Page 1

Egészségügyi megelőzés és rehabilitáció az interdiszciplináris, evolúciós orvostani megközelítés alkalmazásával.


“A jövő orvosa nem orvosságot fog felírni a betegeinek, hanem érdekeltté fog ja őket tenni abban, hogy étrendjük segítségével jó karban tartsák magukat, hogy megelőzzék a betegségeket.” (Thomas A. Edison)

A revolutionMED® egészségügyi megelőzés és rehabilitáció az interdiszciplináris, evolúciós orvostani megközelítés alkalmazásával. •

Az alapellátás révén lehet a legtöbb emberrel megértetni az egészséges életmód fontosságát

Az alapellátásban résztvevő orvosok tudnak a leghatékonyabban segíteni a krónikus betegek rehabilitációjában. Ennek intézményesített formáját valósítja meg a revolutionMED® praxis.

A revolutionMED® az evoluciós orvoslásra épülő módszertanával hiánypótló kiegészítője a modern gyógyászatnak és sok embernek tud segíteni az egészsége megőrzésében is. Nemes ügy. Érdemes pártolni, érdemes részt venni benne.

01


Tartalomjegyzék

01.

Bevezetés

3.

02.

revolutionMED® praxis

5.

03.

revolutionMED® praxis orvosai

6.

04. Miben más a revolutionMED®

megelőzés és egészségügyi rehabilitációs módszer?

7.

05.

revolutionMED® és a népszerű Low-Carb diéták kapcsolata

9.

06.

revolutionMED® az oktatásban és a kutatásban

10.

07.

Adatvédelem a kutatásban

11.

08.

Az orvoslási/ gyógyulási tapasztalatok közösségi megosztása

11.

09.

Hogyan lehet a revolutionMED® praxis programhoz csatlakozni?

12.

10.

revolutionFOOD® rendszer

14.

revolutionMED I Általános ismertető I 2014


01.

Bevezetés

A civilizációs betegségek (pl. elhízás, allergiák,

tartalom és ezzel együtt növekvő vegyszerma-

auto-immun folyamatok, cukorbetegség, szív és

radványok mind-mind negatív hatással vannak

érrendszeri elváltozások, bizonyos mentális za-

egészségünkre és ezáltal fokozatosan juttatnak

varok, daganatos betegségek és még sok más

el mindnyájunkat a krónikus betegek közé.

betegség) rohamos elterjedése az iparilag legfejlettebb országokban összefüggésbe hozható

Sajnos a krónikus betegségben szenvedők folya-

az elmúlt 50 év élelmiszeripari tevékenységével.

matos gondozást / gyógyszerelést igényelnek

Kimutatható az összefüggés a civilizációs beteg-

életük végéig, amely állapot a rosszabb életmi-

ségek és a megváltozott táplálkozási szokások

nőség mellett folyamatosan növekvő egészség-

között. Az iparilag feldolgozott élelmiszerek,

ügyi költségeket is jelent mind a beteg, mind

kölcsönhatásban a minket körülvevő kémiai kör-

a társadalom számára.

r e v o l u t i o n M E D I Á l t a l á n o s i s me r t e t ő f ü z e t I 2 0 1 4

nyezet károsító hatásaival mind-mind válasz (védekező) reakciókat váltanak ki a szervezetünkből,

Az egészségügyi ellátás évről évre növekvő ki-

leggyakrabban auto-immun, vagy más krónikus

adásokat generál a nemzetgazdaságoknak.

betegségeket előidézve. A modern élelmiszer-

Az USA kormánya 2010-ben az OECD adatai

ipar termékeit fogyasztóknak, a negatív életta-

szerint GDP 18 %- át fordította erre a célra, de az

ni hatások elkerülése csak nehezen valósítható

EU vezető államaiban is 10% körüli ez az érték.

meg, mert a szupermarketek polcain sorakozó

Az egészségügyi kiadások mintegy háromne-

árúkban lévő konzerváló, színező, állományja-

gyedét (!) fordítják a krónikus betegségek ke-

vító és ízfokozó anyagok, a zöldségekben és

zelésére, ami azt is jelenti, hogy szinte semmit

gyümölcsökben drámaian lecsökkent tápanyag-

a megelőzésre.

Az összes egészségügyi kiadás GDP %-os arányában (2010) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

03

Csehország

USA

Németország

Magyarország

Hollandia

Szlovákia


A várható életkor meghosszabbodása, a fejlett

A revolutionMED® a magas tápértékkel rendel-

országok társadalmának elöregedése szintén

kező és ellenőrzött forrásból származó „élelmi

az egészségügyi kiadások folyamatos növeke-

anyagok”-nak a mindennapi étrendbe való al-

dését generálja.

kalmazásával és az un. alacsony szénhidrát magas zsírtartalmú étrend az un. Low-Carb-High-

A társadalom valamennyi tagjának közös érdeke

Fat „LCHF” alkalmazásával kívánja elősegíteni

lenne tehát, hogy minél többen, minél hosszabb

a krónikus betegek rehabilitációját és az LCHF

ideig őrizhessék meg egészségüket (megelő-

étrend egy kevésbé szigorú formájának alkal-

zés), valamint a krónikus betegségben szenve-

mazásával kívánja biztosítani az egészség hos�-

dőknek is valós esélyű rehabilitációt, gyógyulást

szú távú megőrzését.*

lehessen kínálni. A revolutionMED® orvosi rehabilitációs rendszer A krónikus betegségben szenvedők, de az egész-

nem a jelenlegi orvoslást kívánja helyettesíteni,

ségügyi dolgozók közül is egyre többen keresnek

csupán annak sikerességét kívánja növelni oly

alternatív vagy kiegészítő gyógymódokat, mivel

módon, hogy egy az evolúciós orvostanra épülő

a modern egészségügyi rendszerekben csalódtak

interdiszciplináris szemléletet (evoluciós orvos-

amiatt, hogy ezen módszerekkel csak a betegsé-

lás) kíván meghonosítani. A revolutionMED® és

gük egyensúlyban tartása és nem gyógyulásuk

a revolutionFOOD® egészségügyi rehabilitációs

biztosítható.

rendszer széleskörű elterjedése hozzá tud járulni az egészségügyi kiadások JELENTŐS csökkené-

A revolutionMED® orvosi és ezt szervesen támogató

revolutionFOOD®

táplálkozási rend-

séhez, mindannyiunk aktív, egészséges életének (életminőség) meghosszabbításához.

szer együttesen kívánják azt elősegíteni, hogy a rendszerhez csatlakozók az étrendjüket, illetve

A tervezett revolutionMED® orvosi rehabilitációs

az életmódjukat is meg tudják változtatni és en-

rendszer orvosai miközben az alapellátásban is

nek eredményeként egészségüket hosszú távon

aktív résztvevői a mindenkori egészségügyi rend-

meg tudják őrizni, a krónikus betegségben szen-

szereknek, ugyanakkor a revolutionMED® rende-

vedők illetve tünetmentessé, vagy gyógyulttá

lők magánorvosaiként a betegek rehabilitációját

tudjanak válni.

irányítják az evoluciós orvoslás alkalmazásával.

* Kifejezetten kerüljük az élelmiszer fogalom használatát, mert ez a fogalom az iparilag feldolgozott élelmi anyagokat jelöli.

04


02.

revolutionMED® praxis Jelentkezés

Regisztráció/ Adminisztráció

Konzultáció/ Vizsgálat Heveny panasz? Betegellátás

Gyógyult?

idült betegség?

Beteggondozás online utánkövetés

r e v o l u t i o n M E D I Á l t a l á n o s i s me r t e t ő f ü z e t I 2 0 1 4

Dokumentáció/ Törzskarton

Egyénre szabott prevenciós program (szűrővizsgálatok, életmódváltoztatási javaslatok, csoportterápia)

05


03. •

revolutionMED® rendelők orvosai

Az egészséges emberek számára szűrővizsgálatokat szerveznek és az állapotfelmérés alapján táplálkozás/ életmód változtatási tanácsokat fogalmaznak meg.

A krónikus betegek részére -a korábbi betegdokumentáció áttekintését, a vizsgálatokat és a szükség szerinti konzultációkat követően-, személyre szabott egészségügyi rehabilitációs programot, terápiás tervet dolgoznak ki. A terápiás terv figyelembe veszi a beteg korábbi gyógyszerelését, a szükség szerinti rendszeres konzultációt, illetve a tüneteknek / betegségnek megfelelő vizsgálatok javaslatát is tartalmazza. A terápiás terv része a személyre szabott és a revolutionFOOD® minőségi rendszerrel garantált élelmi anyagok alkalmazásával biztosított táplálkozás, melynek pontos betartása alapfeltétele a sikeres rehabilitációnak. A személyre szabott terápia részét képező étrend a tápanyagsűrűség alapján meghatározza a megfelelő állati fehérje / zsír / szénhidrát arányt, mindezt a mindennapokban használható ételekre bontva.

A revolutionMED® praxisban dolgozó orvosok és betegeik kapcsolatának folyamatosságáért a terápiás terv szerint az orvos, a dietetikus, illetve az ápoló személyzet egyaránt felelős. A rendszeres vizsgálatokat a revolutionMED® praxis rendelőiben, vagy külső intézményekben végeztetjük, illetve az egyszerűbb vizsgálatokat a beteg otthonában saját maga végzi el (pl. súly, vérnyomás, vércukorszint, ketózis szint, stb. mérése). A mért értékeket a revolutionMED® a saját informatikai rendszerében dolgozza fel, melyhez szükség esetén külső szakértőt is bevon az értékelésbe. Amennyiben szükséges a beteg korábbi kezelőorvosával együttműködve - a revolutionMED® praxis változtatásokat hajt végre a beteg korábbi gyógyszerelésében is.

06


04.

M  iben más revolutionMED® egészségügyi rehabilitációs módszere?

az evolúciós orvostanra épül Az orvostudományt – hasonlóan a többi tudomány területhez – a specializálódás jellemzi. Eltűnt az interdiszciplináris gondolkodás, ennek egykori jeles képviselőit a belgyógyászokat és jelenlegi képviselőit, a háziorvosokat is felülírta a szakorvosi ellátás. Az evolúciós orvostan interdiszciplináris, analizál és szintetizál. Nem a tüneteket vizsgálja, hanem azt, hogy mi lehet a beteg panaszának kiváltó oka.

r e v o l u t i o n M E D I Á l t a l á n o s i s me r t e t ő f ü z e t I 2 0 1 4

Nem valaminek a hiányát kutatja, hanem, hogy miből jut be több a szervezetünkbe.

paradigma váltást jelent A hagyományos orvoslás a krónikus betegségekre nem kínál gyógyulást, a gyógyszerek segítségével maximum egy elviselhető egyensúlyi állapotot és az idült betegséggel való tartós együttélést biztosítja. A revolutionMED® paradigma váltása a gyógyulás valós lehetőségét jelenti, melynek feltétele, hogy a beteg legyen kész az együttműködésre és legyen hajlandó az életmód váltásra. A hagyományos gyógyszeres kezelés újragondolása, vagy a gyógyszerek részbeni elhagyása betegség és egyénfüggő, de mindenképpen kimondható, hogy a revolutionMED® rendszerben, a beteg együttműködésével sikeres a rehabilitáció, sikeresen csökkenthetők a gyógyszerek mellékhatásai is.

07


személyre szabott terápiás terv alapján orvosol A hagyományos protokoll alapú gyógyítás helyett a revolutionMED® rendszerben a beteg állapotának megfelelő egyéni terápiás terv készül, ami gyorsabb és eredményesebb gyógyulást biztosít számára. A terápiás terv komplex és rugalmas, a beteg gyógyulásának megfelelően menetközben is módosítható. Komplexitása abban áll, hogy a beteget életmód váltásra ösztönzi, nem szorítkozik a hagyományos orvoslás szerinti gyógyszerelésre, sőt a beteg gyógyulásában a gyógyszerek szerepének és mellékhatásainak csökkenését eredményezi. a lehetőséggel. Ez is egy jelentős sikertényező

folyamatos bizalmi

a rehabilitációban, azonnali beavatkozást tesz

kapcsolatot tart a beteggel

lehetővé bármikor és javítja a beteg együttmű-

A

revolutionMED®

praxis orvosai a felhő ala-

ködési készségét, beteg-orvos bizalmi viszonyt.

pú eoMEDICAL integrált rendelői információs rendszert

használják. Ez a rendszer alkalmas

személyes adatok

arra, hogy a beteg összes korábbi és aktuális

teljes körű védelmét biztosítja

leletét, minden a gyógykezelésével összefüg-

Az eoMEDICAL rendszerben „a beteg a tulajdo-

gő információt egy helyen, integráltan tároljon

nosa az adatainak”, a beteg rendelkezése nél-

és bármikor biztonságosan visszakereshetővé

kül adatai nem adhatók át külső személyeknek,

tegyen. A kapcsolatfentartás történhet e-mail,

intézménynek. A revolutionMED® rendelőkben

telefon, video konferencia és az ehhez kapcso-

dolgozók is csak a munkájukhoz szükséges mér-

lódó un. telemedicína alkalmazás útján. Vala-

tékig és a jogosultsági szintjüknek megfelelően

mennyi adat (telefonbeszélgetés, video felvé-

férhetnek hozzá az egyes betegek adataihoz.

tel, e-mail, telemetrikus mérési eredmények)

Valamennyi beteg adatát anonim módon (sze-

a beteg elektronikus beteg dossziéjába kerülnek.

mélyi adatok nélkül, klinikai belső azonosítóval

Az eoMEDICAL SW technológiája lehetővé teszi,

jelölve) tárolja a rendszer. A betegek neten ke-

hogy az orvos/dietetikus/ápoló a terápiás terv

resztüli belépését a banki hozzáféréssel azonos

szerint bármikor kapcsolatot tudjon teremteni

biztonsági szinten védjük.

a beteggel és a beteg is bármikor élhessen ezzel

08


05.

r evolutionMED® és a népszerű Low-Carb diéták kapcsolata* A revolutionMED® tudományosan és orvos szakmailag megalapozott egészségügyi rehabilitációs rendszer. A revolutionMED® praxisokban és klinikákon foglalkoztatott szakszemélyzet mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeres legyen a beteg életmód váltása és ezáltal egészségügyi rehabilitációja. Mivel az élelmi anyagok minősége kritikus a gyógyulás szempontjából, csak ellenőrzött forrásból származó és az előírt étrendnek megfelelő

r e v o l u t i o n M E D I Á l t a l á n o s i s me r t e t ő f ü z e t I 2 0 1 4

ételeket fogyaszthatnak a betegek.

09

Mindazoknak, akiknek tudomásuk van arról, hogy krónikus betegek, vagy erre utaló panaszaik vannak, mindenképpen azt javasoljuk, hogy végeztessenek egy az egészségügyi állapotuk valós helyzetét feltáró revolutionMED® állapotfelmérést (egészségtükör). Ezt követően, lehetőség szerint csak revolutionFOOD® minőségi rendszerrel védett élelmi anyagok fogyasztását javasoljuk, mert az üzletek által forgalmazott élelmiszerek általában a betegek állapotát károsan befolyásoló anyagokat is tartalmaznak, leggyakrabban nem csak nyomokban, de ártalmas mennyiségben. Az egészségtudatos emberek számára is javasoljuk anyagcsere állapotuk felmérését és egy konzultációt a dietetikussal, valamint egy gyakorlott kezelőorvossal. Mivel az egészséges táplálkozás, a sikeres étrend egyénre szabott, célszerű a szakemberek tanácsait figyelembe venni. A revolutionMED® és revolutionFOOD® egészségügyi és táplálkozástudományi szakemberei csak az általuk bevizsgáltatott és rendszeresen ellenőrzött élelmi anyagokért vállalhatnak felelősséget.

* pl. Atkins,- glutén mentes,- laktóz mentes,- paleolit,- paleo-ketogén,- paleo-immun diéta


06.

r evolutionMED® az oktatásban és a kutatásban

Fontosnak tartjuk a revolutionMED® rendszer

sek, az elegendő számú eset és ezek elméleti és

által elért eredmények publikálását, megismer-

statisztikai feldolgozása sokat segíthet ebben

tetését a leendő és már gyakorló orvosokkal.

a munkában.

Ennek érdekében a

revolutionMED®

rendszer

mányi Egyetemek Családorvosi Intézeteivel, ahol

az áteresztő bél szindróma (ÁBSZ) vizsgálata.

terveink szerint a háziorvosok, posztgraduális

Régóta ismert az auto-immun megbetegedések

oktatás során ismerkedhetnek meg az Evolúciós

és a bélfal áteresztőképességének megváltozá-

Orvostannal.

sa közti összefüggés. Ebből az óriási témakörből

együttműködést kezdeményeze az Orvostudo-

A

revolutionMED®

célja az is, hogy az evolúciós

elsősorban a mindennapi orvoslást segítendő,

orvoslással kapcsolatos nemzetközi kutatásokba

a bél áteresztőképességének objektív mérésé-

is bekapcsolódjon. A vezető nemzetközi kutató-

nek magvalósítása az elsődleges cél. Az ÁBSZ

helyekkel szoros szakmai együttműködést kívá-

mérésével lehetővé válik az életmód váltás és

nunk kialakítani.

az áteresztőképesség változása közti kapcsolat felderítése, követhetővé válnak mind az immun,

A magyarországi lehetőségekhez igazodva a

mind a szervezetszintű gyulladási folyamatok.

revolutionMED® elsősorban az alábbi területekre fókuszál:

dokumentált gyakorlati tapasztalatok tudományos feldolgozása •

Az LCHF étrend betegségek gyógyítására gyakorolt hatása egyre több területen ismert.

Jellemző esetek leírása. Egy-egy sikeres, vagy

Pl. a ketogén diétát az epilepszia gyógyításában

éppen ellentmondásos terápiás eredmény

már régóta használják, a kenyérfogyasztás (glutén)

pontos és szakszerű dokumentálása és tudo-

és az emésztőszervi megbetegedések kapcso-

mányos feldolgozása, a levont következtetések

latát már 1974-ben leírta Dr Lutz osztrák orvos,

mind a •

Az evolúciós táplálkozás szervezetre gyakorolt hosszú távú hatásának vizsgálata.

revolutionMED®,

mind a hagyományos

aki negyven éven át gyógyított glutén mentes

orvoslás számára értékesek.

diéta alkalmazásával. Kedvező élettani hatásait

Egyes betegségcsoportok esetében alkalma-

az Atkins diéta is az alacsony szénhidrát tartal-

zott életmód váltások leírása, kutatási progra-

mú ételek fogyasztásával érte el a testsúly gyors

mok tervezése és végrehajtása. Tapasztalataink

csökkenése mellett. Az Atkins diátában megfo-

szerint még mindig nincs elegendő és rendsze-

galmazott javaslatok társadalmi fogadtatását,

rezett gyakorlati tapasztalat az elméleti kérdé-

az USA-ban több mint 3 millió példányban el-

sek alátámasztására. A részletes megfigyelé-

adott könyv is bizonyítja.

10


A paleo étrend is egyre népszerűbb világszer-

A gyakorlati tapasztalatok folyamatos dokumen-

te, egészségesek és betegek egyaránt követik.

tálásával a revolutionMED® hosszú távú kutatási

Veszélye éppen a népszerűségével függ össze:

eredményekhez kívánja az adatokat biztosítani,

orvos és dietetikus segítsége nélkül a krónikus

amely kutatások választ kellene adjanak arra, ho-

betegségben szenvedők nem tudják kiválaszta-

gyan befolyásolják az LCHF étrendek (zsír alapú

ni a betegségüknek leginkább megfelelő táp-

energia termelés a megszokott szénhidrát he-

anyag összetételt és így akár árthatnak is egész-

lyett) az emberi szervezet bonyolult működését,

ségüknek.

pl. agyi, keringési és immunológiai folyamatait.

A fenti étrendek mindegyike csak egy-egy cso-

Ezek az eredmények sokat segíthetnek az élet-

port és betegségtípus esetén alkalmas a reha-

mód váltás, a személyre szabott terápiás tervek

bilitáció elősegítésére és mindegyik az LCHF

továbbfejlesztéséhez.

táplálkozás egy-egy részhalmazának tekinthető.

r e v o l u t i o n M E D I Á l t a l á n o s i s me r t e t ő f ü z e t I 2 0 1 4

07.

A  datvédelem a kutatásban

A revolutionMED® rendszerben tárolt elektronikus egészségügyi adatok tulajdonosa maga a beteg, a beteg engedélye nélkül harmadik fél az adatokhoz nem férhet hozzá. A revolutionMED® kutatási programjai csak anonim adatokat használnak. A revolutionMED® rendelőkben és klinikákon minden betegről, vagy szűrővizsgálaton rész vett személyről, csak a személyi adatokat nem tartalmazó, azzal összefüggésbe nem hozható klinikai azonosítóval ellátott klinikai adatokat tárolunk.

08.

A  z orvoslási/ gyógyulási tapasztalatok közösségi megosztása

A revolutionMED® rendszerben a betegek és szakszemélyzet részére a közösségi portálokon (pl. Skype, Facebook, stb.) megszokott kommunikációs lehetőségeket is biztosítani kívánjuk, de ezen nyilvános felületekhez képest különös figyelmet szentelve a személyiségi jogok és a bizalmas egészségügyi adatok védelmére. A betegek egymás közti tapasztalatcseréje számos új ötletet, segítséget jelenthet nemcsak nekik, hanem az őket támogató szakszemélyzet számára is. Az orvosi, dietetikai tapasztalatok gyűjtése és nemzetközi kiértékelése a szakmai fejlődést segíti, az egyéni, vagy csoportos tudás átlátható megosztása a számítógépes programozásból megismert Open Source mozgalomhoz hasonlóan a fejlődés felgyorsulásához tud vezetni – mindannyiunk, betegek és orvosok közös örömére.

11


09.

H  ogyan lehet a revolutionMED® praxis programhoz csatlakozni?

Ha Ön az alapellátásban dolgozó háziorvos, vagy az egészségügyben alkalmazott szakorvos és érdeklődik az evoluciós orvoslás gyakorlati és elméleti lehetőségei után, úgy vegye fel a kapcsolatot a revolutionMED® személyzetével. A revolutionMED® rendelőkben folyó orvosi, kutatási tevékenységhez való csatlakozás alapfeltétele, hogy Ön rendelkezzen a szükséges speciális szaktudással és szerződést kössön a revolutionMED® Magyarország kft-vel.

12


13

r e v o l u t i o n M E D I Á l t a l á n o s i s me r t e t ő f ü z e t I 2 0 1 4


10.

r evolutionFOOD® rendszer

Az élelmi anyagok minősége meghatározó a táplálkozás, az LCHF étrend gyógyászati alkalmazásának sikerességében. A problémák ismertek: a földek intenzív művelésével, a tápanyagok műtrágyával történő részleges pótlásával a termőföldek és ezáltal a növények tápanyaghiányossá váltak, illetve nem mentesek a vegyszer maradványoktól. Az állattartás során a szennyezett takarmányon kívül az állatok általánosan elterjedt hormonkezelése, illetve más típusú gyógyszerezése is veszélyes a fogyasztók szempontjából. Az élelmiszerek feldolgozása során használt adalékanyagokkal válik teljesen átláthatatlanná a helyzet, a kész élelmiszerek többsége az egészségre káros anyagokat is tartalmaz. A revolutionFOOD® program olyan élelmi anyagok termeltetésére és ezek minőség ellenőrzésének kialakítására fókuszál, amelyek a revolutionMED® egészségügyi követelményeinek megfelelnek. Ezért folyamatosan bővülő mértékben kialakításra kerül egy a követelményeknek megfelelő élelmi anyagokat termelő beszállítói kör, amely beszállítókat a revolutionFOOD® előzetesen bevizsgált és rendszeresen ellenőriz a magas minőségi elvárások folyamatos teljesítése érdekében. A revolutionFOOD® szakemberei, az LCHF étrend élelmi anyagainak minősítésére önálló akkreditációval rendelkező minőségbiztosítási rendszert kiépítését is megkezdték. A maglisztek, húskészítmények, meleg ételek tekintetében stabil és megbízató partneri kör kerül kialakításra. Természetesen a kereslet bővülésére is fel kell készülni, emiatt a revolutionMED® rendszer építéséhez folyamatosan keres további partnereket. A revolutionMED® és a revolutionFOOD® tevékeny közreműködésének eredményeként 2013 utolsó negyedévben megnyitott az ország első revolutionBISTRO mintaüzlete Szombathelyen (Király u. 17.), ahol a hideg ételek, helyben sütött cukrászati termékek és beszállított LCHF meleg ételek elvitelére és helyben történő fogyasztására is lehetőség van. A technológiai és minőségbiztosítási kialakításon túl a beszállítók kiválasztása, a teljes informatikai infrastruktúra kiépítése is folyamatosan fejlődik. Az üzlet revolutionFOOD® minősítése folyamatban van. Partnereket keresünk az országban, akik a franchise rendszerünk szerinti üzlet kialakítására vállalkoznának.

14


RevolutionMED Kft • 1125 Budapest Fogaskerekű u. 4-6. • info@revolutionmed.eu

rMED Bemutatkozó  
Advertisement