Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4118

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ:

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στην σελίδα 2

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΡΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ: «ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ»

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ:

«Ο Δήμος

σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής κάνει αποκατάσταση της παλαιάς χωματερής Ανάλυση περιβαλλοντικών %ράσεων σε ηµερί%α που έγινε στην Ελευσίνα ΣΕΛ. 12

Πέρασε από το Περιφερειακό

Συμβούλιο Αττικής

ΞΑΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η παραλιακή ζώνη

στον λαό της Ελευσίνας Σαφές και αταλάντευτο το αίτηµα του ∆ήµου, 4ορέων και Κατοίκων…

η αναμόρφωση

Η επιμόρφωση στον Ασπρόπυργο «αντικείμενο» θερμής αντιπαράθεσης

για τα εκτελεστέα έργα

Περιφερειάρχης: «Όταν όλοι ξοδεύανε, εμείς μαζεύαμε. Και τώρα που κανείς από εκείνους δεν έχει πια τίποτε να ξοδέψει, εμείς προγραμματίζουμε και εκτελούμε έργα από δικούς μας πόρους» Στην σελιδα 15

Στην σελ. 13

Στην σελ. 7

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Η «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«Υστέρα από τρία χρόνια ΕΓΙΝΕ… ΣΙΡΙΑΛ λειτουργίας του Συλλόγου, αισθάνομαι υπερήφανος για το έργο που έχουμε

Μιλούν στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ο Δήμαρχος, οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης, ΣΕΛ. 5-6

επιτελέσει προς τα μέλη μας»

ο Γ. Ιωάννου, η Κ. Ιωαννίδου και ο Β. Μανωλίτσης

της ρυθµικής γυµναστικής

«Η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να παίζει πιο ενεργητικό ρόλο για να σωθεί ότι απέµεινε από τα δάση»

του Academy Sports Club – Οµίλου Φίλων Φυσικής Αγωγής Μεγάρων

Η «ΑΤΤ ΙΚΗ Ο ΙΚΟ ΛΟΓΙΚ Η Α ΠΑ ΝΤΗ ΣΗ» ΓΙΑ ΤΗ Ν Α ΝΤ ΙΠ ΥΡ ΙΚΗ Π ΡΟ ΣΤΑ ΣΙΑ

Έγινε η γιορτή λήξης

Στην σελ. 3

Στην σελ. 15


2

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ:

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΡΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ: «ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ» ελτιωµένη σηµαντικά παρουσιάζεται σταδιακά τα τελευταία 4 χρόνια η ποιότητα των νερών σε σηµεία κολύµβησης στην παραλία Ελευσίνας. Ελευσίνας Φέτος µάλιστα τα πράγµατα είναι ακόµη πιο ευχάριστα, καθώς µε βάση τις µετρήσεις της Υπηρεσίας Υδάτων τα νερά κρίνεται ότι είναι απολύτως κατάλληλα για κολύµβηση. Απολύτως ασφαλείς για κολύµβηση είναι τα τµήµατα της παραλίας Ελευσίνας στην περιοχή Φονιάς και στην περιοχή ΙΡΙΣ. Μόνο εκεί το κοινό

Β

υδάτων κολύµβησης , τα ύδατα κολύµβησης για την τετραετία 2009-2012 κρίνονται «εξαιρετικής ποιότητας» και για τις τρεις θέσεις µέτρησης της Παραλίας Ελευσίνας (Φονιάς 2 και Ίρις 1) και εµφανίζουν σαφή βελτίωση σε σχέση µε την τετραετία 2007-2010. µπορεί να κολυµπά ελεύ- «Σύµφωνα µε την ταξινό- Οι τέσσερις κατηγορίες θερα και χωρίς πρόβληµηση της Κεντρικής Υποιότητας υδάτων της µατα, καθώς το ΥΠΕΚΑ πηρεσίας Υδάτων του νοµοθεσίας είναι: α) διαβεβαιώνει ότι βαίνουν ΥΠΕΚΑ, που γίνεται µε εξαιρετική, β)καλή, γ) καλώς, όσον αφορά τα βάση την υπ’ αρ. H.Π. επαρκής και δ) είδατα. 8600/416/E103/26-2ανεπαρκής. Αναφέρει ο ∆ήµος Ελευ- 2009 απόφαση και τις Επίσης σύµφωνα µε τις σίνας σε ενηµερωτικό µετρήσεις του ΥΠΕΚΑ πρόσφατες µετρήσεις του που µας απέστειλε: για την ποιότητα των ΥΠΕΚΑ (30-5-2013) οι

τιµές των µετρούµενων µικροβιολογικών παραµέτρων είναι κάτω από τα σχετικά όρια (περιοχή εξαιρετικής ποιότητας). Αναλυτικές τιµές παρακάτω: http:// www.bathingwaterprofil es.gr/monresrv/ GR30000901A3010101 http:// www.bathingwaterprofil es.gr/monresrv/ GR30000901A3010102 http:// www.bathingwaterprofil es.gr/monresrv/ GR30000901A30101023»

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι:

«Athens» και όχι «Αttica» η λέξη κλειδί για την προσέλκυση τουρισμού από το εξωτερικό για διακοπές στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής Στο πλαίσιο προώθησης και ανάπτυξης του τουρισµού στην Αττική, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, συµφωνεί απόλυτα µε την επισήµανση του Προέδρου του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέα Ανδρεάδη, σχετικά µε το brand name της Αθήνας. Την λέξη κλειδί, µε την οποία ο άλλος θα έχει πρόσβαση στην όµορφη τουριστική περιοχή της ευρύτερης Αττικής. Να αναφέρουµε ότι ο κ. Ανδρεάδης κατά τη διάρκεια ενηµερωτικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της εταιρείας MARKETING GREECE Α.Ε. για τον τουρισµό, αναφερόµενος στη σηµασία του branding και του τουριστικού marketing, σχολίασε ότι η λέξη Attica (Αττική) (Αττική) δεν είναι αναγνωρίσιµη στις αγορές του εξωτερικού, σε αντίθεση µε τη λέξη Athens (Αθήνα), (Αθήνα), που αποτελεί λέξη σύµβολο για ολόκληρο τον κόσµο. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Συµφωνούµε από λυτα µε τον κ. Ανδρεάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγνωρισιµότητα της λέξης ‘Αθήνα’ για τους επισκέπτες του εξωτερικού. Το στοιχείο αυτό άλλωστε µας οδήγησε στην ε πιλο γή του βασικού συνθήµατος του Ολοκληρωµένου Προ γράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο εστιάζει στη λέξη Αθήνα και είναι το «Athens Live». Χαίροµαι που άνθρωποι της τουριστικής αγοράς επιβεβαιώνουν αυτό που από τις αρχές του 2010, οπότε και το σχέδιο Καλλικράτης είχε µπει σε φάση δηµόσιας διαβούλευσης, διαβούλευσης είχαµε επισηµάνει σε όλους τους τόνους, και µε πλήθος επιστολών µου, ότι ο νέος (τότε) θεσµός της Περιφέρειας θα έπρεπε να διατηρήσει τον τίτλο « Περιφέρεια ΑθηνώνΑθηνών Πειραιώς». Μάλιστα σε επιστολή µου (ως Νοµάρχης Αθηνών) στον τότε Πρωθυπουργό είχα επισηµάνει ότι ‘το όνοµα της Αθήνας είναι αυτό που χρησιµοποιείται διεθνώς και αυτή η ονοµασία είναι που κουβαλά µια τεράστια ιστορία χιλιάδων ετών. Κανείς στο εξωτερικό ή στις διεθνείς σχέσεις της χ ώρας δεν αναφέρεται στη συγκεκριµένη περιοχή χαρακτηρίζοντάς την ως Αττική, αλλά ως Αθήνα’ . Είχα προτείνει µάλιστα η χρήση της λέξης ‘Αθήνα’ να διατηρηθεί και στο νέο σχήµα, αφού «η αναγκαιότητα διατήρησης του ονόµατος της Αθήνας είναι προφανής, ιδίως για λόγους τουριστικούς

ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων:

και εµπορικούς, καθώς αυτή είναι η καθιερωµένη ονοµασία σε όλε ς τις επαγγελµατικές, εµπορικές, πολιτιστικές και καθηµερινές συ ναλλαγές». ναλλαγές». ∆υστυχώς τότε δεν εισακούστηκα, και σήµερα το βρίσκουµε µπροστά µας, ως ένα ακόµη εµπόδιο για την ανάπτυξη της Αττικής. Αττικής Οι µεγαλόπνοοι σχεδιασµοί, καλό θα είναι να ξεκινάνε από τα πιο απλά πράγµατα, και να έχουν επαφή µε την πραγµατικότητα, αν θέλουµε να έχουν και αποτέλεσµα». Σχόλιο: Βέβαια έναντι της άποψης ότι όλα θα πρέπει να ονοµάζονται «Αθήνα», Αθήνα », στο θέµα της ονοµασίας «Περιφέρεια Αθηνών – Πειραιώς», ραιώς », µπορεί να επιχειρηµατολογήσει βάσιµα κανείς, ότι η µανία «αθηνοποίησης» αθηνοποίησης» των πάντων ζει και βασιλεύει στις µέρες µας. Αττική δεν είναι µόνο η Αθήνα. ∆εν µπορεί σε όλα να είναι µπροστά η λέξη «Αθήνα» Αθήνα » αλλά για παράδειγµα όπου είναι για σκουπιδαριό και βαριά βιοµηχανία όλοι θυµούνται ότι υπάρχει η λέξη «Ελευσίνα» Ελευσίνα » και η ονοµασία «∆υτική Αττική». Εκτός από τους τουρίστες του εξωτερικού, όπου για καλύτερη πρόσβαση η λέξη «Athens» είναι χρήσιµο κλειδί, κλειδί δεν µπορεί να ισχύει παντού η ίδια λογική. ∆εν είναι αποδεκτό να καταργήσουµε την έννοια Αττική και να την «αθηνοποιήσουµε» αθηνοποιήσουµε » είναι µια λο γική της δεκαετίας που το 50 ή 60 που ήθελε τα πάντα στο έδαφος και τερατόµορφες πο λυκατοικίες στην θέση νεοκλασικών και όλους τους επαρχιώτες στην πρωτεύουσα. Αυτά έχουν ξεπεραστεί υποτίθεται ή µήπως όχι..;

Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

ΞΑΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η παραλιακή ζώνη στον λαό της Ελευσίνας Σαφές και αταλάντευτο το αίτηµα του ∆ήµου, 4ορέων και Κατοίκων… ταλάντευτος είναι ο ∆ήµος Ελευσίνας στο θέµα της παραλιακής ζώνης της πό λης. Το αίτηµα παραµένει πάγιο: Να δοθεί πλήρως η αρµοδιότητα χρήσης και ευθύνης της παραλιακής ζώνης από τον Οργανισµό Λιµένο ς Ελευσίνας στον ∆ήµο . Να αποδοθεί η παραλιακή ζώνη στους κατοίκους της Ελευσίνας, Ελευσίνας που δυστυχώς λόγω συνθηκών αισθάνονται σαν να διαβιούν σε πόλη ηπειρωτική, αφού η παραλία είναι µια συγκεχυµένη κατάσταση και εικόνα. εικόνα Αυτό είναι το πάνδηµο αίτηµα. Να δοθεί επιτέλους η δυνατότητα να µπορέσει ο ∆ήµος να µελετήσει, να σχεδιάζει και κάνει έργα και περεµβάσεις κατά µήκος της ζώνης µε αναπλάσεις και ρυθµίσεις που θα αλλάξουν την σηµερινή εικόνα. Η ∆ηµοτική Αρχή ζητά να δοθεί προς χρήση στους κατοίκους ιδιαίτερα το παράκτιο τµήµα που σήµερα είναι δεσµευµένο από τον ελλιµενισµό πλοίων που τροφοδοτούν καύσιµα τα πλοία και γενικότερα το παράκτιο µέτωπο. Το θέµα εγκατάστασης στην παραλιακή στην περιοχή Φονιάς το χει-

Α

τους µιλώντας στην συνάντηση αυτή, τόνισαν ότι χρειάζεται µεγαλύτερη κινητοποίηση από πλευράς του ∆ήµου και των κατοίκων για να έρθει η παραλία στη χρήση των δηµοτών. Το πάγιο αίτηµα παραµένει, το ζητούµενο είναι αν Οργανισµός Λιµένο ς µπορεί να κάνει την µεγάλη αλλαγή που χρόνια ζητείται από τον λάο και ∆ήµο Ελευσίνας. Μια αλλαγή τελεσίδικη και όχι µια απόφαση µε ηµεροµηνία λήξεως που η κάθε διοίκηση µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε την πο λιτική της. Σήµερα η ∆ιοίκηση του µώνα, είχε δείξει ότι ο ρεύνηση των προβληµά- ∆ήµαρχος Γιώργος Τσου- ξιάρχης Φαρµάκης, ΝίΟΛΕ δείχνει ένα ιδιαιτέ∆ήµος όσον αφορά την των της παράκτιας ζώνης, καλάς και τα µέλη της κος Ψούνης, Γρηγόρης ρως θετικό κλίµα συζήτηπαραλία είναι «ξένος στο όπως τα διαπίστωσαν Επιτροπής Περιβάλλο Κοροπούλης). σης και αµοιβαίας συµφωσπίτι του» στην περιοδεία τους τα ντος (Γαβριήλ Καµπάνης, Ενδιαφέρον έχει τέλος να νίας για τα σηµαντικά του». Το θέµα των προβληµάµέλη της Επιτροπής και Γιώργος Κοντούλης, Πα- επισηµάνουµε ότι δηµό- θέµατα. Είναι η µεγάλη των της παράκτιας ζώνης η διεκδίκησης του αιτή- ναγιώτης Λινάρδος, Τατες µε άµεση παρέµβαση ευκαιρία της αλλαγής... της Ελευσίνας τέθηκε µατος να αποδοθεί επιµάλιστα και πρόσφατα τέλους στο λαό της πόκατά την συνάντηση στην λης το κοµµάτι αυτό της προβλήτα στην δυτική παράκτιας ζώνης, που πλευρά του λιµανιού τώρα δεσµεύεται από τον (πρώην προβλήτα Αµερι- ελλιµενισµό πλοίων που κάνικης βάσης). Εκεί τροφοδοτούν µε καύσιµα πραγµατοποιήθηκε η συ- άλλα πλοία. πλοία Για την ιστορία να σηγκέντρωση της Επιτροπής Περιβάλλο ντος του µειώσουµε ότι συγκέ∆ήµου. ντρωση για την παραλιαΝα σηµειώσουµε ότι ο κή ζώνη στις αρχές του στόχος της συγκέντρωσης µήνα, όπου έγινε σαφές αυτής ήταν, η ενηµέρω- ότι η παραλιακή ζώνη ση των πο λιτών για τη ανήκει πολίτες και την δραστηριότητα και διεπόλη, είχαν µιλήσει ο

Γιορτάζει σήμερα ο Ναός Αγίας Τριάδας δίπλα στο ιστορικό Τείχος των Μεγάρων Πανηγυρίζει σήμερα ο ιστορικός Ναός της Α γίας Τριάδας, πλησίον του μνημείου του Τείχους Μεγάρων που αποτελούσε την οχύρωση κατά την Επανάσταση του 1821, κατά της τουρκικού ζυγού. Βρίσκεται δίπλα στο γνωστό όρμο Βουρκάρι. Χθες το βράδυ έγινε ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ευλογία αρτοκλασσίας, ο οποίος έχει καθιερωθεί να γίνεται στο προαύλιο νοτίως του Ναού, δίπλα στην α ύρα της θάλασσας. Το πανηγύρι του ιστ ορικού Ναού στην ομώνυμη περιοχή Αγία Τριάδα Μεγάρων, είναι μια παλιά υπόθεση για τους Μεγαρείς που πάντα τιμούσαν την γιορτή τ ου Αγίου Πνεύματος, την επόμενη της Αγ. Πεντηκοστής, «κατεβαίνοντας» από τα Μέγαρα στην περιοχή δίπλα στ ο Βουρκάρι, με άλογα και σούστες, αμάξια αλλά και με τα πόδια για να εκκλησιαστούν. Μάλιστα απέφευγαν την ημέρα αυτή κάθε εργασία αγροτική κλπ, θεωρώντας την ημέρα «βα ριά γιορτή». Ο ιστορικός Ναός άνηκε και ανήκει στην αρμοδιότητα τ ης ιστ ορικής Ιεράς Μον ής Παναγίας της Φανερωμένης, καθώς παλαιότερα όλη η ευρύτερη περιοχή, όπως ακόμη η μέρος της Λάκκας, οι Αλμύρες ήταν ιδιοκτησία της Μονής. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η πύλ η του ιστ ορικού τείχους (η λεγόμενη «μεγάλη πόρτα») μεταφέρθηκε στην Μονή Φανερωμένης και μέχρι σήμερα αποτελεί την κεντρική πύλη του Μοναστηριού. Η γνω στή μεγάλη πράσινη παλιά πόρτα. Δ.Μουρ.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


4

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013


5

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Η επιμόρφωση στον Ασπρόπυργο «αντικείμενο» θερμής αντιπαράθεσης

Η «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΓΙΝΕ… ΣΙΡΙΑΛ Μιλούν στην «Ε» ο Δήμαρχος, οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης, ο Γ. Ιωάννου, η Κ. Ιωαννίδου και ο Β. Μανωλίτσης

Ο

∆ήµος Ασπρο πύργου διοργάνωσε εκδήλωση ενηµέρωσης στο Πνευµατικό Κέντρο στις 10 Απριλίου για τους ανέργου ς της περιοχής σχετικά µε τα προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Στην πρόσκληση της εκδήλωσης αναφέρεται ότι ο οµιλητής ήταν στέλεχος ιδιωτικού Κέντρου Επαγγε λµατικής Κατάρτισης. Τα ΚΕΚ είναι οι φορείς που έχουν την αρµοδιότητα υλοποίησης αυτών των προγραµµάτων και αµείβονται από το πρόγραµµα για κάθε άνεργο που θα επιµορφώσουν µε σεµινάρια. Υπόψιν ότι υπάρχει ήδη ΚΕΚ που δραστηριοποιείται στον Ασπρόπυργο το οποίο δεν προσκαλέστηκε στην εκδήλωση σύµφωνα πάντα µε τα όσα ισχυρίζεται στέλεχός του. Μιλήσαµε µε όλους τους εµπλεκόµενους για το θέµα αυτό. Το πρόγραµµα που τρέχει αυτή τη στιγµή είναι του υπουργείου εργασίας και ονοµάζεται Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους έως 29 ετών. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 80 ώρες κατάρτιση και 5 µήνες πρακτική εξάσκηση σε κάποια εταιρεία, πάντα µε την προοπτική ο άνεργος µετά την κατάρτιση να προσληφθεί κανονικά από την εταιρεία αυτή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορού ν να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά η οποία απευθύνεται στο υπουργείο εργασίας. Μπορούν βέβαια να απευθυνθούν και σε Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για να τους βοηθήσουν να κάνουν την αίτησή τους. Το ΚΕΚ όταν πραγµατοποιήσει τα σεµινάρια και στείλει τον ωφελούµενο για πρακτική φυσικά παίρνει κάποια αµοιβή η οποία προέρχεται από τους πόρους του προγράµµατος. Στον Ασπρόπυργο υπάρχει ένα ΚΕΚ πιστοποιη-

µένο και άλλο ένα στην Ελευσίνα. Ο ∆ήµος Ασπροπύργου κάλεσε τους ανέργους της περιοχής να κάνουν αιτήσεις για να µπουν στο πρόγραµµα. πρόγραµµα Ο δήµος πραγµατοποίησε µία εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο ώστε να ενηµερωθούν οι άνεργοι για όλη αυτή τη διαδικασία. Εκεί κάλεσαν τους ενδιαφερόµενους ανέργου ς να προσέλθουν στον δήµο ώστε να κάνουν τις αιτήσεις τους. Ο ∆ήµος δεν είναι αρµόδιος φορέας για να πραγµατοποιήσει το πρόγραµµα αφού µόνο τα ΚΕΚ µπορούν να το υλοποιήσουν, τα οποία πρέπει να έχουν αίθουσα για σεµινάρια η οποία όµως πρέπει να είναι πιστοποιηµένη από το υπουργείο εργασίας. Πηγαίνοντας στον ∆ήµο ώστε να δούµε πώς πηγαίνει το πρόγραµµα είδαµε σε ένα γραφείο της δηµοτικής επιχείρησης µία κυρία η οποία είναι υπάλληλο ς ενός ΚΕΚ µε έδρα την Αθήνα. Ρωτήσαµε τον κ. Ιωάννου που είναι ο υπεύθυνος του γραφείου απασχόλησης του ∆ήµου για το πρόγραµµα. Ο κ. Γιώργος Ιωάννου µας είπε: είπε «Εδώ στον Ασπρόπυργο έχουµε δύο κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης. Το ένα είναι το ΕΚΕΠΕΕ στην οδό Παπαφλέσσα και το άλλο που µόλι ς τώρα ήρθε το οποίο έχει πάνω από 10 κέντρα κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα και ήρθε και στον Ασπρόπυργο λέ γεται ΜΑΣΤΕΡ και είναι στην οδό Σαλαµίνο ς. ς Τα ΚΕΚ είναι υπεύθυνα για τα προγράµµατα. Όσο πιο µεγάλο είναι το ΚΕΚ τόσο περισσότερες επιχειρήσεις έχει ως «πελατολόγιο» όπου µπορούν να µπουν οι άνεργοι. Αυτό που κάνω εγώ σαν ∆ήµο ς είναι να ενηµερώνω τους ανέργους από 18 µέχρι 29 ετών όσον αφορά στα προγράµµατα, τη µοριοδότησή τους για να

καταλάβουν αν πρέπει να κάνουν την αίτηση ή όχι. Εγώ ως γραφείο απασχόλησης ενηµερώνοµαι καθηµερινά από το διαδίκτυο και από τον ΟΑΕ∆ Ελευσίνας όσον αφορά τι υπάρχει από αντίστοιχα προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης. Φυσικά ενηµερώνουµε και για προκηρύξεις θέσεων στο δηµόσιο, αλλά και για ανάγκες για εργαζόµενους στις επιχειρήσεις του Θριασίου εκτός προγράµµατος. Από το ∆ήµο έχουν περάσει για να ενηµερωθούν 600 άτοµα. Η κοπέλα που είναι εδώ έχει έρθει από ένα κέντρο κατάρτισης και µας βοηθά συµβουλευτικά για την επεξεργασία των αιτήσεων. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι στο Θριάσιο Πεδίο η ανεργία στους νέους έχει ξεπεράσει το 60% ενώ σ’ αυτή την περιοχή βρίσκεται πάνω από το 30% της ελληνικής οικονοµίας.» Αυτά ισχυρίστηκε όσον αφορά την παρουσία της κοπέλας στο γραφείο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ο κ. Ιωάννου. Ο κ. Βασίλης Μανωλίτσης είναι διευθυντής εκπαίδευσης του ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΚ και σε συνοµι λία που είχαµε µαζί του µας είπε για το θέµα: «Στον Ασπρόπυργο έχουµε ένα υποκατάστηµα για το οποίο έχουµε υποβάλλει χαρτιά για πιστοποίηση. Η συνεργασία µας µε τον ∆ήµο Ασπροπύργου είναι όπως σε κάθε περιοχή ότι ο δήµο ς «ψάχνεται» ψάχνεται » ώστε να κάνει ό,τι µπορεί για να βρει δουλειές για τους δηµότες του.» Στη συνέχεια απευθυνθήκαµε και στους επικεφαλείς των δύο αντιπολιτευόµενων παρατάξεων για το θέµα. Τα όσα ισχυρίστηκαν

οι κκ Κουρκούτας και Τσοκάνης είναι τα εξής: Κουρκούτας Τάσος: «∆υστυχώς στο ∆ήµο Ασπροπύργου ε δώ και πολλά χρόνια έχει στηθεί µια πρωτοφανής φάµπρικα πελατειακών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα για να διαιωνίζουν την εξουσία τους. Το πιο τραγικό είναι ότι ακόµη και σήµερα που η χώρα και η κοινωνία αντιµετωπίζει τη µεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της, αυτοί συνεχίζουν το ίδιο τροπάριο. Εκµεταλλεύονται ένα σηµαντικό θεσµό ό πως είναι τα προγράµµατα για την ανεργία προσπαθώντας να τον µετατρέψουν σε ένα µηχανισµό πελα-

Πάνω το Δημαρχείο Ασπροπύργου από την οδό Σαλαμίνος

τειακών εξυπηρετήσεων, εξαρτήσεων των νέων ανθρώπων που αναζητούν εναγώνια µια δουλειά. ∆υστυχώς οι συµπεριφορές αυτές θυµίζουν τη λαϊκή παροιµία: παροιµία «Το λύκο τον εγδέρνανε κι αυτός ρώταγε πούθε παν τα πρόβατα…»

Τσοκάνης Αλέξανδρος: «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν έχει πάρει κάποια σχετική απόφαση ώστε ο δήµο ς να συνεργαστεί µε κάποιο συγκεκριµένο ΚΕΚ .» Συνέχεια στην σελίδα 6


6

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Η επιμόρφωση στον Ασπρόπυργο «αντικείμενο» θερμής αντιπαράθεσης

Η «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΓΙΝΕ… ΣΙΡΙΑΛ Συνέχεια από την σελίδα 5 Και συνεχίζει ο κ. Τσοκάνης: κάνης «Έγινε µια πρωτοβουλία από το δήµο στο Πνευµατικό Κέντρο και έγινε µια έµµεση διαφήµιση σε συγκεκριµένο ΚΕΚ. Εκτιµώ ότι ο ∆ήµος θεωρεί ότι ο ∆ήµο ς είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία και αυτό θα γυρίσει µπούµεραγκ γιατί τελικά δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να µπει σε κάποια επιχείρηση όλος αυτός ο κόσµο ς. Εµείς διαφωνούµε έτσι και αλλιώς µε αυτές τις πρακτικές. ∆ηλαδή αυτό το πρόγραµµα µπροστά στους 1,5 εκατοµµύρια ανέργους είναι µια απλή ασπιρίνη. Τώρα όσον αφορά τον Ασπρόπυργο νοµίζω ότι η διαχείριση του προγράµµατος είναι λάθος, λάθος αφού από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, ο δήµος λειτουργεί προς όφελος κάποιων.»

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ. Νίκος Μελετίου µας είπε για το θέµα: «Καταρχήν πρέπει να σας πω πως κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για να βρούµε δουλειά στους άνεργους συµπολίτες µας. ∆εν υπάρχει καµία ιδιωτική επιχείρηση που στεγάζεται στον δήµο. Υπάρχουν εθελοντές και υπάρχει το γραφείο ευρέσεως εργασίας του δήµου. Τις αιτήσεις των ανέργων τις µαζεύει ο κ. Ιωάννου. ∆εν γνωρίζω για την κυρία που λέτε. Στο πρόγραµµα έχουν γίνει πάνω από 400 αιτήσεις. Μέχρι στιγµής 93 άνεργοι έχουν επιλεγεί για το πρόγραµµα αλλά θα ενταχθούν κι άλλοι στην πορεία γιατί δεν έχει τελειώσει η επεξεργασία των αιτήσεων από το υπουργείο. Εµείς δεν βοηθάµε κανένα ΚΕΚ. Καλέσαµε τους άνεργους για ενηµέρωση. Αυτό είναι όλο. Εµείς έτσι κι αλλιώς δεν είµαστε αρµόδιοι να «τρέξουµε» το πρόγραµµα.

Στο δηµαρχείο δεν υπάρχουν ιδιωτικοί υπάλληλοι . Υπάρχουν οι υπάλληλοι του δήµου ή κάποιοι εθελοντές.»

τήριο επιλεξιµότητάς του, από πλευράς των επιχειρήσεων, πέραν της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, την εντοπιότητα και την γρήΣτην συνέχεια απευθυν- γορη πρόσβαση των εργαθήκαµε και στην κ. Κ. ζο µένων. Ιωαννίδου ιδιοκτήτρια Το ΚΕΚ «Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε.» του ΚΕΚ ΕΚΕΠΕΕ που συνέβαλε ουσιαστικά εδρεύει στον Ασπρό πυργο στην έγκριση α λλά και η οποία µας µίλησε διεξο- καθοριστικά στην υλοδικά για την χρησιµότη- ποίηση, σε 3 σηµαντικές τα του ΚΕΚ αλλά και για Πρωτοβουλίες συγχρηµατο ότι δεν προσκ λήθηκε τοδοτούµενες, από το Γ’ το ΚΕΚ ΕΚΕΠΕΕ στην Κ.Π.Σ και ειδικότερα: εκδήλωση που διοργάνωσε για την ενηµέρωση ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥανέργων στο Πνευµατικό ΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : Κέντρο του δήµου, ο ∆ή- µε παροχή συµβουλευτιµο ς Ασπρο πύργου. κών υπηρεσιών σε παλιννοστούντες και µακροΗ κα Ιωαννίδου Κυριαχρόνια άνεργους. κή, µας είπε: είπε «Το ΚΕΚ « “Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.” ΕΠΕ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ είναι πιστοποιηµένος ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙφορέας, από το Εθνικό ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : Κέντρο Πιστοποίησης, µε παροχή συµβουλευτι∆οµών Συνεχιζόµενης κών υπηρεσιών καθώς Επαγγελµατικής Κατάρ- και υπηρεσιών κατάρτιτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ.), νυν σης, σε παλιννοστούντες, παλιννοστούντες Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βρίάνεργους και µακροχρόσκεται υπό τη συνεχή νια άνεργους. εποπτεία του. Υλοποιήθηκαν προγράµ∆ιαθέτει εκπαιδευτική µατα εκµάθησης ελληνιδοµή 500 τ.µ., ΜΙΣΘΩκής γλώσσας (100 (100 άτοµα), ΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆Η- πληροφορικής και προΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, γράµµατα σε θέµατα ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ µε 8 αίθουσες κατάρτιmarketing, logistics, ορσης , άρτια εξοπλισµένες, γάνωσης επιχειρήσεων συµπεριλαµβανοµένων 2 (170 άτοµα) µε αποτέλεαιθουσών πληρο φορικής, σµα την απορρόφηση ασυνο λικής δυναµικότηνέργων του Ασπρο πύργου τας 200 ατόµων. από επιχειρήσεις της πεΚατά την δεκαετή, περί- ριοχής σε ποσοστό 24%. που παρουσία του στην Τέλος, συνεισέφερε ουσιπεριοχή του Θριασίου α στ ι κότα τα στην υλοποίΠεδίου, έχει συµβάλει ηση της Κ.Π. EQUAL, ουσιαστικά σε τοπικό όπου πέραν των προγραµεπίπεδο στην αναβάθµιση µάτων κατάρτισης που των γνώσεων & δεξιοτή- υλοποιήθηκαν και αφοτων ανέργων και εργαζο- ρούσαν εργαζόµενους των µένων, και ειδικότερα: ειδικότερα Όµορων ∆ήµων που στελεχώνουν τις κοινωνικές Aπό το 2005 έως σήµερα Υπηρεσίες, ανέργους και έχει καταρτίσει περισσό- παλιννοστούντες, εκποτερα από 2.500 άτοµα, άτοµα σε νήθηκαν σηµαντικές µεεπιδοτούµενα προγράµλέτες , οι οποίες αφορούν µατα ανέργων την αναβάθµιση των υπηΈχει καταρτίσει περίπου ρεσιών των ∆ήµων του 2.900 στελέχη επιχειρή- Θριασίου Πεδίου, των σεων της ευρύτερης περι- δεξιοτήτων των εργαζοµέοχής, µε σηµαντικό κρι- νων των ∆ήµων , καθώς

ΚΕΚ ΕΚΕΠΕΕ στον Ασ πρόπυργο

και των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων. Αναφορικά µε το πρόγραµµα :« :«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», ετών», έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον πιστοποιηµένο « πάροχο κατάρτισης» κατάρτισης» µε γεωγραφικά κριτήρια , λαµβάνο ντας υπόψη τον τόπο διαµονής τους. Οι εξουσιοδοτηµένοι «πάροχοι κατάρτισης» έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

Η κ. Ιωαννίδου επισημαίνει:

«Το ΚΕΚ «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.», ως ο μοναδικός Πιστοποιημένος «Πάροχος Κατάρτισης» στον Δήμο Ασπροπύργου, στο πλαίσιο της προσπάθειας του να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού, Το ΚΕΚ «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.», Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.», ως ο µοναδικός Πιστοποι- που απευθύνονται σε Ανέργους ηµένο ς «Πάροχος Κατάρ- και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, τισης» τισης» στον ∆ήµο Ασπροστα 18 έτη λειτουργίας του έχει πύργου, στο πλαίσιο της προσπάθειας του να πα- δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις ρέχει ολοκ ληρωµένες εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους υπηρεσίες για την ΑνάΑνέργους και με τις επιχειρήσεις πτυξη του Ανθρώπινου δυναµικού, δυναµικού που απευθύ- του Θριασίου και όχι μόνο.» νονται σε Ανέργους & Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τοµέα, στα 18 έτη λειτουργίας του έχει δηµιουργήσει ισχυρές σχέσεις εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας µε τους Ανέργους και µε τις επιχειρήσεις του Θριασίου και όχι µόνο.

ρες ειδικότητες, σε Επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου και όχι µόνο. Υποστήρι ξη – Καθοδήγηση, καθόλη την διάρκεια του προγράµµατος, όπου εξειδικευµένοι συνεργάτες µας θα βρίσκονται Το ΚΕΚ «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» κοντά στους ανέργους ,ως παρέχει : Επόπτες Πρακτικής, µε Εκπαίδευση σε σύγχροστόχο την προσαρµονες ειδικότητες, από εξει- γής στις απαιτήσεις και δικευµένους επιστήµονες εργασιακές συνθήκες των οι οποίοι είναι πιστοποι- επιχειρήσεων. ηµέ νοι εκπαιδευτές ενη- Ολοκληρωµένες δράσεις συµβουλευτικής, mentorλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. . ing µε στόχο την σύναψη Τοποθέτηση σε θέσεις Σύµβασης Εργασίας µετά εργασίας µε στόχο την την λήξη του προγράµµααπόκτηση εργασιακής τος για 1 έτος. εµπειρίας, συνδεδεµένες µε τις ανάγκες των συΕιδικότερα και αναφορινεργαζοµένων επιχειρή- κά µε το ερώτηµά σας, το σεων µας. Το ΚΕΚ ΚΕΚ «Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε» Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε» δεν «Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε.Ε.» κλήθηκε στην συγκεκριΕ.ΚΕ.ΠΕ.Ε.Ε.» έχει εξασφαλίσει 2.700 θέσεις µένη εκδήλωση που διοραπασχόλησης – εργασια- γάνωσε ο ∆ήµος κής εµπειρίας σε διάφο- Aσπροπύργου σε συνερ-

γασία µε το «MASTER» ΚΕΚ. Επιπλέον και αναφορικά µε το θέµα της διάθεσης χώρων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ασπροπύργου σε υπάλληλο άλλου ΚΕΚ, προκειµένου να συγκεντρώνει αιτήσεις ανέργων της περιοχής του ∆ήµου Ασπροπύργου, εκφράζουµε την έκπληξή µας και διαµαρτυρόµαστε εντόνως για αντιδεοντολο γική συµπεριφορά. Εκτιµούµε ότι τέτοιου τύπου ενέργειες, εφόσον καταγράφονται, δηµιουργούν σο βαρά ερωτηµατικά αναφορικά µε ζητήµατα υγιούς ανταγωνισµού και ισονοµίας των πο λιτών» τών υποστήριξε µεταξύ άλλων η κα Ιωαννίδου. ΡΕΠΟΡΤ ΑΖ: ΤΡΥΦΩΝ ΚΑΡ ΑΒΟ ΥΛΙΑΣ

«Ξυπνήστε» την επιχείρησή σας! Ώρα για δια φή μιση στην «ΕΠΙΚΑΙΡ ΟΤΗΤΑ» ΚΆ ΘΕ ΜΕ ΡΑ ΣΕ ΟΛ Η ΤΗΝ ∆Υ ΤΙ Κ Η Α ΤΤΙ Κ Η ΤΗΛΕ Φ ΩΝ ΗΣ ΤΕ ΤΩΡ Α ΣΤΟ 21 0 55 4 36 82


7

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:

«Υστέρα από τρία χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, αισθάνομαι υπερήφανος για το έργο που έχουμε επιτελέσει προς τα μέλη μας»

ρία χρόνια λειτουργίας συµπληρώνει ο Σύλλογο ς ΑΜΕΑ Ασπροπύργου, µε διαρκή λειτουργία και στήριξη των αναπήρων της περιοχής. Με την ευκαιρία αυτή ο Πρόεδρο ς του Συλλόγου Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής, κ. Χονδρογιάννης απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο.

Τ

Μι λώντας για τον Σύλλογο και τα σχετικά µε την ίδρυσή του αναφέρει στο δελτίο ο κ. Κ. Χονδρογιάννης χαρακτηριστικά: «Αρχικά θα ήθελα να σας πω, πως η µητέρα µου ήταν ανάπηρη και έπειτα έµεινα ορφανός από την ηλικία των δεκαπέντε ετών. Έτσι λοιπόν έχοντας άσχηµα παιδικά βιώµατα, µε µητέρα ανάπηρη και τις συνέπειες αυτής, η µοίρα θέλησε να µε χτυπήσει για 2 η φορά µε σοβαρά προβλήµατα υγείας της συζύγου µου και του παιδιού. παιδιού Όλα αυτά µε όπλισαν µε δύναµη, µε µπόλιασαν έτσι ώστε να αγωνίζο µαι για τα προβλήµατα των Α.Μ.Ε.Α. Για το λόγο αυτό το 2006 εκλέχθηκα Γενικός Γραµµατέας Αναπήρων ∆υτικής Αττικής µε Πρόεδρο τον κ. Ευάγγελο Κακοσαίο και το 2009 συναποφασίσαµε µε τη σύζυγο µου και µε δεκάδες άλλα άτοµα µε αναπηρία και χρόνια σοβαρά προβλήµατα υγείας να υλοποιήσουµε το όραµά µας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα α κέντρο πληροφόρησης και ενηµέρωσης στην πό λη

λω να ευχαριστήσω όλες τις µεγάλες επιχειρήσεις που µας εµπιστεύονται τη διαχείριση και τη διανοµή των προϊόντων τους. Τους είµαι βαθιά ευγνώµων!!!. Με το Ν. 2643/98 τοποθετήσαµε στο ∆ήµο Ασπροπύργου τριάντα πέντε ΑΜΕΑ µε τετραετή σύµβαση µε τη βοήθεια του ∆ηµάρχου κυρίου Νικόλαου Μελετίου. Μελετίου Αντίστοιχα µε το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας, µαζί µε τον ∆ήµαρχο κ. ∆ρίκο τοποθετήσαµε µε το ίδιο πρόγραµµα άλλα είκοσι άτοµα µε ιδιαιτερότητες. Πάνω ο κ. Χονδρογιάννης με την Αντιπεριφερειάρχη Στη συνέχεια καταφέραΔυτικής Αττικής κ. Σταυρούλα Δήμου ,έξω από µε να µονιµοποιήσουµε τα γραφεία του Συλλόγου ΑΜΕΑ στον Ασπρόπ υργο. δέκα άτοµα στο ∆ήµο Ασπροπύργου και είκοσι µας, που έχουν ως µοναδικό άτοµα στο δήµο Μάνδρας µας για να µπορέσουν επιτέλους να βγάλουν τα σκοπό την εκµετάλλευση µε την αµέριστη συµπαπροβλήµατά τους στην των ΑΜΕΑ στήνο ντας ράσταση των δηµοτικών επιφάνεια και να υπάρµια επικερδή επιχείρηση. αρχόντων. χει ένας συλλογικός φοΜε συνεχείς επαφές µε Πρέπει να κατανοήσει η ρέας που θα ενδιαφέρεεταιρείες χορηγούς, µας πο λιτεία, ότι τα ΑΜΕΑ ται, θα ενηµερώνει, παρέχονται τρόφιµα τα δεν είναι για να τα στοιενηµερώνει θα υπηρετεί και θα επιλύει οποία τα προσφέρουµε βάξουµε και να τα κλειτα προβλήµατά τους. Ση- στα µέλη µας εντελώς δώσουµε µέσα στα σπίτια µειωτέον βέβαια ο σύλλο- δωρεάν δύο φορές το µή- τους, αντιθέτως έχουµε γός µας δεν έχει εισπρά- να . Συµβάλουµε έτσι και ηθική υποχρέωση να στηξει ποτέ ούτε εγγραφή, εµείς στη σθεναρή αντι- ρίξουµε τα άτοµα και να ούτε συµµετοχή εδώ και µετώπιση της κρίσης που ανοίξουν τα φτερά τους. τρία χρόνια που έχει ιυπάρχει στον τόπο µας Έχουµε όραµα ως σύλλοδρυθεί. και για το λόγο αυτό θέ- γο ς, άλλα να είστε σίγουΙδρύοντας το Σύλλο γο Αναπήρων του ∆ήµου Ασπροπύργου τα εγκαίνια έγιναν το Σεπτέµβριο του 2010 όπου ήταν παρό ν όλο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το Ν/Σ της ∆υτικής Αττικής µαζί µε εκατοντάδες άτοµα µε αναπηρία». αναπηρία ». Περιγράφοντας την έως τώρα πορεία του Συλλόγου ΑΜΕΑ Ασπροπύργου, 3 χρόνια µετά την ίδρυση του, ο κ. Χονδρογιάννης αναφέρει: «Ύστερα Ύστερα από τρία χρόνια, ως Πρόεδρο ς του Συλλό γου αισθάνοµαι υπερήφανο ς για το έργο που έχουµε επιτελέσει προς τα µέλη µε τη βοήθεια πάντα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της εθελοντικής οµάδας, δας γιατί καταφέραµε να εκπαιδεύσουµε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες του ∆ήµου Ασπροπύργου έτσι ώστε να µάθουν τα πλήρη δικαιώµατά τους, για να µην πέφτουν θύµατα παραπληροφόρησης και εκµετάλλευσης από άτοµα

ροι, πως τίποτα δεν θα είχαµε καταφέρει αν δεν είχαµε την αµέριστη συµπαράσταση του δηµάρχου κυρίου Μελετίου και του κ. Φίλη Γεώργιο, πρόεδρο της ΚΕ∆Α και όλων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της πόλης µας. Τους ευχαριστούµε θερµά. Τέλος θα ήθελα να ξαναευχαριστήσουµε τη µεγάλη εθελοντική οµάδα που βοηθάει ανιδιοτελώς την προσπάθεια που κάνει ο σύλλογό ς µας.Όσον αφοµας. ρά, για κάποιους λασπολόγους ο ι οποίοι έχουν αρχίσει να πετάνε λάσπη

στον ανεµιστήρα, τους αφήνω στη χλεύη του λαού της πόλης του Ασπροπύργου. Πιστεύω πως στην Ελλάδα υπάρχει δικαιοσύνη και λειτουργεί και σύντοµα θα τιµωρηθούν όσοι λασπο λογού ν το σύλλογό µας. Η τιµωρία της δικαιοσύνης είναι αµείλικτη και θα αποκαλυφθούν οι πολιτικοί που κρύβονται πίσω από την συκοφαντία και τη λασπολο γία. Το µόνο πράγµα που φοβάµαι στη ζωή µου είναι ο Θεός!!!!» Θεός!!!!», υποστηρίζει ο κ. Χονδρο γιάννης.

Πάνω ο κ. Χονδρογιάννης ανάμεσα στον Δήμαρχο Ασπροπύργου κ. Νίκο Μελετίου και τον κ. Φίλη (δεξιά).


8

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Χορηγήσεις προεγκρίσεων για καταστήµατα,

σήµερα στο Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου παρουσίασε µε τη χορευτική του οµάδα, βραδιά παραµυθιού και χορού, θέλοντας να περάσει το µήνυµα του πολιτιστικού εθελοντισµού

ελτίο Τύπου εξέδωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου για την εκδήλωση που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» στα πλαίσια του Μήνα Λαογραφίας» στην Ελευσίνα. Ο Σύλλογος αναφέρει: «Στα πλαίσια του µήνα λαογραφίας που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Οργανισµός του ∆ήµου Ελευσίνας, ο Σύλλογός µας στις 17 Ιουνίου 2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» του ∆ήµου Ελευσίνας, γιόρτασε τα δέκα χρόνια ζωής του και στην προσπάθεια του να αγγίξει όλες τις φάσεις της ζωής, παρουσίασε µε τη χορευτική του οµάδα, βραδιά παραµυθιού και χορού, θέλοντας να περάσει µήνυµα και πολιτιστικού εθελοντισµού. Την έναρξη του προγράµµατος έκαναν οι µικρές

µας Εθελόντριες Ηλιάνα Καλυµνάκη µε τραγούδι κιθάρα και η Γκιόκα Γλαύκη Κιθάρα. Το πρόγραµµα περιλάµβανε αφήγηση παραµυθιών από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και όχι µόνο, συγκεκριµένα δε από την Κύπρο, την Πελοπόνησσο, την Κρήτη, την Πάρο τη Θράκη και την Καλαβρία. Κεντρική αφηγήτρια ήταν το µέλος του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου και πρόεδρος του Συλλόγου Συµιακών Ελευσίνας Μιχαήλ Αρχάγγελος κα ∆ανάη Ζαφείρη , µε τη συνοδεία βιολιού, από το µαθητή Αιµίλιο Μπάρτζη.

ριος Μανώλης, η κα Μαρία Αυγέρη και η µαθήτρια Μελίνα Κόλια. Έπαιξαν οι µουσικοί, Καρέλος Νικόλαος σάζι, Γιάννης Στάµου κλαρίνο, Καζάνης ∆ηµήτρης βιολί, Γιώργος Τις επί µέρους αφηγήσεις Παππάς λαούτο και Καλαέκαναν µέλη του χορευτι- τζής Κώστας κρουστά, κού και εµπλέκοντο παρα- Πρίγκιπας ήταν ο µικρός δοσιακοί χοροί µε τα πα- Αποστόλης Κόλιας, υπεύραµύθια αντίστοιχα. Τη θυνη των πολιτιστικών διδασκαλία του χορού δρώµενων του Συλλόγου έκανε ο κος Κόλιας Σπύ- Εθελοντών Θριασίου Περος. δίου η κ. Καρέλου Μαρία. Τη διδασκαλία του θεατρι- Την εκδήλωση τίµησαν µε κού η κα Χασιώτη Μαρία. την παρουσία τους η ΑΤ ραγούδησαν ο κος Σύ- ντιπεριφεριάρχης ∆υτικής

Σ

υνεδριάζει αύριο Τρίτη 25 Ιουνίου το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μ εγαρέων µε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1 .Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγ ορίας IV : «ΕΠΙΧΕ ΙΡΗ ΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗ Σ Ε ΣΤΙΑΣΗ Σ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίν ας) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΠΡΟ ΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ » (Π ιτσαρία-Καφετέρια), ιδιοκτησίας Ν ικόλαου ΚΑΤΣΟΥΚΗ του Βασιλείου, που θα λειτουργήσει στο 56ο χλµ. Π .Ε .Ο.Α.Κ Κιν έττας του ∆. Μ εγαρέων. 2 .Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγ ορίας ΙΙΙ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗ Σ & ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ Σ ∆ΙΑΘΕΣΗ Σ ΤΡΟΦΙΜ ΩΝ » (Π ρατήριο Γάλακτος & ειδών Ζαχ/κής, Π ρατήριο Ά ρτου, Κατάστηµα ξηρών καρπών & ζαχαρω δών προϊόντων (κάβα), Πώληση τυποποιηµένων παγωτών, αν αψυκτικών ποτών, εντός καταστήµατος ψιλικών ) και Ε πιχείρησης κατηγ ορίας IV : «ΕΠΙΧΕ ΙΡΗ ΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗ Σ Ε ΣΤΙΑ ΣΗ ΣΠΡΟ ΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας)» (Αναψυκτήριο), ιδιοκτησίας Γεω ργίου ΤΣΙΑΒΟΥ του Σω κράτη, που θα λειτουργ ήσει στην 28ης Ο κτω βρίου του ∆. Μ εγ αρέων.

Αττικής κ. ∆ήµου Σταυρούλα, ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας κ. Τσουκαλάς Γεώργιος, Αντιδήµαρχοι, µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου Γυναικών µε καρκίνο µαστού Άλµα Ζωής, ο Γιατρός του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου και Ιατρός Εργασίας του Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας και Καµαρίου κ. Ζαχαριάς Ευάγγελος, εκπρόσωποι συλλόγων της πόλης και πάρα πολλοί φίλοι του συλλόγου µας. Ευχαριστούµε θερµά τον Πολιτιστικό οργανισµό για την διοργάνωση του µήνα Λαογραφίας και για τη στήριξη στο σύλλογό µας, καθώς και σε όλους τους συλλόγους της πόλης. Παρόµοιες προσπάθειες µας αναβαθµίζουν σαν πολίτες και γίνονται οδηγοί στη δύσκολη πορεία µας».

3 .Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος κατηγορίας IV : Ε ΠΙΧΕ ΙΡΗ ΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗ Σ Ε ΣΤΙΑ ΣΗ Σ-ΠΛΗΡΟΥΣ & ΠΡΟ ΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίν ας) «ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ -ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας Χαρίκλειας Φ ΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, που θα λειτουργ ήσει επί της οδού Γεραν είων (Ο.Τ. 221) στην Κιν έττα του ∆. Μ εγ αρέων. 4 .Χορήγηση άδειας χ ρήσης µουσικής και άδειας παράτασης ω ραρίου σε στεγασµέν ο και υπαίθριο χώ ρο του καταστήµατος «Ε ΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ» µε διακριτικό τίτλο «Le M irage», ιδιοκτησίας «ΤΕΚΝΑ ΣΠ . ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ Ο.Ε.» που λειτουργ εί στην παραλία Βαρέας του ∆ήµου Μ εγ αρέων. 5 .Χορήγηση άδειας χ ρήσης µουσικών οργ άνων, για το κατάστηµα υγ ειονοµικού εν διαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» εντός ξεν οδοχείου µε διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΕΤΤΑ ΜΠΗΤΣ» ιδιοκτησίας «ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ΞΕΝΟ∆Ο ΧΕΙΑ Α .Ε.» µε ν όµιµη εκπρόσω πο την Ε υγ ενία ΡΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ του Μ ιλτιάδη, που λειτουργ εί στο 57ο χλµ ΠΕΟΑΚ Κιν έττας του ∆ήµου Μ εγ αρέων. 6 .Χορήγηση άδειας χ ρήσης µουσικών οργ άνων, για το κατάστηµα υγ ειονοµικού εν διαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΜΠΑΡ » ιδιοκτησίας Α σπασίας ΠΙΠΕΡΑΚΗ του Ε µµανουήλ, που λειτουργ εί στην παραλία Κιν έττας (θέση Μ παλαλάι) του ∆ήµου Μ εγ αρέων. 7 .Χορήγηση άδειας χ ρήσης µουσικών οργ άνων, για το κατάστηµα υγ ειονοµικού εν διαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡ ΙΟ» ιδιοκτησίας Αλέξαν δρου ΣΑΒΒΑΪ∆Η του Βασιλείου, που λειτουργ εί στην παραλία Κινέττας (θέση Μ παλαλάι) του ∆ήµου Μ εγ αρέων.

Λεωνίδας Γ. Γκίβαλος Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -Απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, µυοκτονίες -Πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισµού -Τεχνικός ασφαλείας Έδρα: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 68, ΑΘΗΝΑ Υπ/µα :ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Τηλ: 2296033787-2105220437-6932433577 Ε-mail:himikos@otenet.gr


9

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ελευσίνας Α ύριο Τρίτη 25 Ιουνίου στις 10.00 το πρωί συνεδριάζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ελευσίνας µε τα παρακάτω 19 θέµα-

τα :

16.∆ιορισµός 16.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της µε αριθµ. ΠΡΦ125/24-1-2012 προσφυγής/ αγωγής της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

1.Κήρυξη 17.∆ιορισµός ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του 1.Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισµού για την µί17. σθωση ακινήτου για την δηµιουργία χώρου στάθµευ- ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση σης. της µε αριθµ. ΠΡΦ547/5-3-2012 προσφυγής/αγωγής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2.Κατάρτιση 2.Κατάρτιση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι18.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του αφέροντος για την µίσθωση ακινήτου για την στέγα- 18.∆ιορισµός ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση ση του τµήµατος Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης & Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Ελευσίνας. 3.Κατάρτιση 3.Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση – Ευπρεπισµός κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων ∆Ε Ελευσίνας», προϋπολο γισµού δαπάνης 180.000,00 €. 4.Κατάρτιση 4.Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο πάρκο της Μαγούλας», προϋπολογισµού δαπάνης 144.714,00 €. 5.Κατακύρωση 5.Κατακύρωση ή µη αποτελέσµατος διαγωνισµού για την µίσθωση οικοπέδου στην περιοχή ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ για την δηµιουργία χώρου Αθλητικών δραστηριοτήτων και παιδικής χαράς. 6.Έγκριση 6.Έγκριση του υπ’ αριθµ. αριθµ 6/7-6-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών για την παροχή υπηρεσιών. 7.Έγκριση 7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον καθαρισµό υαλοπινάκων ∆ηµοτικού Καταστήµατος, προϋπολογισµού δαπάνης 2.115,60 €. 8.Έγκριση 8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την οικονοµική ενίσχυση άπορης δηµότισσας. 9.Αποδοχή 9.Αποδοχή δωρεάς ενός οχήµατος τύπου καδοπλυντήριο από τον ∆ήµο Αθηναίων προς το ∆ήµο µας. 10.Αποδοχή 10.Αποδοχή δωρεάς από το Β’ Παράρτηµα ΚΑΠΗ Ελευσίνας προς το ∆ήµο µας. 11.Αποδοχή 11.Αποδοχή δωρεάς από τον κ. Σπανούδη Εµµανουήλ προς το ∆ήµο µας. 12.∆ιορισµός 12.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της µε αριθµ. ΠΡΦ77/19-1-2012 προσφυγής/αγωγής της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 13.∆ιορισµός 13.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της µε αριθµ. ΠΡΦ1509/25-52012 προσφυγής/αγωγής της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 14.∆ιορισµός 14.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της µε αριθµ. ΠΡΦ1125/12-42012 προσφυγής/αγωγής της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 15.∆ιορισµός 15.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της µε αριθµ. ΠΡΦ633/8-3-2012 προσφυγής/αγωγής της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

της µε αριθµ. ΠΡΦ546/5-3-2012 προσφυγής/αγωγής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 19.∆ιορισµός 19.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της µε αριθµ. ΠΡΦ2413/27-7-2012 προσφυγής/ αγωγής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.


10

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Ο Βουλευτής Αττικής Θανάσης Μπούρας στη 18η Σύνοδο

Προέδρων Κοινοβουλευτικών Οµάδων στις Βρυξέλλες τις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Βου λευτής Αττικής Θανάσης Μπούρας, Γενικός Γραµµατέας της Κοινο βουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας και τέως Υφυπουργός για το Προσυνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας για τις Οργανώσεις του Κόµµατος στην Κεντρική Ευρώπη καθώς και για την 18η 18 η Σύνοδο Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σύµφωνα µε το πολιτικό γραφείο του Βου λευτή Αττικής: «Στη Σύνοδο Προέδρων συζητήθηκαν η ευρωπαϊκή προεκλογική καµπάνια, το Πο λυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 20142014 -2020 και η µεταρρύθµιση του συστήµατος των ιδίων πόρων. Στα ανωτέρω θέµατα τοποθετήθηκαν αναλυτικά, µεταξύ άλλων, ο Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΕΛΚ κ. Ντολ, ο Πρόεδρος του ΕΛΚ κ. Μάρτενς και ο Πρωθυπουργός του Λουξεµβούργου κ. Γιούνκερ. Κατά την 18η Σύνοδο τοποθετήθηκε και ο κ. Μπούρας όπου στη σύντοµη οµιλία του τόνισε κυρίως πως «το νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2014-2020 δηµιουργήθηκε µε σκοπό να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Αποτελεί µια ευκαιρία να "προικιστεί"

Σ

η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τα αναγκαία µέσα για να ανακάµψει από την κρίση και να εξέλθει ισχυρότερη. Ξεκίνησε ως φιλόδοξη και ρεαλιστική πρόταση, την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινο βούλιο ενστερνίστηκε και στηρίζει µε θέρµη προκειµένου να εκπληρωθούν οι τρέχουσες δηµοσιονοµικές προτεραιότητες της Ένωσης. Η υιοθέτηση του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και να διασφαλίζει ένα σύγχρονο, ευέλικτο και διαφανή προϋπολογισµό της Ένωσης, ο οποίος, πολύ περισσότερο στη σηµερινή κρίσιµη οικονοµική συγκυρία, θα περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη µέσα στην Ένωση. Είναι αναγκαίο να σταµατήσει η ευρωπαϊκή δυστοκία και καθυστέρηση και να γίνει µια συµφωνία για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2014-2020 αντάξια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η πρωτοφανής σε διάρκεια και ένταση ύφεση που υπάρχει στην Ελλάδα, έχει

προκαλέσει έκρηξη ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων, υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου, αποθάρρυνση των επενδύσεων, ενώ παράλληλα δυσχεραίνει την δηµοσιονοµική προσαρµογή». Ακόµη σηµειώνεται στο δελτίο Τύπου του κ. Μπούρα Βου λευτή Π. Αττικής: «Οι συνθήκες αυτές, που αντιµετωπίζουν και άλλοι λαοί σε χώρες που πλήττει η ύφεση και η λιτότητα, πρέπει να γίνουν κατανοητές σε όλες τις κυβερνήσεις και το πολιτικό προσωπικό στην Ευρώπη. Αυτό ε πιτάσσει η αλληλεγγύη και το κεκτηµένο της πο λιτικής συνεργασίας, το οποίο πρέπει να διασφαλισθεί και σε µία τέτοια κρίσιµη συγκυρία να αποκτήσει νέο περιεχόµενο. Η Ν∆ είναι σήµερα η µεγαλύτερη κοινοβουλευτική οµάδα στην Ελληνική Βουλή και ο βασικός εταίρος στην τρικοµµατική κυβέρνηση εθνική ευθύνης µε Πρωθυπουργό τον Α. Σαµαρά, ο οποίος µε προσωπική του προσπάθεια κέρδισε την κρίσιµη µάχη για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η Ν∆ υποστηρί ζει σταθερά τις αξίες και τα οράµατα του ΕΛΚ και καταβάλλει µεγάλη προσπάθεια, µέσα και έξω από το Κοινοβούλιο, για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την πορεία της προς την σταθεροποίηση και την ανάπτυξη.»

Γεγονότα

1812: Οι γαλλικές δυνάµεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. 1821: Ιδρύεται µε απόφαση των Προκρίτων Ύδρας η πρώτη Αστυνοµία στην Ελλάδα. 1821: Οι Τούρκοι σφάζουν περίπου 100 προκρίτους στην Κω. Στην εκκλησία του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο της Κρήτης αποκεφαλίζουν τον µητροπολίτη και πολλούς κληρικούς, ενώ σε όλη την πόλη σφαγιάστηκαν πάνω από 800 Έλληνες. 1859: ∆ιεξάγεται η Μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης µάρτυς της αγριότητας των πολεµικών συγκρούσεων, ο ελβετός επιχειρηµατίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυµάτων. 1913: Η Ελλάδα και η Σερβία διαλύουν τη συµµαχία τους µε τη Βουλγαρία, λόγω αµφισβήτησης των συνόρων στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. 1990: Η Νοµαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ προτείνει οµόφωνα τη Μελίνα Μερκούρη για το αξίωµα του ∆ηµάρχου Αθηναίων.

Ικανοποίηση από τον Βουλευτή Αττικής Βασίλη Οικονόµου για απορρόφηση επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε υπηρεσίες ΙΚΑ

Ό

πως αναφέρει το πολιτικό γραφείο του Βουλευτής Αττικής µε δελτίο Τύπου: «Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπο ς της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, προωθεί νοµοθετική ρύθµιση στην Βουλή που θα επιτρέψει την απορρόφηση των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ στις προκηρύξεις 8 Κ και 9Κ από το ΙΚΑ κατά το έτος 2008. Θυµίζουµε ότι µε συνεχείς παρεµβάσεις µας στην Βουλή από το 2010 ζητούσαµε να βρεθεί µια δίκαιη λύση για όλους αυτούς τους συµπολίτες µας που αν και επέτυχαν στις διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ δεν προσλαµβάνονταν και ταλαιπωρούνταν από τους εναλλασσόµενους αρµόδιους Υπουργούς. Επιτέλους ανέλαβε την αρµοδιότητα ένας άνθρωπος που αντιλήφθηκε το τεράστιο

κοινωνικό πρόβληµα που δηµιουργούσε το ίδιο το κράτος σε αυτές τις οικογένειες και εργάστηκε ώστε να βρεθεί µια δίκαιη λύση που να τους ικανοποιεί όλους. Ελπίζουµε ότι πολύ σύντοµα θα επικυρώσει η Βουλή τη νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία και θα δοθεί ένα οριστικό και δίκαιο τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία αυτών των συνανθρώπων µας. Αποδεικνύεται ότι όπου τοποθετούνται άνθρωποι µε διάθεση να λύσουν τα προβλήµατα που υπάρχουν και τα προκάλεσαν οι προκάτοχοί τους, µπορούν ψύχραιµα να αντιµετωπιστούν και να υιοθετηθούν λύσεις ακόµα και σήµερα σε αυτές τις δύσκολες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες….». συνθήκες….».

Αν θέλετε κάθε μέρα την ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο σπίτι σας ή το γραφείο σας μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης — αποστολής στείλτε μας σχετικό αίτημα στο e-mail e@papasideri.gr

Γεννήσεις 1895: Τζακ Ντέµπσεϊ, αµερικανός πυγµάχος, πρωταθλητής στην κατηγορία βαρέων βαρών από το 1919 έως το 1926. (Θαν. 31/5/1983) 1932: Ντέιβιντ ΜακΤάγκαρτ, καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Green peace. (Θαν. 23/3/2001) 1941: Τζούλια Κρίστεβα, γαλλοβουλγάρα φιλόσοφος, ψυχαναλύτρια και συγγραφέας.

Θάνατοι 1519: Λουκρητία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου 6ου, που φηµολογείται ότι δηλητηρ ίασε τους τέσσερις συζύγους της. Υπήρξε προστάτιδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. (Γεν. 18/4/1480) 1935: Κάρλος Γκαρντέλ, αργεντίνος τραγουδιστής, που ταυτίστηκε µε το ταγκό. (Γεν. 11/12/1890) 1949: Θεµιστοκλής Σοφούλης, αρχαιολόγος και πολιτικός, που έφθασε ως το αξίωµα του πρωθυπουργού της Ελλάδας (1924, 1945-1946, 19471949). (Γεν. 1860)


11

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

«Η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να παίζει πιο ενεργητικό ρόλο για να σωθεί ό,τι απέµεινε από τα δάση» δάση» Η «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κ

αθοριστικής σηµασίας είναι η σωστή οργάνωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και των ∆ήµων σε σχέση µε την Πυροσβεστική κλπ για την αντιπυρική προστασία και την προστασία των δασών µας από τις πυρκαγιές. Η παράταξη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής «Αττική Οικολογική Απάντηση» Απάντηση» αναφέρει για το ζήτηµα αυτό µε γνωστοποίησή της: «Η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να παίζει πιο ενεργητικό ρόλο για να σωθεί ότι απέµεινε από τα δάση της Αττικής τόνισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος Αττικής Γιώργος ∆ηµαράς στην Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. Το πιο ευαίσθητο σηµείο της Αττικής τώρα είναι η βόρεια πλευρά του Υµηττού που έχει σωθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος και είναι ακόµη καταπράσινη. Πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια πρόληψης και επέµβασης στα ευαίσθητα σηµεία το ερχόµενο καλοκαίρι. Να προχωρήσει ο καθαρισµός των ξηρών χόρτων γύρω από τους δρόµους και να ενισχυθούν οικονοµικά οι ∆ήµοι για τον σκοπό αυτό. Οι πυροσβεστικές φωλιές να αυξηθούν και να ενισχύσουµε µε κάθε µέσο

τον εθελοντισµό. Να κάνουµε επίθεση ενηµέρωσης του πολίτη για την ευθύνη του ίδιου αλλά και την συµµετοχή του στην πρόληψη και την κατάσβεση. Να α αποκατασταθούν οι δασικοί δρόµοι από τις καταστροφές που έχουν υποστεί από τις βροχές και να ποτιστούν τα µικρά δέντρα όπου έγιναν δεντροφυτεύεις τα προηγούµενα χρόνια. Επιτέλους το κράτος να δώσει τον ρόλο που πρέπει να έχουν τα ∆ασαρχεία στον σχεδιασµό και στην προστασία των δασών. Να ξεπεραστεί το σύνδροµο της κατανάλωσης του χρόνου των υπαλλήλων των δασαρχείων σε αιτήσεις αποχαρακτηρισµών των δασικών εκτάσεων και σε άλλες σχετικές δευτερεύουσες εργασίες. Να σταµατήσει η διαρκής υποβάθµιση του περιβάλλοντος στην Αττική!» Αττική!»


12

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Εκ%ροµή στο Λαύριο από τον Σύλλογο ΑΜΕΑ Ασπροπύργου

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ:

«Ο ∆ήµος σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής αποκαθιστά

πλήρως την παλαιά χωµατερή» Ανάλυση περιβαλλοντικών %ράσεων σε ηµερί%α στην Ελευσίνα

Ο

Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προστασίας κ. Κλένθης Βαρελάς, παραβρέθηκε και µίλησε πρόσφατα σε ηµερίδα για το περιβάλλον στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας. Αναφορικά µε τα όσα είπε ο κ. Βαρελάς ο ∆ήµος τονίζει σε δελτίο Τύπου:

ια ακόµη ενδιαφέρουσα εκδροµή έκανε πριν λίγες µέρες µε µέλη του ο Σύλλογο ς ΑΜΕΑ Ασπρο πύργου στο Λαύριο. Σύµφωνα µε τον Σύλλογο: «Ο µικρός Μυστράς της Παναγίας στη Σκάλεζα γράφει την κατακλείδα στην εκδροµή στο Λαύριο, ζωγραφίζοντας στις µνήµες όλων µοναδικές στιγµές. Ο ναός του Αγίου Νεκταρίου που δεσπόζει στη περιοχή του Λαυρίου, Λαυρίου αγκάλιασε τα Άτοµα µε Ιδιαιτερότητες. Ένα κοντινό σχετικά προσκύνηµα που µας έφερε πολύ κοντά χάρις στη θεοφώτιστη παρουσία του πατρός Νεκταρίου. Ένας άνθρωπος που µε τη ψαλµωδία του µας ανέβασε στα ουράνια! Αφού προσευχηθήκαµε, συνεχίσαµε το ταξίδι µας ως την παραλία του Σουνίου και απόλαυσαν τα ανάπηρα µέλη τα καταγάλανα νερά του Σαρωνικού µε θέα το ναό του Ποσειδώνα. Για το µεσηµεριανό φαγητό, µας φιλοξένησε ο λόφο ς του Αγίου Κωνσταντίνου µε το πλούσιο, σκιερό και πυκνόφυτο πευκοδάσος, µε τα ξύλινα τραπέζια και καθίσµατα, για να γευτούµε τα εδέσµατα που είχε φτάξει ο καθένας. Τον επίλογο σε αυτό τον ολοήµερο περίπατο, έγραψε το µοναστήρι της Παναγίας της Θεοσκέπαστης, στη Κερατέα. Η µοναδική στο κόσµο εκκλησία µε 50 τρούλους στο εσωτερικό της σκεπής της, επισκίασε το κάθε µέλος από την πρώτη στιγµή, καθώς και η φιλοξενία των µοναχών. Η αγάπη, το κήρυγµα και οι συµβουλές του γέροντα Χρυσόστοµου, έκαναν τα µέλη να προγραµµατίσουν επίσκεψη στο µοναστήρι και πάλι. Ήταν προγραµµατισµένο να γίνει χθες 23 Ιουνίου 2013, ηµέρα Κυριακή.» Κυριακή.»

Μ

Δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού,

για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων Ο Π εριφ ερε ιάρχης Αττικ ής, Γιάννης Σγουρ ός, µε αφορ µή την Παγκόσµια Η µέρα Πρ οσφύγων, πο υ τιµάτα ι κά θε χρόνο στ ις 20 Ιουνίο υ, προχ ώρη σε στ ην πα ρακάτ ω ∆ήλωση: « Στις 20 Ιουνίου εορτάζεται η Παγκ όσµια Ηµέρα Προσφύγων . Πε ρίπου 45 εκατοµµύρι α άνθρωποι σε όλο τον κόσµο αν αγκ άζονται να εγκ αταλείψουν τα σπίτια τους. Κάθε λεπτό οκτώ άνθρωποι εγκατ αλείπουν τις εστίες τους, γι α να γλιτώσουν από πόλεµο, διώξεις ή φυσικές κατ αστροφές. Κατά µέσο όρο, κ άθε ηµέρα του 2012 αν αγκ άζονταν ν α εγκαταλείψουν τ α σπίτια τους 23.000 άν θρωποι. Οι συρράξεις κ αι οι διωγµοί εκτόπισαν πέρυσι 7,6 εκατοµµύρι α αν θρώπους, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΗΕ, αριθµός που αυξήθηκε ιδιαίτερα λόγω της εµφύλιας σύρραξης στη Συρί α. Τα στοιχεία έκθεσης τ ης Υπηρεσίας των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες δείχνουν την ανησ υχ ητική αύξησ η του αριθµ ού των εκτοπισµένων ανά την υφ ήλιο, µέρος των οποίων ψάχνουν καταφ ύγιο σε άλλες χώ ρες - αρκετοί από αυτούς όντες νοµικά αόρατ οι και ουσιαστικά πλήρω ς απροστάτευτ οι. Τα στοιχεία αυτ ά είναι αν ατριχι αστικά. ∆υστυχώ ς, η παγκόσµια κ οινότητα δεν έχει καταφέρει να ανταποκ ριθεί µε επιτυχία σε αυτό το τεράστιο πρόβλ ηµα. Άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, διώκ οντ αι, αποξενώνονται από τις ο ικογένειές τους και κατ απατ ώνται τα δ ικα ιώµατά το υς. Ας ελ πίσουµε α υτό το µαρ τύρ ιο να λάβε ι τέλος. Η Πολιτεία οφείλει να ενεργοπ οιηθεί, έτσι ώστε και το φαινόµενο να περιοριστεί αλλά και ν α αποκ ατασταθεί η οµαλ ή λειτουργί α των πόλεων και το αίσθηµ α ασφάλει ας των κατ οίκων».

«Ανεφέρθη λοιπόν, πως µε την ανάληψη των καθηκόντων της η διοίκηση του ∆ήµου Μεγαρέων σφράγισε τον ΧΑ∆Α των Μεγάρων και σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής εκπόνησε µελέτη αποκατάστασης του χώρου βάση της οποίας το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Αποτέλεσµα αυτών των συντονισµένων κινήσεων είναι το καλοκαίρι του 2013 να ξεκιν ήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου και να έχ ουµε σύντοµα τη χαρά να δούµε το χώρο αποκατεστηµένο και συνεπώς την περιοχ ή µας ασφαλή από οποιαδήποτε επιβάρυνση µπορεί να προκληθεί από αυτόν. Ε πίσης σηµειώθηκε πως στο ∆ήµο µας κατασκευάζεται (µε χ ρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ) η αποχέτευση της Νέας Περάµου και παράλληλα βρίσκεται στη διαδικασία της αξιολόγησης, πρόταση γ ια την κατασκευή αποχ έτευσης στην επέκταση του σχεδίου πόλεως των Μεγάρων. Συνεπώς σύντοµα όλα τα λύµατα που θα προκύπτουν από το δήµο Μεγαρέων θα οδηγούνται προς επεξεργασία στην ΕΕΛ Μεγάρων (βιολογικός των Μεγάρων ). Εδώ αξίζει να σηµειω θεί, διότι δείχν ει τον ορθό περιβαλλοντικά τρόπο που πια διαχειρίζεται ο δήµος µας τα περιβαλλοντικά θέµατα, πως για την ΕΕΛ Μ εγάρων εγκρίθηκαν Περιβαλλοντικοί όροι το 2011 και για πρώτη φορά από την κατασκευή της η εγκατάσταση απέκτησε άδεια λειτουργίας το 2013. Ε κτός των άλλων ο ∆ήµος Μ εγαρέων έχει επιλέξει πια να εκτελεί έργα µε τον πιο φιλικό περιβαλλοντικά τρόπο και συνάµα το λιγότερο ενεργοβόρο. Π αραδείγµατα τέτοιων έργων, είναι η πρόταση για τη βιοκλιµατική ανάπλαση του µεγαλύτερου ρέµατος της περιοχής (χρηµατοδοτούµενο από το ¨Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοιχτών Χώρων¨), η πρόταση για την ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών µονάδων και το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» για τα δηµοτικά κτίρια (πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από το ΚΑΠΕ, που η υλοποίηση του βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αλλά πολλά ανάλογα έργ α που σχεδιάζονται βάσει των αρχών βιοκλιµατικού σχεδιασµού. Ο ∆ήµος µας έτσι συµβάλλει δραστικά στην παγκόσµια προσπάθεια που γίνεται για τη µείωση των εκπεµποµένων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα. Ο ∆ήµος µας, εκτός των άλλων, συµµετέχει από τις 24 Ιανουαρίου 2011 στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, δηλαδή στο κάλεσµα των ∆ηµάρχων της Ευρώπης για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άν θρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020. Ε ίναι γεγονός άλλωστε πως ποσοστό µεγ αλύτερο από το ήµισυ των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου δηµιουργείται µέσα από τις πόλεις. Ο στόχος µάλιστα που τέθηκε, βάση του Σ∆ΑΕ (Σχ έδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια) που κατήρτισε, είναι η µείωση αυτών των εκποµπών κατά 35% µέχρι το έτος 2020. Γεν ικότερα όµως, δεδοµένου ότι οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο πλησιέστερος φορέας διοίκησης των πολιτών, οφείλουν να αποτελούν πρότυπο για τους πολίτες κάνοντας ορθολογική χρήση ενέργειας, υιοθετώντας αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης και δρώντας

συν ολικά µε τρόπο περιβαλλοντικά ορθό. Για παράδειγµα λοιπόν, να αναφέρουµε πως στο ∆ήµο µας αντικαθίστανται σταδιακά όλοι οι κοινοί λαµπτήρες µε λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας, αλλά παράλληλα γίνεται πλέον σχεδιασµός για γενικευµένη χ ρήση αυτόνοµων φωτιστικών σωµάτων µε ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία είναι µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Πολύ µεγάλο βάρος έχει δοθεί και στην κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών (η οποία άλλωστε αποτελεί και µία από τις δεσµεύσεις που απορρέουν από το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων), µέσω κυρίως της εντατικοποίησης της επικοινωνίας του ∆ήµου µε τους πολίτες του, σχ ετικά µε τα θέµατα ενέργειας. Με γνώµονα αυτό σχ εδιάζεται σειρά οµιλιών ενηµέρωσης των δηµοτών µας σε θέµατα διαχείρισης της ενέργειας στην καθηµερινότητα. Τέλος ο ∆ήµος µας βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε τις εθελοντικές οµάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ασχολούνται µε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος (ΚΟΥΡΟΣ και ΣΩΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ). Μ ε αυτό τον τρόπο εµπεδώνεται µία κοινή στάση συνεργασίας και προωθούνται αποτελεσµατικότερα οι όποιες σχεδιαζόµενες δράσεις. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως εθελοντικές οµάδες καθαρίζουν περιοδικά τον υγροβιότοπο του Βουρκαρίου και συνδράµουν στην οργάνωση των σχετικών µε το Περιβάλλον εκδηλώ σεων του ∆ήµου. Παραδείγµατα τέτοιων είν αι η δράση LETS DO IT που αφορούσε τον καθαρισµό των παραλιών του ∆ήµου µας, αλλά και ο εορτασµός της Η µέρας Περιβάλλοντος που στο ∆ήµο µας για πρώτη φορά διοργανώθηκε τον Ιούν ιο του 2011 και µε συνέπεια συνεχίζουµε έως και σήµερα. Επιπροσθέτως πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη καινούρια εθελοντική δράση καθαρισµού γειτονιών ή ακτών του ∆ήµου µας, οι οποίες διοργανώνονται κάθε Σάββατο πρωί µε πρωτοβουλία του ιδίου του ∆ηµάρχου Μεγαρέων κ. Ιωάννη Μαρινάκη. Η προαναφερθείσα δράση «ΚΑΘΑΡΟΣ ∆Η ΜΟΣ» ξεκίνησε το Σάββατο 1η Ιουνίου στην ακτή του Αγίου Νικολάου και συνεχίστηκε το Σάββατο 8 Ιουνίου στη Πλατεία του Προφήτη Ηλία Μεγάρων. Για τη συν έχεια της δράσης θα ενηµερώνονται οι πολίτες του ∆ήµου Μ εγαρέων µέσα από το διαδίκτυο και το τοπικό τύπο. Η εθελοντική συµµετοχή όλων θα ήταν µια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη στις δύσκολες εποχές που βιώνουµε. Κλείνοντας ο κ. Βαρελάς ευχήθηκε η συνέπεια µε την οποία αντιµετωπίζει η διοίκηση του ∆ήµου µας τα θέµατα περιβάλλοντος, να βελτιώνει καθηµερινά την ποιότητα της ζωής των δηµοτών και να µετατρέψει την ηµέρα Π εριβάλλοντος από εδώ και στο εξής µια πραγµατική µέρα γ ιορτής» αναφέρει ο ∆.Τ. του ∆. Μ εγαρέων.


13

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε και για φέτος η πρωτότυπη γιορτή του Παραρτήµατος Λυκείου Ελληνίδων στα Μέγαρα Έγινε η γιορτή λήξης της ρυθµικής γυµναστικής του Academy Sports Club – Οµίλου

Φίλων Φυσικής Αγωγής Μεγάρων

Π

ραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη γιορτή λήξης της σαιζόν του Academy Sports Club – Ο µίλου Φίλων Φυσικής Αγωγής Μεγάρων στα γυναικεία τµήµατα ρυθµικής γυµναστικής στο ανοιχτό θέατρο στα Πευκάκια την Κυριακή 16 Ιουνίου. Η εντυπωσιακή παρουσίαση από τα τµήµατα ρυθµικής άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στον κόσµο που βρέθηκε στο Θεατράκι. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κλεάνθης Βαρελάς, ευχαρίστησε την ολυµπιονίκη Άννα Πολλάτου που επέστρεψε στον σύλλογο µετά από 2 χρόνια απουσίας ,τους γονείς που εµπιστεύονται τα παιδιά τους στον σύλλογό του και τον κόσµο που τον στηρίζει κάθε χρόνο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε µεταξύ άλλων και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκης όπου απεύθυνε έναν σύντοµο χαιρετισµό στις µικρές αθλήτριες του συλλόγου και στον κόσµο. Επικεφαλής του τµήµατος ρυθµικής γυµναστικής του γυµναστηρίου ήταν η ολυµπιονίκης γυµνάστρια Άννα Πολλάτου. Ακόµα εκεί ήταν ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θωµάς Κεφαλόπουλος, ο Αντιδήµαρχος Λευτέρης Παπαλευθέρης και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ν . Κοροβέση, Γιάννης Παφτούνος και Θ. ∆ρένης.

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

Τ

ην ∆ευτέρα 17 Ιουνίου στο θέατρο της πλατείας του Αγίου Ιωάννη Γαλλιλαίου στα Μέγαρα το παράρτηµα Λυκείου Ελληνίδων παρουσίασε µια εντυπωσιακή γιορτή παραδοσιακών χορών µε αφορµή την λήξη της χρονιάς για τα τµήµατά του. Τα τµήµα από τα οποία αποτελείται το Λύκειο Ελληνίδων, το κάθε ένα ξεχωριστά παρουσίαζε το δικό του πρόγραµµα παραδοσιακών χορών, δίνοντας την χαρά και την ευχαρίστηση στον κόσµο που έδωσε το παρόν να τα απολαύσει µε ιδιαίτερη διάθεση. Τ ο τελευταίο µέρος της παράστασης ήταν µια εξαίρετη και πρωτότυπη πρωτοβουλία, καλοδουλεµένη από τα µέλη και τους εκπαιδευτές τους. Φορώντας ρούχα εποχής, οι χορευτές χόρεψαν τανγκό, βαλς, τσατσά, µπόσα νόβα, γιάνκα, ζεϊµπέκικο και τσα τσα. Οι χορευτές των τµηµάτων απέσπασαν ειλικρινείς επαίνους από εκατοντάδες παρευρισκόµενους που είχαν γεµίσει ασφυκτικά το ανοιχτό θέατρο των Μεγάρων.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


14

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1904)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελευσίνα ισόγειο κατάστηµα 150 τ.µ. καινούργιο σε κεντρικό δρόµο της πόλης, σε τιµή ευκαιρίας 105.000 ευρώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545017 και 6938001680 ( 1305)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων).Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (5.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 90 τ.µ. στο Καµατερό, κατασκευή 2002, στον 1ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, τέντες, τρία υ̟νοδωµάτια, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο τηλ. 6937422840 (2004) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ θέση ΝΕΡΑΚΙ ε̟ί της Π. Εθνικής Οδού Αθηνών –Κορίνθου (28ης Οκτωβρίου 92) οικό̟εδο µ̟ροστά στη θάλασσα 1000 τ.µ. εντός σχεδίου µε κτίσµα 70 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939345856 (0705) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 77 τ.µ. τριάρι, ̟ρώτου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, ̟λήρως ανακαινισµένο, ε̟ί της οδού Αβέρωφ 4 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545963 και 6936939082 (1504)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2αρι, αυτόνοµο στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κουγιουµτζόγλου 28 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-5548751 και 6934422033 (0504)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. κεντρικό στην Ελευσίνα, κατάλληλο και για ε̟αγγελµατική στέγη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6945550072 και 693738768 (23.4)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Νέα Πέραµο, Νεράκι ̟αραθαλάσσιο ισόγειο διαµέρισµα ̟λήρως ανακαινισµ ένο (2011 ) µε κή̟ο και υ̟αίθριο ̟άρκινγκ 100 τ.µ. και 30 τ.µ. βεράντα, 3 υ/δ, 2 µ̟άνια, σύγχρονη εντοιχισµένη κουζίνα εξο̟λισµένη µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, 3 κλιµατιστικά και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 550 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939668944 και 6942777976 (0205)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στη ν ̟εριοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέΖΗΤΩ ο̟οιαδή̟οτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο φωνο 6972380335 (30.05) 6957365313 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, καθιστικό. Με ̟άρκινγκ και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες τηλ. 6983733668. (1004)

(0306)

Για µικρές αγγελίες ε̟ικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5543682

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Το ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ των Μεγάρων «Τ ο ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ υπάρχει και στην ΕΝΟΡΙΑ µας, όπου οι Ενορίτες καλούµεθα να αφήνουµε τρόφιµα για την ενίσχυσι των οικογενειών των Μεγάρων, που δυσκολεύονται και υποφέρουν εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσεως και ενισχύονται µε τρόφιµα από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ της Ιεράς Μητροπόλεώς µας. Γι αυτό κάνουµε γνωστό ότι κατά τον µήνα Ιούνιο: Την Κυριακή 30 Ιουνίου µαζεύουµε ΑΛΑΤΙ

Την κρίσι, που η Πατρίδα µας και η Κοινωνία µας περνά, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε, αρκεί να βρεθούµε αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους µας, που περνούν δύσκολα, κάνοντας πράξι την εντολή του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου µας να αγαπάµε και να φροντίζουµε τους πλησίον µας».

Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Γράψας Σπύρος του Σωτηρίου και της Καίτης το γένος Μπαρµπάκη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ελευσίνα και η Βασιλειάδη Αλεξία του Αλέξη και της Όλγας το γένος Ντροζντοβα που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ελευσίνα θα παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ελευσίνας.

∆ηµοσιοποίηση ∆ηµοσιοποίηση αιτήσεως του Άρθρου 5 της ΥΑ ∆2/16570/ΦΕΚ 1306 Β΄/16-9-2005) «Κανονισµός αδειών» του Υπουργού Ανάπτυξης. 1.Κατηγορία αδείας: Άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου 2.Επωνυµία: ΠΟΓΚΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 3.∆ιεύθυνης αιτούντος: ∆ηµοσθένους 9 και Ιπποκράτους, Ελευσίνα 4.Ταχυδροµική διεύθυνση: ∆ηµοσθένους 9 και Ιπποκράτους, Ελευσίνα 5.Α.Φ.Μ. : 041110414 6.Στοιχεία σχετικά µε ά λλη άδεια του Ν. 3054/2002 που κατέχει ο αιτών: Εντός δέκα (10) ηµερών από τη ν δηµοσίευση της παρούσας περίληψης αιτήσεως υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως από οποιονδήποτε έχει έ ννοµο συµφέρον, ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής δηλ. της ∆/νσης Α νάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

∆ευτέρα 24 Ιουνίου + ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜ ΑΤΟΣ Π αναγίας Φ ανερωµένης Λευκάδος, Γενεθλ. Ιωάννου Προδόµου

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ ΡΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 54 210-5546916 ΜΕΓΑΡΑ ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 2296029637 ΜΑ Ν∆ΡΑ ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦ. Ο.Ε ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΛΟΥ 12 210-5551232 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΑΝΑ∆Ο ΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 1.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠ ΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 2.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.


15

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Πέρασε από το Περιφερειακό Ζητά να γίνεται µεταβίβαση Συµβούλιο Αττικής η αναµόρφωση άδειας περιπτέρου σε συγγενείς για τα εκτελεστέα έργα ανάπηρων στρατιωτικών Ε Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β. ΟΙΚΟΝ ΟΜΟΥ:

Περιφερειάρχης: «Όταν όλοι ξοδεύανε, εµείς µαζεύαµε. Και τώρα που κανείς από εκείνους δεν έχει πια τίποτε να ξοδέψει, εµείς προγραµµατίζουµε και εκτελούµε έργα από δικούς µας πόρους»

Ε

γκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρώτη Τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, κατά την τελευταία Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. Κατά την εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, αναλύοντας την αναγκαιότητα να τροποποιηθεί το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων, επεσήµανε: «Η πρώτη Τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής είναι η αναγκαία προσαρµογή στις ανάγκες και τις προτάσεις των τοπικών κοινωνιών και των ∆ήµων. Στην ουσία κάνουµε 3 πράγµατα: πράγµατα Προσεγγίζουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις απαιτήσεις χρηµατοδότησης του κάθε έργου που έχει ενταχθεί, ανάλογα µε την πορεία εξέλιξης και την πρόοδο των εργασιών που παρουσιάζει. Εντάσσουµε στο Πρόγραµµα νέα έργα που έχουν ωριµότητα και έχουν προταθεί από φορείς και ∆ήµους και θεωρούµε απαραίτητα και ωφέλιµα για το κοινωνικό σύνολο. Απεντάσσουµε έργα που έχουν για µεγάλο διάστηµα προβλήµατα στην εξέλιξή τους και δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Επιτρέψτε µου, κ. Συνάδελφοι, να επισηµάνω για µία ακόµη φορά το

γεγονός ότι το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται σε πλήρη αρµονία µε την ταµειακή κατάσταση της Περιφέρειας. Κάθε έργο που εντάσσουµε συνοδεύεται από το αντίστοιχο ποσό στον προϋπολογισµό µας. Εµείς τις πρακτικές του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων δεν τις ακολουθούµε. Λογιστική απεικόνιση και εικονικές εγγραφές πιστώσεων που δεν έχουν αντίκρισµα στο Ταµείο εµείς δεν κάνουµε. ∆ηµιουργήσαµε, µε κόπο και πολύ µεγάλη προσπάθεια, ένα σηµαντικό αποθεµατικό ως Νοµαρχία Αθηνών και µε αυτό κινούµαστε. Πηγαίναµε και συνεχίζουµε να πηγαίνουµε αντίθετα µε τη συνήθη πρακτική: Όταν όλοι ξοδεύανε, εµείς µαζεύαµε. Και τώρα που κανείς από εκείνους δεν έχει πια τίποτε να ξοδέψει, εµείς προγραµµατίζουµε και εκτελούµε έργα από δικούς µας πόρους. Ούτε δάνεια πήραµε, ούτε άλλα ανοίγµατα κάναµε. Στη συνάντηση των 13 Περιφερειαρχών της χώρας µε τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εσωτερικών, τους είπαµε ότι για το 2012 και οι 13 Περιφέρειες πήραµε για επενδύσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους µόνο 42 εκ. ευρώ και µας χρωστά το Κράτος 136 εκ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά η Περιφέρεια Αττικής στέκεται όρθια και συνεχίζει κανονικά το σηµαντικό πρόγραµµα έργων που έχει αναλάβει».

Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Πειραιά:

Απαγόρευση εισαγωγής φορτίου 19,5 τόνων µπανάνας ύµφωνα µε την Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής σχετικά µε την προστασία της δηµόσιας υγείας: «Μετά από ελέγχους που πραγµατοποίησαν οι ελεγκτές τροφίµων του τµήµατος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, απαγόρευσαν την εισαγωγή φορτίου 19.519 κιλών µε µπανάνες προέλευσης Ισηµερινού. Πιο αναλυτικά, στις 28-05-2013, στο χώρο του Ε’ Τελωνείου Πειραιά, οι ελεγκτές προχώρησαν στην απαγόρευση εισαγωγής 1080 χαρτοκιβωτίων µε µπανάνες προέλευσης Ισηµερινού, συνολικού βάρους 19.519 κιλών. Το συγκεκριµένο προϊόν δεν πληρούσε τις απαιτούµενες ποιοτικές προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας διότι βρέθηκε σε προχωρηµένο στάδιο ωρίµανσης εµφανίζοντας συµπτώµατα σήψης. Η τύχη του συγκεκριµένου φορτίου θα κριθεί µε βάση το ισχύον νοµικό καθεστώς».

Σ

ρώτηση προς τους Υπουργού ς Οικονοµικών, Εσωτερικών, Εργασίας κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής ∆. Αριστεράς κ. Βασίλης Οικονόµου, ζητώντας την αποκατάσταση των στρατιωτ ι κών αναπηρικών συντάξεων και επανεξέταση του δικαιώµατος κληρονοµικής χρήσης περιπτέρου από τις χήρες όσων δικαιούνταν άδεια περιπτέρου. Αναφέρει η ερώτηση: «Κατόπιν συνάντησής µου µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Αναπήρων και Θυµάτων Στρατιωτικών, Υπαξιωµατικών – Οπλιτών Στρατού Ξηράς, Αέρο ς, Θαλάσσης θεωρώ ότι η κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει ορισµένα από τα αιτήµατά τους και να αποκαταστήσει τις αδικίες που προκλήθηκαν από τους Νόµους 4093/12-11-2012 και 4111/25-1-2013. Συγκεκριµένα πιστεύουµε ότι το δηµοσιονοµικό όφελος που δηµιουργείται από την περικοπή των πενιχρών στρατιωτικών αναπηρικών συντάξεων µέχρι και 20% είναι ασήµαντο και µπορεί να εξοικονοµηθεί από άλλες πηγές. Οι δυσκο λίες επιβίωσης αυτών των συνανθρώπων µας που απέκτησαν κάποια µικρή ή µεγάλη αναπηρία υπηρετώντας την πατρίδα, καθιστούν υποχρέωση µας να σταθούµε αρωγοί δίπλα τους και δεν µπορούµε να προβαίνουµε σε ενέργειες που υποβαθµίζουν την ποιότητα της ζωής τους χωρίς µάλιστα να υπηρετείται ουσιαστικά ο στόχος της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Επίσης η ρύθµιση που απαγορεύει πλέον την κληρο νοµική µεταβίβαση της άδειας λειτουργίας περιπτέρου από τους δικαιούχους στρατιωτικούς ανάπηρους στις συζύγους τους όταν αυτοί αποβιώνουν είναι τουλάχιστον παράλογη και απάνθρωπη. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα περίπτερα είναι το µοναδικό µέσω βιοπορισµού αυτών των οικογενειών και δεν µπορούµε να παίρνουµε πίσω τις άδειες όταν αποβιώνει ο φυσικός δικαιούχος οδηγώντας την οικογένειά του υποχρεωτικά στην εξαθλίωση. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: Προτίθεστε να ικανοποιήσετε τα δύο αυτά δίκαια και ανθρώπινα αιτήµατα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµάτων Στρατιωτικών, Υπαξιωµατικών – Οπλιτών Στρατού Ξηράς, Αέρος, Θαλάσσης, δηλαδή την εξαίρεση από τις περικοπές των πενιχρών στρατιωτικών αναπηρικών συντάξεων και να επιτρέψετε την µεταβίβαση της άδειας λειτουργίας που δόθηκε σε αυτή την κατηγορία των αναπήρων στις συζύγους τους όταν αυτοί αποβιώνουν και κατόπιν να επιστρέφεται στο δηµόσιο.»


16

∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

Κτήµα Φιλιππικόν

στην «Αισχύλεια» Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας

Σ

ε εξέλιξη εδώ και 8 ηµέρες είναι οι δραστηριότητες που πραγµατοποιεί αυτό το καλοκαίρι η Αισχύλεια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας µε θέµα: "Στις βιβλιοθήκες ο κόσµος είναι πολύχρωµος". Σε ένα απολογισµό της πρώτης ηµέρας η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη αναφέρει ενηµερωτικά: «Η πρώτη ηµέρα ήταν ένας συνδυασµός βιβλίου και σκακιού, είχε σαν θέµα: "Η σκακιέρα των βιβλίων". Μετά την ξενάγηση των µικρών φίλων µας στο χώρο της βιβλιοθήκης από την βιβλιοθηκονόµο κ. Μαντώ Ψαλλιδάκου και στον τρόπο που λειτουργεί, και την περιήγηση στον κόσµο των ασπρόµαυρων τετραγώνων και πιονιών από τον Πρόεδρο του Σκακιστικού Συλλόγου της πόλης µας κ. ∆ηµήτρη Λίτσα και από τρεις µικρούς σε ηλικία αλλά πολύ καλούς σκακιστές του ίδιου Συλλόγου, ακολούθησε το παιχνίδι µε τις οδηγίες της καθηγήτριας µουσικής του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κ. Τάνιας Κορωναίου και της φιλολόγου κ. Βίκυς Παπαϊωάννου. Οι δραστηριότητες της Αισχύλειας Βιβλιοθήκης θα συνεχιστούν για ενάµιση περίπου µήνα, έως τις 31 Ιουλίου, µε πολλά θέµατα. Μαζί µε πολλές άλλες Βιβλιοθήκες της χώρας, την υποστήριξη της Future Library και τη συµµετοχή µικρών και µεγάλων, αναλαµβάνει να οδηγήσει τα παιδιά µακριά από τον κόσµο, όπου το γκρι και το µαύρο επικρατεί στις διαθέσεις µας, και µε τις δράσεις της να απαντήσει στην πρόκληση των καιρών, προτείνοντας έναν άλλο κόσµο που µπορεί να γίνει πολύχρωµος µέσα από τα βιβλία, τις ιστορίες, τη γνώση και την τέχνη.» Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής από 3 Ιουνίου 9:00–13:00, στην Αισχύλεια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας, Κίµωνος και Παγκάλου, τηλ.: 2105565601.

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα 4ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130624  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you