Page 1

ISI ELEMANLARI

HEATING ELEMENTS

Is› Elemanlar›nda 45 y›ll›k Tecrübe ve Kalite 45 years exprience and quality on resistance and heating elements

Product catalogue

ÜRÜN KATALO⁄U Produkt katalog


BALÇIK ISI ELEMANLARI

2-4-23-24 6

Balç›k Is› Elemanlar› Balç›k Company

F›r›n Is›t›c›lar Oven Heaters Backofen Rohrheizkörper Barbekü Is›t›c›lar Barbecue Heaters Gartengrill Rohrheizkörper

9

Tost Is›t›c›lar Toaster Heaters Toast Rohrheizkörper

10

Semaver Is›t›c›lar Tea Water Heaters Samowar Rohrheizkörper

12 14 Endüstriyel Mutfak Is›t›c›lar Industrial Kitchen Heaters Industriel Küchen Rohrheizkörper

15 Çamafl›r Makinas› Is›t›c›lar Washing Machine Heaters Waschmaschine Rohrheizkörper

17 Termosifon Is›t›c›lar Thermosiphon Heaters Warmwasserspeicher Rohrheizkörper

18 Su ve Ya¤ (Kafal›) Is›t›c›lar› Water and Oil Heaters Wasser und Öl Rohrheizkörper


22 Di¤er Is›t›c›lar Other Heaters Andere Heizelement

21 19 fiofben Is›t›c›lar Geyser Heaters Warmwasserspeicher Rohrheizkörper

16 /

19 20 Ütü Rezistanslar› Iron Heaters Bügeleisen Rohrheizkörper

Firitöz Is›t›c›lar Fryertoz Heaters Gerbraten Rohrheizkörper

Quartz Cam Is›t›c›lar Quartz Glass Rod Heaters Quartz Glass Rohrheizkörper

20 Çubuk Is›t›c›lar Rod Heaters Rutenheizgeräte Rohrheizkörper

içindekiler

Serpantinli Is›t›c›lar Convector Heaters Convertor Rohrheizkörper

1


2


B

ALÇIK Is› Elemanlar› Sanayi ve Ticaret A.fi., 1959 y›l›nda Süleyman BALÇIK taraf›ndan Ankara’da kurulmufl olup halen Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n› sürdürmektedir.

Ana üretim konumuz beyaz eflya sektörü ve evsel elektrikli cihazlar için metal ve bak›r boru k›l›fl› ›s›t›c›lar olmakla birlikte, serpantinli ve quartz cam tüplü ›s›t›c›lar›n üretimi de taraf›m›zdan gerçeklefltirilmektedir. Balç›k Is› Elemanlar› Sanayi ve Ticaret A.fi., 1994 y›l›ndan bu yana Kanthal firmas›n›n Türkiye Distribütörlü¤ünü üstlenmifl olup, üretiminde hammadde olarak Kanthal firmas›n›n ürünlerini kullanmaktad›r. Sektöründe kalite standartlar› yüksek hammadde kullan›m› dolay›s›yla önde gelen kurulufllardan biri olan firmam›z dünya pazar›nda hak etti¤i yerde olmay› hedeflemektedir. Metal boru k›l›fl› ›s›t›c›lar, serpantinli ›s›t›c›lar ve quartz ›s›t›c›lar konusunda uzman olan firmam›z Ø 6.5 'luk ve Ø 8.5'luk metal boru k›l›fl› ›s›t›c›lar ile 6 - 20 mm aras› çap› olan quartz ›s›t›c›lar› üretmektedir. Metal boru k›l›fl› ›s›t›c› üretimi 6.000.000 adet/y›l, serpantinli ›s›t›c› üretimi ayl›k 750.000 adet/y›l, quartz ›s›t›c› üretimi ise ayl›k 4.000.000 adet/y›l d›r. Müflterilerine daha kaliteli ve yüksek kapasite ile hizmet verebilmek amac› ile firmam›z 2000 y›l›ndan bu yana Ankara/Kazan Sanayi Bölgesindeki merkez entegre tesislerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yan› s›ra, firmam›z 2001 y›l› itibar› ile VDE ve CE, 2002 y›l›ndan bu yana da ISO 9001:2000 kalite sertifikalar›na sahiptir. Firmam›z k›rk befl y›l› aflk›n bir süredir sektöründe uzman ve deneyimli kadrosu ile hizmet vermekte olup, hedefi; üreticilere yan sanayi olarak kaliteli ve uzun süreli hizmet sunmakt›r.

B

ALÇIK Heating Elements, was established in 1959 by Mr. Süleyman BALÇIK, who is still the Chairman of the Board of Directors, in Ankara, Turkey.

We are specialised in the production and marketing of metal and copper tube sheathed heaters for household appliances and electrical home appliances sector, meanwhile we are also an experienced manufacturer of convector heaters and quartz glass tube heaters. Our company has become the distributor of Kanthal firm in Turkey since 1994 and we have enormously utilised the products of Kanthal firm as well as some other high quality products as raw material in our production process. This has greatly helped us to become one of the leading companies in the industry and we are now aiming to occupy the place we deserve in the world market. As a specialist on metal and copper tube sheathed heaters, convector heaters and quartz glass heaters, our company manufactures metal and copper tube sheathed heaters in the range of Ø 6.5 and Ø 8.5 and also manufactures quartz heaters whose diameters vary between 6 and 20 mm. Besides this, our annual capacity for metal and copper tube sheathed heaters is 6.000.000 pcs, for convector heaters 750.000 pcs and for quartz glass heaters is 4.000.000 pcs. To continue to provide our customers with even higher quality and better services, in 2000, we set up a new manufacturing center in Ankara/Kazan Industrial Zone. Quality has always been considered as our top priority and we has obtained VDE, CE and ISO 9001:2000 quality certificates as of the year 2001 and 2002 respectively. With over 45 years of top notch service in the sector by a great team of professional and experienced staff, our objective has never changed: to offer a long term service of high quality to producers as a by-production industry.

Firmam›z bu amaca uygun her türlü öneri ve teklife s›cak bakmakta, Ar-Ge ve tasar›m konusundaki çal›flmalar›yla yeni projeler üreterek müflterileri ile her türlü ortak zemin aray›fl›n› sürdürmektedir.

We invest heavily on the R&D and design sector hoping to continuously provide high quality products and sevices with great value to our customers, and meanwhile, We warmly welcome any suggestion and proposal from you, either on our products and services, or on business partnerhsip.

Bu ba¤lamda ilkemiz; “KAL‹TEY‹ B‹Z ÜRETEL‹M S‹ZLER ‹LE PAYLAfiALIM”

In light of this context,our principle is; "LET’S PRODUCE THE QUALITY AND SHARE IT WITH YOU"

Numan BALÇIK Genel Müdür

Numan BALÇIK General Manager

3


Balç›k Is› Elemanlar›

Balç›k, kalite ve teknolojinin birleflti¤i kurulufl. Balç›k company who has merged the quality and technology

F

4

abrikam›zda bütün birimler konusunda uzman personellerle hizmet vermektedir.

At our production plant, all units have been rendering services with their specialized staff.

Personelimiz, kalite güvenli¤inin uzun çabalar sonucu elde edildi¤ini bilmekte, bu güvenin bir seferde dahi kaybedilebilece¤ini, bunun için de kaliteli üretim sürecinin uzun ve devaml› olmas› bilincine sahip bulunmaktad›r.

Our staff is aware of the fact that the quality assurance could be achieved as a result of long lasting efforts and this confidence could be lost even at on the first trial and therefore it is conscious of the fact that the quality production process must be long and everlasting.


Our technical departments, after combining the knowhow and technology, have considered as their primary duty for rendering services to our customers.

Balç›k Company

Teknik departmanlar, bilgi ve teknolojiyi birlefltirerek müflterilerimize hizmeti görev bilmektedir.

5


F›r›n Is›t›c›lar / Oven Heaters / Backofen Rohrheizkörper 01•1161

02•1002

03•70055

F›r›n

Is›t›c›lar

04•1151-1

6

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

1161

6.5

Cr-ni

220

3500

05•1148

06•1151

07•30220

08•1051

09•1039

10•1050

spannung das watt

01

15

02

03

1002

8.5-11

Demir

220

650

03

39

70055

6.5

Cr-ni

220

600

04

-

1151-1

6.5

Cr-ni

220

650

05

04

1148

6.5

Cr-ni

220

1000

06

09

1151

6.5

Cr-ni

220

650

07

-

30220

6.5

Cr-ni

220

1000

08

16

1051

6.5

Cr-ni

220

2000

09

29

1039

6.5-8.5

Cr-ni

220

750

10

31

1050

8.5

Cr-ni

220

1000


F›r›n Is›t›c›lar / Oven Heaters / Backofen Rohrheizkörper

14•1004-Y

15•1152

16•1155

17•1157

18•20811

19•1048-A

20•1048-B

21•20816

22•70601

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

spannung das watt

11

28

1049

6.5

Cr-ni

220

750

12

24

1156

6.5

Cr-ni

220

1200

13

01

1004-Ç

11

Demir

220

750

14

02

1004-Y

11

Demir

220

750

15

05

1152

6.5-8.5

Cr-ni

220

1700

16

06

1155

6.5

Cr-ni

220

2000

17

23

1157

6.5

Cr-ni

220

750

18

-

20811

6.5

Cr-ni

220

1200

19

10

1048-A

6.5

Cr-ni

220

2600

20

11

1048-B

6.5

Cr-ni

220

2500

21

-

20816

6.5

Cr-ni

240

2500

22

12

70601

6.5

Cr-ni

220

2250

23

-

20813

6.5

Cr-ni

220

2500

23•20813

Is›t›c›lar

13•1004-Ç

12•1156

F›r›n

11•1049

7


F›r›n Is›t›c›lar / Oven Heaters / Backofen Rohrheizkörper 24•20916

25•30381

26•20315

27•20277

F›r›n

Is›t›c›lar

28•70600

8

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

29•1159

30•1160

31•1040

32•20314

spannung das watt

24

-

20916

6.5

Cr-ni

230

800+1050

25

25

30381

6.5

Cr-ni

220

1000

26

34

20315

6.5

Cr-ni

230

650

27

20

20277-10

6.5

Cr-ni

220

1000+500

20277-20

6.5

Cr-ni

220

800+400

28

19

70600

6.5

Cr-ni

220

2500

29

13

1159

6.5

Cr-ni

220

2000

30

14

1160

6.5

Cr-ni

220

2000+1500

31

32

1040

6.5-8.5

Cr-ni

220

650

32

44

20314

6.5

Cr-ni

230

2350+1150


F›r›n Is›t›c›lar / Oven heaters / Backofen Rohrheizkörper S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

spannung das watt

33

-

90523

6.5

Cr-ni

220

34

-

20304

6.5

Cr-ni

230

950

35

36

20313

6.5

Cr-ni

220

1300

36

30

1164

6.5-8.5

Cr-ni

220

1000

1200

35•20313

F›r›n

34•20304

Is›t›c›lar

33•90523

36•1164

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

spannung das watt

37

-

20164

6.5

Cr-ni

230

2000

38

25

20726

6.5

Cr-ni

230

2000

39

34

20300

6.5

Cr-ni

230

2100

40

20

1150

6.5

Cr-ni

220

2000

37•20164 40•1150

38•20726

39•20300

Barbekü Is›t›c›lar

Barbekü Is›t›c›lar / Barbecue Heaters / Gartengrill Rohrheizkörper

9


Tost Is›t›c›lar / Toaster Heaters / Toast Rohrheizkörper 41•1023-B

42•1022

43•1021

Tost

Is›t›c›lar

44•1138

10

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

45•1025

46•1026

47•1024

48•20261

49•1023-K

50•1136

spannung das watt

41

51

1023-B

6.5

Cr-ni

110

800

42

57

1022

6.5

Cr-ni

220

650

43

63

1021

6.5

Cr-ni

220

650

44

49

1138

6.5

Cr-ni

220

650

45

58

1025

6.5

Cr-ni

220

1000

46

59

1026

6.5

Cr-ni

220

1250

47

62

1024

6.5

Cr-ni

110

800

48

50

20261

6.5

Cr-ni

110

1000

49

54

1023-K

6.5

Cr-ni

110

650

50

53

1136

6.5

Cr-ni

220

650


Tost Is›t›c›lar / Toaster Heaters / Toast Rohrheizkörper 51•1139 S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

52•1135

spannung das watt

51

60

1139

6.5

Cr-ni

110

750

52

67

1135

6.5

Cr-ni

220

750

53

61

1141

6.5

Cr-ni

110

800

54

51

20027

6.5

Cr-ni

110

1000

55

50

20066

6.5

Cr-ni

110

750

56

66

1149

6.5

Cr-ni

220

750

57

65

20192

6.5

Cr-ni

110

900

58

56

20218

6.5

Cr-ni

110

900

59

64

20248

6.5

Cr-ni

220

900

60

-

20302

6.5

Cr-ni

230

750

54•20027

55•20066

56•1149

57•20192

58•20218

59•20248

60•20302

Tost Is›t›c›lar

53•1141

11


Semaver Is›t›c›lar / Tea Water Heaters / Samowar Rohrheizkörper 61•20146

62•20518

63•1054-K

Semaver Is›t›c›lar

64•1054-B

12

65•1056-A

66•1056-C

67•1056-B

68•1134

69•1056-D

70•1055

71•20143

72•1060

73•1060-1

74•1131

75•1053


Semaver Is›t›c›lar / Tea Water Heaters / Samowar Rohrheizkörper 77•1133-K S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

20146

8.5

Cr-ni

220

61

78•1142-B

80•1132-B

82•1057

79•1142-K

81•20393

83•1140

84•1137

85•20352

86•1061

87•20383

79

spannung das watt

2000

62

-

20158

8.5

Cr-ni

220

900

63

80

1054-K

8.5

Cr-ni

220

1500

64

80

1054-B

6.5

Cr-ni

220

1500

65

82

1056-A

8.5

Cr-ni

220

2000

66

84

1056-C

8.5

Cr-ni

220

500

67

83

1056-B

6.5

Cr-ni

220

1500

68

81

1134

8.5

Cr-ni

220

2000

69

84

1056-D

8.5

Cr-ni

220

1650

70

89

1055

8.5

Cr-ni

220

2000

71

85

20143

8.5

Cr-ni

220

1500

72

94

1060

6.5

Cr-ni

220

2000

73

-

1060-1

6.5

Cr-ni

220

2000

74

70

1131

8.5

Bak›r

220

500

75

71

1053

8.5

Bak›r

220

650

76

74

1133-B

8.5

Cr-ni

220

800

77

74

1133-K

8.5

Cr-ni

220

800

78

77

1142-B

6.5-8.5

Cr-ni

220

800

79

77

1142-K

8.5-6.5

Cr-ni

220

800

80

87

1132-B

6.5

Bak›r

220

550

81

92

20393

8.5

Cr-ni

220

1200

82

78

1057

8.5

Cr-ni

220

2000

83

76

1140

8.5

Cr-ni

220

1200

84

72

1137

6.5

Bak›r

220

800

85

75

20352

8.5

Cr-ni

220

1200

86

93

1061

8.5

Cr-ni

220

2000

87

95

20383

6.5

Cr-ni

230

2000

88

88

20161

6.5

Cr-ni

220

1100

88•20161

Semaver Is›t›c›lar

76•1133-B

13


Endüstriyel Mutfak Is›t›c›lar / Industrial Kitchen Heaters / Industriel Küchen Rohrheizkörper 89•20334

90•20333

91•20359

Endüstriyel Mutfak Is›t›c›lar

92•20338

14

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

20334

8.5

Cr-ni

220

4500

20334-1

8.5

Cr-ni

220

6000

20334-2

8.5

Cr-ni

220

7500

20334-3

8.5

Cr-ni

220

9000

20334-4

8.5

Cr-ni

220

10000

89

90

102

101

93•20251

94•20198

95•315030-C

96•20298

97•20282

98•20250

spannung das watt

20333

8.5

Cr-ni

220

4500

20333-1

8.5

Cr-ni

220

6000

20333-2

8.5

Cr-ni

220

7500

20333-3

8.5

Cr-ni

220

9000

20333-4

8.5

Cr-ni

220

10000

91

108

20359

6.5

Cr-ni

220

9000

92

-

20338

8.5

Cr-ni

220

000

93

105

20251

8.5

Cr-ni

220

1000

94

96

20198

8.5

Cr-ni

220

2500

95

-

315030-C

8.5

Cr-ni

000

000

96

100

20298

8.5

Cr-ni

220

5500

97

103

20282

8.5

Cr-ni

220

1500

98

98

20250

6.5

Cr-ni

220

1500

20250-1

8.5

Cr-ni

220

2000

20250-2

8.5

Cr-ni

220

2500


99•20353

100•20362

Çamafl›r Makinas› Is›t›c›lar / Washing Machine Heaters / Waschmaschine Rohrheizkörper S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

watt spannung das watt

Marka Brand Mark

99

130

20353

8.5

Cr-ni

220

2000

Bulafl›k Mak

100

124

20362

8.5

Cr-ni

220

3000

Simtel

101

125

20363

8.5

Cr-ni

220

2000

Vestel

102

126

20364

8.5

Cr-ni

230

2000

Bosch

103

127

20365

8.5

Cr-ni

220

2000

A.E.G.

104

129

20367

8.5

Cr-ni

230

2850

Tolkar

105

128

20366

8.5

Cr-ni

220

2000

A.E.G/Arçelik

102•20364

103•20365

104•20367

105•20366

Çamafl›r Makinas› Is›t›c›lar›

101•20363

15


Firitöz Is›t›c›lar / Fryertoz Heaters / Gerbraten Rohrheizkörper 106•20186

107•1027-A

108•1027-B

109•20301

Firitöz Is›t›c›lar

110•20163

16

111•20301-1

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

spannung das watt

106

118

20186

8.5

Cr-ni

220

2700

107

113

1027-A

8.5

Demir

220

1800

108

114

1027-B

8.5

Cr-ni

220

1800

109

-

20301

8.5

Cr-ni

220

1500

110

117

20163

8.5

Cr-ni

220

2500

111

-

20301-1

6.5

Cr-ni

230

850

112

115

1059

8.5

Cr-ni

220

2000

113

119

20357

6.5

Cr-ni

220

1800

112•1059

113•20357


114•20188

Termosifon Is›t›c›lar / Thermosiphon Heaters / Warmwasserspeicher Rohrheizkörper S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

114

115•1032-1

spannung das watt

135

20188

6.5

Cr-ni

230

1980

115

-

1032-1

8.5

Cr-ni

220

2000

116

139

1033

8.5

Cr-ni

220

2000

117

140

1034

8.5

Cr-ni

220

2000

118

138

1032

8.5

Cr-ni

220

2000

119

141

20180

8.5

Cr-ni

220

1950

120

137

1031

8.5

Cr-ni

220

2000

116•1033

118•1032

119•20180

120•20178

Termosifon Is›t›c›lar›

117•1034

17


Su ve Ya¤ (Kafal›) Is›t›c›lar› / Water and Oil Heaters / Wasser und Öl Rohrheizkörper 121•1064 Cu

122•1064 Crni

123•1071

Su ve Ya¤ (Kafal›) Is›t›c›lar›

124•21181

18

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø Boru cinsi

volt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

volt

121-122 1 1/4”

143

TERMOVAT (DÜZ)

123 1 1/4”

147

TERMOVAT (BÜKÜMLÜ)

124 125 POT

144

ISITICILAR

126 127 1 1/2”

149

TR‹FAZE

128 2”

149

TR‹FAZE

129 1 1/4”

145

YA⁄LI RADYAT ISITICILAR

130 2 1/2” ISITICILAR

149

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

M1062 M1063 M1064 M1065 M1066 M1067 M1068 M1069 M1070 M1071 M1072 M1073 21181 M1075 M1076 M1077 20157 M1081 M1082 M1083 M1084 M1085 M1086 M1087 M1088 M1143 M1144

8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 6.5 6.5

Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni Cr-ni Cr-ni Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni/Cu Cr-ni Cr-ni

M1093 M1094 M1095

8.5 8.5 8.5

watt

Uzunluk

watt spannung das watt

Lenght Lange

1000 1500 2000 2500 3000 3500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1000 2000 2500 3000 2000+2000 4500 6000 7500 10000 1500 3000 4500 6000 800+1200 800+1200

300 300 350 400 450 500 300 300 350 400 450 500 300 240 300 350 250 330 350 450 600 250 300 330 350 300 500

Cr-ni/Cu 220/380 6000 Cr-ni/Cu 220/380 7500 Cr-ni/Cu 220/380 10000

350 400 450

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 220 230 230 230 220 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 230 230

125•1075 Fe

126•20157 Crni

127•1080 Crni

128•1085 Crni

129•1143

130•1095


fiofben Is›t›c›lar / Geyser Heaters /Warmwasserspeicher Rohrheizkörper S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

spannung das watt

131

132

20285

6.5

Cr-ni

220

7500

132

133

20287

6.5

Cr-ni

220

7500

133

134

20223

6.5

Cr-ni

220

7000

134

131

20178

6.5

Cr-ni

220

7000

132•20287

134•20178

133•20223

fiofben Is›t›c›lar›

131•20285

Ütü Rezistanslar› / Iron Heaters / Bügeleisen Rohrheizkörper 135•20087 S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

136•20086

-

20087

6.5

Cr-ni

220

1000

-

20088

6.5

Cr-ni

220

1250

-

21027

6.5

Cr-ni

120

1000

-

21028

6.5

Cr-ni

120

1250

136

-

20086

6.5

Cr-ni

220

800

137

-

20256

6.5

Cr-ni

230

1200

138

-

20050

6.5

Cr-ni

230

1200

139

-

20085

6.5

Cr-ni

220

800

21026

6.5

Cr-ni

120

800

139•20085

137•20256

138•20050

Ütü Rezistanslar›

135

spannung das watt

19


Quartz Cam Is›t›c›lar / Quartz Glass Rod Heaters / Quartz Glass Rohrheizkörper 140 S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu

Ölçü

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Size Mass

volt spannung

watt das watt

141 140

159

QK0270Ç

270 mm.

110

500

160

QK0340Ç

340 mm.

110

450

-

QK0300

300 mm.

220

600

-

QK0315

315 mm.

220

600

-

QK0350

350 mm.

220

600

151

QK0375

375 mm.

220

600

-

QK0400

400 mm.

220

600

152

QK0495

495 mm.

220

750

-

QK0550

550 mm.

220

800

153

QK0615

615 mm.

220

800

Quartz Cam Is›t›c›lar

Her türlü porselen bafll›k, istenilen kal›nl›k ve ölçülerle özel siparifl Quartz ›s›t›c›lar üretilmektedir.

141

Çubuk Is›t›c›lar / Rod Heaters / Rutenheizgeräte Rohrheizkörper

Çubuk Is›t›c›lar

142

20

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Ölçü

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Size Mass

volt

watt

142 ‹stenilen kal›nl›k, güç ve ölçülerle özel siparifl Çubuk ›s›t›c›lar üretilmektedir.

spannung das watt

-

10065

6.5-8.5

300

220

220

-

12565

6.5-8.5

400

220

220

-

15065

6.5-8.5

500

220

220

-

17565

6.5-8.5

600

220

220

-

20065

6.5-8.5

800

220

220

-

05085

6.5-8.5

1000

220

220

-

06085

6.5-8.5

1200

220

220

-

07085

6.5-8.5

1600

220

220

-

08085

6.5-8.5

2000

220

220

-

09085

6.5-8.5

2200

220

220

-

10085

6.5-8.5

2400

220

220


Di¤er Is›t›c›lar / Other Heaters / Andere Heizelement 143•1080 / Is› Bant› /Heating tape /Die band

Enfraruj Soba

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu

Ölçü

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Size Mass

volt spannung

watt das watt

5 m.

220

130

10 m.

220

130

143

1080

165

144• Plaka Is›t›c›s› /Plate Heaters /Plattenheizgeräte S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu

watt

166

1013

220

2.2 kw.

1016

220

1.8 kw.

10143

220

1.5 kw.

1015

220

0.9 kw.

150

145• Mika Ütü Rezistans› /Mica Iron Resistances /Mica Heizgerate S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Line No Price List. No Laufende Num. Preis Liste Num.

145

168

146•Kelepçe Is›t›c›lar S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu

Ölçü

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Size Mass

volt spannung

watt das watt

170

KI1030

1 1 / 2”

220

150

KI1040

2”

220

200

KI1050

2 1 / 2”

220

250

Fiflek Tüp ›s›t›c›lar/ Cartridge Heaters / Patrone Heizkörper 148 149 150 S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

148

149 150

Portatif Dald›rma Su ›s›t›c›lar› Water Heaters Wasser Rohrheizkörper

Line No Price List. No Laufende Num. Preis Liste Num.

151

171

152

171

watt

1008

220

450

1011

220

650

1015

220

650

1012

220

650

147•Kanthal Tel/Kanthal Wire

146

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu

volt

Product code volt watt Produkte kode spannung das watt

volt

M‹N‹BAR1 M‹N‹BAR2 M‹N‹BAR3 M‹N‹BAR4 21182 20276 20277 20278 20279

Ölçü

volt

watt

Tube diameter Durchmesser

Size Mass

volt

watt

18 18 18 18 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6

95 95 95 95 167 161 161 161 161

152 151

watt

Product code volt watt Produkte kode spannung das watt

M1109

220

350

M1108

220

750

M1007

220

1000

M1107

220

2000

›s›t›c›lar

144

volt

Product code volt watt Produkte kode spannung das watt

spannung das watt

110 110 12 170 220 12 24 110 230

100 75 75 75 60 75 75 75 75

Di¤er

Line No Price List. No Laufende Num. Preis Liste Num.

21


Serpantinli Is›t›c›lar

Serpantinli Is›t›c›lar / Convector Heaters / Convertor Rohrheizkörper

22

153•1123

154•1127

S›ra No Fiyat List. No Ürün kodu Boru çap› Ø

Boru cinsi

volt

watt

Line No Price List. No Product code Laufende Num. Preis Liste Num. Produkte kode

Tube diameter Durchmesser

Tube material Rohrmaterial

volt

watt

8.5-11.5

Cr-ni

220

500

M1123-2

Cr-ni

220

500

M1124

Cr-ni

220

800

M1125

Cr-ni

220

1000

M1126

Cr-ni

220

2000

Cr-ni

220

500

M1128

Cr-ni

220

1000

M1129

Cr-ni

220

1200

Cr-ni

220

2000

Cr-ni

220

500

M1120

Cr-ni

220

1000

M1121

Cr-ni

220

1500

M1122

Cr-ni

220

2000

153

154

120

122

M1123-1

M1127

8.5-11.5

M1130 155

121

M1119

8.5-11.5

spannung das watt

155•1119


Stok / Warehouse / Langer

Kaliteyi Biz Üretelim Sizler ‹le Paylaflal›m...

Stoklama

Let us Produce the Quality and Share it with you...

23


24


ISI ELEMANLARI SAN. VE T‹C. A.fi./ HEATING ELEMENTS IND. & TRADE CO.

‹stanbul fiube / Branch Office ‹lk Belediye Caddesi No: 43/D Beyo¤lu 34420 ‹STANBUL / TURKEY Tel: +90 (212) 292 62 29 Fax: +90 (212) 292 62 30

Yaman Ajans • 0532 345 89 20

Fabrika ve Merkez / Factory Head Office Turgut Özal Bulvar› No: 50 Kazan 06980 ANKARA / TURKEY Tel: +90 (312) 814 51 20 (Pbx) Fax: +90 (312) 814 51 29 http: www.balcik.com.tr e-mail:balcik@balcik.com.tr

Heating Element  
Heating Element  

none description

Advertisement