Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4110

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟ» ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΑΡΑΒΑΛΩΝ

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

Σελίδα 9

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Σύμβαση για την διά θεση εγκαταλειμμένων οχημάτων της πε ριοχής ε υθύνης του σε ε τα ιρε ία ΟΤΚΖ, υπέ γρα ψε ο Δήμος, με κέ ρδος 160 Ευρώ ανά πα ρα διδόμε νο όχημα !

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Γ. ∆ΡΙΚΟΣ:

«Η Περιφέρεια Αττικής

οφείλει άµεσα

Σελίδα 7

να αποκαταστήσει το οδόστρωµα στον κόµβο Μάνδρας- Μαγούλας

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΑ ∆ΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ «Καθοριστικός ο ρόλος των Δήμων, οι οποίοι όταν υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα, πρέπει να συνεργάζονται με την Τροχαία αλλά και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το μέτρο της απαγ όρε υσης » τόνισε η Αντιπε ριφερ ειάρχ ης Σελίδα 3. ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜ ΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Ε ΚΔΗΛΩΣΗ

Τίµησε τους εργάτες

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

«Χορηγίες δωρεές»

της ανθρωπιάς και της ψυχής στην Ελευσίνα Δεκάδες άνθρωποι εδώ και 40 χρόνια προσέφεραν και προσφέρουν καθημερινά στην μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Ι. Ναός Αγ. Γεωργίου, ο οποίος διαθέτει ένα ζεστό πιάτο φαγητό και ένα καρβέλι ψωμί σε όσους δεν έχουν. Στρατεύθηκαν στην προσπάθεια με ανιδιοτέλεια, αγάπη στον πλησίον και αγώνα για τα μεγαλεία της ψυχής τους…. ΔΙΑΒ ΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔ Α 15.

Σελίδα 13

Ο ∆ήµος

ΣΥΛΛΗΨΗ 37 ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ελευσίνας και τα ΕΛ.ΠΕ

(πρώην Petrola) Αρθρο του κ. Ταξιάρχη Φαρµάκη ∆ηµοτικού Συµβούλου και Μέλους της Επιτροπής Περιβάλλο ντος ∆ήµου Ελευσίνας Σελ. 6.

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ Η Ι. ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΕΛ. 6

Σελί*α 2

Κατασχέθηκαν

24.610 πακέτα

Kick Boxing ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ λαθραίων τσιγάρων και 13.105 €

ΑΘΛΗΤΗ

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ∆ιαβάστε στην σελι*α 12


2

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

ΣΥΛΛΗΨΗ 37 ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Κατασχέθηκαν 24.610 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 13.105 ευρώ Από τα κατασχεθέντα (φωτογραφίες της ΓΑ∆Α)

Νέα επιτυχία της Αστυνοµίας στην προ σπάθεια για πάταξη της εγκληµατικότητας και της παραβατικότητας στην ∆υτική

Αττική. Σύµφωνα µε την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής: «Συνελήφθη την 8 -6 2013 το απόγευµα στις

Αχαρνές, από αστυνοµικούς του Α΄ Α.Τ. Αχαρνών, νών 37χρονος ηµεδαπός διότι στη κατοχή του και εντός του αυτοκινήτου

του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.900 πακέτα τσιγάρα τα οποία στερούνταν ενδεικτικής ταινίας φόρου κατανάλωσης. κατανάλωσης Κατασχέθηκαν επίσης το χρηµατικό ποσό των 965 ευρώ, δύο (2) κινητά τηλέφωνα και το όχηµα µε το οποίο µετέφερε τα λαθραία τσιγάρα. Στην συνέχεια αστυνοµικοί του Α΄ Α.Τ. Αχαρνών σε συνεργασία µε αστυνοµικούς του Τ.Α. Αχαρνών και παρουσία δικαστικού

Εργασίες επί της ΠΕΟΑΘ

λειτουργού, πραγµατοποίησαν έρευνα στην οικία του 37χρονου, 37 χρονου, στα Άνω Λιόσια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22.710 πακέτα τσιγάρα, τσιγάρα στερούµενα ενδεικτικής ταινίας φόρου κατανάλωσης, το χρηµατικό ποσό των 12.140 ευρώ, ένα (1) πιστόλι ρέπλικα και ένδεκα (11) φυσίγγια. ∆ικογραφία σχηµατίσθηκε από το Τ.Α. Αχαρνών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.»

κοντά στον κόµβο Μάνδρας της Αττικής Οδού Σύµφωνα µε την Τροχαία Αττικής: Λόγω εργασιών συντήρησης οδοστρώµατος, θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην οδό ΕλευσίναςΕλευσίνας-Θήβας, περιοχής ∆ήµου Μάνδρας/Ειδυλλίας: Από 22.00΄ 22.00 ΄ ώρα της 1414 -6 -2013 έως 06.00 ώρα της 1717 6 -2013. Ι) Τµηµατική διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στο δεξιό µέρος του οδοστρώµατος και σε µήκος 60 µ. πριν και µετά τη σηµατοδοτούµενη διασταύρωση µε τον κλάδο εξόδου από την Αττική Οδό, Οδό ρεύµα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. ΙΙ) Τµηµατική διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στο αριστερό µέρος του οδοστρώµατος και σε µήκος 30 µ. πριν τη σηµατοδοτούµενη διασταύρωση µε τον κλάδο εισόδου προς την Αττική Οδό, ρεύµα κυκλο φορίας προς Θήβα. Κατά τις ανωτέρω διακοπές η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από το εναποµένον µέρος του οδοστρώµατος πλάτους τουλάχιστον 4µ . Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σηµεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήµανση . Η πρώτη φάση εργασιών είχε προηγηθεί από 7 έως 10 Ιούνη.

Με τις λαµπάδες

της Αναστάσεως σήµερα

στους Ναούς της περιοχής µας

Ολοκληρώνεται ο Αναστάσιµος κύκλος σήµερα, παραµονή της Αναλήψεως. Τιµάται η γιορτή της Αποδόσεως του Πάσχα, που σηµαίνει ότι αποδίδεται τιµή στην γιορτή της Αναστάσεως, ενώ λέγεται και τελευταία φορά το «Χριστός Ανέστη». Στους Ναούς της περιοχής µας σήµερα το πρωί οι πιστοί προσέρχονται µε τις λαµπάδες της Λαµπρής. Αύριο « σαραντίζει η Λαµπρή» .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Μασούρης Σπύρος Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682

∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΑ ∆ΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ «Καθοριστικός ο ρόλος των Δήμων οι οποίοι, όταν υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα, πρέπει να συνεργάζονται με την Τροχαία αλλά και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το μέτρο της απαγόρευσης» τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης

ιευρύνεται η λήψη µέτρων για την προστασία των δασών της περιοχής ∆υτικής Αττικής, Αττικής λόγω της επικινδυνότητας που υπάρχει λόγω αντιπυρικής περιόδου. περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό στις 10 Ιουνίου έγινε σύσκεψη στο κεντρικό κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής (πρώην κτίριο Νοµαρχίας) στην Ελευσίνα, την οποία κάλεσε η Αντιπεριφερειάρχης Σταυρούλα ∆ήµου. Εκεί συνήλθε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ΣΟΠΠ.

Να σηµειώσουµε ότι σκοπός της σύσκεψης ήταν η εφαρµογή του µέτρου προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχηµάτων, καθώς και παραµονής εκδροµέων σε δασικές και «ευπαθείς» ευπαθείς» περιοχές, περιοχές όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή Κατηγορίας Κιν-

Σύσκεψη του Συντονιστικού στις 10 Ιουνίου

δύνου 4 ή 5. Στην σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου στο κτίριο διοίκησης της Περιφε-

ρειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής πήραν µέρος οι εκπρόσωποι των ∆ήµων της περιοχής. περιοχής Επίσης εκπρόσωποι των Π.Υ. και των Α.Τ. της ευρύτερης περιοχής, των ∆ασαρχείων Αιγάλεω και Μεγάρων της, ανάµεσά τους οι ∆ιοικητές των Π.Υ. ∆υτικής Αττικής και Μεγάρων κ.κ. Βασίλειος ∆ασκαλόπουλος και Ευάγγελος Βάσσης, ο ∆ιοικητής της Τροχαίας Ελευσίνας κ. Μανούσος Βαλσαµάκης, ο Αστυνοµικός Υποδιευθυντής του Α.Τ. Άνω Λιοσίων κ. Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος, ο Υποδιοικητής της 1 ης Ε.Μ.Α.Κ. κ. Ανδρέας Μπαµπίλης. Ακόµα «παρών» παρών» έδωσαν οι εθελοντικές οργανώσεις «ΚΟΥΡΟΣ» ΚΟΥΡΟΣ» και «Θριασίου Πεδίου», Πεδίου», καθώς και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μεγάρων. Από την πλευρά της η Α-

ντιπεριφερειάρχης κα ∆ήµου αφού ευχαρίστησε τους προσκεκληµένους για την ανταπόκρισή τους ανέφερε µεταξύ άλλων: «Ο Περιφερειάρχης Αττικής, µε απόφασή του, εξουσιοδότησε τους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλέσουν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειµένου να αποφασίσουν για την εφαρµογή του εν λόγω µέτρου. Κυρίως αυτό που θα µας απασχολήσει σήµερα είναι ο συντονισµός και η συνεργασία των αρµόδιων υπηρεσιών για την αυστηρή εφαρµογή και τήρηση του µέτρου. Αναφέρω τον ιδιαίτερο ρόλο των ∆ήµων οι οποίοι όταν ενηµερωθούν για υψηλό βαθµό επικινδυνότητας οφείλουν να συνεργαστούν µε την Τροχαία

αλλά και κάθε άλλο εµπλεκόµενο, όπως οι Εθελοντικές Οργανώσεις και τα περίπολα των Στρατιωτικών Μονάδων, ώστε να εφαρµοστεί µε επιτυχία το µέτρο της απαγόρευσης. Επίσης η απόφαση της απαγόρευσης θα πρέπει να αποσταλεί και να αναρτηθεί στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα και στους Συλλόγους των περιοχών για να ενηµερωθούν οι κάτοικοι». κάτοικοι ». Τέλος συζητήθηκαν τα µέτρα που θα ληφθούν για λόγους πυροπροστασίας στις παρακάτω περιοχές: περιοχές: 1. Ποικίλο Όρος 2. Γεράνεια Όροι 3. Όρος Πατέρας 4. Όρος Κιθαιρώνας 5. Πάρνηθα 6. Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας 7. Επαρχιακός ∆ρόµος Φυλής – ∆ερβενοχωρίων.

Ανθοκοµική έκθεση στην Μαγούλα από σήµερα Στο πλαίσιο του εορτασµού του Ιερού Ναού της Αγ. Αναλήψεως του Κυρίου, στην Μ αγούλα ξεκινά και κύκλος παράλληλων εκδηλώσεων του ∆ήµου και των τοπικών φορέων. Για σήµερα και αύριο ισχύουν τα εξής: Τ ΕΤ ΑΡΤ Η 12.06.2013 Αρχιερατικός Εσπερινός και Περιφορά της εικόνας της Αναλήψεω ς 7 µµ Στήσιµο Ανθοκοµικής Έκθεσης* | ώρα 20:30 στο πάρκο Μαγούλας ΠΕΜ ΠΤ Η 13.06.2013 Σεµινάριο µε θέµα: “Αστικός Βιολογικός Λαχανόκηπος” από το Στράτο Σκαφ ίδα και το Σπύρο Θ εοδωρακόπουλο | ώ ρα 19:30 στο χώ ρο της Ανθοκοµικής Έκθεσης


4

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013


5

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ— ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ Δ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ:

«Ο προϋπολογισμός του 2012 δεν διορθώθηκε και δεν έχει γίνει καθόλου έργο στην περιοχή» «Το δικό μας χρέος ήταν τα 2 εκατομμύρια. Κατά τη διοίκησή μου δεν πήραμε δάνειο» υποστήριξε ο κ. Στρατιώτης

Σ

ε συνέχεια της δηµοσίευσης των όσων ειπώθηκαν κατά τον Απολο γισµό του ∆ήµου Μεγαρέων (εκ µέρους του ∆ηµάρχου Ι. Μαρινάκη), παραθέτουµε την τοποθέτηση του πρώην ∆ηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Στρατιώτη, επικεφαλής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης του ∆ήµου. Ανέφερε ο κ. Στρατιώτης: «Πρέπει να προβληµατιστούµε που η κοινή γνώµη, ο κόσµος απουσιάζει σήµερα . Είναι εδώ κάποιοι πρόεδροι οι οποίοι έχουν πάντοτε ανάγκη τη δηµοτική αρχή και πάντα « γέρνουν» γέρνουν» προς αυτή. Το σύστηµα συµπολίτευση – αντιπολίτευση είναι αυτό που αντέχει στο χρόνο και έχει δοκιµαστεί. Είναι το µεγαλείο της δηµοκρατίας. Σήµερα όµως θα έπρεπε να ακούσουµε τι έλεγε η δηµοτική αρχή ότι θα κάνει και µε τι στόµφο το ’11 και το ’12. ’12. Θα ήταν πολύ χρήσιµο να µπορούσαµε να το δούµε. Στις εκλογές του 2010 ήδη γνωρίζαµε ότι έρχονται δύσκολα οικονοµικά χρόνια. χρόνια Άρα όταν αναλάµβανε έπρεπε να είχε επίγνωση και να ήταν συνετή. Έπρεπε να είχε καταλάβει η δηµοτική αρχή ότι η περίοδος της εν λευκώ χρηµατοδότησης από το κράτος προς τους δήµους, έχει τελειώσει. Η αντιπολίτευση του κ. Μαρινάκη τότε επένδυε στην αποχέτευση η οποία όµως τελείωσε τελικά. Θυµηθείτε τι λεγόταν τότε. Ότι σπάσαµε τους δρόµου ς. Και σήµερα που γίνονται οι αντικαταστάσεις τ ων σωλήνων φυσικά ξανασπάνε τους δρόµους. Και µάλιστα τότε µας

βάφτισαν µνηµονιακούς και έλεγαν ότι θα αποδώσουν περισσότερα στο λαό και µιλούσαν για κακοδιαχείριση. Ο χρόνο ς απέδειξε ποιος κακοδιαχειρίζεται. Όσο για το δικό µας χρέος ήταν τα 2 εκατοµµύρια που ουσιαστικά µας έκοψε το κράτος και σήµερα τα αποδίδει στο δήµο και αυτό ο κ. Μαρινάκης το χαρακτηρίζει ως δική του επιτυχία. Κατά τη διοίκησή µου δεν πήραµε δάνειο. Ο κ. Μαρινάκης είναι δέσµιος προεκλο γικών εξαγγε λιών. Αυτό προερχόταν και από την άγνοια του νέου δηµάρχου. Θυµίζω ότι βρήκε πρόθυµους δηµοσιογράφους οι οποίοι συνεχώς θύµιζαν πόσο χρέος αφήσαµε. αφήσαµε Αν και κατά τη διοίκησή µου δεν πήραµε δάνειο. Σήµερα λέµε όλοι µαζί και ακούγεται ωραίο, ωραίο αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα καταργήσουµε τη δηµοκρατία. Το 2011 συντάξατε προϋπο λογισµό και κάνατε 50 αναµορφώσεις. αναµορφώσεις Τόσο ρεαλιστικός ήταν. Έτσι το ’1 1 κάνατε προϋπο λογισµό 85 εκατοµµυρίων. ρίων Από αυτά εισπράχθηκαν µόνο 15. Έργο όµως µηδέν. Έτσι λέει ο πολίτης, δεν το λέω εγώ. Αυτοί οι λεονταρισµοί και η άγνοια λόγω απειρίας τους αυτοπαγίδευσε και δεν διορθώθηκαν το ’12. προϋπολογισµό ς 88 εκατοµµύρια, εισπράχθησαν 12. πλήρης καταστροφή. Και έγραψαν 70 έργα του ενός ευρώ. Και φυσικά δεν έγινε κανένα από αυτά. Το ότι εγγράφονται χρηµατοδοτήσεις δεν πάει να πει ότι θα έρθουν και τα χρήµατα. χρήµατα Μηδε νίζεται το έργο της προηγούµενης δηµοτικής

αρχής. Μακάρι να έχετε την τύχη να κάνετε κι εσείς αυτό το έργο. Κανένας ∆ήµαρχος δεν µπορεί να τελειώσει το έργο του σε µια τετραετία . Σήµερα. ∆εν υπάρχουν χρήµατα. Αλλά να έχετε το θάρρος να αναγνωρίσετε το έργο των προηγούµενων. Μπορούσατε να εκµεταλλευθείτε τη Βαρέα αλλά δεν το κάνατε σωστά. σωστά Άνοιξαν οι καντίνες και πήραν ρεύµα και νερό από το δήµο και προχτές ψηφίσαµε να µετατραπούν αυτά σε αναψυκτήρια. ρια Ψηφίσαµε για να µην πάµε κόντρα στην ανάπτυξη. ∆εν προχωράµε. ∆εν έγινε τίποτα µε τη ∆ΕΥΑΜ ούτε µε του Κατσούλη το Μαντράκι. Κι εµείς δεχόµασταν κριτική αλλά ούτε φιµώσαµε κανέναν ούτε καταγγείλαµε. ταγγείλαµε ∆εν θέλω να υπερασπιστώ τον κ. Σταµούλη, αλλά δεν είναι δυνατόν η διοίκηση να κρίνει την αντιπολίτευση. Η ουσία είναι ότι ο προϋπο λογι σµός του ’12 ’12 δεν διορθώθηκε και δεν έχει γίνει καθόλου έργο. Η αποχέτευση είναι του κ. Φωτίου, τις µελέτες της ύδρευσης τις κάναµε εµείς. Ας πείτε ευχαριστούµε την προηγούµενη δηµοτική αρχή για τα έργα που µας άφησε να ολοκληρώσουµε. Λυπάµαι που δεν ολοκληρώνεται αυτό το έργο και που ο κ. Μαρινάκης

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ χορηγός στο Φεστιβάλ Σχολικών Δραστηριοτήτων Δυτ. Αττικής

Σ

το πλαίσιο δραστηριοτήτων της εταιρείας ΒΙΒΕ ΧΡ ΩΜ σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου: «Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ στηρίζει το Φεστιβάλ Σχολικών ∆ραστηριοτήτων ∆υτικής Αττικής που πραγµατοποιείται στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας στις 11 και 12 Ιουνίου, 2013. Το φεστιβάλ, το οποίο έχει ως κεντρικό άξονα το περιβάλλον και την υγεία, είναι µια συνεργασία της Περιφέρειας ∆υτικής Αττικής µε τη ∆νση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής και το ∆ήµο Ελευσίνας. Η ΒΙΒΕ ΧΡΩΜ πιστεύει ότι το µέλλον είναι τα παιδιά µας γ ι’ αυτό και υποστηρίζει το φεστιβάλ µέσα από το οποίο οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να εξωτερικεύσουν τους προβληµατισµούς τους αλλά και να «ξεδιπλώ σουν» τα ταλέντα τους».

δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Αυτά που λέω εγώ τα λέει όλη η κοινωνία και δεν τα λέω µε εµπάθεια. ∆εν θα έχει δεύτερη ευκαιρία ο κ. Μαρινάκης. Οι κοµπασµοί δεν πιάνου ν στην κουρασµένη κοινωνία και πρέπει να δούµε πως θα προχωρήσουµε. Μου ζητήθηκε να συµµετάσχω στο πρόβληµα των τσιγγάνων. Συµµετείχα σε σύσκεψη στο υπουργείο δηµοσίας τάξης. τάξης Το θέµα είναι κοινωνικό και θέλει συναίνεση. ∆εν θα εξαλειφθεί µε κατα-

σταλτικές µεθόδους. Ο ∆ήµαρχος απαντώντας στην τοποθέτηση Στην συνέχεια ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Μαρινάκης σχολιάζοντας τα λε γόµενα του κ. Στρατιώτη ανέφερε: «Μάλλον ο κ. Στρατιώτης σκοπεύει να αποχωρήσει από τα κοινά . Έτσι δείχνει. Το ’11 ’11 και το ’12 ’12 κ. Στρατιώτη δεν υπήρξαν οράµατα, αλλά πεπραγµένα. Προφανώς ό λα όσα είπα δεν τα παρακολουθήσατε. Εµείς έχουµε δίπλα µας ένα πρόγραµµα – που εί-

ναι ξένη λέξη για σας. Εσείς προ σποιείστε άγνοια για τα έργα των 50 εκατοµµυρίων ευρώ που έχουν εγκριθεί για το δήµο µας. Αφήσατε χρέος 20 εκατοµµύρια ευρώ και λέτε σήµερα ότι αφήσατε µόνο 2 εκατοµµύρια ευρώ. ευρώ Αυτό είναι άγνοια. Επίσης είναι άγνοια να µιλάτε για αστική ή δηµοτική συγκοινωνία που δεν είναι θεσµοθετηµένες. Κινδυνεύουµε ανά πάσα στιγµή να πάµε φυλακή αν συµβεί κάτι σε κάποιον επιβάτη. Αυτό δείχνει µια ταραχή από σας για όλα όσα έχει κάνει η δηµοτική αρχή και που στέκεται όρθια. Όταν διοικούσατε εσείς ο δήµος ήταν εύρωστος γιατί ακόµη οι χρηµατοδοτικές κάνουλες ήταν ανοιχτές. χτές Αλλά όλα αυτά θα αποδειχτούν στην κάλπη.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


6

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

Ο ∆ήµος Ελευσίνας και τα ΕΛ.ΠΕ (πρώην Petrola) Αρθρο του κ. Ταξιάρχη Φαρµάκη ∆ηµοτικού Συµβούλου και Μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος ∆ήµου Ελευσίνας

Κ

ατ’ αρχήν να επισηµάνω ότι η περιοχή ΘΡΙΑΣΙΟ – ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΣ κατατάσσεται στις δέκα πρώτες θέσεις των πιο ρυπασµένων περιοχών της Ευρώπης .Αυτό όσον αφορά τους ρύπους όζο ν (Ο3), (Ο3),µικροσωµατίδια 3),µικροσωµατίδια (PM10) και διοξείδιο του αζώτου(ΝΟ2), αζώτου(ΝΟ2),ρυπαντές 2),ρυπαντές µε υψηλό δείκτη διακινδύνευσης της υγείας και των οικοσυστηµάτων. Σήµερα ,µε την πλήρη λειτουργία του νέου γιγαντωµένου διυλιστηρίου στην πρώην Petrola,ζούµε την περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθµιση της Ελευσίνας και του Θριασίου. Στις 18-03-2013 ,πρωϊνό της Καθαρής ∆ευτέρας, συνέβη αυτανάφλεξη υλικού το οποίο διέρρευσε από την µονάδα απόσταξης κενού(Μ31).Το γεγονός προκάλεσε δικαιολογηµένα την έντονη ανησυχία των κατοίκων της περιοχής. Ταυτόχρονα πολλαπλασίασε τις αρνητικές σκέψεις και τους προβληµατισµούς τους για το µέλλον του Θριασίου. Με επιστολή του ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας(29 Ελευσίνας(2929 0303 2013,Αρ.πρωτ. 2013,Αρ.πρωτ.7646), Αρ.πρωτ.7646),ανά 7646),ανά µεσα σε άλλα ζητάει, ζητάει να πληροφορηθεί αν υπήρξαν τραυµατισµοί εργαζοµένων .Επίσης ζητάει να ενηµερωθεί, για τον βαθµό επικινδυνότητας του περιστατικού, τα αίτια πρόκλησης του συµβάντος και τα µέτρα που προτίθεται να λάβει η Εταιρεία για να µην υπάρξουν παρόµοια περιστατικά στο µέλλον. Τα ΕΛ.ΠΕ µε απαντητική επιστολή του υπευθύνου Ασφάλειας και Υγιεινής(17-05-2013 Υγιεινής αρ.πρ.8127) αφού πρώτα αναφέρουν ,ότι ο ∆ήµος δεν είναι κατά νόµο αρµόδιος να ασκήσει έλεγχο στην λειτουργία των εγκαταστάσεών τους ,δίνουν τη δική τους εκδοχή για το επικίνδυνο περιστατικό ,χωρίς να απαντήσουν στα παραπάνω καίρια ερωτήµατα του ∆ηµάρ-

Ο ∆ήµος Ελευσίνας, οι φορείς της πόλης και η τοπική κοινωνία θα παρακολουθούν άγρυπνα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους κινδύνου ς που δηµιουργούνται από την λειτουργία των ΕΛ.ΠΕ Ελευσίνας (πρώην PETROLA).

Πανηγυρίζει απόψε και αύριο ο Ναός Αναλήψεως

της Μαγούλας

Στα πλαίσια αυτά κάνω τις παρακάτω προτάσεις: 1.Η δεύτερη επιστολή του ∆ηµάρχου(21-052013 αρ.πρωτ.11838)να συµπληρωθεί ,µε µε ένα εύλογο χρο νικό διάστηµα(π.χ. 15 ηµερών) στο οποίο τα ΕΛ.ΠΕ θα πρέπει να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήµατα της πρώτης επιστολής. 2.Ο ∆ήµαρχος να ζητήσει συνάντηση µε τον πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο των ΕΛ.ΠΕ για το δυσάρεστο περιστατικό. ∆εν αρκούν οι απαντήσεις των διάφορων διευθυντών. 3.Να κοινοποιηθούν στο ∆ήµο τα αποτελέσµατα της επιτροπής ανάλυσης του περιστατικού, την οποία σύστησαν τα ΕΛ.ΠΕ 4.Οι επιστολές µεταξύ του ∆ηµάρχου και του Πάνω: Πρόσφατο δηµοσίευση της ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ σχετικά µε την απάντηση των ΕΛΠΕ στα ερωτή- ∆/ντή Ασφάλειας και µατα του ∆ηµάρχου και η ανταπάντηση του ∆ηµάρχου. Υγιεινής του ∆ιυλιστηρίου να κοινοποιηθούν στο χου .∆εν απαντούν επί- της ασκούµενης κατατµήµα Περιβάλλοντος σης, ρητά αν υπήρξαν ή στροφικής µνηµονιακής του Υ.ΠΕ.Κ.Α όχι τραυµατισµοί εργα- πολιτικής έχουν µείνει 5.Να απαιτήσουµε την ζοµένων ,γεγο νός που χωρίς προσωπικό ή δια- τήρηση της νοµιµότησχετίζεται άµεσα µε τον θέτουν ελάχιστο ,µε απο- τας ,από όλους τους αρβαθµό επικινδυνότητας τέλεσµα οι έλεγχοι να µόδιους, όσον αφορά τους του δυσάρεστου συµβάείναι σχεδόν ανύπαρελέγχους στις βιοµηχανιντος. κτοι. κές εγκαταστάσεις των Από τα παραπάνω προΕΛ.ΠΕ. κύπτει ότι η διοίκηση Τα ΕΛ.ΠΕ αυτόν τον 6.Να επιµείνουµε στην των ΕΛ.ΠΕ αποφεύγει έλεγχο πρέπει να τον ικανοποίηση των αιτητην ειλικρινή και πλήρη επιδιώκουν και όχι να µάτων της απόφασης του ενηµέρωση, για τα όσα προσπαθούν να τον απο- ∆ηµοτικού Συµβουλίου δυσάρεστα συµβαίνουν φεύγουν .∆ιότι είναι στις 1212 -2 -2013 όπου ανάστον χώρο των εγκαταγνωστό, ότι υπάρχει, µεσα σε πολλά άλλα ζηστάσεών τους και αφοέστω και ελάχιστη πιθα- τούσαµε α) την onon- line ρούν την ποιότητα της νότητα, ένα τέτοιο περι- πρόσβαση του ∆ήµου ζωής ,αλλά και την ίδια στατικό να οδηγήσει, σε Ελευσίνας στα στοιχεία την ζωή των κατοίκων βιοµηχανικό ατύχηµα των µετρήσεων ατµοτης Ελευσίνας και του µεγάλης έκτασης, µε ασφαιρικής ρύπανσης των Θριασίου. πρόβλεπτες συνέπειες ΕΛ. ΠΕ και β) τα πιστοποιητικά ρύθµισης και για όλους µας. Ο ∆ήµος βέβαια δεν είναι «Την πιθανότητα συντήρησης των οργάνων κατά νόµο αρµόδιος ,ούτε έκαστος δύναται να χρη- µέτρησης των αερίων διαθέτει τα µέσα για να σιµοποιήσει, ουδείς να ρύπων, που αποδεικνύκάνει έλεγχο των όρων την αγνοήσει».Επίσης, ουν ότι αυτά µετρούν λειτουργίας. είναι γνωστό ,ότι µία σωστά. Το γεγονό ς αυτό αποτε- βιοµηχανία δεν µπορεί λεί ένα από τα πολλά να αναπτυχθεί και να Η εµπειρία δείχνει ότι παράδοξα που συµβαίευδοκιµήσει σε αρνητικό αυτό που παίρνουν σοβανου ν στη χώρα µας. Η ή εχθρικό κοινωνικό ρά υπ’ όψιν οι βιοµηχατοπική κοινωνία που περιβάλλον. Παρακολου- νίες της περιοχής, είναι υφίσταται τις συνέπειες θούµε τον τελευταίο οι αντιδράσεις και οι της ρύπανσης δεν είναι καιρό τον αγώνα διαρκεί- δικαστικές προσφυγές κατά νόµο αρµόδια να ας στις Σκουριές και την της τοπικής κοινωνίας. ελέγξει την λειτουργία Ιερισσό των κατοίκων Για αυτό προτείνω την των βιοµηχανικών εγκα- της περιοχής, ενάντια ενηµέρωση του λαού της ταστάσεων στον γεωγρα- στην εταιρεία πό λης µε συγκέντρωση φικό της χώρο. Αυτό α«Ελληνικός Χρυσός»και και εγρήγορση για δυνανατίθεται στο τµήµα πε- στις δυνάµεις καταστοµικότερες κινητοποιήριβάλλοντος του λής. Οι κάτοικοι υπερα- σεις. Υ.ΠΕ.Κ.Α ,οι υπηρεσίες σπίζονται τη γη τους και του οποίου, στα πλαίσια το περιβάλλον τους. Ταξιάρχης Φαρµάκης

Μ ε ξεχωριστή λαµπρότητα πανηγυρίζει ο ιστορικός Ιερός Ναός της Αναλήψεως του Ιησού Χριστού στην πόλη της Μ αγούλας. Απόψε θα ψαλλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Ε σπερινός µετ’ αρτοκλασίας, ενώ αναµένεται και η Ιερά Λιτάνευση της εικόνας. Αύριο ανήµερα της γιορτής της Αναλήψεως θα πραγµατοποιηθεί ο πανηγυρικός όρθρος και η θεία λειτουργία της εορτής.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ Α ΝΑ∆ΡΟΜΗ

Περίπου το 1885 έγιναν τα εγκαίνια του ιστορικού Ναού της Μαγούλας

Ο Ναός της Αναλήψεως σε µια ιστορική Ο ιστορικός Ναός Αναλήψεως της Μαγούλας φωτογραφία πριν το 1950. τιµά την τελευταία ηµέρα του Ι. Χριστού επί γης, την τελευταία συνάντηση µε τους µαθητές του, 40 ηµέρες µετά την Ανάσταση, στο Ορός των Ελαιών των Ιεροσολύµων και Ανάληψη του στους ουρανούς την ίδια αυτή µέρα. Ο κεντρικός Ναός της Αναλήψεως βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Μαγούλας από το πρώην ∆ηµαρχείο νυν ∆ηµοτικό Κατάστηµα. Στον αυλόγυρο της εκκλησίας υπάρχει και µια αναθηµατική στήλη αφιερωµένη στους ήρωες της Μαγούλας που σκοτώθηκαν στον ελληνοαλβανικό πόλεµο αλλά και στον πόλεµο της Κορέας. Ο Ναός είναι παλαιός που σύµφωνα µε τον αείµνηστο λαογράφο ΒαγγέληΛ ιάπη. Οµως δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία για το πότε ακριβώς χτίστηκε. Στο βιβλίο «Η Μαγούλα, έτσι γεννήθηκε και ξεκίνησε» του Βαγγέλη Λιάπη, Έκδοσης Κοινότητας Μαγούλας 1999 αναφέρεται: «Για τον Ναό της Μαγούλας που τιµά τη µνήµη της Ανάληψης του Χριστού δεν έχουµε στοιχεία πότε άρχισε να χτίζεται. Επίσης δε βρέθηκαν περιστατικά που να αναφέρονται στο χτίσιµο του ναού, κάποια σχέδια, κάποιος µηχανικός, κάποιοι χορηγοί, στοιχεία που θα µας έδιναν σαφέστερες πληροφορίες. Μερικοί έλεγαν στην Μαγούλα ότι δούλεψε όλο το χωριό. Μα ήταν φυσικό. Η νοοτροπία της οµαδικής προσπάθειας που κυριαρχούσε τότε, οδηγούσε οπωσδήποτε σε αυτό το συµπέρασµα. Ειδικότερα έλεγαν ότι κουβαλήθηκαν πωρόλιθοι από την Αίγινα και ότι του κουβαλούσαν Μαγουλιώτες µε τα κάρα τους από το λιµάνι της Ελευσίνας. Αυτό µου το επιβεβαίωσε και ο πατέρας µου, που µου είπε ότι, όταν ήταν µικρός τον έπαιρνε µαζί του ο πατέρας του στο κάρο µε ψαρί άλογο και κουβαλούσαν πέτρες για την Ανάληψη και για τον Άγιο Γιώργη της Ελευσίνας. Υπάρχει γραπτό στοιχείο για το πότε λειτούργησε η εκκλησία της Μαγούλας και σαν χρονιά αναφέρεται το 1885. Η οµοιότητα στο χτίσιµο, της εκκλησίας της Μαγούλας µε τον Άγιο Γιώργη της Ελευσίνας (δυστυχώς τον σουβάντισαν κάτι έξυπνα κεφάλια) µας οδηγεί στη σκέψη ότι πρόκειται για ναούς που χτίστηκαν την ίδια εποχή....» αναφέρει ο αείµνηστος λαογράφος ιστορικός Βαγγέλης Λιάπης.


7

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Γ. ∆ΡΙΚΟΣ:

«Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει άµεσα να αποκαταστήσει το οδόστρωµα στον κόµβο Μάνδρας- Μαγούλας για να µην θρηνήσουµε θύµατα» Την άµεση ανταπόκριση της Περιφέρειας Αττικής ζητά ο ∆ήµαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας Γιώργος ∆ρίκος, κος προκειµένου να διατεθούν κονδύλια και να γίνει ανακατασκευή του οδοστρώµατος επί της Παλαιάς Εθνικής Ελευσίνας – Θήβων στο ύψος κόµβου - διασταύρωσης Μαγούλας – Μάνδρας. Μάνδρας Ο δρόµος σ’ αυτό το σηµείο της ΠΕΟΑΘ είναι σε τραγική πράγµατι κατάσταση, κατάσταση καθώς λόγω των βαρέων οχηµάτων έχει υποστεί σηµαντικές φθορές και καθίζηση, καθίζηση σχηµατίζοντας επικίνδυνα αυλακώµατα στο οδόστρωµα. οδόστρωµα Τα αυλακώµατα και άλλες φθορές στο οδόστρωµα αποτελούν πονηρές παγίδες για ατυχήµατα, ατυχήµατα ιδιαίτερα για τα δίτροχα, δίτροχα όπως και για ι.χ. αυτοκίνητα. Τα παράπονα των οδηγών είναι πολλά εδώ και καιρό µε χαρακτηριστικό : «Μα τι περιµένουν να γίνει ατύχηµα σοβαρό για να επέµβουν και να ασφαλτοστρώσουν;». Ο ∆ήµος ισχυρίζεται ότι έχει κατ’ επανάληψη απευθυνθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να συντηρήσει τον δρόµο που είναι δική της ευθύνη.

Μια ενδιαφέρουσα θεατρική Παράσταση το Σαββατοκύριακο

15 και 16/6 στην Μάνδρα

Μια αξιόλογη θεατρική δουλειά ανεβάζει το Θεατρικό Εργαστήρι του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας, Ειδυλλίας υπό την επιµέλεια του γνωστού ηθοποιού Γ. Ματαράγκα. Πρόκειται για την θεατρική παράσταση «8 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, 10 ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ» που ανεβαίνει στο ∆ηµοτικό Θέατρο Μάνδρας Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Ιουνίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο του ∆ήµου στην Μάνδρα. Η παράσταση έχει γίνει µε µεγάλη επιµέλεια, αρκετή και προσεγµένη προετοιµασία και αξίζει πραγµατικά να την παρακολουθήσει τόσο το κοινό της περιοχής Μάνδρας, όσο και όλης της ∆υτικής Αττικής. Αττικής Κάτω η αφίσα της παράστασης.

Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας: «Πέ Πέ ντε φορές έχει επικοινωνήσει εγγράφως ο ∆ήµος ΜανδραςΜανδρας Ειδυλλίας µέσα στον τελευταίο χρόνο ζητώντας από την Περιφέρεια Αττικής να αποκαταστήσει το επικίνδυνο οδόστρωµα στον κόµβο Μαγού λας – Μάνδρας. Η Περιφέρεια Αττικής έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη να αποκαταστήσει το οδόστρωµα το οποίο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση θέτοντας σε κίνδυνο της ζωές των πο λιτών της ∆υτικής Αττικής και των επισκεπτών της περιοχής. Ο ∆ήµαρχος ΜάνδραςΜάνδρας - Ειδυλλίας κ. Γιώργος ∆ρίκος:

«∆εν θα πάψουµε να απαιτούµε το αυτονόητο για τους συµπολίτες µας, από όλους τους αρµοδίους φορείς, την ασφάλεια τους.. Η Περιφέρεια οφείλει άµεσα να αποκαταστήσει το οδόστρωµα στον κόµβο ΜάνδραςΜάνδρας- Μαγούλας για να µην θρηνήσουµε θύµατα». τα ».


8

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

«ΜΗΝΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ» ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

«Άπειρος Γαία,

µύθων και θρύλων» ∆ύο αξιόλογες µουσικοθεατρικές παραστάσεις παρουσίασε ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου σε Ελευσίνα και Μάνδρα

Ο

«Μήνα ς Λαογρ αφία ς», έχε ι θεσµικ ά κ αθιερ ωθ εί να είνα ι στ ην πόλ η τ ης Ελευσίνας ο Ι ούνιο ς. Ο κορυφαίο ς α υτός θ εσµός του ∆ή µου Ελευ σίνα ς, που δείχνει την αν αγκαιό τη τα δ ια τήρ ησης της λαογραφ ία ς κα ι της πα ράδο ση ς του τόπ ου µας κα ι τ ου Ελληνικο ύ Έθνου ς, κ αθώ ς και τ ην ε πιβρά βευ ση τ ης µέγ ιστ ης προσπάθ ειας που κ ατ αβάλλ ουν εκατ οντάδ ες µέλη Λαογραφ ικ ών, Πα ραδο σιακ ών κα ι Εθνικοτ οπ ικών Συλλόγ ων της πόλεως της Ελε υσίν ας, στον αγ ώνα αυτ ό. Μ ια πρ οσπάθ εια κάτω α πό δύσκ ολες συν θήκε ς, χω ρίς πόρους, χω ρίς στήριξη, µε ατ ελείωτες ώρες δ ιάθ εσης προ σωπ ικού χρόνου κ αι ατελείωτης εργ ασίας για την διαφ ύλ αξη της παράδοσ ης του Έθνους µας. Ο Σύλλογος Η πειρ ωτ ών Θ ριασίου Πεδ ίου συµµετ έχοντας στον «Μήν α Λαογρ αφίας» του ∆ήµ ου, παρ ουσία σε δύο εξ αιρ ετ ικές µο υσικο θεατ ρικ ές βραδ ιέ ς. Το Σάββατ ο 8 του µήν α στον χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Λεωνίδας Κ ανελλ όπουλος στην Παραλί α, κ αι την Κυριακή 9.6. η εκδήλωση ε παναλήφ θηκε στ ο ανο ικτ ό Θ εα τράκ ι στην Κεντρ ική Πλα τε ία της Μαγούλα ς. Εκπρόσωποι αρχών κ αι τοπικών φορέων κα ι πλήθο ς κα τοίκων τίµησαν µε την παρ ου σία το υς την αξ ιόλογη αυτ ή εκδήλ ωση. Να επισηµάνουµε ότι στα πλαίσια της θεµατικ ής ενότ ητ ας του µήνα Λ αογ ραφίας έλαβε χώρα η παράστασ η: «Ά πε ιρος Γαία, µύθ ων κ αι θρύλ ων».


9

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟ» ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΑΡΑΒΑΛΩΝ

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Σύµβαση για την διάθεση εγκαταλειµµένων

οχηµάτων στην περιοχή ευθύνης του σε εταιρεία ΟΤΚΖ, υπέγραψε ο ∆ήµος Φωτογραφία από την υπογραφή της σύµβασης

µε κέρδος 160 Ευρώ ανά παραδιδόµενο όχηµα!

Ο

∆ ήµος Ελευσίνας, κάνει ένα ακόµη οργανωµένο και µελετηµένο βήµα προς την κατεύθυν ση υλοποίησης δεσµεύσεων του έναντι της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, αλλά και γ ια την προστασία του περιβάλλοντος. Σειρά είχε η σύµβαση για την διάθεση εγκαταλειµµένων αυτοκινήτων και οχ ηµάτων πουα αφ ήνονται σε δρόµους, κοινόχρηστους χώ ρους και σε άλλα σηµεία ευθύν ης του ∆ήµου Ελευσίν ας. Είναι βέβαια τριτοκοσµικό το φαινόµενο οι πολίτες να αφήνουν τα σαράβαλα τους «όπου να ναι», γ ια απαλλαγούν οριστικά απ’ αυτά, καταλαµβάνοντας ΠΑΡΑΝΟΜΑ δρόµους, κοινόχ ρηστους χώρους, οικόπεδα εντός και περιξ πόλεως που δεν έχ ουν δοµηθεί, ακόµη και πάρκιγνκ του ∆ήµου Ελευσίνας! Η εικόνα αυτή είναι αδιανόητη… Ευτυχώς µε αυτή την σύµβαση ο ∆ήµος θα καθαρίσει τον τόπο από το βασίλειο του παλιοσίδερου και της σκουριάς, αλλά και θα ελευθερώ σει χώρους στάθµευσης. Σύµφωνα µε δελτίο Τύπου του ∆ήµου: «Μ ετά την απόφαση 129 /2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος Ελευσίνας υπέγραψ ε στις 7 /6 /2013 σύµβαση συνεργασίας µε την εγκεκριµένη από το συλλογικό σύστηµα Εναλλακτικής ∆ ιαχ είρισης Οχ ηµάτων Ελλάδος ( Ε∆ΟΕ) εταιρεία «Κ. ΑΝΤΩΝ ΙΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ » γ ια την Εν αλλακτική ∆ιαχείριση των Ο χηµάτων Τέλους Κύκλου Ζω ής (ΟΤΚΖ – εγ καταλελειµµέν α). Μ ε την υλοποίηση της σύµβασης ο ∆ήµος µας συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Π.∆ . 116 /2004 για τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα. Ε πιπλέον ο ∆ήµος γ ια κάθε παραδιδόµεν ο εγ καταλελειµµέν ο όχηµα θα έχ ει έσοδα 160€/ όχ ηµα, ενώ µε την προηγούµενη σύµβαση δεν είχ ε κανένα έσοδο.


10

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

Άµεση ανάγκη το «φρένο» στην τριτοκοσµική κατάσταση

µε παράνοµα εισερχόµενους στον ΧΥΤΑ Φυλής Ο Περιφερειάρχης Αττικής που επισκέφθηκε τον ΧΥΤΑ, τόνισε την ανάγκη πραγµατικά ουσιαστικών µέτρων για αποτροπή εισόδου σε αλλοδαπούς και αθίγγανους, καθώς κινδυνεύει η ζωή τους, η ζωή των εργαζοµένων και όλη η Αττική να πνίγεται στα σκουπίδια ανά πάσα στιγµή…

Μ

εγ άλο ενδιαφέρον και βαρύτητα για την σωστή και εύρυθµη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φ υλής εκφ ράζει µε κάθε δυνατό τρόπο ο Π εριφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του αρµόδιος συν δέσµου γ ια την διαχείριση απορριµµάτων Ε∆ΣΝΑ κ. Γ ιάννης Σγουρός. Μ άλιστα πρόσφ ατα για άλλη µια φορά επισκέφθηκε προσωπικά τον χώρο του ΧΥΤΑ προκειµένου ν α δει από κοντά την κατάσταση αλλά και τις έρευνες της αστυνοµίας, µετά από καταγγελία γ ια εξαφάν ιση αλλοδαπού αρχές Ιουνίου. Η παράνοµη πρόσβαση τρίτων ατόµων στον ΧΥΤΑ, πράγ µα ανεπίτρεπτο και πλήρως απαγορευµένο για λόγους ασφαλείας, είν αι έν α µείζον θέµα, καθώς ο ΧΥΤΑ έχ ει κλείσει τον τελευταίο καιρό κατ’ επανάληψη, µε αποτέλεσµα προβλήµατα αποκοµιδής απορριµµάτων στην ∆ υτική Αττική στην Αθήνα και όλη την Αττική. Σαφώς προέχ ει η ασφάλεια των ανθρώπων, γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε να πάψ ει το «παζάρι» παράνοµα εισερχόµενων εντός χωµατερής. Αν δεν υπάρξουν αυστηρά µέτρα και τιµωρία παραβατών, το τριτοκοσµικό αυτό θέαµα θα ταλαιπωρεί για καιρό αναξιοπαθούντες και όλους τους κατοίκους της Αττικής που θα µυρίζουν «φρέσκο σκουπιδάκι» στα πεζοδρόµια τους, πολύ συχνά. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι στα πλαίσια µιας ∆ηµοκρατίας, λειτουργεί και αυτό που λέγεται νόµος και απαγόρευση. ∆εν είναι όλα ευθεία και επιτρεπτά. Εκτός αν µιλάµε για «∆ηµοκρατία της Ζούγκλας» και του «κανιβαλισµού». Για το θέµα των προβληµάτων από παράν οµη είσοδο ατόµων στον ΧΥΤΑ Φ υλής, ο Π εριφερειάρχης και Π ρόεδρος του Ε ∆ΣΝΑ Γιάννης Σγ ουρός έκανε την εξής δήλω ση: «Έ χουµε επανειληµµένα προβλέψ ει και επισηµάνει τους τεράστιους κινδύνους που δηµιουργούνται από την παράνοµη είσοδο οµάδων αλλοδαπών και αθιγγάνων ρακοσυλλεκτών στο Χ.Υ .Τ.Α. Φ υλής και που αφ ορούν όχ ι µόνο τη ζω ή των ιδίων, αλλά και των εργαζοµένων στην υγειονοµική ταφ ή. Μ όνο τον τελευταίο µήνα έχουµε εκδώσει 5 ανακοινώσεις (2/5, 10/5, 13/5, 17/5, 30/5), έχ ουµε κλείσει 3 φορές τον ΧΥΤΑ, και έχουµε στείλει επιστολή στο Υπουργείο Π ροστασίας του Πολίτη µε κοινοποίηση σε όλους τους ∆ήµους. ∆υστυχώς, τα περιστατικά αυτά είναι το αποτέλεσµα και η φυσική κατάληξη

Γεγονότα 1913: ∆ηµιουργείται το πρώτο καρτούν, στις ΗΠΑ. Ο Τζον Ράντολφ Μπρέι σκηνοθετεί την ταινία «Το όνειρο του καλλιτέχνη» , στην οποία ένας σκύλος καταβροχθίζει συνεχώς λουκάνικα έως ότου στο τέλος εκρήγνυται. 1923: Ο µεγάλος µάγος Χάρι Χουντίνι απελευθερώνεται από το σφιχτό µανδύα που τον κρατούσε κρεµασµένο ανάποδα, 12 µέτρα πάνω από τη Γη. 1953: Τερµατίζεται η πανεργατική απεργία που ξέσπασε στις 4 Ιουνίου στην Ελλάδα, µε αφορµή τα οικονοµικά µέτρα της κυβέρνησης Αλέξανδρου Παπάγου, µετά την υπόσχεση του υπουργού Εργασίας για αυξήσεις στους ιδιωτικούς και δηµόσιους υπαλλήλους κατά 7-12%. 1975: Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής υποβάλλει την αίτηση ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ. 1987: Η Εθνική Ελλάδος στο µπάσκετ, µε 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελ ικό του Ευρωµπάσκετ της Αθήνας.

1996: Η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισµένα λάδια, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα µε Προστατευό µενη Ονοµασία Προέλευ σης (ΠΟΠ).

Γεννήσεις

Το πρω ί της 4ης Ιουν ίου η Εισαγγελία Π ρωτοδικών Αθηνών έδωσε εντολή για παύση των ερευνών, αφού ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές και αναζητήσεις, οι οποίες επεκτάθηκαν και πέραν του οριοθετηµένου από την αστυνοµία χώρου. Η επιχείρηση αν αζήτησης διήρκεσε συν ολικά 5 ηµέρες και γ ια τον σκοπό αυτό επιστρατεύθηκε σηµαντικός αριθµός µηχανηµάτων, φορτηγών και προσωπικού που ήλεγχε εξονυχ ιστικά τα εκσκαφέντα απορρίµµατα, ενώ ο ΧΥΤΑ χ ρειάστηκε να παραµείνει κλειστός από την Π αρασκευή 31 /5 έως τη ∆ευτέρα 3/6 .» Να τονίσουµε ότι η διαδικασία διάθεσης των απορριµµάτων του λεκαν οπεδίου στο ΑΚΑΡΠΕΣ ΟΙ ΕΡΕΥ ΝΕΣ ηµερήσιο µέτω πο απόρριψης οµαλοποιήθηκε. Σχετικά µε τις πολυήµερες έρευνες αΌµω ς σύµφωνα µε τον Ε ∆ΣΝΑ : « Ωστόσο θα νεύρεσης ατόµου που αγνοούνταν µε απαιτηθεί σηµαντικό χρονικό διάστηµα, βάση καταγγελία πακιστανού οµοεθνή προκειµένου να αποκατασταθούν οι του στον ΧΥΤΑ Φ υλή, αυτές απέβησαν ζηµιές που προκλήθηκαν στον ΧΥΤΑ µε άκαρπες στις 4.6 . Σύµφωνα µε τον Ε∆- πρόσθετες εργασίες προώθησης, συΣΝΑ : «Αρν ητικό αποτέλεσµα είχαν οι µπύκνωσης και χωµατοκάλυψης των έρευν ες της ΕΛΑΣ στο Χώ ρο Υγειον οµικής απορριµµάτων». Ταφ ής Α πορριµµάτων (ΧΥΤΑ ) στη Φ υλή γ ια Αν δεν ληφθούν µέτρα από την κυβέρτην ανεύρεση ατόµου, το οποίο όπω ς ανέφ ε- νηση τίποτα από το τριτοκοσµικό χ άος ρε οµοεθν ής του, πακιστανικής καταγωγής, στην χωµατερή δεν πρόκειται να αλλάπου αγν οούνταν, ενώ είχε εισέλθει παράν ο- ξει. Ο Νόµος αγνοείται χ ρόνια σ’ αυτή µα στον χώρο. την ζώνη… µιας τριτοκοσµικής κατάστασης που αν έχθηκε η Π ολιτεία τα τελευταία 30 χ ρόνια, σε σχ έση µε τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής. Οι εικόν ες που δείχνουν τους εργάτες να ψάχ νουν µέσα στα σκουπίδια να εντοπίσουν έναν αλλοδαπό που πιθανόν έχει θαφτεί κάτω από τόνους σκουπιδιών, αποτελούν ντροπή και όνειδος γ ια την κοινωνία µας. Κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα. Κάποιοι θέλουν να συνεχ ιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση της ταφ ής των απορριµµάτων. Ε µείς έχουµε βάλει στόχο να την αλλάξουµε και θα την αλλάξουµε».

1827: Γιοχάνα Σπίρι, φιλολογικό ψευδώνυµο της Γιοχάνα Λουίζ Χό ισερ, ελβετίδα συγγραφέας. (Χάιντι) (Θαν. 7/7/1901) 1913: Ντίνος Ηλιόπουλος, ηθοποιός. (Θαν. 4/6/2001)

1929: Αν Φρανκ, εβραιοπούλα που έµεινε στην ιστορ ία για το ηµερολόγιό της. (Θαν. 12/3/1945)

Θάνατοι 1798: Ρήγας Φεραίος, πρόδροµος και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. (Γεν. 1757) 2002: Γιάννης Γεωργακάς, επιχειρηµατίας, ιδρυτής του Μινιόν, του πρώτου πολυκαταστήµατος στην Ελλάδα. (Γεν. 1913) 2003: Γκρέγκορι Πεκ, αµερικανός ηθοποιός. (Γεν. 5/4/1916)


Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

11

Ψηφιακά… Ψηφιακά τοπία, στιγµές και πρόσωπα σε έκθεση φωτογραφίας στην Μάνδρα Το Τµήµα Ψηφιακής Φωτογραφίας από το Εργαστήρι Πολιτισµού παρουσίασε µια αξιόλογη δουλειά µετά το τέλος της πρώτης σαιζόν λειτουργίας του

Ε

ίναι σηµαντικά τα όσα συµβαίνουν στην Μάνδρα µε την µέριµνα του ∆ήµου, για την αναβάθµιση της πολιτιστικής ζωής και επιπέδου του τόπου. Μεταξύ άλλων το τµήµα Ψηφιακής Φωτογραφίας, που λειτουρΤεχνών, είχε την γεί για πρώτη χρονιά φέτος στο Εργαστήρι Πολιτισµού και Τεχνών τιµητική του, καθώς άνοιξε τον κύκλο των Θερινών Εκδηλώσεως του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, µε µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση στις 28.5. που έκλεισε στις 2 Ιουνίου. Να σηµειώσουµε ότι στην έκθεση επελέ γησαν και παρουσιάστηκαν έργα των µαθητών του τµήµατος, έργα τα οποία δηµιούργησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. τους Με την ευκαιρία να τονίσουµε ότι η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Κτίριο Μπουµπούση , που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Μάνδρας. Η έκθεση αν και αποτελεί την πρώτη προσπάθεια του τµήµατος, ενθουσίασε µε δηµιουργών. το ταλέντο, την τεχνική και την άριστη δουλειά των δηµιουργών Την προ σπάθεια των µελών του Τµήµατος Ψηφιακής Φωτογραφίας τίµησαν µε επίσκεψή τους στην έκθεση (εγκαίνια) ο ∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας κ. Γ. ∆ρίκος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γ. Σαµπάνης, ο Αντιδήµαρχος κ. Π. Κολοβέντζος, και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Τσιρώνης, Μ. Βασιλείου.


12

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Τ

ο µεγ αλύτερο παγ κόσµιο πρωτάθληµα Kick Boxing πραγ µατοποιήθηκε φ έτος στην Αθήν α, µε έν αρξη την 26η Μ αΐου και λήξη τη 2η Ιουνίου 2013. Ν α τον ίσουµε ότι στη διοργ άνωση συµµετείχ αν οι καλύτεροι αθλητές όλων των κατηγοριών από 29 χώρες του κόσµου, των οποίων οι αν αµετρήσεις ξεχώ ριζαν για το δυναµισµό, την ένταση και τη µαχητικότητά τους. Η διοργάνωση είχε διεθν ή κάλυψη από ΜΜΕ σε διάφορες χώ ρες όπω ς το Λίβανο, Αζερµπαϊτζάν, Ρω σία, Ουκραν ία κλπ. Το ενεργό παρόν έδειξε η συµµετοχ ή στη διοργάνωση αυτή, του αθλητή και προπονητή του Συλλόγου Γ υµναστικής TAEKBO NTO – KICK BOXING Μ ΕΓΑΡΩΝ, Μ ελέτη Κούρσου 6ο Dan. Ο αθλητής από τα Μ έγ αρα βραβεύτηκε στην τελετή έναρξης του παγκοσµίου πρωταθλήµατος από τον Π ρόεδρο της Παγκόσµιας Ο µοσπονδίας Kick Boxing για τη σηµαντική και πολυετή προσφορά του στο άθληµα. Στη φωτογραφ ία διακρίνονται ο πρόεδρος της παγ κόσµιας οµοσπον δίας, ο αντιπρόεδρος, ο τεχν ικός διευθυντής και ο Μ ελέτης Κούρσος.

Σύνδεσµος Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών Πανελευσινιακού

Χαιρετούµε την κα Σταυρούλα ∆ήµου Το ∆.Σ. του Συνδέσµου µας ευχαριστεί την Αντιπεριφερειάρχη κα Σταυρούλα ∆ήµου αφού κάθε χρόνο βρίσκεται στο σύνδεσµό µας µε αγάπη. Από το ∆.Σ. Ο Πρόεδρος: Νίκος Αδάµ

Μαθήµατα Ιστιοπλο˙ας

στο Αλεποχώρι

για µικρούς και µεγάλους

Μ

αθήµατα ιστιοπλο˙ας για µικρούς και µεγάλους ξεκίνησαν από 1 Ιουνίου ο Ναυτικός όµιλος Αλεποχωρίου. Σύµφωνα µε τα όσα µας ανέφερε ο ∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας «Για τους µικρούς µας φίλους ηλικίας 7 έως 14 ετών, υπάρχουν τµήµατα στα οποία µαθαίνουν να κυβερνούν ένα ιστιοπλὀκό σκάφος τύπου optimist, ενώ παράλληλα γυµνάζονται µέσα από το παιχνίδι από έµπειρους προπονητές και γυµναστές. Ακόµα γίνονται µαθήµατα ιστιοσανίδας και καταµαράν για όλες τις ηλικίες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία και στους γονείς να γνωρίσουν την ιστιοπλο˙α. Οι εγγραφές άρχισαν από 1 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του οµίλου οι οποίες βρίσκονται στο λιµάνι του Αλεποχωρίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6939333995 και 6932491095.»

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

4 Εκατ. Ευρώ από την Περιφέρεια

Αττικής για να φύγει η ρύπανση µεταλλευτικών απορριµµάτων

Σ

ύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής: «Ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό έργο αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα µετά και την πρόσφατη υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό.

λευτική και µεταλλουργική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στην περιοχή κατά το παρελθόν. παρελθόν Το βασικό αντικείµενο του έργου είναι η εξυγίανση της πε ριοχής και η αποκατάστασή της, µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η χρήση της ως παραλία για κολύµβηση, αλλά να χρησιµοΤο έργο αφορά στην περιβαλλοντική ποιείται ως χώρος περιπάτου και ανααποκατάσταση της παραλίας του Θορι- ψυχής για τους πολίτες». κού , µήκους ενός χιλιοµέτρου και σε Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης επιφάνεια 100 στρεµµάτων και έχει Σγουρός τόνισε: προϋπο λογισµό περίπου 4 εκατοµµύρια Ευρώ. Ευρώ «Η Περιφέρεια Αττικής παραλαµβάνει Το έργο αναµένεται να έχει ολοκληρω- σήµερα µια απαγορευµένη λόγω ρύθεί σε δυο χρόνια και το τελικό αποτέ- πανσης παραλία και σε δυο χρόνια θα λεσµα θα είναι η δηµιουργία ενός ση- παραδώσει στους πολίτες έναν χώρο µαντικού χώρου αναψυχής για τους αναψυχής και περιπάτου. πο λίτες. Συνεχίζουµε να εντάσσουµε στο ΕΣΠΑ Το κόστος θα καλυφθεί από το Επιχει- σηµαντικά έργα υποδοµής που συµρησιακό Πρόγραµµα « Περιβάλλο ν και βάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη» Ανάπτυξη» (Ε. (Ε. Π.ΠΕΡ.Α.Α. - ζωής των πολιτών. µε συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους), Για άλλη µια φορά θέλω να τονίσω ότι δηλαδή από πόρους του ΕΣΠΑ. ο χρόνος για την ένταξη των έργων στο Υπενθυµίζεται ότι η παραλία του Θο- ΕΣΠΑ τελειώνει. Όσα έργα καθυστερικού είχε εδώ και χρόνια ρυπανθεί ρούν θα απεντάσσονται. από τη χρήση της, ως χώρος απόθεσης Η χώρα µας δεν µπορεί να χάνει κονµεταλλευτικών απορριµµάτων, δύλια, δεν µπορεί να αφήνει να χάνοαπορριµµάτων τα οποία προήλθαν από την έντονη µεταλ- νται απαραίτητα έργα υποδοµής».

Λεωνίδας Γ. Γκίβαλος Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -Απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, µυοκτονίες -Πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισµού -Τεχνικός ασφαλείας Έδρα: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 68, ΑΘΗΝΑ Υπ/µα :ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Τηλ: 2296033787-2105220437-6932433577 Ε-mail:himikos@otenet.gr


13

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

ΕΡΓΑΤΟ˴ΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΕ-∆Α)

ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

«Χορηγίες δωρεές» δωρεές»

«

Θα ήταν αρκετά 4 στοιχ εία για να απαντήσει κανείς σε όσους όχι µόνο αρνούνται τις δωρεές, αλλά ενοχοποιούν τις χορηγίες και θεωρούν περίπου ύποπτους όσους τις αποδέχ ονται. 1 . Χορηγ ίες δέχον ταν όλες οι µεταπολιτευτικές δηµοτικές αρχές στην πόλη µας 2 . Χορηγ ίες από τις βιοµηχαν ίες δέχονται όλοι οι ∆ήµοι σε Ε υρώ πη και Ηνωµέν ες Π ολιτείες 3 . ∆εν υπάρχει πολιτικός φορέας ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά (εφ ηµερίδα, ραδιόφωνο, εταιρείες κλπ) ο οποίος δεν διαφηµίζει επιχειρηµατικά συµφ έροντα ή δεν αποδέχεται δω ρεές. 4 . ∆εν υπάρχει ούτε και σήµερα ∆ήµος που αρν είται χορηγ ίες από εταιρείες που δραστηριοποιούν ται εντός των συνόρων του. Θα προσπαθήσω να εξηγ ήσω γ ιατί θεω ρώ την πολιτική αντίληψη "όχι στις χορηγ ίες των βιοµηχαν ιών" βαθιά συντηρητική, συνωµοσιολογική και τέλος ότι προάγ ει τον τύπο µιας πόλης ο οποίος είν αι ιστορικά ξεπερασµέν ος και πολιτικά καταδικασµέν ος.

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Χαριλάου 30 Τ.Κ. 192 00 21055462372105546237 -2105546321 FAX 2105542067 Email: ekeda@hotmail.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 14.6.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας µε την βοήθεια και την στήριξη της Γ.Σ.Ε.Ε. έχει σκοπό να διοργανώσει τρεις (3) (3) καλοκαιρινές πενθήµερες διακοπές σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της Ελλάδας, οι οποίες είναι: 1 η εκδροµή: Νέα Ρόδα Χαλκιδικής 2 η εκδροµή: Κύµη Ευβοίας 3 η εκδροµή: Άγιος Ανδρέας Μεσσηνίας

σε καµία περίπτω ση δεν υπονοµεύουν τον εαυτό τους όταν καταφέρν ουν να αυξήσουν τους µισθούς τους. Αφήνοντας να εννοηθεί πως η αύξηση που πέτυχαν είν αι ένα κόλπο της εργοδοσίας γ ια ν α εµποδίσει την µελλοντική επαν άσταση αλλοιώνοντας την ταξική συν είδηση των εργατών.

4 . Τι βιοµηχανίες θέλουµε Σαφώ ς θέλουµε όλες ν α σέβονται τους εργαζόµενους, τους νόµους, το περιβάλλον κλπ. ∆εν είναι αυτό το θέµα του άρθρου. Θέλουµε βιοµηχαν ίες που ν α επιχορηγ ούν το ∆ήµο και τους συλλόγους ή όχι;;. Γιατί 1 . Το πεδίο της πραγµατικότητας και έχουµε βιοµηχαν ίες που δεν επιχορηγ ούν της δηµοκρατίας. ∆ήµο και φ ορείς (Χαλυβουργική) και άλλες Σήµερα στην πόλη µας δραστηριοποιούνται που τους επιχορηγούν (ΕΛΠΕ , ΤΙΤΑΝ ). Νοµίαρκετές βιοµηχαν ίες. Έ χουν δικαίω µα να ζω πως το ερώτηµα πρέπει να τεθεί διαφ οέχουν λόγο γ ια το µέλλον της πόλης µας; Ή ρετικά. Θ έλουµε κερδοφ όρες επιχειρήσεις ας τεθεί κάπω ς διαφορετικά. Για το µέλλον στην περιοχή µας; Οφείλουµε ν α απαντήτης πόλης µας θα αποφασίσει µία τάξη, (πχ σουµε το προφαν ές. Γιατί µόνο κατ' αυτόν η εργ ατική) µια πολιτική άποψη ή το σύν ολο τον τρόπο µπορούν ν α υπάρξουν δωρεές, των κοινωνικών τάξεων και όλων των πολι- περιβαλλοντικά µέτρα, µείω ση της ανεργ ίας, τικών αντιλήψεων. αυξήσεις στους µισθούς. Μ όνο από µία κερ∆εν αναφ έροµαι στο ποιά πρόταση θα γ ίν ει δοφ όρα επιχείρηση µπορεί κάποιος ν α διεκστο τέλος ηγ εµον ική. Αναφέροµαι αποκλει- δικήσει και ν α κερδίσει. στικά και µόνο στο δικαίω µα και υποστηρίζω πως όπω ς ο κάθε πολίτης έχει δικαίω µα ν α 5 . Η επαναφορά της ιδεολογίας χρεοέχει άποψη γ ια την πόλη του (καλή ή κακή) κοπηµένων ιστορικών κοινωνικών µοακριβώ ς το ίδιο δικαίω µα έχουν και οι εταιντέλων στο όνοµα της ταξικής καθαρόρείες µικρότερες ή µεγ αλύτερες. τητας Και αλήθεια, ποιός µπορεί να διαβεβαιώ σει ∆ύο ήταν τα κοινωνικά συστήµατα που στο ότι η γνώµη του βιοµηχαν ικού εργ άτη για όν οµα της ιδεολογ ικής µάχης επί των πολιτιτην πόλη και το µέλλον της θα είν αι υποχρε- κών τους αντιπάλων καλλιέργησαν και επέν ωτικά καλύτερη και πιο χρήσιµη απ' αυτήν δυσαν ιδεολογικά τις διώ ξεις που σχεδίασαν . του οικον οµικά ευκατάστατου ή του αστού;; Η προσπάθεια της απόλυτης επιβολής, της µη αν οχής της άλλης άποψης ή της διαφο2 . Το δικαίωµα στο δικαίωµα ρετικής ταξικής θέσης οδήγησε σε δύο τραΑφού λοιπόν κάποιος έχει το δικαίω µα να γ ικούς ολοκληρωτισµούς. έχει άποψη γ ια την πόλη που δραστηριοποι- Στο όνοµα της υπεράσπισης των συµφερόείται (ταξική, πολιτική, µοντέλου ανάπτυξης) ντων της εργ ατικής τάξης τα πάντα γ ια ποιόν λόγο δεν έχει (και πάλι) το δικαίω - (πολιτισµός, δίκαιο, ανάπτυξη, ιδεολογ ία, µα ν α χρηµατοδοτήσει µια δράση εκπαίδευση) εξυπηρετούν αποκλειστικά και (πολιτιστική, οικολογ ική, σχολική, αθλητική) µόν ο τους προλετάριους και τους εργ άτες. την οποία εγ κρίν ει και µε την οποία συµφω - Μ παίνουν έτσι οι βάσεις για την εγ καθίδρυν εί; Ε ίναι χαρακτηριστικό ότι οι εταιρείες ση του σταλινισµού. χρηµατοδοτούν προαποφασισµέν ες προειΣτο όνοµα του "κοµµουν ιστικού κιν δύν ου" ληµµέν ες εκδηλώ σεις τόσο από τον ∆ήµο τα πιο αντιδραστικά τµήµατα της αστικής όσο και από τους φορείς της πόλης. Και τάξης εγ καθιδρύουν δικτατορικά καθεστώτα βεβαίω ς µόν ον αυτές γ ια τις οποίες προκύκαι προσαρµόζουν (πολιτισµό, δίκαιο, αν άπτει κοιν ός τόπος (κόστους και διαδικασίας). πτυξη, ιδεολογ ία, εκπαίδευση) στα δικά τους πλαίσια. Και ενώ οι δύο ιδεολογ ίες ξεκιν ούν 3 . Η "ταξική θέση" από διαφ ορετικές αφ ετηρίες εν τούτοις καΗ "ταξική θέση" της άρνησης των δωρεών ή ταλήγουν στην δηµιουργ ία αν ελεύθερων διαφ ορετικά αποµόνω ση του "ταξικού αντι- δικτατορικών καθεστώτων, στο όν οµα της πάλου" δεν υιοθετείται από αντίστοιχους αν τιµετώ πισης της ταξικής διαφοροποίησης εργ ατικούς φορείς (ΓΣΣΕ , εργατικά σω µατεί- και της υπεράσπισης της ταξικής καθαρότηα). Γιατί κατ' αυτόν τον τρόπο θα ήταν σαν τας. να υπον οµεύουν την ίδια τη χρησιµότητά Η λογ ική τους ξεκιν ά από το ότι αντίπαλος τους. Γιατί τα σω µατεία βρίσκον ται ή τουλά- πάντα και συν εχώ ς επεξεργ άζεται καταχθόχιστον οφείλουν ν α βρίσκονται σε συν εχή ν ια σχέδια γ ια ν α ανατρέψει την "ιδανική διαβούλευση µε τον εργοδότη. κοινωνία". Κοινωνία χω ρίς αντιθέσεις απαλΟι δίαυλοι επικοινωνίας παρά τις ταξικές λαγ µέν η από "εµπόδια" που σχεδιάζουν αµδιαφ ορές (εργ άτης - εργοδότης) δεν κλείφότερες οι ιδεολογ ίες. Π άντα υπάρχει κάνουν ποτέ. Ο ύτε µετά από πολύν εκρα ατυποιος πολιτικός Εφ ιάλτης και πάντα λάµβανε χήµατα ούτε µετά από περιβαλλοντικά. Και την τιµωρία που του άρµοζε ο

Θέλουµε λοιπόν, να ενηµερώσουµε τα σωµατεία ∆ύναµης του ΕΚΕΕΚΕ∆Α, αλλά και όλους τους εργαζόµενους και συνταξιούχους της ευρύτερης περιοχής µας, µας, ότι η 1η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί από τις 12 Ιουλίου έως τις 17 Ιουλίου στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Χαλκιδικής. Η διαµονή θα γίνει στο ξενοδοχείο Athorama Hotel (Α΄ ( Α΄ Κατηγορίας). Η εκδροµή θα είναι 6ηµερη µε 5 διανυκτερεύσεις, µε αναχώρηση στις 12 Ιουλίου. Η τιµή συµµετοχής είναι 150 ευρώ κατ΄ άτοµο ή 300 ευρώ το ζευγάρι σε δίκλινο. Το εκδροµικό πακέτο περιλαµβάνει οδική µεταφορά ΑθήναΑθήνα - Χαλκιδική, καθώς και εκδροµές µε το γύρω της Κασσάνδρας, επίσκεψη στην Ουρανούπολη και στην Ιερισσό. Επίσης, υπάρχει ξε νοδοχειακή κάλυψη 5 διανυκτερεύσεων µε πλήρες πρωινό µπουφέ και γεύµα. γεύµα Παιδιά έως πέντε (5) (5) ετών µε δωρεάν διαµονή στο δίκλινο, παιδιά από πέντε(5) έως δώδεκα (12) ετών µε 30% έκπτωση από την αρχική τιµή του δίκλινου δωµατίου. Για τον καλύτερο προγραµµατισµό και σχεδιασµό της εκδροµής στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής οι εγγραφές θα πραγµατοποιούνται στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, µε αυστηρή προτεραιότητα αυτή των 50 ατόµων, µε καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφής την 14η 14η Ιουνίου ηµέρα Παρασκευή. Σε κάθε εγγραφή θα προκαταβάλλεται το 50% της συµµετοχής του ατόµου. Η αποπληρωµή του οικονοµικού πακέτου θα γίνει στις 5 Ιουλίου. Ιουλίου

Για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραµµατεία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας στο τηλ. 210 5546321 και 2105546237.

Για την πραγµατοποίηση κάθε εκδροµής ξεχωριστά είναι απαραίτητη η κάλυψη και των 50 ατόµων υποχρεωτικά. Για την ∆ιοίκηση Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΗΣ

«

Το ∆.Σ. του Οµίλου Ολυµπιακών Αθληµάτων Φυλής «ΦΕΡΕΝ ΙΚΗ», σας καλεί στην καθιερωµένη ετήσια «ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ», που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013,στις 18.00µµ, στο Κλειστό Γυµναστήριο ∆ροσούπολης , οδός Σοφίας Πουµπουρίδου (δίπλα στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας στη ∆ροσούπολη)». ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΜΑΡΙΑ

(ασυγ χώ ρητος) ταξικός του δισταγµός.Και οι δύο λογ ικές που καµώνονταν πως κατείχαν τη µον αδική αλήθεια δεν αν αγνώριζαν το παραµικρό δίκαιο στην "αντίπαλη" ιδεολογία. Απεργ άζονταν µόν ο τρόπους γ ια την εξόντωσή της. Γι αυτό και συν έπιπταν στην πλήρη αποµόνωση κάθε διαφ ορετικής άποψης και στην καταδίκη κάθε ν έας ιδέας. ∆ια του προσω πικού και κατόπιν διά του πραγ µατικού "λιθοβολισµού" Γι αυτές τις αντιλήψεις δεν υπήρχαν , δεν διανοούνταν ότι µπορούσαν

να υπάρξουν διαφ ορετικές ιδέες απ' αυτές που οι ίδιοι πρέσβευαν . Γι' αυτό και κατά την ταπεινή µου άποψη το πρόβληµα δεν έγ κειται στις χορηγ ίες. Αλλά στον τρόπο αν τιµετώ πισης των δηµοτικών προβληµάτων, τον ουσιαστικό διάλογ ο, τον σεβασµό της αντίθετης άποψης, τη σεµν ότητα στην πολιτική πράξη. Εν τέλει στον καθορισµό του τι είν αι συντηρητικό και τι προοδευτικό.» Γ ιώργος Τσουκαλάς ∆ήµαρχ ος Ελευσίνας


14

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1904)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελευσίνα ισόγειο κατάστηµα 150 τ.µ. καινούργιο σε κεντρικό δρόµο της πόλης, σε τιµή ευκαιρίας 105.000 ευρώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545017 και 6938001680 ( 1305)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων).Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (5.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 90 τ.µ. στο Καµατερό, κατασκευή 2002, στον 1ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, τέντες, τρία υ̟νοδωµάτια, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο τηλ. 6937422840 (2004) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ θέση ΝΕΡΑΚΙ ε̟ί της Π. Εθνικής Οδού Αθηνών –Κορίνθου (28ης Οκτωβρίου 92) οικό̟εδο µ̟ροστά στη θάλασσα 1000 τ.µ. εντός σχεδίου µε κτίσµα 70 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939345856 (0705) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 77 τ.µ. τριάρι, ̟ρώτου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, ̟λήρως ανακαινισµένο, ε̟ί της οδού Αβέρωφ 4 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545963 και 6936939082 (1504)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2αρι, αυτόνοµο στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κουγιουµτζόγλου 28 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-5548751 και 6934422033 (0504)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. κεντρικό στην Ελευσίνα, κατάλληλο και για ε̟αγγελµατική στέγη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6945550072 και 693738768 (23.4)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Νέα Πέραµο, Νεράκι ̟αραθαλάσσιο ισόγειο διαµέρισµα ̟λήρως ανακαινισµ ένο (2011 ) µε κή̟ο και υ̟αίθριο ̟άρκινγκ 100 τ.µ. και 30 τ.µ. βεράντα, 3 υ/δ, 2 µ̟άνια, σύγχρονη εντοιχισµένη κουζίνα εξο̟λισµένη µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, 3 κλιµατιστικά και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 550 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939668944 και 6942777976 (0205)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στη ν ̟εριοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέΖΗΤΩ ο̟οιαδή̟οτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο φωνο 6972380335 (30.05) 6957365313 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, καθιστικό. Με ̟άρκινγκ και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες τηλ. 6983733668. (1004)

(0306)

Για µικρές αγγελίες ε̟ικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5543682

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη 12 Ιουνίου + ΑΠΟ∆ΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Ονουφρίου οσ. Π έτρου του εν Αθω

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 210-5546444 Μ ΕΓΑΡΑ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΘΝΙ∆ΩΝ 7 2296021330 ΜΑΝ∆ΡΑ

Αναγγελία Τέλεσης Γάµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Το ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ των Μεγάρων

Ο Ρίζος Παναγιώτης του Γεωργίου και της Βασιλικής το γένος Σγούρδα που γεννήθηκε στην Λιβάδια και κατοικεί στο Κάστρο Θηβών και η Ντουµπάρλα Ιωάννα του Παντελή και της Κωνσταντίνας το γένος Τ σορβά που γεννήθηκε στην Μαγούλα και κατοικεί στην Μαγούλα θα παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο Ορχοµένου Βοιωτίας.

«Τ ο ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ υπάρχει και στην ΕΝΟΡΙΑ µας, όπου οι Ενορίτες καλούµεθα να αφήνουµε τρόφιµα για την ενίσχυσι των οικογενειών των Μεγάρων, που δυσκολεύονται και υποφέρουν εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσεως και ενισχύονται µε τρόφιµα από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ της Ιεράς Μητροπόλεώς µας. Γι αυτό κάνουµε γνωστό ότι κατά τον µήνα Ιούνιο: Την Κυριακή 16 Ιουνίου µαζεύουµε ΓΑΛΑ Την Κυριακή 23 Ιουνίου µαζεύουµε ΑΛΕΥΡΙ

Την Κυριακή 30 Ιουνίου µαζεύουµε ΑΛΑΤΙ Την κρίσι, που η Πατρίδα µας και η Κοινωνία µας περνά, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε, αρκεί να βρεθούµε αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους µας, που περνούν δύσκολα, κάνοντας πράξι την εντολή του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου µας να αγαπάµε και να φροντίζουµε τους πλησίον µας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Αθήνα, 11/ 6/2013 Aρ. Πρωτ.: 114481 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/ Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη ∆/νση Περιβάλλοντος η µε αρ. πρωτ. 19232/12//23-5-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής µε Α∆Α : ΒΕΝ87Λ7-ΡΦΚ Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφω νίας της εταιρείας VODAFONE A. E.E. T. µε κωδικό θέσης ‘’1001759ΕΘΝΙΚ Η Ο∆ΟΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ’’, επί κτιρίου, στην οδό ∆ιγενή Ακρίτα 5 στο ∆ήµο Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στη ∆/νση Περιβάλλοντος (Πολυτε χνείου 4, Αθήνα). Κατά της α νωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµέ νης ∆ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010). Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π. Σ. ΑΤΤ ΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΡΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 8 210-5541344 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΑΝΑ∆Ο ΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 1.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠ ΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 2.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.


15

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

Τίµησε τους εργάτες της ανθρωπιάς και της ψυχής στην Ελευσίνα Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

∆εκάδες άνθρωποι εδώ και 40 χρόνια προσέφεραν και προσφέρουν καθηµερινά στην µεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου να προσφέρει κάθε µέρα ένα ζεστό πιάτο φαγητό και ένα καρβέλι ψωµί σε όσους δεν έχουν. Στρατεύθηκαν στην προσπάθεια µε ανιδιοτέλεια, αγάπη στον πλησίον και αγώνα για τα µεγαλεία της ψυχής τους….

εν είναι συσσίτια τα οποία ήρθαν τα δύο τελευταία χρόνια σε λειτουργία λόγω κρίσης. Έ χουν βιώσει µια πορεία σαράντα χρόνων, σε µια πόλη σαν την Ελευσίνα που οι κάτοικοι της έχουν δοκιµάσει διαχρονικά την φτώχεια και την ανέχ εια. Τα συσσίτια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας, αποτελούν µια κυψέλη αγάπης για τον πλησίον που έχει ανάγκη εδώ και πολλές δεκαετίες. Αποτελούν µια ζωντανή επιβεβαίωση στην πράξη της εντολής του Ι. Χριστού «αγαπάτε αλλήλους». Αποτελεί ένα από τα παραδείγµατα προς µίµηση που εφαρµόζονται στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην περιοχή µας, µε την αρωγή πιστών Χριστιανών που επιθυµούν να προσφέρουν ανιδιοτελώς και µε όλη τους την αγάπη τις υπηρεσίες τους. Για τον άνθρωπο, τον πλησίον τους, και την αγαλλίαση της ψυχής τους. Είναι µεγάλη η χαρά αυτής της προσφοράς προς τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους που η ψυχή είναι εκείνη που προέχει να ευφραίνεται, και που δεν αποτελεί σκοπό ζωής ο πλουτισµός, το κέρδος, τα άµετρα υλικά αγαθά και η κατασπάραξη του πλησίον σε θυσία προς τον βωµό της ασυγκράτητης φιλαργυρίας… Η Εκκλησία του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, αποτελεί τον άξονα της προσφοράς των συσσιτίων στην Ελευσίνα. Ο ι άνθρωποι που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους καθηµερινά χωρίς υλικό αλλά µόνο πνευµατικό κέρδος, είναι οι κινητήρες που συνθέτουν την «ψυχή» της προσφοράς προς τον πλησίον. Από το ρόλο της προσφοράς µε στήριξη σε καθηµερινή βάση των συσσιτίων (µαγείρεµα, τέσσερις δεκαετίες πέρασαν πολλοί φύγει για το «µεγάλο ταξίδι», του-

διανοµή, τακτοποίηση, οργάνωση) εδώ και άνθρωποι, ορισµένοι από τους οποίους έχουν λάχ ιστον έχοντας ως «προίκα» ότι προσπάθησαν να κάνουν ό,τι καλύτερο µπορούν. Η εν ζωή συνεχίζουν το αγαθό και εξαιρετικό αυτό έργο στην Ελευσίνα µε την επιµέλεια του Ι.Ν. Αγίου Γ εωργίου. Ο ∆ήµος Ελευσίνας πήρε την σηµαντική πρωτοβουλία της βράβευσής τους, κάτι που πραγµατικά ήταν αναγκαίο για τους προσφέροντες µε αγάπη και διαρκώς στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Ο ∆ήµος Ελευσίνας µε δελτίο του αναφέρει για την τιµητική εκδήλωση: «Την προσφορά 40 χρόνων προς τον συνάθρωπο των εθελοντών των συσσιτίων του Αγίου Γεωργίου, τίµησε ο ∆ήµος Ελευσίνας το βράδυ της Πέµπτης 6 Ιουνίου 2013. Τιµή για την καθηµερινή, ακάµατη προσπάθεια δεκάδων ανθρώπων που προσπαθούν να δώσουν στους ανήµπορους συµπολίτες µας ένα πιάτο ζεστό φαγητό. "Στα τόσα χρόν ια που βρίσκοµαι σ' αυτή την συντροφιά, νοιώθω σήµερα να τιµώνται µαζί µε µας, τόσοι άνθρωποι που προσέφεραν και έφυγαν από κοντά µας ή βρίσκονται ανήµποροι στο κρεβάτι" ανέφερε στην παρέµβασή της µια βετεράνος των συσσιτίων που βρέθηκε εκεί από τα πρώτα βήµατα της προσπάθειας. Έλειπαν κάποιοι, αλλά ήταν εκεί πολλοί από τους "παλιούς" όπως και πολλοί νέοι που µπήκαν στον "αγώνα" για να µην σβήσει αυτή η προσπάθεια. Η λιτή εκδήλωση προκάλεσε συγκίνηση σε όλους τους παρευρισκόµενους και ιδιαίτερα στους ανθρώπους αυτούς που τόσα χ ρόνια προσφέρουν "χωρίς να γνωρίζει η δεξιά σου τι ποιεί η αριστερά σου", χωρίς να περιµένουν ανταπόδοση. "Κάνουµε αυτή την εκδήλωση για να τιµήσουµε τους εθελοντές των συσσιτίων του Αγίου Γεωργίου γιατί η τιµή είναι δική µας, εσείς µας τιµάτε" τόνισε στη σύντοµη οµιλία του ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς. Τα βραβεία ήταν και αυτά λιτά και συµβολικά, ένα δίπλωµα και ένα λουλούδι».


16

Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2013

ΑΓΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ:

Συµµετοχή 24 νεαρών

Κτήµα Φιλιππικόν

αθλητών σε Προπονητική Ηµερίδα

Ο

Σύλλογος ΑΓΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ TAEKWONDO έλαβε µέρος στις 26.5. στην 1η Προπονητική Ηµερίδα «ΚΟΡΟΙΒΟΣ Ο ΗΛΕΙΟΣ» ΗΛΕΙΟΣ» Αγωνιστικών και Τεχνικών ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ( WTF).Η WTF).Η ηµερίδα διεξήχθη στο Κλειστό ∆ηµοτικό Καµατερού. Ο Σύλλογος είχε συµµετοχή µε αποστολή 24 αθλητών και αθλητριών µε χρονολογία γέννησης 20012001- 2007. Σύµφωνα µε το Σύλλογο, οι αθλητές και οι αθλήτριες του αγωνιστικού ήταν: ΡΗΓΑΚΗ ΕΜΙΡΟΥΛΑ, γεν. 2001 κιλά 55 ΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ γεν. 2001 κιλά 63 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣ. γεν. 2002 κιλά 51 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΓΝΗ γεν.2002 κιλά 50 ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ γεν. 2005 κιλά 48 ΣΥΜΠΑΡ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΑ γεν. 2006 κιλά 25 ΜΠΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ γεν. 2004 κιλά 25 ΜΠΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ γεν. 2004 κιλά 25 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓ. γεν. 2004 κιλά 35 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ γεν. 2004 κιλά 30 ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΙΑ γεν. 2004 κιλά 40 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ γεν. 2003 κιλά 28 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ γεν. 2004 κιλά 25 ΚΑΣΙΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ γεν. 2005 κιλά 27 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ γεν. 2005 κιλά 29 ΙΝΤΖΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ γεν. 2006 κιλά 35 ARNALD VELIJE γεν. 2006 κιλά 32 ΡΟΜΠΟΛΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ γεν. 2006 κιλά 30 ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ γεν. 2007 κιλά 25 ΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ γεν. 2007 κιλά 25 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ γεν. 2007 κιλά 28 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ γεν. 2006 κιλά 28 ΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ γεν. 2005 κιλά 32 και η αθλήτρια µας ΣΙΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ έλαβε συµµετοχή στο Τεχνικό µέρος ΠΟΥΜΣΕ. Όπως τονίζει η Πρόεδρος του ΑΓΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ κυρία Αυγέρη: Αυγέρη «Ο σκοπός της διοργάνωσης ήταν η απόκτηση της αγωνιστικής εµπειρίας των αθλητών και αθλητριών καθώς και η χαρά της συµµετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις. Παρόλο που το καλοκαίρι ήρθε για τα καλά ο Σύλλογος συνεχίζει τις δραστηριότητες του µε καθολική συµµετοχή των αθλητών και αθλητριών». αθλητριών».

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα ;ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,

ΚΤΕΟ ΓΙΑ ∆ΙΤΡΟΧΑ

Epikairothta 20130612  
Epikairothta 20130612