Page 1

‫‪‬‬

‫األزهر الشـــــريف‬ ‫قطــــاع المعــاهد األزهرية‬

‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )14‬ورقة‬ ‫بخالف الغالف‬ ‫وعلى الطالب مسئولية‬ ‫المراجعة‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم‬ ‫الكراسة‬

‫الرقــــم الســـرى‬

‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫القسم ‪ :‬أدبى‬ ‫املــــادة ‪ :‬الصرف‬ ‫‪ 102 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫زمن اإلجابة ‪............................ :‬‬ ‫األسئلة‬ ‫من ‪ ......‬إىل ‪......‬‬

‫الدرجة‬

‫املقدر‬

‫توقيع‬

‫املراجع‬

‫منوذج ثانوية أزهرية‬

‫‪1‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫جمموع الدرجات باحلروف ‪..................................................................................................:‬‬ ‫إمضاءات املراجعــــــــــني ‪..................................................................................................:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )24‬ورقة‬ ‫الرقــــم الســـرى‬ ‫القسم ‪ :‬أدبى‬ ‫بخالف الغالف‬ ‫املــــادة ‪ :‬الصرف‬ ‫وعلى الطالب مسئولية‬ ‫المراجعة‬ ‫‪ 102 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم‬ ‫زمن اإلجابة ‪............................ :‬‬ ‫الكراسة‬ ‫منوذج ثانوية أزهرية‬ ‫اسم الطالب (رباعياً) ‪.............................................................................................................:‬‬ ‫املعهد‪........................................................................ ..........................................................:‬‬ ‫رقم اجللوس‪ ................................................:‬املنطقة ‪......................................................:‬‬ ‫توقيع المالحظين بصحة البيانات ومطابقة عدد أوراق كراسة اإلجابة عند استالمها من‬ ‫الطالب‬

‫‪............................................................................................... :1‬‬ ‫‪............................................................................................... :2‬‬

‫‪1‬‬


‫تعليمات هامة‬ ‫عزيزي الطالب ‪ /‬عزيزتي الطالبة ‪-:‬‬ ‫‪‬‬

‫اقرأ السؤال بعناية ‪ ،‬وفكر فيه جيد ًا قبل البدء يف إجابته‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أجب عن مجيع األسئلة وال ترتك أي سؤال دون إجابة‪.‬‬

‫‪ ‬عند إجابتك لألسئلة املقالية ‪ ،‬أجب فيما ال يزيد عن املساحة احملددة لكل سؤال ‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت‪:‬‬

‫ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظليالً كامالً لكل سؤال‪.‬‬

‫ال‬ ‫مثال ‪ :‬اإلجابة الصحيحة (د) مث ً‬

‫أ‬

‫ب‬

‫ج‬ ‫ــ‬

‫‪‬‬

‫يف حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة حتسب اإلجابة صحيحة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وفى حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ حتسب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يف حالة التظليل على أكثر من رمز ‪ ،‬تعترب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫د‬

‫ملحوظة ‪ :‬ال تكرر اإلجابة عن األسئلة املوضوعية (االختيار من متعدد ) ‪ ،‬فلن تقدر إال اإلجابة األوىل فقط‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عدد صفحات الكتيب ( ‪ ) 11‬صفحة خالف الغالف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تأكد من ترقيم األسئلة تصاعدياً ‪ ،‬ومن عدد صفحات كتيبك ‪ ،‬فهى مسئوليتك‪.‬‬

‫‪ ‬زمن االختبار ( ساعتان‬

‫)‪.‬‬

‫‪ ‬الدرجة الكلية لالختبار (‬

‫‪ ) 44‬درجة‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫( اقرءوا عن الصحابة (رضى اهلل عنهم) جتدوهم مصابيح اهلدى؛ التباعهم سنن النيب‬ ‫"صلى اهلل عليه وسلم) ووصاياه فازدادوا إميان ًا باتباع نهجه وسريته)‬ ‫األسئلة من (‪2‬ـ‪ )9‬استخرج من القطعة ما يأتي‪:‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ 2‬همزة وصل فى الفعل ‪ ،‬وبني حركتها‪.‬‬ ‫همزة الوصل‪............................................................................................................................ :‬‬ ‫حركتها ‪.................................................................................. ............................................................................................................................. :‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ 1‬همزة وصل فى االسم ‪،‬وبني حركتها‪.‬‬

‫همزة الوصل‪............................................................................................... ................................................................................................... :‬‬ ‫حركتها ‪.................................................................................. ............................................................................................................................. :‬‬

‫‪ 3‬إعالال بقلب الواو يا ًء مع التعليل‪.‬‬ ‫اإلعالل بقلب الواو ياءً‪............................................................................................... .................................................................................. :‬‬ ‫االتعليل ‪.............................................................................................. .................................................................................................................... :‬‬ ‫‪.............................................................................................. .................................................................................. ..........................................................‬‬

‫‪2‬‬


‫‪ 4‬إعالالً بقلب األلف يا ًء مع التعليل‪.‬‬ ‫اإلعالل بقلب األلف ياءً‪............................................................................................... .................................................................................. :‬‬ ‫االتعليل ‪.............................................................................................. .................................................................................................................... :‬‬ ‫‪.............................................................................................. ................................................................................................ ............................................‬‬

‫‪ 5‬إعالالً باحلذف مع التعليل‪.‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫اإلعالل باحلذف‪............................................................................................... .................................................................................. :‬‬ ‫التعليل ‪.............................................................................................. ............................................................ ........................................................ :‬‬ ‫‪.............................................................................................. ........................................................................................................... .................................‬‬

‫‪ 6‬إعالالً بقلب الياء ألف َا مع التعليل‪.‬‬

‫اإلعالل بقلب الياء ألفاًَ‪............................................................................................................ ..................................................................... :‬‬ ‫التعليل ‪.............................................................................................. ............................................................ ........................................................ :‬‬ ‫‪.............................................................................................. ................................................................................................ ............................................‬‬

‫‪3‬‬


‫‪ -7‬إعالالً بقلب اهلمزة العارضة ياءً مع التعليل‬ ‫اإلعالل بقلب اهلمزة العارضة ياء‪.............................................................................................. .........................................................‬‬ ‫التعليل‪............................................................................................. ................................................................................. ...................................... :‬‬ ‫‪.............................................................................................. ........................................................... .................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................. ............................................................................................................................................‬‬

‫‪ -8‬كلمة أبدلت فيها التاء داالً مع التعليل‪.‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫الكلمة هى‪............................................................................................. ........................................................................................... ............ :‬‬ ‫التعليل‪............................................................................................. ........................................................................................................... ............ :‬‬ ‫‪.............................................................................................. ..................................................................................... .......................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................. ............................................................................................................................................‬‬

‫‪ - 9‬كلمة اجتمع فيها همزتان ‪،‬وبني ما حدث فيها من إعالل ‪.‬‬

‫الكلمة هى‪............................................................................................. ........................................................................................... ............ :‬‬ ‫ما حدث فيها من إعالل‪............................................................................................. ...................................................................................... :‬‬ ‫‪.............................................................................................. ........................................................................................................... .................................‬‬ ‫‪........................................................................................ ................................................................................................................. .................................‬‬

‫‪4‬‬


‫األسئلة (‪ )20-25‬ختري اإلجابة الصحيحة مع التعليل‪:‬‬

‫‪ -20‬كلمة" اصطرب" ‪.‬أبدلت فيها‪:‬‬ ‫أ‬

‫التاء طاء‬

‫ب‬

‫الياء طاء‬

‫جـ‬

‫الواو طاء‬

‫التعليل‪............................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪ -22‬كلمة " اتصل" ‪.‬أبدلت فيها‪:‬‬ ‫أ‬

‫الياء تاء‬

‫ب‬

‫الواو تاء‬

‫جـ‬

‫اهلمزة تاء‬

‫التعليل‪.........................................................................................................................:‬‬ ‫‪...........................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ -21‬كلمة "شواعر" أبدلت فيها‪:‬‬ ‫أ الواو ألفاً‬

‫ب‬

‫اهلمزة واواً‬ ‫جـ‬

‫األلف واواً‬

‫التعليل‪............................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪.......‬‬

‫ن من أألمل‪ .‬أبدلت همزة (أين) ياءً‬ ‫‪: -23‬أي َّ‬ ‫ب وجوباً‬ ‫شذوذاً‬ ‫أ‬

‫جـ‬

‫جوازاً‬

‫التعليل‪............................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪.......‬‬

‫‪ -24‬كلمة "مكرم" الكلمة بها إعالل‪:‬‬ ‫أ‬

‫باحلذف‬

‫ب‬

‫بالقلب‬

‫بالنقل‬

‫جـ‬

‫التعليل‪............................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪ -25‬كلمة " إيالف" إبدال اهلمزة فيها ياء‪:‬‬ ‫أ‬

‫واجب‬

‫ب‬

‫جائز‬

‫جـ‬

‫ممتنع‬

‫التعليل‪............................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪.......‬‬

‫‪5‬‬


‫األسئلة (‪26‬ـ ‪ )12‬بني اإلعالل وسببه فى الكلمات التالية‪:‬‬ ‫‪ -26‬كلمة "صيام"‬ ‫اإلعالل ‪............................................................. .................. ........................................................ ................................................................................:‬‬ ‫سببه‪............................................................. .................. ........................................................ ................................................................................: :‬‬ ‫‪......................................................................................... .............................................. ....................................................................................................‬‬

‫‪ -27‬كلمة "ثياب"‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫اإلعالل ‪............................................................................. ........................................................ ................................................................................:‬‬ ‫سببه‪............................................................. .................. ........................................................ ................................................................................: :‬‬ ‫‪.................................................................................... ................................................... ....................................................................................................‬‬

‫‪ -28‬كلمة "صِيّم" بضم الفاء وتشديد العني ‪.‬‬

‫اإلعالل ‪......................................................................... ........................................................ ................................................................................:‬‬ ‫سببه‪............................................................................ ........................................................ ................................................................................: :‬‬ ‫‪................................................................................................................................... ....................................................................................................‬‬

‫‪6‬‬


‫‪ -29‬كلمة "ميزان"‬ ‫اإلعالل ‪...................................................................................................................................................................................................................:‬‬ ‫سببه‪............................................................. ............... .........................................................................................................................................: :‬‬ ‫‪................................................................................................................................... ....................................................................................................‬‬

‫‪ -10‬كلمة " قائد "‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫اإلعالل ‪.......................................................................... ........................................................ ................................................................................:‬‬ ‫سببه‪............................................................. ............... ........................................................ ... ............................................................................. : :‬‬ ‫‪................................................................................................................................... ....................................................................................................‬‬ ‫‪...‬‬

‫‪ 12‬كلمة "عمائر"‬

‫اإلعالل ‪.......................................................................... ........................................................ ................................................................................:‬‬ ‫سببه‪............................................................. ............... ........................................................ ... ............................................................................. : :‬‬ ‫‪................................................................................................................................... ....................................................................................................‬‬

‫‪7‬‬


‫األسئلة (‪ )11-17‬أجب عن األسئلة التالية‪:‬‬ ‫‪ -11‬ملاذا امتنع اإلعالل بالنقل فيما يأتي ‪ ( :‬أبيض ـ أهوى)؟‬ ‫امتنع اإلعالل فى (أبيض) ‪.........................................................................................................................................................................:‬‬ ‫‪...................................................................................................................................... .................................................................................................‬‬ ‫امتنع اإلعالل فى ( أهوى) ‪..........................................................................................................................................................................:‬‬ ‫‪...................................................................................................................................... .................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................. ........................................................ ................................................................................ ...............‬‬ ‫‪.................................................................................................... ...................................................................................................................................‬‬

‫ض ‪ ،‬ر َّد )‬ ‫غ َّ‬ ‫‪ -13‬بني حكم اإلدغام فيما يأتي ‪ُ ( :‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫حكم اإلدغام‬

‫ض ) ‪....................................................................................................................................................... ...............:‬‬ ‫غ َّ‬ ‫فى ( ُ‬

‫‪...................................................................................................................................... .................................................................................................‬‬ ‫د)‪............................................................................................................................................................ ....................:‬‬ ‫حكم اإلدغام فى (ر َّ‬ ‫‪...................................................................................................................................... .................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................. ........................................................ ... ............................................................................. ...............‬‬ ‫‪................................................................................................................................... ....................................................................................................‬‬

‫‪( -14‬موقن ـ بيت )ملاذا أعلت الياء واواً بالكلمة األوىل ‪ ،‬وصحت فى الثانية؟‬

‫أعلت الياء فى (موقن)‪...................................................................................................................................................................................:‬‬ ‫‪...................................................................................................................................... .................................................................................................‬‬ ‫صحت الياء فى (بيت) ‪...................................................................................................................................................................................:‬‬ ‫‪...................................................................................................................................... .................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................. ........................................................ ... ............................................................................. ...............‬‬ ‫‪................................................................................................................................... ....................................................................................................‬‬

‫‪8‬‬


‫‪ -15‬ملاذا امتنع اإلعالل بالنقل فيما يأتى ‪ ( :‬بايع ـ ما أقومه )؟‬ ‫امتنع اإلعالل بالنقل فى (بايع‬

‫) ‪.......................................................................................................... .............................................:‬‬

‫‪.................................................................................. .................................................... .................................................................................................‬‬ ‫امتنع اإلعالل بالنقل فى (ما أقومه) ‪......................................................................................................................................... .........:‬‬ ‫‪...................................................................................................................................... .................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................. ........................................................ ... ............................................................................. ...............‬‬ ‫‪.......................................................................................................................... ....................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................................................... ....................................................................................................‬‬

‫‪ -16‬ملاذا أعلت الياء بالقلب همزة فى كلمة فرائض ‪ ،‬ومل تعل فى معايش؟‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫أعلت الياء فى (فرائض)‪.......................................................................................................... ....................................................................:‬‬ ‫‪...................................................................................................................................... .................................................................................................‬‬ ‫مل تعل الياء فى ( معايش) ‪.............................................................................................................................................................. .........:‬‬ ‫‪...................................................................................................................................... .................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................. ........................................................ ................................................................................ ...............‬‬ ‫‪................................................................ ....................................................................................................‬‬

‫‪ - 17‬ملاذا أعلت الواو بالقلب همزة فى كلمة سيائد ‪ ،‬ومل تعل فى كلمة دواوين؟‬

‫أعلت الواو بالقلب همزة فى (سيائد)‪...............................................................................................................................................:‬‬ ‫‪...................................................................................................................................... .................................................................................................‬‬ ‫مل تعل الواو فى (دواوين) ‪.............................................................................................................................................................. .........:‬‬ ‫‪...................................................................................................................................... .................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................. ........................................................ ... ............................................................................................‬‬ ‫‪................................................................ ....................................................................................................‬‬

‫‪9‬‬


‫األسئلة (‪ 18‬ـ ‪ )33‬مثل ملا يأتى يف مجل مفيدة مع التعليل‪:‬‬ ‫‪ - 18‬إبدال النون ميماً‪.‬‬ ‫املثال‪........................................................................................... ..................................................................................................... .............................:‬‬ ‫التعليل‪............................................................................................. ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .................................................................................................. .........................................‬‬

‫‪ - 19‬إبدال التاء هاء‪.‬‬ ‫املثال‪........................................................................................... ..................................................................................................... .............................:‬‬ ‫التعليل‪............................................................................................. ........................................................................... ..............................................:‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪............................................................................................... ......................................................................................................................... ..................‬‬

‫‪ - 30‬كلمة بها إعالل بقلب الياء واواً‪.‬‬

‫املثال‪........................................................................................... ................................................................... ...............................................................:‬‬ ‫التعليل‪............................................................................................. ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... ......................................................................................................................... ..................‬‬

‫‪ 32‬إعالل بالنقل تبعه إعالل باحلذف فى كلمة واحدة‪.‬‬

‫املثال‪........................................................................................... ..................................................................................................... .............................:‬‬ ‫التعليل‪............................................................................................. .................................................................. .......................................................:‬‬ ‫‪............................................................................................... ......................................................................................................................... ..................‬‬

‫‪ 31‬إعالل بالنقل والقلب واحلذف فى كلمة واحدة‬ ‫املثال‪........................................................................................... ..................................................................... .............................................................:‬‬ ‫التعليل‪............................................................................................. ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... ......................................................................................................................... ..................‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ 33‬مثلني فى كلمة واحدة ميتنع إدغامهما‪.‬‬ ‫املثال‪........................................................................................... ..................................................................................................... .............................:‬‬ ‫التعليل‪......................................................................................... ............................................................................................................................. :‬‬ ‫…………………………………………………………………………………………………………………………………………‪……………..‬‬

‫األسئلة (‪ )34-36‬ضع عالمة (صح) أو (خطأ) مع تصويب اخلطأ فيما يأتى (إن وجد)‪:‬‬ ‫ إذا وقعت الواو عيناً الفتعل الدالة على املشاركة وجب قلبها ألفاً‪.‬‬‫العبارة ‪:‬‬

‫صحيحة (‬

‫)‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫خطأ (‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد) ‪.........................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................................................................................................‬‬

‫ تبدل الياء واو ًا إذا وقعت الم ًا يف وزن " فعلى" وصفاً – بفتح الفاء وسكون العني ‪-‬‬‫العبارة ‪:‬‬

‫صحيحة (‬

‫)‬

‫خطأ (‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد) ‪.........................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................................................................................................‬‬ ‫ تعل األلف بالقلب ياء إذا ب الفعل الذي على وزن "فَاعل" للمجهول‬‫العبارة ‪:‬‬

‫صحيحة (‬

‫)‬

‫خطأ (‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد) ‪.........................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................................................................................................‬‬

‫‪11‬‬


‫األسئلة من (‪)40-37‬‬ ‫أعد صياغة العبارات التالية حبيث توافق القياس الصرفى مع التعليل‬ ‫دلو لنقل املاء ‪.‬‬ ‫‪ - 37‬اشرتيت عدد ًا من ال ّ‬ ‫اإلجابة‪....................................................................................................................................................................................................................... :‬‬ ‫التعليل ‪................................................................................................................... ..................................................................................................:‬‬ ‫‪............................................................................................... ............................................................................ .............................................‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬

‫‪ -38‬يستيقظ ال ُّنيَّام مبكرين‪.‬‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫التعليل ‪................................................................................................................... ..................................................................................................:‬‬ ‫‪............................................................................................... .............................................................................. ...........................................‬‬ ‫‪............................................................................................... ................................................................... ......................................................‬‬

‫‪ - 39‬خلق اهلل الناس سواسوة ‪.‬‬

‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫التعليل ‪................................................................................................................... ..................................................................................................:‬‬ ‫‪............................................................................................... ............................................................................. ............................................‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬

‫‪ - 40‬زكوت عن مالي الذى بلغ النصاب وحال عليه احلول‪.‬‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ...................................................................................... ...................................:‬‬ ‫التعليل ‪................................................................................................................... ..................................................................................................:‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬

‫‪12‬‬


‫مسودة‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪13‬‬


‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

الصرف ادبى (1)  
Advertisement