Page 1


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

ÍNDEX

1. EL CENTRE ..................................................................................................... 2 2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE............................................................................................................... 3 3. HORARI MARC ................................................................................................ 3 4. CURRÍCULUM ................................................................................................. 4 5. INSTAL·LACIONS ............................................................................................ 6 6. SERVEIS .......................................................................................................... 7 7. ORIENTACIÓ EDUCATIVA ............................................................................. 9 8. COMPETÈNCIES BÀSIQUES ....................................................................... 17 9. L’AVALUACIÓ ................................................................................................ 17 10.RECLAMACIONS MOTIVADES PER LES QUALIFICACIONS DE L'ESO .. 19 11. PAS DE CURS ............................................................................................. 20 12. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE .................................. 21 13. PROJECTES EDUCATIUS DEL CENTRE .................................................. 33 14. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ........................................................... 40 15. RELACIÓ ENTRE EL CENTRE I LES FAMÍLIES........................................ 44 16. AMPA ........................................................................................................... 45 17. RECOMANACIONS PER LES FAMÍLIES ................................................... 46 18. ACOLLIDA DELS ALUMNES....................................................................... 47

1


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

1. EL CENTRE La comunitat educativa de l’Institut Cendrassos té com a objectiu prioritari garantir una formació i una educació de qualitat que permeti als alumnes, tant afrontar estudis superiors com accedir al món laboral. Per això, creiem que és essencial aconseguir un bon clima de treball i estudi i és molt important que l’ordre i el respecte estiguin molt presents en la convivència diària. El nostre centre és un Institut d’Educació Secundària on s’imparteix:   

ESO Batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials. Cicles Formatius de grau mitjà i superior de les famílies: Administració i gestió i Informàtica i comunicacions.

L’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) és l’etapa que va dels 12 als 16 anys i està estructurada en quatre cursos. Un cop acabada aquesta etapa l’alumne pot continuar els estudis postobligatoris (Cicles Formatius de grau mitjà o Batxillerat) o bé accedir al món laboral. L'institut Cendrassos acull alumnes de molts pobles de l’entorn, que quasi representen el 40% de l’alumnat. Aquest curs 2017-2018 comptarem amb uns 94 professors i tenim matriculats uns 900 alumnes.

2


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE Directora Cap d’estudis Cap d’estudis adjunt Coordinadora Pedagògica Secretari Coordinadora 1r ESO Coordinadora 2n ESO Coordinadora 3r ESO Coordinador 4t ESO Coordinadora d’activitats Parlament Verd Coordinador LIC Coordinadora de Mediació Coordinadora de la Biblioteca

Helena Cortada Gemma Vilarnau Quim Saurina Rosa Camps Paco Malagón Irene Rodríguez Isabel Burgas Montse Quesada Miquel Vilarrasa Sònia Moret Maria Parra Jordi Mascarella Dolors Vergés Raquel Rojas

3. HORARI MARC ESO

Dl Dm Dc Dj Dv

8:15h-9:15h 9:15h-10:15h 10:15h-10:30h 10:30h-11:30h 11:30h-12:30h 12:30h-12:45h 12:45h-13:45h 13:45h-14:45h

ESBARJO

ESBARJO

3


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

4. CURRÍCULUM Cada curs té unes matèries que s’han de cursar obligatòriament i unes matèries optatives, que l’alumne tria en funció de l’oferta del centre i de la demanda de l’alumnat. La distribució horària setmanal per matèries és: MATÈRIES Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Matemàtiques Ciències socials, geografia i història Ciències de la naturalesa BG Ciències de la naturalesa FQ Educació Física Música Educació visual i plàstica Tecnologia Religió /Cultura i Valors Ètics* Tutoria Matèries optatives Matèries optatives específiques Total de hores setmanal

1r 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 30

2n 3 3 4 4 3 3 2 2 2 1 1 2 30

*Els alumnes de 1r i 4t cursen Cultura i Valors Ètics. Els alumnes de 2n i 3r cursen Història de les religions.

4

3r 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2 30

4t 3 3 4 4 3

2

1 1 9 30


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

CURS MATÈRIES OPTATIVES Tots els alumnes cursen Tecnologia Informàtica Bàsica 1r on es treballa la competència digital. Els alumnes han de triar una matèria optativa de 2h setmanals cada quadrimestre. Aquestes matèries s’han d’escollir entre: Aplicacions google, Còmic, Economia i cinema, Esports de raqueta, 2n Iniciació a la dansa contemporània. Tècnica i coreografia, Robòtica, Taller d’escriptura, l’art d’escriure, Francès segona llengua. L’optativa de Francès segona Llengua té continuïtat a 3r i 4t d’ESO per l’alumnat interessat. Els alumnes han de triar una matèria optativa anual de 2h setmanals. Aquestes matèries s’han d’escollir entre: Cultura 3r clàssica, Dibuix geomètric ,Emprenedoria, La preparació física, els jocs i els esports, Música instrumental, Robòtica i impressió 3D,Tècniques de circ i malabars, Francès segona llengua. Els alumnes han d’escollir, en funció dels seus interessos, tres matèries optatives específiques de 3h setmanals cadascuna que duren tot el curs. Són: 4t Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia, Informàtica, Educació visual, Francès, Música, Economia i Llatí.

Treball de Síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO

Està format per un conjunt d’activitats de diverses matèries que integren diferents coneixements i que implica un treball en equip. Aquest treball es realitza íntegrament a l’institut. S’avalua dins de les diferents matèries que intervenen, en el butlletí de notes només figurarà la informació sobre la realització 5


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

en els termes: no fet (“NF”), fet (“FT”) i fet amb aprofitament (“FA”).

Servei Comunitari a tercer d’ESO

Aquest curs s’iniciarà amb alguns dels alumnes de 3r d’ESO el servei comunitari. L’objectiu és que l’alumnat experimenti i protagonitzin accions de compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc el seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Projecte de Recerca a 4t d’ESO

Està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca que l’alumne ha de fer, entorn d’un tema escollit i delimitat, per ell mateix i sota el guiatge del professors. S’avalua dins de les diferents matèries que intervenen, en el butlletí de notes només figurarà la informació sobre la realització en els termes: no fet (“NF”), fet (“FT”) i fet amb aprofitament (“FA”).

5. INSTAL·LACIONS         

28 aules dotades amb ordinadors i projectors, la majoria dotades de pissarra digital. 3 laboratoris: un de ciències naturals, un de química i un de física. Una aula de música Una aula de dibuix Una aula d’idiomes 2 tallers de tecnologia 3 aules específiques pel cicle formatiu d’informàtica. 2 aules específiques pel cicle formatiu d’administratiu. Un gimnàs, pistes esportives adequadament equipades, vestuaris amb dutxes i una aula pròpia annexa al gimnàs. 6


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

      

5 aules d’informàtica Biblioteca Àmplies zones d’esbarjo Bar que també dóna la utilitat d’aula polivalent del centre 2 sales de professors Secretaria Consergeria

A més d’aquestes instal·lacions específiques, comptem amb 6 departaments, 4 despatxos, 2 sales de visites de pares i un despatx que s’utilitza per fer les atencions individualitzades i/o pel programa Salut i escola.

6. SERVEIS 

Biblioteca

S’obre cada dia a l’hora de l’esbarjo. Hi ha un professor que n’és la responsable i els dona facilitats per consultar i accedir al servei de préstec. Es disposa un catàleg via internet per facilitar que els alumnes puguin consultar-lo (sabent quins llibres estan en catàleg, quins en préstec,...) . La biblioteca disposa de quatre d’ordinadors amb connexió WiFi. Així mateix, i fora de l’horari lectiu, està oberta cada tarda de dilluns a divendres de 15:45h a 17:45h.

Servei de bar

Aquest servei ofereix als alumnes la possibilitat de comprar l’esmorzar (entrepans, pastes...) i begudes a preus mòdics i aprovats pel Consell Escolar. Aquest curs, segurament, 7


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

s’ampliarà el servei de menjador (no vigilat) als migdies oferint dinars. L’horari d’obertura és de 8:30h a 13:30h i de 17:30h a 18:30h de dilluns a divendres (excepte els dimarts que és de 8:30h a 16:00h i de 17:30h a 18:30h) i s’està estudiant d’ampliar l’horari de matins fins a les 16:00h.

Taquilles

El centre posa a disposició dels alumnes unes taquilles, que ha comprat l’ AMPA, on hi poden guardar el seu material escolar. Els alumnes socis tenen prioritat per accedir a la seva utilització. El tutor/a els informarà més detalladament de com sol·licitar-la, però cal dipositar una fiança de 10€ que se’ls torna en acabar el curs si la taquilla no s’ha malmès i lliuren les claus en els terminis fixats.

Transport

El transport escolar és competència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i és gratuït. Per qualsevol comentari que es vulgui fer d’aquest servei s’han d’adreçar a aquest organisme.

Copisteria

Els alumnes poden fer fotocòpies o bé enviar al correu electrònic de consergeria (cendrassos.consergeria@gmail.com) els treballs o dossiers per imprimir en pdf. També hi ha servei d’enquadernació espiral de dossiers i plastificacions. L’entrega o recollida dels treballs/dossiers s’ha de fer a l’hora del pati, 5 minuts abans de l’entrada del matí i 5 minuts abans de l’entrada de la tarda. El preu de la fotocòpia en blanc i negre amb A4 és de 0,05€, el de l’A3 és de 0,10€, les fotocòpies de color a 0,20€ i les enquadernacions costen 1€. 8


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Telèfon

En cas d’emergència els alumnes poden utilitzar, gratuïtament, el telèfon de consergeria.

Beques

L’imprès de sol·licitud d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic es troba a l’adreça www.gencat/educacio . El termini per presentar les sol·licituds es notificarà a inici de curs.

Secretaria

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 11:00h a les 14:00h i l’horari d’atenció a l’alumnat de dilluns a divendres de 12:25h a 12:45h i pels alumnes de cicles de 14:30h a les 15:30h.

7. ORIENTACIÓ EDUCATIVA És un conjunt d’actuacions que es duen a terme en els àmbits personal, acadèmic i professional de l’alumne, tant en àmbit individual com col·lectiu. Va adreçada a tots els alumnes i és responsabilitat de tots el professors. Inclou l’orientació personal, social, acadèmica i professional. Les actuacions previstes per aquest curs en el centre són les següents:  Agrupació d’alumnes en funció del ritme d’aprenentatge.  Disminució de la ràtio d’alumnes per grup a 1r, 2n i 3r d’ESO.  Grup competencial a 2n i 3r d’ESO.  Aula d’acollida (AA) per l’alumnat nouvingut. 9


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

         

Adaptacions de les diferents àrees pels alumnes amb un Pla Individualitzat. Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI) pels alumnes amb necessitats educatives especials. Optatives d’ampliació pels alumnes que tenen un bon rendiment acadèmic. Desdoblaments d’alumnes a les àrees d’experimentals, de tecnologia i d’anglès. Atencions Individualitzades (AI) per part dels professors d’orientació educativa i de la mestra de pedagogia terapèutica. Unitats d’escolarització compartida(UEC) per alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO. Projecte singular FORM@’T amb alumnes de 4t ESO. Atenció per part d’un professional de l’ Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP). Es poden ampliar els recursos segons les necessitats i les disponibilitats del moment. Tutories individualitzades.

L’equip de psicopedagogia del centre

Està format per la mestra de pedagogia terapèutica i dos professors especialistes en orientació educativa juntament amb l’equip de psicòlegs de la SIEI. La mestra de pedagogia terapèutica (MPT) i els professors especialistes en orientació educativa (PEOE) donen suport a la feina de tutoria col·laborant amb les següents tasques:  

Docència, prioritzant l’alumnat amb més dificultats. Atenció individualitzada amb alumnes que necessiten una atenció més personalitzada, alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu (NESE), problemes de personalitat, de conducta, de risc social.... Suport a la SIEI. 10


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

     

Suport tècnic a l’equip docent. Coordinació i col·laboració amb l’ EAP. Coordinació i col·laboració amb altres serveis externs: Serveis socials, educadors de carrer... Entrevistes amb les famílies. Orientació acadèmica. Preparació i assessorament en les activitats de tutoria del PAT.

La professional de l’ EAP a petició del tutor o de coordinació pedagògica, porta a terme les actuacions següents:        

Valoració d’alumnes. Entrevistes amb pares. Atenció dels alumnes amb NESE, problemes de personalitat, de conducta, de risc social.... Seguiment i coordinació amb els centres amb alumnes d’UEC. Seguiment i coordinació de la SIEI. Derivació i coordinació amb serveis externs: serveis socials, centre de salut mental infantil i juvenil, serveis mèdics... Coordinació amb MPT i PEOE. Participar a la Comissió d’atenció a la diversitat.

Si un tutor detecta alguna problemàtica específica amb un alumne que no pugui resoldre directament, es posarà en contacte amb l’equip de psicopedagogia del centre.

Equip docent

L’Equip Docent és un instrument d’organització que permet un treball coordinat dels professors d’un grup i d’un mateix nivell. Té per objectiu fer el seguiment del procés d’aprenentatge dels 11


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

alumnes tant de forma individual com del grup, compartint informacions i consensuant actuacions.

Tutoria

El tutor, és el professor que té assignat un grup d’alumnes dels que ha de fer el seguiment tant en l’aspecte dels aprenentatges com de la seva maduració personal. Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat, en l’acció tutorial s’ha de considerar, conjuntament amb les famílies, el desenvolupament personal, l’orientació escolar, acadèmica i professional així com la bona convivència i la participació en totes les tasques educatives. El tutor és la persona que actua de pont entre el conjunt del professorat i el grup. És el responsable de treballar els acords presos en les reunions d’equip docent amb els seus alumnes de forma intensiva . Els tutors d’ ESO disposen de dues hores lectives setmanals de dedicació a les tasques de tutoria: una per atendre la sessió de tutoria amb el grup classe, i l’altra per fer atencions individualitzades o bé per atendre els pares. Funcions del tutor:     

Portar a terme l’acolliment dels alumnes. Controlar l’assistència a classe dels alumnes. Informar a les famílies de les faltes i enviar, si s’escau, les cartes d’acumulació de faltes d’assistència injustificades. Dur a terme les sessions de tutoria amb els alumnes. Organitzar i portar les sessions d’avaluació. Orientar als alumnes i revisar l’elecció d’optatives. 12


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

     

Realitzar l’ orientació acadèmica, personal i professional dels alumnes tenint present els seus interessos i capacitats. Realitzar entrevistes individualitzades amb els alumnes. Lliurar i recollir, prèviament signats per la família, els informes de les avaluacions. Col·laborar en la solució de conflictes individuals i del grup i vetllar per la bona convivència. Rebre els pares, col·laborar amb ells i informar-los del seguiment del seu fill/a. Entre altres.

Recordem que davant qualsevol dubte i per conèixer millor el rendiment acadèmic i personal del vostre fill/a podeu concertar una entrevista amb el tutor. Ho podeu fer telefònicament, per correu electrònic o bé mitjançant l’agenda escolar. La implicació de la família és fonamental en el procés educatiu dels fills.

 Tutories individualitzades És una actuació que complementa les tutories de tot el grup classe i que pretén atendre de manera més concreta les necessitats i inquietuds de l’alumne. Es començarà amb una entrevista individual i, a partir d’aquí, es dissenyaran les actuacions necessàries en funció de cada alumne.

 Consell orientador L’alumne i la família al finalitzar cada curs rep, juntament amb el butlletí de notes, un document anomenat consell orientador.

13


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Aquest consell l’emet l’equip docent amb les recomanacions de les propostes de mesures de suport per al curs següent. En l’elaboració d’aquest document a 2n d’ESO es té en compte el test de preferències cerebrals, a 3r d’ESO el qüestionari d’interessos i d’aptituds professionals i a 4t d’ESO un seguit de test de desenvolupament personal, d’orientació vocacional i informació acadèmica o laboral sobre futur després de l’ESO.

Assessorament i Orientació psicopedagògica

La mestra de pedagogia terapèutica (MPT), a 1r i a 2n, i els professors especialistes en orientació educativa (PEOE), a 3r i a 4t, assessoren i orienten als tutors i a les famílies pel que fa a les sortides acadèmiques i professionals dels alumnes. El centre disposa d’un nom d’usuari i contrasenya pels alumnes i les famílies de 4t ESO, Batxillerat i Cicles per tal de consultar la web d’orientació acadèmica: www.unportal.cat

Atenció a la salut dels adolescents

A principis d’octubre s’obre la consulta a l’atenció a la Salut dels adolescents dins el programa educatiu Salut i Escola. L’horari és de 8:15h a 11:00h cada dimarts. Els objectius del programa són entre d’altres potenciar el desenvolupament d’activitats d’educació i promoció de la salut en els àmbits prioritaris com ara salut alimentària, salut emocional, salut afectiva i sexual, prevenció en el consum de drogues, tabac i alcohol. També es treballa en la línia de facilitar l’accés als joves a informació i assessorament en aquests temes.

14


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Atenció a la diversitat

 Les atencions individualitzades (AI) Les Atencions Individualitzades es dirigeixen a alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu (NESE). És a dir, alumnes que estan afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o bé els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta. També poden ser alumnes que necessitin aquesta atenció per la seva incorporació tardana al sistema educatiu o per la seva situació socioeconòmica especialment desfavorida. Els alumnes són atesos pels professors especialistes en orientació escolar el centre. La majoria d’aquests tenen dictamen d’escolarització o informe de l’EAP i d’altres es deriven a través dels tutors i equips docents al llarg del curs.

 Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI) És un recurs per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. Els alumnes que hi estan escolaritzats assistiran una part de l’horari escolar a la SIEI (on treballaran en agrupaments segons les seves necessitats amb activitats específiques, individuals o en grup reduït) i, l’altra part de l’horari la faran al grup classe de referència disposant dels materials específics o adaptats que convinguin. A més, també participaran en les activitats programades amb caràcter general per a tot l’alumnat del centre. Amb l’objectiu de promoure la inclusió i treballar per a anar aconseguint un creixement educatiu, personal i social.

 L’aula d’acollida És un recurs que permet donar una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana 15


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

a tots aquells alumnes nouvinguts. L’objectiu és que s’incorporin el més aviat possible a la dinàmica habitual del grup-classe.

 Grup Competencial a 2n i 3r d’ESO Amb l’objectiu de que l’alumnat de rendiment baix puguin assolir les competències bàsiques exigides a 4t d’ESO o puguin optar a aprovar l’accés a cicles de grau mitjà es creen els grups competencials a 2n i 3r d’ESO. En aquests grups part del seu horari lectiu es treballarà en projectes. A 2n d’ESO, de les 30 hores setmanals de classe, 10 hores es treballarà el projecte ”Companyia de Teatre”. Mentre que a 3r d’ESO, 12 hores es dedicaran el projecte “L’Hort”.

 Les unitats d’escolarització compartida (UEC) Tenen per objectiu donar una atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives derivades de la inadaptació al medi escolar. Són alumnes que a més d’un retard en els aprenentatges presenten de manera reiterada i contínua desajustos de conducta greus, absentisme injustificat o rebuig escolar. Els alumnes que s’atenen en aquestes UEC fan tot el seu horari lectiu en aquests centres però continuen depenent a efectes acadèmics i administratius a l’institut. Per tant, el seguiment acadèmic i l’avaluació és duta a terme entre el tutor/a de l’institut i la persona responsable de l’alumne/a la UEC. Les UEC que s’ofereixen a la ciutat de Figueres per aquest curs acadèmic són de l’àmbit de l’hostaleria, de la perruqueria i en el Castell de Sant Ferran de la fusteria, electricitat i construcció.

16


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

 El Projecte Singular El projecte Form@’t va dirigit a alumnes que tinguin complerts o compleixin, en el curs acadèmic en què s’incorporin al programa, l’edat de 15 anys i cursin preferentment 4t d’ESO. En casos excepcionals s’hi podran incorporar alumnes de 3r d’ESO que presentin una situació de risc social i fracàs escolar. El projecte consisteix en què aquests alumnes comparteixen el seu horari escolar entre una empresa i el centre educatiu. L’alumne assistirà a les empreses col·laboradores un màxim del 40% de l’horari lectiu, que representen 12 hores setmanals.

8. COMPETÈNCIES BÀSIQUES Tots els alumnes de quart d’ESO han de fer la prova d’avaluació de les competències bàsiques i consta d’un examen de matemàtiques, un de llengua castellana, un de llengua catalana, un d’anglès i un cientificotecnològic. Aquest curs es durà a terme el 6 i 7 de febrer. Aquesta prova té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres. Donada la importància d’aquestes proves es realitzen dues proves internes de competències bàsiques al llarg del curs a tots els nivells d’ESO. També a l’aula ordinària i als exàmens de les diferents matèries es treballaran activitats relacionades amb les competències bàsiques..

9. L’AVALUACIÓ Durant el curs es fan cinc avaluacions: 17


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

   

Avaluació inicial: És una valoració inicial del treball, de l’adaptació al centre i del rendiment de l’alumne. Es lliurarà un informe el 26 d’octubre. Avaluació parcial 1r trimestre: És la primera avaluació oficial i el butlletí de notes es lliurarà el 21 de desembre. Avaluació parcial 2n trimestre: Es lliurarà el butlletí de notes el 22 de març. Avaluació final ordinària: Es dona informació acurada a cada alumne de les matèries que ha de recuperar a les proves de suficiència de setembre i els horaris corresponents. Es lliuraran les notes el 27 de juny. Avaluació final extraordinària: 3 i 4 de setembre .

En les avaluacions finals es decideix si l’alumne ha assolit els objectius del curs i si promociona o repeteix.

Avaluació inicial

Es lliura un informe amb una valoració per ítems de cada una de les matèries.

Avaluacions parcials i finals

Les matèries estan distribuïdes en els següents àmbits:  Àmbit lingüístic (llengua catalana, castellana, estrangera i segona llengua).  Àmbit matemàtic (matemàtiques).  Àmbit cientificotecnològic (Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia; Ciències de la naturalesa: Física i Química; Tecnologia).  Àmbit social (Ciències socials: Geografia i Història)  Àmbit artístic (Música i Educació Visual i Plàstica).  Àmbit de l’educació física (Educació física) 18


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

 Àmbit de cultura i valors (Cultura i Valors Ètics i Religió) Es valoren cada una de les matèries dels diferents àmbits amb qualificacions qualitatives que són: no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE). A efectes de càlcul de la nota mitjana i en tota la documentació on calgui la nota numèrica es faran les equivalències següents: NA=1, AS=2, AN=3 i AE=4. NOTA: El butlletí de notes ha d’arribar als pares en les dates indicades. Caldrà retornar-ho degudament signat. En cas que no sigui així, cal posar-se en contacte amb el/la tutor/a.

10.RECLAMACIONS MOTIVADES QUALIFICACIONS DE L'ESO

PER

LES

Els alumnes o els seus pares o tutors legals, tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions trimestrals o finals, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs o de l'etapa.

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs

Si no es resolen directament entre el professor i l'alumne afectat, es presentaran al tutor, el qual les traslladarà al departament o seminari per tal que s'estudiïn. La resolució definitiva correspondrà al professor.

Reclamacions per qualificacions finals

El centre establirà un dia, posterior a la realització de les avaluacions finals de juny i de setembre, en què els professors estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. Si l'alumne no 19


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

està d'acord amb la resolució dels professors quant a les qualificacions de les matèries, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat a la directora i presentat el mateix dia o l'endemà. També podran adreçar directament a la directora, en el mateix termini, reclamacions contra les decisions relatives a la promoció de curs o l'acreditació final d'etapa.

11. PAS DE CURS 

De primer a tercer

Quan l’alumne/a ha obtingut avaluació positiva en totes les matèries o té l’avaluació negativa de com a màxim en dues matèries, sempre i que no siguin simultàniament dues de les següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques. De forma excepcional es pot autoritzar passar de curs un alumne/a amb l’avaluació negativa en tres matèries o en dues de les tres matèries anteriors (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques) sempre i quan l’equip docent consideri que té bones expectatives de recuperació. Cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en diferents cursos són matèries diferents.

De quart

Quan l’alumne/a ha obtingut l’avaluació positiva en totes les matèries o quan tingui l’avaluació negativa com a màxim en dues matèries que no siguin simultàniament llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques. De forma excepcional l’equip docent pot decidir promocionar un/a alumne/a amb l’avaluació negativa en tres matèries o en dues de les tres matèries anteriors (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques) si considera que té 20


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

un alt grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de cada matèria. Cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en diferents cursos són matèries diferents.

12.

ORGANITZACIÓ CENTRE

I

FUNCIONAMENT

DEL

L’institut és un espai educatiu compartit per nois i noies d’edats molt diverses, pel claustre de professors i pel personal d’administració i serveis. Per conviure de manera ordenada i enriquidora, ens cal tenir elaborades i respectar unes normes bàsiques de convivència. Els alumnes tenen el dret i el deure de ser respectats i de respectar l’exercici de les llibertats de tots el membres de la comunitat educativa. L’estudi ha de constituir el dret i el deure bàsic dels alumnes, i això comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que en el centre s’imparteixen.

NORMES DE FUNCIONAMENT

En qualsevol cas, es detallen un seguit d’actituds que cal mantenir dins l’ institut i durant les activitats que es facin fora del centre. Aquestes actituds es resumirien en:

RENDIMENT ACADÈMIC 

L’alumnat té el deure d’estudiar i mostrar interès pels temes acadèmics i realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.

 L’ alumnat ha de presentar els treballs, les pràctiques, la 21


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

llibreta, els deures... en les condicions i terminis fixats pel professorat.

ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 

Les entrades i sortides del centre de l’alumnat es faran sempre per la porta principal a excepció de l’alumnat transportat que sortirà, al migdia, per la porta del carrer Calçada de Tapís (d’accés directe a on els autobusos aparquen).

PUNTUALITAT  La puntualitat és necessària i obligatòria a totes les activitats docents del centre tant pel bon funcionament de l’ Institut, com per respecte als companys.  L’alumnat entrarà al centre quan soni la sirena a les 8:15h. Passats cinc minuts els conserges tancaran la porta d’entrada.

Arribar al centre en retard Arribar tard a classe

 No podran accedir a l’aula, tret que portin un justificant, i hauran d’esperar al vestíbul del centre fins a la propera classe.  Han d’entrar a l’aula tot i que es considerarà el retard com una irregularitat.

ESBARJOS  Durant les hores d’esbarjo no hi pot haver cap alumne a les aules ni als passadissos.  L’alumnat d’ESO no pot sortir del centre a l’hora de l’esbarjo i ha de romandre en els espais reservats per a ells. ESO  L’alumnat de 1r d’ESO té reservat el pati petit i també pot accedir a les altres 22


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

zones d’esbarjo.

ASSISTÈNCIA  S’ha d’assistir a classe, participar i respectar les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts. Si a l’hora anterior a l’examen no s’assisteix a classe es pot perdre el dret a fer l’examen. En cas de faltar justificadament Assistència a activitats extraescolars

En cas d’absència d’un professor

 Comunicar a l’institut per telèfon o, posteriorment, portar el justificant al tutor/a quan l’ alumne/a està malalt o ha de faltar justificadament.  L’alumnat té l’obligació d’assistir a les activitats extraescolars aprovades pel Consell Escolar. La no assistència a aquestes caldrà que sigui degudament justificada pels pares o tutors i s’haurà d’assistir obligatòriament al centre.  En el cas que passats cinc minuts no arribés el/la professor/a, el/la delegat/da o un/a responsable d’aula haurà d’anar a la sala de professors a notificar-ho. 

COMPORTAMENT DINS EL CENTRE

Desplaçaments

 A partir del moment en què s’inicia l’horari lectiu, que ve marcat pel toc de la sirena, l’alumnat es dirigirà a l’aula que els correspon i esperarà, sense provocar aldarulls, l’arribada del professorat.  Qualsevol desplaçament dins el 23


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Tracte i llenguatge

Respectuós 

Higiene i Indumentària

 Consum de tabac i estupefaents

centre es farà sempre amb l’ordre adequat, evitant les corredisses, els tons de veu elevats, les demores... Cal mantenir sempre la correcció i el respecte mutu en el tracte quotidià dins l’institut, tant amb els companys, com amb el professorat i el personal d’administració i serveis. Cal tenir cura del propi cos i de la imatge personal. Per això es demana que els alumnes assisteixin al centre amb una acurada higiene personal. Cal vestir de forma adequada , evitant l’ús d’aquelles robes que no són pròpies d’un centre educatiu ( tops, pantaló o faldilla excessivament curt/a, samarretes amb anagrames no adequats a la situació educativa, mocadors al cap, gorres...) No es permet el consum d’alcohol dins el recinte escolar, com tampoc fumar ni fer-ne ostentació, ni venir sota els efectes del consum de qualsevol estupefaent.

COMPORTAMENT DINS L’AULA

Sortir de l’aula

 Cap alumne pot sortir de l’aula sense el permís del professorat.  Per parlar amb el professorat o resoldre assumptes de secretaria, cal fer-ho fora de les hores lectives i mai durant els canvis de classe.  No es pot sortir de l’aula entre classe i classe. Si no hi ha canvi d’aula, 24


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Anar al lavabo   

 Protocol d’expulsió de classe

 

Menjar i beure

l’alumnat ha de romandre dins l’aula i preparar el material que necessita per a la propera sessió de classe. No es podrà sortir de classe per anar al lavabo: ni en hora de classe ni en els canvis de classe. Només en cas de necessitat justificada el professorat donarà permís a l’alumne per anar-hi. Per anar als serveis s’han d’aprofitar les hores d’esbarjo. El professor farà sortir l’alumne de classe amb alguna feina encomanada (deures, còpies...). L’alumne expulsat es presentarà a la sala de professors perquè el professor de guàrdia iniciï el tràmit d’expulsió de classe. L’alumne es quedarà a treballar a les taules situades al primer pis i el professor de guàrdia se’n farà càrrec. En cas que l’alumne es negui a sortir de classe, el delegat anirà a buscar al professor de guàrdia, el qual anirà a l’aula a fer-se’n càrrec. Aquest fet se sancionarà amb una doble expulsió. En cas que l’alumne tampoc vulgui sortir, s’avisarà direcció i aquest fet se sancionarà amb una falta greu. En cas que l’alumne no s’adreci a la sala de professors quan sigui expulsat aquest fet serà sancionat com una expulsió doble. Està prohibit menjar i beure dins 25


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Què hem de fer quan un alumne es troba malament

l’aula i als passadissos; cal entendre que aquesta prohibició inclou : caramels, xiclets, ... Només es pot menjar al bar i a les zones d' esbarjo. No és permès menjar pipes o qualsevol altre producte que generi deixalles en si mateix.  L’alumne comunica l’incident al professor de classe que valorarà el cas i l’autoritzarà, si escau, a sortir de l’aula i a anar a consergeria per trucar a la família per informar-los i demanar-los que el vinguin a recollir.  Segons la gravetat del cas, es comunicarà al professor de guàrdia juntament a un membre de l’equip directiu i s’avisarà al servei d’emergències. En cas d’haver de dur l’alumne a l’hospital, el professor de guàrdia l’acompanyarà i esperarà l’arribada dels pares o un responsable de l’alumne, o el relleu d’un altre professor. El desplaçament a l’hospital es farà amb ambulància o amb taxi.

INSTAL·LACIONS

Instal·lacions del centre

 L’alumnat ha de col·laborar en la netedat del centre i respectar el material i les instal·lacions com les aules, el bar, la biblioteca, els patis...  Quan un determinat grup d’alumnes usi qualsevol espai compartit (banys, aules informàtiques, aula de música, laboratori, etc.) i observi algun 26


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

desperfecte en les instal·lacions i/o mobiliari, el professor responsable ho comunicarà immediatament a l’equip directiu.

Manteniment de l’aula

Aules informàtica

 El grup que té assignat un determinat espai, com a aula de referència, és el responsable del seu manteniment: de la conservació del mobiliari, de la netedat de les parets, ... i haurà de ferse càrrec dels desperfectes que s’hi produeixin durant el curs. Quan aquestes aules siguin usades per altres grups, i es produeixi alguna alteració, el delegat ho comunicarà immediatament al tutor per tal de poder saber quins han estat els autors.  Les aules estaran tancades quan no s’imparteixin classes. L’aula ha de quedar endreçada, amb les finestres tancades i els llums apagats.  A l’última hora de classe cal pujar cadires, tancar persianes i llums.  Abans de començar la classe, l’alumne s’assegurarà que l’ordinador assignat estigui en perfecte estat. En cas contrari, ho comunicarà al professor.  L’alumne s’haurà de fer responsable de l’ordinador assignat.  En acabar la classe, s’assegurarà de deixar l’ordinador tancat, endreçat i en 27


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

perfecte estat. En cas de sorgir qualsevol problema durant la seva utilització, ho comunicarà al professor de l’aula.  L’alumnat no pot instal·lar ni utilitzar cap programari que no estigui autoritzat pel professorat de la matèria. Tampoc no es podrà visitar pàgines web no autoritzades.  Quan un alumne/a tingui assignat un ordinador de forma fixa, sempre s’haurà de seure allà mateix i serà responsable del que passi en aquell ordinador. I si un alumne l’utilitza al matí i un altre a la tarda seran coresponsables.

MATERIAL ESCOLAR I PERSONAL Manca de material escolar a l’aula

Material personal

 L’alumne té l’obligació d’assistir a classe amb tot el material escolar que calgui (s’inclouen llibres, portàtils, estris de dibuix, material esportiu,...) i realitzar les tasques que li encomanin.  L’alumne és el responsable absolut de tot el material que porta a l’institut (abrics, llibres, portàtils, diners, bosses, mòbils,mp3,...). Per tant, el centre no es responsabilitzarà de les possibles pèrdues i/o sostraccions.  Al centre no es portarà cap tipus de material que pugui provocar lesions o ferides a tercers. 28


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Material esportiu de l’hora de l’esbarjo

 L’alumne que per una utilització incorrecta faci malbé material (com ara pilotes, raquetes,etc.), es farà càrrec de la seva reposició.

UTILITZACIÓ DE MÒBILS, CÀMERES I MP3  Ús del mòbil, càmeres i reproductors musicals

Responsabilitat

    

No es podrà fer ús, excepte en els casos d’autorització expressa del professorat, dels telèfons mòbils , MP3, MP4,... i qualsevol aparell audiovisual dins l’aulari i els passadissos del centre. La seva utilització està restringida a les hores i llocs d’esbarjo.  L’Institut no es farà responsable de la pèrdua, desperfectes o robatoris de qualsevol d’aquests aparells electrònic que l’alumnat porti al centre.

L’incompliment de les normes de conducta comporta sancions que s’apliquen d’acord amb les Normes d’Organització i de Funcionament de Centre(NOFC). L’incompliment d’aquestes pautes de convivència serà considerat com a irregularitat (falta lleu) o falta greu segons la gravetat. Les irregularitats prescriuen al cap d' un mes comptat a partir de la seva comissió i les faltes als tres mesos. L’acumulació de tres irregularitats vigents d’un alumne per part d’un mateix professor equival a una falta greu. L’acumulació de faltes pot implicar la suspensió del dret d’assistència al centre i/o la pèrdua del dret a assistir a les sortides i/o viatges. 29


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

El professorat del centre ens hem plantejat la necessitat de sancionar aquells alumnes que, de manera reiterada, incompleixen les seves obligacions acadèmiques: fer deures, portar material, realitzar les tasques encomanades pel professor dins l’aula... Aquests alumnes seran sancionats a assistir una tarda al centre, de 15:45h a 17:45h, a fer els deures que no han fet.

ACTUACIÓ EN CAS DE VAGA D’ALUMNES MANIFESTACIÓ

O

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen dret a fer vaga.

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO que s’adhereixen a una convocatòria de vaga del sector de l’alumnat caldrà que els seus delegats respectius lliurin a direcció, amb 48 hores d’antelació:  Un escrit exposant els motius de la vaga i/o manifestació.  Un llistat amb noms, cognoms i signatures de tot l’alumnat que s’hi adhereix.

Les absències que es produeixin sense haver seguit aquest protocol computaran com a falta injustificada.

El professorat té l’obligació de romandre al centre durant el seu horari lectiu. Si els alumnes que no s’han adherit a la vaga assisteixen a classe s’impartiran les classes normalment.

LES FALTES D’ASSISTÈNCIA

El centre ha elaborat un programa informàtic que permet fer un seguiment acurat de les faltes dels alumnes. Recordeu que l’assistència a classe és obligatòria. Les faltes d’assistència es comptabilitzen per sessions de classe i poden ser: 30


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

 Faltes d’assistència justificades Són aquelles que per motius de malaltia o de força major fan que l’alumne no pugui assistir a classe. Es pot informar d’una falta per via telefònica indicant el dia o dies en que no assistirà al centre, o bé mitjançant el full oficial de justificació de faltes que s’ha de presentar al tutor en un termini de 3 dies (a partir de la reincorporació al centre). Cal que s’expressi de manera clara el motiu de la falta, els dies i/o hores que s’ha faltat. Aquesta justificació serà valorada pel tutor/a que pot considerarla vàlida o no. En aquest darrer cas, les faltes es consideraran no justificades i s’acumularan durant el curs.

 Faltes d’assistència injustificades. Són aquelles faltes en què l’alumne no ha presentat cap document que avali la seva absència o aquelles que el tutor consideri injustificada malgrat les al·legacions de l’alumne. Quan hi hagin faltes d’assistència i/o d’incidències el programa de gestió de faltes , Djaula, generarà un correu electrònic comunicant-ho a la família. Aquest és un servei d’informació per a les famílies i el seu link es troba a la pàgina web del centre. Quan l’alumne acumuli 15 faltes injustificades es comunicarà formalment als pares per correu ordinari. Si s’acumulen 15 faltes injustificades més, els pares seran avisats per segona vegada. Si reincideix, s’informarà a la família de la nostra obligació de notificar aquestes absències a Serveis Socials i a la Direcció Territorial del Departament d’Ensenyament de Girona. Els alumnes majors de setze anys, en cas de reincidència, es procedirà a privar-los de l’assistència al centre per un període no superior als sis dies lectius. 31


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

NOTA: En cas d’examen, si l’alumne no justifica la seva falta d’assistència amb anterioritat a l’hora de la prova, el professor no té l’obligació de fer-li un altre dia.

L’ESBARJO

Durant l’esbarjo els alumnes d’ ESO romandran al centre i en els espais reservats per a ells. Poden disposar de material esportiu per jugar que cal demanar-ho a consergeria i responsabilitzarse’n. Els alumnes de 1r d’ ESO tenen reservat un pati exclusiu per a ells.

Utilització de la biblioteca A l’hora dels patis la poden utilitzar tots els alumnes del centre a excepció dels de 1r ja que es recomana que aprofitin l’esbarjo per jugar i relacionar-se amb els companys. Només se’ls permetrà anar a la biblioteca si han de fer algun treball i els haurà d’acompanyar el professor corresponent.

LES SORTIDES ESCOLARS I EXTRAESCOLARS

Les activitats escolars i extraescolars són obligatòries i per participar-hi cal l’autorització dels pares. En cas que no hi participin, l’alumne té l’obligació de venir al centre on tindrà preparat un treball acadèmic, avaluable i paral·lel a l’activitat. Si un alumne excusa més d’una sortida acadèmica no podrà gaudir de la sortida lúdica de tutoria de final de curs.

PERMISOS DE SORTIDA DEL CENTRE

Els alumnes d’ESO només podran sortir del centre entre hores si els venen a recollir els pares o un familiar responsable del menor amb autorització dels pares.

32


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

L’AGENDA ESCOLAR

L’agenda és d’ús obligatori i no s’ha d’utilitzar per altres usos que no siguin els escolars. En cas d’utilització incorrecta pot ésser requisada per a qualsevol professor i haver-ne de comprar una de nova.

MEDICAMENTS

El centre no pot subministrar cap tipus de medicament. En cas que algun alumne n’hagi de prendre, la família ho ha de notificar degudament.

13. PROJECTES EDUCATIUS DEL CENTRE 

ESCOLA VERDA

Com a resultat del treball de varis anys per consolidar un projecte d’innovació educativa de Medi Ambient, el curs 2010 l’institut Cendrassos va rebre la qualificació d’ Escola Verda. Any rere any anem consolidant aquelles mediambientals en què tota la comunitat educativa està implicada com: el reciclatge de paper, de plàstics, de residus orgànics, la reducció del consum d’aigua, de llum, d’energia, el manteniment de les plantes verdes, del compostatge...

PARLAMENT VERD

Una de les actuacions resultant del treball comú de dos projectes d’innovació educativa que havíem engegat fa deu anys, el de “Medi Ambient” i el de “Formem ciutadants actius i participatius” va ser la 33

actuacions


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

organització d’Un Parlament verd. Consisteix en una mena de Parlament on a través dels parlamentaris verds (delegats de classe), els alumnes participen activament en totes les activitats del centre: temes d’ordre, culturals, ambientals, organització de festes, actes solidaris ... on ells mateixos proposen, discuteixen i s’esmenen amb la finalitat d’arribar a acords als quals s’han de comprometre i aconseguir que tot el centre s’impliqui en tot allò que aquest parlament aprovi. Una de les actuacions que controla la Comissió de Medi Ambient i Relacions Internes del Parlament Verd és l’Aula Neta. Dos parlamentaris verds junt amb dos professors avaluaran, setmanalment, l’estat de les aules a l’hora de l'esbarjo. L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes siguin responsables del material i del mobiliari de la seva aula i que prenguin consciència de l’estalvi energètic i de tenir cura del medi que ens envolta. La classe que hagi acumulat més punts a final de curs serà premiada i la que hagi obtingut menys punts serà penalitzada a netejar tots els patis.

PROJECTE DE MEDIACIÓ

El Servei de Mediació és un recurs dins el Projecte de Convivència del Centre que té per objectiu educar per la convivència. Aprendre a conviure i a relacionar-se forma part de l’aprenentatge , del creixement i del desenvolupament personal. La mediació permet la resolució de conflictes lleus entre iguals de manera pacífica.

34


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Els alumnes poden desenvolupar habilitats per fer front per si mateixos als conflictes que , de manera natural, viuran al llarg de la seva vida. Un equip d’alumnes mediadors reuneix a les persones en conflicte i treballen plegats per canviar la situació, cercant solucions i arribant a acords per restablir de nou la convivència.

 PROJECTE: “IMPULSEM LA ROBÒTICA TECNOLOGIES CREATIVES A L’AULA” És un projecte d’aprenentatge que incideix en el currículum de Tecnologia a 4t ESO, incorporant la tecnologia emergent. La finalitat és motivar els alumnes a explorar l’electrònica a través d’una sèrie de projectes de programació, construcció i muntatge. Els alumnes disposaran de diferents elements (placa ordinador Arduino, sensors, actuadors,..) que els hi permetran realitzar diferents pràctiques i projectes de tecnologies creatives utilitzant la programació i l’electrònica.

DE

PROJECTE:“IMPULS ESTRANGERES”

LES

LLENGÜES

El curs passat es va iniciar el projecte “impuls de les llengües estrangeres” i aquest any es vol donar continuïtat a aquest projecte i consolidar-lo. L’objectiu és que l’alumnat tingui un domini comunicatiu i lingüístic de la llengua anglesa i francesa, en el cas que l’alumne l’hagi escollit com a optativa. Les línies bàsiques d’actuació per assolir aquest objectiu són els desdoblaments per nivells, intercanvis d’alumnes en instituts a l’estranger, preparació dels alumnes amb bon rendiment als exàmens d’anglès de la 35


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Universitat de Cambridge i de francès de l’Alliance Française, impartir classes en anglès en àrees no lingüístiques (English Time) i un auxiliar de conversa a 4t d’ESO.

 Intercanvis en Instituts a l’estranger L’objectiu és potenciar l’ús del francès i/o de l’anglès fora de l’aula ordinària, donant als alumnes l’oportunitat de conèixer altres zones geogràfiques i de conviure amb entorns familiars diferents al propi per ajudar-los a desenvolupar-se personalment i culturalment. Els intercanvis que es portaran a terme durant aquest curs són: o Intercanvi a 3r d’ESO amb l’institut de Bristol “Bristol Free School”. o Intercanvi a 4t d’ESO amb un Institut francès d’Avinyó. o Intercanvi a 1r de Batxillerat amb l’institut danès de Herning Gymnasium High School.

 Proves d’externes de l’Alliance Française. Els diplomes DELF (Diplôme d’Étdudes en Langue Française) i DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) són diplomes oficials de llengua francesa per a estrangers. Aquests diplomes es divideixen en diferents nivells que es corresponen al nivell del Consell d’Europa.

 Proves externes expedits per la Cambridge English Es preparen i s’orienten als alumnes amb un bon rendiment acadèmic en llengua anglesa perquè puguin presentar-se als 36


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

títols oficials expedits per Cambridge English. Language Assessment. Part of the University of Cambridge.

 English Time Aquest curs es continua amb el projecte English Time que es va iniciar en el nostre centre el curs 2014-15. Es tracta d’un programa d'immersió lingüística en què l'anglès és la llengua vehicular en àrees no lingüístiques per a alumnes de segon d’ESO que tinguin un ritme d’aprenentatge més ràpid. En el nostre cas, es tracta en concret de les matèries de Física i Química, Matemàtiques, Educació Física i Ciències Socials. És a dir, durant almenys tres hores consecutives un dia a la setmana ,els professors de diferents matèries procuraran que la comunicació amb i entre els alumnes es realitzi utilitzant l'anglès com a llengua de comunicació -en la mesura del possible- i que es treballi part del vocabulari implicat en les diferents matèries en aquesta llengua.

PROJECTE EMPRESA JOVE EUROPEA (EJE)

Aquest projecte, adreçat a l’alumnat de 3r d’ESO que fa l’optativa d’Emprenedoria, proposa a l'alumnat crear i gestionar la seva pròpia mini - empresa . La forma jurídica escollida és la societat cooperativa . D'aquesta manera, la cooperativa creada a l'aula establirà relacions comercials amb mini - empreses d'altres comunitats autònomes amb l'objectiu d’ importar i exportar productes entre elles . Els productes importats seran comercialitzats en el mercat local i, posteriorment, s’analitzaran 37


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

els resultats i es repartiran els beneficis obtinguts de la mateixa manera que qualsevol empresa real . Per tant, l'alumnat a través d'aquesta experiència pràctica tindrà l'oportunitat de desenvolupar en un context real habilitats i actituds com ara la iniciativa , la presa de decisions , la creativitat i el treball en equip i, alhora, assimilar conceptes bàsics sobre la creació i gestió d'empreses. El curs passat es va constituir dues cooperatives: “Fast and Delicious” i “Casa Nostra”.

CLUB DE LECTURA

Va dirigit a tots els alumnes del centre amb ganes de llegir, fer amics i xerrar amb l’excusa d’una lectura interessant. Per tant, el seu objectiu final és gaudir de la literatura i compartir bones estones de tertúlia. Es proposa la lectura de tres obres literàries al llarg del curs, una per trimestre i es fa una trobada al trimestre amb els components del club de lectura un dimarts a la tarda, de les 15:45h a les 16:45h.

TALLER DE TEATRE

El taller de teatre té com a objectiu treballar diferents recursos; com ara la comprensió lectora, l’expressió oral, l’autoconeixement i investigació dels estats d’ànim, el treball en equip o la participació en projectes grupals. El taller es fa fora de l’horari lectiu i està dirigit als alumnes dels diferents nivells i estudis del centre (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius). Al llarg del curs es representaran diferents peces i els alumnes podran 38


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

experimentar les diferents tasques del món de les arts escèniques. Aquest taller es durà a terme a les tardes del dimarts de les 15:45 h a les 16:45 h.

LA REVISTA

És de publicació trimestral en format digital - es pot consultar a la pàgina web del centre- i s’edita un sumari a final de curs en format paper. Permet la difusió de les diferents activitats que es realitzen al llarg del curs. Aquesta revista es realitza entre tots els alumnes del centre amb la coordinació dels tutors, de la Cap de departament de Llengua catalana i la professora de visual i plàstica.

DINAMITZACIÓ DE PATIS

Un dels objectius de l’institut és la millora de la cohesió social. Per això, s’organitza a les hores del pati les següents activitats esportives: Futbol sala amb dos grups (un pels alumnes de 1r i 2n d’ESO i un altre pels alumnes de 3r, 4t, bat i CF), Tenis taula, Futbol indoor, Colpbol, bàsquet 3x3 i campionats de Flexions i dominades.

39


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

14. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 1T

2T

3T

SORTIDES Camí de Llançà-Port Selva (2€)

Ronda de la

Sortida a peu a Cabanes a estudiar un tram del riu Muga (0€)

Treball de Síntesi: Camp d’aprenentatge Canigó 2 dies i una nit (60€)

Camina i navega a la Mar d’Amunt (18€)

Museu del Girona (15€)

Sortida final de curs Llac Aventura (20€)

cinema

1r ESO

Ullastret i Romanyà de la Selva (9€)

CONCURSOS Fem matemàtiques

TREBALLS EN GRUPS Disseny i construcció de la maqueta d’una cuina

Treball matemàtiques Reciclem la cèl·lula

Joc de taula amb material reciclat

XERRADES Internet segura

Higiene

ACTIVITATS DE CENTRE Taller de sabó i perfum –Setmana de la Ciència-

40

de

Vicente Ferrer


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

1T

2T

3T

SORTIDES Sant Quirze de Colera (2€) Concert a l’auditori de Sant Cugat (15€)

Museu del Ter i embotits Riera Ordeix (22€) Girona: l’esclau del Mercadal i el Call jueu (15€)

Colònies Castellar de N’Hug (140€)

Oficina jove (0€)

CONCURSOS

2n ESO

Fem matemàtiques (0€) Redacció de la Cocacola (0€)

TREBALLS EN GRUPS Cuina solar

Joc de pols

Treball de català Treball matemàtiques

de

Música: creació d’una emissora de ràdio Booktrailer a partir de Lope de Rueda

XERRADES Bullying

Cànnabis

ACTIVITATS DE CENTRE Masterclass English Time

Enigmes al Castell de St.Ferran -set. de la ciència-

41


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

1T

2T

3T

SORTIDES Mas Ventós a Sant Pere de Rodes (2€)

Intercanvi França Avinyó –a Avinyó- (140€)

Intercanvi a Bristol –a Bristol- (320€)

Oficina jove (0€)

Intercanvi a França Avinyó –a Figueres-

Port Aventura (60€)

Intercanvi a Bristol –a Figueres-

Fira de cooperatives Girona (0€) Recital musical Emiliano Valdeolivas (0€) Empúries (10€) Visita a una empresa de la comarca (6€)

3r ESO

Cosmocaixa (20€) Obra teatral (0€ Mnactec (23€)

Terrassa

CONCURSOS “+mates 18”

Robolot Narrativa periodística

TREBALLS EN GRUPS Treball matemàtiques Videoclip-booktrailer Estructura triangular amb paper reciclat

Relació entre un mite d’Ovidi i una obra artística

Muntant el cos humà Anàlisi i reinterpretació d’una obra d’art Coet d’aigua

XERRADES Càrites

Sex o no Sex

42

Cànnabis


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

1T

2T

3T

Ruta de l’exili La Vajol – Coll de Lli (2€)

Intercanvi a França Avinyó –a Avinyó- (140€)

Empúries (10€)

Vulcanologia: Tosca – Olot- (12€)

Intercanvi a França Avinyó –a Figueres-

Recital musical Emiliano Valdeolivas (0€)

Exili (10€)

Obra teatral (0€)

Viatge a Itàlia (450€)

Water World (22€)

SORTIDES

Oficina jove i SOC (0€)

CONCURSOS “+mates 18”

Projecte emprenedoria

Dissabte transfronterer de les Matemàtiques

Robolot

4t ESO

Oratòria Juvenil l’Alt Empordà

de

TREBALLS EN GRUPS Vídeo d’Itàlia en anglès Vols fer vulcanòleg?

de

Maquetem els satèl·lits artificials Estudi d’un artista i comentari de la seva obra.

Elaboració Matfesta

stand

XERRADES Xerrada sobre ciència a la Cate Canvi de marxa Càrites

Marató Violència de gènere

Febre de divendres nit

ACTIVITATS DE CENTRE Taller de ciència sorprenent -Setmana de la Ciència-

43


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

1T

2T

3T

CONCURSOS Enigmes científics al centre -Setmana de la Ciència-

Concurs literari Sant Jordi

de

1r, 2n ,3r i 4t d’ESO

Concurs cartell Taller de Teatre Fònix

Prova Cangur (3€)

Certamen de lectura en veu alta

TREBALLS EN GRUPS Treball de matemàtiques

ACTIVITATS DE CENTRE

Setmana Ciència

de

Quina

Matfesta

Carnestoltes

Mostra de treballs de tecnologia Sant Jordi Dia solidari Jornada esportiva Entrega premis a l’excel·lència i a l’esforç Festival fi de curs

la

Lligues esportives

15. RELACIÓ ENTRE EL CENTRE I LES FAMÍLIES A més dels contactes que pugueu tenir amb el tutor del vostre fill/a, el centre disposa del programa Djaula que us permet accedir diàriament a les faltes d’assistència i/o incidències del vostre fill/a per tal de fer un bon seguiment del seu rendiment acadèmic i escolar.

44


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Quan es produeixi una falta d’assistència, alguna incidència o una expulsió de classe, el programa Djaula generarà un correu electrònic avisant-vos. A la nostra pàgina web http://www.cendrassos.net podreu consultar la majoria d’activitats que es realitzen i/o informacions diverses. També s’està present a les xarxes socials twitter i facebook per tal de poder viure les diferents experiències del nostre institut al moment.

16. AMPA L’educació dels joves és el resultat de l’esforç de les famílies, de l’escola i de l’entorn. En aquest marc, la relació entre el centre i l’AMPA és d’estreta col·laboració ja que compartim els mateixos objectius. L’Associació de Pares i Mares dels alumnes col·labora:  en la dotació de diferents premis com els literaris de Sant Jordi, els de matemàtiques, els d’educació visual i plàstica...  en els premis dels millors treballs de recerca de batxillerat  en els premis d’ESO a l’excel·lència i a l’esforç.  en el fòrum d’inversió del cicle formatiu d’administratiu.  en la jornada de trobada de professionals i futurs desenvolupadors d’aplicacions web.  organitzant xerrades adreçades a les famílies  posant a disposició de les famílies el projecte de reutilització de llibres  subvencionant les sortides de final de curs de 4t d’ESO i 2n de batxillerat.  col·laborant en la Quina del centre. 45


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Cada curs, l’AMPA es posa a disposició del professorat i dels alumnes del centre , per si hi ha alguna nova iniciativa o activitat per la qual necessitin recolzament tant a nivell organitzatiu com a nivell econòmic. Igualment l’AMPA està oberta a qualsevol mare o pare que estigui interessat en participar de forma activa en l’Associació i que pugui ajudar a augmentar el nombre d’activitats i ajuts que es porten a terme. Us podeu posar en contacte amb l’AMPA a través de la següent adreça: ampacendrassos@gmail.com

17. RECOMANACIONS PER LES FAMÍLIES 

Heu d’assegurar-vos que el vostre fill/a assisteix al centre diàriament, amb puntualitat, equipat correctament, vestit de forma adequada i en bones condicions de salut i higiene.

És necessari que confieu en el professorat i estigueu en contacte amb el centre, especialment amb el tutor/a amb l’objectiu de poder fer un seguiment correcte del vostre fill/a.

Convé que reviseu diàriament la seva agenda escolar, donat que és un instrument de comunicació entre tutors/es i família i, especialment, de seguiment de les tasques acadèmiques.

Convé que feu ús del servei telemàtic de consulta de faltes d’assistència i incidències.

46


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

Haureu d’implicar-vos en la supervisió de les feines escolars del vostre fill/a, motivant-lo a obtenir bons resultats acadèmics i assegurant-vos que els deures estan fets i les lliçons apreses.

És important que proporcioneu un bon ambient d’estudi a casa que animi als vostres fills/es a estudiar.

Cal que assistiu a la convocatòria de reunió del tutor del vostre fill/a de la mateixa manera que no dubteu en demanar-ne una en cas que ho creieu oportú.

18. ACOLLIDA DELS ALUMNES 

EL DIJOUS 14 DE SETEMBRE  Alumnes de 1r d’ESO

A les 8:15h seran rebuts a l’entrada i guiats cap a la sala polivalent on els esperarà la directora del centre junt amb membres de l’equip directiu i els tutors de primer. Una vegada allà, se’ls donarà la benvinguda al centre i tot seguit el seu tutor/a els cridarà pel seu nom, segons el grup classe al qual pertanyin. Un cop cada grup estigui complert, aniran cap a la seva aula acompanyats pel tutor. Fins a les 10:15h estaran amb el tutor/a que els donarà tota la informació que els cal per començar el curs i els acompanyarà a fer una visita guiada pel centre. A partir de les 10:30h, després del primer pati, es començaran les classes seguint l’horari de cada alumne.

47


Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2017-18

 Alumnes de 2n a 4t d’ESO A les 8:15h hauran de consultar les llistes que es trobaran a l’entrada del centre per comprovar a quin grup classe pertanyen. Tot seguit, es dirigiran a les seves aules a on els esperarà el seu/seva tutor/a que els proporcionarà tota la informació necessària per començar el curs. A partir de les 09:15h es començaran les classes seguint l’horari de cada alumne. L’educació i la formació dels alumnes és tasca de tots, per això us demanem la vostra col·laboració.

48


CALENDARI ESCOLAR 2017-18 SETEMBRE 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

OCTUBRE 2 9 16 23 30

3 10 17 24

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

DESEMBRE 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

4 11 18 25

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

6 13 20 27

7 14 21 28

GENER 2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

MARร‡ 5 12 19 26

5 12 19 26

NOVEMBRE

4 11 18 25

5 12 19 26

1 8 15 22 29

4 11 18 25

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

FEBRER 6 13 20 27

7 14 21 28

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

ABRIL 3 10 17 24 31

2 9 16 23 30

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

MAIG 7 14 21 28

1 8 15 22 29

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

30

JUNY 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

SETEMBRE 1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

LLEGENDA 1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Festius 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre Lliurament avaluaciรณ inicial Lliurament notes Recuperacions

INS Cendrassos: Guia de l'alumnat d'ESO  

La comunitat educativa de l’ Institut Cendrassos té com a objectiu prioritari garantir una formació i una educació de qualitat que permeti a...