Page 1

Dit jaarverslag is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst


2

BKDjaarverslag 2014 2011


Voorwoord

5

1.

BKD IN HET KORT

6

2.

KEURINGSBELEID EN KWALITEIT

9

3.

LABORATORIUM

18

4.

ICT

22

5.

COMMUNICATIE

24

6.

BUITENDIENST

26

7.

SERVICE CENTER

28

8.

MEDEWERKERS

30

9.

MVO

35

10.

BESTUUR

36

11.

JURIDISCH

39

12.

FINANCIテ起

41

13.

MEERJARENVISIE

44

BKDjaarverslag 20143


2014; de wereld verandert Niets nieuws zult u denken; de wereld verandert. Toch is 2014 voor de bloembollensector een jaar geweest waarin we die verandering nog meer zijn gaan voelen. De essentie van de veranderingen kenmerkt zich door hogere en uitgebreidere eisen die steeds meer landen aan ons kwalitatief hoogstaand bloembolmateriaal stellen. Dat vereist soms andere methodieken of veranderde overleg- en besluitvormingsprocessen.

4

BKDjaarverslag 2014
De BKD ziet het als haar taak om in nauw overleg met de overheid de bloembollensector te helpen een antwoord te geven op alle uitdagingen die op de sector af komen. De BKD is daar op diverse fronten mee aan het werk. Zo zijn er op het gebied van toetstechniek diverse ontwikkelingen in gang gezet om beter en efficiÍnter te kunnen toetsen. Ook zijn de controleprogramma’s onderwerp van heroverweging in gesprekken met de sector. Ketenregister is in de lucht gegaan en CLIENT Export sluit daar in de praktijk weldra op aan. Op gebied van tracking en tracing zijn nieuwe studies gestart. Onder aanvoering van een gewijzigd MT hebben de BKD medewerkers ook in 2014 weer met plezier en toewijding hun diensten aan de sector geleverd. Het feit dat over de zbo-status van de BKD discussie is en wordt gevoerd, staat gelukkig op geen enkele wijze het goed functioneren van de BKD in de weg. Door de overheid is het goed functioneren nog eens benadrukt. Wij gaan ervan uit dat er in 2015 duidelijkheid komt in dit dossier. We sturen er op dat de keuzes die gemaakt moeten worden met verstand en behoud van het huidige kwaliteitsniveau en in nauw overleg en overeenstemming met bedrijfsleven worden vastgesteld.  Wij zijn klaar voor 2015.

Vincent Cornelissen

Kees van Ast

directeur

voorzitter bestuur

BKDjaarverslag 2014

5
Keuringsbeleid en kwaliteit Een proef met risicogebaseerd keuren is gestart. Aan de hand van een beoordelingssysteem is een risicoprofiel gemaakt per bedrijf. Telers van tulpen en lelies namen deel aan de proef, die in 2015 zijn vervolg krijgt. Een koppeling tussen het door de BKD gebouwde Ketenregister met CLIENT Export van de overheid resulteerde in 2014 in de eerste, in proef uitgegeven, fytosanitaire certificaten vanuit dit systeem. De richtlijnen AM-bestrijding (Aardappelmoeheid) en Fyto zijn op 1 oktober 2014 samengetrokken. Dit maakt het mogelijk om partijen die op nietAM-vrije percelen zijn geteeld te verhandelen binnen de EU. Lees verder op pagina 9

Laboratorium De capaciteit van het laboratorium is in 2014 vergroot. In juli is een tijdelijke aanbouw gerealiseerd ten gunste van PCR-faciliteiten met daarin de noodzakelijke ruimtelijke scheiding van contaminatiegevoelige handelingen. Het research & development laboratorium is onverminderd actief geweest in onderzoek naar virussen en de ontwikkeling van nieuwe toetsmethoden. Lees verder op pagina 18

ICT De interne en externe klant kon in 2014 weer bouwen op de expertise van deze afdeling, die sterk inzet op gebruikersgemak. Het speerpunt was Ketenregister, hetgeen de BKD heeft ontwikkeld en onderhoudt. Lees verder op pagina 22

6

BKDjaarverslag 2014


Communicatie Communicatie heeft in 2014 gewerkt aan onder meer de website. Zij is daarnaast ook actief met projecten in samenwerking met de overheid en sector. Onder meer de zogenaamde “Fyto-film” is daar een voorbeeld van. Lees verder op pagina 24

Buitendienst De buitendienst verbreedde de taken door het succesvol organiseren van een ziektebeeldendemonstratie. Duurzaamheid speelde een rol door het papiergebruik onder de loep te nemen en de dagelijkse werkzaamheden worden voortdurend geëvalueerd om de kwaliteit te verhogen. De productiviteit steeg in 2014 met 4%. Lees verder op pagina 26

Service Center Klantgerichtheid is de vaste pijler van het service center waar in 2014 Customer Intimacy en dienstbaarheid aan toegevoegd zijn. Dat het geen holle frasen zijn bewijst de afdeling direct; dienstbaarheid leidde tot een snellere afhandeling van vragen en verzoeken. Lees verder op pagina 28

Medewerkers ‘De lerende organisatie’ blijft verder vorm krijgen. De BKD bewijst dat onder meer met nieuwe edities van de eigen opleidingen: BKD academie voor beginners en voor gevorderden. Lees verder op pagina 30

BKDjaarverslag 2014

7
M a at s c h a p p e l i j k Ve r a n t w o o r d O n d e r n e m e n De zelfverklaring van de BKD kreeg door de MVO werkgroep vorm en staat sinds oktober 2014 op de BKD website. Hiermee is maatschappelijke verantwoordelijkheid niet alleen belegd bij de werkgroepleden maar bij de gehele organisatie. In dit jaarverslag is op meerdere plekken te lezen hoe de afdelingen van de BKD hiermee omgaan. Lees verder op pagina 35

Bestuur Het dagelijks bestuur vergaderde in 2014 zes keer, het algemeen bestuur twee maal. De belangrijkste onderwerpen betroffen naast de begroting, de tarieven en de jaarrekening de aanpassingen keuringsreglementen, Ketenregister en de zbo-discussie. Lees verder op pagina 36

Juridisch Vier bezwaarschriften zijn ontvangen in 2014 en het Tuchtgerecht handelde zeven zaken af. Bij relatief eenvoudige, administratieve overtredingen worden voorzittersbeschikkingen gegeven. In 2014 waren dit er 13. Lees verder op pagina 39

Financiën Door een extra tariefsverlaging in 2014 van 10% op de laboratorium-ELISA tarieven heeft de BKD het geplande en gewenste bescheiden positief saldo behaald. Lees verder op pagina 41

Meerjarenvisie Taken doorlopend evalueren én hiervan leren én deze optimaliseren en innoveren zit inmiddels in het DNA van de BKD. Een lerende organisatie kun je alleen zijn als alle medewerkers meedoen. Alle medewerkers doen mee! Lees verder op pagina 44

8

BKDjaarverslag 2014
2 .1Kwa l i t e i t s z a k e n

Kwaliteitsborging De Raad voor Accreditatie (RvA) sprak, na de tussentijdse beoordeling voor de fyto-werkzaamheden en kwaliteitskeuringen in 2014, wederom haar waardering uit over de kwaliteit van de werkzaamheden van de BKD. Ook het Ministerie van Economische Zaken en de NVWA uitten hun waardering over de kwaliteit van de werkzaamheden van de BKD in 2014. Sinds het voorjaar van 2013 voeren de keurmeesters de eindinspectie bij export uit als onbezoldigd ambtenaar, tegen dezelfde reguliere tarieven als daarvoor. De RvA heeft in vervolg hierop in de tweede helft van 2014 besloten de 17020 accreditatie voor exportinspecties in te trekken. Project herziening keuringssystemen Onder de werktitel MUS, Maak Uitvoering Simpel, werkte de BKD in samenwerking met KAVB en Anthos in 2014 verder aan de vereenvoudiging van de keuringen. In 2014 is het onderwerp bedrijfsklassering opgepakt. Het onderwerp “samenvoegen van partijen� is in overleg met Anthos en KAVB vanwege onvoldoende voordeel van de agenda gehaald. Bedrijfsklassering De bedrijfsklassering is in 2013 op onderdelen uitgewerkt. Op basis van deze uitwerkingen is in 2014 een proef gestart met risicogebaseerd keuren. Er is een beoordelingssystematiek om het risicoprofiel van een bedrijf vast te stellen. De keuringsintensiteit is afhankelijk van dit profiel. Aan deze proef in 2014 hebben telers van tulpen en lelies deelgenomen. De resultaten van de proef worden beoordeeld, waarna besloten wordt tot vervolgstappen in 2015.

BKDjaarverslag 2014

9
2.2

G e wa s s e n

Lelie De brancheorganisaties KAVB, Anthos en LTO Groeiservice richtten, op initiatief van de BKD, in mei 2012 de Regiegroep Lelie op. Doel van deze regiegroep is om gestructureerd aan virusuitdagingen in de leliesector te werken. Naast de drie brancheorganisaties nemen de BKD en PPO deel. Vanuit het doel van de regiegroep is in 2013 onder de naam Lelie 2.0 een nieuwe systeemaanpak geformuleerd waarmee virussen in de gehele sector structureel op betere wijze worden aangepakt. In 2014 is met name over draagvlak en een mogelijke organisatiewijze gesproken. In 2014 is de tweede stap van het door het bestuur van de Productgroep Lelie geformuleerde stappenplan voor PlAMV en TVX ingevoerd: a. norm schubbollen, maximaal 0,4% voor PlAMV en TVX; b. plantgoednorm, maximaal 5% voor PlAMV en TVX. Voor Japan en Taiwan geldt voor PlAMV een visuele norm van maximaal 0,5% te velde. Uit de resultaten van de bladtoetsen 2014 blijkt dat in circa 67% van de monsters geen PlAMV is aangetoond, in 18% maximaal 1% en in 15% meer dan 1%. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die in 2012 en 2013, met dien verstande dat hoogbesmette partijen duidelijk minder voorkomen. Dahlia Mede naar aanleiding van de PSTVd-vondst in 2013 en de PSTVd-survey in 2014 heeft de BKD een analyse uitgevoerd op het gebied van registratie en herkomst van partijen in de dahliasector. Uit de analyse komen meerdere verbeterpunten naar voren. De BKD heeft deze uitgewerkt in het verbeterplan 2015 dat is opgesteld in overleg met het bestuur van de productgroep dahlia. Doel van het verbeterplan is het behoud van optimale afzetmogelijkheden voor knollen die voldoen aan de vereisten. Het plan is opgepakt in 2014 en wordt voortgezet in 2015. 

10

BKDjaarverslag 2014


2.3A f z e t va n b l o e m b o l l e n n a a r d e r d e l a n d e n

CLIENT Export en het Ketenregister In 2011 startte de overheid met de ontwikkeling van CLIENT Export voor de bloembollensector. In CLIENT Export wordt vastgelegd welke partijen van welke kwaliteit aan derde landen worden geleverd. Het programma controleert of de partijen aan de eisen van het betreffende land voldoen. De teler levert de informatie over partijen aan de exporteur. De overheid heeft CLIENT Export voor alle agrarische sectoren in het leven geroepen om door digitalisering het exportproces te verbeteren. In opdracht van Anthos bouwde de BKD Ketenregister, een applicatie die als brug dient tussen het teeltregister van de BKD en het CLIENT Export-systeem van de overheid.

BKDjaarverslag 2014

11
In 2014 is de pilot met de twee exportbedrijven geĂŤvalueerd, waarna besloten is tot het uitrollen van Ketenregister voor andere ondernemingen. Dit heeft geresulteerd in 11 additionele gebruikers. Er zijn in 2014 bij 13 bedrijven audits uitgevoerd voor beoordeling van de implementatie van Ketenregister. Vastgesteld is dat de bedrijven Ketenregister op een juiste wijze hebben ingevoerd. Begin 2014 stelde de BKD aan de NVWA een meer eenvoudige invulling van de koppeling tussen Ketenregister en CLIENT Export voor. De NVWA en Anthos stemden in met deze uitwerking waarna de NVWA en BKD samenwerkten aan deze uitwerking. Dit resulteerde in de eerste fytosanitaire certificaten uit CLIENT Export in combinatie met Ketenregister. De BKD werkt aan het praktijkwaardig maken van de koppeling tussen Ketenregister en CLIENT Export.

12

BKDjaarverslag 2014
Edibulb De BKD is per april 2014 overgestapt op de Edibulbbenamingen en 窶田odes in het teeltregister KIS en in Ketenregister. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen de NVWA en de BKD over het gebruik van Edibulbnamen in CLIENT Export. Monitoring protocol China In mei 2014 bezocht een Chinese delegatie de BKD, dit conform het tussen China en Nederland overeengekomen protocol voor de export van tulpen en lelies naar China. Naast bezoek aan de BKD, te velde opgeplante partijen tulpen en een teelt- en handelsbedrijf liepen de Chinese inspecteurs mee met keurmeesters. De inspecteurs stelden vast dat de BKD het protocol op de juiste manier volgt. Ook waren ze positief over de medewerking van de Nederlandse bedrijven aan de overeenkomst. De NVWA heeft de BKD in november 2013 geテッnformeerd over notificaties uit China, die betrekking hadden op het aantonen van ArMV in partijen lelies uit Nederland. In vervolg op deze notificaties is begin 2014 overleg gevoerd tussen de NVWA, Anthos en de BKD over de toetsingen van partijen lelies bestemd voor export naar China. Afgesproken is om door middel van Ketenregister extra waarborgen voor de kwaliteit van de bloembollen te realiseren. Monitoring Zuid-Korea Half mei 2014 vond de jaarlijkse monitoring door Zuid-Korea plaats. De monitoring omvat gemaakte afspraken over de export van in Nederland geteelde partijen iris, tulp, gladiool en lelie naar Zuid-Korea. De inspecteur heeft geconstateerd dat de keurmeesters van de BKD over veel kennis en deskundigheid beschikken. Ook heeft de inspecteur geconcludeerd dat de BKD de gemaakte afspraken correct volgt.

BKDjaarverslag 2014

13
14BKDjaarverslag 2014


Joint inspection en monitoring Japan Net als in voorgaande jaren bezochten Japanse inspecteurs in het voorjaar en in de zomer de BKD voor de uitvoering van de monitoring en ‘joint inspection’ voor bloembolgewassen. Er is in de ‘joint inspection’-bezoeken één gladiolencultivar afgewezen. De Japanse inspecteurs hebben hun vertrouwen uitgesproken in de keuringen zoals de BKD die verricht. Monitoring Taiwan In de zomer bracht een Taiwanese delegatie een bezoek aan Nederland voor een toelichting op de keuringen en normen bij lelies. De delegatie bezocht onder begeleiding van de NVWA en de BKD teelt- en handelsbedrijven. Met deze bezoeken kreeg de delegatie een goed beeld van het proces van teelt tot en met handel van lelies en de keuringen door de BKD. Colombia De NVWA heeft in de eerste helft van 2014 overleg gevoerd met de Colombiaanse autoriteiten over de eisen aan lelies bestemd voor de export naar dit land. In vervolg hierop bracht een Colombiaanse delegatie in de zomer een bezoek aan Nederland. Tijdens het bezoek is een toelichting gegeven op de keuringen en normen bij lelies en zijn bezoeken aan teelt- en handelsbedrijven gebracht. De

BKDjaarverslag 2014

15
delegatie heeft een goed beeld gekregen van het proces van teelt tot en met handel van lelies en de keuringen door de BKD. De Colombiaanse overheid stelt eisen aan de export van zantedeschia-knollen naar Colombia. Alleen partijen die vrij bevonden zijn van virussen kunnen worden geĂŤxporteerd naar dit land. Op verzoek van het bedrijfsleven heeft de BKD virustoetsingen ontwikkeld en ingevuld. Net als in 2013 zijn in 2014 te velde bladmonsters genomen voor toetsingen op virussen. Monitoring VS Zowel in het voorjaar als in de zomer heeft een inspecteur van USDA/APHIS, een monitoring uitgevoerd op te velde opgeplante partijen bloembollen. Doel was te beoordelen of de BKD keurt conform de gemaakte afspraken met de VS. De inspecteur stelde vast dat dit het geval is. Hij sprak zijn dank uit voor de positieve medewerking van telers en de BKD aan het programma. In 2013 heeft de USDA aandacht van de NVWA en de BKD gevraagd voor de invulling van de keuring op Canna Yellow Mottle Virus (CaYMV) in partijen Canna bestemd voor VS en Canada. De BKD heeft na afstemming met de NVWA en het bestuur van de Productgroep Bijzondere bolgewassen een verplichte opplantmonsterkeuring voor partijen canna bestemd voor VS en Canada ingesteld en uitgevoerd. 

16

BKDjaarverslag 2014
2.4

Fytozaken

Ditylenchus dipsaci (stengelaal) De onderstaande tabel toont vondsten van stengelaal in tulp en narcis. De getallen geven het aantal bedrijven weer met te velde één of meer aangetaste partijen. Ter vergelijking zijn ook de gegevens van 2012 en 2013 opgenomen. 2014

2013

2012

Tulp

30

14

28

Narcis

27

22

12

Meloïdogyne chitwoodi/fallax in gladiool en dahlia De BKD onderzocht in 2014 de gewassen dahlia en gladiool op Meloïdogyne chitwoodi/fallax. Er zijn in partijen dahlia’s geen aantastingen waargenomen tijdens de veldkeuringen. Te velde is in één partij gladiolen een aantasting aangetoond. Er zijn in de monsterkeuring geen aantastingen waargenomen. AM De Fytorichtlijn en AM-bestrijdingsrichtlijn zijn per 1 oktober 2014 gelijk getrokken. Hierdoor is het mogelijk om partijen die op niet-AM-vrije percelen zijn geteeld te verhandelen binnen de EU. Deze wijziging is na afstemming met NVWA, KAVB en Anthos geïmplementeerd. Omdat diverse derde landen buiten Europa dezelfde strenge eisen blijven stellen als voorheen, worden om aan die eisen te voldoen aan bedrijven waar zowel AM-vrij als niet-AM-vrij geteeld wordt extra eisen gesteld in de vorm van het zogenaamde Combi-bedrijven principe. 

BKDjaarverslag 2014

17


Aantal toetsen Het laboratorium voerde in 2014 ruim 2,6 miljoen laboratoriumtoetsen uit. Het betreft toetsen via ELISA (98.4%) en toetsen via PCR (1,6%). Ten opzichte van 2013 betekent dit een groei van +4.8%. De groei vond met name plaats bij lelie (+4%), dahlia (+223%) en export China (+55%). Daarentegen vond er bij sommige toetsen ook een daling plaats: tulp (-5%), verzoek (-4%) en overige toetsen (-28%). In 2012 en 2013 was er een sterke toename aan jaarlijks uitgevoerde PCR-toetsen (20.000 in 2012 en 70.000 toetsen in 2013). In 2014 zette deze groei door: er zijn er ruim 100.000 PCR toetsen uitgevoerd (+43%).

18

BKDjaarverslag 2014
Per monster kunnen meerdere virustoetsingen worden uitgevoerd. In totaal zijn 6,4 miljoen virusanalyses uitgevoerd. Dit is een groei van 17% ten opzichte van 2013. Naast de 4,8% toename aan laboratoriumtoetsen wordt er 17% vaker op meerdere virussen getoetst dan in 2013.

2014

OVERZICHT VIRUSTOETSINGEN 2013 2012 2011 2010

2009

2008

Tulp

289.407

304.349

315.517

419.039

472.199

399.299

365.883

Lelie

1.070.730

1.032.163

867.907

736.250

563.018

481.314

563.216

Dahlia

15.730

4.866

4.749

5.716

6.846

8.046

6.700

Verzoek

711.115

738.021

691.227

414.544

304.094

263.477

168.786

Overige

120.277

167.427

151.313

39.867

15.688

39.746

36.805

Export (China)

477.509

307.533

271.487

279.654

139.444

133.588

106.127

2.684.768

2.554.359

2.302.200

1.893.070

1.501.289

1.325.470

1.247.517

Totaal

Productiviteit De productiviteit van het routinelaboratorium wordt uitgedrukt in het aantal extracties en het aantal analyses per FTE op jaarbasis. Deze getallen volgen al jaren een stijgende lijn, buigen vervolgens af in 2013 en stabiliseren in 2014. Het toenemende aantal extracties per monster en de arbeidsintensievere PCR-toetsen hebben invloed op deze trends. P R O D U C T I V I T E I T VA N H E T L A B O R ATO R I U M P E R F T E

370 aantal analyses per FTE x1000 aantal toetsingen per FTE x1000

320 270 220 170 120 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BKDjaarverslag 2014

19


Processen en faciliteiten Afgelopen jaar is de capaciteit van het laboratorium door enkele investeringen vergroot.Tevens is er gewerkt aan verdere verbetering en afstemming van processen. De bemonstering door de buitendienst was hierdoor goed afgestemd op het verhoogde tempo van het lab. De voorraden monsters bleven daardoor klein en tijdens de leliecampagne werden de blaadjes continue in verse toestand verwerkt. In juli is een tijdelijke aanbouw gerealiseerd waarmee het laboratorium de beschikking heeft gekregen over ruimere PCR-faciliteiten met de gewenste ruimtelijke scheiding van contaminatiegevoelige handelingen. Bovendien is extra kantoorruimte voor de medewerkers gecreĂŤerd. Het Research & Development laboratorium is weer als zodanig beschikbaar na vertrek van routine-activiteiten.

20

BKDjaarverslag 2014
Toetsontwikkeling 

In 2014 is het aantal ELISA-toetsen dat onder de ISO17025 accreditatie valt verder uitgebreid. Daarnaast is de robuustheid van ELISA-toetsen zorgvuldig gevalideerd.Met de toenemende vraag naar PCR-toetsen is verdere standaardisatie van het proces, kwaliteitsborging en kwaliteitsmonitoring geoptimaliseerd en ge誰mplementeerd.Bij PCR is een werkwijze met verdubbelde monstergrootte kostenneutraal ge誰mplementeerd. Hiermee is de monstergrootte voor PCR gelijk getrokken aan ELISA hetgeen vergelijking van toetsresultaten eenvoudiger maakt.Via nationale en internationale samenwerking is de kennis over infectieroutes van virussen en methodes voor het opsporen en karakteriseren van bekende en nieuwe plantenvirussen vergroot. De methode Next generation sequencing wordt toegepast voor nadere identificatie van virussen bij lelie, tulp en zantedeschia. Deze toepassing past goed bij het streven van de BKD om in een vroeg stadium potentieel nieuwe bedreigingen op virusgebied te kennen. De kennis wordt aansluitend toegepast in de ontwikkeling van robuuste ELISAen PCR-toetsen voor bijvoorbeeld SLRSV, potyvirussen en diagnostiektoepassingen.In alle samenwerking met partners is de BKD altijd zuinig op de vertrouwelijke kennis die binnen de sector aanwezig is.

BKDjaarverslag 2014

21


In 2014 ondersteunde de afdeling ICT zowel de interne klant (de BKD-collega’s) als de externe klant (teelt- en exportbedrijven) in diverse projecten. Intern is onder meer een nieuw alarmsysteem en toegangscontrolesysteem in gebruik genomen. Ook is het klantsysteem, waar intern mee wordt gewerkt, verbeterd. Het gebruiksgemak is verhoogd waardoor sneller klantinformatie kan worden gevonden of toegevoegd. Tablet De in 2013 aangeschafte tablets zijn in 2014 in gebruik genomen. De keurmeesters gebruiken deze om op locatie bij de klant snel de handboeken te kunnen raadplegen. Ketenregister Ketenregister is afgelopen jaar sterk uitgebreid door de ondersteuning van de exporteurs bij de implementatie van de fase Ketenregister medium. In deze fase is het voor de gebruiker mogelijk om alle exporttaken uit te voeren via Ketenregister. Dit kan door gebruik te maken van de webschermen of digitaal aan te sluiten op de webservices. Via de webservices zijn de exporteurs in staat om eigen systemen in Ketenregister te integreren en zo inspecties aan te vragen, inspecties te beheren en exportcertificaten te laten waarmerken. In de laatste fase van Ketenregister, Ketenregister full, worden de exportcertificaten digitaal uitgegeven door CLIENT Export. Ketenregister verstrekt deze certificaten aan de exporteur. Hiermee is het mogelijk om digitaal te certificeren en in de toekomst via digitale certificaten naar aangesloten landen te exporteren. 

22

BKDjaarverslag 2014


BKDjaarverslag 201423
24

BKDjaarverslag 2014


Website In het voorjaar ging de nieuwe website van de BKD online. Doordat de oude website een ingrijpende update nodig had, bleek het praktischer om een nieuwe te bouwen. Dit nieuwe systeem werkt zowel klant- als gebruiksvriendelijker. Alle pagina’s hebben eenzelfde overzichtelijke structuur en onderwerpen zijn makkelijk aan elkaar te koppelen. Op die manier kan alle informatie per land of per gewas snel worden gevonden. Intranet In het najaar startte het project ‘nieuw intranet’ waarin diverse processen voor de medewerkers samenkomen zoals verlofaanvragen en declaraties maar ook informaties over uitgaande mailingen en vakberichten. Omdat deze versie van het systeem, waarmee werd gewerkt per 2015, niet meer werd ondersteund, was overstappen naar een nieuwe versie noodzakelijk. In samenwerking tussen personeelszaken, ICT en Communicatie is het nieuwe systeem op vlotte wijze neergezet. Films Door veranderingen in taken was het noodzakelijk om de BKD bedrijfsfilms aan te passen. Het gaat hier om twee korte films waarin te zien is hoe het toetsen via ELISA en PCR werkt. Daarnaast is er een algemene film waar alle taken van de BKD samenkomen. In het najaar is gefilmd waarna de film wordt gemonteerd. Het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, sectororganisaties Frugi Venta en Anthos en de vier keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, KCB en de BKD werkten in 2014 samen aan een film waarin het proces van fytosanitair export wordt getoond. De film is gemaakt om delegaties vanuit het buitenland te informeren over de zorgvuldige werkwijze die Nederland hanteert als het gaat om de inspectie van producten die hier worden verhandeld en/of gekweekt. De organisatie van het geheel werd aangestuurd door een afgevaardigde van Frugi Venta en de communicatiemedewerker van BKD/KCB. 

BKDjaarverslag 2014

25


Kwaliteit en productiviteit In 2014 heeft verhogen van de kwaliteit van werkzaamheden centraal gestaan. Onder het motto ‘het kan altijd beter’ hebben keurmeesters gewerkt aan de inhoudelijke kwaliteit, maar ook aan de kwaliteit van dienstverlening. De geconstateerde verbeterpunten tijdens audits, vaktechnische begeleiding en terugkoppeling van klanten zijn in 2014 opgepakt en gerealiseerd. De NVWA en Raad voor Accreditatie beoordeelden in 2014 het kwaliteitsniveau wederom positief. In het najaar van 2014 ontving de BKD complimenten van het Ministerie van EZ over de kwaliteit van uitvoering. In 2014 is de productiviteit van de buitendienst gestegen met 4%. Het goede resultaat betekent niet dat er in 2015 minder aandacht is voor kwaliteit en productiviteit. Zoals eerder staat vermeld: het kan altijd beter. Kennisdeling In 2014 organiseerde de buitendienst een ziektenbeeldendemonstratie. Deze vond plaats in drie monsterkassen en is drukbezocht. De keurmeesters ontvingen tijdens de ziektenbeeldendemonstratie complimenten van bezoekers. Daarom is besloten om de ziektenbeeldendemonstratie in alle tulpenmonsterkassen te gaan organiseren. Duurzaamheid De buitendienst boog zich in 2014 over het papiergebruik. Hiervoor is een digitaal formulier ontwikkeld dat door keurmeester wordt gebruikt bij het uitvoeren van controles op afgekeurde partijen. Een bijkomend voordeel van de nieuwe werkwijze is dat informatie-uitwisseling sneller plaatsvindt. 

26

BKDjaarverslag 2014


BKDjaarverslag 2014

27


Klantgerichtheid In 2014 richtte het service center zich op “Customer Intimacy� en kennisdeling met als doel: het verder optimaliseren van dienstverlening. Customer Intimacy is een langetermijnstrategie gericht op het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van een relatie met de klant. Kennisdeling geeft aan dat wordt gewerkt aan

28

BKDjaarverslag 2014
BKDjaarverslag 2014

29

eenvoudige, toegankelijke manieren om informatie, over het grote aantal onderwerpen binnen het bollenvak, zodanig te delen dat het doorverbinden van de klant naar andere medewerkers wordt voorkomen. Hiermee kan de medewerker van het service center zelf de vraag snel en correct kan afhandelen. Tijdens de workshops is het service center aan de slag gegaan met dienstbaarheid. Een belangrijke pijler van klantgericht werken. Dit leidde tot een snellere afhandeling van vragen en verzoeken. Correspondentie In 2014 heeft het service center de correspondentie verder gedigitaliseerd. Als een klant beschikt over e-mail dan vindt correspondentie voortaan digitaal plaats. DKL In het DKL zijn vragen & antwoorden en keuringsschema’s opgenomen. Hiermee beschikt de klant over de nodige informatie tijdens de registratie van partijen bloembollen. Voor het nemen van China-monsters ontvangt de klant voortaan via e-mail de labels. Hiermee is bemonstering sneller mogelijk. Ketenregister In 2014 heeft het service center een Ketenregister-team opgezet om exporteurs die gebruikmaken van Ketenregister medium te ondersteunen. Duurzaamheid In 2014 is 93% van het gekeurde areaal digitaal door telers via DKL geregistreerd. Dit is een toename van 6% ten opzichte van 2013. Verder is er voor klanten een overzicht ontwikkeld waarop een samenvatting van uitslagen en certificaten staan vermeld. Hiermee heeft de klant direct een overzicht van de resultaten en is printen van alle documenten niet meer nodig. 


In 2014 is een ‘quickscan’ uitgevoerd naar aanleiding van de aandachtspunten die uit het medewerkertevredenheidsonderzoek van 2012 naar voren kwamen. Op alle onderwerpen zijn verbeteringen geconstateerd; duidelijk is dat er nog steeds verbeterkansen liggen. Ook in 2015 gaan we hiermee verder. Het afgelopen jaar heeft het managementteam drie nieuwe leden verwelkomd. In meerdere overleggen is de vergaderfrequentie verlaagd, hetgeen een positieve invloed heeft gehad op de efficiëntie, zonder verlies van effectiviteit. Scholing 

In het vierde kwartaal van 2014 startte opnieuw een editie van de BKD Academie Gevorderd. Twaalf deelnemers van vijf verschillende afdelingen bogen zich met enthousiasme over drie opdrachten, die in samenspraak met het management tot stand kwamen. Met behulp van diverse externe partijen zoeken de deelnemers op “LEAN-wijze” naar praktijkoplossingen. De eindpresentatie vindt plaats in februari 2015. Het doel van de BKD Academie is tweeledig: enerzijds het ontwikkelen en motiveren (binden) van medewerkers; anderzijds aantrekkelijk werkgeverschap door het beter leren kennen van (werkzaamheden van) collega’s en andere afdelingen.Daarnaast is ook dit jaar BKD e-learning gefaciliteerd aan geïnteresseerden.Eén laboratoriummedewerker doet de BBL-opleiding tot ‘Allround laborant’. De verwachting is dat deze opleiding medio 2015 wordt afgerond.Twee keurmeesters-in-opleiding volgen de BBL-opleiding ‘vakbekwaam medewerker teelt’. Eén leerling-medewerker verwacht de opleiding in 2016 af te ronden, de ander in 2017.Verder vonden, naast de technische trainingen, de volgende groepsgewijze trainingen plaats: helder schrijven, teambuilding voor het service center en teambuilding voor de afdeling keuring en kwaliteit.Uiteraard is ook aan diverse individuele trainings- en opleidingswensen voldaan.

30

BKDjaarverslag 2014
Arbeidsvoorwaarden 

Pensioen. De pensioenregeling is aangepast aan de “Wet verlaging maximum-opbouw pensioen en maximering pensioengevend inkomen“ die per 1 januari ingegaan is. Tevens zijn de wettelijke wijzigingen van de pensioenleeftijd en het pensioenopbouw-percentage doorgevoerd.Competentiemanagement. Door een wisseling van het hoofd personeelszaken in 2014 is het integreren van het competentiemanagement in AFAS uitgesteld tot 2015.

BKDjaarverslag 2014

31
Arbo 

In 2014 is het Plan van Aanpak voortvloeiende uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van 2013 opgeleverd en grotendeels uitgevoerd.Het belangrijkste punt uit dit Plan van Aanpak betreft de veiligheid van medewerkers en in het bijzonder de bescherming van medewerkers tegen gewasbeschermings-middelen die door de telers gebruikt worden, alsmede het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.De BHV’ers volgden een herhalingstraining en tezamen met de brandweer is een ontruimingsoefening uitgevoerd. Maandelijks is een controleronde door het gebouw gemaakt en twee BHV-overleggen vonden plaats, evenals een jaarlijks evaluatiegesprek met de directeur.’

Werving 

Aan het begin van dit jaar zijn de drie vanuit 2013 nog openstaande vacatures ingevuld. Daarnaast zijn in 2014 zes nieuwe vacatures voor langere tijd uitgezet, waarvan er aan het einde van het jaar nog twee open stonden. Eén vacature is intern vervuld.In 2014 kwamen twee BBL-leerlingmedewerkers in dienst van de BKD (zie “scholing”).Dit jaar vonden vier MBO stages bij de BKD plaats. Daar waar mogelijk gaat de BKD graag in op stageverzoeken.

Detacheringen Ook dit jaar zijn onze deskundige en gekwalificeerde vakmensen uitgeleend aan collega-bedrijven. Medewerkers De navolgende grafieken tonen de belangrijkste kerncijfers over bezetting, ziekteverzuim, leeftijdsopbouw en dienstjaren.

32

BKDjaarverslag 2014
BEZETTING MEDEWERKERS 120

= Kantoor

100 90

= Laboratorium

80 = Buitendienst

70 60 50 40 30 20 10 0 2014

2013

In 2014 was de gemiddelde medewerkerbezetting 99,3 fte. Dit getal is inclusief uitzendkrachten. Op 31 december 2014 noteerden we 82 medewerkers met een dienstverband voor langere tijd ten opzichte van 80 in 2013. ZIEKTEVERZUIM 4,00

= lang (> 43 d)

3,50

= middellang (8-42 d)

3,00 2,50

= kort (7 d)

2,00 1,50 1,00 0,5 0

2014

2013

Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van 2013 gedaald: van 3,7% in 2013 naar 2,6% in 2014. De grootste daling vond plaats in het middellange verzuim, maar ook het langdurig en kort verzuim laat een daling zien.

BKDjaarverslag 2014

33


LEEFTIJDSOPBOUW 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

<25

30-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 = 2013

= 2014

De gemiddelde leeftijd onder het vaste bestand van medewerkers lag eind 2014 op 46,7 jaar. De jongste medewerker was 23 jaar en de oudste 64 jaar. DI ENSTJAR EN 30 25 20 15 10 5 0 <5

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

Eind 2014 was het gemiddeld aantal jaren dienstverband onder het vaste bestand van medewerkers dertien jaar. In 2014 vierden drie jubilarissen hun 25-jarig dienstverband. 

34

BKDjaarverslag 2014
De BKD beschikt sinds 2014 over een Zelfverklaring MVO. Dat houdt in dat de BKD bij zijn werkzaamheden op gestructureerde wijze aandacht besteedt aan Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor Organisaties (MVO). De BKD volgt daarbij de betreffende richtlijn NEN-ISO 26000:2012. Dit heeft gestalte gekregen door de ondertekening van de Zelfverklaring op 2 juli 2014. Een jaarlijkse toetsing aan de zeven kernthema’s zal nu jaarlijks plaats moeten vinden om de Zelfverklaring te kunnen behouden. De interne werkgroep MVO bewaakt de toetsing. Deze werkgroep overlegt met regelmaat en werkt aan de verschillende actiepunten die via de medewerkers worden geïnitieerd. Daarnaast zijn de volgende stappen gezet met betrekking tot duurzaam ondernemen: 

Leveranciersbeoordelingen;Presentatie voor de BKD-medewerkers tijdens kennismarkt personeelsbijeenkomst november, met als doel de betrokkenheid van medewerkers bij MVO te vergroten. De zeven kernthema’s van de Zelfverklaring 

Bestuur van de BKDMensenrechtenArbeidsvoorwaardenHet milieuEerlijk zakendoenConsumentenaangelegenhedenBetrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

BKDjaarverslag 2014

35


De BKD heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Conform de statuten zijn deze bestuurslagen samengesteld uit afgevaardigden uit de sector via de koepels. De onafhankelijke voorzitter van beide bestuurslagen is benoemd door het verantwoordelijke ministerie. De benoeming van de directeur van de BKD is door de verantwoordelijke minister goedgekeurd. Naast verantwoording, aansturing en toezicht, hecht het bestuur belang aan een onafhankelijke positie. Er is een duidelijke aansturingsrelatie met het verantwoordelijke ministerie van Economische Zaken. In gestructureerd overleg met het ministerie zijn lopende zaken en mogelijkheden tot verbetering besproken en afgestemd. De belangrijkste onderwerpen op de bestuursagenda in 2014 waren naast begroting, tarieven en jaarrekening de aanpassingen in het keuringsreglement, onder meer ten gunste van het PSI programma, Ketenregister en de aansluiting hiervan op CLIENT Export van het ministerie. De door de politiek in 2013 ingezette discussie over de vernieuwde zbo-structuur vroeg ook in 2014 veel aandacht zonder tot afronding te komen.

36

BKDjaarverslag 2014
B e st u u r s s a m e n st e l l i n g p e r u lt i m o 2 0 1 4 Dagelijks bestuur

Functie

Benoemd doorir. K.J. (Kees) van Ast

Voorzitter

Ministerie van EZR.L.M. (Ruud) Berbee

Vicevoorzitter

Anthosmevr. Ir P.W. (Prisca) Kleijn Bestuurslid

KAVBJ. (John) Kreuk

Bestuurslid

KAVB Productgroep LelieN. (Nico) Wit

Bestuurslid

KAVB Productgroep Tulpir. V.B.W. (Vincent)

Secretaris/

Cornelissen

penningmeester

Bestuur

Algemeen bestuur

Functie

Benoemd doorir. K.J. (Kees) van Ast

Voorzitter

Ministerie van EZR.L.M. (Ruud) Berbee

Vicevoorzitter

Anthosmevr. Ir P.W. (Prisca) Kleijn Bestuurslid

KAVBJ. (John) Kreuk

Bestuurslid

KAVB Productgroep LelieN. (Nico) Wit

Bestuurslid

KAVB Productgroep Tulpir. V.B.W. (Vincent)

Secretaris/

Cornelissen

penningmeesterR.I.M. (Rob) Bisschops

Bestuurslid

KAVB Productgroep DahliaJ.J.H. (John) Boot

Bestuurslid

Bond van DetailhandelarenJ. (Jan) Holtmaat

Bestuurslid

KAVB Productgroep Gladiool

(tot 12 maart 2014)

Bestuur

BKDjaarverslag 2014

37
Algemeen bestuur 

J. (Jan) Dirkmaat (vanaf 12 maart 2014)R. (Rob) Geerlings (tot 19 september 2014)A. (Adriaan) Valkering (vanaf 19 september 2014)Functie

Benoemd door

Bestuurslid

KAVB Productgroep Gladiool

Bestuurslid BestuurslidK.P. (Kees) de Geus

BestuurslidM. (Marcel) de Goede

Bestuursliding. R.C.M. (Rob) van HaasterKAVB Productgroep Zantedeschia KAVB Productgroep Zantedeschia KAVB Productgroep Iris KAVB Productgroep Bijzondere bolgewassen

Bestuurslid

KAVB Productgroep HyacintK. (Klaas) Hogervorst

Bestuurslid

KAVB Productgroep BolbloemenF. (Frank) Hulsebosch

Bestuurslid

KAVB Productgroep NarcisJ. (Jan) Mantel

Bestuurslid

LTO Noorddrs. C. (Carlo) Randag

Bestuurslidmr. H. (Henk) Westerhof

Bestuurslid

Veredeling (Gezamenlijke zetel Plantum NL & Stiverbol) Anthos

Operationele samenwerking plantaardige keuringsdiensten In 2014 werkte de BKD op dezelfde wijze, op operationeel niveau, samen met KCB, NAK en Naktuinbouw als de voorgaande jaren. Vanaf de start van de door de politiek begonnen discussies over een vernieuwde zbo-structuur is eveneens zowel op directie-, op voorzitters- als op bedrijfslevenniveau gezamenlijk opgetrokken. In 2014 bleek het noodzakelijk deze overlegvormen niet alleen voort te zetten maar ook nader te intensiveren. Op de wijze van samenwerken, zoals dit tot op heden verloopt, kijkt de BKD positief en trots terug alsmede hoopvol voor de toekomst. Verbeteringen in structuren is goed, zolang deze een duidelijk vooraf vastgesteld en gedragen doel dienen.

38

BKDjaarverslag 2014
Bezwaren en klachten In de verslagperiode 2014 is een viertal bezwaarschriften ontvangen: 

tegen de beantwoording door de BKD van een Wob-verzoek1. Het bezwaar is conform de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) behandeld tijdens een hoorzitting en gedeeltelijk gegrond verklaard;tegen de tenuitvoerlegging van een uitspraak van het Tuchtgerecht; hiertegen is echter geen bezwaar mogelijk. Tegen de uitspraken van het Tuchtgerecht zelf is immers al verzet of beroep mogelijk;tegen de beantwoording door de BKD van een Wob-verzoek in een langlopende kwestie; de behandeling van het bezwaar is op verzoek van de indiener daarvan tot nader order opgeschort;tegen de beoordeling door de BKD van een partij bloembollen; na inhoudelijk overleg door de BKD met de indiener van het bezwaar heeft laatstgenoemde zijn bezwaar ingetrokken.

Over de verslagperiode is een aantal klachten ontvangen zoals bedoeld in artikel 9:1 AWB: 

een klacht van ondernemer die eerder in 2013 was ingediend en die gezien het onderwerp ervan aan de NVWA gezonden is ter afhandeling;een klacht van een particulier is door de BKD beantwoord;een klacht van een aantal telers is ontvangen over één specifieke kwestie; ook hierover is tekst en uitleg gegeven.

Er zijn geen ‘brieven met grieven en/of wensen’ als zodanig in behandeling genomen. Melding van overtreding Keurmeesters die overtredingen constateren, moeten deze melden via een ‘melding van overtreding’ . Deze worden door de BKD inspecteur in behandeling genomen, onderzocht en waar noodzakelijk, middels het tuchtgerecht gesanctioneerd. De BKD heeft via interne controles een aantal overtredingen geconstateerd. 1] Wob= Wet openbaarheid van bestuur

BKDjaarverslag 2014

39
Tuchtgerecht In 2014 heeft het Tuchtgerecht zeven zaken middels een zitting afgehandeld. De zaken hadden onder meer betrekking tot het in de handel brengen van partijen bloembollen zonder de juiste documenten (resp. certificaatnummers) en het opplanten van daartoe niet goedgekeurde bloembollen. In een aantal gevallen is daarbij ook sprake geweest van mogelijk wederrechtelijk genoten financieel voordeel. De opgelegde boetebedragen varieerden van 1 225 tot 1 3.000 onvoorwaardelijk. In één van de zaken uit 2013 heeft de betrokkene beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De behandeling van dit beroep heeft niet in 2013 en evenmin in 2014 plaatsgevonden. Voorzittersbeschikkingen In 2014 zijn 13 zogeheten voorzittersbeschikkingen gegeven. Deze mogelijkheid wordt gebruikt wanneer het gaat om relatief eenvoudige, administratieve overtredingen. De tuchtrechter kan dan een boete opleggen buiten een zitting van het Tuchtgerecht . Een via deze weg opgelegde boete is niet hoger dan 1 225. In 12 van de 13 gevallen is inderdaad een boete van 1 225 opgelegd. In één geval is de betrokkene in verzet gegaan tegen de voorzittersbeschikking. De behandeling daarvan ter zitting vindt in 2015 plaats. In de meeste gevallen betrof de overtreding het in de handel brengen van partijen bloembollen zonder de juiste documenten (resp. certificaatnummers), het niet, onvolledig of foutief opmaken van het leveranciersdocument en opplant van daartoe niet goedgekeurde bloembollen. Waarschuwingen De BKD verzond 10 waarschuwingsbrieven in 2014. Aanleiding om deze brieven te sturen waren de volgende constateringen: 

1x warmwaterbehandeling uitgevoerd zonder controle BKD;5x foutieve opmaak leveranciersdocument;2x verhandeling met foutief certificaatnummer;2x stukmaken hyacint (ter vermeerdering, zonder daartoe goedgekeurd te zijn; geen werkbollen).

Verzoeken aan NVWA De BKD heeft in 2014 heeft behalve de eerstgenoemde klacht ook een WOBverzoek overgedragen aan de NVWA ter beantwoording. 

40

BKDjaarverslag 2014


Tarieven Bij de start van 2014 zijn over een breed front de tarieven verlaagd, gevolgd door verlaging van 10% van de ELISA â&#x20AC;&#x201C; tarieven halverwege het jaar. Deze tariefdalingen zijn mogelijk omdat het eigen vermogen van de BKD op het afgesproken niveau is. Per 1 januari 2015 zijn de tarieven ongewijzigd. Rekening van baten en lasten 2014 De realisatie 2014 toont een batig saldo van 1 21.470 dit is 1 89.000 lager dan in boekjaar 2013 en 1 85.000 onder begroting maar in lijn met de bijgestelde prognose. Vergelijking 2014 met 2013 In 2014 bedroegen de totale inkomsten 1 8.509.000 een toename van 1 89.000 ten opzichte van de realisatie in 2013. Inkomsten uit speciale projecten, waaronder de bouw van Ketenregister en de verkoop aan derden namen toe. Baten uit detachering daalden met 1 46.000 waarmee de dalende trend sinds 2011 wordt voortgezet. Vergelijking 2014 met begroting De baten uit reguliere keuringstaken vielen 1 339.000 hoger uit dan begroot. Ondanks de tariefsverlaging kwamen de baten voor areaal, partijen en bedrijven 2%, de verrichtingen door de buitendienst 6% en de laboratoriumtoetsen 7% hoger uit. Inkomsten wegens de bouw van Ketenregister stegen met 1 121.000. Verkoop aan derden kwam 1 47.000 hoger uit en detachering bleef 1 79.000 onder begroting. Saldo â&#x20AC;&#x201C; ontwikkeling 2014 en 2015 Zoals hiervoor beschreven is, zijn de baten hoger dan begroot en is het saldo in 2014 onder begroting geĂŤindigd. De BKD heeft met de tariefsverlaging gekozen voor een lagere bruto marge voor het keuringswerk. De personele lasten namen toe met circa 1 450.000 door een hoger volume aan keuringswerk en door wisselingen en versterkingen bij de binnendienst.

BKDjaarverslag 2014

41
De BKD heeft voor 2015 een sluitende begroting, waarbij rekening is gehouden met een lichte groei van 0,5% ten opzichte van de begroting 2014 van de reguliere keuringstaken. De totale bedrijfslasten stijgen met 0,8%. Enerzijds stijgen de personeelskosten met 3,4% waar tegenover een daling van algemene kosten staat. Balans per 31 december 2014 De liquide middelen namen af met 1 322.000. In 2014 heeft de BKD in totaal voor 1 318.000 geĂŻnvesteerd, grotendeels in de opbouw en inrichting van een PCR routinelaboratorium. Ultimo 2014 is het saldo openstaande vorderingen met 1 160.000 gedaald. De gemiddelde betalingstermijn daalde in 2014 met ĂŠĂŠn dag tot 24. De liquiditeit, uitgedrukt in vlottende activa (zonder voorraad) in verhouding tot de kortlopende verplichtingen, is in 2014 op 1,8 (2013: 2,2) uitgekomen. De solvabiliteit daalde met 1% ten opzichte van 2013 en bedraagt 67%. Het eigen vermogen, onder voorbehoud van de bestemming van het batig saldo 2014 bedraagt op 31 december 2014 1 3.693.000 (2013 1 3.671.000). 

42

BKDjaarverslag 2014
BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA (in euro’s )

2014

2013

Vaste activa Materiële vaste activa

1.394.051

1.393.783

Financiële vaste activa

1.517.532

1.440.083 2.911.583

2.833.866

Vlottende activa Voorraden

321.987

93.838

Overige vorderingen en posten

918.169

1.140.980 1.240.156

1.234.818

1.325.281

1.647.196

5.477.020

5.715.880

Geldmiddelen Totaal activa

PASSIVA (in euro’s ) Reserves algemeen

2014

2013

3.692.780

3.671.310

Reserve R&D projecten

107.838

194.716

Voorzieningen

313.220

436.517

Langlopend vreemd vermogen

129.885

145.313

Kortlopende schulden

1.233.297

1.268.024

Totaal passiva

5.477.020

5.715.880

BKDjaarverslag 2014

43
Na het feestelijk 90-jarig jubileum in 2013 bracht 2014 een realiteit van verandering, aanpassing en ontwikkeling. Een heldere visie op de toekomst bleek van groot belang; hard doorwerken aan onze werkwijze van efficiënt en effectief werken en continue ontwikkeling van kennis en technieken. Dit alles doen we in afstemming met overheid en sector. Als keuringsdienst waken we voor onze onafhankelijke positie. Na veel veranderingen en ontwikkelingen in de laatste negen decennia hebben we inmiddels geleerd dat dit bij het werkveld hoort en weten we als BKD waar we het voor doen. Onze focus, ook na 91 jaar, is en blijft de kwaliteit van de bloembol. Waar meer landen meer eisen stellen aan het geëxporteerde product, in combinatie met een toename van het aantal virussen, is er duidelijk sprake van een complexe situatie. De BKD gaat in antwoord hierop samen met de sector een driestappenplan uitwerken. Dit plan gaat in 2015 onderwerp van discussie worden met de sector. Meest voorname is het veranderen van het klassesysteem naar een systeem met afzetmarktopties. De gevolgen van het nieuwe systeem voor de sector zijn gemak, meer en snelle zekerheden, minder faalkosten en minder toetskosten. Het met de jaren gegroeide keuringssysteem wijzigen van complex naar eenvoudig en overzichtelijk is noodzakelijk om als sector slagkracht te houden en onze positie op de markt te behouden en verstevigen. Laboratoriumtoetsen worden meer en meer een belangrijk onderdeel van de keuring. Ons eigen onderzoekslaboratorium maakte in 2014 voorbereidende slagen waarmee we goed toegerust zijn op de toekomst. Ontwikkeling van kennis en technieken moet juist daar plaats vinden. Dat de BKD haar maatschappelijke verantwoordelijkheid blijft nemen bewijst onder meer de ingezette werkwijze om papierloos te vergaderen en meer en meer papierloos te werken maar ook door inzet van milieuvriendelijke auto’s en door op waterverbruik te besparen. Ondersteuning vanuit digitale systemen maakt dit mogelijk.

44

BKDjaarverslag 2014
Communicatie en ICT werken samen om processen voor klanten te vereenvoudigen. Dit blijft een doorlopend proces waarbij in 2015 de nadruk ligt op het digitaliseren van formulieren. Het service center kan daarmee klanten beter ondersteunen en ook deze afdeling blijft in ontwikkeling door in te zetten op leren. Het aanscherpen van kwaliteiten is van groot belang voor de gehele organisatie maar zeker bij de afdelingen die het gezicht en aanspreekpunt zijn van de BKD; het service center en de buitendienst. Over de kennis van de keurmeesters zijn buitenlandse overheden, die Nederland bezoeken, onverminderd onder de indruk. Dit hoge niveau van werken krijg je en hou je door te blijven inzetten op verrijking van het kennisniveau.

BKDjaarverslag 2014

45


Om de BKD en de personele behoeftes optimaal te ondersteunen blijft de focus op personeelsgebied gericht op strategisch en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Daarnaast wordt verdere invulling gegeven aan de lerende organisatie die de BKD wil zijn. EfficiĂŤnt en klantgericht zijn de pijlers van het werk van de BKD. EfficiĂŤnt en kostenbesparend werken maakt financieel ruimte vrij om processen en onze digitale producten telkens meer klantgericht te maken. Wij schreven vorig jaar dat we met het ministerie van EZ en de NVWA blijven samenwerken aan de bewaking van kwaliteit van bloembollen en daarmee aan maximale handelsvrijheid voor de bloembollensector. Dit blijft onverminderd de opdracht waarbij we diverse processen nog nauwgezetter dan in het verleden afstemmen. Dit geldt voor processen als veranderende regelgeving, veranderende landeneisen en aanpassingen aan het keuringssysteem. Dat de sector daarbij ook een eigen verantwoordelijkheid heeft, bijvoorbeeld om binnen de bestaande mogelijkheden tracking en tracing zodanig te organiseren dat deze zich zonder meer kan spiegelen aan de daaraan tegenwoordig internationaal gestelde eisen, mag duidelijk zijn. Op het gebied van tracking en tracing is BKD onderzoek gestart om haar kennis op dat gebied de komende jaren te vergroten. Met betere tracking en tracings technieken kan de waarde van afgegeven certificaten naar afnemers toe nog beter geborgd worden. Voor wat betreft de zbo-discussie zal met EZ, de andere keuringsdiensten en de plantaardige sector verder gesproken worden. Uitgangspunten daarbij zijn handhaven van de huidige internationaal en nationaal gewaardeerde systematieken en organisatie van kwaliteitskeuringen en certificeringen. Kwaliteitsniveau van uitvoering, servicelevels, naamsbekendheid en tarieven mogen daar onder geen beding onder lijden. Wijzigingen in structuren zijn alleen dan te accepteren als deze leiden tot verbeteringen van het huidige bestel. 

46

BKDjaarverslag 2014
Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse Postbus 300, 2160 AH Lisse t 0252 41 91 01 f 0252 41 78 56 e info@bkd.eu

Het BKD jaarverslag 2014 is een uitgave van de Bloembollenkeuringsdienst, Lisse Redactie PR & Communicatie Vormgeving Amon Design, Amersfoort Fotografie Arno van Beek, Martien Geerling en Michel ter Wolbeek, de Beeldredacteur

Jaarverslag BKD 2014  
Jaarverslag BKD 2014  
Advertisement