Page 1

Bouwgereedschappen en Machines Gespecialiseerd in het verwerken van lijmmortels

Handleiding ELBO Lijmmortelpistool LP19

Uitgave 11-2001


ELBO Lijmmortelpistool LP19

Woord vooraf U heeft gekozen voor de vernieuwde ELBO Lijmmortelpistool LP19. Wij danken u voor uw vertrouwen in ELBO Bouwgereedschappen en Machines. De LP19 is een uniek lijmmortelpistool dat speciaal is ontwikkeld voor het mechanisch opbrengen van lijmmortels op gevelstenen. Deze ontwikkeling is voortgevloeid uit de lange ervaring die ELBO heeft met het mengen, doseren en verdelen van lijmmortels. De LP19 is eigentijds vormgegeven en heeft een groot bedieningsgemak. In samenwerking met TNO Human Factors is de LP19 tevens voorzien van een ergonomisch verantwoord ontwerp om de arm van de lijmer zoveel mogelijk te ontlasten. Wanneer u het lijmmortelpistool gebruikt zoals in deze handleiding wordt beschreven, zult u er vele jaren zorgeloos mee kunnen werken. waarschuwing

Lees deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel aandachtig door voordat u de machine in gebruik neemt. Zo voorkomt u een verkeerd of onveilig gebruik van de machine. De tekstblokken die met waarschuwing worden aangegeven, wijzen op mogelijk ongeval- en/of letselgevaar indien men niet op de juiste manier handelt, zoals aangegeven in het betreffende tekstblok, of in de daarmee samenhangende tekstblokken. Laat het duidelijk zijn dat hoewel enig onderscheid is betracht in de mate van ernst van een tekstpassage door middel van bovenvermelde markering, dit onverlet laat het feit dat het hele document van groot belang is voor alle werkzaamheden met betrekking tot het lijmmortelpistool. Neem contact op met de fabrikant of uw leverancier bij vragen. Bewaar dit boekwerk zorgvuldig en laat nieuwe gebruikers van de machine er v贸贸r gebruik kennis van nemen. Instrueer hen zodanig dat zij er veilig gebruik van kunnen maken. Deze documentatie is exclusief bestemd voor het lijmmortelpistool LP19 van ELBO. Kilder, november 2001. Wijzigingen voorbehouden.

3


Handleiding / bedieningsvoorschriften

4


ELBO Lijmmortelpistool LP19

Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3

Inleiding Gebruiksdoel Doelgroep Gebruiksomstandigheden

6 6 6 6

2 2.1 2.2 2.3 2.4

Technische gegevens Lijmmortelpistoolonderdelen Elektronische regeling Technische specificaties Type- en instructieplaatje

7 8 8 8 9

3 3.1 3.2

Veiligheid Veiligheidsvoorschriften Algemene veiligheidsadviezen

9 9 10

4

Transport en opslag

10

5 5.1 5.2

Bediening Na ontvangst Aanwijzingen voor het gebruik

11 11 12

6

Ingebruikname

13

7

Storingen

14

8

Garantiebepalingen

17

9

Los verkrijgbare onderdelen

20

10

Service

20

5


Handleiding / bedieningsvoorschriften

1. Inleiding 1.1 Gebruiksdoel Het Lijmmortelpistool LP19 wordt gebruikt in combinatie met de Lijmmortelpomp MP40e. Door het pistool is de pomp in 3 snelheden te regelen. De stoffen die proefondervindelijk geschikt zijn gebleken om met het lijmmortelpistool op te brengen, zijn:

- lijmmortels voor kalkzandsteen, cellenbeton, betonsteen en baksteen - diverse tegellijmen - diverse egalinies - reparatiemortels - ondersabelingsmortels waarschuwing

Neem, voordat u met de laatste vier OF andere, niet vermelde productcategorieën gaat werken, contact op met ELBO voor meer informatie. 1.2 Doelgroep Het lijmmortelpistool is ontwikkeld voor de professionele verwerker van genoemde producten. Anderen wordt ontraden gebruik te maken van deze machine. Het lijmmortelpistool is voorzien van de CE-markering. Dat betekent dat u beschikt over een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte, maar bovenal veilige apparaat. De veiligheid in het gebruik wordt uiteindelijk bepaald door de gebruiker en diens omgang met het lijmmortelpistool. Wanneer men de adviezen uit deze handleiding niet opvolgt of niet wil opvolgen, wordt het door de fabrikant (ELBO) ontraden het lijmmortelpistool te gebruiken. 1.3 Gebruiksomstandigheden Het lijmmortelpistool kan zowel buiten als binnen worden gebruikt onder ‘normale’ weersomstandigheden. Gebruik de menger nooit bij extreem hoge of lage temperaturen, neerslag of blikseminslaggevaar. De werkplek moet goed verlicht zijn. Onbevoegde personen (waaronder handelingsonbekwamen en -onbevoegden) mogen geen gebruik maken van het lijmmortelpistool. Voorts dient de bediener over een goede fysieke en mentale conditie te beschikken en gewetensvol zijn of haar werk te verrichten.

6


ELBO Lijmmortelpistool LP19

2. Technische gegevens 2.1 Lijmmortelpistoolonderdelen 4

2

5

3

1

8 9

7

6

10 15

14

11 13

12

1. Materiaalslang 2. Frame 3. Type- en instructieplaatje 4. Afsluitveer 5. Klemveer mondstuk 6. Geleideveer 7. Lijmverdeelstuk 8. Vergrendelpal snelkoppeling

9. Bedieningsknop 10. Beschermbeugel 11. Afsluiterhandel 12. Handgreep 13. Stuurstroomaansluiting 14. Stuurstroomkabel 15. Onderarmsteun

7


Handleiding / bedieningsvoorschriften

16

16. Klemveer snelkoppeling 2.2 Elektronische regeling Met het Lijmmortelpistool LP19 is de MP40e mortelpomp aan te sturen. De stuurstroomkabel, welke meeloopt met de materiaalslang, dient daarbij te worden aangesloten op zowel de mortelpomp als het lijmmortelpistool. Met de bedieningsknop is dan het toerental en daarmee de toevoersnelheid van lijmmortel in drie standen te regelen. 2.3 Technische specificaties Frame lijmmortelpistool RVS 304, 2 mm Onderdelen lijmmortelpistool RVS 304, 2 mm Achterzijde handgreep Nylon Onderarmsteun Nylon Bedieningsknop Nylon Gewicht 1700 gram Lengte excl. lijmverdeeelstuk 425 mm Lengte incl. lijmverdeelstuk 625 mm Contactmateriaal inbouw, volgens CEE-norm

8


ELBO Lijmmortelpistool LP19

2.4 Type- en instructieplaatje Het typeplaatje (zie hiernaast) is op de achterzijde van het motorhuis bevestigd. Het bevat de volgende gegevens: serienummer, bouwjaar en adresgegevens van de fabrikant (ELBO). Tevens wordt de werking van de bedieningsknop en afsluithandel verklaard.

3. Veiligheidsvoorschriften 3.1 Veiligheidsvoorschriften

waarschuwing

- Alvorens onderhoud te plegen of reparaties aan het pistool uit te voeren, de stuurstroomkabel en materiaalslang ontkoppelen van het pistool. - Alvorens de de stuurstroomkabel aan te sluiten, de stekker en kabel op beschadiging controleren. Bij beschadiging onmiddellijk vervangen door een originele kabel van de fabrikant (ELBO). - Alvorens materiaalslang aan te sluiten, de snelkoppelingen en kunststofslang op beschadiging controleren. Bij beschadiging onmiddellijk vervangen door een originele materiaalslang van de fabrikant (ELBO). - Materiaalslang met stuurstroomkabel zoveel mogelijk naast de werkplek wegleiden om struikelgevaar tijdens werkzaamheden te voorkomen. - Uitsluitend goedgekeurde materiaalslangen en stuurstroomkabels met door fabrikant goedgekeurde stekkers en koppelingen gebruiken. - Bij gebruik van het lijmmortelpistool geschikte werkkleding, veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril en bij lang haar haarnet dragen. - Uitsluitend originele onderdelen gebruiken om verwondingsgevaar te voorkomen. - Stel het lijmmortelpistool niet bloot aan langdurige regenval en reinig deze niet met een hogedrukspuit of waterslang. - Zorg dat de materiaalslang stevig bevestigd is aan het pistool door de snelkoppeling goed in de aansluiting van het pistool te klikken. - Zorg ervoor dat de stekker van de stuurstroomkabel met de daarvoor bestemde wartel stevig wordt vastgedraaid. - Controleer het lijmmortelpistool regelmatig op beschadigingen. - Steek nooit de vingers in de uitstroomopening van het lijmmortelpistool. - Lees ook de algemene veiligheidsadviezen die hierna volgen. 9


Handleiding / bedieningsvoorschriften

3.2 Algemene veiligheidsadviezen Bij het gebruik van elektrische gereedschappen in het algemeen moeten, tegen schok-, verwondings- en brandgevaar, in principe steeds de volgende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Lees aandachtig deze adviezen door v贸贸r u een machine gebruikt. Let goed op een juiste uitvoering hiervan tijdens het gebruik van de machine. - Houd de werkomgeving op orde: wanorde leidt tot ongelukken. - Houd kinderen of andere onbevoegde personen uit de buurt (handelingsonbekwamen en -onbevoegden). - Niet in gebruik zijnde lijmmortelpistolen bewaren in droge, afgesloten ruimten. - Gebruik het lijmmortelpistool of onderdelen daarvan niet voor doeleinden waarvoor hij niet bestemd is/zij niet bestemd zijn. - Bescherm materiaalslang en stuurstroomkabel tegen hitte, olie en scherpe kanten. - Zorg voor een veilige houding: vermijd een onnatuurlijke werkhouding en zorg voor een stabiel evenwicht. - Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Schone en goed functionerende onderdelen werken veiliger. Controleer regelmatig de materiaalslang en stuurstroomkabel op beschadigingen en vervang deze indien beschadigd. Houd de handgrepen droog en vrij van olie en vet. - Ontkoppel materiaalslang en stuurstroomkabel als het lijmmortelpistool niet in gebruik is, tijdens het onderhoud en het verwisselen van onderdelen. - Wees steeds opmerkzaam. Let steeds op werk, ga met verstand te werk. - Controleer of de functies van de bewegende delen in orde is: of deze niet klemmen of gebroken zijn en of alle andere voorwaarden die het functioneren van het lijmmortelpistool zouden kunnen be茂nvloeden, juist zijn. Indien in de gebruiksaanwijzing niet anders is aangegeven moeten beschadigde veiligheidsinrichtingen, schakelaars en onderdelen door een servicewerkplaats worden vervangen of gerepareerd. Gebruik geen lijmmortelpistool waarvan het juist functioneren niet is gewaarborgd. - Gebruik het lijmmortelpistool uitsluitend onder normale weersomstandigheden. Niet bij extreme temperaturen, hevige neerslag of onweer. - Lees voor gebruik van het lijmmortelpistool ook de gebruikshandleiding en bedieningsvoorschriften van de MP40e Lijmmortelpomp. - Bewaar deze veiligheidsadiezen zorgvuldig en laat alle gebruikers van de machine er kennis van nemen.

4. Transport en opslag Het LP19 Lijmmortelpistool kan na gebruik worden opgeborgen in de speciale kunststof onderhoudskrat bij de overige onderdelen en onderhoudsmiddelen. Ondanks de volledig 10


ELBO Lijmmortelpistool LP19

roestvrije uitvoering wordt het dringend aanbevolen het lijmmortelpistool op een droge plaats op te bergen. Het lijmmortelpistool dient bij voorkeur te worden vervoerd in de speciale kunststof krat.

5. Ingebruikname waarschuwing

De LP19 is uitsluitend te gebruiken in combinatie met de ELBO Lijmmortelmenger MS55ts en het ELBO Lijmmortelpistool LP19. Lees v贸贸r het gebruik van de LP19 beide gebruikshandleidingen zorgvuldig door. 5.1 Na ontvangst Deze beschrijving gaat ervan uit dat de MP40e mortelpomp en de MS55ts Lijmmortelmenger reeds zijn opgesteld en bedrijfsklaar zijn gemaakt. Hierbij is de mengkuip van de MS55ts voorzien van lijmmortel. Lees daarvoor de bijbehorende handleidingen. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Voer de materiaalslang in het lijmmortelpistool in door het frame van het lijmmortelpistool. De materiaalslang niet door de opening boven de onderarmsteun steken. Sluit de materiaalslang van de gewenste lengte aan door de snelkoppeling in de achterzijde van het mondstuk van het lijmmortelpistool te bevestigen. Let erop dat de vergrendelveer goed in de snelkoppeling bevestigd zit. Verwijder het beschermkapje van het stuurstroomstopcontact dat zich onder de handgreep bevindt. Steek vervolgens de stekker van de stuurstroomkabel in het stuurstroomstopcontact. Neem het lijmmortelpistool met 茅茅n hand vast bij de handgreep. Plaats hierbij de wijsvinger op de bedieningsknop. Controleer of de bewegende delen, zoals de afsluitveer, vrij kunnen bewegen door de afsluiterhandel te bewegen. Controleer of de MP40e Mortelpomp reageert op de bedieningsknop van het lijmmortelpistool. De lijmmortelpomp moet in drie snelheden te regelen zijn. Let op of de veiligheidsschakelaar goed gepositioneerd staat. (Het groene lampje dient te branden.) Om de bedieningsknop te kunnen indrukken dient vooraf de afsluiter te zijn

11


Handleiding / bedieningsvoorschriften

8. 9. 10. 11.

ontgrendeld door de handel in te trekken. Als met de wijsvinger tijdens gebruik de bedieningsknop wordt ingedrukt, kan de afsluiterhandel worden losgelaten. Deze is dan mechanisch vergrendeld. Als de bedieningsknop wordt losgelaten zal automatisch de afsluitveer het mondstuk afsluiten. Kies het juiste lijmverdeelstuk, bijvoorbeeld het LMM2000.LP.LV70 brede lijmverdeelstuk (70 mm) voor gevelstenen, het LMM2000.LP.LV30 smalle lijmverdeelstuk (30 mm) voor bijvoorbeeld klampverlijmen. De LVxx lijmverdeelstukken zijn naar omstandigheden in te stellen. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzingen aandachtig door. Het LP19 Lijmmortelpistool is nu gereed voor gebruik. Om een goede constante toevoer van lijmmortel te verkrijgen, is het noodzakelijk de gebruiksaanwijzingen van de MP40e Lijmmortelpomp aandachtig door te lezen.

5.2 Aanwijzingen voor het gebruik

waarschuwing

Zorg ervoor dat tijdens het in gebruik nemen van het lijmmortelpistool en het daarbij controleren van de werking van de mortelpomp, zich geen personen in de nabijheid van het RVS T-stuk van de mortelpomp bevinden. Het RVS T-stuk tussen motor en wormpomp is niet afgeschermd als de mengkuip omhoog gedraaid staat. Steek geen vingers of voorwerpen in het RVS T-stuk om letsel of ongelukken te voorkomen. Nooit het mondstuk van het LP19 Lijmmortelpistool richten op mens of dier of zelf in het mondstuk kijken. Eventuele lucht in de slang kan tijdens het toevoeren een onverwachte uitstoot van lijmmortel geven. 1. 2. 3.

4.

12

Maak de lijmmortel aan volgens de instructies van het gebruik van de MS55ts. Het is belangrijk dat u ook de aanmaakvoorschriften van de lijmfabrikant opvolgt. Stel de MP40e Lijmmortelpomp in gebruik zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing van de MP40e. Zorg voor water in de slang alvorens lijmmortel door de materiaalslang te pompen. Wanneer menging gereed is om te verpompen, het water dat in de slang zit eerst wegpompen totdat goed aangemaakte lijmmortel uit het lijmverdeelstuk komt. Dit water niet terugpompen in de MS55ts lijmmortelmenger. Bevestig de materiaalslang zoals eerder omschreven in hoofdstuk 5.1. Leid de materiaalslang weg over de zijkant van de kuststof onderarmsteun tussen lichaam en elleboog om een goede controle op het lijmmortelpistool te houden tijdens de


ELBO Lijmmortelpistool LP19

5. 6.

werkzaamheden. Wanneer het lijmmortelpistool niet in gebruik is, leg het bij voorkeur in een met water gevulde krat. Let erop dat alleen het uiteinde van het lijmmortelpistool met het lijmverdeelstuk onder water staat en niet de handgreep met schakelaars. Controleer regelmatig of er voldoende lijmmortel in de kuip zit. Tijdig aanmaken van nieuwe lijmmortel voorkomt stagnatie in de werkzaamheden. Nieuwe lijmmortel dient te worden aangemaakt voordat alle lijmmortel uit de mengkuip is opgebruikt. De materiaalslang dient namelijk vol lijmmortel te blijven.

6. Onderhoud en verzorging - Na elk gebruik, uiterlijk aan het eind van elke met het lijmmortelpistool gewerkte werkdag, dient het lijmmortelpistool gereinigd te worden. Doe dit binnen 2 tot 4 uur na het laatste gebruik, omdat de lijm anders uitgehard is. - U reinigt het lijmmortelpistool het beste en eenvoudigst in de nabijheid van een waterkraan met een slang. - Ontkoppel de stuurstroomkabel van het pistool. Let erop dat de stuurstroomkabel reeds is ontkoppeld van de MP40e Lijmmortelpomp. - Verwijder de materiaalslang door de snelkoppeling te ontgrendelen. - Ontkoppel het verdeelstuk door de klemveer op het mondstuk omhoog te trekken en verdeelstuk naar voren te schuiven. - Reinig het verdeelstuk. Lees hiervoor de handleiding van het lijmmortelverdeelstuk. - Draai het beschermkapje op de stekkeraansluiting om indringing van vocht te voorkomen. - Harde lijmresten wegkrabben. Daarna het lijmmortelpistool met borstel en water reinigen. Het schakelmateriaal bevindt zich in de handgreep van het lijmmortelpistool. Reinig daarom de handgreep met een vochtige doek of droge borstel. - Controleer na reiniging of alle bewegende delen goed vrijlopen en volledig vrij zijn van lijmresten. - Spuit de RVS onderdelen in met ELBO Gereedschapsolie. - Controleer het type/instructieplaatje regelmatig op leesbaarheid. - Berg het lijmmortelpistool op in de kunststof onderhoudskrat.

13


Handleiding / bedieningsvoorschriften

7. Storingen Storing

Oplossing

Pomp reageert niet op bedieningsknop lijmmortelpistool.

- Controleer of er spanning op de MP40e Lijmmortelpomp staat. - Controleer of kabels en stekkers niet zijn beschadigd. - Controleer of de stekkerpluggen goed in elkaar zijn gestoken en vastgedraaid. - Controleer of de aandrijfstrip goed gemonteerd is. - Controleer of de worm in de wormmantel vrij kan ronddraaien. Lees daartoe de handleiding van de MP40e Lijmmortelpomp.

Er komt geen mortel uit het lijmverdeelstuk.

- Controleer of het lijmverdeelstuk verstopt is en reinig dit zonodig. - Controleer of de afsluitschuif onder de mengkuip geopend is. - Controleer of er nog voldoende lijmmortel in de mengkuip zit. - Controleer of de afsluitveer op het lijmmortelpistool vrij kan bewegen en goed open en dicht gaat. - Controleer of de slang niet verstopt is.

8. Garantiebepalingen Voor de ELBO Lijmmortelpistool LP19 geldt een garantietermijn van 6 maanden vanaf de aankoopdatum. Schade die terug te voeren is op natuurlijke slijtage, overbelasting of onoordeelkundig gebruik, is van garantie uitgesloten. Schade door materiaal- of fabrikatiefouten wordt gratis door reparatie of vervanging van onderdelen verholpen. Recht op garantie vervalt ook indien mocht blijken dat reparaties niet door ELBO of een daartoe door ELBO aangewezen servicewerkplaats zijn uitgevoerd. Voor door ELBO of een aangewezen servicewerkplaats uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van 6 maanden. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overhandiging van het volledig ingevulde garantiebewijs.

14


ELBO Lijmmortelpistool LP19

9. Los verkrijgbare onderdelen Omschrijving

Artikelnummer

Mengkuip, incl. deksel (excl. bevestigingsmiddelen) Mengstaaf (excl. schraapveren) Set van 4 schraapveren (3x kort, 1x lang) Rooster (RVS) Set van 2 luchtbanden (excl. bevestigingsmiddelen) Afsluitframe met schuif (RVS) Afsluithandel (RVS) Aansluitsnoer, 2 meter, met CEE-steker, 3-polig ELBO Gereedschapsolie flacon 0,5 liter ELBO Gereedschapsolie can 5 liter ELBO Nevelspuitje t.b.v. flacon ELBO Onderhoudskrat (excl. inhoud)

MS00.SI.001 MS00.SI.009 MS00.SI.010 MS00.SI.008 MS00.FR.004 MS00.SI.004/005 MS00.SI.011 MS00.SI.014 OL.100 OL.200 OL.110 LMM2000.OK.100

Lijmverdeelstuk 30 mm Lijmverdeelstuk 50 mm Lijmverdeelstuk 70 mm

LMM2000.LP.LV30 LMM2000.LP.LV50 LMM2000.LP.LV70

10. Service Service in heel Europa ELBO Bouwgereedschappen en Machines Oud Doetinchemseweg 1 7035 CR Kilder The Netherlands Tel. +31 (0) 314 68 44 15 Fax +31 (0) 314 68 42 53 Website: http://www.elbo.nl/ Email: info@elbo.nl

15


Gebruikershandleiding LP19  

Bouwgereedschappen en Machines Uitgave 11-2001 Gespecialiseerd in het verwerken van lijmmortels

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you