Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

Στην σελ. 2

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4120

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ «ΦΛΟΓΑΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Νέος τρί – αθλος 40 ωρών

για τον Iron Man Τάσο Σταθόπουλο από τα Βίλια Θα κ ολ υμπήσε ι α πό την πα ρα λ ία Ψά θα ς έ ω ς τέ ρμα Αλ ε ποχω ρίου, στην συνέ χε ια με ποδήλ ατο θα δια ν ύσε ι την α πόστα ση α πό Αλ ε ποχώ ρι έ ω ς Βά ρδα Ηλε ίας

και απ ό εκεί επιστροφή στην Κόρινθ ο, εν ώ τέλος θα τρέξει την απ όσταση έως την Αθ ήνα, κάν οντας συν ολικά 514 αγ ων ιστικά χιλιόμετρα!

Σελί α 4

ΝΕΟ ΣΥΜΒΑΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΜΕΣΑ, ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ, ΕΚΑΝΑΝ ΛΟΓΟ ΤΑ ΕΛΠΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΥΝΝΕ Α ΚΑΠΝΟΥ… ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΕΠΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Παρουσιάστηκε στην Μάνδρα το βιβλίο

«Σκόρπια Φύλλα» του Μελετίου Τσαντίλα Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση στο Δημαρχείο

α ∆ιαβάστε σελί

5

ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΣΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«Εκφράζουμε απορία για τον μη έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος και μας προκαλεί εντύπωση ότι αυτό εντοπίστηκε μετά την επίσκεψή μας στις εγκαταστάσεις. Αν δεν επισκεπτόμασταν τα ΕΛ.ΠΕ. για να διαμαρτυρηθούμε, πόσες ώρες αργότερα θα εντοπιζόταν το πρόβλημα; Και αν επρόκειτο για κάτι σοβαρότερο, ποιες θα ήταν οι συνέπειες του μη έγκαιρου εντοπισμού;», τονίζει το Γραφείο Τύπου του Δήμου για το νέο συμβάν [ΣΕΛΙΔΑ 3]

Νέα κυβέρνηση Σαµαρά

µε στόχους µεταρρυθµίσεις και ανάπτυξη Ecoeleusis ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Απόβαση Και ο ∆ήµος Ντικού ης στην Βλύχα Ελευσίνας

θα είναι στο 3on3 στην Ελευσίνα 31 containers με απορρίμματα της Μυκόνου! Δύο κορυφαίες μέρες καλαθοσφαίρισης στην παραλιακή Οδό Κανελλοπούλου, Σάββατο και Κυριακή 29 και 30 Ιουνίου

Σελί α 5 α ∆ιαβάστε σελί

8

Με την άδεια του ΟΛΕ και την σιωπηρή ανοχή της Δημ. Αρχής Ελευσίνας— ΣΕΛ. 15

Μέγαρα: Μια πόλη χωρίς τοπωνυµικές

πινακίδες κατεύθυνσης Εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια κανένας Δήμαρχος δεν πρόλαβε να φροντίσει για τα αυτονόητα… ΣΕΛ. 5

ΑΠΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΟΣΟΙ ∆ΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ…

ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ

ΣΕ…ΚΑΤΑ∆ΙΩΞΗ

ΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ!


2

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ «ΦΛΟΓΑΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Νέος τρί – αθλος 40 ωρών για τον Iron Man Τάσο Σταθόπουλο από τα Βίλια Θα κολυμπήσει από την παραλία Ψάθας έως τέρμα Αλεποχωρίου, στην συνέχεια με ποδήλατο θα διανύσει την απόσταση από Αλεποχώρι έως Βάρδα Ηλείας και από εκεί επιστροφή στην Κόρινθο, ενώ τέλος θα τρέξει την απόσταση έως την Αθήνα, κάνοντας συνολικά 514 αγωνιστικά χιλιόμετρα!

Ο

γνωστός 62χρονος χρονος βετε62 ράνο ς τριαθλητής IRONMAN Τάσος Σταθόπουλος από τα Βίλλια θα αγωνιστεί και πάλι µε τη φανέλα Του Συλλό γου Γονέων Παιδιών µε Νεοπλασµατική Ασθένεια ΦΛΟΓΑ προς οικονοµική της ενίσχυση. Να σηµειώσουµε ότι εξαιρετικός τριαθλητής µε πολλές διακρίσεις και συµµετοχές, παρά την µερική αναπηρία του σε δεξί χέρι και πόδι Θα καλύψει τις αποστάσεις του ULTRAMAN TRIATHLON.

«Φλόγα»: «Συµπαραστάτης στην φιλανθρωπική αυτή προσπάθεια είναι ο ∆ήµαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας κ. Γιώργος ∆ρίκος ο οποίος στα πλαίσια κοινωνικής αλληλεγγύης της ∆ηµοτικής αρχής προσφέρει οχήµατα για το σέρβις και την ασφάλεια του αθλητή, όπως και τα έξοδα µετακίΠάνω ο Τάσος Σταθόπουλος νησης του με τους δύο του γιούς ‘’πληρώµατος επίσης τριαθλητές με συνοδείας’’ δεδοµένου συμμετοχές και διακρίσεις. . ότι ο Τ. Σταθόπουλος είναι κάτοικος ΒιλλίΟ Τάσος Σταθόπουλος με την φανέλα της «Φλόγας» ώρες της Παραων και αγωνίζεται σαν σκευής. Το όλο εγχεί- αθλητής του ∆ήµου. Πιο συγκεκριµένα την 420 χιλιόµετρα από Αλε- ρηµα θα διαρκέσει 35-40 Συνοδοί στην ατοµική ερχόµενη Τετάρτη 3 Ιου- ποχώρι µέχρι τη Βάρδα ώρες αγωνιστικής δράσης του υπέρβαση για κάθε λίου, 12:00 το µεσηµέρι, Νοµού Ηλείας και επιµε µικρά διαλύµατα . βοήθεια θα είναι οι άξιοι θα ξεκινήσει τον αγώνα στροφή στη Κόρινθο. ∆ιευκρινίζεται ότι η πο- Σπαρταθλητές, Τάκης Κόρινθο του κολυµπώντας 10 χι- Από Κόρινθο θα καλύψει δηλατική και δροµική Σκουλής (∆άσκαλοs (∆άσκαλοs των λιόµετρα την απόσταση τρέχοντας τα 84 χιλιόµε- διαδροµή θα πραγµατοΕλλήνων δρο µέων) και Ψάθα – τέρµα Αλεποχω- τρα για να τερµατίσει ποιηθεί επί της παλιάς Σπύρος Σπυρόπου λος που ρίου Αττικής. Στη συνέ- στον ξενώνα της ΦΛΟεθνικής οδού. αναβίωσαν τρέχοντας τον χεια θα ποδηλατήσει τα ΓΑΣ στην Αθήνα πρωινές Όπως αναφέρει η Φειδιππίδιο άθλο ΑθήναΑθήνα -

ΣπάρτηΣπάρτη- Αθήνα 490 χιλ. Ο Τάσος Σταθόπουλος ελπίζει στην ευαισθητοποίηση συγγενών, φίλων, συναθλητών, αθλητικών Συλλόγων και τους καλεί στον κοινό ιερό σκοπό µε κατάθεση συµβολικού χρηµατικού ποσού τουλάχιστον για ένα από τα συνο λικά 514 αγωνιστικά χιλιόµετρα που θα διανύσει. Στηρίξτε όλοι την φιλανθρωπική προ σπάθεια του αξιόλογου και αξιοθαύµαστου τριαθλητή των Βιλίων κ. Τάσου Σταθόπου λου που γίνεται για τα παιδιά της «Φλόγας». Φλόγας».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι:

Oι αριθµοί λογαριασµού της ΦΛΟΓΑΣ για κατάθεση χρηµάτων είναι:

ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα:

ALPHA BANK 112112 -0000 -20022002 -011686 EUROBANK 00260063460100128261

Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:

Νέα ιανοµή σε άτοµα µε ει ικές ανάγκες έγινε από τον ∆ήµο Μάν ρας Ει υλλίας ∆ιένειµε µέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Μάν ρα γαλακτοκοµικά εί η «Νουνού» Ο ∆ήµος Μάνδρας –Ειδυλλίας κος Γεώργιος ∆ρίκος σε συνεργασία µε την εταιρεία “ΝΟΥΝΟΥ” προέβη την Πέµπτη 20 και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 στη δωρεάν διανοµή γαλακτοκοµικών προϊόντων στα άτοµα ΑΜΕΑ τα οποία σιτίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου. Όπως σηµειώνει ο ∆ήµαρχος Γ. ∆ρίκος: «Εκφράζουµε τις ολόθερµες ευχαριστίες µας στην εταιρεία “ΝΟΥΝΟΥ” για την άµεση ανταπόκ ριση, την άψογη συνεργασία και καθοριστική συµβολή τους στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχει αναλάβει ο δήµος µας για τη στήριξη των ευπαθών κονωνικά οµάδων και των οικογενειών που πλήττονται καθηµερινώς απο τις συνθήκες της οικονοµικής δυσπραγίας. Ευχαριστούµε και ευελπιστούµε σ' αυτό το δύσκο λο ανθρωπιστικό έργο να βρούµε πολλούς συµπαραστάτες και υποστηρικτές.» υποστηρικτές.»

Αναγκαίος ο φωτισμός στην Μεγάρων—Πάχης

Ο

Δήμος Μεγαρέων πρέπει να μεριμνήσει για την επαρκή φωταγώγηση τ ου τμήματος της Μεγάρων — Πάχης, από τ ον ανισόπεδο κόμβο Μεγάρων μέχρι την είσοδο τ ου Οικισμού Πάχης. Στο τμήμα αυτό υπάρχουν φωτιστικά σώματα, τα οποία όμως λόγω παλαιότητας δεν αποδίδουν και στην ουσία ανάβουν αλλά δεν φωτίζουν τίποτα… Ο Δήμος οφείλει να βάλει νέους λαμπτήρες με ισχυρή απόδοση καθώς στον δρόμο κυκλοφορούν νύχτες και πεζοί!

∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

ΝΕΟ ΣΥΜΒΑΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΜΕΣΑ, ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ, ΕΚΑΝΑΝ ΛΟΓΟ ΤΑ ΕΛΠΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΚΑΠΝΟΥ… ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΣΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«Εκφράζουμε απορία για τον μη έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος και μας προκαλεί εντύπωση ότι αυτό εντοπίστηκε μετά την επίσκεψή μας στις εγκαταστάσεις. Αν δεν επισκεπτόμασταν τα ΕΛ.ΠΕ. για να διαμαρτυρηθούμε, πόσες ώρες αργότερα θα εντοπιζόταν το πρόβλημα; Και αν επρόκειτο για κάτι σοβαρότερο, ποιες θα ήταν οι συνέπειες του μη έγκαιρου εντοπισμού;», τονίζει το Γραφείο Τύπου του Δήμου για το νέο συμβάν

Σ

υνεχίζονται τα σοβαρά περιστατικά µε την λειτουργία των νέων διυλιστηρίων ΕΛΠΕ Ελευσίνας. Είχαν προηγηθεί αυτά µε το ατύχηµα, µε τις εκποµπές καπνού από τα φουγάρα , ενώ τελευταίο συµβάν, σύµφωνα ύµφωνα µε τον ∆ήµο Ελευσίνας, έλαβε χώρα την Τρίτη 25 Ιουνίου. Είχε να κάνει µε έντονη δυσοσµία στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών. Κατοικιών Άµεση ήταν η κινητοποίηση του ∆ηµάρχου και του αρµόδιου µηχανισµού για διερεύνηση του θέµατος, το οποίο τα ΕΛΠΕ απέδωσαν σε αστοχία υλικού την οποία και διόρθωσαν. Όµως ο ∆ήµο ς θέτει το εξής ερώτηµα, πως δεν εντοπίστηκε άµεσα το πρόβληµα και πότε αυτό θα εντοπίζονταν αν ο ∆ήµος δεν έχει κινητοποιηθεί και δεν είχε µπει στα ΕΛΠΕ για να βρεθεί τι συµβαίνει. συµβαίνει Παραθέτουµε το κείµενο του Γραφείου Τύπου ∆ήµου Ελευσίνας για το θέµα: «Κατά τις µεσηµβρινές ώρες της Τρίτης 25/6/2013 εµφανίστηκαν

έντονες οσµές στην περιοχή των εργατικών κατοικιών. Για τις οσµές ο ∆ήµος δέχθηκε τηλεφωνήµατα διαµαρτυρίας από κατοίκους της περιοχής των εργατικών κατοικιών. κιών Αµέσως µετά τα τηλεφωνήµατα των κατοίκων, ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας και ο προϊστάµενος του Τµήµατος Περιβάλλο ντος επισκέφθηκαν την περιοχή των εργατικών κατοικιών και διαπίστωσαν την ύπαρξη οσµών πετρελαιοειδών. λαιοειδών Αµέσως κατευθύνθηκαν στις ε γκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ. Ελευσίνας, όπου συναντήθηκαν µε τους υπεύθυνου ς του διυλιστηρίου και εξέθεσαν το πρόβληµα. Σε περιήγηση στο χώρο του διυλιστηρίου διαπιστώθηκε έντονη οσµή πετρελαιοειδών, πετρελαιοειδών παρόµοια µε αυτήν στις εργατικές κατοικίες. κατοικίες Αµέσως µετά, έγινε ε πίσκεψη στο σταθµό µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύ πανσης του διυλιστηρίου, όπου διαπιστώθηκε ότι εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξηµένες οι συγκεντρώσεις των µη µεθανιούχων υδρογονανθράκων.

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος και ο προϊστάµενος του Τµήµατος Περιβάλλοντος µαζί µε τους υπεύθυνους των ΕΛ.ΠΕ. µετέβησαν ξανά στην περιοχή των εργατικών κατοικιών, όπου διαπιστώθηκε και πάλι η οσµή πετρελαιοειδών. δών Οι υπεύθυνοι των ΕΛ.ΠΕ. αναγνώρισαν και παραδέχθηκαν ότι οι οσµές οφείλο νταν στο διυλιστήριο Ελευσίνας και υποσχέθηκαν ότι θα διερευνήσουν αµέσως το ζήτηµα, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία και να ενηµερώσουν σχετικά το ∆ήµο Ελευσίνας. Μία ώρα αργότερα ο ∆/ ντής Περιβάλλοντος των ΕΛ.ΠΕ. επικοινώνησε µε τον προϊστάµενο του Τµήµατος Περιβάλλοντος κ. Χρηστίδη και τον ενηµέρωσε ότι το πρόβληµα οφειλόταν σε αστοχία υλικού (στη µεµβράνη µιας βάνας), που είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση των έντονων οσµών πετρελαιοειδών. Κατά τη δήλωση του υπεύθυνου των ΕΛ.ΠΕ. το πρόβληµα αποκαταστάθηκε αµέσως µετά τον εντοπισµό του. του Εκφράζουµε την εύλογη απορία για τον µη

Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πε ίου ιοργανώνει σήµερα:

ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο

Σύλλογος Εθελο ντών Θριασίου Πεδίου όπως και τα προηγούµενα χρόνια έτσι και φέτος πραγµατοποιεί σήµερα Πέµπτη 27 Ιουνίου έκτακτη κοινή σύσκεψη προκειµένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν από κοινού τους τρόπους που θα οργανώσουν και θα δράσουν το φετινό καλοκαίρι για την φύλαξη (Πυροπροστασία) των δασών της περιοχής της ∆υτικής Αττικής. Στην σύσκεψη ο σύλλογος έχει καλέσει την Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής (∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας), τον ∆ήµο Μάνδρας Ειδυλλίας (Προϊστάµενο Πολιτικής Προστασίας), εκπρόσωπο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας, εκπρόσωπο από το Τµήµα Τροχαίας Ελευσίνας και τους Εξωραϊστικούς Συλλόγους της ∆υτικής Αττικής. Αττικής Η σύσκεψη όπως προαναφέραµε γίνεται σήµερα στις 18.30 το απόγευµα στο κέντρο «∆ούκα» στην Αγία Σωτήρα (έναντι του πρατηρίου βενζίνης).

έγκαιρο εντοπισµό του προβλήµατος εκ µέρους των ΕΛ.ΠΕ. και µας προκαλεί εντύπωση το γεγονό ς ότι εντοπίστηκε µετά την επίσκεψή µας στις εγκαταστάσεις των ΕΛ. ΠΕ. Αν δεν επισκεπτόµασταν τα ΕΛ.ΠΕ. για να διαµαρτυρηθούµε, πόσες ώρες αργότερα θα εντοπιζόταν το πρόβληµα; Και αν επρόκειτο για κάτι σοβαρότερο, ποιες θα ήταν οι συνέπειες του µη έγκαιρου εντοπισµού; Ο ∆ήµος Ελευσίνας διαµαρτύρεται έντονα προς τη διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ.

Καπνοί από ΕΛΠΕ, Φωτο αρχείου) για το ανωτέρω πρόβληµα και απαιτεί να ληφθούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα , ώστε να µην υπάρξουν στο µέλλον παρόµοια ή άλλα προβλήµατα. Ο ∆ήµος Ελευσίνας και οι αρµόδιες υπηρεσίες του θα συνεχίσουν να

βρίσκονται σε εγρήγορση για αντιµετώπιση παρόµοιων ή άλλων προβληµάτων από τη λειτουργία των ΕΛ.ΠΕ. αλλά και γενικότερα των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή Ελευσίνας», αναφέρει το δελτίο Τύπου του ∆ήµου.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


4

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΕΠΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Παρουσιάστηκε στην Μάνδρα το βιβλίο «Σκόρπια Φύλλα» του Μελετίου Τσαντίλα Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Αττικής Βορίδης και Οικονόμου, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας, η Πρόεδρος Εφετών και άλλοι επίσημοι καθώς και πλήθος κόσμου

Πάνω ο Βουλευτής Αττικής Βασίλε ιος Οικονόμου της Δημ. Αριστεράς ενώ συγχαρεί τον Μελέτιο Τσαντίλα, αρισ τερά ο νυν Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας Γ. Δρίκος τιμά τον πρώην Δήμαρχο της πόλεως Μελέτιο Τσαντίλα κατά την εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της Μάνδρας.

Πάνω: ο Μ. Τσαντίλας με τον Βουλευτή Αττικής ΝΔ Μ. Βορίδη.

Ο

∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας διοργάνωσε την παρουσίαση του βιβλίου «Σκόρπια Φύλλα» Φύλλα » του Με λετίου Τσαντίλα πρώην ∆ηµάρχου Μάνδρας, που έγινε στο ∆ηµαρχείο της πό λης, σε µια αίθουσα κατάµεστην από κόσµο που τίµησε µε την παρουσία του την εκδήλωση.

Ο ∆ήµος διοργανώνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα εκδήλωση ήθελε να τιµήσει τον συγγραφέα και πρώην ∆ήµαρχο Μάνδρας για τη συνολική προσφορά του και τη διαρκή ενασχόληση µε τα κοινά στο πέρασµα πολλών ετών. Να σηµειώσουµε ότι για το βιβλίο και το συγγραφέα µίλησαν ο ∆ήµαρχος

Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Γ. ∆ρίκος, ο οποίος απένειµε τιµητική πλακέτα στον κ. Τσαντίλα, ο κ. Σ. Μοσχονάς, καθηγητής Πανεπιστηµίου φιλόλογος-θεολόγο ς, η κ. Αγγ. Λεβέντη, Φιλόλογος, ο κ. Γ. Πέππας ∆ικαστικός, οι Φιλόλογοι κ. Μ. Κριεκούκη και Κ. Μαραγκού, η Θεολόγος κ. Κ. Πέππα και ο Φοιτητής Βιολογί-

ας, κ. Γ. Φαρµάκης. Το ενδιαφέρον για την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Μ. Τσαντίλα ήταν µεγάλο και για τον λόγο αυτό η αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατακλίστηκε από γνωστούς και φίλου ς, δηµότες και µη, οι οποίοι σε κλίµα συγκίνησης και θαυµασµού τίµησαν µε την παρουσία τους

Αύριο οι εκλογές για την ανά ειξη νέου ∆.Σ. στον Σύλλογο ΑΜΕΑ ∆. Ασπροπύργου Εκ λογές για ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου στον Σύλλογο ΑΜΕΑ ∆ήµου Ασπροπύργου, θα γίνου ν αύριο 28 του µήνα. Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος κ. Χονδρογιάννης και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς τα µέλη του Συλλόγου: «Πέρασαν κι όµως τρία χρόνια κι ο σύλλογος ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες του δήµου Ασπροπύργου που εδρεύει στην οδό Φυλής στάση σχολείο, καλεί τα µέλη του την Παρασκευή τις 28/06/2013 να εκλέξουν µε την ψήφο τους το νέο ∆.Σ. του συλλόγου. Για την ύπαρξη και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του συλλόγου είναι απαραίτητη όλων των µελών». ∆ίπλα φωτο αρχείου: Στιγµιότυπο από εκδήλωση του Συλλόγου παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη.

Πάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας Ειδυλλίας κ. Γ. Σαμπάνης ενώ παρακολουθεί την εκδήλωση.

τον συγγραφέα. Τέλος στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι Βου λευτές Περιφέρειας Αττικής κ. Βορίδης και κ. Οικονόµου, η Πρόεδρο ς Εφετών κ. Παπακωνσταντίνου, η ∆ικαστι-

κός κ. Βέργου, ο Πρόεδρο ς του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Σαµπάνης, οι αντιδήµαρχοι κ.κ. Αδάµ και Ρόκας, ∆ηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι, Πρόε δροι Εξωραϊστικών και Πο λιτιστικών Συλλόγων.


5

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

Νέα κυβέρνηση Σαµαρά µε στόχους µεταρρυθµίσεις και ανάπτυξη

Και ο Δήμος Ντικούδης θα είναι στο 3on3 στην Ελευσίνα Δύο κορυφαίες μέρες καλαθοσφαίρισης στην παραλιακή Οδό Κανελλοπούλου, Σάββατο και Κυριακή 29 και 30 Ιουνίου

Ο

Ανέλαβαν καθήκοντα οι Υπουργοί και Υφυπουργοί της νέας κυβέρνησης Σαµαρά η οποία πλέον στηρίζεται στην συνεργασία Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, αφού η ∆ΗΜΑΡ επέλεξε τον δρόµο της αποχώρησης από το κυβερνητικό σχήµα. Αναλυτικά η πλήρης σύνθεση της νέας κυβέρνησης

Καλαφάτης Υφυπουργός Ασηµ. Παπαγεωργίου Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος Υφυπουργός Κώστας Γκιουλέκας Υφυπουργός Συµεών Κεδίκογλου

Υπουργός Πο λιτισµού Πάνος Παναγιωτόπουλος Υφυπουργός Αθλητισµού Γιάννης Αντιπρόεδρος και υπουργό ς Εξωτερι- Ανδριανός κών Ευάγγελος Βενιζέλος Υφυπουργός ∆ηµήτρης Κούρκουλας Υπουργός Εργασίας Υφυπουργός Άκης Γεροντόπουλος Γιάννης Βρούτσης Υφυπουργός Βασίλης Κεγκέρογλου Υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης Αναπληρωτής Χρήστος Σταϊκούρας Υφυπουργός Αντώνης Μπέζας Υφυπουργός Γιώργος Μαυραγάνης Υφυπουργός Ζέτα Μακρή Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς

Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης Αναπληρώτρια Υπουργός Εύη Χριστοφιλοπού λου

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης Αναπληρωτής υπουργός: Μάξιµος Χαρακόπουλος

Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης Αναπληρωτής Λεωνίδας Γρηγοράκος

Υπουργός ∆ικαιοσύνης Χαράλαµπος Αθανασίου Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νικόλαος ∆ένδιας Υπουργός Τουρισµού Όλγα Κεφαλογιάννη

Υπουργός Εθνικής Άµυνας ∆ηµήτρης Αβραµόπουλο ς Αναπληρώτρια υπουργός Φώφη Γεννηµατά Υφυπουργός Αθανάσιος ∆αβάκης Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης Υφυπουργός Αθανασιος Σκορδάς Υφυπουργός Νότης Μηταράκης

Υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης Υπουργός ΜακεδονίαςΜακεδονίας-Θράκης Θόδωρος Καράογλου Υπουργός Επικρατείας ∆ηµήτρης Σταµάτης Υφυπουργός αρµόδιος για τη ∆ηµόσια Ραδιοτηλεόραση Παντελής Καψής

Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος Κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυΥπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας πουργός παρά τω πρωθυπουργώ πακαι Κλιµατικής Αλλαγής Γιάννης ραµένει ο Σίµος Κεδίκογλου Μανιάτης Αναπληρωτής υπουργός Σταύρος

Μέγαρα: Μια πόλη χωρίς

τοπωνυµικές πινακίδες κατεύθυνσης

Τ

α Μέγαρα αν και πόλη 30.000 ανθρώπων, διαχρονικά δεν έχουν κατορθώσει να έχουν πινακίδες τοπωνυµικές µε την καθαρή ευθύνη των ∆ηµοτικών Αρχών. Πρόκειται για τις πιν ακίδες εκείνες µπλε χρώµατος, που αναγράφουν ονόµατα περιοχών ή µνηµείων (σε Ελληνικά και Αγγλικά) δείχνοντας την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος από το κέντρο της πόλης προς αυτές. ∆υστυχώς κάποιες µίνι αυτοσχέδιες πινακίδες (επί ∆ηµαρχίας Στρατιώτη) που υποτίθεται θα κάλυπταν αυτές τις ανάγκες χρειάζεται τουλάχιστον µεγεθυντικός φακός για να διαβάσει κανείς τι γράφουν…, κοινώς δεν εξυπηρετούν… Ας ελπίσουµε να δεήσει ο ∆ήµος Μεγαρέων να καταφέρει να πάρει 20-30 πινακίδες τέτοιου τύπου...

∆ήµο ς της Ελευσίνας, παίρνει τη σκυτάλη από το ∆ήµο Ηρακλείου Κρήτης και το αυτό το Σαββατοκύριακο, θα φιλοξενήσει το τουρνουά 3ON3, που συνδιοργανώνουν ο Πανελλήνιος Σύνδεσµο ς Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών και η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Στην Ελευσίνα, θα βρίσκεται µεταξύ άλλων γνωστών καλαθοσφαιριστών καλαθοσφαιριστών, ένας ακόµη από τους πιο επιτυχηµένους Έλληνες καλαθοσφαιριστές, ο ∆ήµος Ντικούδης. Αναφέρει ο αθλητής σύµφωνα µε τους διοργανωτές του 3on3:: «Πρώτα «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΚ για την πρόσκ ληση. Ένα τουρνουά 3ON3, είναι ότι καλύτερο για τον κόσµο που αγαπάει το µπάσκετ. ∆ίνει την ευκαιρία στα νέα παιδιά να παίξουν µαζί µας, ενώ και οι φίλαθλοι, έχουν τη δυνατότητα, να δουν από κοντά µεγάλους παίκτες. Είµαι χαρούµενος που θα βρεθώ και εγώ στην Ελευσίνα και πιστεύω ότι θα διασκεδάσουµε όλοι», όλοι », δήλωσε ο ∆ήµος Ντικούδης.


6

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

Συνε ριάζει σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου υλής

52 Θέµατα σε µια συνε ρίαση! ΣΤΟ «ΤΡΑΠΕΖΙ» Η ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑ Η ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ, Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ Λ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Συνεδριάζει σήµερα στις 8.30 µµ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Φυλής µε 52 θέµατα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα «Μ. Μερκούρη» στο ∆ηµαρχείο Φυλής στα Ανω Λιόσια. Βέβαια αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι είναι µόλι ς η 8 η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενώ εισερχόµαστε στο δεύτερο εξάµηνο του έτους, καθώς και ο αριθµός θεµάτων που συζητούνται, που φαίνεται µάλλον αδύνατο να αναλυθούν διεξοδικά. διεξοδικά Τα θέµατα είναι τα εξής:

69/2013, & 70/2013, αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) Καθορισµός αµοιβής δικηγ όρου Αθηνών, Βερούτη Ευαγγελίας, για την παράστασή της σε δικαστήρια, δυνάµει των υπ’ αριθ. 128/ 2013, 131/2013, 132/ 2013 αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής. (ΕΙ ΣΗΓΗΤ ΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) Καθορισµός αµοιβής δικηγ όρου Αθηνών, Κυριαζή Μαρίας, για την παράστασή της σε δικαστήρια, δυνάµει της υπ’ αριθ. 126/ 2013 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής. (ΕΙ ΣΗΓΗΤ ΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) Αναµόρφωση προϋ πολογισµού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊσταµένη κα Μαρίνη Κλειώ)

Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου στα ΟΤ Κ803 (Π ΛΑΤΕΙΑ) και Ο.Τ. Κτηµατογράφηση της περ ιοχής του Γ1012Α της Π.Ε. ∆ροσούπολης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, ∆ήµου Φυλής, µεταξύ της Ατ τικής Οδού, της Λ. ∆υτικής Αιγάλεω, της µετά από γνωµοδότη ση της ΕπιΛ. Ασπροπύργου και των δυτικών και τροπής Ποιότη τας Ζ ωής που εκνοτιοδυτικών ορίων του ∆ήµου Φυλής. φράστηκε µε την αρ. 30/2012 α Καταγραφή του καθεστώτος λειτουργί- πόφασή της. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) ας και περιβαλλοντικής αδειοδότησης και συµµόρφωσης στους περιβαλλοντιΤροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου κούς όρους, για κάθε επιχείρηση που στο ΟΤ 363 της Π.Ε. Αγ. Γεωργίου λειτουργεί στο χώρο αυτό. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : ∆ήµαρχος κ. Μπουραίµης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, µετά από γνωµοδότηση της ∆ηµήτριος – Ραφτόπουλ ος ∆ηµήτριος) Επιτροπής Ποιότητ ας Ζωής που εκφράΕξέταση α ιτήµατος του συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοτικού στηκε µε την αρ. 13/2013 απόφασή της. (ΕΙ ΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάµενος κ. Σχολείου Φυλής και κατοίκων τ ης Χαµαλίδης Θεόδωρος) ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής, ώστε να αποτραπεί η µε ίωση οργανικών Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 52,20 τ.µ. ιδιοθέσεων στα σχολεία του ∆ήµου κτησίας Καπογιάννη Γεωργίου στην µας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ της δηµοτικής ενότηκ. Πουλιάσης ∆ηµήτριος) τας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠροϊΠαραχώρηση τ ων εγκαταστάσε ων του νέου πολυδύναµου Προπονητι- στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) κού – Αθλητικού Κέντρου ∆ροσού- Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 48,84 τ.µ. ιδ ιοπολης για την προσωρινή εγκατά σταση του 10ου ∆ηµοτ ικού Σχολεί- κτησίας ∆ιονυσάτου Γεωργίου ου στο Κ 854. ( ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίµνης της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. ν.π.δ.δ. κ. Πουλι άσης ∆ηµήτρι ος) Τροποποίηση της αρ. 184/12 απόφασης (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Προϊστάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) ∆.Σ. ως προς την αντ ικατάσταση µελών του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ Α/θµιας Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 149,20 τ.µ. ιδιοκτησίας Εκπαίδευσης ∆ήµου Φυλής, λόγω συνταξιοδότησης δ/ντών και εκλο- Γκάγκοση Κρυσταλλίας χα Αναστασίου Γκάγκοση, Γκάγκ οση Γεωργίου και Γκάγής νέου εκπροσώπου της Ενια ίας γκοση Μαρίας στην Π.Ε. Πανοράµατος Ένωσης Γονέων & Κηδεµόνων. της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Προϊστάµενος κ. ΧαµαλίΠουλιάσ ης ∆ηµήτριος) δης Θεόδωρος). Επανακαθορισµός τέλους ύδρευσης έτους 2013 . (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) Επανακαθορισµός τέλους καθαρ ιό- συνολικού εµβαδού 296,28 τ.µ. ιδιοκτησία ς Κυριακού Ελένης συζ. τητας – φωτισµο ύ έτους 2013. Αθανασίου τ.γ. ∆ηµητρίου – Παν. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχ ος, κ. Λιόσης Βάθη στ ην Π.Ε. Άνω και Κάτω ΛίΝικόλαος) Παράταση µισθ ωµάτων δη µοτικών µνης της δηµοτ ικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάµενος κτιρίων. (ΕΙ ΣΗΓ ΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) κ. Λιόσης Νικόλαος) Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολι∆ιαγραφές ποσών από β εβαιωµέ κού εµβαδού 121,00 τ.µ. ιδιοκτησίας νους χρηµατικούς καταλόγους Γεώργα Παναγιώτας συζ. Παναγιώτη λόγω 1) Μείωσης του αρχικού ποσού βάσε ι νόµων και διατάξ εων 2) τ.γ. Θωµά και Καλλιόπης Σοφού στην Π.Ε. Πανοράµατος της δηµοτικής ενό∆ιπλής καταχώρησης 3) ε ξόφλητητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : σης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, Προϊστάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) κ. Λιόσης Ν ικόλαος) Λήψη απόφασης για την εναρµόνι- Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 8,54 τ.µ. ιδιοκτησίας ση των τ ιµών Ζώνης για τις εκτός Γεώργα Παναγιώτας συζ. Παναγιώτη σχεδίου περιοχές κα ι τ ων τριών τ.γ. Θωµά και Καλλιόπης Σοφού στην ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίµνης της δηµοτιΦυλής σύµφωνα µε τις τιµές του Υκής ενότητας Άνω Λιοσίων. πουργείου Οικονοµικών. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ: (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Προϊστάµενος κ. ΧαµαλίΑντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) δης Θεόδωρος) Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης Καθορισµός αµοιβής δικηγ όρου Αθησυνολικού εµβαδού 32,40 τ.µ. ιδ ιονών, Θρασύβουλου Κάρλ ου, για την παράστασή του σε δικαστήρια, δυνάµει κτησίας Κολτσίδα Παναγιώτη στην της υπ’ αριθ. 8/2012 απόφασης Οικονο- Π.Ε. Πανοράµατος της δηµοτικής µικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδή- ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάµενος κ. µαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) Χαµαλίδης Θ εόδωρος) Καθορισµός αµοιβής δικηγ όρου ΑθηΑποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολινών, Βασιλείου Καµηλαράκη, για την παράστασή του σε δικαστήρια, δυνάµει κού εµβαδού 82,50 τ.µ. ιδιοκτησίας Καπράλου Μαρίας Μπρέµπου Αικατερίτων υπ’ αριθ. 12/2012, 173/2012,

νης και Μπρέµπου Παναγιώτη στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίµνης της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 161,10 τ.µ. ιδιοκτησίας Λιόση Αικατερίνης συζ. Πολυβί ου τ.γ. Στάµου Νικολάου και Αναστασίας στην Π.Ε. Ζωφριά ΙΙ της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 31,10 τ.µ. ιδιοκτησίας Αναστασοπούλου Ασηµίνας στην Π.Ε. Αγ. Ιωάννη της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 4,80 τ.µ. στην ιδιοκτησία του Λαµπρόπουλου Αθαν ασίου στην Π.Ε. Ζωφριά Ι της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) Επικύρωση της υ π’ αρ ιθ. 51/2013 απόφασης ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθµός Φυλής», περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 201 3, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττ ικής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιπρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Κατσίλας Κων/νος) Επικύρωση των υπ’ αριθ. 64/2013 & 65/2013 αποφάσεων ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθµοί Άνω Λιοσίων», περί έγκρισης απολογισµού του ν.π.δ.δ. οικονοµικού έτους 2011 & 2012 αντίστοιχα. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Παπαϊωάννου Κων/νος) Επικύρωση της υπ’ αριθ. 68/ 2013 απόφασης ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθµοί Άνω Λιοσίων», περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Παπαϊωάννου Κων/νος) Επικύρωση της υ π’ αρ ιθ. 28/2013 απόφασης ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισµού και Αθλητισµού «ΠΑΡΝΗΘΑ», περ ί αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013. ( ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Σκαµαντζούρας Κων/νος) Λήψη απόφασης για την τεκµηρίωση της αδυν αµίας εκτέλεσης µε ίδια µέσα του ∆ήµου, των εργασιών καθαρισµού φραγµένων φρεατών, αγωγών και διακλαδώσεων αποχέτευσης από φερτές ύλες, δυν άµει της αρ. 4/2012 τεχνικής µελέτης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 του Ν. 3979/2011. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήµαρχος κ. Μπρέµπος Αριστείδης) Ανάκληση της 149/2013 απόφ. ∆.Σ. και επικύρωση της υπ’ αριθ. 35/2013 απόφασης ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ζεφυρίου», περί τροποποίησης της αρ. 34/13 απόφασής του για τον επιµερισµό ειδικοτήτων για την υλοποίηση του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής». ΕΣΠΑ 2007- 2013. (ΕΙ ΣΗΓ ΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

Επικύρωση της υπ’ αριθ. 36/ 2013 απόφασης ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ζεφυρίου», περί λήψης απόφασης για ανανέωση της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (ΕΣΠΑ) έτους 2013 του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικοί Παιδικ οί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ζεφυρίου ∆ήµου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) Αναµόρφωση προϋπολογισµού, τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος και έγκριση της αρ. 95/ 2013 Τ.Μ. µε τίτλο «Επισκευή Κεντρικού Κτιρίου στο νέο εργοτάξιο του ∆ήµου Φυλ ής», προϋπολογισµού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυρι άκος) Έγκριση για τ ην παράταση προθε σµίας του έργου : «Έργα για την προσωρινή εγκατάσταση του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου στο Κ 854, Α.Μ. 33/2011». (ΕΙ ΣΗΓ ΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυρι άκος) Αίτηση για παράταση του έργου : «Κατασκευή οδικού δικτύου περιο χής Λίµνης, Α.Μ. Ζ1/ 2011». (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκ ος) Έγκριση της υπ.αριθµ. 27/ 13 τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΤ 139 ΚΑΙ 139Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ» (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυρι άκος) Έγκριση της υπ.αριθµ. 28/ 13 τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυρι άκος) Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 202,39 τ.µ. ιδιοκτησίας Κωνσταντοπούλου Κων/νας που βρίσκεται στην Π.Ε. Άνω & Κάτω Λίµνης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκ ος) Απευθε ίας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 419,13 τ.µ. ιδ ιοκτησίας Κουλουριώτ η Αναστ ασίου και Κουλουριώτη – Στέφου Έλλης που βρίσκε ται στο Πάρκο Πόλης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης του Σ.Ο.Ε.. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκ ος) Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 403,69 τ.µ. ιδιοκτησίας Κληρον. Λιόση Περικλή που βρίσκεται στο Πάρκ ο Πόλης της ∆ηµοτικής Ενότ ητας Άνω Λιοσίων, σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης του Σ.Ο.Ε. (ΕΙ ΣΗΓΗΤ ΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυρι άκος) Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 171/ 2010 απόφασης ∆.Σ. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 150 τ.µ. ιδιοκτησίας Καλλιρόης συζ. Νικολ άου Κυριακοπούλ ου που βρίσκεται στο

Πάρκ ο Πόλης της ∆ηµοτικής Ενότ ητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 232/ 2010 απόφασης ∆.Σ. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 361,90 τ.µ. ιδιοκτησίας Κοκκοράκ η Κων/νου, Κοκκοράκ η Μαρίας και Κοκκοράκ η Αλέξανδρου που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της ∆ηµοτικής Ενότ ητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυρι άκος) Απευθε ίας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 915,24 τ.µ. ιδ ιοκτησίας ∆αλακούρα Ευθυµία ς και Συµεωνίδη Γεωργίου που βρίσκετα ι στο Πάρκο Πόλης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιο σίων, σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης του Σώµατος Ορκωτ ών Εκτιµη τών. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκ ος) Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων α) εµβαδού 402,39 τ.µ. και β) 157,01 τ.µ. ιδιοκτησίας Λιάκου Παντελή που βρίσκονται στο ΟΤ 154 (Τοµέας Γ) στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής, σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης του ΣΟΕ. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ: Αν. ∆ήµαρχ ος κ. Χατζηλέρης Κυρι άκος) Υποβολή αιτήµατος προς το ΣΟΕ για την απευθείας αγορά ακινήτου εµβαδού 747,30 τ.µ. ιδιοκτησίας Σύρµα Αλέξανδρου του Αναστασίου και ∆άφνης χήρας Γρηγορί ου ∆εληµπαλταδάκ η το γένος Αναστασίου και Μαρίας Σύρµα που βρίσκεται στο ΟΤ 18 στην Π.Ε. Κέντρου στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυρι άκος) Υποβολή αιτή µατος προς το ΣΟΕ για την απευθε ίας αγορά ακινήτου ιδιοκτησία ς Κωνσταντίνου ∆ηµη τρίου που βρίσκετ αι στο ΟΤ 6 1α στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ: Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυρι άκος) Αναγκαιότητα της κρίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την απευθείας αγορά των ακινήτων Καµπόλη Ισίδωρου και Καµπόλη Σπυρίδωνα στη θέση «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος», Πεντσιούδη Ηλία στην Π.Ε. Αγ. Ιωάννη, Ζάβαλη Σταµατίνας στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίµνης, ως τα µοναδικά κατάλληλα για την δηµιουργία κοινόχ ρηστου χώρου. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκ ος) Καταγραφή και οικονοµική αποτίµηση ζηµιών στο υπόγειο ιδιοκτη σίας της κας Καλανίδου Κυριακής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) Καταγραφή ζηµιών στο υ πόγειο ιδιοκτησία ς του κ. Καµπόλη Κων/ νου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυρι άκος) Καταγραφή και οικονοµική αποτίµηση ζηµιών στο υπόγειο ιδιοκτησίας του κ. Μπάκωση Ανδρέα. (ΕΙΣΗΓ ΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυρι άκος) .


7

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΤΕΙ

Σεµινάριο για µαθητές σήµερα

στο Elefsina Hotel

Μικροί και µεγάλοι ζωγράφοι της Μάνδρας δηµιούργησαν τα δικά τους αριστουργήµατα Με επιτυχία η έκθεση ζωγραφικής του Εικαστικού Εργαστηρίου ∆ηµοτικού Οργανισµού στο κτίριο Μπουµπούση

Τίτλος: «Προσομοίωση Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων»

Μ

ια επίκαιρη αλλά και ενδιαφέρουσα ανοιχτή ενηµερωτική εκδήλωση για όλου ς τους γονείς και µαθητές της Ελευσίνας, διοργανώνει το φροντιστήριο «Άνωση » του κ. Ντάφλου Χρ. σήµερα 27 Ιουνίου στο χώρο του Elefsina Hotel στην Ελευσίνα και ώρα 6.00 µ.µ. Θέµα του: «Προσοµοίωση Συµπλήρωσης του Μηχανογραφικού ∆ελτίου 2013» καθώς και τα νέα δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί στην αγορά εργασίας και στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας. Επισηµαίνουµε ότι ο εισηγητής της εκδήλωσης θα είναι ο υπεύθυνος προγραµµάτων συµβουλευτικής και διευθυντής του εκπαιδευτικού κόµβου edu4u κ. Απόστολο ς Κουτρουµπέλης. Σύµφωνα µε το δελτίο Τύπου του διοργανωτή κ. Ντάφλου: «Είναι γνωστό πως η συµπλήρωση των µηχανογραφικών που θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά περί τα τέλη Ιουνίου, αποτελεί την κορύφωση µιας πολυετούς διαδικασίας, διαδικασίας µέσα από την οποία καλούνται οι υποψήφιοι να κάνουν καθοριστικές επιλογές οι οποίες θα χαράξουν την παραπέρα πορεία τους. Θα πρέπει να τονιστεί πως µε µια βεβιασµένη συµπλήρωση µηχανογραφικού, διακυβεύονται κόποι, αγώνες ζωής αλλά και βέβαια αρκετά έξοδα και προβάλλει εποµένως επιτακτική η ανάγκη για διεξοδική ενηµέρωση. ενηµέρωση Ειδικότερα φέτος λόγω του σχεδίου «Αθηνά» και των πολλαπλών αλλαγών, έχουµε σηµαντική µεταβολή στον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας και έχει διαµορφωθεί πλέον µιας εντελώς νέα πραγµατικότητα στο χώρο της Γ/θµιας εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στις σπουδαστικές και επαγγελµατικές επιλογές των υποψηφίων. Η εκδήλωση θα έχει το χαρακτήρα βιωµατικού σεµιναρίου το οποίο αφορά στους µαθητές όλων των τάξεων λυκείου και κατά τη διάρκειά του θα έχουν την ευκαιρία να συµπληρώσουν δοκιµαστικά µηχανο γραφικά δελτία τα οποία θα διανεµηθούν ειδικά για το σκοπό αυτό. Επίσης να σηµειωθεί πως για πρώτη φορά οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα, να αξιοποιήσουν µε τη βοήθεια των φρο ντιστηρίων τους, ειδικά διαδικτυακά συστήµατα προσοµοίωσης και να µπουν στη διαδικασία της συµπλήρωσης του µηχανογραφικού από πριν, ώστε νε ανώδυνο τρόπο να εγερθούν έγκαιρα τα ερωτήµατα και να αναδειχθούν τα τυχόν σφάλµατα και οι λανθασµένες επιλογές. Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του βιωµατικού, θα γίνει παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού 2013 και της µεθοδολογίας συµπλήρωσής του, θα αναδειχθούν οι παγίδες, οι έξυπνες επιλογές, τα µυστικά του και θα υποδειχθούν τα συνηθέστερα λάθη µέσα από τα µηχανογραφικά που ήδη θα έχουν συµπληρώσει οι µαθητές. Επιπλέον θα γίνει αναφορά στα κριτήρια επιλογής επαγγέλµατος, στις προοπτικές των επαγγελµάτων στην ελληνική αγορά εργασίας υπό την παρούσα οικονοµική συγκυρία ανά επιστηµονικό πεδίο, στα επαγγελµατικά δικαιώµατα και τις ανατροπές που έχουν γίνει, στις ειδικές κατηγορίες, στις βάσεις εισαγωγής, στις δυνατότητες για µετεγγραφές αλλά και στις ευκαιρίες για σπουδές στην Κύπρο. Θα ακολουθήσει τέλος ανοιχτή συζήτηση µε το κοινό.» κοινό.» Τέλος πληροφορίες για γονείς και µαθητές για το σεµινάριο στο 2105561269.

Με µεγάλη επιτυχία έγινε η έκθεση ζωγραφικής του Εικαστικού τµήµατος του Εργαστηρίου Πολιτισµού και Τεχνών του ∆ΟΚΑΠ η οποία έγινε στο κτίριο Μπουµπούση που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Μάνδρα. Όπως σηµειώνει ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας : «Με εργαλεία τα πινέλα, τα χρώµατα, τη φαντασία και το ταλέντο οι µαθητές του Εικαστικού Εργαστηρίου κατάφεραν να προκαλέσουν τον θαυµασµό όλων των παρευρισκοµένων. Η καλλιέργεια του νου και η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών του κάθε µαθητή ξεχωριστά, µέσω µιας κοινής γλώσσας που έχει ως µέσο

τη διαφορετικότητά τους συνυπάρχουν αρµονικά και συνθέτουν ένα µεγάλο καµβά, υπενθυµίζοντας σε όλου ς µας ότι η Τέχνη είναι ένας τόπος συνάντησης όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικιών, διαφορών, αντιθέσεων.» αντιθέσεων Να σηµειώσουµε ακόµη ότι η φαντασία και το ταλέντο των µαθητών, µικρών και µεγάλων, καθώς και η εξαιρετική δουλειά της ταλαντούχου δασκάλας, κ. Χριστίνας Πουλιάσης ήταν το απάνθισµα της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας εκθέσεως. Να τονίσουµε ότι κατά τα εγκαίνια τίµησαν µε την παρουσία τους ζωγραφικούς και σχεδιαστι- την έκθεση ο Πρόεδρος του ∆ηµοκούς κανόνες είναι η κύρια επιδί- τικού Συµβουλίου, κ. Γ. Σαµπάω ξη και ο βασικός στόχος του ερνης, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεγαστηρίου. δρο ς του ∆ΟΚΑΠ, κ.κ. ∆. ∆ουδέγαστηρίου Μικροί και µεγάλοι µαθητές δησης και Π. Τσάµος και ο ∆ηµοτιµιούργησαν έργα τα οποία, παρά κός Σύµβου λος κ. Μ. Βασιλείου.


8

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

ΑΠΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΟΣΟΙ ∆ΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ…

ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ…ΚΑΤΑ∆ΙΩΞΗ ΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ! Εν ώ δεν δίν ον ται µ εγάλ α δάν ει α, και όσ α δί ν ον ται είν αι µ ε το σ ταγον όµ ετρο του ς απ ειλ ούν µ ε κυ ρώσ ει ς γι ατί δεν «έκοψ αν τον λ αι µ ό» του ς για ν α κάν ουν αλλαγές πολλών δεκάδων χιλιάδων Ευρώ σ τα πτηνοτροφεί α τους….

Ε

ν µέσω δραµατικής οικονοµικής κρίσης που πλήττει τις τοπικές οικονοµίας της ∆υτικής Αττικής µε χ ιλιάδες άνεργους, το Ελληνικό Κράτος και η Ε.Ε. πιέζουν ασφ υκτικά γ ια καταιγ ιστικές αλλαγ ές. Α λλαγ ές όµω ς που δεν είν αι απλά µεταρρυθµίσεις καν όνων, αλλά γ ια τις οποίες απαιτούν ται πολλές δεκάδες χιλιάδες Ε υρώ από κάθε επαγγ ελµατία ξεχω ριστά. Συνολικά απαιτούνται αρκετά εκατοµµύρια Ευρώ, σε µια περίοδο που οι τράπεζες λόγω κρίσης δεν δίνουν παρά ελάχ ιστα ποσά δανείων και αυτά µε το σταγονόµετρο. Τώ ρα «πυρά» της εφ αρµογ ής καν όνων, δέχον ται οι πτην οτρόφ οι των Μ εγ άρων , καθώ ς η περίοδος αλλαγ ής κλω βών ω οτοκίας στα πτην οτροφ ία τους έληξε στις 15 Ιουν ίου οριστικά, µε αποτέλεσµα και αυτός ο κλάδος της οικον οµίας της περι οχή ς ν α κιν δυν εύει µε µερι κή τουλάχι στον κατάρρευση. Και πώ ς ν α µην κιν δυν εύει άλλω στε ν α καταρρεύ σει όταν ο κάθε πτην οτρόφ ος θα πρέπει ν α διαθέ σει δε κάδ ες χιλιάδες Ε υρώ γ ια ν α βάλει ν έους κλω βούς ω οτοκίας στα πτην οτροφ ία, ώ στε οι κότες ν α έχουν δυν ατότητα άν ετου αµµόλουτρου! Π ω ς θα

βρεθούν όλοι αυτοί οι πόροι που απαιτούν Κράτος και Ε .Ε . «εδώ και τώ ρα» όταν η οικον οµική κρίση έ χει βουλιάξει τα πάν τα; Το µόν ο σίγ ουρο είν αι πω ς Κράτος και Ε .Ε . µεθοδε ύουν δυν αµικά την διάλυση εν ός κλάδου, ο οποίος α ποτελεί πηγ ή ζω ής γ ια τα Μ έγ αρα και τους κατοίκους τους, κα θώ ς η αν εργ ία έχει ήδη β ουΦωτό αρχείου λιάξει τα πάν τα. Ε ίν αι αδιαν όητο µε τέτοια κρίση και έλλει ψη ρευστότητας ν α απαιτούν αλλαγ ές τεράστιων ποσών , που ουδέποτε φ ρόντισαν ν α στηρίξουν µε επιδότηση. ∆ εν λέει κανείς να µην ισχ ύει η «βελούδινη νοµοθεσία» γ ια τις κότες, όµως δεν µπορεί να εφ αρµοστεί µε τέτοια ασφ υκτικά χρον οδιαγ ράµµατα, όσο και ν α ισχυρίζονται ότι έπρεπε ήδη ν α είχαν γ ίν ει τέτοιες αλλαγ ές. Το ερώ τηµα είν αι πότε ν α είχαν γ ίν ει και µε τι χρήµατα, όταν η Ελλάδα από το 2009 οδεύει χρηµατοπιστω τική κρίση σε όλα τα επίπε δα…; Ό ταν δεν δίν ον ται

ξεκινά κυρώ σεις σε έν αν κλάδο που παράγ ει και στηρίζει την Ε λλην ική Ο ικον οµία, εκτός αν θέλει η κυβέ ρν ηση απλά ν α παίζει «κα κός π ατριός» θέλον τας ν α διαλύσει ότι απέµε ιν ε όρθιο. Ε πίσης είν αι γ ελοίο ενώ εν τοπίζονται µπιφτέκια από άλογ ο ή τάρτες από κόπραν α, ν α καθίσταται θέµα κυρώ σεων το αµµόλουτρο της κότας… Ο ∆ ήµος Μ εγ αρέων προκειµένου να ενηµερώ σει προειδοποιεί ότι οι πτηνοτρόφ οι που δεν έχ ουν κάνει αλλαγές στα κλουβιά, απειλούνται ανοικτά µε κυρώ σεις! Αναφ έρει η ενηµερωτική ανακοίνω ση του ∆ ήµου: «Α πό το Γραφ είο Αγ ροτικής Αν άπτυξης επαρ κή δάν εια αλλά «ψί χουλα » και αυτά του ∆ήµου Μ εγ αρέων , αν ακοινών εται µε χίλια ζόρι α; στους πτην οτρόφ ους αυγ οπαραγωγ ούς Η πτην οτροφ ία στα Μ έγ αρα είν αι κιν ητήρι- του ∆ήµου Μ εγ αρέων ότι, η τελική ηµεροα δύν αµη γ ια την τοπική οικον οµία, πρέπ ει µην ία αλλαγ ής των συµβατικών κλω βοτόσο η κυβ έρν ηση όσο και Ε .Ε . ν α παραστοιχιών έληξε στις 15/06 /2013. τείν ουν τον χρόν ο της κατασκευής των ν έων κλω βών, ώ στε ο κάθε πτην οτρόφ ος Ό σοι πτην οτρόφ οι εξακολουθούν ν α διατηρούν όρν ιθες σε συµβ ατικούς κλω βούς ν α έχει δυν ατότητα ν α µαζέψει έν α σω ρό δεν θα µπορούν πλέον ν α σηµαίν ουν τα λεφτά, γ ια αλλαγ ές. αυγ ά και ν α τα διαθέτουν στην αγ ορά και Π οσά 70, 100 ή 200.000 Ε υρώ δεν µαζεύονται σήµερα, και αυτό το γνω ρίζει ακόµη υποχρ εούν ται ν α τα διαθέτουν σε εγ κεκριµέν ες εγ καταστάσεις θερµι κής ε πεξεργ ασίκαι έν ας µω ρός αν όητος… ας. Θα ήταν τέλος τουλάχ ιστον άθλιο και απολύτως αυτοκαταστροφ ικό αυτή η Στους παραβάτες θα επιβάλλον ται οι κυρώ σεις του άρθρου 23 του Ν . 2538/1997.» χώ ρα που πασχίζει να επιβιώ σει να

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr


Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΓΕΨΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ

Τα λαµπερά «αστέρια» του ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Μάνδρας ζωντάνεψαν τον Ελληνικό Κινηµατογράφο

«Με ένα πανόραµα Ελλην ικού Κινηµατογράφου έκλεισαν τη φετινή σχολική χρονιά και υποδέχτηκαν το καλοκαίρι οι µικροί µαθητές του ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Μάν δρας την Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013. Ο Θερινός Κινηµατογράφος «ΑΣΤΡΟΝ» γέµισε µε «αστέρια» που απόδωσαν σκηνές από ελλην ικές ταιν ίες. Γνωστά κιν ηµατογραφικά τραγούδια, σκηνές και διάσηµες «ατάκες» αποδόθηκαν από τους µικρούς ταλαντούχους ηθοποιούς που ενθουσίασαν και κατέπληξαν το πλήθος των παρευρισκοµένων. Μέσα σε µια χαρούµενη, καλοκαιρινή και κεφάτη ατµόσφαιρα τα παιδιά και οι δασκάλες τους πρόσφεραν ένα αξέχαστο βράδι.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας κ. Γ. ∆ρίκος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλ ίου κ. Γ. Σαµπάνης, ο Αντιδήµαρχος κ. Π. Κολοβέντζος ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ κ.κ. ∆. ∆ουδέσης και Π. Τσάµος, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, κ. Γ. Λ ινάρδος, η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλ ίου Μάνδρας, κ. Φ. Ρεντούµη, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, κ.κ. Μ. Βασιλείου, Π. Τσιρώνης, Α . Μίλ ιου.»

9


10

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

Άνοιγµα προς τους δηµότες της Νέας Περάµου

από τον συνδυασµό «Ενεργοί Πολίτες» Πολίτες»

Έ

γινε πρι ν λίγες µέρες στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου η εκδήλωση παρουσίασης της διακήρυξης θέσεων του ∆ηµοτικού Συνδυασµού «Ενεργοί Πο λίτες» λίτες» Μεγάρων και Νέας Περάµου. Περάµου Ο επικεφαλής κ. ∆έσκος έκανε ανάλυση των θέσεων του ∆ηµοτικού Συνδυασµού τόσο εν όψει των νέων ∆ηµοτικών Εκλογών, µε βάση τις ανάγκες και τα προβλήµατα του ∆ήµου Μεγαρέων, τα προβλήµατα της Νέας Περάµου, ασκώντας παράλληλα την δική τοποθέτηση έναντι της ∆ηµοτικής Αρχής. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο συναντήσεων µε δηµότες, προκειµένου ο συνδυασµός να κάνει άνοιγµα στην κοινωνία µε τις ιδέες του.

20 Εκατοµµύρια Ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την ανέγερση του νέου Γηπέδου της ΑΕΚ

Σ

τηρίζει η Περιφέρεια Αττικής την ανέγερση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, ένα θέµα ανοικτό εδώ και αρκετά χ ρόνια, καθώς το γήπεδο κρίθηκε απολύτως ακατάλληλο µετά τον σεισµό της Πάρνηθας το 1999 και µετά κατεδαφίστηκε. Από τότε το θέµα αυτό παραµένει σε εκκρεµότητα, καθώς τα απαραίτητα κονδύλια ήταν δύσκολο να βρεθούν. Η Περιφέρεια σε µια προσπάθεια ενεργούς στήριξης θα διαθέσει το ποσό των 20 εκατοµµυρίων Ευρώ, το οποίο είναι ένα καλό ποσό για να βοηθηθεί η αν έγερση. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, µεταξύ άλλων επισήµαν ε: «Ως Νοµάρχ ης Αθηνών είχ α υποσχεθεί ότι θα συµβάλλαµε µε κάθε τρόπο στην ανέγερση του γηπέδου της ΑΕΚ ∆εν ήταν µια απλή υπόσχ εση, αλλά δέσµευση την οποία αποδεικνύουµε σήµερα Τα 20 εκατοµµύρια Ευρώ δεν είναι επαρκές ποσό, για αυτό πρέπει να συνδράµει η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και η Ερασιτεχνική ΑΕΚ. Το έργο µπορεί να γίν ει µε Σ∆ΙΤ.» Αναφορικά θέµα ενηµερώνει το Γραφείο Τύπου της Π εριφέρειας Αττικής: «Τη βούλησή της να συνδράµει το ∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και την Ερασιτεχνική ΑΕΚ για την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ, συµµετέχοντας µε το ποσό των 20 εκατοµµυρίων Ευρώ, εξέφρασε σήµερα η Περιφέρεια Αττικής. Κατά τη διάρκεια προηγούµενης συν εδρίασης του Π εριφερειακού Συµβουλίου εγ κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, η τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η αύξηση της πίστωσης για το έργο της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ, φτάνοντας το ποσό των 20 εκατοµµυρίων Ε υρώ.» Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τόνισε: «Ε παν έρχοµαι σήµερα σε ένα σηµαντικό ζήτηµα, για το οποίο είχα ήδη δεσµευθεί ως Ν οµάρχης Αθηνών. Είχαµε υποσχεθεί ότι θα συµβάλλουµε µε κάθε δυνατό τρόπο στην ανέγερση του νέου γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια. Όσα είχα πει τότε δεν ήταν απλώς µία υπόσχεση. Ήταν µία δέσµευση την οποία τηρούµε και ως Αιρετή Περιφέρεια και ερχόµαστε σήµερα να το αποδείξουµε. Η οµάδα της ΑΕΚ, ένα ιστορικό προσφυγικό σωµατείο, µε πολυπληθή µάζα οπαδών, βαθύ κοινωνικό και ιδεολογικό υπόβαθρο, αφού αντιπροσωπεύει τους Έλληνες πρόσφυγες της Μ ικράς Ασίας και τις χαµένες πατρίδες, κά-

νει σήµερα µία µεγάλη προσπάθεια να ξεφύγει από το τέλµα στο οποίο είχ ε πέσει, ή µάλλον την είχ αν σπρώξει! Π αράλληλα, θέλω να τονίσω ότι ο χώρος του παλαιού γηπέδου της ΑΕΚ στη Ν έα Φιλαδέλφεια είναι ένα το ορόσηµο της ευρύτερης περιοχ ής και περιέχει ένα ιδιαίτερο και δυνατό συµβολισµό που δεν θέλουµε και δεν πρέπει να αγνοήσουµε. Ενδεχόµεν η κατασκευή ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου στη Ν έα Φ ιλαδέλφεια θα βοηθήσει στην αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής, αφ ού θα αποτελέσει πόλο αθλητικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Το ποσό των 20 εκατοµµυρίων Ευρώ δεν είναι επαρκές για την κατασκευή του συνόλου του έργου, γι’ αυτό και ζητούµε τη συνδροµή της Γ ενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, του ∆ήµου Νέας Φ ιλαδέλφειας και της ερασιτεχνικής ΑΕΚ προς αυτή την κατεύθυνση.

Το έργο µπορεί να υλοποιηθεί µε τη µορφή της σύµπραξης ∆ηµοσίου - Ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) και την αξιοποίησή του για αθλητικούς σκοπούς. Πιθανόν να χρειαστούν και πρόσθετες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Σε κάθε περίπτωση εµείς, θα προχωρήσουµε µόνο µε εξασφαλισµένη την τήρηση της νοµιµότητας σε κάθε επίπεδο, και µε πλήρη έλεγχο όλων των συµβάσεων που θα χρειαστούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Π εριµένουµε από το ∆ήµο Ν. Φ ιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας αλλά και από την Ερασιτεχνική ΑΕΚ συγκεκριµένη πρόταση µε ώριµη µελέτη που να προσδιορίζει το κόστος, προκειµένου να υπάρξουν ουσιαστικότερες ενέργειες, υπό την αίρεση που έχω κατ’ επαν άληψη θέσει, η µελέτη και ο σχεδιασµός να µην αντιπαρατίθενται µε χω ροταξικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Έχουµε χρέος να διαφυλάξουµε την ιστορική µας µνήµη και την κληρονοµιά που µας έδωσαν οι απερχ όµενες γενιές, και να την παραδώσουµε ακέραιη στους νεότερους από εµάς. Μ έσα στη µιζέρια των καιρών, δεν µπορούµε να αφήσουµε στο περιθώριο τον αθλητισµό, την προστασία της νεότητας και τα πρότυπα που πρέπει να καλλιεργήσουµε. Ο αθλητισµός δεν είναι είδος πολυτελείας. Είναι αναγκαιότητα».

Λεωνίδας Γ. Γκίβαλος Χηµικός Μηχανικός

Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -Απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, µυοκτονίες -Πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισµού -Τεχνικός ασφαλείας Έδρα: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 68, ΑΘΗΝΑ Υποκ/µα :ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Τηλ: 2296033787-2105220437-6932433577 Ε-mail:himikos@otenet.gr

Γεγονότα 1822: Ο Κυριακούλης Μαυροµιχάλης, επικεφαλής µικρής δύναµης Μανιατών, και ο Ιωάννης Ραζηκότσικας µε Μεσολογγίτες (όλοι µαζί περίπου 600 άνδρες) αποβιβάζονται στις Ηπειρωτικές ακτές, µε σκοπό να ενισχύσουν τους στενά πολιορκηµένους στην Κιάφα Σουλιώτες. 1912: Με την εγκύκλιο 1262/9890 « Περί εξοµοιώσεως των γυµναστών προς τους λοιπούς λειτουργούς µέσης εκπαιδεύ σεως» επιχειρείται η αύξηση του κύρους της γυµναστικής, αφού σύµφωνα µε τον Ιωάννη Χρυσάφη ούτε 500 µαθητές από τους 30.000 δεν πηγαίνουν στα γυµναστήρια. 1929: Ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, µε σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος « Περί συστάσεως και λειτουργ ίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος», η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 4332/1929. 1947: Το ΚΚΕ ανακοινώνει κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Γαλλικού Κοµουνιστικού Κόµµατος στο Στρασβούργο τη δηµιουργία « προσωρινής δηµοκρατική κυβέρ νησης» στα βουνά. 1969: Ξεσπούν επεισόδ ια µεταξύ αστυνοµίας και οµοφυλοφίλων στο µπαρ Stonewall της Νέας Υόρκης. Οι αντίδραση των θαµώνων θεωρήθηκε ορόσηµο στην ιστορ ία του οµοφυλοφιλικού κινήµατος και η 27η Ιουνίου καθιερώθηκε έκτοτε ως Παγκόσµια Ηµέρα Οµοφυλόφιλης Υπερηφάνειας. 1969: Η χούντα υποχρεώνει σε παραίτηση τον πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, Μιχαήλ Στασινόπουλο, µετέπειτα Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Γεννήσεις 1850: Λευκάδιος Χερν, λευκαδίτης συγγραφέας, που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία µε το όνοµα Γιακούµο Κοϊζούµι και µε τα βιβλία του έκανε γνωστή στη ∆ύση τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. (Θαν. 26/9/1904) 1941: Κριστόφ Κισλόφσκι, πολωνός σκηνοθέτης του κινηµατογράφου. (Μπλε, Κόκκινη, Λευκή Ταινία) (Θαν. 13/3/1996) 1947: Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, έλληνας αθλητής του στίβου και πολιτικός µε το κόµµα της Ν∆. Θάνατοι 1638: Κύριλλος Λούκαρις, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, που απαγχονίστηκε από τους Τούρκους επειδή τον υποψιάζονταν ότι ετοίµαζε εξέγερση των υπόδουλων ρωµιών. (Γεν. 1572) 1951: Κωνσταντίνος Σισµάνογλου, µεγαλοεπιχειρ ηµατίας από την Κωνσταντινούπολη. (Σισµανόγλειο) (Γεν. 1857) 1999: Γεώργιος Παπαδόπουλος, στρατιωτικός, πρωτεργάτης της χούντας των συνταγµαταρχών το 1967. (Γεν. 5/5/1919)


11

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής:

∆ιήµερο εκδηλώσεων

σχολικών δραστηριοτήτων

Ό

πω ς µας ενηµέρωσαν από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ υτικής Αττικής : «Την Τρίτη 18/6 και την Τετάρτη 19/6/2013 η ∆ιεύθυν ση ∆ευτεροβάθµιας Ε κπαίδευσης ∆υτικής Αττικής µέσω των Υπευθύνων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων πραγ µατοποίησε διήµερη εκδήλω ση προβολής και παρουσίασης των προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν από τα Γυµν άσια και τα Λύκεια της περιοχής µας κατά το τρέχον σχολικό έτος. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου Ελευσίνας. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους η Αντιπεριφ ερειάρχης της Π εριφ ερειακής Εν ότητας ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου η οποία έδω σε τα συγ χαρητήρια γ ια τη διοργ άνω ση και τις εργασίες των µαθητών, οι σχολικοί σύµβουλοι της περιοχής ∆υτικής Αττικής, εκπρόσω ποι του Υπουργ είου Π αιδείας, εκπαιδευτικοί, µαθητές και γ ονείς και ο ∆/ν της της ∆ευτεροβάθµιας Ε κπ/σης ∆υτικής Αττικής κ.

Αργ ύριος Α ργυρίου, Ο ι σχ ολικές δραστηριότητες στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση χωρίζονται σε πέντε τοµείς: α) Αγωγή Υγ είας, β) Π εριβαλλοντική Ε κπ/ση, γ ) Π ολιτιστικά Θ έµατα, δ) Αγωγή Σταδιοδροµίας και ε) Συµβουλευτικός Σταθµός Ν έων. Ο κάθε τοµέας έχει έναν /µία υπεύθυν ο/ η ο/η οποίος/α συντονίζει, οργ ανώνει και υποστηρίζει τα εκπαιδευτικά προγ ράµµατα της αρµοδιότητάς του/της. Τα εκπαιδευτικά προγ ράµµατα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σχολικού έτους από οµάδα µαθητών 15-30 ατόµων µε την καθοδήγηση 1-2 εκπαιδευτικών. Στα Γυµνάσια και στα Λ ύκεια τα συγκεκριµένα προγράµµατα πραγµατοποιούνται εκτός ωρών διδασκαλίας και χωρίς καµία επιπρόσθετη αµοιβή για τους εκπαιδευτικούς ή τους µαθητές. Το κίν ητρο είν αι το αίσθηµα της δηµιουργ ίας, της συν εργασίας και ο εθελοντισµός. Η θεµατολογία που πραγµατεύονται είναι µεγ άλη και αφ ορά σε όλους τους τοµείς της υγείας, στον πολιτισµό, στο περιβάλλον και στον επαγγελµατικό προσαν ατολισµό. Στη συγ κεκριµέν η εκδήλω ση προβλήθηκε µέρος των δράσεων που έγιν αν στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Ε κπαίδευσης ∆υτικής

Αττικής κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Ε ιδικότερα παρουσιάστηκαν αποσπάσµατα από θεατρικές παραστάσεις µαθητών/τριών, η µέθοδος της διαµεσολάβησης µεταξύ των συν οµηλίκων η οποία εφ αρµόζεται σε πέντε σχολεία της ∆υτικής Αττικής, προγράµµατα σχετικά µε τη διατροφή, τη σηµασία της και τα βιολογικά τρόφιµα. Π ροβλήθηκαν σχολικές εφ ηµερίδες και απόσπασµα ντοκιµαντέρ για την προστασία των αδέσποτων ζώων. Τραγούδια ερµήν ευσε µαθητικό µουσικό συγ κρότηµα. Π αρουσιάστηκαν πανεπιστηµιακά τµήµατα και επαγγέλµατα στο πλαίσιο της αγωγής σταδιοδροµίας, αλλά και δράσεις για το περιβάλλον, όπως η δηµιουργία σχ ολικού λαχανόκηπου, προγράµµατα για τις ανθρώπινες σχέσεις και πολλά άλλα εξαιρετικού ενδιαφ έροντος. Έτσι επιτεύχθηκε επιβράβευση και ηθική ικαν οποίηση µαθητών /τριών αλλά και των εκπαιδευτικών γ ια όλη αυτήν την προσπάθεια που έχουν καταβάλει και την αν ιδιοτελή εργ ασία που έχουν προσφ έρει. Αναµφίβολα, χρειάζεται ν α εξάρουµε τέτοιες προσπάθειες των εκπαιδευτικών και των µαθητών/ τριών αλλά και ν α τους ευχαριστήσουµε, οι οποίοι σε καιρούς δύσκολους για τη παιδεία µας αγωνίζονται, κουράζονται και τελικά επιτυγ χάν ουν να δώ σουν έν α αξιοθαύµαστο αποτέλεσµα.»


12

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-Ψ1Ζ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «οικοδοµικών υλικών» συνολικής προϋπολογιζόµενης 2.677, 88 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΤΡΙΤΗ 24/09/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ∆ΕΥΤΕΡΑ,23/09/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-Τ∆6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» (CPV 24322500-2) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια οινοπνεύµατος συνο λικής προϋπολογιζόµενης 1. 500 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΕΜΠΤΗ 31/10/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ,30/10/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-ΥΩΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ» (CPV 22820000-4) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «εντύπων» συνολι κής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 23. 374, 50 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 01/11/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΠΕΜΠΤΗ, 31/10/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-ΟΓ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣ ΣΩΡΕΥΤΩΝ» (CPV 31430000-9) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την «η λεκτρικών συσσωρευτών» συ νολικής προϋπολογιζόµενης 10.102, 40 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/12/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΠΕΜΠΤΗ,12/12/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-ΟΤΚ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΛΑΤA ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (CPV 24314000-8) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «ΑΛΑΤA ΜΕΤ ΑΛΛΩΝ» συ νολικής προϋπολογιζόµενης 7.466, 10 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ∆ΕΥΤΕΡΑ 25/11/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,22/11/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-74Χ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΛΑΤΙΟΥ» (CPV 15872400-5) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «αλατιού» συνολικής προϋπολογιζόµενης 4.884, 99 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΠΕΜΠΤΗ,19/12/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-ΓΧΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ» (CPV 33141640-8) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «παροχετεύσεων» συνο λικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 13. 168,29 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΕΜΠΤΗ, 05/09/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ, 04/09/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-ΖΞΨ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤ ΩΝ» (CPV 19520000-7) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «πλαστικών προϊόντω ν» συ νολικής προϋπολογιζόµενης 12.529,12 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ∆ΕΥΤΕΡΑ 11/11/13 και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,08/11/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-Ζ51 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΟΥΧΙΣΜ ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV 18110000-3) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια ‘ ρουχισµού επαγγελµατικής χρήσης ΄ συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 10.154, 95 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΕΜΠΤΗ, 07/11/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ, 06/11/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-ΕΒΚ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ» (CPV 31711140-6) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «ηλεκτροδίων» συ νολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 18.821, 52 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29/11/13, και ώρα 11.00π.µ. Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΠΕΜΠΤΗ, 28/11/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-7Υ3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ» (CPV 33199000-1) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «ιατρικού ρουχισµού» συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 10. 593,10 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΕΜΠΤΗ, 12/09/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ, 11/09/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-ΧΒ3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «‘ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ» (CPV 30192300-4) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «µελανοταινιών» συνο λικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 20.680, 67 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30/08/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΠΕΜΠΤΗ, 29/08/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-74Χ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» (CPV 34913000-0) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια ’διαφόρων ανταλλακτικώ ν’’ συνολικής προϋπολογιζόµενης 37. 292,13 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ∆ΕΥΤΕΡΑ 16/12/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,13/12/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-ΙΒΦ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «απολυµαντικών» συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 17.374, 53 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ∆ΕΥΤΕΡΑ , 30/09/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27/09/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-ΣΧ2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 39831200-8) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια ‘απορρυπαντικών΄ συ νολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 19. 255,65 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΤΕΤΑΡΤΗ, 28/08/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΤΡΙΤΗ, 27/08/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-ΦΧ∆ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «σάκοι για ούρα» συνολικής προϋπολογιζόµενης 22.000 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΕΜΠΤΗ 05/12/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ,04/12/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-Τ 3Χ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤ ΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚA» (CPV 33141000-0) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «µη χηµικά ιατρικά αναλώσιµα υλικά µιας χρήσεως και αιµατολογικά αναλώσιµα υλικά» συ νολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 52.346, 25 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΕΜΠΤΗ, 26/09/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ, 25/09/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-6ΘΨ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ «ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ» (CPV 79930000-2) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για «ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ» συνολικής προϋπολογιζόµενης 10.040, 47 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ∆ΕΥΤΕΡΑ 23/12/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,20/12/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ


13

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

Αποκαθίσταται επιτέλους «Αυτό το καλοκαίρι είναι η τοπική συγκοινωνία δικό μας» στην Ελευσίνα Ασπρόπυργος- Νεόκτιστα Ευρεία σύσκεψη παρουσία ∆ηµάρχου, Αστυνοµικών Αρχών, ∆ιοίκησης και Σωµατείου Εργαζοµένων «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» Α.Ε.» (ΟΣΥ Α.Ε.), και Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Ασπροπύργου ο ζήτηµα της πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας της λεωφορειακής γραµµής Ασπρόπυργος – Νεόκτιστα, στα ήταν το αντικείµενο ευρείας σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο Ασπροπύργου, µεταξύ του ∆ήµου, των Αστυνοµικών Αρχών, της ΟΣΥ Α.Ε. και των εργαζοµένων της. Τις «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», εκπροσώπησε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας κ. Γιάννης Οικονόµου, επικεφαλής αντιπροσωπείας της ∆ιοίκησης, ενώ στη σύσκεψη παρέστη και αντιπροσωπεία των εργαζοµένων, καθώς και της εθελοντικής οµάδας πολιτικής προστασίας Ασπροπύργου, υπό τον κ. ∆ηµήτριο Βλαχαντώνη. Από την πλευρά των Αστυνοµικών Αρχών, παρόντες ήταν οι ∆ιοικητές των τριών τµηµάτων του Ασπροπύργου, (Αστυνοµίας, Ασφάλειας και Αλλοδαπών), κ.κ. Καλούλης, Μπιτσακάκης και Σηµαντήρης.

Σύµφωνα µε το γραφείο ∆ηµάρχου του ∆ήµου Ασπροπύργου « κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όλες οι πλευρές υπογράµµισαν τη θέλησή τους, για την απρόσκοπτη εκτέλεση των δροµο λογίων της γραµµής. Μάλιστα, από την πλευρά των αστυνοµικών αρχών, υπογραµµίστηκε ότι, η περιοχή αστυνοµεύεται από περιπο λικά, δυνάµεις της ασφάλειας, της οµάδας ∆ίκυκλης Αστυνόµευσης (∆ΙΑΣ), καθώς και της οµάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήµατος (ΟΠΚΕ), προ κειµένου να µην υπάρξει επανάληψη επεισοδίων µε στόχο τα λεωφορεία, τους οδηγούς και τους επιβάτες. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε µε τη δέσµευση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου των «ΟΣΥ Α.Ε.», Α.Ε.», για πλήρη εκτέλεση των δροµολο γίων της γραµµής και τη δέσµευση όλων των πλευρών για την περιφρούρηση του αγαθού της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.» κοινού.» καταλήγει το ενηµερωτικό δελτίο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΑ4690ΒΚ-ΒΙΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΤΡΙΒΛΙΩΝ PETRI ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΚΙΝΗΤ ΗΡΕΣ» (CPV 38436150-6) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια «υποστάτες τριβλίων Petri για προσαρµογή στους ανακινητήρες» συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 5. 500 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΤΕΤΑΡΤΗ, 31/07/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΤΡΙΤΗ, 30/07/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

Από 15 Ιουλίου για στήριξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες

Έ

T

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-ΞΥΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ» (CPV 33157000-5) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προµήθεια ’ ’συσκευώ ν οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης αναπνοής’’ συ νολικής προϋπολογιζόµενης 12.969, 21 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ∆ΕΥΤΕΡΑ,24/10/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

Ζητούνται εθελοντές υποστήριξης από το Θριάσιο Πεδίο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΧ4690ΒΚ-3ΞΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ Μ ΟΝΑ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΞΗΣ» (CPV 30124150-0) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήρι ο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για τη ν προµήθεια φίλτρω ν µονάδων σύντηξης΄ συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 12. 765,25 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ΤΡΙΤΗ, 19/11/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ∆ΕΥΤΕΡΑ, 18/11/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ ΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « ΘΡΙΑΣΙΟ» ΒΕΖΑ4690ΒΚ-ΧΧ7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(ΜΥΟΚΤ ΟΝΙΑΕΝΤΟΜΟΚΤ ΟΝΙΑ) (CPV 85140000-2) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24/12-06-13(Θ.26ο ΟΙΚ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ( αριθµ. 6881/3.10.12 εγκύ κλιος εκτέλεσης & εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 της Ε.Π.Υ.)) προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ( η αποσφράγιση των προσφορών θα είναι ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων), µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ) συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 10. 040,47 Ευρώ συµπεριλαµβαν οµένου του Φ .Π.Α. κ αι όλων των νόµιµων κρατήσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». -Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την ∆ΕΥΤΕΡΑ 29/07/13, και ώρα 11.00π.µ. -Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Κεντρική Γραµµατεία µέχρι την ΤΡΙΤΗ, 28/07/13 και ώρα 14.00 µ.µ. Πληροφορίες Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 2132028514, 2132028273. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣ ΗΣ

να ακόµη σηµαντικό πρό γραµµα θα γίνει αυτό το καλοκαίρι στην Ελευσίνα. Αυτή την φορά θα αναφέρεται σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Τονίζουν οι διοργανωτές σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν για το πρόγραµµα αυτό: Φέτος το καλοκαίρι, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΕΛΙΞΕΛΙΞ -Προ γράµµατα Εθελοντικής Εργασίας σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ελευσίνας και την ευγενική υποστήριξη των ΕΛΠΕ, διοργανώνει το πρόγραµµα «Αυτό το καλοκαίρι είναι δικό µας» µας» από τις 15 Ιουλίου έως τις 27 Ιουλίου, στην Ελευσίνα, στο κτίριο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Κίµωνος και Παναγιωτίδου, Ελευσίνα). Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες, ανάγκες δίνοντάς την ευκαιρία να απασχοληθούν σε δηµιουργικές δραστηριότητες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η ΕΛΙΞ αναζητά 6 εθελοντές από την περιοχή Θριασίου Πεδίου που θα συµπληρώσουν την οµάδα των 15 συνολικά εθελοντών από όλον τον κόσµο. Οι εθελοντές θα πρέπει να έχουν τη διάθεση να προσφέρουν σε παιδιά και νέους µε ειδικές ικανότητες και να ακολουθήσουν το ειδικό πρόγραµµα δραστηριοτήτων. Οι εθελοντές ενθαρρύνονται να φέρουν στο πρόγραµµα υλικά και ιδέες που πιστεύουν ότι θα συνεισφέρουν θετικά στο πρόγραµµα. Απαραίτητη είναι µια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κινήτρων προς την ΕΛΙΞ. Οι εθελοντές που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκοµίσουν βεβαίωση καθαρού ποινικού µητρώου. Οι εθελοντές θα απασχολήσουν παιδιά και νέους από 9 ετών και άνω, µε ειδικές ικανότητες από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή (09:00 – 14:00) σύµφωνα µε ειδικό πρόγραµµα: εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις, παιχνίδια, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πολυπολιτισµική επιµόρφωση, αθλητικές δράσεις, και πολλά ακόµα. Την πρώτη Κυριακή του προγράµµατος θα γίνει ενηµέρωση εθελοντών και κατάλληλη προετοιµασία για τις δεκαπέντε ηµέρες που θα ακολουθήσουν. Μερικά απογεύµατα θα χρειαστεί να προετοιµαστούν οι δραστηριότητες της επόµενης µέρας. Το καθηµερινό πρόγραµµα θα καταρτιστεί από ειδικό παιδαγωγό, ο οποίος θα το παρουσιάσει στους εθελοντές την πρώτη µέρα γνωριµίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -Να έχεις όρεξη να γίνεις µέρος µιας οµάδας εθελοντών από όλων τον κόσµο που αλλάζει την καθηµερινότητα συνανθρώπων µας µε εργαλείο τη θετική ενέργεια! - Για να πάρεις µέρος στο πρόγραµµα, θα πρέπει να είσαι πάνω από 17 ετών.


14

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1905)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων).Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (05.06)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στη ν ̟εριοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972380335 (30.05) ΖΗΤΩ ο̟οιαδή̟οτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6957365313

Ε

ρώ τηση προς τον Υ πουργό Εθνικής Άµυνας, έκανε πρόσφ ατα ο Βουλευτής ∆ΗΜΑΡ Αττικής κ. Βασίλης Ο ικονόµου, σχ ετικά µε την αξιοποίηση του ανθρώ πινου και επιστηµονικού δυναµικού που υπηρετεί στις Ένοπλες ∆υνάµεις.

(0306)

Για µικρές αγγελίες ε̟ικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5543682

ΒΟΥΛ ΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜΟΥ:

Αποκαταστήστε τις αδικίες

σε βάρος στρατιωτικών, εν όψει νέας δοµής Ενόπλων ∆υνάµεων

Αναφέρει η ερώτηση: «Κύριε Υπουργέ, Ε παν ερχόµαστε στο ζήτηµα της αξιοποίησης του ανθρώ πινου και επιστηµονικού δυναµικού που υπηρετεί στις Ένοπλες ∆υνάµεις (Α ρ. Π ρωτ. 3232/22.10.12) καθώ ς θεω ρούµε ότι ενόψει της νέας δοµής των Ενόπλων ∆υν άµεων που αποφασίστηκε επίκειται και η αν αθεώρηση του Ν 3883/2010 που έχει προκαλέσει σωρεία προβληµάτων στην ιεραρχ ία και την εξέλιξη των στελεχών. Άλλω στε απαντώντας στις ερωτήσεις µας (Α ρ. Π ρωτ. 2946/15.10.2012, 3167/19.10.2012, 3232/21.10.2012, 4786/05.12.12, 6509/28.01.13, 6377/28.01.13 και 7384/19.02.13) έχετε δεσµευτεί ότι θα καταθέσετε πρόταση αναθεώρησης του πρόχ ειρου και αποδιοργανωτικού αυτού θέµατος, χωρίς όµως να έχ ετε διευκρινίσει ακόµα ποιες από τις πολλές αυτές αδικίες σκοπεύετε να αναθεωρήσετε. Θεω ρούµε επίσης αυτονόητο ότι επιτέλους θα εφαρµοστεί και η υπουργική απόφ αση γ ια τα κριτήρια των µεταθέσεων που αν και έχει εκδοθεί διαρκώ ς αναστέλλεται η εφαρµογ ή της γ ια το µέλλον (Α ρ. Π ρωτ. 7855/01.03.13) χω ρίς µάλιστα να απαντάτε για τους

λόγ ους που επιβάλλουν αυτή την αν αβολή, παρά το ότι αποτελεί αίτηµα του συν όλου των στελεχών η εφαρµογ ή της. Κατά τη δική µας αντίληψη οι αδικίες που έχ ουν προκληθεί από την εφ αρµογή αυτού του εντελώς ακατάλληλου νόµου πρέπει να αποκατασταθούν ταχ ύτατα και ν α υιοθετηθεί έν ας ν έος ν όµος δίκαιος γ ια όλες τις κατηγ ορίες στελεχών όλων των σωµάτων και ο οποίος ταυτόχρον α θα επιτρέπει την βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώ πινου και κυρίω ς επιστηµον ικού προσω πικού που διαθέτουν οι Ένοπλες ∆υν άµεις αλλά άστοχα ν οµικά πλαίσια και ακόµα πιο άστοχες ερµην είες και εφ αρµογές τους δεν έχουν επιτρέψει µέχρι σήµερα την αξιοποίησή τους. Συγ κεκριµέν α ενώ υπάρχουν στελέχη στις Ένοπλες ∆υνάµεις µε πτυχία τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται σε αυτά να µεταταχθούν στο Σώµα των Αξιω µατικών στο αντικείµεν ο των σπουδών τους, καθώ ς η όλη διαδικασία είν αι απαγορευτική γ ια την µεγ άλη πλειοψηφία αυτών των στελεχών . Π αρατηρούνται λοιπόν κεν ά σε θέσεις που απαιτούν εξειδίκευση και γνώσεις παν επιστηµιακού επιπέδου τα οποία µπορούν ν α καλυφ θούν εκ των έσω αλλά δεν γ ίνεται αυτό λόγω του

3883/2010 και άλλων αγ κυλώ σεων. Η πραγ µατικότητα αυτή εκτός του ότι στερεί από τις Ένοπλες ∆υνάµεις την συν δροµή στελεχών επιστηµόνων, προκαλεί και αισθήµατα απογ οήτευσης στα ικαν ά αυτά στελέχη. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: Πότε θα κατατεθεί η πρόταση της πολιτικής ηγεσίας των Ενόπλων ∆υνάµεων για την αναθεώρηση του Ν. 3883 /2010 και ποιες αδικίες από όσες έχ ουµε αναφέρει στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο όλο το προηγούµενο διάστηµα σκοπεύετε να θεραπεύσετε και πώς; Π ροτίθεστε να προβείτε σε εξορθολογισµό της διαδικασίας µετάταξης στο Σώµα των Αξιωµατικών των στελεχών που διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των Ενόπλων ∆υνάµεων και να είναι εφικτή η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου – επιστηµονικού δυναµικού που υπηρετεί στις Ένοπλες ∆υνάµεις; Πότε επιτέλους θα εφ αρµοστεί η Υ πουργική Απόφαση για τα κριτήρια των µεταθέσεων;»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Το ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ των Μεγάρων « Το ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ υπάρχει και στην ΕΝΟΡΙΑ µας, όπου οι Ενορίτες καλούµεθα να αφήνουµε τρόφιµα για την ενίσχυσι των οικογενειών των Μεγάρων, που δυσκολεύοντ αι και υποφέρουν εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσεως και ενισχύονται µε τρόφιµα από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ της Ιεράς Μητροπόλεώς µας. Γι αυτό κάνουµε γνωστό ότι κατά τον µήνα Ιούνιο: Την Κυριακή 30 Ιουνίου µαζεύουµε ΑΛΑΤΙ Την κρίσι, που η Πατρίδα µας και η Κοινωνία µας περνά, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε, αρκεί να βρεθούµε αλληλέγγυοι στους συναν θρώπους µας, που περνούν δύσκολα, κάνοντας πράξι την εντολή του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου µας να αγαπάµε και να φροντίζουµε τους πλησίον µας».

Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Λ ασηθιωτάκης Ιω άννης του Αθαν ασίου και της Μ αρίας το γέν ος ∆αγ κωνάκη που γ εννήθηκε στο Η ράκλειο Κρήτης και κατοικεί στην Μ αγούλα Αττικής και η Μ αρίνα Τοζιόλου του Κων σταντίνου και της Σταυρούλας το γέν ος Νούση που γ εννήθηκε στο Μ αρούσι Αττικής και κατοικεί στην Μ αγούλα Αττικής θα παντρευτούν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Μ αγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πέµπτη 27 Ιουνίου Σαµψών Ξενοδόχου οσ. Μαρκίου και Μαρκίας µαρτ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 44 210-5547707 ΜΕΓΑΡΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΝΩΟΣ 31 2296082000 ΜΑ Ν∆ΡΑ ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦ. Ο.Ε ΚΟΡ. ΚΑΙ ∆ΗΛΟΥ 12 210-5551232 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΑΝΑ∆Ο ΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 1.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠ ΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 2.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.


15

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Ecoeleusis ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Φωτό: ΕCOELEUSIS

Απόβαση στην Βλύχα 31 containers µε απορρίµµατα της Μυκόνου! Με την άδεια του ΟΛΕ και την σιωπηρή ανοχ ή της ∆ηµ. Αρχής Ελευσίνας «Με την άδεια του ΟΛΕ και την σιωπηρή αν οχ ή της ∆ηµ . Αρχής Ελε υσίνας, 31 cont ainers µε απορρίµµατα της Μυκόνου αποβιβάστηκ αν χ θες Κυριακ ή 23 Ι ουνί ου, στις 8 το πρωί, στις τριτοκοσµικές λιµενικές εγκατ αστάσεις του Οργανισµού Λιµένα Ελε υσίνας (ΟΛΕ) στην Βλ ύχα! Οι Κινήσεις Πολιτών ΕCO EL EUSI S και ΠΡΟΣΥΝΑΤ («Πρωτοβουλί α συνεννόησης για την ∆ιαχείριση των απορριµµάτων») , για δεύτερη φορά µέσα σε χρονικό δι άστηµα 10 ηµερών , βρέ θηκ αν αντιµέτωπες µε µια καλά οργ ανωµένη επιχείρηση εκφόρτωσης εκατοντ άδω ν τόνων απορριµµάτων από την Μύκ ον ο. Οι δύο Κινήσεις Πολιτών ειδοποί ησαν αµέσως την Λιµενική Αρχή ν α προσέλθει για έλεγχο. Όλ ος ο αυτ οκινούµενος στόλος οχ ηµάτων παρέµεινε αποκλεισµένος στην δίοδο πρόσ βασ ης προς την προκ υµαία τ ης Βλύχας όπου είχε ήδη δέσει το πλοίο «ΜΑΡΙΑ Π». Τα οχήµ ατα αυτ ά συµµετείχαν κατόπιν στην µεταφορά των απορριµµάτων, από τα οπ οία αν αδυόταν έντον η δυσοσµία, στο Κ∆ΑΥ Ασπροπύργου. Πράγµατι , η Λιµενική Αρχ ή της Ελευσίνας προσ ήλ θε επιδεικνύοντας, προς έκπληξή µας, σχετική άδεια που είχε χορηγ ήσει ο ΟΛΕ προς την ενδιαφε ρόµενη εταιρεία, µόλι ς την Τρίτη 18 Ιουνίου! Η άδεια αφ ορούσε την προσωριν ή φορτοεκφόρτωση «αν ακ υκλώσιµων υλικών» στην θέση Βλύχα! Υπενθυµίζεται ότι µόλις 4 ηµέρε ς πριν την έκδοσ η της άδειας, το Σάββατο 22 Ιουνίου, ο ΟΛΕ είχε «απαγορε ύσει» την εκφόρτωση µικρής ποσότητ ας απ ορριµµάτων της Μυκ όνου γεγον ός που προκ άλεσε κοµπασµούς επίπλαστης αγωνιστικότ ητας από την ∆ ηµοτική Αρχή η οποί α έσπευσε να φωτογραφηθεί στον καταπέλτ η του «κατ αδιωγµένου» πλοίου! ∆έκα µέρες πριν , το πρόβληµ α είχε αναδειχ θεί ολοκλ ηρωµένα από τις 2 Κινήσει ς Πολιτών ότ αν και απ οκαλύφθηκε τόσο η εκφόρτωση εκατ οντάδων τόνων σύµµεικτων απορριµµάτων της Μ υκ όνου και άλ λων νησιών στην Ελευσίν α όσο και το θέµ α της δι ακίν ησης αλλ ά και της διάθεσης στον ΧΥΤΑ της ΦΥΛΗΣ του υπολείµµατος των αστικών αποβλήτων περιοχώ ν εκτός Αττικής ζητώντ ας τον έλεγχο της λειτουργί ας του συστήµ ατος εναλλ ακτικής διαχείρισ ης αποβλ ήτων συσκευασιών ΣΣΕ∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Οι δύο Κινήσεις Πολιτών αποτ ύπωσαν φωτογ ραφικ ά και βιντεοσκοπικ ά όλη τ ην διαδικασί α φορτ οεκφόρτωσης κ αι την προσεχή Τρίτ η θα καταθέσουν το υλικ ό τόσο στην Ειδικ ή Υπηρεσία Επι θεωρητών Περιβάλλ οντος όσο και στο Τµήµα Περιβάλλ οντος της Περιφερειακής Εν ότητ ας ∆υτικής Αττικής που σήµερα αργ ούσαν . Επίσης, το όλο θέµα συζ ητήθηκε , εκτός ηµε ρήσιας δι άταξης, στο τελευταίο Περιφε ρειακό Συµ βούλιο, ύστερα από υποβολή ερώτησης του Πε ριφερειακ ού Συµβούλου Κώστα ∆ιάκ ου. Απαντώντας στην ερώτ ηση, ο Περιφερει άρχ ης, αφ ού επεσήµανε ότι το ενδιαφέρον του εξαντλείται στην επιβαρυντικ ή για τον ΟΛΕ έκθεση αυτοψί ας της αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας – προσκ λήθηκε για αυτ οψία απ ό τις 2 Κινήσεις Πολιτών- δεν εκδήλωσε καµία πρόθεση για την ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλί ας αποτροπής της εκτροπής απορριµµάτων των ∆ήµων εκτός Αττικής στον ΧΥΤΑ της Φυλ ής! Η εν λόγω απόφ αση του ΟΛΕ, ανοίγει τους ασκ ούς του Αιόλ ου για τον προορισµό του Λιµανιού της Ελε υσίνας εκτός των άλλων και ως πύλης εισόδου στην Αττική των απορριµµάτων των νησιών. Μετά και από την σηµερινή µεγάλη πυρκ αγιά στο ιδιωτικό Κ∆ΑΥ της Φ υλ ής όλ οι οι προβληµατισµοί και οι κ αταγγελίε ς προς τις αρµόδιες αρχές των δύο Κινήσεων έχουν λάβει επίκαιρο χ αρακτήρα. Επιβάλλεται η άµεση σύγ κλησ η του ∆ ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας για την συζήτ ηση του θέµατ ος και τη λ ήψη αποφάσεων άµεσων κινητοπ οιήσεων µε την συµµετοχή των πολιτών και των φορέων της πόλης.» Ο Εκπρ όσωπος Χρή στος Χρηστάκης


16

Π έµπτη 27 Ιουν ίου 2013

ου

Οι Πρόσκοποι του 1 Συστήµατος Ελευσίνας

στους καταρράκτες ∆ρυµώνας Ευβοίας

Κτήµα Φιλιππικόν

Με στόχο την επαφή με το περιβάλλον και την κατανόηση της ανάγκης που προκύπτει για την προστασία του

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις

Μ

ε αφορµή την Ηµέρα Περιβάλλοντος και την Ηµέρα Κατά της Ξηρασίας το 1 ο Σύστηµα Προσκόπων Ελευσίνας και οι πρόσκοποι µέλη του επισκέφθηκαν τους καταρράκτες ∆ρυµώνας στην Εύβοια. Εύβοια Με στόχο τα µηνύµατα που απορρέουν για προστασία και αγάπη στο περιβάλλον στο οποίο διαβιώνουµε. Ο Αρχηγός του 1 ου Συστήµατος Προσκόπων Ελευσίνας κ. ∆ηµήτριος Κ. Ελένης («Ταύρος») αναφέρει: «Όπως είναι γνωστό, την Τετάρτη 5 -6 -2013 ήταν η Παγκόσµια ηµέρα «Προστασίας Περιβάλλοντος» ντος » και τη ∆ευτέρα 1717 -6 -2013 ήταν η παγκόσµια ηµέρα «Κατά της Ερηµοποίησης και Ξηρασίας». Αυτές οι µέρες είναι σηµαντικές για την Προσκοπική Κίνηση αλλά ταυτοχρόνως, οι µαθητές των ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων, Λυκείων που ανήκουν στην «οικογένειά µας», τελείωναν τα µαθήµατα και τις εξετάσεις τους στις 1414 -6 -2013, 2013 µε αποτέλεσµα να πρέπει να δράσουµε κάπως «ετεροχρονισµένα» ετεροχρονισµένα » χωρίς όµως εκπτώσεις µηνυµάτων. Γι αυτό σκεφθήκαµε να πραγµατοποιήσουµε µια ηµερήσια εκδροµή σχετικής ευαισθητοποιήσεως την Κυριακή 1616 -6 -2013 στους καταρράκτες ∆ρυµώνας στην Εύβοια. Έτσι λοιπόν, µε αρωγό και χορηγό την εταιρεία ΕΛΠΕ ΑΕ, ΑΕ η «εξόρµηση» έγινε πραγµατικότητα και ζήσαµε υπέροχες στιγµές στο µαγευτικό φυσικό περιβάλλον της Β. Εύβοιας. (όσοι επισκεφθούν τη σελίδα του face book «ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ» θα αντλήσουν αντιπροσωπευτικά συµπεράσµατα). Είναι χρήσιµο και αναγκαίο να υπογραµµίσουµε εµφατικά ότι η εταιρεία ΕΛΠΕ ΑΕ ανταποκ ρίνεται πάντοτε στα αιτήµατά µας και στέκει διαρκώς ως αρωγό ς στις προσπάθειές µας οι οποίες έχουν ως πρωταρχικό στόχο την επαφή των παιδιών µε το φυσικό περιβάλλον και την αρµονική συνύπαρξή τους µέσα σε αυτό».

Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130627