Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4113

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΑΠΑΝΩΤΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σελίδα 5

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ:

« Το ΒΕΠ στο πλαίσιο

του θεσµικού του ρόλου υποστηρίζει

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

τους πράσινους τοµείς

Σελίδα 11

και τις καινοτόµες κατασκευές κατασκευές»

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μένει να γίνει η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης για να ξεκινήσουν οι εργασίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, προκαταρκτικής φύσεως ύψους 100.000 Ευρώ Σελιδα 2 Σελίδα 12

Σελίδα 3

Οι αθλητικές Η παράδοση της Μάνδρας εγκαταστάσεις στο «Αρβανίτικο Αντάμωμα» µε τα µάτια του ∆ήµου Μεγαρέων…

Μια αξιοσημείωτη παρουσία της πόλης σε μεγάλη εκδήλωση στο «Αντώνης Τρίτσης».

Ο εντεταλµένος σύµβουλων Γ. Σακελλαρίου περιγράφει τα δεδοµένα στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Μεγάρων Σελί+α 15

Την αποστολή συνόδευσε ο δραστήριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Σαμπάνης

Οι µοντέρνοι

χοροί,

η νιότη και η ζωντάνια έκλεψαν την παράσταση

στην Μάν+ρα

Ο πρωταθλητής Παναγιώτης Βασιλόπουλος

Η ΑΝΕΡΓΙΑ

έρχεται στο 3on3 της Ελευσίνας 29 και 30 του μήνα

ΧΡΩΜΑ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ Του κ. Γιάννη Βασιλείου,

α7 ∆ιαβάστε σελί+

Μέλους του Περιφερειακού Συνδυασμού « Αττική Συνεργασία ΌΧΙ στο Μνημόνιο» -Διαβάστε 9.


2

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μένει να γίνει η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης για να ξεκινήσουν οι εργασίες

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, προκαταρκτικής φύσεως ύψους 100.000 Ευρώ ια απόφαση βαρύνουσας σηµασίας για την ιστορική πό λη της ∆ήµητρας, ∆ήµητρας λήφθηκε στο τελευταίο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής. Πρόκειται για απόφαση που αφορά τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας και συγκεκριµένα για το Τελεστήριο . Στην συνεδρίαση εγκ ρίθηκαν οι όροι προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για το έργο «Προκαταρτικές Προκαταρτικές εργασίες, τεκµηρίωση και ανάδειξη του Τελεστηρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας», συνολικού προϋπολο γισµού 100.000 ευρώ. Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής: «Το έργο, που θα υλοποιηθεί από τη Γ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και θα χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, χωρίζεται σε δύο φάσεις. Κατά την Α΄ φάση του έργου θα γίνει: καθαρισµός του µνηµείου από τη βλάστηση, οι ανασκαφικοί καθαρισµοί, η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του Τελεστηρίου, οι µετακινήσεις των αρχιτεκτονικών µελών, η αποτύπωση των διάσπαρτων µελών, οι δειγµατοληψίες και οι εργαστηριακές αναλύσεις, η αρχαιολογική τεκµηρίωση.

Μ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Στη Β΄ φάση θα ολοκληρωθεί: η παθολογία, οι προτάσεις συντήρησης, η αρχιτεκτονική τεκµηρίωση, τεκµηρίωση καθώς και η προµελέτη για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής του Τελεστηρίου. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) (12) µήνες και ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ηµεροµηνία υπο γραφής της Προγραµµατικής Σύµβασης. Φορέας υλοποίησης του προαναφερ-

θέντος Προγράµµατος ορίζεται η Γ΄ Εφο ρεία Προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων (Γ’ ΕΠΚΑ), η οποία θα ασκεί και χρέη ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Υπηρεσίας Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί µε αυτεπιστασία και απολογιστικά, απολογιστικά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί µελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων».

Η Σταυρούλα ∆ήµου

Η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου δήλωσε για το βαρύνουσας σηµασίας θέµα: «Η απόφαση είναι εξαιρετικής σηµασίας για έναν από τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους παγκοσµίως. Οι εργασίες που θα ξεκινήσουν άµεσα θα επιτρέψουν την ανάδειξη του µνηµείου τόσο µέσα από την ανασκαφική δραστηριότητα όσο και από τις εργασίες συντήρησης. Με αυτή την απόφαση υλοποιούµε άλλη µια προτεραιότητά µας αναφορικά µε τον πολιτισµό, που σε συνδυασµό µε ένα καλύτερο περιβάλλον θα αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής στη ∆υτική αττική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη κο Γιάννη Σγουρό και το Περιφερειακό Συµβούλιο για την απόφαση».

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682

∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Η παράδοση της Μάνδρας

στο «Αρβανίτικο Αντάμωμα» Μια αξιοσημείωτη παρουσία της πόλης σε μεγάλη εκδήλωση στο «Αντώνης Τρίτσης». Την αποστολή συνόδευσε ο δραστήριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Σαμπάνης

Ο

∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας, το έχουµε επισηµάνει, µέσω του ∆ηµοτικού Οργανισµού , δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διάσωση, ανάδειξη και προβολή της τοπικής ιστορίας, λαογραφίας, παραδοσιακής µουσικής, χορών και στολών. Στο πλαίσιο πικές όσο και σε υπερτοαυτό κάνει δυναµική την πικές εκδηλώσεις εκδηλώσεις. Αυτό παρουσία του τόσο σε το- έγινε µε την εκδήλωση των Λιοσιωτών Ιλίου, στο «Αρβανίτικο Αντάµωµα» µωµα » στο «Αντώνης Τρίτσης» Τρίτσης» (πάρκο). Για την εκδήλωση αυτή αναφέρει ο ∆ηµοτικός Οργανισµό ς ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας: «Υπό την αιγίδα του ∆ήµου Ιλίου και της ∆Η.ΚΕ.Π.Α, η Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου πραγµατοποίησε το 1ο Αρβανίτικο Αντάµωµα το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 στο Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχοντας αναπτύξει άριστη σχέση και συνεργασία στα πλαίσια γενικότερων πολιτιστικών ανταλλαγών ανταποκρίθηκε αµέσως στο κάλεσµα. Επρόκειτο για µία θαυµάσια ευκαιρία να αναδείξουµε και να προωθήσουµε τον πολιτισµό του τόπου µας καθώς το χορευτικό µας τµήµα παρουσίασε αρβανίτικους χορούς της περιοχής µας. Η υποδοχή που επιφύλαξαν οι παρευρι-

σκόµενοι ήταν εξαιρετική καθώς ενθουσιάστηκαν όχι µόνο µε τις χορευτικές ικανότητες των µελών του τµήµατος αλλά και µε τις τοπικές παραδοσιακές φορεσιές του τόπου µας, τις οποίες θαύµασαν για την οµορφιά, την λεπτοµέρεια της δουλειάς και την λαµπρότητα της στολής.

Στο 1 ο Αρβανίτικο Αντάµωµα συµµετείχαν και άλλα Χορευτικά Συγκροτήµατα και Λαογραφικοί Σύλλογοι άλλων περιοχών. Το χορευτικό τµήµα του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας συνοδευόταν από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Γιώργο Σαµπάνη». Σαµπάνη».


4

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013


5

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Σε ∆υτική Αττική κα ι Θριάσιο Πεδίο αποµάκρυνση πολλών δεκάδων τόνων επικίνδυνων αποβλήτων το 2011 και 2012, έλεγχοι για εντοπισµό εξασθενούς χρωµίου, αναδασώσεις σε Μέγαρα και Μαγούλα, απανωτοί έλεγχοι για περιβαλλοντικές παραβάσεις, ενώ αναµένεται σύντοµα έγκριση προγράµµατος έρευνας και ελέγχου ποιότητας υδάτων σε Θριάσιο, Μέγαρα, Ανω Λιόσια, Μάνδρα…

ιαρκείς είναι οι έλεγχοι που πραγ µατοποιούν οι αρµόδιες υπηρεσίες της Π εριφ έρειας Αττικής στην ∆υτική Αττική και σε όλη την Αττική, γ ια εντοπισµό παραβάσεων σε βάρος του περιβάλλοντος. Π ιο συγκεκριµένα στους ελέγχους που έχ ει πραγµατοποιήσει η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και στις δράσεις που αν απτύσσει η Π εριφέρεια γ ια τη βελτίω ση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αναφ έρθηκε πρόσφ ατα ο Π εριφ ερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγ ουρός σε έναν απολογισµό σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου, έχει αν αδειχθεί σε υπέρµαχ ο της προστασίας του περιβάλλοντος, από τον Ιαν ουάριο 2011 όταν αν έλαβε µέχρι σήµερα. Και αυτό γιατί έχ ει προχωρήσει µελετηµένα, µε σταθερότητα και αποτελεσµατικότητα σε σειρά δράσεων, είτε αυτό έχ ει να κάνει µε ελέγχους, είτε µε αποµάκρυνση αποβλήτων αποβλήτων, είτε µε καταγ ραφή σηµείων µε επικίνδυνα απόβλητα και συντον ισµό για χ ρηµατοδότηση νέων αποµακρύνσεων το 2013 και πολλές άλλες πρωτοβουλίες µε αποτέλεσµατα. ∆εν είν αι τυχαίο στην καταγ ραφή δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος η συντριπτική πλειοψηφ ία των ενεργειών που καταγράφει ο ίδιος ο Περιφερειάρχ ης Αττικής, αναφέρεται σχ εδόν εξ΄ ολοκλήρου στην ∆υτική Αττική.

Από την αναδάσωση που έγινε στην περιοχή Περάµατος –Μεγάρων τον περασµένο Μάρτιο. Το έργο έγινε µε δαπάνες της Περιφέρειας Αττικής– ΠΕ ∆υτικής Αττικής.

Γ ιάννης Σγουρός, επισηµαίνει: «Στην Π εριφέρεια Αττικής είµαστε σταθερά προσανατολισµένοι στην ανάπτυξη και υλοποίηση σηµαντικών έργων προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζω ής των 5 εκατοµµυρίων πολιτών. Αυτό άλλω στε αποδεικν ύεται στην πράξη, µεταξύ άλλων, και από την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλουµε για την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας των απορριµµάτων της Αττικής. Ε πίσης, παρά τις όποιες δυσκολίες και τις αναρίθµητες προσφ υγές στη ∆ικαιοσύνη, έχ ουµε δροµολογήσει την κατασκευή του έργου Επεξεργασίστην ∆/νση Περιβάλλοντος ας Λ υµάτων στην περιοχή του Κορωπίου - Π αιανίας, το οποίο θα δώσει επιτέλους οριστική και σύγχρονη λύση στο τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβληµα των ακαθάρτων όλης της περιοχής και µάλιστα χωρίς να ξοδεύσουµε ούτε ένα ευρώ Π ιο συγ κεκριµέν α η ∆ιεύθυνση Π εριβάλ- από εθνικούς πόρους, αφού το έργο λοντος Π εριφ έρειας Αττικής, έχει πραγ- είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ. µατοποιήσει 1.211 ελέγχους από τις Π έρα από τις δράσεις αυτές, στηρίζουµε και αρχ ές του 2011, οπότε και συστάθηκε, υλοποιούµε σηµαντικές αναπλάσεις, µέχρι σήµερα, ενώ επέβαλε πρόστιµα συν ο- όπως είναι η ανάπλαση του κέντρου λικού ύψ ους 1.581.530 €. της Αθήνας ( Re-Think Athens) , η Λ . Η υπηρεσία καταβάλει µεγάλες προΘηβών, το εµπορικό κέντρο στο Μ ασπάθειες, όµως στην περιοχ ή της ∆υτι- ρούσι, ενώ παράλληλα αναπτύσσουµε κής Αττικής, αντίπαλος της προσπάθει- πρωτοπόρες ερευνητικές δράσεις, όπως ες είναι η έλλειψ η προσω πικού, καθώς είν αι πρόγ ραµµα σε συν εργασία µε το ΕΜΠ η υπηρεσία Π εριβάλλοντος για ελέγγ ια τη µετατροπή συµβατικών αυτοκινήχ ους διαθέτει µόλις 5 υπαλλήλους, των σε ηλεκτρικά. σύµφωνα µε τον Π εριφερειάρχ η που Ε πίσης, υλοποιούµε δράσεις γ ια την προεπισηµαίνει µε έµφαση την έλλειψ η στασία των ακτών και το µεγάλο έργο αυτή, λόγω της βιοµηχ ανικής της επαναχρησιµοποίησης των υδάτων επιβάρυνσης του Θριασίου Π εδίου. της Ψυτάλλειας, αλλά και πολλές άλλες Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής, δράσεις. Η Περιφέρεια Αττικής, µέσω

Μείζον πρόβληµα η έλλειψη προσωπικού

για την ∆υτική Αττική, όπου υπηρετούν 5 άτοµα

της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, µε πεν ιχρά µέσα και προσω πικό δίν ει καθηµεριν ή τη µάχη της προάσπισης του περιβάλλοντος της Αττικής. Οι 1.211 έλεγχοι που έχουµε πραγµατοποιήσει µέσα σε δυο µόλις χρόνια αποτελούν έναν πραγµατικό άθλο και καλύπτουν σε µεγάλο ποσοστό την ετήσια στοχοθεσία των περιβαλλοντικών ελέγχων για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ε πίσης, για ν α καταν οήσει καν είς τις σηµαντικές ελλείψ εις σε προσωπικό, αρκεί ν α αν αλογιστεί ότι για µια από τις πλέον περιβαλλοντικά επιβαρυµένες περιοχ ές, όπως είναι η ∆υτική Αττική, έχουµε στη διάθεσή µας µόλις 5 άτοµα γ ια την πραγµατοποίηση των περιβαλλοντικών ελέγ χων. Π αρ’ όλα αυτά εµείς συν εχίζουµε να εργ αζόµαστε σκληρά. Ας σταµατήσουµε όλοι µαζί και ξεχωριστά ο καθένας από εµάς να πληγώνουµε το φ υσικό µας ‘σπίτι’ και πάνω από όλα το περιβάλλον που θα παραδώ σουµε στα παιδιά µας». Μ ε πηγή ενηµέρω σης την Περιφέρεια, ενδεικτικά ακολουθούν µερικές από τις δράσεις της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Αττικής: «Ο εντοπισµός και η καταγραφή των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων

που απορρίπτονται αν εξέλεγ κτα, προκειµένου εν συνεχεία να δροµολογηθούν οι διαδικασίες αποµάκρυνσης και καθαρισµού του περιβάλλοντος χώρου, εν ηµερών οντας κάθε φ ορά τις συναρµόδιες υπηρεσίες. Υπάλληλοι της ∆/σης πραγµατοποίησαν µεγάλο αριθµό δειγµατοληψιών, προκειµέν ου ν α διαπιστώ σουν την επικινδυνότητα διαφόρων αποβλήτων που έχουν απορριφθεί ανεξέλεγκτα. Η προσπάθεια αυτή είχε ω ς αποτέλεσµα η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, ως έχουσα την αρµοδιότητα, να προχωρήσει σε ενέργειες µετά από τις οποίες ολοκληρώθηκε η αποµάκρυνση αρχ ικά ( το 2011) 45 τόνων επικινδύνων αποβλήτων από τη ∆υτική Αττική και εν συνεχεία ( το 2012) 150 περίπου τόνων από τον Π ειραιά και τη ∆υτική Αττική Ε πίσης αποµακρύν θηκαν επικίνδυνα απόβλητα αµιαντούχων υλικών από κατεστραµµέν ο κτίριο (υπολογίζεται περίπου 20τν ) Η ∆/ν ση Π εριβάλλοντος είχ ε το συντονισµό στην περιοχή της ∆υτικής Αττικής για την πραγµατοποίηση εντός του 2013 εργασιών αναδάσωσης στις περιοχές Πέραµα Μεγάρων και Π ροφήτης Ηλίας Μαγούλας, αναδασώνοντας συνολικά περί τα 200 στρέµµατα Υπάλληλοι της ∆/ν σης προχώ ρησαν σε ελέγ χους υδάτων κυρίω ς ως προς εξασθενές χ ρώµιο, αλλά και για άλλους ρυπαντές στη ∆υτική Αττική. Ε λήφθη µεγάλος αριθµό δειγµάτων νερού (πάνω από 70 δείγ µατα) από 30 σηµεία δειγ µατοληψίας, τα οποία απέστειλαν στο Γεν ικό Χηµείο του Κράτους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υψηλές συγκεντρώ σεις εξασθενούς χ ρωµίου σε 12 περιπτώσεις, ενώ σε 3 υπήρχαν NO3 πάνω από 50 ppb. Π ροκειµέν ου να διερευν ηθεί σε βάθος το θέµα δροµολογ ήθηκε και βρίσκεται στο τελικό στάδιο Π ρόγραµµα έρευνας της ποιότητας υπογείων νερών και εδαφών περιοχών ∆υτικής Αττικής (Θ ριάσιο Π εδίο – Λιόσια – Μ άνδρα – Μ έγαρα), το οποίο θα ξεκιν ήσει όταν λάβει τη σχετική έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των ελέγχων και των δράσεων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος ανά έτος: ΕΤΟΣ 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΤΟΨΙΕΣ 336 497 378 1211

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 101 122 65 288

ΠΟΣΟ (€) (€) 760560 619870 201100 1581530

Η Σταυρούλα ∆ήµου επιθεωρεί τις εργασίες αποµάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων στην περιοχή του Ασπροπύργου


6

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Παράγω και εξάγω:

ΠΡΟΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ:

Στις 30 Ιουνίου στην Μάνδρα

το νέο µοντέλο ανάπτυξης» Γενική Συνέλευση Εκδήλωση από το δραστήριο Βιοτεχνικό

Επιµελητήριο Πειραιώς και τον ΣΕΒΕ την Τετάρτη ο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά και ο Σύνδεσµο ς Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) σας προσκαλούν σε εκδήλωση µε θέµα: « Παράγω και Εξάγω: το νέο οικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης», ανάπτυξης», η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά, (Καραΐσκου 111, Πειραιάς, 3 ος όροφος). Το Πρόγραµµα Εκδήλωσης είναι το εξής: 17:45 – 18:00 Προσέλευση – Καφές 18:00 – 18:15 Χαιρετισµός & Οµιλία του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά, κ. Ανδριανού Μιχάλαρου 18:15 – 18:30 Οµιλία του Αντιπροέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Κυριάκου Λουφάκη µε θέµα «Παράγω και Εξάγω: το νέο οικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης» 18:30 – 18:50 Οµιλία Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη 18:50 – 19:10 Οµιλία του Ειδικού Συµβούλου Υπουργού ΑνΥπ σε θέµατα εξωστρέφειας, κ. Γρηγόρη ∆ηµητριάδη µε θέµα «Πρωτοβουλίες και δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τη στήριξη της Εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων» 19:10 – 19:30 Οµιλία Εφόρου ΣΕΒΕ, κ. Βασίλειου Κεχαγιά µε θέµα «Ναυπηγικές Εργασίες και προληπτική συντήρηση στη Ναυτιλία» 19:30 – 19:50 Οµιλίες από εκπροσώπους του χώρου της Ναυτιλίας 19:50 – 20:30 Παρουσίαση Case Studies από εξωστρεφείς/ναυτιλιακές επιχειρήσεις της περιοχής 20:30 – 21:00 Συµπεράσµατα – Ερωτήσεις Συντονίζει η δηµοσιογράφος/σύµβουλο ς Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων: κα Σταµατίνα Μάρκου.

Τ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

για διακήρυξη αρχών και θέσεων

ις διαδικασίες που προβλέπονται εν όψει του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ στα µέσα Ιουλίου, υλοποιεί ήδη η Τοπική Οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Μάνδρας Ειδυλλίας. Χθες µάλιστα είχε προγραµµατιστεί η πρώτη ΓΣ . Σύµφωνα µε την Τοπική Μάνδρας: « Με απόφασή της Κεντρικής Επιτροπής του, την 19/5/2013, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ αποφάσισε για τη διεξαγωγή του ιδρυτικού του συνεδρίου στις 10 -14 Ιουλίου και για τα κείµενα, Θέσεων και Καταστατικού, του προσυνεδριακού διαλόγου. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προσυνεδριακών ∆ιαδικασιών, το χρονοδιάγραµµα του συνεδρίου έχει ως εξής: • Το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θα γίνει 1010 -14/7/2013 στο TAE KWO DO. • Έναρξη προσυνεδριακού διαλόγου: 28/5/2013. • Τα προσυνεδριακά κείµενα δόθηκαν στη δηµοσιότητα. • Οι προσυνεδριακές συνελεύσεις να έχουν ολοκ ληρωθεί µέχρι 30/6/2013. • Στη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου µπορεί να οργανωθούν θεµατικές εκδηλώσεις, µε ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής. Με βάση το παραπάνω χρονοδιάγραµµα και σε ότι αφορά τον προγραµµατισµό του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Μάνδρας – Ειδυλλίας, η Γραµµατεία της Οργάνωσης, την 24/5, αποφάσισε: 1. 16/6 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Οργάνωσης: Γενική Συνέλευση µε θέµα το «Σχέδιο καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ» και εισηγητή που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου. 2. 30/6 και ώρα 11.00 στο γήπεδο 5 Χ5 Γ. Μάλλιος: Γενική Συνέλευση µε θέµα τη «∆ιακήρυξη αρχών και πλαίσιο προγραµµατικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ» ΕΚΜ » και εισηγητή που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου. συνεδρίου Μετά το τέλος της ΓΣ, θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής των α ντιπροσώπων της οργάνωσης για το συνέδριο. Τα κείµενα Θέσεων και Καταστατικού για τον προσυνεδριακό διάλογο έχουν δηµοσιευτεί ήδη στο www.syriza.gr, επίσης είναι διαθέσιµα σε έντυπη µορφή στο γραφεί της Οργάνωσης. Σύµφωνα, επίσης, µε τον Κανονισµό Προσυνεδριακών ∆ιαδικασιών τα µέχρι 10/6 εγγεγραµµένα µέλη έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος σε ψηφοφορίες και να θέσουν υποψηφιότητες. Έτσι και αλλιώς δικαίωµα να παρακολουθήσουν και να πάρουν το λόγο έχουν όλοι οι φίλοι και όλα τα µέλη. Τα µέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Μάνδρας – Ειδυλλίας µπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση syriza.mandras.eidyllias@gmail.com και να παρακολουθούν την ενηµέρωσης στην ιστοσελίδα http://mandraleft.blogspot.gr/ της Οργάνωσης και το www.syriza.gr» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Μάνδρας Ειδυλλίας». Ειδυλλίας».

Τ

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200

τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559

email: drmelpan@yahoo.gr


7

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

«Εγώ, Εσύ, Εµείς

για το Περιβάλλον και την Υγεία» Με επιτυχία έγινε το Φεστιβάλ Σχολικών ∆ραστηριοτήτων στην Ελευσίνα 11 και 12/6 το πλαίσιο πραγµατοποίησης εκδηλώσεων του Φεστιβαλ Σχολικών ∆ραστηριοτήτων που συνδιοργάνωσε η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής µε την ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και τον ∆ήµο Ελευσίνας, το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου, αναφερόµενο στις εκδηλώσεις σηµειώνει σε δελτίο: «Στις 11 και 12 Ιουνίου 2013 έγινε στο χώρο του παλαιού Ελαιουργείου (παραλία Ελευσίνας) το Φεστιβάλ Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 20122012 -2013, µε θέµα: "Εγώ, Εσύ, Εµείς για το Περιβάλλον και την Υγεία". Πρόκειται για µια έκθεση όλων των σχο λικών προγραµµάτων και των δράσεων που ανέπτυξαν τα Νηπιαγωγεία και τα ∆ηµοτικά Σχολεία της ∆υτικής Αττικής κατά το σχολικό έτος 2012 - 2013. Ταµπλό µε φωτογραφίες, σκίτσα, ζωγραφιές, κατασκευές και προβολές βίντεο από τις ποικίλες µαθητικές δραστηριότητες. Μια ακόµη παιδική µατιά για τον κόσµο που ζούµε.» ζούµε.»

Σ

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Ο Πολιτειολόγος

Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κώστας Ζουράρις στην τελετή λήξης του Ανοικτού Πανεπιστηµίου

στον Ασπρόπυργο

(Στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου)

Μ

ην ξεχάσετε µια αξιόλογη εκδήλωση απόψε: Το «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» πιστήµιο» του ∆ήµου Ασπροπύργου, προσκαλεί το κοινό της εφηµερίδας στην Τελετή Λήξης της 6 ης περιόδου λειτουργίας του, (2012 (20122012 -2013), και στην απονοµή των Βεβαιώσεων στα Μέλη του.

Ο πρωταθλητής Παναγιώτης Βασιλόπουλος έρχεται στο 3on3 της Ελευσίνας

29 και 30 του μήνα Στο πλαίσιο της φετινής διοργανώσεως αγώνων µπάσκετ 3on3, στην παραλιακή Ελευσίνας στο τέλος του µήνα, έγινε γνωστό ότι ο πρωταθλητής µπασκετµπολίστας Π. Βασιλό πουλος, θα τιµήσει µε την παρουσία του την διοργάνωση. Αναφέρουν οι διοργανωτές µε δελτίο Τύπου σχετικό µε το θέµα: «Ο πρωταθλητής Ευρώπης και δευτεραθλητής κόσµου µε την εθνική µας οµάδα του µπάσκετ Παναγιώτης Βασιλόπουλος, θα δώσει το παρών στο τουρνουά 3ON3 της Ελευσίνας (29 & 30 Ιουνίου). Ο ίδιος, προσκαλεί αλλά και προκαλεί, όλους τους φίλους του µπάσκετ να έρθουν στην Ελευσίνα και να τον αντιµετωπίσουν. ‘’Είµαι ‘’Είµαι πολύ χαρούµενος που θα πάρω µέρος στο τουρνουά 3ON3. 3ON3 ∆υστυχώς τα προηγούµενα χρόνια, λόγω σοβαρών τραυµατισµών, δεν µπόρεσα να πάρω µέρος. Εφέτος όµως, µου δίνεται η ευκαιρία και θα είµαι στην Ελευσίνα. Είναι πολύ σηµαντικό να γίνονται τέτοια τουρνουά διότι δίνουν κίνητρο στα παιδιά να ασχοληθούν µε το µπάσκετ. Περιµένω όλους τους φίλους του µπάσκετ στην Ελευσίνα και ανυποµονώ να τους αντιµετωπίσω‘’, ο Παναγιώτης Βασιλόπου λος.» λος.»

Οι εγγραφές συνεχίζονται και όσοι επιθυµούν να πάρουν µέρος στα τουρνουά, µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή, στο www.3on3streetball.gr<http://www.3on3streetball.gr/>


8

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΖΩΦΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:

Ζητούν αλλαγές για βελτίωση των γραµµών µπλε λεωφορείων στην περιοχή ∆ήµου Φυλής Επιστολή τοπικών φορέων προς ΟΑΣΑ και προς ∆ήµαρχο Φυλής

Σ

ειρά βελτιώσεων που αφορούν τις λεωφορειακές γραµµές των αστικών µπλέ λεωφορείων στην περιοχή του ∆ήµου Φυλής προτείνουν το µέλος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κ. Μαυροειδάκος καθώς και οι Κωβαίου Ε υαγγελία (Πρόεδρος Π ολιτιστικού & Ε ξωραϊστικού Συλλόγου Ζωφριάς),∆αδάνης Ν ικηφόρου (Π ρόεδρος Πολιτιστικού & Ε ξωραϊστικού Συλλόγου Πανοράµατος). Οι προτάσεις αφορούν την γραµµή 711 περιοχ ής Ζωφριάς Ανω Λ ιοσίων, την γραµµή Β 12 προς Πανόραµα Ανω Λ ιοσίων και την γραµµή 735 που καλύπτει το Ζεφύρι του ∆. Φυλής, προκειµένου να γίνουν οι πρέπουσες βελτιώσεις, καθώς σήµερα υπάρχει ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό. Για το θέµα έχουν αποστείλει από τέλη Μαίου επιστολή προς τον Οργανισµό Αστικό Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ, εκθέτοντας τα προβλήµατα αλλά και τις απαραίτητες βελτιώσεις σε κάθε γραµµή. Πριν λίγες µέρες απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον ∆ήµαρχο Φυλής κ. Μπουραίµη, ζητώντας να στηρίξει πλήρως τις προτάσεις, ώστε να συµβάλει να γίνουν οι αλλαγές για το συµφέρον των επιβατών. Η επιστολή προς τον ∆ήµαρχο Φυλής έχει ως εξής: «Προς: ∆ήµαρχο Φυλής κ. Μ πουραίµη ∆ηµήτριο Κοιν/ση: ∆ηµοτικούς και Τοπικούς Συµβούλους ∆ήµου Φυλής «ΘΕΜΑ: Λ ειτουργία των λεωφορειακών γραµµών : 711 (Ζωφριάς) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανω Λ ιοσίων , Β12 (Πανοράµατος) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανω Λ ιοσίων & 735 (Ζεφυρίου) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου. Με την παρούσα επιστολή θέλουµε για µια ακόµα φορά να σας κάνουµε γνωστό το πολύ σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του ∆ήµου µας σχετικά µε την λειτουργία όλων των λεωφορειακών γραµµών και ειδικότερα των 711 , Β12 , και 735 οι οποίες εξυπηρετούν το µεγαλύτερο µέρος των κατοίκων του ∆ήµου µας. Τα παραπάνω δροµολόγια καθώ ς και τα υπόλοιπα που πραγ µατοποιούνται η διέρχονται από τον ∆ήµο µας υπολειτουργούν και αντί να εξυπηρετούν αντίθετος ταλαιπωρούν κατοίκους , επισκέπτες , και όλους όσους

θέλουν να µετακινηθούν. Επειδή το πρόβληµα αντί να διορθώνεται αντιθέτως συνεχώς επιδεινώνεται , χωρίς µέχρι στιγµής να έχει δοθεί λύση που να ικανοποιεί τις ανάγ κες των κατοίκων του ∆ήµου µας , και µετά από επισκέψεις και συζητήσεις που κάναµε µε τους αρµοδίους του Ο.Α.Σ.Α. για το συνολικό πρόβληµα αλλά και ειδικότερα για τις παραπάνω λεωφορειακές γ ραµµές στείλαµε προς τον Ο .Α.Σ.Α. επιστολές που σας κοινοποιούµε και σας ζητούµε αφού εξετάσετε να στηρίξετε κι εσείς τις προτάσεις µας σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριµένων λεωφορειακών γραµµών και να πιέσετε για την υλοποίησή τους , προκειµένου να σταµατήσει η ταλαιπωρία όλων όσων µετακινούνται από και προς το ∆ήµο µας. Για την λεωφορειακή γραµµή 711 έχουµε ασχ οληθεί ξανά και µε την δική σας στήριξη, επανερχόµαστε, διότι είναι περίοδος προγραµµατισµού των δροµολογίων στον ΟΑΣΑ και θα πρέπει να στηρίξετε άµεσα τις προτάσεις µας εγγράφως και ίσως προσωπικά κ. ∆ήµαρχ ε. Για τη λεωφορειακή γραµµή Β12 επανερχόµαστε µε συγκεκριµένη πρόταση, την οποία θεωρούµε ότι θα εξυπηρετεί περισσότερο τους κατοίκους , αφού προηγουµένως συζητήσαµε µε τον ΟΑΣΑ και την έχουµε ήδη καταθέσει . Ε ιδικά για τη γραµµή 735 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου στην τελευταία συνάντηση - προφορική ενηµέρωση που είχε ο κ. Μαυροειδάκος Ιωάννης ,πήρε από τους αρµοδίους του Ο .Α.Σ.Α. την διαβεβαίωση ότι υπάρχει από µέρους τους θετική ανταπόκριση στην πρόταση που τους έχει αποστείλει και µπορεί το εν λόγω δροµολόγιο να ξεκινήσει από τον προσεχή Σεπτέµβριο καθώς το µόν ο που αποµένει είναι η δική σας σύµφωνη γνώµη προς τον Ο .Α.Σ.Α., προκειµένου να πραγµατοποιηθεί και να υπάρξει η διασύνδεση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου µε τη Λ εωφ. Φυλής και τις σηµαντικότερες υπηρεσίες του ∆ήµου µας ,(ΑστυνοµίαΠολεοδοµία-∆ηµαρχείο), αλλά και µε το Μετρό και τον Ηλεκτρικό στην Π λατεία Αττικής.

από και προς Πλατεία Αττι- ει αρκετά νωρίς από την κής στην οποία αναφέρει: Πλατεία Αττικής, µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι να πηγαί«Σας ενηµερώνουµε ότι, οι νουν στα σπίτια τους µε τα κάτοικοι της συνοικίας Ζω πόδια, αντιµετωπίζοντας τους φριάς ∆ήµου Φυλής, οι οποίοι γνωστούς κινδύνους της εποείν αι περί τους δέκα χιλιάδες, χής µας , καθώς και τις καιεξυπηρετούνται για την µετα- ρικές συνθήκες , κυρίως τον φορά τους από την Ζωφριά χειµώνα. προς και από Πλατεία ΑττιΜ ε δεδοµένη την οικονοµική κής, µε την Λ εωφορειακή κρίση, που ο ένας µετά τον γραµµή 711. άλλον δεν έχουν πλέον αυτοΗ γ ραµµή αυτή προέκυκίνητα, περιµένουν να εξυπηΣτάση λεωφορείου στην Λ. Φυλής στα Άνω Λιόσια ψε ,αφού καταργήθηκε πλήρετηθούν από τα κρατικά ρω ς η 713 που τερµάτιζε στην µέσα µεταφοράς και δεν µποΜάρνης, καθώς και η γραµµή ρούν. ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ πευθυνότητα τους λόγους που 711, η οποία εξυπηρετούσε Προτείνουµε και διεκδιΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ στερούνται αυτό που σε όλους τους κατοίκους προς τον Π ρο- κούµε, την αύξηση των ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜ- τους άλλους ανθρώπους θεω αστιακό και το κέντρο των δροµολογίων όλες τις ώρες ΜΗΣ Β12 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ρείται αυτονόητο , αλλά και Λιοσίων για τις υπηρεσίες του της ηµέρας και τα Σαββατοκύ- ΚΑΤΑ 3 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΕυποχρέωση της πολιτείας , την ∆ήµου και όχι µόνον. ριακα, το τελευταίο λεωφορεί- ΤΗΡΙΑ ΠΑΛΙ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑ- συγ κοινωνία σε όλες τις ηµέΗ Ζωφριά , όπως ίσως ο να φεύγει από την Πλατεία ΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ρες και ώρες όπως ακριβώς γνωρίζετε έχει αποκοπή Αττικής στις 12 το βράδυ και ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ , γίνετε και σε όλα τα άλλα από τον Μητροπολιτικό να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΛΛΟΥ σηµεία όχι µόνο της Αθήνας ∆ήµο Φυλής , λόγω της κατά την επιστροφή του ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ‘Η ΑΛΛΗΣ αλλά και όλης της Χώρας. κατασκευής γεφυρών της Λ εωφορείου προς την Ζω- ΛΕΩΦΟΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ , Καταλαβαίνουµε και ξέρουµε Αττικής οδού. φριά να έχει σταθερή διέλευ- ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥ όλοι ότι κατά καιρούς στο Ε πίσης , ενώ ο Προαστιακός ση γ ια να εξυπηρετούνται οι ΜΠΟΛ ΙΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑ- παρελθόν , όπως άλλωστε και είχε απευθείας ανταπόκριση κάτοικοι και να µην επιστρέΝΟΡΑΜΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥσε πολλά άλλα σηµεία ακόµα στον Σταθµό Λαρίσης, τώρα φουν τα Λεωφορεία άδεια. ΓΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ και στο κέντρο της Αθήνας , πλέον δεν εξυπηρετεί λόγω Ελπίζουµε να κατανοήσετε το ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ δηµιουργήθηκαν επεισόδια και διακοπής της γραµµής αυτής. πρόβληµα µας, που ενώ στις ΣΗΜΕΡΑ ( ΗΛ ΙΟ-ΒΡΟΧΗβιαιοπραγίες κατά οχηµάτων Αντ΄ αυτών, των ανωτέρω, άλλες περιοχές διέρχονται ΚΛΟΠΕΣ-ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ) και οδηγών από µια οµάδα µετά από έντονες διαµαρ- πολλές λεωφ. Γραµµές, στην ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕ - αν θρώπων οι οποίοι δεν σέβοτυρίες των κατοίκων και Ζωφριά διέρχεται µόνο µία και ΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΣ νται την περιουσία του Ελληνιτου Συλλόγου µας, ο ΟΑΣΑ αυτή δεν εξυπηρετεί επαρκώς. ΤΗ Σ ΓΡΑΜΜΗΣ Β12 ΣΤΟΝ κού λαού θέτοντας σε κίνδυνο δηµιούργησε την νέα Λ εΕ ίµαστε στην διάθεσή σας για ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗ Σ ΟΠΟΥ την ασφάλεια των οδηγών ωφ. Γ ραµµή 711 – κυκλική περαιτέρω διευκρινήσεις», ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΕΡΜΑΤΙ- αλλά και των επιβαινόντων. διαδροµή – από Πλατ. Ατ- αν αφέρει ο Π ολιτιστικός Σύλ- ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑ Όµως τέτοιου είδους επεισόδιτικής προς Ζωφριά – λογος Ζωφριάς ∆ήµου Φ υλής ΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΡΟ . α (τα οποία σηµειωτέων έχουν Πλατεία Αττικής. προς ΟΑΣΑ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ εδώ και πολύ καιρό σταµατήΗ συγ κεκριµένη Λεωφ. ΓραµΣΥΜΠΥΚΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟ σει) , δεν είναι δυνατόν ν α µή έχει τα παρακάτω προβλή- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ Ασταµατήσουν η να µειώσουν µατα, τα οποία δεν εξυπηΠανοράµατος ∆ήµου ΦυΘΗ ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟ- επ΄ αόριστων και σε µόν ιµη ρετούν τους κατοίκους της λής στην επιστολή του ΡΑ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ και σταθερή βάση την εξυπηΖωφριάς, και ταλαιπωρού- προς τον ΟΑΣΑ αναφέρει ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ , ρέτηση του επιβατικού κοινού νται καθηµερινώς για το µεταξύ άλλων σχετικά µε ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ που στην πλειονότητά τους αυτονόητο, δηλαδή να την βελτίωση της γραµµής ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ είν αι άνθρωποι του µεροκάµαέχ ουν επαρκεί κάλυψη αστικών λεωφορείων Β12 : ΚΑΤΑ 3 ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ του και δεν έχουν άλλο µέσο µεταφοράς στην εργασί- «……..ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ µετακίνησης για να πάνε στις ας τους και όχ ι µόνον, και ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΘΕΙ εργ ασίες τους. είναι: ΤΑΣΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΛΑΜΒΑΝΟ- Η ΡΟΗ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΛ ΟΓΙ- Αντιλαµβανόµενος το πρόβλη΄Εχει αραιά δροµολόγια ΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΝ : ΟΥ, µα και από τις δύο πλευρές µετά το µεσηµέρι, µε απο- Α) Η ΓΡΑΜΜΗ Β12 ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο σας προτείνω τα παρακάτω : τέλεσµα οι κάτοικοι κατά ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑ- ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΗ γ ραµµή 735 να γίν ει κυκλική την επιστροφή στο σπίτι ΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑ- ΜΗΣ, και ν α κάν ει τέρµα στην Πλατους, ταλαιπωρούνται υπερβο- ΜΑ ΓΙΑ 3 ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠ ΩΛΕΣΟΥΝ τεία Αττικής. λικά , µετά από µία κοπιαστική ΗΤΟΙ 10 ΛΕΠΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ , ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ Η γ ραµµή 735 να λειτουργ εί µέρα που είναι για κάθε εργα- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΟ ∆ΙΑΛΛΕΙΜΑ ΤΟΥΣ καν ονικά , να έχει συνεχόµεζόµενο. ΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥ- ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΕΤΑνα δροµολόγ ια Η κυκλική διαδροµή έχει ΣΕ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ και ν α µην σταµατάν ε στις σαν αποτέλεσµα, κατά την ΡΟΗ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΙΣ 18:00 όπως γίνετε τώρα αλλά επιστροφή στην κατοικία τους ΟΠΩΣ ΜΑΣ Ε ΧΕΤΕ Η∆Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟ- στις 12:00 το βράδυ. να µην γνωρίζουν οι επιβάτες ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ, ΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ Η γ ραµµή 735 να ακολουθεί την ώρα διέλευσης του λεω Β) ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΒΑ- ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟ τη διαδροµή: φορείου, διότι εξαρτάται από ΤΕ Σ ΤΗ Σ ΓΡΑΜΜΗΣ Β12 ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙ- Πλατεία Αττικής - Λιοσίων – την κίνηση των αυτοκινήτων ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΒΙΒΑ ΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ», αναφέ- Λεωφ. ∆ηµοκρατίας - Κ. Π αστους δρόµους ή το διάλειµµα ΣΘΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ρει ο Σύλλογος Πανοράµα- λαµά - 28ης Οκτωβρίου – του οδηγού του λεωφορείου ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘ- τος. Π αν. Γρηγορούσης – Ε θνικής και έτσι εάν είναι τυχεροί µπο- ΜΟ ΛΑΡΙΣΗ Σ ΟΠΟΥ ΛΕΙΑντιστάσεως (Μ εγαρίτου) – Λ. ρεί να πετύχουν το 711. Αλ- ΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΙΒΙ- Στην επιστολή του το µέΦυλής (σιντριβάνι), µε στάση λιώς ή περιµένουν ,πολλές ΒΑΣΗ Σ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ , ΚΑΙ λος της Επιτροπής ∆ιαβού- στο Α στυνοµικό Τµήµα Ζεφυφορές και 1,50 ώρα, ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ λευσης ∆ήµου Φυλής κ. ρίου , στην Πολεοδοµία του παίρνουν άλλη γραµµή για να ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΧΕ∆ΟΝ Μαυροειδάκος Ι. προς τον ∆ήµου και στη Λεωφ. Φυλής αποβιβαστούν στον προαστια- Α∆ΕΙΟ ΩΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ , ΟΑΣΑ σχετικά µε την γραµ- (σιντριβάνι) για να κατεβαίκό στα Λιόσια και από εκεί µε ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΜΑΡΝΗΣ . µή αστικού λεωφορείου νουν όσοι επιβάτες επιθυµούν Ο Σύλλογος Ζωφριάς τα πόδια να πάν ε στα σπίτια ΕΝΩ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ 725 στο Ζεφύρι αναφέρει να πάν ε προς την Φυλή και το για γραµµή 711 τους. Τα σπίτια που είναι στην ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΝΑ ΤΑΛΑΙ- τα εξής: ∆ηµαρχείο του ∆ήµου µας στα άκρη της Ζωφριάς δηλαδή Π ΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ «Σας ενηµερώνω ότι οι κάτοι- Άνω Λιόσια η να κατευθυνΟ Σύλλογος Ζωφριάς Ανω στην ΜΑΚ απέχουν 3,5 χιλιό- ΚΑΠΟΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩ- κοι της ∆.Κ. Ζεφυρίου εδώ και θούν προς την Αθήνα. και Λ ιοσίων ∆ήµου Φυλής απέ- µετρα. ΝΙΑ ΕΞ Ω ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΞΟ - πάρα πολύ καιρό ταλαιπωρού- αντίστροφα. στειλε επιστολή προς ΟΑ- Το τελευταίο λεωφορείο ΣΤΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ . νται χωρίς καν είς να µπορεί να Στη διάθεσή σας για λεπτοµέΣΑ για την Γραµµή 711 προς την Ζωφριά σταµατά- ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ εξηγ ήσει επαρκώ ς και µε υρειες ή διευκρινήσεις».


9

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ Του κ. Γιάννη Βασιλείου, μέλους Περιφερειακού Συνδυασμού « Αττική Συνεργασία ΌΧΙ στο Μνημόνιο» τα τρία χρόνια εφαρµογής των Μνηµονιάκων πολιτικών, σύµφωνα µε όσα µας λένε οι ίδιοι οι εµπνευστές τους, είχαµε τα εξής αποτελέσµατα:

ο ήταν λάθος! Όπως και να έχουν τα πράγµατα, το βέβαιο είναι πως οι πολιτικές αυτές αφήνουν πίσω τους ‘καµένη γη’: Μαζική ανεργία και φτώχεια. Κοινωνίες όµως που µόνο Το χρέος της χώρας βρίη καταγεγραµµένη ανεργίσκεται σήµερα στο 120% α είναι στο 27%, στους του ΑΕΠ, δηλαδή είναι νέους υπερβαίνει το 60%, όσο ήταν τον Μάιο του 400.000 νοικοκυριά δεν 2010 που επιβλήθηκαν τα έχουν κανένα εισόδηµα Μνηµόνια! και ταυτόχρονα δεν βλέΤο ∆ΝΤ παραδέχεται - δις πουν µε αυτές τις πολιτιµάλιστα - πως το Μνηµόνι- κές να υπάρχει ελπίδα,

Σ

τότε οι κοινωνίες αυτές δεν έχουν µέλλον. Κατανοώντας λοιπόν, έστω και αργά ο Ελληνικός Λαός πως ειδικά στο πρόβληµα της ανεργίας δεν υπάρχουν ατοµικές λύσεις, αναζητά άλλες διεξόδους. Φυσικά είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέµατα όπως πχ ποιες είναι οι αιτίες εµφάνισης του προβλήµατος της ανεργίας, η ποιες είναι οι καταλληλότερες πολιτικές για την

αντιµετώπιση του κοκ. Είναι όµως άλλο αυτό και άλλο να µην βλέπουµε το κύριο: Την ανάγκη δηλαδή δηµιουργίας ενός µεγάλου, ενωτικού, δηµοκρατικού κινήµατος για την υπεράσπιση του ανθρώπινου δικαιώµατος της εργασίας και των δικαιωµάτων των ανέργων. Να µένουµε δηλαδή καθηλωµένοι στις διαφωνίες µας, µετρώντας απλώς µήνα µε τον µήνα την αύξηση

των ποσοστών της ανεργίας. Μια τέτοια λογική, πέρα από προθέσεις, αφήνει ανενόχλητες τις µεν βάρβαρες Μνηµονιακές πολιτικές να κάνουν την δουλειά τους, τα δε διάφορα φασιστοειδή να πριονίζουν το ∆ηµοκρατικό κλαδί που µας κρατά όλους σε στοιχειώδεις πολιτισµένες κοινωνικές ισορροπίες. Αυτή ακριβώς είναι και η ουσία της πρωτοβουλίας που πήραµε δεκάδες φορείς της περιοχής για το πρόβληµα της ανεργίας και της λιτότητας: Πέρα από διαφορετικές απόψεις ενώνουµε τις δυνάµεις µας, ώστε να ακουστούν όσο πιο δυνατά γίνεται τα παρακάτω αιτήµατα: Φτάνει πια µε τα Μνηµόνια της ανεργίας και τις πολιτικές λιτότητας. Η εργασία είναι ανθρώπινο δικαίωµα και γι’ αυτό απαιτούµε πολιτικές ανάπτυξης µε απασχόληση. ∆ικαίωµα στη ζωή έχουµε όλοι και γι’ αυτό αξιώνουµε µέτρα προστασίας των ανέργων. Οι άνεργοι, οι επισφαλώς εργαζόµενοι, οι επαγγελµατίες που κλείνουν τα µαγαζιά τους, η νεολαία που τις στερούν το µέλλον, οι συνταξιούχοι, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι διανοούµενοι, οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όλος ο Λαός του Θριασίου έφτασε η ώρα να πει ενωµένος: Φτάνει πια: Όλοι µαζί στις 1 Ιουλίου

στις 7 κ’ 30 µ. µ. στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας στη µεγάλη, ενωτική συγκέντρωση φορέων της περιοχής. ∆εν αντέχουµε άλλο να βλέπουµε καταστήµατα να κλείνουν, γιαπιά να ερηµώνουν, αποθηκευτικούς χώρους να αραχνιάζουν, εργοστάσια να εγκαταλείπονται, ο δηµόσιος πλούτος να ξεπουλιέται, το κοινωνικό κράτος να καταργείται και τα παιδιά µας να είναι άνεργα. Ούτε να γίνονται αυτά από την τρικοµµατική Κυβέρνηση συστηµατικά, κατά παρέκκλιση ακόµα και των κοινοβουλευτικών κανόνων, ετσιθελικά, νύχτα, κάτω από το τραπέζι και µε την χρήση κάθε µορφής βίας. Αγωνιζόµαστε λοιπόν ενωµένοι να σταµατήσουµε αυτή την καταστροφή γιατί η ανεργία, η φτώχεια και η ανέχεια δεν έχουν κοµµατικό χρώµα. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Περιφερειακή παράταξη ‘ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ’


10

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Αξιόλογες δουλειές, αξιόλογος σκοπός, αξιόλογη έκθεση στην Μάνδρα Ό

πως είχαµε γράψει και στο σχετικό ρεπορτάζ πριν λίγες µέρες, ευχάριστη στιγµή αποτέλεσε στον ∆ήµο Μάνδρας Ειδυλλίας , η έκθεση µε χειροποίητα κοσµήµατα του ∆ΟΚΑΠ. ∆ΟΚΑΠ Μάλιστα στην κοινωνία της Μάνδρας σχολιάστηκε µε ιδιαίτερα θετικά λόγια τόσο, η πολύ αξιόλογη δουλειά που παρουσιάστηκε από τους συµµετέχοντες, όσο και ο σκοπός αλληλεγγύης που επέδειξαν οι δηµιουργοί. Επίσης ήταν το απάνθισµα της ιδιαίτερα θετικής επιµορφωτικής εκπαίδευσης που δίνει το σχετικό τµήµα του ∆ΟΚΑΠ, ∆ΟΚΑΠ προσφέροντας πολύπλευρές υπηρεσίες επιµόρφωσης, πολιτισµού και δράσεων στην πόλη µε αµείωτο ρυθµό. Ο ∆ηµοτικός Οργανισµός ∆ήµου Μάνδρας κάνοντας απολογισµό της εκδήλωσης αναφέρει: «Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση χειροποίητου κοσµήµατος από το Τµήµα του Εργαστηρίου Πολιτισµού και Τεχνών του ∆ΟΚΑΠ, που έγινε στο κτίριο Μπουµπούση στην Κεντρική Πλατεία της Μάνδρας. Η φαντασία των µαθητών του τµήµατος Χειροποίητου Κοσµήµατος, καθώς και η εξαιρετική δουλειά της ταλαντούχου δασκάλας, κ. Ελένης ΚωσταράκουΚωσταράκου- Ζαφείρη αποτέλεσαν εγγύηση για το ποιοτικό αποτέλεσµα της Έκθεσης. Με ποικίλα υλικά, πολύχρωµες πέτρες, έµπνευση και ταλέντο δηµιουργήθηκαν υπέροχα κοσµήµατα για όλα τα γούστα και κατάφεραν να προκαλέσουν τον θαυµασµό όλων των παρευρισκοµένων. Την έκθεση, η οποία ήταν ανοικτή καθηµερινά για το κοινό, επισκέφθηκε πλήθος κόσµου. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγµατοποίησε ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Γεώργιος ∆ρίκος, τη Τρίτη 4 Ιουνίου στις 8.30 το βράδι και στα οποία παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γιώργος Σαµπάνης, ο Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ κ. ∆. ∆ουδέσης και δηµοτικοί και τοπικοί σύµβουλοι».

Γεγονότα 1462: Ο Βλαντ Γ' ο Παλουκωτής (ο ρουµάνος ευγενής που ενέπνευσε τον µύθο του ∆ράκουλα) προσπαθεί να δολοφονήσει τον σουλτάνο Μεχµέτ Β', αλλά αποτυγχάνει και αναγκάζεται να αποσυρθεί από τη Βλαχία. 1917: Η Ελλάδα εισέρχεται επισήµως στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο. 1919: Το έκτακτο στρατοδικείο καταδικάζει σε θάνατο τους αντιβενιζελικούς υπουργούς των κυβερνήσεων Σπυρίδωνος Λάµπρου και Στέφανου Σκουλούδη, Μερκούρη, Έσλιν, Σαγιά και Πεσµατζόγλου, ως υποκινητές εµφύλιου πολέµου. Οι καταδικασθέντες υποβάλουν αίτηση αναθεώρησης. 1962: Ιδρύεται ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων, ο οποίος σε πέντε χρόνια θα καλύψει όλες τις ανάγκες της χώρας σε σχολικά κτίρια (!), σύµφωνα µε ανακοίνωση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλής.

1982: Ο αµερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αποκαλεί τη Σοβιετική Ένωση « Αυτοκρατορία του Κακού». 1982: Ανακαλύπτεται κάτω από τη γέφυρα Μπλακφράιαρς του Λονδίνου το πτώµα του «Τραπεζίτη του Θεού» Ροµπέρτο Κάλβι. Ο Κάλβι προΐστατο της τράπεζας του Βατικανού Banco Ambrosiano, που χρεοκόπησε.

Γεννήσεις 1888: Χάιντζ Γκουντέριαν, γερµανός στρατηγός, θεωρητικός του πολέµου. (Θαν. 14/5/1954) 1920: Φρανσουά Ζακόµπ, βραβευµένος µε Νόµπελ γάλλος βιολόγος. 1974: Μάρκος Παγδατής, κύπριος τενίστας.

Θάνατοι 1631: Μουµτάζ Μαχάλ, σύζυγος του µογγόλου αυτοκράτορα Σαχ Γιαχάν Α'. Προς τιµήν της, ο σύζυγό της δηµιούργησε µεγαλόπρεπο µνηµείο, το γνωστό Ταζ Μαχάλ. (Γεν. 1593) 2007: Τζιανφράνκο Φερέ, ιταλός µόδιστρος. (Γεν. 15/8/1944) 2009: Ραλφ Ντάρεντορφ, αγγλογερµανός κοινωνιολόγος και πολιτικός, από τους διαπρεπέστερους µεταπολεµικούς στοχαστές. (Γεν. 1/5/1929)


11

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ:

«Είµαι Παρών, Αγαπώ την Οµάδα µου» µου»

«Το ΒΕΠ στο πλαίσιο του θεσµικού Από 5 έως 7 Ιουλίου του ρόλου υποστηρίζει τους πράσινους Φεστιβάλ τοµείς και τις καινοτόµες κατασκευές» κατασκευές» Καλαθοσφαίρισης ην υποστήριξη του ΒΕΠ σε επενδύσεις για την λεγόµενη «πράσινη» πράσινη» οικονοµία και ανάπτυξη, εκφράζει ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος µε δήλωσή του: «Η πράσινη οικονοµία συνοδεύεται µε φιλικότερες για το περιβάλλον τεχνολογίες και προϋποθέτει αρχικά την εκπαίδευση και αφετέρου τη συνεχή ενηµέρωση και πληροφόρηση για το περιβάλλον από τον καθένα µας. Ο τόπος µας διακρίνεται για τον φυσικό του πλούτο. Είναι ένας πλούτος που µας έχει χαριστεί απλόχερα και οφείλουµε και να τον αξιοποιήσουµε και να τον προστατεύσουµε. Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά στο πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου υποστηρίζει τους πράσινους τοµείς και τις καινοτόµες κατασκευές. Το κύριο εργαλείο δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικά χρήσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι η στροφή της οικονοµίας σε πράσινες κατευθύνσεις και στην καινοτοµία. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπενθυµίσουµε την πάγια θέση του Επιµελητηρίου µας, σήµερα, που το πρόβληµα της ανεργίας και της υποτυπώδους λειτουργίας της ναυπηγικής και επισκευαστικής ελληνικής βιοµηχανίας είναι πιο καίριο από ποτέ. Είναι απολύτως αναγκαία η στήριξη της στροφής των ναυπηγείων προ ς πράσινες και καινοτόµες κατασκευές µε περιβαλλοντικά αποτελεσµατικά πλοία, εξαρτήµατα - τµήµατα πράσινης τεχνολογίας για ΑΠΕ κ.ά. προκειµένου ως κρίσιµος τοµέας της Οικονοµίας να γίνει ενεργός κι ανταγωνιστικός και να δράσει στην κατεύθυνση της παραγωγής, ανάπτυξης και προσφοράς πολύτιµων θέσεων εργασίας».

Τ

3on3 στην Νέα Πέραµο

των Μεγάρων

Ο

ι αγώνες που έγιναν θεσµός, ξεκίνησαν πριν 40 χρόνια στο γήπεδο του ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Περάµου, αναβιώθηκαν στις µέρες µας από τον ΑΣΚ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ και συνεχίζονται από την ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ – ΜΕΓΑΡΩΝ, σε τ ριήµερο Φεστιβάλ ανοικτού µπάσκετ, µε τη συµµετοχή όλων των ηλικιών. Ο στόχος των διοργανωτών είναι «κάθε χρόνο και καλύτερα, µε περισσότερες συµµετοχές». χές». Φέτος το φεστιβάλ 3x3 θα διεξαχθεί από 5 έως 7 Ιουλίου 2013, 2013 στο ανοικτό γήπεδο µπάσκετ της Νέας Περάµου, υπό την αιγίδα του Γραφείου Αθλητισµού και Αθλητικών Υποδοµών του ∆ήµου Μεγαρέων. Το µήνυµα των αγώνων αντικατοπτρίζεται στο σλόγκαν «Είµαι Παρών, Αγαπώ την Οµάδα µου». µου». Η συµµετοχή των αθλητών θα είναι για όλες τις ηλικίες από την τοπική κοινωνία και από όλη την ευρύτερη περιοχή.


12

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις µε τα µάτια του ∆ήµου Μεγαρέων…

Ο εντεταλµένος σύµβουλων Γ. Σακελλαρίου περιγράφει τα δεδοµένα στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Μεγάρων Γ

ια αναβάθµιση των αθλητικών χώρων (Στάδια, Κλειστά, χώροι) κάνει λόγο ο εντεταλµένος σύµβου λος του ∆ήµου Μεγαρέων κ. Γιώργος Σακελλαρίου, παραθέτοντας έναν απολογισµό δράσεων της ∆ηµοτικής Αρχής για την αθλητική υποδοµή. Σύµφωνα µε το Γ. Τύπου του ∆ήµου ο εντεταλµένος σύµβουλο ς αναφέρει: «Με την ευκαιρία του απολογισµού του έτους 2012 του ∆ηµάρχου είναι χρήσιµο να κάνουµε µια αναδροµή στις εργασίες και τις αναβαθµίσεις του ∆ηµοτικού Σταδίου Μεγάρων. Άλλωστε αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή να γίνει αυτό, διότι πια είναι εµφανή τα αποτελέσµατα των προσπαθειών της διοίκησης τα τελευταία 2 έτη στο πεδίο της αναβάθµισης των αθλητικών υποδοµών του ∆ήµου µας.

Έπειτα έπεσε όλο το βάρος στον γενικότερο ευπρεπισµό των χώρων είτε αυτό ήταν ο ελαιοχρωµατισµός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων είτε φύτευση χώρων όπως φαίνεται στις ανωτέρω φωτογραφίες Σήµερα τα αποδυτήρια και όλοι οι υπόλοιποι χώροι του σταδίου, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες δεν έχουν καµία σχέση µε το παρελθόν. Στην ανακαίνιση των χώρων λειτούργησε επικουρικά η τοποθέτηση πλαστικών καθισµάτων στις κερκίδες του δηµοτικού σταδίου, η κατασκευή και τοποθέτηση των δηµοσιογραφικών θεωρείων, καθώς και η κατασκευή και των εκδοτηρίων εισιτηρίων στην είσοδό του.

Μέσα στο 2012 καθαρίστηκε από τις υπηρεσίες του ∆ήµου, ο χώρος του βοηθητικού γηπέδου (χώρος πλησίον κλειστού γηπέδου µπάσκετ) και αυτές τις µέρες ξεκινάει η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στον ανωτέρω χώρο. Ευελπιστούµε λοιπόν στο τέλος Ιουνίου, µια ακόµα αθλητική υποδοµή να παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες του ∆ήµου µας.

Οι προσπάθειες της διοίκησης µας στο πεδίο του αθλητισµού δεν περιορίσθηκαν στο ∆ηµοτικό Στάδιο Μεγάρων, αλλά παράλληλα γίνονται καθηµερινά προσπάθειες αναβάθµισης των αθλητικών χώρων στη Νέα Πέραµο. Στα προηγούµενα δυο χρόνια καθαρίσθηκαν και βάφτηκαν οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, καθώς και συντηρήθηκε ο συνθετικός χλοοτάπητας του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Νέας Περάµου.

Έπειτα από την πρώτη επίσκεψη µας στους χώρους του ∆ηµοτικού Σταδίου ήταν πια σαφές πως ο χώρος ήταν σχεδόν εγκαταλειµµένος. Συνεπώς προτεραιότητα δόθηκε στον ευπρεπισµό του χώρου. Γι’αυτό το λόγο αρχικά καθαρίσθηκαν οι αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονταν κάτω από τις εξέδρες, οι οποίοι παρουσίαζαν τριτοκοσµική εικόνα. Έπειτα βάφτηκαν εσωτερικά οι αποθήκες και τελικά πια επιτελούν το ρόλο για τον οποίο κατασκευάστηκαν, δηλαδή υποδέχτηκαν και φιλοξενούν υλικά χρήσιµα για τη λειτουργία του Σταδίου. Το αποτέλεσµα όλων αυτών των προσπαθειών µας δικαίωσε, καθώς το ∆ηµοτικό γήπεδο Μεγάρων πήρε την έγκριση καταλληλότητας για τη διεξαγωγή αγώνων µέχρι και κατηγορίας SUPER LEAGUE. Το επόµενο βήµα ήταν η αναβάθµιση, πέρα από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του σταδίου, των αθλητικών υποδοµών του. Αυτό συµπεριλάµβανε αναβάθµιση του χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου µε την τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα (τύπου OLYMPICO), διότι ο χώρος παρελήφθη σε κάκιστη κατάσταση καθώς ήταν γεµάτος φυτά διαφόρων ειδών, όπως παπαρούνες και άλλα.

Επίσης βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης των εργασιών η ανακαίνιση του παρκέ του κλειστού Γυµναστηρίου της Νέας Περάµου. Και όµως σε αυτή την εποχή, της χωρίς προηγούµενο οικονοµικής δυσπραγίας, που οι περισσότεροι ∆ήµοι της χώρας απλά προσπαθούν να επιβιώσουν, ο ∆ήµος µας καταφέρνει και κάνει βήµατα προόδου όπως τα προαναφερθέντα», αναφέρει ο κ. Σακελλαρίου ως εκπρόσωπος της ∆ηµοτικής Αρχής Μεγάρων.


13

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

«Καµπάνες» έως 20.000 Ευρώ

ΜΕ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

για βιολογικά που έφεραν ακόµη και υπολείµµατα από

Με διοργανωτή την Ένωση ∆ηµάρχων Αττικής

φυτοφάρµακα στην σύνθεσή τους!

Ο

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε πριν λίγες µέρες, 10 αποφάσεις επιβολής διοικητικών προ στίµων για παρατυπίες στις οποίες προέβησαν εταιρείες και παραγωγοί σε ό,τι αφορά στη διαδικασία βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Σύµφωνα µε το Υπουργείο: «Τα προβλεπόµενα διοικητικά πρόστιµα που επέβαλλε - σύµφωνα µε το άρθρο 11 της αριθ. ΚΥΑ 245090/2006 - η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων µε εισηγητή τον ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΟΠΕΓΕΠ) και εποπτεύουσα αρχή τη ∆ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, κυµαίνονται από 600 € έως 20.000 €, ανάλογα µε το είδος της παράβασης, τον όγκο των διακινούµενων προϊόντων και την υποτροπή του παραβάτη.

Α

πονεµήθηκαν τα ετήσια Βραβεία Αυτοδιοίκησης από την ένωση ∆ ηµάρχων Αττικής στο κατάµεστο ∆ηµοτικό Θέατρο Πεύκης. Να αναφέρουµε ότι η εκδήλωση έγινε παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Αθανασίου, πλήθους προσω πικοτήτων από τον ∆ικαστικό, τον Αυτοδιοικητικό και τον χώ ρο της Ε κκλησίας. Από την πλευρά τους οι ∆ήµαρχ οι της Αττικής τίµησαν πρόσω πα που διακρίθηκαν γ ια το κοινωνικό τους έργο, την προσφ ορά τους στην Αυτοδιοίκηση, την ∆ικαιοσύν η και την ∆ηµοσιογ ραφία. Το πνεύµα και τον στόχ ο των Βραβείων έδωσε ο Π ρόεδρος της Έ νωσης κ. Παύλος Καµάρας τονίζοντας µεταξύ άλλων τα εξής: «Την εξαιρετικά δύσκολη αυτή εποχή γ ια τη χώ ρα µας αν αµφ ισβήτητα εκτός από το οικον οµικό πρόβληµα, δοκιµάζεται ριζικά ο τρόπος λειτουργ ίας των θεσµών. Για την Αναγ έννηση των Θεσµών που έχουν πληγεί κυρίω ς τα τελευταία χρόν ια και εποµένως για την Ανόρθω ση της ίδιας της χώ ρας µας, υπάρχει έν α µεγ άλο εµπόδιο που λέγ εται ΙΣΟΠΕ∆ΩΣΗ . Η Γεν ική απαξίω ση προσώ πων χω ρίς διακρίσεις, χωρίς αξιολόγ ηση και χω ρίς µέτρο. Σ’ αυτό το φαιν όµενο των καιρών που τορπιλίζει την ίδια τη ∆ηµοκρατία µας οφ είλουµε ν ’ αντιδράσουµε. Τα ΒΡΑΒΕΙΑ Αυτοδιοίκησης που απον έµουµε σήµερα έχουν αυτό ακριβώ ς το νόηµα. Ν α τιµήσουµε τους άξιους. Ν α ξεχω ρίσουµε αυτούς που ασκούν το λειτούργ ηµά τους µε ευσυν ειδησία, µε αµεροληψία, µε κοινωνική δικαιοσύν η, αυτούς που προσφ έρουν στο συν άνθρω πό µας.» Κατά την εκδήλωση σύµφωνα µε το Γ ρ. Τ ύπου

της Ένωσης ∆ήµων της Αττικής, βραβεύτηκαν: «Ο Αρχ ιεπίσκοπος Μ ακαριότατος κ. Ιερώνυµος γ ια το µεγ άλο του κοινωνικό έργο, προσφώνηση του οποίου και µικρή αν αφορά στο έργ ο και την πολυσχιδή του όπω ς είπε προσω πικότητα έκαν ε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Θ εόδω ρος Γεω ργάκης. Ο κ. Ιωάννης Καραβοκύρης Π ρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο κ. Στ. Κούρτης Π ρόεδρος του Ε .Σ. επί τιµή, τους οποίους προσφώνησε ο Γ. Γραµµατέας της ΠΕ∆Α και ∆ήµαρχος Κηφισιάς κ. Ν ίκος Χιωτάκης. Οι κ. Ιωάννης Πολίτης και Μ αρία Χούκλη, δηµοσιογράφ οι, το εγ κώ µιο των οποίων έπλεξε ο βουλευτής Β’ Αθήν ας, δηµοσιογ ράφος και πρώ ην ∆ήµαρχος κ. Αργ ύρης Ντινόπουλος στην προσφώνησή του. Οι κύριοι Παπαδιονυσίου, ∆ήµαρχ ος Γ αλατσίου επί 8 τετραετίες και ο κ. Γρηγόρης Κασιδόκω στας, ∆ήµαρχος Βουλιαγµέν ης επί 7 τετραετίες, το έργο και την αυτοδιοικητική πορεία των οποίων αν έφερε ως παράδειγ µα για όλους τους Αυτοδιοικητικούς ο κ. Ν ικ. Σαράν της, Π ρόεδρος της Π Ε∆Α και ∆ήµαρχος Αγ . Αναργ ύρων. Σηµαντική ήταν η συνεργασία του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Λ υκόβρυσης – Πεύκης κ. ∆ηµ. Φωκιανού για την επιτυχία της λαµπρής εκδήλωσης την οποία έκλεισε η θαυµάσια µουσική χ ορω δία του ∆ήµου».

Σήµερα στο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» η εκδήλωση των Εθελοντών Θριασίου Πεδίου

«Τα Παραµύθια της Ελλάδας»

Σ

τα πλαίσια του µήνα λαογραφίας του ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου πραγµατοποιεί εκδήλωση µε θέµα «Παραµύθια της Ελλάδας» σήµερα ∆ευτέρα 17 Ιουνίου και ώρα 20.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» στην οδό ∆ραγούµη στην παραλία Ελευσίνας. Σκοπός της εκδήλωσης είναι από τα παραµύθια, τον χορό και τα τραγούδια του λαού µας, να αντλήσουµε δύναµη και αισιοδοξία. Για πρώτη φορά οι Εθελοντές δηµιούργησαν οµάδα χορού, προσπαθώντας να περάσουν µήνυµα ζωής και χαράς. Οι εθελοντές µας καλούν να είµαστε δίπλα τους και να θυµηθούµε όλοι, πόσο γεµίζει η ψυχή µας…προσφέροντας. Ο Σύλλογος αναφέρει: «Η µοναδική µας σκέψη είναι ότι ο εθελοντισµός, είναι πρωτίστως πολιτισµός, δεν έχει όρια και σύνορα, απλώνεται σε όλες τις φάσεις της ζωής µας και βγαίνει από το λαό. Αυτή την ιδέα υπηρετούµε πιστοί, στις αρχές του Συλλόγου µας. Σε αυτήν την προσπάθεια θέλουµε και την δική σας στήριξη. Αφιερώστε µια ώρα στον εθελοντισµό δίνοντας µε την παρουσία σας χαρά και κουράγιο σε όλους µας».

Συγκεκριµένα παραπέµφθηκαν στην Επιτροπή 10 υποθέσεις εταιρειών και παραγωγών στα προϊόντα των οποίων, είτε υπήρξε χρήση σηµάτων που έφεραν ένδειξη αναφερόµενη στο βιολογικό τρόπο παραγωγής χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, πιστοποιητικά είτε ευρέθησαν σε προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας µη επιτρεπόµενες ουσίες αγροχηµικών ή υπολείµµατά τους, είτε δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας προκειµένου να συσκευάζουν, να εµπορεύονται και να αποθηκεύουν βιολογικά προϊόντα κ.ά. Επισηµαίνεται ότι οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούνται από τους εγκεκριµένους Οργανισµούς Ελέγχου και Πιστοποίησης στη βιολογική γεωργία.»

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


14

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1904)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελευσίνα ισόγειο κατάστηµα 150 τ.µ. καινούργιο σε κεντρικό δρόµο της πόλης, σε τιµή ευκαιρίας 105.000 ευρώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545017 και 6938001680 ( 1305)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων).Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (5.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 90 τ.µ. στο Καµατερό, κατασκευή 2002, στον 1ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, τέντες, τρία υ̟νοδωµάτια, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο τηλ. 6937422840 (2004) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ θέση ΝΕΡΑΚΙ ε̟ί της Π. Εθνικής Οδού Αθηνών –Κορίνθου (28ης Οκτωβρίου 92) οικό̟εδο µ̟ροστά στη θάλασσα 1000 τ.µ. εντός σχεδίου µε κτίσµα 70 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939345856 (0705) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 77 τ.µ. τριάρι, ̟ρώτου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, ̟λήρως ανακαινισµένο, ε̟ί της οδού Αβέρωφ 4 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545963 και 6936939082 (1504)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2αρι, αυτόνοµο στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κουγιουµτζόγλου 28 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-5548751 και 6934422033 (0504)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. κεντρικό στην Ελευσίνα, κατάλληλο και για ε̟αγγελµατική στέγη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6945550072 και 693738768 (23.4)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Νέα Πέραµο, Νεράκι ̟αραθαλάσσιο ισόγειο διαµέρισµα ̟λήρως ανακαινισµ ένο (2011 ) µε κή̟ο και υ̟αίθριο ̟άρκινγκ 100 τ.µ. και 30 τ.µ. βεράντα, 3 υ/δ, 2 µ̟άνια, σύγχρονη εντοιχισµένη κουζίνα εξο̟λισµένη µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, 3 κλιµατιστικά και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 550 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939668944 και 6942777976 (0205)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στη ν ̟εριοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέΖΗΤΩ ο̟οιαδή̟οτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο φωνο 6972380335 (30.05) 6957365313 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, καθιστικό. Με ̟άρκινγκ και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες τηλ. 6983733668. (1004)

(0306)

Για µικρές αγγελίες ε̟ικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5543682

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Το ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ των Μεγάρων «Τ ο ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ υπάρχει και στην ΕΝΟΡΙΑ µας, όπου οι Ενορίτες καλούµεθα να αφήνουµε τρόφιµα για την ενίσχυσι των οικογενειών των Μεγάρων, που δυσκολεύονται και υποφέρουν εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσεως και ενισχύονται µε τρόφιµα από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ της Ιεράς Μητροπόλεώς µας.

Γι αυτό κάνουµε γνωστό ότι κατά τον µήνα Ιούνιο:

Την Κυριακή 23 Ιουνίου µαζεύουµε ΑΛΕΥΡΙ

Την Κυριακή 30 Ιουνίου µαζεύουµε ΑΛΑΤΙ Την κρίσι, που η Πατρίδα µας και η Κοινωνία µας περνά, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε, αρκεί να βρεθούµε αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους µας, που περνούν δύσκολα, κάνοντας πράξι την εντολή του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου µας να αγαπάµε και να φροντίζουµε τους πλησίον µας».

Ανακοίνωση δασαρχείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣ Η ΑΤΤΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω 29/5/ 13 Αριθµ. Πρωτ:1688 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του αρθ. 14 Ν. 998/79 εκδόθηκε (κατόπιν της από 8-8-11 αίτησης Βασιλείου Σπυρίδωνα) η υπ. αριθ. 1688/29-5-13 πράξη χαρακτηρισµού της υπηρεσίας µας (ταυτάριθµη της παρούσης) για έκταση εµβαδού 10,44703 στρ.

που βρίσκεται στη θέση «Λέδι Τσόκα» περιφέρειας ∆. Μάνδρας – Ειδυλλίας (τέως ∆. Μά νδρας). Με την πράξη αυτή η έκταση χαρακτηρίζεται ως: «έ κταση µη διεπόµενη από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας (γεωργικώς καλλιεργούµε νη κα τά την έννοια της παρ. 6α του αρθ. 3 του Ν. 998/79)». Κατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τε λευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α΄ βάθµιου ΕΕ∆Α ∆υτικής Α ττικής, οδός Παλληκαρίδη 19-21 Αιγάλεω. Πληροφορίες στο τηλ. 2105911869 τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Η ∆ασάρχ ης Σούρα Ει ρήν η ∆ασολόγος

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

∆ευτέρα 17 Ιουνίου Ισαύρου διακ. Βασιλείου και Ιννοκεντίου Αθηναίων µ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 82 ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΚΗ 210-5561723 ΜΕΓΑΡΑ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡ.ΜΩΡΑΙΤΟΥ 36 2296023550 ΜΑ Ν∆ΡΑ ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦ. Ο.Ε ∆ΗΛΟΥ 12 210-5551232 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΑΝΑ∆Ο ΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 1.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠ ΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 2.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.


15

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Οι µοντέρνοι χοροί, η νιότη και η ζωντάνια

έκλεψαν την παράσταση στην Μάνδρα Παρουσία ∆ηµάρχου, Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πλήθους κόσµου η εκδήλωση του Τµήµατος Μοντέρνων Χορών του ∆ηµοτικού Οργανισµού που έγινε στο ∆ηµοτικό Θέατρο

νας γεµάτος πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις είναι ο µήνας Ιούνιος για τον ∆ήµο Μάνδρας Ειδυλλίας. Στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων - επιδείξεων των τµηµάτων του Εργαστηρίου Πολιτισµού & Τεχνών του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας – Ειδυλλίας είχαν οι µοντέρνοι χοροί. Πιο συγκεκριµένα εκδήλωση πραγµατοποίησαν πριν λί γες µέρες τα τµήµατα του Μοντέρνου και του Ευρωπαϊκού χορού. Οι µικροί και µεγάλοι χορευτές παρουσίασαν χορούς από όλο το παγκόσµιο χορευτικό σκηνικό όπως tango, latin, cha cha καθώς επίσης µοντέρνο -ευρωπαϊκό χορό . Μια όµορφη γεµάτη κέφι και ζωντάνια εκδήλωση στην σκηνή του ∆ηµοτικού Θεάτρου Μάνδρας-Ειδυλλίας που γέµισε µουσική, χρώµατα, πρωτότυπες χορογραφίες και πολύ ταλέντο των χορευτών που πρόσφεραν µία απολαυστική, ψυχαγωγική βραδιά. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο ∆ήµαρχος ΜάνδραςΕιδυλλίας, κ. Γ. ∆ρίκος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γ. Σαµπάνης, ο Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ κ. ∆. ∆ουδέσης, ο Πρόεδρος της ΚΕ.∆Η.Μ.Ε κ. Γ. Λινάρδος, δηµοτικοί και τοπικοί σύµβουλοι και βεβαίως

Έ

Λεωνίδας Γ. Γκίβαλος Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -Απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, µυοκτονίες -Πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισµού -Τεχνικός ασφαλείας Έδρα: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 68, ΑΘΗΝΑ Υπ/µα :ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Τηλ: 2296033787-2105220437-6932433577 Ε-mail:himikos@otenet.gr


16

∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆ΗΜΟΥ:

«Να Να στηρίξουµε όλοι την Αιµοδοσία του Συλλόγου Εργαζοµένων ΠΕ ∆υτικής Αττικής στις 5 Ιουλίου» Ιουλίου ήνυµα εξέδωσε η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κας Σταυρούλα ∆ήµου για την παγκόσµια ηµέρα εθελοντή αιµοδότη, καλώντας όλου ς τους κατοίκους της περιοχής µας να στηρίζουν κάθε προσπάθεια αιµοδοσίας, καθώς το αίµα για τις ανάγκες της περιοχής ∆υτικής Αττικής είναι απολύτως αναγκαίο και σε έλλειψη. Αναφέρει η κα ∆ήµου:

Μ

Κτήµα Φιλιππικόν

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα 5ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

«10 λεπτά από το χρόνο µας, σώζου ν ζωές». ζωές». Είναι ένα σλόγκαν που έχει κυκλοφορήσει εδώ και πο λλά χρόνια στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης παροτρύνο ντάς µας να γίνουµε εθελοντές αιµοδότες. Εθελοντές για τη ζωή, εθελοντές για το συνάνθρωπο, που βρίσκεται σε ανάγκη σε χρόνο ανύποπτο και που η έλλειψη αίµατος τη δεδοµένη στιγµή µπορεί να είναι µοιραία για τη ζωή του. ∆υστυχώς, παρά τις συνεχείς καµπάνιες που γίνονται τόσο από το Υπουργείο Υγείας όσο και από άλλους φορείς, η χώρα µας βρίσκεται στις χαµηλότερες θέσεις προσφοράς αίµατος και εθελοντικής αιµοδοσίας. Είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο εν έτη 2013 να προβαίνουµε σε εισαγωγές αίµατος για να καλύψουµε τις ανάγκες όταν άλλες χώρες έχουν µεγάλο πλεόνασµα και το εξάγουν. Επιβάλλεται, αγαπητοί µου συµπολίτες, να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή και ο καθένας από εµάς να ενισχύσει τις τράπεζες αίµατος. Σήµερα για κάποιον άγνωστο συµπο λίτη µας, αύριο ίσως για κάποιο δικό µας ή ακόµη και για τον ίδιο µας τον εαυτό. Η Τράπεζα Αίµατος θα είναι εκεί και θα µας βοηθήσει. Η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής σε άµεση συνεργασία µε το Θριάσιο Νοσοκοµείο στηρίζει κάθε τέτοια προσπάθεια. Είναι χρέος µας προς την κοινωνία που ζούµε να καταστήσουµε τη ∆υτική Αττική αυτάρκη σε αίµα για όποια στιγµή παραστεί ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούµε να ενισχύσετε την Τράπεζα Αίµατος του Συλλό γου Εργαζοµένων της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής στην αιµοληψία που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουλίου και ώρες 9:00 – 13:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου της Περιφερειακή Ενότητας ∆υτικής Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα. Με τη συµµετοχή µας σώζουµε ζωές!!!

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130617  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you