Page 12

12

TENDÈNCIES

Dilluns, 21 de gener de 2013

el Diari del Vallès

n MEDI AMBIENT

Alzines, roures i plàtans Aquests són els arbres més rellevants del Vallès Occidental, segons un estudi elaborat per un veí de Sant Cugat entre el gener del 2011 i el mes passat redacció es, estaria bé, segons Pedrero, que les adVallès Occidental ministracions informessin d’aquests arbres en els seus webs o col·loquessin plaques al El santcugatenc Andrés Pedrero va fer un peu dels arbres. “Podrien, fins i tot, col·locens dels arbres més importants del Va- car-hi plaques amb poemes”, apunta Pellès Occidental entre el gener del 2011 i el drero, que afegeix: “També seria convenient mes de desembre de l’any passat. Segons instal·lar un sistema de limitació o tanques aquest estudi, hi ha un gran nombre d’ar- a peu d’arbre, així com fer-ne una monitoritbres rellevants en l’àmbit comarcal. El nom- zació periòdica”. Amb aquest inventari, Pedrero espera bre d’arbres amb potencial comarcal és al voltant dels 30 exemplars. No obstant això, contribuir a valorar, protegir i convertir els assegura Pedrero, l’inventari que ha fet no arbres en patrimoni i cultura, tal com sucés un projecte tancat, sinó que admet apor- ceeix als països del nord d’Europa. “Un patrimoni natural que és i serà l’herència tantacions. Pel que fa a la distribució dels arbres a la gible i intangible de tots els ciutadans; un comarca, és desigual, Sant Cugat hi figura projecte no del tenir sinó del ser”. L’estudi es complementa amb una fotoen primera posició, seguida de Terrassa. Els municipis que són al final de la llista, sense grafia de cada arbre, la circumferència del cap arbre d’interès per a l’estudi, són Ba- tronc i alguna especificació sobre l’arbre. dia del Vallès, Barberà del Vallès, Polinyà i L’informe es va iniciar a Sant Cugat del Vallés, on es van censar 451 arbres o grups Ripollet. Un dels punts que es tracten en l’estudi d’arbres, més del 85% dels quals eren de són les ordenances. Segons Pedrero, seria fulla ampla, incloent-hi només els arbres de desitjable que les administracions locals més valor. El cens està format per més d’un tinguessin les seves pròpies ordenances 70% de roures i alzines, espècies d’alt valor municipals en matèria d’arbres. D’aquesta biològic i paisatgístic, amb una circumferènmanera disposarien d’una base legal sòlida cia de tronc de més de 166 cm. sobre la qual protegir els exemplars locals. En altres països, fer malbé un arbre està L’estudi ha arribat a les administracions penat amb sancions que poden arribar als Després de parlar sobre l’estudi amb la Ge50.000 euros, com és el cas d’Alemanya. A neralitat, Pedrero va començar a analitzar Alzira, València, danyar, trencar o “matar” la resta de municipis de la comarca. Durant un arbre catalogat pot ser sancionat amb l’estudi, va contactar amb nombrosos ajunfins a 500.000 euros. taments, va compartir la informació amb Respecte a la difusió d’aquestes espèci- ells i va animar els consistoris a protegir de

cedida

cedida

Roure Gros del Golf, a Sant Cugat del Vallès

manera legal tants arbres com fos possible. Seguint la petició de Pedrero, l’EMD de Valldoreix va aprovar en el Ple del juliol de l’any passat la nova ordenança de protecció dels arbres locals. L’entitat protegeix de manera genèrica tots els arbres, i, molt especialment, el gènere Quercus (alzines, sureres i roures) i el Cedrus, així com les espècies Pinus pinea i Cupressus sempervirens. A partir d’ara, l’EMD catalogarà un a un, ba-

sant-se en el cens, els arbres d’interès local. Les espècies que predominen a la comarca són les alzines (Q. ilex) i els roures (Q. pubescens i Q. cerrioides) i, en menys nombre, els pollancres (P. nigra), plàtans (Platanus x hybrida o Platanus x acerifolia) i lledoners (C. australis). Excepcionalment, hi apareixen algunes espècies més, com el pi pinyoner (P. pinea) o el pi blanc (P. halepensis). n

cedida

L’alzina de Can Poal, a Terrassa. A la dreta, el Plàtan del Castell de Mogoda. Tots dos, junt amb el Roure Gros del Golf tenen potencial per ser denominats Arbre Monumental de Catalunya

Nº14 | 21gener2013  

Edició nº 14 de El Diari del Vallès. Al carrer amb més de 15.00 exemplars gratuïts a tot el Vallès Occidental.

Nº14 | 21gener2013  

Edició nº 14 de El Diari del Vallès. Al carrer amb més de 15.00 exemplars gratuïts a tot el Vallès Occidental.