Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4123 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛ ΙΟΥ 2013

∆ ΗΜΟΣ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑΣ ΠΡ ΟΣ Ο ΛΕ, ΛΙ ΜΕ ΝΙΚΟ, Α Ρ ΜΟ ∆ΙΕΣ Α Ρ ΧΕΣ ΓΙ Α ΣΚΟ Υ ΠΙ∆ΙΑ Μ Υ ΚΟΝ Ο Υ:

Στην σελ. 5

«ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΑΝΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» «Σε αντίθ ετη περίπτωσ η θ α προ βο ύ µε στις απαρ αίτητες νό µιµες παρεµβάσ εις κ αι ενέρ γειες για να αποτρέψου µε κ άθ ε εκφ όρ τωσ η του σ υ γκ εκρ ιµένο υ πλο ίο υ µε ίδ ιο ή µε παρό µοιο φο ρτίο», το νίζει η ∆ηµο τικ ή Αρ χή

ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΘΕ ΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒ ΟΥΛΙΟ:

ΑΥΤΟΨΙΑ

Σελί α 3

ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ , ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ… 18 ΣΧΕ∆ΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕ ΝΑ Ν ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ …

Ένα αυτονόητο έργο,

Σελί α 7

έ ωσε τέλος στην «πολιορκία»

της Νέας Περάµου από βαρέα οχήµατα και φορτηγά ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ

Το έργ ο κατασκεύασε και παρέδωσε επίσηµα το Σάββ ατο ο ∆ήµος Μεγαρέων

Η ΕΙΚ ΟΝΑ ΤΗΣ Ν ΕΑ Σ ∆ΙΑ Χ ΕΙ ΡΙΣΗ Σ

3 Μετάλλια για τους αθλητές

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚ Η Α ΤΤΙΚ Η

Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ

του ΑΟ Μεγάρων στους

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ «Στόχος να αποκτήσει η Αττική τις υποδοµές που της αξίζουν και να µην χαθούν τα 200 εκ. € του ΕΣΠΑ που διατίθενται για το σκοπό αυτό. ∆εν πρέπει να αφήσουµε και αυτή την ευκαιρία να πάει χαµένη» ∆ιαβάστε στην σελίδα 2

25 υπάλληλοι στον ∆ήµο Ελευσίνας µε δίµηνη σύµβαση ∆ιαβάστε στην σελ. 14

Σελί α 16

Μεσογειακούς Αγώνες Στίβου

ΕΓΙΝΕ Η ΕΝ∆ΙΑ/ΕΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ένα ντοκιµαντέρ του Ν. Στάµου και µαθητών του 1ου ΕΠΑΛ, Σελί α 9 µε βαρυσήµαντα µηνύµατα για την προστασία των ζώων

Οι αθλήτριες του Οµίλου Φίλων Αθλητισµού Μεγάρων πέτυχαν καλή εµφάνιση στο Φεστιβάλ α 15 EGOGYM Σελί


2

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ /ΑΣΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ /ΥΛΗΣ «Στόχος να αποκτήσει η Αττική τις υποδοµές που της αξίζουν και να µην χαθούν τα 200 εκ. € του ΕΣΠΑ χαµένη». ». που διατίθενται για το σκοπό αυτό. ∆εν πρέπει να αφήσουµε και αυτή την ευκαιρία να πάει χαµένη

Σ

ε αγώνα δρόµου έχει επιδοθεί ο Ενιαίος ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεµος Ν. Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) προκειµένου να µπορέσει εντός προθεσµίας να πετύχ ει την χρηµατοδότηση των τεσσάρων νέων εργοστασίων επεξεργασίας απορριµµάτων στην Αττική, δύο εκ των οποίων στην περιοχή ∆ήµου Φυλής. Η πίεση στα χρονοδιαγράµµατα είναι πλέον ασφυκτική, καθώς το Ε ΣΠΑ λήγει σε λίγους µήνες και αν δεν επιτευχθεί χρηµατοδότηση, θα είναι αδύνατο να κατασκευαστούν τα εργοστάσια αυτά, τα οποία αποτελούν µια συνολική λύση στο πρόβληµα απορριµµάτων της Περιφέρειας Αττικής, που παραµένει ανοικτό πρόβληµα εδώ και µια δεκαετία, χωρίς καµία αρχή να έχει προχωρήσει σε λύση. Και θα είν αι αδύνατο να γίνουν, καθώ ς το νέο Ε ΣΠΑ δεν θα χρηµατοδοτήσει πια έργ α υποδοµών. Σηµειώνει ο Πρόεδρος Ε ∆ΣΝΑ και Π εριφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός: «Αποµένουν 6 µήνες για τη λήξη του ΕΣΠΑ και πρέπει να κάνουµε σπριντ διαρκείας για να αποκτήσει η Αττική τις υποδοµές που της αξίζουν» Στο µεταξύ, έλαβε τέλος η Α φάση των διαγωνισµών για τις νέες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων σε Κερατέα, Γ ραµµατικό, Λ ιόσια, Φυλή. Μ ετά τις αποφάσεις του ΣτΕ ξεκινά ο Ανταγωνιστι-

Από χθες άρχισαν

οι εγγραφές στον ∆ηµοτικό Παι ικό Σταθµό Μάν ρας

Ό

πως έκανε γνωστό ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας, λίγο πριν το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές των µαθητών για την επόµενη χρονιά στο ∆ηµοτικό Παιδικό Σταθµό Μάνδρας του ∆ήµου ΜάνδραςΜάνδρας- Ειδυλλίας. Οι αιτήσεις εγγραφής θα κατατίθενται στο χώρο του Σταθµού µέχρι και την Τετάρτη 31 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στη κ. Σ. Φράγκου στο τηλ. 210 5555254.

κός ∆ιάλογος. Τελευταία ήταν ολοκλήρωση της διαδικασίας για το δεύτερο εργοστάσιο Φ υλής. Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου του Ε∆ΣΝΑ: «Με την προεπιλογή των εταιρειών που θα συνεχίσουν στο επόµενο στάδιο του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου γ ια την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων στη Φυλή, ολοκληρώθηκε η α’ φάση και των τεσσάρων διαγωνισµών που προκήρυξε ο Ε∆ΣΝΑ για την κατασκευή των ισάριθµων, νέων µονάδων για τη διαχ είριση των απορριµµάτων του λεκανοπεδίου. Μ ε τις νέες Μονάδες η Αττική θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει σύγχρονες υποδοµές για τη διαχείριση των απορριµµάτων της, εφάµιλλες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, και να ξεφύγει από το παρωχηµένο µοντέλο της υγειονοµικής ταφής, στο οποίο είναι εγ κλωβισµένη εδώ και δεκαετίες. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσµου κατά τη διάρκεια της της συνεδρίασης, ενέκρινε οµόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο περνούν στο επόµενο στάδιο για τη Μονάδα της Φυλής οι παρακάτω διαγωνιζόµενοι: Ένωση Εταιρειών Ά κτωρ Π αραχω ρήσεις ΑΕ – Ηλέκτωρ ΑΕ Ένωση Προσώπων Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ – ∆ΕΗ ΑΕ Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης ΑΕ Ένωση Εταιρειών Archirodon G roup N. – Intrakat – E nvitec AE Ένωση Εταιρειών Μεσόγ ειος - J & P ΑΒΑΞ Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης θα ακολουθήσει, σύµφωνα µε τις προκηρύξεις, το β’ στάδιο, µε τις Προσκλήσεις σε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο και την Υ ποβολή ∆εσµευτικών Προσφορών», αναφέρει το Γραφείο Τύπου.

Ο Περιφερειάρχης Σε δηλώσεις του ο Π ρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Π εριφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επεσήµανε ότι «Ολοκληρώσαµε µε διαδικασίες πρωτόγνωρες γ ια τη δηµόσια διοίκηση την α’ φάση των διαγωνισµών και για τις 4 Μονάδες Ε πεξεργασίας Απορριµµάτων. Οι διαγωνισµοί έγιναν υπό καθεστώς πλήρους δηµοσιότητας, απόλυτης διαφάνειας και σε αντίθεση µε τους συνήθεις νωχελικούς ρυθµούς του δηµοσίου γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά,

και χω ρίς κανένα ψεγάδι. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει διανύουµε µια διαδροµή µαραθωνίου µε ρυθµό σπρίντερ. Στόχος να αποκτήσει η Αττική τις υποδοµές που της αξίζουν και να µην χαθούν τα 200 εκ. € του ΕΣΠΑ που διατίθενται για το σκοπό αυτό. ∆εν πρέπει να αφήσουµε και αυτή την ευκαιρία να πάει χαµένη». Υπενθυµίζεται ότι ο διαγωνισµός που αφορά στη Μονάδα της Βορειοανατολικής Αττικής (Γραµµατικό) βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης ασφαλιστικών µέτρων που έχουν καταθέσει 4 διαγωνιζόµενες εταιρείες στο Συµβούλιο της Επικρατείας και εκδικάζονται στις 5 Ιουλίου. Οι διαγωνισµοί που αφορούν στις Μονάδες της Νοτιοανατολικής Αττικής (Κερατέα) και ∆υτικής Αττικής ( ‘Α. Λ ιοσίων) βρίσκονται στο στάδιο των προδικαστικών προσφυγών. Ε∆ΣΝΑ : Τ ι ισχ ύει για την Μ ονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής (Φ υλή) : Σύµφωνα µε τον Ε∆ΣΝΑ: «Η ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του εργοστασίου επεξεργασίας απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής (Φ υλή) εκτιµάται κατά µέγιστο σε 700.000 τόνους. Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω µέσω του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύµβασης Σύµπραξης έχει ενδεικτικά εκτιµηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύµπραξης, καθώς και οι όροι για την ενδεχόµενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής ∆εσµευτικών Προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή θα συµµετέχει στη χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής, µε την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, µέσω του Π ρογράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/ και εθνική χρηµατοδότηση. Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείµενο του έργου και η κοµποστοποίηση προδιαλεγµένου οργανικού υλικού. Η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγ κεκριµέν ης τεχνολογίας επεξεργασίας».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΑΥΤΟΨΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ , ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ… ο θέµα της µεταφοράς απορριµµάτων από την νήσο Μύκο νο µέσω της Ελευσίνας, σίνας ήρθε ως µείζον θέµα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερεια κού Συµβουλίου Αττικής. κής

Τ

Σχετικά µε το θέµα, η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ είχε κάνει σχετικά δηµοσιεύµατα, µετά την κινητοποίηση της Ecoeleusis, που δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικά θέµατα. Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισήµανε στο Π. Συµβούλιο:: «Ενδεικτικό του «χάους» χάους» που επικρατεί στην Ελλάδα αναφορικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων είναι το περιστατικό του εντοπισµού φορτίων µε απορρίµµατα από τη Μύκονο στο λιµάνι της Ελευσίνας (Καλυµπάκι), (Καλυµπάκι) επεσήµανε. Όπως σηµειώνει το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής: «Τη 12η 12 η Ιουνίου 2013 ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής µετέβησαν µετά από καταγγελία στη θέση Καλυµπάκι, που είναι περιοχή αρµοδιότητας του Λιµένος Ελευσίνας, Ελευσίνας και διαπίστωσαν ότι είχαν εκφορτωθεί από εµπορικό πλοίο, 16 µεταλλικά κοντέινερ, κοντέινερ τα οποία περιείχαν δηµοτικά απόβλητα από το νησί της Μυκό νου. νου Τα κοντέινερ στάθµευαν προσωρινά στον Λιµένα και κατόπιν οδηγούνταν σε εταιρεία ανακύκλωσης. Αµέσως συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας η οποία έχει σταλεί στον Οργανισµό Λιµένο ς Ελευσίνας που έχει την αρµοδιότητα για την περιοχή, στο Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας, καθώς και στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, Αττικής ενώ όπως τονίστηκε θα επιβληθούν σε όλους τους συνυπεύθυνους, όλες οι κυρώσεις που προ βλέπονται στις αρµοδιότητες της Περιφέρεια Αττικής». Αττικής».

του εν λόγω φορτηγού.» Σύµφωνα µε τον Γιάννη Σγου ρό τον Περιφερειάρχη Αττικής: Στη συνέχεια η Υπηρεσία διαβίβασε την έκθεση αυτοψίας στον Οργανισµό Λιµένο ς Ελευσίνας που έχει την αρµοδιότητα για την περιοχή, περιοχή καλώντας τον να υποβάλει απόψεις καθώς και ό,τι σχετικές άδειες έχει σχετικά µε τη µεταφόρτωση απορριµµάτων. Πάντως, όπως προκύπτει σης. από τα αρχεία της ΥπηρεΤο φορτηγό που εκτελού- σίας ο Οργανισµός Λιµέσε τη φόρτωση – µεταφο- νο ς Ελευσίνας λειτουργεί ρά των κοντέινερ άνηκε χωρίς να διαθέτει στην εταιρεία «E…..» έγκριση περιβαλλοντικών σύµφωνα µε την ένδειξη όρων για το σύνολο του που έφερε στην πόρτα Λιµένα και δεν διαθέτει

Μεταφορά απορριµµάτων µέσω Ελευσίνας πηγή Ecoleusis

Μι λώντας στο ΠεριφεΤην ίδια κιόλας ηµέρα ρειάρχη Αττικής Γ. Σγου- πήγαν στο Καλυµπάκι ρό ς ανέφερε: Ελευσίνας, διενήργησαν αυτοψία και συνέταξαν «Μετά από αίτηση της τη σχετική έκθεση αυτοπαράταξης «Αττική Οικο- ψίας». ψίας λο γική Απάντηση», Απάντηση θα συζητήσουµε εκτός των Τι αναφέρει θεµάτων ηµερήσιας διά- η έκθεση αυτοψίας ταξης της σηµερινής συγια Καλυμπάκι νεδρίασής µας, το περιΕλευσίνας στατικό που έγινε στο Καλυµπάκι Ελευσίνας. Στις 12 Ιουνίου στη θέση Όπως σηµειώνει ο ΠεριΚαλυµπάκι, Καλυµπάκι που είναι φερειάρχης: «Επειδή η περιοχή αρµοδιότητας παράταξη που υπέβαλε του Λιµένος Ελευσίνας, το αίτηµα για συζήτηση εκφορτώθηκαν από εµπο- ζητά τα αποτελέσµατα ρικό πλοίο, 16 µεταλλικά της αυτοψίας, σας διαβάκοντέινερ, κοντέινερ τα οποία πεζω αυτολεξεί την έκθεση ριείχαν δηµοτικά απόαυτοψίας που συνέταξε βλητα από το νησί της η αρµόδια υπηρεσία αυΜυκόνου. θηµερόν, δηλαδή στις 12 Τα κοντέινερ στάθµευαν Ιουνίου 2013. προσωρινά στον Λιµένα και κατόπιν οδηγούνταν Συγκεκριµένα οι διαπισε εταιρεία ανακύκλωσης στώσεις είναι οι εξής: µέσω φορτηγού. Όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι, όλοι «Κατά την αυτοψία διατο θέµα είναι φλέγον, πιστώθηκε ότι σε περιοαποκαλύπτει το χάος που χή αρµοδιότητας του επικρατεί στην Ελλάδα, Ελλάδα Λιµένος Ελευσίνας γίνοόσον αφορά στη διαχείρι- νταν ε νέργειες µεταφόρση των σκουπιδιών και τωσης δηµοτικών αποεπιβεβαιώνει όλα αυτά βλήτων εντός µεταλλιγια τα οποία φωνάζω τόσο κών κοντέινερ 30 κυβικαιρό είτε ως εκπρόσωπος κών µέτρων. Συγκεκριτου Ε∆ΣΝΑ είτε ως εκµένα είχαν αποτεθεί επί πρόσωπο ς της Περιφέρει- του εδάφους 16 µεταλλιας. κά κοντέινερ τα οποία Η κατάσταση µε τα σκου- περιείχαν δηµοτικά απόπίδια δεν πάει άλλο. άλλο ∆εν βλητα. θεωρείται διαχείριση να Τα εν λόγω κοντέινερ τα πάρω από την αυλή προέρχονταν από το εµου και να τα πετάξω µπορικό πλοίο «Μ….. Π» στην πιο µακρινή αυλή τα οποία µέσω φορτηγού που βρίσκω διαθέσιµη. διαθέσιµη µε αρπάγη στάθµευαν Το θέµα το παρακολουπροσωρινά στον Λιµένα θούµε στενά. Οι υπηρεσί- και κατόπιν οδηγούνταν ες της Περιφέρειάς µας για διαχείριση/διαλογή κινητοποιήθηκαν άµεσα. σε εταιρεία ανακύκλω-

περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη µεταφόρτωση δηµοτικών αποβλήτων στο συγκεκριµένο σηµείο. Ο νόµος προβλέπει κάποιες µέρες προθεσµία, προκειµένου να κατατεθούν οι ζητούµενες απόψεις και στη συνέχεια η Υπηρεσία µας θα κινηθεί αναλόγως και θα επιβάλλει τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία. Η έκθεση αυτοψίας διαβιβάστηκε και στο Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας για να προβούν και αυτοί στις ενέργειες που είναι αρµοδιότητας τους, καθώς και στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. Συνέχεια σελίδα 5

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


4

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013


5

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ, ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ:

«ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΑΝΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» «Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούµε στις απαραίτητες νόµιµες παρεµβάσεις και ενέργειες για να αποτρέψουµε κάθε εκφόρτωση του συγκεκριµένου πλοίου µε ίδιο ή µε παρόµοιο φορτίο, και να προστατέψουµε την υγεία των πολιτών», τονίζει η ∆ηµοτική Αρχή

Τ

ην σαφή αντίθετη άποψή του, σχετικά µε την µεταφορά σκουπιδιών από την Μύκο νο ή αλλού, µέσω λιµενικών εγκαταστάσεων του Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας, εκφράζει ο ∆ήµο ς µε επίσηµο δελτίο Τύπου που εξέδωσε µε την θέση του. Αναφέρει ο ∆ήµο ς:

Εσωτερικών, µε την οποία επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση µεταφορά των σκουπιδιών σε άλλη διοικητική περιφέρεια της χώρας (για να καλυφθεί η περίπτωση µεταφοράς από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο ΧΥΤΑ Φυλής). Εξάλλου, η διαπεριφερειακή µεταφορά των αποβλήτων, δεν είναι σύµφω«Όπως Όπως είναι γνωστό, πα- νη µε τις αρχές της εγγύρά την διαφωνία της δη- τητας και της αυτάρκειµοτικής αρχής, αρχής πραγµα- ας, τις οποίες ορίζει η τοποιήθηκε µεταφορά Ευρωπαϊκή Ένωση αναανακυκλώσιµων υλικών φορικά µε την διαχείριση µέσω των παράτυπων λι- στερεών αποβλήτων. µενικών εγκαταστάσεων Από την επεξεργασία των των περιοχών "Κρόνο ς" ανακυκλώσιµων αποβλήκαι "Βλύχα", µε προορι- των στο Κ∆ΑΥ, προκύσµό το κέντρο ανακύκλω- πτει µεγάλο ποσοστό υποσης στον Ασπρόπυ ργο . λειµµάτων κυρίως οργαΣύµφωνα µε την ισχύου- νικών, τα οποία µεταφέσα νοµοθεσία απαγορεύε- ρο νται για ταφή στον ΧΥται η µεταφορά απορριµ- ΤΑ Φυλής. Το ποσοστό µάτων από µια Περιφέαυτό δεν είναι µικρό, µικρό ρεια σε άλλη. Γι’ αυτό το αφού σήµερα είναι λόγο άλλωστε, εκδόθηκε περίπου40%. Επίσης, ο ΚΥΑ του Αναπληρωτή ΧΥΤΑ Φυλής έχει σχεδιΥπουργού Περιβάλλοα σθ ε ί για να υποδέχεται ντος και του Υπουργού τα απορρίµµατα του Νο-

των εν λόγω αποβλήτων. Καλούµε τις αρµόδιες αρχές ΟΛΕ και Λιµεναρχείο να προβούν στις δέουσες ενέργειες ώστε να µην επιτραπεί η εκφόρτωση απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών στον λιµένα της Ελευσίνας. Επίσης αναφέρουµε ότι ο κάτοχος των απορΜεταφ ορά απορριµµάτων µέσω Ελευσίνας πηγή Ecoleusis ριµµάτων (εν προκειµένω είναι η Ελληνική Εταιµού Αττικής και για τον το αν ο ΧΥΤΑ Φυλής ρεία Ανάκτησης και Αναλό γο αυτό χρηµατοδοτεί- έχει άδεια να υποδέχεται κύκλωσης ΕΕΑΑ αλλά ται και από τους ∆ήµους απόβλητα προς ταφή από και η µεταφορική εταιτης Αττικής. Αττικής Με την δια- άλλες Περιφέρειες πλην ρεία) είναι υπόχρεοι για δικασία αυτή, ο ΧΥΤΑ της Αττικής και πιο συτην διασφάλιση της νοµιΦυλής υποδέχεται απόγκεκριµένα αν έχει αδει- µότητας όχι µόνο για όσο βλητα από ∆ήµους που οδοτηθεί για την παραλα- διάστηµα τα απόβλητα δεν είναι µέλη του Ε∆βή αποβλήτων από την είναι στην κατοχή τους ΣΝΑ και δεν πληρώνουν περιφέρεια προέλευσης αλλά µέχρι την τελική γι αυτό. ∆εν είναι σε γνώση του δήµου, τυχόν περιβαλλο ντικές µελέτες που επιτρέπουν την εκφόρτωση απορριµµάτων ή άλλων ρυπο γόνων φορτίων στις προβλήτες του Κρόνου και της Βλύχας. Επίσης δεν έχουµε ενηµερωθεί για

Ο Περιφερειάρχης για µεταφορά σκουπιδιών µέσα από Ελευσίνα Συνέχεια από την σελίδα 3 Ανέφερε ακόµη ο κ. Γιαννης Σγουρός για το θέµα µεταφοράς αποβλήτων µέσω Καλυµπακίου Ελευσίνας: Στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής διαβιβάστηκε, διαβιβάστηκε διότι σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910 του 2003, ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών, αδειών γίνονται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες που είχαν χορηγήσει τη σχετική άδεια. άδεια Αρµόδια Υπηρεσία για την αδειοδότηση στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής και αδειοδοτούσα λοιπόν αρχή έχει και την αρµοδιότητα ελέγχου των ιδιωτικών επιχειρήσεων που εµπλέκονται στο επεισόδιο, και έκαναν τη µεταφόρτωση των σκουπιδιών. σκουπιδιών Όσον αφορά στην αδειοδότηση του λιµένα, υπεύθυνος ής. Οφορέας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγ ής πότε και το ΥΠΕΚΑ πρέπει να προβεί στους αντίστοιχους ελέγχους και την πιθανή επιβολή κυρώσεων στον Οργανισµό Λιµένος Ελευσίνας. Να είστε σίγουροι ότι θα επιβληθούν σε όλους τους συνυπεύθυνους, όλες οι κυρώσεις που προβλέπονται στις αρµοδιότητες µας ως Περιφέρεια Αττικής. Θέλω όµως µε αφορµή αυτό να τονίσω και κάτι άλλο. ∆εν θα µιλήσω για τη δικαίωση των επιλογών µας στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων. Μας επιβεβαιώνουν τα γεγονότα. Άλλοι µεταφέρουν τα σκουπίδια µε κοντέινερ στα κρυφά και εµείς στην Αττική προωθούµε ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων. Θέλω να τονίσω την έλλειψη παιδείας και αλληλεγγύης στον καίριο αυτόν τοµέα. ∆εν καταφέρνει µια περιοχή ή ένας φορέας να διαχειριστεί τα σκουπίδια του και αµέσως η λύση είναι να τα ξεφορτωθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Εµείς, είτε ο Ε∆ΣΝΑ είτε η Περιφέρεια, δεν µπορούµε να καιροφυλαχτούµε και να κα τασκοπεύουµε µην τυχόν κάποιος ξεφορτώνει τα σκουπίδια του στην Αττική. Αττική ∆εν είναι αυτή η δουλειά µας. Η δουλειά µας είναι να διαχειριζόµαστε βιώσιµα τα απορρίµµατα της περιοχής µας, να ανταποκρινόµαστε στην τρέχουσα καθηµερινότητα, αλλά και να έχουµε και ένα όραµα για το µέλλον. Ας µάθουν και οι υπόλοιποι στην χώρα τη δουλειά τους, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και ας αποκτήσουν την παιδεία και την κουλτούρα που απαιτείται, για να καταφέρουν να διαχειριστούν τέτοια σοβαρά προβλήµατα, όπως η διαχείριση των Απορριµµάτων»

τους διάθεση. διάθεση Έχουν λοιπόν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι νόµιµα τα εν λό γω απόβλητα µεταφέρο νται στις λιµενικές εγκαταστάσεις, νόµιµα στο Κ∆ΑΥ και τα υπολείµµατα της επεξεργασίας οδηγούνται προς ταφή νόµιµα σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση». εγκατάσταση». Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούµε στις απαραίτητες νόµιµες παρεµβάσεις και ενέργειες για να αποτρέψουµε κάθε εκφόρτωση του συγκεκριµένου πλοίου µε ίδιο ή µε παρόµοιο φορτίο, και να προστατέψουµε την υγεία των πολιτών», αναφέρει ο ∆ήµος Ελευσίνας.


6

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

Μετρά την αποτελεσµατικότητα

της Τουριστικής Προβολής της Αττικής

στο κτίριο της Περιφέρειας

ίναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Αττικής ενεργοποίησε πρόσφατα µεγάλο πρόγραµµα τουριστικής προβο λής του Νοµού. Στο πλαίσιο αυτό σύµφωνα µε το Γ. Τύπου της Περιφέρειας Αττικής:

Ε

«Το δεύτερο κύµα έρευνας που διενεργεί η Περιφέρεια Αττικής, µε στόχο τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του Προγράµµατος Τουριστικής Προβο λής καταγράφει τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα. αποτελέσµατα Η έρευνα καταδεικνύει ότι υπάρχει σηµαντική αύξηση του ποσοστού των τουριστών που βρήκαν διαθέσιµες πληροφορίες στο διαδίκτυο (εξειδικευµένες σελίδες και Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης) για την Περιφέρεια Αττικής, κατά τη διάρκεια προγραµµατισµού του ταξιδιού τους. Πιο συγκεκριµένα, το ποσο στό των τουριστών που χρησιµοποίησαν ιστοσελίδες εξειδικευµένες σε ταξιδιωτικά/ τουριστικά θέµατα, ως πηγή πληροφόρησης για να επιλέξουν την ΑθήναΑθήνα Αττική ως τελικό προορισµό σχεδόν διπλασιάστηκε, αφού από το 15% που ήταν τον περασµένο Νοέµβριο, έφτασε το 27% το Μάιο. Παράλληλα, υπερδιπλασιάστηκε και το ποσοστό

Αιµοδοσία στις 5 Ιουλίου

Αττικής στην Ελευσίνα Από τον Σύλλογο Υπαλλή λων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής µε την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας και σε συνεργασία µε το Θριάσιο Νοσοκοµείο

τα πλαίσια του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Αιµοδοσίας, διοργανώνεται αιµοδοσία µε την υποστήριξη της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής και σε συνεργασία µε το Θριάσιο Νοσοκοµείο, από τό Τοπικό Παράτηµα ∆υτικής Αττικής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Σύµφωνα µε την ΠΕ∆Α: «Η Η αιµοδοσία θα γίνει την Παρασκευή 5 -7 -2013 και ώρα 9:00 – 13:00, στην αίθουσα του πρώην Νοµαρχιακού Συµβουλίου, στον 1ο όροφο της κεντρικής υπηρεσίας της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα). Οι ανάγκες σε αίµα αυξάνονται σηµαντικά κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος, ώστε αυτή τη φορά, να µην παραλείψουµε να προσφέρουµε λίγα λεπτά από το χρόνο µας, προκειµένου να σωθούν οι ζωές κάποιων συνανθρώπων µας. Ας µη ξεχνάµε επίσης ότι το αίµα δεν παράγεται σε εργαστήρια. ΜΟΝΟ δωρίζεται. Η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Σ. ∆ήµου αναφέρει: ««Είναι µία ωραία πρωτοβουλία του συλλόγου υπαλλήλων της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής και αξίζει να τη στηρίξουµε. Η χώρα µας βρίσκεται στις χαµηλότερες θέσεις προσφοράς αίµατος και εθελοντικής αιµοδοσίας. Αναγκαζόµαστε να προβαίνουµε σε εισαγωγές αίµατος για να καλύψουµε τις ανάγκες όταν άλλες χώρες έχουν µεγάλο πλεόνασµα και το εξάγουν. Η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής σε άµεση συνεργασία µε το Θριάσιο Νοσοκοµείο στηρίζει αυτή την προσπάθεια που αποσκοπεί στο κοινό όφελος. Είναι χρέος µας απέναντι την κοινωνία που ζούµε να καταστήσουµε τη ∆υτική Αττική αυτάρκη σε αίµα ανά πάσα στιγµή παραστεί ανάγκη. Με τη συµµετοχή µας σώζουµε ζωές! ».

Σ

αυτών που ενηµερώθηκαν, χρησιµοποιώντας τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης (Facebook, YouTube, κ.α.), καθώς έφτασε το 11% το Μάιο, από 4% που ήταν το Νοέµβριο. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, φανερά ικανοποιηµένος µε τα αποτελέσµατα, δήλωσε: «Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν την επιλογή µας να δώσουµε έµφαση στη δηµιουργία του portal, καθώς και στα social media, στο πλαίσιο της εκκίνησης του Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας στο τέλος του προηγούµενου έτους. Η έµφαση της προβολής και προώθησης της Περι-

φέρειας Αττικής στο διαδίκτυο θα συνεχιστεί, µε στρατηγικό στόχο ακόµη περισσότεροι τουρίστες να αποκτήσουν πρόσβαση στην πληροφόρηση που παρέχεται στο διαδίκτυο». Η έρευνα έχει προγραµµατιστεί να επαναληφθεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, ώστε να παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος βάσει της εξέλιξης των παραπάνω δεικτών. Το πρόγραµµα Προβολής της Περιφέρειας µπαίνει στη φάση της πλήρους ανάπτυξής του κατά τη διάρκεια του 2ου εξαµήνου του 2013 και αναµένεται πως θα συµβάλει

δυναµικά στην επικοινωνία όχι µόνο της Περιφέρειας, αλλά και της χώρας µας. Είναι σηµαντικό, πως µέσα σε λίγους µόνο µήνες, καταγράφεται θετική εξέλιξη των δεικτών αποτελεσµατικότητας, γεγονός που σηµατοδοτεί τον εκσυγχρονισµό της τουριστικής µας επικοινωνίας ως χώρα, αλλά και την αποτελεσµατική στόχευση της διαφηµιστικής δαπάνης στο διαδίκτυο». διαδίκτυο».

Όχι από Γ. Πάντζα στην κατάργηση

µονικές και θεσµικές παραδόσεις της χώρας και να φτιαχτούν από την αρχή. Κοµµένες και ραµµένες στα συµφέροντα των αγορών. αγορών Η κατάσταση που υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης µε την υποχρηµατοδότηση, µε την έλλειψη δυνατοτήτων κάλυψης λειτουργικών αναγκών, µε τις εξαγγελίες εφεδρειών ή προσυνταξιοδοτικών σταδίων για τους εκπαιδευτιλύτως σχετική πρόταση από τους συναρ- κούς, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες προµόδιους φορείς. κειµένου να µπουν χορηγοί, επιχειρηµαΤα παραπάνω διαπιστώθηκαν όταν οι τίες και επενδυτές στα σχολεία. Αυτό Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ., είναι το κυρίαρχο και µέρος αυτού είναι πραγµατοποίησαν λεπτοµερή έλεγχο του οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις των συνόλου (1641 σελίδες) των προτάσεων, σχολείων.», σχολείων.», δήλωσε ο Γιώργος Πάντζας. εισηγήσεων και γνωµοδοτήσεων των φορέων που εµπλέκονται στη διαδικασία, Την ερώτηση συνυπογράφουν οι Βουλευγια τις µεταβολές Σχολικών Μονάδων τές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάέτους 2013 – 2014. Τα εν λόγω στοιχεία ντζας, Τζένη Βαµβακά, Παναγιώτης Κουείχε αποστείλει το Υπουργείο στους Βου- ρουµπλής, Γιάννης Αµανατίδης, Έφη λευτές σε απάντηση της Αίτησης Κατά- Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, Μαρία Κανελθεσης Εγγράφων µε αριθµ. 812/8812/8 -4 -2013. λοπούλου, Μιχάλης Κριτσωτάκης, Θεα«Είναι σαφές ότι η Πολιτική Ηγεσία του νώ Φωτίου, Χαρά Καφαντάρη, Αφροδίτη Υπουργείου Παιδείας επιχειρεί να εφαρ- Σταµπουλή, Μαρία Τριανταφύλλου, ∆έµόσει στην Παιδεία µας το «∆όγµα του σποινα Χαραλαµπίδου, Βασίλης ΚυριαΣΟΚ». ΣΟΚ». Να επιβάλλει δηλαδή µια γενική κάκης, Γιάννης Σταθάς, Θανάσης Πετράανατροπή, µε νοµοθετήµατα και κανονι- κος, Παναγιώτα ∆ριτσέλη, ∆ηµήτρης στικές αποφάσεις, που καταργούν θεΓάκης, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Σταύρος σµούς, δοµές και καθιερωµένες αξίες. Κοντονής, Ευγενία Ουζουνίδου και Στόχος της είναι να σβηστούν οι επιστη- Μαρία Μπόλαρη.

11 ∆ηµοτικών και 25 Νηπιαγωγείων στην Αττική Ο Βουλευτής Αττικής Γ. Πάντζας και άλλοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συνυπογράφουν ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας για το θέµα της κατάργησης σχολείων ή τµηµάτων. Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπυ του ΣΥΡΙΖΑ: «Με αφορµή την κοινή απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία υποβιβάζονται, συγχωνεύονται και καταργούνται 240 δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα, ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάντζας κατέθεσε Ερώτηση την οποία συνυπογράφουν 20 ακόµη Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Όπως επισηµαίνεται, το Υπουργείο Παιδείας, προχώρησε σε υποβιβασµούς, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων ακόµη και στις περιπτώσεις που οι

εισηγήσεις των Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης ήταν αρνητικές. Αγνόησε τις σοβαρές επισηµάνσεις ορισµένων ∆ηµοτικών Συµβουλίων για την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου σε δύσβατες περιοχές κατά τη χειµερινή περίοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των µαθητών. Επίσης αγνόησε, σχεδόν στο σύνολό τους, τις αιτιολογηµένες προτάσεις των ∆ιευθύνσεων Εκ παίδευσης, τις εισηγήσεις των Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και τις γνωµοδοτήσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων για ιδρύσεις και προαγωγές σχολείων. Ωστόσο, η αποκορύφωση της αυθαιρεσίας των αποφάσεων του Υπουργείου είναι η παράτυπη κατάργηση 11 ∆ηµοτικών Σχολείων και 25 Νηπιαγωγείων στην περιοχή της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές, χωρίς να υπάρχει καµία απο-


Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

18 ΣΧΕ∆ΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ…

Ένα αυτονόητο έργο, έδωσε τέλος στην «πολιορκία» της Νέας Περάµου από βαρέα οχήµατα και φορτηγά Το έργο κατασκεύασε και παρέδωσε επίσηµα το Σάββατο ο ∆ήµος Μεγαρέων έρασαν σχεδόν 18 χρόνια από την ολοκ λήρωση του ανισόπεδου κόµβου της Νέας Περάµου και της διαπλάτυνσης της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου όπου από µια λωρίδα και µια βοηθητική προς κάθε κατεύθυνση απέκτησε τρεις λωρίδες και µια βοηθητική προς κατεύθυνση. Παρά το µεγάλο αυτό έργο, η σύνδεση του ανισόπεδου κόµβου της Νέας Εθνικής Οδού µε την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, δεν έγινε και όλα αυτά τα χρόνια ήταν αδύνατο να κατέβει ή να ανέβει φορτηγό ή όχηµα µεγαλύτερου ύψους από ι.χ. από και προς κόµβο ΝΕΑΟΚ Ν. Περάµου. Ο δρόµος ήταν αδιέξοδο και η εξυπηρέτηση ι.χ. οχηµάτων χαµηλού ύψους γινόταν µε πρόχειρη παράκαµψη κάτω από την σιδερένια γέφυρα της σιδηροδροµικής γραµµής! Τραγικό αλλά για σχεδόν 18 χρόνια δεν υπήρχε σύνδεση ολόκληρης πό λης µε την Νέα Εθνική Οδό! Τα φορτηγά αναγκάζονταν για µπου ν στην Νέα Πέραµο, Πέραµο να εισέλθουν από τον κόµβο στην Περιφερειακή Εθνικής Οδού και µετά να στρίψουν στο Κουλουριώτικο Μονοπάτι και από Νέα Πέραµο! Έτσι µετά από 18 χρόνια αναµονής το αυτονόητο έργο, έργο το οποίο είχε εµπόδιο την γραµµή του τρένου, που υφίσταται αλλά πλέον δεν υφίσταται τρένο , εκτός ειδικών διαδροµών, έγινε πραγµατικότητα από τον ∆ήµο Μεγαρέων. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν το Σάββατο 29 Ιουνίου τα εγκαίνια της ανισόπεδης διάβασης της παλαιάς εθνικής οδού µε την οποία εκτρέπεται η κυκλοφορία µακριά από το κέντρο της Νέας Περάµου Μεγάρων. Πρακτικά το έργο έχει δοθεί σε λειτουργία από 27 Ιουνίου, δίνει ουσιαστική κυκλοφορια κή λύση στους οδηγούς που διέρχονται την Νέα Πέραµο αλλά και στους κατοίκους της περιοχής. ∆ίνει τέλος στην διέλευση φορτηγών που περνούσαν µό νο µέσα απο το κέντρο της Νέας Περάµου για να πάνε Κόρινθο, σήµερα έχουν δυνατότητα να παρακάµπτουν στο νέο κόµβο στο «Γεφυράκι» Με την ανισόπεδη διάβαση τα φορτηγά ακολουθούν υποχρεωτική πορεία προς τον παράδροµο της Νέας Εθνικής Οδού κατευθυνόµενα προ ς τον κόµβο της περιοχής Καρδατά Με γάρων, ενώ την ίδια πορεία µπορούν να ακολουθήσουν και µικρότερα οχήµατα τα οποία θέλουν να αποφύγουν την διέλευση µέσα από το κέντρο. Σχετικά µε το έργο να τονίσουµε ότι αυτό κατασκευάστηκε σε 4 µήνες µε πόρους του ∆ήµου . Ο ∆ήµαρχος Γιάννης Μαρινάκης επισήµανε µε την ευκαιρία της παράδοσης του κόµβου στο «Γεφυράκι» : «Αποτελεί υλοποίηση µιας από τις προεκλο γικές δεσµεύσεις της παράταξής του προς τον λαό της Νέας Περάµου». Περάµου». Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργο ς Κουµπέτσος, Κουµπέτσος δήλωσε ικανοποιηµένος µε την κατασκευή του έργου το οποίο αποτέλεσε µια από τις σηµαντικές προτεραιότητες του τοµέα του µε σκοπό, όπως δήλωσε. «να βγάλουµε την όχληση από την Νέα Πέραµο». Πέραµο». Πριν την επίσηµη παράδοση τελέστηκε η Ακο λουθία του Αγιασµού παρουσία ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και µελών της ∆ηµοτικής Αρχής.

Π

7


8

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

Γέµισε θάλασσα, παιδικές Ενδιαφέρουσα φωνές και Ελλάδα η γιορτή εκδήλωση του Α΄ Παιδικού Σταθµού Ελευσίνας λήξης µε χρώµα Σ από Πικάσο

Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης Ελευσίνας

Π

ριν λίγες µέρες τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου Καλλιτεχνικής Απασχόλησης του ∆ήµου Ελευσίνας γιόρτασαν τη λήξη των χειµερινών εργαστηρίων εκδήλωση που περιλάµβανε έκθεση ζωγραφικής, θεατρικά σκετσάκια και µια έκπληξη για τους γονείς και φίλους: κέρασµα γλυκισµάτων που είχαν ετοιµάσει τα παιδιά που συµµετέχουν στο δηµιουργικό εργαστήριο µαγειρικής!

Εντυπωσιακή ήταν η έκθεση ζωγραφικής που ήταν αφιερωµένη σε ένα σχέδιο εργασίας µε το οποίο είχαν ασχοληθεί τα παιδιά στο πλαίσιο των εργαστηρίων και αφορούσε τρεις ζωγράφους του 20ου 20ου αιώνα. αιώνα Πρόκειται για ζωγράφους που ανήκουν στην λεγόµενη αφηρηµένη και µοντέρνα τέχνη, τον Καντίνσκι, τον Κλέε και τον Πικάσο.

Οι πιτσιρικάδες µε αφορµή το έργο των µεγάλων καλλιτεχνών έπλασαν τις δικές τους ιστορίες, τις αναπαράστησαν θεατρικά µε αυτοσχεδιασµούς και στη συνέχεια έκαναν τις δικες τους ζωγραφιές ή κατασκευές. ∆ιερχόµενα τα παιδιά και εξερευνώντας µέσα από τα έργα του Picasso και ειδικότερα στη γαλάζια και τη ροζ περίοδο, µε θεατρικούς αυτοσχεδιασµούς και παιχνίδια, ένιωσαν διάφορα συναισθήµατα και ανθρώπινες εµπειρίες, την φιλία, την συντροφικότητα και τις οικογενειακές σχέσεις. Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν και τα σκετσάκια που παρουσιάστηκαν, καθώς τα παιδιά µε τα δικά τους µάτια είδαν την ζωή των ανθρώπων.

τον Α Παιδικό σταθµό βρέθηκαν στις 19 Ιουνίου εκατοντάδες γονείς και παιδιά, για να αποχαιρετήσουν µια σχολική χρονιά που έφθασε στο τέλος της, µε πα νηγυ ρικό τρόπο. Τα παιδιά παρουσίασαν στο κοινό µε την επιµέλεια των εκπαιδευτικών τους, ένα σύ ντοµο ταξίδι µε τραίνα, πλοία και αεροπλάνα στις όµορφε ς γωνιές της πατρίδας µας, σε θάλασσες και σε βουνά . Μια όµορφη γιορτή µε ποιήµατα εξαιρετικά άλλοτε απαγγε λµέ να από τα παιδιά άλλοτε µε βροντερή φωνή και άλλοτε µέσα από την παιδική αφέλεια, ε ξέφρασα ν την παιδική µατιά για το όµορφο καλοκαίρι , πληµµύρισαν µε τη δροσιά της θάλασσας και το δρο σερό αεράκι του βουνού. Ηταν πράγµατι µια εξαιρετική δουλειά που ήρθε σε πέ ρας µε την ακούραστη δ ουλειά του προ σωπικού του σταθµού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού. Μια προσπάθεια που φαίνεται όχι µόνο για την προετοιµασία αυτής της εκδήλωσης αλλά και για ολόκ ληρο το χρόνο. Η πρόσκ ληση για την εκδήλωση να σηµει ώσουµε ότι ήταν ιδιαίτερα προτότυπη κατασκευή: Ένα µπουκάλι από αυτά που "ξεβράζει" η θάλασσα, µε κ ο λληµένα στρείδια από την πολυκαιρί α, µισο γεµάτο µε άµµο και ένα µήνυµα µέσα, κάλεσµα για την εκδήλωση. εκδήλωση Ήταν το µήνυµα της πρό σκλησης που σχεδίασαν οι κοπέλε ς που εργά ζονται στον Α’ Παιδικό Σταθµό. Η φαντασία στο κάλεσµα προϊδέαζε για µια πιο φα νταστική εκδήλωση. εκδήλωση Η εκδήλωση γέµισε θαυµασµό και χειροκροτήµατα τον χώρο της εκδήλωσης. ∆ε ν έχουµε παρά να δ ώσουµε θερµά συ γχαρητήρια στα παιδιά και το προ σωπικό του Α Παιδικού Σταθµού.


9

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

ΕΓΙΝΕ Η ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑΣ

Ένα ντοκιµαντέρ του Ν. Στάµου και µαθητών του 1ου ΕΠΑΛ,

µε βαρυσήµαντα µηνύµατα για την προστασία των ζώων

Κατά την εκδήλωση δήλωσαν την υποστήριξή τους στον αγώνα προστασίας των ζώων ο ∆ήµαρχος Γ. Τσουκαλάς και ο Αντιδήµαρχος Γ. Καµπάνης

Μ

ε επιτυχ ία και συµµετοχή έγινε στις 19 Ιουνίου στο παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας, η εκδήλω ση «Μ ια βραδιά γ ια τα δικαιώµατα των Ζώων και τον Εθελοντισµό». Ν α σηµειώσουµε ότι η ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση, είχ ε επίκεντρο την πρώτη δηµόσια προβολή του ντοκιµαντέρ «Ο ι φίλοι µας τα ζώα» την οποία γύρισε ο εκπαιδευτικός κος Νίκος Στάµου µε τους µαθητές της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας. Θέµα του ντοκιµαντέρ η κακοποίηση των ζώων και τα αδέσποτα της Ελευσίνας και του Ασπρόπυργου. Η εκδήλωση στο Παλαιό Ελαιουργείο σύµφω να µε τους διοργανωτές: «Συµπληρώθηκε και ολοκληρώθηκε µε χορό break dance από τους Dead prezz που έδω σαν τον καλύτερό τους εαυτό και συναυλία των Next Time Passions που τραγούδησαν για πρώτη φορά στην Ελευσίνα. Ο Ελευσίνιος zero-project που παραχώ ρησε την µουσική του για την επένδυση του ντοκιµαντέρ, η EAWS οµάδα διαχείρισης του καταφυγίου αδέσποτων του ΖΣΕ και τα µέλη της οµάδας «Φαντάσµατα του Ασπρόπυργου», που ήταν και από τους πρωταγωνιστές του ντοκιµαντέρ ήταν παρόντες. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιδήµαρχος κος Γ αβριήλ Καµπάνης, επισηµαίνοντας πως η ∆ηµοτική Αρχή έχ ει την διάθεση να κάνει ακόµη περισσότερα πράγµατα για τη φιλοζωία εκτός από τα προγράµµατα περίθαλψης, στείρωσης και τσιπαρίσµατος των αδέσποτων, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται από τους όµορους ∆ήµους (οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν µε εκπροσώ πους τους στην πρόσκληση που τους δόθηκε). «Ο Εθελοντισµός, είπε ο κος Καµπάνης, και η φιλοζωία, είναι πολύτιµα συστατικά για τον πολιτισµό που υπάρχει µέσα σε µια κοινωνία. Γι αυτό πρέπει να εξαπλωθεί ακόµη περισσότερο. Στον χώρο αυτό που είναι για πολιτιστικές εκδηλώσεις, δεν θα µπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο από αυτήν εδώ την εκδήλωση». Μ εταξύ άλλων, δήλω σε ότι είναι ένας από αυτούς που εδώ και πάνω από 15 χρόνια, έχει σταµατήσει να καταναλώνει ό,τι έχει σχέση µε τα ζώα και ότι αν θέλουµε να είµαστε φιλόζωοι πρέπει να έχουµε µια πιο ολιστική άποψη και στάση στις σχέσεις µας µε τα ζώα, γιατί πρέπει όπως αγαπούµε τα σκυλάκια και τα γατάκια, το ίδιο να κάνουµε και µε τα άλλα ζωντανά τα οποία στοιβάζονται και θανατώνονται µε τον πιο αποτρόπαιο τρόπο. Αυτό ενθουσίασε πολλούς από τους θεατές, οι οποίοι συµµερίζονταν τις απόψεις του και ακολουθούν αυτή την στάση ζωής, που ξέσπασαν σε χ ειροκροτήµατα. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας κος Γεώργιος Τσουκαλάς ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα αυτής της εκδήλωσης που γινόταν στη πόλη για πρώτη φορά, όπου µια σχολική εργασία, εθελοντές και καλλιτέχνες βρέθηκαν στον καλύτερο χώρο που διαθέτει ο ∆ήµος για να αναδείξουν ένα τόσο σηµαντικό θέµα, αυτό της φιλοζωίας. «Ε ίναι πολύ σηµαντικό, τόνισε, ότι σε µια περίοδο κατακερµατισµού της κοινωνίας, υπάρχουν άνθρωποι που δρουν συλλογικά. Μόνο έτσι µπορούµε να έχουµε αποτελέσµατα για το µικρότερο και µεγ αλύτερο πρόβληµα». Υποσχέθηκε πως η πολιτική του ∆ήµου σε σχέση µε την φιλοζωία θα συνεχιστεί και πως είναι ανοικτοί σε κάθε πρόταση. Στην συνέχεια, χ αιρέτησε η εκπαιδευτικός κα Χριστίνα Παπαπανούση, υπεύθυνη των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, η οποία συνεχάρη την προσπάθεια του εκπαιδευτικού κου Νίκου Στάµου και των µαθητών του και τους ευχαρίστησε, που σε καιρούς δύσκολους για την Παιδεία µας, αγωνίστηκαν, κουράστηκαν και τελικά πέτυχαν να δώσουν ένα αξιοθαύµαστο αποτέλεσµα. Το λόγο πήρε κατόπιν η Πρόεδρος του Ζωοφιλικού Συλλόγου Ελευσίνας, κα Λ ίλα Αθανασιάδη, η οποία όπως είπε, τα 10 τελευταία χρόνια από τα 12 που ζει στην Ελευσίνα και ασχολείται µε τη διάσωση εγκαταλελειµένων ζώων, νοιώθει πως έχει γίν ει καλύτερη σαν άνθρωπος, γιατί έµαθε τι σηµαίνει να συµµετέχει σε µια οµάδα, να είν αι εθελόντρια και επίσης της δόθηκε η ευκαιρία να ζήσει από πάρα πολύ κοντά την εγκατάλειψη αλλά και την αγάπη και ευγνωµοσύν η που µπορεί να δώσει ένα ζώο, όταν απλά το πάρεις στην αγ καλιά σου ή του δώ σεις ένα χάδι. Προέτρεψε όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα σκύλο να µην αγοράσουν, αλλά να απευθυνθούν στην έδρα του Συλλόγου, Ηρώων Πολυτεχνίου 77, µιας και υπάρχουν πολλά σκυλάκια, από τις καλύτερες ράτσες, που είναι διαθέσιµα δωρεάν προς υιοθεσία. Στην συνέχεια οι µαθητές της ειδικότητας Γραφικών τεχνών του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας, ∆ηµήτρης Πράνταλος, Κατερίνα Γ ιαννακού, Μ άγδα Γκιόκα, Αντωνία Στάη και Φιλιώ Κοροπούλη, διάβασαν την διακήρυξη των ∆ικαιωµάτων των Ζώων και ο καθηγητής µε την κιθάρα του, µαζί µε την µαθήτρια Ειρήνη Σούλιαρη, τραγούδη-

σαν το «ο φίλος ο σκύλος» του Κώστα Χατζή. Μ ετά την προβολή του συγ κινητικού ντοκιµαντέρ, έλαβε τον λόγο η Καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κα Ρεγγίνα Αργυράκη που εκπροσώ πησε µαζί µε την κα Τίνα Κασιδόκω στα την Π ανελλαδική Φ ιλοζωική και Π εριβαλλοντική Οµοσπονδία (ΠΦΠΟ) η οποία ιδρύθηκε το 2010 και είναι η µεγαλύτερη στη χώ ρα, και έχει σαν σκοπό την προστασία και προάσπιση των δικαιωµάτων των ζώων µε κάθε νόµιµο και ακτιβιστικό τρόπο, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος . Η κα Αργυράκη, είναι συντονίστρια µιας πολύ µεγάλης οµάδας Πανεπιστηµιακών Καθηγητών από διαφορετικά γνωστικά πεδία (Νοµικών, Ιατρών, Κοινωνιολόγων, Ανθρωπολόγων αλλά και Καλλιτεχνών) µε τους οποίους κάνουν µια µεγάλη προσπάθεια να αλλάξουν τους νόµους. «Ο σηµερινός νόµος 4039/2012 για τα ζώα µε όλα τα στραβά του, όπως είπε, είναι αποτέλεσµα µαραθώνιων διαβουλεύσεων µε αναποτελεσµατικούς και προκατειληµµένους βουλευτές!» και ξεσήκωσε τους θεατές σε θερµό χειροκρότηµα και επευφηµίες. Συν εχίζοντας είπε, «το σηµαντικό είναι πως το Κέντρο Μελετών της ΟΛ ΜΕ και ο κος Παύλος Χαραµής ο Π ρόεδρος του, ενδιαφέρεται γ ια ένα µόν ιµο µάθηµα που θα αλλάξει τα τεκταινόµενα σε αυτή τη χώρα επιτέλους! Όλοι εµείς οι φιλόζωοι, που µας λοιδορούν, µας µηνύουν, ή µας φωνάζουν, πως λερώνουµε τα πεζοδρόµια µε τροφές, στην πραγµατικότητα είµαστε οι άνθρωποι του µέλλοντος. Που καλούµαστε να επαναπροσδιορίσουµε τον ορισµό του αν θρώπου και τη σχέση του µε τους βιολογικούς µας εταίρους, που είναι τα ζώα. Από τις 4 µέχρι τις 10 Αυγούστου, θα γ ίνει φέτος στο Παν επιστήµιο της Αθήνας, το 23ο παγ κόσµιο συνέδριο Φιλοσοφίας για όλες τις θεµατικές. Θεσµός που γίνεται από το 1900 κάθε πέντε χρόν ια σε µια µεγάλη πρωτεύουσα και που διακόπηκε µόνο κατά την περίοδο του 2ου Π αγ κοσµίου πολέµου. Το σηµείο αιχµής αυτού του συνεδρίου είναι το πώς θα συµβιώσουµε µε τους βιολογικούς µας εταίρους, γ ιατί η επικεφαλίδα είναι We Are A ll Animals! Ε ίµαστε Όλοι Ζώα. Ευχαριστώ, είπε, πάρα πολύ για την βραδιά που µου χαρίσατε, ειδικά στην Ελευσίνα και σκοπεύω να συµπεριλάβω αυτήν την εξαιρετική δουλειά ( εννοώντας το ντοκιµαντέρ), στο πρόγραµµα «συµβιώνω µε τα ζώα γύρω µου» που γίνεται σε πάρα πολλά σχ ολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Ελπίζω πως ο ∆άσκαλός σας δεν θα σταµατήσει εδώ!» Κάποιοι είχαν φέρει και το κατοικίδιό τους µαζί και η Λ ίλα η Αθανασιάδη είχ ε µαζί της τη Λ ούσυ, µια αδέσποτη σκυλίτσα που µετά από ατύχηµα στην σπονδυλική της στήλη που της επέφερε παράλυση των πίσω άκρων, υιοθετήθηκε από την ίδια, γλύτωσε την ευθανασία και ζει µια φυσιολογική ζωή µε τη βοήθεια ειδικού αµαξιδίου γ ια σκύλους. Ο εκπαιδευτικός του Μηχανολογικού τοµέα του 1ου ΣΕΚ κος Κώστας Ζαχαρόπουλος βλέποντας το αναπηρικό αµαξίδιο της Λούσυ, προθυµοποιήθηκε εθελοντικά να φτιάξει µε τους µαθητές του τέτοια αµαξίδια για σκυλάκια αν παρουσιαστεί ανάγκη, γιατί πωλούνται ακριβά στο εµπόριο. Ήταν πολύ συγκινητική επίσης, η παρουσία τριών µαθητριών, της Βάσως Ρούσσου, της Στέλλας Πλατανιά και της Έφης Καρφή που µπήκαν πρόσφατα στην δύναµη των εθελοντριών του Ζωοφιλικού Συλλόγου Ελευσίνας και άρχισαν τη δράση τους µοιράζοντας προσκλήσεις για την εκδήλωση στους δρόµους τις προηγούµενες ηµέρες κι εκείν ο το βράδι, φορώντας τα µπλουζάκια του συλλόγου κι από ένα αδέσποτο παν έµορφο κουταβάκι στην αγκαλιά, προσπάθησαν να τα προωθήσουν γ ια υιοθεσία. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιδήµαρχος κος Λ ινάρδος Παναγιώτης, η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας κα Γ ιατζόγλου Γεωργία και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Τσάτσης ∆ηµήτρης που έχ ει αναλάβει υπεύθυνος για

την διαχείριση των αδέσποτων και του προγράµµατος στειρώσεων. Στο κοινό ανακοινώθηκαν οι χορηγίες σε τροφές που κατάφεραν οι µαθητές µε τον καθηγητή τους να εξασφαλίσουν. 180 κιλά ξηρής τροφής, 5 κιβώτια Meaty Sticks και 5 κιβώτια µπισκότων, όλα µάρκας Pedigree, από την εταιρία Mars Hellas και 80 κιλά ξηρής τροφής από το κατάστηµα του κου Στραϊτούρη Κυριάκου στην Ελευσίνα. Οι τροφές µοιράστηκαν σε τρεις εθελοντές που γνώρισαν µέσα από την δηµοσιογραφική τους έρευνα, για το σηµαντικό έργο που προσφέρουν καθηµερινά χωρίς καµιά οικονοµική υποστήριξη, στον ∆ηµήτρη Καµπάνη, στον Νίκο Γκιόκα και στη Σωτηρία Πέππα. Επίσης το ξενοδοχείο Hotel Elefsina στάθηκε στη πλευρά του εθελοντισµού προσφέροντας χορηγία φιλοξενίας καθώς και τα µέλη του συγκροτήµατος Next Time Passions, που πρόσφεραν τα έσοδα από την πώληση των cd τους στην εθελόντρια κα Πέππα. Όσοι χάσατε αυτή την τρυφερή εκδήλωση, µπορείτε να την δείτε στο YouTube γράφοντας στην αναζήτηση «Μ ια βραδιά για τα δικαιώµατα των ζώων και τον εθελοντισµό». Το βίντεο γυρίστηκε από την κα Τίνα Κασιδόκωστα µέλος του ∆.Σ. της Π.Φ .Π.Ο. Το ντοκιµαντέρ, που ξεκίνησε το ταξίδι του µε σκοπό να ενηµερώσει, να προβληµατίσει και να ευαισθητοποιήσει, δόθηκε για να αναπαράγεται ελεύθερα και να πωλείται από Φ ιλοζωικά Σωµατεία, Συλλόγους και οµάδες Εθελοντών από όλη την Ελλάδα, µε µοναδικό σκοπό τα έσοδα να γίνονται τροφές και φάρµακα για τους φίλους µας τα ζώα. Μ πορείτε να απευθυνθείτε στον Ζωοφιλικό Σύλλογο Ελευσίνας, την EAWS Οµάδα ∆ιαχείρισης καταφυγίου του ΖΣΕ, ή στα «Φαντάσµατα του Ασπρόπυργου» (θα τους βρείτε στο διαδίκτυο) για να σας αποσταλεί», αναφέρουν οι διοργανωτές. Να σηµειώσουµε πως την περασµένη Τετάρτη 26 Ιουνίου, οι µαθητές µε τον καθηγητή τους ήταν καλεσµένοι στην εκποµπή «Βήµα στη ζωή» του δηµοσιογράφου ∆ηµήτρη Γιατζόγλου στον Βήµα FM όπου µίλησαν για το ντοκιµαντέρ τους και έχουν δεχτεί µέχρι στιγµής προτάσεις για την προβολή του στον ∆ήµο Π ετρούπολης, Θήβας και Μάνδρας από τον ερχόµενο Σεπτέµβρη. Ακόµη οι διοργανωτές της εκδήλωση για τα ζώα στην Ελευσίνα σηµειώνουν κλείνοντας το δελτίο Τύπου: «Εκείνη η βραδιά πέρασε, τα σχολεία έκλεισαν, ήρθε ο καιρός για διακοπές, αλλά το έργο των εθελοντών και ακτιβιστών για την διάσωση των ταλαίπωρων ζώων συνεχίζεται αµείωτο καθηµερινά. Υπάρχει τεράστια δυστυχία και πόνος ΄΄εκεί έξω ΄΄, δίπλα µας. Έχ ουµε µεγάλο µερίδιο ευθύνης και συνενοχής! Ας το συνειδητοποιήσουµε επιτέλους κοιτάζοντας πρώτα απ΄ όλα το πιάτο µας και τα στοµάχια µας. Κατόπιν τα δερµάτινα παπούτσια και τις δερµάτινες τσάντες µας. Υ πάρχ ει πληθώρα εναλλακτικών που θα µας εξασφαλίσουν µια υγιή ζωή, χωρίς να βλάπτουµε άλλες υπάρξεις. Πως θα αναγνωρίσουµε το δικαίωµα της ζωής σε όλα τα ζώα, αν δεν πάψουµε να συµµετέχουµε στην δολοφονία τους. Ας ενηµερωθούµε παραπάνω, ας µην κλείνουµε πια τα µάτια και ας γίνουµε πραγµατικοί φίλοι τους».


10

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

ΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ζητούν λύση προβληµάτων

στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας Επίκαιρη Επερώτηση 49 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ που συνυπογράφουν οι Βουλευτές Αττικής Πάντζας και Μητρόπουλος πίκαιρη Επερώτηση µε θέµα «µεθοδευµένη η δυσλειτουργία των ΚΕ.Π.Α. µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις» κατέθεσαν 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προ ς τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονοµικών. Η ερώτηση αφορά σαφώς την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής και την ∆υτική Αττική καθώς τα προβλήµατα δεν λείπουν και σε τοπικό επίπεδο µετά τις αλλαγές. αλλαγές Την ερώτηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουν µεταξύ άλλων οι Βουλευτές Αττικής κ.κ. Πάντζας και Μητρόπουλος. Τ ο δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: « Στην κατατεθείσα επερώτηση οι βουλευτές επισηµαίνουν ότι «το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται εντόνως µια µεθοδευµένη µείωση των ποσοστών αναπηρίας από τις επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., τουλάχιστον σε πρώτο βαθµό, κατά την αρχική δηλαδή αξιολόγηση του αιτήµατος των δικαιούχων στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή. Σύµφωνα µε καταγγελίες πολιτών, υπαλλήλων των ΚΕ.Π.Α. αλλά και ιατρών, ιατρών έχουν δοθεί «προφορικές» οδηγίες στα µέλη των επιτροπών των ΚΕ.Π.Α., προκειµένου σε πρώτο βαθµό να µειώνονται τα ποσοστά αναπηρίας των αιτούντων. Με την πρακτική αυτή, επιµηκύνεται κατά πολύ το διάστηµα µη καταβολής των συντάξεων και των επιδοµάτων και το Κράτος κερδίζει σε ρευστότητα, ρευστότητα εις βάρος των ατόµων µε αναπηρία». Οι βουλευτές αναφέρουν ότι «η πλήρης κατάρρευση των ΚΕ.Π.Α. και η ταλαιπωρία των ασφαλισµένων συνεχίζεται µε την πεισµατική άρνηση της Κυβέρνησης να τα στελεχώσει µε το αναγκαίο προσωπικό, καθώς και να τα ενισχύσει µε τις κατάλληλες υποδοµές».

Ε

γανισµού Υγείας µε άξονα τη λειτουργικότητα, της οποίας τα αποτελέσµατα δε δηµοσιοποίησε ποτέ η κυβέρνηση της Ν∆, παρόλο που η διεξαγωγή της κόστισε αρκετά εκατοµµύρια ευρώ.

Οι βουλευτές, επισηµαίνοντας ότι οι κοινωνικές παροχές δεν είναι µια «ευγενική προσφορά» του Κράτους προς τα άτοµα που έχουν χρεία βοηθείας, αλλά ευθύνη και απόλυτη υποχρέωσή του, όπως και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, πέρα από το νεοφιλελεύθερο αξίωµα «κόστους/οφέλους, ζητούν από την Κυβέρνηση να δώσει πειστικές απαντήσεις στα κάτωθι ερωτήµατα: Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειµένου να ελεγχθούν οι αδικαιολόγητες διαφορές στα ποσοστά αναπηρίας µεταξύ πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων επιτροπών; Θα προβεί στην απόδοση ευθυνών στους υπευθύνους για την ταλαιπωρία των ασφαλισµένων; Προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επανεξετασθεί η αρµοδιότητα των ασφαλιστικών οργάνων να ασκούν ένσταση κατά των γνωµατεύσεων, µε δεδοµένο ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις για να αµφισβητούν γνωµατεύσεις ιατρών; Θα προβεί στην απλοποίηση της νοµοθεσίας που αφορά τα άτοµα µε αναπηΕπιπροσθέτως, ειδική αναφορά µεταξύ ρία, καθώς και στην αναµόρφωση του άλλων κάνουν οι βουλευτές στην ανα- Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοµόρφωση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιο- στού Αναπηρίας, ο οποίος αυτή τη στιγρισµού Ποσοστού Αναπηρίας, στη µη µή µέσω της σκόπιµης µείωσης των εφαρµογή της κάρτας αναπηρίας που ποσοστών αναπηρίας αποκλείει χιλιάθα έβαζε τέλος στο πελατειακό σύστη- δες δικαιούχους προνοιακών παροχών ; µα, καθώς και στη διεξαγωγή µελέτης Θα προβεί στην αύξηση µητου Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής αναστρέψιµων αναπηριών και χρόνιων και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υπαθήσεων για τις οποίες προβλέπεται γείας, το 2005, σχετικά µε την εφαρµο- ισόβια αναπηρία κατ’ εφαρµογή του γή του µοντέλου του Παγκόσµιου Ορ- άρθρου 16 § 1 του Ν. 3846/2010;

Γεγονότα 963: Ο Νικηφόρος Φωκάς ανακηρύσσεται από τον στρατό αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 1839: Θεµελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνείου Πανεπιστηµίου της Αθήνας (µετέπειτα Εθνικό και Καποδιστρ ιακό Πανεπιστήµιο). Πρόκειται για το νεοκλασσικό της Οδού Πανεπιστηµίου στα Προπύλαια.

1912: Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συµµαχία κατά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 1932: Αποφασίζεται η καθιέρωση της θερινής ώρας στην Ελλάδα.

Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση κάρτας αναπηρίας; Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να στελεχωθούν επαρκώς τα ΚΕ.Π.Α; Προτίθεται να µας δηµοσιοποιήσει και να µας καταθέσει αναλυτικά στοιχεία της απογραφής των δικαιούχων επιδοµάτων και συντάξεων αναπηρίας; Προτίθεται να καταθέσει συγκεκριµένα στοιχεία για την απόκλιση των πο σοστών αναπηρίας, τον ακριβή αριθµό των αιτούντων στις δευτεροβάθµιες υγειονοµικές επιτροπές και την έκβαση των ενστάσεων; Προτίθεται να µας ενηµερώσει σχετικά µε το ακριβές κόστος της µελέτης του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πο λιτικής και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας για το ICF και τα αποτελέσµατά της; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη βελτίωση των συνθηκών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και των διαδικασιών πιστοποίησης της αναπηρίας στη νησιωτική χώρα, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των αποµακρυσµένων νησιών και τις δυσκολίες της συγκοινωνιακής τους σύνδεσης µε τα άλλα νησιά; Σε ποιες άµεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την εξασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ατόµων µε αναπηρία και χρόνιων παθήσεων, τη στιγµή που οι ίδιοι παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα;» φροντίδα;»

Αν θέλετε κάθε μέρα την ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο σπίτι σας ή το γραφείο σας μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης — αποστολής στείλτε μας σχετικό αίτημα στο e-mail e@papasideri.gr

1966: Ο Φρανκ Σινάτρα ανεβαίνει στο Νο1 του αµερικάνικου πίνακα επιτυχιών µε το τραγούδι Strangers In The Night. 2010: Σε δηµόσια διαπό µπευση υποβάλλονται από το κοµµουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα µέλη της αποστολής της εθνικής οµάδας ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσµιο Κύπελλο της Νοτίου Αφρικής. Ο οµοσπονδιακός τεχνικός Κιµ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το Κοµµουνιστικό Κόµµα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελµα και να γίνει εργάτης.

Γεννήσεις 1877: Χέρµαν Έσσε, γερµανοελβετός µυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιµήθηκε µε βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1946. (Ο λύκος της στέπας) (Θαν. 9/8/1962) 1939: Αλέκος Παναγούλης, ήρωας της αντίστασης κατά της χούντας των συνταγµαταρχών. (Θαν. 1/5/1976) 1940: Γκιόργκι Ιβάν Ιβάνοφ, βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος βαλκάνιος που πέταξε στο διάστηµα µε το ρωσικό διαστηµόπλο ιο Σογιούζ 33.

Θάνατοι 1904: Άντον Τσέχοφ, ρώσος θεατρικός συγγραφέας. (Ο Βυσσινόκηπος, Θείος Βάνιας, Τρεις Αδ ελφές) (Γεν. 17/1/1860) [Αποφθέγµατα] 1961: Έρνεστ Μίλερ Χέµινγουεϊ, αµερικανός δηµοσιογράφος και συγγραφέας. Βραβεύτηκε µε Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1954. (Γεν. 21/7/1899) 1977: Βλαντιµίρ Ναµπόκοφ, ρωσοαµερικανός συγγραφέας. (Λολίτα) (Γεν. 10/4/1899)


11

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

Τ

ο Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την απαγόρευση των ∆ιαδηλώσεων ήρθε προς συζήτηση στο πλαίσιο της Συν εδρίασης του Π εριφ ερειακού Συµβουλίου Αττικής, κατόπιν αιτήµατος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡ ΩΣΗ ». Καθηµερινά καταγράφοντας απόψεις απλών πολιτών καταλήγ ουµε στην συντριπτική άποψη του κοιν ού που εκτιµά ότι οι διαδηλώ σεις έχουν καταντήσει µόν ιµο φαινόµεν ο στην Α θήνα, µε αποτέλεσµα να «κλείνει» η πόλη σχ εδόν καθηµερινά, ο κόσµος ν α µετακινείται µε χ ίλια ζόρια, τα καταστήµατα να «βαράνε µύγες», γενικότερα να επικρατεί φόβος µετακίνησης (λόγω πιθανών επεισοδίων), αδυναµία µετακίνησης λόγω κλειστών δρόµων, ένα χάος δυσλειτουργίας σε µια περίοδο που η χώρα θα πρέπει να επιβιώ σει σε µια απίστευτη κρίση. Είναι εκτίµηση των περισσοτέρων άλλωστε ότι η επιβίωση για κάθε κοινό νου γίνεται µε δουλειά, πράγµα που είναι αδύνατο να συµβεί αν κάθε τρείς και λίγο το κέντρο της πρωτεύουσας γίνεται άβατο για τα αυτονόητα της καθηµερινότητας, όπως εργασίες, αγορές, µετακινήσεις κλπ. ∆εν είναι άποψη κανενός να καταργηθούν οι διαδηλώσεις, καθώς αποτελούν δηµοκρατικό δικαίω µα και έκφ ραση, όµως πρέπει να τεθούν κάποια όρια και πλαίσια, καθώς η Αθήνα δεν µπορεί να είναι «νεκρή πόλη» µονίµως ή σχεδόν µονίµως. Η υπερβολή άλλωστε είναι κουραστική και δηµιουργεί αρνητικό κλίµα ακόµη και σε εκείνους που στηρίζουν τα αιτήµατα των διαδηλώσεων, γιατί από κάποια στιγµή και πέρα η ταλαιπωρία που δηµιουργείται είναι αυτό που µένει και όχι τα αιτήµατα των δια-

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ιαδηλώσεις ναι

αλλά όχι µε κατάχρηση… Το σχεδόν καθηµερινό φαινόµενο των διαδηλώσεων µε το « νεκρό» νεκρό» και πολλές φορές « άβατο» άβατο» το κέντρο της Αθήνας, αλλά και το Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος απασχόλησης το Π.Σ. δηλώσεων. Από την πλευρά του ο Π εριφερειάρχης Αττικής, Γιάνν ης Σγ ουρός, στην τοποθέτησή του σχετικά µε το θέµα, επεσήµανε πως «το δικαίωµα του πολίτη να διαδηλώνει είναι ιερό και προστατεύεται από το Σύνταγµα. Στην Ελλάδα όµως - όπως δήλωσε χ αρακτηριστικά - έχουµε την τάση να κάνουµε κατάχ ρηση των δικαιωµάτων µας. Σε κάθε ν όµο προβλέπεται από το νοµοθέτη και ένας περιορισµός, ο οποίος είναι απαραίτητος γ ια να µη µετατραπεί το δικαίωµα του ενός πολίτη, εµπόδιο για κάποιον άλλον». Αναλυτικότερα, ο Π εριφερειάρχης Αττικής δήλω σε: «Το δικαίωµα της συνάθροισης είναι συνταγµατικά κατοχ υρωµένο και µάλιστα είναι µαζί µε το δικαίωµα της συνένωσης η ελευθερία του «συνεταιρίζεσθαι», το αρχ αιότερο δικαίωµα συλλογικής ή οµαδικής δράσης στο ελληνικό συνταγµατικό δίκαιο. Αποτελεί έν αν καθαρά λαϊκό τρόπο έκφ ρασης και διεκδίκησης των δικαιω µάτων όλω ς των ανθρώ πων σε όλες τις χώ ρες.

Εµείς εδώ συνταγµατολόγοι δεν είµαστε. Ξαναλέω πως είµαστε υπέρ της ελεύθερης έκφ ρασης των δικαιωµάτων, φτάνει όµως να µη γίνεται κατάχρηση. Π ερν ούµε την πιο κρίσιµη περίοδο ω ς χώ ρα και ο κόσµος έχει αγ αν ακτήσει. Έ χει την αν άγ κη ν α διαµαρτυρηθεί, ν α εκφ ραστεί, να διεκδικήσει έν α καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Π αράλληλα, όµως, υπάρχει και η παγ ίδα να βάλουµε τρικλοποδιά στον εαυτό µας. Π ρέπει ν α υπάρχει το µέτρο, έτσι ώ στε να µην κάν ουµε εµείς οι ίδιοι την καθηµεριν ότητά µας ακόµη πιο περίπλοκη. Όλοι ζούµε, εργαζόµαστε και κινούµαστε στην καρδιά της πόλης και γινόµαστε µάρτυρες, όταν το κέντρο αποκλείεται, όταν οι κεντρικές λεωφόροι γίνονται απροσπέλαστες και όταν οι κεντρικοί σταθµοί του µετρό κλείνουν. ∆εν είν αι µόν ο οι καθηµερινοί ρυθµοί ζωής που πλήττονται από την παράλυση του κέντρου. Είναι και όλες οι προσπάθειες αναβάθµισής του. Ε ίναι και όλα τα βήµατα που κάν ουµε για την ανάπτυξη, για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και εµπορικών δραστηριοτήτων.

Το κέντρο της πρωτεύουσας πρέπει να είναι λειτουργικό, προσβάσιµο, φιλικό προς τους κατοίκους του και όσους το επισκέπτονται ή δραστηριοποιούνται». Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου της Π εριφ έρειας Αττικής: «Ε κπροσω πώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡ ΩΣΗ », που έφερε και το θέµα προς συζήτηση, η κ. Ε λένη Ζαφ ειρίου υποστήριξε, µεταξύ άλλων, πως «ο περιορισµός των διαδηλώσεων εντάσσεται στο τόξο των ενεργειών που κάνει το αστικό κράτος να καταστείλει στην πραγµατικότητα τη συλλογική δράση, τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και του λαϊκού κινήµατος. Οι όποιες προβαλλόµενες αιτιολογίες, συνέχ ισε, είναι υποκριτικές και συγκαλύπτουν την αλήθεια». O επικεφαλής της παράταξης Αττική Ο ικολογική Απάντηση, κ. Κώστας ∆ιάκος, υπογράµµισε ότι «το κράτος οδηγήθηκε στην απόφ αση αυτή, γιατί εµείς δεν ρυθµίσαµε κάποια θέµατα µε την πολιτική µας βούληση», ενώ ο Π εριφ ερειακός Σύµβουλος κ. Χρήστος Καπάταης τόνισε ότι «εκφασίζουµε την κοινωνία».


12

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

∆ύο σκακιστές α̟ό την Ελευσίνα στο Ρίο για τα Πανελλήνια Ατοµικά Νεανικά Πρωταθλήµατα Σκάκι

Σ

Κατηγορία παµπαίδων ύµφωνα µε τον Κ12 : Άγγελος ΜαξιλάΣκακιστικό Μορρης (5/7), Σταµάτης Πέπφωτικό Σύλλογο πας (4,5/7), ΚωνσταντίΕλευσίνας «µέσα στον µήνος Τ σουκαλάς (3/7) να Ιούλιο στο Ρίο θα πραγΚατηγορία παµπαίδων µατοποιηθούν τα πανελλήΚ10 : Χατζησταύρου Ενια ατοµικά νεανικά πρωλευθέριος (4/7), Γκίκας ταθλήµατα σκάκι». Η συµµετοχή από όλη την Γιώργος (2/7) Ελλάδα αναµένεται ιδιαίτεΚατηγορία παγκορασίρα µειωµένη σε σχέση µε δων Κ10 : Αναστασία άλλες χρονιές εξαιτίας της Ηλία (4/7) οικονοµικής κρίσης. Κατηγορία παµπαίδων Ο Σύλλογος αναφέρει ότι Κ8 : Βασίλης Μαξιλάρης Φωτό αρχείου: Ο Αλέξανδρος Κουσκούτης (3,5/7) «από την Ελευσίνα θα συµΚατηγορία παγκορασίµετέχουν µόνο δύο σκακιδων Κ8 : Μαρίνα Γκίκα στές του Συλλόγου. Ο Αλέ(1,5/7) ξανδρος Κουσκούτης και ο ενώ συµµετείχε για την Νικόλας Πρεβεζάνος στην εµπειρία ο 12χρονος Λευκατηγορία κάτω των 14 τέρης Τ σαβαρής στην ετών. Τα ατοµικά νεανικά Αττικής κατηγορία νέων Κ18». φέτος διενεργήθηκαν σε δύο Να σηµειώσουµε εδώ ότι φάσεις. Τ ην περίοδο των η οµάδα του Σ.Μ.Σ. ΕΧριστουγέννων οι κατηγορίλευσίνας δέχτηκε την ες Κ14, Κ16, Κ18 και Κ20 πρόσκληση από την Ελστις Αχαρνές ενώ την περίοληνική Σκακιστική Οµοδο του Πάσχα οι κατηγορίες σπονδία για να συµµετάΚ8, Κ10 και Κ12 στη Νίκαισχει ως επιλαχούσα οµάΦωτό αρχείου: Ο Νικόλας Πρεβαζάνος α. Συµµετείχαν από την Εδα στην τελική φάση του λευσίνα 15 σκακιστές εκ των οποίων οι 13 µαθητές πανελλήνιου οµαδικού πρωταθλήµατος της Α’ Εθνιτου Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας. Άτυχοι της τελικής κατάτα- κής κατηγορίας στη Ρίο. ξης ο Αλέξανδρος Κουσκούτης και ο Άγγελος Μαξι- Σύµφωνα πάντα µε τον σύλλογο «όµως, το µικρό λάρης που τερµάτισαν στις κατηγορίες τους στην χρονικό διάστηµα που είχαµε στη διάθεσή µας για 6η θέση ενώ οι θέσεις πρόκρισης (δωρεάν συµµετο- να απαντήσουµε θετικά δεν ήταν αρκετό ούτε για χή στην πανελλήνια φάση στο Ρίο) ήταν πέντε. την συµπλήρωση της οµάδας αλλά ούτε για την εύΣυγκεκριµένα, συµµετείχαν από την Ελευσίνα ανά ρεση πόρων για να καλυφθούν τα έξοδα της διαµοκατηγορία οι παρακάτω σκακιστές: νής της οµάδας, τα οποία θα κάλυπταν αναγκαστικά Κατηγορία κορασίδων Κ16 : Χριστίνα Τ σαβαρή οι ίδιοι οι συµµετέχοντες σκακιστές. (3/7) Έτσι, χάθηκε µια ευκαιρία µια για να αποκτήσει η Κατηγορία παίδων Κ14 : Αλέξανδρος Κουσκούτης οµάδα της Ελευσίνας περισσότερες εµπειρίες από (5/7), Νικόλας Πρεβεζάνος (3/7), Κωνσταντίνος Γε- την συµµετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική ωργίου (3/7), Κωνσταντίνος Κοντούλης (3/7), Μιχά- διοργάνωση στη χώρα µας, µια εµπειρία που για λης Γεωργίου (2,5/7) πρώτη φορά γνώρισε το καλοκαίρι του 2012».

Π

Ο ΕΛΓΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2012 των αγροτών

αρατείνεται ο χρόνος καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς του 2012 από τους αγρότες έως τις 31 Αυγούστου µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛ ΓΑ. Οι παραγωγοί που είχαν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς του 2012 την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασµού από τον ΕΛΓΑ και για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η είσπραξη του συνόλου ή µέρους της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, πρέπει να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασµό του ΕΛΓΑ στην Τ ράπεζα Πειραιώς το οφειλόµενο ποσό της εισφοράς έτους 2012 προκειµένου να εκπληρώσουν εµπρόθεσµα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις όπως αναφέρει ο ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ έδωσε προθεσµία έως τέλος Αυγούστου εκτιµώντας τη δύσκολη οικονοµική συγκυρ ία και την αδυναµία ορισµένων παραγωγών να ανταποκριθούν έγκαιρα στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α∆Α: ΒΛΠΠΩΗΤ-8ΝΘ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.31457/28. 6.2013 ∆ήµος Φυλής ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Τ ΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπτυξη Σύγχρον ου Πλαισίου Ευρείας ∆ιάθεσης και Αν οικτής Πρόσβασης των Πολιτών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις και ∆ρώµενα του ∆ήµου Φ υλής» 1. Αναθέτουσα Α ρχή ∆ήµος Φυλής Πλατεία Ηρώων 1, Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341 url: http://www.fyli.gr/

2. Πλ ηροφορίες/ Παροχή διευκρι νίσεων Φωτοπούλου Χριστίνα Τηλ.: 2132042753 Fax: 2102474401, 2132042714 E-mail: cfotopoulou@fyli.gr και dhmosfylis@fyli.gr

3.Αντικείµενο έργου Το παρόν έργο αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου ολοκληρωµένων και ευέλικτων υπηρεσιών αξιοποίησης και διάθεσης των αθλητικών εγκατασ τάσεων του ∆ήµου προς το ευρύ κοινό (πολίτες, ορ γανώσεις, ε νδιαφερόµενους φορείς κ.λπ.) και ανάδειξης του έρ γου και τω ν δραστηριοτήτων των αθλητι κών συ λλόγων του δήµου. Στους κύριους στόχους του παρόντος έργου περιλαµβάνο νται: -η αξιοποίηση και διάθεση των αθλητικών ε γκα ταστάσεω ν του ∆ήµου προς το ευρύ κοινό (πολίτες, οργανώσεις, ενδιαφερόµενους φορείς κλπ), -η ανάδειξη του έργου και των δραστηριοτήτων των αθλητικώ ν συλλόγω ν του ∆ήµου, -η υιοθέτηση σύγχρονων εφαρµογώ ν για την ανάδειξη του πολιτιστικού και αθλητικού προϊόντος του ∆ήµου, -η υιοθέτηση προηγµένων δυνατοτήτω ν πληροφόρησης και ε νηµέρωσης τω ν χρηστών, -η παροχή ολοκληρωµένω ν ψηφιακών υπηρεσιών διαχείρισης και διάθεσης αθλητικών ε γκα ταστάσεων προς τους πολίτες, -η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τη ν προσέλκυση τω ν πολιτών και ιδιαίτερα των νέων σ τον πολιτισµό και το ν αθλητισµό, µέσω συ νδυασµένω ν παρεµβάσεων παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, -η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και αµφίδροµης επικοινωνίας πολιτών, αθλητών και αθλητικών σωµατείων. 4.Προϋπολογ ισµός Ο Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό τω ν ε κατόν είκοσι πέ ντε χιλιάδων Ευρώ, € 140.000,00 (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : € 113.821,14 ΦΠΑ (23 %): € 26.178,86). 5.Προθεσµία υποβολής προσφορών Η προθεσµία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 2/8/2013 και ώρα 14:00. Οι προσφορές όσων συµµετέχου ν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβληθούν στη ν έδρα του ∆ήµου Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1, Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341). 6.Αποσφράγιση προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στην έδρα της Α ναθέτουσας Αρχής, τη ν κατα ληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών. 7.Εγγυητική Συµµετοχής Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση Εγγύησης Συµµετοχής η οποία ανέρχεται στις € 7. 000,00 (5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 8.∆ιάρκεια υλ οποίησης Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε επτά (7) µήνες. 9.Κριτήριο αν άθεσης Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 10.∆ικ αίωµα συµµετοχής ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγω νισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που είναι εγκατεστηµέ να στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστηµ ένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατε στηµένα σ τα κράτη – µ έλη που έ χουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή είναι εγκα τεστηµέ να σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφω νίες µε τη ν Ε.Ε. ή έ χουν συσ ταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους που έχει υπογράψει τη Σ. ∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχου ν την κε ντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσω τερικό µιας εκ τ ων α νωτέρω χωρών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποδεικνύουν και να τε κµηριώνουν επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, την τήρηση µίας σειράς ελαχίστω ν προϋποθέσεων συµµετοχής που σ χετίζονται µε την τ εχνική και επαγγελµα τική τους ικανότητα και οι οποίες αναλύονται στο τεύχος διακήρυξης του έργου. 11.Ισχύς Προσφορών Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) µήνες από την επόµενη µ έρα της κα ταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 12.Παραλαβή αναλυτικ ού τεύχους διακ ήρυξης Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το αναλυ τικό τεύχος διακήρυξης από την έδρα της Α ναθέτουσας Αρχής, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 14:00 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση h ttp://www. fyli.gr/ 13.Χρηµατοδότησ η έργου -Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφή νεια ένας από τους τρεις διαθέσιµους τρόπους πληρωµής οι οποίοι αναλύονται στο τεύχος διακήρυξης του έρ γου Ηµεροµηνία αποστολής στο ΦΕΚ ∆ηµόσιων Συµβάσεων: 2/7/2013 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: 2/7/2013 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: 28/6/2013 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ ∆ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Ξυπνήστε» την επιχείρησή σας! Ώρα για διαφήμιση στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 5543682 Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή


13

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

Αξιοποίηση των κατασκηνώσεων Προσωρινή αναστολή

ΑΠΟ ΧΘΕΣ 1 Η ΤΟΥ ΜΗΝΑ

του Υπουργείου Παιδείας στην Αττική λειτουργίας ∆ηµόσιων ζητά ο Βουλευτής Βασίλης Οικονόµου Κ.Τ.Ε.Ο. ∆υτικής Αττικής Ε

ρώτηση προς Υπουργό Π αιδείας, κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής ∆. Αριστεράς Βασίλης Οικονόµου, σχ ετικά µε πρόταση αξιοποίησης και επαναλειτουργίας των υποδοµών των κατασκηνώσεων του Υ πουργείου Παιδείας στον Άγιο Αντρέα Νέας Μάκρης. Οι υποδοµές θα εξυπηρετούν και την περιοχ ή µας. Αναφέρει στην ερώτηση του: «Κύριε Υπουργέ, Ε πανερχόµαστε στο ζήτηµα των παιδικών κατασκηνώ σεων του Υπουργείου Π αιδείας στον Άγιο Ανδρέα της Ν έας Μ άκρης (8450/08-04-2010), καθώς ενν έα χρόν ια µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες καµία εν έργεια δεν έχει γίν ει για να αξιοποιηθούν και πάλι οι εγ καταστάσεις που είχαν παραχω ρηθεί από το Υπουργ είο Π αιδείας το 2001 ώστε να διαµορφωθεί ο χώ ρος γ ια την φιλοξενία εκπροσώ πων των ΜΜΕ για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Μ ετά το πέρας των Ολυµπιακών Αγώνων υπήρχε ρητή δέσµευση γ ια επιστροφ ή των εγ καταστάσεων και των κτισµάτων στο Υπουργείο Π αιδείας, δέσµευση που δεν τηρήθηκε. Το 2010, 6 χρόνια µετά, το ελληνικό δηµόσιο δαπάνησε σηµαντικούς πόρους προκειµένου οι εγ καταστάσεις να ανακατασκευαστούν και να συντηρηθούν για τους Αγώνες των Special O lympics, ενώ οι εγ καταστάσεις παρέµεναν κλειστές και παραµένουν κλειστές και ανεκµετάλλευτες και µετά το τέλος των S pecial Olympics το 2011. Υποστηρίζεται µάλιστα πως ακόµα και σήµερα υπάρχουν εργ ολαβίες σε εξέλιξη γ ια κατεδαφίσεις ή εκκρεµότητες µε την πολεοδοµία, άγνωστα είν αι τα στοιχεία για τα λειτουργικά έξοδα, τη συντήρη-

ση και φ ύλαξη των εγ καταστάσεων καθώς και για ενδεχόµενα έσοδα από την παραχώ ρηση της παραλιακής ζώ νης. Πληροφορούµαστε µάλιστα ότι οι εγ καταστάσεις παραχω ρήθηκαν άτυπα στο διοικητικό προσω πικό του Υπουργείου Π αιδείας κατά τρόπο αυθαίρετο και ενδεχοµένως επικίν δυνο και γ ια το προσω πικό εάν όντως υπάρχουν πολεοδοµικές εκκρεµότητες αναφορικά µε την ασφάλεια όλων των εγκαταστάσεων. Στις 26 – 1- 2012 κατατέθηκε στο Υ πουργείο Παιδείας πρόταση (Αρ Πρωτ 1235) από τον κ Ιωάννη Κουµέντο, για συνολική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την υλοποίηση στον περιβάλλοντα χώρο προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα σχολεία και τους µαθητές της Αττικής, για διαµόρφωση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, για την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων για προγράµµατα φυσικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και της ΓΓ Αθλητισµού και ως χώρος επισκέψεων αναψυχ ής για τα σχολεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Για την αξιοποίηση αυτή θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν πόροι και της ΓΓ Αθλητισµού αλλά και ν α υιοθετηθεί η πρόταση της ∆ΗΜΑΡ και του προέδρου του Εθν ικού Κέντρου Βιώσιµης και Α ειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ ), Βασίλη Κω στόπουλου, προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, το οποίο διαθέτει για την σχεδίαση και εφαρµογή προγράµµατος εθελοντισµού στον τοµέα του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της κλιµατικής αλλαγής,

πόρους ύψους 2,1 εκατ €, δράση γ ια την οποία έχει ήδη γίν ει σχετική προετοιµασία από τον πρώην Υφυπουργό Π αιδείας, κ Π απαθεοδώρου µε την εν εργ ό συµµετοχή και του ερευν ητικού κέντρου ∆ιόφαντος. Κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη πρόταση θα µπορούσαν οι εγ καταστάσεις ν α αξιοποιηθούν για την διοργ άνω ση Θερινών Ε πιµορφωτικών Προγραµµάτων για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων, αφού οι 214 εγ καταλελειµµένοι σήµερα οικίσκοι θα µπορούσαν να τους φιλοξεν ούν δωρεάν αυτούς και τις οικογ έν ειές τους όπως και τους εκπαιδευτές.

πουν την απαξίω σή του µέσω της γνωστής µεθόδου της εγ κατάλειψης. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: Υπάρχει η βούληση γ ια αξιοποίηση των παιδικών κατασκηνώσεων του Υπουργείου Π αιδείας στον Άγιο Ανδρέα της Ν έας Μ άκρης; Ε άν ναι, ποιο είναι το σχέδιο αξιοποίησης που υιοθετείτε και ποιο το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του; Ε ίστε ενήµερος γ ια την πρόταση που κατέθεσε τον Ιαν ουάριο του 2012 ο κ Κουµέντος; Έχει απορριφ θεί ή όχι η συγ κεκριµένη πρόταση και µε ποιο σκεπτικό απορρίφθηκε ή δεν εφαρµόστηκε ακόµα; Π ροτίθεστε να υιοθετήσετε έστω και µέρος της; Μάλιστα εάν γίνει κατάλΠ ροτίθεστε να αξιοποιήσετε ληλος προγραµµατισµός τις δυν ατότητες συν εργ ασίας µπορούν να φιλοξενούνται µεταξύ των Υπουργείων Παικαι οι υπάλληλοι του Υ δείας, Π εριβάλλοντος και Απουργείου µε θεσµοθετη- θλητισµού για την εφαρµογή µένο όµως τρόπο και χωρίς του σχεδίου προγράµµατος ελλοχ εύοντες κινδύνους. εθελοντισµού στον τοµέα του Τέλος θα µπορούσαν επίσης οι περιβάλλοντος, της βιοποικιλόεγ καταστάσεις τους θεριν ούς τητας και τις κλιµατικής αλλαµήν ες να λειτουργήσουν ως γής;» παιδικές κατασκηνώσεις, ενώ το Σεπτέµβριο και τον Ο κτώβριο θα µπορούσαν να φιλοξενούν οργανωµένα συνταξιούχους έν αντι συµβολικών αντιτίµων. Ε ίµαστε βέβαιοι ότι εάν η πολιτική ηγ εσία του Υπουργ είου Π αιδείας αποφασίσει να αξιοποιήσει τις συγ κεκριµέν ες εγ καταστάσεις µπορούν να προκύψουν λύσεις σε διαχρονικά προβλήµατα της Αττικής που άπτονται και την εκπαιδευτικής διαδικασίας. ∆υστυχώ ς όµως όλα αυτά τα χρόνια οι διάφορες αρµόδιες υπηρεσίες δεν φρόντισαν ν α αξιοποιήσουν το πολύτιµο αυτό περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού και επιτρέ-

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

Η

Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, έκανε γνωστό ότι από χθες 1 Ιουλίου 2013 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των ∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής, µεταξύ των οποίων και των ΚΤΕΟ Μάνδρας και Μεγάρων, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησής τους και προµήθειας των απαραίτητων µηχανηµάτων σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 20794/2222/320794/2222/3- 5- 2012 (ΦΕΚ: ( ΦΕΚ: 1466/ Β’/2012) Β’/2012) περί «καθορισµού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των ∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο.», Κ.Τ.Ε.Ο.», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήµερα.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ


14

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1905)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων). Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (05.06)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 1 ου ορόφου σε διώροφη κατοικία µε αυτόνοµη θέρµανση ,αυτόνοµη αποθήκη και πάρκινγκ στην πυλωτή .Αποτελείται από 3 υπνοδωµάτια, σαλόνι- κουζίνα ,µπάνιο και WC. Τιµή προσιτή. Σχετικά νεόδµητο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973498463 (0107) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972380335 (30.05)

Μ

ΖΗΤΩ οποιαδήποτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6957365313

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ (0306)

ια συµβολική και αΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ : ναγκαία κίνηση για τους κατοίκους του ακριτικού µας νησιού έκανε η ΕΚΟ του Οµίλου ΕΛΠΕ. Πιο συγκεκριµένα όπως µας ενηµέρωσαν: «Ένα νέο πρατήριο στο ακριτικό νησί του Καστελόριζου ξεκίνησε τη λειτουργία του από την ΕΚΟ, τη µεγαλύτερη εταιρία εµπορίας γκες του νησιού. κού αυτού νησιού! Για µας στην ΕΚΟ, η καυσίµων της χώρας και µέλος του Οµί- Το νέο πρατήριο διαθέτει όλα τα προϊό- ενίσχυση περιοχών και συµπολιτών µας λου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. ντα EKONOMY, κίνησης και θέρµανµε περιορισµένη πρόσβαση σε αναγκαία σης, στις γνωστές κορυφαίες προδιαγρααγαθά, αποτελεί παράδοση και στοιχείο Η ΕΚΟ, µε τη συνδροµή τουΟµίλου των φές του δικτύου ΕΚΟ. της φύσης της εταιρίας από τη σύστασή ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, έκρινε της! άµεση προτεραιότητα να ανταποκριθεί Όπως δήλωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΝΕΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ

+ Παναγίας εν Βλαχέρναις, Κοϊντου µαρτ.

ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ταχύτατα στο αίτηµα των τοπικών αρχών και της πολιτείας να δηµιουργήσει έναν νέο σταθµό ανεφοδιασµού, ένα πρατήριο που θα καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ανάΑναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Γκερµαν Στελβαχ του Βαλεριεβιτς και της Σβελτάνας το γένος Ριαµποσσαπκινα που γεννήθηκε στο Ταραζ Καζακστάν και κατοικεί στις Αχαρνές και η Ραµαζάνογλου Ελένη του Ρουφάτ και της Μαρίας το γένος Μανουηλίδη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Μάνδρα θα παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο του Λιπστατ Γερµανίας.

Τρίτη 2 Ιουλίου

της ΕΚΟ κ. Ιωάννης Ψυχογυιός: «H έναρξη της λειτουργίας του νέου αυτού πρατηρίου έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των συµπολιτών µας του ακριτι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. ∆/νση : Χατζηδάκ η και ∆ήµητρος Ταχ. Κώδ.: 19200- Ελευσίν α Πληροφορίες : Αν. Στολίδη Τηλ. : 2105537213 Ελευσίνα 01-07-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 17736 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη δίµην η πρόσληψ η προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ ικαί ου Ορισµένου Χρόνου. Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωµέ νης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπα λλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανά γκες Ο ΤΑ. 3.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση κατεπειγουσώ ν ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συ νολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και λοιπές

Το οφείλουµε στον τόπο µας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που τόσο η κοινωνία µας όσο και ο επιχειρηµατικός κόσµος, δοκιµάζονται τόσο σκληρά!...»

διατάξεις») (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύµφωνα µε τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συµβάσεις δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανά γκες. 5.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε ντρωµέ νη διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύµφωνα µε τις οποίες εξαιρείται από την προηγούµενη έ γκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικώ ν ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολι κό διάστηµα δώδεκα µηνών. 6.Την υπ’ αριθµ. 151/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελευσίνας. 7.Το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 12777/0204-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα την πρόσληψη

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τη ν κά λυψη αναγκώ ν ανταποδοτικού χαρακτήρα τω ν πρωτοβάθµιων ΟΤΑ. 8.Την αριθµ. πρωτ. 33243/27539/2506-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. Ανακοινώνει Την άµεση πρόσληψη είκοσι πέ ντε (25) ατόµων για την κά λυψη εποχικώ ν και κατεπειγουσώ ν αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, µε τις κάτωθι ειδικότητες : πέντε (5) άτοµα ∆Ε οδηγών µε άδεια οδήγησης Γ΄τάξης και είκοσι (20) άτοµα ΥΕ εργ ατών καθαρι ότητας. Αιτήσεις στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας : Χα τζηδάκη 41 & ∆ήµητρος, ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ), από 02- 07- 2012 έως και 05-07-2013. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.-ΜΑΝΓΚΑΝΙΒΙΛΛΙΩΤΗ ΤΖ.Ο.Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ 81 210-5547602 Μ ΕΓΑΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 28 ΟΚΤΩΒΡ ΙΟΥ 58 2296023400 ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ ΥΣΑΝΘΗ ΕΡ ΓΑΤ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210-5541721

Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λεωφ. Αλεπο χωρίου στα Μέγαρα λειτουργεί µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη

και Σάββατο 8.00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

Αξιοσηµείωτη εµφάνιση στην Ρυθµική Γυµναστική από τα Μέγαρα Οι αθλήτριες του Οµίλου Φίλων Αθλητισµού, πέτυχαν καλή εµφάνιση στο Φεστιβάλ EGOGYM

Σ

το 1ο Πανελλήνιο φεστιβάλ γυµναστικής µε την χαρακτηριστική επωνυµία: EGOGYM 2013 στις 2727- 30 Ιουνίου συµµετείχε το αγωνιστικό τµήµα ρυθµικής γυµναστικής του Οµίλου Φίλων Αθλητισµού και Φυσικής Ανάπτυξης Μεγάρων. Το Φεστιβάλ διοργάνωσε η Ελληνική Γυµναστική Οµοσπονδία. Σύµφωνα µε το δελτίο Τύπου του Συλλόγου: «Οι αθλήτριες του συλλόγου παρουσίασαν ένα πραγµατικά καταπληκτικό πρόγραµµα αγωνιστικής ρυθµικής γυµναστικής, την επιµέλεια του οποίου είχε η ολυµπιονίκης Ρ.Α.Γ Άννα Πολλατου. Το φεστιβάλ γυµναστικής EGOGYM 2013 πραγµατοποιήθηκε στο ∆.Α.Κ Γλυφάδας και πήραν µέρος πάνω από 1400 αθλήτριες και αθλητές στα αγωνίσµατα ρυθµικής - ενόργανης και αεροβικής γυµναστικής.Την βράβευση των αθλητριών του Οµίλου Φίλων Αθληγυµναστικής. τισµού Μεγάρων έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Γυµναστικής Οµοσπονδίας κος Αθανάσιος Βασιλειάδης ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στις αθλήτριες για το πραγµατικά υπέροχο πρόγραµµα τους.»

Κλείνει αύριο τις πύλες της η έκθεση φωτογραφίας στα Μέγαρα από τον «Θέογνις» Θέογνις»

Έ

κθεση έργων φωτογραφίας πραγµατοποιούν τα µέλη της Φωτογραφικής Οµάδας του Θέογνι, µέχρι αύριο 3 Ιουλίου. Να σηµειώσοµε ότι στον χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου «Θέογνις» στην Κεντρική Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου Μεγάρων, εκτίθενται τα έργα των µαθητών του Β’ κύκλου µαθηµάτων φωτογραφίας ο οποίος διοργανώθηκε µε εκπαιδεύτρια την φωτογράφο Μόνικα Κρητικού. Με θεµατολογία από την καθηµερινή ζωή, την φύση και τον πολιτισµό τα µέλη της Οµάδας, ωριµότερα από την φάση του Α' κύκλου, εκθέτουν έργα τα οποία απελευθερώνουν την κρυµµένη δηµιουργικότητά τους.

Περιµένο υµε τα δελ τία Τύπο υ των Συλλόγων της περιοχής ∆υτ ικής Αττική ς µε τις δραστηριότητες τους

στο e-mail

e@papasideri.gr

15


16

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

3 Μετάλλια για τους αθλητές του ΑΟ Μεγάρων στους Μεσογειακούς Αγώνες Στίβου έες διακρίσεις από τους αθλητές του Α.Ο. Μεγάρων στον στίβο, µέσα από τους Μεσογειακούς Αγώνες. Οι αθλητές του ΑΟΜ Αθανασία Πέρρα, Μάκης Στεργιούλης και Αγνή ∆ερβένη χάρισαν 3 µετάλλια, µε την συµµετοχή τους στους ΜεσοΜεταξύ άλλων διακρίνεται ο Μάκης Στεργ ιούλης γειακούς Αγώνες Στίβου. Συγκεκριµένα χρυσό µετάλλιο κατέκτησε η Αθανασία Πέρρα στο τριπλούν µε άλµα 14.48µ, 14.48 µ, καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα, όγδοη στον κόσµο και όριο για την συµµετοχή της στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα. Να σηµειώσουµε ότι η Πέρρα είχε επίσης κατακτήσει χρυσό µετάλλιο στην ίδια Αθανασία Πέρρα διοργάνωση στην Πεσκάρα της Ιταλίας το 2009. Ο Μάκης Στεργιούλης µε την οµάδα της σκυταλοδροµίας 4 Χ100µ 100 µ πήρε αργυρό µετάλλιο. µετάλλιο Έτρεξε επίσης στον τελικό των 100µ 100 µ και µε επίδοση 10,51 ήρθε 8 ος. Η Αγνή ∆ερβένη µε την οµάδα της σκυταλοδρο µίας 4 Χ100 πήρε χάλκινο µετάλλιο, ενώ στα 400µ 400 µ µε επίδοση 54.05 ήρθε 5 η. Η Νίκη Πανέττα δεν τα κατάφερε στον τριπλούν και µε 13.69µ κατέλαβε την 6η θέση. Η οµάδα στίβου των Μεγάρων, συνεχίζει δυναµικά µε σηµαντικές κατακτήσεις µεταλλίων, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Αξίζει πραγµατικά να στηριχθεί η οµάδα αυτή του κλασσικού αθλητισµού. ∆εν είναι ο αθλητισµός µόνο µπάλα και µπάσκετ. µπάσκετ Πρέπει να τα κατανοήσουν άπαντες. Ο πραγµατικός αθλητισµός και η αρχή του αθλητισµού είναι ο κλασσικός αθλητισµός.

Ν

Κτήµα Φιλιππικόν

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα /ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130702  
Epikairothta 20130702