Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

Σ ε λίδα

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4107

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜ ΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ:

5

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ, ∆ΙΑΝΟΜΗ ΦΥΤΩΝ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ Δυναμικό παρόν στ ους καθαρισμούς χώρων από Σύλλογ ο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, «Σ φαιρική Αντιληπτ ικότ ητα», εργαζόμενους β ιομηχανιών και συν εργ είων τ ου Δήμου

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ»

Σελίδα 3

3,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΧΑΝΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝ… ...δεν αποδείξει στην αρμόδια αρχή της Περιφέρειας ΠΕΠ ΕΣΠΑ ότι θα μπορέσει άμεσα να απορροφήσει τα κονδύλια για κατασκευή του έργου του νέου υπερσύγχρονου Παιδικού Σταθμού στα Άνω Λιόσια

Χιλιάδες κάτοικοι

Σε άλλο σηµείο της Νέας Περάµου

Θα µεταφερθεί παρεκκλήσι υποδέχθηκαν τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών

κ.κ. Κύριλλο στις Αχαρνές

α ∆ιαβάστε σελί

11

Τι υποστηρίζει η διοίκ ηση του Δήμου Μεγαρέων, σχετ ικά με την κατ ά πλειοψ ηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θεωρεί απολύτως νόμιμη

Σελίδα 8

«Το αλλεργικό

παιδί

Σελίδα 9.

στο σχολείο»

Και νέα ηµερίδα από τ ην Αντι περι φέρει α αυτ ή την φορά στην Κινέτα Μεγάρ ων

Στο «τραπέζι» πακέτο προτάσεων για Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας και ΕΟΠΥΥ Ελευσίνας

Σελίδα 9

Την Δευτέρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας

7 ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΚΑΙ 2 Η ΜΕ∆Α Π ΟΙ…

ΣΥΛΛΗΨΗ 9 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Αποφασίζουν

ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ

18ΧΡΟΝΟ

για αναθεώρηση

του Γενικού Πολεοδοµικού σε Ελευσίνα και Μαγούλα

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΒΛΥΧΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Σελίδα 10

Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την Τρίτη

Σύµφωνα µε την ΓΑ∆Α µαζί Σελ. 12 µε άλλους πυροβόλησε κατά αστυνοµικών στις 21 Μαΐου κατά την διάρκεια διενέργειας ελέγχων


2

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΠΕΠ (ΕΣΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ «ΚΟΛΛΗΣΕΙ»!

Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός: «Στο επόµενο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υπάρξει δραµατική µείωση των πόρων και δεν προβλέπεται χρηµατοδότηση υποδοµών για την Περιφ έρεια Αττικής. Είναι η τελευταία ευκαιρία και πρέπει να την αξιοποιήσουµε πλ ή ρω ς…»

Π

ραγµατοποιήθηκε πρόσφατα από την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Γ. Σγουρό ο απολογισµό ς του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ γράµµατος Αττικής 2007 έως 2013. Ο Γ. Σγου ρός έκανε σαφές ότι: «Θα επενταχθούν όσα έργα έχουν κολλήσει για να µην χαθούν πόροι. Μέχρι ρι τέλος του 2015 ο τελικός µας στόχος είναι να µη χάσουµε ούτε ένα Ευρώ, δηλαδή οι εντάξεις, οι συµβάσεις και οι πληρωµές πρέπει να φτάσουν τα 2,8 δισεκατοµµύρια Ευρώ αντίστοιχα Για να πετύχουµε το στόχο αυτό πρέπει να τρέξουν ΤΩΡΑ οι εντάξεις, οι συµβάσεις και οι πληρωµές – Νοσοκοµεία, ∆ήµοι και Υπουργεία έχουν καθυστερήσει Ειδικά, στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία, είναι τραγικό να χάνονται πόροι που τους έχει απόλυτη ανάγκη η χώρα µας Στο επόµενο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υπάρξει δραµατική µείωση των πόρων και δεν προβλέπεται χρηµατοδότηση υποδοµών για την Περιφέρεια Αττικής. Είναι η τελευταία ευκαιρία και πρέπει να την αξιοποιήσουµε στο µέγιστο βαθµό.» Τα έργα που έχουν εγκριθεί από το ΠΕΠ ΕΣΠΑ Αττικής στην περιοχή ∆υτικής Αττικής, Αττικής θα πρέπει να «τρέξουν» µε εντατικές διαδικασίες ώστε να µην βγουν εκτός εγκρίσεως και χαθεί η κατασκευή τους.. Στο «κόκκινο» κόκκινο» βρίσκεται το έργο της κατασκευής του Παιδικού Σταθµού ∆ήµου Φυλής στην περιοχή πόλης των Ανω Λιοσίων. ΑΝ δεν γίνει κάτι εγκαίρως το έργο θα απενταχθεί και θα χαθεί οριστικά.

Βασικά στοιχεία περί ΠΕΠ και ροής χρηµατοδότησης Σύµφωνα µε την Περιφέρεια Αττικής τα βασικά

στοιχεία για το ΠΕΠ ΕΣΠΑ συνοψίζονται ως εξής: Απολο γισµός ∆ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής 20072007 -2013 (ΠΕΠ (ΠΕΠ Αττικής) - Απρίλιος 2013: Πληρωµές ύψους 10.405.642 €, που αφορούν σε έργα αρµοδιότητας διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής και της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής της Αρχής. Απολογισµός ∆ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής 2007-2013 (ΠΕΠ Αττικής) - Ιούλιος 2011 Απρίλιος 2013: Ένταξη 125 νέων έργων, προϋπολογισµού 545,5 εκ. € Υπογραφή Συµβάσεων σε 116 ενταγµένα έργα, έργα προϋπολογισµού 267,2 εκ. € Πληρωµές ύψους 247,5 εκ. €, δηλαδή κατά µέσο όρο 11,25 εκ. €/µήνα. €/µήνα.

που αφορούν: στην αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής, σε κοινωνικές υποδοµές που αποσκοπούν στη στήριξη των πολιτών εν µέσω οικονοµικής κρίσης, µε έµφαση στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς,

στην αναβάθµιση ερευνητικών υποδοµών. Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου του 2011, έχουν υπογραφεί οι Συµβάσεις 116 ενταγµένων έργων, προϋπολογισµού 267,2 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγµατοποιηθεί και καταχωρηθεί δαπάνες

Αγώνα δρόµου πρέπει να τρέξουν οι ∆ήµοι της ∆υτικής Αττικής προκειµένου να µπορέσουν να εντάξουν και να κάνουν συµβάσεις για έργα υποδοµής µέσω ΠΕΠ ΕΣΠΑ. Τα περιθώρια δυνατοτήτων, όσον αφορά τον χρόνο έχουν µειωθεί και πλέον είναι θέµα καλών χειρισµών αν θα πετύχουν αποτέλεσµα.

σε υποδοµές εκπαίδευσης και υγείας, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των υγρών αποβλήτων της Αττικής και της ύδρευσης περιοχών, όπως τα Μέγαρα, η Αίγινα, το Αγκίστρι, στην κατασκευή οδικών Σύµφωνα µε την Περιφέ- αξόνων περιφερειακής και ρεια Αττικής: «Τον Απρί- υπερτοπικής εµβέλειας, λιο του 2013 πραγµατοσε στοχευµένες αναπλάποιήθηκαν και καταχωρή- σεις κυρίως στο κέντρο θηκαν στο Ολοκληρωµένο της Αθήνας, Πληροφοριακό Σύστηµα σε λιµενικές υποδοµές στο (ΟΠΣ) συνολικές πληρω- λιµάνι του Πειραιά, µές ύψους 10.405.642 στην αποκατάσταση των ευρώ. τελευταίων χώρων ανεξέOι πληρωµές αφορούν σε λεγκτης διάθεσης απορέργα, µεταξύ των οποίων ριµµάτων (ΧΑ∆Α) στην είναι έργα υποδοµών, Αττική, ύδρευσης και αντιπληµµυρικής προστασίας, βελτιώσεις των οδικών υποδοµών, σχολική στέγη, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, κέντρα ψυχικής υγείας, σχολικά κτήρια, υποδοµές εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και άλλα έργα κοινωνικής ανάπτυξης. Συνολικά και για το χρονικό διάστηµα από 01.07.2011, όταν η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής έως 31.03.2013, εντάχθηκαν µε υπογραφή του Περιφερειάρχη στο ΠΕΠ Αττικής 125 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισµού 545,5 εκ. ευρώ. Πρόκειται για ώριµα έργα

συνολικού ποσού 247,5 εκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή κατά µέσο όρο 11,25 εκατοµµύρια ευρώ το µήνα. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Όπως τόνισα και σε συνάντηση µε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Κυρ. Βιρβιδάκη, όσα έργα δεν παρουσιάζουν κάποια πρόοδο θα απενταχθούν, ώστε να µην χαθούν οι πόροι και άρα άλλα έργα. Μόνο από το ΠΕΠ Αττικής υπάρχουν 2,8 δισεκατοµµύρια Ευρώ για σηµαντικά έργα, γι’ αυτό και

καλούµε συνεχώς τους ∆ήµους, τα Νοσοκοµεία και τα Υπουργεία να προχωρήσουν τις µελέτες και να απορροφήσουν τα χρήµατα αυτά. Στόχος µας είναι να µη χάσουµε ούτε ένα Ευρώ. Ειδικά, στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία, είναι τραγικό να αφήνουµε να χάνονται πόροι, µπλοκάροντας οι ίδιοι το σύστηµα, δηµιουργώντας πρόσθετη γραφειοκρατία, µε αποτέλεσµα να στερούµε πολύτιµες ανάσες από µια οικονοµία και µια κοινωνία που πασχίζουν για λίγο οξυγόνο. Η Ελλάδα θα πρέπει µέχρι το τέλος Ιουνίου να έχει υποβάλει το αρχικό σχέδιο του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 20142014 -2020 και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στην Ένωση για µία πρώτη διαβούλευση. Τονίζω για άλλη µια φορά ότι στο επόµενο ΕΣΠΑ (2014-2020) θα υπάρξει δραµατική µείωση των πόρων και δεν προβλέπεται χρηµατοδότηση υποδοµών για την Περιφέρεια Αττικής. Είναι η τελευταία ευκαιρία για την Αττική την οποία πρέπει να αξιοποιήσουµε στο µέγιστο βαθµό». βαθµό».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Μασούρης Σπύρος Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682

∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ»

3,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΧΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝ… ...δεν αποδείξει στην αρμόδια αρχή της Περιφέρειας ΠΕΠ ΕΣΠΑ ότι θα μπορέσει άμεσα να απορροφήσει τα κονδύλια για κατασκευή του έργου του νέου υπερσύγχρονου Παιδικού Σταθμού στα Άνω Λιόσια

Κ

αι νέα αυστηρή προειδοποίηση, προειδοποίηση έκανε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, σε φορείς υλο ποίησης έργων όπως ∆ήµου ς και ∆ιοικήσεις Νοσοκοµείων, Νοσοκοµείων καθιστώντας ξεκάθαρο ότι τα έργα τους θα απενταχθούν άµεσα από το ΠΕΠ Αττικής, Αττικής σε περίπτωση που τις επόµενες ηµέρες δεν αποδείξουν ότι υπάρχει πρόοδος και ότι τα έργα θα προχωρήσουν άµεσα σε κατασκευή και απορρό φηση πόρων. Μεταξύ των έργων που τις επόµενες µέρες κινδυνεύουν να βγουν εκτός ΕΣΠΑ ο Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Φυλής (Άνω Λιό-

σια) που έχει σύµβαση αλλά δεν έχει απορροφήσει µέχρι στιγµής κονδύλια, σύµφωνα µε την Περιφέρεια, για την κατασκευή του έργου. Αν ο ∆ήµος Φυλής δεν κινηθεί άµεσα, άµεσα το έργο κατασκευής του κτιρίου και γενικής υποδοµής θα χαθεί οριστικά. Μιλάµε για ένα τεράστιο έργο ύψους 3,1 εκατοµµυρίων Ευρώ. Αν χαθεί το κονδύλι από ΠΕΠ ΕΣΠΑ, ο ∆ήµο ς είναι αδύνατο να κατορθώσει να κάνει ανάλο γο έργο τα επόµενα χρόνια, χρόνια για έναν τοµέα ιδιαίτερα σηµαντικό όπως η κοινωνική µέριµνα για τα παιδιά των εργαζοµένων.

Πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Αττικής προχώρησε στην απένταξη του έργου ανάπλασης των πλατειών Αγίου Παντελεήµο να και Αττικής, κής προϋπολογισµού 8 ΕκατοµµυΟ Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός έστειλε «τελεσίγραφο» στ ον Δήμαρχο Φυλ ής ρίων Ευρώ, Ευρώ γιατί εµφάνιΔημήτρη Μπουραίμη (δεξιά) κάνοντάς του σαφές ότι αν δεν αποδείξει τις επόμενες ζε α ναιτιολόγητη καθυμέρες ότι το έργο μπορεί να απορροφ ήσει άμεσα κονδύλια κατασκευής του, θα αστέρηση στη δηµοπράτηπενταχθεί οριστικά από το ΠΕΠ, με ζημιά 3,1 εκατομμυρίων ευρώ για τον Δήμο! σή του επί 18 µήνες. Σύµφωνα µε την Περιφέρεια: «Αµεσο κίνδυνο καθυστερούν να συµβασι- απεντάξεις, οι οποίες αζου ν: απένταξης αντιµετωπίσειρά έργων παιδικών οποιηθούν και να πραγ- φορούν σε παιδικούς σταθµών που για πλέον µατοποιήσουν πληρωµές σταθµούς, σε εξοπλισµό των 2,5 ετών από την και απορρόφηση. Τέτοια νοσοκοµείων της Αττικής ένταξή τους δεν έχουν έργα είναι: και σε προµήθεια ασθενοσύµβαση, όπως οι παιδι- η προ µήθεια 30 ασθενο- φόρων του ΕΚΑΒ. Τα κοί σταθµοί στο Μαρκόφόρων και δεκαπέντε κι- χρήµατα δεν πρέπει να πουλο Μεσογαίας και νητών µονάδων από το χαθούν και δεν θα αφήστον Κουβαρά του ∆ήµου ΕΚΑΒ, προϋπολο γισµού σουµε να χαθούν. Σαρωνικού, συνολικού 3,6 εκατ. Ευρώ, προϋπολογισµού 3,6 Εκα- η προ µήθεια συστηµάτων Στη θέση όσων έργων ατοµµυρίων Ευρώ, ψηφιακής απεικόνισης πεντάσσονται θα µπαίέργα που, ενώ εντάχθηστο Νοσοκοµείο «Λαϊκό», Λαϊκό», νου ν ώριµα έργα που πεκαν το 2010 και έχουν προϋπολο γισµού 1,2 Εκα- ριµένουν εδώ και µήνες σύµβαση, δεν εµφανίζουν τοµµυρίων Ευρώ.» να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ Ευρώ.» καµία απορρόφηση τρία και που αφορούν στην χρόνια µετά την ένταξή Ο Γ. Σγουρός αντιπληµµυρική θωράκιτους στο ΠΕΠ, όπως ο ση, σε έργα οδοποιίας, παιδικός σταθµός στα Ο Περιφερειάρχης Αττι- αναπλάσεις και σε παιδιΆνω Λιόσια του ∆ήµου κής, Γιάννης Σγουρός, κούς σταθµούς. Από τον Φυλής, προϋπο λογισµού δήλωσε σχετικά: «Όπως προηγούµενο Νοέµβριο 3,1 εκατοµµυρίων Ευρώ. απεντάχθηκε το έργο της έχω προειδοποιήσει τους Παράλληλα, τον ίδιο κίν- ανάπλασης στον Άγιο φορείς υλοποίησης για δυνο απένταξης αντιµεΠαντελεήµονα, έτσι είµα- τις απεντάξεις. Κανείς τωπίζουν έργα εξοπλιστε αναγκασµένοι να προ- δεν µπορεί να επικαλεσµών νοσοκοµείων που χωρήσουµε και σε άλλες στεί άγνοια». άγνοια ».

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr


4

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013


5

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ, ∆ΙΑΝΟΜΗ ΦΥΤΩΝ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ Δυναμικό παρόν στους καθαρισμούς χώρων από Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, «Σφαιρική Αντιληπτικότητα», εργαζόμενους βιομηχανιών και συνεργείων του Δήμου

Σ

ειρά δράσεων και εκδηλώσεων στο πνεύµα της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος έγιναν στην πό λη της Ελευσίνας στις 5 Ιουνίου από τον ∆ήµο αλλά και τοπικούς φορείς. Να σηµειώσουµε ότι οι δραστηριότητες του ∆ήµου ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί µε τον καθιερωµένο πια κάθε χρόνο τέτοια ηµέρα - καθαρισµό σηµαντικών σηµείων της πό λης. λης Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου: «Με τη συµµετοχή συνεργείων από τις επιχειρήσεις ΤΙΤΑΝ, ΕΛΠΕ, Χαλυβουργική, µε τη βοήθεια των εθελοντών από Σύλλο γο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου και της Σφαιρικής Αντιληπτικότητας, Αντιληπτικότητας αλλά και των συνεργείων του ∆ήµου , καθαρίστηκαν από τα ξερά χόρτα: µεγάλο τµήµα του Αρχαιολογικού χώρου, τα πρανή της εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου και τµήµα του σιδηροδρο µικού σταθµού. (Ο καθαρισµός του αρχαιολογικού χώρου θα συνεχιστεί και τις επόµενες ηµέρες µέχρι την ολοκλήρωσή του).» Ακόµη στις 5 Ιουνίου το απόγευµα στην Κεντρική Πλατεία Ηρώων Ελευσίνας και στον χώρο µπροστά από το ∆ηµαρχείο µοιράστηκαν 2.000 φυτά στους δηµότες για τον καλλωπισµό των κήπων τους. Να τονίσουµε ότι τα φυτά ήταν προσφορά από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ. Και σε αυτή την εκδήλωση

Καθαρισμός Αρχαιολογικού Χώρου

Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου καθαρίζει τον Αρχαιολογικό

σηµαντική ήταν η παρουσία και η βοήθεια των εθελοντών Θριασίου Πεδίου. Ακόµη σύµφωνα µε το Γ. Τύπου του ∆ήµου Ελευσίνας: «Στη συνέχεια στην προβλήτα στην δυτική πλευρά του λιµανιού (πρώην προβλήτα Αµερικάνικης βάσης) πραγµατοποιήθηκε η συγκέντρωση της Επιτροπής Πριβάλλοντος του ∆ήµου. ∆ήµου Στόχος της συγκέντρωσης η ε νηµέρωση των πολιτών για τη δραστηριότητα και διερεύνηση των προ βληµάτων της παράκτιας ζώνης, ζώνης όπως τα διαπίστωσαν στην περιοδεία τους τα µέλη της Επιτροπής και η διεκδίκησης του αιτήµατος να αποδοθεί επιτέλους στο λαό της πό λης το κοµµάτι αυτό της παράκτιας ζώνης, που τώρα δεσµεύεται από τον ελλιµενισµό πλοίων που τροφοδοτούν µε καύσιµα άλλα πλοία.

Αίτημα για απόδοση της παραλιακής ζώνης Ελευσίνας σε πανό

Δίπλα (δεξιά) ο Δήμαρχος Στη συγκέντρωση µίληΓιώργος Τσουκαλάς με σαν ο ∆ήµαρχος Γιώργος συνεργείο καθαρισμού Τσουκαλάς και τα µέλη της Επιτροπής Περιβάλ- αποτελούμενο από εργαζόμενους εταιρειών της περιοχής. λο ντος (Γαβριήλ Καµπάνης, Γιώργο ς Κοντούλης, Παναγιώτης Λινάρδο ς, Ταξιάρχης Φαρµάκης, Νίκος Ψούνης, Γρηγό ρης Κοροπούλης). Κοροπούλης) Στη συνέχεια το λόγο πήραν κάτοικοι οι οποίο τόνισαν ότι χρειάζεται µεγαλύτερη κινητοποίηση από πλευράς του ∆ήµου και των κατοίκων για να έρθει η παραλία στη χρήση των δηµοτών.» δηµοτών Ο ∆ήµος Ελευσίνας µας έκανε γνωστό τέλος πως σύντοµα θα δοθεί στη δηµοσιότητα η έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση στην παραλιακή ζώνη - από την Πυρκάλ µέχρι το λιµάνι της Ελευσίνας. Εκεί θα εµπεριέχονται πολλά σηµαντικά αξιοσηµείωτα δεδοµένα και στοιχεία καταγραφής.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


6

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Γυµναστικός Αθλητικός Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «Η ΕΛΕΥΣΙΣ»

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥ

ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Στο σύλλογο προπονείται και ο αθλητής ΑΜΕΑ Στάµου Χρήστος, πρωταθλητής για τα τελευταία 2 χρόνια στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα στην κατηγορία του

Μ

εγ άλες επιτυχ ίες για τον Γ υµναστικό Αθλητικό Σύλλογο «Η ΕΛ ΕΥΣΙΣ». Έ νας σύλλογος επιτραπέζιας αντισφ αίρισης ( πίγκ –πόγκ) που λειτουργεί στην Ελευσίνα από το 1972. Μ έχ ρι και σήµερα µετρά πάρα πολλές και σηµαντικές διακρίσεις. Ο Σύλλογος αναφέρει σχ ετικά για το πώς ξεκίνησε και για τις επιτυχ ίες του: «Ο Γυµν αστικός Αθλητικός Σύλλογος «Η ΕΛΕΥΣΙΣ» ιδρύθηκε το 1972 από τον αείµν ηστο Ιω άννη Π ανταζή, µεγ άλο εργ άτη του αθλητισµού. Ανέπτυξε γ ρήγορα µεγ άλη δραστηριότητα στο τµήµα επιτραπέζιας αντισφ αίρισης (πίγ κ- πογ κ) και από το 1978-79 άρχισαν οι πρώτες µεγάλες επιτυχίες (όταν ήρθε προπονητής ο Γιάννης Λογ οθέτης που παραµένει µέχρι σήµερα). Αρχής γ ενοµέν ης από την γ υναικεία οµάδα, µε τις Ν έζη Μ αρία, Α δάµ Σοφία και Μ ίληση Τριανταφυλλιά ,οµάδα που προΰπηρχε αλλά αυτήν τη χρον ιά τερµάτισε 3η στην Α΄ Ε θν ική κατηγορία. Καλλιεργήθηκαν τµήµατα υποδοµών να άρχισαν οι µεγάλες επιτυχ ίες, πρωτόγνωρες για µια µικρή πόλη, σαν την Ε λευσίν α και µάλιστα σε παν ελλήνιο επίπεδο όπω ς Π αν ελλήνια Π αίδων µε τον Ν ίκο Σγ ουρόπουλο και τον αδελφό του Φ άνη, τον Α χιλλέα Π ανηγ ύρη, τον Π ερικλή ∆ηµακόπουλο, µε επιτυχίες και σε Π αν ελλήνια Εφήβων, συµµετοχές στις Ε θνικές οµάδες Π αίδων- Εφ ήβων και εισαγωγή τους τότε άν ευ εξετάσεων στην Γυµν αστική Α καδηµία. Λ ίγο αργότερα ο Μ ιχάλης Π αγώνης κατάφερε κάτι µοναδικό: 4 πρωτιές συνεχ είς σε Π ανελλήνιο Π αίδων και Εφήβων, 5η θέση σε Φεστιβάλ Παίδων στον κόσµο και 1 η θέση σε Βαλκανικό Εφήβων. Για έν α διάστηµα ο Σύλλογος αντιµετώπισε προβλήµατα από εξωγ ενείς παράγ οντες µε τις εγ καταστάσεις του στην Ε λαιουργ ική που τον «φ ρέν αραν » κάπω ς, αλλά τα τελευταία χρόν ια επανήλθε δριµύτερος µε ακόµη µεγ αλύτερες

Στις φωτογραφίες: Η οµάδα των παµπαίδων για την χρονιά 2011-2012,που ήρθε πρώτη στην κατηγορία της.

επιτυχίες σε όλα σχεδόν τα τουρνουά που διεξάγονται . Π ρόπερσι η οµάδα Π αίδων ήρθε 3η στο Π ανελλήν ιο, στο οµαδικό µε τους Σγουρόπουλο Κ και Γ και Κω σταντά Βασίλη. Η οµάδα Π αµπαίδων 3η επίσης. Π έρσι οι Π αµπαίδες τα πήραν όλα. 7η θέση στο οµαδικό µε τους Σγ ουρόπουλο Γ., Κουλουριώτη Αλεξ. και Στάµου ∆ηµ., Στάµου Κων/ νο. 1η θέση στο ατοµικό ο Σγ ουρόπουλος Γ. και 1η θέση στο διπλό Σγ ουρόπουλος- Κουλουριώτης. Φ έτος 1η θέση σε τουρνουά στην Π ορταριά και Μ έτσοβο ο Κουλουριώτης Αλ., 1η θέση στην Σίν δο ο Στάµου Κων /νος και 2η θέση ο Κουλουριώτης.

Στα Τερζάκεια 2η θέση Στάµου Κ. και 3η θέση Στάµου ∆. στους ΤΟΠ 8 Εφ ήβων 1η θέση ο Σγ ουρόπουλος Γ, 3η θέση ο ∆αµιαν ής Στράτος και στο ΤΟΠ 8 Π αµπαίδων 2η θέση ο Κουλουριώτης. Επίσης φέτος η οµάδα ανδρών αποτελούµενη από το 13χρονο Σγ ουρόπουλο Γ., τον 14χρον ο ∆αµιαν ή και τον 16χρον ο Σγ ουρόπουλο Κ. κατετάγη 3η στο πρωτάθληµα Α2 Ε θν ικής κατηγορίας και έχασε στα µπαράζ την άνοδο στην Α1 για 1 σετ. Στο Π ανελλήνιο Εφήβων τον Απρίλιο είχ αµε επίσης µεγάλες επιτυχ ίες : στην 1η θέση ο Σγ ουρόπουλος Γ., ο ∆αµιαν ής Στράτος και ο Βακράκος Μ ιχάλης στο οµαδικό . Στην 3η θέση στο διπλό ο Σγ ουρόπουλος Γ µε τον ∆αµιαν ή. Στη συν έχεια στο Παν ελλήν ιο Π αίδων στην 1 η θέση ο ∆αµιανής στο ατοµικό, στην 2η θέση στο διπλό (∆αµιαν ής, Σγουρόπουλος Γ. και 2η θέση στο οµαδικό (∆αµιαν ής, Σγουρόπουλος Γ, Στάµου ∆. και Στάµου Κ.). Ο ι επιτυχ ίες αναµένεται να συνεχιστούν µε το Π ανελλήνιο Π αµπαίδων που ακολουθεί τον Ιούνιο (22- 23 του µήνα) και µε συµµετοχές των αθλητών µας στις Ε θνικές οµάδες στα κλιµάκια των οποίων ήδη συµµετέχουν .

Συγ χρόνω ς άρχισε ν α λειτουργ εί µε επιτυχία και οµάδα Π αγ κορασίδων µιας και γ ίνεται δουλειά σε βάθος, µε αίθουσα µε 12 τραπέζια και 1 ροµπότ. Η οµάδα των γυν αικών αποτελούµενη από τις Λογοθέτη Ε µµαν ουέλα, Π απακων σταντίνου Χριστίν α, Κατσιβέλη Βαρβάρα και Ν ικολέτα πήραν την 1η θέση στο πρωτάθληµα της Α΄ Αττικής και αν έβηκαν στην Β΄ Ε θνική. Τέλος στις εγκαταστάσεις µας προπονείται ο αθλητής ΑΜΕΑ Στάµου Χρήστος ο οποίος είναι πρωταθλητής τα τελευταία 2 χ ρόνια στο Πανελλήνιο Π ρωτάθληµα στην κατηγορία του».


7

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

∆ίνοντας για άλλη µια φορά το καλό παράδειγµα στην Ελευσίνα

∆υναµική ήταν η παρουσία του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου στους καθαρισµούς για την Ηµέρα Περιβάλλοντος, δείχνοντας τον δρόµο του εθελοντισµού στους νέους της περιοχής

Σηµαντική ήταν η παρουσία των εθελοντών του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου στις δράσεις καθαρισµού χώρων που έκανε ο ∆ήµος Ελευσίνας, στο πλαίσιο της Παγκ. Ηµέρας Περιβάλλοντος. Πήραν µέρος στον καθαρισµό του Σταθµού (παλαιού) ΟΣΕ στην Ελευσίνα κοντά στο ∆ηµαρχείο (βλέπε φωτογραφίες) και στον καθαρισµό του Αρχαιολογικού Χώρου, µαζί και άλλους εθελοντές και συνεργεία που συµµετείχαν. Ο Σύλλο γος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, συµµετείχε για άλλη µια φορά ενεργά σε µια προσπάθεια για καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον εντός πόλεως. Σε µια περίοδο που τα κονδύλια δεν υπάρχουν όπως άλλοτε, άλλοτε οπότε η εθελοντική συµµετοχή στους καθαρισµούς είναι ανάγκη και η εργασία που προσφέρουν πο λύτιµη. Ο Σύλλογος δείχνει τον δρόµο µε το καλό παράδειγµα προς πάσα κατεύθυνση. Κυρίως δε προς τους νέους της πό λεως της Ελευσίνας, που θα πρέπει να µπουν στο πνεύµα του εθελοντισµού, εθελοντισµού εξοικονοµώντας χρόνο για προσφορά στον τόπο που τους χρειάζεται. Οι λο γικές «φταίει ο ∆ήµος» ∆ήµος», «φταίει το Κράτος» τος», φταίει ο καθένας εκτός από εµάς έχουν τελειώσει οριστικά. Η συµµετοχή ό λων σε µια προσπάθεια κοινού συµφέροντος δεν είναι ούτε ντροπή, ούτε χαµένος χρόνος. Τα «τρεχούµενα χρήµατα» της εποχής της «φούσκας» δεν υπάρχουν. Πλέον τα κρατικά και δηµοτικά κονδύλια δεν επαρκούν για όλα δυστυχώς….

Μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου μαζί με τον Δήμαρχο κατά την έναρξη του καθαρισμού του Σταθμού ΟΣΕ Ελευσίνας.


8

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Σε άλλο σηµείο της Νέας Περάµου το παρεκκλήσι Τι υποστηρίζει η διοίκηση του ∆ήµου Μεγαρέων, σχετικά µε την κατά πλειοψηφία απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θεωρεί απολύτως νόµιµη

Σ

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων της 22ας Μαϊου 2013 συζητήθηκε και ετέθη προς ψηφοφορία, η µετεγκατάσταση του παρεκκλησίου από τη Πλατεία Μαρίκας Μπερδελή στη Νέα Πέραµο σε κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ.) της οδού Πλαστήρα στη Νέα Πέραµο. Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου: «Το παραπάνω θέµα της µετεγκατάστασης του παρεκκλησίου α ποτέλεσε επι-

θυµία των κατοίκων της εν λό γω περιοχής η οποία εκφράστηκε µε τη συλλογή υπο γραφών, γραφών οι οποίες κατατέθηκαν στο Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Θωµά Κεφαλόπουλο. Η διοίκηση ως όφειλε αφουγκραζόµενη την επιθυµία των δηµοτών, δηµοτών έθεσε το θέµα προς συζήτηση. Ένα θέµα που δυστυχώς δεν είχε την οµόφωνη απόφαση, απόφαση παρ’ότι η εισήγηση της διοίκησης

Ζητά να ενισχυθεί η Ολυµπιακή Αποστολή Κωφών, ο Βουλευτής Αττικής Βασ. Οικονόµου

Ε

ρώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και στον Υπουργό Οικονοµικών, κατέθεσε ο Βου λευτής Αττικής Βασίλης Οικονόµου, σχετικά µε την εκτακτη οικονοµική ενίσχυση της Ελληνικής Ο λυµπιακής Αποστολής για συµµετοχή στους 22ους 22 ους Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών. Η ερώτηση αναφέρει: «Στις 26 Ιουλίου 2013 ξεκινούν οι 22οι Ολυµπιακοί Αγώνες Κωφών στη Σόφια της Βουλγαρίας στους οποίους πρόκειται να συµµετάσχουν 104 χώρες µε 3500 αθλητές, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα που είχε αρχικώς αναλάβει και την διεξαγωγή τους. ∆υστυχώς για λόγους που δεν είναι της παρούσης η χώρα µας τελικά δεν φιλοξενεί το σπουδαίο αυτό αθλητικό γεγονός, γεγονός που πλήττει τόσο την Ελλάδα όσο και την κοινότητα των κωφών στη χώρα µας παρά τις συντονισµένες και επίπονες προσπάθειες των µελών της. Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας το 2011 µε την επίκληση της οικονοµικής συγκυρίας, πέραν των άλλων επιπτώσεων, είχε και ως συνέπεια η Ελληνική Οµοσπονδία Αθλητισµού Κωφών (ΕΟΑΚ), να υποχρεωθεί να καταβάλλει την ρήτρα των 100000€ στην Παγκόσµια Επιτροπή Αθλητισµού Κωφών λόγω της µαταίωσης της διοργάνωσης των Αγώνων. Το ποσό αυτό που θα έπρεπε να πληρωθεί από την Ελληνική Πολιτεία τελικά καταβλήθηκε από την ΕΟΑΚ προκειµένου να µην αποκλειστούν οι αθλητές από όλες τις παγκόσµιες διοργανώσεις. Παρά την εύλογη απογοήτευση των µελών της Κοινότητας των Κωφών για την µη φιλοξενία των αγώνων στη χώρα µας και παρά την οικονοµική δυσχέρεια που αντιµετωπίζει η οµοσπονδία τους λόγω και των περικοπών και των µη προβλέψιµων εξόδων (όπως η αποπληρωµή της ρήτρας για τη µη διεξαγωγή των αγώνων στην Ελλάδα) οι α θλητές προετοιµάζοντα ι σκλ ηρά προκειµένου να εκπροσωπήσουν κα ι πάλι επ άξια την χώρα µας και εάν είνα ι δυνατόν να της χαρ ίσουν κα ι πάλι διακρ ίσεις ανάλογες µε αυτές του παρελθόντος. Η ΕΟΑΚ όµως αδυνατεί πλέον να καλύψει το κόστος της προετοιµασίας των αθλητών µας και τα έξοδα της αποστολής στη Σόφια της Βουλγαρίας εάν δεν εγκριθεί έκτακτη επιχορήγηση προς αυτή ύψους 250000€, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Οµοσπονδίας. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: Προτίθ εστε να εγκρίνετε την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για την Ελληνική Οµοσπονδία Αθλητισµού Κωφών προκειµένου να µπορέσουν οι αθλητές µας να συµµετάσχουν απρόσκοπτα στους 22ους 22ους Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών στη Σόφια και να τιµήσουν µε την συµµετοχή για µια ακόµη φορά τη χώρα µας». µας».

ήταν η πλέον ε νδεδειγµένη για την περίπτωση. Απαντώντας στα περί «παράνοµης απόφασης» οφείλουµε να ενηµερώσουµε τον Μεγαρικό και Νεοπεραµιώτικο λαό, ότι η µετεγκατάσταση προτάθηκε µε την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί µέριµνα ώστε στο µέλλον η επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου που καταλαµβάνει το παρεκκλήσιο, να αντικατασταθεί από αντίστοιχη επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου σε άλλο ση-

µείο του Σχεδίου Πόλης της ίδιας πολεοδοµικής ενότητας που προβλέπεται από το νόµο (Ν. 4014/2011). Άρα για ποια παράνοµη απόφαση µιλάµε; Τι πιο νόµιµο από την µεταφορά ενός ναΐσκου σε κοινόχρηστο χώρο εντός του Σχεδίου Πόλης µε την πιστή τήρηση του νόµου; Η διοίκηση πιστή στην υπηρεσία του πολίτη εφαρµόζει πάντα το Νόµο και ανταποκρίνεται στα αιτήµατά του. ∆εν πρό-

κειται να επιτρέψει σε πιµότητα πάνω από το κανένα να σταθεί εµπόδι- διαχρονικό δίκαιο και το ο και να προβάλει την συµφέρον του πολίτη». πρόσκαιρη πολιτική σκο-


9

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Στο «τραπέζι» πακέτο προτάσεων

ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

«Το αλλεργικό για Θριάσιο ΓΝΑ, Κέντρο Υγείας και ΕΟΠΥΥ Ελευσίνας Την Δευτέρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας Η 5η συνεδρίαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας, θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ελευσίνας (Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος - 2ος όροφος) την ∆ευτέρα 10.6.2013 και ώρα 8:00u.u. για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας α. επιχείρησης λιανικής & χονδρικής διάθεσης τροφίµων β. επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών ( Παντοπωλείο - Καφενείο ), στον Κωνσταντόπουλο Φώτη επί της Οδού Θανασουλοπούλου 10. Προτάσεις για την βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας (Θριάσιο Νοσοκοµείο - Κέντρο Υγείας - ΕΟΠΠΥ). Ενηµέρωση για την πορεία υλοποίησης των προτάσεων του Σ∆Κ. Χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου στον Σπηλιόπουλο Κωνσταντίνο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 16 (πλησίον σιδηροδροµικής γραµµής - κατάργηση θέσης στην Πλατεία Ειρήνης & τοποθέτηση σε νέα θέση).

παιδί στο σχολείο» Και νέα ηµερίδα

από την Αντιπεριφέρεια ∆υτ. Αττικής, αυτή την φορά στην Κινέτα Μεγ άρων

Η

Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Συλλό γων Κινέτας του ∆. Μεγαρέων, την Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και µε την υποστήριξη της Κλινικής Ανοσιολογίας διοργανώνουν ηµερίδα ενηµερωτικού χαρακτήρα µε θέµα: «Το αλλεργικό παιδί στο σχολείο». σχολείο». Να σηµειώσουµε ότι η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2013 στις 7 το απόγευµα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κινέτας (58 (58ο 58 ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου). Θα µιλήσει η ιατρός αλλεργιολόγο ς κα Τζένη Καψάλη. Οι ηµερίδες της Αντιπεριφέρειας έχουν µεγάλο ενδιαφέρον καθώς φορούν ένα ευαίσθητο τµήµα της κοινωνίας τα παιδιά µα.ς

Η Σταυρούλα ∆ήµου «Στα πλαίσια του κύκλου ηµερίδων µε θέµα: «Το αλλεργικό παιδί στο σχολείο», µετά τη Φυλή και τη Μαγούλα, τη ∆ευτέρα 10 Ιουνίου συνεχίζουµε στην Κινέτα. Έχουµε αναλάβει την ευθύνη να ενηµερώσουµε όλο τον πληθυσµό της ∆υτικής Αττικής για τις απρόσµενε ς επιπτώσεις που µπορεί να προκαλέσει κάποιας µορφής αλλεργία σ’ ένα παιδί. Ένα παιδί είναι αλλεργικό σε κάποια ουσία και πιθανότατα δεν το γνωρίζει ούτε εκείνο, ούτε οι γο νείς, ούτε οι δάσκαλοί του. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο οργανώνουµε τις ηµερίδες, ακολουθώντας πάντα τη ρήση που θέλει την πρόληψη καλύτερη από τη θεραπεία», θεραπεία », δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου.


10

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Αποφασίζουν για αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου

σε Ελευσίνα και Μαγούλα Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την Τρίτη στο ∆ηµαρχείο

Σ

το ∆ηµαρχείο της πόλεως της Ελευσίνας, συνεδριάζει την ερχόµενη Τρίτη 11 Ιουνί ου 2013 και ώρα 8:30 µ.µ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων το ∆ηµοτικ ό Συ µβού λιο µε τα εξής για θέµατα της Ηµε ρήσια ς ∆ιάταξης: ξης: Λήψη απόφασης για την Αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας. Λήψη απόφασης για την Αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας του ∆ήµου Ελευσίνας.

Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί των ενστάσεων για την πολεοδοµική αναµόρφωση των τµηµάτων των Ο.Τ. 41Θ 41 Θ και 42∆ 42 ∆ σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 Ν 2508/97 και αναθεώρηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στα Ο.Τ. 40,41,43,44,51,52,53 και 346. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγµάτευσης της µελέτης «Πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης επέκτασης της περιοχής ΒΟΤΡΥΣ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ της δηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας του ∆ήµου Ελευσίνας» Ελευσίνας και ορισµός µελών Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων της. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση δραστηριότητας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο Ελευσίνας. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (2µηνης διάρκειας), για την κάλυψη εποχικών και κατεπειγουσών αναγκών. Λήψη απόφασης για την µίσθωση ακινήτου για την στέγαση του τµήµατος Περιβάλλο ντος – Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου. Έγκριση Ισο λογισµού και ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας (Κ.Ε.∆.Ε). Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας της Κ.Ε.∆.Ε. «Θερινή Ολοήµερη Κατασκήνωση µέσα στην πό λη». λη». Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας της Κ.Ε.∆.Ε. «Αισχύλεια 2013» Απολογισµό ς Κοινωνικού Παντοπωλείου. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών οµβρίων στην συνοικία Κάτω Αεροδρόµιο», εργολαβίας Κωνσταντή Κων/νου & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΤΕΧΝΗΚΩΝ Ο.Ε.) Έγκριση έκθεσης αποτελεσµάτων του προϋπολογισµού 1 ου τριµήνου 2013. Ορισµός Ορκ ωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2011. Ορισµός Ορκ ωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2012. Έγκριση µελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση – ευπρεπισµός κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων ∆Ε Ελευσίνας», Ελευσίνας», προϋπολογισµού δαπάνης 180.000,00 €. Έγκριση µελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο πάρκο της Μαγούλας», Μαγούλας », προϋπολο γισµού δαπάνης 144.714,00 €. ∆ιαγραφές οφειλών Κ.Ο.Κ. (ά.174 του Ν. 3463/06) ∆ιαγραφή οφειλών οστεοφυλακείου (ά. 174 του Ν. 3463/06) Επί αιτήµατος Ζιάκα Βαρβάρας για παραχώρηση χώρου.

Γεγονότα 913: Ο Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Eπιτροπεύεται από ένα συµβούλιο αντιβασιλείας, µε επικεφαλής τον Πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό. 1821: Ο Ιερός Λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ηττάται στο ∆ραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάµεις. Έπειτα από λίγες µέρες, ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί. 1917: Οι Γάλλοι, µε την έγκριση του Ελευθέριου Βενιζέλου, εξορίζουν στο Αιάκειο της Κορσικής τους γερµανόφιλους αντιπάλους του, ∆ηµήτριο Γούναρη, Ιωάννη Μεταξά, Μεταξά Σπύρο Μερκούρη, Ίωνα ∆ραγούµη και Βίκτορα ∆ούσµανη. 1942: Τερµατίζεται µε νίκη των Αµερικανών η µάχη του Μίντγουεϊ, Μίντγουεϊ µία από τις σηµαντικότερες για την έκβαση του Β' Παγκοσµίου Πολέµου µεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας. 1965: Η SONY παρουσιάζει το πρώτο βίντεο οικιακής χρήσης (µοντέλο CV2000). Πρώτη τιµή: 995 δολάρια. 1970: Ιστορική απόκρουση του Γκόρντον Μπανκς στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία - Αγγλία (1-0) στο Παγκόσµιο Κύπελλο του Μεξικού. Ο Μπανκς θεωρείται από πολλούς ως ο τρίτος τερµατοφύλακας όλων των εποχών µετά τον Λεβ Γιασίν και τον Ρικάρντο Θαµόρα. 2007: Κηδεύεται στο Γκέινσβιλ της Φλόριντα ο ρόκερ Μπο Ντίντλεϊ, παρουσία πλήθους κόσµου. Μία γκόσπελ ορχήστρα παίζει τραγούδια του, ενώ ξεχωρίζει µία λουλούδινη κιθάρα, στο σχήµα της τετράγωνης κιθάρας του Ντίντλεϊ. Γεννήσεις 1928: Τζέιµς Άιβορι, αµερικανός σκηνοθέτης του κινηµατογράφου. 1929: Αντόνιο Καρµπαχάλ, µεξικανός τερµατοφύλακας, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πήρε µέρος σε πέντε τελικές φάσεις του Παγκοσµίου Κυπέλλου (1950, 1954, 1958, 1962, 1966). Το 1994 δηµοσιογράφοι της Βόρειας και της Κεντρικής Αµερικής τον εξέλεξαν κορυφαίο τερµατοφύλακα στον κόσµο! 1958: Πρινς, καλλιτεχνικό ψευδώνυµο του Ρότζερ Νέλσον, αµερικανός ρόκερ. Θάνατοι 1896: Παύλος Καρέρ, έλληνας µουσουργός από τη Ζάκυνθο. (Γεν. 12/5/1829) 1954: Άλαν Τιούρινγκ, βρετανός µαθηµατικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής, µε σηµαντικό έργο στους αλγόριθµους. (Γεν. 23/6/1912) 1970: Έντουαρντ Μόργκαν Φόρστερ, γνωστός ως E. M. Forster, άγγλος µυθιστοριογράφος. Πολλά από το βιβλία του µετέφερε στον κινηµατογράφο ο Τζέιµς Άιβορι.


11

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Χιλιάδες κάτοικοι υποδέχθηκαν τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών

των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλο στις Αχαρνές

Χ

ιλιάδες πιστοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Αχαρνών, Ανω Λιοσίων και περιξ περιοχών της ∆υτικής Αττικής, Αττικής βρέθηκαν το απόγευµα της Κυριακής 4 Ιουνίου στον υπό ανέγερση Ι. Ναό Παναγίας Σουµελά στις Αχαρνές, το ν οποίο επισκέφθηκε ο Πατριάρχης Μό σχας και Πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλος συνοδευόµενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµο, Αρχιερείς και Ιερείς της συνοδείας του. Ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών έτυχε ιδιαίτερα θερµής υποδοχής από τους πιστούς της περιοχής που εξέφρασαν µε κάθε τρόπο την χαρά τους για την

υψηλή επίσκεψη στην περιοχή τους. Μια επίσκεψη που για πολλούς ήταν σύνδεσµος µε την δεύτερη πατρίδα τους την Ρωσία. Σε ανάµνηση της ιστορικής του επισκέψεως ο

Πατριάρχης δ ώρησε ιερά λάρνακα µε τα τµήµα των λειψάνων του Αγίου Σεραφείµ Σαρώφ, Σαρώφ ενώ µίλησε µε ιδιαίτερα θερµά λό για αγάπης προ ς τους χιλιάδες παρευρισκόµενου ς που τον άκουγαν. Η

υποδοχή έ γινε µε κάθε επισηµότητα µε κόκκινο χαλί στρωµένο κατά µήκος της διαδροµής µέχρι την εξέδρα απ’ επίσηµων αρχών του τόκής Αχαρνών, Βουλευόπου µίλησε στο κοινό, τών, ∆ηµάρχων της ευρύ- που που τον υποδέχθηπαρουσία της Φιλαρµονι- τερης περιοχής και των καν.


12

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ 18ΧΡΟΝΟ

Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου συµµετέχει στο Φεστιβάλ Λαογραφίας

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΡΟΜΑ Θα χορέψει στο Πολιτιστικό Κέντρο

ΣΤΟΝ ΒΛΥΧΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Ελευσίνας την ∆ευτέρα 17 Ιουνίου Σύµφωνα µε την ΓΑ∆Α µαζί µε άλλους πυροβόλησε κατά αστυνοµικών στις 21 Μ αΐου κατά την διάρκεια διενέργειας ελέγχων

Σ

τα πλαίσια του Λαογραφικού Φεστιβάλ που διοργανώνει το Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Ελευσίνας ο Σύλλογος Εθελοντ ών Θριασίου Πεδίου συµµετέχει στις εκδηλώσεις. Συγκεκριµένα την ∆ευτέρα 17 Ιουνίου ο σύλλογος θα χορέψει στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας στην οδό Κανελλόπουλο στην παραλία. Η φωτογραφία είναι από τις πρόβες του συλλόγου.

Σ

ύµφωνα µε την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής: «Συνελήφθη 18χρονος ηµεδαπός, ο οποίος την 21-5-2013, µαζί µε οµάδα ατόµων, πυροβόλησε και τραυµάτισε αστυνοµικούς που διενεργούσαν ελέγχους στον καταυλισµό Βλυχός Μεγάρων. Στις 31-5-2013, µετά από συντονισµένη αστυνοµική επιχείρηση, στον καταυλισµό Βλυχός Μεγάρων, συνελήφθη 18χρονος ηµεδαπός, κατηγορούµενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωµατικές βλάβες και παράβαση του Ν περί όπλων. Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, ο 18χρονος το µεσηµέρι της 21-5-2013, µαζί µε οµάδα ατόµων, πυροβόλησε εναντίον αστυνοµικών που διενεργούσαν ελέγχους εξωτερικά του καταυλισµού και είχε σαν αποτέλεσµα τον τραυµατισµό έξι (devil) αστυνοµικών (Σχετική Ανακοίνωση Γ.Α.∆.Α. της 21-52013). Σε έρευνα στην οικία, εντός της οποίας συνελήφθη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, µια (1) κυνηγετική καραµπίνα µε κοµµένη κάννη επιµελώς κρυµµένη µέσα σε καναπέ, µία (1) φυσιγγιοθήκη κυνηγετικού όπλου µε δύο (2) φυσίγγια και τρείς (3) κάλυκες κυνηγετικού όπλου. Επίσης από το χώρο του καταυλισµού προσήχθη 20χρονος ηµεδαπός ο οποίος συµµετείχε στα επεισόδια. Σε βάρος του σχηµατίσθηκε δικογραφία για τα αδικήµατα της απόπειρας απρόκλητης σωµατικής βλάβης, της αντίστασης και της στάσης. Ο συλληφθείς, που οµολόγησε τις πράξεις του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Ο ι έρευνες για τον εντοπισµό και τη σύλληψη και των άλλων δραστών που πυροβόλησαν κατά των αστυνοµικών συνεχίζονται».

Ο Σύλλογος Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Ασπροπύργου διανέµει γιαούρτι στα άπορα µέλη του

«Ευχαριστούµε την εταιρεία ΝΟΥΝΟΥ για την προσφορά των πρὀόντων της»

Ο

Σύλλογος Ατόµων µε αναπηρία του ∆ήµου Ασπροπύργου δίνει γιαούρτι ΝΟΥΝΟΥ στα ανάπηρα άπορα µέλη του σήµερα Παρασκευή 7 και αύριο Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 . Η διανοµή γίνετε στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Φυλής, Στάση Σχολείο, καθηµερινά εκτός Κυριακής από τις 14.00 έως τις 16.00 µ.µ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον πρόεδρο των ΑΜΕΑ κ. Χονδρογιάννη Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 6944703448.

στο δηµό σιο τοµέας µε το Ν. 2643/98. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ 5.Ενηµέρωση και διεκπεραίωση επιδοτού µενων προγραµµάτων 3+1 (4 χρόνια). 6.Επιτροπή για εισιτήρ ια από τον Ο.Ε.Ε. για δωρεάν 7ήµερ ες Ο Σύλλογος Ατόµων µε Ειδι- εκδροµές- εισιτήρια θεάτρ ου. 7.Ειδική άδεια 6 ή 22 ηµερών κές Ανάγκες του ∆ήµου Αδηµοσίων υπαλλήλ ων επιπλέσπρο πύργο υ στην προ σπάον από την κανονική. θειά του να συµβάλλ ει στη 8.Ενηµέρωση και διεκπεραίωλύση των µεγάλων προβλη ση κάρτας απερ ιο ρίστων διαµάτων που απασχολούν τα ανάπηρα µέλη του, προσφέρει δροµών δωρ εάν µετακίνησης δωρεάν συ µβουλ ευτικές υπη- µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφο ράς. ρεσίες καθ ώς και ενηµέρ ωση από τον ειδ ικό σύ µβουλο Χον δρογιάννη Κων σταντίνο εξει- 9.Ταυτότητα προτεραιότητας σε όλους τους τοµείς (τράπεζες δικευ µένο σε όλα τα θέµατα νοσοκοµεία, Ι.Κ.Α., ∆.Ε.Η., αναπηρ ίας, καθηµερ ινά 2-4 Ο.Τ.Ε. κλπ). µ.µ. στο γραφείο ενηµέρ ωσης, 10.Ενηµέρωση αναπηρικών που εδρεύει στην οδό Φυλής άτοκων δανείων για αγορά Στάση Σ χολείο (πλ ησίον του σπιτιού. εµπορ ικού κέντρου) στον Α11.Μείωση δηµοτικών τελών σπρό πυργο ή απαντά στο τηλέφωνο 6944703 448 στους από το δήµο 50 %. Η εταιρεία 12.Μείωση της ∆.Ε.Η. 20%«ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ παρακάτω τοµείς: 30% επί της αξίας του ρεύµαΕΛΛΑΣ Α.Ε.(ΝΟΥΝΟΥ)» τος για τα άτο µα µε αναπηρ ία. 1.Ενηµέρωση και διεκπεραίωανταποκρίθηκε για άλλη µια 13.Ενηµέρωση και διεκπερ αίση αναπηρικών συντάξεων. φορά στο αίτηµα ωση σχετικά µε τα αναπηρικά 2.Ενηµέρωση και διεκπεραίωτων ΑΜΕΑ προσφέροντας αυτοκίνητα. ση αναπηρικών συντάξεων και τα προϊόντα της. προσαύξηση 50 % της βασικής Ως σύλλογος των ΑΜΕΑ την σύνταξής µε: α) Βοήθεια ετέ- 14.Απαλλαγή τελών κυκλοφοευχαριστούµε ρίας στο αυτοκίνητο. ρου προσώπου, β) Απολ ύτου για την προσφορά 15.Άδειες για αναπηρ ικά περίαναπηρ ίας. και τη συνεργασία της. 3.Ενηµέρωση και διεκπεραίω- πτερα µε το Ν. 3648/08. Ευχόµαστε να είµαστε συνο- ση προνο ιακών επιδο µάτων 16.Για τα ανάπηρα µέλη του δοιπόροι στην 4.Προσλήψεις και διεκπερ αί- συλλόγου διανέµονται δωρεάν επίτευξη των στόχων µας. ωση µονιµότητας αναπήρ ων τρόφιµα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ

ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


13

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«ΝΑ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ»

Η

Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας εξέδωσε το παρακάτω µήνυµα σχετικά µε την απόφαση της Ε.Ε για άρση του εµπάργκο όπλων προς αντικαθεστωτικούς στην Συρία. Αναφέρει το κείµενο: «Η απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 28-5-2013 και της ελληνικής τρικοµµατικής κυβέρνησης για άρση του εµπάργκο όπλων προς τους αντικαθεστωτικούς στην Συρία, συνιστά ένα νέο επικίνδυνο βήµα στην κλιµάκωση της ιµπεριαλιστικής επέµβασης σε βάρος του συριακού λαού. Μετά το Αφγανιστάν, τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ παλιότερα, τις Σοµαλία, Λιβύη, Τυνησία, Αίγυπτο, το Μάλι πιο πρόσφατα, ήρθε η σειρά του συριακού λαού να βιώσει την απροκάλυπτη, βίαιη και αιµατηρή ιµπεριαλιστική επέµβαση από ΗΠΑ, ΝΑΤ Ο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επιβεβαιώνουν η σταθερή διπλωµατική, οικονοµική και στρατιωτική υποστήριξη στους αντικαθεστωτικούς, οι 800 Ευρωπαίοι µισθοφόροι στο πλευρό των ισλαµιστών της Συρίας, όσο και οι πρόσφατοι ισραηλινοί βοµβαρδισµοί ενάντια σε συριακές περιοχές. Φαίνεται όµως ότι η προσπάθεια δεν οδηγεί στο επιθυµητό αποτέλεσµα ούτε στη λαϊκή κατακραυγή που αγωνιωδώς προσπαθούν να δηµιουργήσουν οι ιµπεριαλιστές για την ανατροπή της συριακής κυβέρνησης. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η πρόσφατη απόφαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για την άρση του εµπάργκο όπλων προς τους Σύριους αντικαθεστωτικούς, το ψήφισµα που κατέθεσαν στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Τουρκία και οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ αλλά και µε Ρωσία - Κίνα οξύνουν τους ενδοϊµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς,

κλιµακώνουν τη µακροχρόνια επέµβαση και προετοιµάζουν µαζικό πόλεµο στο όνοµα της περιβόητης αρχής "ευθύνη για προστασία". Ο στόχος είναι ένας: να ελέγξουν οι µονοπωλιακοί όµιλοι τη στρατηγικής σηµασίας θέση της Συρίας, τα ενεργειακά της αποθέµατα καθώς και τους δρόµους µεταφοράς. Τα κροκοδείλια δάκρυα για τις δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αµάχους, το 1,5 εκατοµµύριο Σύρων, Κούρδων, Παλαιστινίων, Σοµαλών και άλλων προσφύγων µαζί µε άλλα προβλήµατα που θα οξύνει η απόφαση αυτή της ΕΕ αποσκοπούν στο να συγκαλύψουν αυτή την αλήθεια. Η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας, καλεί τον ελληνικό λαό µε την πάλη του : Να βάλει φραγµό σε όλες τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις, που γίνονται µε πρόσχηµα τον εκδηµοκρατισµό και την ελευθερία. Να εµποδίσει τον ενδεχόµενο γενικευµένο πόλεµο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να καταδικάσει την εµπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης σε όλους τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς. Να µην αποδεχθεί να υποτάσσονται τα δικά του αναφαίρετα δικαιώµατα και αυτά των άλλων λαών σε διαπλεκόµενα ιµπεριαλιστικά συµφέροντα. Να απαιτήσει να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές και αστυνοµικές δυνάµεις, να κλείσουν οι αµερικανικές βάσεις, να αποδεσµευτεί η χώρα µας από τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς του ΝΑΤ Ο και της ΕΕ. Να επιλέξει το δικό του δρόµο ανάπτυξης και προκοπής µε διεθνιστική αλληλεγγύη και συνεργασία µε όλους τους λαούς».

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές στο

Ορος Αιγάλεω και Σχιστό

Σ

το πλαίσιο των προληπτικών µέτρων εναντίον των πυρκαγιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, και µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας (οχηµάτων, εκδροµέων) στα περιαστικά και άλλα δάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, κατά τις ηµέρες µε υψηλή επικινδυνότητα, σύµφωνα µε τα επίσηµα δελτία της ΕΜΥ. Η απόφαση έχει ισχύ για την τρέχουσα θερινή αντιπυρική περίοδο και αρµόδιοι για την εφαρµογή της είναι οι ΟΤΑ σε συνεργασία µε τα κατά τόπους ∆ασαρχεία – ∆ασονοµεία. Ο ι περιοχές απαγόρευσης είναι µεταξύ άλλων είναι όλο το όρος Αιγάλεω και οι δασικές περιοχές του γειτονικού Σχιστού.

ΕΡΓΑΤΟ˴ΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΕ-∆Α) Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Χαριλάου 30 Τ.Κ. 192 00 21055462372105546237 -2105546321 FAX 2105542067 Email: ekeda@hotmail.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 14.6.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας µε την βοήθεια και την στήριξη της Γ.Σ.Ε.Ε. έχει σκοπό να διοργανώσει τρεις (3) (3) καλοκαιρινές πενθήµερες διακοπές σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της Ελλάδας, οι οποίες είναι: 1 η εκδροµή: Νέα Ρόδα Χαλκιδικής 2 η εκδροµή: Κύµη Ευβοίας 3 η εκδροµή: Άγιος Ανδρέας Μεσσηνίας

Θέλουµε λοιπόν, να ενηµερώσουµε τα σωµατεία ∆ύναµης του ΕΚΕΕΚΕ- ∆Α, αλλά και όλους τους εργαζόµενους και συνταξιούχους της ευρύτερης περιοχής µας, µας, ότι η 1η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί από τις 12 Ιουλίου έως τις 17 Ιουλίου στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Χαλκιδικής. Η διαµονή θα γίνει στο ξενοδοχείο Athorama Hotel (Α΄ ( Α΄ Κατηγορίας). Η εκδροµή θα είναι 6ηµερη µε 5 διανυκτερεύσεις, µε αναχώρηση στις 12 Ιουλίου. Η τιµή συµµετοχής είναι 150 ευρώ κατ΄ άτοµο ή 300 ευρώ το ζευγάρι σε δίκλινο. Το εκδροµικό πακέτο περιλαµβάνει οδική µεταφορά ΑθήναΑθήνα - Χαλκιδική, καθώς και εκδροµές µε το γύρω της Κασσάνδρας, επίσκεψη στην Ουρανούπολη και στην Ιερισσό. Επίσης, υπάρχει ξε νοδοχειακή κάλυψη 5 διανυκτερεύσεων µε πλήρες πρωινό µπουφέ και γεύµα. γεύµα Παιδιά έως πέντε (5) (5) ετών µε δωρεάν διαµονή στο δίκλινο, παιδιά από πέντε(5) έως δώδεκα (12) ετών µε 30% έκπτωση από την αρχική τιµή του δίκλινου δωµατίου. Για τον καλύτερο προγραµµατισµό και σχεδιασµό της εκδροµής στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής οι εγγραφές θα πραγµατοποιούνται στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, µε αυστηρή προτεραιότητα αυτή των 50 ατόµων, µε καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφής την 14η 14η Ιουνίου ηµέρα Παρασκευή. Σε κάθε εγγραφή θα προκαταβάλλεται το 50% της συµµετοχής του ατόµου. Η αποπληρωµή του οικονοµικού πακέτου θα γίνει στις 5 Ιουλίου. Ιουλίου

Για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραµµατεία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας στο τηλ. 210 5546321 και 2105546237.

Για την πραγµατοποίηση κάθε εκδροµής ξεχωριστά είναι απαραίτητη η κάλυψη και των 50 ατόµων υποχρεωτικά. Για την ∆ιοίκηση Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ


14

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1904)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελευσίνα ισόγειο κατάστηµα 150 τ.µ. καινούργιο σε κεντρικό δρόµο της πόλης, σε τιµή ευκαιρίας 105.000 ευρώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545017 και 6938001680 ( 1305)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων).Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (5.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 90 τ.µ. στο Καµατερό, κατασκευή 2002, στον 1ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, τέντες, τρία υ̟νοδωµάτια, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο τηλ. 6937422840 (2004) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ θέση ΝΕΡΑΚΙ ε̟ί της Π. Εθνικής Οδού Αθηνών –Κορίνθου (28ης Οκτωβρίου 92) οικό̟εδο µ̟ροστά στη θάλασσα 1000 τ.µ. εντός σχεδίου µε κτίσµα 70 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939345856 (0705)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 77 τ.µ. τριάρι, ̟ρώτου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, ̟λήρως ανακαινισµένο, ε̟ί της οδού Αβέρωφ 4 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545963 και 6936939082 (1504)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2αρι, αυτόνοµο στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κουγιουµτζόγλου 28 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-5548751 και 6934422033 (0504) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. κεντρικό στην Ελευσίνα, κατάλληλο και για ε̟αγγελµατική στέγη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6945550072 και 693738768 (23.4)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Νέα Πέραµο, Νεράκι ̟αραθαλάσσιο ισόγειο διαµέρισµα ̟λήρως ανακαινισµ ένο (2011 ) µε κή̟ο και υ̟αίθριο ̟άρκινγκ 100 τ.µ. και 30 τ.µ. βεράντα, 3 υ/δ, 2 µ̟άνια, σύγχρονη εντοιχισµένη κουζίνα εξο̟λισµένη µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, 3 κλιµατιστικά και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 550 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939668944 και 6942777976 (0205)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στη ν ̟εριοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέΖΗΤΩ ο̟οιαδή̟οτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο φωνο 6972380335 (30.05) 6957365313 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, καθιστικό. Με ̟άρκινγκ και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες τηλ. 6983733668. (1004)

(0306)

Για µικρές αγγελίες ε̟ικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5543682

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παρασκευή 7 Ιουνίου Θεοδότου Αγκύρας, Ζηναίδος µαρτ. Σεβαστιανής οσίας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 210-5546444 Μ ΕΓΑΡΑ

ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛΕΠΟ 2296029695 ΜΑΝ∆ΡΑ

ΣΗΜΕΡΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Α.Μ.Ε.Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝ∆ΡΑΣ

Ό

πως µας ενηµέρωσαν από το Γραφείο ∆ηµάρχου µε δελτίο Τύπου: «Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας –Ειδυλλίας κος Γεώργιος ∆ρίκος στα πλαίσια της κοινωνικής µέριµνας και προσφοράς, ενηµερώνει τους δηµότες του ότι σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Α.Μ.Ε.Α κύριο Χονδρογιάννη Κωνσταντίνο, θα προβεί σε δωρεάν διανοµή τροφίµων στα εγγεγραµµένα µέλη του Συλλόγου, την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 και ώρες 18:00 µε 20:00µµ στο χώρο όπου στεγάζεται ο Σύλλογος Α.Μ.Ε.Α .» Πληροφορίες: Υπεύθυνη γραφείου Α.Μ.Ε.Α τηλ. 694 76 68 609.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ ΟΤΙΚΟΥ Σ /ΛΙΟΥ Ταχ. ∆νση. : Χρ. Μω ραϊτου και Γ Μαυρουκ άκ η, 19100, Μέγαρα Τηλ. : 22960- 81632 Μέγαρα 5 Ιουνίου 2013 Αριθµ. Πρωτ. : 13564 Α ΝΑ Κ ΟΙΝ ΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 140/2013 απόφασή του, που ελήφθη την 27-5-13, απεφάσισε και ενέκρινε την επιβολή κόστους σύ νδεσης οικιών Νέας Περάµου µε τον αγωγό απο χέτευσης ακαθάρτων ως ακολούθως: -το κόστος σύνδεσης τω ν οικιών α νά υδρόµετρο καταναλωτή, ενιαία, µε την ίδια τιµή για όλες τις οικίες, ήτοι

τετρακόσια ευρώ (400,00 €) πλέον ΦΠΑ. -το κόστος σύνδεσης τω ν διαµερισµάτων τω ν πολυ κατοικιών, ανά υδρόµετρο καταναλωτή (διαµέρισµα), ενιαία, µε την ίδια τιµή για όλα τα διαµερίσµατα, ήτοι διακόσια ευρώ (200,00 €) πλέον ΦΠΑ. -Τα παραπάνω ποσά θα χρεωθούν στους λογαριασµούς ύδρευσης, άτοκα, σε τ έσσερις (4) δόσεις, τριµηνιαίες, άτοκες, ισόποσες. H παρούσα περίληψη της 140/2013 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Σ/λίου να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 στην ηµερήσια εφηµερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ». O ∆ήµαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκ ης

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦ. Ο.Ε 210-5551232 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΑΝΑ∆Ο ΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 1.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠ ΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 2.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.


15

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Σύλλογος Ατόµων µε Αναπηρία του ∆ήµου Ασπροπύργου

« Το έργο του Συλλόγου είναι γνωστό τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην περιφέρεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η «πηγή» των χορηγιών να αυξάνεται και να διευρύνεται, αφού µεγαλώνει και η κοινωνική οµπρέλα»

Τ

ην Παρασκευή 25 Μαΐου ο Σύλλογος Ατόµων µε Αναπηρία του ∆ήµου Ασπροπύργου µετά από τις χορηγίες των παρακάτω χορηγών µοίρασαν προϊόντα στα µέλη του. Μοιράστηκαν ψάρια και ντόνατς ενώ δόθηκε έκπτωση από ασφαλιστική εταιρεία για τα οχήµατα των µελών. Ο Σύλλογος αναφέρει σχετικά: «Ο Σύλλογος Ατόµων µε Αναπηρία του ∆ήµου Ασπροπύργου έχοντας ως σκοπό να συµβάλει στην ανακούφιση των ευπαθών οµάδων της ελληνικής κοινωνίας που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, προσπαθεί καθηµερινά µαζί µε την εθελοντική του οµάδα, να δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. Το έργο του Συλλόγου είναι γνωστό τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην περιφέρεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η «πηγή» των χορηγιών να αυξάνεται και να διευρύνεται, αφού µεγαλώνει και η κοινωνική οµπρέλα. Έτσι λοιπόν, ο Εµµανουήλ Κοντοβερός θέλοντας να δείξει την ευαισθησία του στις ευπαθείς οµάδες καθώς και την εκτίµησή του προς τον Σύλλογο Αναπήρων έκανε για άλλη µια φορά χορηγία για τα µέλη αυτού, 400 κ. ψάρια. Έχοντας ως παράδειγµα την χορηγία του κ. Κοντοβερού έκανε το ίδιο και η εταιρεία DO NUTS PLANET µε υπεύθυνο τον κ. Γραµµατικόπουλο Σπυρίδων που έχει κατάστηµα στην περιοχή του

ασφάλιση για οδική βοήθεια µε 15 ευρώ το χρόνο!!! Ύστερα από τις παραπάνω χορηγίες τα προϊόντα µοιράστηκαν στα µέλη µας την Παρασκευή 25 Μαΐου 2013. Κατά τη διάρκεια της διανοµής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των χορηγών – εταιρειών προκειµένου να έρθουν σε επαφή µε τα µέλη του συλλόγου και να ζήσουν από κοντά το µεγαλείο της ανιδιοτέλειας και να νιώσουν την χαρά, την ικανοποίηση που ζωγραφίζονταν στα πρόσωπά τους!!!! Ευχαρ ιστούµε τους: κ. Καλαµατιανό Νικόλαο απ την εταιρεία Κοντοβερού, τον κ.Γραµµατικόπουλο Σπύρο από την εταιρεία DO UNTS PLANET και την ασφαλιστική σύµβουλο του Συλλόγου Καµένου Γεωργία οι οποίοι µε την παρουσία τους τίµησαν την προσπάθεια του συλλόγου µας. Το έργο µας είναι πολύ δύσκολο, αφού τα µέλη µας ανέρχονται στα 1400 και γίνονται όλο και περισσότερα. Κάτω από τη συλλογική-κοινωνική οµπρέλα χωρούν Ασπροπύργου κοντά στο Νεκροταφείο χορηγώόλοι χωρίς διακρίσεις και συµφέροντα, αρκεί να είναι ντας 700 ΝΤΟ ΝΑΤΣ στα µέλη του συλλόγου. προικισµένοι µε ευαισθησία και αγάπη για τον συΣτη συνέχεια η ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή νάνθρωπο. Πίστη και η Ο δική Βοήθεια ΜO NDIAL ASSISΧορηγοί, ποµποί και δέκτες κάτω από την ίδια στέγη TANC E, ύστερα από αίτηση της ασφαλιστικής µε κοινό σκοπό, κοινούς στόχους µε κοινό όραµα, το συµβούλου Καµένου Γεωργίας, τα µέλη του Συλ- κοινό συµφέρον των ανθρώπων γίνοντας οι ίδιοι ο λόγου έχουν την ανάλογη έκπτωση σύµφωνα µε τα συνδετικός κρίκος µέσα στην κοινωνία. κυβικά και τον τύπο του οχήµατος, αλλά και Ένας κρίκος που δείχνει την ανθρωπιά του, την ευαισθησία του, έχοντας συνειδητοποιήσει το κοινωνικό του χρέος προς τα άτοµα αυτά µε απλές ανθρώπινες καθηµερινές πράξεις και αποφάσεις που καλείται να πάρει. Οι λέξεις ευχαριστούµε, εκτιµούµε ή σεβόµαστε τη χορηγία που έκαναν στα µέλη µας οι αρωγοί του συλλόγου Αναπήρων είναι πολύ µικρές για να τους αντιπροσωπεύσουν. Αναγνωρίζουµε, πως η ίδρυση και η ύπαρξη του συλλόγου είναι θεάρεστο έργο και προσπάθεια όλων µας. Εποµένως, θα κριθούµε όλοι µας από τη χορηγία µας και την προσφορά µας, από όποια θέση κι αν βρισκόµαστε», κατά λήγει το δελτίο Τύπου του Συλλόγου Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Ασπροπύργου.

Λεωνίδας Γ. Γκίβαλος Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -Απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, µυοκτονίες -Πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισµού Έδρα: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 68, ΑΘΗΝΑ Υπ/µα :ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Τηλ: 2296033787-2105220437-6932433577 Ε-mail:himikos@otenet.gr


16

Π αρασκευή 7 Ιουνίου 2013

7 ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΚΑΙ 2 ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ…

Κτήµα Φιλιππικόν

ΣΥΛΛΗΨΗ 9 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Γάµοι, Βαπτίσεις

Σ

ε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνοµία στην πόλη των Ανω Λιοσίων για διακίνησης και κατοχή ναρκωτικών. Αναφέρει σε δελτίο Τύπου η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής: «Συνελήφθησαν 1-6-2013 στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, εννέα (9) άτοµα, εκ των οποίων δύο (2) ηµεδαποί και επτά (7) αλλοδαποί (ένας υπήκοος Ιράν, ένας Αλβανίας και πέντε Πακιστάν) για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται άλλοι δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι Πακιστάν, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Μ αλανδρίνου. Ειδικότερα αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής σε συνεργασία µε Αστυνοµικούς του Τ.Α. Άνω Λιοσίων και τη συνδροµή αστυνοµικού σκύλου της Υποδιεύθυνσης ∆ίωξης Ναρκωτικών, µετά από συντονισµένη επιχείρηση για σύλληψη διακινητών ναρκωτικών στη περιοχή των Άνω Λιοσίων, εντόπισαν τα ανωτέρω άτοµα µέσα σε µάντρα εµπορίας παλαιών σιδήρων (σκράπ) και τα συνέλαβαν.

Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

Στη κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ποσότητα ηρωίνης (σε διάφορες συσκευασίες) συνολικού βάρους 996,8 γραµµαρίων Ποσότητα κάνναβης βάρους 1 γραµµ. Έ να (1) αυτοσχέδιο πυροβόλο όπλο µε αποσπώµενη κάνη. Μία (1) ξύλινη αστυνοµική ράβδος. Μία (1) ζυγαριά ακριβείας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.»

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA

Epikairothta 20130607  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you