Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4103

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

∆ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

«ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «Την ίδια στιγμή οι Δήμοι έχουν πάρει 18 εκατ. Ευρώ!. Το Κράτος μας δίνει αρμοδιότητες και δεν μας δίνει πόρους…»

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ » ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ:

ΟΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ,

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ «Πρόσωπα που άσκησαν διοίκηση και αντιμετώπισαν στον ένα ή στον άλλο βαθμό τον Δήμο ως το «μαγαζί» τους, Σελίδα 2 πρόσωπα που το όνομά τους αναμίχθηκε με κακοδιαχείριση και ρουσφέτια, δεν έχουν καμία θέση στο συνδυασμό μας», αναφέρουν ενώ τονίζουν με έμφαση - «Ο Νόμος του Καλλικράτη «στραγγαλίζει» οικονομικά τους Δήμους»

«Τάπα στην Βία»

6ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σελίδα 5

ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Με 27 θέματα

Οινογέν εσις» Κρασιά από το «Κτήµα

Σελίδα 6

συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Μια υπέροχη βραδιά Επιτροπή εκλεκτών κρασιών του Δήμου και γευσιγνωσίας Μεγαρέων Σελιδα 11

στο Elefsina Hotel

Σελίδα 15

και φέτος στην παραλία

της Ελευσίνας 29 και 30 Ι ουνίου στην Καν ελλοπ ούλου εν ώ αναμέν εται μεγ άλη συμμετοχή ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΚΠΠΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ:

«Η πολιτική που θέλει να ασκήσει η ∆ηµοτική αρχή Ελευσίνας, πέρα από την καθιέρωση της καλαθοσφαίρισης, είναι και η τουριστική προβολή»

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους ∆ηµοτικούς Παι3ικούς Σταθµούς του ∆ήµου Μεγαρέων Η κατά θε ση Σελίδα 11 αιτήσε ω ν α πό τους γονείς μέ χρι 30 Ιουνίου στο ΝΠΔ Δ «Ηρόδω ρ ος» ή στην Ια τροπα ιδα γω γική Μονά δα ά νω θεν «Θέ ογνι»


2

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ » ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ:

ΟΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ, ΑΝΟΙΓΟΥΝ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ «Πρόσωπα που άσκησαν διοίκηση και αντιμετώπισαν στον ένα ή στον άλλο βαθμό τον Δήμο ως το «μαγαζί» τους, πρόσωπα που το όνομά τους αναμίχθηκε με κακοδιαχείριση και ρουσφέτια, δεν έχουν καμία θέση στο συνδυασμό μας», αναφέρουν ενώ τονίζουν με έμφαση - «Ο Νόμος του Καλλικράτη «στραγγαλίζει» οικονομικά τους Δήμους»

Ά

νοιγµα στην κοινωνία κάνει ο ∆ηµοτικός Συνδυασµός «Ενεργοί Πολίτες» Πολίτες» Μεγάρων και Νέας Περάµου, µου ορίζοντας το βασικό πολιτικό πλαίσιο θέσεων µε σχετική διακήρυξη, κήρυξη πάνω στην οποία θα τεθεί η βάση διαλόγου µε την τοπική κοινωνία. κοινωνία Μέσα από το πλαίσιο αυτό απορρέει ότι ο συνδυασµός ήταν και ήταν κατά του Νόµου Καλλικράτη, ο οποίος µόνο αρνητικές συνέπειες έφερε σε βάρος του ∆ήµου Μεγαρέων και γενικότερα των ∆ήµων, «στραγγαλίζοντας» τον οικονοµικά. Χαρακτηρίζεται ως αντιδηµοκρατικός, γραφειοκρατικός και συγκεντρωτικός, σε µια περίοδο που µάλιστα η τοπική κοινωνία των Μεγάρων χειµάζεται. Ο συνδυασµός α νοίγει επικοινωνία και απευθύνει ανοικτό κάλεσµα στην κοινωνία και όσους θέλουν να ταχθούν στο πλευρό του συνδυασµού για µια αλλαγή στα ∆ηµοτικά πράγµατα της περιοχής του ∆ήµου, εν όψει των ∆ηµοτικων Εκλογών που θα γίνουν σε έναν χρόνο. Γίνεται όµως σαφές ότι ο συνδυασµός δεν θα δεχθεί ως στελέχη του

Στην φωτογραφία ο επικεφαλής του συνδυασμού δημοτικός σύμβουλος Τάσος Δέσκος σε πάνελ παρουσίασης απολογισμού των «Ενεργών Πολιτών» τον Δεκέμβριο του 2012.. Ο συνδυασμός ετοιμάζει σειρά εκδηλώσεων με άνοιγμα στην κοινωνία και τις απόψεις πολιτών της. άτοµα τα οποία άσκησαν διοίκηση στον ∆ήµο και τον αντιµετώπισαν ως «µαγαζί τους» ή αναµείχθηκαν σε κακοδιαχείριση κλπ. Το βασικό πλαίσιο πολιτικών θέσεων του συνδυασµού που αποτελεί την διακήρυξη της «Ενεργών Πο λιτών» λιτών» αναφέρει: «∆ηµότες Μεγάρων και Νέας Περάµου, Στις δύσκολες µέρες που βιώνει ο καθένας µας τα τελευταία τρίατρία -τέσσερα χρόνια, χρόνια µε την α νεργία να έχει φτάσει σε ιστορικά για τη χώρα µας επίπεδα, πεδα µε ένα τροµακτικά µεγάλο ποσοστό πολιτών να ζει κάτω από το «επίσηµο» επίσηµο» όριο της φτώχειας, µε την υγεία και την παιδεία σε πλήρη απαξίωση, η τρικοµµατική κυβέρνηση-µαριονέτα εξακολουθεί την πιστή εφαρµογή των αντισυνταγµατικών µνηµονίων που έχουν εξαθλιώσει τη χώρα και έχουν φέρει χιλιάδες νοικοκυριά σε απελπισία και απόγνωση. Κοµµάτι αυτής της µνηµονιακής πολιτικής απο-

τέλεσε και η εφαρµογή του Καλλικράτη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι συνέπειές του γνωστές σε όλους µας: οικονοµικός «στραγγαλισµός», στραγγαλισµός», συρρίκνωση των κοινωνικών δοµών και τελικά υπολειτουργία των ∆ήµων. Σε αυτές τις τραγικές συνθήκες καλούµαστε όλοι να α ναλάβουµε τις ευθύνες µας. µας Ως δηµοτική παράταξη που δεν επιθυµούµε να είµαστε θεατές και διαχειριστές των εξελίξεων αλλά δραστηριοποιούµαστε για να τις αλλάξουµε, επεξεργαστήκαµε ένα πλαίσιο αρχών και θέσεων το οποίο και θέτουµε στο τραπέζι του διαλόγου µε τους πολίτες, τες ώστε να έχουµε, στην πορεία προς τις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές σε ένα χρόνο από σήµερα, έτοιµη και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη πρόταση για το πώς οραµατιζόµαστε το µέλλον του τόπου που ζούµε και αγαπάµε. Θα πρέπει καταρχήν να σηµειώσουµε ότι δικαιώθηκε η ξεκάθαρη πολιτική µας θέση ενάντια στην

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

εφαρµογή του Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση, κηση καθώς αποδείχθηκε ότι αποτελεί ένα αντιδηµοκρατικό, γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό µοντέλο , που συνοδεύεται από υπέρογκες περικοπές πόρων, πόρων αθρόες απολύσεις εργαζοµένων και κατάλυση του κοινωνικού ρόλου της αυτοδιοίκησης α’ βαθµού.

ποβάλλονται προς έγκριση από την εκάστοτε διοίκηση - προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλο ντος και της φυσικής µας κληρονοµιάς, κληρονοµιάς αλλά και στην διαχείριση απορριµµάτων µε εναλλακτικούς τρόπους - ανάληψη αρµοδιοτήτων που υποβοηθούν στην άσκηση του ρόλου των ∆ήµων για κοινωνική αλληλεγγύη, αναπτυξιακό σχεδιασµό, εξασφάλιση βασικών υποδοµών, πολιτιστική ανάπτυξη - εκλο γή των δηµοτικών αρχών µε βάση το σύστηµα της απλής αναλογικής και εκλογή ∆ηµάρχου την δεύτερη Κυριακή µεταξύ των επικεφαλής των δύο πρώτων συνδυασµών - συµψηφισµό ς των χρεών των ∆ήµων προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π.∆.) µε τους παρακρατηθέντες πόρους που προορίζο νταν για την τοπική αυτοδιοίκηση και δεν αποδόθηκαν σε αυτή

Η εκτίµησή µας είναι ότι για να λειτουργήσει αποδοτικά ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης χρειάζεται: - απλο ποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών - εκχώρηση ουσιαστικών αρµοδιοτήτων στα τοπικά συµβούλια των δηµοτικών ενοτήτων - διαµόρφωση και θέσπιση συµµετοχικών διαδικασιών π.χ. λαϊκές συνελεύσεις µε θεµατικές ενότητες, συνελεύσεις γειτονιάς, δηµοψηφίσµατα (µε κάλπη ή ηλεκτρονικά) - συµµετοχικές διαδικασίες κατάρτισης των προϋπο λογι σµώ ν και όχι «έτοιµα πακέτα» που υΣυνέχεια στην σελίδα 4.

«Ξυπνήστε» την επιχείρησή σας!

Ώρα για διαφήμιση στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ΚΆΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 5543682

Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Μασούρης Σπύρος Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682

∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

«ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «Την ίδια στιγμή οι Δήμοι έχουν πάρει 18 εκατ. Ευρώ!... Το Κράτος μας δίνει αρμοδιότητες και δεν μας δίνει πόρους…» ην απόλυτη ανάγκη, για διευρυµένο και ολοκληρωµένο συντονισµό, συντονισµό την αποτελεσµατική λήψη µέτρων πρόληψης και την άµεση απόδοση των απαιτούµενων πόρων από την κεντρική διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής για την πυροπροστασία, πυροπροστασία επισήµανε στο τελευταίο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός.

Τ

Στην οµιλία του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρό ς τόνισε: «Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από το κεντρικό κράτος όταν οι ∆ήµοι έχουν εισπράξει 18 εκατοµµύρια Ευρώ για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. περίοδο Στο ίδιο έργο θεατές λοιπόν, αφού η ίδια ιστορία που έχει γίνει µε τη µεταφορά αρµοδιοτήτων από το ΥΠΟ ΜΕ∆Ι στην Περιφέρεια Αττικής, επαναλαµβάνεται και στην Πυροπροστασία: στασία το κεντρικό Κράτος µεταβιβάζει αρµοδιότητες χωρίς όµως να µεταβιβάζει και τους αντίστοιχους πόρους, όπως άλλωστε ρητά ορίζει στο άρθρο 102, παρ. 5. του Ελληνικού Συντάγµατος. Εµείς από τη µεριά µας ως Περιφέρεια Αττικής προσπαθούµε µε όσα µέσα διαθέτουµε να συµβάλλουµε στη θωράκιση της Αττικής. Πέρσι, διαθέσαµε από δικούς µας πόρους 1,5 εκατοµµύριο Ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαµβάνεται το κόστος για τις αποψιλώσεις που και πάλι καλύψαµε από δικά µας χρήµατα. Όπου χρειάστηκε συνδράµαµε το έργο της Πυροσβεστικής µε υδροφόρες, βυτιοφόρα και µηχανήµατα, αλλά µε πατριωτισµούς δεν δίνουµε οριστική λύση στο σοβαρό αυτό πρόβληµα». βληµα ».

«Παράνοια γραφειοκρατίας»

Πυρκαγιά κοντά στο Πανόραµα Μάνδρας ΑΡΧΕΙΟ

Απίστευτη γραφειοκρατία του ∆ηµοσίου, δεν αφήνει την Περιφέρεια Αττικής να στηρίξει αντιπυρικές δράσεις µε δικούς της πόρους, αν και το Κράτος δεν τις δίνει εκατοµµύρια Ευρώ που θα έπρεπε για τον σκοπό αυτό. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγου ρός, ανέδειξε τα σοβαρά γραφειοκρατικά προβλήµατα: «Πέρα α πό την έλλειψη των απαραίτητων πόρων έχουµε να αντιµετωπίσουµε και την παράνοια των θεµάτων της γραφειοκρατίας, κρατίας αφού για παράδειγµα υπήρξε περιστατικό στο οποίο στείλαµε υδροφόρες σε κάποια πυρκαγιά και µετά είχαµε πρόβληµα µε την έγκριση της σχετικής δαπάνης από την υπηρεσία εντελλοµένων». εντελλοµένων». Τέλος, ο κ. Σγουρός επεσήµανε ότι «σύµφωνα µε όλα τα στοιχεία αναµένο νται υψηλές θερµοκρασίες για το φετινό καλοκαίρι, γεγονός που κάνει ακόµη πιο άµεση την ανάγκη για αποτελεσµατικό συντονισµό και απόλυτο καθορισµό των αρµοδιοτήτων και των αξόνων δράσεις όλων των φορέων της πυρο προστασίας». προστασίας». Αναφέρουµε ότι το θέµα της αντιπυρικής προστασίας και του ρόλου της Περιφέρειας Αττικής σε αυτήν αναλύθηκε, µετά από σχετικό αίτηµα που κατέθεσε η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης, για την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτησής του. Η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει τους απαιτούµενους πόρους στην Περιφέρεια Αττικής, προκειµένου αυτή να καλύψει τις ανάγκες οργάνωσης της

αντιπυρικής προστασίας στην ευρύτε- σκ ληρό καλοκαίρι από πλευράς υψηρη Αττική, καθώς αναµένεται ιδιαίτερα λών θερµοκρασιών.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


4

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Πολιτικό Πλαίσιο

και διάλογο µε την τοπική

κοινωνία από «Ενεργούς Πολίτες

Μεγάρων - Νέας Περάµου» Συνέχεια από σελίδα 2.

µε γνώµονα το συµφέρον του τόπου και των πολλών Ακόµη, δραστική µείωση των επιτο- - µε πολίτες που διαφωνούν µε τη κίων των δανείων του ΤΠ∆ και µετα- σηµερινή πο λιτική σε τοπικό και τροπή του σε επενδυτική τράπεζα κεντρικό επίπεδο και κινούνται σε της αυτοδιοίκησης σαφή αντιµνηµονιακή κατεύθυνση - µεταφορά πόρων ανάλογη µε τις νέες αρµοδιότητες που µεταφέρθηΠρόσωπα που άσκησαν διοίκηση και καν στους ∆ήµους, ∆ήµους αλλά και µεταφο- αντιµετώπισαν στον ένα ή στον άλλο ρά πόρων του ΕΣΠΑ για την στήριξη βαθµό τον ∆ήµο ως το «µαγαζί» µαγαζί » τους, των κοινωνικών δοµών του ∆ήµου πρόσωπα που το όνοµά τους αναµί- κατάργηση της πολλαπλής φορολό- χθηκε µε κακοδιαχείριση και ρουγησης των πο λιτών που συντελέστη- σφέτια, δεν έχουν καµία θέση στο κε διαµέσου της επιβολής αυξηµένων συνδυασµό µας. συντελεστών σε υπάρχοντες αλλά και - Λογικές αδιαφάνειας και της θεσµοθέτησης νέων δηµοτικών «εξυπηρετήσεων ηµετέρων» ηµετέρων» είναι φόρων και τελών απολύτως ξένες προ ς τις αρχές µας - αξιολό γηση των δηµοτικών υπηρε- - ∆ικαιοσύνη, δηµοκρατία, διαφάνεισιών από τους ίδιους τους πολίτες α, ειλικρίνεια, αξιοκρατία, είναι για εµάς αξίες αδιαπραγµάτευτες Επίκεντρο της πολιτικής µας ο - Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου θα είναι ∆ΙΆνθρωπος και η Ποιότητα Ζωής του: ΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και όχι για κάποιους φίλους, γνωστούς ή συγγε- Όλες οι α ποφάσεις, οι ενέργειες, οι νείς. δράσεις µας, θα αποσκοπούν στην - Ρατσιστικά φαινόµενα αλλά και καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των φασιστικές νοοτροπίες αποτελούν για πολιτών την παράταξή µας ξένα σώµατα και - Κάθε βήµα µας θα συγκεκριµενοθα καταπολεµηθούν πολιτικά και ποιείται και θα αποσαφηνίζεται για κοινωνικά. να γίνεται αντιληπτό από τους πολίτες Επιθυµούµε να συνεχίσουµε την - Στόχος µας: πόλεις ανθρώπινες, προσπάθεια και το έργο της δηµοτισύγχρο νες, καθαρές, µε ενεργούς κής παράταξης των «Ενεργών Πολιπο λίτες συµµετέχοντες στα κέντρα τών Μεγάρων & Νέας Περάµου» Περάµου» και λήψης των αποφάσεων, µε εφαρµογή γι’ αυτό δηλώνουµε για δεύτερη συδηµοκρατικών διαδικασιών και νεχή φορά παρόντες στις εξελίξεις, έµφαση στη συλλογική δράση ζητώντας την ενεργή συµµετοχή των - Πρωταρχικό µας µέληµα το δικαίω- Με γαριτών και των Νεοπεραµιωτών µα στη µόρφωση, την εργασία και τον συµπο λιτών µας στον διάλογο που πολιτισµό ανοίγουµε στις τοπικές µας κοινωνί- ∆έσµευσή µας: Η διαφάνεια στα οι- ες µέσω διαφόρων εκδηλώσεων ενηκονοµικά και στη λειτουργία του µέρωσης και ευαισθητοποίησης που ∆ήµου. προγραµµατίζουµε το αµέσως προσεχές διάστηµα και στις δύο πόλεις του Επιδιώκουµε να «συναντηθούµε» συναντηθούµε » µε ∆ήµου µας. όλου ς εκείνους µε τους οποίους µοιραζόµαστε κοινά οράµατα: ∆ηλώνουµε επίσης «ανοιχτοί» ανοιχτοί » σε συ- µε πολίτες που δεν αποδέχονται τον νεργασίες µε άτοµα και φορείς που σηµερινό τρόπο άσκησης διοίκησης ενστερνίζο νται τις προαναφερόµενες τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επί- αρχές και θέσεις, καλώντας τους να πεδο συµβάλλουν µε τη συµµετοχή τους, - µε ε πιστήµονες που επιθυµούν να τόσο στην ολοκλήρωση του προγραµσυνεισφέρουν µε τις γνώσεις τους µατικού πλαισίου δράσης µας για τις προτείνοντας λύσεις µε στόχο την πό λεις που ονειρευόµαστε και διεκκαλυτέρευση της ποιότητας ζωής δικούµε, όσο και στη συγκρότηση και όλων λειτουργία της δηµοτικής µας παρά- µε ε νεργούς πο λίτες που συνειδητο- ταξης», ταξης», αναφέρει το Γραφείο Τύπου ποιώντας την απαξίωση της καθηµε- του συνδυασµού. ρινότητάς τους θέλουν να παρέµβουν για να αλλάξουν το µέλλον τους και Κάτω από εκδήλωση παρουσίασης που το µέλλον των παιδιών τους είχε γίνει από τον συνδυασµό πριν λί- µε νεολαίους που προβληµατίζογους µήνες για τις δράσεις του. νται, οραµατίζονται και παλεύουν για τα όνειρά τους - µε όλους αυτούς που δε ν «συµβιβάζο νται» νται » µε την λογική της διαχείρισης της κατάστασης και επιζητούν την αλλαγή της

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΣ

ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 6ΥΛΗΣ Η αναζήτηση αναφέρεται σε σχετική καταγγελία, που 3ιερευνά η Αστυνοµία - Αναγκαία τα αυστηρά µέτρα για όσους εισέρχονται παράνοµα στον ΧΥΤΑ, πράγµα ανεπίτρεπτο! δώ και εβδοµάδες τονίζεται από τον Ε∆ΣΝΑ ότι αποτελεί άµεση ανάγκη η λήψη αυστηρών µέτρων από το Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως καθώς, στον ΧΥΤΑ Φυλής εισέρχονται ΠΑΡΑΝΟΜΑ διάφορα άτοµα, άτοµα παρά τις επισηµάνσεις ότι αυτό απαγορεύεται και ο κίνδυνος για την σωµατική τους ασφάλεια είναι µεγάλος. µεγάλος ∆υστυχώς αν και η χωµατερή έχει κλείσει κατ’ επανάληψη καθώς ο χώρος θυµίζει «πανηγύρι» πανηγύρι » από τον συνωστισµό παράνοµα εισερχόµενων ατόµων σ΄ αυτήν, που δεν αφήνουν να λειτουργήσει στην ουσία το σύστηµα ταφής απορριµµάτων, µήπως συµβεί ατύχηµα. Οι τριτοκοσµικές αυτές καταχάος, έχει τονιστεί εκ των στάσεις και η απίστευτη ανοχή της Πολιτείας στο όλο χάος προτέρων ότι θα έχει από δυσάρεστες ως τραγικές επιπτώσεις. επιπτώσεις Χαρακτηριστική είναι η εικόνα αθίγγανου να έχει µπει στην πρέσα της σκουπιδιάρας κρυφά, ενώ το όχηµα κατευθύνεται στην χωµατερή. Κατανοεί κανείς τι θα γίνει αν δούλευε η πρέσα, που στην ουσία αποτελεί «µηχανή του κυµά» κυµά » για τα σκουπίδια… Το δυσάρεστο συµβάν εξαφάνισης που διερευνάται από την Αστυνοµία, µετά από καταγγελία, καταγγελία κάνει λόγο για εξαφάνιση ατόµου αλλοδαπού, που µπήκε παράνοµα στην χωµατερή. Ευχόµαστε να είναι καλά στην υγεία του. ∆εν πρέπει όµως το θέατρο του παραλόγου στον ΧΥΤΑ να συνεχιστεί άλλο . Σ’ αυτή την χώρα θα πρέπει κατανοήσουµε ότι υπάρχει και νοµιµότητα και νοµιµότητα σηµαίνει τήρηση των νόµων, δεν σηµαίνει ισχύς νόµων για ορισµένους, ανοχή για άλλου ς. ∆ιαφορετικά η ∆ηµοκ ρατία του Χάους, µόνο αρνητικά αποτελέσµατα θα φέρει και ας σταµατήσουν οι δήθεν προοδευτικές κορώνες πριν χαθούν ζωές άδικα…

Ε

Έρευνες - κλειστός ο ΧΥΤΑ λειστός παρέµεινε την Παρασκευή 3131 -5 -2013, ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στη Φυλή, Φυλή προκειµένου να διευκολυνθεί η εξέταση καταγγελίας που έγινε στην ΕΛ.ΑΣ. για αλλοδαπό άτοµο που αγνοείται, ενώ είχε εισέλθει παράνοµα στον ΧΥΤΑ και το οποίο σύµφωνα µε τα καταγγελλόµενα βρισκόταν στον χώρο απόρριψης των απορριµµάτων. Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής γνωστά στοιχεία η καταγγελία έγινε από οµοεθνή του αγνοουµένου, αφού παρήλθε χρονικό διάστηµα περίπου 24 ωρών από την καταγγελλόµενη εξαφάνιση. Για τη διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ο Ε∆ΣΝΑ ήδη ενηµέρωσε τους εξυπηρετούµενους ∆ήµους. Από την εξέλιξη των ερευνών θα εξαρτηθεί εάν χρειαστεί ο ΧΥΤΑ Φυλής να παραµείνει κλειστός για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.

Κ


5

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Προωθείται 6 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ η λειτουργία ΣΕ ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Δ. Κ. Νέας Περάμου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Με σειρά θεμάτων συνέρχεται απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων Συνεδριάζει σήµερα στις 8.30 µµ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγάρων µε τα εξής θέµατα: Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου και Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής Μαζίου για την υποβολή πρότασης κατασκευής του έργου: «Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Πολιτιστικών Προϊόντων ΓΕΡΑΝΕΙΑ» ΓΕΡΑΝΕΙΑ» στο ΕΣΠΑ. Περί µίσθωσης οικήµατος για την στέγαση του ΚΕΠ. ΚΕΠ Περί εκµίσθωσης του κυλικείου στο άλσος των Προσκόπων. Προσκόπων Καθορισµός ύψους αµοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Κων. Μουστάκα ορισθείσης µε την 413/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (για την υπ’ αριθ. 142/12 αγωγή ∆ηµ. Νάστου). Οµοίως της ανωτέρω ορισθείσης µε την 413/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (για την υπ’ αριθ. 143/12 αγωγή ∆ηµ. Νάστου). Οµοίως της ανωτέρω ορισθείσης µε την 413/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (για την υπ’ αριθ. 144/12 αγωγή ∆ηµ. Νάστου). Πληρωµή εξόδων και αµοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Γ.Π. Οικονόµου. Πληρωµή αποζηµιώσεων λόγω εφαρµογής σχεδίου Μεγάρων. Ψήφιση πίστωσης για «Πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Μεγαρέων». ρέων». Ψήφιση πίστωσης για «Σχολικούς αγώνες στίβου δηµοτικών σχολείων» λείων» Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών ∆ήµου. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 90/2013 αποφ. ∆.Σ/λίου περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών του ∆ήµου µας. Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξη στο βοηθητικό γήπεδο Σταδίου Μεγάρων». Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξη στο βοηθητικό γήπεδο Σταδίου Μεγάρων». ρων». Έγκριση πρόσληψη µέχρι 15 µαθητών/τριών της Ε.Π.Α.Σ. Μαθητείας Ελευσίνας στο ∆ήµο Μεγαρέων για να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και υπογραφής σχετικών συµφωνητικών µαθητείας για τα σχολικά έτη 20132013 -2014 και 20142014 -2015. Περί της µεταβολής της δραστηριότητας της εταιρείας ΠΕΤΡΟΚΟΛ ΑΒΕΕ από µικρής σε µέση όχληση στην περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Μεγάρων. Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου στη Νέα Πέραµο. Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ.

Έλεγχος εµβολιαστικής κάλυψης σήµερα σε µαθητές του 10ου ∆ηµοτικού Ελευσίνας και ακολουθούν το 8ο και 11 ο ∆ηµοτικό

Ό

πως µας ενηµέρωσε το Γραφείο Τύπου της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής: «Στο πλαίσιο του προγράµµατος Ελέγχου Εµβολιαστικής Κάλυψης και Επιπέδου Υγείας στα ∆ηµοτικά σχολεία της ∆υτικής Αττικής η ∆ιεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής σε συνεργασία µε τις επισκέπτριες του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας θα πραγµατοποιήσουν έλεγχο της εµβολιαστικής κάλυψης στους µαθητές της Πέµπτης τάξης του ∆ηµοτικού τη ∆ευτέρα 3 Ιουνίου στο 10ο ∆ηµοτικό σχολείο Ελευσίνας, την Τρίτη 4 Ιουνίου στο 8ο ∆ηµοτικό σχολείο Ελευσίνας και την Τετάρτη 5 Ιουνίου στο 11ο ∆ηµοτικό σχολείο Ελευσίνας. Παράλληλα, θα διανεµηθούν ερωτηµατολόγια στους γονείς των µαθητών µε στόχο τη διαπίστωση του επιπέδου υγείας των µαθητών της περιοχής µας». «Οι υπηρεσίες µας, παρά τις οικονοµικές δυσκολίες, συνεχίζουν απρόσκοπτα το έργο τους µε στόχο την εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την πρόληψη σε όλα τα επίπεδα. Οι µαθητές και τα παιδιά αποτελούν προτεραιότητα και θα συνεχιστεί µε κάθε µέσο η εµβολιαστική τους κάλυψη» κάλυψη» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης κα Σταυρούλα ∆ήµου.

ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής, για την πρό ληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας, τας έγινε στις 28-5-2013, αστυνοµική επιχείρηση στις περιοχές Ασπροπύ ργου και Άνω Λιοσίων. Σύµφωνα µε την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής: « Στην επιχείρηση συµµετείχαν αστυνοµικοί από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, τα Τµήµατα Ασφαλείας Α. Λιοσίων, Ασπροπύργου και Β’ Αιγάλεω, της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικών Επιχειρήσεων και της Ο.Π.Κ.Ε, µε τα ανάλογα µέσα και εξοπλισµό. Κατά τη διάρκεια της αστυνοµικής επιχείρησης συνελήφθησαν έξι (6) (6) άτοµα εκ των οποίων: ∆ύο (2) άτοµα για παράβαση του Ν. περί όπλων και καταδικαστικές αποφάσεις. Ένα (1) άτοµο για λαθρεµπορία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος και παράβαση του Ν. περί όπλων. Ένα (1) άτοµο για καταδικαστικές αποφάσεις. Ένα (1) άτοµο για λαθρεµπορία. Ένα (1) άτοµο για πλαστογραφία. Στο πλαίσιο της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Τρείς (3) (3) κυνηγετικές καραµπίνες, Ένα (1) (1) αεροβόλο όπλο, Κοσµήµατα βάρους -842842 - γραµµαρίων, Πέντε (5) (5) χρυσές λίρες, 838838 - πακέτα λαθραία τσιγάρα, 6.0506.050 - ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.» Αθηνών.»


6

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Μια υπέροχη βραδιά

εκλεκτών κρασιών και γευσιγνωσίας στο Elefsina Hotel

Τ

ην Τετάρτη 29 Μαΐου στη δεύτερη βραδιά των ELEFS OINIA 2013, δίπλα στην πισίνα του ELEFS INA HOTEL, πρωταγωνίστησαν τα εκλεκτά κρασιά του Κτήµατος Οινογένεσις Μπάκης Τσάλκος και οι δηµιουργικές γεύσεις που τα συνόδευσαν, από τον chef του εστιατορίου ΤΟ ΣΤΑΧΥ, Αντώνη Μελά! Στη γευσιγνωσία παραβρέθηκε ο οινολόγος και ιδιοκτήτης του κτήµατος κ. Μπάκης Τσάλκος, ο οποίος µοιράστηκε εµπειρίες και οινικά µυστικά µε τους παρευρισκόµενους. *Τα ELEFS OINIA 2013 συνεχίζονται και την επόµενη Τετάρτη 5 Ιουνίου µε το Κτήµα Παπαργυρίου.

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr


7

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Έως σήµερα οι αιτήσεις για το πρόγραµµα «Πάµε Κατασκήνωση» του Οµίλου «Ελληνικά Πετρέλαια» Θα φιλοξενηθούν 40 παιδιά από τον Ασπρόπυργο, 40 παιδιά από την Ελευσίνα και τη Μαγούλα, 40 παιδιά από τη Μάνδρα και 40 παιδιά από τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραµο «Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί, για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά, πρόγραµµα φιλοξενίας παιδιών σε σύγχρονες, ασφαλείς και άρτια εξοπλισµένες κατασκηνώσεις της Αττικής και των γειτονικών νοµών, για την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών. Το πρόγραµµα «Πάµε Κατασκήνωση» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των ΕΛ.ΠΕ. και απευθύνεται σε µόνιµους κατοίκους της περιοχής του Θριασίου. Για την περίοδο Ιουνίου- Αυγούστου 2013, θα φιλοξενηθούν συνολικά 160 παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών σε κατασκηνώσεις. Αναλυτικά, 40 παιδιά από τον Ασπρόπυργο, 40 παιδιά από την Ελευσίνα και τη Μαγούλα, 40 παιδιά από τη Μάνδρα και 40 παιδιά από τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραµο.

µικά στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειµάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι Υπόψη ∆ιεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου Για τη δράση «Πάµε Κατασκήνωση» Οι αιτήσεις για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο και να φέρουν ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου µέχρι και την ∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013. 4) Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν τα πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια συµµετοχής (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κάρτα ανεργίας, βεβαίωση για ΑµΕΑ). Η προθεσµία συγκέντρωσης των αιτήσεων είναι µέχρι σήµερα ∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013.

Αιτήσεις συµµετοχής µπορείτε να βρείτε 1. στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΠΕ. http:// www.helpe.gr/online/generic.aspx? Όπως και τις προηγούµενες χρονιές, προτεραιότητα nid=309&mid=70 συµµετοχής στο πρόγραµµα θα δοθεί σε παιδιά µε 2. στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύράνεργους γονείς ή οικογένειες πολύτεκνες και µο- γου (17ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου), νογονεϊκές, ενώ θα ληφθούν υπόψη και πρόσθετα 3. καθώς επίσης σε ∆ηµαρχεία, δηµοτικές κοινόκοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Επίσης, προτε- τητες, δηµοτικά διαµερίσµατα, ΚΕΠ και καταστήραιότητα θα δοθεί στα παιδιά που δεν έχουν συµµε- µατα ΟΑΕ∆ της περιοχής σας. τάσχει στο πρόγραµµα στο παρελθόν. Τρόπος κατάθεσης των αιτήσεων: Α) Οι αιτήσεις µπορούν να αποσταλούν ταχυδροΓια να αξιολογηθούν τα στοιχεία σας και να συµπεριληφθείτε στην τελική λίστα των δικαιούχων, είναι απαραίτητη η συµπλήρωση της αίτησης ή των αιτήσεων, εάν πρόκειται για περισσότερα από ένα παιδί. Οι αιτήσεις υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, αλλιώς δεν θα λαµβάνονται υπόψη:

Β) Οι αιτήσεις µπορούν να κατατεθούν απευθείας στα γραφεία της εταιρείας σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη: Για τη δράση «Πάµε Κατασκήνωση» στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (∆ιοικητήριο) 17ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου Τµήµα Σχέσεων µε Τοπικές Κοινωνίες Ν. Ελλάδος ∆ευτέρα έως Παρασκευή: ώρες 10:00-13:00 Η τελική λίστα των δικαιούχων θα αναρτηθεί στις εγκαταστάσεις και στην ιστοσελίδα του Οµίλου. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας στα τηλέφωνα: 210-6302892, 210-6302648».

1) Βεβαίωση από αρµόδια ∆ηµοτική Αρχή ότι ο υποψήφιος κηδεµόνας είναι µόνιµος κάτοικος των παραπάνω περιοχών και ∆ήµων. 2) Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΚΟ, στον οποίο να αναγράφεται η διεύθυνση µόνιµης κατοικίας. 3) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος οικονοµικού έτους 2012.

Ώρα η επιχείρησή σας να πάρει τα πάνω της! ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 210 5543682

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA


8

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Λεωνίδας Γ. Γκίβαλος Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -Απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, µυοκτονίες -Πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισµού Έδρα: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 68, ΑΘΗΝΑ Υπ/µα :ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Τηλ: 2296033787-2105220437-6932433577 Ε-mail:himikos@otenet.gr

Τα βήµατα που απαιτούνται για ένταξη

στις παροχές του Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου Μεγαρέων

Ο

∆ήµος Μεγαρέων λειτουργεί το Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Μεγαρέων, στην οδό Πλούτωνος 3 (κτίριο (κτίριο της ∆ΕΥΑΜ) στα Πλακάκια. Το πρόγραµµα καλύπτει αυστηρά µόνο τους ανασφάλιστους πολίτες της περιοχής ∆ήµου. Σύµφωνα µε τον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ. Κλεάνθη Βαρελά: «Τα δικαιολογητικά εγγραφής στο πρόγραµµα είναι: Αίτηση ( θα δίνεται προτυπωµένη από την αρµόδια Υπηρεσία ) Επικυρωµένο φωτο/φο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν είναι ασφαλισµένος/νη στον Ο.Γ.Α , µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε. ότι , δεν τον/την καλύπτει ασφαλιστικά.» ασφαλιστικά.» Ακόµη ο κ. Βαρελά επισηµαίνει: «Το Κοινωνικό Φαρµακείο καλύπτει και αυτούς , οι οποίοι ήταν εγγεγραµµένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.) και

Ένας νέος κοινωνικός θεσµός που βρίσκει µεγάλη ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία διέκοψαν λόγω οφειλών , καθώς και αυτούς που είναι εγγεγραµµένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. και έχουν άµεση ανάγκη από φάρµακα , αλλά δεν καλύπτονται για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη , επειδή έχουν οφειλές στο εν λόγω Ταµείο. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού ή υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την Εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση. Φωτοαντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου ή λογαριασµό ∆ΕΚΟ ή βεβαίωση µονίµου κατοικίας. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραµονής προκειµένου για µετανάστες. Την βεβαίωση ότι, ο/η αιτών δεν καλύπτεται από το Ι.Κ.Α. Ι.Κ.Α , δεν χρειάζεται να την προσκοµίσει ο ίδιος , επειδή θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσί-

α . Επίσης και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα». αυτεπάγγελτα». Να σηµειώσουµε ακόµη ότι οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να υποβάλουν αίτηση, στο Τµήµα Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών της ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και Τουρισµού, επί της οδού Πλούτωνος 3 στα Μέγαρα, κάθε ηµέρα από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, από ώρας 09.00 π.µ. έως 14.00 Η παραλαβή των φαρµάκων από τους ενταχθέντες στο πρόγραµµα, θα γίνεται: Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή: από ώρα 15.00 έως 17.00 και ∆ευτέρα, Τετάρτη από 16.00 έως 19.00. 19.00 Το Κοινωνικό Φαρµακείο τις ώρες παράδοσης των φαρµάκων στους δικαιούχους, θα λειτουργεί µε Εθελοντές Φαρµακοποιούς.


9

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Μεγαρέων Η κατάθεση αιτήσεων από τους γονείς µέχρι 30 Ιουνίου στο ΝΠ∆∆ «Ηρόδωρος» ή στην Ιατροπαιδαγωγική Μονάδα άνωθεν «Θέογνι»

Π

ρώτη εργάσιµη σήµερα του Ιουνίου και ξεκινούν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Μεγαρέων. Η διαδικασία θα γίνει µέχρι 30 Ιουνίου κατά την οποία υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής νηπίων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς Προϋποθέσεις εγγραφής Α) Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2 ½ χρόνια και Β) Να αυτοεξυπηρετούνται ∆ικαιολογητικά εγγραφής: Αίτηση (παρέχεται) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός µηνός µε προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωµένο αντίγραφο βιβλιαρίου ενσήµων τους, εφ` όσον εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 οικογενειακής κατάστασης Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθµό, απαραίτητη είναι και η άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα µας. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο γραφείο του ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» 28ης 28ης Οκτωβρίου 62 άνωθεν Πολιτιστικού Συλλόγου «ΘΕΟΓΝΙΣ» ΘΕΟΓΝΙΣ» κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10:00

Αν θέλετε κάθε μέρα την

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο σπίτι σας ή το γραφείο σας μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης — αποστολής στείλτε μας σχετικό αίτημα στο e-mail

e@papasideri.gr


10

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Λ

Η Αντιπεριφερειάρχης

όγω του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Μουσείων, η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου, παραβρέθηκε στην εκδήλωση µε θέµα: «Το Χρονικό του Αδραχτιού». Αδραχτιού». Μιας εκδήλωσης αφιερωµένης σε όλους εκείνους που στήριξαν το µεγάλο όραµα, βάσει του οποίου δηµιουργήθηκε το Λαογραφικό σωµατείο «Αδράχτι», Αδράχτι», και δεν ήταν άλλο από τη δηµιουργία Λαογραφικού Μουσείου στην Ελευσίνα. Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου της ΠΕ∆Α: «Η κα ∆ήµου συνεχάρη την πρόεδρο κα Έλλη ΚωνσταντοπούλουΛάσκου και τα µέλη του σωµατείου όχι µόνο για τη µεγάλη προσφορά τους στον πολιτισµό, αλλά και για το σκεπτικό µε το οποίο πορεύθηκαν από την ίδρυσή µέχρι σήµερα. «Είναι Είναι γεγονός ότι η Ελευσίνα, αλλά και τα Μέγαρα δύο πόλεις της ∆υτικής Αττικής µε βαθιές ιστορικές ρίζες, πρέπει να αποκτήσουν σύγχρονο µουσείο. Ειδικότερα για την πόλη της Ελευσίνας, εκείνο που οραµατίζοµαι είναι η δηµιουργία ενός αρχαιολογικού – µουσειακού πάρκου που θα συµπεριλάβει και θα στεγάσει κάθε πτυχή του πολιτισµικού γίγνεσθαι της περιοχής. Όπως γνωρίζεται σε πρόσφατη σύσκεψη µε τη Γ.Γ. του Υπουργείου Πολιτισµού, την κα Μενδώνη και όλους τους συναρµόδιους φορείς, συζητήσαµε εκτενώς µε στόχο να δροµολογηθούν το ταχύτερο οι διαδικασίες της ανέγερσης του Σύγχρονου Μουσείου της Ελευσίνας», Ελευσίνας», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης µετά την εκδήλωση.

Σταυρούλα ∆ήµου

Γεγονότα

για το «Αδράχτι» Ελευσίνας

323 π.Χ: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ενώ έχει ολοκληρώσει τις προπαρασκευές για την εκστρατεία προς κατάκτηση της Αραβίας, ασθενεί αιφνιδίως στη Βαβυλώνα. 1789: Ο Λάµπρος Κατσώνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τήνο. 1833: Ιδρύεται η Χωροφυλακή για την εµπέδωση της τάξεως και της ασφαλείας στο εσωτερ ικό της χώρ ας. 1915: Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των βουλευτικών εκλογών της 31ης Μαΐου στην Ελλάδα, ο λαός υπερψήφισε µε µεγάλη πλειοψηφία το Κόµµα των Φιλελευθέρων και ενέκρινε την πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Θα απορροφηθούν οι 10.000 επιτυχόντες ΑΣΕΠ στο ∆ηµόσιο,

απάντησε ο Α. Μανιτάκης στον Βουλευτή Αττικής Βασίλη Οικονόµου

Ε

πίκαιρη ερώτηση αναφορικά µε τους δεκάδες χιλιάδες επιτυχόντες του ΑΣΕΠ που αναµένουν χρόνια να προσληφθούν στο δηµόσιο κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου, Οικονόµου ζητώντας από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Αντώνη Μανιτάκη, να λυθεί επιτέλους αυτό το φλέγον ζήτηµα για χιλιάδες συµπολίτες µας. Να σηµειώσουµε ότι στην τοποθέτησή του στην Βουλή ζήτησε να γίνει απόλυτα σεβαστή η σειρά προτεραιότητας και να µην γίνει καµία πρόσληψη στο δηµόσιο εάν δεν προηγηθεί η πρόσληψη των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ που εκκρεµούν από το 2009. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι αποδεδειγµένα ικανοί νέοι αυτοί άνθρωποι πρέπει να καλύψουν τα κενά του δηµοσίου ώστε να γίνει αυτό πιο αποτελεσµατικό.

ντοµότερα. Ο αριθµός τους ανέρχεται σε περισσότερους από 10000 και πρόκειται να κατανεµηθούν σε διάφορα Υπουργεία, Φορείς και οργανισµούς του ∆ηµοσίου. Οι διαδικασίες προχωρούν µε αργούς ρυθµούς λόγω της έλλειψης Ο Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρπιστώσεων και του περιορισµού ρύθµισης, Αντώνης Μανιτάκης, προσλήψεων που στην πράξη είναι δεσµεύτηκε από την πλευρά της µία πρόσληψη για κάθε επτά αποκυβέρνησης ότι η σειρά προτεραιό- χωρήσεις. τητας θα τηρηθεί απαρέγκλιτα και Η κυβέρνηση όµως έχει προγραµότι θα απορροφηθούν στο σύνολό µατίσει από τις καταστάσεις επιτυτους οι επιτυχόντες το δυνατόν συ- χόντων να αντικαταστήσει όλους

1927: Η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει το νέο Σύνταγµα της χώρας, περισσότερο γνωστό ως ∆ηµοκρατικό Σύνταγµα του 1927. 1947: Συνάντηση Ζαχαριάδη - Στάλιν στη Μόσχα, του « Κούκου» µε τον « Γέρο» όπως αναφέρουν έγγραφα του ΚΚΕ.

Γεννήσεις 1922: Αλέν Ρενέ, γάλλος σκηνοθέτης του κινηµατογράφου, από τις εµβληµατικές προσωπικότητες της νουβέλβαγκ. (Χιροσίµα αγάπη µου) 1926: Άλεν Γκίνσµπεργκ, αµερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνηµα των Μπίτνικς τη δεκαετία του 1950. (Ουρλιαχτό) (Θαν. 5/4/1997) 1982: Έλενα Ισινµπάγιεβα, ρωσίδα επικοντίστρια.

Θάνατοι τους επίορκους δηµοσίους υπαλλήλους που όπως αποδεικνύεται είναι πολλοί. Οι επίορκοι θα αντικατασταθούν µε τον κανόνα 1 προς 1 και εκτιµά ο Υπουργός ότι µεγάλο µέρος των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ θα απορροφηθεί άµεσα. Τέλος ο Υπουργός δεσµεύτηκε ότι όλοι οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ θα προσληφθούν γιατί το δηµόσιο πραγµατικά τους έχει ανάγκη και οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ προηγούνται έναντι όλων.

1899: Γιόχαν Στράους (υιός), αυστριακός συνθέτης. (Γαλάζιος ∆ούναβης) (Γεν. 25/10/1825) 1924: Φραντς Κάφκα, τσέχος συγγραφέας. (Η ∆ίκη) (Γεν. 3/7/1883) [Αποφθέγµατα] 1957: Σπύρος Παπαλουκάς, ζωγράφος. (Γεν. 1892)


11

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Σ

υνεδριάζει σήµερα ∆ευτέρα 3 Ιουνίου η Ο ικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μεγαρέων µε τα παρακάτω θέµατα στις 10.00 το πρωί στο ∆ηµαρχείο. Τα θέµατα είναι τα εξής: Σύνταξη όρων δηµοπρασίας για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Α’ ΚΑΤ ΑΣΤ ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤ ΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ο µοίως ως άνω για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Β’ ΚΑΤ ΑΣΤ ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤ ΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ο µοίως ως άνω για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Γ’ ΚΑΤ ΑΣΤ ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤ ΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ο µοίως ως άνω για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆’ ΚΑΤ ΑΣΤ ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤ ΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ∆ιάθεση πίστωσης & έγκριση της δαπάνης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤ ΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΥ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ Ο µοίως ως άνω για τις ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΚΑΣΤ ΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤ ΩΝ Ο µοίως ως άνω για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤ ΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο µοίως ως άνω για τις ΟΦΕΙΛΕΣ ΛΥΣΗΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ (αρ.43 παρ.5 Ν.3979/2011) Ο µοίως ως άνω για τα ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ Ο µοίως ως άνω για την ΣΥΝΤ ΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤ ΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/Τ ΩΝ & ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ ΩΝ Ο µοίως ως άνω για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ∆ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ο µοίως ως άνω για της ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο µοίως ως άνω για την ΜΕΤ ΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤ ΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ

Με 27 θέµατα συνεδριάζει

σήµερα η Οικονοµική

Επιτροπή του ∆ήµου Μεγαρέων ΚΑΤ ΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (αρθρ.14 Ν 2817/2000) Ανάκληση δέσµευσης πίστωσης για την ΜΕΤ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤ ΑΦΟΡΤ ΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΩΝ Τ ΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤ ΟΝ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ λόγω περικοπής της αναµόρφωσης του πρ/σµού Ακύρωση της υπ’αριθ. 630/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής λόγω λανθασµένου τίτλου Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση µε Θωµά Λουκά & Σία ΕΤ Ε & διακριτικό τίτλο ΖΗΝΩΡ ΕΤ Ε κατά του ∆ήµου Μεγαρέων ΜΕΓΑΡΩΒΝ ΓΙΑ Τ Ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Ο µοίως ως άνω για υπόθεση µε Ο.Ε. µε την επωνυ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) µία ΑΦΟΙ ΚΟΥΒΑΡΑ Ο.Ε. κατά του ∆ήµου ΜεγαρέΟ µοίως ως άνω για την Υ∆ΡΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤ ΑΦΕΙ- ων ΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ Ο µοίως ως άνω για υπόθεση µε Αγγελική ΟικονοΟ µοίως ως άνω για την Υ∆ΡΕΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ µοπούλου κατά του ∆ήµου Μεγαρέων ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑ- Ο µοίως ως άνω για υπόθεση µε κ.Σεραφείµ ΠαπαΤ ΑΣΤ ΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ δηµητρίου κατά του ∆ήµου Μεγαρέων Ο µοίως ως άνω για την Υ∆ΡΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΤ ΙΚΩΝ Περί ακύρωσης των υπ’αριθ. 609, 610 και 611/2013 ΚΤΙΡΙΩΝ αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής Ο µοίως ως άνω για την ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑ- Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εξόδων & αΣΙΝΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ µοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Γ.Στρατιώτη Ο µοίως ως άνω για την ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ Τ ΗΝ Ο µοίως ως άνω δικηγόρου Παν/τας Στράντζαλη


12

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Σαµοθράκη:

Αυστηροί έλεγχοι Τροχαίας σε Ταξί στην Αττική

Ιερά Νήσος

Στην «φάκα» 20 οδηγοί

για επέµβαση σε ταξίµετρα και ταµειακές µηχανές

Σ

ύµφωνα µε την Γ. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής: «Στο πλαίσιο διενέργειας στοχευµένων δράσεων και εξειδικευµένων τροχονοµικών ελέγχων σε ∆.Χ.Ε. αυτοκίνητα (ταξί) των Οµάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνελήφθησαν, έµπροσθεν του Σταθµού ΗΣΑΠ στον Πειραιά, στον Υπεραστικό Σταθµό Λεωφορείων ΚΤΕΛ Κηφισού, στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και σε διαφορετικά σηµεία στις περιοχές της Κηφισιάς, του Αµαρουσίου και του Αγ. ∆ηµητρίου, είκοσι (20) οδηγοί ταξί, διότι είχαν επέµβει στο ταξίµετρο και στην ταµειακή µηχανή των οχηµάτων. Ειδικότερα, οι παραπάνω οδηγοί είχαν τοποθετήσει ειδική συνδεσµολογία, µε την οποία αύξαναν πλασµατικά το αναγραφόµενο στο ταξίµετρο χρηµατικό ποσό και επιπλέον µε τη χρήση καλωδίου τύπου τηλεφώνου, προκαλούσαν παρεµβολή στην ταµειακή µηχανή µε αποτέλεσµα να µην εκδίδονται αποδείξεις. Επίσης, στην κατοχή δύο (2) εξ αυτών βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ενώ ένας (1) επέδειξε πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και πλαστή ειδική άδεια ικανότητας οδήγησης ταξί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρµόδιους Εισαγγελείς Πληµµελειοδιών.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης Τηλ: 2105537236 fax : 2105537268 E-mail : prom@elefsina .gr «Προµήθει α ειδών ατοµικής Προστασίας (γάντια , κράνη , φόρµες , αδιάβροχα , γιλέκα κλπ.)» Κ.Α. Πίστωσης: 20.6063.0003 Α.Π. ∆ΙΑΚ: 13581/ 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίνας : ∆ιακηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε την 191/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η Προµήθεια « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑΣ

πό τις εκδόσεις «Ερωδιός» Ερωδιός» της Θεσσαλονίκης κυκλοφό ρησε ένα πολυτελές λεύκωµα για την νήσο Σαµοθράκη, µε τίτλο «ΣαµοθράκηΣαµοθράκη-Ιερά Νήσος». Νήσος». Το κείµενο και οι φωτογραφίες ανήκουν στον συγγραφέα και λαογράφο κ. Γιώργο Λεκάκη (www.lekakis.com), ο οποίος µελέτησε την «∆ήλο του Βορείου Αιγαίου» ου» επί πενταετία.

Α

Το λεύκωµα, το οποίο αποτελείται από 420 έγχρωµες σελίδες µεγάλου σχήµατος, σχήµατος διανθίζεται από περισσότερες από χίλιες φωτογραφίες! Όσον αφορά το κείµενο, εξετάζει την νήσο από την προκατακλυσµιαία εποχή έως το σήµερα, και από όλες τις απόψεις και πλευρές (οικονοµική, περιηγητική, γεωµορφολογική, λαογραφική, κ.ά.).

αντάρτικο, επιφανείς Σαµοθρακίτες, κ.ά.), λαογραφία (παιδικά παιγνίδια, δενδρο λατρεία, κουζίνα, κύκλος εορτών, χοροί, τραγούδια, στοιχειά, λο γοτεχνία, ιδιωµατισµοί, οικία), πλούτοςπλούτος-οικονοµία (χλωρίδα, πανίδα, ορυκτά, πηγές, αιολική ενέργεια, πετρέλαιο, χαρτονοµίσµατα), και εν τέλει ταξειδιωτική περιήγηση ανά χωριό… Το βιβλίο κλείνει µε ένα κεφάλαιο, αφιερωµένο στην νησίδα Ζουράφα, το βορειοδυτικώτερο νησαίο έδαφος της σηµερινής ελληνικής επικρατείας.

Το πρώτο µεικτό ιερατείο στον κόσµο! Και το πρώτο ιερατείο που εξίσωσε τα δυο φύλα! Τον καρπό πραούστι! Την πρώτη µπάλλα, σύγχρονου τύπου, στον κόσµο! Την πρώτη σύλληψη της τριαδικότητος του θείου. (Την πρώτη γραπτή σύλληψη της τριαδικότητος έχουµε από τον Φερεκύδη, από την Σύρο, διδάσκαλο του Πυθαγόρα: «Ζας µεν και χρόνος ήσαν αεί και χθονίη»). χθονίη»). Την πρώτη χρήση της λέξεως «άναξ» άναξ» για τον τοπικό άρχοντα! Το µεγαλύτερο κυκλικό οικοδόµηµα της αρχαιότητος! Την πρώτη χρήση του µαγνήτη στην ιατρική (µαγνητοθεραπεία)! Την πρώτη θεοποίηση της Τύχης! Την πρώτη παραγωγή µπύρας! Την πρώτη επεξεργασία δέρµατος µε στύψη! Την πρώτη εφεύρεση του νάρθηκος στην ιατρική! Την πρώτη εφεύρεση του ιππικού! Τους πρώτους άγιους του κόσµου! Την πρώτη εφεύρεση του σωσιβίου, από τον ∆άρδανο! Την µεγαλύτερη υποβρύχια ηλεκτρική σύνδεση νησιού µε στεριά στην Ελλάδα! Την αρχαιοτέρα σωζόµενη χριστιανική εκκλησία στον κόσµο! Όλα αυτά θα τα διαβάσετε και θα τα διαπιστώσετε στις σελίδες αυτού του βιβλίου…

Τέλος, το βιβλίο τεκµηριώνεται από 5 σελίδες βιβλιογραφία, ενώ σε όλο το κείµενο υπάρχουν περισσότερες από 700 υποσηµειώσειςπαραποµπές! Για ποιον λόγο να διαβάσει και να εκτιµήσει κανείς αυτό το βιβλίο; Στον πρόλογό του ο τ. δήµαρχος Σα- Γιατί αποδεικνύεται ότι υπάρχουν – µοθράκης κ. Γιώργος Χανός αναφέ- τουλάχιστον – 20 µοναδικοί λόγοι ρει ότι «αυτό το βιβλίο είναι το πιο για τους οποίους πρέπει κανείς να σηµαντικό δείγµα για την αξία της επισκεφθεί την ιερά νήσο. Σαµοθράκης», ενώ ο δρ. Σταµάτης Ή αλλιώς ειπείν, 20 µοναδικά πράγΓεωργούλης λέει πως «ο συγγραφέας µατα που θα ιδείτε, θα αντιληφθείθέτει την καταλυτική σφραγίδα του τε, θα γνωρίσετε, θα γευτείτε και θα στην ανάδειξη και προβολή ενός απολαύσετε εδώ, που δεν θα τα δείτε νησιού-ορόσηµου και θρύλου συνά- σε καµµιά άλλη γωνιά της Γης! µα», ενώ το βιβλίο «θα αποτελέσει σταθµό βιβλιογραφικής αναφοράς Και αυτά είναι: για τις µελλοντικές γενεές»! Το υψηλότερο όρος του Αιγαίου, το Σάος! Στα 26 κεφάλαιά του θα βρείτε τα Τον υψηλότερο καταρράκτη στην πάντα για την Σαµοθράκη, Ελλάδα, το Κρεµαστό Νερό, που Σαµοθράκη όπως έκταση, θέση, συγκοινωνία, πληθυ- πέφτει από ύψος 180 µ.! σµό, ετυµολογία, γεωµορφολο γία, Τον πρώτο (πέτρινο) χάρτη του κόκλίµα, ιστορία (Ηλέκτρα, Βασιλεία, σµου! Αρµονία, Κορύβαντες, Κουρήτες, Την πρώτη αναφορά τιάρας στον Αδάµας, Κάβειροι, Ζαγρεύς, Ιδαίοι, κόσµο, την οποία επήραν οι πάπες Σάλιος, ∆άρδανος, Ιασίων, Πρωτεύς, ως έµβληµά τους! Άωοι, Τύχη, Σάιοι, αρχαίοι γείτονες, σχέσεις µε Κρήτη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ «ελευθέρα πολιτεία» πολιτεία »-ρωµαϊκή ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ ΟΤΙΚΟΥ Σ /ΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ ΟΤΙΚΟΥ Σ /ΛΙΟΥ Ταχ. ∆νση. : Χρ. Μω ραϊτου και εποχή, βυζαντινή, νεωτέρα, Ταχ. ∆νση. : Χρ. Μω ραϊτου και Γ. Μαυρουκάκ η, 19100, Μέγαρα Γ. Μαυρουκάκ η, 19100, Μέγαρα απελευθέρωση, γερµανική Τηλ. : 22960- 81632 Τηλ. : 22960- 81632 Μέγαρα 30 Μαΐου 2013 και βουλγαρική κατοχή, Μέγαρα 30 Μ αΐου 2013 Αριθµ. Πρωτ. : 12852

(ΓΑΝΤΙΑ , ΚΡΑΝΗ , ΦΟΡΜΕΣ , Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ , ΓΙΛΕΚΑ ΚΛΠ.) » Η συνολική ε νδεικτική δαπάνη έ χει προϋπολογισθεί στο ποσό των 73. 795,70 € . συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ , σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ. 2/2013 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου που συντάχθη κε και θεωρήθηκε νόµιµα Στον διαγωνισµό θα πρέπει να προσδιορίζεται ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής µονάδος όπως αναφέρεται στον ενδει κτικό προϋπολογισµό της 2/2013 τεχνικής περιγραφής κάθε ένα από τα είδη που αναφέρονται στην ανω τέρω περιγραφή . Ο διαγωνισµός θα γίνει την 10/6/ 2013 ηµέρα ηµέρα ∆ευτέρα µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 10. 00 πµ στο ∆ηµαρχείο Ε λευσίνας , που βρίσκεται στην διεύθυνση

Χατζηδάκη και ∆ήµητρος 2ος Όροφος , ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ΕΚΠΟΤΑ . Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα , νοµικά πρόσωπα κάθε µορφής , συνεταιρισµοί , ενώσεις προµηθευτών , Έλλη νες πολίτ ες ή πολίτες χωρών µελώ ν της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν α απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού και στον Ενιαίο Κώδικα Προµηθειών Ο.Τ.Α. Εγγύηση συµµετο χής ορίζεται το ποσόν των 3.000.00 €. Πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γεώργιος Τσουκαλάς

Α ΝΑ Κ ΟΙΝ ΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 134/2013 απόφασή του, που ελήφθη την 27-5-13, απεφάσισε και ενέκρινε τη ν µερική κυ κλοφοριακή ρύθµιση στάθµευσης της οδού Θησέως στο τµήµα από την οδό Στίλπωνος έως και την οδό Σωτήρος και την αλλαγή σ τάθµευσης οχηµάτων από αµφίπλευρη που ήταν µέ χρι σήµερα σε µονόπλευρη στάθµευση στο νότιο τµήµα της, σύµφω να µε την πρόταση της Τε χνικής Υπηρεσίας και την 23/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. H παρούσα περίληψη της 134/2013 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Σ/λίου να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 στην ηµερήσια εφηµερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ». O ∆ήµαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκ ης

Αριθµ. Πρωτ. : 12956 Α ΝΑ Κ ΟΙΝ ΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 126/2013 απόφασή του, που ελήφθη την 27-5-13, απεφάσισε και ενέκρινε τη ν αντικα τάσταση του ευκαλύπτου που βρίσκεται στο ύψος του καταστήµατος «ΝΟΣΤΟΣ» στη ν Πάχη Μεγάρω ν, λό γω επικινδυνότητας για την διέλευση των διερχοµένων ο χηµάτων, µ ε όσες µουριές χρειάζονται κατά το µήκος του δρόµου, σύµφωνα µε την 7/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. H παρούσα περίληψη της 126/2013 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Σ/λίου να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 στην ηµερήσια εφηµερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ». O ∆ήµαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκ ης

Ανακοινώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ ΟΤΙΚΟΥ Σ /ΛΙΟΥ Ταχ. ∆νση. : Χρ. Μω ραϊτου και Γ. Μαυρουκάκ η, 19100, Μέγαρα Τηλ. : 22960- 81632 Μέγαρα 30 Μ αΐου 2013 Αριθµ. Πρωτ. : 12853 Α ΝΑ Κ ΟΙΝ ΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 135/2013 απόφασή του, που ελήφθη την 27-5-13, απεφάσισε και ενέκρινε τη ν απαγόρευση της διέλευσης τω ν οχηµάτω ν κατά τις ώρες 20:00 έως 24:00 κατά το µή κος του λιµενοβραχίονα της Πάχης από το ύψος του περιπτέρου & ένθεν, σύµφωνα µε τη ν 6/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. H παρούσα περίληψη της 135/2013 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Σ/λίου να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 στην ηµερήσια εφηµερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ». O ∆ήµαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκ ης


∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Συντονισµένη η τροφοδοσία των Νοσοκοµείων της Περιφέρειας Αττικής, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Υγείας

Θ

έµα, είχε τεθεί το τελευταίο διάστηµα µε προβλήµατα στην τροφοδοσία των Νοσοκοµείων της Περιφέρειας Αττικής. Μετά από ερώτηση του Βουλευτή Αττικής Βασίλη Οικονόµου και άλλων Βουλευτών ∆ΗΜΑΡ, το Υπουργείο Υγείας κάνει ξεκάθαρο ότι υπάρχει σαφής προγραµµατισµός για ολοκληρωµένη τροφοδοσία (τρόφιµα) για τα Νοσοκοµεία. Το πολιτικό γραφείο του Βουλευτή κ. Οικονόµου αναφέρει: «Σε Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρω. 7899/017899/01 0303 -13) των Βουλευτών της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Βασίλη Οικονόµου , Κατερίνας Μάρκου και Θωµά Ψύρρα, αναφορικά µε τα φαινόµενα υποσιτισµού ασθενών σε νοσοκοµεία της Αττικής, Αττικής ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, µας ενηµέρωσε ότι «δεδοµένης της επιτακτικής ανάγκης της κάλυψης των αναγκών της 1 ης ΥΠΕ σε σίτιση σε χαµηλότερο κόστος, κόστος αλλά ίδιας ή ανώτερης ποιότητας, η κεντρική υπηρεσία εξουσιοδότησε αριθµό Νοσοκοµείων να διενεργήσουν Ενιαίους ∆ιαγωνισµούς, επιδιώκοντας οικονοµία κλίµακας. Λαµβάνονται όλα τα µέτρα που διασφαλίζουν τον οµαλό εφοδιασµό τροφίµων των Νοσοκοµείων και το Υπουργείο Υγείας µεριµνά για την έγκαιρη χρηµατοδότησή τους. Για την εξόφληση των οικονοµικών υποχρεώσεων των Νοσοκοµείων, Νοσοκοµείων που δηµιουργήθηκαν κατά το τρέχον έτος, έχουν διατεθεί έως και σήµερα 110 εκατ € και έχει δροµολογηθεί επιχορήγηση 125 εκατ €, η οποία θα διατεθεί άµεσα. Για αποπληρωµή υποχρεώσεων παρελθούσας χρήσης τα Νοσοκοµεία θα επιχορηγηθούν µε το συνολικό ποσό των 400 εκατ € από τα οποία 300 εκατ € έχουν ήδη διατεθεί. Τέλος για εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών (µέχρι και το 2011) προς τρίτους που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.157 εκατ € έχουν δοθεί επιχορηγήσεις ύψους 558 εκατ €». Από τις απαντήσεις του Υπουργού είναι σαφές το µεγάλο πρόβληµα που κληρονόµησε αυτή η κυβέρνηση από τις κυβερνήσεις των Παπανδρέου και Παπαδήµου, Παπαδήµου οι οποίες παρέπεµπαν όλες τις χρηµατικές υποχρεώσεις του κράτους στο µέλλον διαµορφώνο ντας σήµερα µια εκρηκτική πραγµατικότητα ιδίως στον ευαίσθητο χώρο της δηµόσιας υγείας. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου, αναγνωρίζει το δύσκολο έργο που έχει το Υπουργείο Υγείας στο να καλύψει το σύνολο των χρεών που άφησαν να γιγαντωθεί οι προηγούµενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου. Παρ’ όλα αυτά δεν νοείται ούτε υπό τις παρούσες συνθήκες να υπάρξουν ελλείψεις σε τρόφιµα στα δηµόσια νοσοκοµεία και είναι ενθαρρυντικό το γεγονό ς ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να µην σταµατήσει ο οµαλός εφοδιασµός των Νοσοκοµείων. Θεωρούµε ότι η αποπληρωµή των χρεών των Νοσοκοµείων προς τους προ µηθευτές των Νοσοκοµείων πέρα από αυτονόητη είναι επιτακτικό να γίνει το δυνατόν γρηγορότερα, καθώς πέραν των άλλων θα συµβάλλει και στην ρευστότητα εκατοντάδων επιχειρήσεων της χώρας βελτιώνοντας και την ελληνική οικονοµία συνολικά. Η ∆ηµοκρατική Αριστερά θα συνεχίσει να παρεµβαίνει για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία σε όλα τα επίπεδα του εθνικού συστήµατος υγείας, καθώς θεωρούµε ότι το επίπεδο των δηµοσίων παροχών υγείας δεν πρέπει επ’ ουδενί να περιοριστεί εξαιτίας ή µε πρόσχηµα την δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας.»

13


14

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1904)

Φιλόλο γος απόφοιτη Εθνικού και Καποδιστριακού ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Πανεπιστηµίου έκτ αση 8,5 Αθηνών, παραδίδει στ ρεµµάτων ιδιαίτερα µαθήµατα σε ή ενοποιηµένη έκταση µαθητές της Τρίτης 21 στρεµµάτων επί Λυκείου, θεωρητικής της επαρχιακής οδού κατεύθυνσής 7 Ευρώ Μ εγάρων –Πµε εράµατος την στα ώρα Μ και µεγάλο έγαρα. Πληροφορίες πείσµα για επιτυχία. στα τηλέφωνα Πληροφορίες τηλ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

6937365557 6943774738 και 2296021119

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελευσίνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 90 τ.µ. στο Καµατερό, κατασκευή 2002, στον 1ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, τέντες, τρία υπνοδωµάτια, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο τηλ. 6937422840 (2004) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ θέση ΝΕΡΑΚΙ επί της Π. Εθνικής Οδού Αθηνών –Κορίνθου (28ης Οκτωβρίου 92) οικόπεδο µπροστά στη θάλασσα 1000 τ.µ. εντός σχεδίου µε κτίσµα 70 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939345856 (0705) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 77 τ.µ. τριάρι, πρώτου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, πλήρως ανακαινισµένο, επί της οδού Αβέρωφ 4 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545963 και 6936939082 ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Νέα Πέραµο, Νεράκι παραθαλάσσιο ισό(1504) γειο διαµέρισµα πλήρως ανακαινισµένο (2011) µε κήπο και υπαίθριο πάρκινγκ 100 τ.µ. και 30 τ.µ. βεράντα, 3 υ/δ, 2 µπάνια, σύγχρονη ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. κεντρικό στην Ελευσίνα, εντοιχισµένη κουζίνα εξοπλισµένη µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. Πληροφορίες στα τηλέφω- 3 κλιµατιστικά και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 550 ευρώ. Πληροφορίνα 6945550072 και 693738768 (23.4) ες στο τηλέφωνο 6939668944 και 6942777976 (0205) ΖΗΤΩ οποιαδήποτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6957365313 (0306)

ισόγειο κατάστηµα 150 τ.µ. καινούργιο σε κεντρικό δρόµο της πόλης, σε τιµή ευκαιρίας 105.000 ευρώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545017 και 6938001680 ( 1305)

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

∆ευτέρα 3 Ιουνίου Λ ουκιλλιανού και Π αύλης µ. και 4 νηπίων, Αθανασίου οσ. Θαυµατ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972380335 (30.05) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, καθιστικό. Με πάρκινγκ και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες τηλ. 6983733668. (1004) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2αρι, αυτόνοµο στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κουγιουµτζόγλου 28 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-5548751 και 6934422033 (0504)

ΖΗΤΕΙ ΤΑΙ κοπέλα για φύλαξη ηλικιωµένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα , εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµπος (0306)

Για µικρές αγγελίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5543682

∆ώστε τη βοήθειά σας σε 17χρονο νεαρό που χρειάζεται άµεσα χειρουργική επέµβαση στο κεφάλι Οι γονείς του 17χρονου απευθύνθηκαν στην εφηµερίδα µας ζητώντας την οικονοµική βοήθεια όλων για σοβαρή χειρουργική επέµβαση του ανήλικου παιδιού τους και µας έδωσαν τους παρακάτω λογαριασµούς τραπέζης. Ό ποιος θέλει µπορεί να βοηθήσει τον νεαρό να δει την ζωή ξανά µε αισιοδοξία. Τα στοιχεία των γονέων είναι στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυµεί.

Α ΓΡ ΟΤΙΚΗ ΤΡΑ ΠΕΖΑ ΚΑΤΑ ΣΤΗΜΑ : ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝ: 0100ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ :466 01 002457 34 EUR ΕΙ∆ΟΣ: ΚΟΙΝΟΣ IΒAN: GR77 0432 0780 0046 6010 0245734 BIC: ABGRGRAA ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8162676 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 8365854

ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ 8Α 210-5548208 Μ ΕΓΑΡΑ

ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΦΝΙ∆ΩΝ 60 229623223 ΜΑΝ∆ΡΑ

ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡ.ΡΟΚΚΑ 56 210-5555550 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΑΝΑ∆Ο ΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 1.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠ ΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 2.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.


15

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

«Τάπα στην Βία» και φέτος στην παραλία Ελευσίνας 29 και 30 Ιουνίου στην Οδό Κανελλοπούλου ενώ αναµένεται µεγάλη συµµετοχή Ελευσίνα φιλοξενεί την διοργάνωση αγώνων καλαθοσφαίρισης 3 on 3 στις 29 και 30 Ιουνίου στην παραλιακή οδό Κανελλόπουλου. ∆ιοργανωτές είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών και η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, µε την αρωγή του ∆ήµου Ελευσίνας και του Οργανισµού Λιµένος. Σχετικά µε την φετινή διοργάνωση, µας έγιναν γνωστά τα εξής από τους διοργανωτές: «Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµο ς Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών Καλαθοσφαιριστών, αντιτίθεται σε κάθε πράξη βίας, σε κάθε ενέργεια που πλήττει τον αθλητισµό. Εµείς, όσο περνά από το χέρι µας θα απαντάµε µε µπάσκετ, συνεχίζοντας το θεσµό των τουρνουά 3on3, 3on3 που φέρνουν στα γήπεδα αυτούς που πραγµατικά αγαπούν τον αθλητισµό και θέλουν να ενώσουν τη φωνή τους µαζί µας, καταδικάζοντας τη βία. Για ακόµη µία χρονιά ο Πανελλήνιος Σύνδεσµο ς Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών και η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης ετοιµάζονται να ‘’γεµίσουν’’ µε µπασκέτες τις γειτονιές µας και να φέρουν την πορτοκαλί θεά κοντά σε κάθε υγιώς σκεπτόµενο φίλο της. Στόχος µας είναι, το µπάσκετ και οι αθλητές του, του να έρχονται κάθε χρόνο όλο και πιο κοντά στον κόσµο και τους φιλάθλους, βροντοφωνάζοντας, πως ο αθλητισµός έχει ουσιαστική κοινωνική όψη. Έτσι, παρά τις µεγάλες δυσκολίες και µε αρωγούς, ανθρώπους που αγαπούν πραγ-

Η

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΚΠΠΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ:

«Η πολιτική που θέλει να ασκήσει η ∆ηµοτική

αρχή Ελευσίνας, πέρα από την καθιέρωση της καλαθοσφαίρισης, είναι και η τουριστική προβολή» ∆ήµος της Ελευσίνας, όπως αναφέραµε θα πάρει τη σκυτάλη από το ∆ήµο Ηρακλείου Κρήτης και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου (29-30/6), θα φιλοξενήσει το τουρνουά 3ON3, στην παραλία. Σύµφωνα µε τους διοργανωτές: «Η λέξη Ελευσίνα, είναι οµιλούν όνοµα και προέρχεται από το ρήµα ελεύθω που σηµαίνει ‘’έρχοµαι’’. Με το σύνθηµα λοιπόν ‘’ΕΛΑΤΕ’’, ο ∆ήµος της Ελευσίνας, προσκαλεί όλους τους φίλους του µπάσκετ, να δώσουν το παρών στο τουρνουά και να δουν από κοντά, µεγάλα αστέρια του ελληνικού µπάσκετ».

Ο

Τονίζει ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής κ. Κρικούκης: «Ουσιαστικά η πολιτική που θέλει να ασκήσει η ∆ηµοτική αρχή, πέρα από την καθιέρωση του µπάσκετ στην Ελευσίνα, είναι και η τουριστική προβολή. Είναι µία εκδήλωση µε πανελλήνια εµβέλεια και στόχος µας είναι να αναπτύξουµε το κοµµάτι του αθλητισµού στην πόλη. Για µία ακόµη χρονιά, η πόλη µας θα φιλοξενήσει τα µεγάλα αστέρια του ελληνικού µπάσκετ, θα µοιράσουµε δώρα για τους συµµετέχοντες, ενώ θα υπάρχουν και πολλές άλλες εκπλήξεις. Το πιο σηµαντικό απ’ όλα για την πόλη µας, είναι ότι συναντάµε µικρά παιδιά, τα οποία δείχνουν ανυπόµονα να πάρουν µέρος στο τουρνουά και µας ρωτούν συνεχώς αν θα γίνει και εφέτος αυτή η µεγάλη γιορτή στην πόλη µας. Εµείς απαντάµε ‘’ΝΑΙ’’ και ευχόµαστε για µία ακόµη χρονιά, να στεφθεί µε επιτυχία. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός άλλωστε, ότι τα προηγούµενα χρόνια, οι συµµετοχές ξεπέρασαν τις 800. Είναι υποχρέωσή µας να γίνει θεσµός αυτό

το τουρνουά’’, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ, κύριος Θανάσης Κριεκούκης.

Φωτογραφίες αρχείου µας από το περσινό (2012) 3 ON 3 στην παραλία Ελευσίνας

µατικά τον αθλητισµό, θα συνεχίσουµε την παράδοση των τουρνουά 3on3 υπό την αιγίδα της ΓΓΑ και µε κεντρικό σύνθηµα ‘’ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ’’. Φετινοί µας σταθµοί, θα είναι το Ηράκλειο Κρήτης και η Ελευσίνα. Η αρχή θα γίνει στις 22 και 23 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου Κρήτης, όπου τα µεγάλα αστέρια του ελληνικού µπάσκετ, θα δείξουν τις ικανότητες τους, παρέα µε τους φίλους τους από την Κρήτη, υπό τους ρυθµούς µαντινάδων. Επόµενος σταθµός είναι η Ελευσίνα στις 29 και 30 Ιουνίου, Ιουνίου στην οδό Κανελλοπούλου (Πάρκο Παραλίας). Η Ελευσίνα άλλωστε, είναι µία πόλη, που έχει ‘’αγκαλιάσει’’ το µπάσκετ τα τελευταία χρόνια και σηµαντικό ρόλο έπαιξε, η συµµετοχή του Πανελευσινιακού στην Α1. Α1. Σε συνεργασία µα τους ∆ήµους Ηρακλείου Κρήτης και Ελευσίνας, και µε την αµέριστη συµπαράσταση των οργανισµών Λιµένων Ηρακλείου και Ελευσίνας, θα πραγµατοποιηθούν και οι εφετινές εκδηλώσεις. Ευχόµαστε αυτή η προσπάθεια να µπορέσει να προσφέρει λίγες στιγµές ξεγνοιασιάς και χαράς σε χιλιάδες φίλους του αθλητισµού και όχι µόνο, και να στείλουµε όλοι µαζί, ένα ηχηρό µήνυµα κατά της βίας». Οι εγγραφές άρχισαν και όσοι επιθυµείτε να πάρετε µέρος, πατήστε: www.3on3streetball.gr


16

∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Epikairothta 20130603