Page 1

ITUT{DURLi},i I]I{T.ii'IARVE l TLI

fittttdti;'

va't' halclirtr:

r r i - i . i l v i k u c l a E l ' i . t : :. ti f i .

i

Vf t< f

6..giisi:, 1971.

L{fr.da1 urn Skaf t5-r*r.,it.r, Funclarbo0andi

var

L A n c l s vj .1 . k j t r * .

A f u l i c l i n r t t n r n a o t t u J : r ' f ; .h e i n r a n 6 n r r u r n , s f s l u n r a d t r r . Skaf.taf ellssf

s3-u, sislutref

adkomumerll'lirnir virkjullAr', Sva var

Ing6lfur

trclarmelln og oddvi tar Agristsson,

verlif raeilingarnir

Jdnatausson

cir.

, senl unnid

hreppallrlir

rekstrarstj6ri

Gunllar

Sigurdssolt

r:g.

f.rfr.ncls.og

haf a ad- f rumathuE5un 5" veil.ir-

niil;ltleikuuttnt

og lrl6r Arsa.rl.sson, ftilltrrii

ELt.ilfarancli

er' 1is1.i

ytir

Ves tg;.-

Orkustofnunar

lieimanlenn, sem bodatJir

.

vot'.

tiI

f urr C:rl'i n s-'r : Horglarr dshrepprlr Bj arni

i :

Bjarnason,

K i rkj ubaj arhreppur Sigfris

H.

Htirgsdal, :

Vigffipson,

J6n IIe"lgason.

o,j gclclviti .

sfslunefnciarnr:rd'ur

G e i r: l r r r d i ,

sy,sltrrrefnclarmadur'.

S c ' s l b 6 d u n , .l . , r ' t r j y i t : .

Le i dva 1 1 al-rreppLn'. : Loftttr

Ilttnirl.{.'ssolt. S'triincl, .sfslunefnclar'ma'dur

o$l oclclviti.

Skaf t.6.r''turl l1uirrelrpur' : G t r d j 6 u G t r t )j , 5 n s s o n , H l . i , J , s ; y s ; . l g l t ef p c l a r r n a O u r .. GtrDj6n R.{.r'dnrson, I{emr.u, odclvj ti . Af f tavershreppLrr': J5n

G i s l a s o t I , N o - t ' t ) r . r rj . 'i irrl e i g u , s y s l u n e f

ndarmaOur

Ii v armrn :;h l_'' e p;: ii i' : Einar

O c l c i s s c n, s f s l u r n a 0 u r ,

Vili.

Sveinn I'linAls5'urr, Ile-rrni, syslunefnclarniadur.. S r ' . f n g . ' ; i r n a rI r : . . q i r n a r . s . s orn' r r { k , o c l c l v -tri . I r y r i t 6 1 a . t r t ' c p p L r r:, (.:r-ti)rntii',ii:-ii. Er.j i.1f llo:i,

Iivol-i , oclclvi t i .

og oodvi t i .


LANDSVIt{tt

-.t--.

.,L,r.j

I r r g d t J . J . t t ; . 'A i r ; t i s i s s o t r velkotrtna

s e : t t .i

r r : r f n j - J - , A t l d sv i i . ' l c j u r r : t t '

i

k a g n r ul r a l n .

Ftrliytti

sarnrib'vid

ti1

n c l k o r n r r n r c nr r .

t r r - : j i < v r c . io) H . j : i i . : v : r r r )

h a n n , : r i ) L : r i i c l . s v i l k j t r i r r r r t t t r c l ii r L [ : r

b i e u r i u r o g a - d r a - t i e i r n a r n e l l n L u l rr l r i l - i t : , .

ef tirf

Bli)

I ' r r ' l1 1

linnri :;iiJarr

ad s6r' f undar'-stj 6rln.

at) taka

Sf **lumailtir f l.tttti

l-l:ttr0 [rrrrrlrrl'ntr,l].tl

a d " l ' r - r n d l r . r ' n l e l ru' ir u c l c i l^r r r u i . : 1i ). i

p a n i r i g a b senr 11cs1- it1r'ii)i

hirsl:r,rrslarr.s i,

- l - 4 : . 15 ,

iiynl: f i

og

ci't' j.r',

S a g d i s t , h i r - r - n rv o r l a s t

sfsltrmanrr

.i'trrrclii1.

saf

araucii

ch'. Gunriari

S i g ; - u r ' O s S 1 r l 1oi r d i < i , r i n l r a r r r r

f rarns6g'trt:rincli

unl rnil i c) o!l' sfncti

r i J ) p c l r ' : utt ,i

skit'iugat',

\1.11:ITi,S}iAr'L'n.it . IIlIJ:lnrI,:"t-I rf'rs , IljjLiNl.il:11Cu DJfp;tg

t .,,'!';i:;:rJi ri

I n n g ; a nb u r Tilgatrgut'irrtr lagi

f yrir

ad kytrua

ned besslrill ftrrrcli et' tvipettur' : i f y r . ' st . a ykkur b*:r' -hugmynclir , senl korniL) tral rr f ram

ttnt a0 veita vatni tirnokkrrrnr stzerstu 6rn sfslunnar til Ttrngnadr, 'i'.i;.'drr 'rrc,i:i ''i:.t;;i "vi6 u!l' ykiitrr og- i(ynnast ;tLl' s.16nar.:nrr(, Lln yKl(ar vi.dvit<.iancli peinr 6nrifurn, A d.rtrllllm I 95O t i I prj5.r

yfirlitsirct1attir

vil'kjunarnroguleika er

hvergi

kotntt fram

seni slif

i

vor"'u gerO ar

1967 af

veitlr

hefdi

i

hag bvggdarlna.

6, vegun

Oi:'kust.of nur)ar

plernur verkfri*-Uiskrifstoftrrn

Fj5r's"{

urrr

7 bessnnr f,.rcLlununr reikua-i] ncO veitu fir Skaft6. ti1 'Iungnair', trins vegar '.fr-rngnafi.r. httgrnyncljr rln ad veita vatni frr l,angasj6 til

Vetulitru 6 ad veita

virtni

f ar'1il e sviei)iii

l967

til

og' T1rrrgnad.

196S'"fi:l'6g

frr Skr j'i.d. t j l

ar) r'e1ta Jvril

rrr6r'rniigtilei!.:ri:i,

T u r r g n a 6 . r 'o g ' s r - r m r t r i i J t . r .1f i r

var

o g , i r D . rl x : i i r - : r ' k a n n a L \ a r . .

n r i l i n u f ' , ' r ' r - e l l i i . + . . 1. 5 r ' i , ad L a n c i s v i l l . : , j r - r n 1 6 1 r r 5 r ' t i t ) - a . t h r " r g - ap e r l r ' r a n n r i r g u l e j . i r n . I vc l'.rr hef ]ikkert

v a 1 ' I ' o 1 1 e r t ' . lr e k a r

6-- nte0 aL\siLri) verk.t'r'rci)itiga fi'i lr.il irui

a i i L ' ; r ) i ' i .i - ' : i ' d t ' a .6 l e t l t r n

Blrrnnf. oS D-ifrpi t.il

i

A l - r n e n l i n b y g f r i t r s ' a r J ' t ( 1 i r ; i ' i r r r .trr r r n i ? i

L r n iv e i . t t r

Tung;nair'.

fir' Si<afti,

ilv*i'I

i.sl i jtlii,


LANDSVI

RKJUN

-?-

Dessar hugmyndir hafa titiO

sem ekl<ert ver.id liynntar.

hingad

t.11, og' er hvi vii'eigandi a u l < 5 , n n ap ; e r . . fy r . s l . I ' y r . i r f t r l l t r f r t r n r s v e i t a n n a , s e m e i g a h l u t a u m i . t : -. j frnsir

ta:kni-legir erf idleikar

55rstaklega mi11i

vorunl vid

erlt A sl.f kri

tirrecldir vid

!.:i tu.

j ardgangager.t) i r1i'rrrclgir*r

S k a f t . 5 ' v .o' F , 'T \ t t r g u a d r .

benda b6 einclregio Einnig

Fier athuganir', senl vid lijf unr p;e't erdpessi vandam6l s6u vidr.idrr.ples--

tlI

virdist

veita

Skaf tdr

ti1

Tungna6.r ver.a fjir.hn.f{s-

l e g a h a g k v m n , o g e r b A a d ei n s m i d a d v i d a d n y t a v e r t n i d i frrenrur. v i r k j u n t r n r i T t r n g s n a io g F j 6 r . s d ] : . e . a . s . S i g ' o l c l u v i r k j t r u , H r a t t r r e y . ja f o - q s vj . r k j t r n o g s t a e k k t r n B f r r f e 1 l s v i r k j l l A r . . Vei ta Hverf isf lj 5ts, Iirunndr og Djrip6r er. hin:; vegar. i vaf a f r.f L a g k v i t i t t r t . ! - s s i < i t : a l . n i r o i1 y r l fullvirkj

en Djorsi.

og 1\rlgnad

J-eggja S.trerzltt a,

ad bau

erLl byggdar- i\ er-'tl mj og 6 f ullkornin, reSiathugaiiir

grSfar

og gefa

FI6r el' bvi heldur

til

ailar . Eg vil

iardf

er.u svo

visbenclingrr

ve'rid

einungis

brcd'i vantar

og vatnanr.rlingar.

adeins

ekki

gog'n, sen

firetlanir

okl<ar.' p 5 . k v ; e r 1 a r . . ki o r . t ,

A.etlanirnar

llnr rrjd -hverjr:

ad kynna verk,

elLt .bvi mj69. neE:.i bi:t:r.it.

sem A ad far.a

ad vipna

h r - r g n r y n cii b u r d a r r i d n u m

VIRKJANIR T AI.IUII Adtrr e n l e n g r a

er

haldi0

6 ruogule i liirn a 6 a d v i l k j a b6 ad ba0

s i : L lt a n

hoftrrn unni0

i

irD' rrtl i

bessurl

(t

mogtrleilia

t i1

i

I I v r , . rj

f'arveg';i

n l.

:'f'e) j

rennslid

i

ad minnast bessum 6nr i

verkah.r'ing beirrar vetur'. unclanskildu,

Vj U hof urn bvi

beim sjalfurn

athugtrna[.,

â&#x201A;Źr' ti1.iD l6tid

ritilregsr

so]n vi u

L r m g 6 r j e v i r . I , :j u f r a r -

o l < l < t r r -c l e t t a

i

hlri,

i ; a n i e i r i l r S k a . ft i ,

stl,j6ts

IIver.f i sI I;j 6 t , l).'ir.-rpo i :.i irr.u,riri. r l i i - v . i . r ' l i a. j a l 1 t . r . e n n s l . i c ) b a r - .

A 1 i s 1 5 r ) ri ' \, t r l.:.jrln a t's t a 0 j. r' c r u Ift g^irUa ny t ni

r6tt

vid

A d l l r , . c r l ' i s ; r 1 . j 1 5 ti staili

er

c r r - l i r - rv a t r r s i t r s .

vat ni nrr er. vei tt' i

Tnn!.'nii.

i

I i v r l r . ' . ti . s . f ' 1 . . -ti i5 o l { r r r ; r -1,.ir

l ; t i c ] . ' r r f ' f r i i r r . h e i l c l r r r l . r r . ' It r r : [ '


LANDSVI

-4-

RKJ UN

Erfitt fullnfta

yrdi

vatnid,

ad virkj anir vatnid hvort

ad' tA negilega og sfdast

en ekki

i Hverf isf lj 6ti

e ranns6fn

taka fram,

sizt

yrdu

en stekkun beirra virkjana sem er yrdu byggdar, Eg' vil

st6rar

ed pessi

A virkjunarm6guleikum

midlanir

ad

mi gera r6a fyyir,

dfrari i

ti1

leid

trj5rsi

ti1

a6 nf ta

og T\lgnai

ummreri min eru ekki helclur einungis

sem

byggd

mat rnitt

a ads teedum.

Fyrj-rkonui"g "*-*'; 'lr-;si: 'i<r:l'ii.

veitunnar

yr6'i

i

hofuddr6ttun

eins og synt

s Kr . i L a y r . o i s r - i i ' i u u " n u i r k r . u n e c a n v : . o sveinstincl, b. e. a. s. nokkru ne6'an vid leitarmAnnakof a Skaf tdrtungumanna. Stf f 1ad yr6'i upp i 604 metra he6 og mundi 16nid teygja sig upp undir jokul, og upp med eystri hluta

Lakagiga

i

6 ad gizka i

2 til

.3 km fjarlaegd gigunum mynoi vatnid' ,f ara i m6ts vid rnnri vrdi 16nid i rr.f;.h,. + knr fjariesd f:'5,ft::.E50 til

60 km2 A sterd

frd

peim.

Eyrar,

Nest

â&#x201A;ŹD bar

.Ldniil -vi-rTi vatn 6 1andinu.

og bvi bridja stersta Fr6 stiflunni i Skaftd yrdi vatniS leitt um sktrrdi og jardg6ng yf ir i Hvartngil. Far yrdl gi1id stif lad' og bar rnundi myndast allst6rt

vatn.

Fadan yrd'u svo g6ng og skurdir undir Grenafjallgard yfir i Faxasuncl vid Tungnad, en pau er.u ofan vid aI1ar f yrirhugadar virk j anir i T\rngnad.. Hverfisfli6tj.

1'rdi veitt med bvi ad byggja stola stiflu v i d L a n g a s k e r o g ' a d r a m i n n i . r n i1 1 i F r e m r i - E y r a r o f l f n n r i - E y r a r , Fadan yl.di vatninu vertt rtm skurd, sem l3ggi nord'an vid InnriEi'r'ar og paSan |lver.t 6 nrilLi giga i Lakagigar.odinni yfir. i 15ni6 i

S k a f t 5 ."

A bessari leid yrdi kornid f yrir ctreltrstod ti1 aU lyfta vatuinu 10 til 20 metra fr6" Hver.fisflj5ti yfir i Skaf td.r15n, os spara ]:annig stif luhaed vii-Trlverf j sf 1jtit . EinnifT e1' hrigsanlegt a.d veita adeins nyrzttt kvislr'.rnHverfisfi;tlts yfir i Skai'ti med fyrirhLedsltrrn og skurdurn upp u1oi1 jokli.


LANDSVIRKJ

-5-

UN

Brunn6 og Djripd yrdi

veitt

med allst6rri

stiflu

i

Diripd en badan yrdi vatninu veitt med l6gum fyrirhledslunn og j skur6'i upp undir okli , sem s6f nudu vatninu saman og beindu bvi

vestur

innan vid

A b6ginn,

Sidan byrf ti

djripan skurd g"gnrl* haf ti6

Raudh6lana.

VATNSRENNSLI OG AURBURDUR A bessari toflu hef 69 reynt ad taka saman yfirlit hversu nikid vatn yrdi tekid fir 5.num.

yfir',

TAFLA I. a l " . l . s lr . s s t n r f r

Hllt,f

a

Vatnasvid vid veg

A

Difipd Brunn6 Hverfisflj skaft' Eins

vid

Hlutfallsleg sterd veitu

veitu

km2

km2

%

260

1?6 33

4S

Bz 360 1 72 5

6t

rrej til

40 :

24o 890

og h6rna kemur f ram, yrdi

tekin

6z 52 rfinilega helmingur

medalrennslis tekid

€r,

hli5mar Dad er

fallega, t i1

bergvatns6r pein

6nna midad vid rennsli6 vid veg. Vatnid sem er jokulvatn, en bergvatnid skilid eftir. Fetta

tirna,

€n md.tiOer b6 ekki alveg svona einfalt. darnis ekki hregt ad segj a, ad' 6rrrar verdi hreinar eftir

ad veitan

er gerd.

s e m n r i b l u r r a . r ' 1 5 n i d€ r ' f u 1 1 t ,

6fti6kvamilega

verda ad fara yfir

f. fl5dum,

nuncli f 166vatnid

yfirfollin

Ster0 mi6lunarl6nsins

i

aursins

u p F h r r c r d u i :i

sem koma A

6 stiflunum.

Skaftd er b6 Fad mikil, ad verulega myndi draga rir fl6dtoppum og aui< pess myncli mestur hluti jckulaursins setjast til i 16ninu' Adeins finasti hluii mundl haldast

vatrrinu og f ara yf ir

b5 mi reil:r:a nied, ad r,'atnio y*rdi jokullitad

i

fl<5dtr,n.

stif Lu.


- $--

L-ANrrsvlRl<Jttfi

slllllai's, oli' haltl:ts;t

hluta

i;af

alf

Stiiliir

- L c i t ' a - s ; t . v i 0 r i i ) h i i f : i s e i i i : : n i l :i, l; l

Eftir

hausti.

1rrl.1t :ilrrnr 6Lvr]1ur'.

j r; l" elil'..i r,ri.g,jiir'!.r-rgi;" f 1r3.1-

rr.CIbait

vii5,

b5 bfras t veriiur

S l j r af ' t d f y ' . 1I l , s i

f 1 c ' s t . t n r t 5 ; - ' t u u r r r y n c l j r nj . 0 - i u n i L r ' l - 6 n i 0 i

I

er.' ji.rllt

aci'l-6niii

antladlivcrl.. tlill i.al'vcg' 'Jlungrra6r.' c)g,'trj t-ri's5.r'.

sinn

yl'ili

En b5 va.t'nj

i

/rit :-;j il I r;ii,,-riir i , n t r r : ; i - ' .t!' g i ) i r ' ; i i i

nltiiicli vri.rrjij

s ij : i r r a r .

rcnir:r iil.

i i . n i r m e ; i a L t J l Lv ' : i t u i i ' r i t . l r vr i i r . ' k i n

h1r:ypr1 yfi.r

.l'vr.r.i

,iinriilrn rui

i

J'ar.ve.g

n i . O ' t r r i ' l r - r . v ( . : lyr r. . d ' i

yfirl-n11

mun miunj- r'luL'i

i iressu senrir;rncli or cirrrrig i'{,tt Fvf en idr.u'. aE jol<nlhlattpirr 1966, 1968 oit' 197O h*.i.Ou l;orrii) i

ad beucla e, peiur tirna,

senl litiei

var

o g e kk i. l<r:tni U J'r attt i itur

;yiikil]

hefur

6i, "6

Engu

;ned g6cum fir:'angri. hfrn val cli

()il

irti,irr,,

1 ) o t 1 1 - i rdi .:f ,r ' ; r m r i i r l u r .

r n ' : r Jn o k k u r r a er

6r'a rni l1ibi:l

ad losna

viO

rrret

f .rrvg-ginn . ti.lr.nunir.

i .

etlr frr

licryrlsilan stril'tim

nU bad vc.r'L\i rc yn t' , b5

6 . n rj ] <j n n i r o n i - , ' , , , . eins

i1c) skol a al l baf pegar

reyn t

inru-l-i,iitil'i

og' viD' siiaf i;ir"yr'0ti slf li:r r

einri

Dar senl 16n el'u titif yri) i

i

rr.

a d * oi d t r r - , r e i k n a 6 9 n r e i j ,

l : j t r r t , . s fn *

eklci

ry:

aii skola

ad rnjog'erfitt

b6 sfnt,

l , 5 n t t n t.

verUi

t t c l r . t mg e r d a r

ad ol1unr liki

r,;tiiti-v;is1b . ar.

i) . hry 11p1;

erLl st6r

sem l6nin

F a u h e f O * r - rb v i

16r:l-nu.

t i l L i i . c i L l " , c l . i i i i . . . t:

brierst vi.r) zrtr'reynt' Dar

i

liatid'synlegt

og t. d.

vi0' Brunnri

feer'1 gefst

og bnr

og Djfipi rnf, reilina

et' aiJ hr,f ei fi'tsko.l.trrr p;rnrri g,

senr nli ruts turn 5plcg-inclu;,'i \ , r i i

-l-^i\'.br\cr\-r<.!

: .1

-A-i -l-':.-. I lsrlJ ;

ard

f^.c,-.-.-. trLtlll.. LtJ.l

AunrE lTrrruNNARI sjvnrrulr f g hc I aul

i

irrirar

mestar

J'arr'.id rniir:i{Ltn'roriillrn um likulrrar c1'1i r

A Arrstustu

el' baO s ttlr't, crfitt

yrO-i

tD' r'eitei !reJ'ui' veriil iinrirn, â&#x201A;Źr

a [ i r t r t - ' . s ta l 1 u r l r L \ l i o r : r i r -v i i J

Si'.af1.4.r'r'i)i Iivelfisfl"iot,

i

eitrs

mikinn

i

i3't;r'ii. Li!<irr tiar

ci'rr

f i t . s i . . o 1 t i r - r5 t a u i t r l - t i i 1 ' - r i e i g ^ : t. i i i l r r r . rt ' ( : i l - r n s t i.

oil'Brttuu6. yrdtr einnig.,Irej.nirr

larlgtinrttm sanralr, en b6 nrd reikna flttnihj6. stifltrnr

p.i:i L ti .j tikul-

Skaf tS. erLr bael'1j tlar'Lt6nir) i l u . i . 'l n t . i n c l i s t : t j r r s l . t j I { } ; v i , o g '

1.'rri l-rclg,i:itrr:;i :lcD

Djf,pi

f yri.r'

n r e o *r r d r n e i r a

bessLini 6rri og' jafnfrarrit

aui' og rnogule-^t' er'.

rcynt

bclg'v11ns6.r

t'a t,rti .r,r'di hleypt a O 1 r - i , : ; n av i t i


LANDSVI

-7-

RKJ UN

i

ivltiguleiki

jokulaur

veita

en minni aur og beirra,

Landsvirkjunar

I v l e ds a m v i n n u m i I l i

vatninu.

s e r T rv i l d u

ad haldast,

6 tand retti

vatni

ad veita

yrdi

fiskirrektar

ad batna i Djripd, Brunn6 og Hverf isf l.j6ti.

heldur ti1

ti1

mbguleikar

attu

veitunnar

illed tilkomu

i hrattn,

ad fylla

A land t. d.. til

mretti F6 haf a ritskolun pannig ad skola rir 16num A beim t ima, sem baendur vildu tA aurugt vatn i 6"veitu. Atrrif in Eins og all1r

A vatnasved'i

Skaf t6"r yrdu allmiklu

vita

61n s6r nfi i

skiptir

sem nest

og Skaf t6 og mrln bvi hefur

tjA6,

m6r verid

Eldvatn

tveer kvislar, f ara um hvora.

helmingur

2d farvegur

f l6knari.

Eldvatnsins

grafist

Einnig nokkud

ad strekka. Illedbvi a6 stifla s6 bvi alltaf og be ijl1u heldur Eldvatnid, mundi sri kvisl, adra kvisllna, risxyrbi, veroa al:.Ka st6,:: og nri.. iliciguleikar til sem errlr ijrt

og sfi kvisl

yrdu g5d'ir, bar sem vatnid yrdi hreint og rennslid mun ef jafnara en nri. Obegindi af fl6dum mun{u minnka o9, Eldvatnid yrdi stif Ia6, - mundi ekki lengur vera haetta 5., ad raktar

gref ist

fri

f ylling

i

eystri hraunid

Hins vegar mundi sandbrtiarspordinum. hverf a, 6samt peirn uppgrredsludhrif um, sem

"ira0 trefSi

lrekir

I'Ifi koma nokkrir og Landbroti .

Ekki er gott

vatn staf ar af

lekavatni

s6 talid' komid.

ad verulegur S6rstaklega

raf stod og toluverd IIed tilkomu minnka bvi tai.vegi.

6in

og 6r undan hrauninu i lledal landi ad segj a, ad hve rniklu leyt i petta

rir Skaf ta., â&#x201A;Źtr b5 held 69 ad alnennt vatnsins i pessum iekjum s6 pa6an hluti

A petta

vid

um Ttrnguleek,en bar el- nti

f iskiraekt.

veitunnar

md briast

vid,

jafnari

og h61di

sig

yrdi

Ef eskilegt

kostnad

vatnsmagnsins

rir 6nni

A hraunid

4d lekavatn bvi

|:ae'uti ad ziuka vainiU i i S k a f t 6 , v a e rj . a u d v e l t

og 16ta

bad siga

bar

nidur.

betur

i

mtttldi afmorkudunt

bessum iakjurn A r,'attli ad veita


- l]-

Ln NOSiVI r:i:..f l..lIi

Itl6r' vi.riii.st attl<jzt 6' vatnasvidi vissar

Skaf tir

r'6Usterfattir crtl

hfin skapadi slikar ertr

moguleikar

Fvi

i

clag.

Dad mi lrtti

f iskir.:pktar.

mt t.tr 1il geta

rne0 til-holnu veitunuar.,

get'Uar.'t.i1

mesta nroguleika

adgerrd-i1. breyta

ti1

a0 lita

it.p.k.

ef

5 . n a l . c t p l i . r| : . r ' s e l n

1;i 1 f isl<ir'rcli Lar.

l l - i . p s v e s - . - r - r 'r r u ^ c i r i

veic)is.aeDurn rnj oS rnik-iU f r.'i. l-rvi $ca* patr bfrast viil, &d veidi m u n c l i n r i n n j < e ru i ) a h v e t . J . : - r

i rejum, b5 hfin yxi annars h . j 6 s i t t m L l nb stadar . Eg rrrlndi hvi vil j a gel'a bad ad ti116gu miuni, a d l a t r c l e i g e n c l u r l i a s n t i s 6 r r . .. s a m a n u r n r':ektun vatnasvaedisins

og skiptingu

ar6s

af

bvi,

ef

tiI

veitunn*r,

kann i . Eitt aurburdtlt'

atridi

et' bab enn,

ntintrkar

i

sem verdtrr

ad nefna.

Xregar

besstrm 5.m rni bfrast

vii), nli h,er. gra.f i p e i m sig 6 sttiiltrnr, bar sern |xer enr nfr ad hlaoa unclir sirr -Ulnnig llla bttast v10, itd minnkun aurburdarirrs g'eti hitf t iihr.if 6 stronclina. pannig ai) hfrn byggist ekki cins lr.att 1pp og .f1 . nidttr

Bygs^irlg vei ttntllar y l D ' r - rl a g d i r

e b)'ggillgarsta0.

mttndu tengj ast

veigillLlrn vi0

sty t.z,ta lei o til yr'di

opllast

a t ) g - 6 i j i r . r , , e g ir

nrcU, ad pessir.

vegir.

TungnzrS. vid

slci])ad leid

pcss ,

Eg' r'eikna

Sig'o1ctn, L)li i:1U vr.iJi - I l e l ' k , - i a . . ,l f, : + . ; i a J - , o r . l _ d ! : s l :ji::.

Iteyl<.'iavjkrrr. . ,,Ln i

611r'r byggitl[f alef ni

nrtttrdi iattrfrltntt

lcref j as t

mnndi

inrr

upp . i

It{e0 ti lkonrir vei tu.ilA.r.

a:fr'6ttinu

l ' r o t . U a nv i 0

' .

LOKAORD Eg'hef

reyut

erOIfna

ad vei ta.n geti

haf t .

ad' hevr:a ykkar

skoiinnLr

IreLta

h6r' tiler

iill

pau d.hri:l , scrn ie.L1* mi

J . 1 5 l i i i ) n r 6 . l o g v a : r ' i r n , ij j g g o t t

d J:.9inr, en biU l.rekliit)' sta.Uh:etti al.1r..a j 5 r,ri -1Ii rn6..lt r-'l<l< r. , &d vci trr.['r.a.inkvt-,rllcli

manlla bezL . TrltU f el j e ns og,' bessal', s e l l i l r i l r i r r i L i i i r . l i ; t u n l h t : f 1 y 1 i r t ga f n r e d ; . r - l . r , r . r r r r: si . li r p l a o g b r ' 6 d u r p a l r t - i - u n a J . a u . r ' l l r - r nrrn r . r n c l thr n - [ a n r j o g ' v o r . u l e i - i ' r l r y i I . S6rsLal<1cga viril.-is'l rn5r' ihr'.i J'in Hitrs

veS',al e.r' hnt'i tl'tr

,iiirr ,

af

rekst'r'i

j lir,{irir.. i r ,v : r . t r l a r j v l r : i l i S

e t . i ) v r _ r _t ie. r r r y r . U i

ti 1 olkr.r Lriirnlci Ds1r,rheldur.. lilca IIelzttt

l .l o l i i r r

f t.l.i l

I r i l . q l , l v l l , r ru: l < l i i : t i i r : i r r r ;

bieirclui..

6 ' p c i l i t r d i n a f v c i t u n n j . c r u ! r . l ' . r , s e r l l E 1 ; r i : t rs.1r . a l a 0 v e j ' l - t t n r r r n l l v i r , l <aj, s 6 r ' s t r r l < 1 e ; 4 a a t r r f r t s l i o l t r n .


I.Al.it)BV

'- 1i

{ f:: l(-J r' tJ

â&#x201A;Ź]-'tt pr-'i l',

I(ost;i.r'l'rii' b*tila

oFI sliilyrUi

tjl

r ' r i c . s i a . J -a n i r

vissal'

i .j i i i i t i r r t i i r t r . l r r i i r j ' : r - . l i l i l i , t : : i ; 1 i 1 1 r j r 1 1 ! , . r . r r .

li)

f j s l i . i ' i : , , l i i . L , ' r ' l i - : t l . . rf .i i ] l . : ; ' t ' i . l r l t , ; r . i r r . . 1 . . r r l

r)].'Ll ;:.+rtilii. .

S i b ' a s t , e r I e k l <j - s i z - : ' t o p t l n i ' ti1

ao kotttii vatus::6ttiltcir.rnr

bvi

ekki

fl'5.1ei af

ardinn

tt,

ve j.0 i

v t - - :t-ti: i r . r l l . i i r y i l r l . L n r r r t i l . . iii. i -1. 1 ' , ,

] r . . : : ; t i r . r r ' [iru

hluta

selja

af

[ i i - - : . r . i ' i r r r r , .t;

aD' liregt sc3 ineii b..l:-1-jr-ilrl lrrlgei'iTi111iiii:. irLii:.ir

nteil b,ti

a d s c J -j a . j o k u l v a

tnei)'iiO'r'uin ot'6um 6r'nar.'ga:t.ri ori'iii)

eila

i. v+r'ii.

vatnintr

t 1 i ' | r , : : i r : : : i r ! rl i n ; i^

tnio

veliirnlntali

r n . : i t l ii r v i

a.i;

frr preirn.

Ui\IF-it.BUR 4,.-, rur..i'rd

m5.tiO. J6n

Til

gmti

ri.r

uppblistttr',.

f a1la

tiirirj:::tl lrr.

_itill

6 1 1 i i j r 5 n G u U j i > r r s : . ; o nr

S i g f f i s V i g l : t i * * s c ) r ) , l , l j . t l a r t J c l c l s s o l l o g l r , l i r r .A r . . * : r 1 , q s o n . i

pegar

beedi Llulsancli orpin

henni

Spi.l,ilItttS L riii iit a r.

J6n IIeig:lson,

heirnanlelllt 6spairt

f ylgt

pad vid fir

rn6.1s t6ku

Gislasou, L6tu

t r'atrii>ugt'cr-irr

1.j5s 6tta rennslid

n . D ' v r - r jt t r r : i i i

sinn, i

6 . n u r nm j . n r t k a Lj' i "

ht'irurr, senr Slca'f.ti esa

nfr unr og' s t6r

l-andsvirro*i i

Lanclbr.'oti

Af ti

kvisl:.rr oS l,,icUa1landi

en ],rar koma mar;'';iI' lrckil trnd;in iir';-rtrninu. Iresssir' lrclij.r'halcla . j a r d v a t u s b o r D j . n u u p p u n d . i l y i ' i i ' b c r D . l , o g l < o m a i p a n r r . i g f v c ,g. ' fyrir uppbl6.stttr. l , n L r ' u: p p b l 6 . s t u r Ilentu g',,..:ia byr'.jat)i strax peg.;ar Vegilt,,er.'di n s t i f l.ar)j. Jir.r,;nkrris Iat.rr!.rr. . A t r k u p p b l d . s ' l . u r s h a * t L u r r i i . . s j i : ; f f il , r - L 1 i r h e j l l l i - l n l c : r - l rn; c f n c l r r kornu ef tir:'l ararrcli

i r b e n c i i n l . l . n . r (. ) l t I y r i r . s i t r l n i i r -

f r . f i ; si r r . sL 6 l i r . r r r r

f tr n clarrnlirlrlurnt , J5n vatni.

IIelgas;oll

s p r . r r ' a l i r r n r 1 i l . u a 1 e g a h c i r n j . - - l - c .Ii i . l

iri): r'uj ta

s p r r r . L ' i i h a n r r . t r v o r . t t r . y g S i t y r . D i . . c J t .j . _ L J ' r a n i k v ; e i r i d a k a e r n i, a d n r e g j a n , r - e q i i . , r a t n i y r . i l i h l e y p t i H'cglr Li -l a0 koma i veg f y'i. h r o t t u J . e g e . a r fl e i t J l * g a r ' . Eirrnig

GrrUj6n Gur)j5nssoit tiil'.'l i 5:esl.;i.lcgt, nj-1ii

af r'6t ta

vintru

vi0'

llor'$rrn og siirirlan SkaJ'Lir'.

fjirrgzczlu.

jokulhlar.rpin,

ail sa::rS-arlilur L1i.:lrrCist ei) Fa0

C i r r L ) j 6 r rt a r l c l i z e s l i i l e g t

â&#x201A;Źrr. venju1eg,1 r.enr:sli

sknpir.ili

auii.',lra

zril iosr:zt vi')

trrcttj- ek}:i

rninnkir.


'"IO-

J6n

Gi.slason benti

6 - { I 6 l n i s r i : r ; c r r r v e ' - 1 .I a l l r : a ti:l virrl.ilrna. r,a'r.i nri.l._iil vatn$nlafrn . hitl.i ieill r-:!. i.iit r.,tt-i:..ii:,-:r.iIVll.tl:,,;ir rnr:[i g 6durn rni 6lrln t rrtijgtrl.ei l<urr,. Ii;rur't)i. irltnn , h'ror''L riler l;,in i i. , hc i'i,in veri d gerdar u i l l v i r . I <j u n . Dar

|lt.t.

Si g ffrs

yi g*ffiss crrf l-rc,ri. ti

f, u p p ) : 1 1 " { . s t u r s h m t t t r , e L l , l Lt r r n ri . t l r k l r D . i i eystri 6 . u i . r n , . H i r . n n s p L l l . U i s . l - f.yri l r.rrn ]liio , h v iro 6.:r_, t l:i cI vlor.i a i) 15nin yrdu lengi a0' fyIl.asi. aj. aui'. Einar

ocltlssoll 1ag0i. .{.trerzltr 5,, ad vir.h,ja0' yr0i i 16i.adinu s j 6 1 f u ' e n v A L n i d e l c l c i 1 r -j' t t i b t r r t u . i a o ' r . a lanclslrlu-ta . ilcnl.i. hann A bn tekj ttrrttigttleika, serlr sanf ftf ir. v a 3 r ' L lv i r k j u * 5aci)i f .yr.i.r einstaklinga og,'sf.sluf 51nrgiii. j I I n n n 1 a g , d i - l i et z r r . r i , { r L r i j l l itrngripi'ni.t'tiir.ttrtlrVi:eJ:ttvnr.Ittll].i)\/e}.i)'...,..l"..J1r-r-.;,'"|].|. r r r e Um i k i i l

j

ai)gdt.

I r l 6 r A r . s m l s s o n 1 f s t i l r v i h v e . a . r r s 6 l < .i ' v e r u s k a n m t 5 " v e g l < o r n n a r . ,jha Orl<us1.o f nnn . Gunllar

Sigtrrd'ssotr vard

f yrir

e staf tir.veittr

sviirrrnr.

T'alcli haln, ad me6 a t r t i v A L t ' a d l . . c : : u i . i v e , q , ,f 1 r . r , i : . r r . : : l r l : i : t : : : . og halda iarOvatnsbor'di i peirri tr:ed, senl llenn 6skud'*. 'ed slikum a d g e r d u m m t i n c l u l e e l c i r , s e m l < o r n at r n c l a n hr.auninu ekl<i pverra. B e n t i h a u n a , i t d a - t r O ' v e r l .vt i e r j . a D veitn Sktttd rit d hr.auni* og p a r l n i B I t V e r ' . 1 l Lr n stj6rna r ikri vrttn flei'i nj.i)trl i {i}.q1.va1.n. Nu e* b a d h i n s v e [ i - a r h i a c l ut ] - u l I f ' i u i n n f i t L f i l t r r r r ] a r . ]:. e . ir. s . Fvi Sverr.su of t S k a f t A f l e e U i l , y l . . i r . t . x r k l < ; ts i r r r r . Ilann benti 6. SkeiDaveitu senr hliusteedtr, (iI) :i hvi sva-:t)i v:r.r' rr],llbl.irsLLrr. byr..jat)rrr. 6 [yr.r.i. helrniugi : r l c l a r . j .n n f l l , . uppgrsedslu

og i'vei tum verj.

Gtrnna1' kv:riJ ski'latrs

r i t < ' ; i : e i : ;i i r i a . L p a l i 5 g u r n g m , e r U , , v r i 1 : u i j I I l ' â&#x201A;Ź ' t l t l l r t s c t r t r . d , f . ' c ' , t ' l li i ; r . [ : t r l . l r r r . i d',. Ail'ur eIr vei.1.lr cr. ge'd b y r f t i v m l l L a t r l ' e s l a l r g a h c i . r r r i l c l. i ' ; i . b y ' ' , f t u a i l l c o n r a r - : i1 l i u r r l r i hlutaUeiganclj' r , ' ;{t t t } ' { t ' (li I i t ' i c l t r r ,rr. i ' r i ' re. i g p a r . t , r r i i n , Fci'i.a i j . o l { . . L r r i t . t r n er f t i r . mati ' Auk pess prIJ' r'ii)hell'{1).ey tlj . I i f i . r ) i : e r . r . a J . r : vr Ju r n i r c l r . l . r i .g c l ; r tlt tyrr ctl bfiii) cl' ni) nLl:'i'trjsn t'y:'i r . ' h , - i 1 1 ' a i )::{r: . r , : l r : r l i l ' r : , r (n)rl l: . r ; c f i i J . . r ll t i i<ost i :'rii 1:oi'itt rirct'i a t h r t L l n , s : i , : : ! !.l rL' [, " !o l . , ; ] . i i t ; r . c i , 5 i r i , . ; Jl l-nr i ) i . l r r r l tr . : . j r n r . i * l l..jlr1.i:: t l m b : n r ' . ' l ' r ' y f l f j i r r ; . i t rI . y - r . i r . ; i . U y r . i j i r , ; 1[ r r s r . r . : p r r : . , ; 1 . . i lrv[, lrr,tl:i(), c.[. lr;pgi_., vnot'i 5. uppbli'-'s Lri' , s a g o i G t r t r l l i r . l ' n i ) c l i l < . i - v l . . l ' . i . i r . s . i r r r r r r : r 1 c - l . il r i ) g u t ' : r . srik a t'ioi s L \ l ' l lv o . u t r u t r l ' c l i s L r . r r 'v c j . ' t L l r l r r a r . by'J t.:i. ,o* .r.:.1)., lrl.$ar. sarnid vrcri uril veLr.rsr.6t.Lirrcl.i.n. skul-u


-11-

rt !< J I.' I{

LAN Ds\'I

af r6tta benti Gunnar 5., ad h:egt veri Um samgang nrilli i li6lmsi og virkj aiiir a0 girda, ef porf i<ref di . Um virkjun i

s a g d i h a n u a 0 b a 6 ' v a e r i u t a n v i 6 b a d v e r i < e .nf , L, s e m verid falid ad athuga. Sagdi hann, &d Orkusfofnun

h6radi,

s6r hefdi

setti ad sj6 tiin slikar

og nrundi hanrr pers5nulega

athusanir,

vintra a0 peirn, €f Orkustofnun 6skaili pess.

gjarnan vilja

Um bad, hve 16nin verlr legni Gunnar, ad' anrnalingar

og bvi erfitt ad XIed vid'niidun vid' adrar' 6r, senr retla

vatuadi

spttrniugu. svara beirri nri ad s6u h1i6'stiedar, hefdi r ' f i n r m e t r . a ra f a u r s a f n a O i s t mjcjg st6rt,

bridja

vari

i

6pt1ad ad um 2.OOO.OOO

verid f yrir

16ninu.

S.r1ega i

L6nid

verj-

og vieri i rlc,vqljsrfnri .

truki

35C 6t: ad f ylla irar sen

allar

og D.jfipi

Hverfisflj6ti

f ylltust

SkaftS,

f ' , , ' r . ' i L7' O D . O O O . , n O Ot - r i r r r n fer o

aO'eins rigizkun,

L6nin

i

s;trei'sta st.oduvatn 6" landintr,

f ' r r m 6 = t , l r : . ' ' ' ,c ' e r t . r d d Samkvrrnt bessu

af aur upplfsti

ad fyllast

af

16nid

aul'.

Dessi

vantadi

raltns5knir

tala

.

og Brunn6. vi€r'u nrlnr minni

og

5t skemniri tirta.

Fnndarmijnnum b5tti mikill

aut' bierist Agfstsson

Ing6lfur kva=ndir vid ad g6dur

timi

m6lsins. e stiidu

g-rfist

TaIcli

fram t6k

SkaftS,rveitu

adkallandi. haf a f ulIt

6 dofinni

hann bersfniiegt,

samr6d

og b6tttoku

siU'an til

i

var

sidan

l e g u r n : : n r a e d u mh a l c l i d

slit

naf ni

frampannig

6 nestunni,

61i

byggd v&r'u 6ridandi

iiD Landsvirkjun

mijntrum g56a fundals6kn

Funoi

i

vi'J heimarnerln um petta

kaf f idrykkjr.r

i i , i ,r.i .

atriUi

ad nuelingar og nthuganir

nidur

Hann endurtok,

},,rit

m61s og sagdi

til

ad i'antlsaka Elaung€filega

grunnvatnsboriJsins

miklu

jdkulhlaupunum.

i

sidan

ekki

ti1

og f annst

L i . s k i i r t u r r u t r{t- i r , . . 1 . . l . i i . L t :

L - f: l . - ' . g . . r " . J i - { t r r i U f - v i l t i g A hversu

6tr'filegt,

betta,

i

vildi

rn61.

og

u n r fr a m a l l t

Fakkadi

umrredum, og baud

irartn ijl-1um

Landsvirkjunar.

j-il, gengid

d . fr a r n t r n d i r

til

h5telsins

kaf f ibordun

og 6f orrn-

f ranr til

kl . 13.:15

Fundur 1971 um Skaftárveitu  

Árið 1971 sóttist Landsvirkjun eftir því að gera áveituskurð þvert á Lakagígaröðina til að veita Hverfistfljóti úr austri yfir í Skaftá, ger...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you