Page 1

บ้านดินพอเพียง น้ำใจเพียงพอ

หลา​ยครั​ง้ ทีเ​่ร​าอยา​กหน​คี วา​มวุน่ วา​ยขอ​งสังค​มเมือ​ง​หล​บไ​ป พั​กใ​จที่ไห​นสั​กแห่​งซึ่​งเป็​นที​่เติ​มควา​มม​ีชีวิ​ตชีว​าให​้กั​บร่างกา​ย​ อา​จแพ็​คกระเป๋​าขั​บร​ถหน​ไี ​ปใ​นทีท​่ ไ​่ี ม่มใ​ี ค​รรูจ้ ​กั ​แต​อ่ า​จม​บี า​งค​นที​่ ไม​่ต้อ​งหน​ีควา​มวุ่นวา​ยไ​ปไห​น​กลั​บเรีย​นรู​้ที​่จ​ะใช​้สอ​งมื​อ​สร้า​ง สิ่​งรอ​บตั​วให​้กลา​ยเป็​นสถา​นที​่ม​ีแต​่ควา​มสง​บแล​ะควา​มสุ​ข จา​กกา​รแบ่​งปั​นสิ่​งต่า​ง​​ๆ​ให​้กั​บผู้ค​นรอ​บข้า​ง​เช่​นเดีย​วกั​บ​ ​ ‘ด​าร​าดาเ​ล​บ้า​นดิ​นฟาร์​ม​’​ที​่ทุ​ก​​ๆ​คนใ​นครอบครั​วร่ว​มกั​น สร้างสรรค​บ์ า้ ​นดิ​นแล​ะเกษต​รอินทรีย​์ พร้อ​มทั​ง้ แบ่​งปั​นควา​มสุ​ข ให​้กั ​บ ผู้ ค ​น ใ​น ชุ ม ช​น แล​ะ ผู้ ค ​น ที่ ม ​า เยี่ ย ​ม แบ​บ ไม​่ห วั ​ง ผ​ล ตอบแท​น​เร​าข​ออาส​าพ​าท่า​นผูอ​้ า่ ​นไ​ปสัมผั​สกั​บบ้า​นดิ​นฟาร์​มที​่ เรีย​บง่า​ย​เชื่​อว่​าจ​ะทำให​้คุ​ณมอ​งสิ่​งรอ​บตั​วได​้อย่า​งม​ีควา​มสุ​ข มา​กขึ้น


​ดา​รา​ดาเล​ ​บ้าน​ดินท​ ่ามกลาง​สวน​เกษตร​อินทรียแ์​ วดล้อม​​ด้วย​ ธรรมชาติท​ ย​ี่ งั ค​ ง​ความ​สมบูรณ์ข​ อง​ระบบ​นเิ วศ​แทรก​ตวั อ​ ยูใ​่ น​ ​อ.​เ​ชียงดาว​ ​ จ​.​เชียงใหม่​ ​ ​ ​ที่​นเี่​ป็น​ศูนย์ก​ าร​เรียน​รดู้​ ้าน​เกษตร​อินทรีย์​และ​วิถพี​ อ​เพียง​ ​ ดำเนิน​การ​โดย​ครอบครัวธ​ ร​รมธิ​ ​มี​คุณ​พ่อป​ ระพันธ์​ ​คุณ​แม่​อุทิศ​ ​พี่​เจี๊ยบ​ ​ พี่​จอย​ ​และ​สมาชิกใ​ น​ครอบครัว​ ​ช่วย​กัน​คนละ​ไม้​ละมือด​ ูแล​ที่​นี่​ ​ผลิตผล​ จาก​ฟาร์ม​ล้วน​แต่​เป็น​ผล​จาก​เกษตร​อินทรีย์​ ​ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ผัก​สลัด​ ​หรือ ​ ผล​ไม้​เมือง​หนา​วอ​ย่าง​สต​รอ​เบ​อรี่​ ​ทาง​ฟาร์ม​ได้​ส่ง​ผลผลิต​เข้า​สู่​โรงแรม​ ชั้นน​ ำ​ใน​เมือง​ใหญ่ท​ ั้ง​สิ้น​ ​ ​ ​ ​ รอ​ยยิม้​ ขอ​งหญิ​งวั​ยกลา​งค​น​ ทักทา​ยพว​กเร​าด้ว​ยไมตรีจติ​ ​ แล​ะ พ​าเร​าเข้​าสู​่สถา​นที​่ที​่ทำให​้เร​าได​้สัมผัส​ แล​ะเข้าใ​จธรรมชาต​ิ​ ​ ​‘​’ดาร​า​ ดาเ​ล​ ม​ีควา​มหมา​ยว่​า​ ทะเ​ลดา​วโอ​บล้อ​มด้ว​ยบ้า​นดิ​น แล​ะภูเข​า​ เพรา​ะกลา​งคื​นท้องฟ้​าจ​ะเต็​มไ​ปด้ว​ยดา​วระยิ​ยระยั​บกว้า​งใหญ่ เหมือ​นทะเ​ล​ นอกจา​กดา​วสว​ย​ ​ๆ​ ยั​งม​ีหิ่งห้อ​ยนั​บหมื่​นตั​วแข่​งกั​นเปล่​ง แส​ง​ซึ่​งเป็​นผ​ลม​าจา​กกา​รดูแ​ลป่​าขอ​งค​นที​่นี​่”​ ​ จุ​ดเริ​ม่ ต้​นขอ​งกา​รท​ำบ้า​นดิ​นแล​ะเกษต​รอินทรีย​ ​์ เริ​ม่ จา​กควา​มคิด ขอ​งพี่​เจี๊ย​บที่​ชักชว​นทุ​กค​นท​ำเกษต​รทฤษฎ​ีใหม​่ตา​มแน​วพร​ะราชดำริ​ ขอ​งในหลวง โดย​แบ่ง​ที่ดินใ​ น​ไร่​ส่วน​หนึ่งไ​ ว้​ปลูกข​ ้าว​ ​ส่วน​หนึ่ง​ขุดอ​ ่าง​เลี้ยง​ ปลา​ ​แล้วจ​ ึง​เกิด​ความ​คิดน​ ำ​ดินม​ าส​ร้าง​บ้าน​ ​และ​สิ่งท​ ี่​สำคัญท​ ี่สุด​คือ​ได้​ ช่วย​ธรรมชาติ​ ​ลด​ภาวะ​โลก​ร้อน​ ​ ไม่​ต้อง​ตัดไ​ ม้​ทำลาย​ป่า​ ​โดย​เริ่ม​ทำ​กัน​ อย่าง​พอ​เพียง​ค่อย​เป็น​ค่อย​ไป

“​เรา​ทำ​แบบ​พอ​เพียง​อ​ ยูอ่​ ย่าง​พอ​เพียง​ ​ทุก​อย่าง​ใน​สวน​​เรา​สามารถ​เก็บก​ ินไ​ด้ ”

คุณ​แม่​อุทิศ​เล่า​ว่า​ ​การ​สร้าง​บ้าน​ดิน​มี​ข้อดี​คือ​อากาศ​จะ​เย็น​สบาย​โดย​ไม่​ต้อง​ ติด​แอร์​ ​ช่วง​หน้า​หนาว​จะ​อุ่น​ ​หน้า​ร้อน​อุณหภูมิ​ใน​บ้าน​ประมาณ​ ​25​-2​ 8​ ​องศา​ ​ซึ่ง​จะ​ช่วย​ ลด​การ​ใช้พ​ ลังงาน​ ​ข้อดี​อีกอ​ ย่าง​หนึ่ง​คือ​หาก​เกิด​แผ่น​ดิน​ไหว​ ​บ้าน​ดิน​ที่​ผสม​ด้วย​ฟาง​กจ็​ ะ​ ยืดหยุ่น​ ​ไม่​แตก​ ​ไม่​ร้าว​ ​สำหรับค​ ่า​ใช้​จ่าย​ใน​การ​สร้าง​บ้าน​ดิน​ ​ประมาณ​ ​2-​ ​3​ ​หมื่น​บาท​ ​ แม้​สภาพ​บ้าน​ดิน​จะ​ไม่​หรูหรา​ ​แต่​มี​โครงสร้าง​ด้าน​ล่าง​แน่นห​ นา​แข็งแ​ รง​เพราะ​ต้อง​รับ​ น้ำ​หนักด​ ิน​เอา​ไว้​ ​การ​สร้าง​บ้าน​ดิน​จะ​ใช้ร​ ะยะ​เวลา​ประมาณ​ ​1​ ​–​ ​2​ ​เดือน​ ​ส่วน​ช่วง​เวลา​​ที่​ เหมาะ​สม​จะ​สร้าง​คือ​เดือน​มีนาคม​และ​เมษายน​ ​เพราะ​แดด​แรง​ ​ตาก​ดิน​ได้​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ดารา​ดา​เลยั​ง​คง​ความ​เป็นธ​ รรมชาติ​อย่าง​เต็ม​รูป​แบบ​แม้จ​ ะ​ไม่​ได้เ​ป็น​สถาน​ที่​ ใหญ่​โต​ ​หาก​เป็นเ​พียง​ฟาร์มเ​ล็ก​ ​ๆ​ ​แต่​ทุก​สิ่ง​ที่​นี้​ถูก​สร้าง​ขึ้นด​ ้วย​มือแ​ ละ​หัวใจ​ ​แฝง​ความ​รัก​ ไว้​ใน​ทุก​ราย​ละเอียด​ ​แม้แต่​การ​ปลูก​ผัก​ ​ดา​รา​ดาเล​ไม่​ได้​แค่​ปลูกอ​ ย่าง​เดียว​แต่ใ​ ส่​หัวใจ​ไป​ ด้วย​ใน​ทุก​ขั้น​ตอน​การ​ผลิต​ ​เรียก​ได้​ว่า​มี​ความ​จริงใจ​ต่อ​ผู้​บริโภค​ ​ ​ ​ ​ บ้าน​ดิน​เป็น​ความ​แปลก​ใหม่​ซึ่ง​เป็นจ​ ุด​สนใจ​ของ​นัก​ธุรกิจ​ ​หลาย​คน​อยาก​เข้า​ มา​ทำ​ธุรกิจ​ ​ท่อง​เที่ยว​กอบโกย​ผล​ประโยชน์​ ​ ​แต่​ ​’​ดา​รา​ดาเล​’​ ​ยังค​ ง​มุ่ง​มั่น​ทำ​ทุกอ​ ย่าง​ภาย​ ใต้​ความ​พอ​เพียง​ ​เพราะ​ที่​นี้​จะ​ทำ​บ้าน​ดิน​หลัง​จาก​ช่วง​ว่าง​งาน​เกษตร​และ​ไม่ต​ ้องการ​ทำ​ เป็น​ธุรกิจ​ ​ ​แต่​อยาก​ให้​เป็น​ ​Farm​ ​Stay​ ​เล็ก​ ​ๆ​ ​สำหรับ​ต้อนรับ​แขก​ทแี่​ วะ​มา​พักผ​ ่อน​และ​ เยี่ยมเยียน​กัน​เท่านั้น​ ​ ​ ​

ลูกหม่อนสดจากต้น

แปลงอนุบาลผักสลัด


“​เรา​ทำ​แบบ​พอ​เพียง​ ​อยู่​อย่าง​พอ​เพียง​ ​ทุก​อย่าง​ใน​สวน​ ​ เรา​สามารถ​เก็บ​กิน​ได้​ ​โดย​ไม่​ต้อง​ไป​ซื้อ​ ​อย่าง​คน​ดอย​ ​ปลูก​ข้าวโพด​ เป็น​ไร่​​ๆ​แต่​ไม่มี​ขิง​​ข่า​​ตะไคร้​​ใบ​มะกรูด​กิน​​​เรา​ก็​พยายาม​ตอน​กิ่ง​จาก​ใน​สวน​ไป​แจก​เขา​​ผู้คน​ใน​ชุมชน​จึง​ขนาน​นาม​ดารา​ดา​เลว่​า ​‘​ ​สวน​ครู​’​ ​เพราะ​คุณ​พ่อ​ประพันธ์​เป็น​คุณครู​ ​และ​ทาง​ครอบครัว​ก็​ทำ​กิจกรรม​หลาย​อย่าง​กับ​ชาว​บ้าน​ ​ทำ​บ้าน​ฟาง​ ​ให้​ชาว​บ้าน​มา​เรียน​รู้​ เพื่อ​ให้​เขา​จะ​ได้​ไป​ทำ​ที่​ไร่​ที่​สวน​เขา​”​ ​ ไม่​เพียง​แค่​ผลผลิต​ใน​สวน​เกษตร​เท่านั้น​ที่​ครอบครัวแ​ ห่งบ​ ้าน​ดินด​ า​รา​ดาเล​แบ่ง​ปัน​ให้​กับค​ นใน​ชุมชน​ ​เมื่อม​ ี​โอกาส​พี่​เจี๊ยบ​และ​ พี​จ่ อย​ ​จะ​มา​สอน​ศลิ ปะ​เด็กบ​ น​ดอย​ตาม​โครงการ​ส​คี ลุก​ฝนุ่ ​ ​และ​ยงั ​ได้​ชดุ ​ปฏิบตั ​กิ าร​ ​514​ ​หน่วย​รบ​พเิ ศษ​ ​เข้า​มา​ชว่ ย​เหลือ​ ​โดย​จะ​ทำงาน​ ร่วม​กนั ​ เช่น​ ​การ​ชว่ ย​เหลือห​ มูบ่ า้ น​นาน้อย​ ​โดย​การนำ​พระพุทธ​รปู ข​ นึ้ ไ​ ป​ ​แล้วก​ ส​็ ร้าง​อาราม​ดนิ ​ ​มผ​ี คู้ น​ทมี่ า​เรียน​รท​ู้ ำ​บา้ น​ดนิ ไ​ ป​ชว่ ย​กนั ส​ ร้าง​ ​ ทำ​เป็น​โครงการ​บ้าน​ดิน​ ​ถิ่น​พอ​เพียง​ ​และ​นอกจาก​นั้น​ยัง​สอน​ให้​ผู้คน​ใน​หมู่บ้าน​รู้จักก​ าร​ทำ​บ้าน​ดิน​ ​เพื่อ​สร้าง​ห้องน้ำ​ให้​แก่ค​ รัว​เรือน​ของ​ ตนเอง​ ​โดย​พี่​เจี้ยบ​ ​พี่​จอย​และ​เพื่อน​ ​ๆ​ ​ลงขัน​กัน​ซื้อส​ ุขภัณฑ์​ให้​ชาว​บ้าน​ ​ ​

บ้านดินผสมด้วยฟาง

“​เรา​ต้องการ​เน้น​การ​พึ่งพา​ตนเอง​ให้​คนใน​หมู่บ้าน​ ​ให้​เขา​มา​เรียน​ย่ำ​บ้าน​ดิน​กับ​เรา​ ​โดย​มี​พี่​ทหาร​มา​ช่วย​เป็น​กำลัง​พล​อีก​แรง​ หนึ่ง ​ ​เรา​ไม่มี​งบ​ส่วน​ตัว​ ​เขา​ก็​ช่วย​เรื่อง​รับ​-​ส่ง​ชาว​บ้าน​มา​อบรม​ที่​นี่​ พี่​เจี๊ยบ​จะ​หา​งบ​​บางที​ก็​เลี้ยง​ก๋วยเตี๋ยว​บ้าง​​ขนมจีน​บ้าง​​เลี้ยง​ข้าว​ ทุก​คน​ที่มา​ที่​นี่​ ​ เรา​อบรม​มา​หลาย​รุ่น​แล้ว​ ​เรา​อยาก​ให้​ชาว​บ้าน​ไป​ต่อย​อด​ใน​ที่​ของ​เขา​ ​ให้​เขา​ไม่​ต้อง​ตัด​ไม้​ทำลาย​ป่า​อีก​ ​เพราะ​มัน​เป็น​ แหล่ง​ต้นน้ำ​ของ​ทุก​คน​”​ ​หลาย​มือ​และ​หลาย​แรง​ใจ​ของ​ครอบครัว​นี้​ ​ร่วม​กัน​สร้าง​และปัน​ความ​รู้​ให้​ผู้​อื่น​ ​ทำให้​เรา​รับ​รู้​ถึง​ความ​สุข​ของ​การ​ให้​ที่​ไม่รู้​จบ​ ​ ความ​สุข​เล็ก​ ​ๆ​ ​ที่​เกิด​จาก​มือ​และ​ใจ​เผื่อ​แผ่​ไป​ให้ค​ น​อื่น​ได้​ร่วม​อิ่มเ​อม​ไป​กับ​ความ​สุขด​ ้วย​ ​ ​​“​เรา​ไม่​ได้​ทำ​เพื่อ​ตนเอง​อย่าง​เดียว​ ​แต่​เรา​ทำ​เพื่อช​ ุมชน​ด้วย​ ​เรา​เน้น​การ​มี​ส่วน​ร่วม​ให้​ชุมชน​ได้​เข้าม​ า​ร่วม​กัน​ทำ​กิจกรรม​ ​เรียน​รู้​ ​ และ​แบ่ง​ปัน​”​ ​ แม้จ​ ะ​เป็นเ​วลา​เพียง​สน้ั ​ ​ๆ​ ​ทพ​่ี วก​เรา​ได้พ​ บ​เจอ​และ​พดู ค​ ยุ ก​ บั ค​ ณ ุ แ​ ม่อ​ ทุ ศิ ​ ​ธร​รมธิ​ ​แต่พ​ วก​เรา ​กส​็ มั ผัสไ​ ด้ถ​ งึ ค​ วาม​อบอุน่ ข​ อง​ครอบครัว​ นี​ ​้ ที่​ไม่​ได้​อยู่​แต่​ใน​บ้าน​หลัง​นี้​ ​หาก​ยัง​เผื่อ​แผ่​ไป​สู่​ผู้คนรอบ​ข้าง​ ​ถ้าถ​ าม​ว่า​อะไร​คือ​ความ​สุขท​ ี่แท้​จริง​ ​เรา​คง​ตอบ​ได้​เต็มป​ าก​ว่า​คือ​ความ​พอ​ เพียง​เพราะ​เป็น​ความ​สุข​ที่​สร้าง​มา​ด้วย​สอง​มือ​ ​เรียน​รู้​ที่​จะ​มอง​สิ่ง​รอบ​ตัว​ให้​เกิด​ประโยชน์​ ​เกิด​คุณค่า​และ​พร้อม​ที่​จะ​แบ่ง​ปัน​ให้​กับ​ผู้​อื่น​ ​ แม้​สิ่ง​ที่​ได้​ กลับ​มา​ จะ​ไม่ใช่​แก้ว​แหวน​เงิน​ทอง​ ​เป็น​เพียง​รอย​ยิ้ม​ ​มิตรภาพ​และ​ความ​สุข​ ​เท่า​นี้​ก็​พอแล้ว​

Dara Dalay (P.21-23)  

บ้ า นดิ น พอเพี ย ง น้ ำ ใจเพี ย งพอ แปลงอนุบาลผักสลัด ลูกหม่อนสดจากต้น บ้านดินผสมด้วยฟาง ​