Page 1


H O RARI

DE 2 / 4DE 8DELMATIA LES7DE LA TARDA

DI RECCI Ó

Car r e rJar d í ,n º 2 40 82 0 2S ab ad e l l

TELÈF O N 9 3 7 2 56 33 1

P ÀGI NA WEB

www. e l t r e n d e s an t n i c o l au . c o m


I NTRO DU CCI Ó L’ e s c o l ab r e s s o lé sl ’ e s c o l ad e l smé sp e t i t s ,e lp r i me rgr aód e l s i s t e mae d u c at i u .Ésu nl l o cd evi d aq u en os u b s t i t u e i xl af amí l i a, s i n óq u el ac o mp l e me n t a.Co m at al ,t ée n t i t atp r ò p i a.Ac u l le l s i n f an t sf i n sal st r e san ysd evi d a,e d ate nq u èe sc o mp l e t ae l p r i me rc i c l ee vo l u t i ud el ’ é s s e rhu mà. Ésu ne s p aif o r ad el af amí l i ao nl ’ i n f an tt amb ét r o b al a s e gu r e t at ,e s t ab i l i t atic o n f i an ç an e c e s s àr i e sp e rvi u r ei d e s e n vo l u p ar s ed ef o r mai n t e gr alihar mò n i c a. L’ e s c o l ab r e s s o lé su nme d ip r e p ar atp e rar e s o l d r eis at i s f e rl e s n e c e s s i t at si n d i vi d u al sid er e l ac i óambe l sal t r e sn e n sin e n e s : n e c e s s i t at sf í s i q u e s( s al u t ,al i me n t ac i ó ,d e s c an s ,hi gi e n e ,p r o t e c c i ó . . . ) , af e c t i ve s ,e mo c i o n al s ,p e r s o n al s ,i n t e l · l e c t u al sis o c i al sd el ’ i n f an t . Ésu ne s p aip r o p e r ,e s t i mu l an t ,ac o l l i d o r ,c r e at i uid ’ e xp e r i me n t ac i ó q u ed ó n at e mp sal ’ i n f an tp e ras s o l i re l ss e u sp r o p i sc o n e i xe me n t s . Al ’ e s c o l ab r e s s o le l sn e n sin e n e svi u e n ,c r e i xe n ,c o n vi u e n ,s ó n r e s p e c t at sie s t i mat s ,c o n e i xe ne lmó n . . .e nd e f i n i t i va,s ’ e d u q u e n .


METO DO LO GI A En sc ar ac t e r i t ze mp e rval o r arl af o r mac i ói n t e gr ald el ’ i n f an tt o t t r e b al l an tp e rt alq u ee l sn e n sin e n e sc r e i xi nhar mò n i c ame n ti ac o mp an yan t l o se nt o te ls e up r o c é sd ’ ap r e n e n t at ge .Aj u d e ml ’ i n f an t ad e s e n vo l u p arl as e vap r ò p i aau t o n o mi aat r avé sd e l shàb i t s . Tamb ép r o c u r e ml ’ e d u c ac i óp e r s o n al i t zad aie ls e gu i me n ti n d i vi d u al d ec ad aal u mn e .At e n e ml ad i ve r s i t atd er i t me se vo l u t i u si c ap ac i t at si n t e l · l e c t u al s . L’ e q u i pd eme s t r e sve t l l e mp e rt ald ed e t e c t ariat e n d r ep r e c o ç me n t p o s s i b l e sd i f i c u l t at saf avo r i n tl ai n t e gr ac i ód e l si n f an t samb n e c e s s i t at se d u c at i ve se s p e c í f i q u e s . P o t e n c i e ml ’ e xp e r i me n t ac i ó .Vo l e mq u ee l sn o s t r e si n f an t sp r o gr e s s i n mi t j an ç an tac t i vi t at sd ’ e xp l o r ac i óid ’ e xp e r i me n t ac i óiat r avé sd e l aman i p u l ac i ód ed i f e r e n t so b j e c t e simat e r i al s .L’ i n f an to b s e r va, t o c a,o l o r a,e t c . ,p e rar r i b arau n ad e s c o b e r t as i gn i f i c at i vad e l ’ e n t o r n .


- Al ac l as s ed e l sL ac t an t se sp o t e n c i al aP an e r ad et r e s o r s ,e st r ac t ad ’ u n aac t i v i t at d ’ e xp l o r ac i óiat e n c i ó .Ésu nr e c u l ld emat e r i al sd i v e r s o sq u ep o d e mt r o b arac as aoal an at u r a iq u ee n saj u d e nae s t i mu l are l sd i f e r e n t ss e n t i t s( t ac t e ,gu s t ,o l f ac t e ,o ï d a,v i s t a)il as e v a d e s c o b e r t aid e s e n v o l u p ame n t ,ai xíc o mt amb ée xp e r i me n t arambe lmo v i me n td e lp r o p ic o s . Aq u e s t smat e r i al se sp o s e nd i n su n ap an e r ad ev í me tq u ee l si n f an t sman i p u l e nl l i u r ame n t :e l / l a n e n / at r i al ’ o b j e c t eq u ev o l ,l ’ e xami n a,e lxu ma,mo s s e ga, . . .ie sp r e gu n t a“ q u èé sai xò ? ” . - Al ac l as s ed eP 1e sp o t e n c i ae lJo ch e u r í s t i c ,e st r ac t ad ’ u n aac t i v i t atd ’ e xp l o r ac i óiat e n c i ó . Ésu nr e c u l ld emat e r i al sd i v e r s o sq u ep o d e mt r o b arac as aoal an at u r aiq u ee n saj u d e na e s t i mu l are l sd i f e r e n t ss e n t i t s( t ac t e ,gu s t ,o l f ac t e ,o ï d a,v i s t a)il as e v ad e s c o b e r t ai d e s e n v o l u p ame n t ,ai xíc o mt amb ée xp e r i me n t arambe lmo v i me n td e lp r o p ic o s . Aq u e s t smat e r i al se l st e n i mc l as s i f i c at se nd i f e r e n t sp o t s ,c ad au nh it ée ld i b u i xd e lmat e r i al c o r r e s p o n e n t ,ai xòp o t e n c i al ac l as s i f i c ac i óio r d r ed e l smat e r i al su nc o pr e c o l l i m. - Al ac l as s ed eP 2e sp o t e n c i ae lJo cs i mb ò l i c ,é se lj o ce ne lq u all ’ i n f an ti mi t aal ’ ad u l t .El j o cé su nmi t j àd ’ ap r e n e n t at gei mp o r t an tq u eaj u d aal sn e n sin e n e sa c o n è i xe r s eas ímat e i xo sialmó nq u ee l se n v o l t a. Ent o t e sl e se d at se naq u e s t sj o c se lp ap e rd el ’ e d u c ad o r aé so b s e r v art o tal l òq u ef an ,ai xòe l s d ó n as e gu r e t atic o n f i an ç a.


P S I CO MO TRI CI TAT Al ’ e s c o l ab r e s s o ll ap s i c o mo t r i c i t atp e r me tq u e e l si n f an t sp u gu i nc r é i xe rid e s e n vo l u p ar s e har mò n i c ame n t .Lap o s s i b i l i t atd emo u r e ’ n s , e xp e r i me n t arambe lp r o p ic o s ,p ar l arip e n s ar s ó nn e c e s s àr i e sp e rd e s e n vo l u p ar n o st o t se l s é s s e r shu man s . Du r an te l st r e sp r i me r san ysé si mp o r t an t d e s e n vo l u p arl agl o b al i t at ,n ohihac apf u n c i ó mé si mp o r t an tq u eu n aal t r a,t o tc o n t r i b u e i xa f o r marl ai d e n t i t atb i o l ò gi c a,c o r p o r al ,s e n s o r i al , af e c t i vaie nc o n j u n tl ab as ed e l“ Jo ” .


MÚ S I CA El sn e n sil e sn e n e sd ’ aq u e s t e se d at st e n e nu n ae s p e c i al r e c e p t i vi t atc apal amú s i c aie ls e ue n t o r n :c an t ar ,e s c o l t ar , mo u r e ’ s ,b al l ar ,t o c ar . . . ,t o t e sl e sac t i vi t at sr e l ac i o n ad e sambl a mú s i c as u p o s e nu ne s t í mu lq u ehe md ’ ap r o f i t arp e rp o t e n c i ar d e sd ’ u n ave s s an tl ú d i c o e d u c at i va. Lac an ç ó ,l ’ au d i c i ó ,e l sj o c sd ef al d a,l e sd an s e s . . . ,aj u d e na s e n s i b i l i t zaral si n f an t sve r se ll l e n gu at gemu s i c al ,d e s e n vo l u p e n l ’ at e n c i ó ,l ac o n c e n t r ac i ó ,l ai magi n ac i ó ,l ac r e at i vi t atil a c o o r d i n ac i ó ,al ho r aq u es u p o s e nu n af o n td ec o n e i xe me n ti t r an s mi s s i ód el an o s t r ac u l t u r ap o p u l ar . To t e saq u e s t e sac t i vi t at sq u ee sr e al i t ze nal ac l as s ee s t an c o mp l e me n t ad e sambu nme s t r ed emú s i c aq u ee n sp o r t a i n s t r u me n t sd ’ aq u íid ’ ar r e ud e lmó n( gu i t ar r e s ,f l au t e s , c amp an e s ,d i ge r i d ú ,b o n go s ,t amb o ro c e àn i cimo l t smé s ) .


ANGLÈS To t al ’ ac t i vi t atd ’ an gl è se sf ao r ali p ar t i c i p at i va,c an t e nc an ç o n s ,s e ’ l se n s e n ya vo c ab u l ar iap ar t i rd e“ f l as hc ar d s ”( b i t s ) ic o n t e s ,t o tai xòhof ane nc o mp an yi ad e Mr .Mo u s e( u np e l u i x) . Le sc l as s e sd ’ an gl è sl e sf au n ame s t r a n at i va,q u ep as s ap e rt o t e sl e sc l as s e s c ad ad i a. F e n tan gl è sp r e t e n e mq u ee l si n f an t se s vagi ns e n s i b i l i t zan te nu n an o val l e n gu ai e l ss o n il as e vaf o n è t i c a.


NATACI Ó Elc u r sd en at ac i óe sf aalMALI BUp e l s i n f an t sd eP 2 ,é su n aac t i vi t ato p t at i va. Est r e b al l as e mp r eambe lmo n i t o r / aa d i n sd el ’ ai gu ap e rt ald ed o n arc o n f i an ç a al ’ i n f an t . Lad u r ac i ód e lc u r s e té sd evu i tme s o s , s ’ i n i c i aal ’ o c t u b r eiac ab aaf i n al sd e mai g.


P S I CO P EDAGO GI A Lai n f àn c i aé su nmo me n te s p e c i al me n ti mp o r t an te ne l d e s e n vo l u p ame n t hu màip o tc o mp o r t arl ’ ap ar i c i ód ’u n c o n j u n td ’ al t e r ac i o n sq u es o ne xc l u s i u se naq u e s t ae d at . Al ’ e s c o l ab r e s s o lq u and e t e c t e m al gu np r o b l e mahoc o me n t e m ambe l sp ar e simar e s ,t amb éd i s p o s e md ’ u ns e r ve i d ’ as s e s s o r ame n tp s i c o p e d agò gi c ,at r avé sd el ap s i c ò l o gad e l c e n t r e . O r gan i t ze m xe r r ad e sit al l e r sp e raq u e l l e sf amí l i e si n t e r e s s ad e s . S e mp r eq u eal gu np ar eomar et i n gu ial gu nd u b t ed e l d e s e n vo l u p ame n td e ls e uf i l l / aoal gu n ac o n s u l t ap u n t u als o b r e as p e c t e sq u ee l sp r e o c u p i ,e n shoc o me n t ais ié sn e c e s s ar i f e mu n at r o b ad aambl ap s i c ò l o gad e lc e n t r e .


EX CU RS I O NS El sn e n sin e n e sd eP 1 ,f anu n as o r t i d aa f i n ald ec u r s . El sn e n sin e n e sd eP 2 ,f ans o r t i d e sr e l ac i o n ad e sambl e su n i t at sd i d Ă c t i q u e sq u ee s t r e b al l e nal ac l as s e .


S ERVEIDE MENJADO R L’ e s c o l at éc u i n ap r ò p i aie sf ae lme n j ar c ad ad i a. Ap r e n d r eame n j arime n j ard et o t ,ai xò é se lp r i me ro b j e c t i u . De s p r é sd ed i n ar ,t o t se l sn e n sin e n e s d o r me nu n ae s t o n e t a.


El Tren de Sant Nicolau  

Llibret informatiu sobre l'escola bressol "El Tren de Sant Nicolau"

El Tren de Sant Nicolau  

Llibret informatiu sobre l'escola bressol "El Tren de Sant Nicolau"

Advertisement