Page 1

‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫القسم ‪ :‬العلمي‬ ‫املــــادة ‪ :‬النحو‬ ‫‪ 201 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫زمن اإلجابة ‪............................ :‬‬

‫األزهر الشـــــريف‬ ‫قطــــاع املعــاهد األزهرية‬

‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )16‬ورقة خبالف‬

‫األسئلة‬ ‫من ‪ ......‬إىل ‪......‬‬

‫الدرجة‬

‫املقدر‬

‫توقيع‬

‫املراجع‬

‫منوذج ثانوية أزهرية‬

‫‪1‬‬

‫الغالف‬ ‫وعلى الطالب مسئولية املراجعة‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة‬

‫الرقــــم الســـرى‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫جمموع الدرجات باحلروف ‪..................................................................................................:‬‬ ‫إمضاءات املراجعــــــــــني ‪..................................................................................................:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )16‬ورقة‬ ‫الرقــــم الســـرى‬ ‫القسم ‪ :‬العلمي‬ ‫خبالف الغالف‬ ‫املــــادة ‪ :‬النحو‬ ‫وعلى الطالب مسئولية املراجعة‬ ‫‪ 201 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة‬ ‫زمن اإلجابة ‪............................ :‬‬ ‫منوذج ثانوية أزهرية‬ ‫اسم الطالب (رباعياً) ‪.............................................................................................................:‬‬ ‫املعهد‪........................................................................ ..........................................................:‬‬ ‫رقم اجللوس‪ ................................................:‬املنطقة ‪......................................................:‬‬ ‫توقيع املالحظني بصحة البيانات ومطابقة عدد أوراق كراسة اإلجابة عند استالمها من الطالب‬

‫‪............................................................................................... :1‬‬ ‫‪............................................................................................... :2‬‬

‫‪1‬‬


‫تعليمات هامة‬ ‫عزيزي الطالب ‪ /‬عزيزتي الطالبة ‪-:‬‬ ‫‪‬‬

‫اقرأ السؤال بعناية ‪ ،‬وفكر فيه جيداً قبل البدء يف إجابته‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أجب عن مجيع األسئلة وال ترتك أي سؤال دون إجابة‪.‬‬

‫‪ ‬عند إجابتك لألسئلة املقالية ‪ ،‬أجب فيما ال يزيد عن املساحة احملددة لكل سؤال ‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪‬‬

‫عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت‪:‬‬

‫ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظليالً كامالً لكل سؤال‪.‬‬

‫أ‬

‫ب‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫مثال ‪ :‬اإلجابة الصحيحة (د) مثالً‬

‫ج‬ ‫ــ‬

‫‪‬‬

‫يف حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة حتسب اإلجابة صحيحة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وفى حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ حتسب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يف حالة التظليل على أكثر من رمز ‪ ،‬تعترب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫د‬

‫ملحوظة ‪ :‬ال تكرر اإلجابة عن األسئلة املوضوعية (االختيار من متعدد ) ‪ ،‬فلن تقدر إال اإلجابة األوىل فقط‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عدد صفحات الكتيب ( ‪ ) 18‬صفحة خالف الغالف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تأكد من ترقيم األسئلة تصاعدياً ‪ ،‬ومن عدد صفحات كتيبك ‪ ،‬فهى مسئوليتك‪.‬‬

‫‪ ‬زمن االختبار ( ساعتان‬

‫)‪.‬‬

‫‪ ‬الدرجة الكلية لالختبار ( ‪40‬‬

‫) درجة‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫أجب األسئلة التالية‪-:‬‬ ‫األسئلة (‪ )1-6‬ختري اإلجابة الصحيحة مع التعليل‪:‬‬

‫‪ -1‬يا جامعاً للمال خذ من قارون عربة ‪ .‬املنادى ‪:‬‬ ‫ب شبيه باملضاف‬ ‫أ مضاف‬

‫جـ‬

‫نكرة مقصودة‬

‫التعليل‪............................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪ -2‬سأزور املريض‪ :‬وإذن جيزيك اهلل خرياً – جيزي مضارع‬

‫‪-7‬‬

‫مرفوع‬

‫أ‬

‫ب‬

‫منصوب‬

‫جـ‬

‫جائز الوجهني‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫التعليل‪.........................................................................................................................:‬‬ ‫‪ -3‬يازيد صاحب عمرو ‪.‬تابع املنادى‪:‬‬ ‫ب‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫أ‬

‫واجب الرفع‬

‫واجب النصب‬

‫جـ جائز الرفع والنصب‬

‫التعليل‪............................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪.......‬‬

‫‪ -4‬ما أنت إال تكرمنا فنسعد – نسعد مضارع ‪:‬‬

‫منصوب‬

‫أ‬

‫جمزوم‬ ‫جـ‬

‫ب مرفوع‬

‫التعليل‪............................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪ -5‬حسبك احلديث ‪.............‬الناس‬ ‫أ‬

‫فينام ُ(بالرفع)‬

‫ب‬

‫فينام (بالنصب)‬ ‫َ‬

‫فينم‬

‫جـ‬

‫التعليل‪............................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫صحيحة‬ ‫اجلمل‬ ‫مقعداًلغويبًا ؟ فى الفصل ست عشرة مقعداً‬ ‫التاليةعشرة‬ ‫الفصل ستة‬ ‫‪ -6‬أ أى فى‬

‫جـ‬

‫فى الفصل ستة عشر مقعداً‬

‫التعليل‪............................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪.......‬‬

‫‪2‬‬


‫األسئلة (‪ )7-12‬أعد صياغة اجلمل التالية حسب ما يطلب أمامها‪:‬‬ ‫‪ 7‬يتكون معهدنا من(‪ )5‬طوابق والطابق به (‪ )10‬فصول ‪.‬‬ ‫(حول األرقام من الصيغة احلسابية إىل الصيغة العربية مع تغيري ما يلزم)‬ ‫اإل جابة‪........................................................................................................................................ ...:‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫‪...................................................................................... ...................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪ 8‬احذر التقصري فى العمل (أعد صياغة العبارة حبيث تشتمل على اسم فعل مع الضبط بالشكل)‬ ‫اإل جابة‪...........................................................................................................................................:‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫‪................................................................................................................................ .........................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫‪ 9‬يا بائع السلعة ال حتتكرها (اجعل املنادى فى اجلملة مبنيا)‬

‫اإل جابة‪........................................................................................................................................ ...:‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬

‫‪3‬‬


‫‪ 10‬يهوى الوطن ‪ .‬لن يبخل عليه بنفسه‬ ‫(اربط بني اجلملتني التاليتني بأداة شرط وغري مايلزم)‬ ‫اإل جابة‪........................................................................................................................................ ...:‬‬ ‫‪................................................................................................................. ........................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪ 11‬فى بيتنا (‪ )4‬حجرة وفى حجرتى(‪ )2‬نافذة‪.‬‬

‫(حول األرقام من الصيغة احلسابية إىل الصيغة العربية مع تغيري ما يلزم)‬ ‫اإل جابة‪........................................................................................................................................ ...:‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪..................................................................................................................................... ....................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫‪ 12‬سأذاكر ‪ :‬إذن يكرمك أبوك (اجعل الفعل "يكرمك" واجب الرفع دون تغيري فى املعنى)‬ ‫اإلجابة‪........................................................................................................................................ ...:‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫‪.........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬

‫‪4‬‬


‫األسئلة (‪ )13-18‬ضع العالمة املناسبة فيما يلى مع تصويب اخلطا إن وجد‬ ‫‪ 13‬الشباب إن يتقنوا علوم العصر واهلل لرتتقني البالد‪.‬‬ ‫العبارة ‪:‬‬

‫صحيحة (‬

‫)‬

‫خطأ (‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد)‪.......................................................................................... ...............................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬

‫العبارة ‪:‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪ 14‬جتولت فى اثنتا عشر دولة ‪.‬‬ ‫صحيحة (‬

‫)‬

‫خطأ (‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد) ‪.........................................................................................................................‬‬

‫‪ 15‬علّيا دَرَاكِ ‪.‬‬ ‫العبارة ‪:‬‬

‫صحيحة (‬

‫)‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬

‫خطأ (‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد) ‪.........................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬

‫‪5‬‬


‫‪ 16‬ال يسعى حممد إال فى اخلري‪.‬‬ ‫العبارة ‪:‬‬

‫صحيحة (‬

‫)‬

‫خطأ (‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد) ‪.........................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬

‫العبارة ‪:‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪ 17‬أنفقت ألفني جنيه فى السوق ‪.‬‬ ‫صحيحة (‬

‫)‬

‫خطأ (‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد) ‪.........................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪................................................................. ................................................................................... .....‬‬

‫‪ 18‬ال تسعى ياحممد إال فى اخلري ‪.‬‬ ‫العبارة ‪:‬‬

‫صحيحة (‬

‫)‬

‫خطأ (‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد)‪....................................................................................... ..................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... .....‬‬

‫‪6‬‬


‫األسئلة (‪ )19-24‬أجب عما يلى مع التمثيل ‪:‬‬ ‫‪ 19‬يأتى املنادى عطف نسق ‪،‬فمتى جيوز فيه الرفع والنصب ؟مثل ‪.‬‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬ ‫املثال‪........................................................................................................................................................................................................................ :‬‬

‫‪ 20‬ما شرط نصب املضارع بأن مضمرة بعد حتى ؟مثل ‪.‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪...................................................................................... ..................................................................................................................................‬‬ ‫املثال‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪ 21‬عالم استشهد النحاة بالبيت التالي؟‬

‫ث أملَّا‪......‬أقول يا ال ّلهُما يا ال ّلهُما‬ ‫إنِّي إذا ما حد ُ‬

‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .............................................................................................................. ...........‬‬ ‫‪............................................................................................... ......................................................................................... ................................‬‬

‫‪7‬‬


‫‪ 22‬ملَ جاز بناء املنادى على الضم والفتح ووجب حذف ألف (ابن) خطاً فى قولك (يا زيد بن عمرو)؟‬ ‫بينما وجب بناء املنادى على الضم فى قولك (يازيد ابن أخينا) ووجب إثبات ألف (ابن)‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪ 23‬أعرب املنادى فى قوله تعاىل (يأيها املزمل ‪ .‬قم الليل إال قليال)‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬

‫‪ 24‬متى جيوز فى املضارع الواقع بعد "أنْ" الرفع والنصب ؟ مع التمثيل ‪.‬‬

‫اإلجابة‪........................................................................................................................................................................................................................ :‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬ ‫املثال‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬

‫‪8‬‬


‫األسئلة (‪ )25-30‬أكمل اجلمل اآلتية مبا هو مطلوب قرين كل مجلة ‪:‬‬ ‫‪ 25‬أيا ‪. ......‬مال اليتيم كيف تنعم ؟! (منادى)‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .............................................................................................................. ...........‬‬ ‫‪............................................................................................... ......................................................................................... ................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪ 26‬عليكم ‪. ......‬محاية الوطن مما يدبر ضده ؟! (اسم خمتص)‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪........................................................................... .............................................................................................................................................‬‬

‫‪ 27‬يا بنى ‪. ......‬تنل رضا ربك (أسلوب إغراء)‬

‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................... ..............................................................................................................................................‬‬

‫‪9‬‬


‫‪ ......... 28‬أن يعود إليك الشباب ‪( .‬اسم فعل)‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪.................................................................................... ....................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪ ......... 29‬وأكل مال اليتيم ‪( .‬اسلوب حتذير)‬

‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪............................................................................................... ............................................................................................................... ..........‬‬

‫‪ 30‬إن‪ .........‬العلم تنهض األمة ‪( .‬أكمل اجلملة مبا جيعل الفعل "تنهض" جائز الرفع والرفع حسن)‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .............................................................................................................. ...........‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬

‫‪10‬‬


‫األسئلة (‪ )31-36‬استخرج من القطعة التالية إجابات األسئلة املطلوبة ‪:‬‬ ‫ك برتاثك واإل تفقد هويتك ‪ ،‬وتلمس التجديد حتلق بآفاق املستقبل ‪ .‬بَنىَّ إن حتصل العلم‬ ‫(يا طالب األزهر َتمَسَ ْ‬ ‫ن االمة)‬ ‫وتنشره يعل قدرك ويرتفع شأن أمتك ‪،‬وإياك والتقصري فيعم اجلهل ‪ ،‬ولئن عم اجلهل لتضيع َّ‬

‫‪ 31‬مضارعا واقعا فى جواب الطلب وبني حكمه ‪.‬‬ ‫اإلجابة‪........................................................................................................................................................................................................................ :‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫حكمه ‪.....................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪ 32‬شرطا حمذوفا وقدِره ‪.‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪.................................................................................... ....................................................................................................................................‬‬ ‫التقدير ‪................................................. ....................................................................................................................................................................‬‬

‫‪ 33‬أداة نداء حمذوفة وبني حكم حذفها ‪.‬‬

‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬ ‫حكم حذفها ‪.................................................... .......................................................................................................................................................‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ 34‬مضارعا جائز النصب واجلزم ‪.‬‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .............................................................................................................. ...........‬‬ ‫‪............................................................................................... ........................................................................................... ................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪ 35‬مضارعا جيوز فيه ثالثة أوجه مع التعليل ‪.‬‬

‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬

‫التعليل‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪............................................................................................... .............................................................................................................. ...........‬‬ ‫‪............................................................................................... ............................................................................ ........................................‬‬

‫‪ 36‬مجلة (لتضيعنَّ األمة) فى قوله (ولئن عم اجلهل لتضيعنَّ األمة) جوابا‪.‬‬

‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... ...................................................................................................................... ...‬‬ ‫‪............................................................................................... ........................................................................................................... ..............‬‬

‫‪12‬‬


‫األسئلة (‪ )37-40‬ماذا حيدث لو مع التمثيل ‪:‬‬ ‫‪ 37‬كان االسم املنادى مقرتنا بـ (أل)‪.‬‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪.................................................................................... ....................................................................................................................................‬‬ ‫املثال‪.................................................... .................................................................................................................................................................... :‬‬

‫‪ 38‬وقع فعل الشرط مضارعا واجلواب مضارعاً‪.‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪.................................................................................... ....................................................................................................................................‬‬ ‫املثال‪.................................................... .................................................................................................................................................................... :‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪ 39‬وقع املضارع بعد عاطف مسبوق باسم خالص‪.‬‬

‫اإلجابة‪.......................................................................... .............................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫املثال‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬

‫‪ 40‬أضيف املنادى إىل مضاف إىل ياء املتكلم ‪ .‬مثل‪.‬‬ ‫اإلجابة‪............................................................................................... ......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪............................................................................................... .........................................................................................................................‬‬ ‫املثال‪............................................................... ......................................................................................................................................................... :‬‬

‫‪13‬‬


‫مسودة‬ ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

ar. eg

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

ww w.a zh

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

14


................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

ar. eg

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

ww w.a zh

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................

15

النحو علمي 2  
Advertisement