Page 1

‫األزهر الشـــــريف‬ ‫قطــــاع المعــاهد األزهرية‬

‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )81‬ورقة‬ ‫بخالف الغالف‬ ‫وعلى الطالب مسئولية‬ ‫المراجعة‬ ‫والتأكد من ذلك عند تسليم‬ ‫الكراسة‬

‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫القسم ‪ :‬العلمي‬ ‫املــــادة ‪ :‬االحـيـــاء‬ ‫‪ 102 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫زمن اإلجابة ‪ :‬ثالث ساعات‬ ‫األسئلة‬ ‫من ‪ ......‬اىل ‪......‬‬

‫الدرجة‬

‫املقدر‬

‫توقيع‬

‫املراجع‬

‫منوذج ثانوية أزهرية‬

‫‪1‬‬

‫الرقــــم الســـرى‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫جمموع الدرجات باحلروف ‪..................................................................................................:‬‬ ‫إمضاءات املراجعــــــــــني ‪..................................................................................................:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )21‬ورقة‬ ‫الرقــــم الســـرى‬ ‫القسم ‪ :‬العلمي‬ ‫بخالف الغالف‬ ‫املــــادة ‪ :‬التوحيد‬ ‫وعلى الطالب مسئولية‬ ‫المراجعة‬ ‫‪ 102 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫والتأكد من ذلك عند تسليم‬ ‫زمن اإلجابة ‪ :‬ثالث ساعات‬ ‫الكراسة‬ ‫منوذج ثانوية أزهرية‬ ‫اسم الطالب (رباعياً) ‪.............................................................................................................:‬‬ ‫املعهد‪....................................................................: .........................................................:‬‬ ‫رقم اجللوس‪ ....................................................:‬املذهب‪......................................................:‬‬ ‫توقيع الماحظين بصحة البيانات ومطابقة عدد أوراق كراسة اإلجابة عند استالمها من‬ ‫الطالب‬

‫‪............................................................................................... :8‬‬ ‫‪............................................................................................... :2‬‬

‫‪1‬‬


‫تعليمات هامة‬ ‫عزيزي الطالب ‪ /‬عزيزتي الطالبة ‪-:‬‬ ‫‪‬‬

‫اقرأ السؤال بعناية ‪ ،‬وفكر فيه جيد ًا قبل البدء يف إجابته‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أجب عن مجيع األسئلة وال ترتك أي سؤال دون إجابة‪.‬‬

‫‪ ‬عند إجابتك لألسئلة للمقالية ‪ ،‬أجب فيما ال يزيد عن املساحة احملددة لكل سؤال ‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪............................................................. .................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت‪:‬‬

‫ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظليالً كامالً لكل سؤال‪.‬‬

‫ال‬ ‫مثال ‪ :‬اإلجابة الصحيحة (د) مث ً‬

‫أ‬

‫ب‬

‫ج‬ ‫ــ‬

‫‪‬‬

‫يف حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة حتسب اإلجابة صحيحة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وفى حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ حتسب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يف حالة التظليل على أكثر من رمز ‪ ،‬تعترب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫د‬

‫ملحوظة ‪ :‬ال تكرر اإلجابة عن األسئلة املوضوعية (االختيار من متعدد ) ‪ ،‬فلن تقدر إال اإلجابة األوىل فقط‪.‬‬

‫‪ ‬عدد أسئلة الكتيب (‬

‫‪ ) 06‬سؤاالً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عدد صفحات الكتيب ( ‪ ) 81‬صفحة خالف الغالف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تأكد من ترقيم األسئلة تصاعدياً ‪ ،‬ومن عدد صفحات كتيبك ‪ ،‬فهى مسئوليتك‪.‬‬

‫‪ ‬زمن االختبار (‬

‫‪ ) 3‬ساعات‪.‬‬

‫‪ ‬الدرجة الكلية لالختبار (‬

‫‪ ) 06‬درجة‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫(‪2‬ـ ‪)6‬‬

‫ضع دائرة حول احلرف الدال على اإلجابة الصحيحة ‪:‬‬ ‫‪ )1‬يفرز املبيض كل اهلرمونات التالية عدا ‪..............‬‬ ‫الربوجسرتون ‪.‬‬

‫أ‬

‫األسرتوجني ‪.‬‬

‫ج‬ ‫ــ‬

‫ب‬

‫الريالكسني ‪.‬‬

‫د‬

‫‪FSH‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ )2‬تتكون البويضة يف حشرة املن باالنقسام ‪..............‬‬ ‫أ‬

‫امليوزى‬

‫ج‬ ‫ــ‬

‫التربعم‬

‫ب‬

‫املتيوزى‬

‫د‬

‫التجرثم ‪.‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ )3‬عدد مواقع االرتباط باألنتيجن على اجلسم املضاد ‪ IgM‬يساوى ‪..‬‬ ‫أ‬

‫‪1‬‬

‫ب‬

‫ج‬ ‫ـ‬ ‫‪4‬ـ)‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬د‬

‫‪4‬‬

‫جني البصمة يقع على الكروموسوم ‪..............‬‬ ‫أ‬

‫ب‬

‫الثامن‬

‫د‬

‫التاسع‬

‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪ )5‬ـتوجد املنطقة شبه املضيئة يف منتصف ‪..............‬‬ ‫ب‬ ‫أ‬

‫احلادي عشر‬

‫املنطقة املضئية‬

‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬

‫اخلط الداكن ‪.‬‬

‫‪.X‬‬

‫املنطقة الداكنة ‪.‬‬

‫د‬

‫الوحدة احلركية ‪.‬‬

‫‪ )6‬تكون املادة الوراثية ‪ RNA‬يف ‪..............‬‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬

‫اخلفاش ‪.‬‬

‫ب‬

‫فريس اإليدز ‪.‬‬

‫د‬

‫نبات الفول ‪.‬‬ ‫البكرتيا ‪.‬‬

‫‪ )7‬وما رأي املعتزلة يف من عاد إىل الذنب بعد التوبة ؟‬

‫‪2‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬


‫اذكر مكان ووظيفة كال من ‪ 7 ( :‬ـ ‪) 21‬‬ ‫املكان‬

‫الوظيفة‬

‫‪ -7‬هرمون اجلاسرتين‬

‫‪ -1‬االرتفاق العاني ‪.‬‬

‫‪ -9‬احملفز ‪.‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ -20‬ألطراف الالصقة ‪.‬‬

‫‪ -22‬النيوسلة ‪.‬‬

‫‪ -21‬خناع العظام ‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫فجأة طاردك لص يف الشارع ‪ ،‬أجب عن اآلتي‪:‬‬

‫( ‪ 21‬ـ ‪) 24‬‬

‫‪ )21‬صف التغريات اليت حتدث يف جسمك مع التفسري ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. .................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ )24‬من املسئول عن إحداث هذه التغريات‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................... ...............................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................................. .‬‬ ‫اكتب املصطلح العلمي املناسب يف القوسني أمام كل عبارة فيما يلي ‪ :‬األسئلة‬

‫‪ )21‬هرمون حيفز امتصاص السكريات األحادية من القناة اهلضمية‪.‬‬ ‫‪ )26‬غشاء مملوء بسائل حييط باجلنني حلمايته ‪.‬‬

‫‪ )27‬طفرة تلعب دوراً هاماً يف عملية تطور األحياء ‪.‬‬

‫( ‪ 21‬ـ ‪)10‬‬ ‫(‪)......................‬‬ ‫(‪)......................‬‬ ‫(‪)......................‬‬

‫‪ )21‬غدة تفرز هرمون حيفز نضج اخلاليا الليمفاوية اجلذعية إىل اخلاليا التائية ‪)..................( .‬‬

‫‪ )29‬جتويف يستقر فيه رأس عظمة العضد يف لوح الكتف ‪.‬‬

‫(‪)......................‬‬

‫‪)10‬جمموعة من الربوتينات تدخل يف تراكيب حمددة بالكائن احلي‪.‬‬

‫(‪)......................‬‬

‫‪4‬‬


‫األسئلة من ( ‪ 12‬ـ ‪) 16‬‬

‫علل ملا يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -12‬انتفاخ بذور الفول اجملعدة بعد وضعها يف املاء ‪.‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................................. .............................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ -11‬ميكن اعتبار املشيمة غدة صماء مؤقتة‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪....................................................................................................................... .......................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ -11‬تورم األنسجة فى مكان االلتهاب ‪.‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................................... .....................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -14‬طفرات الفريوسات احملتوية على ‪ RNA‬أكثر من طفرات الفريوسات احملتوية على ‪. DNA‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................................................................... ....................................‬‬

‫‪ -11‬يزداد إفراز هرمون اجللوكاجون أثناء اجلوع ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................................... ....................................‬‬

‫‪5‬‬


‫‪ -16‬تتضاعف مادة‬

‫‪DNA‬‬

‫قبل االنقسام امليتوزي للخلية ‪.‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫السؤال الثاني‪:‬‬

‫األسئلة من ( ‪ 17‬ـ ‪) 11‬‬ ‫اشر ح مع الرسم املراحل اليت متر بها جرثومة نبات الفوجري لتكوين النبات املشيجي ‪.‬‬ ‫‪ 17‬ـ الشرح ‪:‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................... ........‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................................... ...........................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ 11‬ـ الرسم ‪:‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................ ......................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪6‬‬


‫صحح ما حتت اخلط واكتبها يف القوسني أمام كل عبارة ‪:‬‬

‫األسئلة من ( ‪ 19‬ـ ‪) 14‬‬

‫‪ -19‬تستقر رأس عظمة الفخذ يف عظام الورك ‪.‬‬

‫(‪).............................‬‬

‫‪ -10‬تتعرف اخلاليا ‪ TH‬على األنيتجني من خـالل بـروتني البريفـورين املوجـود علـى سـطح‬ ‫اخللية البلعمية ‪.‬‬

‫(‪).............................‬‬

‫‪ -12‬عدد جمموعات الفوسفات الطليقة أربع يف الشريط الواحد جلزيء ‪. DNA‬‬ ‫(‪).............................‬‬ ‫‪ -11‬يتم بناء الريبوسومات يف السيتوبالزم ‪.‬‬

‫(‪).............................‬‬

‫‪ -11‬يبقى بثمرة القرع أوراق الكأس واألسدية ‪.‬‬

‫(‪).............................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ -14‬يفرز النبات اهلرمونات من منطقة اجلذر ‪.‬‬

‫(‪).............................‬‬

‫‪7‬‬


‫قارن يف جدول بني كل من ‪:‬‬

‫األسئلة من ( ‪ 11‬ـ ‪) 40‬‬

‫‪53‬‬

‫الوعاء الناقل‬

‫قناة فالوب‬

‫‪53‬‬

‫الربوتينات اهلستونية‬

‫الربوتينات غري اهلستونية‬

‫‪53‬‬

‫التضخم اجلحوظي‬

‫التضخم البسيط‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪8‬‬


‫تابع ‪ :‬قارن يف جدول بني كل من ‪:‬‬ ‫‪53‬‬

‫حركة الشد يف البازالء‬

‫حركة الشد يف األبصال‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪53‬‬

‫الثاميني‬

‫اجلوانني‬

‫‪04‬‬

‫اهلستامني‬

‫البريفورين‬

‫‪9‬‬


‫األسئلة من ( ‪ 42‬ـ ‪) 41‬‬ ‫اذكر احلواجز الطبيعية وأهم وظائفها يف خط الدفاع املناعي األول يف جسم اإلنسان ‪:‬‬ ‫‪ 42‬ـ احلاجز األول ‪:‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. .................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ 41‬ـ احلاجز الثاني ‪:‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. .................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ 41‬ـ احلاجز الثالث ‪:‬‬

‫‪................................................................................................................................................. .............‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................. ................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ 44‬ـ احلاجز الرابع ‪:‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................ ..............................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. .................................................................................................‬‬

‫‪10‬‬


‫تــابع ‪ :‬اذكــر احلــواجز الطبيعيــة وأهــم وظائفهــا يف خــط الــدفاع املنــاعي األول يف جســم‬ ‫اإلنسان ‪:‬‬ ‫‪ 41‬ـ احلاجز اخلامس ‪:‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫ما املقصود بكل من ؟‬

‫األسئلة من ( ‪ 46‬ـ ‪) 12‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ -46‬الوحدة احلركية ‪:‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ -47‬التوالد البكرى‪.‬‬ ‫‪............................................................................................................ ..................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪11‬‬


‫تابع ‪ :‬ما املقصود بكل من ؟‬ ‫‪ -41‬العقدة الليمفاوية ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ -49‬البالزميد ‪.‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................... .....................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................... ........................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ 10‬ـ اهلرمونات املعدنية ‪.‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪12‬‬


‫تابع ‪ :‬ما املقصود بكل من ؟‬ ‫‪ -12‬كودون البدء‪.‬‬ ‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. .................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫ماذا حيدث يف احلاالت التالية مع التفسري ؟‬ ‫‪ - 11‬حقن شخص بهرمون‬

‫‪ADH‬‬

‫األسئلة من ( ‪ 11‬ـ ‪) 17‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................... .........................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. .................................................................................................‬‬

‫‪ -11‬إزالة املبيض من امرأة حامل يف شهرها األول ‪.‬‬ ‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................... ....................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................ ......................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪13‬‬


‫تابع ماذا حيدث يف احلاالت التالية مع التفسري ؟‬ ‫‪ - 14‬غياب خاليا‬

‫‪B‬‬

‫الذاكرة ‪.‬‬

‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................................................................... ....................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ - 11‬غياب ذيل عديد األدنيني من‬

‫‪mRNA‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬

‫‪ -16‬غياب أيونات الكالسيوم من اخلاليا العضلية ‪.‬‬

‫‪......................................................................... ....................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪....................................................................................................................................... .......................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬


‫تابع ماذا حيدث يف احلاالت التالية مع التفسري ؟‬ ‫‪ – 17‬غياب إنزيم الربط يف الطفل ‪.‬‬ ‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. .................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪15‬‬


‫األسئلة من ( ‪ 11‬ـ ‪: ) 60‬‬ ‫إذا كان ترتيب القواعد النيرتوجينية يف قطعة من أحد شريطي ‪ DNA‬هو ‪:‬‬ ‫‪5…..CGA TCG GGC TCG‬‬ ‫‪3…..GCTTAG‬‬ ‫‪AGC………..3‬‬ ‫‪CCG AGC ATC ………..1‬‬

‫اكتب ‪:‬‬ ‫‪ 11‬ـ تتابع القواعد على ‪ mRNA‬املنسوخة من الشريط املكمل للشريط السابق ‪.‬‬ ‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪.......................................................................................................................... ....................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ 19‬ـ مضادات الكودون على ‪ ، tRNA‬وعدد أنواع ‪ tRNA‬املشاركة يف ترمجة هذا التتابع‪.‬‬

‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................. .................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................... ...‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪16‬‬


‫تابع‪ :‬إذا كان ترتيب القواعد النيرتوجينية يف قطعة من أحد شريطي ‪ DNA‬هو ‪:‬‬ ‫‪ 60‬ـ عدد لفات شريط ‪ DNA‬السابق‪ ،‬وملاذا؟‬ ‫‪.............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................................................................... ....................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪17‬‬


‫مســــودة‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬


‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

احياءعلمي نهائي