Page 1

∆ιαδίκτυο Θεωρία - ΜΕΡΟΣ Α Α. Το Internet (∆ιαδίκτυο), από τεχνικής άποψης, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που ενώνει υπολογιστές και άλλα µικρότερα δίκτυα. Το Internet µας προσφέρει διάφορες δυνατότητες (υπηρεσίες) όπως για παράδειγµα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ WWW (World Wide Web ή παγκόσµιος ιστός) – είναι το σύνολο των ιστοσελίδων. Οι σελίδες περιέχουν κείµενο, εικόνες, ήχους και video. E-mail (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) – Είναι η δυνατότητα να στείλουµε και να λάβουµε µηνύµατα χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του παραλήπτη. IRC (on-line chatting) – Η δυνατότητα να συνοµιλούµε µε κάποιον σε πραγµατικό χρόνο Instant Messaging (IM) = Email+IRC Πλεονεκτήµατα: real-time communication knowing whether contacts are online low cost ability to transfer files FTP (File Transfer Protocol) – Η δυνατότητα να µεταφέρουµε αρχεία από ένα υπολογιστή σε άλλο. Τα αρχεία ή τα κατεβάζουµε από το ∆ιαδίκτυο (download) ή τα ανεβάζουµε στο ∆ιαδίκτυο (upload) Newsgroups- Συνώνυµο του forum. Είναι η δυνατότητα για µια online συζήτηση γύρω από συγκεκριµένο θέµα. Μπορεί κάποιος να στείλει µια ερώτηση, να του απαντήσουν οι υπόλοιποι χρήστες κλπ. Αυτές οι συζητήσεις δεν είναι realtime. VoIP Πλεονεκτήµατα: Χαµηλό κόστος Podcast: Μια ηχογράφηση που µπορούµε να ακούσουµε από µια ιστοσελίδα όποτε εµείς θέλουµε. Blogs

Κοινωνικά δίκτυα: Σελίδες που µας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθούµε µε άλλα άτοµα RSS: Το RSS είναι µια τεχνολογία την οποία χρησιµοποιούν πολλές ιστοσελίδες για να ενηµερώνουν τους αναγνώστες τους όταν έχουν δηµοσιεύσει καινούριο υλικό. Έτσι, ο αναγνώστης δεν χρειάζεται να επισκέπτεται συνεχώς τις 100 αγαπηµένες του σελίδες για να δει αν υπάρχει καινούριο περιεχόµενο, αφού χρησιµοποιώντας RSS ειδοποιείται αυτόµατα όταν υπάρχει κάτι νέο!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ Browser – Φυλλοµετρητής π.χ. IE, Firefox, Opera, Safari E- mailer – Πρόγραµµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας π.χ. Outlook, Eudora, Outlook Express IRC client π.χ. το πρόγραµµα mIRC MSN messenger, Yahoo messenger, Skype

FTP client π.χ. το πρόγραµµα Cute FTP. Οι σύγχρονοι φυλλοµετρητές έχουν ενσωµατωµένη αυτή τη δυνατότητα και έτσι δεν χρειάζεται ειδικό πρόγραµµα News Reader π.χ. το πρόγραµµα Free Agent

Τηλεφωνία µέσω ∆ιαδικτύου

Προσωπικές ιστοσελίδες σε στυλ ηµερολογίου, µε πολύ απλή φόρτωση κειµένου, εικόνας, βίντεο και πολύ απλή διόρθωση. Facebook, Twitter Ενεργοποιούµε το RSS µέσω του φυλλοµετρητή που χρησιµοποιούµε αλλά και µέσω ειδικών προγραµµάτων.

1


Β. Για να ενωθούµε στο ∆ιαδίκτυο από ένα PC χρειαζόµαστε 1. Μια συνδροµή σε ένα Παροχέα Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISP). 2. Τηλεφωνική γραµµή 3. Αν η συνδροµή µας είναι για γραµµή PSTN χρειαζόµαστε και modem Γ. Το modem (modulator/demodulator, διαµορφωτής/αποδιαµορφωτής) είναι µια συσκευή που αλλάζει τα σήµατα του υπολογιστή από ψηφιακά σε αναλογικά για να µπορούν να ταξιδέψουν µέσα στις τηλεφωνικές γραµµές. Στο άλλο άκρο της γραµµής, στον υπολογιστή που θα παραλάβει το σήµα, το modem κάνει ακριβώς την αντίστροφη δουλειά. To modem είναι απαραίτητο µόνο για συνδέσεις PSTN (αναλογικές) ∆. Ο Παροχέας (ή Πάροχος) Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου – Internet Service Provider (ISP) είναι µια εταιρεία που αναλαµβάνει να µας συνδέσει στο ∆ιαδίκτυο. Οι υπολογιστές των εταιρειών αυτών δουλεύουν όλο το 24ωρο και είναι συνεχώς ενωµένοι στο ∆ιαδίκτυο έτσι ώστε να µας παρέχουν υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγµή. Για να εξυπηρετηθεί κάποιος από έναν ISP πρέπει να είναι συνδροµητής. Ε. Τα είδη σύνδεσης Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι σύνδεσης: το PSTN και το ADSL. PSTN είναι η σύνδεση µε συνηθισµένη αναλογική τηλεφωνική γραµµή. Η µέγιστη ταχύτητα είναι 56 Kbps. ADSL είναι ψηφιακή σύνδεση και στην Κύπρο υπάρχει σε ταχύτητες µέχρι 24 Mbps. Ε. Το κόστος του ∆ιαδικτύου για την συνηθισµένη σύνδεση PSTN είναι περίπου 10ευρώ/µήνα για την συνδροµή και 40σ/ώρα για όσες ώρες είµαστε συνδεδεµένοι. Στο ADSL εξαρτάται από την ταχύτητα π.χ. τα 6 Mbps στοιχίζουν περίπου 40 ευρώ το µήνα χωρίς περιορισµούς στις ώρες χρήσης. Ζ. Οι υπολογιστές στο ∆ιαδίκτυο είναι εκατοµύρια και είναι ποικίλων µεγεθών, τύπων, δυνατοτήτων και κατασκευής. Έτσι, για να συνεννοούνται ακολουθούν µια σειρά από κανόνες, τα πρωτόκολλα. Τα πιο συνηθισµένα πρωτόκολλα είναι: TCP/IP (το βασικό πρωτόκολλο επικοινωνιών στο ∆ιαδίκτυο) Hyper Text Transfer Protocol – http (για ανταλλαγή ιστοσελίδων) File Transfer Protocol – FTP (για µεταφορά αρχείων) Η. Κάθε σελίδα που βλέπουµε µε τον Φυλλοµετρητή µας στο ∆ιαδίκτυο έχει µια διεύθυνση (Uniform Resource Locator ή URL) π.χ. http://www.enet.gr • Το http είναι το πρωτόκολλο για την διακίνηση πληροφοριών µέσω σελίδων που περιέχουν συνδέσµους (hyperlinks). ∆ηµιουργείται από τις λέξεις hypertext transfer protocol. • To www είναι τα αρχικά του παγκόσµιου ιστού. Συνήθως (αλλά όχι πάντοτε) οι διευθύνσεις αρχίζουν µε το www. • Το enet ή ότι άλλο είναι γραµµένο µετά το www φανερώνει συνήθως το όνοµα µιας εταιρείας αλλά και ατόµου. • Το επίθεµα της διεύθυνσης δηλ. το τελευταίο κοµµάτι, εδώ φανερώνει την χώρα στην οποία βρίσκεται αυτή η διεύθυνση. Το .gr είναι για την Ελλάδα. Το επίθεµα αυτό µπορεί να είναι .com για εµπορικές σελίδες .org για µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς .net για µεγάλα δίκτυα .edu για πανεπιστήµια .gov για κυβερνητικές σελίδες .eu για ευρωπαϊκές σελίδες ∆εν έχουν όλα τα επιθέµατα σήµερα τόσο αυστηρή σηµασία µια και οποιοσδήποτε µπορεί να αγοράσει µια διεύθυνση .net ή .com ή .org. Φυσικά υπάρχουν περιορισµοί στα .edu και .gov. Σηµειώνουµε επίσης ότι κάθε χώρα έχει επίσηµα δικό της επίθεµα. .cy Κύπρος .gr Ελλάδα .de Γερµανία .fr Γαλλία 2


Θ .Hyperlink (Σύνδεση, σύνδεσµος, υπερσύνδεση, υπερσύνδεσµος): Είναι µια λέξη, µια πρόταση, µια εικόνα ή µια κινούµενη εικόνα (animation) που βρίσκεται σε µια σελίδα του ∆ιαδικτύου, πάνω στην οποία µπορούµε να κάνουµε ένα κλικ µε το mouse και να µας οδηγήσει σε µια άλλη σελίδα του ∆ιαδικτύου. Ι. Search Engine ή Μηχανή Αναζήτησης: • Είναι µια σελίδα στο ∆ιαδίκτυο µέσω της οποίας µπορούµε να ψάξουµε και να βρούµε σελίδες του Παγκόσµιου Ιστού (WWW) σχετικές µε ένα θέµα. • Οι Μηχανές Αναζήτησης κρατούν στον υπολογιστή τους πολλές σελίδες του WWW και έτσι µπορούν σε δευτερόλεπτα να µας απαντήσουν µε ένα κατάλογο σελίδων σχετικών µε το θέµα που µας ενδιαφέρει. Το περιεχόµενο όµως των Μηχανών Αναζήτησης δεν είναι ποτέ τόσο µεγάλο όσο το πραγµατικό περιεχόµενο του ∆ιαδικτύου. • Γνωστές Μηχανές Αναζήτησης είναι το www.google.com και το www.yahoo.com. To www.in.gr είναι µια πιο εξειδικευµένη Μηχανή Αναζήτησης για ελληνικές σελίδες. • Άλλες µηχανές αναζήτησης είναι o www.lycos.com o www.altavista.com • Μια µηχανή αναζήτησης ∆ΕΝ µπορεί να ψάχνει o Στα email µας o Στο τοπικό µας δίκτυο o Στις σελίδες του παγκόσµιου ιστού που είναι προστατευµένες µε κωδικούς. Κ. Home page ή αρχική σελίδα: • Είναι η πρώτη σελίδα µε την οποία ενώνεται ο φυλλοµετρητής µας µόλις τον ξεκινήσουµε. • Σ’ αυτή τη σελίδα ενωνόµαστε επίσης αν πατήσουµε στο κουµπί HOME, που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη του προγράµµατος µας ή κάνουµε την επιλογή VIEW/GO ΤΟ/Home page από το µενού. • Την αρχική µας σελίδα την καθορίζουµε εµείς από τις επιλογές µενού TOOLS/OPTIONS στην καρτέλα General. Λ. Σελιδοδείκτες (Favorites ή Bookmarks): • Είναι η δυνατότητα µας να φυλάξουµε την διεύθυνση µιας σελίδας του Παγκόσµιου Ιστού (WWW) που µας ενδιαφέρει. Αυτό γίνεται µε την επιλογή του µενού Favorites/Add to favorites. • Μια αποθηκευµένη διεύθυνση µας βοηθά να ξαναπάµε στην σελίδα αυτή που µας ενδιέφερε πολύ εύκολα και χωρίς να χρειαστεί να ξαναψάξουµε για να βρούµε την σελίδα. • Όταν αποθηκεύουµε στα Favorites δεν αποθηκεύεται η σχετική σελίδα στον υπολογιστή µας αλλά µόνο η διεύθυνση της. • Μπορούµε να οργανώσουµε τις διευθύνσεις που αποθηκεύουµε µε την επιλογή Favorites/Organize Favorites ( To Favorites είναι ουσιαστικά ένας φάκελος και όταν θέλουµε να οργανώσουµε τις αποθηκευµένες διευθύνσεις δηµιουργούµε υποφακέλους στο φάκελο Favorites). Μ. Cookie Ένα cookie είναι ένα µικρό αρχείο κειµένου όπου αποθηκεύονται πληροφορίες από µια ιστοσελίδα που επισκεφτήκαµε. Το cookie φυλάγεται στον σκληρό µας δίσκο και κάθε φορά που επισκεπτόµαστε ξανά αυτή την ιστοσελίδα, ο υπολογιστής που έχει εκείνη την ιστοσελίδα µπορεί να µας αναγνωρίζει. Ν. Προσωρινή αποθήκευση (cache) Είναι µια περιοχή στο σκληρό δίσκο όπου αποθηκεύονται προσωρινά οι σελίδες που βλέπουµε στο Web καθώς και αρχεία, κυρίως γραφικών, που περιέχουν αυτές οι σελίδες. Αυτό επιταχύνει την εργασία µας στο Web, αν επισκεπτόµαστε τακτικά ορισµένες σελίδες, γιατί µπορούν να φορτώνονται από τον δίσκο µας αντί κατευθείαν από το ∆αδίκτυο.

3


Ξ. Παράγοντες ασφάλειας • Προστατευµένη σελίδα είναι κάποια σελίδα στον παγκόσµιο ιστό στην οποία για να µπείς πρέπει να χρησιµοποιήσεις κατάλληλο ονοµα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password). • Ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate) είναι ένα συνηµµένο αρχείο το οποίο στελνεται µαζί µε κάποιο µήνυµα µε σκοπό την κωδικοποίηση (encryption) του µηνύµατος για λόγους ασφάλειας. Με ένα ψηφιακό πιστοποιητικό µπορεί κάποιος να αποδείξει στο ∆ιαδίκτυο ότι είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. Αυτή η τεχνολογία χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να στείλουµε κωδικοποιηµένα µηνύµατα µε e-mail αλλά και από εταιρείες στο ∆ιαδίκτυο για να κάνουν ασφαλείς πληρωµές και εισπράξεις µέσω πιστωτικών καρτών. • Η κρυπτογράφηση (encryption) δεδοµένων χρησιµοποιείται για λόγους ασφάλειας. Η κρυπτογράφηση µας επιτρέπει να αποτρέψοµε την πρόσβαση στα δεδοµένα ή τα µηνύµατα µας σε άτοµα µη εξουσιοδοτηµένα. • Παρά την σηµερινές δυνατότητες για κρυπτογράφηση είναι πιθανόν να κλέψει κάποιος τον αριθµό της πιστωτικής µας κάρτας αν την χρησιµοποιήσουµε για πληρωµές στο ∆ιαδίκτυο. • Ένα µέσο προστασίας του υπολογιστή µας ή του δικτύου µας στο ∆ιαδίκτυο είναι το firewall (τοίχος προστασίας). Το firewall είναι hardware ή software που µας επιτρέπει δύο πράγµατα: o να ελέγξοµε ποιός έχει πρόσβαση στο δίκτυο µας από το ∆ιαδίκτυο o να περιορίσουµε την πρόσβαση κάποιου χρήστη του δικού µας δικτύου στο ∆ιαδίκτυο (δηλαδή να καθορίσουµε τι θα µπορεί να κάνει κάποιος από το δίκτυο µας όταν θα βγαίνει στο ∆ιαδίκτυο) • Malware είναι όλα τα είδη προγραµµάτων που µπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια του υπολογιστή µας πχ Virus, Spyware • Phishing είναι µηνύµατα email που µας καλούν να µπούµε σε µια ιστοσελίδα και να δώσουµε τα προσωπικά µας στοιχεία και κωδικούς. Συνήθως ισχυρίζονται ότι είναι η τράπεζα µας και πραγµατοποιεί συντήρηση του συστήµατος της. O. Ρυθµίσεις Φυλλοµετρητή Εµφάνιση απόκρυψη εικόνων σε µια ιστοσελίδα. Γίνεται στο Tools/Internet Options/καρτέλα Advanced/Multimedia/Show Pictures Εκτύπωση φόντου και εικόνων Γίνεται στο Tools/Internet Options/καρτέλα Advanced/Printing/ Print background … Σβήσιµο του Cache, Cookies, History Tools/ Delete browsing history Block/Allow Cookies Tools/Internet Options/καρτέλα Privacy/Settings Block Pop-ups Tools/Pop-up blocker

4


Θεωρία e-mail - ΜΕΡΟΣ Β Ορισµοί και έννοιες 1. Η δοµή µιας διεύθυνσης e-mail Έστω η διεύθυνση johnsmith@spidernet.com.cy To johnsmith είναι το όνοµα του χρήστη (username). Το σύµβολο @ (διαβάζεται στα αγγλικά at και στα ελληνικά λέγεται παπάκι) είναι διαχωριστικό. Το spidernet.com.cy είναι το όνοµα περιοχής (domain name) 2. Τι είναι Web mail; Είναι e-mail που µπορούµε να το διεκπεραιώσουµε µέσα από µια ιστοσελίδα. 3. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του e-mail; a. Ταχύτητα παράδοσης µηνυµάτων b. Χαµηλό κόστος c. Ασφαλής αποστολή µηνυµάτων d. Ευελιξία από τη χρήση µιας διεύθυνσης e-mail βασισµένης σε ιστοσελίδα ανεξάρτητα από την τοποθεσία 4. Tι είναι δικτυακή ετικέτα ή εθυµοτυπία διαδικτύου(netiquette); Είναι ένα σύνολο κανόνων καλής συµπεριφοράς όταν είµαστε στο ∆ιαδίκτυο και περισσότερο όταν χρησιµοποιούµε το e-mail π.χ. a. Γράφουµε πάντοτε τίτλους στα µηνύµατα µας b. Απαντούµε στα µηνύµατα που µας στέλνουν µε συντοµία c. Κάνουµε ορθογραφικό έλεγχο στα µηνύµατα µας Παράγοντες ασφάλειας 1. Είναι δυνατόν να παραλάβουµε µε e-mail µηνύµατα που δεν περιµένουµε όπως διαφηµιστικά αλλά και οποιουδήποτε άλλου περιεχοµένου. 2. Όταν παραλαµβάνουµε µηνύµατα από άγνωστες διευθύνσεις και κυρίως όταν έχουν και συνηµµένα αρχεία προσέχουµε να µην ανοίξουµε τα συνηµµένα γιατί είναι πολύ πιθανό αυτά τα αρχεία να είναι ιοί (virus). 3. Η ψηφιακή υπογραφή (digital signature) είναι Ένας κωδικός που επισυνάπτεται σε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα και ο οποίος καθορίζει µοναδικά τον αποστολέα δηλαδή από αυτό τον κωδικό καταλαβαίνουµε ότι πράγµατι ο αποστολέας είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι.

∆ιαχείρηση µηνυµάτων 1. Για την καλύτερη διαχείρηση των µηνυµάτων µας µπορούµε a. Να δηµιουργήσουµε κατάλληλους φακέλους και εκεί να µετακινούµε τα µηνύµατα ανάλογα µε το περιεχόµενο τους. b. ∆ιαγράφουµε τα µη απαραίτητα µηνύµατα c. ∆ηµιουργούµε µια λίστα διευθύνσεων που χρησιµοποιούµε συχνά (Contact list και Distribution list) d. Μπορούµε να ταξινοµήσουµε τα µηνύµατα κατά τίτλο, αποστολέα, ηµεροµηνία κλπ e. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εντολή Edit/Find για να εντοπίσουµε ένα µύνηµα µέσα στον δίσκο µας. Το ψάξιµο µπορεί να γίνει µε βάση τον τίτλο, τον αποστολέα αλλά και το περιεχόµενο. f. Μπορούµε να επισηµάνουµε (flag) ένα µήνυµα. g. Μπορούµε να επισηµάνουµε ένα µήνυµα σαν αναγνωσµένο ή µη αναγνωσµένο.

5


ISP:Internet Service Provider http:HyperText Transfer Protocol https:HyperText Transfer Protocol Secure FTP:File Transfer Protocol HTML:HyperText Markup Language URL: Uniform Resource Locator RSS: Really Simple Syndication MODEM:Modulator Demodulator bps:bits per second WWW:World Wide Web CC:Carbon Copy BCC:Blind Carbon Copy IRC:Internet Relay Chat LAN:Local Area Network WAN:Wide Area Network E-COMMERCE: Electronic Commerce – Ηλεκτρονικό εµπόριο

6

Θεωρία Internet  

Fyll;adia uevr;iaw

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you