Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4111

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Η φτώχεια... θάβει µνηµεία; Συμβολική η πρώτη διαμαρτυρία στο τμήμα της Ιεράς Οδού που σχεδιάζουν να καταχώσουν Φωτεινάκης Κώστας: «Η επιχείρηση είναι εδώ για να κάνει τη δουλειά της. Για μας υπεύθυνοι είναι οι δήμοι και η πολιτεία.»

Σελίδα 5

Διαβάστε

Στην ΣΕΛΙΔΑ 9.

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE HEC PAYT

Σηµαντική Ευρωπαϊκή

διάκριση του ∆ήµου Ελευσίνας για το περιβάλλον «Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για την πόλη της Ελευσίνας η συγκεκριµένη διάκριση και έρχεται να επιβραβεύσει τον ∆ήµο µας» δήλωσε στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ο Αντιδήµαρχος Θανάσης Μαυρογιάννης, που εκπροσώπησε τον ∆ήµο στην βράβευση ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ! Κοινή γραµµή κατά κάθε σχεδιαζόµενης

Σελίδα 6

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012 – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ:

«Ο κ. Μαρινάκης µεταλλάσσεται.

Σελίδα 2

Απόφασης για κατάργηση ή συρρίκνωση σχολείου και κατάργηση του Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δημοτική

Είναι εντελώς διαφορετικός ο ∆ήµαρχος από τον άνθρωπο»

Συγκοινωνία με… δόσεις

«Άνοιξε»

στα Μέγαρα

α ∆ιαβάστε σελί

3

Αποκοµι ή

Σελί α 3

η Ανθοκοµική Έκθεση στο Πάρκο Μαγούλας Μετά από προσπάθεια του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Σειρά εκδηλώσεων έως την Κυριακή στην πόλη - Διαβάστε σελίδα 8

ΝΕΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

κ. Αθ. Ζάλη, το ένα αστικό λεωφορείο επισκευάστηκε και είναι έτοιμο προς λειτουργία από Δευτέρα 17 Ιουνίου …

απορριµµάτων εν τω µέσω της νυκτός µε τους πολίτες «στα µαύρα ... µεσάνυχτα» για µέρες… Έντονες διαµαρτυρίες από δ ηµότες που επί σειρά ηµερών έψαχναν να βρουν «πότε θα περάσουν τα σκουπίδια»….


2

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ! Κοινή γραµµή κατά κάθε σχεδιαζόµενης απόφασης

για κατάργηση ή συρρίκνωση σχολείου και κατάργηση του Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας

Η

Σύνοδος Συ λλόγων Γονέων των σχολείων της Μαγού λας, υπό την Ενωση Γο νέων Κηδεµόνων Μαθητών ∆. Ελευσίνας, απέδειξε ότι οι ανάγκες των παιδιών για ουσιαστική και πλήρη δηµόσια παιδεία και εκπαίδευση, ενώνουν τους γονείς. Οι Σύλλο γοι Γονέων Μαγού λας τάχθηκαν σε κοινή γραµµή µε την Ενωση Γο νέων του ∆ήµου, αντιδρώντας σε κάθε σχέση κλεισίµατος ή υποβάθµισης σχολείου, ή τµηµάτων. Λένε όχι στο επικείµενο (ό πως ακούγεται…) κλείσιµο του Λυκείου Μαγού λας ή του Ειδικού Σχολείου του ∆ήµου Ελευσίνας. Απαιτούν αναβάθµιση της ποιότητας της δηµόσιας παιδείας στα σχολεία της περιοχής, ζητούν διανοµή κολατσιού σε όλα τα παιδιά. Καλούν τέλος σε συστράτευση όλους τους Συλλόγου ς Γονέων από Μέγαρα, Ασπρό πυργο και Μάνδρα. Η ανακοίνωση της οµόφωνης απόφασης των Συ λλόγων Γο νέων της Μαγού λας είναι σαφής και έχει ως εξής: «ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ του ∆. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ∆ΗΜΟΣΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ Αγαπητοί Γο νείς - Συµπολίτες, Σας ενηµερώνουµε ∆ηµο σιοποιώντας το παρόν ψήφισµα ότι, την 6 η Ιουνίου 2013 τα ∆Σ των Συλλό γων µας κατόπιν σχετικής αποφάσεώς την 0303 0606 -2013 υπό την αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων Γο νέων Μαθητών ∆. Ελευσίνας, προέβηκαν σε ∆ηµόσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εφαρµόζοντας και τηρώντας τις προβλεπόµενες

τερες εκπαιδευτικές ανάγκες του. * Καµία περιθωριοποίηση και απαξίωση κανενός παιδιού.

Στην φωτογραφία το Λύκειο της Μαγούλας διαδικασίες, όπως αυτές καθορίζονται από σχετικά άρθρα των καταστατικών των Συλλό γων µας, για περιπτώσεις ενηµέρωσης και λήψης αποφάσεων επί σοβαρών θεµάτων. Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, για ενηµέρωσηρωση-συζήτηση και λήψη αποφάσεων ήταν: α)) Ενδεχόµενες Συµπτύξεις – ΣυγχωνεύσειςΣυγχωνεύσεις- Καταργήσεις σχολικών µο νάδων στον ∆. Ελευσίνας. β) ∆ωρεάν διανοµή, ∆εκατιανού Γεύµατος σε όλους τους µαθητές των Σχολικών Μονάδων του ∆ήµου µας από τον ∆. Ελευσίνας. Κατόπιν εµπεριστατωµένης διαλογικής συζητήσεως, αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ, οι εισηγήσεις των ∆Σ, οποίες «συµπλέουν» συµπλέουν» απόλυτος µε τις εισηγήσεις της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών ∆. Ελευσίνας, νας δεσµευόµενοι να στηρίξουµε κάθε µορφή αγώνα της. Καλούµε δηµοσίως, όλα ∆Σ των συ λλόγων και τους γονείς του ∆. Ελευσίνας, σίνας αλλά και των Όµορων ∆ήµων Ασπροπύργου, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων να προβούν σε ανάλο γες κινητοποιήσεις για την αποτροπή των σχεδίων που έχουν οι αρµόδιοι, αρµόδιοι για την τελική καταβαράθρωση της παιδείας των παιδίων µας. Καταθέτουµε ψήφισµα µε τις παρακάτω θέσεις µας, ανά θέµα. Α) ΘΕΜΑ * Καµία Σύµπτυξη - Σ υγχώνευση - Κατάργηση

σχολικής µο νάδας στο ∆ήµου µας. (πχ. Λύκειο Μαγούλας, όπως φηµο λογείται εντόνως) * Καµία άλλη καταβαράθρωση, της µόρφωσης των παιδιών µας. * Καµία µετακίνηση µαθητών σε όµορα σχολεία ή άλλα σχολεία. * Εγγραφές των µαθητών µε πρώτιστη προτεραιότητα οι ειδικές ανάγκες του κάθε µαθητή ξεχωριστά και λαµβανοµένου υπ όψιν τα θεσπισµένα γεωγραφικά όρια. όρια * Κανένας µαθητικός «εξορθολογισµός», εξορθολογισµός », στο βωµό των στυγνών αριθµητικών πράξεων. πράξεων * Ύψιστη Απαίτησή µας, η διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών µας, µας µέσα στην τάξη. * Η Ύψιστη Μόρφωση των παιδιών µας, µηδενό ς εξαιρουµένου, εξαιρουµένου είναι υποχρέωση του Ελληνι-

Β) ΘΕΜΑ * ∆ωρεάν διανοµή, ∆εκατιανού Γεύµατος σε όλους τους µαθητές των σχολικών µας µονάδων. * ∆ιασφαλίζοντας την προστασία, όλων των µακού θητών από κάθε είδους Κράτους και απαίτησή στοχοποίηση. µας. * Προασπίζο ντας την Α* Άµεση ανάληψη ενερ- ξιοπρέπεια των γονέων γειών, για την ανέγερση των σχολικών µας µονάτου 3 ου ∆ηµοτικού Σχο- δων. λείου Μαγούλας. Κλείνοντας ευχαριστούΜαγούλας * Απόλυτη ∆ηµόσια και µε θερµά την Ένωσή µας, ∆ωρεάν Παιδεία για που ανταποκρίθηκε στο όλους τους µαθητές, µε κάλεσµά µας, αναλαµβάσυνθήκες που αρµόζουν νο ντας την οργανωτική στον πολιτισµό µας. ευθύνη του ανωτέρω εγ* Καµία απόφαση για χειρήµατος, το οποίο Κατάργηση Ειδικού Σχο- στέφθηκε τελικά από αλείου στο ∆ήµο µας. πό λυτη επιτυχία. * Για κάθε παιδί µε Ειδικές Ανάγκες πρέπει να Μαγού λα 0202 -0505 -2013 υπάρχει το κατάλληλο γι' ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ αυτό σχολείο. Για τα ∆.Σ. * Κανένα παιδί µε αναΟι Πρόεδροι πηρία δεν πρέπει να µέ1 ο ∆ηµοτικό Μαγούλας νει στο σπίτι του, και η Παναγιώτης Πιτέλης ευθύνη της µεταφοράς 2 ο ∆ηµοτικό Μαγούλας του στο σχολείο, ανήκει Πηνελόπη Τσαχτσιρλή αποκλειστικά στο Ελλη3 ο ∆ηµοτικό Μαγούλας νικό Κράτος. Ακριβή Πετροπού λου * Όλα τα παιδία πρέπει Γυµνάσιο Μαγούλας να πηγαίνουν στο σχολείΑικατερίνη Κουσκούτη ο, λαµβάνοντας πρωτίΛύκειο Μαγούλας στως υπ’ όψιν, τις ιδιαίΑναστάσιος Αδάµ.» Αδάµ.»

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Μασούρης Σπύρος Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682

∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

ΝΕΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Αποκοµι ή απορριµµάτων εν τω µέσω της νυκτός µε τους πολίτες «στα µαύρα µεσάνυχτα» για µέρες… Έντονες ιαµαρτυρίες από ηµότες που επί σειρά ηµερών έψαχναν να βρουν «πότε θα περάσουν τα σκουπί ια»….

Α

ναστάτωση έχει φέρει το νέο ωράριο αποκοµιδής απορριµµάτων στον ∆ήµο Με γαρέων. Ο ∆ήµος και το Τµήµα Καθαριότητας, στο εξής προχ ωρούν νυχτερινές ώρες στην αποκοµιδή των απορριµµάτων από 23:00 λίγο πριν τα µεσάνυχτα µέχρι τις 6 το πρωί. Η αλλαγή του προγραµµατισµού ήταν απολύτως απότοµη και χωρίς να έχει γίνει έγκαιρη και πλήρης ενηµέρωση των δηµοτών, δηµοτών ώστε να γνωρίζουν. Αυτό προκά κά λεσε αναστάτωση και έντονες διαµαρτυρίες, καθώς οι νοικοκυρές έψαχναν να δουν πότε θα περάσει το απορριµµατοφόρο. φόρο Άλλοι τα έβγαζαν πρωί κανονικά, κανονικά σύµφωνα

µε όσα ήξεραν δεκαετίες τώρα, χωρίς να γνωρίζουν. Έµεναν εκεί για ώρες βρωµούσαν και γινόταν «πάρτι» πάρτι » µε σκύλους και γάτες, γάτες που λογικό είναι ψάχνοντας φαγητό, έσκιζαν τις τσάντες και σκορπούσαν τα σκουπίδια. Η επίσηµη ενηµέρωση έρχεται από το Τµήµα Καθαριότητας ∆ήµου Μεγαρέων, που καλώς γίνεται µέσω του Τύπου σχετικά µε το νυχτερινό ωράριο. Όµως θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Τέτοιες αλλαγές σε συνήθειες και προγραµµατισµούς δεκαετιών, δεκαετιών δεν γίνο νται σε µια µέρα ή καλύτερα σε µια νύχτα χωρίς να γνωρίζει κανένας δηµότης το παραµι-

Απορριμματοφόρο στην Πλατεία Εξω Βρύσης Μεγάρων ΑΡΧΕΙΟ

κρό. Γίνεται έναν µήνα νωρίτερα και διαρκώς πριν την ισχύ του νέου προγραµµατισµού, αυτό υποστηρίζουν αρκετοί δηµότες διαµαρτυρόµενοι. Στα Μέγαρα τα απορριµµατοφόρα περνού σαν µαύρα µεσάνυχτα

εντελώς ξαφνικά, ξαφνικά οι γειτονιές σηκώνονταν στο πόδι και έβλεπαν κάτι το απίστευτο για τα δεδοµένα της καθαριότητας, χωρίς κανείς να τους έχει ενηµερώσει. Ο ∆ήµος από την πλευρά του εκτιµά ότι οι αλλαγές γίνο νται για καλύτερη αποδοτικό-

τητα στο όλο σύστηµα καθαριότητας σε Μέγαρα, Νέα Πέραµο και µεγάλους οικισµούς, τώρα που η δύσκολη περίοδο του καλοκαιριού ξεκίνησε και οι ανάγκες είναι τεράστιες. Σαφώς και οφείλει να κάνει τον καλύτερο δυνατό σχεδιασµό, όµως οφείλει να ενηµερώνει και τους αποδέκτες εγκαίρως. Στην γνωστοποίηση του νέου προ γραµµατισµού το Τµήµα Καθαριότητας του ∆ήµου Μεγαρέων αναφέρει: «Το Τµήµα Καθαριότητας του ∆ήµου Μεγαρέων ενηµερώνει τους δηµότες του ότι η αποκοµιδή των οικιακών απορριµµάτων από εδώ και στο εξής θα πραγµατοποιείται κατά τις βραδυνές ώρες.

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων πλέον θα πραγµατοποιείται από τις 23:00 έως 06:00. Παρακαλούνται οι δηµότες να τοποθετούν τα απορρίµµατα στους κάδους µεταξύ των ωρών 20:00 και 23:00 και όχι τις πρωινές ώρες, όπως συνηθιζόταν. Επιθυµούµε όλοι οι δηµότες να βοηθήσουν στην εύρυθµη αποκοµιδή των απορριµµάτων στις νέες αυτές ώρες, καθώς η αλλαγή αυτή θα λειτουργήσει προς όφελος όλων µας. Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι δηµότες να διευκολύνουν το έργο των οδηγών των απορριµµατοφόρων παρκάροντας σε σηµεία που δε θα δυσχεραίνουν το έργο τους.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δημοτική Συγκοινωνία με… δόσεις στα Μέγαρα Μετά από προσπάθεια του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Αθανασίου Ζάλη, το ένα αστικό λεωφορείο επισκευάστηκε και είναι έτοιμο προς λειτουργία από Δευτέρα 12 Ιουνίου… Η ∆ηµοτική Συγκοινωνία Μεγάρων, ήταν µια σηµαντική υπηρεσία και µια δοµή που συγκροτήθηκε το 2001 από την τότε ∆ηµαρχία ∆ηµητρίου Στρατιώτη, τη προσφέροντας νέα δεδοµένα στις µετακινήσεις των δηµοτών. Ήταν µια «επανάσταση» επανάσταση» στην καθηµερινότητα της πόλεως, αφού µε δύο καινούρια λεωφορεία, σε δύο διαφορετικές γραµµές εκτός και περιµετρικά της πόλεως των Με γάρων, εξυπηρετούνταν δεκάδες δηµότες, δηµότες εντελώς δωρεάν. Η δοµή αυτή επικροτήθηκε ως ένα θετικό βήµα. Σήµερα 12 σχεδόν χρόνια µετά η ∆ηµοτική Συγκοινωνία είναι µια δοµή που αντιµετωπίζει µεγάλες δυσκολίες βιωσιµότητας, καθώς η κρίση και η οικονοµική ανέχεια του ∆ήµου Μεγαρέων, στένεψε κατά πολύ τα περιθώρια συντήρησης των αστικών λεωφορείων. Αποτέλεσµα ήταν δροµολό δροµολόγια για της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας να µην γίνονται εδώ και καιρό, αφήνοντας τους δηµότες που εξυπηρετούνταν απ’ αυτά «στα κρύα του λουτρού». Ο ∆ήµος Μεγαρέων, δίνο ντας την επίσηµη εξήγηση για το θέµα επισηµαίνει ότι τα λεωφορεία είναι χαλασµένα, δεν µπορούσαν να βγουν δροµο λόγια. Ζάλη, το Σήµερα µετά από προσπάθειες του Αντιδηµάρχου Καθαριότητας κ. Ζάλη ένα λεωφορείο επισκευάστηκε και θα τεθεί σε λειτουργία από την ∆ευτέρα 17 του µήνα. Σύµφωνα την γνωστοποίηση του ∆ήµου: «Η διοίκηση του ∆ήµου ενηµερώνει το κοινό της πό λης των Μεγάρων, ότι λόγω βλάβης και των δύο (2) (2) οχηµάτων του τοµέα της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας µέχρι σήµερα δεν εκτελούνταν τα αντίστοιχα δροµολόγια. Λόγω της παλαιότητας και της ελλιπούς συντήρησής τους έχει καθυστερήσει η επισκευή τους. Ζάλη, θα είναι Μετά από έντονες προσπάθειες του Αντιδηµάρχου κ. Αθανασίου Ζάλη έτοιµο και θα τεθεί στη διάθεση του κοινού, το ένα όχηµα τη ∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013. 2013 Παράλληλα γίνονται προσπάθειες ώστε να ολοκληρωθεί η επισκευή και του δεύτερου οχήµατος. Η διοίκηση του ∆ήµου ευχαριστεί τους δηµότες της πόλης των Μεγάρων για την κατανόηση που έχουν επιδείξει όλο αυτό το διάστηµα που η ∆ηµοτική Συγκοινωνία ήταν ελλιπής.»


4

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013


5

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

Η φτώχεια... θάβει µνηµεία; Συμβολική η πρώτη διαμαρτυρία στο τμήμα της Ιεράς Οδού που σχεδιάζουν να καταχώσουν Φωτεινάκης Κώστας: «Η επιχείρηση είναι εδώ για να κάνει τη δουλειά της. Για μας υπεύθυνοι είναι οι δήμοι και η πολιτεία.»

Έ

ξω από το Copa Copana, σύριζα σχεδόν στην περίφραξή του περνάει η αρχαία Ιερά Οδός, ο δρόµο ς που έπαιρναν οι πρόγο νοι από την Αθήνα για να πάνε στα Ελευσίνια µυστήρια.

Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση υποχρεώθηκε να καταθέσει µελέτη για τη διαχείριση του µνηµείου που βρέθηκε µέσα στον χώρο της, αν και έξω από το ωφέλιµο εµβαδόν της. Η πρώτη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου ήταν ότι το τµήµα αυτό της Ιεράς Οδού θα αναδεικυόταν, φυσικά µε έξοδα της παρακείµενης επιχείρησης όπως γίνεται βάσει νόµου σε αυτές τις περιπτώσεις. περιπτώσεις Όµως µε νέα του απόφαση το ΚΑΣ αποφάσισε την κατάχωση µε ειδικό τρόπο ώστε να διατηρηθεί το µνηµείο µέχρι νεωτέρας. νεωτέρας Για το λόγο αυτό και σε ένδειξη διαµαρτυρίας την περασµένη Κυριακή η κίνηση Οικόπολις Χαϊδαρίου, η ∆ιαρκής Κίνηση Χαϊδαρίου και η Κίνηση Πολιτών Ecoelefsis όπως επίσης οι σύλλογοι Αφαίας, Βουρκαρίου και ο Σύλλογος ∆ασκάλων Χαϊδαρίου πραγµατοποίησαν διαµαρτυρία έξω από την επιχείρηση διαµαρτυρόµενοι γι’ αυτή την απόφαση. Οι σύλλογοι Χαϊδαρίου και Ελευσίνας υποστηρίζουν ότι το ΚΑΣ προστατεύει τα συµφέροντα της επιχείρησης. Άνθρωποι που έχουν γνώση από τα αρχαιολογικά τεκταινόµενα λένε ότι πολύ απλά το Copa Copana δήλωσε οικονοµική αδυναµία για την ανάδειξη του κοµµατιού της Ιεράς Οδού.

Δίπλα δεξιά το τμήμα της Ιεράς Οδού μεταξύ των εγκαταστάσεων του Copa Copana και της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών—Κορίνθου (δίπλα στην γέφυρα κόμβου προς Λεωφόρο Σχιστού—Σκαραμαγκά). Πάνω οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες και εκπρόσωποι φορέων στον παράδρομο τ ης Νέας Εθνικής Οδού.

Πάνω πολίτες και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής διαμαρτύρονται με το σχετικό πανό, δίπλα στις εγκαταστάσεις στο σημείο που βρίσκεται το τμήμα της α ρχαίας Ιεράς Οδού που συνέδεε τον Παρθενώνα της Ακροπόλεως των Αθηνών με την Αρχαίο Ιερό της Δήμητρος και των Ελευσίνιων Μυστ ηρίων στην πόλη της Ελευσίνας. Δεξιά διαμαρτυρία πολιτών με τον τηλεβόα ανά χείρας, για την Ιερά Οδό.

Την ίδια οικονοµική αδυναµία βέβαια δηλώνει και το υπουργείο Πολιτισµού. Συνεπώς αποφασίστηκε η κατάχωση του µνηµείου µέχρι να έρθουν καλύτερες µέρες.

Copana και το 2011 αποφασίστηκε επί υπουργίας υπουργού Γερουλάνου, να καταχωθεί το ένα τµήµα. τµήµα Με τη δικαιολογία ότι έτσι θα το προστατεύσει. Πριν από δύο µήνες η κυβέρνηση αποφάσισε να Κατά τη διάρκεια της δια- θάψει και το δεύτερο κοµµαρτυρίας ο κ.Φωτεινάκης µάτι, δηλαδή συνολικά Κώστας µέλος του συλλό- 300 µέτρα. γου Οικόπολις είπε: Είµαστε στα όρια του Χαϊ«Θέλουν να καταχώσουν τα µνηµεία. Θέλουν να καταχώσουν τη µνήµη µας µε τη δικαιολογία ότι θα την προστατεύσουν. Το 1937 ο αρχαιολόγος Ιωάννης Τραυλός ερευνά την περιοχή και καταγράφει την αρχαία Ιερά Οδό. Από τότε η Ιερά Οδός καταχώθηκε µε το χρόνο και αναδείχτηκε όταν ξεκίνησε η κατασκευή του Copa

δαρίου και αυτό είναι το 3 ο κοµµάτι που καταχώνεται. ται Το ένα κοµµάτι είναι κάτω από τη µεγάλη γέφυρα του τραίνου και το άλλο είναι στην στροφή της Αγίας Βαρβάρας απέναντι από το Praktiker. Η σηµερινή µας εκδήλωση είναι συµβολική θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες για να ανατραπεί αυτή η απόφαση κατάχωσης της Ιεράς Οδού.

Ο σύλλογος των δασκάλων και η Οικόπολις θα καταθέσουν αίτηµα στο δηµοτικό συµβούλιο του Χαϊδαρίου ώστε να πάρει αρνητική απόφαση για την κατάχωση του µνηµείου. Η επιχείρηση είναι εδώ για να κάνει τη δουλειά της. Για µας υπεύθυνοι είναι οι δήµοι και η πολιτεία.» Κώστας Ασπρογέρακας,

δηµοτικός σύµβουλός ∆ήµου Χαϊδαρίου: «Ο Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έχει στείλει έγγραφο στον Περιφερειάρχη το οποίο λέει ότι έχουν αργήσει στη γνωµοδότησή τους όσον αφορά για το αν είναι παράνοµη η όχι η είσοδος της συγκεκριµένης επιχείρησης. Όσον αφορά την απόφαση του ΚΑΣ. Ενώ υπήρχε απόφαση για ανάδειξη του συγκεκριµένου τµήµατος της Ιεράς Οδού, στη συνέχεια αποφασίστηκε από τον κ. Γερουλάνο η κατάχωση. Εγώ µαζί µε άλλον ένα δηµοτικό σύµβουλο του Χαϊδαρίου κοινοποιήσαµε την κατάσταση στους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων.» ΡΕΠΟΡΤΑΖ : ΤΡΥΦΩΝ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ


6

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012 – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ:

«Ο κ. Μαρινάκης µεταλλάσσεται. Είναι εντελώς διαφορετικός ο ∆ήµαρχος από τον άνθρωπο»

εµάς. Απαξιώνει ότι γίνεται. Πριν ήταν αποτυχηµένος ο κ. Στρατιώτης. Τώρα είναι ο κ. Μαρινάκης. Μύδρους εξαπολύει ο κ. Σταµούλης εναντίον µας. κλέφτες, αδιαφανείς. Και φταίνε οι σύµβουλοι που εκπονούν όλες τις µελέτες για το δασικό κτηµατολόγιο και παίρνουν 800 ευρώ το µήνα γλιτώνοντας το δήµο από νες. Αλλά τα οικονοµικά είναι περιορισµέΈχει παραιτηθεί ο κ. Μακρυγιάννης, ο κ. εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. να. Ρήγας είναι στο περιθώριο. Αυτούς τους θεωρεί περιττούς. Έτσι είχε µάθει Επίσης µεγάλη σπατάλη γίνεται µε τη µαύρη Ο κ. Λαγός και οι νέες του ιδέες µπήκαν στο από το στρατό. ∆εν γίνεται σήµερα να υποεργασία στο δήµο. περιθώριο. Με παλαιοκοµµατικές αντιλήτάσσεται ο κόσµος στις διαταγές σας. Είπε Η τόνωση της τοπικής οικονοµίας µπορεί ψεις ο τόπος δεν πάει µπροστά», ανέφερε ότι δήλωσα σε εφηµερίδα πως εγώ θα φύνα συντελεστεί αν τα χρήµατα των συµπο- ο κ. Σταµούλης. γω όποτε θέλω. Το µόνο που είπα είναι ότι λιτών θα πέφτουν στην τοπική αγορά. Ο δήµος θέλω να διατελέσω δύο θητείες αν το θέλει θα µπορούσε να βοηθήσει. Ε ίναι υποχρεωµένος Η απάντηση του κ. Μαρινάκη ο λαός.» να ρίχνει τα χρήµατά του εδώ. δεν νοείται να Αµέσως µετά την απάντηση ο κ. Μαρινάκης πήγε επισκευάζει αυτοκίνητα και να αγοράζει µία κάµερα και έδειξε το εν λόγω δηµοσίευµα. «Φέρτε την προκήρυξη σε υλικά από τον Ασπρόπυργο ή το Χαϊδάρι. «Λ αϊκισµός αισχίστου είδους. Βλέπετε το Αυτά είναι αδιανόητα. µε την οποία ο γιος σας λαϊκισµό µε τα µάτια σας». Ο δήµος χρωστάει παντού σε προµηθευτές, ο ίδιος για την πρόσληψη του προσλήφθηκε στα ΕΛΠΕ» Αναφέρθηκε εργολάβους σε ανασφάλιστους εργαζόµεγιου του στα ΕΛΠΕ. Φέρτε λοιπόν την προνους. κήρυξη µε την οποία ο γιος σας προσλήφΥπονοµεύαµε λέγατε τους µισθούς των εργαζο- Απαντώντας ο ∆ήµαρχος κ. Μαρινάκης ανέ- θηκε στα ΕΛΠΕ. µένων επειδή δεν θέλαµε το δάνειο. Τώρα γιατί φερε: «Είµαστε συνηθισµένοι να ακούµε τον Εάν υπάρχει προκύρηξη δηµοσιεύστε τη για καταγγελτικό λόγο του κ. Σταµούλη. Ο κ. είναι απλήρωτοι; να µην έχει πρόβληµα και ο υπόλοιπος κόΣταµούλης προσπαθεί να προσεταιριστεί διάφο- σµος που αγωνίζεται να µπει στα ΕΛ ΠΕ όχι Το 2011 ο κ. Μαρινάκης είπε ότι έχει τη ρους γιατί αισθάνεται µοναξιά. λύση έκπληξη για τα σκουπίδια και ο κ. µέσω εργολάβου, δηλαδή από την πίσω πόρτα. Ζάλης είχε µιλήσει για καινοτοµίες. Το µόνο Θα επανέλθω στο θέµα που έθιξε ο ίδιος. Αν τη δούµε εγώ θα ζητήσω δηµόσια συπου βλέπουµε είναι σκουπίδια παντού. Κά- Η αποκατάσταση της χωµατερής είναι ένα γνώµη.Αυτά είναι ανεπίτρεπτα. ∆εν κλείσατε θε οµάδα κάδων είναι µια µικρή χωµατερή. πολύ σοβαρό θέµα µε το οποίο ασχοληθή- µόνο τα µάτια σας αλλά και τα αυτιά σας σε Επίσης καθηµερινά βλέπουµε να µην γίνεται καµε από την αρχή της θητείας µας. Εκπονή- όσα είπα σήµερα. Είσασταν προσηλωµένος σαµε την προµελέτη και πετύχαµε την αδειοδό- στον λαϊκίστικο καταγγελτικό σας λόγο που ανακύκλωση από το δήµο αφού το κοινό τηση της αποκατάστασης. Αυτά τον δυσκολεύαπορριµµατοφόρο φορτώνει µπλε κάδους. είχατε προαποφασίσει να βγάλετε» υποουν τον κ. Σταµούλη. Όλη η δουλειά έγινε από Τα έργα που έχουν γίνει είναι µόνο στα στήριξε ο ∆ήµαρχος των Μεγάρων. πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων. Είναι εικονική πραγµατικότητα. Ούτε δύο φώτα στον ΟΣΕ δεν καταφέρατε να βάλετε και είστε στον τρίτο χρόνο διοίκησης. Παρατηµένος και ο δρόµος του Χανίου µε τοιχία και κολώνες µέσα στο δρόµο. Το ελάχιστο έργο που έχει γίνει ακολουθείται από τυµπανοκρουσίες. Έγιναν εγκαίνια στα Σφαγεία για λίγες επισκευές στο κτίριο. Έβαλαν δύο σηµαίες και έφεραν τη Φιλαρµονική. Στην είσοδο του ΟΣΕ γκρέµισαν το µικρό φυλάκιο παρουσία εφηµερίδων και φωτογράφων. Βάλαµε λουλούδια στη διασταύρωση Βυζαντίου και Μπερδελή και τώρα ξεράθηκαν. Και ο σταθµός του ΕΚΑΒ µια πολύ ωραία πρωτοβουλία του κ. Ρήγα ο οποίος είναι κλειστός. Και τελικά το µόνο σοβαρό έργο είναι το έργο Φωτίου στη Ν. Πέραµο. Ονοµάζουν έργο το 6ο δηµοτικό σχολείο που είναι του ΟΣΚ. Ο δρόµος Λούµπα Αλεποχώ ρι που είναι της Αντιπεριφέρειας. Αποκατάσταση του ΧΑ∆Α, είναι έργο του Συνδέσµου. Ο δήµαρχος µε αποκαλεί ψεύτη, αλλά για ότι λέω έχω δηµοσιεύµατα. Οι Νεοπεραµιώτες αισθάνονται πολίτες Β’ κατηγορίας και νοµίζουν ότι φταίει η ένωση µε τα Μέγαρα. δεν φταίει αυτό, αλλά η αδυναµία τς διοίκησης. Το πάρκο στο ΚΑΠΗ είναι παρατηµένο. Το κλειστό γήπεδο µπάσκετ είναι παραµεληµένο. ∆εν έχετε λεφτά για την παιδική χαρά στο λιµάνι. Εµείς έχουµε τείνει χείρα συνεργασίας µε τη διοίκηση αλλά δεν εισακουγόµαστε. Ούτε καν στις περιπτώσεις που η συνεργασία µας επιβάλλεται από το νόµο. Ζήτησα να πάµε όλοι οι επικεφαλής για το θέµα της παραβατικότητας στο υπουργείο αλλά µου είπαν ότι δεν χωράµε όλοι µαζί. Άκουσα µε έκπληξη προηγουµένως ότι δεν χρειάζεται διαφορετική άποψη. ∆ιαφωνώ. Χρειάζεται η διαφορετική άποψη. Οι εκλογές πλησιάζουν και οι πολίτες θα αποτιµήσουν το έργο. Ε ίναι δύσκολο να βρει κανείς θετικά στοιχεία.

Ακόµη υποστήριξε: «Ο ήµος χρωστάει παντού σε προµηθευτές, εργολάβους σε ανασφάλιστους εργαζόµενους. Υπονοµεύαµε λέγατε τους µισθούς των εργαζοµένων επει ή εν θέλαµε το άνειο. Τώρα γιατί είναι απλήρωτοι;»

Σ

ε συνέχεια των τοποθετήσεων κατά το ∆ηµόσιο Απολογισµό του ∆ηµάρχου Μεγαρέων κ. Ιωάννη Μαρινάκη για τα πεπραγµένα της ∆ηµοτικής Αρχής το έτος 2012, που έγινε πρόσφατα στο ∆ηµαρχείο της πόλεως, παραθέτουµε την τοποθέτηση του κ. Σταµούλη. Αναφέρει ο επικεφαλής του συνδυασµού «Ένωση Πολιτών»:

«Σήµερα προβλέπεται να έρθουν όλα τα σωµατεία και οι σύλλογοι. Αν έχουν προσκληθεί όλοι και δεν ήρθαν, όντως υπάρχει πρόβληµα. Ακούγοντας το δήµαρχο κάποια στιγµή έκλεισα και τα µάτια γιατί ήταν ονειρικά όσα ακούγονταν για τη φανταστική διοίκηση και την κακή αντιπολίτευση που βάζει τρικλοποδιές στο δήµο. Εκτιµώ και σέβοµαι τον κ. Μαρινάκη ως άνθρωπο και ως γιατρό. η πολιτική είναι κάτι άλλο και δεν υπάρχει εµπάθεια. Απλά ο κ. Μαρινάκης µεταλάσσεται. Είναι εντελώς διαφορετικός ο δήµαρχος από τον άνθρωπο. Και µε τον κ. Στρατιώτη είχαµε σφοδρότατες συγκρούσεις αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκε προσωπικά µαζί µου. Ποτέ δεν είπε αν πηγαίνω στα καφενεία ή αν επισκέπτοµαι ή όχι κάποιους χώρους. Ο δήµαρχος νοµίζει ότι κάποια σηµεία στο δήµο είναι άβατο για την αντιπολίτευση. Ακούστηκε ότι επιβραβεύτηκα για τη στάση µου έναντι των ΕΛΠΕ. Είµαστε σε πόλεµο µε τα ΕΛ ΠΕ; Το σύνολο των εργαζοµένων εκεί έχει προσληφθεί χωρίς διαδικασίες. Ο γιος µου που είναι µηχανικός αυτοµατισµού έδωσε εξετάσεις προφορικές, γραπτές ακόµη και ιατρικές. Και αυτό είναι επιλήψιµο. Τα άλλα δύο παιδιά µου είναι άνεργα. Και η πρόσληψη του γιου µου είναι επιβράβευση για µένα. Η απάντηση στα επιχειρήµατά µας είναι ότι δεν έχουµε ιδέα και ότι δεν ξέρουµε να διαβάσουµε και βέβαια πολλοί χαρακτηρισµοί. Το επιχείρηµα του κ. Μαρινάκη προς τον κ. Στρατιώτη είναι τι έκανε στο παρελθόν και πως έκανα εγώ αντιπολίτευση στο παρελθόν. Ο δήµαρχος υποβαθµίζει το ∆Σ. υποκαθιστά το έργο του προέδρου του Προέδρου. ∆εν έχει παραχωρήσει γραφεία στην αντιπολίτευση. ∆εν απαντά στα ερωτήµατά µας. και γενικώς µε την αλλαζονική του συµπεριφορά λέει ότι αυτός θα είναι µονίµως δήµαρχος. Ίσως δεν χρειάζεται να κάνουµε και εκλογές. Στη διοίκηση έχει επικρατήσει η ευνοιοκρατία και η οικογενειοκρατία. Έτσι έχουν παραµεριστεί πολλά άξια στελέχη. Όσον αφορά τη διαφάνεια που συνεχώς επικαλείστε. Ο κ. Παπαλευτέρης όταν ήταν υπεύθυνος στη ∆ΕΥΑΜ είπε ότι «εγώ προσωπικά δεν είδα ποτέ τη σύµβαση για τη µεταφορά της λυµµατολάσπης αν και τη ζήτησα. Ένας από τους λόγους που παραιτήθηκα ήταν κι αυτός». Φανταστείτε ότι µιλάµε για άνθρωπο της συµπολίτευσης. Σε περίοδο που απαιτείται περιστολή δαπανών εσείς σπαταλάτε χρήµατα σε 5 ειδικούς συµβούλους. ∆εν έχω τίποτα προσωπικό και τους θεωρώ άριστους επιστήµο-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


7

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΑΝ∆ΡΑΣ -ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Είναι έντονη πλέον η ανησυχία ότι πιθανά θα ακολουθήσουν µετά την ΕΡΤ, λουκέτα σε Νοµικά Πρόσωπα των ∆ήµων και απολύσεις εργαζοµένων

Σ

ε απεργία κατεβαίνουν εργαζόµενοι στους ∆ήµους Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας Ειδυλλίας σήµερα 13 Ιουνίου. Την απεργία πυροδότησε το λουκέτο που έβαλε η κυβέρνηση στην ΕΡΤ και µάλιστα µε συνο πτικές διαδικασίες µε Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Περιεχοµένου Οι συνδικαλιστές των ∆ήµων της περιοχής µας, φοβούνται ότι µετά την ΕΡΤ θα έχουν σειρά Νοµικά Πρόσωπα των ∆ήµων, ∆ήµων πράγµα που ενδεχοµένως σηµάνει απολύσεις εργαζοµένων. Καλεί όλους να κατέβουν σε απεργία σήµερα, σήµερα δίνοντας βροντερό παρόν έναντι στις προθέσεις της κυβέρνησης. Αναφέρει ο Σύλλογος ΟΤΑ:

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ) ΤΗΛ. ΤΗΛ. – FAX : 2105540009 E -mail : somatota@gmail.com

εντάσσονται δεκάδες ακόµα Οργανισµοί και φορείς του ∆ηµοσίου, µε χιλιάδες εργαζόµενους. Η απόφαση της κυβέρνησης συνιστά βήµα κλιµάκωσης της επίθεΌΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ σης που διευθύνει σε βάρος του ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΗ λαού, µε στόχο να προσαρµόσει το ∆ηµόσιο στις σύγχρονες ανάγκες Συνάδελφοι του κεφαλαίου και να ανοίξει κερΤο δρόµο για λουκέτα - εξπρές σε δοφόρα πεδία δράσης για λογαριαπρώην ∆ΕΚΟ και άλλου ς φορείς σµό του. του ∆ηµοσίου άνοιξε διάπλατα Σήµερα λουκέτο στην ΕΡΤ, αύριο χτες (εννοεί 11 Ιουνίου) η κυβέρ- λουκέτο στα Νοµικά Πρόσωπα νηση, νηση µε Πράξη Νοµοθετικού Πε- Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου ∆ικαίου ριεχόµενου (ΠΝΠ) που δίνει τη των ΟΤΑ, ΟΤΑ που θα οδηγήσει χιλιάδυνατότητα στον υπουργό που δες συναδέλφους στην απόλυση. εποπτεύει έναν Οργανισµό να τον κλείνει µε συνοπτικές διαδικασί- «Να βγούµε στους δρόµους πριν ες, δρόµο» ες να απολύει το προσωπικό και µας πετάξουν στο δρόµο» να εκποιεί την περιουσία του. Η «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΝΠ εφαρµόστηκε άµεσα στην Συµµετέχουµε ό λοι στην απεργία ΕΡΓΑΖΟ ΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΕΡΤ, το κλείσιµο της οποίας ανα- της 13ης 13 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 και διΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ κοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσω- εκδικούµε το δικαίωµα στην εργαΚΑΙ ΜΑΝ∆ΡΑΣ– πος, µετά από συνεργασία µε τον σία», καταλήγει το ∆ιοικητικό ΜΑΝ∆ΡΑΣ– ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ε∆ΡΑ : ΕΛΕΥΣΙΝΑ πρωθυπουργό. Συµβούλιο. πρωθυπουργό Στην ίδια λίστα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής για το πρωτοφανές λουκέτο στην ΕΡΤ! Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής, Γ ιάννης Σγουρός, µόλις πληροφορήθηκε την απόφαση της Κυβέρνησης για την ξαφνική διακοπή της λειτουργίας της ΕΡΤ, εξέφρασε την αντίθεσή του και δήλωσε: «Η τακτική του ξαφνικού θανάτου που επέλεξε η Κυβέρνηση για χ ιλιάδες εργαζοµένους, έρχεται σε αντίθεση µε τις δηµοκρατικές αρχ ές του διαλόγου και της ελεύθερης έκφρασης. Οι εργαζόµενοι στην ΕΡΤ που µένουν άνεργοι εν µία νυκτί προσθέτουν έναν ακόµη κρίκο στη µακρά αλυσίδα των απολύσεων και της ανεργίας. Εµείς στην Περιφέρεια Αττικής εκφράζουµε τη συµπαράστασή µας στο σύνολο των εργαζοµένων που µένουν άνεργοι και θεωρούµε πως η όποια προσπάθεια δηµιουργίας ενός νέου φορέα από το Σεπτέµβριο, όπως εξαγγέλθηκε, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ως αφ ετηρία την εµπειρία και τις ικανότητες των ήδη εργαζοµένων, που θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Πέρα από τα σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤ, πρέπει µε κάθε τρόπο να προστατευθεί και το πολύτιµο ιστορικό αρχείο της. Το αρχείο αυτό αποτελεί ανεκτίµητο στοιχείο της πολιτιστικής, κοινωνικής και ιστορικής µας κληρονοµιάς, που θα πρέπει να το διαφυλάξουµε και να το παραδώσουµε στις επόµενες γενιές».

∆ιανοµή µπισκότων και φρυγανιών χθες µε πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Μάν ρας Ει υλλίας Όπως µας ενηµέρ ωσε ο ∆ήµος µε δελτίο Τύπου: «Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας –Ειδυλλί ας κος Γεώργιος ∆ρίκος σε συνεργασία µε την εταιρεία “Ε.Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” προέβη χθες 12 Ιουνί ου 2013 στη δωρεάν διανοµή µπισκότων και φρυγανιών στα παιδιά-δηµότες µας που φοιτούν στο Ειδικό ∆ηµοτικό & Νηπ ιαγωγείο Ελευσίνας. Η διανοµή θα συνεχιστε ί Εκφράζουµε τις ολόθερµες ευχαριστ ίες µας στην εταιρεία “Ε.Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟ ΥΛΟΣ Α.Ε.” και στην Υπεύθυνη του τµήµατος Marketing κυρία Λυµπεροπούλου, για την άµεση ανταπόκριση, την άψογη συνεργασία και καθοριστ ική συµβολή τους στο δύσκολο αυτό αγ ώνα που έχει αναλάβει ο δήµος µας για τη στήριξη των ευπαθών κονωνικά οµάδων και των οικογενειών που πλήττονται καθηµερινώς απο τις συνθήκες της οικονοµικής δυσπραγί ας. Ευχαριστούµε και ευελπιστούµε σ' αυτό το δύσκολο ανθρωπιστικό έργο να βρούµε πολλούς συµπαραστάτες και υποστηρικτές».

ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ...

Το λουκέτο στην ΕΡΤ, έγινε για να πάµε σε πρόωρες εκλογές; Μεσολάβησε κάτι; Πρωτοφανές θεωρείται το γεγονός του λουκέτου στην ΕΡΤ που έγινε την Τρίτη. Τρίτη Πρωτοφανές όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς. διεθνώς Αυτό που έχει προκαλέσει σοκ είναι ότι, µέσα σε µια ηµέρα, χωρίς να έχει δηµοσίως γίνει τίποτα γνωστό πριν, αποφάσισαν και ανακοίνωσαν «εδώ και τώρα» τώρα » κλείσιµο της ΕΡΤ. Αποφάσισαν απολύσεις εργαζοµένων, εργαζοµένων πράγµα ιδιαίτερα συνηθισµένο τα τελευταία χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα (έτσι έτσι ακριβώς βρέθηκαν από µια µέρα στην άλλη στον δρόµο 1,7 εκατοµµύρια άνεργοι, άνεργοι µε τον ίδιο τρόπο…). Αποφάσισαν να βάλουν λουκέτο στα τηλεοπτικά κανάλια της ΕΡΤ και στα Ραδιόφωνα της ΕΡΑ κατεβάζοντας τον διακόπτη την Τρίτη το βράδυ από τους ποµπούς αναµεταδότες..! Αυτό είναι το πλέον τραγικό της ιστορίας. Μια χώρα χωρίς Εθνική Τηλεόραση. Απίστευτο! Τραγικό όχι τόσο για εµάς τους «πρωτεουσιάνους», αλλά ιδιαίτερα για τους ανθρώπους της ακριτικής Ελλάδας, όπου αντί για Ελληνικά Ραδιόφωνα και Κανάλια, πιάνουν Τούρκικα, Βουλγάρικα κλπ!!! Φωνή Εθνική. Φωνή Ελληνική τίποτα! Κενό! Μαύρη εικόνα! Κενό σήµα! Κενά ερτζιανά! Καταλαβαίνει κανείς τι σηµαίνει αυτό σε επίπεδο Εθνικό, γιατί αυτό είναι το µείζον θέµα, όχι τόσο τα σήριαλ και οι απόψεις του κάθε πικραµένου… Αλλά το να ακούει οι Ελληνες Ελληνικές Ειδήσεις της ΕΡΤ και να γνωρίζουν τι συµβαίνει, όχι να ακούνε τους Τούρκους από δίπλα… Προφανώς οι µόνοι που δεν κατάλαβαν τι Εθνικό πρόβληµα δηµιουργούν, είναι όσοι αποφάσισαν τον πρώτο Οργανισµό που θα έκλειναν να είναι η Κρατική Τηλεόραση…! Μια τέτοια ακραία όµως απόφαση, είναι αδύνατο να µην γνώριζαν στην κυβέρνηση τι αντιδράσεις θα φέρει, τόσο γενικά στην κοινωνία, όσο και µέσα στην ίδια την κυβέρνηση και την συνοχή της. Μια απόφαση που είναι σαν να λήφθηκε για να γίνουν πρόωρες εκλογές! ∆εν εξηγείται αλλιώς, µια απόφαση «κόκκινο πανί» πανί » που εν δυνάµει µπορεί να ρίξει την κυβέρνηση, κυβέρνηση αν φύγουν οι εταίροι ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ. Εδώ οι ισορροπίες ήταν λεπτές για άλλα θέµατα, θεµατάκια µπροστά στην Εθνική Τηλεόραση. Πώς λοιπόν ληφθηκε µια απόφαση, που πιθανά θα οδηγήσει σε «πολιτική αυτοκτονία» αυτοκτονία » της κυβέρνησης..; Τι µεσολάβησε; Αυτό θα το δείξουν οι εξελίξεις. Πρόωρες εκλογές και ιδιαίτερα εκείνες που δεν δίνουν κυβέρνηση, κυβέρνηση θα οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες για την ίδια οριακή Ελληνική Οικονοµία. Οικονοµία Τα σπασµένα πάλι εµείς θα τα πληρώσουµε, οι φορολογούµενοι…Να είστε σίγουροι γι’ αυτό. Οι πολιτικοί διαλύουν εµείς πληρώνουµε… Για την αντιπολίτευση ουδείς λόγος. ∆ιαχρονικά χαίρεται για τα σοβαρά πολιτικά λάθη της εκάστοτε κυβέρνησης γιατί δίνουν σαφή πολιτικά «όπλα» όπλα ». Η καλύτερή της. Πήρε την «τροφή» τροφή» για πολιτική γκρίνια, ρήξεις, κριτική που ήθελε τόσο καιρό να πάρει και µάλιστα µε µεγάλη µερίδα. Η γνωστή καραµέλα «µνηµόνιο – αντιµνηµόνιο» είναι πλέον ξεπερασµένη στον πιεσµένο Έλληνα που αναζητά λύσεις, λύσεις δεν φέρνει πια πολλές «ψήφους», οπότε το πολύ σοβαρό θέµα της ΕΡΤ, δίνει «πλήρες πολιτικό µενού ρήξης» ρήξης» . Στην ∆ηµοκρατία είναι θεµιτός ο αντίλογος, αυτό εννοείται. Όµως µέχρι σήµερα από την αντιπολίτευση, βιώσιµη και σαφή αντιπρόταση ουσίας δεν µας έχουν δώσει , µόνο απανωτές κριτικές άλλες φορές πολιτικά σωστές, άλλοτε όµως αδιάφορες απολύτως… Από την αντιπολίτευση ζητούνται λύσεις και σαφείς δεσµεύσεις για εναλλακτική διακυβέρνηση. ∆εν ζητούνται πλέον λόγια παχυλά, άδεια, ξύλινα, αρεστά στον λαό… Το είµαστε µαζί µε όλους όταν αντιπολιτευόµαστε, αλλά µόνοι µας όταν κυβερνούµε, είναι γνωστό παραµύθι διαχρονικά... Όχι άλλα πειράµατα, και όχι άλλες κριτικές. ΛΥΣΕΙΣ κύριοι, ΛΥΣΕΙΣ για τον Ελληνικό λαό που χειµάζεται… Ξεκάθαρες, σαφείς και µετρηµένες. Ας ελπίσουµε Έλληνα φίλε, µην την πληρώσουµε εµείς την νύφη µια πολιτικής σκηνής που πλέον δεν µπορεί να δεσµευτεί για τίποτα…. ∆. Μουρ.


8

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

«Άνοιξε» η Ανθοκομική Έκθεση στο Πάρκο Μαγούλας Η πόλη με την ευκαιρία της πανήγυρης του ιστορικού Ναού της Ανάληψης του Ι. Χριστού, γιορτάζει με εκδηλώσεις και συναυλίες μέχρι την Κυριακή

Σ

ειρά εκδηλώσεων συνοδεύουν τον εορτασµό του ιστορικού Ναού της Αναλήψεως. Το µέρος των θρησκευτικών τελετών και ακολουθιών λήγει σήµερα ανήµερα της γιορτής.

Παράλληλα όµως µε την πανήγυρη, η πόλη της Μαγού λας µπαίνει σε εορταστικό κλίµα έως την Κυριακή µε ανθοκοµική έκθεση, εκδηλώσεις και συναυλίες. Σύµφωνα µε το καλεσµα του ∆ήµου Ελευσίνας: «Kαλούµε όλους να επισκεφθείτε την 3 η Ανθοκοµική Έκθεση της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας του

∆ήµου Ελευσίνας που θα πραγµατοποιηθεί στο πάρκο πλησίον του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μαγούλας, δίνοντας µια όµορφη εικόνα στο κέντρο της πόλης µας. Η έκθεση διοργανώνεται από την ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας και από το Νοµικό Πρόσωπο "Πολιτισµού , Αθλητισµού, Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής" του ∆ήµου Ελευσίνας και θα πραγµατοποιηθεί έως 16/6/2013 (ξεκίνησε χθες Τετάρτη). Ωρες λειτουργίας 10:00π.µ. 10:00 π.µ.π.µ.-14:00µ.µ. 14:00 µ.µ. & 18:00µ.µ. 18:00 µ.µ.µ.µ.21:00µ.µ.,είσοδος 21:00 µ.µ.,είσοδος δωρεάν. Ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να απολαύσει ποικιλία όµορφων λουλουδιών και φυτών ώστε να µπορέσει να διαµορφώσει και τον δικό του χώρο πρασίνου και ηρεµίας που ο καθένας µας έχει ανάγκη.

ΠΕΜΠΤΗ 13/6/2013 Σεµινάριο µε θέµα :"Aστικός Βιολογικός Λαχανόκηπος"/19:30µ.µ. (στον χώρο της ανθοκοµικής έκθεσης) Χοροί από συλλόγους της περιοχής µας/20:30µ.µ. (στην κεντρική πλατεία της Μαγούλας) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2013 Εκδήλωση χαράς από το 1ο Νηπιαγωγείο ∆ηµ.Ενότητας Μαγούλας/19:30µ.µ. (στο πάρκο Μαγούλας) Συναυλία µε τον Μπάµπη Τσέρτο /21:00µ.µ. (στο γήπεδο µπάσκετ του πάρκου)

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2013 Συναυλία µε νεανικά ROCK συγκροτήµαΠαράλληλα θα λάβουν χώρα ο εορτασµός της Αναλή- τα /20:30µ.µ. ψεως ,πολιούχου της Μαγούλας, αλλά και διάφορες (στο θεατράκι του πάρκου Μαγούλας) άλλες εκδηλώσεις. ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Συναυλία της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής /11:00π.µ. Ανθοκοµικής έκθεσης 12 έως 16 του µήνα (στον χώρο της Ανθοκοµικής Έκθεσης).

Ο Τίτος Πατρίκιος στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων

Μ

ια ενδιαφέρουσα εκδήλωση παρουσιάζει η Λέσχη Ανάγνωσης της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Μεγάρων την Κυριακή µε επίκεντρο τον Τίτο Πατρίκιο, ποιητή, πεζογράφο και µεταφραστή µε αξιόλογη πορεία στην λογοτεχνία. Στο κάλεσµα της προς το κοινό η ∆. Βιβλιοθήκη Μεγάρων και η Λέσχη Ανάγνωσης αναφέρουν: « Η Λέσχη Ανάγνωσης της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Μεγάρων µε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί σε µια εκδήλωση αφιερωµένη στον ΤΙΤΟ ΠΑΤΡΙΚ ΙΟ την Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 στις 7µ.µ. στην αίθουσα της ∆.Β.Μ. Ο Τίτος Πατρίκιος συναντά τους αναγνώστες του και συνοµιλεί µαζί τους.»


9

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE HEC PAYT

Σηµαντική Ευρωπαϊκή διάκριση του ∆ήµου Ελευσίνας για το περιβάλλον «Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για την πόλη της Ελευσίνας και τον ∆ήµο µας η συγκεκριµένη διάκριση και έρχεται να επιβραβεύσει τον Τον ∆ήµο Ελευσίνας εκπροσώπησε ο Αντιδήµαρχος Ο ικονοµικών κ. Θ. Μαυρογιάννης

∆ήµο µας» δήλωσε στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ο Αντιδήµαρχος Θανάσης Μαυρογιάννης που εκπροσώπησε τον ∆ήµο στην βράβευση

Τ

ην 5 η Ιουνίου 2013 έγινε η βράβευση του ∆ήµου Ελευσίνας, ως συντονιστή Εταίρου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE07/ ENV/GR/000271_HEC PAYT. Να σηµειώσουµε ότι η βράβευση πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της Πράσινης Εβδοµάδας (Greenweek 2013) που αποτελεί την µεγαλύτερη ετήσια διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική. Να επισηµάνουµε πως το πρό γραµµα LIFE07/ENV/ GR/000271_HEC PAYT βραβεύτηκε ως ένα από τα 13 καλύτερα προγράµµατα για το Περιβάλλον στην Ευρώπη για το 2012, µεταξύ των 51 υποψήφιων προγραµµάτων. Στην τελετή της βράβευσης αυτή αλλά στην διάσκεψη, τον ∆ήµο Ελευσίνας εκπροσώπησε ο Αντιδήµαρχος Αθανάσιος Μαυρογιάννης και η Ειδική συνεργάτης ∆ηµάρχου Ευαγγελία Μακρή. Όπως τονίζει ο ∆ήµος Ελευσίνας σε κείµενό του: «Για Για τον ∆ήµο µας, η συγκεκριµένη διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιµή και έρχεται ως επιβράβευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της περιβαλλο ντικής του ευαισθησίας, ευαισθησίας καθώς και της συµβολής του εκλιπόντος ∆ηµάρχου Γεωργού Αµπατζόγλου, ο οποίος υπήρξε εµπνευστής του προγράµµατος. Τέλος, ο ∆ήµος µας, θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους εργάστηκαν για το πρόγραµµα και ιδιαίτερα την Ευαγγελία Μακρή, Αναστασίου Αγγελική και τους Εταίρους του προγράµµατος: Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Απορρύπανσης Εδαφών (ΙΙΑ) του Πολυτεχνείου της ∆ρέσδης, το Πανεπιστήµιο Τεχνολο γίας του Ταλίν και την Κυπριακή εταιρεία Technomart Engineering & Project Consultants Ltd.»

Τι δήλωσε ο κ. Μαυρογιάννης Όπως δήλωσε στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Θ. Μαυρόγιαννης που εκπροσώπησε τον ∆ήµο Ελευσίνας στην τιµητική βράβευσή που έγινε: «Στις 5 Ιουνίου ο ∆ήµος µας βραβεύτηκε από την Ε.Ε για την υλοποίηση του προγράµµατος LIFE HEC PAYT. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα διακρίθηκε ως ένα από τα καλύτερα προγράµµατα ανάµεσα σε 51 υποψήφια προγράµµατα στην Ευρώπη. Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για την πόλη της Ελευσίνας και τον ∆ήµο µας η συγκεκριµένη διάκριση και έρχεται να επιβραβεύσει τον ∆ήµο µας. Θα ήθελα να σηµειώσω ότι ήµασταν ο µοναδικός ∆ήµος της Ελλάδας που βραβεύτηκε, γεγονός που δίνει µεγαλύτερη αξία και βάρος στην συγκεκριµένη διάκριση. Τέλος θα ήθελα να τονίσω την συµβολή του εκλιπόντος ∆ηµάρχου Γεωργου Αµπατζόγλου σ’ αυτήν την διάκριση µιας και ήταν ο εµπνευστής του προγράµµατος και ο άνθρωπος που έβαλε τα θεµέλια για την επιτυχία του. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν στο πρόγραµµα και συνέβαλλαν στην επιτυχία του.»


10

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Το ΒΕΠ να έχει λόγο στις αποφάσεις υλοποίησης επενδυτικών προγραµµάτων

για την ανάπτυξη του Λιµένα Ελευσίνας κλπ» κλπ» Προτάσεις του Επιµελητηρίου και του Προέδρου Ανδριανού Μιχάλαρου επί του Σχεδίου

Γεγονότα 1381: Ο Γουάτ Τάιλερ ηγείται της Εξέγερσης των Χωρ ικών στην Αγγλία, απαιτώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο Β'. Πρόκειται για την πρώτη λαϊκή εξέγερση που έχει καταγραφεί στην αγγλική ιστορ ία. 1821: Οι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στη Μάχη του Λάλα.

Νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας» Ναυτιλίας»

Τ

ο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά (και ∆υτικής Αττικής) στο πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου κατέβαλε και συνεχίζει να καταβάλλει σηµαντική προσπάθεια, σε συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς, για την εξυπηρέτηση του στόχου, που θέλει τον Πειραιά να εξελίσσεται σε ∆ιεθνές Εµπορικό, Ναυπηγοεπισκευαστικό και ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο. Πράγµα το οποίο έχει επισηµάνει κατ’ επανάληψη ο Πρόεδρος κ. Ανδριανός Μιχάλαρος µε τοποθετήσεις και παρεµβάσεις του. Αναλυτικότερα το ΒΕΠ, δίνει ενεργή στήριξη σε κάθε πρωτοβουλία, που θα συµβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων για την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών έργων, έργων τα οποία σήµερα, περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη ο Πειραιάς (και η ∆υτική Αττική) για να ενδυναµώσει την ανταγωνιστική του θέση. Για τον λόγο αυτό θέλοντας να συµµετέχει και να προσφέρει ενεργά και ουσιαστικά, όπου χρειαστεί και από οποιαδήποτε θέση το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστή Μουσουρούλη µε την οποία καταθέτει τις προτάσεις και παρατηρήσεις του επί του Σχεδίου Νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». διατάξεις».

Επιµελητηρίου Πειραιά για την ανάπτυξη του Πειραιά είναι αποδεδειγµένο και στην απόφαση για τη συµµετοχή του ΒΕΠ στη µετοχοποίηση του ΟΛΠ οδήγησε η πρόθεση να εκφράζονται, µέσω του Επιµελητηρίου, οι απόψεις των παραγωγικών τάξεων και να έχει λόγο στις αποφάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης επενδυτικών προγραµµάτων για την ανάπτυξη του Λιµένος του Πειραιά. Το ίδιο, βέβαια, ισχύει και για τα λιµάνια στην Επιµελητηριακή Περιφέρεια ΒΕΠ (Ελευσίνα, Λαύριο, Νησιά Αργοσαρωνικού). Γ)Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά κατέθεσε τεκµηριωµένες προτάσεις, προτάσεις οργάνωσε επιτυχηµένες εκδηλώσεις σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια Πειραιά και Αιγαίου και πραγµατοποίησε συναντήσεις και στο Ευρωκοινοβούλιο για την ανάκαµψη της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας. ∆)Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά αιτήθηκε τη συµµετοχή του στον Ειδικό Συντονιστικό Αναπτυξιακό Φορέα Πειραιά που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο ΝαυΣυγκεκριµένα, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά τιλίας επί Υπουργού, κου Ι. ∆ιαµαντίδη. σύµφωνα µε το επίσηµο έγγραφο από το Γραφείο του Ε)Με εκπεφρασµένη, κατά κόρον, τη θέση του ΒΕΠ για κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, αιτείται: την υλοποίηση σηµαντικών έργων αναβάθµισης των δικτύων εγκαταστάσεων και υποδοµής, επέκτασης και εξο«1. Αναβάθµιση του ρόλου του Επιµελητηριακού Οµίπλισµού των προβλητών, αναβάθµισης των υπηρεσιών λου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) προς τους λιµενικούς χρήστες, αξιοποίησης κτιρίων, αΤο εδάφ. ε΄, της παρ. 2, του άρθρου 29: (Συµβούλιο Νη- ποθηκών, κ,λπ., το ΒΕΠ εξέφρασε την ικανοποίησή του σιωτικής Πολιτικής), να παραµείνει ως έχει, δηλαδή ο για την απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάορισµός των εκπροσώπων των Επιµελητηρίων µε τους πτυξης Λιµένων για την υλοποίηση του Εκθεσιακούαναπληρωτές τους να γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβού- Συνεδριακού ∆ιεθνούς Επιχειρηµατικού Κέντρου και λιο του Επιµελητηριακού Οµίλου Ανάπτυξης Ελληνιπρότεινε τη συµβολή του, όπου χρειαστεί, αφού είχε και κών Νησιών (ΕΟΑΕΝ). Με δεδοµένη τη σύνθεση του κατά το παρελθόν υποβάλει σχετικές προτάσεις. ∆.Σ., τους λόγους που δηµιουργήθηκε, τη σχέση του µε Τέλος, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά στην επιαντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα και το έργο που προσφέ- στολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωρει ο ΕΟΑΕΝ, θεωρούµε τι δεν θα πρέπει να απαξιωθεί στή Μουσουρούλη ζητά να του δοθεί η ευκαιρία οι εκο ρόλος του. Αντίθετα, πρέπει να αναβαθµιστεί και επει- πρόσωποί του να τον ενηµερώσουν σε µία συνάντησή δή, ακριβώς, είναι αντικείµενό του η παρακολούθηση τους για τα αιτήµατα και τις προτάσεις του Επιµελητητης χάραξης πολιτικών στους διάφορους τοµείς της οικο- ρίου», ρίου», αναφέρει το ΒΕΠ. νοµικής και κοινωνικής ζωής των νησιών, επιβάλλεται τους εκπροσώπους στο Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής να τους υποδείξει το ∆.Σ. του Οµίλου. 2. Ενεργός συµµετοχή του ΒΕΠ στη σύνθεση του ∆.Σ. της υπό σύσταση Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων Όσον αφορά τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της υπό σύσταση Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων, άρθρο 38, του Σχεδίου Νόµου, θα είναι καθοριστική και ουσιαστική η παρουσία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά δεδοµένου ότι: Α)Το σύνολο, σχεδόν, των ναυπηγοΑν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 επισκευαστικών επιχειρήσεων – τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 χρηστών της Ν/Ζ είναι µέλη του ΒΕΠ. email: drmelpan@yahoo.gr Β)Το ενδιαφέρον του Βιοτεχνικού

1863: Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και ∆ανία υπογράφουν συνθήκη, µε την οποία ο δανός πρίγκηπας Χριστιανός αναγορεύεται Βασιλ ιάς της Ελλάδας. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωµάτωση των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα, εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή. 1934: Ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Μπενίτο Μουσολίνι συναντώνται στη Βενετία. Μία µέρα µετά, ο ιταλός δικτάτορας θα αποκαλέσει τον σύµµαχό του « µικρή ανόητη µαϊµού» . 1956: Η Ρεάλ Μαδρίτης νικά στο Παρίσι τη Ρεν µε 4-3 και κατακτά το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης. 1985: Ο Σεργκέι Μπούµπκα γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 6 µ. στο άλµα επί κοντώ σε µίτινγκ στο Παρίσι.

Γεννήσεις 1831: Τζέιµς Κλαρκ Μάξγουελ, βρετανός φυσικός, που το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόµους της ηλεκτροµαγνητικής. (Θαν. 5/11/1879) 1888: Φερνάντο Πεσόα, πορτογάλος ποιητής και συγγραφέας. (Θαν. 30/11/1935) 1920: Γεώργιος Κοτζιάς, διακεκρ ιµένος επιστήµονας και ερευνητής. Είχε τιµηθεί µε το βραβείο Λάσκερ κι έγινε διεθνώς γνωστός µε την ανακάλυψη του φαρµάκου L-Dopa κατά της ασθένειας του Πάρκινσον και τα τελευταία χρόν ια µε τις έρευνές του στην καταπολέµηση του καρκίνου. (Θαν. 13/6/1977)

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Θάνατοι 1986: Μπένι Γκούντµαν, αµερικανός κλαρινετίστας, ο « βασιλιάς του σουίνγκ» . (Γεν. 30/5/1909) 1987: Τζεραλντίν Πέιτζ, αµερικανίδα ηθοποιός. (Γεν. 22/11/1924) 2012: Ροζέ Γκαροντί, γάλλος φιλόσοφος. Ξεκίνησε ως χριστιανός και µαρ ξιστής και κατέληξε µουσουλµάνος και αρνητής του Ολοκαυτώµατος. (Γεν. 17/7/1913)


11

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

Ολοκληρώθηκε η 1η Περιβαλλοντική Καλλιτεχνική Ακαδηµία του ∆ήµου Ελευσίνας

Τελετή λήξης µε ποδηλατοβόλτα

και παρουσίαση εργασιών και δράσεων στην Μαγούλα Ο

λοκληρώθηκε και επίσηµα η 1 η Περιβαλλοντική Καλλιτεχνική Ακαδηµία του ∆ήµου Ελευσίνας. Η εκδηλώ σεις γ ια την λήξη άρχισαν µε ποδηλατική βόλτα. Η Π εριβαλλοντική Καλλιτεχνική Ακαδηµία πραγµατοποιήθηκε για το 2013 σε δηµοτικά σχ ολεία της Μ αγούλας. Κατά την ποδηλασία µικροί και µεγάλοι ποδηλάτες έκαναν ένα γύρο της Μαγούλας για να καταλήξουν στο πάρκο, από όπου ξεκίνησαν. Σύµφωνα µε τον ∆ήµο Ελευσίνας αναφορικά µε την εκδήλωση λήξης: «Σε

πολλά ταµπλό και στους χώρους του πάρκο απλώθηκαν οι εργασίες των παιδιών που ήταν πολλές και ευφάνταστες. Έκθεση φωτογραφιών, που "τράβηξαν" τα ίδια, έκθεση κατασκευών από ανακυκλώσιµα υλικά, έκθεση ζωγραφικής και σκίτσων, έκθεση γλυπτών και εικαστικών. Σε διαφορετικά σηµεία έγιν αν παρουσιάσεις διαφόρων θεµάτων: "Ποδήλατο στην πόλη, για να χωράµε όλοι" ( Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 3ου ∆ηµοτικού Μ αγούλας) - "Ο κήπος της αειφορίας" (Έκθεση του

2ου ∆ηµοτικού Μ αγούλας) - "Π ρώτη γιορτή των σπόρων" (Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 1ου ∆ηµοτικού Μ αγούλας) . ∆ύο µουσικοθεατρικά δρώµενα αναπτύχθηκαν από τα παιδιά: το "Βρωµοχώρι" από την Γ ΄ τάξη του 3ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Μαγούλας και η "Η όπερα του ψωµιού" από την Α' τάξη του ίδιου σχ ολείου. Μ ε αυτόν τον τρόπο τελείω σε µια τρίµηνη

δραστηριότητα, από τον Μ άρτιο µέχρι τέλη Μ αΐου και στην οποία πήραν µέρος 160 µαθητές, µε τη συµµετοχή δασκάλων, γ ονέων και καλλιτεχνών. Τα παιδιά βοήθησαν: -στο χρώ µα: Τέτη Σώλου - στο σχέδιο: Ν ίκη Λεωνίδιου - στην καλλιγραφ ία: Λ ένα Σεπτέµβρη - στην γλυπτική: Χαρίτων Μπεκιάρης - στην ανακυκλω µένη τέχν η: Βαγγέλης Γκιόκας - στην ψηφ ιακή φωτογραφία: Κωνσταντίνος Καραδενιζλής».


12

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

Χορηγήσεις προεγκρίσεων ίδρυσης καταστηµάτων στο

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής

Κοινότητας Μεγάρων

Σ

υνεδριάζει αύριο Παρασκευή 14 Ιουνίου το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων µε τα επτά παρακάτω θέµατα:

- Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρη-

σης κατηγορίας IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας Ε. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., µε νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας την Ευγενία ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ του Ιωάννη, που θα λειτουργήσει στην Πάχη του ∆. Μεγαρέων. -Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος κατηγορίας IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας Μάριου ΜΠΑΡ∆Η του Χαράλαµπου, που θα λειτουργήσει στην οδό Μινώας 1 του ∆. Μεγαρέων. -Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) «Αναψυκτήριο», ιδιοκτησίας ∆ήµητρας ΚΑΠΡΕΤΣΟΥ του Αθανασίου, που θα λειτουργήσει στην Πάχη του ∆. Μεγαρέων. -Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) «Ζαχαροπλαστείο µε τραπεζοκαθίσµατα», ιδιοκτησίας NASAR IQBAL του ZAFAR, που θα λειτουργήσει στην οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου (Ο.Τ.383) του ∆. Μεγαρέων. -Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος κατηγορίας III: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», ιδιοκτησίας ALI INAYAT του MIAN, που θα λειτουργήσει επί της οδού Αγ. Βαρβάρας 3 του ∆. Μεγαρέων. -Ανάκληση της αριθ. απόφ. 114/19.12.2012 προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος του Σ/λίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων και χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος «Γραφείου Τελετών», ιδιοκτησίας Αικατερίνης Οικονοµοπούλου του Σωτηρίου, που θα λειτουργήσει επί της οδού Μ ινώας 87 του ∆. Μ εγαρέων. -Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων & άδειας παράτασης ωραρίου, για το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» µε διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΕΝΑ» ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗ ∆ηµητρίου του Γεωργίου που λειτουργεί στην θέση Ντουράκο Αλεποχωρίου του ∆. Μεγαρέων.

Μια απόφαση για καλύτερη

εξυπηρέτηση πολιτών της Μαγούλας

Σ

την ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας έχει ήδη ξεκινήσει η ολοήµερη λειτουργία του ΚΕΠ , καθώς επίσης εξυπηρετεί και Σάββατο πρωί. πρωί Όπως σηµειώνει σε σχετική ανακοίνωση του ο Αντιδήµαρχος της πόλεως της Μαγούλας: «Η ∆ηµοτική αρχή θέλοντας να ενισχύσει την ανάπτυξη του θεσµού και την δηµιουργία σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης µε επίκεντρο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη όσον αφορά την διεκπεραίωση των υποθέσεών του , προχώρησε στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του ΚΕΠ. Το ΚΕΠ στεγάζεται σε αίθουσα του ∆ηµοτικού κτιρίου ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας στο ισόγειο. ∆/νση ∆ηµοτικού Κτιρίου : Hρώων πολυτεχνείου 2, Μαγούλα». ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:00 π.µ.20:00 µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 π.µ.-14:00 µ.µ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ: 213-2140425. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105551795 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandraseidyllias.gr «Προµήθει α υδραυλικών ειδών ∆Κ Βιλλίων και ΤΚ Οιν όης» Ηµεροµηνία: 4-6- 2013 Αρ. πρωτ.: 10217 Αριθµ.µελέτης: ∆51/2013 Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ κ αι ΥΠΕΣ ΚΑ:25.7312. 0008, 25. 7312.0010, 25, 7312, 0036, 25. 7312. 0038, 30. 7311. 0008, 30. 7311. 0010, 30. 7311. 0012, 30. 7322. 0003, 30. 7322. 0010, 30. 7322. 0011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, η «Προµήθεια υδραυ-

λικών ειδών ∆.Κ. Βιλλίων και ΤΚ Οινόης». Η δαπάνη θα καλυφθεί από Σ.Α.Τ.Α. και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 55.252,98 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύ νολο της προµήθειας. Αναλυτικότ ερα η δαπάνη θα καλυφθεί από τα παρακάτω ποσά (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013: 1)από ΣΑΤΑ που θα βαρύνει τον ΚΑ 25.7312.0008 µε ποσό 4.449,70 Ευρώ, τον ΚΑ 25.7312.0010 µε ποσό 2.455,28 Ευρώ, τον ΚΑ 25.7312.0036 µε ποσό 13.981,53 Ευρώ, τον ΚΑ 25.7312.0038 µε ποσό 2.458,46 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7311.0010 µε ποσό 9.813,06 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7311.0012 µε ποσό 2.458,84 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0003 µε ποσό 13.517.,39 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0010 µε ποσό 3.676,53, τον ΚΑ 30.7322.0011 µε

ποσό 1.223,63 Ευρώ και από 2) επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και θα βαρύνει τον 30.7311.0008 µε ποσό 1.218,56 Ευρώ. Το cpv είναι: 44160000 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 28/6/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 12:00 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ( Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ 19600, Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσµά των των διαγωνισµών. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχου ν Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις προµηθευτών. Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Η εγγύηση συµµετο χής ορίζεται να

είναι σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δηλαδή 2.762,65 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµ έρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό τω ν 5,00 € (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχε τική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας-διεύθυνσητηλέφωνα –fa x-email κλπ) . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105551795 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandraseidyllias.gr «Προµήθει α ηλεκτρολ ογικών ειδών ∆Κ Ερυθρών» Hµεροµηνία: 4-6- 2013 Aρ. πρωτ.: 10234 Aριθµ.µελέτης: ∆50/2013 Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ κ αι ΥΠΕΣ KA20.7325.0007,30.7311.0009, 30. 7311. 0011, 30. 7322. 0006, 30. 7322. 0007 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµέ-

νες προσφορές, η «Προµήθεια ηλεκτρολογικώ ν ειδών ∆.Κ. Ερυθρών». Η δαπάνη θα καλυφθεί από Σ.Α.Τ.Α. και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 36.879,43 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύ νολο της προµήθειας. Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί από τα παρακάτω ποσά (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. 1)από ΣΑΤΑ που θα βαρύνει τον ΚΑ 20.7325.0007 µε ποσό 23.362,87 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7311.0011 µε ποσό 4.919,19 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0006 µε ποσό 3.688,23 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0007 µε ποσό 2.450,78 Ευρώ και από 2) επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και θα βαρύνει τον 30.7311.0009 µε ποσό 2.458,36 Ευρώ. Το cpv εί ναι:31000000

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 27/6/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 9:30 ε νώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ( Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ 19600, Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης των αποτε λεσµάτω ν τω ν διαγωνισµών. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχου ν Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις προµηθευτών. Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Η εγγύηση συµµετο χής ορίζεται να είναι σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ, δηλαδή 1.843,97 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµ έρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό τω ν 5,00 € (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχε τική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας-διεύθυνσητηλέφωνα –fa x-email κλπ) . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105551795 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandraseidyllias.gr «Προµήθει α ηλεκτρολ ογικών ειδών ∆Κ Βιλλίων και ΤΚ Οινόης» Hµεροµηνία: 4-6- 2013 Aρ. πρωτ.: 10238 αριθµ.µελέτης: ∆51/2013 Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ κ αι ΥΠΕΣ ΚΑ:20.7325. 0019, 20. 7325.0020, 30. 7311. 0008, 30. 7311. 0010, 30. 7311. 0012, 30. 7322. 0003, 30. 7322. 0005, 30. 7322. 0010, 30. 7322. 0011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµέ-

νες προσφορές, η «Προµήθεια ηλεκτρολογικώ ν ειδών ∆.Κ. Βιλλίων και ΤΚ Οινόης». Η δαπάνη θα καλυφθεί από Σ.Α.Τ.Α. και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και έ χει προϋπολογισθεί στο ποσό των 49.797,73 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της προµήθειας. Αναλυτικότ ερα η δαπάνη θα καλυφθεί από τα παρακάτω ποσά (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013: 1)από ΣΑΤΑ που θα βαρύνει τον ΚΑ 20.7325.0019 µε ποσό 17.206,16 Ευρώ, τον ΚΑ 20.7325.0020 µε ποσό 7.377,17 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7311.0010 µε ποσό 6.142,93 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7311.0012 µε ποσό 2.457,92 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0003 µε ποσό 3.680,85 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0005 µε ποσό 4.904,54 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0010 µε ποσό 3.680,78 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0011 µε ποσό 1.228,75 και

από 2) επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και θα βαρύνει τον 30.7311.0008 µε ποσό 3.118,63 Ευρώ. Το cpv εί ναι: 31000000 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 28/6/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 9:30 ε νώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ( Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ 19600, Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης των αποτε λεσµάτω ν τω ν διαγωνισµών. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχου ν Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις προµηθευτών. Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Η εγγύηση συµµετο χής ορίζεται να

είναι σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δηλαδή 2.489,89 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµ έρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό τω ν 5,00 € (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχε τική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας-διεύθυνσητηλέφωνα –fa x-email κλπ) . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105551795 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandraseidyllias.gr «Προµήθει α υδραυλικών ειδών ∆Κ Ερυθρών» Ηµεροµηνία: 4-6- 2013 Αρ. πρωτ.: 10226 Αριθµ.µελέτης: ∆52/2013 Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ κ αι ΥΠΕΣ ΚΑ 25.7312.0004, 25.7312.0037, 30. 7311. 0009, 30. 7311. 0011, 30. 7322. 0006, 30. 7322. 0007 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές,

η «Προµήθεια υδραυλικών ειδών ∆.Κ. Ερυθρών». Η δαπάνη θα καλυφθεί από Σ.Α.Τ.Α. και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και έ χει προϋπολογισθεί στο ποσό των 42.990,64 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύ νολο της προµήθειας. Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί από τα παρακάτω ποσά (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. 1)από ΣΑΤΑ που θα βαρύνει τον ΚΑ 25.7312.0004 µε ποσό 5.931,50 Ευρώ, τον ΚΑ 25.7312.0037 µε ποσό 12.494,22 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7311.0011 µε ποσό 8.607,59 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0006 µε ποσό 9.821,06 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0007 µε ποσό 4.910,42 Ευρώ και από 2) επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και θα βαρύνει τον 30.7311.0009 µε ποσό 1.225,85

Ευρώ. Το cpv είναι:44160000 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 27/6/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:30 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 12:00 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ( Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ 19600, Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης των αποτε λεσµάτω ν τω ν διαγωνισµών. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχου ν Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις προµηθευτών. Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Η εγγύηση συµµετο χής ορίζεται να είναι σε ποσοστό 5% επί του προϋ-

πολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δηλαδή 2.149,53 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµ έρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό τω ν 5,00 € (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχε τική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας-διεύθυνσητηλέφωνα –fa x-email κλπ) . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


13

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

ΕΝΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περισσότερα παιδιά φέτος στην

«Θερινή Κατασκήνωση» στην Ελευσίνα Το πρόγραµµα υλοποιεί ο ∆ήµος δια της Κοινωφελούς Επιχείρησης στους χώρους του 1ου και 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας και στο 1ο ∆ηµοτικό Μαγούλας

Ο

∆ ήµος Ελευσίνας µε την επιµέλεια της Κοινωφελούς Επιχείρησής του, υλοποιεί και φέτος για ένατη συνεχ όµενη χ ρονιά, το Θερινό Π ρόγραµµα Η µερήσιας ∆ηµιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 5 έω ς 12 ετών. Π ρόκειται γ ια ενδιαφ έρον πρόγ ραµµα γ ια τα παιδιά την περίοδο του καλοκαιριού που δεν έχουν σχολείο. Σύµφωνα µε τα όσα επισηµαίν ει το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου: «Γνωρίζοντας ότι το καλύτερο µέσο επικοινωνίας για τα παιδιά είναι το οµαδικό παιχνίδι, επιδιώ κουµε την συνεύρεση των µικρών µας φίλων σε ένα ασφαλές και οικείο χώρο, γ εµάτο οµαδικά παιχν ίδια, πρωτότυπες και ενδιαφ έρουσες δραστηριότητες, προσφ έροντας τη δυν ατότητα κοινωνικοποίησης, ποιοτικής διασκέδασης και χ αλάρωσης µετά τη λήξη του σχολικού έτους.» Ν α σηµειώ σουµε ότι το πρόγραµµα θα λειτουργήσει σε τρία σχολεία: 1 ο ∆ηµοτικό Ελευσί-

νας, 3ο ∆ηµοτικό Ελευσίνας και 1ο ∆ ηµοτικό Μ αγούλας. Σύµφωνα πάντα µε το Γ . Τ ύπου: «Η υλοποίηση του κοινωνικού αυτού προγράµµατος αποτελεί για εµάς προτεραιότητα και παρά τις όποιες οικονοµικές δυσκολίες προχωράµε και φ έτος στην υλοποίηση του, εν σω µατώνοντας στο πρόγραµµα ακόµα περισσότερα παιδιά.

Τι θα πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόµενοι γονείς

Ο ι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν πως: - Το πρόγραµµα είν αι διάρκειας 5 εβδοµάδων, (24 /06/2013 έως και 26 /07/2013 ) ∆ευτέρα έω ς και Π αρασκευή. - 07 :45 µε 09 :00 είναι η ώρα προσέλευ∆ίν ουµε ιδιαίτερη βαρύτητα και µεριµνούµε σης και 14 :00 µε 15 :00 είν αι η ώρα αποχώ ρησης. για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες της - Τα παιδιά να έχουν µαζί τους καθηµεριν ά: πόλης µας. α) Καπέλο, β) Π αγούρι µε ν ερό, γ ) Ελαφ ρύ Καθώ ς η ανταπόκριση σας αποτελεί για εφαγ ητό και κολατσιό (θα παίρν ουµε δυνάµάς κίνητρο να συνεχ ίσουµε τη βελτίωµεις 2 φ ορές στη διάρκεια της ηµέρας). Στα ση & διεύρυνση της προσπάθειας µας σχολεία υπάρχουν ψυγ εία και φούρν οι µιαυτής, περιµένουµε γονείς & παιδιά να κροκυµάτων. αγκαλιάσουν τη "ΘΕΡ ΙΝΗ ΟΛ ΟΗΜΕΡΗ Το πρόγραµµα διεξάγεται από γυµναΚΑΤΑΣΚΗ ΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛ Η στές- παιδαγωγούς - ειδικούς καλλιτε2013" του ∆ήµου µας, ενώ η µεγαλύτεχνικών. ρη µας επιβράβευση θα είναι το χ αµό- Ό λα τα παιδιά θα ενταχθούν σε πρόγελο των παιδιών. Καλό καλοκαίρι!» γραµµα ιδιωτικής ασφάλισης, για όλες τις ώρες και ήµερες. - Τα παιδιά θα ασχ οληθούν µε τις εξής θεµατικές ενότητες ενδεικτικά: I) Κατασκευές 2) Αποστολές και ανακαλύψεις, 3) Οικολογικά παιχνίδια, 4) Οµαδικές ∆ραστηριότητες 5) Καλλιτεχ νικές δραστηριότητες 6) Αθλητικά παιχνίδια.

ΕΡΓΑΤΟ˴ΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΕ-∆Α) Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Χαριλάου 30 Τ.Κ. 192 00 21055462372105546237 -2105546321 FAX 2105542067 Email: ekeda@hotmail.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 14.6.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας µε την βοήθεια και την στήριξη της Γ.Σ.Ε.Ε. έχει σκοπό να διοργανώσει τρεις (3) (3) καλοκαιρινές πενθήµερες διακοπές σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της Ελλάδας, οι οποίες είναι: 1 η εκδροµή: Νέα Ρόδα Χαλκιδικής 2 η εκδροµή: Κύµη Ευβοίας 3 η εκδροµή: Άγιος Ανδρέας Μεσσηνίας

Θέλουµε λοιπόν, να ενηµερώσουµε τα σωµατεία ∆ύναµης του ΕΚΕΕΚΕ∆Α, αλλά και όλους τους εργαζόµενους και συνταξιούχους της ευρύτερης περιοχής µας, µας, ότι η 1η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί από τις 12 Ιουλίου έως τις 17 Ιουλίου στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Χαλκιδικής. Η διαµονή θα γίνει στο ξενοδοχείο Athorama Hotel (Α΄ ( Α΄ Κατηγορίας). Η εκδροµή θα είναι 6ηµερη µε 5 διανυκτερεύσεις, µε αναχώρηση στις 12 Ιουλίου. Η τιµή συµµετοχής είναι 150 ευρώ κατ΄ άτοµο ή 300 ευρώ το ζευγάρι σε δίκλινο. Το εκδροµικό πακέτο περιλαµβάνει οδική µεταφορά ΑθήναΑθήνα - Χαλκιδική, καθώς και εκδροµές µε το γύρω της Κασσάνδρας, επίσκεψη στην Ουρανούπολη και στην Ιερισσό. Επίσης, υπάρχει ξε νοδοχειακή κάλυψη 5 διανυκτερεύσεων µε πλήρες πρωινό µπουφέ και γεύµα. γεύµα Παιδιά έως πέντε (5) (5) ετών µε δωρεάν διαµονή στο δίκλινο, παιδιά από πέντε(5) έως δώδεκα (12) ετών µε 30% έκπτωση από την αρχική τιµή του δίκλινου δωµατίου. Για τον καλύτερο προγραµµατισµό και σχεδιασµό της εκδροµής στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής οι εγγραφές θα πραγµατοποιούνται στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, µε αυστηρή προτεραιότητα αυτή των 50 ατόµων, µε καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφής την 14η 14η Ιουνίου ηµέρα Παρασκευή. Σε κάθε εγγραφή θα προκαταβάλλεται το 50% της συµµετοχής του ατόµου. Η αποπληρωµή του οικονοµικού πακέτου θα γίνει στις 5 Ιουλίου. Ιουλίου

Για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραµµατεία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας στο τηλ. 210 5546321 και 2105546237. Για την πραγµατοποίηση κάθε εκδροµής ξεχωριστά είναι απαραίτητη η κάλυψη και των 50 ατόµων υποχρεωτικά. Για την ∆ιοίκηση Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ

- Το πρόγραµµα, περιλαµβάνει και εκδροµές αν ά εβδοµάδα (βουν ό, θάλασσα, αρχαιολογ ικοί χώ ροι, θεµατικές επισκέψεις) γ ια τις οποίες θα λαµβάν ετε εγ καίρως εν ηµερωτικό σηµείω µα. Ο ι γονείς κάθε πρωί κατά την προσέλευση να ενηµερώνετε τον υπεύθυνο του σχολείου ποιος θα παραλαµβάνει το παιδί το µεσηµέρι. - Συµπληρώ στε όλα τα στοιχεία στη δήλω ση συµµετοχής. - Ε πιλέξτε το σχολείο που σας εξυπηρετεί περισσότερο. ∆ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΕΙΣ ΣΧΟΛ ΕΙΩ Ν: 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑΣ: Π άγκαλου & Ιάκχ ου, 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑΣ: ∆αρδανελλίων 85, 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Ηρ. Πολυτεχ νείου 8 ».

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


14

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1904)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελευσίνα ισόγειο κατάστηµα 150 τ.µ. καινούργιο σε κεντρικό δρόµο της πόλης, σε τιµή ευκαιρίας 105.000 ευρώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545017 και 6938001680 ( 1305)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων).Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (5.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 90 τ.µ. στο Καµατερό, κατασκευή 2002, στον 1ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, τέντες, τρία υ̟νοδωµάτια, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο τηλ. 6937422840 (2004) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ θέση ΝΕΡΑΚΙ ε̟ί της Π. Εθνικής Οδού Αθηνών –Κορίνθου (28ης Οκτωβρίου 92) οικό̟εδο µ̟ροστά στη θάλασσα 1000 τ.µ. εντός σχεδίου µε κτίσµα 70 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939345856 (0705) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 77 τ.µ. τριάρι, ̟ρώτου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, ̟λήρως ανακαινισµένο, ε̟ί της οδού Αβέρωφ 4 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545963 και 6936939082 (1504)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2αρι, αυτόνοµο στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κουγιουµτζόγλου 28 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-5548751 και 6934422033 (0504)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. κεντρικό στην Ελευσίνα, κατάλληλο και για ε̟αγγελµατική στέγη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6945550072 και 693738768 (23.4)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Νέα Πέραµο, Νεράκι ̟αραθαλάσσιο ισόγειο διαµέρισµα ̟λήρως ανακαινισµ ένο (2011 ) µε κή̟ο και υ̟αίθριο ̟άρκινγκ 100 τ.µ. και 30 τ.µ. βεράντα, 3 υ/δ, 2 µ̟άνια, σύγχρονη εντοιχισµένη κουζίνα εξο̟λισµένη µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, 3 κλιµατιστικά και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 550 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939668944 και 6942777976 (0205)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στη ν ̟εριοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέΖΗΤΩ ο̟οιαδή̟οτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο φωνο 6972380335 (30.05) 6957365313 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, καθιστικό. Με ̟άρκινγκ και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες τηλ. 6983733668. (1004)

(0306)

Για µικρές αγγελίες ε̟ικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5543682

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πέµπτη 13 Ιουνίου + ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ,Ακυλίνης µαρτ., Αντιπάτρου Βόστρων

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 63 210-5546250 Μ ΕΓΑΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 28 2296026415 ΜΑΝ∆ΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Το ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ των Μεγάρων «Τ ο ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ υπάρχει και στην ΕΝΟΡΙΑ µας, όπου οι Ενορίτες καλούµεθα να αφήνουµε τρόφιµα για την ενίσχυσι των οικογενειών των Μεγάρων, που δυσκολεύονται και υποφέρουν εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσεως και ενισχύονται µε τρόφιµα από το ΚΑΤ ΑΣΤ ΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ της Ιεράς Μητροπόλεώς µας. Γι αυτό κάνουµε γνωστό ότι κατά τον µήνα Ιούνιο: Την Κυριακή 16 Ιουνίου µαζεύουµε ΓΑΛΑ Την Κυριακή 23 Ιουνίου µαζεύουµε ΑΛΕΥΡΙ

Την Κυριακή 30 Ιουνίου µαζεύουµε ΑΛΑΤΙ Την κρίσι, που η Πατρίδα µας και η Κοινωνία µας περνά, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε, αρκεί να βρεθούµε αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους µας, που περνούν δύσκολα, κάνοντας πράξι την εντολή του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου µας να αγαπάµε και να φροντίζουµε τους πλησίον µας».

ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡ.ΡΟΚΚΑ 56 210-5555550 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΑΝΑ∆Ο ΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 1.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠ ΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 2.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.


15

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

ΤΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ

«13 Αστέρια» Αστέρια» από την Ελευσίνα στα «Μυστικά της Κοιλάδας» Κοιλάδας» Σ

τις κατασκηνώσεις του ∆. Αθηναίων στον Αγιο Ανδρέα βρέθηκαν Οδηγοί του ΣΕΟ Ελευσίνας πριν λίγες µέρες. Σύµφωνα µε το ΣΕΟ Ελευσίνας: ««Καλό ««Καλό µου Αστέρι, σε περιµένω την Παρασκευή 31 Μαΐου, να εξερευνήσουµε τα Μυστικά της Κοιλάδας». Κοιλάδας». Έτσι ξεκινούσε η πρόσκ ληση που έλαβαν 13 Αστέρια του 1 ου και 2 ου Γαλαξία Ελευσίνας και τα καλούσε στο Χαρούµενο Ταξίδι στο χώρο των Κατασκηνώσεων του ∆ήµου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα το τριήµερο 31/5 έως 2/6/2013. Εκεί συνάντησαν τον Γαλαξία του Τοπικού Τµήµατος Κηφισιάς και µαζί προσπάθησαν σαν να ανακαλύµε την Σοφή Βελανιδιά, την Πεταλούδα, τη Μελισσούλα, το Μυρµηγκάκι , τη Παπαρούνα, το Κρινάκι και τα τρία Αγριολού λουδα προσπάθη ψουν τα µυστήρια που συνέβησαν στην κοιλάδα. Γιατί ήρθαν τα πάνω κάτω; Η πεταλούδα δεν µπορούσε να πετάξει πια, η µελισσούλα είχε κάθετες ρίγες, το µυρµηγκάκι είχε τις κεραίες του δεµένες φιόγκο , η παπαρούνα είχε κόκκινα φύλλα και το κρινάκι έχασε το άρωµά του. Τα Αστέρια (παιδιά ηλικίας 5 -7 ετών) κατάφεραν τις τρεις αυτές µέρες µε την βοήθεια των ΣτελεχώνΣτελεχώνΑρχιεξερευνητών : τη ΡίγαΡίγα -Βρίσκω, τη ΦιόγκοΦιόγκο-Λύνω, τη ΛούδαΛούδα -Πέτα, τη Χρώµα– Χρώµα – Αλλάζω και το Κρίνα – Ρώµα, να προετοιµάσουν τα γεύµατά τους, να φροντίσουν τον χώρο που µένουν, να παίξουν, να τραγουδήσουν, να φτιάξουν την δική τους ψυχαγωγία, να κατασκευάσουν το µαγικό τσαντάκι του εξερευνητή µε µεγεθυντικό φακό, γυα λι ά ,καµουφλάζ και κυρίως να σώσουν την Κοιλάδα από την κυρία Μόλυ νση, που έγινε Κυρία Καθαρή µε την βοήθεια των εξερευνητών. Έµαθαν την αξία της φιλίας, της συνεργασίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αλληλοβοήθειας. Ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο λειτουργούσαν άλλες πέντε Κατασκηνώσεις – Χαρούµενα Ταξίδια Αστεριών από όλη την Ελλάδα, όπου τα Αστέρια είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τους άλλους κόσµου ς της φύσης µέσα από τα Μεγάλα Παιχνίδια και το µεσηµέρι της Κυριακής 2 Ιουνίου παρουσίασαν στους γονείς και φίλους του Οδηγισµού , γιορτή αφιερωµένη στις θεµατικές ενότητες κάθε κατασκήνωσης. Αρχηγός Κατασκήνωσης ήταν η Αναστασία Χατζοπούλου από τη Χίο. Το Τοπικό Συµβούλιο θα ήθελε να ευχαριστήσει τα τέσσερα Στελέχη του Τοπικού Τµήµατος Ελευσίνας που συνόδευσαν τα Αστέρια στο Χαρούµενο Ταξίδι και τους χάρισαν ένα µαγευτικό τριήµερο, τους τρεις εθελοντές που βοήθησαν στην προετοιµασία των γευµάτων και όλους όσους βοήθησαν µε οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία της κατασκήνωσης. Επίσης θα ήθελε να ευχαριστήσει την Έφορο Περιφέρειας ∆υτικής Αττικής του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού, η οποία ήταν βοηθός του Κεντρικού Αρχηγείου.» Αρχηγείου.»

Λεωνίδας Γ. Γκίβαλος Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -Απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, µυοκτονίες -Πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισµού -Τεχνικός ασφαλείας Έδρα: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 68, ΑΘΗΝΑ Υπ/µα :ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Τηλ: 2296033787-2105220437-6932433577 Ε-mail:himikos@otenet.gr


16

Π έµπτη 13 Ιουν ίου 2013

ΣΕ ΕΝΑ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΟΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ, ΣΕ ΕΝΑ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ…!

Πάνε «περίπατο»

Κτήµα Φιλιππικόν

οι ∆ηµοτικοί Συνδυασµοί, σε ένα «τσουβάλι» όλοι υποψήφιοι;

Α

λλαγές που θέτουν νέα δεδοµένα και σε επίπεδο ∆ήµων της ∆υτικής Αττικής, λένε πληροφορίες πως σχ εδιάζει να φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών µε νόµο, σχ ετικά µε την διεξαγωγή των ∆ηµοτικών Εκλογών σε έναν χ ρόνο. Στην ουσία αν ισχ ύουν η υπό σκέψ η αλλαγές, καταργούνται οι συνδυασµοί, αφ ού όλοι οι υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µπαίνουν σε «ένα τσουβάλι». Σύµφωνα µε όσα έχ ουν δει το φως της δηµοσιότητας, οΟ ι υπό σκέψη και σχ εδιασµό ανατρεπτικές αλλαγές που προωθούνται για τις ∆ηµοτικές Εκλογές είναι: Ενιαίο ψηφ οδέλτιο µε όλους τους υποψ ήφιους ∆ηµάρχους από το οποίο θα εκλέγ εται ο δήµαρχος. ∆ήµαρχ ος θα εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς υποψ ήφιος εφ΄ όσον θα έχει συγ κεντρώσει ο ίδιος προσωπικά ποσοστό 50% και πάνω . Το ποσοστό εκλογής του δηµάρχ ου από τον α΄ γύρο ενδέχ εται να κατέβει στο 42% καθώ ς υπάρχουν προτάσεις που κάν ουν λόγο για αναλογικότητα της εκλογής αντίστοιχ ης µε εκείνης των ∆ ηµοτικών Συµβούλων. Εάν δεν εκλεγεί ∆ήµαρχος από τον α΄ γύρο, τότε θα αναµετρηθούν σε β΄ γύρο ο πρώτος και ο δεύτερος σε σταυρούς υποψ ήφιοι.

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα @ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

Ανατροπές στ ις επόµενες ∆ηµοτικές Εκλογές αν ισχύουν οι πληροφορίες για τον νέο νόµο…

Ο ι υπόλοιποι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι εκλέγονται ως δηµοτικοί σύµβουλοι εφ΄ όσον συγ κεντρώ σουν τουλάχιστον ποσοστό 3% ή 5%. Γ ια την εκλογή ∆ηµοτικών Συµβούλων οι υπό σκέψη αλλαγές προβλέπουν: Εν ιαίο ψηφ οδέλτιο µε όλους τους υποψήφ ιους δηµοτικούς συµβούλους χω ρίς να διακρίν ονται σε δηµοτικές παρατάξεις. Οι υποψήφ ιοι θα έχουν δηλώσει εκ των προτέρων τη στήριξή τους σε συγκεκριµένο υποψήφ ιο δήµαρχ ο. Ανεξάρτητοι υποψ ήφιοι θα γίνονται δεκτοί στο ψ ηφοδέλτιο εφ ΄ όσον δηλώνουν ότι διατηρούν την ανεξαρτησία τους συνεργαζόµενοι όµως µε συγκεκριµένο υποψήφιο ∆ήµαρχ ο. Καταργείται η έννοια της συµπολίτευσης και της αντιπολίτευσης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Ο ∆ήµαρχος Ενισχ ύονται οι αρµοδιότητες του ∆ηµάρχ ου προκειµένου να αντιµετωπισθούν προβλήµατα στην περίπτωση που έχει απέναντί του ένα «εχθρικό» ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ενοποιούνται η Ο ικονοµική και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε µια επιτροπή που θα συν εδριάζει υπό τον ∆ήµαρχο. Τέλος αν οι πληροφ ορίες που ισχύουν και αν αφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχει µεγ άλη πιθανότητα να αλλάξουν Καλλικράτης και ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130613  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you