Page 1

‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫القسم ‪ :‬األدبي‬ ‫املــــادة ‪ :‬التاريخ‬ ‫‪ 201 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫زمن اإلجابة ‪............................ :‬‬

‫األزهر الشـــــريف‬ ‫قطــــاع املعــاهد األزهرية‬

‫األسئلة‬ ‫من ‪ ......‬اىل ‪......‬‬

‫املقدر‬

‫املراجع‬

‫‪1‬‬

‫‪.e‬‬ ‫‪g‬‬

‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )10‬ورقة خبالف‬

‫الدرجة‬

‫توقيع‬

‫منوذج ثانوية أزهرية‬

‫الغالف‬

‫وعلى الطالب مسئولية املراجعة‬

‫والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة‬

‫الرقــــم الســـرى‬

‫‪ha‬‬ ‫‪r‬‬

‫‪az‬‬

‫جمموع الدرجات باحلروف ‪..................................................................................................:‬‬ ‫إمضاءات املراجعــــــــــني ‪..................................................................................................:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )10‬ورقة‬ ‫الرقــــم الســـرى‬ ‫القسم ‪ :‬األدبي‬ ‫خبالف الغالف‬ ‫املــــادة ‪ :‬التاريخ‬ ‫وعلى الطالب مسئولية املراجعة‬ ‫‪ 201 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة‬ ‫زمن اإلجابة ‪............................ :‬‬ ‫منوذج ثانوية أزهرية‬ ‫اسم الطالب (رباعياً) ‪.............................................................................................................:‬‬ ‫املعهد‪ ..........................................................:‬اإلدارة‪..........................................................:‬‬ ‫رقم اجللوس‪ ................................................:‬املنطقة ‪......................................................:‬‬ ‫توقيع املالحظني بصحة البيانات ومطابقة عدد أوراق كراسة اإلجابة عند استالمها من الطالب‬

‫‪............................................................................................... :1‬‬ ‫‪............................................................................................... :2‬‬

‫‪1‬‬


‫تعليمات هامة‬ ‫عزيزي الطالب ‪ /‬عزيزتي الطالبة ‪-:‬‬ ‫‪‬‬

‫اقرأ السؤال بعناية ‪ ،‬وفكر فيه جيد ًا قبل البدء يف إجابته‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أجب عن مجيع األسئلة وال ترتك أي سؤال دون إجابة‪.‬‬

‫‪.e‬‬ ‫‪g‬‬

‫‪ ‬عند إجابتك لألسئلة املقالية ‪ ،‬أجب فيما ال يزيد عن املساحة احملددة لكل سؤال ‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬

‫عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت‪:‬‬

‫ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظليالً كامالً لكل سؤال‪.‬‬

‫أ‬

‫‪ha‬‬ ‫‪r‬‬

‫ال‬ ‫مثال ‪ :‬اإلجابة الصحيحة (د) مث ً‬

‫ب‬

‫د‬

‫ج‬ ‫ــ‬

‫‪‬‬

‫وفى حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ حتسب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يف حالة التظليل على أكثر من رمز ‪ ،‬تعترب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫‪az‬‬

‫‪‬‬

‫يف حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة حتسب اإلجابة صحيحة‪.‬‬

‫ملحوظة ‪ :‬ال تكرر اإلجابة عن األسئلة املوضوعية (االختيار من متعدد ) ‪ ،‬فلن تقدر إال اإلجابة األوىل فقط‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عدد صفحات الكتيب ( ‪ ) 10‬صفحة خالف الغالف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تأكد من ترقيم األسئلة تصاعدياً ‪ ،‬ومن عدد صفحات كتيبك ‪ ،‬فهى مسئوليتك‪.‬‬

‫‪ ‬زمن االختبار ( ‪3‬‬

‫) ساعات‪.‬‬

‫‪ ‬الدرجة الكلية لالختبار ( ‪40‬‬

‫) درجة‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫أجب عن األسئلة اآلتية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اخرت االجابة الصحيحة اما بني (أ‪ ،، ،‬جـ‪ ،‬د) اما يلي‪:‬‬ ‫اقتنصت ‪ ............‬قربص من الدولة العثمانية خالل مؤمتر برلني ‪1878‬م‪.‬‬ ‫أ‪ -‬روسيا‪.‬‬ ‫‪ -،‬اجنلرتا‪.‬‬

‫‪.e‬‬ ‫‪g‬‬ ‫ج‪ -‬فرنسا‪.‬‬ ‫د‪-‬‬

‫إيطاليا‬

‫‪ha‬‬ ‫‪r‬‬

‫‪ -2‬مب تفسر‪...‬؟‬ ‫زيادة االهتمام بالزراعة على حسا‪ ،‬الصناعة يف مصر يف عهد االحتالل اإلجنليزي‪.‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................ ............................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................. ..........................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................. .......................................................‬‬

‫‪az‬‬

‫‪ -3‬ماذا حيدث إذا ‪......‬؟‬ ‫مل تقع حادثة قصر النيل (مظاهرة عابدين األوىل)‪.‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................... .....................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................... ...‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫‪2‬‬


‫‪.e‬‬ ‫‪g‬‬

‫‪ -4‬حدد صحة أو خطأ العبارة التالية مع التعليل يف احلالتني‪:‬‬ ‫وافق اإلجنليز على مطلب الشــري( (حســني بن على) على أن يتوىل ا الفة اإلســالمية بدال من ا ليفة‬ ‫العثماني‪.‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................... .....................................................‬‬

‫‪ha‬‬ ‫‪r‬‬

‫‪ -5‬استنتج اهلدف الذى كان وراء‪:‬‬ ‫تعيني (امساعيل بك شريين) وزيرا للحربية بوزارة جنيب اهلاللي يف يوليو ‪1952‬م‪.‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................... .....................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫‪ -6‬اخرت االجابة الصحيحة اما بني (أ‪ ،، ،‬جـ‪ ،‬د) اما يلي‪:‬‬ ‫استوىل الثوار أثناء ثورة ‪1919‬م على السلطة يف بعض املدن كما حدث يف مدينة ‪..........‬‬ ‫أ‪ -‬املنصورة‪.‬‬ ‫‪ -،‬اإلسكندرية‪.‬‬

‫د‪-‬‬

‫زفيت‪.‬‬

‫‪az‬‬

‫ج‪ -‬القاهرة‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫‪ -7‬دلل على صحة العبارة التالية‪:‬‬ ‫مل تكن فكرة احلملة الفرنسية على مصر عام ‪1798‬م وليدة العصر احلديث فقط‪.‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................... .....................................................‬‬

‫‪.e‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪ -8‬اخرت االجابة الصحيحة اما بني (أ‪ ،، ،‬جـ‪ ،‬د) اما يلي ‪:‬‬ ‫أعلنت الثورة اجلزائرية يف عام ‪1954‬م من مدينة ‪...........‬‬ ‫أ‪ -‬بغداد‪.‬‬ ‫‪ -،‬تونس‪.‬‬

‫ج‪ -‬اجلزائر‪.‬‬ ‫د‪-‬‬

‫القاهرة‪.‬‬

‫‪ha‬‬ ‫‪r‬‬

‫‪az‬‬

‫‪" -9‬مل تــؤد هز ــة يونيــو ‪1967‬م إىل فقــد مصــر عز تهــا وتصــميمها الســتعادة أرضــها الســليبة بــل‬ ‫قامت بعدة حتركات لتجاوز النكسة"‪ ......‬يف ضوء هذه العبارة‪:‬‬ ‫اعرض بإجياز أبرز هذه التحركات يف الفرتة اليت أعقبت حر‪1967 ،‬م‪:‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................... .....................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................... ...‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................ ........................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................. ......‬‬

‫‪4‬‬


‫‪ -10‬حدد صحة أو خطأ العبارة التالية مع التعليل يف احلالتني‪:‬‬ ‫تـــدهورت ةبقـــة التجـــار يف مصـــر فـــرتة حكـــم مـــد علـــى واختفـــت الشاصـــيات التجاريـــة‬ ‫الكبرية‪.‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫‪.e‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪-12‬‬

‫اخرت االجابة الصحيحة اما بني (أ‪ ،، ،‬جـ‪ ،‬د) اما يلي ‪:‬‬ ‫حدث انقال‪ ،‬دستوري لصاحل (األوتوقراةية) الدكتاتورية يف يونيو ‪1930‬م يف عهد وزارة ‪..............‬‬ ‫أ‪ -‬مصطفى النحاس‪.‬‬

‫ج‪-‬‬

‫عدلي يكن‪.‬‬

‫د‪-‬‬

‫توفيق نسيم‪.‬‬

‫‪az‬‬

‫‪-،‬‬

‫امساعيل صدقي‪.‬‬

‫‪ha‬‬ ‫‪r‬‬

‫‪-11‬‬

‫قارن بني نتائج تصريح بلفور يف نوفمرب ‪1917‬م وتصريح مسرت إيدن فرباير ‪1943‬م ‪:‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................... .........................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................................................. .......................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................... .....................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫‪5‬‬


‫‪-13‬‬

‫‪.e‬‬ ‫‪g‬‬

‫"تعد عوامل الساط والتذمر الكامنة واملرتاكمة دائمًا سببا يف التجمع واشعال الثورات" ‪ .‬يف ضوء‬ ‫هذه العبارة وضح أسبا‪ ،‬كسب مد على ود املصريني وثقتهم أثناء ثورتهم يف عام ‪1804‬م ‪:‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................... .....................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................... ...‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................ ........................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................. ......‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫‪az‬‬

‫‪ha‬‬ ‫‪r‬‬

‫‪ -14‬حدد صحة أو خطأ العبارة التالية مع التعليل يف احلالتني‪:‬‬ ‫أصدر الزعيم مصطفى كامل جريدة أسبوعية باسم العامل اإلسالمي يف عام ‪1905‬م ‪.‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................... ....................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................... .........................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................................................. .......................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫‪ -15‬اخرت االجابة الصحيحة اما بني (أ‪ ،، ،‬جـ‪ ،‬د) اما يلى‪:‬‬ ‫بلغت بونابرت املتاعب اليت تواجهها فرنسا مع ‪ ...........‬وحلفائها فقرر العودة سرًا إىل بالده ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اجنلرتا‪.‬‬ ‫‪ -،‬روسيا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬النمسا‪.‬‬ ‫د‪-‬‬

‫أملانيا‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫‪.e‬‬ ‫‪g‬‬

‫‪" -16‬رغم إعالن القوات املسلحة املصرية جتنب الدخول يف املعرتك السياسي‪ ،‬إال أن مسئولياتها الوةنية‬ ‫جتاه الشعب حتمت عليها النزول إىل املعرتك السياسي يف يونيو ‪2013‬م" يف ضوء ذلك وضح‪:‬‬ ‫أسبا‪ ،‬دخول القوات املسلحة املصرية املعرتك السياسي يف يونيو ‪2013‬م‪.‬‬ ‫‪.............................................................................................................. ..........................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................... .....................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫‪az‬‬

‫‪ha‬‬ ‫‪r‬‬

‫‪ -17‬دلل على صحة املقولة التالية‪:‬‬ ‫يعد يوم ‪ 14‬أكتوبر ‪1973‬م من أجمد أيام تاريخ القوات اجلوية املصرية‪.‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................... .....................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................... ...‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -18‬استنتج اهلدف الذى كان وراء‪:‬‬ ‫اقدام فرنسا على قذف ةنجة بشدة‪.‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................................... .....................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫‪7‬‬


‫‪ -19‬اخرت االجابة الصحيحة اما بني (أ‪ ،، ،‬جـ‪ ،‬د) اما يلى‪:‬‬ ‫عندما تعددت املدارس أنشأ ‪ ..........‬إدارة خاصة هلا عرفت بديوان املدارس فكانت أول وزارة للتعليم‬ ‫مد على‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫‪ -،‬عباس األول‪.‬‬ ‫ج‪ -‬سعيد باشا‪.‬‬ ‫د‪-‬‬

‫ا ديو امساعيل‪.‬‬

‫‪.e‬‬ ‫‪g‬‬

‫‪ha‬‬ ‫‪r‬‬

‫‪ -20‬ما رأيك يف ‪....‬؟‬ ‫مشاركة املرأة املصرية ألول مرة يف ثورة ‪1919‬م‪.‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................... .....................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................... ...‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................ ........................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................. ......‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫‪az‬‬

‫‪ -21‬ما النتائج املرتتبة على ‪....‬؟‬ ‫استادام املنظمات الصهيونية أجهزتها اإلرهابية السرية يف الضغط على اجنلرتا عام ‪1946‬م‪.‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... .............................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫مع خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح‬

‫‪8‬‬


‫مسودة‬ ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

.e g

................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

ha r

................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

az

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

9


................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

.e g

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

ha r

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

az

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

10

مادة التاريخ