέρα την

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

στο σπίτι σας ή το γραφείο σας μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης — αποστολής στείλτε μας σχετικό αίτημα στο e-mail e@papasideri.gr

Τετάρτη 3 Ιουλίου Υακίνθου µαρτ . Ανατολίου ΚΠόλεως Γερασίµου εκ Μεγ. Χωρίου νέου οσιοµ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ

ΡΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 54 210-5546916 ΜΕΓΑΡΑ

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ.ΜΕΝΙ∆ΙΑΤ Η 169 2296 21555 ΜΑ Ν∆ΡΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΑ ΣΤΡ.ΡΟΚΚΑ 67 210-5555236

Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λεωφ. Αλεπο χωρίου στα Μέγαρα λειτουργεί µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη

και Σάββατο 8.00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΕΝΕΡΓΗ ∆ΡΑΣΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με στόχο οι ∆ήµοι της ∆υτικής Αττικής να συµµετέχουν ενεργά στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων Προστασία περιβάλλοντος, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ευρωπἀκά περιβαλλοντικά προγράµµατα δράσεων µέσα στο πλαίσιο της ενεργοποίησης ο ρόλο του Συντονιστή στην ευρύτερη περιοχή ∆υτικής Αττικής, Αττικής στο πλαίσιο του Συµφώνου των ∆ηµάρχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής µετά και την κατά πλειοψηφία, θετική απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. Συµβουλίου Να αναφέρουµε ότι το συγκεκριµένο Σύµφωνο αποτελεί µια σηµαντική ευρωπαϊκή κίνηση, κίνηση στην οποία συµµετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές και δεσµεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοσή τους και τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. ενέργειας Σχετικά µε το θέµα ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, στη σχετική εισήγησή του τόνισε: «Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων είναι µια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εµπλέκει ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιµατικής αλλαγής. Το Σύµφωνο είναι το πάντρεµα µεταξύ της τοπικής διοίκησης που είναι ο ∆ήµος, της αναπτυξιακής µορφής αυτοδιοίκησης που είναι ο θεσµός της Περιφέρειας και των τοπικών ή εθνικών επιστηµονικών φορέων». Ο Γ. Σγουρός ανέλυσε τους στόχους της Περιφέρειας Αττικής, ως Συντονιστή του Συµφώνου: «Ο στόχος µας είναι διπλός: αφενός η διάδοση του µηνύµατος και της προώθησης του Συµφώνου, ώστε να ενηµερωθούν οι ∆ήµοι που ανήκουν στην αρµοδιότητά µας και να παροτρυνθούν να συµµετάσχουν και αφετέρου, η στρατηγική καθοδήγηση και ο συντονισµός τους. τους Με τη συµµετοχή µας, ως Περιφέρεια Αττικής, καλούµαστε να παίξουµε έναν αποφασιστικό ρόλο και να παράσχουµε στους συµµετέχοντες ∆ήµους την απαραίτητη τεχνική, οικονοµική, διαχειριστική και πολιτική υποστήριξη». υποστήριξη». Ακόµη ο Περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε στα οφέλη που θα αποκοµίσει η Περιφέρεια από τη συµµετοχή της στο Σύµφωνο: «Η υποστήριξη και η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ανταλλαγή εµπειριών µε Ευρωπαίους οµολόγους και η προβολή σε διεθνές επίπεδο, αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή µας στην πρωτοβουλία αυτή. Επιπλέον, θα υπάρξει µια επιστηµονική και τεχνική ανατροφοδότηση για τις µεθόδους που αναπτύσσονται, ενώ θα συµµετάσχουµε σε ειδικές οµάδες, εργαστήρια και άλλες πλατφόρµες ανταλλαγής εµπειριών. Και βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας στο Σύµφωνο αυτόµατα ενισχύει την επιλεξιµότητα της ίδιας της Περιφέρειας Αττικής, Αττικής αλλά όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σειρά ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών πρωτοβουλιών, µε στόχο τη χρηµατοδότηση δράσεων και έργων. Αυτή την περίοδο καταρτίζεται το νέο

Τ

ΕΣΠΑ 20142014- 2020. Εµείς στην Περιφέρεια Αττικής εγκαίρως εντάξαµε στους γενικούς στόχους Στρατηγικής 20142014- 2020 τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη βιώσιµη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων». πόρων». Ανέφερε τελος πως: «Η περιβαλλοντική πολιτική δεν είναι µια κάθετη πολιτική, αλλά πρέπει να

διαπερνά οριζόντια όλες τις στρατηγικές. Κι εµείς στην Περιφέρεια Αττικής ως τέτοια την αντιµετωπίζουµε. Οι σηµαντικοί ευρωπαϊκοί στόχοι για να υλοποιη θο ύν απαιτούν την ενεργοποίηση όλων των διοικητικών επιπέδων. Καλούνται να αναλάβουν δράση οι Περιφέρειας και οι ∆ήµοι». ∆ήµοι».


16

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Κίνδυνος υποβάθµισης

ή «λουκέτου»

Κτήµα Φιλιππικόν

στην Ακαδηµία Εµπορικού

Ναυτικού Ασπροπύργου;

Α

νησυχία προκαλείται για το Θριάσιο Πεδίο και τον Ασπρόπυργο, καθώς αυξάν ονται οι φήµες για «λουκέτα» ή υποβάθµιση στ ις Ακαδηµίες Ε µπορικού Να υτικού, λόγω περικοπών. Το ερώτηµα που τίθεται είναι σαφές: υπάρχει κίνδυνος για υποβάθµιση ή «λουκέτο» στην Ακαδηµία Εµπορ ικού Ναυτ ικού στην παραλία Ασπροπύργου; Μέχρι στιγµής το Υπουργείο δεν έχει εκθέσει τα ακριβή σχέδια, όµως ένα ερώτηµα του Βουλευτή Ανεξ. Ελλήνων κ. Κουίκ για το θέµα των Ακαδηµιών, εντείνει τις ανησυχίες. Το δελτίο Τύπου των Αν. Ελλήνων αναφέρει: «∆ριµύ κατηγορώ εναντίον της µνηµονιακής πρασινογάλαζης συγκυβέρνησ ης, που δρο µολόγησε την κατάργηση µερικ ών από τ ις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού, εξαπέλυσε µε Ερώτησή του προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ. Όπως υπογραµµίζει και ο Πολιτευτής Κεφαλονιάς του Κινήµατος Σταύρος Λυκούδης, «µέσα από τη διαρκώς µειούµενη χρηµατοδότηση των Ακαδηµιών, την υποβάθµιση των σπουδών και την εγκατάλειψη των υποδοµών τους, απαξιώνεται το πολύ σπουδαίο έργο που παράγουν». Αποτελεί µάλιστα παλαιότερο ζητούµενο για της µνηµονιακές κυβερνήσεις η κατάργ ηση των Ακαδηµιών, αφού η πολυδιαφηµισµένη συγκυβέρνηση Παπαδήµου, µε την σύνταξη ενός πορίσµατος από µια οµάδα διορισµένων εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Ναυτιλίας, παρουσιάστηκε ότι «η ναυτική εκπαίδευση, οι Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) , είναι πέρα για πέρα προβληµατική τόσο ως προς την παρεχόµενη εκπαίδευση όσο και ως προς τη λειτουργία τους». Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τόσο οι περιφερειακές ακαδηµίες όπως αυτή της Κεφαλονιάς όσο και οι υπόλοιπες, παράγουν σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις άξια στελέχη της Ελληνικής Εµπορικής Ναυτιλίας, που για πολλές δεκαετίες έχουν καταφέρει να την κρατήσουν στην πρώτη θέση παγκοσµίως. Ιδιαίτερη αναφορά µάλιστα πρέπει να γίνει στο αυξηµένο ενδιαφέρον των νέων να φοιτήσουν στις ακαδηµίες, µιας και προσφέρουν διέξοδο στην αγορά εργασίας. Όταν λοιπόν η ανεργία στους νέους είναι πλέον του 50%, αν και εφόσον η κυβέρνηση θέλει να την αντιµετωπίσει, ούτε λόγος δεν πρέπει να γίνεται για το κλείσιµο των Ακαδηµιών, καθότι η ζήτηση για φοίτηση στις σχολές αυτές προέρχεται από νέους χαµηλότερων οικονοµικά στρωµάτων. Θα πρέπει λοιπόν, άµεσα να κατοχυρωθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας των ΑΕΝ και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους. «Υπάρχει σχεδιασµός στο Υπουργείο γ ια τη διακοπή λειτουργίας των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού; Αφού η Κυβέρνηση επιθυµεί να αντιµετωπίσει ουσιαστικά την ανεργία των νέων, δεν οφείλει να συζητάει για την αναβάθµιση των Ακαδηµιών Ναυτικού και όχι για ενδεχόµενο λουκέτο σε αυτές;», ερωτά τον αρµόδιο Υπουργό ο Τέρενς Κουίκ και ζητά από το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να αποταθεί στους Έλληνες εφοπλιστές, προκειµένου να ευεργετήσουν τις Ακαδηµίες µας και να ενισχύσουν την προτίµησή τους στους Έλληνες ναυτικούς συµβάλλ οντας καταπραϋντικά στη διογκούµενη ανεργία που έχουν προκαλέσει οι µνηµονιακές πολιτικές.»

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130703  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you