Page 1

ขอ(ดูแล)มือเธอหน่อย

เรื่อ​งควา​มสว​ยควา​มงา​มนั​บเป็​นอันดั​บต้​น​​ๆ​ที​่ผู​้หญิ​งหรื​อแม้แต​่ผู้ชา​ยก​็นึกถึ​ง​โด​ยเฉพา​ะกั​บใบหน้​าซึ่​งถื​อเป็​น บริเว​ณทีม​่ กั ได​ร้ ​บั กา​รดูแ​ลเอาใ​จใส​เ่ ป็​นอย่า​งด​​ี แต​ค่ ​ณ ุ ลอ​งนึกถึ​งอวัยว​ะอื​น่ ทีอ​่ า​จถู​กละเล​ย​หา​กแต​เ่ ป็​นส่ว​นสำคั​ญอย่า​ง​​“มื​อ​”​ ที​่คุ​ณใช​้หยิ​บจั​บสัมผั​สทุ​กสรร​พสิ่​ง​อั​นอา​จนำพ​าเชื้​อโร​คเข้​าสู​่ร่างกา​ยคุ​ณได​้โด​ยง่า​ย​ทั้​งยั​งเป็​นปรากา​รแร​กก่อ​นที​่คุ​ณจ​ะ ท​าครี​มบำรุ​งผิ​วหน้​าด้ว​ยซ้​ำ​ดั​งนั้​นกา​รเอาใ​จใส​่ดูแ​ลมื​อจึ​งเป็​นสิ่​งสำคั​ญเช่​นกัน

มะนาวช่วยได้

น้ำนมอุ่นๆ กับ​ กร​ด สำหรั​บค​นที่​ไม​่ค่อย​ ถูก​ ี่​ช่ว​ยให​้มือ​ คุ​ณนุ่ม​ เท่​าไหร​่​ ม​ีอี​กวิธ​ีหนึ่​งท า​ว​ ข​น้ั ตอ​นง่า​ย​ ​ๆ​ ไดโ​้ ด​ยไมต​่ อ้ ​งพ​ง่ึ น​ำ้ มะน ​ว่ เหลือง​ ทห​่ี ม​ดอาย​ุ เพยี ​งน​ำน​มส​ดหรื​อน​มถั ะแช​่มื​อล​งไ​ปได​้​ จ​ อ ​ พ ่ ​ ี ท ณ า​ ม ริ ป น ใ​ น ​ ่ อุ ม​า ​ ชอ้ ​นโต​ะ๊ แล​ะเกลื​อ เต​มิ นำ้ ตาล​ ทรา​ยแด​ง​ ​1 ​นช​า​ แล้​วแช​่มื​อไว​้ ล​งไ​ปปร​ะมาณ​อ​ ​1​ ช้อ ​น้ ล้า​งม​อื ใหส​้ ะอา​ด​ ประมา​ณ​ 2​0​ นาท​ ​ีจา​กนั ​รท​าคร​มี บำร​งุ มื​อ​ เช​ด็ ใหแ​้ ห้​ง​ ป​ดิ ท้า​ยด้ว​ยกา ​ยเท​า่ ทต​่ี อ้ งกา​ร​ เม​อ่ื ่ อ ้ บ ด​ ำไ ท ​ ถ าร าม ี ้ ​ ส น ร ​ ต สู นุ่​มขึ้น​ ​ และ​ ควา​ม ท​ำเสร็​จจ​ะรู้สึ​กว่​ามือ​ ​ ล​ดลง หยา​บกร้า​นก​็จ​ะค่อ​ย​ ​ๆ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการดูแ ลมือ นั่นคือ ล้างมือทุก ทำกจิ กรรมใด ๆ ควรท ครั้งหลังจาก ำใหเ้ ปน็ นสิ ยั เพอ่ื สุขอน าม ยั ทด่ี ี แตส่ ำหรับใคร ทอ่ี ยากลดความแหง้ กร า้ นของมอื สูตรมอื นมุ่ แ บบง่าย ๆ นก้ี ส็ ามารถ ช่วยคณ ุ ได้ เพยี งนำนำ้ มะนาว และใช้เพยี งเปลือกมะน าวมาทาบริเวณ มือที่แห้งหรือมีรอยแ ตก แล้วใช้น้ำมันมะก อกนวดทิ้งไว้สักพัก จึงล้างออกด้วยสบู่ ตาม ด้วยนำ้ จนสะอาด หลงั จา กนน้ั จึงใชค้ รีมบำรงุ มือ นวด กรดจากมะนาวจะ ช่วยใหน้ ว้ิ มอื สะอาดและ ขาวขน้ึ หากทำทกุ วัน ผิวบริเวณที่มีรอยแห้ง แตกก็จะหายไป

ว่าด้วยมือและเล็บ มอื นมุ่ ควรคกู่ บั เลบ็ สะอา ด ดังนน้ั เลบ็ จึงเปน็ อีกส่ ดูแลไปพร้อมกัน โดยเฉพ วนทต่ี อ้ ง าะสาวๆ ทช่ี น่ื ชอบการท าสเี ล็บเปน็ ชีวติ จิตใจ ถึงขนาดเล็บขา ดสีสันไม่ได้นั้น คุณควร จะเว้นวรรคบ้าง เพื่อให้เล็บได้พักหายใจ นอกจากการทาเล็บบ่อ ย ๆ จะทำให้เล็บ เหลืองไม่สวยแล้ว ยังเส ี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ งผิวหนังอีกด้วย ดังนัน้ วิธงี า่ ย ๆ สำหรบั ผู ท้ ท่ี าเล็บเปน็ ประจำ คือกา รหยุดทาสีเล็บบา้ ง หรือใครทท่ี นไมไ่ ดจ้ ริง ๆ ก็ควรทานำ้ ยาเคลือบ เลบ็ ก่อน แล้วจึงทาสี ทบั ลงไป แตส่ ำหรับคน ทร่ี ตู้ วั ช้าจนเลบ็ กลายเป น็ สีเหลืองไปแล้วนน้ั แกง้ า่ ย ๆ โดยนำเปลือกม ะนาวบบี นำ้ แลว้ ทเ่ี หลือ จากกน้ ครวั มาถกู บั เล็บก็ช่วยได้เช่นกัน

ไม่เพียงแตม่ อื หรือเล็บเท่านัน้ ทีค่ ณ ุ ควรดูแลเอาใจใส่ อวัยวะทกุ ส่วนในร่างกาย ก็ต้องการการเอาใจใส่ดูแลเช่นเดียวกัน เริ่มจากวันนี้ให้ สุขภาพที่ดีอยู่คู่คุณไปอีกนาน แสนนาน อย่าทำในวันที่สายเกินไป

Hand Care (P.50)  

น้ำนมอุ่นๆ