Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4115

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Ε∆ΣΝΑ:

Στην σελίδα 3

ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η Α ΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ομοίως και για το εργ οστάσιο της Κερατέας, ενώ αναδείχθηκαν οι υπ οψήφιοι ανάδοχοι για την δεύτερη φάση

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Στην σελίδα 7

ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΑΖΕΥΑΝ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ!

Στήριξαν την προσπάθεια για καθαρό περιβάλλον, σε µια περιοχή που τα διάσπαρτα απορρίµµατα αποτελούν µείζον πρόβληµα παρά τις επαναλαµβανόµενες προσπάθειες του ∆ήµου – Ανάλογοι καθαρισµοί σε Φυλή και Μέγαρα

Ανακαλούν τις αποφάσεις

∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγάρων για λήψη δανείου Στην συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου, ενώ στις 27 Ιουνίου θα συζητ ηθεί και

θα αποφασιστεί η οριστική έγκριση απολογισμού για το οικονομικό έτος 2012 Σ ελ. 5

«Η σκακιέρα των βιβλίων» Άρχισαν την ∆ευτέρα οι καλοκαιρινές δραστηριότητες της «Αισχύλειας» ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ελευσίνας Σελ. 9

«Ecoeleusis» ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ:

Σελί α 2

«Νέα χορηγία των ΕΛΠΕ: χιλιάδες κ. μέτρα καυσαέρια στον αέρα μας!» Για συμβάν ρύπανσης στις 15 Ιουνίου κάνει λ όγο δελτίο Τύπου που υπογράφει ο υπεύθυνος κ. Χρηστάκης Ο αθλητής από τα Μέγαρα κατακτά την ενόργανη

α 15 ∆ιαβάστε σελί

Μ Π ΡΑ Β Ο ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ 5 ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ 2 ΑΡΓΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ!!!

ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

Σελί α 5.

Λάδι, φακές, ρύζι, κρασί, ζυµαρικά, πατάτες κ.α. στην νέα διανοµή αγροτικών

προϊόντων στην Ελευσίνα


2

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

«Ecoeleusis» ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ:

«Νέα χορηγία των ΕΛΠΕ: χιλιάδες κ. μέτρα καυσαέρια στον αέρα μας!» Για συμβάν ρύπανσης το Σάββατο 15 Ιουνίου κάνει λόγο δελτίο Τύπου που υπογράφει ο υπεύθυνος κ. Χρηστάκης

Ν

έα επεισόδιο ρύπανσης από το νέα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα , φέρνει στην δηµοσιότητα µε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Κίνηση Πο λιτών Ecoeleusis, Ecoeleusis που ασχολείται µε περιβαλλοντικά θέµατα και προβλήµατα της ευρύτερης περιοχής Ελευσίνας και Θριασίου Πεδίου. Η αναφορά του δελτίου Τύπου, έχει να κάνει µε συµβάν κατά το οποίο υπήρχαν αισθητά καυσαέρια από την κεντρική καµινάδα των διυλιστηρίων το Σάββατο 15 Ιουνίου. Το δελτίο Τύπου του Εcoeleusis στις 18/6/2013 που υπογράφει ο υπεύθυνος Χρήστος Χρηστάκης, Χρηστάκης αναφέρει: «Ecoeleusis ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ --------------------------------Ελευσίνα 18/3/2013 Νέα χορηγία των ΕΛΠΕ: χιλιάδες κυβ. µέτρα καυσαέρια στον αέρα µας! Νέο σοβαρότατο ρυπαντικό επεισόδιο από το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα εκδηλώθηκε το περασµένο Σάββατο 15 Ιουνίου. Από τις 7.30 το πρωί έως και τις απογευµατινές ώρες, µε ασταµάτητο ρυθµό,, η κεντρική καµινάδα των ατµολεβή-

σουν κανένα τακτικό ή η κατ’ ευφηµισµό Επιέκτακτο έλεγχο της εγκα- τροπή Περιβάλλοντος του τάστασης. ∆ήµου ουδόλως κινητοτάστασης Τέλος, οι αυτοδιοικητιποιήθηκε για το «ανάξιο κές ελεγκτικές αρχές τις λόγου» θέµα, ο ∆ηµοτικός Περιφέρειας, παρά το τελάλης δεν έλαβε καµιά γεγο νός ότι έχουν πραγ- εντολή να ενηµερώσει µατοποιήσει αυτοψία από τον πληθυσµό και να εκτον Φεβρουάριο, δεν φράσει την δηµοτική διαέχουν µέχρι σήµερα ανα- µαρτυρία κι ο ∆ήµαρχος κοινώσει τα όποια αποτε- απέφυγε να φωτογραφηλέσµατα τα οποία, ούτως θεί µε φόντο τα καυσαέή άλλως, αναµένονται ρια του χορηγού των Αι«φτωχά». σχυλείων και άλλων δηφτωχά ». Είναι απολύτως βέβαιο µοτικών δραστηριοτήτων. των καθώς και οι Φωτογραφίες πηγή: ότι οι υπερκείµενες κρα- Παροµοίως και η ∆ηµοτιάλλες σηµειακές πηEcoeleusis Κίνηση Πολιτών τικές αρχές δεσµεύουν κή Αρχή της Μάνδρας γές εκποµπών του τον ολοκληρωµένο παρότι ο κώνος των καυ«υπερσύ γχρονου» έλεγχο ακόµα και των σαερίων ενίοτε κατευθυγχρονου» διυλι- στον Ασπρόπυργο (Uστηρίου, …επιχορήγησαν 2100) η οποία, λόγω βλά- υποκείµενων περιφερεια- νόταν προς τα εκεί. Λυτην ατµόσφαιρα του Θρι- βης, έχει τεθεί εκτός λει- κών αρχών. πούµαστε. α σί ου µε εκατοντάδες τουργίας! Καθώς πληθαίνουν οι χιλιάδες κυβικά µέτρα Τα αποτελέσµατα κατα- Καθίσταται πλέον επιτα- φωνές διαµαρτυρίας από καυσαερίων. γράφηκαν βιντεοσκοπικά κτική ανάγκη η διεκδίτους εργαζόµενους των και φωτογραφικά από την κηση της θέσπισης ανεΕΛΠΕ, οι οποίοι υποΤην Παρασκευή 14/6, Κίνηση Πολιτών ξάρτητης Ειδικής Επιχρεώνο νται σε εξευτελιεξαιτίας νέων δυσλειΕCOELEUSIS και ήδη τροπής Ελέγχου, αίτηµα στικά εξαντλητικά 1212 τουργιών, «έπεσε» πάλι η έχουν αποσταλεί προς τις που έχει ήδη υποβληθεί ωρα, οι αντιδράσεις εκδηστρατηγικού χαρακτήρα αρµόδιες κρατικές Ελεαπό την ΕCOELEUSIS. ΕCOELEUSIS. λώνο νται πλέον και επίΜονάδα Θερµικής Πυρό- γκτικές Αρχές οι οποίες 48 ώρες µετά το συµβάν σηµα, από το Σωµατείο λυσης Ασφάλτου (U-32 επιδεικνύουν σκανδαλώ- δεν έχει υπάρξει καµία τους, το οποίο πρόσφατα Flexicoker) ενώ το Σάβδη ολιγωρία: επίσηµη ανακοίνωση της εξέδωσε σχετική ανακοίβατο, ύστερα από µήνες Η ∆ιεύθυνση ΕΑΡΘ του εταιρείας ενώ, η ∆ηµοτι- νωση που αφήνει αιχµές εφεδρείας, άρον – άρον, ΥΠΕΚΑ, µε καθυστέρηση κή Αρχή της Ελευσίνας, ακόµα και για τα κρίσιµα τέθηκε σε λειτουργία η 6 µηνών, διαβιβάζει τώρα τίποτα δεν είδε, τίποτα ζητήµατα ασφάλειας. παλαιά µονάδα κλασµατι- τις καταγγελίες µας δεν άκουσε, από κανένα Ο εκπρόσωπος κής απόσταξης Νο 4, δυ- στους Επιθεωρητές Περι- δεν ειδοποιήθηκε! Έτσι, Χρήστο ς Χρηστάκης.» Χρηστάκης.» ναµικότητας 20.000 βα- βάλλοντος «για τυχόν ρελίων, καθώς και η Υδικές τους ενέργειες»! Οι «Καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη δραποθείωση (ΗDS) µε τελευταίοι, παρότι έχουν η διεκδίκηση της θέσπισης ανεξάρτητης σκοπό την µερική αναέγκαιρα και πλήρως ενηπλήρωση της παραγωγής µερωθεί, λό γω έλλειψης Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου, αίτημα που της µονάδας Κλασµατιπο λιτικής βούλησης, δεν έχει ήδη υποβληθεί από την «ΕCOELEUSIS», κής Απόσταξης του ∆ιυ- επιδεικνύουν κανένα επισημαίνει η Κίνηση Πολιτών. λιστηρίου των ΕΛΠΕ ζήλο να πραγµατοποιή-

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Και τα κορίτσια της Εθνικής Γυναικών Καλαθοσφαίρισης στο 3ON3 της Ελευσίνας

Α

ισθητή θα είναι φέτος η γυναικεία παρουσία στο τουρνουά 3ON3 στην Ελευσίνα, αφού θα πάρουν µέρος, τα χρυσά κορίτσια της Εθνικής µας οµάδας του µπάσκετ. Σύµφωνα µε τους διοργανωτές του 3on3 και το σχετικό ενηµερωτικό δελτίο: «Την αρχή θα κάνει η Λόλιτα Λύµουρα, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες διεθνείς αθλήτριες. «Είναι µεγάλη µας χαρά που θα συµµετέχουµε στο 3 on 3 της Ελευσίνας. Ελευσίνας Πρέπει να πω ότι πέρυσι πήγαµε στο Ζάππειο να παίξουµε στο 3 on 3 ως Εθνική οµάδα και φύγαµε πολύ χαρούµενες από την σπουδαία και µοναδική εµπειρία που αποκοµίσαµε. Το µπάσκετ είναι το εθνικό µας σπορ, ταιριάζει στον Έλληνα και την Ελληνίδα και το κυριότερο κυριότερο: ∆εν έχει διακρίσεις, παίζεται από αγόρια και κορίτσια, µικρά και µεγάλα. Καλώ όλες τις κοπέλες της ευρύτερης περιοχής της Ελευσίνας να έρθουν να παίξουµε µαζί. Να ρίξουµε τάπα στη βία και να ευχαριστηθούµε το παιχνίδι» παιχνίδι », δήλωσε η Λολίτα Λύµουρα. Να σηµειώσουµε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται και όσοι επιθυµούν να πάρουν µέρος στα τουρνουά, µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή, στο www.3on3streetball.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr

∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682

∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Ε∆ΣΝΑ:

ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η Α ΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Οµοίως και για το εργοστάσιο της Κερατέας, ενώ αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι για την δεύτερη φάση

Ό

πως ανακοινώθηκε και επίσηµα από τον Ενιαίο ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Ν. Αττικής, τελείωσε η α’ φάση των διαγωνισµών για τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων Κερατέας και των Άνω Λιοσίων (περιοχή ∆. Φυλής), που θα γίνει στην περιοχή περιξ νυν ΧΥΤΑ. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επισήµανε ότι: «Οι σχεδιασµοί παρέµεναν για 10 χρόνια κλειδωµένοι στα συρτάρια της γραφειοκρατίας. Μέσα σε λίγους µήνες η κατάσταση αυτή άλλαξε. Οι διαγωνισµοί αποτελούν πραγµατικότητα, στην οποία ελάχιστοι πίστευαν». Ενώ ακόµη υποστήριξε για το θέµα:: «Θα κάνουµε τα «αδύνατα δυνατά» δυνατά » ώστε να µην χαθεί η τελευταία ευκαιρία, ευκαιρία για να αποκτήσει η Αττική σύγχρονες υποδοµές για τη διαχείριση των απορριµµάτων της και να µην χαθούν τα 200 εκ. € που διατίθενται από το ΕΣΠΑ». ΕΣΠΑ». Η προώθηση της νέας µονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων που θα γίνει στην περιοχή ΧΥΤΑ Φυλής, όπως και στις άλλες περιοχές της Αττικής, αποτελούν τον µόνο τρόπο, σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο, να δοθεί οριστική λύση στο πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Περιφέρεια. Αποτελεί εξάλλου θέµα µείζονος σηµασίας, καθώς ο ΧΥΤΑ Φυλής, η µοναδική περιοχή σήµερα για την διαχείριση απορριµµάτων, δεν µπορεί να σηκώσει άλλο βάρο ς, καθώς οι δυνατότητες του «στερεύουν» στερεύουν» τα επόµενα χρόνια. Σε επίσηµη ενηµέρωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Ε∆ΣΝΑ αναφέρο νται τα εξής: «Με γοργούς ρυθµούς και εντός των χρονο διαγραµµάτων προχ ωρούν οι διαγωνισµοί για τις νέες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων για την Ατ-

τική που υλο ποιεί ο Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµο ς Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) σε εφαρµογή του Περιφερειακού Σχεδιασµού, διασµού οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν από Κοινοτικά, Εθνικά και Ιδιωτικά Κεφάλαια. Κεφάλαια Ολοκ ληρώθηκε η α’ φάση των διαγωνισµών για την κατασκευή των νέων Μο νάδων Επεξεργασίας Απορριµµάτων σε Κερατέα και Ά. Λιόσια µε την οµόφωνη έγκριση των πρακτικών από την Εκτελεστική Επιτροπή. Σύµφωνα µε τις αποφάσεις, στη β’ φάση των διαγωνισµών περνούν (6) (6) έξι εταιρείες για τη Μονάδα της Κερατέας και (5) πέντε για τη Μονάδα των Ά. Λιοσίων που είναι οι εξής : Μο νάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής (Άνω Λιόσια) : Ένωση Εταιρειών Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ – Ηλέκτωρ ΑΕ Ένωση Προσώπων Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ – ∆ΕΗ ΑΕ ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης ΑΕ Ένωση Εταιρειών Archirodon Group N. – Intrakat – Envitec AE Ένωση Εταιρειών J & P ΑΒΑΞ - Μεσό γειος Αποκλείσθηκαν από τη συνέχεια της διαδικασίας η εταιρεία Τοξότης ΑΕ και η Ένωση Προσώπων Ερέτβο ΑΕ – ∆οµοσπόρτ ΑΕ - Έγνων ΑΤΕ Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης θα ακολουθήσει σύµφωνα µε τις προκηρύξεις το β’ στάδιο, µε τις Προσκλήσεις σε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο και την Υποβολή ∆εσµευτικών Προ σφορών». σφορών». Σύµφωνα πάντα µε τον Ενιαίο ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Αττικής: «Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τον πρώτο χρονικά διαγωνισµό του οποίου η α’ φάση έχει ολοκληρωθεί, θεί αυτόν της Βορειοανατολικής Αττικής (Γραµµατικό) έχουν κα-

τατεθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων από τέσσερις διαγωνιζό µενες Ενώσεις Προσώπων και Εταιρειών η εκδίκαση των οποίων ορίστηκε για τις 5 Ιουλίου 2013. Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να έρθει προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ε∆ΣΝΑ το πρακτικό και για τη Μο νάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων της Φυλής». λής Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρο ς του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός δήλωσε ότι «Οι νέες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων Αττικής είναι κορυφαία αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά έργα. Για δέκα χρόνια παρέµεναν κλειδωµένα στα συρτάρια της γραφειοκρατίας. Μέσα σε λίγους µήνες η κατάσταση αυτή άλλαξε. Οι διαγωνισµοί αποτελούν πραγµατικότητα, στην οποία ελάχιστοι πίστευαν. Βέβαια έχουµε ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουµε µέχρι το τέρµα της διαδροµής. Κυρίως υπάρχουν οι δικαστικές εµπλοκές. Από τον χρόνο εκδίκασης και έκδοσης των αποφάσεων θα κριθεί σε µεγάλο βαθµό εάν θα καταφέρουµε να ολοκληρώσουµε τις διαδικασίες µέσα στο έτος. Ελπίζουµε ότι οι θεσµικοί φορείς του κράτους θα ανταποκριθούν στην αναγκαιότητα, οι όποιες αποφάσεις να εκδοθούν σύντοµα και όχι κατά τη συνήθη ροή των πραγµάτων. Εµείς θα κάνουµε τα «αδύνατα δυνατά» ώστε να µην χαθεί η τελευταία ευκαιρία, για να αποκτήσει η Αττική των 5 εκ. κατοίκων σύγχρονες υποδοµές για τη διαχείριση των απορριµµάτων της και να µην χαθούν τα 200 εκ. € που διατίθενται από το ΕΣΠΑ για τον σκοπό αυ-

τό». ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής (Ά. Λ ιόσια) : Σύµφωνα µε στοιχεία του Ε∆ΣΝΑ: «Η ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του εργοστασίου επεξεργασίας απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής (Λ ιόσια) εκτιµάται κατά µέγ ιστο σε 400.000 τόνους. Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω µέσω του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύµβασης Σύµπραξης έχει εν δεικτικά εκτιµηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύµπραξης καθώ ς και οι όροι για την ενδεχόµενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του

Από την πρόσφατη επίσκεψη του Περιφερει άρχη Αττικής στον ΧΥΤΑ Φυλής

Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής ∆εσµευτικών Προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή θα συµµετέχει στην χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής, µε την καταβολή ποσού που θα αν έρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π ∆Ε ), και το οποίο θα προέρχεται

από κοινοτική ή/και εθνική χρηµατοδότηση. Κατά τη διάρκεια του Ανταγω νιστικού ∆ιαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείµενο του έργ ου και η κοµποστοποίηση προδιαλεγµένου οργανικού υλικού. Η αναθέτουσα αρχ ή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριµένης τεχνολογίας επεξεργασίας.»

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


4

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013


5

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

Λάδι, φακές, ρύζι, κρασί, ζυµαρικά, πατάτες κ.α. στην νέα διανοµή αγροτικών προϊόντων στην Ελευσίνα Δηλώσεις για παραγγελίες στο Δημαρχείο καθημερινά

Ο

∆ήµος Ελευσίνας, συνεχίζει τις διανοµές αγροτικών προϊόντων χωρίς µεσάζοντες. Η νέα ηµέρα διανοµής θα είναι το Σάββατο 29 Ιουνίου, 14 η διανοµή κατά σειρά. Πρόκειται για µια δράση η οποία έχει βρει µεγάλη αποδοχή από τους κατοίκους της πό λεως της Ελευσίνας και της Μαγού λας. λας Όπως τονίζει ο ∆ήµος: «Η δράση αυτή, στα πλαίσια της κοινωνικής πο λιτικής του ∆ήµου και της ανάπτυξης αλληλεγγύης µεταξύ διαφορετικών παραγωγικών ο µάδων, αποτελεί µια προσπάθεια απευθείας δικτύωσης των ΑγροτώνΑγροτώνΠαραγωγών µε τους Καταναλωτές». Καταναλωτές».

Από προηγούµενη διανοµή αγροτικών ε ιδών στην Ελευσίνα µε χαµηλές τιµές από παραγωγούς.

• Κουκιά ξερά από την Υλίκη Βοιωτίας 5 ευρώ τα 2 κιλά • Πατάτες Αχαΐας 10 ευρώ τα 17.5 κιλά • Πατάτες µικρές Αχαίας 5 ευρώ τα 17.5 κιλά • Πορτοκάλια Βαλέντσια Τροιζινίας Πόρου, 0,40 ευρώ το κιλό (2 ευρώ τα 5 κιλά) • Μανιτάρια πλευρώτους από την Εύβοια 4.5 ευρώ το κιλό

Οι παραγγελίες µπορούν να υποβληθούν από: Να σηµειώσουµε ότι τα προϊόντα που ∆ευτέρα 17η 17 η Ιουνίου έως Πέµπτη θα διατεθούν µε παραγγελίες είναι: 27η 27 η Ιουνίου • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λακωνίας Προϊόν Γεωγραφικής Σύµφωνα µε τον ∆ήµο Ελευσίνας: Ένδειξης και Ολοκληρωµένης ∆ιαΜπορείτε να υποβάλετε το χείρισης Πρότυπο Agro2.1- Agro2.2 έντυπο παραγγελίας σας : (σε µεταλλικό δοχείο) (16.5 ευρώ τα 1. στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας 5 λίτρα), (Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος) στον • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κο- εθελοντή µας κ. Βασίλη ∆ηµητρακάρινθίας (Χιλιοµόδι) ( σε πλαστικό κη, δοχείο) (15 ευρώ τα 5 λίτρα), 2. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Μαγού• Φακές από Χαλκιάδες Φαρσάλων λας (Ηρώων Πο λυτεχνείου 2), 1,42 ευρώ το κιλό (5 ευρώ τα 3,5 κι- 3. στο e-mail: ggaelefsiλά) nas@gmail.com (συµπληρώνοντας • Ρύζι νυχάκι Ανθήλη Λαµίας 1 ευ- την αίτηση που υπάρχει στην ιστοσερώ το κιλό (5 ευρώ τα 5 κιλά) λίδα του ∆ήµου, ή στο ιστολόγιο • Ρύζι καστανό Ανθήλη Λαµίας 1 (http://dimos-elefsinas-geoponikaευρώ το κιλό (5 ευρώ τα 5 κιλά) nea.blogspot.com), • Ελιές πράσινες µέτριες από τον 4. στο fax στο 210-5537274 Καραβόµυλο Στυλίδας σε άλµη, 1,5 5. ή ακόµα και τηλεφωνικά στο 210ευρώ το κιλό, (3 ευρώ τα 2 κιλά) 5537242. • Κρασί λευκό και ροζέ από τις Ερυθρές 1 ευρώ το λίτρο (5 ευρώ τα Τέλος να σηµειωθεί ότι η διάθεση 5 λίτρα) των αγροτικών προϊόντων θα γίνει • Γλυκά του κουταλιού από 3-3,5 στην Ελευσίνα στο πάρκινγκ επί της ευρώ το µισό κιλό Ηρώων Πολυτεχνείου, δίπλα στο πα• Παραδοσιακά ζυµαρικά από το Κο- λαιό γήπεδο του Πανελευσινιακού ρωπί, 2,30 ευρώ το κιλό. από τις 8 το πρωί µέχρι τις 12 το µε• Σιµιγδάλι ψιλό και χονδρό 0,90 σηµέρι. Για οποιαδήποτε πληροφορία ευρώ το κιλό (1,80 ευρώ τα 2 κιλά) επικοινωνήστε µε τα τηλέφωνα του • Κρεµµύδια ξερά κόκκινα από την ∆ήµου Ελευσίνας στα: 210210 -5537209 Υλίκη Βοιωτίας 2,5 ευρώ τα 5 κιλά και στο 210210 -5537242.

Ανακαλούν τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων για λήψη δανείου Στην συνεδρίαση τ ης 21ης Ιουνίου, ενώ στ ις 27 Ιουνίου θα συζητ ηθεί

και θα αποφασιστεί η έγκριση απολογισμού έτους 2012

Σ

υνεδριάζει την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγάρων στις 8.30 µµ µε τα εξής θέµατα: Αναµόρφωση πρ/σµού ∆ήµου οικον. έτους 2013. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Νέας Περάµου. Τροπο ποίηση του άρθρου 3 του Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου Μεγαρέων (αποφ. ∆ηµ. Σ/λίου 43/2013). Καθορισµός ανώτατου ύψους πρ/σµού εξόδων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων για το οικον. έτος 2014. Οµοίως της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών ∆ήµου. Αντικατάσταση µέλους στο ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Β/θµιας Εκπ/ σης ∆ήµου Μεγαρέων». Μεγαρέων». Πληρωµή εξόδων και αµοιβής πληρεξ. δικηγόρου Αικ. Χαλόφτη. Περί δωρεάν παραχώρησης στην ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ του χώρου «Άλσος Θεόγνιδος» Θεόγνιδος » στην περιοχή Πευκάκια για τις ανάγκες πραγµατοποίησης θεσµοθετηµένων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Γνωµοδότηση του ∆ηµ. Σ/λίου επί των τιµών των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων στον ∆ήµο µας. Ανάκληση των 257/12, 302/12 και 308/12 αποφάσεων ∆ηµ. Σ/λίου σχετικών µε την λήψη δανείου από το Τ.Π. & ∆ανείων για εξόφληση χρεών έως την 31/12/11. Γνωµοδότηση του ∆ηµ.Σ/λίου για την εκ των υστέρων αδειοδότηση (νοµιµοποίηση) των εγκαταστάσεων των ΕΛΛ.ΠΕ.Α.Ε ( προβλήτες και εγκαταστάσεων αυτών ) στις περιοχές Πάχη, Αγ.Τριάδα και Πέραµα του ∆ήµου Μεγαρέων. ΑΙΤΗΣΕΙΣ. Ενώ στις 27 Ιουνίου 2013, ώρα 8:30 µ.µ. θα συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγάρων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέµατος: Έγκριση απολογισµού ∆ήµου Μεγαρέων οικονοµικού έτους 2012.


6

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

Ηµερίδα από την Περιφέρεια για την απασχόληση στις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού της Αττικής «Ο ρόλος των Επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονοµίας» στην Ηµερίδα που θα γίνει σήµερα Ηµερίδα διοργανώνει σήµερα η Περιφέρεια Αττικής µε θέµα: «Απασχόληση στις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού: ο Ρόλος των Επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονοµίας». Οικονοµίας». Η Ηµερίδα γίνεται σήµερα το µεσηµέρι ώρα 14:00, στο ξενοδοχείο Novus City Hotel (Καρόλου 23, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα). Σύµφωνα µε την Περιφέρεια Αττικής: «Η ηµερίδα διοργανώνεται µε αφορµή την παρουσίαση της πράξης « Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στο ∆ήµο Αθηναίων». Η παραπάνω πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Αθηναΐς», Αθηναΐς», στην οποία η Περιφέρεια Αττικής συµµετέχει ως εταίρο ς. Σκοπός της ηµερίδας είναι η παρουσίαση της εξέλιξης του υλο ποιούµενου σχεδίου και η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των επαγγελµατικών και κοινωνικών φορέων για τη συµµετοχή και τη στήριξη των δράσεων της Σύµπραξης. Επίσης, επιδιώκεται η περαιτέρω ενηµέρωση και εξοικείωση µε την έννοια της Κοινωνικής Οικονοµίας και της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, µε έµφαση στη συµβολή τους στην επαγγελ-

2.000 Φυτά οµορφαίνουν τους κήπους της Ελευσίνας Και φέτος µεγάλη ήταν η ανταπόκριση εκατοντάδων δηµοτών στο κάλεσµα του ∆ήµου

µατική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Η παραπάνω πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του

Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)».

Με επιτυχία στην Αττική το Circuit των Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων

«Το ενδιαφέρον για το αυτοκίνητο ξεπερνά την ασφαλιστική κάλυψη. Πέρα από την οδική ασφάλεια, για την οποία η εταιρεία έχει αναπτύξει πολυετές πρόγραµµα ενηµέρωσης για την αντιµετώπιση των οδικών κινδύνων, ενδιαφέρον υφίσταται και για τον µηχανοκίνητο αθλητισµό» αυτά τονίζει η Anytime που ήταν η µεγάλη χορηγός του Circuit των Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων (ΦΙΛΠΑ) που διεξήχθη µε µεγάλη επιτυχία στην πίστα του αεροδροµίου Τατοΐου, την Κυριακή 16 Ιουνίου. Σύµφωνα µε τα όσα µας έγιναν γνωστά από τους διοργανωτές µε δελτίο: «Με µήνυµα «η καινοτοµία συναντά τις κλασσικές αξίες», η Anytime οργάνωσε στο περίπτερό της στο Τατόι τη δική της καµπάνια υπέρ της ΦΙΛΠΑ µε κλήρωση δωρεάν ασφάλισης αυτοκινήτου για ένα εξάµηνο, καθώς και προσφοράς καυσίµων σε όσους ασφαλίστηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων». Πλήθος φίλων του αυτοκινήτου βρέθηκε στο Τατόι και θαύµασε τα «πειραγµένα», πειραγµένα », πανέµορφα παλαιά µοντέλα που αγωνίστηκαν στις διάφορες κατηγορίες, αλλά και τις ικανότητες των αγωνισθέντων, που τα οδήγησαν στα «όρια». όρια ».

Κάνοντας έναν απολογισµό της δράσης που δίνει ερεθίσµατα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ευαισθησίας θα πούµε ότι και φέτος η διανοµή δωρεάν φυτών - λουλουδιών από τον ∆ήµο Ελευσίνας, Ελευσίνας σηµείωσε µεγά λο ενδιαφέρον και προσέλευση. προσέλευση Μεγάλος αριθµός δηµοτών έσπευσε στην Κεντρική Πλατεία Ηρώων και στο ∆ηµαρχείο, προκειµένου να πάρουν δωρεάν φυτά που διέθεσε µε δωρεά της η γνωστή εταιρεία ΤΙΤΑΝ που ενεργοποιείται στην δυτική πλευρά της πόλης. Να σηµειώσουµε ότι συνολικά διατέθηκαν στο κοινό της πό λεως 2.000 φυτά για τον καλλωπισµό των κήπων τους. Αξιοσηµείωτη ήταν η παρουσία του Συλλό γου Εθελοντών του Θριασίου Πεδίου, Πεδίου µέλη τα οποία για άλλη µια φορά βρέθηκαν εκεί συντόνισαν την διανοµή των φυτών και ήταν κατά κύριο λόγο εκείνα που την διεκπεραίωση µε απόλυτη επιτυχία. Οι δράσεις γενικότερα για το περιβάλλο ν σε µια πόλη µε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως η Ελευσίνα, είναι πολύ σηµαντική. Το θέµα είναι οι αρχές να προσπαθούν µε τον καλύτερο τρόπο να υπάρχει ουσιαστική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στην νέα γενιά. Η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση έχει ξεκινήσει. Τα παιδιά πρέπει να µάθουν να νοιάζονται ενεργά για το περιβάλλον, ώστε να µην γίνου ν αύριο αδιάφοροι πολίτες.


7

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΑΖΕΥΑΝ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ! Στήριξαν την προσπάθεια για καθαρό περιβάλλον, σε µια περιοχή που τα διάσπαρτα απορρίµµατα αποτελούν µείζον πρόβληµα παρά τις επαναλαµβανόµενες προσπάθειες του ∆ήµου – Ανάλογοι καθαρισµοί σε Φυλή και Μέγαρα

Μ

ια σηµαντική προσπάθεια καθαρισµού µεγάλων περιοχών στους ∆ήµου ς Ασπρο πύργου και Φυλής καταβάλει η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής µε συνεργεία της. Μεγάλες εκτάσεις καθαρίστηκαν σε διάφορες περιοχές του Ασπροπύργου , σε µια προσπάθεια στήριξης των προσπαθειών που καταβάλει ο ∆ήµο ς. ς ∆υστυχώς όµως κατ’ επανάληψη στο παρελθόν και µέχρι σήµερα έχει αποδειχθεί ότι από την µια καθαρίζουν τα συνεργεία του ∆ήµου Ασπροπύργου και από την άλλη ρυπαίνουν και πάλι, οι ασυνείδητοι µε µπάζα, σκουπίδια και παντός είδους απορρίµµατα. µατα Η παρέµβαση κα-

θαρισµών µεγάλης κ λίµακας, στην περιοχή Ασπροπύργου, έγινε µε την µέριµνα της Αντιπεριφερειάρχη ∆. Αττικής κ. ∆ήµου. Ήταν ένα σηµαντικό χέρι βοηθείας από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας σε µια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά, όπως ο Ασπρόπυργο ς. Να τονίσουµε ότι ανάλογοι καθαρισµοί ευρείας έκτασης γίνο νται και στην περιοχή ∆ήµου Φυλής, ενώ αναµένο νται αυτές τις µέρες και στον ∆ήµο Μεγαρέων. Μεγαρέων Ακόµη η Π.Ε. Αττικής θα προχωρήσει σε ποτισµούς των αναδασωµένων εκτάσεων στην Μαγούλα Ελευσίνας και στο Βουρκάρι των Μεγάρων.

Επετειακή εκδήλωση για τους Πόντιους από Περιφέρεια—ΠΕ Πειραιά Στις 8 και 9 Ιουνίου η Ένωση Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλλού διοργάνωσε το καθιερωµένο "Ποντιακό Πανηγύρι" σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. Σύµφωνα µε την ΠΕ Πειραιά: « Πολλοί σύλλο γοι Πο ντίων απ' όλο το λεκανοπέδιο καθώς και δεκάδες πο λιτιστικοί σύλλογοι έλαβαν µέρος σ'αυτό το πανηγύρι, διαµορφώνοντας το σε µια συνάντηση πολύµορφης πο λιτιστικής έκφρασης. Η ανταπόκριση του κόσµου ήταν µεγάλη, παρόλο που ο καιρός δεν ήταν σύµµαχος, αφού η Πλατεία Σπάθα πληµµύρισε από κόσµο, δικαιώνοντας έτσι τόσο τις προσπάθειες των διοργανωτών όσο και τις προσδοκίες του κοινού. Σε χαιρετισµό που απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στέφανος Χρήστου, αφού αναφέρθηκε στις οδυνηρές στιγµές και στον πόνο του ξεριζωµού που βίωσε ο Ποντιακός Ελληνισµός, εξήρε το σθένος τη δύναµη και την αγωνιστικότητα των Ποντίων, που κάτω από αντίξοες συνθήκες ξαναέστησαν τις ζωές τους και διαπρέπουν σε όλους τους τοµείς. Επίσης καυτηρίασε την άκρως ανιστόρητη και ανθελληνική στάση κάποιων Ελλήνων αρνητών της Γενοκτονίας κτονία ς».

Γενική άποψη περιοχής: Ο Ασπρόπυργος διαθέτει µεγ άλες εκτάσει ς που δυστυχώς βοµβαρδίζονται από την ρύπανση και τα σκουπίδια των ασυνείδητων. Ο ∆ήµος καταβάλλει προσπάθειες διαρκώς, αλλά οι ρυπαντές συνεχίζουν. Η βοήθεια από την Π.Ε. της ∆υτικής Αττικής ήταν σηµαντική γι α την περιοχή.

Σύµφωνα µε το Γ. Τύπου της ΠΕ ∆. Αττικής: «Με εντατικούς ρυθµούς προχώρησαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισµού περιοχών του Ασπροπύργου, Ασπροπύργου από συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. Τα σηµεία στα οποία κατά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων εβδοµάδων έγιναν καθαρισµοί είναι τα ακόλουθα: Στις 13 και 14 Ιουνίου στο Λόφο Κύριλλου και επίσης στις 1212 -14/6 στο πάρκο Γκόρυτσας. Γκόρυτσας Στις

10 και 11 Ιουνίου είχαν προηγηθεί καθαρισµοί στην περιοχή του Οικισµού Μελισσίου στο Ρουπάκι Ασπροπύ ργου .

στων, καθώς επίσης στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάµπου και στην Περιφερειακή Αιγάλεω.» Αιγάλεω.»

Αττικής. Να σηµειώσω ότι άλλο αντίστοιχο συνεργείο διενεργεί ταυτόχρονου ς καθαρισµούς στην περιοχή της Φυλής. Φυλής

Η Αντιπεριφερειάρχης Την εβδοµάδα, από 3 έως 7 Ιουνίου, τα συνεργεία απαρτιζόµενα από 40 άτοµα, τα οποία ανήκουν στη δύναµη της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής, είχαν προβεί σε καθαρισµούς των περιοχών της Παραλία Ασπροπύργου στο γήπεδο Αίαντα, στην Περιοχή Νεοκτίστων στο γήπεδο Ίκαρου και στην πλατεία Νεοκτί-

«Καθαρίσαµε Καθαρίσαµε σηµαντικά σηµεία του Ασπροπύ ργου τα οποία ήταν ιδιαίτερα επιβαρυµένα, αξιοποιώντας σε µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες και τα εργαλεία που είχαµε στη διάθεσή µας. Θέλω να ευχαριστήσω όλου ς - µόνιµους και συµβασιούχους - τους εργαζόµενου ς των υπηρεσιών της Π.Ε. ∆υτικής

Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί (σ.σ. αυτή την εβδοµάδα) µε ποτισµούς στις αναδασωµένες περιοχές Βουρκαρίου Μεγάρων και Λόφου Πρ. Ηλία στη Μαγούλα και µε καθαρισµούς στην περιοχή των Μεγάρων», Μεγάρων δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή της η Αντιπεριφερειάρχης κα Σταυρούλα ∆ήµου.


8

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

«Όχι άλλες διευκολύνσεις

σε όσους κρύβουν εισοδήµατα» Αυτό ζητά ο Βουλευτής

Αττικής Βασίλης Οικονόµου από τον

∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Μεγαρέων

για το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο

Σ

υνεδριάζει σήµερα Τετάρτη 19 Ιουνίου το βράδυ στο ∆ηµαρχείο η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Μεγαρέων µε τα δύο παρακάτω θέµατα: 1.Τελικές προτάσεις για το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Μεγάρων πριν από την εισαγωγή του στην εκτελεστική επιτροπή του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ). 2.Προτάσεις για την αξιοποίηση του οικοπέδου και των εγκαταστάσεων πρώην ΣΠΑΠ στη Νέα Πέραµο.

Μέχρι τέλη Σεπτεµβρίου

Υπουργό Οικονοµικών

έλεγχοι αλιευτικών σκαφών από την Περιφέρεια Αττικής

Ε

ρώτηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής ∆ηµοκ ρατικής Αριστεράς Βασίλης Οικονόµου, ζητώντας να σταµατήσουν οι «χάρες» χάρες» και οι διευκολύνσεις σε όσους απέκρυψαν εισοδήµατα. Αναφέρει η ερώτηση: «Κύριε Υπουργέ, «Σε µεγάλη εφηµερίδα (σ.σ. στις 2 Ιουνίου) πανελλαδικής κυκλοφορίας σχολίασα την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών (ΠΟΛ 1033/211033/21 -0202 -2013) µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα σε όσους έβγαλαν χρήµατα στο εξωτερικό την τριετία 2009 – 2011, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές τους δηλώσεις , να προβού ν εκ των υστέρων σε δικαιολόγηση τους ως δωρεές από συγγενικά τους ή άλλα πρόσωπα. Η «διευκόλυνση» αυτή επιτρέπει σε άτοµα που δεν µπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση αυτών των χρηµάτων να τα νοµιµοποιήσουν και µάλιστα µε προκλητικά χαµηλά ποσοστά φορολόγησης παρέχοντας µιας γενναία έκπτωση για την «εξυπνάδα» εξυπνάδα » τους σε αντιδιαστολή µε την βαριά φορολόγηση που επιφυλάσσει το φορολογικό µας σύστηµα για τους νοµιµόφρονες πο λίτες και για τους µισθωτούς που δηλώνουν και φορολογούνται για όλα τους τα έσοδα. Αντί λοιπόν το Υπουργείο Οικονοµικών να εντοπίζει τους φοροφυ γάδες και να φροντίζει ώστε να εισπράττει αυτά που κάθε φορά ο νόµος προβλέπει από όλους τους φορολο γούµενους, επαινεί και διευκολύνει όσους είχαν την δυνατότητα να διοχετεύσουν µη δηλωµένα εισοδήµατα στο εξωτερικό στερώντας πολλά αναγκαία έσοδα για το δηµόσιο την ίδια στιγµή που αναζητά εναγωνίως τρόπους α-

Συνεδρίαση της Επιτροπής

ντιµετώπισης της φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώµη µας η φορο διαφυγή δεν αντιµετωπίζεται µε χάρες και ειδική ευνοϊκή αντιµετώπιση των φοροφυγάδων πολύ περισσότερο όταν τα ονόµατα αυτών περιλαµβάνονται και στη « λίστα Λαγκάρντ» Λαγκάρντ » την οποία εξετάζει η Βουλή για τέλεση αξιόποινων πράξεων. πράξεων Το γεγονός µάλιστα ότι ο ΓΓ Εσόδων, κ Θεοχάρης, παρουσιάζεται να δηλώνει στην ίδια εφηµερίδα που ανέδειξε το εν λόγω ζήτηµα ότι η εγκύκλιος είναι καθ’ όλα νόµιµη και δεν πρόκειται να ανακληθεί προσβάλει κατά τη γνώµη µας κάθε έννοια ίσης αντιµετώπισης των φορολο γούµενων. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: Ποια τα αποτελέσµατα του ελέγχου που διενεργούν οι αρµόδιες υπηρεσίες αναφορικά µε όσους έβγαλαν χρήµατα στο εξωτερικό την τριετία 2009 – 2011 σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν δώσει τα τραπεζικά ιδρύµατα; Σε τι ύψος ανέρχονται συνολικά τα χρήµατα που δεν µπορούν να δικαιολογηθούν από τις φορολογικές δηλώσεις; Πότε θα ανακαλέσετε την συγκεκριµένη εγκύκλιο (ΠΟΛ 1033/21-02-2013), πόσοι έχουν κάνει χρήση αυτής της διευκόλυνσης και πώς θα διεκδικήσετε τα υπόλοιπα ποσά τόσο από αυτούς όσο και από τους υπόλοιπους που δεν µπορούν να δικαιολογήσουν τα χρήµατα που διοχέτευσαν στο εξωτερικό και πότε εκτιµάτε ότι θα µπορέσετε να εισπράξετε τους φόρους που τους αναλογούν;»

Έ

λε γχο αλιευτικών σκαφών θα διενεργού ν οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Αττικής το αµέσως προσεχές διάστηµα έως τέλη Σεπτεµβρίου. Στόχος να έχουν ελεγχθεί τα σκάφη εγκαίρως πριν την έναρξη της αλιευτικής περιόδου στην ευρύτερη Αττική και στην ∆υτική Αττική. Αττική Για την περιοχή της ∆υτικής Αττικής µέχρι στιγµής δεν

έχει εκδοθεί συγκεκριµένη ανακοίνωση µε τα λεπτοµερή στοιχεία , πράγµα που λογικά αναµένεται, αφού ακολουθείται κοινή πολιτική ελέγχου. Αναφορικά µε τους ελέγχους η ΠΕ Πειραιά τονίζει σε δελτίο: «Με στόχο τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Πειραιά ξεκινά τον επίσηµο έλεγχο των αλιευτικών σκαφών ενόψει της νέας αλιευτικής περιόδου η οποία ξεκινά 1 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται 31 Μαΐου του επόµενου έτους. Βάσει εκτίµησης επικινδυνότητας, επικινδυνότητας ο επίσηµος πλήρης τακτικός έλεγχος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και αφορά στο σύνολο των 280 αλιευτικών σκαφών νηο λογίου Πειραιά. ραιά Οι κάτοχοι των αλιευτικών σκαφών (δίχτυα – παραγάδια, µηχανότρατες, γρι-γρι, µικτά, αλιευτικά διεθνών υδάτων) ο φείλουν να ενηµερώνουν την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, µε την πρώτη ευκαιρία άφιξής τους στο λιµάνι του Πειραιά, προκειµένου να διενεργηθεί ο επίσηµος επιτόπιος έλεγχος. Ο παραπάνω έλεγχος αφορά την καθαριότητα και την υγιεινή των χώρων χειρισµού των νωπών αλιευµάτων, των χώρων εστίασηςένδυσης και ατοµικής υγιεινής και την εκ-

παίδευση του προσωπικού. Ειδικότερα απαιτείται: εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας και χειρισµού νωπών αλιευµάτων και τήρηση του σχετικού αρχείου εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και τήρηση του σχετικού αρχείου τήρηση αρχείων καθαριότητας και υγιεινής του σκάφους τήρηση αρχείου µυοκτονίας τήρηση αρχείου µικροβιολογικών εξετάσεων πάγου και των υλικών συσκευασίας ως προς την καταλληλότητά τους για επαφή µε τρόφιµα. Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, χορηγείται η υγειονοµική βεβαίωση και ο αριθµός καταχώρησης εγκατάστασης, που είναι προαπαιτούµενα για τη χορήγηση άδειας αλιείας από το αρµόδιο Τµήµα της ∆/νσης Αλιείας Πειραιώς & Νήσων.» σων.»

«Ξυπνήστε» την επιχείρησή σας! Ώρα για διαφήμιση στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 5543682 Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή


9

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

«Η σκακιέρα των βιβλίων» Άρχισαν την ∆ευτέρα οι καλοκαιρινές δραστηριότητες της «Αισχύλειας» ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ελευσίνας

Τ

ην ∆ευτέρα 17 Ιουνίου ξεκίνησαν οι δραστηριότητες που θα αναπτύξει η Αισχύλεια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας µε θέµα: "Στις βιβλιοθήκες ο κόσµος είναι πολύχρωµος". Να σηµειώσουµε ότι κατά την πρώτη ηµέρα υπήρξε ένας συνδυασµός βιβλίου και σκακιού, καθώς το θέµα ήταν σαφές: "Η σκακιέρα των βιβλίων". Σύµφωνα µε τον Γ. ΤύΠάνω: Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας παραβρέθηκε την πρώτη µέρα δραστηριοτήτων της «Αισχύλειας» ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης για παιδιά.

που του ∆ήµου Ελευσίνας: «Μετά την ξενάγηση των µικρών φίλων µας στο χώρο της βιβλιοθήκης και στον τρόπο που λειτουργεί, ήρθε η περιήγηση στον κόσµο των ασπρό µαυρων τετραγώνων και πιονιών από τον Πρόεδρο του Σκακιστικού Συλλό γου της πό λης µας και από τρεις µικρούς σε ηλικία αλλά πολύ καλούς σκακιστές του ίδιου Συλλόγου. Οι δραστηριότητες της Αισχύλειας Βιβλιοθήκης θα συνεχιστούν για ενάµιση περίπου µήνα, από τις 17 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου , µε πολλά θέµατα. Μαζί µε πολλές άλλες Βιβλιοθήκες της χώρας,

την υποστήριξη της Future Library και τη συµµετοχή µικρών και µεγάλων, αναλαµβάνει να οδηγήσει τα παιδιά µακριά από τον κόσµο, όπου το γκ ρι και το µαύρο επικρατεί στις διαθέσεις µας, και µε τις δράσεις της να απαντήσει στην πρόκληση των καιρών, προτείνοντας έναν άλλο κόσµο που µπορεί να γίνει πολύχρωµος µέσα από τα βιβλία, τις ιστορίες, τη γνώση και την τέχνη.» τέχνη.» Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής από 3 Ιουνίου 9:00–13:00, στην Αισχύλεια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας, Κίµωνος και Παγκάλου, τηλ.: 2105565601.

∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες ένωσαν τις δυνάµεις τους στο Μαθητικό Φεστιβάλ

της Ελευσίνας

ηµοτικές Βιβλιοθήκες της ∆υτικής Αττικής και ∆υτικής Αττικής πήραν µέρος σε συνοµιλίες που έγιναν στο Μαθητικό Φεστιβάλ που υλοποιήθηκε στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Σύµφωνα µε το ∆ήµο: «Η Αισχύλεια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας, Ελευσίνας η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ΜάνδραςΜάνδρας Ειδυλλίας και το ∆Η.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου–Τµήµα Τµήµα Βιβλιοθηκών– κών– Βιβλιοθήκη Αγίου Φανουρίου συµµετείχαν από κοινού στις «Συνοµιλίες», το µαθητικό φεστιβάλ της ∆ιεύθυνσης Πολιτιστικών Θεµάτων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής στην Ελευσίνα, στο χώρο του Παλιού Ελαιουργείου (Σαπωνοποιείου).» (Σαπωνοποιείου).» Να τονίσουµε πως σκοπός ήταν µέσα από το παιχνίδι να εξοικειωθούν τα παιδιά µε τα βιβλία και να αναπτυχθεί η φιλαναγνωσία. Οι συµµετέχουσες αντιπροσωπείες των Βιβλιοθηκών αναφέρουν: «Ευχαριστούµε το ∆ήµο Ελευσίνας και το bookbook.gr και τον κ. Γιώργο Θανόπουλο – υπεύθυνο Πολιτιστικών θεµάτων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης – για την υποστήριξή τους σ’ αυτή την κοινή προ σπάθειά µας». µας».


10

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

Το Βουρκάρι Μεγάρων… στην Ελευσίνα Ο Συντονιστικός Φορέας πήρε µέρος στο Φεστιβάλ ∆ηµοτικών Σχολείων στο Παλαιό Ελαιουργείο δίνοντας ένα ξεχωριστό µήνυµα για το περιβάλλον προς την νέα γενιά, µαζί του η Εθελοντική Οµάδα «Κούρος» Μεγάρων

Γεγονότα

Ο

Συντονιστικός Φορέας για την προστασία του Βουρκαρίου Με γάρων, γάρων πήρε µέρος στο 1ο Φεστιβάλ Σχολικών ∆ραστηριοτήτων για τις σχολικές µονάδες της Περιφέρειας µε τίτλο: «Εγώ, εσύ, εµείς, για το Περιβάλλον και την Υγεία», που έγινε στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Συνδιοργανωτές ήταν η ∆/νση Α/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής και ο ∆ήµος Ελευσίνας. Να επισηµάνουµε ότι σκοπό ς της εκδήλωσης η ανάδειξη και ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας των µαθητών και των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών όπως αυτή υλοποιείται µέσα από προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, Υγείας καθώς και η προβολή της σπουδαιότητας του εθελοντισµού και της δυναµικής των οµάδων στην ανάδειξη του Ανθρωπιστικού πνεύµατος αλλά και στην ενηµέρωση σε θέµατα προαγωγής Υγείας, Ασφάλειας και προστασίας του Περιβάλλοντος. Τέλος να σηµειώσουµε ότι πήρε µέρο ς στο Φεστιβάλ και η Εθελοντική Οµάδα Μεγάρων «Κούρος» η οποία έχει προσφέρει πλούσια και ουσιαστική εθελοντική υπηρεσία σε όφελος των πολιτών, της περιοχής των Μεγάρων και του περιβάλλοντος. Αποτελεί ένα µείζον παράδειγµα Αττική, που πρέενεργού εθελοντισµού νέων ανθρώπων στην ∆υτική Αττική πει να αποτελέσει παράδειγµα προς µίµηση.

Τ

ην Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 έγιναν στα γραφεία της Νοµαρχιακής ∆ιοικούσας Επιτροπής (ΝΟ.∆.Ε.) Νέας ∆ηµοκρατίας ∆υτικής Αττικής οι εκλογές για τους αντιπροσώΣτις εκλογές που έγιναν στις 16 Ιούνη στην Νοµαρχιακή Οργάνωση (ΝΟ∆Ε) πους που θα συµµετέχουν Ελευσίνας πρώτος εξελέγη ο Πρόεδρος της Τοπικής Ζεφυρίου κ. Μαυροειδάκος στο 9 ο Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκ ρατίας που θα γίνει 4.) Μεγαρέων (∆ηµ. Κοιν. Ν. σεως Ν∆ Ζεφυρίου κ. Γιάννώσεων , οι ∆ήµαρχοι , οι στις 28-29 και 30 Ιουνίου Περιφερειακοί - ∆ηµοτικοί Περάµου & Μεγαρέων) και νης Μαυροειδάκος εκφράζει 2013. και Τοπικοί Σύµβουλοι, µέ- 5.) Φυλής (∆ηµ. Κοιν. Άνω τις ευχαριστίες για όσους λη του κόµµατος από τους Λιοσίων – Ζεφυρίου - Φυτον στήριξαν και εξελέγη Να σηµειώσουµε ότι στην ∆ήµου ς ∆υτικής Αττικής : λής). στην πρώτη θέση από τους εκλογική διαδικασία βάση 1.) Ασπρο πύργου, εκλεγέντες που θα πάρουν καταστατικού συµµετείχαν 2.) Ελευσίνας, Πρώτος σε ψήφους σύνεδρος µέρος στο συνέδριο του κόµµεταξύ πολλών άλλων στελε- 3.) Μάνδραςεξελέγη ο κ. Μαυροειδάκος µατος. Αναφέρει ο κ. ΜαυροΜάνδρας- Ειδυλλίας χών της παράταξης , τα µέλη (∆ηµ. Κοιν. Μάνδραςαπό την Τοπική Οργάνωση ειδάκος: Μάνδραςτων ∆.Σ. των Τοπικών Οργα- Βιλίωντου Ζεφυρίου. Ακόµη εξελέ- « Θέλω από καρδιάς να πω σε Βιλίων-ΕρυθρώνΕρυθρών-Οινόης), γησαν οι εξής σύνεδροι: όλους όσους έλαβαν µέρος Τσίγκος ∆ηµήτρης - ∆ρένης στην εν λόγω διαδικασία ένα Αθανάσιος - Λινάρδος Ιωάν- µεγάλο ευχαριστώ για τη νης - Τσόκας Σεραφείµ συµµετοχή και για την πρώΒλαχαντώνης ∆ηµήτρης τη θέση του Συνέδρου στην Γαρίνης ∆ηµήτρης - Κουτσο- ∆υτική Αττική που µου δήµο ς Θεόδωρος έδωσαν οι συναγωνιστές µου Σακελαρίου Γεώργιος - Σχί- και µέλη της παράταξης. ζας Αθανάσιος - Καρίκης Είναι µεγάλη τιµή για την ∆ηµήτριος∆ηµήτριος - Παραδείση Κυ- ∆ηµ. Τ.Ο. Ν.∆. Ζεφυρίου ριακή - Σαββίδου Έλλη και και για εµένα προσωπικά η Πηλιχού Γεωργία. πρώτη θέση µεταξύ άξιων Από την πλευρά του ο Πρόε- συνυποψήφιων από όλους δρο ς της ∆ηµοτικής Οργανώ- τους παραπάνω ∆ήµους». ∆ήµους».

Εξελέγησαν οι εκπρόσωποι της ∆υτικής Αττικής για το Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας

Αν θέλετε κάθε μέρα την ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο σπίτι σας ή το γραφείο σας

μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης — αποστολής στείλτε μας σχετικό αίτημα στο e-mail e@papasideri.gr

240 π.Χ: Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίµετρο της Γης. 1827: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Μωάµεθ. (« Περίπτωση Νενέκου» ) 1863: Ένοπλη ρήξη « Ορεινών» και « Πεδινών» στην Αθήνα (Κανάρης, Βούλγαρης), η κορύφωση των γνωστών και ως « Ιουνιανών». 1919: Ο Μουσταφά Κεµάλ ιδρύει το Τουρκικό Εθνικιστικό Κογκρέσο στην Άγκυρα και καταγγέλλει το διαµελισµό της Τουρκίας, που αποφασίζεται στις Βερσαλίες. 1963: Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσµοναύτης, επιστρέφει στη Γη µετά το παρθενικό ταξίδ ι της στο διάστηµα.

1975: Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, διαδεχό µενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο.

Γεννήσεις 1623: Μπλεζ Πασκάλ, γάλλος µαθηµατικός, φυσικός και φιλόσοφος. (Θαν. 19/8/1662) [Αποφθέγµατα] 1894: Φωκίων ∆ηµητρ ιάδης, έλληνας σκιτσογράφος, που διακρίθηκε κυρίως στην πολιτική γελοιογραφία. (Θαν. 19/6/1977) 1896: Απόστολος Νικολαΐδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιµήν του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνοµά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει µέρος στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αµβέρσα. (Θαν. 15/10/1980)

Θάνατοι 1806: Ευγένιος Βούλγαρης, κερκυραίος λόγιος, από τους πρωτεργάτες του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. (Γεν. 11/8/1716) 1884: Γιόχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν, γερµανός ιστορικός, γνωστός για την βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Ντρόιζεν οφείλεται ο όρος Ελληνιστικός. (Γεν. 6/7/1808) 1951: Άγγελος Σικελιανός, ποιητής. (Γεν. 15/3/1884) [Ανθολόγιο]


11

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

19 Χρόνια από τον θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη Μήνυµα από τον επικεφαλής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης του ∆ήµου Ελευσίνας κ. Βασίλειο Τόλη

Μ

ε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 19 χρόνων από τον θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, ο επικεφαλής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης (« (« Πρώτη Πόλη») Πόλη») ∆ήµου Ελευσίνας, κ. Βασίλης Τόλης εξέδωσε το εξής µήνυµα: « Ποτέ δεν πρόκειται να τελειώσει η ανθρώπινη περιπέτεια αλλά και η ανθρώπινη ευπιστία. Πάντα ο άνθρωπος θα πιστεύει πως τα όνειρά του θα δικαιωθούν. θούν Αλλά και πάντα θα αγνοεί πως ο ίδιος καταστρέφει τα όνειρά του µε το να ξυπνά κάθε πρωί. Κάθε πρωί κι όχι για πάντα , µια και µόνη φορά». Συµπληρώνονται 19 χρόνια από τον θάνατο του µε-

γαλύτερου ίσως Έλληνα µουσικοσυνθέτη , του Μάνου Χατζιδάκη, Χατζιδάκη του ανθρώπου που κατάφερε « να µετατρέψει τα πάθη του σε µουσική». µουσική». Η φετινή επέτειος του θανάτου του βρίσκει “ νεκρό ” και το “ παιδί ” του. Το Γ’ Πρό γραµµα , που το δηµιούργησε για να µας το αφήσει κληρο νοµιά. νοµιά Μόνο που κάποιοι αποφάσισαν ... να το κλείσουν. Ποιος να περίµενε τέτοια ασέβεια… Ο Χατζιδάκις γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1925 και πέθανε στις 15 Ιουνίου του 1994. Με τον θάνατο του η Ελλάδα η δεν έχασε µόνο µια µουσική ιδιοφυία αλλά και έναν σπουδαίο επαναστάτη. Έναν πραγµατικό "Πολίτη". Έναν δηµιουργό που η ο Σάββατο 22 Ιουνίου η παιδική χορωδίεπαναστατική του φια του ∆ήµου Μεγαρέων υπό την διεύλο σοφία ήταν στάση θυνση της Μαριλίας Ηλία θα συµµετάζωής. σχει στην 5η Συνάντηση παιδικών Χορωδιών Αυτή η επαναστατική που διοργανώνει η ∆ηµοτική Επιχείρηση θεώρηση τον έκανε να Μεγάρων. Η συνάντηση θα γίνει στο ανοικτό τα βάζει µε όλους και Θεατράκι «Πευκάκια» στα Μέγαρα. µε όλα τα κακώς κείµε-

5 Συνάντηση Παιδικών Χορωδιών στα θεατράκι «Πευκάκια» Μεγάρων

Τ

να της µονίµως πάσχουσας ελληνικής κοινωνίας. Αυτός που αυτοπροσδιορίζοταν ως « φιλελεύθερος αστός » και στενός φίλος του Κωνσταντίνου Καραµανλή ήταν θερµός υποστηρικτής όλων των µειοψηφιών και των καταπιεσµένων. Ο ίδιος έλεγε: «∆εν είναι το τραγούδι µου απλοϊκό κι ευχάριστο σαν το τενεκεδένιο σήµα µιας πολιτικής παράταξης ή ενός αθλητικού συλλόγου. ∆εν κολακεύει τις συνήθειές σας ούτε και διασκεδάζει την αµηχανία σας , την οικογενειακή σας πλήξη ή την ερωτική σας ανεπάρκεια. ∆εν είναι το τραγούδι µου µονό φωνη αρτηρία ούτε µια πολυφωνική και λαϊκή υστερία. Είναι µια µυστική πηγή , µια στάση πρέπουσα και ηθική απέναντι στα ψεύδη του καιρού µας , ένα παιχνίδι ευφάνταστο µ' απρόβλεπτους κανόνες , µια µελωδία απρόσµενη που γίνεται δική σας , δεµένη αδιάσπαστα µε άφθαρτες λέξεις ποιητικές και ξαναγεννηµένες»...


12

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

Αέρας και ζέστη στην ∆υτική Αττική

βάζουν σε ετοιµότητα τις αρχές

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τον Ηµερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 2013 από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας µε τον οποίο η Αντιπεριφέρεια θα ενηµερώνει ∆ήµους και αρχές της περιοχής εγκαίρως σε καθηµερινή βάση

Σ

ε πλήρη ετοιµότητα βρίσκεται η Πε ριφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, Αττικής σε συνεργασία µε ∆ήµους, Στρατό, Αστυνοµία, Εθελοντικούς Φορείς, ιδιώτες και φυσικά µε τις Πυ ροσβεστικές Υπηρεσίες Ελευσίνα ς και Μεγάρων, Μεγάρων για την προστασία των δασών. Από την Κυριακή µετά από την ανάπαυ λα δροσιάς η θερµοκρασία ανέβηκε αισθητά, αισθητά µε κύρια χαρακτηριστικά την ζέστη και τον αέρα στην περιοχή µας. Οι κίνδυνοι πα ραµονεύουν καθηµερινά και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει σαφής οργά νωση και ετοιµότητα των α ρχών της περιοχής, περιοχής ώστε να σώσουµε σουµε τα δάση από ατυχείς εκδηλώσεις πυ ρκαγιών, αλλά και από σχεδιασµέ νους εγκ ληµατικούς εµπρησµού ς! ς Η προσοχή θα πρέ πει να µας συνοδεύει όλου ς εµάς τους πο λίτες, λίτες που οφείλουµε να προ σέχουµε τα δάση α λλά και καλούµε άµεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Αστυνοµία αν δεν µπορούµε να βρούµε γραµµή, σε περίπτ ωση που δούµε πυρκαγιά στην εκδήλωσή της σε δασική, ηµιδασική, χορτο λιβαδική έκταση κλπ. Στο µεταξύ σύµφωνα µε δελτίο Τύπου της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής: «Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε εγκύκ λιο µε θέµα «Έκ Έκ δοση ηµερήσιου Χάρτη Πρό βλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» Πυρκαγιάς » για την αντιπυρική περίοδο του 2013. Συγκεκριµένα η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, για την αποτελεσµατικότερη α ντιµετώπιση των δασικών πυρκα γιών, γιών θα συντάσσει και εκδίδει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2013 Ηµερήσιο ∆ελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυ ρκαγιών υπό µορφή θεµατικού χάρτη από 01 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου . Ο ανωτέρω χάρτης, ο οποίος εκδίδεται σύµφωνα µε το Γενικό Σχέδιο Πολιτι-

Η Πυ ροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας ενώ επιχειρεί σε πυρκαγιά στην Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών στην περιοχή µεταξύ Μάνδρας και Οινόης κής Προ στασίας Ξενοκράτης", αποτελεί αναπό σπαστο µέρο ς του σχεδιασµού αντιµετώπισης των δασικών πυ ρκαγιών και έχει σκοπό την υπο στήριξη της ∆ιοίκησης στη λήψη των απο φάσεων και την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών από αµέλεια. Η σύνταξη του Ηµερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυ ρκαγιάς για το 2013 θα γίνεται από οµάδα εργασίας που έχει συγκροτηθεί µε Απόφαση του Υπου ργού ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και απαρτίζεται από επιστήµονες µε ειδικές γνώσεις (∆ασολό γους, Μετεωρο λόγου ς) της ∆/νσης Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκ ών της Γ.Γ. Π.Π., καθώς και µετεωρολό γους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Το ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ των Μεγάρων «Τ ο ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ υπάρχει και στην ΕΝΟΡΙΑ µας, όπου οι Ενορίτες καλούµεθα να αφήνουµε τρόφιµα για την ενίσχυσι των οικογενειών των Μεγάρων, που δυσκολεύονται και υποφέρουν εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσεως και ενισχύονται µε τρόφιµα από το ΚΑΤ ΑΣΤ ΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ της Ιεράς Μητροπόλεώς µας.

Γι αυτό κάνουµε γνωστό ότι κατά τον µήνα Ιούνιο :

Την Κυριακή 23 Ιουνίου µαζεύουµε ΑΛΕΥΡΙ Την Κυριακή 30 Ιουνίου µαζεύουµε ΑΛΑΤΙ Την κρίσι, που η Πατρίδα µας και η Κοινωνία µας περνά, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε, αρκεί να βρεθούµε αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους µας, που περνούν δύσκολα, κάνοντας πράξι την εντολή του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου µας να αγαπάµε και να φροντίζουµε τους πλησίον µας».

της Εθνικής Μετεωρο λογικής Υπηρεσίας. Για τη σύνταξη του χάρτη η ανωτέρω οµάδα θα λαµβάνει υπόψη τις προγνώσεις της Ε.Μ.Υ., για το επόµενο 24ώρο, 24 ώρο, καθώς και µετρήσεις προηγηθείσης βροχό πτωσης, θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας από τους µετεωρο λογικούς σταθµούς. Επιπλέο ν, θα αξιοποιεί τα πεδία µοντέλων αριθµητικής πρόγνωσης σε ψηφιακή µορφή τα οποία διαθέτει µέσω απευθείας πρόσβασης η Οµάδα Ατµοσφαιρικών Μοντέλων και Πρό γνωσης Καιρού του Τοµέα Φυσικής Περιβάλλο ντος- Μετεωρολο γίας του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ειδικά για τις περιοχές που η πρόβλεψη κινδύ νου εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτιµάται πο λύ υψηλή (κατηγορία µε αριθµό 4) έως εξαιρετι-

κά υψηλή (κατάσταση συναγερµού, κατηγορία µε αριθµό 5) θα εκδίδεται επιπλέον από το κέντρο επιχειρήσε ων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ ΓΓΠΠ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήµα προκειµένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιµότητας ό λοι οι φορείς που εµπλέκο νται στην Πολιτική Προστασία». Προστασία ». Σχολιάζοντας τ ο θέµα αυτό η Αντιπερι φέρεια ∆υτικής Αττικής αναφέρει: «Η Περιφέ ρεια Αττικής (∆/νση Πολιτικής Προστασίας) και η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής (Τµήµα Πολιτικής Προστασίας) έ χουν αναλάβει το σηµαντικό ρό λο της προώθησης – αναµετάδοσης του Χάρτη Πρό βλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, Πυρκαγιάς καθώς και του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήµατος, προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων και τις Εθελο ντικές Οργανώσεις αντίστοιχα, για τη λήψη προσθέτων µέτρων επιτήρησης µε σκο πό την άµεση αναγγε λία τυχόν πυ ρκαγιών, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Συντο νιστικών Οργάνων Πο λιτικής Προ στασίας (Σ.Ο.Π.Π.). Για λόγου ς ταχύτερης ενηµέρωσης,, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, θα είναι διαθέσιµος σε ελάχιστο χρόνο από την έκδο σή του (ώρα 12:30 της προηγούµενης ηµέρας), µε ευθύνη της οµάδας σύνταξης, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (www. (www. civilp rotection.gr ή www.gscp. gr), από ό που θα µπορούν να ενηµε ρώνονται άµεσα όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, οι ∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και των Πε ριφερειών, τα Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων, οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες, κα.»


13

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

Ενίσχυση του Κοινωνικού Grecofestival, µουσική, νέοι,

Παντοπωλείου του ∆ήµου Ελευσίνας δράσεις µε επίκεντρο το περιβάλλον

ε τον τίτλο «Ηµέρα Καλής πράξης» πράξης» , πρόσφατα αναπτύχθηκε δράση που είχε σαν στόχο της την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Ελευσίνας, Ελευσίνας που αποσκοπεί την ενίσχυση οικογενειών του ∆ήµου µας µε οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. Να τονίσουµε ότι η δράση αυτή περιλάµβανε την προσφορά τροφίµων και πραγµατοποιήθηκε από την εταιρεία "Κωτσόβολος" και συµµετείχαν εθελοντικά εργαζόµενοι της εταιρείας. Ήταν µια σηµαντική πρωτοβουλία αλληλε γγύης η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί και από άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις.

Μ

Ο ∆ήµος Ελευσίνας στηρίζει τις δράσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ο

∆ήµος Ελευσίνας συµµετείχε στην ηµερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευσίνας µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος. Τον ∆ήµαρχο εκπροσώπησε ο Αντιδήµαρχος κ. Καµπάνης Γαβριήλ. Γαβριήλ Να επισηµάνουµε ότι θέµα της ηµερίδας ήταν: «∆ράσεις για το Περιβάλλον και την Αειφορία». Αειφορία ». Από την πλευρά του ο Αντιδήµαρχος κ. Γαβριήλ Καµπάνης στην εισήγησή του ανέλυσε τις δράσεις του ∆ήµου Ελευσίνας για το περιβάλλο ν. ν Υπογράµµισε πως « οι δράσεις αυτές θα ενταθούν στο άµεσο µέλλο ν». ν Ειδική αναφορά έκανε για την εκδήλωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας στην προ βλήτα της πρώην αµερικάνικης βάσης στις 5/6, µε στόχο την απόδοση της παράκτιας ζώνης της Ελευσίνας στο ∆ήµο και τους κατοίκους της. Έκανε αναφορά ακόµη στη σπουδαιότητα του έργου του ΚΠΕ, το ο ποίο στεγάζεται στην ανακαινισµένη πρώην ∆ηµοτική Παιδική βιβλιοθήκη και τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται από το ∆ήµο. Ακόµη στην ίδια εκδήλωση ο προϊστάµενος του τµήµατος περιβάλλοντος, ανακύκλωσης και πολιτικής προστασίας κ. Αναστάσιος Χρηστίδης ,µίλησε για το θέµα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο ∆ήµο Ελευσίνας, τονί νί ζοντας τα περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη (περίπου 460.000€ 460.000 € ετησίως) που προκύπτουν από την εναλλακτική διαχείριση των ΑΣΑ. Ακόµη έκθεση και ανέλυσε τα αποτελέσµατα µετρήσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης του δηµοτικού σταθµού για το 2012.

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

Είναι σηµαντικό όµως η Περιφέρεια Αττικής να αποκεντρώσει τέτοιες δράσεις και σε άλλες περιοχές όπως η ∆υτική Αττική, καθώς υπάρχει µια ιδιαίτερη προτίµηση να γ ίνονται µόνο στην Αθήνα

Μ

ε στόχο την ευαισθητοποίηση των πο λιτών και κυρίως των νέων ανθρώπων για την προστασία του περιβάλλο ντος και της προάσπισης της φυσικής µας κληρονοµιάς, η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε φέτος αρχές Ιουνίου το Grecofestival στο Πεδίον του Άρεως. Απολογιστικά θα επισηµάνουµε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το πρώτο νεανικό µουσικό φεστιβάλ που πραγµατοποιείται µε θέµα το περιβάλλον και πλαισιώνεται από πληθώρα πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων. Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας ήταν σηµαντική. σηµαντική Είναι όµως σηµαντικό να οργανώνει ανάλογες εκδηλώσεις, αποκεντρωµένε ς και στις άλλες περιοχές της Αττικής, όπως στην ∆υτική Αττική, Αττική καθώς η Περιφέρεια δεν είναι µόνον η Αθήνα ή ο Πειραιάς. Σχετικά µε την διοργάνωση φέτος του νεανικού αυτού Φεστιβάλ, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Σγουρός έχει σηµειώσει: «Πρέπει όλοι να συµβάλλουµε στην προστασία του περιβάλλοντος. περιβάλλοντος Ειδικά, η νέα γενιά µπορεί και πρέπει να

είναι εκείνη που θα µπει µπροστά και θα προβάλλει το µήνυµα της αφύπνισης για ένα βιώσιµο περιβάλλο ν, για µια βιώσιµη ανάπτυξη. ανάπτυξη Τα νέα παιδιά µπορούν µε τις δράσεις τους και κυρίως µε την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και την αλλαγή της νοοτροπίας να διορθώσουν τα στραβά που, δυστυχώς, δηµιούργησαν οι προηγούµενες γενεές. Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας και αµφισβητείστε ό,τι στραβό βλέπετε γύρω σας. Εµείς ως Περιφέρεια Αττικής πιστεύουµε σε εσάς, στη νέα γενιά και θα είµαστε πάντα εδώ να στηρίζουµε παρόµοιες πρωτοβουλίες και δράσεις».

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


14

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1904)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελευσίνα ισόγειο κατάστηµα 150 τ.µ. καινούργιο σε κεντρικό δρόµο της πόλης, σε τιµή ευκαιρίας 105.000 ευρώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545017 και 6938001680 ( 1305)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων).Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (5.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 90 τ.µ. στο Καµατερό, κατασκευή 2002, στον 1ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, τέντες, τρία υ̟νοδωµάτια, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο τηλ. 6937422840 (2004) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ θέση ΝΕΡΑΚΙ ε̟ί της Π. Εθνικής Οδού Αθηνών –Κορίνθου (28ης Οκτωβρίου 92) οικό̟εδο µ̟ροστά στη θάλασσα 1000 τ.µ. εντός σχεδίου µε κτίσµα 70 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939345856 (0705) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 77 τ.µ. τριάρι, ̟ρώτου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, ̟λήρως ανακαινισµένο, ε̟ί της οδού Αβέρωφ 4 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545963 και 6936939082 (1504)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2αρι, αυτόνοµο στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κουγιουµτζόγλου 28 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-5548751 και 6934422033 (0504)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. κεντρικό στην Ελευσίνα, κατάλληλο και για ε̟αγγελµατική στέγη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6945550072 και 693738768 (23.4)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Νέα Πέραµο, Νεράκι ̟αραθαλάσσιο ισόγειο διαµέρισµα ̟λήρως ανακαινισµ ένο (2011 ) µε κή̟ο και υ̟αίθριο ̟άρκινγκ 100 τ.µ. και 30 τ.µ. βεράντα, 3 υ/δ, 2 µ̟άνια, σύγχρονη εντοιχισµένη κουζίνα εξο̟λισµένη µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, 3 κλιµατιστικά και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 550 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939668944 και 6942777976 (0205)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στη ν ̟εριοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέΖΗΤΩ ο̟οιαδή̟οτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο φωνο 6972380335 (30.05) 6957365313 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, καθιστικό. Με ̟άρκινγκ και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες τηλ. 6983733668. (1004)

(0306)

Για µικρές αγγελίες ε̟ικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5543682

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105551795 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandraseidyllias.gr «Προµήθει α υδραυλικών ειδών ∆Κ Βιλλίων και ΤΚ Οινόης» Ορθή επανάληψ η Ηµεροµηνία: 18- 6-2013 Αρ. πρωτ.: 11711 Αριθµ. µελέτης: ∆53/2013 Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ κ αι ΥΠΕΣ ΚΑ:25.7312. 0008, 25. 7312.0010, 25. 7312, 0036, 25. 7312. 0038, 30. 7311. 0008, 30. 7311. 0010, 30. 7311. 0012, 30. 7322. 0003, 30. 7322. 0010, 30. 7322. 0011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµέ-

νες προσφορές, η «Προµήθεια υδραυλικών ειδών ∆.Κ. Βιλλίων και ΤΚ Οινόης». Η δαπάνη θα καλυφθεί από Σ.Α.Τ.Α. και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και έ χει προϋπολογισθεί στο ποσό των 55.252,98 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύ νολο της προµήθειας. Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί από τα παρακάτω ποσά (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013: : 1)από ΣΑΤΑ που θα βαρύνει τον ΚΑ 25.7312.0008 µε ποσό 4.449,70 Ευρώ, τον ΚΑ 25.7312.0010 µε ποσό 2.455,28 Ευρώ, τον ΚΑ 25.7312.0036 µε ποσό 13.981,53 Ευρώ, τον ΚΑ 25.7312.0038 µε ποσό 2.458,46 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7311.0010 µε ποσό 9.813,06 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7311.0012 µε ποσό 2.458,84 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0003 µε ποσό 13.517,39 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0010 µε ποσό 3.676,53, τον ΚΑ 30.7322.0011 µε

ποσό 1.223,63 Ευρώ και από 2) επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και θα βαρύνει τον 30.7311.0008 µε ποσό 1.218,56 Ευρώ. Το cpv είναι: 44160000 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 4/7/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 11:00 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ( Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ 19600, Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης των αποτε λεσµάτω ν τω ν διαγωνισµών. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχου ν Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις προµηθευτών. Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Η εγγύηση συµµετο χής ορίζεται να

είναι σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δηλαδή 2.762,65 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµ έρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό τω ν 5,00 € (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχε τική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας-διεύθυνσητηλέφωνα –fa x-email κλπ) . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Κατσούλης Άγγελος του Αριστείδη και της Ελένης το γένος Μάϊνα που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Ελευσίνα και η Φωτιάδου Νικολέττα του Βασιλείου και της Αθηνάς το γένος ∆ρίτσα που γεννήθηκε στην Κόρινθο και κατοικεί στην Ελευσίνα θα παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ελευσίνας.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη 19 Ιουνίου Ιούδα αποστόλου, Π αϊσίου οσίου του µεγάλου

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.ΜΑΝΓΚΑΝΙΒΙΛΛΙΩΤΗ ΤΖ.Ο.Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ 81 210-5547602 ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΛΛΙΠΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 178 22960-26944 ΜΑ Ν∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΑ ΣΤΡ.ΡΟΚΚΑ 67 210-5555236 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΑΝΑ∆Ο ΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 1.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠ ΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 2.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.


15

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

Ναυτικός Ελευσινιακός Οµιλος (Ν.Ε.Ο)

Γενική Συνέλευση µελών

σήµερα 19 Ιουνίου 18.30 µµ Στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Ελευσίνας στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου

Κ

άλεσµα προς τα µέλη του κάνει ο Ναυτικός Ελευσινιακός Οµιλος προκειµένου να συµµετέχουν στην Γενική Απολογιστική Συνέλευση σήµερα το απόγευµα. Αναφέρει ο Σύλλογος στο κάλεσµά του: «Καλούµαστε όλα τα µέλη του Ν.Ε.Ο στην απολογιστική Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου µας, που θα γίνει την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 και ώρα 18.30 στην Αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Ελευσίνας οδός Παγκάλου και Κίµωνος 11 έναντι Αγίου Γεωργίου.

Ο αθλητής από τα Μέγαρα κατακτά την ενόργανη

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥ ΚΕΡ∆ΙΣΕ 5 ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ 2 ΑΡΓΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ!!!

Ο

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ο µικρός και ταυτόχρονα µεγάλος Μεγαρίτης Πρωταθλητής κατέκτησε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά την 1η θέση στην τελική φάση της ενόργανης γυµναστικής στην κατηγορία παµπαίδων. Το πρωτάθληµα, πραγµατοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2013 στη Αργυρούπολη , και από εκεί ο µικρός πρωταθλητής γύρισε έχοντας κατακτήσει 5 χρυσά µετάλλια στο σύνθετο ατοµικό, στο έδαφος στους κρίκους, στο άλµα και στο δίζυγο και 2 αργυρά µετάλλια στον ίππο και στο µονόζυγο.

∆ικαίως απέσπασε για µια ακόµη χρονιά το θαυµασµό και το χειροκρότηµα του κοινού και των συναθλητών του. Ο Σταύρος Γκίνης γυµνάζεται καθηµερινά τουλάχιστον 3 ώρες στο σύλλογο ενόργανης γυµναστικής ΠΡΩΤΕΑΣ στο Αιγάλεω, είναι 11 χρονών και θα πάει στην ΣΤ΄ τάξη. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη καθηµερινή συστηµατική και επίπονη πολλές φορές προπόνηση που απαιτεί ο πρωταθλητισµός. Του ευχόµαστε να έχει πάντα επιτυχίες στην ενόργανη και στην ζωή του.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ ∆ιαδικαστικά Θέµατα. Οικονοµικός και ∆ιοικητικός απολογισµός πεπραγµένων του ∆.Σ για τα παρελθόντα έτη 2011 & 2012. Αναπροσαρµογή της ετήσιας συνδροµής του Οµίλου µας. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συµβουλίου. Προτάσεις και εισηγήσεις µελών για την πορεία του Οµίλου. Η παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση είναι καθοριστικής σηµασίας για την παρά πέρα πορεία και δράση του Συλλόγου µας».

Λεωνίδας Γ. Γκίβαλος Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -Απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, µυοκτονίες -Πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισµού -Τεχνικός ασφαλείας Έδρα: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 68, ΑΘΗΝΑ Υπ/µα :ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Τηλ: 2296033787-2105220437-6932433577 Ε-mail:himikos@otenet.gr


16

Τετάρτη 19 Ιουν ίου 2013

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΑ 3ON 3

«Ο Οργανισµός Λιµένα Ελευσίνας, δεν θα µπορούσε να λείψει από αυτή τη

Κτήµα Φιλιππικόν

γιορτή και βοηθάει µε όλες του τις δυνάµεις» δυνάµεις»

Σ

χετικά µε την διοργάνωση 3on3 στην παραλιακή Ελευσίνας ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας Αθανάσιος Πέπας, αναφέρει: «Είναι µεγάλη µας χαρά, να φιλοξενούµε στην πόλη µας για δεύτερη σερί χρονιά, χρονιά τα αστέρια του ελληνικού µπάσκετ. Η Ελευσίνα έχει αγκαλιάσει το µπάσκετ. Βλέπουµε συνεχώς µικρά παιδιά µε µία µπάλα στο χέρι και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μας δίνει κίνητρο να διοργανώνουµε εκδηλώσεις όπως το τουρνουά 3ON3. Να έρχονται τα παιδιά σε επαφή µε τους παίκτες που δοξάζουν την Ελλάδα. Ελλάδα Να µαθαίνουν τα µυστικά του αθλήµατος. Το πάρκο της παραλίας θα γεµίσει µε µπασκέτες και δίνουµε την ευκαιρία σε όλο τον κόσµο να δει από κοντά τους αστέρες του ελληνικού µπάσκετ αλλά και να παίξει µαζί τους. Ο Οργανισµός Λιµένα Ελευσίνας, δεν θα µπορούσε να λείψει από αυτή τη γιορτή και βοηθάει µε όλες του τις δυνάµεις. Θέλουµε και εµείς να… ρίξουµε τάπα στη βία. Να στείλουµε το δικό µας µήνυµα διότι ο αθλητισµός θα πρέπει να είναι γιορτή». γιορτή».

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα -ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130619