Page 1

i V MS 4 5 0 0 HI KVI SI ONHQ

ค ม  ู อ ื ก า ร ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช น ่ ั i P a d&T a b l e t s


S ma r t I n t e r D e v e l o p me n t C o . , L t d .

ว ธ ิ ด ี า ว น โ  ห ล ด แ อ ป พ ล เ ิ ค ช น ่ ั จ า ก

เ ล อ ื ก ไ อ ค อ น “ A p p l eS t o r e ”

ค น  ห า ช อ ่ ื โ ด ย พ ม ิ พ ค  า ํ “ i V MS 4 5 0 0 ”

ค ม  ู อ ื ก า ร ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั V MS 4 5 0 0H I K V I S I O NH Q( f o r i P a d&T a b l e t s )

1


S ma r t I n t e r D e v e l o p me n t C o . , L t d .

ว ธ ิ ด ี า ว น โ  ห ล ด แ อ ป พ ล เ ิ ค ช น ่ ั จ า ก

ก ด “ ร บ ั ” แ ล ะ “ ต ด ิ ต ง ้ ั ”

เ ม อ ่ ื ก า ร ต ด ิ ต ง ้ ั ส น ้ ิ เ ส ร จ ็ ต ว ั ไ อ ค อ นอ ย บ  ู น ห น า  จ อ i p h o n eห ร อi ื p a dข อ ง ผ ใ  ู ช  ส า ม า ร ถ เ ป ด  ใ ช ง  า น ไ ด ท  น ั ท ี

ค ม  ู อ ื ก า ร ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั V MS 4 5 0 0H I K V I S I O NH Q( f o r i P a d&T a b l e t s )

2


S ma r t I n t e r D e v e l o p me n t C o . , L t d .

ว ธ ิ ด ี า ว น โ  ห ล ด แ อ ป พ ล เ ิ ค ช น ่ ั จ า ก

ค น  ห า ช อ ่ ื โ ด ย พ ม ิ พ ค  า ํ “ i V MS 4 5 0 0 ”

ค ม  ู อ ื ก า ร ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั V MS 4 5 0 0H I K V I S I O NH Q( f o r i P a d&T a b l e t s )

3


S ma r t I n t e r D e v e l o p me n t C o . , L t d .

ว ธ ิ ด ี า ว น โ  ห ล ด แ อ ป พ ล เ ิ ค ช น ่ ั จ า ก

ก ด“ ต ด ิ ต ง ้ ั ”

เ ม อ ่ ื ก า ร ต ด ิ ต ง ้ ั ส า ํ เ ร จ ็ ต ว ั ไ อ ค อ นอ ย บ  ู น ห น า  จ อ T a b l e t ข อ ง ผ ใ  ู ช  ส า ม า ร ถ เ ป ด  ใ ช ง  า น ไ ด ท  น ั ท ี

ค ม  ู อ ื ก า ร ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั V MS 4 5 0 0H I K V I S I O NH Q( f o r i P a d&T a b l e t s )

4


S ma r t I n t e r D e v e l o p me n t C o . , L t d .

ว ธ ิ เ ี ข า  ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั P a d&T a b l e t s

ก ด“ O K ”

ก ด“S k i p”

ค ม  ู อ ื ก า ร ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั V MS 4 5 0 0H I K V I S I O NH Q( f o r i P a d&T a b l e t s )

5


S ma r t I n t e r D e v e l o p me n t C o . , L t d .

ว ธ ิ เ ี ข า  ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั P a d&T a b l e t s

ป ด  ข น ้ ึ แ ล ะ ไ ป ท ่ ี ไ อ ค อ น เ ล อ ื ก“D e l e t e”

ล บ ห น า  D e moโ ร ง ง า น ท ง ้ ิ จ ะ ป ร า ก ฏ ห น า  น ข ้ ี น ้ ึ

ค ม  ู อ ื ก า ร ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั V MS 4 5 0 0H I K V I S I O NH Q( f o r i P a d&T a b l e t s )

6


S ma r t I n t e r D e v e l o p me n t C o . , L t d .

ว ธ ิ เ ี ข า  ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั P a d&T a b l e t s

ท า ํ ต า ม ข น ้ ั ต อ น

จ ะ ป ร า ก ฏ ห น า  น ข ้ ี น ้ ึ ก ด“S t a r t L i v eV i e w ”

ค ม  ู อ ื ก า ร ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั V MS 4 5 0 0H I K V I S I O NH Q( f o r i P a d&T a b l e t s )

7


S ma r t I n t e r D e v e l o p me n t C o . , L t d .

ว ธ ิ เ ี ข า  ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั P a d&T a b l e t s

L i v eV i e w

ค ม  ู อ ื ก า ร ใ ช ง  า น แ อ ป พ ล เ ิ ค ช นi ่ ั V MS 4 5 0 0H I K V I S I O NH Q( f o r i P a d&T a b l e t s )

8

iVMS 4500 v2  
iVMS 4500 v2  
Advertisement