Page 1

Book Review :

บุกคนสำคัญ

โดย นิ้วกลม ส ง ำนักพิมพ์มติชน ว้างขอ ก ก ล ์ โ ส ง + ‘บ ป ิ อ ่ ก ุ ค บ ิ ล ์ H น ท ส ย พ ำค ง O ญ ั ’ งานเขยี นทน่ี ว้ิ ี่ห า ิม กลมสอ่ื สารกลบั ไป ทเ่ี ขาชน่ื ชอบโดย GE BY ัยชนะ สำนักพ บันทึกการเดินท ีกหลาย ๆ นัก ท มาให้ U O L ยงั ใช E ว ้ ช อ ธ ิ ศ บ แ ี ั V ส ะ ญ ิ น ท ก A ค เ ล ร ั ’ ล าส ะ ๆ จ แ สกิ อยา่ งจดหมาย ’บคุ คลสำคญ TR ทัยรัตน์ เ ปร บ ม ริง ุ ม ย อ จ ม า อ ก ว ั ง งห ล ะ ล ต ล ่ า ร ห ท ก ะ ส ่ ี ม แ อ ป น า น ห ไ ด ๋ ว ใ แ ร ง ค พ ท ิ ด อ ว รก า า พ เร โ ห เ ย ่ ี ื่องการใช้ชีวิตข ว ลาย โดย ผู้เป็นแรงบันดา ักวาดภ ์ท่องเท ังพิเศษ องคนดังหลาย ่เบื่อจน น ลใจให้แก่คนอีก ค น อ ่ า น ไ ม น ์ น ั ก ด น ต ร ี น ่ า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ะ ท ั บ ใ จ แ ถ ม ย ือนเล่าให้เพื่อ ใน โล ก มากมาย ตลอด คนธรรมดาอยา่ งเ เน ทัยรัต ดรูปและเล วสุดแสนปร าง่าย ๆ เหม ้ว่าการอ่าน ื ้ อ ห ค ว ๋ รา า ม อ ๆ จ ด โ จ หมาย ะไดล้ ะเลยี ดไปก วา รา ไว คุณ าษ ชวี ติ จริงของบคุ ค บั ตวั หนงั สอื ทน่ี ว้ิ จับพู่กัน ปกับ 25 เรื่อง ล้วน ๆ ผ่านภ ที่คนเขาบอก งไปสัมผัส ษ ล า ส ก ำค ล ด ญ ั ม ย ะ ให น่ ยอ่ น ิ อ ้ ร ไ เ้ ราไดด้ ดู ซบั แรงบ ก ชีวิตกันอย่างเต เพลิน ดด้วยลายมือ ้าตัว เคยได้ย กขึ้นโดยไม่ต กระเป๋า ด ิ น ั ด ล าล ใจ พ ไว เ ้ ็ ใ ม ้ ช ด เป ข ้ อ า จ บ ็ บั เคลอ่ื น ี่ยม อย่างที่นิ้วก ๆม เราไ ่ายท ฝีมือเ ากเก ลมว่า ‘ชีวิตจริง บันดาลใจให้ชีว ทั้งเล่มถ ะกอบสวย ๆ ด้รู้เรื่องราวต่าง ่านจบก็ชักอย อ ื ม ส ต ิ ั ก จ ง ั เป ริ ง ็นแรง น ’ ห ภาพปร ัดที่ทำให้เราไ ราะทันทีที่อ บ ั ก า ้ ข เ ฟัง ล้ว เพ ทางล เหมือน ี้คงไม่จริงซะแ อ ื ส ง ั น ห ีน ่ในกรณ สิ เอง แต ล้ว ุยบ้างแ ล ป ไ ก BETTER BENTO ออ ท โดย น้อยหน่า สำนักพิมพ์โพลก้าดอ ์ฟ ๆ ตามแบบฉบับสาวคิกขุ พร้อมเสิร อีกหนึ่งตำราสอนทำข้าวกล่องน่ารัก น่า ลงกล่องข้าวแบบญป่ี นุ่ โดยคุณน้อยห ๆ ดา รรม ารธ อาห ั ด องจ ล ให้ ชวน ก นชั ถึงบ้า ลงรา่ ง บนีม่ าแตง่ ตัวให้วตั ถุดบิ นานาชนดิ แป อาสาเปน็ ไกด์ พาคุณผูอ้ า่ นหยิบนูน่ จั เมนู ดน่ารักจนอดยิ้มไม่ได้ตลอดทั้ง 24 เป็นน้องกระต่าย น้องแมว น้องหมาสุ ย่าง ยำไข่ต้มหมูสับ และอื่น ๆ อีกหลายอ อ โ ิ มาร ด เห็ ด ั สล น เช่ ภาพ ข สุ ก ั ารร อาห นเอง เคยจับตะหลิวก็สามารถทำได้ด้วยต ทุกเมนูการันตีความง่ายถึงขั้นคนไม่ ชัง ำพริกยังเอามาจดั ลงกล่องไดน้ า่ รักน่า น้ ลวก ก ผั นาด ข ก็ ะ ล่ ้ ว แล ื ่ อ งเช ้ อ ต ก็ ่ อ ไม่เชื ิ้มได้เป๊ะ อย่างนี้ถูกต้องตามสโลแกนอาหารย

Review-book (P.48)  
Review-book (P.48)  

เราได้เพลิดเพลินไปกับ 25 เรื่องราวสุดแสนประทับใจ โดย โอ๋ หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ สำนักพิมพ์ลิปส์ ๆ ฝีมือเจ้าตัว เคยได้ยินที่คนเขาบอกไว้ว่าการอ...

Advertisement