Page 1

‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫القسم‪ :‬األدبي‬ ‫املــــادة‪ :‬الفقه الشافعي‬ ‫‪ 201 / /‬م‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫زمن اإلجابة‪.............................. :‬‬

‫األزهر الشـــــريف‬ ‫قطــــاع املعــاهد األزهرية‬

‫األسئلة‬ ‫من ‪ ......‬إىل ‪......‬‬

‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )13‬ورقة‬

‫الدرجة‬

‫املقدر‬

‫توقيع‬

‫منوذج ثانوية أزهرية‬

‫املراجع‬

‫‪1‬‬

‫خبالف الغالف‬ ‫وعلى الطالب مسئولية املراجعة‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة‬

‫الرقــــم الســـرى‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫جمموع الدرجات باحلروف ‪..................................................................................................:‬‬ ‫إمضاءات املراجعــــــــــني ‪..................................................................................................:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )13‬ورقة خبالف‬ ‫الرقــــم الســـرى‬ ‫القسم ‪ :‬األدبي‬ ‫الغالف‬ ‫املــــادة ‪ :‬الفقه الشافعي‬ ‫وعلى الطالب مسئولية املراجعة‬ ‫‪ 201 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة‬ ‫زمن اإلجابة ‪.............................. :‬‬ ‫منوذج ثانوية أزهرية‬ ‫اسم الطالب (رباعياً) ‪.............................................................................................................:‬‬ ‫املعهد‪ ..........................................................:‬املنطقة ‪..........................................................:‬‬ ‫رقم اجللوس‪ ....................................................:‬املذهب‪......................................................:‬‬ ‫توقيع املالحظني بصحة البيانات ومطابقة عدد أوراق كراسة اإلجابة عند استالمها من الطالب‬

‫‪............................................................................................... :1‬‬ ‫‪............................................................................................... :2‬‬

‫‪1‬‬


‫تعليمات هامة‬ ‫عزيزي الطالب ‪ /‬عزيزتي الطالبة‪- :‬‬ ‫‪‬‬

‫اقرأ السؤال بعناية‪ ،‬وفكر فيه جيداً قبل البدء يف إجابته‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أجب عن مجيع األسئلة وال ترتك أي سؤال دون إجابة‪.‬‬

‫‪ ‬عند إجابتك لألسئلة املقالية ‪ ،‬أجب فيما ال يزيد عن املساحة احملددة لكل سؤال ‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪‬‬

‫عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت‪:‬‬

‫ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظليالً كامالً لكل سؤال‪.‬‬

‫أ‬

‫ب‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫مثال ‪ :‬اإلجابة الصحيحة (د) مثالً‬

‫ج‬ ‫ــ‬

‫‪‬‬

‫يف حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة حتسب اإلجابة صحيحة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وفى حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ حتسب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يف حالة التظليل على أكثر من رمز ‪ ،‬تعترب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫د‬

‫ملحوظة ‪ :‬ال تكرر اإلجابة عن األسئلة املوضوعية (االختيار من متعدد ) ‪ ،‬فلن تقدر إال اإلجابة األوىل فقط‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عدد صفحات الكتيب ( ‪ ) 13‬صفحة خالف الغالف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تأكد من ترقيم األسئلة تصاعدياً ‪ ،‬ومن عدد صفحات كتيبك ‪ ،‬فهى مسئوليتك‪.‬‬

‫‪ ‬زمن االختبار ( ساعتان‬

‫)‪.‬‬

‫‪ ‬الدرجة الكلية لالختبار ( ‪40‬‬

‫) درجة‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫أجب عن األسئلة التالية‪ :‬السؤال األول‪:‬‬

‫أ‬ ‫‪ ‬أما الفرق بني الطالق السين والبدعي ؟‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫‪ ‬وما احلكم مع التوجيه لو قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ثالثا إال ثلث طلقة ؟‬ ‫‪............................................................................................. .................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬ومتى حيتاج الطالق الصريح إىل نية ؟‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪............................................................................................. .................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫ب‬

‫مب توجه الفرق يف احلكم بني كل مما يأتي ‪-:‬‬

‫(‪ - )1‬ال يلحق املختلعة يف عدتها طالق وال ظهار ويلحق الرجعية يف عدتها طالق وظهار ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )2‬يقطع السارق وال يقطع املختلس ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪2‬‬


‫مب توجه الفرق يف احلكم بني كل مما يأتي ‪-:‬‬ ‫(‪ - )3‬عدم إجزاء مقطوعة جزء من األذن يف األضحية – إجزاء مقطوعة جزء من األلية يف األضحية ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................................................................. .............‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪3‬‬


‫ج‬

‫بني حكم ما يأتي مع التعليل ؟ أو ذكر الدليل‬

‫(‪)1‬ـ ‪ -‬طلق زوجته قبل الدخول ثم راجعها‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )2‬وقوع الظهار من الزوجة ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................................................................................................... ....‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )3‬مات عن مطلقة بائن يف عدتها‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪.......................................................................................................................................................... ....‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )4‬ارتضع صغريان من لنب امرأة ميتة‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )5‬شككنا يف استقرار احلياة عند الذبح‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )6‬الدية الواجبة يف ذهاب البصر من العينني‪.‬‬ ‫‪............................................................................................................ ..................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫( ‪) 40 - 11‬‬

‫‪4‬‬


‫السؤال الثاني ‪-:‬‬ ‫أ‬

‫دلل على ما يأتي ‪-:‬‬

‫(‪ - )1‬ختيري املميز ندبا بني أبويه إن صلحا للحضانة‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )2‬عدم قبول شهادة الصيب‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )3‬الواجب يف عمد اخلطأ دية مغلظة‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )4‬تكمل دية النفس يف إبانة اللسان لناطق سليم الذوق‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )5‬حد الزاني احملصن الرجم حتى املوت‪.‬‬ ‫‪...................................................................................................... ........................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )6‬اخللع‪.‬‬ ‫‪................................................................................. .............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................... ...............‬‬

‫‪5‬‬


‫ب‬

‫علل ملا يأتي ‪-:‬‬

‫(‪ - )1‬عدم إقامة حد السكر على من قال ‪ :‬جهلت حتريم اخلمر وكان قريب عهد باإلسالم‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )2‬النسبة إىل غري الزنا من الكبائر يقتضى التعزيز ال احلد‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................ ......................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫(‪ - )3‬عدم تكنية الفاسق واملبتدع‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪....................................................................................... .......................................................................‬‬ ‫(‪ - )4‬ال يسقط عن قاطع الطريق بتوبته قود وال مال وال باقي احلدود‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )5‬عدم قتل أسري البغاة وال التذفيف على جرحيهم‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )6‬إن طلقت املرأة طاهرا وبقي من زمن طهرها شيء انقضت عدتها بالطعن يف حيضة ثالثة‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫( ‪) 40 - 11‬‬

‫‪6‬‬


‫السؤال الثالث ‪-:‬‬ ‫أ‬

‫(‪ - )1‬ما األقضية شرعا ؟‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )2‬وما األصل يف القضاء قبل اإلمجاع ؟‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫(‪ - )3‬وماحكم تولية األعمى القضاء ؟ مع التعليل ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪................................................................................. .............................................................................‬‬ ‫(‪ - )4‬وماحكم التسوية بني املسلم وغريه يف جملس القضاء ؟ مع التوجيه ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫ب‬

‫دلل ملا يأتي ‪-:‬‬ ‫‪ ‬إذا نكل املدعى عليه عن اليمني ردت على املدعي ‪.‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪) 40 - 4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪............................................................................................................................ ..................................‬‬


‫السؤال الرابع ‪-:‬‬ ‫أ‬

‫ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلال أو مدلال الختيارك‪-:‬‬

‫(‪ )1‬يكون اجلهاد فرض عني‪.‬‬ ‫أ‬

‫إذا دخل الكفار بالد املسلمني‬

‫ب‬

‫إذا دخل املسلمون بالد الكفار‬

‫ج‬

‫إذا استنفر اإلمام الناس للجهاد‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫(‪ )2‬وجد جنني يف بطن مذكاة‪.‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫أ‬

‫ذكاته ذكاة أمه‬

‫ب‬

‫ميتة الحتل‬

‫ج‬

‫حيل مع الكراهة‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫(‪ )3‬إن قال (ال واهلل وبلى واهلل )يف وقت واحد كما قال املاوردى ‪.‬‬ ‫أ أ‬

‫ـدة‬ ‫منعقـــدة‬ ‫األوىل منعقـ‬ ‫األوىل‬ ‫كانــت‬ ‫كانـــت‬ ‫لغوالغــــــــــوا‬ ‫والثانيــــــــــة‬ ‫والثانية‬

‫ب‬ ‫ب‬

‫لغــــــواا‬ ‫األوىللغــــــو‬ ‫كانــــــتاألوىل‬ ‫كانــــــت‬ ‫ـدة‬ ‫منعقــــــــدة‬ ‫ـةمنعقـــــ‬ ‫والثانيــــــــة‬ ‫والثانيـــــ‬

‫ج كانـــت األوىل والثانيـــة‬ ‫جج عصى ويعزر‬ ‫منعقـــــــــــــــــــــــــدة‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪8‬‬


‫تابع السؤال الرابع ‪-:‬‬ ‫أ‬

‫اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلال أو مدلال الختيارك‪-:‬‬

‫(‪ )4‬نذر صالة الظهر‪.‬‬ ‫أ‬

‫مل يصح نذره‬

‫ب‬

‫يصح نذره‬

‫ج‬

‫ال يقع نذرا وعليه كفارة ميني‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. .................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫أ‬

‫ال تقبل الشهادة‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫(‪ )5‬شهد رجل وامرأتان على نكاح‪.‬‬ ‫ب‬

‫تقبل الشهادة‬

‫ج‬

‫تقبل الشهادة مع الكراهة‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫(‪ )6‬إذا أجذع الضأن قبل متام السنة فى األضحية‬ ‫أ‬

‫أجزأ‬

‫ب‬

‫مل جيزئ‬

‫ج‬

‫يتوقف إجزاؤه على قول أهل‬ ‫اخلربة‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................... .............................‬‬ ‫( ‪) 40 - 6‬‬

‫‪.......‬‬

‫‪9‬‬


‫السؤال اخلامس ‪-:‬‬ ‫أ‬ ‫ما أحوال مرياث األب ؟‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. .................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫ب‬

‫بني الوارث ونصيبه وسبب استحقاقه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية‪ .‬تويف وترك ‪-:‬‬

‫‪ ‬أختني شقيقتني‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬أختا ألم‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬أخا ألب‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. .................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬أماً‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................. ............................‬‬ ‫‪ ‬بنت ابن‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫( ‪) 40 - 8‬‬

‫أطيب التمنيات‪.‬بالنجاح والتوفيق‬

‫‪10‬‬


‫مسودة‬ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................................ .............................................................

ar. eg

............................................................................................................................................. ........................................................................................................... .................................. ............................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... .......

ww w.a zh

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .......................................................................... ................................................................... ............................................................................................................................................. ..................................................................................................... ........................................ ............................................................................................................................................. ................................................................................................................................ ............. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................... ..........................................................................

11


............................................................................................................................................. .............................................................................................. ............................................... ............................................................................................................................................. ......................................................................................................................... .................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

ar. eg

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ........................................................................................ ..................................................... .............................................................................................................................................

ww w.a zh

................................................................................................................... .......................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................................. ............................................................ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................................ .............................................................

12

فقه شافعي ادبي  
Advertisement