Page 1

L’Ametlla Baldo Reyes és el p.18

substitut de Maria Àngels Cabello al capdavant del PSC Núm. 26

L’alcalde de les Franqueses custodia l’expedient de Mercadona al calaix

p.4

p.14

La Garriga estén les catifes del Corpus diumenge Vallès · David Centol proposa

als extreballadors pagar-los amb ajuts que rebi de la Generalitat p.3

Lliçà d’Amunt · Ca l’Artigues  La Roca · L’Ajuntament torna a demanar al consistori l’arranjament dels carrers p.8

p.14

presentarà un nou pla d’ajust per estalviar 300.000 € p.20


2divendres, 8 de juny de 2012

10


divendres, 8 de juny de 2012

10

3Centol proposa als extreballadors del grup cobrar de les futures subvencions No és la primera vegada que l’editor utilitza els ajuts públics de la Generalitat per pagar deutes: el 2009 va pactar amb un empleat pagar-li així 29.527 euros

José A. Pilar

Vallès Oriental L’anunci d’un conegut refresc deia que l’ésser humà és extraordinari. Alguns empresaris encara ho són més, almenys superficialment. És el cas de l’editor David Centol Lozano, propietari del grup Comunicació 21, que engloba una quinzena de capçaleres de periòdics gratuïts –entre els que s’inclou Línia Vallès– i tres portals temàtics. Immers des de l’octubre passat en un contenciós laboral per l’acomiadament improcedent –reconegut per ell mateix per escrit– de 16 dels 18 treballadors que tenien les seves empreses, a finals de 2011 va renunciar voluntàriament a les subvencions que la Generalitat li havia concedit aquell any. Incomprensiblement, ha proposat als exempleats un acord que inclou, entre altres aspectes, hipotecar els ajuts públics que rebi en el futur per tal de fer front als deutes salarials que encara manté en la seva totalitat. PAGAR AMB AJUTS PÚBLICS El judici pels acomiadaments s’havia de celebrar el 23 de febrer passat, però va ser aplaçat temporalment perque David Centol Lozano –que des de l’octubre de 2011 no havia donat senyals de vida ni respós a les trucades ni correus electrònics dels seus extreballadors– va proposar-los en l’últim moment, in extremis, un acord extrajudicial. El suposat pacte de David Centol Lozano ha estat un dart enverinat per als seus exemple-

ats. La proposta, amb la qual l’editor ha guanyat temps –gairebé quatre mesos després encara no hi ha cap document signat– per continuar publicant els seus periòdics amb absoluta normalitat –des d’algun lloc indeterminat perque a les seves capçaleres no figura cap adreça ni número de telèfon de contacte– i sense haver fet front a les seves responsabilitats em presarials, tot i el temps transcorregut. En esència, l’oferta de l’editor estableix un sistema de pagament a base de petits ingressos en un compte corrent col·lectiu (entre 500 i 1.000 euros setmanals), una quantitat ridícula en relació a la totalitat del

deute acumulat, que inclou la indemnització d’acomiadament, nòmines endarrerides i salaris de tramitació. Però també inclou destinar les subvencions públiques que el Grup Comunicació 21 rebi de la Generalitat en el futur a avançar en la liquidació del deute. La desviació dels ajuts públics a finalitats diferentes per als quals han estat concedits no deixa de ser una irregularitat, si no un frau en tota regla. Cada any, el Govern català destina una borsa de milions d’euros a subvencionar els mitjans de comunicació del país en base a projec-

tes concrets que han d’estar plenament justificats, i no perquè les empreses facin front als seus deutes. En una iniciativa sorgida d’ell mateix, Centol s’ha mostrat disposat a avançar en la liquidació dels seus extreballadors derivant-los els diners que en el futur rebi de la caixa comuna. I per que tot quedi lligat i ben lligat, rubricar aquest compromís en un document privat “que es guardaria en un calaix”. JA HO HA FET ABANS Es dóna la circumstància que aquesta forma d’operar no resulta cap novetat per a David Centol Lozano. Segons ha pogut saber El 10, la desviació de subvencions públiques per a fins diferents pels quals van ser concedides, és una pràctica que forma part de l’operativa habitual de l’empresari. L’editor ja té en el seu haver antecedents que demostrarien que ha utilitzat els ajuts per a tapar els forats que han aparegut en el seu deu particular. El 5 de juny de 2009, David Centol Lozano i un alt càrrec del Grup Comunicació 21 van signar un document privat pel qual l’editor reconeixia un deute de 29.527 euros i s’avenia a pignorar a favor d’aquest la subvenció que la Generalitat havia concedit a l’empresa Cultura Planning, S.L. Com en altres ocasions, l’editor va implicar el seu germà petit, Javier, que va actuar com a fiador “en representació” de la mercantil. La sol·licitud de l’ajut tenia el nú-

Imatge de David Centol Lozano

mero de registre d’entrada 0111E/3043 /2009 i data de 27 de març d’aquell mateix any. El compromís que David Centol Lozano va adquirir amb el seu extreballador establia que deutor i fiador pagarien a l’acreedor en la mateixa data que es fes efectiu el cobrament de la subvenció. PÒLISSA DE CRÈDIT La trajectòria empresarial de David Centol Lozano és equiparable a obrir una ampolla de refresc gasós que abans ha estat agitada: el líquid vessa irremediablement en totes les direccions. L’editor va convèncer fa uns anys tres treballadors perquè demanessin al seu nom préstecs personals o obrissin pòlisses de crèdit amb un únic beneficiari: ell. Les quantitats eren en cada cas diferents, però en almenys dos, els confiats titulars del deute encara pateixen les conseqüències i viuen amb el neguit de si Centol compleix amb els pagaments, tal i com es va comprometre. M. S. és un d’ells. El 24 de juliol de 2007 va contractar amb el Banc Sabadell la pòlissa de crèdit número 00810096-87-0001096911 per un import de 25.000 euros. Aquesta quantitat va ser íntegrament entregada a David Centol Lozano “sense que en cap cas existís gaudi personal” per part de l’extreballador, que ha continuat en actiu tot i estar jubilat. Malgrat que en la teoria David Centol Lozano s’havia fet càrrec del del deute, l’1 de març de 2009 encara restaven pendents de pagament... 25.000 euros. L’ésser humà és extraordinari. I alguns empresaris encara ho són més.


4divendres, 8 de juny de 2012

10

L’expedient amagat L’Ajuntament de les Franqueses denega a ‘El 10’ l’accés a la documentació de Mercadona José Antonio Pilar

Les Franqueses “L’expedient del Mercadona no està a l’arxiu general, l’equip de govern el té amagat en un calaix tancat amb clau i no el deixa veure a ningú”. L’afirmació correspon a un regidor de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, que pel moment prefereix mantenir l’anonimat. Amb aquesta denúncia pública com a punt de partida, El 10 ha demanat autorització per escrit per poder veure els documents relacionats amb el supermercat, que l’exalcalde Esteve Ribalta (PSC) va autoritzar construir en un terreny industrial vetat per a la implantació d’equipaments comercials. El tràmit, fet a través de correu electrònic, s’ha realitzat per dues vies diferents: directament a l’actual alcalde, Francesc Colomé (CiU) i al servei municipal de premsa. La resposta ha estat negativa. NO EL DEIXEN VEURE Una de les premisses que l’actual equip de govern de les Franqueses (CiU, PSC, ERC, PP i la regidora Vanesa Garcia, expulsada d’UPLF) proclama amb major intensitat, és la de la transparència de la gestió municipal. Però una cosa és la teoria, sovint esquitxada de paraules que queden molt bé de cara a la galeria, i una altra és la realitat. La petició d’aquest periòdic de poder fer una ullada a l’expedient de Mercadona (que la Fiscalia de Barcelona investiga per determinar possibles irregularitats en la concessió de les llicències), ha estat rebutjada. Diumenge passat a la tarda, a través de la finestreta “Explica-ho a l’alcalde” que apareix a la pàgina web municipal, aquest periòdic va demanar a Francesc Colomé poder accedir a la documentació relativa a Mercadona. Dilluns a primera hora del matí, la petició

Francesc Colomé (CiU), l’alcalde

va ser reiterada, però aquesta vegada al gabinet de premsa de l’Ajuntament. En el primer cas, no hi ha hagut cap resposta; en el segon, amb la signatura de Munsa Viure, tècnica i assessora de Comunicació, Protocol i Alcaldia, no es va fer esperar: “Per ara no estem autoritzats a facilitar-los l’expedient de la qüestió que ens demana. Restem a la seva disposició. Salutacions cordials”. A la vista de la resposta oficial de l’Ajuntament, El 10 va tornar a insistir en la seva petició, tot plantejant cinc preguntes molt clares sobre dita negativa: Qui no autoritza l’accés? Qui no està autoritzat a facilitar-ne l’expedient? Per què no s’autoritza l’accés? No són documents públics? On queda la política de transparència tan anunciada pel govern de Colomé? L’EXCUSA ÉS LEGALISTA Les qüestions plantejades van tenir resposta dimarts al matí, a través de correu electrònic. Signat pel coordinador general de l’Ajuntament de les Franqueses, Joaquim Bach, complementa la resposta oficial rebuda el dia anterior, però aquesta vegada fent servir arguments consensuats des dels serveis jurídics municipals. L’escrit de Bach fa referència a l’article 37.1 de la Llei 30/1992,

que assenyala que els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que, formant part d’un expedient, obrin en els arxius administratius, però sempre que corresponguin a procediments finalitzats en la data de la sol·licitud. “Aquest requisit no es dóna en el cas de l’expedient d’activitats de Mercadona atès que resta pendent d’atorgament la llicència definitiva”, afirma el coordinador. (En la seva petició El 10 no es va referir en cap moment al permís d’activitats, sinó al de construcció i d’ocupació, que sí són definitius). El correu continua afirmant que l’apartat 4 del mateix article diu que “l’exercici dels drets [...] podrà ser denegat quan prevalguin raons d’interès públic, per interessos de tercers més dignes de protecció, o quan així ho disposi una Llei, havent l’òrgan competent dictar resolució motivada”. I continua: “També cal tenir present, per la seva singularitat, aquest darrer apartat de l’article 37, tenint en compte que la Fiscalia Provincial de Delictes Urbanístics ha obert diligències d’investigació i disposen dels expedients, en els quals òbviament hi ha aquests interessos de tercers”. “D’altra banda, –afegeix– l’article 16.3 del ROF assenyala que els membres de la Corporació, i en aquest cas l’Alcalde-President com a màxim representant, tenen el deure de guardar reserva en relació amb les informacions que se’ls facilitin per fer possible el desenvolupament de la seva funció, així com per evitar la reproducció de documentació que els pugui ser facilitada, en original o còpia, per al seu estudi”. En el darrer paràgrat de l’escrit, Joaquim Bach recorda que l’Ajuntament ha tramés una còpia de “l’expedient complert” a la Fiscalia i remet El 10 a dit òrgan per sol·licitar qualsevol informació sobre el cas.

L’Ametlla dóna compte de les sentències dels policies L’Ametlla del Vallès · El ple municipal del mes de maig va tenir un marcat accent judicial. L’equip de govern va donar compte de diverses sentències contràries a l’Ajuntament, l’orígen de les quals es localitza en l’anterior legislatura: dos procediments administratius que l’exalcalde Jordi Pousa (PSC) va obrir contra dos membres de la Policia Local. La seva successora i companya de partit, Maria Àngels Cabello –regidora de recursos humans durant tot el mandat– va continuar els processos i va fer cas omís de les instàncies que els dos afectats van presentar al consistori demanant l’aturada del tràmit –i recusació de l’instructor– perque estava viciat des de bon principi.

contra els funcionaris una persona que no tenia aquesta condició, quan la normativa vigent estableix clarament que ho havia de ser i, a més, calia que tingués una categoria igual o superior a la dels expedientats. Jordi Pousa (advocat de dret administratiu i secretari de l’Ajuntament de Parets, i per tant coneixedor de la llei) va fer l’encàrrec al lletrat Bartomeu Martínez, qui habitualment treballa per a les administracions locals. En un dels casos, la sentència va més enllà i apunta que el consistori va cometre una falta de rigor en notificar les resolucions, fet que ja va merèixer que l’Agència Catalana de Protecció de Dades sancionés el consistori amb una falta molt greu.

ERRORS DE FORMA Dues d’aquestes sentències corresponen als jutjats del Contenciós número 2 i número 17 de Barcelona i anul·len els expedients disciplinaris que l’Ajuntament va obrir contra dos policies locals pel “retard, negligència i descuit en el compliment de les funcions o de les ordres rebudes”. Com ja va avançar El 10 fa setmanes en exclusiva, el procés va començar presentant importants errors de forma. L’equip de govern va designar com a instructor dels expedients disciplinaris

IMPORTANT INDEMNITZACIÓ Les conseqüències d’obrir i mantenir latent un procediment administratiu amb errors de base són diverses. La primera, que el consistori està obligat a readmetre el sergent i l’agent que van ser expedientats. En el primer cas, la reincorporació no es farà efectiva, ja que l’afectat ha marxat a treballar mitjançant permuta a un altre municipi; en el segon, caldrà esperar que el policia finalitzi la seva baixa, una situació que fa mesos que dura a conseqüència de l’accident laboral reconegut per Treball i l’INSS. La segona és que, com també va avançar aquest periòdic, el consistori ha rebut una reclamació dels dos policies demanant una indemnització per responsabilitat patrimonial. Entre tots dos, la quantitat sol·licitada supera els 130.000 euros, que està pendent de resolució administrativa per part de l’Ajuntament. El nou equip de govern no ha recorregut cap de les sentències dels expedients disciplinaris, però sí les del recàrrec del 30% que li va imposar la Inspecció de Treball, l’INSS i els jutjats de Granollers. En aquest moment, ambdues parts estan a l’espera de la resolució judicial de l’Audiència de Barcelona. José Antonio Pilar

Maria Àngels Cabello


10

divendres, 8 de juny de 2012

5
6divendres, 8 de juny de 2012

10

Editorial

Staff Edita

Les policies locals i els Mossos ‘connecten’ Des de la setmana vinent, la comunicació entre algunes policies locals de la comarca i els Mossos serà més fluïda i útil, gràcies a un nou sistema informatiu, anomenat Xarxa Rescat. En la presentació, el director general dels Mossos, Manel Prat, va admetre que la comunicació entre els dos cossos fins ara era molt deficitària. De fet, quan havien de trucar-se, fins i tot en cas d’urgència, ho feien a través de telèfons mòbils. És increïble

Director José Antonio Pilar joseantonio@el10.cat

Redacció redaccio@el10.cat

Jordi Sugrañes jordi@el10.cat

Cristian Gómez cristian@el10.cat

Cap de Producció Albert Baldó albert@el10.cat

Comercials

que en el segle XXI, envoltats com estem de tecnologia punta, els cossos policials no tinguin un sistema d’alerta immediat i unificat. Sortosament, amb aquest nou sistema, aquestes deficiències es resoldran i es podrà dir, ara sí, que els dos cossos policials parlen entre si cada dia i de forma fluïda. Cal dir que de les 213 policies locals del territori català, 91 han signat el conveni d’adhesió

a la Xarxa Rescat. D’aquestes, 40 són de la Regió Metropolitana Nord, que a partir del 11 de juny comencen a treballar de forma coordinada amb RESCAT. Els municipis vallesans són: Caldes de Montbui, Canovelles, la Garriga, Mollet del Vallès, Montmeló, Santa Maria de Palautordera, Bigues i Riells, les Franqueses del Vallès, Granollers, Sant Feliu de Codines i Vilanova del Vallès. No està l’Ametlla del Vallès?

publicitat@el10.cat

La Foto

Esther Rodríguez esther@el10.cat

Ricard Garcia ricard@el10.cat

Distribució Ramon Vila ramon@el10.cat

Contacte: Av. Jaume I, nº 164 08100 · Mollet del Vallès Tels. 93 179 25 88 Mòb. 640 198 802 info@el10.cat 15.000 exemplars Número dipòsit legal

B. 40891-2011 Membre de:

Si vols participar envia’ns les teves cartes, opinions, fotos a: info@el10.cat

M’obriu o què? Això és el que semblava preguntar-se aquest gat a les portes d’aquesta perruqueria de mascotes. Les altes temperatures conviden a tothm a tallar-se els cabells. Parets

La Lupa José Antonio Pilar EL CAP DE CABELLO En la primera entrevista que va concedir al butlletí municipal després de perdre estrepitosament les darreres eleccions, Àngels Cabello va justificar la seva derrota acusant un mitjà de comunicació d’assetjar-la durant l’any que va ocupar l’alcaldia. Passar de 6 a 3 regidors era mèrit dels periodistes, no demèrit seu i de la seva gestió. L’exalcaldessa i portaveu del PSC deu creure que els electors són imbècils... Sobre el conflicte amb els policies, va manifestar sentirse tranquil·la perquè des del govern, presidit primer per Jordi Pousa i després per ella, s’havia fet tot “tal i com marca la llei”. La Justícia, que segons ella ho posa tot al seu lloc, també l’ha situat a ella en el seu amb dues sentències que no deixen –valgui la redundància– lloc al dubte. Dimecres de la setmana passada, quan l’equip de govern va donar compte dels veredictes que condemnen l’Ajuntament per processos judicials que ella va mantenir oberts, va admetre “errors materials, administratius i tècnics” que havien servit el seu cap en safata de plata. El que no va dir és que el cap se l’ha tallat ella mateixa.

Què en penses...

Retornaria una maleta amb 10.000 euros que trobés pel carrer? Marta Palma

Robert Rubinos

Jordi Llargués

Mataró

Mollet

Mollet

Doncs, sí, és clar. Tot i que són molts diners, i ara mateix m’anirien molt bé! Però sí la tornaria, i més si sé de qui és, si està identificada o té uns amos, siguin d'on siguin.

Sí la tornaria. Si no és meva, no la vull pas. A més, si em passés a mi, m'agradaria que me la tornessin, encara que no hi hagués tants diners. L'honradesa per davant de tot.

Sí, i tant. Ara, si sapigués de qui és. Si la maleta està identificada, encara que la gent sigui de lluny, sí que la retornaria. Ara, si me’ls trobés i no sapigués de qui són, sí que me la quedaria.

Instant Instagram

instagram@el10.cat

annanandes

en_joan

heribcn


divendres, 8 de juny de 2012

10

Mirador

Francesc Torné Portaveu de CpF En el darrer Ple municipal de l’Ajuntament de les Franqueses només es van tractar, de forma inaudita, mocions dels grups municipals de l’oposició, sense cap proposta del govern municipal, a causa, segons CpF, dels enfrontaments entre els membres del govern, que es dediquen a denunciar-se a la Fiscalia i a d’altres estaments, erosionant la seva imatge pública, mentre el pressupost i altres qüestions d’interés segueixen pendents. La sessió plenària va començar amb força ambient perquè pares, mares, alumnes i professors del municipi es van manifestar a la plaça de l’Ajuntament en contra de les retallades que s’estan aplicant en l’ensenyament. Una de les mocions que es van tractar la va presentar CpF per aclarir el funcionament de les zones vermelles d’aparcament, ja que fa temps que la Policia Local no hi actua i aquest fet genera desconcert a la ciutadania. El govern municipal va manifestar que estan estudiant què fer amb les zones

Només mocions de l’oposició en el ple de maig de les Franqueses vermelles i que de moment no s’ha pres cap decisió. El vot en contra del govern va significar que la moció no sπaprovès. La moció de Les Franqueses Imagina de rebuig a la privatització de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat es va aprovar, ja que la majoria de partits estan d’acord en rebutjar que el patrimoni que han ajudat a pagar els ajuntaments passi ara a mans privades i que en els propers anys es vagi apujant el servei d'aigua potable de forma injustificada. Una altra de els mocions que es va aprovar, va ser la de declarar la caducitat de l’estudi de l’impacte ambiental del Quart Cinturó. La moció es va aprovar per unanimitat, però CpF va recordar que les mocions que fan referència al Quart Cinturó sempre s’han fet amb consens de tots els grups del consistori per mantenir l’acord de tots els partits en contra d’aquesta infraestructura. Els partits signants de la moció, Les Franqueses Imagina i ERC, no han tingut en compte aquest acord. Pel que fa a la moció sobre la dació en el pagament de les hipoteques que està afectant moltes famílies que es queden sense habitatge i, a més, se-

gueixen mantenint el deute amb l’entitat bancària, es va aprovar per majoria, mentre que la moció per fomentar el reciclatge en les concessions municipals, festes majors i actes municipals el govern la va rebutjar justificant que ja ho està portant a terme. Dπaltra banda, es va aprovar una moció de PxC sobre la inserció laboral de discapacitats. PxC també va presentar una moció perquè es retorni als participants de la Caminada Popular els diners que seπls va cobrar de més. Després d’un enfrontament molt agre amb el regidor d’Esports, el govern va acceptar tornar els diners cobrats de més als usuaris que vagin al Patronat en els propers tres mesos. La quantitat restant es destinarà a una entitat social per accions benèfiques. La moció sobre els afectats per les participacions preferents emeses per diverses entitats financeres va provocar un intens debat. Després de copsar que ha afectat molta gent amb desconeixement, hi va haver un empat en la votació, En la segona votació, la moció es va desestimar pel vot de qualitat de l’alcalde. En canvi, la moció que feia referència a la renda mínima

dπinserció per demanar l’ampliació el pagament amb celeritat als afectats, que moltes vegades han de rebre ajuda de l’Ajuntament amb un sobrecost per al municipi, es va aprovar per unanimitat. Finalment, la moció sobre declarar les Franqueses com a municipi republicà, després de valorar l’actualitat de la monarquia i de la Constitució i l’opinió de cada partit, CpF va recordar al regidor d’ERC que si vol les Franqueses com a municipi republicà per seguir co·locant militants com ha fet amb el segon cap de llista, no val la pena aquesta declaració. La moció es va rebutjar per majoria. En el torn de precs i preguntes es va preguntar sobre diversos temes que preocupen la ciutadania, com el pressupost, el Consell de la Pagesia, el Patronat Municipal d’Esports o els comptes municipals, entre d’altres. També va haver-hi intervencions del públic per reclamar que es doni de baixa del partit la regidora d’UPLF, Vanesa Garcia, les pantalles acústiques de l’escola Guerau de Liost, els arbres de la carretera de Ribes no replantats, les tarifes per a la gent gran del Patronat Municipal d’Esports, les terres de Corró d’Amunt...

és una feina esplèndida, que s'inspira directament en la realitat de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès, en concret en el que és el dia a dia dels tres estadants de la llar Alb-Bosc, el Joan, l'Ivan i la Raquel. Ells ens expliquen la seva vida, la seva feina, els seus afanys... Perquè la vida que poden dur ara és el resultat de les aptituds i la disposició d'un col·lectiu que fa anys va crear i ha consolidat una gran projecte adreçat a les persones amb discapacitats.

Capacitats de tot un col·lectiu, la ciutat de Mollet del Vallès, pionera a donar serveis públics de qualitat a les persones amb discapacitat psíquica. Capacitat d'un govern local, que ha cregut sempre que una de les seves missions és crear oportunitats per a les persones que, per alguna raó o altra, no les tenen de manera natural. I per això és l'únic municipi que dóna aquest tipus de servei al Vallès Oriental. I sempre amb la complicitat de les famílies afectades, com és el cas de la Fundació Alb-

Bosc, responsable d'una trajectòria i d'una feina magnífiques. I capacitat i orgull de ciutat, que sempre, i ara encara més en temps difícils, han dedicat tota la màxima prioritat a les polítiques socials i educatives. A pensar en les persones i a demostrar, amb fets, la capacitat de redistribuir recursos i oportunitats i de sumar esforços per a un Mollet millor.

7Semàfors

Celoní anònim

Un home de Sant Celoni ha re-

tornat una maleta amb 10.000 euros en efectiu, propietat d’uns turistes grecs, que es va trobar en el tren. En els temps que corren és d’agrair que hi hagi persones com ell. Gràcies, ciutadà anònim!

Molletà estafador

Un molletà ha estat detingut

acusat de 23 delictes d’estafa en grau de tentativa, oferint contractes de feina a canvi de fer un curs de formació que tenia un preu de 500 euros. És fastigós que algú jugui amb la necessitat aliena.

La Bústia ‘CAPACITATS’ Em permetran les autores del magnífic documental, la Bea i la Bàrbara, que manllevi el títol del seu treball. Perquè el que vull és posar de manifest com el talent per comprendre bé el món on es viu i voler contribuir a millorar-lo, com les aptituds i la disposició de fer alguna cosa són algunes de les lliçons que podem extreure d'aquest relat tan emotiu de la productora vallesana Borboleta Produccions. Tot el que acabo de dir són diferents definicions de “capacitat”. Capacitats

L’Agulló Les Franqueses rectifica i tornarà diners cobrats de més. Ho va denunciar el regidor Josep Badia (PxC) en el ple d’abril i en el de maig ha aconseguit el seu objectiu: l’Ajuntament retornarà als participants en una Caminada Popular els imports que, amb les ordenances municipals a la mà, els hi va cobrar de més. Quan va esclatar el cas del presumpte cobrament il·legal, el regidor d’Esports (àrea que va organitzar l’activitat), José Ramírez (CiU) va córrer a apagar qualsevol conat de crítica desmentint l’evidència, tant verbalment com per escrit (en paper oficial i en cartes d’opinió en mitjans de comunicació). Ara, ja que per dignitat política no dimitirà (aquí no dimiteix ningú passi el que passi), hauria de demanar dis-

Josep Monràs Alcalde de Mollet

T’ho diré una vegada i no t’ho diré més culpes públiques. Si el consistori ha decidit retornar els diners, és que el seu cobrament no seria tan legal... La gestió de Ramírez ha quedat en entredit. I el que és més important (i pitjor per a un polític), també la seva paraula ha quedat devaluada. La sentència arriba massa tard. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat que el CEIP Joaquim Abril de Sant Fost està obligat a que un alumne tingui el castellà com a llengua vehicular. El curiós del cas és que l’infant ja fa un temps que ha abandonat l’escola. Diuen que la Justícia és lenta, i aquest n’és un exemple més. La pregunta que es planteja ara és: el centre on estudia ara el jove està obligat a aquesta mesura?

Línia Vallès

El periòdic insignia del grup

Comunicació 21, propietat de David Centol, ha arribat als 400 números. Molts d’ells han estat possibles gràcies a l’esforç i dedicació de treballadors que no han cobrat per la feina feta.

Ramon Pueblo


8divendres, 8 de juny de 2012

10

Societat Cercant noves fórmules per atraure turisme Vallès Oriental · D’uns anys ençà el Vallès Oriental ha fet una aposta clara per potenciar la seva vessant més turística, i diferents territoris estan experimentant noves fórmules per atraure visitants. Una d’elles és l’impulsada per l’Associació d’Empresaris Turístics del Baix Montseny, que en el marc de la iniciativa Blogtrip Montseny, ha convidat un grup de blocaires d’arreu del món especialitzats en matèria de turisme cultural, que dimarts van ser a la Garriga per conèixer el seu patrimoni i els seus atractius termals. Aquesta visita no s’atura a la Garriga, i fins avui aquest grup de blocaires ha visitat diferents racons del Parc Natural del Montseny i diversos dels municipis del seu entorn. Un cop finalitzi la visita, els participants faran difusió de la seva experiència i les seves impresions a través d’un reportatge penjat al seu bloc. PLA DE DINAMITZACIÓ Per altra banda, qui també busca exprèmer al màxim els atractius turístics de la vila és l’Ajuntament de les Franqueses, que ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona un estudi que marqui les línies que hauria de seguir el municipi per dinamitxar el turisme. En aquest sentit, fa pocs dies que el cap de l’Oficina Tècnica de Turisme del Govern, Xavier Font, va visitar les Franqueses acompanyat per membres del consistori amb l’objectiu de “localitzar quines àrees poden ser d’interès pel turisme i com fomentar-lo”. L’Ajuntament veu en les masies rurals o en productes típics com les mongetes del ganxet, alguns dels principals punts forts per potenciar al municipi. C. G.

La Bonoloto deixa 60.000 euros a la Llagosta Dimecres un veí de la Llagosta va ser un dels tres encertants de la Bonoloto. Concretament va guanyar un premi de segona categoria (5 encerts més el complementari) que li va reportar 60.469,74 euros. La butlleta es va validar a l’establiment del carrer Estació.

Ca l’Artigues està foradat L’AAVV denuncia que diversos carrers estan plens d’esvorancs que representen un perill Foto: El 10

José Antonio Pilar Lliçà d’Amunt L’Associació de Veïns Ca l’Artigues vol que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt tapi els forats. No els econòmics, sinó els que hi ha a diversos carrers de la urbanització. La demanda no és nova: el problema es remunta a l’any 2010. I malgrat que el consistori ha anat taponant de forma precària els esvorancs, aquests tornen a aparèixer i esdevenen un perill per a la circulació de vehicles i per als vianants. A més d’informar al consistori, també s’han adreçat a la Policia Local. El darrer pas que han fet els veïns ha estat denunciar el cas en el Jutjat de Pau. TRES PERILLS DIFERENTS El president de l’AAVV Ca l’Artigues, Antonio Manso, va presentar el 3 de maig al Jutjat de Pau un escrit denunciant la situació. En el document s’enumeren de forma breu alguns dels “punts més crítics” de la xarxa viària del barri: els carrers Ribera d’Ebre, Marina i Camí de Ca l’Artigues a Can Farell. Segons explica Manso, a la calçada del carrer Ribera d’Ebre, davant del número 70-76, hi ha un forat, suposadament provocat per un ressalt reductor de velocitat, que obliga als conductors a pujar els vehicles a la vorera i circular uns metres per ella “amb el perill que aquesta acció comporta” per a les persones. Al carrer Marina, entre els números 23-25, el forat obliga als conductors (fins i tot a l’autobús)

Carrer Marina

a dirigir els seus vehicles cap a la zona d’aparcaments de discapacitats i de càrrega i descàrrega, i a circular per ella havent-se d’acostar el màxim als cotxes que puguin estar estacionats allà. “Val la pena recordar –afegeix Manso– que aquest punt està situat junt a l’escola Rosa Oriol Anguera, i que en hores punta d’entrada i sortida, poden aparèixer nens entre els cotxes aparcats i es podria produir un atropellament, ja que els conductors estan pendents d’evitar el forat de la calçada”. I pel que fa al Camí de Ca l’Artigues, l’associació denuncia que a uns 30 metres del número 92

L’Ajuntament no ha donat cap solució des que es va denunciar el 2010

hi ha un ressalt reductor de velocitat que suposadament ha provocat el desgast de la calçada, fent-la “totalment intransitable en sentit Can Farell degut a l’enfonsament de la mateixa”. Manso assegura que en aquest punt és fàcil d’observar com la majoria de conductors prenen l’alternativa d’envair el sentit contrari per evitar el forat. “A més –afegeix– aquest punt té una visibilitat molt reduïda degut a la proximitat d’una corba i ser zona arbrada”. Fins i tot es pot veure l’autobús “fent una maniobra que posa en perill als passatgers”. Juntament amb el document presentat al Jutjat de Pau, l’AAVV ha aportat diversos escrits adreçats a l’alcalde, Nacho Simón, i a la regidora d’Obres i Serveis, Maria Marcos, així com les respostes que han rebut per part de l’Ajuntament, que fins ara no ha aportat cap solució al problema.

Cristian Gómez Metropolis ‘Lo tuyo es puro teatro’ Enarborant la bandera de la democràcia i la llibertat (i convençuts que esto con Franco no pasaba), quatre demandants pretenien imposar la seva voluntat a la de milions de catalans, amb l’objectiu d’expulsar la immersió lingüística de les aules. No podien entendre com pot ser que dins d’això que ells anomenen Espanya, els seus fills no puguin rebre una educació en castellà. I per si això fos poc, a sobre els obligen a acceptar que els eduquin en català (o catalino). Tot i que a mi la seva reivindicació em semblava del tot absurda (com a fill de la immersió conec perfectament l’idioma que es parla més enllà de Mequinensa), el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va tenir a bé seguir perpetuant l’eterna supremacia del castellà, una llengua minoritària que només parlen uns 500 milions de persones. Més enllà de dogmes sagrats, però, el TSJC va reconèixer l’abús i va dictar que només els fills dels quatre demandants, i de manera excepcional, rebrien l’educació en castellà. Tot i reconèixer els drets dels demandants, el Tribunal considera que això no ha d’implicar cap canvi en el sistema educatiu. Un dels centres afectats era el CEIP Joaquim Abril de Sant Fost, però després de tant de soroll, l’alumne afectat ja fa temps que no estudia en aquesta escola, així que la següent escola afectada podria ser la teva.


divendres, 8 de juny de 2012

10

Santa Eulàlia es queda amb una guarderia Sta Eulàlia de Ronçana · Santa Eulàlia passarà a tenir el curs vinent una única escola bressol, ja que segons ha comunicat aquesta setmana l’equip de govern (CiU), la guarderia la Font del Rieral, tancarà portes a partir del mes de juny. Segons el consistori, aquesta decisió ve motivada per “l’escàs nombre de preinscripcions” que s’han realitzat, fet pel qual s’ha decidit “agrupar” els alumnes en un únic centre, l’escola l’Alzina. Tot i així, aquesta situació es revisarà en anys vinent en funció de la quantitat d’inscrits. Els càlculs municipals xifren en 36 les preinscripcions de cara al curs vinent, un nombre que sumat als nens que ja hi ha escolaritzats sumen vora els cent. L’Alzina ofereix 94 places escolars, que a partir d’ara seran algunes més. La notícia no ha sentat bé al principal partit de l’oposició, Independents-ERC, que a banda de lamentar el tancament del centre, hi veuen una mà negra al darrere i consideren que el poble assisteix a “un nou episodi de voler esborrar la feina feta en els darrers vuit anys” i recorden que “van començar amb el bus urbà, fa uns dies ja ens han anunciat que desapareixerà el servei de recollida porta a porta i ara tanquen l'escola bressol la Font del Rieral", un centre que precisament es va construir durant l’anterior legislatura, amb I-ERC a l’alcaldia. TREBALLS EN PERILL La gran incògnita que deixa aquest trasllat és com quedarà la situació de les vuit educadores, dues cuineres i l’encarregada de neteja que treballen a l’escola clausurada. El govern municipal (CiU) no aclareix aquest punt i obre els dubtes amb afirmacions com que "encara s'ha de veure quines persones faran falta a l'escola Alzina i es negociarà en cada cas l'amortització dels llocs de treball que no siguin necessaris”. C. G.

La Justícia arriba tard a Sant Fost Sant Fost · El dijous passat es feia pública la sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) que obligava a quatre centre educatius catalans, entre ells el CEIP Joaquim Abril de Sant Fost, a fer servir el castellà com a llengua vehicular per a un dels seus alumnes. Aquestà resolució, que era fruit de la denúncia de quatre úniques famílies, arriba tard a Sant Fost, ja que l’alumne en qüestió aquest curs ja no estudia al Joaquim Abril. El 10

9L’escola pública protesta al carrer Foto: AMVO

dicatius durant tota aquesta setmana en contra de la reducció de mestres.

Jordi Sugrañes Granollers / Mollet La comunitat educativa ha declarat la guerra a les retallades en l’ensenyament. Aquest cap de setmana s’han fet dues protestes, a Granollers i Mollet, que han aplegat tant a professors com a pares i mares. La consigna és clara: aposten per un ensenyament públic de qualitat, el que vol dir més inversió, i aturar la reducció de mestres i serveis als centres. PROTESTA AL CARRER Durant tot el dissabte, l’Assemblea de Mestres del Vallès Oriental (AMVO), que integra a professionals i pares d’una vintena de centres vallesans, va organitzar

una jornada a la plaça Maluquer i Salvador de Granollers. La cita tenia dues vessants: la reivindicativa i la pedagògica. Es van recollir firmes contra les retallades, es va celebrar una cercavila de protesta i Rosa Cañadell va impartir una xerrada en defen-

sa de l’ensenyament públic. A més, els centres van mostrar als vianants, amb plafons, les seves experiències pedagògiques. També al Figaró-Montmany, les manifestacions s’estan succeïnt. El CEIP Montmany també ha estat organitzant actes reivin-

300 PERSONES A MOLLET Divendres havia estat el torn de la concentració a Mollet, que va aplegar a més de 300 persones a la plaça Prat de la Riba. Els manifestants van llegir un manifest en contra de la supressió de fins a tres grups de P3 que ha patit Mollet aquests darrers mesos. Les protestes a Mollet es repetiran aquesta setmana. La comunitat educativa del CEIP Joan Abelló ha preparat una cassolada per avui divendres, a les 12.30 h, a davant del centre. Serà l’última manifestació del curs, fins que comenci el nou curs el pròxim setembre.


10divendres, 8 de juny de 2012

10

Mollet reclama a Abertis el peatge gratuït a la C-33

Cardedeu se suma a la ILP per la dació

Monràs proposa que aboni part de la bonificació

Cardedeu La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Cardedeu, i els diferents moviments socials amb els que col·laboren, han recollit més de mil signatures a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que té com a principal objectiu aconseguir la dació dels habitatges en pagament, és a dir, eliminar els deutes hipotecaris que es tingui amb l’entitat bancària lliurant-li el pis. Perquè la ILP prosperi i es pugui debatre al Congrés dels Diputats, s’han de presentar 500.000 signatures abans del 31 d’octubre. El 10

Foto: Arxiu

Pelegrí vol uns boscos més rendibles Fogars de Montclús · Aquesta és la idea que té en ment el conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, qui des de Fogars de Montclús, va apostar aquest passat dissabte per potenciar el cultiu de la tòfona, un aliment molt preuat i molt poc explotat a Catalunya, tot i que en d’altres regions com l’Aragó ha demostrar la seva possibilitat de negoci. Amb aquesta idea, apadrinada conjuntament pel Govern i Col·legi d’Ingenyers de Forest, es pretén convertir el boscos en una font de riquesa i de retruc aconseguir una millora de la gestió forestal a Catalunya. Pelegrí també va visitar Cànoves i Samalús, on va assistir a la inauguració del nou galliner de producció ecològica de la finca la Tavella. El 10

Jordi Sugrañes Mollet L’alcalde de la vila, Josep Monràs, s’ha adreçat per carta a Salvador Alemany, president d’Abertis, i a Isidre Fainé, president de La Caixa (màxim accionista d’Abertis), per reclamar-los la gratuïtat del peatge de la C-33 per als veïns del Baix Vallès, i per a aquelles persones que l’utilitzen habitualment. En la missiva, Monràs apel·la a la “responsabilitat social” d’aquestes empreses catalanes, “en relació al govern del país”, per a que assumeixin bona part de la bonificació que s’aplicaria al peatge. Segons el batlle molletà, “els ciutadans de la zona han de pagar un preu desmesurat per a un ús de 8 quilòmetres”. Pel greuge comparatiu que comporta aquest pagament vers altres zones de Catalunya, Monràs ha reclamat de forma definitiva “la bonificació del 100% del cost del peatge de mobilitat obli-

Denuncien una “persecució” a determinats moviments socials Cardedeu · Prop d’unes seixanta persones convocades per l’Esquerra Independentista del Vallès Oriental i el Baix Montseny van concentrar-se el passat dijous davant de l’Ajuntament de Cardedeu per rebutjar “la persecució política als moviments socials independentistes i anticapitalistes”. La concentració es produïa un dia després que un veí de la Garriga, Juanma Rojas, fos detingut acusat de ser un dels causants dels aldarulls de la vaga general del passat 29 de març. L’entitat independentista veu en aquesta detenció i en tota la resta “l’intent reiterat” per part

del conseller d’Interior, Felip Puig, i els principals mitjans de comunicació “de criminalitzar tota protesta anticapitalista contra la gestió política de la crisi econòmica, mediambiental i cultural”. A més, l’entitat denuncia que en un acte de protesta contra les retallades celebrat el passat 1 de maig, en què un grup de joves va penjar una pancarta i uns ninots al balcó del consistori, diferents persones de les entitats organitzadores de l’acte, l’Assemblea de Joves i l’Assemblea d’Endavant de Cardedeu, han rebut sancions de 1.500 euros. El 10

Monràs ha reclamat a través d’una carta la gratuïtat del peatge de la C-33

gada per als ciutadans del Baix Vallès”. L’anunci d’aquesta carta arriba tot just uns dies després que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, es comprometés a negociar amb Abertis per aconseguir millors bonificacions per als veïns del Baix Vallès al peatge de la C-33, després d’una reunió mantinguda amb Josep Monràs, i els alcaldes de Terrassa i Alella. Encara que la Generalitat no

Llum verda al pavelló de la Batllòria Sant Celoni · L’Ajuntament va aprovar en ple el capítol del finançament del pavelló poliesportiu de la Batllòria. El cost del projecte rondarà els dos milions d’euros, dues terceres parts dels quals els aporta la Generalitat i el terç restant l’Ajuntament, i tindrà un triple funció; gimnàs per a l’escola Montnegre, espai polivalent multifuncional per a activitats de tota mena i poliesportiu municipal. Les instal·lacions tindran vora 2.300 m2 distribuïts en dues plantes. El 10

es planteja la gratuïtat, els tres alcaldes es van mostrar optimistes ja que el conseller sí va veure amb bons ulls algunes propostes, com que les concessionàries dels peatges es facin càrrec de part de les bonificacions. “Seria bo que les concessionàries fessin l’esforç per al país, tenint en compte que són catalanes”, ja havia avançat fa uns dies Josep Monràs. El conseller donarà una resposta als alcaldes a finals d’aquest mes de juny.

Lliçà d’Amunt inaugura un nou parc urbà Lliçà d’Amunt Aquest dijous es va estrenar finalment el parc urbà construït al carrer de la Fàbrica, a tocar de la zona esportiva del Tenes i el Polígon Industrial Molí d'en Fonolleda. La inauguració oficial estava inicialment prevista pel passat 22 de març, però la pluja va retardar l’estrena del parc fins a la tarda d’ahir. El 10


divendres, 8 de juny de 2012

10

11Més crítiques al Gasoducte i Quart Cinturó

El jutge agrupa les causes contra la incineradora

CNT denuncia nòmines sense pagar a BBS

Caldes de Montbui · Si existeixen dues infraestructures que estan fent córrer litres de tinta, aquestes són els trams vallesans del Quart Cinturó i el Gasoducte MartorellFigueres. Un cop s’ha constatat que el primer té caducat l’expedient ambiental previ a la seva construcció, i que el segon no connectarà finalment amb França i quedarà aturat sine die a Hostalric, les crítiques no han parat. A les reclamacions formulades per entitats ecologistes, partits polítics i diferents ajuntaments vallesans, aquesta setmana s’hi ha sumat Caldes amb l’aprovació de sengles mocions per reclamar explicacions als promotors d’aquests dos projectes. En el cas del gasoducte, i aprovat per unanimitat, l’Ajuntament insta al Ministeri d’Indústria i Enagás a donar explicacions públiques sobre un projecte que no complirà la seva principal finalitat, la connexió gasística amb França. Pel que fa al Quart Cinturó, tots els partits excepte el PP van aprovar que es dictamini la caducitat de l’expedient ambiental. Per la seva banda, les Franqueses també va aprovar la setmana passada per unanimitat demanar la caducitat del Quart Cinturó. El 10

La Plataforma Antiincinaradora fa balanç de l’afer

Granollers · Els conflictes laborals al voltant de l’empresa especialitzada en la neteja BBS semblen acumular-se un rere l’altre. Si fa uns mesos, les empleades a Mollet denunciaven l’impagament de les nòmines, ara són les trenta treballadores de Granollers del Grup BB Servicios Diversos, SL, les que han aixecat la seva veu. Denuncien que, malgrat que continuen treballant, fa més de quatre mesos que no han cobrat els seus salaris. Per aquesta raó, la trentena de treballadores, sota l’aixopluc de la secció sindical de CNT, va organitzar una jornada de vaga durant tot el dia d’ahir. A més, les empleades es van manifestar per la tarda pel centre de Granollers. El sindicat CNT ha denunciat que, des de l’empresa, s’està pressionant a les treballadores per a que no secundin les protestes ni la vaga. Més greu encara és que el sindicat assegura, a través d’un comunicat, que existeix una altra empresa, amb seu i gerència idèntiques a BBS, que no abona les cotitzacions de la Seguretat Social de les empleades, cosa que afectaria a part de la plantilla, subrogada en aquesta altra empresa. El 10

Foto: Plataforma

Cristian Gómez La Garriga El conflicte per la possible instal·lació d’una planta de biomassa forestal a la Garriga continua obert, i dilluns passat la Plataforma Antiincineradora dels Congost va organitzar un acte a l’Auditori per tal de fer balanç de la situació i informar sobre l’estat dels dos contenciosos administratius que hi ha en marxa. En un d’aquests, l’interposat contra la modificació parcial del sector industrial G-8 que permet la instal·lació de la planta de biomassa, hi havia dues parts demandants; per una banda, la Plataforma, i per altra, l’Ajuntament de les Franqueses, que també rebutja el projecte. Fins ara aquests dos processos, tot i que responien a una mateixa demanda, seguien camins judicials separats, però la Justícia ha decidit unificar els dos recursos en un sol procés. UN PROCÉS LLARG Davant l’atenta mirada d’un bon nombre de veïns, membres de la Plataforma van fer balanç de

Imatge d’una de les xerrades de la Plataforma Antiincineradora del Congost

com avança el conflicte i van repassar l’estat dels dos contenciosos en marxa; l’anteriorment citat que compta amb el suport del veí municipi de les Franqueses, i l’interposat contra l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per no haver tingut en compte “l’expedient d’usurpació d’un espai públic que Tamayo es va apropiar a la llera del riu”, expliquen des de la Plataforma. També asseguren que a dia d’avui, el departament de Territori i Sostenibilitat encara no ha respost cap de les reclamacions presentades per recordar que

“les llicències de Tamayo van vèncer el 10 de febrer de 2010”. Per últim, la Plataforma mostra els seus dubtes sobre la viabilitat econòmica de la planta, ja que asseguren que en els darrers anys la Unió Europea ha suprimit les subvencions que es donaven a les plantes de biomassa forestal. Per aquest motiu temen que la planta acabi esdevenint únicament de biomassa i perdi el terme forestal, fet que deixaria la porta oberta a treballar amb tota mena de matèria orgànica, i no únicament la d’origen vegetal.


12divendres, 8 de juny de 2012

10

L’alternança de la Fórmula 1 pot ser ja un acord ferm Montmeló acolliria el Gran Premi els anys imparells Foto: Arxiu

Jordi Sugrañes Montmeló L’estira-i-arronsa que s’està vivint a Montmeló respecte a la continuïtat anual de la Fórmula 1 al Circuit suma un nou capítol. Segons ha avançat el portal esportiu Marca.com, els presidents de Catalunya, Artur Mas, i de València, Alberto Fabra, haurien aprofitat les trobades per tractar el Corredor ferroviari del Mediterrani per tancar l’acord de l’alternança dels grans premis entre els dos traçats. Aquest conveni ja porta setmanes a sobre la taula, i el màxim mandatari de la F1, Bernie Ecclestone, en seria el principal promotor. La idea és que, a partir de l’any vinent, s’alterni la celebració del Gran Premi d’Espanya entre Montmeló i València. El traçat català l’acolliria els anys imparells (2013, 2015, 2017 i 2019) fins l’any 2019 quan acabaria aquest acord. El traçat valencià el rebria els anys parells. L’interés de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació d’in-

Els Mossos i les policies locals estan més i millor comunicats Vallès Oriental · Els Mossos d’Esquadra i les diferents policies locals de la comarca estaran a partir d’ara més i millor interconnectats. Una de les demandes més aclamades vers els cossos policials, que tinguin una comunicació fluïda i que comparteixin informació, ja serà una realitat almenys al Vallès Oriental. A partir de dilluns vinent, les policies locals del Vallès s’incorporaran a la Xarxa Rescat dels Mossos, fet que permetrà que comparteixin informació en temps real, i que estiguin comunicats de forma continua. Encara que sembli mentida, fins ara, els cossos policials es comunicaven a través dels telèfons mòbils, tal com ha explicat el director general dels Mossos d’Esquadra, Manel Prat, durant la presentació d’aquest nou sistema informatiu a la comarca. A partir de dilluns, compartiran informació en el dia a dia.

Aquesta col·laboració serà més intensa i útil en casos d’emergència. El mateix Prat ho ha explicat amb un cas pràctic. En cas d’un hipotetic robatori d’un vehicle, l’alerta de la policia local es traslladarà de forma directa als Mossos i a la resta de policies properes, amb el que serà molt més fàcil trobar el vehicle sostret. Segons el director general, aquest operatiu permetrà “una millor coordinació” i una “millor resposta al ciutadà”. Manel Prat ha reconegut que “sembla de sentit comú, però fa un any això no es feia”. El nou sistema de comunicació de la Xarxa Rescat comptarà amb dues vessants. Per una banda, en casos d’emergència, la informació de qualsevol dels dos cossos policials es comunicarà automàticament a l’altre. Per altra banda, les policies locals de la comarca podran demanar informació als Mossos d’Esquadra sobre persones o vehicles fitxats. J. S.

L’alternança de la Fórmula 1 pot ser un fet a partir de l’any vinent

vertir en el Consorci del Circuit havia retronat l’esperança que la Fórmula 1 es pogués mantenir any rere any a Montmeló. L’acord, però, sembla ferm i,

segons el rotatiu madrileny, només falta plasmar la signatura d’Ecclestone. La seva confirmació es podria fer oficial a finals d’aquest mateix mes.

Es reubicaran El CAP de Uns experts els empleats Montornès ja decidiran el obre tota la nit futur del jutjat dels Til·lers Montornès · El Centre d’Atenció Primària (CAP) del municipi torna a oferir, des de divendres passat, el servei continu d’urgència durant les 24 hores del dia. Des del mes de febrer i fins al dia 1 de juny, els CAPs de Montornès i Montmeló havien alternat el servei. Una avaluació per part de la Generalitat, però, ha conclós amb la supressió del servei al centre sanitari de Montmeló i el retorn de les urgències durant tota la nit a Montornès. Aquesta decisió ha aixecat protestes a Montmeló. El 10

Mollet · El ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, va enviar a finals de la setmana passada una carta a l’alcalde Josep Monràs per informar-lo que s’ha creat una comissió d’experts, que valorarà la necessitat de mantenir o no el partit judicial de Mollet. Així doncs, la decisió final dependrà d’aquest col·lectiu, i no del Consell General del Poder Judicial, que en un informe en recomenava la seva supressió. L’actual partit judicial de Mollet dóna servei a 150.000 persones de tot el Baix Vallès. El 10

Mollet · En una compareixença al Parlament, la consellera de Justícia, M. Pilar Fernández Bozal, ha justificat la decisió de tancar el centre d’internament de joves els Til·lers de Mollet per l’estalvi que suposarà per a l’Executiu. Segons Bozal, la supressió del centre molletà i del gironí Montilivi permetrà estalviar 5,6 milions d’euros. Bozal ha recalcat que aquest tancament no suposarà cap acomiadament, i que tots els empleats del centre seran reubicats immediatament a altres places. El 10

Caldes reforça el seu atractiu turístic amb la plaça del Molí Caldes de Montbui · La vila va estrenar el passat cap de setmana la nova plaça del Molí de l’Esclop, un espai que, delimitat per dos elements d’un gran valor patrimonial com són el molí anterior al segle XIV i un tram de muralla medieval d’uns 30 metres, està cridat a conver-

tir-se en una parada imprescindible dins de la ruta turística que ofereix la vila. La inauguració va comptar amb la presència de diferents representants polítics municipals i la participació de l’Escola de Música Municipal Joan Valls, que va amenitzar l’acte.


divendres, 8 de juny de 2012

10

Successos Va intentar estafar 23 persones amb falsos treballs Un veí de Mollet prometia feina a 1.500 euros al mes i captava les seves víctimes per internet Foto: El 10

José Antonio Pilar Mollet del Vallès Diuen que les èpoques de crisis són ideals per a les oportunitats, però alguns s’ho prenen tan al peu de la lletra que traspassen els límits de la legalitat. És el cas de Javier M. L, de 37 anys i veí de Mollet del Vallès, que ha estat detingut per intentar enganyar una vintena de persones amb falses ofertes de treball de perruqueria, estètica i massatges, exigint el pagament de 500 euros per un curs de formació previ. Se li atribueixen 23 delictes d’estafa en grau de temptativa i un de falsificació de document públic. ANUNCI EN INTERNET Els Mossos d’Esquadra van arrestar Javier M. L. a Girona l’1 de juny, però no van informar fins dimarts passat. La detenció es va produir quan el presumpte estafador havia tancat una cita amb una víctima potencial. La policia autonòmica li va decomissar una carpeta amb documents de la falsa consultoria, del curs a pagar, de les condicions dels contractes falsos, currículums, documents de confidencialitat, contractes amb el lo-

gotip de l’empresa, targetes de visita i un telèfon mòbil. El detingut va publicar a internet dues ofertes de treball en les que, com a assessor d’empresa de consultoria, sol·licitava personal per treballar en centres comercials i grans superfícies i demanava als interessats que contactessin directament amb ell. Quan es produia el contacte, citava les seves víctimes potencials en una cafeteria de la ciutat i durant l’entrevista els hi demanava el currículum i els informava de les condicions del lloc de treball; uns dies després els informava que havien estat seleccionats. 500 EUROS PER UN CURS Per accedir al lloc de treball, les persones interessades havien de seguir prèviament un curs formatiu, que començaria el juliol i

Foto: El 10

Dos detinguts en el Premi de Catalunya Montmeló · Durant el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme que es va celebrar el cap de setmana passat al Circuit, els Mossos d’Esquadra van detenir dues persones: una per intent de robatori amb força i una altra per atemptar contra un agent de l'autoritat respectivament. Dues persones més van ser identificades per cobrar aparcament a vehicles que volien estacionar en una zona habilitada. La policia va comptabilitzat set denuncies per furts, sis per pèrdua d'objectes, una per robatori d'una motocicleta i una denúncia per revenda d'entrades. El dispositiu de seguretat va mobilitzar un total de 430 efectius policials. El 10

tenia un cost de 500 euros. El detingut assegurava als participants que posteriorment recuperarien els diners en tres mensualitats que els serien abonades per l’empresa contractant. Javier M. L. aconseguia captar les seves víctimes amb falses promeses d’una feina estable per la qual aconseguirien uns ingressos mensuals de 1.500 euros. Però primer els exigia el pagament en efectiu dels 500 euros del curs formatiu, una fotocòpia del DNI, la targeta de la Seguretat Social i un número de compte corrent. El detingut, que no tenia antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de comparèixer el 2 de juny en el jutjat de guàrdia de Girona. Els Mossos d’Esquadra no descarten que puguin aparèixer més afectats per l’estafa.

L’incendi no va cremar massa forestal

Un foc crema 200 metres de canyes i matolls a Valromanes Vallromanes · Un incendi va cremar 200 metres de canyes i matolls a prop de la masia de Can Gargolí, el 31 de maig passat. El foc, que tot i que va ser molt aparatós no va arribar a cremar massa forestal, es va iniciar

quan un veí de Vilanova del Vallès estava treballant a la zona, en una tanca instal·lada per als senglars. L’home va cremar un cable i les flames es van estendre sense que tingués temps a apagar-les. El 10

13Detinguts tres falsificadors de contractes del gas Els Mossos d’Esquadra han detingut tres persones acusades d’estafar amb falsos contractes d’alta de subministrament de gas per cobrar comissions. Es calcula que podrien haver-hi uns 200 afectats a les comarques del Vallès i del Maresme, i a la ciutat de Barcelona.

Sancionada una empresa per abocament il·legal de residus La Llagosta · L’Ajuntament ha obert un expedient sancionador a una empresa de Montornès del Vallès per realitzar un abocament a la zona de Can Pere Gil. La Policia Local ha posat els fets, una infracció greu de les ordenances municipals, en coneixement dels agents rurals del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, que avaluen l’existència d’un possible delicte ecològic contra la flora i la fauna. L’abocament detectat per la patrulla de la Policia Local consistia en tres bidons de 200 litres cadascun, un obert i els altres tancats. Els dipòsits estaven plens de tintes i disolvents, i el contingut d’un d’ells s’havia distribuit pel terra. Els agents van

seguir les restes fins a l’empresa d’arts gràfiques Troserma, situada en el polígion industrial Can Buscarons d’abaix, a Montornès del Vallès. En les instal·lacions de l’empresa van detectar una furgoneta amb restes del mateix residu vessat a la Llagosta i després de parlar amb un dels dos administradors de la companyia, aquest va reconèixer haver estat l’autor del presumpte delicte. La firma es va comprometre a retirar el líquid i a netejar la zona, cosa que va fer. L’expedient sancionador obert per l’Ajuntament de la Llagosta podria comportar per a l’empresa una multa d’entre 60.000 i 600.000 euros. El 10

Un home retorna una maleta oblidada amb 10.000 euros Sant Celoni · Una cartera amb documentació personal, alguns diners, un telèfon mòbil, un iPad i una càmera fotogràfica. Són part dels objectes que contenia la maleta oblidada que un veí de Sant Celoni es va trobar dilluns de la setmana passada dins del tren en què viatjava i que tenia final de trajecte a la capital del Baix Montseny. L’home, que no ha volgut que la seva identitat es faci pública, va portar la troballa a la Policia Local i allà van veure que, juntament amb els documents d’uns ciutadans grecs, també hi havia

10.000 euros en metàl·lic. En aquell moment, va sonar el telèfon mòbil: eren els propietaris, uns turistes grecs que, amb les presses d’haver d’agafar un avió a El Prat, van oblidar la maleta en el tren. La Policia Local va portar la maleta a la comissaria dels Mossos d’Esquadra, on els seus propietaris van anar a buscar-la i van comprovar que no hi faltava res. La maleta havia fet el recorregut entre l’estació de l’aeroport i Sant Celoni sense que ningú parés atenció en ella. El 10

Demanen nou anys per un pres que va voler matar un altre La Roca · Nou anys de presó per homicidi en grau de temptativa i una indemnització de 6.000 euros per les lesions causades. Aquesta és la pena que sol·licita el Ministeri Fiscal per a un intern de Quatre Camins, que actualment està complint una pena de 17 anys i 6 mesos de presó pel delicte d’assassinat, per haver intentat matar el seu company de cel·la sense un motiu aparent. COMPANYS DE CEL·LA Els dos presos van compartir cel·la entre el 23 de novembre de 2008 i el 9 de desembre, dia en que es van produir els fets. El processat es va abraonar sobre el seu company, que dormia a la llitera inferior, amb la in-

tenció d’occir-lo. A continuació es va produir un forcejament i l’agressor va apretar els ulls de l’agredit i li va col·locar una corda al voltant del coll per tal d’asfixiar-lo. L’agredit va intentar utilitzar l’intercomunicador per demanar ajuda als funcionaris del centre penitenciari, però l’aparell no funcionava correctament. Després va fer esforços per impedir que la corda l’asfixiés, fins que aquesta es va trencar. L’agressor, però, va continuar amb les mans per aconseguir el seu objectiu. L’agressor només va parar quan va veure els funcionaris a l’exterior de la cel·la. Com a conseqüència de l’atac l’agredit va tenir diferents lesions. El 10


14divendres, 8 de juny de 2012

10

27 catifes ompliran la Garriga de flors Ramon Vila La Garriga Un total de 27 catifes guarniran els carrers de la Garriga aquest diumenge, en la festa més popular i artística del municipi: el Corpus, que enguany gaudirà de quasi 1.800 metres de catifes florals. SETMANA PLENA D’ACTES Els actes de la Festa de Corpus van començar el cap de setmana passat. El dissabte es va inaugurar, a la Sala Municipal d'Exposicions Andreu Dameson i Aspa, l'exposició de cartells participants al concurs, la mostra dels projectes de les escoles i les fotografies guanyadores i una selecció del Foto Corpus 2011. El diumenge 3 es va fer la trobada de Gegants de la Garriga, amb un homenatge a la dibuixant Pilarín Bayés i l’escriptora i exalcaldessa del municipi, Núria Albó, autores del llibret “Petita història de la Festa de Corpus de la Garriga”. Durant tota la setmana altres activitats han anat ocupant el dia a dia del municipi. Entre totes elles, i com a gran novetat, el Dijous de Corpus va deixar l’actuació del Front Diabòlic a la Plaça de l’Església acompanyats pels gegants i els bastoners de la Garriga. Per avui divendres, s'ha previst un concert del cor Americantus i dissabte es faran les enramades i s’emetrà el veredicte del concurs de cartells. DIUMENGE DE CORPUS El dia gran de la festivitat recollirà un munt d’activitats desplegades per tot el municipi, amb les catifes i les flors de teló de fons. A més de la confecció de les 27 catifes, hi haurà dos altars de flors, la font de l'Ou com

balla de l’Escola Puiggraciós, el mural del barri de Dalt, una trobada de puntaires, sardanes, cants de la Societat Coral l'Aliança, el lliurament del premi del concurs de cartells i la possibi-

litat de fer visites guiades al municipi. La processó pels carrers encatifats, amb la benedicció final a la plaça, i la guerra de clavells típica de la diada, clourà els actes de la festa.


10

divendres, 8 de juny de 2012

15
16divendres, 8 de juny de 2012

10


divendres, 8 de juny de 2012

10

17

Un Montseny que corre Ramon Vila Vallès Oriental El Parc natural del Montseny vol ampliar la zona protegida i delimitada com a Reserva de la Biosfera. Si més no farà arribar aquesta proposta a la UNESCO. Amb l’ampliació, els 10 municipis valle-

sans, dels 19 totals que voregen el parc natural, es beneficiarien de la decisió, ja que passarien a tenir tot el terme municipal immers al parc i en zona protegida. Així doncs, Aiguafreda, Gualba, el Figaró, Tagamanent, Campins, la Garriga, Cànoves i Samalús, Fogars de Montclús, Sant Esteve de Palautordera i Sant Pere de Vila-

major, passarien a trobar-se totalment integrats dins d’aquesta zona de gran riquesa natural, sumant-se a l’únic municipi vallesà que ja s’hi troba inserit completament, el Montseny. Aquest procés s’emmarca en la revisió de la declaració de l’espai, que s’actualitza cada dècada, i que s’ha de portar a terme aquest 2013.
18divendres, 8 de juny de 2012

10

Política

La Garriga desmenteix el tancament de l’escola Tagamanent i la d’Art L’Ajuntament de la Garriga ha emès un comunicat per desmentir dues informacions que” han planat per la vila darrerarament”; el tancament de l’escola Tagamanent i de l’Escola d’Art. El consistori assegura que en el cas de la Tagamanent, els censos no indiquen cap descens de natalitat que faci pensar en suprimir alguna línia d’ensenyamen. Respecte l’Escola d’Art, afirmen que en breu s’obrirà el període de matriculació.

Cabello ja té substitut L’exregidor Baldo Reyes, escollit secretari del PSC · L’exalcaldessa no va optar a revalidar el càrrec Foto: El 10

José Antonio Pilar L’Ametlla del Vallès La vida política de l’exalcaldessa de l’Ametlla del Vallès, Maria Àngels Cabello (PSC), té els dies comptats. L’exregidor Baldo Reyes ha estat escollit primer secretari local del partit, convertintse així en la cara visible de la formació al municipi i en el candidat a l’alcaldia les properes eleccions municipals de 2015. L’exalcaldessa i portaveu no va optar a revalidar el càrrec. Reyes, de 47 anys, és llicenciat en Econòmiques i té una àmplia experiència en política municipal: la legislatura 2007-2011 va ser regidor de Seguretat Ciutadana, Hisenda, Medi Ambient, Turisme i Transport i Mobilitat; també ha estat representant de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), i als consorcis de Turisme i de Residus del Vallès Oriental. De cara als comicis del 2011 Cabello va relegar Reyes fins al vuitè lloc de la llista socialista, sense possibilitats reals de sortir-ne escollit. Amb els desencerts de gestió de la passada legislatura i les acusacions de suposades irregularitats que van col·locar Jordi Pousa i la mateixa Maria Àngels Cabello al punt de mira informatiu, l’escenari més optimista dibuixat a partir de les previsions internes fetes al PSC donaven al partit un màxim de cinc regidors; les urnes, però, van rebaixar encara més aquest número fins als tres representants.

Baldo Reyes

OBRIR EL PARTIT A TOTS La notícia de l’elecció s’ha fet pública a través del butlletí municipal de l’Ametlla, en l’espai reservat a les formacions polítiques amb representació al consistori. En el seu escrit de presentació, Baldo Reyes fa un avanç dels principals objectius del pla de treball del nou equip del PSC de l’Ametlla: obrir el partit “a tots aquells que comparteixen una visió política des de l’esquerra” i “connectar amb la ciutadania tenint en compte els valors d’igualtat i de justícia social que defensen els socialistes”. En el seu escrit, Reyes mostra la seva voluntat de trencar amb el passat recent que es presumeix d’inacció. “L’agrupació no es pot limitar a una simple formalitat electoral –diu el primer secretari local–. Aquesta formalitat és condició necessària, però no suficient per a poder parlar plenament de democràcia”. I afegeix: “Fer política des de l’agrupació és una manera d’aconseguir trans-

formar la realitat per a millorar-la. Cal entendre l’agrupació com una responsabilitat, un servei al nostre poble, en definitiva, un lloc per a practicar l’exercici d’un deure cívic, un compromís envers un mateix i el conjunt de ciutadans i ciutadanes”. Reyes considera que ha arribat el temps de reivindicar la figura de l’agrupació “com una eina d’articulació de la vida social, com a mètode de debat i de resolució de conflictes, de manera que els veïns de l’Ametlla tinguin la seguretat que el PSC és un instrument polític al servei de la comunitat”. El primer secretari conclou l’escrit convidant tothom a participar en el “nou projecte”. EL SEGÜENT PAS Tots els objectius detallats pel secretari local del PSC en la declaració d’intencions podrien, però, veure’s limitats en la seva execució pel pes del passat més recent i de l’actualitat, personificat en la mateixa Maria Àngels Cabello. Amb l’exalcaldessa i portaveu socialista en la primera línia política, acaparant titulars de premsa i sent la imatge pública del partit des de la plataforma mediàtica del consistori, Reyes podria no tenir la llibertat d’acció necessària per a refer el partit. La direcció comarcal haurà de decidir si vol que el nou projecte neixi llastrat o no. En aquest sentit, haurà de plantejar-se la conveniència de mantenir la bicefàlia o donar peu al relleu. És una de les incògnites que hauran de tenir resposta en el futur immediat. És el següent pas.

FCC pot cobrar 850.000 € per l’aturada del Parc del Falgar Les Franqueses · Fidel a la seva línia d’informar exclusivament dels assumptes que afecten de forma positiva la seva gestió, l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé (CiU), va avançar dijous de la setmana passada que ja hi ha un principi d’acord entre l’Ajuntament i la constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que reclama 8 milions d’euros al consistori per la paralització de les obres del Parc del Falgar i el polígon industrial contigu al riu Congost. Els treballs van ser aturats per Esteve Ribalta (PSC), poc després d’arribar a l’alcaldia gràcies a una moció de censura contra el convergent Francesc Torné. L’alcalde va anunciar que les gestions fetes han permés arribar a un principi d’acord, segons el qual l’Ajuntament pagarà a l’empresa 850.000 euros i no els

vuit milions que reclamava a través de diversos contenciosos per l’aturada dels treballs. Aquesta no és neta: cal sumarli l’import de les obres certificades. Colomé va afegir que aquest pacte, així com el que fa unes setmanes va signar amb Excover, SA, per altres obres també paralitzades la passada legislatura, no suposen cap contraprestació per al consistori. “Hem fet un preconcurs de creditors –va dir– i les empreses prefereixen cobrar veritablement perquè si surt el concurs de creditors no se sap quan cobraran”. Tanmateix, va destacar que aquests acords permetin la rescisió dels contractes anteriors, la qual cosa suposa “poder treure a concurs novament les obres a preus d’ara i no del 2006”. José Antonio Pilar

UPLF demana a Colomé que Garcia passi al grup no adscrit Les Franqueses · El president d’Unió de Pobles de les Franqueses (UPLF), Manuel Martínez Ballesteros, va aprofitar el torn de precs i preguntes del ple de dijous passat per demanar directa i públicament a l’alcalde que passi la regidora Vanesa García al grup de no adscrits, en compliment de la resolució de l’assemblea general de la formació que l’11 de maig passat va decidir expulsar-la i la Llei de Bases de Règim Local. “Som conscients de l’interés que vostè i el seu partit tenen en aquest conflicte. Vostè és el primer interessat en que aquest procés es dilati en el temps. No vulgui tenir d’aquesta manera el

cinquè regidor que no va obtenir a les urnes”. li va dir Martínez a Colomé, a qui va recordar davant del públic que havia reconegut a membres d’UPLF haver recomanat a Vanesa García un advocat militant de CDC. Tanmateix, Martínez va instar al secretari municipal a que “doni compliment del principi de legalitat i passi a Vanesa García al grup no adscrit, conforme al que estableix la llei”. El president d’UPLF també va anunciar que el dia anterior, dimecres, un advocat va enviar un burofax a l’Ajuntament demanant el mateix. “Aquesta senyora està expulsada i no ens representa”, va dir. José Antonio Pilar


divendres, 8 de juny de 2012

10

19El Pla d’Ajust és la prioritat del nou govern Dissabte es va produir el relleu a l’alcaldia sota l’atenta mirada d’uns 80 veïns C. Gómez Castellterçol En una sala de plens plena de veïns fins a la bandera, el passat dissabte es va escenificar el relleu a l’alcaldia de Castellterçol; la moció de censura al fins ara batlle de la vila, Vicenç Sànchez, va prosperar amb els vots dels tres regidors de Progressistes Independents de Castellterçol (PiC) i els quatre de CiU (als convergents els hi falta una regidora que va dimitir i encara no té un substitut definit). Vicenç Sàn-

L’edil Marisol Rodríguez ja té un substitut Bigues i Riells · La fins fa poques setmanes regidora del PSC a Bigues i Riells, Marisol Rodríguez, ja té substitut. Es tracta d’Eusebio Casado, de 56 anys, pare de dos fills i que ja fou regidor en la passada legislatura, que va prendre possessió del càrrec dijous passat. Eusebio Casado pren el relleu de Marisol Rodríguez, qui va renunciar al càrrec pocs dies després de la frustrada moció de censura contra el batlle de Bigues, Joan Vila (CiU).

Sant Pere salda deutes sense el Pla d’Ajust Sant Pere de Vilamajor · L’Ajuntament de Sant Pere està eixugant els seus deutes amb proveïdors sense haver de recórrer al Pla d’Ajust. Aquest escenari és possible gràcies a una “reorientació més realista” de la política econòmica del municipi, segons explica el batlle Martí Artalejo (CiU). Una de les principals mesures preses és la d’aturar les obres de la Sala Polivalent i destinar el pressupost a saldar factures pendents que en alguns casos tenien més d’un any d’antiguitat. Segons Artalejo, en els darrers mesos el consistori ha pagat factures per valor d’un milió d’euros “sense necessitat d'haver-nos hagut d'acollir al Pla Rajoy”. El 10

chez i els seus dos companys d’Alternativa Independentista (AI) van ser els únics que van votar en contra de la moció. A partir d’ara, doncs, Carme Tantiñà (PiC) assumirà l’alcaldia fins al 31 d’agost de 2013, moment en el qual la substituirà el convergent i alcalde de Catellterçol entre 1991 i 2011, Manel Vila. ‘MESURES DURES’ El primer tema que haurà de tractar l’equip de govern de la nova alcaldessa serà l’elaboració del Pla d’Ajust per poder fer front al pagament de les factures pendents amb proveïdors.

Foto: Ajuntament

La nova alcaldessa Carme Tantiñà

Aquest pla, que ja s’ha concedit a la majoria de municipis, s’ha de presentar abans que expiri el termini marcat per Hisenda, el 15 de juny. En aquest sentit, el regidor de PiC, Josep Maria Àlvarez, va advertir que “hi haurà mesures dures i no agradaran a tothom”. REPARTINT CULPES Precisament va ser l’aprovació d’aquest Pla d’Ajust el que va provocar el trencament de l’anterior govern a dues bandes que formaven PiC i AI, quan els primers van acusar els segons de no tenir en compte les seves pro-

postes a l’hora d’elaborar el pla i tractar-los com a mers “comparses”. En aquest sentit, el batlle sortint, Vicenç Sànchez, va assegurar que quan va arribar a l’alcaldia va trobar un forat econòmic pròxim als tres milions d’euros i factures pendents de pagar per un valor superior al milió. Tot i així, Sànchez va explicar que no estava disposat a acceptar l’acomiadament de treballadors municipals i la supressió de serveis que reclamava el PiC. Per últim, Sànchez va acusar el seu antic soci de govern de no acompanyar les seves queixes amb cap proposta concreta.


20divendres, 8 de juny de 2012

10

Carme Chacón reapareix a Canovelles

Llagosta La Roca presentarà un pla La nega un deute per estalviar 300.000 euros amb Geafe SL

Canovelles · Una de les primeres espases dels socialistes catalans, Carme Chacón, va escollir la Festa de la Rosa de Canovelles per fer la seva reaparició pública després que fa uns mesos s’apartés de la lluita per liderar el PSOE i deixés via lliure a Alfredo Pérez Rubalcaba. Tot i aquest pas enrere, la voluntat de la diputada al Congrés i exministre de Defensa del Govern Zapatero, és tornar a la cursa per dirigir el PSOE i ser la candidata socialista per a les properes eleccions. Assumint aquest rol, Chacón va criticar durament les polítiques del president Rajoy, de qui va assegurar que l’únic que ha fet és “empitjorar allò que anava bé, allò pel qual érem referents a tot Europa: el nostre sistema sanitari i educatiu universal i de qualitat". A més, Chacón també va criticar les promeses electorals de què es va servir el PP per accedir al Govern tot afirmant que "el senyor Rajoy no tenia cap pla contra la crisi, ni contra l'atur; de fet l'atur ha augmentat i la reforma laboral no crea llocs de treball". La Festa va comptar amb la presència de diversos militants del PSC com el batlle de la vila, José Orive, o el primer secretari dels socialistes al Vallès, Román Ruiz.

El 2 de juliol se sabrà si Hisenda li dóna el vistiplau Foto: Arxiu

Cristian Gómez La Roca del Vallès La trentena llarga de municipis catalans que van veure rebutjat el seu Pla d’Ajust per part del Ministeri d’Hisenda tenen de termini fins al dia 15 de juny a les vuit del vespre, per presentar una alternativa que els permeti accedir a les ajudes que ofereix el Govern Rajoy per tal d’eixugar els deutes contrets amb proveïdors. Entre aquesta llista de municipis n’hi ha dos de vallesans, la Roca i el Figaró; en el cas de la Roca, la regidoria de Serveis Econòmics treballa a contrarrellotge per tal de modificar el primer pla presentat fa prop d’un mes. Aleshores, Hisenda el va rebutjar ja que hi havia tres aspectes amb els que no estava d’acord; en primer lloc, per considerar que els ingressos ordinaris del municipi són insuficients per fer front als pagaments. A més, Hisenda creu que els ingressos reflexats al pla no eren realistes i no detallaven amb exactitud l’estat econòmic del consistori, i per últim, indicaven

Imatge d’arxiu de la Roca

que l’Ajuntament finança una part massa important de serveis no obligatoris com l’Escola de Música. Per revertir la situació i obtenir el vistiplau de Madrid, el regidor de Serveis Econòmics, Manuel Álvarez, assegura que ja s’han dut a terme les modificacions proposades per Hisenda. En aquest sentit, Álvarez afirma que s’han ajustat els ingressos a l’evolució d’anys anteriors. Segons el regidors, aquesta mesura “condicionarà molt els pressupostos i s’hauran de reduir partides”. Amb tot plegat l’Ajun tament pretén estalviar 300.000

euros abans que finalitzi l’any. Pel que fa a la prestació de serveis no obligatoris, Álvarez reconeix que una part dels diners que finança el consistori “s’hauran de traslladar” als usuaris mitjançant un lleuger augment de les quotes. Per tot plegat el regidor espera que no hi hagi cap problema per aprovar el pla ja que opina que “hem fet tot el que havíem de fer”. El següent pas és debatre el pla en un ple municipal extraordinari que se celebrarà aquesta setmana vinent. Ja només quedarà esperar fins a la resposta d’Hisenda el proper 2 de juliol.

La Llagosta · El passat ple de la vila, celebrat dijous passat, va exhibir una vegada més les postures irreconciliables entre els membres de l’actual equip de govern, encapçalat per Alberto López (ICV-EUiA), i l’anterior batlle Antonio Rísquez (PSC). Durant la sessió plenària, es van desestimar uns acords, signats per l’anterior equip de govern, segons els quals el consistori deuria 18.300 euros a l’empresa Geafe, SL, que gestiona el Complex Esportiu Municipal El Turó, al interpretar a favor de l’empresa algunes clàusules de la concessió. Es dóna la circumstància que els documents van ser signats el 25 de maig del 2011, tot just tres dies després de les eleccions municipals, en les quals Rísquez va ser desbancat. Així doncs, va firmar aquests acords quan era alcalde en funcions. L’alcalde Alberto López va qualificar aquests documents de “clarament perjudicials per al municipi” i va afirmar que s’està intentant arribar a un acord amb Geafe. Per la seva banda, Rísquez va assegurar que les consultes realitzades a la Diputació i al Ministeri d’Economia recomenaven aquesta compensació a la concessionària. J. S.


10

divendres, 8 de juny de 2012

21
22divendres, 8 de juny de 2012

10

Economia

El Govern obre la subhasta d’ATLL amb 400 milions En el seu pla de privatitzar diferents empreses públiques, la Generalitat ha tret a concurs el servei d’explotació de la xarxa regional d’abastament de Barcelona i rodalies, que gestiona Aigües Ter Llobregat (ATLL). El Govern espera treure uns 400 milions amb aquesta operació.

Foto: Ajuntament

Esteve ja és la primera farmacèutica catalana El grup no ha reduït la seva plantilla l’any passa Foto: Arxiu

Jordi Sugrañes Martorelles El Grup Esteve s’ha convertit en la major farmacèutica catalana, superant en un 6% el nombre de vendes del seu principal competidor, Almirall. Durant l’any 2011, la firma Esteve, que compta amb uns laboratoris al polígon industrial Roca de Martorelles, ha aconseguit unes xifres de vendes dels seus medicaments de 814 milions d’euros, el que suposa una disminució del 3,8% vers l’any anterior. Malgrat aquest descens, ha superat al grup farmacèutic Almirall, que ha vist com les seves vendes queien fins als 768 milions. Aquestes xifres tenen més mèrit, si cal, tenint en compte que Esteve compta amb una plantilla de 2.870 empleats, només quatre menys que fa un any. Després de la restructuració que va dur a

L’any passat els carrers de Montmeló es van omplir amb motiu de la Fira

Els botiguers de Montmeló prenen el carrer aquest dissabte

La farmacèutica Esteve ha assolit 814 milions en vendes de medicaments

terme al 2010, amb l’acomiadament de 135 treballadors, la farmacèutica ha fet una aposta pel manteniment dels seus llocs de treball, sense reduir costos i augmentant la seva producció. Les raons que expliquen les bones xifres d’Esteve poden ser

Relats obre la segona planta internacional en tres mesos Caldes de Montbui · L’empresa especialitzada en cablejat per a vehicles, Relats, acaba de posar en marxa una nova planta a Mèxic, que, juntament amb la que va inaugurar el president Artur Mas el passat mes de març a Tànger (Marroc), consoliden l’expansió internacional d’a questa empresa familiar fundada a Caldes de Montbui l’any 1957. De fet, aquesta nova planta mexicana, situada a la ciutat de

Silao, a l’estat de Guanajuato, ja estava mig operativa. L’empresa va comprar fa uns anys un terreny de 18.000 m2 i l’any passat va construir-hi una nau on ja hi treballen unes 40 persones. La inversió aproximada d’aquest nou centre ha estat d’uns 4 milions d’euros. En aquestes instal·lacions s’hi fabricarà tres tipus de productes: fundes de protecció mecànica per al cablejat elèctric de motors,

dues. Per una banda, el grup ha millorat la seva facturació a l’estranger. Per altra banda, els laboratoris Esteve operen en el mercat dels genèrics amb la marca Pensa Pharma, mentre que Almirall descarta obrir-se a aquest sector, almenys de moment.

protectors de tubs sonororeductors i teixits de fibra de vidre per evitar curtcircuits en cas d’accident. DESLOCALITZACIONS L’obertura de centres a Marroc i Mèxic per part de Relats no és casual; les principals empreses automobilístiques que deslocalitzen la seva producció d’Europa i els Estats Units estan construint plantes en aquests dos països, i per exemple, l’emplaçament mexicà triat per Relats és una zona on ja s’hi han instal·lat Toyota, Suzuki o Volkswagen.

Montmeló · Durant tot aquest dissabte, 9 de juny, els botiguers i les entitats de la vila sortiran al carrer per mostrar els seus productes. Però també per gaudir, juntament amb els veïns, de les activitats que es duran a terme amb motiu de la 7a Fira del Comerç, Artesania i Entitats de Montmeló. Una cercavila a les 10 del matí donarà el tret de sortida de la cita, que està organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants i l’Ajuntament. Les parades esta-

ran situades a l’avinguda Pompeu Fabra, a la plaça de la Vila i a la plaça Gran. Durant tot el dia es duran a terme activitats, com una Festa de l’Aigua (12.30 h), un dinar popular (14 h) o diferents tallers (a partir de les 17 h). A més, durant tota la jornada els menuts podran gaudir d’uns inflables. Una exhibició de dansa (19 i 20 h) donarà pas a una botifarrada a la plaça Gran (21 hores) que posarà el punt i final a un dia de festa i comerç al carrer. J. S.

Els empleats d’Hydro Building avantposen el diàleg a la vaga Parets · Els empleats de la firma Hydro Building Systems, especialitzada en la fusteria d’alumini, ha desconvocat la vaga indefinida que tenien previst iniciar aquest dilluns. En assemblea, han decidit tornar a seure’s des d’aquesta setmana amb la direcció de l’empresa i trobar una solució a l’expedient de regulació que ha presentat la fàbrica, i que afectaria a la meitat de la plantilla. Fins a 40 dels seus 83 tre-

balladors podrien perdre el seu lloc de treball. El comitè d’empresa ha apostat per trobar una resolució dialogada, i tractar de reduir el nombre d’empleats afectats i, de retruc, aconseguir unes millors indemnitzacions per als acomiadats. Malgrat aquest intent de diàleg, els representants dels treballadors ja han advertit que tornaran a convocar la vaga si no s’arriba a cap acord. El 10


divendres, 8 de juny de 2012

10

Tímida pujada de l’atur Ja hi ha 36.972 desocupats al Vallès Oriental José Antonio Pilar Vallès Oriental Maig és tradicionalment un mes bo per a l’ocupació. Però aquest any s’ha convertit en una excepció. La esperada reducció del nombre d’aturats ha esdevingut un lleuger increment: ja són 36.972 els vallesans que no tenen feina i que estan inscrits a les oficines del SOC de la comarca. Aquesta xifra representa 127 desocupats més (0,34%) que a l’abril, i una pujada interanual de gairebé el 8% (2.727 persones més). Fent una comparativa amb les dades registrades pel que fa al mateix període de 2011, maig va tancar amb 216 aturats menys respecte el mes anterior. La desocupació es va reduir a Catalunya el mes de maig en 4.789 persones, situant en 630.932 el nombre total d’aturats registrats a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 0.75% en relació al mes anterior, però un increment interanual gairebé del 6%, amb 35.590 persones sense feina més respecte el mes de maig de l’any anterior. Pel que fa a la comarca, Mollet (que ja supera els 6.000 aturats) i Sant Celoni, han estat els municipis que han registrat les majors pujades, amb 100 i 57 persones més, respectivament. Les poblacions que han registrat les baixades més significatives són Canovelles i les Franqueses, amb 52 i 30 desocupats menys. La UGT considera que les dades continuen reflectint que la reforma laboral aplicada pel Govern espanyol “no està donant els seus resultats, sinó tot el contrari”. “Les polítiques impulsades fins ara basades en l’austeritat, les retallades socials i dels serveis públics fonamentals no estan reactivant la nostra economia, ni generant confiança, ni creant ocupació de qualitat”, afirmen des del sindicat. El 10

23Pimec proposa Caldes i Sant fortes multes Feliu aposten per morositat per la formació Vallès Oriental · La morositat s’ha convertit en el botxí de botigues i autònoms, que s’han vist obligats a tancar per culpa dels deutes. L’associació de Petites i Mitjanes Empreses de la comarca (Pimec Vallès Oiental) ha proposat, a través del seu president, Vicenç Paituví, la imposició de fortes sancions econòmiques per als morosos. Pimec reclama sancions d’entre 6.000 a 900.000 euros i el tancament temporal de fins a 2 anys per al reincident.

Caldes/Sant Feliu · Els ajuntaments de Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines han estrenat aquesta setmana el setè curs de formació ocupacional per a persones en situació d’atur que organitzen de forma conjunta. D’aquesta manera, els dos consistoris reiteren la seva aposta per la formació com a eina per aconseguir la reinserció laboral dels aturats de tots dos pobles. En aquesta ocasió, el curs és de Comptabilitat bàsica. El 10

El 3r EcoGra El comerç de compleix les Cardedeu surt expectatives a les places Granollers · La 3a edició de l’EcoGra, la fira dedicada als productes ecològics, les teràpies naturals i la sostenibilitat, ha complert les expectatives. L’Associació Granollers Comerç de Dalt ha pogut comprovar la satisfacció dels expositors per haver-ne participat després de reunir-se amb ells. La presidenta de l’entitat, Rosa Llobet, en destaca l’interés de la majoria per tornar l’any vinent. “Veuen que a darrera hi ha un projecte”, ha declarat. El 10

Cardedeu · Aquest dissabte, 9 de juny, des de les 10 del matí fins a la mitjanit, els comerciants de la vila sortiran al carrer per celebrar la tercera edició de la jornada Botigues a la Plaça, una mostra del comerç local. Les parades, una cinquantena en total, estaran ubicades a les places de l’Església, Anselm Clavé, i al carrer Doctor Klein. A més de la mostra d’establiments, la cita comptarà amb altres activitats, com una gimcana i tallers. El 10

Deu dones d’un curs troben feina

Acord entre Granollers i Gran Centre

Mollet · La meitat de les dones que han participat en el curs de cambrera de pisos, emmarcat en el programa de Formació i Inserció Laboral (FIL), ja han trobat feina, quan encara no s’ha acabat el curs. Del total de 20 noies que es van inscriure, deu ja tenen un lloc de treball. Les altres deu persones encara estan en les pràctiques del curs, que duraran dues setmanes més. Més de la meitat de les dones contractades superen els 40 anys. El 10

Granollers · L’Ajuntament i l’Associació de Comerciants Gran Centre han signat un conveni de col·laboració, pel qual el consistori es compromet a facilitar l’ús dels equipaments públics per a actes de l’entitat, donar-los suport amb les gestions amb d’altres administracions i impulsar el comerç local. Per la seva banda, l’entitat es compromet a treballar en la dinamització comercial i de promoció de la ciutat. El 10


24divendres, 8 de juny de 2012

10

Cultura Jordi Sugrañes No et giris L’estratègia de l’estruç La Pimec del Vallès Oriental ha denunciat que unes 160.000 pimes i autònoms de tot Espanya han hagut de tancar la porta del seu negoci per culpa de l’acumulació de factures impagades. Aquesta és una dada que, realment, fa esgarrifar. Hi ha d’altres xifres que no es diuen tan alt, però que són encara més preocupants. Un membre de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca em va posar els pèls de punta al dir-me que les sol·licituds per l’ajuda del Pirmi tarden en tramitar-se uns quants mesos. ¿Quina perspectiva poden tenir aquelles famílies sense recursos si la seva darrera experança, el Pirmi (la subvenció que s’obté un cop s’ha esgotat l’atur) tarda mesos en atorgar-se? Amb quins diners compraran el menjar dels seus fills? Aquesta dada no consta en cap enquesta. Potser perquè admetre que milers (potser milions) d’espanyols es troben a un pas de l’abisme podria provocar una revolta social. Però cal recordar que, malgrat que l’estruç amagui el cap a sota terra, el lleó continua dret a davant seu.

Sergi López aplega 200 espectadors a la Llagosta Fins a 200 persones van aplegar-se diumenge al Centre Cultural de la Llagosta per gaudir de l’obra 30/40 Livingstone, de Sergi López i Jorge Picó, dins de la Setmana del Teatre. La Setmana acaba diumenge (19 h) amb una mostra dels grups teatrals del municipi.

Fins a 20 grups hi posaran la música Obrint Pas i Kop, al 8è Musik N Viu Foto: Ajuntament

Moment de la presentació del 8è Musik N Viu

Jordi Sugrañes

Granollers Durant dos caps de setmana, els dies 29 i 30 de juny, i els 6 i 7 de juliol, tindrà lloc al Parc Firal de Granollers la vuitena edició del festival Musik N Viu, organitzat per diverses entitats juvenils de la vila i promogut per l’equipament juvenil GRA. Enguany, la cita comptarà amb les actuacions de fins a 20 conjunts musicals i dj’s. Entre els noms del cartell hi

destaquen per la seva trajectòria els valencians Obrint Pas, que actuaran el dia 30 de juny, i els Kop, que tocaran el 6 de juliol. En el cas d’Obrint Pas, arriben amb un nou disc a sota el braç, Coratge, enregistrat l’any passat. El cartell es completa amb altres noms, igual de suggerents, com Showarma i els Faläfels, Dennis Alcaponne o el dj Abel Almena. Els concerts començaran cada nit a les 22 hores i l’entrada al recinte és gratuïta. Per a més informació, cal adreçar-se al web www.musiknviu.cat.

Sant Fost acull diumenge la seva primera Fira Popular Sant Fost · Aquest diumenge, 10 de juny, els veïns de la vila podran gaudir de la seva primera Fira Popular, un acte festiu i lúdic que aplegarà fins a una seixantena de parades que mostraran tot tipus de productes artesanals i de proximitat. La Fira Popular es durà a terme al carrer Santa Rosa i obrirà el teló a les 10 del matí. Fins a les 21 hores, els assistents podran passejar i adquirir els productes que els vingui de grat. Com passa en altres ocasions, aquesta fira de productes anirà acompanyada d’altres activitats lúdiques, pensades per als més menuts de la casa. Així doncs, la Fira inclourà la realització de diversos

tallers, com ara de dibuix, maquillatge o l’anomenat Plantem una flor. La Fira Popular serà inaugurada per l’alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles, Montserrat Santmartí. Una de les peculiaritats d’aquesta fira és que, malgrat que l’Ajuntament hi col·labora, la seva organització va a càrrec de l’empresa Fem Fira, una recent firma especialitzada en la gestió de celebracions de tot tipus, des de festes escolars o esdeveniments privats i familiars fins a grans fires temàtiques o populars. La intenció de les seves promotores, Neus Solà i Mª Lluïsa Gómez, és que la fira tingui continuïtat. El 10

Montmelo Two Days ven més de 5.000 entrades anticipades Montmeló · Falten poques hores per a que aterri a Montmeló la millor música electrònica. Es tracta del festival Montmelo Two Days, un certamen que aplegarà aquest cap de setmana una vintena de conjunts i dj’s capdavanters de l’escena espanyola. Els concerts tindran lloc aquesta nit de divendres i demà dissabte al recinte situat a tocar del Circuit de Catalunya. La cita es convertirà en tota una festa, ja que el festival ha habilitat una zona d’acampada.

Els assistents podran gaudir de la música de las Nancys Rubias, Triumph, Rebeka Brown, Cristian Varela i Fonsi Nieto, entre molts d’altres. Un cartell d’artistes en el qual hi destaca el concert d’Alaska y Nacho Canut, grup de referència de la música electrònica a Espanya. La primera edició del Montmelo Two Days es prepara per ser tot un èxit, ja que a l’hora del tancament d’aquesta edició de El 10 ja se superaven les 5.000 entrades anticipades venudes. El 10


divendres, 8 de juny de 2012

10

Arriba ‘Desapareguts, el musical’ El Teatre de Ponent acull l’estrena amb les localitats exhaurides Foto: Desapareguts

El director, Aitor Galisteo, amb els cinc actors de l’espectacle

José Antonio Pilar Granollers Faci un exercici d’imaginació i viatgi mentalment fins a una data concreta: el 30 d’abril de 1929. Ja? Molt bé. Aquell dia va ser dimarts i, segons el diari de l’Edward, el seu pare va marxar a descobrir alguna tribu perduda; o això és el que va dir. Ara pensi en un lloc específic. Ja? Si vostè és un dels afortunats que té una entrada per veure Desapareguts, el musical, l’espectacle que des de ahir dijous i durant tot el cap de setmana es representa al Teatre de Po-

nent, segur que la imatge que li ha vingut al cap és la de l’Amazònia. El pare de l’Edward va marxar deixant tota la família a Londres. O això és el que ell creu, perque la seva dona ha decidit anar cap allà a buscar-lo i està decidida a trobar-lo, costi el que costi. “La mare és així. La mare ens vol arrossegar a tots tres amb ella”, escriu el noi en el diari. Les aventures de la família a l’Amazònia s’han convertit, gràcies a la màgia escènica de cinc actors i 12 ballarins i ballarines, en una proposta espectacular que s’estrena amb les localitats exhaurides.

Foto: Desapareguts

El cos de ball del musical està format per 12 ballarins i ballarines

UN GRAN PROJECTE Original d’Aitor Galisteo Rocher i David Martín, que també són els responsables de la direcció, la direcció musical i la dramatúrgia, està interpretada per Agnès Casals, David Díaz, Júlia Barbany, David Martín i Sara García. El cos de ball el formen Ricardo Castro, Núria Moro, David Burgués, Lorena Moreno, Adrià Baulenas, Patricia Rodríguez, Marc Vizuete, Marta Pilar Rodríguez, Coral Jiménez, Belen Sellarés, Sílvia Illa i Julia Tuxans. Completen els crèdits Marc Vizuete (Coreografia i escenografia), Mònica Galimany (Dis-

seny de vestuari i confecció), Roger Arjona i Marc Vizuete (al Disseny d’il·luminació), Noel Jiménez i Marc Vizuete (Disseny d’il·luminació caps mòbils), Teresa Guixé (Directora de càsting), Nuria Zapatero (Disseny gràfic), Nora Baylach, Roc Pont i Ivan Muñoz (Fotografia), Alba Novell (Tècnica de so), Mathiu Pizarro (Canoner), Anna Llombart i Alba Mesa (Personal de sala "Staff") i Produccions en Escena (Efectes especials). Unes 150 persones ja van omplir l’aforament del teatre ahir dijous en el primer dia de representacions... i ja saben què és endinsar-se en la selva musical.

25Festival de fi de curs de vuit escoles Granollers · Vuit escoles de dansa i ballet presentaran, per tercer any consecutiu, els seus festivals de final de curs en el Teatre Auditori i el Centre Cultural. Més de 1.000 alumnes de totes les edats trepitjaran els escenaris per mostrar els balls i les coreografies preparades al llarg de tot l'any. La primera serà l'Estudi de Dansa Klass de Granollers, al Centre Cultural, el 9 i el 10 de juny, a les 18 h i a les 11.30 h. L'Escola de Dansa Judit Font de l'Ametlla actuarà el dia 16 a les 17 h a l’Auditori. El dia 17, a les 17.30 h, l'Estudi de Ballet Sylvia de Granollers ocuparà el Centre Cultural. L'Escola de Dansa Congost de Granollers actuarà el 30, a les 17 h i a les 20 h a l’ Auditori. L'Escola de Dansa Swing de Granollers actuarà al Centre Cultural el 30 de juny i el 7 de juliol, a les 17 h i a les 20 h ambdós dies. L’1 de juliol, a les 18 h, serà el torn de l'Escola de dansa EnDansa de les Franqueses del Vallès, a l’Auditori. L'Escola de Dansa i Percussió Tukupracum de la Garriga ho farà el 8 a les 18 h a l’Auditori. I l'Escola de Dansa Àgueda Murillo de Granollers actuarà el 15 a les 12 h i a les 18 h a l’Auditori. El 10


26divendres, 8 de juny de 2012

10 Foto: J. S.

Els paretans ja poden suggerir sobre la Festa

Nova cita amb el jazz a la Garriga

Dos webs aproven en transparència

Parets · Els veïns de Parets poden tornar a donar la seva opinió sobre com volen que sigui la Festa Major de la vila. Un any més comença aquesta setmana el procés participatiu Festamajor.com, una iniciativa que dóna l’opció a aquells paretans que vulguin a suggerir certs aspectes de les festes. A través de la pàgina web del municipi (www.parets.cat), es pot aconseguir la butlleta per participar-hi. Els veïns podran valorar la programació de Cinema a la fresca, el color de la samarreta que identifica la Festa, o l’horari del programa de la Nit del Teatre al Carrer, entre d’altres. Hi ha temps fins al proper 15 de juny per dipositar les butlletes amb les suggerències a qualsevol dels equipaments municipals. En les anteriors edicions del procès participatiu, s’han recollit valoracions molt útils de cara a la Festa Major. Així doncs, ha estat gràcies a aquest procediment que s’han mantingut les activitats de la festa a la plaça enlloc de buscar-ne una nova ubicació, o es va decidir acabar cada dia amb música a càrrec d’un dj. La Festa Major es durà a terme del 27 al 30 de juliol. J. S.

La Garriga · Aquest dissabte, 9 de juny, torna el Festival de Jazz de la Garriga amb el concert que oferirà My friend Marcko als jardins del Termes, a partir de les 19.30 hores. El pianista menorquí Marco Mezquida, punta de llança dels joves talents jazzístics catalans, s’ha acompanyat de l’escandinau Marko Lohikari (al contrabaix) i el sud-americà Carlos Falanga (a la bateria). L’entrada al concert val 6 euros. El 10

Vallès · Un estudi realitzat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma dóna un aprovat a les pàgines web municipals de Granollers i Mollet, ja que permeten conèixer amb transparència els respectius plans de govern. El Laboratori adverteix, però, que només el 38% dels webs municipals analitzats ofereixen eines de participació als seus veïns. El 10

El concert va omplir de gom a gom el petit teatret Marduix

Uns del Grup de Folk presenten 200 grafiters el seu nou disc a Sant Esteve St. Esteve de Palautordera · Hi disc, com és habitual també en es donen cita ha grans concerts que no neces- el Grup de Folk, combinava cansiten d’un gran nombre de públic. çons tradicionals amb composi- a Parets Aquest és el cas de l’actuació que Uns del Grup de Folk van oferir aquest passat diumenge al taller-teatre Marduix de Sant Esteve. El petit teatret Marduix, seu de la companyia titellaire del mateix nom, es va omplir de gom a gom amb una trentena de persones. A dalt de l’escenari s’hi trobaven Eduard Estivill, Montse Domenech, Jordi Pujol i Joana Clusellas, quatre dels membres del Grup de Folk, que han triat l’aventura de treure un nou disc en solitari, No és molt tard. El

cions noves. Entre el públic s’hi podia distingir tres generacions: Aquells més grans, que han viscut el mateix que els membres d’Uns del Grup de Folk; aquells que han crescut amb les seves cançons, i un bon nombre d’infants que tot just ara comencen a conèixer les seves cançons. El grup ha iniciat amb aquest concert la presentació del nou disc que, aquesta nit, donarà a conèixer en el festival CAT Tradicionàrius. J. S.

Parets · Aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, uns 200 grafiters es donaran cita a Parets per mostrar el seu art urbà, un art rebel i reivindicatiu que s’utilitzarà de manera cívica i respectuosa. És el cinquè any consecutiu que es duu a terme aquesta trobada, que serveix per pintar murs antiestètics de la vila. Es aquesta ocasió, els grafiters donaran color al mur de la Riera Seca. Es tracta de gairebé un quilòmetre de paret blanca. El 10

Torna el festival Balla Montornès Montornès · Aquest dissabte torna un any més el Festival Folk Balla Montornès. Es tracta de la 19a edició del certamen musical, que comptarà amb les actuacions dels grups Ratafia, que es va crear l’any 2010, i els veterans Radiokuartet. Com cada any, la cita es durà a terme a la plaça Pau Picasso, i començarà al voltant de les 21 hores del vespre. La música tradicional i el ball grupal seran els protagonistes durant tota la nit. El 10


divendres, 8 de juny de 2012

10

Classificats Feina Se precisan bailarinas para discoteca en granollers... temporada de verano. mandar curriculum con fotos a : assucardiscoteca@gmail.com. Necesito un chico con buen fisico, para puesto de mojitos y caipirinhas, edad hasta 35 años, sobretodo buen fisico y buena presencia, enviar curriculum al email golfito20@hotmail. Seleccionamos teleoperadores para venta de productos de telefonía fija. Sus funciones consistirán en la emisión de llamadas para concertar visitas a los Comerciales de la empresa. nuria@trubelconsulting.com

info@el10.cat · Mòb. 640 198 802

Se necesita camarera para Bar Restaurante en Mollet del Vallès. Imprescindible con experiéncia y que viva por la zona. española. Enviar C/V. grupocasago@gmail.com Necesitamos un/a profesor/a de portugués para realizar dos horas de clase por semana en la zona de Mollet del Vallès. Para iniciar este mes. alistair@cambridgeschool.com

Contactes

 Dinar Popular: Aquest diu-

menge, 10 de juny, a les 14 hores, la plaça de l’Església de l’espai rural Gallecs acollirà una arrossada popular organitzada per la colla Morada de Mollet, juntament amb l’AVV de Gallecs.

 Exposició: Fins al proper

19 de juny la biblioteca municipal de Caldes de Montbui acollirà la mostra L’Àfrica t’interessa, un recull de textos, cites, fotografies i dades sorprenents sobre el continent negre.

 Teatre: L’Ateneu de Sant Celoni ha programat per dissabte, a les 22 h, la representació de l’obra Primera plana, de la companyia Rebrot Teatre. Es tracta de l’adaptació del film americà de Jack Lemmon i Walter Matthau.

Granollers 15:50 11:30 11:45 11:30 12:00 11:45

15:55 16:30 16:00 16:10 16:15 16:00

18:25 18:45 18:00 19:00 18:15 18:10 18:20 18:10

11.45

20:30

20:30 20:10 20:30

22:40 22:00 22:20 21:30 22:45 22:15 22:40

20:30

22:30

20:30 20:20

22:45 22:30

00:30 01:00 00:40

20:10

22:20

00:30

20:10

16:00 12:00 11:30 11:45

16:10 16:10

18:20 18:15 18:10

00:50 00:45 00:30 00:00 01:00 00:15 00:50

 Esport: Aquest diumenge,

durant tota la jornada, Sant Feliu de Codines celebrarà la Festa de l’Esport. Es tracta d’una iniciativa que ha preparat activitats d’esports com futbol, tennis taula, billar, golf, etc. per a tota la família.

 Música: Aquest vespre, a les 21 hores, la plaça Vella de l’Ametlla acull el concert de La Máquina del Swing, emmarcat dins del primer Cicle de Jazz de l’Ametlla. Es tracta del segon concert del cicle, que acaba la setmana vinent.

Sant Celoni MEN IN BLACK 3 / 3D AMERICAN PIE EN FUERA DE JUEGO MEN IN BLACK 3 /2D BLANCANIEVES Y LA LEYEN... LOS CACHORROS INTOCABLE SOMBRAS TENEBROSAS

16:10

18:20

16:20 16:00 15:50 16:00

18:20 18:10 18:15

Programes destacats

Divendres 8 de juny A les 15.00 h Parlem-ne social amb Esplai Panda de Montornès A les 21.00 h La Prèvia Dissabte 9 de juny A les 13 i 20 .30 h Notícies 7 Diumenge 10 de juny A les 21 h Resum Esportiu i Què dius? (espai d’opinió lliure)Agenda

MOLLET DEL VALLES, ALBA, 27 AÑOS, MORENAZA Y CARIÑOSA. DESDE 20€, DE LUNES A VIERNES, DE 10 A 19H. 672561212.

MasterCold, empresa de servicios de Mollet del Vallés, precisa ingeniero informático para el desarrollo de páginas web y programación en la compañía, así; como la creación y gestión de bases de datos y el mantenimiento de las mismas. mastercold@mastercold.com

LOS JUEGOS DEL HAMBRE AMERICAN PIE LOS VENGADORES DIG MEN IN BLACK 3D MEN IN BLACK DIG SOMBRAS TENEBROSAS dig ELS NENS SALVATGES DIG LA SOMBRA DE LA TRICION INFILTRADOS EN CLASE dig PROFESOR LAZHAR DIG SAFE dig MEN IN BLACK DIG CUANDO TE ENCUENTRE DIG LOS CACHORROS DIG INTOCABLE DIG

27

20:30 20:20 20:15 20:30

22:40 22:30 22:20 22:45

20:10

22:30

18:00

 Teatre: Dissabte, el restau-

rant Castanyers de Sant Fost presenta un sopar amb espectacle, amb la companyia Clownx Teatre. Amb el títol de “Humor i gastronomia a la fresca”, el local oferirà aquesta oferta tot el mes de juny.

 Música: Aquest dissabte, a

Dilluns 11 de juny A les 21 h La Jornada

partir de les 23 hores, els conjunts The Cabin i Easy Going presentaran el seu directe a la sala NAUB1 de Granollers. L’entrada per aquest doble concert val 4 €, o 7 € amb el CD de The Cabin.

Dimarts 12 de juny A les 21 h Parlem-ne polític: Lurdes Prims, alcaldessa de Vallromanes Dimecres 13 de juny A les 20 h Xerrameques (infantil) A les 21 h 8Visió (Reportatges d’actualitat) A les 22.30 h El Calaix (Propostes Culturals) Dijous 14 de juny A les 21 h Parlem-ne social amb Creu Roja A les 22.30 h Visions: debat sobre el bullying o assetjament escolar *I a més VV Notícies cada dia a les 13, 14, 14.45 i 16 (Migdia) i edició vespre a les 20.30, 22, 00, 02, 04, 06, 08 i 10 h

www.vallesvisio.cat

 Concert:

El grup Quart Primera actuarà aquesta nit, a les 23 hores, en el cicle musical Divendres al Jardinet de Mollet. Aquest emergent grup de l’escena barcelonina està fent la gira de presentació del seu segon disc.


28divendres, 8 de juny de 2012

10

Esports

El Vallès es suma a la Festa de l’Esport Molts municipis vallesans van celebrar el passat cap de setmana la festa de l’esport. La cita, emmarcada en la participació popular, va tenir lloc a diferents poblacions de la comarca, entre les que van destacar Granollers, Mollet o Sant Celoni.

L’Esport Club culmina una temporada de somni Els camps vallesans viuen una jornada d’emoció Foto: Arxiu

Ramon Vila Vallès Oriental L’Esport Club no va fallar hi va aconseguir la victòria i els tres punts necessaris per aconseguir el preuat ascens a Primera Catalana. Els granollerins es van imposar per 2 a 1 al Vilanova, qui amb la derrota queda condemnat al descens de categoria i escenifica l’altra cara de la moneda que té l’esport, la desolació. I sobretot desprús d’una última ratxa positiva que acostava als de Vilanova a una salvació que va estar a tocar. EL PAS CAP A SEGONA Pel que fa a Tercera, les alegries es van repetir a diferents municipis de la comarca. L’Olímpic de la Garriga aconseguia l’ascens a Segona en imposar-se per un clar dos a cinc al Rodenc. Unes 300 persones van acompanyar

La festa va ser present a molts camps vallesans

l’equip en el seu desplaçament. Al finalitzar l’enfrontament la festa es va traslladar als carrers de la Garriga, i la celebració va finalitzar amb un sopar de germanor al camp municipal. D’altra banda, el Lliçà d’Amunt també va obtenir l’ascens davant del Santa Eulàlia, al qual va vèncer per tres a un. Amb la victòria, els

de lliçanencs ja són equip de Segona. A Quarta Catalana , tot i que la lliga ja havia finalitzat, el Santa Maria de Palautordera va guanyar la seva promoció d’ascens davant del Sant Just gràcies a l’empat aconseguit a l’últim partit, i s’assegura acompanyar al Llerona, l’any vinent, a Tercera Catalana.

La junta del CE Mollet s’autoavalua Mollet · La junta del CE Mollet es va reunir el cap de setmana per fer balanç del primer equip durant aquest curs. Tot i reconèixer que la salvació, principal objectiu, s’havia aconseguit, la junta va mostrar el seu malestar per les friccions despertades durant l’any amb alguns jugadors i sobretot amb el cos tècnic, tot i que ja pensa en passar pàgina i treballar per l’any vinent. El 10

El Granollers s’acomiada de Cadenas Granollers · El Fraikin BM Granollers va acomiadar la temporada amb un empat a 25 davant el Naturhouse de la Rioja, que li atorgava el vuitè lloc a la classificació. El partit va servir de comiat dels jugadors davant l’afició, i sobretot per retre un emotiu homenatge a Manolo Cadenas, que abandona la disciplina granollerina. El 10

Foto: Fergo

El Fergo Aisa acaba segon el seu camí cap a l’OK Lliga Sant Feliu de Codines · El Fergo Aisa ha finalitzat la temporada del màgic ascens a la màxima competició de l’hoquei estatal: l’OK Lliga. I ho va fer amb una derrota sense cap transcendència davant l’AC Ordenes gallec per un contundent 6 a 2, en un partit on els gallecs necessitaven la victòria per assegurar-se la permanència matemàtica, mentre que el s de Sant Feliu ja havien aconseguit l’objectiu de l’ascens feia jornades,

i no s’hi jugava res. D’aquesta manera, i un cop finalitzada la competició, l’equip vallesà ha acabat segon classificat amb 61 punts, dos més que el seu màxim perseguidor, el Girona, i només superat pel Lloret. D’aquesta manera, el Fergo ha completat l’històric ascens a la màxima divisió de l’hoquei sobre patins, el primer de la seva història, i que farà que l’any vinent s’costin a Sant feliu els millors equips de la disciplina.

170 ciclistes al primer Open de BTT La Roca · El passat diumenge va tenir lloc a la Roca del Vallès el primer Open Provincial de Barcelona en BTT. La competició, que va transcórrer entre el sector de Can Planes i la Serralada Litoral, va aplegar a 170 ciclistes, xifra que l’organització, la Torreta Bike Club, va considerar tot un èxit al tractar-se de la primera edició de la prova. El 10

Ramon Vila Estiraments Sempre, qui fa la feina... Que el que tenim aquí al costat és un país de pandereta ho sap tothom, però com diu la cançó, no ho diu ningú. Podria començar dient que la noticia em va xocar, que em va semblar apoteòsica, una sorpresa... però no. Ja m’ho esperava, ho sabia, i fins i tot, fent de pitonisso, ho podia aventurar. Sap greu veure com ells mateixos es caven la seva tomba, però encara m’enrabia més veure com a qui no hi ha tingut res a veure el col·loquen al mateix sac que aquets irresponsables. En un país tocat de mort econòmicament, que necessitarà l’esforç i vocació de totes i tots per sortir endavant, que veu com pares i mares surten al carrer en defensa d’allò públic, enfront les retallades i davant el despotisme bancari i financer, en lluita constant, com demostra dia a dia l’Astúries minera. I amb la que esta caient, encara queden comunitats en aquest estrany estat, petits reductes, que semblen que no hagin entès res del que està passant .Un petit poble extremeny sortia aquesta setmana a tots els noticiaris per una estrambòtica votació on feina i toros (les festes populars) es batien en un duel del tot estrany, on els habitants decidien on invertir uns 15.000 euros dels pressupostos municipals. Com no, van guanyar els toros, va perdre la feina, va quedar en ridícul la democràcia i, el que es més important, van començar el camí per perdre el nord: independència ja!


divendres, 8 de juny de 2012

10

29Montmeló vibra amb les motos tot i la pèrdua continuada de públic Vinyales, Iannone i Lorenzo, van aconseguir el triomf davant d’uns 79.300 fidels Foto: Circuit de Montmeló

Ramon Vila Montmeló Més de 79.000 aficionats van omplir les grades del Circuit de Montmeló per veure els seus ídols sobre dues rodes. Tot i que no hi va haver grans sorpreses, a banda del cas Màrquez-Espargaró, els aficionats van poder gaudir d’un cap de setmana ple d’activitats dedicades al món del motor, amb la cursa de diumenge de rerefons. Pel que fa als resultats, Vinyales, Iannone i Lorenzo es van fer amb els primers llocs de cada categoria. A Moto 3, el jove pilot de Roses, sumava a Montmeló la seva segona victòria en el Mundial. A Moto 2, l'italià Andrea Iannone s’imposava al suís Andrea Luthi, que gràcies a la caiguda d’Espargaró en el frec a frec amb Màrquez, que finalitzava tercer, es feia amb el lideratge del mundial. A la categoria reina, Lorenzo va fer bons els pronòstics amb una de les curses més completes que se li recorden, amb Dani Pedrosa segon i Dovicioso, que va deixar a Stoner sense podi, tercer.

El pols de Moto 2, als tribunals

Lorenzo es va tornar a mostra intrectable, aquest cop al circuit vallesà

EL GP ES DESINFLA El GP de motociclisme va patir un lleu retrocés d’espectadors, uns 4.000 respecte al GP de 2011, però uns 60.000 en nomes cinc anys de diferència. Uns 141.451

espectadors van desfilar durant els tres dies de competició pel Circuit de Catalunya, a diferència dels 201.970 espectadors registrats durant el GP del 2007. Són 60.519 espectadors menys. Pel

que fa a la cursa, el GP d’enguany va reunir 79.351 espectadors, quasi 30.000 persones menys en cinc anys, ja que l’any 2007 es van aplegar més de 110.000 fans de les motos.

Espargaró i Màrquez van ser els protagonistes. A tres voltes pel final, una maniobra del de Cervera va provocar la caiguda del pilot granollerí. El gran beneficiat va ser Luthi que es va enfilar fins el primer lloc de la general. L’altre gran beneficiat va ser Màrquez, que tot hi l’incident va poder acabar la cursa en tercera posició, col·locant-se segon a la classificació, amb 86 punts, 15 per sobre d’Espargaró, que queda tercer empatat amb Andrea Iannone. Tot i que en primera instància es va imposar una sanció d’un minut a Màrquez, la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), va rectificar la decisió dels comissaris, i va permetre Màqruez mantenir la posició. L’equip d’Espargaró ha declarat que recorrerà aquesta decisió al tribunal internacional de la FIM.


30divendres, 8 de juny de 2012

Efemérides 2.0

10

Mots encreuats

Quan el futur resulta no ser tan ideal com l’imaginàvem

Solució

Els llibres eren els grans enemics de la societat a ‘Farenheit 451’

A l’igual que un segle abans, a mitjans del segle XX, un espectre recorria Europa, però en aquest cas era l’espectre del totalitarisme. Itàlia es va convertir en el primer banc de proves, però el primer assaig important es va fer a Alemanya, i la consolidació de l’experiment es va estendre fins a l’últim indret de la Unió Soviètica. La capacitat de concentrar poder i aconseguir convertir els ciutadans pràcticament en súbdits de líders com Hitler o Stalin, va seduir centenars d’escriptors que van fer volar la seva imaginació fins a societats d’un futur no gaire llunyà, on un gran ull que tot ho veu, controla tota la teva vida, o civilitzacions on una dosi de droga diària és l’únic camí per aconseguir la felicitat. Un d’aquests escriptors era Ray Bradbury, mort dimecres a Los Àngeles a l’edat de 91 anys. L’atzar ha volgut que morís dos dies abans del 63è aniverversari de la publicació de la novel·la paradigmàtica sobre les contrautopies, 1984, de George Orwell. Probablement l’obra més recordada de Bradbury serà Fa-

renheit 451, una novel·la publicada l’any 1953 que descriu una societat allunyada del que hom pot entendre com ideal. En ellà estan prohibits els llibres i el seu protagonista és una mena de bomber que té per missió cremar totes les obres escrites que trobi. Els caps pensants d’aquesta societat, un cop més disposats a prendre per ells mateixos les decisions de tota una nació, consideren que la lectura és nociva i l’únic que fan els llibres és allunyar els homes de la felicitat. Tot i que il·lustres personatges com Homer Simpson han demostrat que aquesta teoria podria ser certa, i que l’ignorància més absoluta en ocasions sembla un bitllet de primera classe cap a la felicitat, el protagonista descobreix que no és així; canvia de cantó, tot i que en secret, i comença a emmagatzemar llibres clandestins a casa seva, fins que un dia descobreix que ha d’anar a casa seva a provocar un incendi, perquè fins i tot en l’obscuritat més absoluta, el protagonista és capaç de trobar llum a les pàgines dels llibres. Cristian Gómez

HORITZONTALS: 1. Oferta d’habitatges per jugar l’eliminatòria d’ascens. Inicial de franc / 2. Els hostes sovint demanen per ell. De l’ós amb família / 3. Hora de recular corrent. Omplert de fils (i no l’han pas esmentat). Col isolada / 4. Una llàntia a la petaca. Experimentada a buscar guerra / 5. Per ser un gramòfon és guai. Empaita en Tintín quan se’n va a l’oest / 6. Crea escola. Memòria desenvolupada durant els embussos de trànsit / 7. El meu és llegir-me el de Bernat Metge. Sembla una mica de sorra i és tota una roca / 8. És al paper com al quisso el petaner. S’hi pengen fiques i s’hi escapça carn / 9. La carta magna, però col·loquialment, que figuri a l’acta. Valor afegit: força Meri i força marit / 10. Un glúcid a la resclosa. Per ser una moneda antiga té un valor estrany. Marges de benefici / 11. Semblo una mare menorquina, però sóc normal. Camps de batre al riberal / 12. El mig de la meitat. Rajoles quadrades fetes al Caire i encontorns. També crea estranyesa / 13. Es vesteix a mitges en senyal de dol. Entre l’envelat i la discoteca. VERTICALS: 1. Si estiguessin plegats no hi hauria cales ni sorrals. Imitació que amb foto queda millor / 2. Regalimar per dalt i per baix. Es poden veure però tocar no / 3. Original Versió. Es tracta, Carme, d’anar a netejar i pentinar llana. El cul d’en Jaumet / 4. Deu per protegir-nos de l’infern. Enemics de Cada any / 5. Primeres passes de l’oboista. Ep, xavala, escull: si pateixes de l’orella, és la que et toca / 6. Peça heràldica disminuïda a la meitat. El carboni li és una mala companyia / 7. Al mig del mig. Al·lego amistat amb en Marlon. Ningú és més a prop de la mar que ella / 8. Sentir com escapcen el roure. Colló, que és comestible! Dos quarts d’onze / 9. Resideixin allà on es trobin. Llista d’il·lustres / 10. Guardar-se dinerons per no haver de fer mal. Sortida sud de Llavorsí / 11. Fil sense fi. Invectiva contra el dia de la triba, que és una barrina. Per nou li falta un ou / 12. S’escarrassa per pujar com un baró. Pol que es carrega amb antílops i es descarrega amb antòlegs.

Suggerim...

Blancaneus i la llegenda del caçador Nova adaptació del clàssic conte de fades escrit pels germans Grimm, plena d’efectes especials. A 'Blancaneus i la llegenda del caçador', es reformula el paper que té en el conte el personatge del caçador, augmentant la seva importància en la trama. En el conte original, era l'encarregat de portar a la bella, dolça i innocent Blancaneus al bosc, on l’havia de matar a sang freda, però en comptes d'això, enlluernat amb la seva bellesa, la deixa escapar. En aquesta nova versió, el caçador no està interessat en Blancaneus des d'un punt de vista amorós, sinó que la instruirà en la lluita i es convertirà en el seu mentor, ensenyant-li les tècniques per sobreviure. Es convertirà en el seu protector i tots dos lluitaran per derrotar la malvada reina.

Telèfons d’interès EMERGÈNCIES 112 // BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74 // CAP · Granollers Sant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles 93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 59 77. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89 Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 579 54 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93 846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40 Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliça d’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28 La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 // HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061) · Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi (Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00 // MOSSOS D’ESQUADRA · 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00 // GUÀRDIA CIVIL · Mollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53 · POLICIA NACIONAL 091 // TAXI · Granollers 93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet Taxis Vallès 93 593 74 01 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639 664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63 (630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montornès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28


divendres, 8 de juny de 2012

10

31

Mollet del Vallès acull la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2012 quasi un 22%. Respecte l’enllumenat dels semàfors, en aquests moments hi ha unes 1026 lluminàries de semàfors amb Leds. Aques-ta substitució de l’enllumenat dels semàfors per Leds ha suposat un estalvi de 312.281,73 KW (equivalent a una reducció de 127,19 Tn d’emissions de CO2 ). ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS Del 18 al 22 de juny se celebrarà a Mollet la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. Es tracta d’una iniciativa de caràcter europeu i que té com a objectius principals fomentar l’eficiència energètica i les energies renovables així com difondre bones pràctiques referents, principalment, en aquests dos àmbits. Enguany aquesta celebració es troba emmarcada dins l’Any Internacional de l’Energia Sostenible i, concretament, aquest any es vol incidir en l’estalvi elèctric a les llars. L’any 2008 l’Ajuntament de Mollet es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses amb el compromís de reduir en més d’un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el seu territori municipal. Per aquesta raó, a Mollet es proposa un total de 59 accions centrades en l’àmbit de l’eficiència energètica i en el foment de les energies renovables. La despesa anual de l’Ajuntament de Mollet en consum d’electricitat se centra, bàsicament, en les dependències municipals i en l’enllumenat, semàfors i pilones. Per aquest motiu, en els darrers anys s’estan duent a terme un nombre important d’accions centrades en la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies alternatives en els equipaments municipals, la implantació de la tecnologia Led en l’enllumenat públic i els semàfors, així com l’ús de vehicles més eficients, entre d’altres.

- Millora de l’aïllament tèrmic dels tancaments per reduir les pèrdues de calor a l’hivern i evitar l’excés de calor a l’estiu en diversos equipaments escolars com el Princesa Sofia, el Sant Vicenç i el Sant Jordi. - Substitució de la lluminària de diversos equipaments: a l’escola Sant Jordi s’han substituït un total de 211 pantalles i al Salvat Papasseït un total de 226. Això ha suposat un estalvi de fins a un 40% en el consum elèctric.. - Substitució de la caldera de l’edifici principal de l’escola Princesa Sofia per una altra d’alt rendiment. - Ajust de la climatització a la Biblioteca de Can Mulà en horari d’atenció al centre, a la Casa de la Vila, així com aturada de les escales mecàniques de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) a les 15h. ENERGIES RENOVABLES Des del 2004 s’han posat en funcionament un total de 6 instal·lacions fotovoltaiques, el que representa una reducció de 29,31 Tn d’emissions de CO2. Així mateix pel 2012 està previst que entrin en funcionament 2 instal·lacions més, una a Can Magarola i l’altra al Parc de les Pruneres. Pel que fa a l’Energia Solar Tèrmica, actualment hi ha 5 instal·lacions d’aigua calenta sanitària escalfada amb energia solar.

ENLLUMENAT EXTERIOR I SEMÀFORS S’està portant a terme una substitució progressiva de les lluminàries del municipi per lluminàries amb tecnologia Led i per lluminàries convencionals de major rendiment i més eficients energèticament. Si es comparen les xifres del 2005 (abril) amb les del 2011 (febrer) es pot apreciar que tot i que la quantitat de bombetes a augmentat en un 44,74%, el consum unitari per punt de llum s’ha reduït en

+ ESTALVI – CONTAMINACIÓ AMBIENTAL

RENOVACIÓ DE LA FLOTA MUNICIPAL AMB VEHICLES ELÈCTRICS La flota de vehicles municipals compta amb 3 vehicles elèctrics, un a la brigada d’obres i 2 al servei de manteniment de jardineria. D’altra banda, actualment s’està treballant per instal·lar a la ciutat punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Per celebrar la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2012 i aprofitant que el 5 de juny va ser el Dia Mundial del Medi Ambient, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha organitzat diverses activitats:

Enguany, per commemorar el Dia Mundial de Medi Ambient volem centrar l’atenció en l’estalvi i l’eficiència energètica. Crear consciència ambiental en aquests termes és, en el context actual, un exercici de responsabilitat. Aquesta és una prioritat política que es reflecteix en les actuacions vinculades a la reducció de consums en despesa energètica d’enllumenat públic i equipaments en general, i que es visualitza en la recent creació de l’Oficina d’Energia i Sostenibilitat a l’estructura organitzativa de l’Ajuntament.

10 de juny: Taller – Joc “Juguem amb Energia” Lloc: Principi de la Rambla Fiveller Horari: De 18h a 20h

Tenir un pla d’actuació en aquest àmbit ens permet un doble avantatge: rebaixar costos per ajustar-nos a la situació econòmica actual, però també reduir la quantitat d’emissions de CO2 que es lliuren a l’atmosfera. Econo-

19 de juny: Dia de l’Energia a Mollet Lloc: Quiosc de la Plaça Catalunya Horari: De 9h a 14h

mia i medi ambient seran dos conceptes que, d’ara en endavant, hauran de ser indestriables. Per aconseguir-ho, com sempre, primer ens ho hem de creure i hem de ser capaços de transmetre-ho a través dels nostres hàbits i conductes, per molt insignificants que ens semblin. Són nous temps, i com no pot ser d’altra manera, nous reptes! Ester Safont Regidora de Medi Ambient

19 de juny: Jornada de portes obertes a les instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica de la Casa de la Vila. Els interessats es poden apuntar durant la setmana del 11 al 15 de juny trucant al Servei de Paisatge Urbà, Promoció Ambiental i Medi Ambient de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Lloc: Casa de la Vila. Plaça Major, 1 Horari: De 10h a 13h
32divendres, 8 de juny de 2012

10

El10-26  

Periòdic el10 número 26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you