Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

Σ ε λίδα

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4106

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΝΩ ∆ΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ…

2

«ΠΑΓΩΜΕΝΗ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Η ΠΛΩΤΗ ΕΞΕ∆ΡΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ… «∆εν υπ άρχει µέχ ρι στιγ µής Μελέ τη Περιβαλλον τικ ών Επιπτώσε ων στις υπηρεσίες µας», απαν τά ο Υφυπ ουργός ΠΕΚΑ Σ. Καλ αφ άτης « Ο Οργ ανισµός Λιµέν ος Ελευσίν ας δεν έχει συναινέ σει στην επιπλέον π αραχώρηση ζώνης για σταθερή πλωτή εγκ ατάσταση αποθήκευσης επικίνδυν ων απ οβλήτων», απ αντά ο Υπουργός Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλης

ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΧΟΥ ΤΗΣ ΑΞ. ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ, ΜΕ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ

ΓΟΝΙΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Στο βασικό πλαίσιο λήψη µέτρων, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, προγραµµατισµός εκδηλώσεων καθώς και άλλες προτάσεις που αναµένεται να ενταχθούν Σελίδα 3 α8 ∆ιαβάστε σελί

Ο ∆. Συνδυασµός «Πρώτη Πόλη» για δελτίο Τύπου που ανήρτησε ο ∆ήµος Ελευσίνας

ΜΕΓΑΡΑ , ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕΡΟΣ 2 ) ο

Ο ∆ήµαρχος υποστήριξε ότι : «Οι εξελίξεις τους διέψευσαν Σελίδα 5—6

και η απόδοση των ληξιπρόθεσµων οφειλών ήρθε νωρίτερα από την εκταµίευση του δανείου και σήµερα

οι συµπολίτες µας έχουν αρχίσει και εισπράττουν τα χρήµατά τους» Ωστόσο..."Τυχεροί" όσοι έχουν τελεσιδικήσει

οι υποθέσεις τους, οι υπόλοιποι έχουν πολύ δρόµο ακόµα για να πληρωθούν...

∆ηµοτικό Θέατρο Μεγάρων:

Σελίδα 15

ΑΚΟΜΑ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α «ΣΟΥΣΑΡΙΩΝ» Νίκος Ηλιόπουλος,

καταξιωµένος µε παρουσία σε θέατρο, Τύπο και ραδιόφωνο

ΜΟΛΙΣ 59 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΙΤΑΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ!

∆ήµαρχος και συνεργάτες του είχαν συνάντηση µε την διοίκηση και το σωµατείο εργαζοµένων του εργοστασίου, δείχνοντας έτσι σαφή συµπαράσταση σε µια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την µεγάλη αυτή βιοµηχανική µονάδα…

Ο ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Σελίδα 16 ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ

Σελίδα 7


2

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

ΕΝΩ ∆ΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ…

«ΠΑΓΩΜΕΝΗ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Η ΠΛΩΤΗ ΕΞΕ∆ΡΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ… «∆εν υπάρχει µέχρι στιγµής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις υπηρεσίες µας», απαντά ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Σ. Καλαφάτης «Ο Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας δεν έχει συναινέσει στην επιπλέον παραχώρηση ζώνης για σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων», απαντά ο Υπουργός Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλης

Η

εγκατάσταση πλωτής εξέδρας αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας στον Κόλπο Ελευσίνας, Ελευσίνας αποτελεί ένα σοβαρό θέµα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές και φορείς. φορείς Μέσα από τις απαντήσεις δύο Υπουργείων και συγκεκριµένα των αρµοδίων τους, Υπουργού Ναυτιλίας κ. Κων/νου Μουσουρούλη κα ι Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Στ. Καλαφάτη, Καλαφάτη προκύπτει ότι προς το παρόν το θέµα της εγκατάστασης έχει «παγώσει», όµως δεν αποκλείεται να εγκριθεί προς το µέλλον, πράγµα που δεν προσδιορίζεται αν και πότε. Απαντώντας σε σχετικά ερωτήµατα του Βουλευτή Αττικής κ. Οικονόµου απαντούν ως εξής: «Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 6771/06.02.2013) του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτή Αττικής, Αττικής Βασίλη Οικονόµου αναφορικά µε την πλωτή εξέδρα για την αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων στην παραλία της Ελευσίνας, νας ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα τικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης, Καλαφάτης µας απάντησε µεταξύ άλλων ότι «η καταλλ ηλότητα των µεθόδων διαχείρισης των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων εξετάζεται ειδικότερα, µε βάση τα υποβαλλόµενα στοιχεία, στοιχεία στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σχετικών εγκαταστάσεων. στάσεων Μέχρι σήµερα δεν έχει υποβληθεί σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚ Α κα ι για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί και αναµένετα ι ενηµέρωση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής ». Παράλληλα ο Αναπληρωτής Υπουργός µας ενηµέρωσε ότι ξεκίνησε στο ΥΠΕΚΑ η εκπόνηση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Νόµο 4042/2012, ο οποίος αφορά σε όλα τα ρεύµατα αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996

των επικίνδυνων. Ο Ε∆ΣΝΑ µεταξύ άλλων θα καλ ύψει και το ζήτηµα των αναγκαίων υποδοµών ασφαλούς διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονται από τα πλοία. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης, µας απάντησε ότι «ο Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) δεν έχει συναινέσει στην επιπλέον παραχώρηση ζώνης λιµένα για τον ελλιµενισµό σταθερής πλωτής εγκατάστασης αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση η ακριβής χωροθέτηση πλωτής εγκα τάστασης εφ’ όσον αποφασιστεί, θα πρέπει να γίνει από τον ΟΛΕ σε συνεργασία µε την ανάδοχο εταιρία, εταιρία λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21, παρ 6 του Π∆ 405/96 «απαγορεύεται η εκτέλεση θερµών εργασιών επισκευής σε πλοία που βρίσκονται σε απόσταση µέχρι 100 µέτρα από χερσαίες περιοχές λιµένων που υπάρχουν επικίνδυνα είδη ή όταν τέτοια εκφορτώνονται ή παραµένουν σε παρακείµενα πλοία ή πλωτά» και µε δεδοµένο ότι πλησίον της περιοχής αρ µοδιότητας του Ο ΛΕ καθώς και σε όλη τη γειτν ιάζουσα και ευρύτερη περιοχή λειτουργούν ναυπηγεία, παράκτιες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καθώς και χώροι ελλιµενισµού θαλαµηγών. Ειδικότερα σε περίπτωση επιλογής της περιοχής «Βλύχα» Βλύχα» Ελευσίνας ως τόπου εγκατάστασης πλωτής δεξαµενής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε απόσταση διακοσίων µέτρων περίπου βρίσκεται η προβλήτα «ΒΛΥΧΑ», ΒΛΥΧΑ», η οποία χρησιµοποιείτα ι για φορτοεκφορτώσεις αδρανών υλικών και εκεί κατά καιρούς

εκδίδονται άδειες εργασιών επισκευής – συντήρησης σε πλοία. Επίσης σε µικρή απόσταση υπάρχουν παραβεβληµένα πλοία ενώ σε απόσταση τριακοσίων µέτρων υπάρχουν οι εγκα ταστάσεις της ΠΥΡΚ ΑΛ. Επιπλέον θα πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας και πυρασφάλειας της εν λόγω εγκατάστασης και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα αποφυγής θαλάσσιας ρύπανσης ενώ θα πρέπει να ασκείται επιτήρηση από τον υπόχρεο της εγκατάστασης σε 24ωρη 24ωρη βάση για την έγκαιρη αντιµετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών». Σχολιάζοντας την απάντηση το πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Αττικής κ. Οικονόµου: «Από τις απαντήσεις των δύο Υπουργείων προκύπτουν πολλά ερωτήµατα σχετικά µε το τι µέλλει γενέσθαι. Ως φαίνεται το Υπουργείο Ναυτιλίας προωθεί, ή στην καλύτερη περίπτωση αναζητεί

χώρο για την εγκατάσταση πλωτής δεξαµενής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στην ευρύτερ η περιο χή της Ελευσίνας και η άρνηση προς το παρόν του Ο ΛΕ έχει παγώσει τις σχετικές διαδικασίες. Εντύπωση όµως προκαλεί το ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας φαίνεται να µην είναι σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος το οποίο µάλιστα έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες διαµόρφωσης Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων σύµφωνα µε το Νόµο 4042/2012 που ψήφισε η Βουλή. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος µάλιστα µετά από την παρέµβασή µας αναζητά τις απαραίτητες πληροφορίες από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής καθώς δεν είναι καν βέβαιο εάν υπάρχει η απαιτούµενη και από το νόµο και από την κοινή λογική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. πτώσεων Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατικής

Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου θα επανέλθει στο συγκεκριµένο θέµα ζητώντας εξηγήσεις για τις ενέργειες του Υπουργείου Ναυτιλ ίας, ίας για την αναγκαιότητα ή µη της εγκατάστασης πλωτής δεξαµενής, για τους άλλους χώρους που πιθανώς προτάθηκαν και κυρίως για τους λόγους που δεν είναι ενήµερο το Υπουργείο Περιβάλλοντος για µια τόσο σοβαρή για την περιβαλλοντική ισορροπία του επιβαρηµένου Θριασίου Πεδίου εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων. Τέλος θα απαιτήσει να καταρτιστεί ο Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, το δυνατόν συντοµότερα και βάσει αυτού να γίνουν οι όποιες ενέργειες επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της δηµόσιας υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων και των εργαζοµένων στο Θριάσιο Πεδίο.» Πεδίο.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Μασούρης Σπύρος Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682

∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΧΟΥ ΤΗΣ ΑΞ. ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ, ΜΕ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ

ΓΟΝΙΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Στο βασικό πλαίσιο λήψη µέτρων, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, προγραµµατισµός εκδηλώσεων καθώς και άλλες προτάσεις που αναµένεται να ενταχθούν

Κ

αρπούς απέδωσε η συνάντηση συζήτηση που έγινε την Τρίτη, σχετικά µε τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στον πεζόδροµο της οδού Νικολαίδου. ∆ιατυπώθηκε πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής που αφορά λήψη µέτρων κατά την θερινή περίοδο, ορισµένες κυκλοφοριακές αναγκαίες ρυθµίσεις και ο προγραµµατισµός πολιτιστικών εκδηλώσεων µε στόχο την τόνωση της κίνησης. Χρήσιµες προτάσεις κατέθεσαν κάτοικοι και καταστηµατάρχες. Μεταξύ άλλων ζήτησαν ανάδειξη

του πεζόδροµο σε σχέση µε τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας, ώστε να τεθεί µια καλή αρχή στην προσπάθεια για τουριστική ανάπτυξης της πόλης, καθώς και µέτρα για την οµαλή διέλευση πεζών, αναπήρων, ποδηλατιστών κλπ. Παρόν ήταν και ο επικεφαλής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης κ. Τόλης που τόνισε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι προτάσεις, σεις ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Ο ∆ήµαρχος κ. Τσουκαλάς κατέγραψε τις χρήσιµες προτάσεις που τέθηκαν και θα τις προωθήσει

συνολικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ώστε να προκύψει το τελικό πλαίσιο µέτρων και δράσεων στον πεζόδροµο. Το Γραφείο του ∆ήµου αναφέρει: «Μια γόνιµη

συζήτηση αναπτύχθηκε το βράδυ της Τρίτης 4 Ιουνίου στον πεζόδροµο της Νικολαΐδου ανάµεσα στη ∆ηµοτική Αρχή, τους κατοίκους και τους επαγγελµατίες που επιχειρούν στην συγκεκριµένη οδό. Η συζήτηση πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία της ∆ηµοτικής Αρχής και είχε σαν σκοπό την εξεύρεση λύσης στα χρόνια προβλήµατα που προέκυψαν από τη λειτουργία του πεζόδροµου.» µου Κατά την συζήτηση – συνάντηση ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς και ο Αντιδήµαρχος Βασίλης Αγριµάκης παρουσίασαν την πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής, Αρχής η οποία αφορά στη λήψη µέτρων για την τρίµηνη περίοδο του καλοκαιριού, καλοκαιριού που αφορούν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ρυθµίσεις αλλά και ορισµένες πρωτοβουλίες (χάπενινγκ, πολιτιστικά δρώµενα) που σκέφτεται

να πραγµατοποιήσει ο ∆ήµος µε στόχο την τόνωση της προσέλευσης και της αγοράς. Να σηµειώσουµε ότι συγκέντρωση συνάντηση για την πεζόδροµο, πήρε µέρος ο επικεφαλής του συνδυασµού "Ελευσίνα"Ελευσίνα -Μαγούλα Πρώτη Πόλη" κ. Βασίλης Τόλης, ο οποίος σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου: «εξήρε την πρωτοβουλία της ∆ηµοτικής Αρχής να ακούσει την άποψη των ενδιαφεροµένων. ενδιαφεροµένων Τόνισε πως υπάρχει ανάγκη να αξιοποιηθεί από την πλευρά του ∆ήµου η πρόταση έκθεση των Συµβούλων που ασχολήθηκαν µε τα προβλήµατα της Νικολαΐδου και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να επεξεργαστεί όλες τις προτάσεις και να καταλήξει στην πιο αποδοτική απόφαση». Να επισηµάνουµε ακόµη ότι σύµφνωνα µε το Γ. Τύπου του ∆ήµου: «σηµαντικές σηµαντικές ήταν οι προ-

τάσεις που τέθηκαν από κατοίκους και καταστηµατάρχες και αφορούσαν στην προβολή και αξιοποίηση του Αρχαιολογικού χώρου για την προσέλκυση τουριστών - εγχώριων και ξένων - που θα τονώσουν την αγορά, αγορά αλλά και για την λήψη µέτρων που θα διευκολύνουν τη διέλευση πεζών, πεζών ποδηλάτων, ατόµων µε Αναπηρία, αλλά και µέτρων που θα εξασφαλίζουν την "ειρηνική" συνύπαρξη κατοίκων και καταστηµάτων.» στηµάτων.» Τέλος τις αξιοσηµείωτες αυτές προτάσεις ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς δεσµεύτηκε να µελετήσει, να τις µεταφέρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και κάλεσε τον κόσµο να παρευρεθεί σ' αυτό και να εκφράσει τις απόψεις του, όσον αφορά τον πεζόδροµο της οδού Νικολαίδου στο κέντρο της πό λης.

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr


4

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013


5

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013 στη άλλο ένα πρόστιµο ύψους 9.000 ευρώ για την µη, µέχρι σήµερα αδειοδότηση του βιολογικού. Το πιο σοβαρό όµως έγκειται στο γεγονός ότι µέχρι σήµερα έτρεξαν διάφορα προγράµµατα στα οποία θα µπορούσε να ενταχθεί η αναβάθµιση του βιολογικού, ώστε να κατατης άρτιας αποκατάστασης του σκευαστεί τριτοβάθµια επεξεργαΧΑ∆Α και της προστασίας του σία και εγκαταστάσεις για την υδροφόρου ορίζοντα. ανακύκλωση του νερού και τη Παρεµπιπτόντως επιδείξαµε αυξη- διάθεση του στη γεωργία για µένα αντανακλαστικά όταν υπήρξε άρδευση, µε επακόλουθο την κοινωνική αναστάτωση µε την ανακούφιση του υδροφόρου ορίσαν και η απόδοση των ληξιπρό- µατοδοτήθηκε από το ΠΡΑΣΙΝΟ ανίχνευση εξασθενούς χρωµίου ζοντα. Αυτό δεν έγινε διότι ο βιοθεσµων οφειλών ήρθε νωρίτερα ΤΑΜΕΙΟ, δηµοπρατήθηκε και στην ευρύτερη περιοχή της δυτιλογικός δεν είχε άδεια, οπότε ως από την εκταµίευση του δανείου κατασκευάστηκε εντός του έτους κής Αττικής. Αµέσως αναθέσαµε παράνοµα λειτουργών δεν µποκαι σήµερα οι συµπολίτες µας 2012 και συγκεκριµένα το 2ο στο ΙΓΜΕ τον δειγµατοληπτικό ρούσε να χρηµατοδοτηθεί, µε έχουν αρχίσει και εισπράττουν εξάµηνο αυτού και ο δήµος µας έλεγχο όλων των γεωτρήσεων του συνέπεια να χαθούν οι ευκαιρίες τα χρήµατα τους. Αυτή η εξέλιξη ήταν από τους ελάχιστους δήµους δήµου µας, σφραγίσαµε δύο γεω- και µαζί τους έργα εκατοµµυρίων µας γεµίζει ικανοποίηση και υπε- που απορρόφησαν τα χρήµατα τρήσεις (µια στη Βένιζα και µια ευρώ. Με σκοπό την οικονοµική ρηφάνεια γιατί εκτός των άλλων (όπως ρητά όριζε η διακήρυξη του στην Κινέττα) και αποκαταστήσα- ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων είµαστε ο πρώτος δήµος που του έργου, επί ποινή αποκλεισµού) µε την ηρεµία ενηµερώνοντας θέσεων εργασίας προχωρήσαµε αποδόθηκαν τα ληξιπρόθεσµα, εντός του έτους 2012. Το έργο σωστά και τεκµηριωµένα τον στην πολεοδοµική εξυγίανση του αφού είχαµε ανταποκριθεί εγκαί- αυτό παραδόθηκε προς χρήση στα κόσµο. Παράλληλα εξακολουθούΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ Μεγάρων και στην ρως σε όλες τις προϋποθέσεις. παιδιά που είχαν τις παιδικές χαρές µε να λαµβάνουµε συνεχώς δείγίδρυση φορέα διαχείρισης για τη Όµως η µεγαλύτερη υπερηφάτόσο πολύ ανάγκη και στους γοµατα ώστε να επέµβουµε αν χρει- δηµιουργία του Επιχειρηµατικού νεια µας είναι για τους συµπολί- νείς τους, που βρίσκουν µαζί µε τα αστεί εκ νέου και να προστατέΠάρκου. Αναµένεται η ανάθεση σε τες µας στους οποίους προσωπι- παιδιά µια ανέξοδη γωνιά ανακού- ψουµε τη δηµόσια Υγεία. Τεχνικό Σύµβουλο προετοιµασίας κά απευθύνοµαι και τους ευχαρι- φισης και ξενοιασιάς. Είµαστε Με σκοπό την προστασία του του φακέλου για την υπογραφή στώ για την εµπιστοσύνη που πολύ υπερήφανοι για την υλοποίη- περιβάλλοντος και την προάσπιση της ΚΥΑ και την προώθηση του µας έδειξαν και ακολουθούν ση αυτού του έργου και εδώ πρέ- της δηµόσιας Υγείας προχωρήσαµε σε χρηµατοδότηση από το Εµέχρι σήµερα πιστά τις οδηγίες πει να δώσω τα εύσηµα στη συστην ανανέωση της ΑΕΠΟ για το ΣΠΑ. µας και παίρνουν τα χρήµατα νεργάτιδα µου την κ. Πόπη Νικο- βιολογικό των Μεγάρων, η οποία Η διοίκηση µας κατάφερε να που τους οφείλονταν από το λάου, η οποία µε τη συµβολή της είχε λήξει το 2009 και δεν είχε εντάξει στο ΕΣΠΑ και σε άλλες 2003 έως σήµερα! ειδικής συµβούλου κ. Γιώτας Καανανεωθεί. Η άδεια αυτή κατατέπηγές χρηµατοδότησης µέχρι ∆ιεκδικήσαµε και πετύχαµε µεγά- στάνη, ήταν ο εµπνευστής της θηκε στις 11/7.2011 στην ∆ιεύσήµερα, έργα προϋπολογισµού λες χρηµατοδοτήσεις για την ιδέας και ο µελετητής του έργου. θυνση ΠΕΧΩ και εκδόθηκε στις 52.000.000 ευρώ περίπου. Αντίκατασκευή µεγάλων έργων υποδο- Η κ. Νικολάου ολοκλήρωσε επίσης 21/6/2012, δηλαδή ένα χρόνο στοιχα δηµοπράτησε κατά το µής για τον τόπο µας, όπως το την προετοιµασία του φακέλου για µετά! Προχωρήσαµε επίσης στην 2012 έργα από ίδιους πόρους έργο της αποχέτευσης στη Νέα την υποβολή του Σ∆ΑΕ στην αρέκδοση των αδειών εγκατάσταπροϋπολογισµού µόλις 497.000 Πέραµο. Το έργο αυτό µε προϋπο- µόδια υπηρεσία του «Συµφώνου σης και λειτουργίας του βιολογιευρώ! ∆ηλαδή δαπαν ήσαµε από λογισµό 14.500.000 ευρώ, δηµοτων ∆ηµάρχων», του οποίου µέκού, οι οποίες ουδέποτε είχαν ίδιους πόρους ποσό ίσο µε το πρατήθηκε στις 20/3/2012 και η λος είναι και ο δήµος Μεγαρέων εκδοθεί. Οι άδειες αυτές εκδόθη1% του συνόλου των χρηµατοσύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία από το 2011. καν την προηγούµενη εβδοµάδα. δοτούµενων έργων! Αυτό και υπογράφτηκε στις 31/7/2012. Ακόµα η πρόταση του δήµου Όµως ο δήµος χάρη στις όψιµες µόνο αποδεικνύει τη χρηστή Σήµερα το έργο προχωράει µε Μεγαρέων στην πράξη καταγγελίες του κ. Ποµώνη υπέδιοίκηση που ασκούµε και το πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς, µε «Βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις εντατική επίβλεψη από την Τεχνι- δηµόσιων ανοικτών χώρων», κή Υπηρεσία και από την επιβλέσχετικά µε την «βιοκλιµατική πουσα οµάδα εργασίας της Νέας ανάπλαση του ρέµατος ΜαυραΠεράµου, µε επικεφαλής τον Πρό- τζά», προϋπολογισµού 3.453.000 εδρο της δηµοτικής Ενότητας ευρώ, αξιολογήθηκε θετικά µε Νέας Περάµου, κ. Παν. Παραέγγραφο του ΚΑΠΕ στο δήµο σκευά και ευελπιστούµε ότι µέχρι στις 10/12/ 2012 µε σειρά αξιοτο τέλος του 2013 θα είναι έτοιµο λόγησης την 23η. Σύµφωνα µε να παραδοθεί άρτια εκτελεσµένο τη σειρά κατάταξης η πρόταση προς χρήση από τους δηµότες της µας είναι 2η επιλαχούσα και Νέας Περάµου. όπως αναφέρεται στο σχετικό Το µεγαλύτερο έργο υποδοµής έγγραφο του ΚΑΠΕ, αναµένεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το ενίσχυση του προϋπολογισµού έργο αντικατάστασης του δικτύου της πρόσκλησης έτσι ώστε να ύδρευσης της πόλης των Μεγάχρηµατοδοτηθεί η επιλεγµένη ρων, προϋπολογισµού 18.000.000 πρόταση µας. ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ τον Ένα ακόµα έργο µεγάλης περιΜάρτιο του 2012, ξεκίνησε η βαλλοντολογικής σηµασίας για το διαδικασία δηµοπράτησης τον δήµο µας, το οποίο δηµοπρατή∆εκέµβριο του 2012 και ολοκλη- θηκε τον Οκτώβριο του 2012 ρώθηκε τον Ιανουάριο του από την Περιφέρεια Αττικής µετά 2013. Σήµερα είµαστε έτοιµοι να την ένταξη του στο ΕΣΠΑ είναι υπογράψουµε τη σύµβαση µε την αυτό της αποκατάστασης του ανάδοχο εταιρεία. Ένα έργο τερά- ΧΑ∆Α Μεγάρων. Το έργο αυτό, στιας σηµασίας και πνοής για τον προϋπολογισµού 6.150.000 ευρώ τόπο διασφαλίζει πλέον τη δηµόσι- βρίσκεται στη φάση της συµβασια υγεία µε την αντικατάσταση των οποίησης, αφού ανακηρύχθηκε επικίνδυνων αµιαντοσωλήνων από ανάδοχος και αναµένεται άµεσα η σύγχρονους αγωγούς, κατάλληέναρξη των εργασιών. Η διοίκηση λους για την µεταφορά πόσιµου µας ήταν ο πρωτεργάτης αυτής νερού. Το έργο αυτό αποτελεί της διαδικασίας, αφού µετά την τρανή απόδειξη της αντιµετώπισης εκπόνηση της Προµελέτης και του τέρατος της Γραφειοκρατίας, της Μελέτης Περιβαλλοντικών το οποίο καθυστέρησε κατά 15 επιπτώσεων , εγκρίθηκε η αδειοµήνες την υπογραφή της σύµβαδότηση της αποκατάστασης του σης και την έναρξη των εργασιών. ΧΑ∆Α από την Αποκεντρωµένη Η δηµοπράτηση του δηµοτικού ∆ιοίκηση. Στη συνέχεια σε συνερΓηροκοµείου αποτελεί ακόµα µια γασία µε την Ενδιάµεση ∆ιαχειριεπιτυχία για τη διοίκηση µας. Το στική Αρχή της Περιφέρειας έργο αυτό, προϋπολογισµού Αττικής εκπονήθηκε η οριστική 4.365.000 ευρώ δηµοπρατήθηκε Μελέτη Αποκατάστασης του στις 20/11/2012 και αυτές τις ΧΑ∆Α Μεγάρων και υποβλήθηκε µέρες είµαστε έτοιµοι, µετά την στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για ένταξη υπερπήδηση και του τελευταίου στο ΕΣΠΑ. Όµως η διοίκηση µας εµπόδιου που ήταν η απελευθέρω- δεν έµεινε εκεί, αλλά προχώρησε ση του χώρου, να προχωρήσουµε στην ανάθεση εκπόνησης Μελέστην υπογραφή της σύµβασης και της ∆ιερεύνησης της Επικινδυνότην εγκατάσταση του εργολάβου. τητας του ΧΑ∆Α Μεγάρων στο Ένα έργο µεγάλης σπουδαιότητας ΕΜΠ. Η µελέτη αυτή παραδόθηκε για την κοινωνία ήταν η ανάπλαση στην Εκτελεστική Επιτροπή του των 5 και η κατασκευή 1 νέας Ε∆ΣΝΑ η οποία διενήργησε το παιδικής χαράς στα Μέγαρα και τη διαγωνισµό και λειτούργησε Νέα Πέραµο. Το έργο αυτό, προϋ- συµπληρωµατικά και άκρως πολογισµού 443.833 ευρώ, χρηαποτελεσµατικά στη διασφάλιση

ΜΕΓΑΡΑ , ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕΡΟΣ 2ο)

Ο ∆ήµαρχος υποστήριξε ότι : «Οι εξελίξεις

τους διέψευσαν και η απόδοση των ληξιπρόθεσµων οφειλών ήρθε νωρίτερα από την εκταµίευση του δανείου

και σήµερα οι συµπολίτες µας έχουν αρχίσει και εισπράττουν τα χρήµατά τους»

Ωστόσο ..."Τυχεροί" όσοι έχουν τελεσιδικήσει οι υποθέσεις τους, οι υπόλοιποι έχουν πολύ δρόµο ακόµα για να πληρωθούν...

Τ

ην Τρίτη 4 Ιουνίου η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ δηµο σίευσε µέρος της συ ζήτησης του απολογισµού στον ∆ήµο Μεγάρων. Όσα είπε στον απολογισµό ο ∆ή µαρχος Ι. Μαρινάκης ακολουθούν και είναι η συνέχεια των όσων αρχίσαµε να δη µοσιεύουµε στ ις 4 Ιουνίου. Ανάµεσα στα λεγόµενά του ο ∆ήµαρχος υποστήριξε ότι ο ι πολίτες πληρώνονται τα ληξιπρόθεσµά τους, κάτι όµως που δεν είναι πέρα για πέρα αληθές, καθώς µετά από επικοινωνία που ε ίχαµε µε την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου, πληροφορηθήκαµε πως µόνο όσες υποθέ σεις έχουν τελεσίδικες δ ικαστικές αποφάσεις εξοφλούνται, και µάλιστα από τον ∆ήµο έχει «φύγει» το πρώτο πακέ το µε αυτές τις τελεσίδικες α ποφάσεις. Έπε ται κα ι δεύτε ρο για να πάρουν στη συνέχεια σε ιρά όσοι έχουν να λάβουν από ληξιπρόθεσµες οφειλές αλλά δεν είχαν καταφύγει στην δικαιοσύνη. Ζήσε Μ άη µου να φας τριφύλλι δηλαδή και ο Μαϊος π έρασε κ ι αυτός! Υποστήριξε λοιπόν τα παρακάτω ο ∆ήµαρχος: «….Κινούµενοι ακριβώς µε γνώµονα την ανακούφιση της τοπικής κοινωνίας και την επίδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας και της δικαιοσύνης, προνοήσαµε και εισαγάγαµε στον προϋπολογισµό του 2012, καθώ ς και στο Σχέδιο Οικονοµικής Υποστήριξης του δήµου, προς ισοσκελισµό του προϋπολογισµού, το ποσό των 12.010.000 ευρώ, υπό τη µορφή δανείου, το οποίο θα αντιστοιχεί σε ποσό ανάλογο των παρακρατηθέντων από το κράτος και το οποίο η Γενική Κυβέρνηση είχε δεσµευτεί µε έγγραφο προς το δήµο µας τον Μάιο του 2012 ότι µε τη λήψη της 3ης δόσης θα µας τα απέδιδε. Η αντιπολίτευση µε µοναδική εξα ίρεση και πάλι τον κ. Φωτίου καταψήφισε την απόφαση µας αυ τή µε τη φτηνή δ ικαιολογία της υπονόµευσης του µέλλοντος του τόπου και των επόµενων διοικήσε ων και προε ξαρχόντων των κ. Σταµούλη και Στρατούρη, προσέφυγε κατά αυτής σε όλα τα όργανα ελέγχου νοµιµότητας (Αποκεντωµένη ∆ιοίκηση, ΤΠ&∆, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λ.π.) επιδεικνύοντας ιδιαίτερα εχθρικό πάθος και µνησικακία εναντίον των συµπολιτών µας. Μάλιστα ο κ. Σταµούλης ενώ τη µια στιγµή παρότρυνε τους συµπολίτες µας να προβούν σε διαταγές πληρωµών εναντίον του δήµου για να κατοχυρώσουν τις οφειλές του προς αυτούς, την ίδια στιγµή αρνούνταν να συναινέσει στην απόδοση των οφειλών αυτών µε την εκταµίευση του δανείου αυτ ού του οποίου ο χαρακτήρας ήταν προσωρινός. Την ίδια στιγµή επίσης µε την παρότρυνση του αυτή έθετε σε µεγάλο κίνδυνο τη µισθοδοσία των υπαλλήλων του δήµου, η οποία έχετε ήδη αντιληφθεί σε τι βαθµό επικινδυνότητας βρίσκεται κάθε µήνα. Όµως οι εξελίξεις τους διέψευ-

σεβασµό που δείχνουµε στο δηµόσιο χρήµα δηλ αδή στο χρήµα του πολύπαθου και χειµαζόµενου λαού µας. ∆εν σπαταλήσαµε χρήµατα σε έργα βιτρίνας. Θέσαµε προτεραιότητες, ιεραρχήσαµε και στοχοποιήσαµε τα προβλήµατα. ∆ηµοπρατήσαµε έργα που θα είναι χρήσιµα στο σύνολο και όχι στους λίγους. Έτσι προχωρήσαµε στη δηµοπράτηση των ακόλουθων έργων: Ανάπλαση της κεντρικής παιδικής χαράς Νο 1 στη Νέα Πέραµο Ανάπλαση παραρεµάτιου χώρου στη θέση «Έξω Βρύση», ένα έργο πολύ απαραίτητο και πολύ σηµαντικό για την ασφάλεια των πεζών στη συγκεκριµένη περιοχή, Κατασκευή σταµπωτού οδοστρώµατος βορείως του οικισµού της Πάχης Ανακατασκευή οδών και πεζοδροµίων πόλεως στις οδούς Λυκούργ ου, Γ. Σχοινά κ.λ.π. Ασφαλτόστρωση οδού Γ. Μενιδιάτη, ένα έργο άκρως απαραίτητο για την ασφάλεια των διερχοµένων. Θα προχωρήσουµε άµεσα στην υλοποίηση του, αφού όµως πρώτα κατασκευαστεί το νέο δίκτυο ύδρευσης (θα είναι ο πρώτος δρόµος από τον οποίο θα ξεκινήσει το έργο), γιατί απλούστατα εµείς επειδή σεβόµαστε τα χρήµατα των δηµοτών µας δεν θα τρέξουµε να κατασκευάσουµε το νέο οδόστρωµα πριν το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, ώστε µετά να χρειαστεί επανακατασκευή. Αυτό αν γινόταν θα λεγόταν τότε κακοδιαχείριση και σπατάλη. Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο του δηµοτικού σταδίου Μεγάρων. Ένα έργο υποδοµής για τη νεολαία µας, για τις ποδοσφαιρικές οµάδες µας. Ένας ακόµα πόλος έλξης των νέων µας και ένα ισχυρό αντίδοτο στις µάστιγες της εποχής. Συνέχεια στην σελίδα 6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


6

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ

∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Συνέχεια από σελίδα 5 Το έργο δηµοπρατήθηκε το ∆εκέµβριο του 2012 και θα ολοκλ ηρωθεί το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου του 2013. Τοποθέτηση πλαστ ικών καθισµάτων κα ι δηµο σιογραφικών θε ωρείων στο δηµοτικό στάδιο Μεγάρων. Τα παραπάνω έργα σε συνδυασµό µε τον εξαιρετικό φυσικό χλοοτάπητα και την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων του σταδίου προκάλεσαν το θαυµασµό σε όλους τους επισκέπτες και το έχουν κατατάξει, σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε ένα από τα καλύτερα σύγχρονα στάδια της χώρας µας. Αποτέλεσµα αυτού ήταν η απόφαση των επίσηµων αθλητικών φορέων (ΣΕΓΑΣ,ΕΠΟ) διεξαγωγής πανελλήνιων και διεθνών αγώνων, όπως το πανελλήνιο πρωτάθληµα 10..000 µέτρων Α/Γ &νέων Α/Γ, τα Ορσίππεια µε τη συµµετοχή αρκετών πρωταθλητών, 3 διασυλλογικοί αγώνες στίβου του ΣΕΓΑΣ δυτ. Αττικής & αγώνες που διεξήγαγε ο Α.Ο. Μεγάρων του οποίου ο Πρόεδρος κ. Καλοζ ούµης τιµά επάξια το δήµο Μεγαρέων µε την εκλογή του στο ∆.Σ. του µεγαλύτερου θεσµοθετηµένου οργάνου στον τοµέα του στίβου στη χώρα µας, του ΣΕΓΑΣ. Ο 13ος Ηµιµαραθ ώνιος «στ αχνάρια του Παυσανία» µε συ µµετοχή το 2012, 700 αθλητών και βέβα ια οι αγώνες πρ ωταθλήµατος τ ης Football League µε τη συµµετοχή της ιστορ ικής µας ο µάδας του Βύζαντα, ο οποίος κατόρθωσε να παρα µείνει στην κατηγορία και γι αυτό αξ ίζουν συγχαρητήρια σε όλους, προπονητές, ποδοσφαιριστ ές, πρόεδρο και παράγοντες. Επίσης πρό σφατα, ακριβώς λόγω της εξαιρε τικής πο ιότητας του χώρου µε απόφαση ης ΕΠΟ διεξήχθησαν δύο διεθνείς φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου µεταξύ των εθνικών οµάδων κορασίδων Ελλάδας και Φινλανδίας µε α πόλυτη επ ιτυχία. Τοποθέτηση παρκέ στο κλειστό γυµναστήρ ιο της Νέας Περάµου. Το έργο δηµοπρατήθηκε το Νοέµβρ ιο του 2012, και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Ιουνίου 2013. Ανακαίνιση του πολιτιστικού κέντρου της Νέας Περάµου. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται χάρη στη συµβολή όλων µας και µε ελάχιστη επιβάρυνση του δήµου. Μετά από τόσα χρόνια εγκατάλειψης, µε τις κατάλληλες και απαραίτητες παρεµβάσεις σε λίγες ηµέρες παραδίδεται προς χρήση. Το µεταµορφωµένο πλέον πολιτιστικό κέντρο, θα αποτελέσει κόσµηµα για τη Νέα Πέραµο και θα αναβαθµίσει πολύ την ποιότητα της ζωής των δηµοτών της Νέας Περάµου. Ολοκλήρωση των εργασιών στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Περάµου και παράδοσ η προς χρήση στο κοινό. Μια κοιτίδα πολιτισµού εµπλουτισµένη µε αρκετό υλικό µάθησης και καλλιέργειας πνεύµατος, ανοίγει τα φτερά της και καλεί κυρίως τους νέους να την επισκεφθούν και να την αγαπήσουν. Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί αρχικά κυρίως τις απογευµατινές ώρες µε προοπτική την 12ωρη διάρκεια λειτουργίας (9π.µ.-9µ.µ.) . Επίσης προωθούµε την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση της και τη λειτουργία ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου, µε τη χρήση ελεύθερου internet, καθώς και τη δυν ατότητα διασύν δεσης µε κεντρικές Βιβλιοθήκες εγχώριες και του εξωτερικού. Κατασκευή και ενεργοποίηση 250 συνδέσεων ύδρευσης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήµονα. Το έργο συνεχίζει και θα ολοκληρωθεί στο επόµενο δίµηνο. Συγχρόνως κατά τη διάρκεια του έ τους 2012 διενεργήθηκαν διαγωνισµοί για την συµβο υλευτική υπο στήριξ η και υποβολή προτάσεων για τα ακόλουθα έργα: ∆απάνες συµβουλευτικής υποστήρι ξης για την υποβολή και υλοποίηση πρότασης ύδρευσης της περιοχής της Κινέττας (πρ. 73.800 ευρώ) ∆απάνες συµβουλευτικής υποστήρι ξης για το έργο της κατασκευής των δεξαµενών ύδρευσης της περιοχής της Κινέττας (πρ 73.800 ευρώ) ∆απάνες συµβουλευτικής υποστήρι ξης για την υποβολή και υλοποίηση πρότασης ίδρυσης και κατασκευής Κλειστού Γυµναστηρίου στη δηµοτική ενότητα Μεγάρων (πρ. 73.800 ευρώ) Απευθε ίας ανάθεση για τη σύνταξη των τευχών δη µοπράτησης για το έργο κατασκευής οδικού δ ικτύου βορε ίως του ο ικισµού της Πάχης και δ ιασύνδεση του µε το ε θνικό οδικό δίκτυο Αθηνών – Πατρών (πρ. 13.000ευρ ώ) Απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης του έργου κατασκευής οδικού δικτύου Κινέττας και διασύνδεσης του µε τη ΝΕΟΑΠ. (πρ. 13.000 ευρώ) Οι εργασίες αυτές σε επόµενη αναµόρφωση του προϋπολογισµού επανενεργοποιούνται και παραδίδοντ αι για υποβολή στα αντίστοιχα µέτρα χρηµατοδότ ησης του ΕΣΠΑ. Η κοινωνία δοκιµάζεται καθηµερινά και υποφέρει. Τα συσσίτια αυξάνοντ αι µε γεωµετρική πρόοδο, ενώ η ανεργία αποτελεί το κυρίαρχο θέµα που µαστίζει το κάθε νοικοκυριό. Ειδικά στην αντιµετώπιση της µεγάλης αυτής µάστιγας η διοίκηση µας προχώρησε στην υποβολή αιτηµάτων για συµµετοχή σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα απασχόλησης από το ΕΣΠΑ και κατόρθωσε να απασχολήσει τµηµατικά 140 νέους άνεργους στο πρόγραµµα κοινωφελούς απασχόλησης, 9 άνεργους στο πρόγραµµα «55-64», 80 άνεργους ωφελούµενους άνω των 45 ετών στο πρόγραµµα «ΤΟΠΕΚΟ», 19 άνεργες και άνεργους στο χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα από τη ΕΕΤΑΑ για τη λειτουργία των παιδικών σταθµών και 50 ανέργους σε θέσεις εποχιακών αναγκών. ∆ηλαδή συνολικά έχουν απασχοληθεί στο δήµο 218 άνεργοι και άνεργες. Η προσπάθεια συνεχίζεται µε τη συµµετοχή σε νέα προγράµµατα και µε την προοπτική συνεχώς αυξανόµενου αριθµού απασχολουµένων. Η διοίκηση µας δεν µπορούσε να λείψει από το κάλεσµα της κοινωνίας και µε τρόπο αυθόρµητ ο και δυναµικό δηλώνει καθηµερινά παρούσα µε την ίδρυση της διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, µε την ίδρυση και την επέκταση των κοινωνικών Ιατρείων, την ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, την ίδρυση κα ι λειτουργ ία του Τα µείου αρωγής και αλληλεγγύης απόρων και αναξιοπαθούντων και πρόσφατα την ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού Φαρµακείου. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και αρωγούς όλ ους τους φορείς εθελοντισµού δηλώνουµε καθηµερινά την παρουσία µας και προσπαθούµε να δώσουµε λύση στα µεγάλα προβλήµατά του, δι ατηρώντας ψηλά την αξιοπρέπεια του. Ο αγώνας αυτός είναι δύσκολος γι αυτό σας καλούµε όλους να συνδράµετε, µε ένα κουτί γάλα, ένα πακέτο µακαρόνια, 50 λεπτά, ή µε την ενεργό παρουσία σας και µόνο. Με την επίδειξ η υψηλού αισθήµατος ανθρ ωπιάς και αλλαγή νοοτροπίας….» ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Έγινε στην Ι. Μονή Αγίου Κυπριανού Φυλής η εξόδιος ακολουθία παρουσία αρχών και πλήθους κόσµου Κοιµήθηκε ο µακαριστός Μητρο πολίτης Ωρωπού και Φυλής (παλαιού ηµερολογίου) Κυπριανός την Πέµπτη 30 Μαίου. Η αρχιερατική εξόδιος ακολουθία έγινε παρουσία πλήθους αρχιερέων, αρχών και πιστών στην έδρα του µακαριστού στην Ιερά Μονή Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Φυλή. Να σηµειώσουµε ότι µακαριστός ήταν ιδρυτής του φιλανθρωπικού συλλόγου γυναικών Φυλής « Αγιος Φιλάρετος Ελεήµων» Ελεήµων». Φωτογραφία πηγή: Σύλλογος Γυναικών Αγ. Φίλάρετος Ελεήµων Φυλής

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου σας προσκαλεί Θα είναι τιµή µας η παρουσία σας στις µουσικοθεατρικές βραδιές που διοργανώνει ο σύλλογος µας το Σάββατο 8.6.2013 στην Ελευσίνα στο θεατράκι του πολιτιστικού κέντρου «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» και την Κυριακή 9.6.2013 στη Μαγούλα στο θεατράκι της κεντρικής πλατείας. Και οι δυο βραδιές ξεκινούν ακριβώς στις 21:00 βράδυ. Στα πλαίσια της θεµατικής ενότητας του µήνα Λαογραφίας θα πραγµατοποιηθεί η παράσταση: «Άπειρος Γαία, µύθων και θρύλων» Από τον Σύλλογο Ηπειρώτών Θριασίου Πεδίου

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA


Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

ΜΟΛΙΣ 59 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΙΤΑΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ! ∆ήµαρχος και συνεργάτες του είχαν συνάντηση µε την διοίκηση και το σωµατείο εργαζοµένων του εργοστασίου, δείχνοντας έτσι σαφή συµπαράσταση σε µια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την µεγάλη αυτή βιοµηχανική µονάδα…

Σ

ε δύσκολ η κατάσ ταση έχει οδηγήσει η κρ ίση και το εργοστάσιο τσιµέν των ΤΙΤ ΑΝ Ελευσίνας, όπου οι εργ ργ ασίες παραγωγής φαίνετα ι να έχουν µειωθεί δραµατικά όπως και τα έσοδα, σύµφωνα µε τα όσα µας ενηµέρωσε ο ∆ήµος Ελευσίνας. Η ανησυχία πλέον είναι έκδηλ η και γ ια αυτή την µεγάλ η βιοµηχανική µονάδα που άλλοτε απασχολούσε µεγάλο αρ ιθµό εργαζο µένων, σήµερα απασχολεί λόγω κρ ίσης 59 άτο µα ! Ποια θα είναι η επόµενη µέρα κανείς δεν γνωρίζει, ευχή όλων είναι να παραµείν ει η βιο µηχανική µονάδα ενεργά στις επάλξεις κα ι οι εργαζόµενοι σταθ εροί στην εργασία τους , καθώς η εργασία είναι σήµερα πάνω απ’ όλα και απ’ όλους (γενικότερα) για να επιβιώσουν εργαζόµενοι και οι οικογέν ειές τους. Ο ∆ήµαρχος Ελευσ ίνας Γ. Τσουκαλάς και συνεργάτες του επισκέφθηκαν την διοίκησ η και τους εργαζόµενους του ΤΙΤ ΑΝ Ελευσ ίνας, κάνοντας σαφέστατη την συµπαράστασή τους. Αναφέρει ο ∆ήµος Ελευσίνας για το συµβάν µε δελτίο Τύπου: «Το µεσηµέρι της Τρ ίτης 4 Ιουνίου αντιπροσωπεία της ∆ηµοτικής Αρχής επισκέφθηκε το εργοστάσιο της εταιρ είας ΤΙΤ ΑΝ στην Ελευσίνα . Κατά τη διάρ κεια της επίσ κεψης υπ ήρξε συνάντηση µε τον διευθυν τή του εργοστασίου κ. Σαµο θράκη, θράκη την διοίκηση του σωµατείου εργαζοµένων κα ι µε τους εργαζό µενους κατά τη λήξη της βάρδιας. Στη διάρκεια της συνάν τησ ης µε τη διεύθυνση και το σωµατείο των εργαζοµένων η αντιπροσωπεία του ∆ήµου είχε την ευκαιρ ία ν α ακούσει για την πορεία του εργοστασίου, που το τελευταίο διάστηµα λόγω της κρίσ ης τόσο η παραγωγ ή όσο και τα έσοδα της επιχείρ ησης έχο υν µειω θε ί δραµατικά . Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του προέδρου του σωµατείου Τ άσου Ρούτη, ότι α υτή τη στιγ µή εργά ζονται στο εργοστάσιο µόνο 59 άτοµα, άτοµα και το εργοστάσιο είν αι σχεδόν έρ ηµο, όταν πριν λίγα χρόνια έσφυζε από ζωή και παραγωγική κίνησ η. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος µίλησ ε στους εργαζόµενους αναφέροντας ότι ο λόγος της επ ίσκεψης ήταν να έρθει σε επαφή µε τα προβλήµατά τους, να εκφράσει τη συµπαράστασ η του, σ΄αυτή τη δύσκολ η στιγ µή, όπως έκαν ε και µε άλλα εργοστάσια της περιοχής που δοκιµάζοντα ι εξ αιτίας της κρίσ ης. Μια κρίση που πλήττει µεγάλ η µερίδα του πληθυσµού της πόλης - όπως και όλης της χώρας - και όπως ανέφ ερε, σήµερα γίνετα ι µεγαλ ύτερ η η ανάγ κη να αναπτυχθούν µορφές κο ινωνικής αλλ ηλεγγ ύης , κάτι που ο ∆ήµος προσπαθεί µε όλες του τις δυνάµεις, παρακινώντας και κάθε ευαισθητοποιηµένο πολίτη να συµµετάσχει σ' αυτές», αναφέρει το δελτίο Τύπου. Να επισηµάνουµε ότι, την αντιπροσωπεία της ∆ηµοτικής Αρχής αποτελούσαν, ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς, ο Αντιδήµαρχος Χαράλα µπος Ανδρώνης, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικο ύ Συµβουλίου ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ταξιάρ χης Φαρ µάκης κα ι οι Σύµβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας Παναγ ιώτης Σακελλάρ ης και Γρηγόρης Κοροπούλ ης.

7


8

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

Η «Πρώτη Πόλη» για δελτίο Τύπου που ανήρτησε ο ∆ήµος Ελευσίνας

ελτίο Τύπου εξέδωσε ο ∆ηµοτικός Συνδυασµός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης «Ελευσίνα – Μαγού λα Πρώτη Πόλη », µέσα στο οποίο, γίνεται αναφορά για δελτίο Τύπου που είχε αναρτήσει ο ∆ήµο ς Ελευσίνας στην ιστοσελίδα του στις 24 Μαίου σχετικά µε την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων. Ο επικεφαλής και στελέχη του συνδυασµού ασκούν έντονη κριτική. Το δελτίο Τύπου του συνδυασµού έχει ως εξής: «ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΗΣ Ελευσίνα 03/06/2012 ∆ιαβάσαµε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ελευσίνας , το δελτίο τύπου της ∆ηµοτικής Αρχής , µε ηµεροµηνία 24.05.2013 , σχετικά µε την « επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων » , θέµα που συζητήθηκε στην 13η 13 η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 23.05.2013. Και βέβαια πέσαµε από τα σύννεφα µε το θράσος και τα ψέµατα του δηµάρχου. Στη γεµάτη από µέλη συµβουλίων αθλητικών Σωµατείων αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , ακούσαµε για πρώτη φορά ( !!!!! ) την εισήγηση της ∆ηµοτικής Αρχής. Κι αυτό γιατί ο πρόεδρος του ∆Σ , ανέλαβε « προσωπικά την ευθύνη » της µη ενηµέρωσης του Συνδυασµού µας. Παρά ταύτα , όταν πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι των Αθλητικών Συ λλόγων – οι οποίοι διαφωνούσαν µε την εισήγηση του δηµάρχου και απαιτούσαν µια µεγαλύτερη επιχορήγηση ανάλογα µε τη δράση του κάθε Σωµατείου ( συµµετοχές σε διοργανώσεις , ακαδηµίες

κτλ ) – προτείναµε στον δήµαρχο να βελτιώσει τη πρόταση του προς όφελο ς όλων των σωµατείων , κάτι βέβαια που δεν έγινε δεκτό. Έτσι προχωρήσαµε στην ψηφοφορία του θέµατος , όπου ζήσαµε το θέατρο του παραλόγου. Πέντε ( 5 ) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της πλειοψηφίας, µεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του ΠΑΚΠΑ και ο αντιδήµαρχος οικονοµικών , δεν συµφώνησαν για δικούς τους λόγου ς ο καθένας και καταψήφισαν το θέµα. Έτσι λοιπόν ακούσαµε τον αντιδήµαρχο κύριο Μαυρογιάννη, να οµολο γεί ότι επιχορηγώντας τα αθλητικά σωµατεία της Πό λης µας , δε θα µπορεί αύριο να χαράξει σωστή οικονοµική πολιτική η δηµοτική αρχή ( !!!!! ). Γιατί τότε κύριε Μαυρογιάννη δεν παραιτηθήκατε , αφού πάρθηκε οικονοµική απόφαση , στην οποία δεν συµφωνούσατε ;;; Ακούσαµε τον πρόεδρο του ΠΑΚΠΑ κύριο Κριεκούκη , τον κατεξοχήν υπεύθυνο για τον αθλητισµό στη Πόλη µας και εισηγητή του θέµατος στο ∆Σ , να µην µπορεί να

« Μπροστά στο ενδεχόµενο να µην δοθούν οι επιχορηγήσεις , που τόση ανάγκη είχαν οι αθλητικοί Σύλλογοι , ο Συνδυασµός µας ψήφισε την πρόταση µιας και η ∆ηµοτική Αρχή αδυνατούσε ( !!!!! ) να τα « βρει » µεταξύ των Συµβούλων της» της» αναφέρει ∆ηµοτικός Συνδυασµός «Πρώτη Πόλη»» Πόλη σηκώσει το βάρος της απόφασης ( !!!!! ) , µετά τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν για εκείνον. εκείνον Γιατί τότε κύριε Κριεκούκη φέρατε τη πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ;;; ∆εν είχατε κάνει ανάλογη προεργασία µε του Συλλό γους ;;; Τόση προχειρότητα ;;; Ή µήπως άλλο ς κάνει κουµάντο στο Νοµικό αυτό

Πρόσωπο ;;; Μπροστά στο ε νδεχόµενο να µην δοθούν οι επιχορηγήσεις , που τόση ανάγκη είχαν οι αθλητικοί Σύλλογοι , ο Συνδυασµός µας ψήφισε την πρόταση µιας και η ∆ηµοτική Αρχή αδυνατούσε ( !!!!! ) να τα « βρει » µεταξύ των Συµβούλων της. Φυσικά στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η δηµοτική αρχή , η στάση της Αντιπο λίτευσης είναι απούσα. ∆ήµαρχος και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , δεν βρήκαν το θάρρος να πουν την αλήθεια… Είναι τόσο µεγάλη η αγω-

νία και η λαχτάρα τους να παρουσιάζουν µια καλή εικόνα στου Πολίτες , που το ψέµα το έχουν στο τσεπάκι…και µάλιστα χωρίς να καθυστερήσουν καθόλου , µιας και το ∆Σ πραγµατοποιήθηκε στις 23.05.2013 και µόλις µια µέρα µετά εκδόθηκε το δελτίο τύπου. Εµείς κύριε δήµαρχε , θέλουµε να σας επισηµάνουµε κάτι γνωστό για όλους εµάς που µετέχουµε σε αυτόν τον Συνδυασµό : Η ∆ηµοκρατία χρειάζεται πλουραλισµό και όχι φανατισµό. Σταθείτε στο ύψος του

θεσµικού σας ρόλου και πάψτε να δηµοσιεύετε δελτία τύπου στην ιστοσελίδα του δήµου µε ψέµατα. Η ιστοσελίδα του ∆ήµου δεν ανήκει στον Συνδυασµό σας , δεν είναι σελίδα διαφήµισης αλλά σελίδα ενηµέρωσης. Σταθείτε στο ύψος του θεσµικού σας ρόλου και πάψτε να κρύβεστε πίσω από το µικρό σας δαχτυλάκι , κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισµό , κάθε φορά που ψηφίζει αρνητικά ένα θέµα. Αλήθεια , κύριε δήµαρχε , τώρα δεν είναι λαϊκι-

στές οι δηµοτικοί σας σύµβουλοι , κάποιοι εκ των οποίων είναι και άµεσοι συνεργάτες σας ;;; Οι Πολίτες ζουν µε την ΑΛΗΘΕΙΑ και όχι µε τα ΨΕΜΑΤΑ κύριε δήµαρχε. ΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ , ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ , ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ , ΠΑΠΑΓΙΑΝΝ ΑΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ , ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕ ΑΡΧΟΣ , ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΒΑΡΒΑΡΑ , ΒΑΡΕ ΛΑ ΛΙΝΑ , OIKONOMOY ΜΕ ΛΕΤΗΣ , ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝ ΝΗΣ».


9

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

Παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη η εκδήλωση για το

«Oligarchy» στην Ελευσίνα

νδιαφέρον έδειξε το κοινό της Ελευσίνας στην εκδήλωση που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Πρόκειται για την προβολή του ντοκιµαντέρ του δηµοσιογράφου της ΕΡΤ Στέλιου Κούλογλου «Oligarchy» το οποίο είναι µια ενδια φέ ρουσα δηµοσιογραφική αποκάλυψη και καταγραφή σε πολλά επίπεδα. επίπεδα Ο δηµοσιογράφος είναι ευρυτέρα γνωστός από την εκποµπή «Ρεπορτάζ δίχως Σύνορα». Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογο ς Εθελοντών Θριασίου Πεδίου µε το ΝΠ∆∆ Πολιτισµού Αθλητισµού ΠΑΚΠΠΑ στην αίθουσα του τελευταίου. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους µε την παρουσία της η Αντιπεριφερειάρχης Σταυρού λα ∆ήµου, ο Αντιδήµαρχος κ. Καµπάνης και πο λίτες.

Ε

ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στους παρευρισκόµενους µίλησε ο Αντιδήµαρχος Ελευσίνας κ. Μαυρογιάννης Σύµφωνα µε επίσηµη ενηµέρωση µε δελτίο του ∆ήµου Ελευσίνας: «Τη ∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013 και ώρα 07:00 µ.µ. έγινε στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η προγραµµατισµένη συνάντηση ενηµέρωσης µε τους δηµότες µας, οι οποίοι έχουν παραλάβει κάδο κοµποστοποίησης κατά την τελευταία δωρεάν διανοµή (Μάϊος 20132). Στη συνάντηση ο Αντιδήµαρχος κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε στο πρόγραµµα οικιακής κοµποστοποίησης , το οποίο εφαρµόζει ο ∆ήµος µας και το ενισχύει µε διανοµή κάδων. Στους κατόχους κάδων δόθηκαν οδηγίες ορθής χρήσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων και λύθηκαν απορίες σχετικές µε τη διαδικασία της οικιακής κοµποστοποίησης.


10

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

ΣΤΟ 2ο AQUA LIFE TROPHY 2013 ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ PROJUNIOR U09

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Η ΟΜΑ∆Α «ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο

λοκ ληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία 25 και 26 Μαϊου 2013 η διοργάνωση του 2 ου κυπέλλου AQUA LIFE TROPHY. Το Κύπελλο διοργανώθηκε από την Aqua Life – ∆ό ξα Άνοιξης. Κυπελλούχος Trophy στην κατηγορία Ποδοσφαίρου 5 Χ5 Projunior U 09 (παίκτες (παίκτες γεννηθέντες το 2004 και 2005), αναδείχθηκε η οµάδα των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (SOCCERLAND) (SOCCERLAND) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Σύµφωνα µε τους διοργανωτές: «Η ηµιτελική φάση διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Νικολακάκη το Σάββατο 25/05/2013, όπου στις 17:00 η οµάδα του Νικολακάκη Α.Π.Ο. επικράτησε µε δυσκολία της Albiceleste F.C. µε σκορ 2-1, ενώ στις 18:00 η οµάδα της Arsenal Κηφισίας υπετάγη από αυτήν των Aγίων Αναργύρων Ελευσίνας µε το

Γεγο νότα 552: Ο Στρατός του Βυζαντίου, υπό τον Στρατηγό Ναρσή, Ναρσή ανακαταλαµβάνει τη Ρώµη, την οποία κατείχαν οι Γότθοι. Γότθοι Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός πραγµατοποιεί έτσι το όραµα της αποκαταστάσεως της Αυτοκρατορίας στην παλαιά της έκταση και αίγλη. 1850: Ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν.

ευρύ 0-9 (για την οµάδα της Ελευσίνας σκόραραν οι Γ.Ρεγγίνας (3), ∆ηµ.Στάθης (2), Κ.Καλµπένης (2), Α.Σούτας και Β.Φάκλαρης). Την Κυριακή 26/05/2013 διεξήχθη παρουσία πλήθους κόσµου η τελική φάση του κυπέλλου στις εγκαταστάσεις της So cce rland στην Ελευσίνα. Στις 10:00 η ώρα πραγµατοποιήθηκε ο µικρός τελικός, όπου µετά από έναν αγώνα µε διακυµάνσεις στο σκορ, η οµάδα της Albiceleste F.C. επικράτησε µε 6-4 της Arsenal Κηφισίας και κατέλαβε την τρίτη θέση. Ακο λούθησε στις 11:00 η ώρα ο τελικός της διοργάνωσης µεταξύ των οµάδων Νικολακάκης Α.Π.Ο. και Aγιοι Ανάργυροι Ελευσίνας. Μετά από ένα αµφίρροπο αγώνα, που κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων και ενώ είχε προηγηθεί στο σκορ η οµάδα του Νικολακάκη Α.Π.Ο., πέντε λεπτά πριν τη λήξη µε γκολ του Κ.Καλµπένη οι Αγιοι Ανάργυροι Ελευσίνας ισοφάρισαν σε 1-1 και έστειλαν το µατς στη διαδικασία των πέναλτυ. Εκεί επικράτησε πανηγυρικά µε 3-1 η οµάδα της Ελευσίνας (ευστόχησαν οι Α.Σούτας, Γ.Ρεγγίνας και Κ.Καλµπένης, ενώ ο τερµατοφύλακας Κ.Καίσαρης απέκρουσε τρία πέναλτυ των αντιπάλων) και αναδείχθηκε κυπελλούχος µε συνολικό σκορ 4-3, µέσα σε ζητωκραυγές και επευφηµίες των πολυάριθµων παρευρισκοµένων. Η όλη εκδήλωση έκλεισε µε την απόδοση των µεταλλίων σε όλους τους αγωνισθέντες από πλευράς διοργανωτών και την απονοµή του κυπέλλου στην νικήτρια οµάδα. Για την ιστορία να αναφέρουµε ότι µε την νικήτρια οµάδα των Αγίων Αναργύρων Ελευσίνας αγωνίσθηκαν οι : Κώστας Καίσαρης, Κώστας Καλµπένης, Αλέξανδρος Καπλάνης, Μανούσος Κουµεντάκης, Γιώργος Λιώρης, Γιάννης Μαυρονάσο ς, Ανδρέας Μπέκας, Βασίλης Παναγιωτόπου λος, Γιώργο ς Ρεγγίνας, Αντώνης Σούτας, ∆ηµήτρης Στάθης, Αρµάντο Τόλιας, Βαγγέλης Φάκλαρης και Γιώργο ς Φυσαράκης. Προπο νητής της οµάδας είναι ο γνωστός Ελευσίνιος τεχνικός Γιάννης Ρόκας, ενώ την οµάδα κοθοδήγησε στην τελική φάση, λόγω απουσίας σε σεµινάριο του προπονητή, ο γνωστός άσσος των ελληνικών γηπέδων Παντελής Κουµπής. Τα επινίκεια της κατάκτησης του κυπέλλου γιορτάστηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31/05/2013 στις εγκαταστάσεις της Socce rland, όπου τεχνικοί, γιατροί, γονείς και φίλοι της οµάδας σε µια ζεστή ατµόσφαιρα συνεχάρησαν τους τροπαιούχους λιλλιπούτειους ποδοσφαιριστές, τους µοίρασαν αναµνηστικά δώρα και τους ευχήθηκαν να έχουν και άλλες µελλο ντικές κατακτήσεις στο δρόµο του αθλητισµού, του ήθους, της προόδου και του ευ αγωνίζεσθαι». γωνίζεσθαι ». Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆υτικής Αττικής από την δική της πλευράς, δεν έχει παρά να εκφράσει θερµά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν, δίνοντας µέσα από τον αθλητισµό και το πνεύµα του αισιόδοξα µηνύµατα σε όλους µας.

1863: Αντιπροσωπεία της ελληνικής βου λής φτάνει στην Κοπεγχάγη και προσφέρει το ελληνικό στέµµα στον 18χρονο 18 χρονο πρίγκιπα (βλέπε στην σπάνια φωτογραφία πάνω) της ∆ανίας Γουλιέλµο Γεώργιο, τον µετέπειτα βασιλιά Γεώργιο Α'. 1923: Στη ∆ιάσκεψη της Λωζάνης καθορίζονται οριστικά τα ελληνο τουρκικά σύνορα. Σύνορο µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ορίζεται το µέσο του ρου του ποταµού Έβρου. Η Άγκυρα ανακαλεί κάθε αντίρρηση για παραχώρηση του Καστελόριζου στην Ιταλία. Ιταλία 1933: Νέα δολο φονική απόπειρα σηµειώνεται κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται µαζί µε τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο. 1965: Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το (I Can't Get No) Satisfaction. Γεννήσεις 1875: Τόµας Μαν, γερµανός συγγραφέας, που βραβεύτηκε µε Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1929. (Το µαγικό βουνό, ∆ρ Φάουστους, Θάνατος στη Βενετία) (Θαν. 12/8/1955) [Αποφθέγµατα] 1903: Αράµ Χατσατουριάν, αρµενικής καταγωγής σοβιετικός µουσουργός. (Θαν. 1/5/1978) Θάνατοι 1832: Τζέρεµι Μπένθαµ, άγγλος νοµικός και φιλόσοφος, εισηγητής της θεωρίας του ωφελιµισµού . (Γεν. 15/2/1748) 1941: Λουίς Σεβρολέτ, ελβετοαµερικανός οδηγός αγώνων ταχύτητας και ιδρυτής της οµώνυµης αυτοκινητοβιοµηχανίας. (Γεν. 25/12/1878)


11

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

Στον «αέρα» οι επενδύσεις για φωτοβολταικά… Ζητούνται εξηγήσεις από τον Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά µε τις προτάσεις του συνδέσµου «Ήλιος», για έναν κλάδο επενδύσεων που έχει αναπτυχθεί και στην ∆υτική Αττική τα τελευταία χρόνια… ρώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έκανε ο Βουλευτής Αττικής της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς Βασίλης Οικονόµου, ζητώντας να µάθει αν θα υιοθετηθούν οι προτάσεις του συνδέσµου «Ήλιος» Ήλιος» για τα φωτοβολταϊκά. Αναφέρει ο Βουλευτής: «Κύριε Υπουργέ, Οι τελευταίες αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την αναθεώρηση των εγγυηµένων τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, έφεραν µεγάλες ανατροπές σε όσους τα προηγούµενα χρόνια προέβησαν σε επενδύσεις µεγάλης ή µικρής κλίµακας στον κλάδο των φωτοβο λταϊκών. Ο σύνδεσµος «Ήλιος» που αφορά επαγγελµατίες που

Ε

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φωλτοβολταϊκών έχει καταθέσει από τα µέσα Μαρτίου στο Υπουργείο συγκεκριµένη πρόταση για την ανάπτυξη του κλάδου, κλάδου η οποία µάλιστα δεν επιβαρύνει όπως υποστηρίζουν τα δηµόσια οικονοµικά αλλά επιτρέπει την αποκόµιση κέρδους σε όσους πολίτες εγκατέστησαν ή πρόκειται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά επιτρέποντας έτσι και την επιβίωση ενός επαγγελµατικού κλάδου που γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη τα προηγούµενα χρόνια, µε τις ευλογίες των κυβερνήσεων και σήµερα κινδυνεύει µε αφανισµό. Συγκεκριµένα η πρόταση αναφέρεται στη θέσπιση του πλαισίου της ιδιοκατανάλωσης (ή αλλιώς net metering), περιλαµβάνεται στο σχέδιο νόµου που

έδωσε το ΥΠΕΚΑ σε διαβούλευση στις 16/4/2013, µέτρο για το οποίο δεσµεύθηκε και ο ίδιος ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ στο γραπτό χαιρετισµό που απέτεινε σε ηµερίδα του Συνδέσµου στις 20/4/2013. Με πρόσφατη επιστολή του, ο Σύνδεσµος ενίσχυσε την κοινωνική διάσταση του µέτρου, προτείνοντας το πλεόνασµα της ενέργειας να πιστώνεται στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου και ζήτησε από το Υπουργείο να δεσµευθεί µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Έτσι το Υπουργείο έχει στα χέρια του µια ολοκληρωµένη πρόταση που µπορεί να επανεκκινήσει την αγορά δηµιουργώντας θέσεις εργασίας, να προστατεύσει τους καταναλωτές από τις επερχόµε-

νες αυξήσεις στα τιµολόγια ρεύµατος, συνέπεια της ήδη ανακοινωµένης απελευθέρωσης των τιµολο γίων χαµηλής τάσης, να στηρίξει του οικονοµικά αδύνατους πολίτες της χώρας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη θέσπιση του µέτρου φαίνεται σε εµάς τουλάχιστον αδικαιολόγητη αφού πέραν των άλλων συνεπειών που έχει προκαλεί και καθηµερινή απώλεια θέσεων εργασίας που πρέπει να προστατευθούν, ιδίως στις σηµερινές συνθήκες

πρωτόγνωρης διόγκωσης της ανεργίας. Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών πλήρωσε ακριβά την κωλυσιεργία των υπευθύνων που επέτρεψαν τη διόγκωση του ελλείµµατος του ΛΑΓΗΕ δηµιουργώντας σοβαρότατες στρεβλώσεις την αγορά ενέργειας, για τις οποίες δεν ευθύνονται ούτε οι επενδυτές, ούτε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας, ή τουλάχιστον έχουν τις αντικειµενικά λιγότερες ευθύνες. Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε: 1. Προτίθεστε να υλοποιήσετε την ρεαλιστική και κοινωνικά δίκαιη πρόταση του Συνδέσµου «Ήλιος»; Ήλιος»; Εάν ναι µε τι χρονοδιάγραµµα θα κατατεθούν οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που απαιτούνται; 2. Ποιοι ευθύνονται για την διόγκωση του ελλείµµατος του ΛΑΓΗΕ και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειµένου να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες;». θύνες;».


12

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

ΛΥΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΙΝΥΕΣ

Η ∆ασάρχ ης Σωτηρία Φ ράγκ ου ∆ασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Στρ. Νικ. Ρόκα 45 19600 ΜΑΝ∆ΡΑ Τηλ.: 213/2014931 FAX:210/5555880 Μάνδρα 5.6. 2013 Αριθµ. πρωτ. : 10371 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Προκηρύσσει δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκµίσθωση του Νο 1 καταστήµατος του οικισµού Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας – ΜΑΝ∆ΡΑ ΙΙ, εµβαδού 43,75 µ2 . Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 20 Ιουνίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και κατά τις ώρες από 10:00 µέχρι 11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, οδός Στρ. Νικ. Ρόκα 45, εις Μάνδρα. ∆ιάρκεια εκµίσθωσης: Έξι (6) έτη Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο µίσθωµα) το ποσό των 200,00 € για κάθε µήνα του πρώτου έτους της εκµίσθωσης. Μαζί µε τη δήλωση συµµετο χής τους οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν ε γγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 240,00 € και βεβαίωση περί µη οφειλής τους προς τον ∆ήµο. Η λειτουργία του µισθίου ως καταστήµατος προϋποθέτει την έκδοση των οριζόµενων, σύµφω να µε το νόµο, αντίστοιχων αδειών από τις αρµόδιες αρχές. Πληροφορίες για τη δηµοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται κατά τις ερ γάσιµες µέρες και ώρες από το Τµήµα Εσόδων του ∆ήµου εις Μάνδρα, Στρ. Νικ. Ρόκα 45, κα Άννα Μα νώλη, τηλ. 213/2014931, fax 210/5555880. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105551795 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandraseidyllias.gr «Προµήθει α υδραυλικών ειδών ∆Κ Μάνδρας» Ηµεροµηνία: 4-6- 2013 Αρ. πρωτ.: 10219 Αριθµ.µελέτης: ∆49/2013 Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ κ αι ΥΠΕΣ ΚΑ25.7312.0003, 25.7312.0035, 30. 7311. 0007, 30. 7311. 0014, 30. 7322. 0001, 30. 7322. 0002 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµέ-

νες προσφορές, η «Προµήθεια υδραυλικών ειδών ∆.Κ. Μάνδρας». Η δαπάνη θα καλυφθεί από Σ.Α.Τ.Α. και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 73.713,88 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύ νολο της προµήθειας. Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί από τα παρακάτω ποσά (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013: 1)από ΣΑΤΑ που θα βαρύνει τον ΚΑ 25.7312.0003 µε ποσό 9.971,12 Ευρώ, τον ΚΑ 25.7312.0035 µε ποσό 26.920,01 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7311.0014 µε ποσό 15.939,64 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0001 µε ποσό 7.373,43 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0002 µε ποσό 8.597,63Ευρώ και από 2) επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και θα βαρύνει τον 30.7311.0007 µε ποσό 4.912,05

Ευρώ. Το cpv είναι: 44160000 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 19/6/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 14:00 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ( Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ 19600, Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης των αποτε λεσµάτω ν τω ν διαγωνισµών. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχου ν Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις προµηθευτών. Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Η εγγύηση συµµετο χής ορίζεται να είναι σε ποσοστό 5% επί του προϋ-

πολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δηλαδή 3.685,69 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµ έρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό τω ν 5,00 € (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχε τική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας-διεύθυνσητηλέφωνα –fa x-email κλπ) . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105555880 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandr aseidyllias.gr «Προµήθει α σάκων απορριµµάτων» Ηµεροµηνία:4-6- 2013 Αριθ. πρωτ: 10223 Αριθµ. µελέτης: ∆20/2013 Χρηµατοδότηση: Ίδιοι πόροι ΚΑ 20.6634.0001 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, η «Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων». Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 20.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ .Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης στη προσφορά τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της προµήθειας. Το cpv είναι:19640000 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 19-62013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 11:30 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα

45, ΤΚ 19600, Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσµάτω ν τω ν διαγωνισµών. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχου ν Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις προµηθευτών. Οι συµµετέ χοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνο νται στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Εγγύηση συµµετο χής ορίζεται να είναι σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δηλαδή 1.000,00 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες

και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 5,00 Ευρώ (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχετική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρεάς- διεύθυνση-τηλέφωνα – fax – email κλπ) Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γεώργιος ∆ρίκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014925 ΦΑΧ: 2105551795 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μ άνδρα Πληρ: κ. Χριστοδούλ ου Ασηµίνα e-mail:christodoul ou@mandraseidyllias.gr «Προµήθει α ηλεκτρολ ογικών ειδών ∆Κ Μάνδρας» Ηµεροµηνία: 4-6- 2013 Αρ. πρωτ.: 10231 Αριθµ. µελέτης: ∆48/2013 Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ κ αι ΥΠΕΣ KA20.7325.0016,30.7311.0014, 30. 7322. 0001, 30. 7322. 0002, 30. 7311. 0007 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, η «Προµήθεια ηλε-

κτρολογικώ ν ειδών ∆.Κ. Μάνδρας». Η δαπάνη θα καλυφθεί από Σ.Α.Τ.Α. και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 73.721,08 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύ νολο της προµήθειας. Αναλυτικότ ερα η δαπάνη θα καλυφθεί από τα παρακάτω ποσά (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013: 1)από ΣΑΤΑ που θα βαρύνει τον ΚΑ 20.7325.0016 µε ποσό 47.938,39 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7311.0014 µε ποσό 8.600,16 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0001 µε ποσό 6.129,52 Ευρώ, τον ΚΑ 30.7322.0002 µε ποσό 7.368,61 Ευρώ και από 2) επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και θα βαρύνει τον 30.7311.0007 µε ποσό 3.684,40 Ευρώ.

Το cpv είναι:31000000 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 19/6/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 9:30 ε νώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ( Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ 19600, Μάνδρα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης των αποτε λεσµάτω ν τω ν διαγωνισµών. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχου ν Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις προµηθευτών. Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Η εγγύηση συµµετο χής ορίζεται να είναι σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ, δηλαδή 3.686,05 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το Λογιστήριο του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014925. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης µέχρι & την προηγούµενη ηµ έρα της δηµοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό τω ν 5,00 € (εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχε τική εξουσιοδότηση (ακόµη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία εταιρείας-διεύθυνσητηλέφωνα –fa x-email κλπ) . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

νωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. της Γεν. ∆/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής ∆ιακυβέρνησης. 4.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου για την π λήρωση: Μίας (1) θέσης επιστηµονικού συνεργάτη ειδικότητας Κοινωνιολόγου µ ε εµπειρία σε θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής και Με ταναστατ ευτικής Πολιτικής, µε διδακτορικό δίπλωµα και καλή γνώση του λάχιστον δύο ξέ νων γλωσσών. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Επιστηµονικού Συνεργά-

τη να υποβάλλουν στο Γραφείο ∆ηµάρχου του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας αίτηση συµµετοχής για την επιλογή τους για την πιο πάνω θέση. Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει να έχουν εξής προσόντα: Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλή λους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώ νεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής ή αποδεικτικό άσκησης επαγγέλµατος και διδακτορικό δίπλωµα ή τίτλο µε ταπτυχιακώ ν σπουδών Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, όπου απαιτείται. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο ∆ηµάρχου του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας (αρµ. κα Ρούσση Χαριτίνη και κα Μίντζολη Φωτεινή τηλ. 2132014902) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέσα σε προθεσµία

δέκα (10) ηµερών, η οποία αρχίζει από την επόµενη µέρα της τε λευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε µια εφηµερίδα του νοµού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεω ν του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µε ταγε νέστερη της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα. Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο ∆ηµοτικό κατάσ τηµα, να α ναρτηθεί στην ιστοσελίδα και να δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Του Αλέξανδρου ΜΕΡΟΣ 8 Μουρίκη ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ... Στο δάσος µέσα από το οποίο περνούσαν οι γραµµές του τραίνου ήταν το κρησφύγετο της ανταρτικής οµάδας του Χρήστου. -Λεωνίδας: Λοχίας, το επώνυµο σου µπορεί να γίνει έµπνευση για τραγούδι -Τζέηµς: Λοχία ήσουν ποδοσφαιριστής; -Χρήστος: Όχι όµως ήµουν τόσο καλός που έκανα για Εθνική οµάδα. Στην ενόπλων είχαν παίζει. -Τζέηµς: ∆εν είχατε και σπουδαία Εθνική -Χρήστος: Είχε η Αµερική; -Τζέηµς: Βγήκε 3η στο Παγκόσµιο Κύπελλο του 1930. -Χρήστος: ∆εν το ξέρεις αυτό. ∆εν έγινε αγώνας µε τους Γιουγκοσλάβους για την 3η θέση, δεν κατέβηκαν οι Γιουγκοσλάβοι διαµαρτυρόµενοι πως αδικήθηκαν στα ηµιτελικά. 6-1 έχασαν. Πόσο να αδίκησε ο διαιτητής ; Θα ήταν ωραία να τους κάναµε επίθεση στους Γερµανούς κλωτσώντας µια µπάλα. -Χρήστος: Τι είναι αυτά που λες; -Τζέηµς: Είχα διαβάσει πως το 1917 στη Γαλλία ο Άγγλος λοχαγός οδήγησε την µονάδα του στην κατάληψη ενός χαρακώµατος των Γερµανών βγαίνοντας και κλωτσώντας µια µπάλα. -Χρήστος: τρελός αλλά και ήρωας ο Άγγλος -Τζέηµς: Ήρωας γιατί σκοτώθηκε αλλά οι στρατιώτες του πήραν τελικά το χαράκωµα των Γερµανών. Οι αντάρτες τοποθέτησαν εκρηκτικά στις γραµµές του τραίνου και τα πυροδότησαν µόλις πέρασε η ατµοµηχανή. Άρχισε η µάχη στην διάρκεια της οποίας ο Γερµανός διοικητής µε 3 έµπιστους στρατιώτες του και τη Σωσώ έφυγαν από το τραίνο και µε τον χάρτη της περιοχής που είχε ο διοικητής πήγαν στο διοικητήριο. Στο µεταξύ η µάχη στο τραίνο είχε λήξει µε νίκη των ανταρτών. -Γερµανός λοχαγός: Σταµατήστε, παραδινόµαστε ,µας παράτησε ο διοικητής -Χρήστος: ∆εκτή η παράδοση σας. Τέλειωσε ο πόλεµος για εσάς. -Γερµανός λοχαγός: ∆εν θα µας σκοτώσετε έτσι; -Χρήστος: ∆εν είµαστε δολοφόνοι, αιχµάλωτοι είσαστε έχετε δικαιώµατα από την Συνθήκη της Γενεύης. Συνεχίζεται... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Γραφείο ∆ηµάρχου Στρ. Νίκ ου Ρόκ α 45 19600 ΜΑΝ∆ΡΑ Τηλ.: 2132014900 / 2132014902 FAX: 210/5559982 Εmail: gramdim@mandraseidyllias.gr Homepa ge: www.mandraseidyllias.gr Μάνδρα, 4.6. 2013 αριθµ. πρωτ. 10341 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση µίας θέσης Επιστη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ∆ΑΣ ΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣ ΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

µονικού Συνεργάτη βάσει τω ν διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07 Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµ ένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικώ ν Υπαλλήλω ν. 3.Την µε αριθµ.55/74802/29.12.2010 ερµηνευτική ε γκύκλιο του Τµήµατος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της ∆/νσης Ορ γά-

Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του αρθρ. 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας ∆ασών και ∆ασικών ε κτάσεω ν της χώρας», εκδόθηκε σε εξέ ταση της αίτησης της κ. Χριστίνας Γκοσδή η υπ. αρ. 1056/30-4-2013 πράξη χαρακτηρισµού της Υπηρεσίας µας, γι έκταση µε στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΑ εµβαδού έξι στρεµµάτω ν και δέκα εννέα χι λιάδων τετρα κοσίων εξήντα ε κατοντά κις χιλιοστών του στρέµµατος (εµβ. 6,19460 στρ.) που φαίνεται αναλυτικά στο από Σεπ τέµβριο 2011 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500 και πινα κίδα ΓΥΣ υπ. αρ. 6450/2 και 4 Κλίµακας 1:5000, του Πολιτικού Μηχανικού κ. Βασιλείου Σάλτα και βρίσκεται στη θέση Παλιοβορός, ∆ήµου Μεγαρέων. Την ανωτ έρω έκταση χαρακτηρίζουµε ως: Μη δασικής µορφής εκτάσεις του αρ. 3 παρ. 6α του Ν. 998/79. Κατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις, εντός δυο (2) µηνών από την τ ελευταία δηµοσίευση, ενώπιον της Α΄ βάθµιου ΕΕ∆Α ∆υτ. Αττικής. Πληροφορίες στα τηλ. 2296083650-1 σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

∆ηµοσιεύσεις ανακοινώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ∆/ΝΣΗ Τ ΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠ. ΚΑΙ ΠΑΡ. ΓΕΝΙΚΟΥΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΜΒΡΙΑΣΚΑΙ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τ.Κ. 19100 ΜΕΓΑΡΑ Τηλ: 2296321205/ 2296022668 Fax: 2296022318 Μέγαρα 31/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: 13027 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ∆ήµος Μεγαρέω ν στα πλαίσια σύνταξης της µε λέτης µε τίτλο : «Σύνταξη Επικειµένω ν (∆ιορθωτική Πράξη) Επέκτασης σχεδίου ∆ήµου

Μεγάρων» , κα λεί τους ιδιοκτήτες τω ν ακινήτων, της Επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Με γάρων, να προσέλθουν στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, προκειµένου να λάβουν γνώση των διορθωµένω ν πινάκων επικειµένων και να υποβάλλουν τυ χόν ε νστάσεις, µέσα σ ε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη ∆/νση Τ εχνι κών Υπηρεσιών του ∆ήµου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τη λ. 2296081015, 2296321205 (αρµόδιοι υπάλληλοι κ. ∆. Βαρελάς και κ. Ν. Μπεθάνης). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Eλευσίνα, 5- 06- 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας, έ χοντας υπόψη την µε αρ. 16/13 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο επιλογής την π λέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη και πληρέστερη θεµατική προσφορά για το πρόγραµµα «Θερινή Ολοήµερη Κατασκήνωση Μέσα στη ν Πόλη» περιόδου 2013 προϋπολογισµού δαπάνης 63.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινωφελούς επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 09:00 έως και 10:00 προσέλθουν στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας στο ν 1ο όροφο

επί της συµβολής των οδών Παγκάλου & Κίµωνος 11 Ελευσίνα Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγµένα µε την παροχή τέτοιων προ γραµµάτων. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέ λεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Κ Ν. 3463/06 του Π.∆. 28/80 και λοιπών νόµων, διαταγµάτω ν, αποφάσεων και εγκυ κλίων που ισχύουν. Εγγύηση συµµετο χής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 1.260,00€ Πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας στο ν 1ο όροφο επί της συµβολής των οδών Παγκά λου & Κίµωνος 11 Ελευσίνα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τους τελευταίους µειοδότες. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Κ.Ε.∆.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ


13

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ:

Εκτίµηση των φετινών βάσεων εισαγωγής

ΕΡΓΑΤΟ˴ΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΕ-∆Α) Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Χαριλάου 30 Τ.Κ. 192 00 21055462372105546237 -2105546321 FAX 2105542067 Email: ekeda@hotmail.gr

στα Πανεπιστηµιακά τµήµατα ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 14.6.

Μ

ετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων η αγωνία και η προσµονή των µαθητών επικεντρώνεται στην ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και σε επόµενο στάδιο στην συµπλήρωση των µηχανογραφικών δελτίων σύµφωνα µε τις επιλογές των εξεταζοµένων. Κάνοντας µια γενική εκτίµηση σχ ετικά µε τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις θα µπορούσαµε να πούµε ότι πιθανά αποτέλεσαν τις περισσότερο απαιτητικές εξετάσεις, καθώς ο βαθµός δυσκολίας των προς εξέταση µαθηµάτων σε όλες τις κατευθύνσεις ήταν αυξηµένος σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια, ενώ διαµόρφωσαν ένα πλαίσιο στο οποίο οι µελλοντικοί υποψήφιοι θα πρέπει να προετοιµάζονται µε ύψιστες απαιτήσεις για να επιτύχουν σε παραδοσιακές αλλά ακόµη και λιγότερο δηµοφιλείς σχολές και τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, απαιτήσεις που αποτελούν για εµάς τους εκπαιδευτικούς απόλυτη προτεραιότητα. Ε κτός όµως από τις επιδόσεις των µαθητών, οι φετινές βάσεις δε θα είναι εύκολο να προβλεφτούν µε ασφάλεια, όπως παρατηρήθηκε την περσινή χρονιά, καθώς για πρώτη φορά εφαρµόζεται από το υπουργείο Παιδείας το ενοποιηµένο σχέδιο «Αθηνά», το οποίο αναπροσαρµόζει σε ορισµένες περιπτώσεις ριζικά τον αριθµό των εισακτέων σε κάθε τµήµα οποιουδήποτε επιστηµονικού πεδίου.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας µε την βοήθεια και την στήριξη της Γ.Σ.Ε.Ε. έχει σκοπό να διοργανώσει τρεις (3) (3) καλοκαιρινές πενθήµερες διακοπές σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της Ελλάδας, οι οποίες είναι: 1 η εκδροµή: Νέα Ρόδα Χαλκιδικής 2 η εκδροµή: Κύµη Ευβοίας 3 η εκδροµή: Άγιος Ανδρέας Μεσσηνίας και φ έτος να απαιτήσουν υψηλές βαθµολογ ίες εισαγωγής, συν εκτιµώντας το γεγονός ότι σε αυτό το επιστηµονικό πεδίο οι εισακτέοι φέτος θα µειωθούν από τους 1.500 πανελλαδικά που εισήχθησαν πέρσι στους 1.000 φέτος.

µαθητών αναµένεται να είναι χαµηλότερες σε σχέση µε την περσιν ή χρονιά χωρίς όµως να µπορεί να εκτιµηθεί µε σαφήνεια το µέγεθος της πτώσης σε σχολές της επαρχίας, γεγονός που θα εξαρτηθεί από τις επιλογές των µαθητών. Αναγνωρίζοντας ότι η επιλογή Η εικόνα ωστόσο αλλάζει του τµήµατος εισαγωγής αποάρδην στα υπόλοιπα επιτελεί σηµαντική απόφαση στηµονικά πεδία, όπως στο ευχόµαστε σε όλους καλή 2ο και στο 4ο λόγω των επιτυχία και καλή ακαδηµαϊκή χαµηλών επιδόσεων των πορεία. µαθητών στα Μαθηµατικά και στη Φ υσική. Ε κεί αναµένεται Ζανίνα Βάσση σηµαντική πτώ ση των βάσεων Φιλόλογος-Μ.Sc σχεδόν σε όλες τις σχολές των Τεχνογλωσσολογίας πεδίων (σχολές Φ υσικοµαθη- Υπεύθυνη Φιλολογικών Μαµατικών και Πολυτεχν ικές) και θηµάτων κυρίω ς σε αυτές της επαρχίας, ∆ρ. ∆ρίκος Ιωάννης όπου η πτώση θεωρείται ότι θα είναι αναλογικά µεγαλύτε- Βιολόγος-Ιατρός Υπεύθυνος Μαθηµά των ρη.

Στο 3ο επιστηµονικό πεδίο η γ ενική πτωτική εικόνα θα διατηρηθεί, χωρίς όµως την έκταση που σηµειώθηκε στα δυο προηγούµενα επιστηµονικά πεδία, καθώς οι εισακτέοι φαίνεται να έχουν καλύτερες επιδόσεις στα µαθήµατα βαρύτητας (Βιολογία και Χηµεία). Ωστόσο, στα εν λόγω µαθήµατα, παρατηρείται σύµφωνα µε πληροφοΑν στα ανωτέρω προσθέσουµε ρίες µείωση στα ποσοκαι το γεγονός ότι η δυσχε- στά αριστούχων σε σύρής οικονοµική συγκυρία γκριση µε αυτά των και οι ισχ ύουσες οικονοµι- προηγούµενων ετών, κές συνθήκες αποτελούν λόγω των λεπτοµερών και από τον υποψήφιο βασικά απαιτητικών θεµάτων που κριτήρια επιλογής της εκά- απαιτούσαν κριτική κατανόστοτε σχολής ή τµήµατος ηση της διδαχθείσας ύλης. ειδικά της περιφέρειας, έχ ουµε τα κυριότερα σηΟι ιατρικές σχ ολές αναµεία και προϋποθέσεις, µέν εται να ανοίξουν τις που πιθανά θα διαµορφώ- θύρες τους σε µαθητές µε σουν την τάση των βάσε- σύν ολο µορίων άνω των ων εισαγωγής σε κάθε επι18500 µορίων µε την πρώ στηµον ικό πεδίο. τη ιατρική σχολή της χώρας να βρίσκεται πάνω από τα Συγ κεκριµένα στο 1ο επι19000 µόρια. στηµονικό πεδίο ∆εδοµένου ότι οι επιλογές (Ανθρωπιστικές Επιστήτου πεδίου είναι λίγες και οι µες) λόγω της µείωσης του φετινές θέσεις των σχολών αριθµού των εισακτέων είν αι περιορισµένες, οι µαστα περισσότερα τµήµατα, θητές θα πρέπει να συγκεκαταγράφεται µε την ολοκλή- ντρώσουν υψηλές βαθµορω ση της διαδικασίας των λογίες για όλες τις σχολές παν ελλαδικών εξετάσεων µια του πεδίου. σταθεροποίηση των βάσεων και σε ορισµέν α τµήµατα ακό- Τέλος στις σχολές του 5ου µη και αύξηση, γεγονός που επιστηµονικού πεδίου αποτελεί εξαίρεση σε σχέση µε (Ο ικονοµικές Σχολές) ανατην τάση των υπόλοιπων επι- µέν εται επίσης σηµαντική στηµον ικών πεδίων. πτώση των βάσεων εισαγωΟι φιλολογικές σχολές και γής, καθώς στα µαθήµατα η νοµική σχολή αναµένεται βαρύτητας οι επιδόσεις των

Βιολογίας-Βιοχηµείας

Φροντιστήριο «Παίδευσις», Σύρµαλη και Σκόρδα 19, Ελευσίνα Τηλ: 210 5542800, 6947150319, 6972710576.

Θέλουµε λοιπόν, να ενηµερώσουµε τα σωµατεία ∆ύναµης του ΕΚΕΕΚΕ- ∆Α, αλλά και όλους τους εργαζόµενους και συνταξιούχους της ευρύτερης περιοχής µας, µας, ότι η 1η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί από τις 12 Ιουλίου έως τις 17 Ιουλίου στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Χαλκιδικής. Η διαµονή θα γίνει στο ξενοδοχείο Athorama Hotel (Α΄ ( Α΄ Κατηγορίας). Η εκδροµή θα είναι 6ηµερη µε 5 διανυκτερεύσεις, µε αναχώρηση στις 12 Ιουλίου. Η τιµή συµµετοχής είναι 150 ευρώ κατ΄ άτοµο ή 300 ευρώ το ζευγάρι σε δίκλινο. Το εκδροµικό πακέτο περιλαµβάνει οδική µεταφορά ΑθήναΑθήνα - Χαλκιδική, καθώς και εκδροµές µε το γύρω της Κασσάνδρας, επίσκεψη στην Ουρανούπολη και στην Ιερισσό. Επίσης, υπάρχει ξε νοδοχειακή κάλυψη 5 διανυκτερεύσεων µε πλήρες πρωινό µπουφέ και γεύµα. γεύµα Παιδιά έως πέντε (5) (5) ετών µε δωρεάν διαµονή στο δίκλινο, παιδιά από πέντε(5) έως δώδεκα (12) ετών µε 30% έκπτωση από την αρχική τιµή του δίκλινου δωµατίου. Για τον καλύτερο προγραµµατισµό και σχεδιασµό της εκδροµής στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής οι εγγραφές θα πραγµατοποιούνται στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, µε αυστηρή προτεραιότητα αυτή των 50 ατόµων, µε καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφής την 14η 14η Ιουνίου ηµέρα Παρασκευή. Σε κάθε εγγραφή θα προκαταβάλλεται το 50% της συµµετοχής του ατόµου. Η αποπληρωµή του οικονοµικού πακέτου θα γίνει στις 5 Ιουλίου. Ιουλίου

Για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραµµατεία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας στο τηλ. 210 5546321 και 2105546237.

Για την πραγµατοποίηση κάθε εκδροµής ξεχωριστά είναι απαραίτητη η κάλυψη και των 50 ατόµων υποχρεωτικά. Για την ∆ιοίκηση Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ


14

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1904)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελευσίνα ισόγειο κατάστηµα 150 τ.µ. καινούργιο σε κεντρικό δρόµο της πόλης, σε τιµή ευκαιρίας 105.000 ευρώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545017 και 6938001680 ( 1305)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων).Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (5.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 90 τ.µ. στο Καµατερό, κατασκευή 2002, στον 1ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, τέντες, τρία υ̟νοδωµάτια, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο τηλ. 6937422840 (2004) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ θέση ΝΕΡΑΚΙ ε̟ί της Π. Εθνικής Οδού Αθηνών –Κορίνθου (28ης Οκτωβρίου 92) οικό̟εδο µ̟ροστά στη θάλασσα 1000 τ.µ. εντός σχεδίου µε κτίσµα 70 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939345856 (0705) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 77 τ.µ. τριάρι, ̟ρώτου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, ̟λήρως ανακαινισµένο, ε̟ί της οδού Αβέρωφ 4 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545963 και 6936939082 (1504)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2αρι, αυτόνοµο στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κουγιουµτζόγλου 28 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-5548751 και 6934422033 (0504)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. κεντρικό στην Ελευσίνα, κατάλληλο και για ε̟αγγελµατική στέγη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6945550072 και 693738768 (23.4)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Νέα Πέραµο, Νεράκι ̟αραθαλάσσιο ισόγειο διαµέρισµα ̟λήρως ανακαινισµ ένο (2011 ) µε κή̟ο και υ̟αίθριο ̟άρκινγκ 100 τ.µ. και 30 τ.µ. βεράντα, 3 υ/δ, 2 µ̟άνια, σύγχρονη εντοιχισµένη κουζίνα εξο̟λισµένη µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, 3 κλιµατιστικά και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 550 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939668944 και 6942777976 (0205)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στη ν ̟εριοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέΖΗΤΩ ο̟οιαδή̟οτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο φωνο 6972380335 (30.05) 6957365313 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, καθιστικό. Με ̟άρκινγκ και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες τηλ. 6983733668. (1004)

(0306)

Για µικρές αγγελίες ε̟ικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5543682

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πέµπτη 6 Ιουνίου Ιλαρίωνος οσ. του νέου (Μ. ∆αλµάτων) Αττάλου οσ. Θαυµατ. Γελασίου µ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ 79 210-5544250 Μ ΕΓΑΡΑ

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ.ΜΕΝΙ∆ΙΑΤΗ 169 2296021555 ΜΑΝ∆ΡΑ

44.018 συνταξιούχοι δεν έλαβαν σύνταξη µέσω των τραπεζών λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Π

ερισσότεροι από το 50% των συνταξιούχων που δεν έλαβαν τη σύνταξη τους µέσω του τραπεζικού λογαριασµού τους, λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, έχ ουν υποβάλει τα στοιχ εία τους στα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ και έχουν λάβει τη σύνταξη Ιουνίου, σύµφωνα µε τη διοίκηση του Ιδρύµατος. Συγ κεκριµέν α η διοίκηση αν αφ έρει «από τους 44.018 συνταξιούχους που δεν έλαβαν σύνταξη µέσω των τραπεζών, έχουν πληρω θεί από τα υποκαταστήµατα οι 29.016. Η διοίκηση του Ιδρύµατος εκτιµά ότι έω ς τις 7 Ιουν ίου αναµέν εται, µε οµαλή ροή, ν α υποβάλουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ οι εν αποµείναντες δικαιούχοι σύνταξης. Σε ανακοίνω ση του ΙΚΑ επισηµαίν εται ότι όσοι προσέλθουν στα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ έως τις 7 Ιουν ίου και υποβάλουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, θα λάβουν τη σύνταξη του µην ός Ιουνίου από τα υποκαταστήµατα, ενώ τη σύνταξη του Ιουλίου και τις επόµεν ες θα τις λάβουν µέσω τραπεζών. Ό σοι, όµω ς, συνταξιούχοι προσέλθουν στα υποκαταστήµατα µετά τις 7 Ιουνίου για ν α υποβάλουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, θα λάβουν τη µεν σύνταξη Ιουνίου από τα υποκαταστήµατα, αλλά η σύνταξη του Ιουλίου δεν θα καταβληθεί µέσω του τραπεζικού τους λογαριασµού και θα πρέπει είτε να περιµέν ουν ν α τη λάβουν µέσω τραπέζης µαζί µε τη σύνταξη του Α υγούστου, είτε ν α προσέλθουν και πάλι τον Ιούλιο στα υποκαταστήµατα και ν α τη λάβουν σε αυτά µε χειρόγ ραφ η διαδικασία».

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ηµοσιοποίηση αιτήσεως του Άρθρου 5 της ΥΑ ∆2/16570/ΦΕΚ 1306 Β΄ /16-9-2005) «Κανονισµός αδειών» του Υπουργού Ανάπτυξης. 1.Κατηγορία αδείας: Άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου 2.Επωνυµία: ∆ΡΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 3.∆ιεύθυνση αιτούντος: ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 29, 19200 –Ελευσίνα 4.Ταχυδροµική διεύθυνση: ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 29, 19200 – Ελευσίνα 5.Α.Φ.Μ. : 057257560 6.Στοιχεία σχετικά µε ά λλη άδεια του Ν. 3054/2002 που κατέχει ο αιτών Εντός δέκα (10) ηµερών από τη ν δηµοσίευση της παρούσας περίληψης αιτήσεως υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως από οποιονδήποτε έχει έ ννοµο συµφέρον, ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής δηλ. της ∆/νσης Α νάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής.

ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΣ 5 210-5555844 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΑΝΑ∆Ο ΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 1.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠ ΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 2.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.


15

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

∆ηµοτικό Θέατρο Μεγάρων:

ΑΚΟΜΑ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α «ΣΟΥΣΑΡΙΩΝ» Νίκος Ηλιόπουλος, καταξιωµένος µε παρουσία σε θέατρο, Τύπο και ραδιόφωνο

Έ

κπληκτο άφησε το κοινό η πρεµιέρα της παράστασης της κωµωδίας «Μ ιµή Κυθά ντε Παγκρατί» του Νίκου Ηλιόπουλου από την οµάδα Σουσαρίων του ∆ηµοτικού Θεάτρου Μεγάρων. Οι παραστάσεις άρχ ισαν στις 31/6 στο Στρατουδάκειο Π ολιτιστικό Κέντρο. «Μ ια πολιτική σάτρα , µε εξαιρετικά κείµενα και διαλόγους και χ αρακτήρες που αγγίζουν την παράνοια.» ΤΟ ΕΡΓΟ Η ίδια η Μ ιµή, ούσα ροµαντική στο έπακρο, έχ ει ανεκπλήρωτο και παντοτεινό όνειρο να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην δεκαετία του ’50. «Στα χ ρόνια της αθωότητος» όπως συνηθίζει να λέει. Και θα προσπαθήσει να το κάνει ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ επιδιώκοντας να εκλεγεί βουλευτής. Η ταλαίπωρη Μ ιµή, πολιτεύεται φαντασιώνοντας διάφ ορες καταστάσεις τις οποίες µεταφέρει σε «ψώνια» αµόρφωτες νοιΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ κάρισσες µιας λαϊκής πολυκατοικίας του κέντρου της Αθήνας, τάζοντάς τους, άµα τη εκλογή της, διορισµούς και τίτλους.» Ο Ν ίκος Η λιόπουλος είναι γ έννηµα-θρέµµα των Μ εγ άρων. Σπούδασε στην ∆ραµατική ΣχοΕπτά στο σύνολο οι παραστάσεις και οι τελευταίες :Παρασκ ευή 7, λή του Π έλλου Κατσέλη και του Π ειραϊκού Συνδέσµου. Συν έχισε τις σπουδές του στην Κυριακή 9 και ∆ευτέρα 10 Ιουνίου. Μην τις χάσετε… Στοκχόλµη της Σουηδίας και έπαιξε στο Ε λλην ικό Θ έατρο πλάϊ σε µεγ άλα ονόµατα του Ε λλην ικού θεάτρου όπως: Άλίκη Βουγιουκλάκη, Άγγελο Αντωνόπουλο, ∆άνη Κατρανίδη, Σωτήρη Μουστάκα, Ντίνο Η λιόπουλο, Μ αίρη Χρον οπούλου, Μ πέτυ Μ οσχον ά, Α θηνόδωρο Π ρούσαλη, Καίτη Λ αµπροπούλου, Ελέν η Ανουσάκη κ.α.

ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ,

Ανάµεσα στα άλλα έπαιξε στα θεατρικά έργ α "ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ" "ΚΑΜΠΙΡΙΑ" "Η ΟΥΡΑ ΝΟΚΑΤΕΒΑΤΗ" "∆ΟΚΤΩΡ ΤΣΕ ΧΟΒ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗ Σ ΑΝΟΙΞΗ Σ" "ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦΙΝΑ" "Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦ ΩΝ " κ.α. Συµµετείχε σε κιν ηµατογραφ ικές ταιν ίες αν άµεσά τους οι: "ΣΑΤΑΝΑ∆ΕΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ" ¨Η ΣΤΡΟΦΗ ∆ΕΞΙΑ" "ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ" "Ο ΚΩΤΣΟ Σ ΣΤΗΝ ΕΟΚ" "1922" "ΤΟ ΕΙ∆ΩΛΟ" "ΦΥΛΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ " "ΚΑΙ Ο ΠΡ ΩΤΟΣ ΜΑΤΑΚΙΑΣ" κ.α. Στην Τηλεόραση συµµετείχε σε πολλές σειρές αν άµεσά τους οι: "Ρ ΩΜΑΝΟΣ ∆ΙΟΓΕΝΗ Σ" "Ο ΜΕ ΓΑΛΟΣ ΞΕ ΣΗΚΩΜΟ Σ" "ΤΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ" "Ο ΚΑΡ ΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΥΜΜΑΤΑ" κ.α. Ως ∆ηµοσιογ ράφος έγ ραψε σε µεγ άλα έντυπα, ανάµεσά τους στα: "ΚΑΙ" " ΤΑ ΧΥ∆ΡΟΜΟΣ" "Ε ΙΚΟΝΕΣ" "ΕΝΑ" "Εφηµερίδα Ν ΙΚΗ " κ.α. Τέλος εργ άστηκε γ ια πολλά χρόν ια στην ΕΡ Τ ω ς εκφων ητής στα βραδυν ά δελτία ειδήσεων της Ελληνικής Ρ αδιοφωνίας και ως παραγωγός εκποµπών σε Ρ αδιόφωνο και Τηλεόραση που παρουσίαζε ο ίδιος. Μ ερικές εκποµπές: "ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕ Σ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ" -"ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΚΑΜΠΑΡΕ" - "Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Σ" - "Τ΄ΑΣΤΡΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΑ" κ.α.

Λεωνίδας Γ. Γκίβαλος Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -Απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, µυοκτονίες -Πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισµού Έδρα: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 68, ΑΘΗΝΑ Υπ/µα :ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Τηλ: 2296033787-2105220437-6932433577 Ε-mail:himikos@otenet.gr


16

Π έµπτη 6 Ιουν ίου 2013

Νέα διοίκηση

Κτήµα Φιλιππικόν

για τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου

Μ

ετά τις αρχαιρεσίες που πραγµατοποίησε στις 29 Μαΐου 2013 ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, την 4η Ιουνίου 2013 συγκροτήθηκε σε σώµα η νέα διοίκηση του συλλόγου. Εξελέγησαν οµόφωνα και αναλαµβάνουν τις αντίστοιχες αρµοδιότητες οι παρακάτω: Πρόεδρος: Καλυµνάκης Ιωάννης

Α΄ Αντιπρόεδρος: Κτενάς Σπυρίδων Β΄ Αντιπρόεδρος: Μίχας Κωνσταντίνος Γενική Γραµµατέας: Καρέλου Μαρία Ταµίας: Πασιοπούλου Όλγα Έφορος: Μίχας ∆ηµήτριος Έφορος: Νηζισκιώτης Σωτήριος Έφορος: ∆ανιήλ Ηλίας Έφορος: Μαρανη Ελένη

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161

Θα γίνει Μνηµείο της Εθνικής Αντίστασης το κτίριο Μπλόκ 15

Το κτίριο όπως είναι σήµερα

στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου Ερώτηση από τον Βουλευτή Αττικής Βασίλη Οικονόµου

Ε

ρώ τηση προς τον Υ πουργό Π αιδείας και τον Υ πουργό Εθνικής Άµυνας κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής Β. Οικονόµου σχ ετικά µε το Μ πλοκ 15 του Στρατοπέδου του Χαϊδαρίου και το αν θα γίνει στην πράξη Μ νηµείο της Εθνικής Αντίστασης. Η ερώ τηση έχει ως εξής: «Π ρόσφ ατα είχα την τιµή να εκπροσω πήσω την ∆ηµοκρατική Αριστερά στην εκδήλω ση «Μνήµης και Αντίστασης στο ναζισµό» που πραγ µατοποιήθηκε στο Μ πλοκ 15 του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου µε πρωτοβουλία του Ο ικολογικού Π ολιτιστικού Συλλόγου Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Η εκδήλω ση πραγ µατοποιήθηκε µε αφ ορµή την µεταφορά από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου των 200 κοµµουνιστών και την εκτέλεση

Το κτίριο πριν από πολλές δεκαετίες

τους από τους Γερµαν ούς ναζί στην Καισαριαν ή την Π ρωτοµαγ ιά του 1944 και έχει ω ς στόχο την µετατροπή του ΜΠΛ ΟΚ 15 του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου σε Μνηµείο της Εθνικής Αντίστασης. Το Μ πλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου αποτελεί µνηµείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που το ∆εκέµβριο του 1943 εγκαινιάστηκε ως χώρος αποµόνω σης και το εσω τερικό του αποτέλεσε το θάλαµο των µελλοθάνατων Αγωνιστών της Ε θνικής Αντίστασης. Π αρότι έχει χαρακτηριστεί ήδη από το 1987 διατηρητέο από το Υπουργείο Π ολιτισµού, σήµερα καταρρέει αφ ού οι αρµόδιοι φορείς αδιαφορούν γ ια τη συντήρησή του ως ιστορικού και αρχιτεκτον ικού µν ηµείου. Το Μ πλοκ 15 χτίστηκε επί Μ εταξά το 1937. Στις 10 Σεπτεµβρίου 1943 πέρασε στις γ ερµανικές κατοχικές δυν άµεις οι οποίοι το χρησιµοποίησαν ως κέντρο διαλογ ής και µεταγωγών των κρατουµένων. Οι πιο άτυχοι είτε εκτελέστηκαν γ ια «αντίποινα», όπως οι 200 της Π ρωτοµαγιάς του 1944, είτε στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγ κέντρω σης στα γερµαν ικά και πολων ικά εδάφη. Τη χειρότερη µοίρα είχαν οι 4460 περίπου Ε βραίοι κυρίω ς από το Λ εκαν οπέδιο και τα ∆ω δεκάν ησα που µεταφ έρθηκαν από το Χαϊδάρι στο Ά ουσβιτς. Οι εκτελέσεις οµήρων, τα βασανιστήρια, τα λευκά κελιά της αποµό-

νωσης στο Μ πλοκ 15 ήταν αναπόσπαστο κοµµάτι του στρατοπέδου µέχρι την λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Με τη λήξη της κατοχ ής και την Απελευθέρωση, το στρατόπεδο δεν έκλεισε. Μ ετά την Βάρκιζα, το κράτος «αξιοποίησε», ήδη από το 1946, το στρατόπεδο ως κολαστήριο των αντιφρονούντων, ενώ αργότερα το στρατόπεδο επαναλειτούργησε ως στρατώνας και το Μ πλοκ 15 ως πειθαρχείο. Σήµερα που έν α σηµαντικό τµήµα της ελληνικής κοινωνίας παρασύρεται από τις ν εοναζιστικές φ ασιστικές δηµαγωγίες είν αι πολύ σηµαντικό ν α αν αδειχτούν οι χώ ροι µν ήµης και τιµής των αγωνιστών που έδωσαν την ζωή τους πολεµώντας τον φ ασισµό. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του Μ πλοκ 15 στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου ως ιστορικού και αρχ ιτεκτονικού µνηµείου; Π ροτίθεστε να υιοθετήσετε την πρόταση της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς να µετατραπεί το εν λόγω µνηµείο σε Μ ουσείο Εθνικής Αντίστασης;».

Epikairothta 20130606