Page 1

ALLTID AKTIV T INGEN BRAND INGA AVBROT T INGA SKADOR

Brands채kring med

Inert luft

POSITIV:

w w w.hyp ox i c. no


ALLTID AKTIV T INGEN BRAND INGA AVBROT T INGA SKADOR

Brandsäkring med

Inert luft ABSOLUT BRANDSÄKERHET Inert luft ger total säkerhet mot brand genom att syrekoncentrationen ­konstant håller ­­ ca 15% i de rum som skyddas. Detta gör att vanliga material hindras från antändning! Brandsäkring med inert luft är inte en traditionell släckmetod, utan en effektiv förebyggande metod som eleminerar all risk för brandförlopp. Inert luft är lösningen där man INTE kan acceptera att brand utbryter.

INSTALLATION OCH FUNKTION En inertluftanläggning består av en eller flera generatorer med tillhörande styr­ system. I generatorn filtreras visst syre bort och luft med reducerad syrekoncen­ tration tillförs rummen som ska säkras, via rörgenomföringar. En inertluft­ anläggning kan skydda flera rum, och zonerna regleras med hjälp av sensorer som övervakar syrekoncentrationen och styr tillförseln till varje zon. En inertluftanläggning är ofta mindre platskrävande än andra traditionella släcksystem som kräver stora ytor för alla flaskor mm.

SÄKER ÅTKOMST FÖR PERSONAL Inert luft har inga tillsatta gaser eller andra tillsatsämnen - det är normal luft med reducerad syrekoncentration. Syremängden motsvarar den som finns på ca 2500 – 2700 meters höjd, ombord i ett flygplan eller i ett höghöjdshus för träning. Vid syrekoncentration runt 15% är det fullt möjligt för personal att uppehålla sig i och arbeta i rummen stora delar av dagen. Rutiner och åtgärder mht HMS för personal som ska arbeta i rum skyddat med Inert luft är reglerat och definierat i internationell produktstandard.


Vid brandsäkring med Inert luft förhindras alla möjligheter för brandtillfällen, och det blir inga skador till följd av släckning eller skador/kostnader till följd av oönskade felutlösningar. CENTRALA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN • Arkiv och Magasin • Datacentrum och serverrum • UPS-rum, elcentral • Kritisk infrastruktur • Trafoceller och kraftstationer • Bergrum • Lager Inert luft kan också användas i frys­ lager, lager/rum med stor takhöjd och rum med stora volymer där andra ­traditionella släcksystem är olämpliga av olika skäl.

VARFÖR VÄLJER MAN ATT BRANDSÄKRA MED INERT LUFT – i datacentrum/Serverrum och rum med kritisk infrastruktur? • Därför att ett brandtillfälle helt enkelt inte kan accepteras på grund av krav på driftsstabilitet och driftstid • Därför att ett brandtillfälle kan sätta verksamhetsviktiga system ur drift • För att ta bort all risk för skada på utrustning till följd av släckning eller oönskade felutlösningar • Därför att brandsäkerheten tillvaratas i serverrum även vid strömbortfall och andra extra ordinära händelser • Därför att man vid varmgång i kablar (tidig rökdetektion) kan gå in och identifiera och rätta till fel innan det får göra större skada på systemen.

– • • •

i arkiv och magasin Därför att ett brandtillfälle kan medföra att oersättliga föremål och historiskt material går förlorat Därför att traditionella släckmedel även kan göra stor skada på föremål, material och dokument som lagras Därför att lagring i klimat med reducerad syrekoncentration bromsar oxidering och nedbrytning av material, samt ser till att lagringsförhållandena blir bättre vid förvaring över lång tid.


POSITIV:

UTVALDA REFERANSER Norsk Teknisk Museum: Arkiv/Magasin UiB – Bergen Museum: Arkiv/Magasin UiO – Kulturhistorisk Museum: Arkiv/Magasin Digiplex Fet: Datacentrum Green Mountain Data Centre: Datacentrum Østfoldsykehuset: Datarum/Tekniska rum Nordlandssykehuset Bodø: Datarum/Tekniska rum Nordlandssykehuset Stokmarknes: Datarum/Tekniska rum St. Olavs Hospital: Datarum/Tekniska rum Kirkenes Sjukhus: Datarum/Tekniska rum EAB Kallerud: Datarum Levanger kommune: DatarumC:90 M:30 Y:0 K:0 Forsmark Kärnkraftverk: Specialrum

logotype med vit text

NEGATIV:

logotype med vit text

KONTAKT Hypoxic Technologies AS Neptunvegen 6, 7652 Verdal post@hypoxic.no +47 48 32 30 00

w w w.hyp oxic.no logotype med svart text

PMS: 7461 C KONTAKT SVERIGE EOV Sverige AB Hyvelvägen 3 44432 Stenungsund NEGATIV LOGO: C:56 M:17 Y:0 erik@eldochvatten.se K:0 +46 708 22 40 40

logotype utan text

WOW Reklame as • Trykk: Designtrykk as

Hypoxic Technologies har vunnit det prestige­ fulla kontraktet med att brandsäkra magasinen i det nya Nationalmuseet som Statsbygg bygger på Vestbanetomta i Oslo. Det är totalt 13 magasin med en samlad volum på ca 37.000 m3 som ska skyddas med Inert luft. Det nya Nationalmuseet ska vara klart sommeren 2019.

Foto: MIR (illustr)/ Statsbygg

SKA SÄKRA NORGES NATIONALSK AT TER MED INERT LUFT

Broschyr hypoxic  

Aktivt brandskydd med syrereducerad luft

Broschyr hypoxic  

Aktivt brandskydd med syrereducerad luft

Advertisement