Page 1

 Bítem

VIDA PARROQUIAL

Tivenys

DESCANSEN A LA CASA DEL PARE

DESCANSEN A LA CASA DEL PARE

ŸÄ¶Ã˜Ê¼¶É˜ÄÈɶ}†Œ¿ÊÁ¾ÄÁ‡…†ˆ~ ŸÄ¶Ã£ÄÁÁ¶¥¶Ã¾ÈºÁÁÄ}Œ¶¼ÄÈɇ…†ˆ~ «æ¸ÉÄǘ¶ÇÁºÈ–ʹæ}‹Ⱥɺ·Ǻ‡…†ˆ~

¢ď˜¶ÇºÃ«¾¸ºÃɺ¢¶ÇÉæÃ}††¿ÊÁ¾ÄÁ‡…†ˆ~ «¾¸ºÃɺ¥¾êÄÁœ¶Ç¸¾¶}‡‰¿ÊÁ¾ÄÁ‡…†ˆ~

HAN ESTAT BATEJATS

HAN ESTAT BATEJATS

–Á¾¸¾¶¨¶ÃϘ½ºÇÃÊÀ½¾Ã¶}ˆ†¶¼ÄÈɹº‡…†ˆ~

–Á·¶¥º¹ÇºÉ˜ÄÁÄÂâ}†‹¿Ê÷…†ˆ~

 Bítem

AGENDA

OCTUBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

18 al 20 : Fira de la clementina.

††¶Á†ˆ›¾Ç¶¹ĩ¶Çɺȶþ¶ƒ

1: Celebració de Tots Sants (Rosari al cementeri) ‡šÊ¸¶Ç¾Èɾ¶źÁÈIJ¹ºÁȹ¾»ÊÃÉÈ}†Žĩˆ…½~

ž£ž˜ž™š¡¨–˜©š¨˜š¡š—§–©žª¨™š¡ˆÇ ¸ºÃɺöǾ¹ºÁ¶¢¶Çº¹º™âʹºÁĩ¤Á¾Ë¶¾Š… ¹ºÁĩº¹¾IJ¸¾ŶÇÇÄÆʾ¶Á ˆ…ÃÄ˺·Ǻ«¾¼¾Á¾¶¹ºÁÅǺ¼ÜǾ¶¾Ã¾¸¾¹ºÁˆ…… ¶Ã¾ËºÇȶǾ}†Žĩˆ…½~

DESEMBRE ™¾Êºüº†šÊ¸¶Ç¾Èɾ¶¹ĩ¾Ã¾¸¾¹ºÁºÈ¸ºÁº·Ç¶¸¾ÄÃȹºÁ ˆ……¶Ã¾ËºÇȶǾ¹ºÁŶÉÇÄöɼº¹ºÁ¶¢¶Çº¹º™âʹº Áĩ¤Á¾Ë¶¾Š…¶ÃÎȹºÁ¶ŶÇÇìÆʾ¶ƒ ¥ÇºÈ¾¹¾ÇܺÁ—¾È·º™ƒšÃǾÆʺƒ }††½ÄǺÈ~ —ºÃº¹¾¸¸¾ë¹ºÁ¶»ÄÃɹºÁ¶ÅÁ¶á¶ƒ ™¾ÊºüºšÊ¸¶Ç¾Èɾ¶¹ºÁ¶žÂ¶¸ÊÁ¶¹¶}††½~ ‡Š¶ÁºÈ……ĩ……½©Ç¶¹¾¸¾ÄöÁ¢¾Èȶ¹ºÁœ¶ÁÁ }ÁºÈ¹ÄÈŶÇÇìÆʾºÈ~ƒ 1r Concurs de Pessebres.

šÈ ¸ÄÂÊþ¸¶ ¶ ÉÄÉÈ ºÁÈ ˺¾ÃÈ ¹º —æɺ Æʺ ºÈɺ ÅǺŶǶÃÉ Êö ºÍÅÄȾ¸¾ë »ÄÉļÇÜIJ¸¶ ¸Ä¾Ã¹¾ÃÉ ¶Â· ºÁÈ Š… ¶ÃÈ ¹º Áĩº¹¾IJ¸¾ ŶÇÇÄÆʾ¶Áƒ ¥Çº¼ÊºÂ Æʺ Ⱦ ¶Á¼ð ɺ »ÄÉļǶIJºÈ ¹º Áĩ¶Ãɾ¼¶ ºÈ¼ÁâȾ¶Ä¹ºÁ¶¸ÄÃÈÉÇʸ¸¾ë¹ºÁ¶ÃÄ˶ºÃÈÁºÈ ÅÄÉ »ºÇ ¶ÇǾ·¶Ç źÇ ɶÁ ¹ĩºÈ¸¶Ãº¿¶Ç‚ÁºÈ ¾ ÉÄÇöǂ les.

 El  gancell

Tivenys

¢ÄÁɺȼÇܸ¾ºÈ

Parròquies de Bítem i Tivenys Octubreo 2013

1: Celebració de Tots Sants ‡šÊ¸¶Ç¾Èɾ¶źÁÈIJ¹ºÁȹ¾»ÊÃÉÈ}†ĩˆ…½~

DESEMBRE

El Gancell Butlletí informatiu de les parròquies de Bítem i Tivenys

Nº: 10 (Octubre -‐ Desembre 2013)

Un any especial per a Bítem

H

ºÂ ¾Ã¾¸¾¶É Êà ÃÄÊ ¸ÊÇȁ ¾ ¶Â· ºÁÁ ÉÄɺÈ ÁºÈ ¶¸É¾Ë¾É¶ÉÈ ŶÇÇÄÆʾ¶Áȃ¥ºÇì¶ÆʺÈɸÊÇÈȺÇÜÊøÊÇÈºÈź¸¾¶ÁźÇ ¶Á¶ŶÇÇìÆʾ¶¹º—æɺ¾âÈÆʺÁ¶ÃÄÈÉǶŶÇÇìÆʾ¶ºÈ ÉÇÄ·¶Çܹ¾ÃÉǺ¹º¼Ç¶ÃȸºÁº·Ç¶¸¾ÄÃȃ¥ºÇÊö·¶Ã¹¶ºÁ ɺǸºÇ¸ºÃɺöǾ¹ºÁŶÉÇÄöɼº¹ºÁ¶¢¶Çº¹º™âʹºÁĩ¤Á¾Ë¶¶Á ÅÄ·Áº¹º—æɺâȶ¹¾Ç¿¶»¶ˆ……¶ÃÎÈÆʺÁ¶ÃÄÈÉǶ¢¶Çº¹º ™âʹºÁĩ¤Á¾Ë¶âÈŶÉÇÄö¹º—æɺƒ–ÆʺÈÉâÈÊÃÂÄɾʹĩ¶Áº¼Ç¾¶ źÇ ŶÇÉ ¹º ÉÄÉ Êà ÅÄ·Áº ¼ºÃºÇ¶¸¾ë ǺǺ ¼ºÃºÇ¶¸¾ë Èĩ½¶ ¶Ã¶É ÉǶÃȺɺà ¾ ºÈɾ¶ÃÉ ¶ÆʺÈɶ ÉǶ¹¾¸¾ë ¶Ǿ¶Ã¶ Á¶ ¹º Á¶ ¢¶Çº ¹º™âʹºÁĩ¤Á¾Ë¶ƒ ©ÄɺÈ˶¾Ã¾¸¾¶Ç¶Â·Áĩ¶ÇǾ·¶¹¶¹ºÁ—¾È·ºšÈ¸¶ÁÄö¶©ÄÇÉÄȶ ¾ ¹ºÈ¸¶ÃȶÃÉ ¶Á ¢¶È ¹ºÁ —¾È·º ˶ źÃȶÇ ºÃ Ǻ¼¶Á¶Ç ¶ÆʺÈɶ ¹ºËĸ¾ë ¶Ǿ¶Ã¶ öȸʹ¶ ¶ –ÁÂÄö¸¾¹ ¹º ©ÄÁº¹Ä ¶Á ÃÄÈÉǺ poble de Bítem.

šÊ¸¶Ç¾Èɾ¶¹ºÁ¶žÂ¶¸ÊÁ¶¹¶}†‡ˆ…½~

¡¶ ¼ºÃÉ ¹º —æɺ ¶Â· ¶¼Ç¶éºÃÉ ½¶ ¶¸¸ºÅɶÉ ¾ ¸ÄÃɾÃʶÉ ¶ÆʺÈɶÉǶ¹¾¸¾ëÆʺ¶½ÄǺȹĩ¶Ç¶¹Äö¾¹ºÃɾɶɶÁÃÄÈÉǺÅÄ·Áºƒ

‡Š¶ÁºÈ……ĩ……½©Ç¶¹¾¸¾ÄöÁ¢¾Èȶ¹ºÁœ¶ÁÁ}ÁºÈ¹ÄÈ ŶÇÇìÆʾºÈ¶—æɺÂ~

¥ºÇì¶ÆÊæÃĶ¸¶·ºÃÁºÈ¸ºÁº·Ç¶¸¾ÄÃȁ¾âÈÆʺºÁȺɺ·Ǻ¹ºÁ ‡…†‰Áĩº¹¾IJ¸¾ŶÇÇÄÆʾ¶Á}ÁĩºÈ¼ÁâȾ¶~¸ÄÂÅÁº¾ÍŠ…¶ÃÎȃ «¶Ã ȺÇ ɺÂÅÈ ¹¾»æ¸¾Áȁ źÇì Á¶ ¼ºÃÉ ¹º —æɺ ºÃ¸¶Ç¶ Ǻ¸Äǹ¶ ɶÃÉÁĩ¶Ãɾ¼¶ºÈ¼ÁâȾ¶¸ÄÂÁ¶¸ÄÃÈÉÇʸ¸¾ë¹ºÁ¶ÃÄ˶ƒ–·¼Ç¶Ã ¶¼Ç¶éºÃɽºÂ¹ºǺ¸Äǹ¶ÇÉÄɺÈÁºÈźÇÈÄúÈÆʺ¶Â·ºÁȺÊ ºÈ»ÄÇá˶ÃɾǶǺù¶Ë¶ÃɶÆʺÈÉÅÇÄ¿º¸ÉºÊÃÅÇÄ¿º¸ÉºÆʺ¶ÃÎ ǺǺ¶Ãν¶¶Ã¶É¸Çº¾ÍºÃɁ¾¶¹¾¶¹ĩ¶ËʾɺþÂÊ÷Äþ¸ɺÂÅÁº ÄÃÁ¶¼ºÃɹº—æɺ¸ºÁº·Ç¶¾˾ÊÁ¶Ⱥ˶»ºƒ Ÿ¶ ˺¾ºÊ Æʺ ºÁÈ ÂÄɾÊÈ Èëà ÂâÈ Æʺ ÈÊIJ¸¾ºÃÉÈ źÇ ¶ Æʺ ¶Á ÁÁ¶Ç¼ ¹º ÉÄÉ ºÁ ¸ÊÇÈ ¸ºÁº·ÇºÂ ¶Â· ¿Ä¾¶ ¾ ¶¼Ç¶éºÃÉ ¶ÆʺÈÉÈ ºÈ¹ºËºÃ¾ÂºÃÉȁ¾¶¾Íæ½Ä»¶ÇºÂƒ¢ÄÁɶ˾¶ÉǺ·ÇÜÁ¶¼ºÃɹº—æɺ ¶ ÁºÈ Ⱥ˺È ¸¶ÈºÈ Êà ÅÇļǶ¶ ¸ÄÂÅÁºÇÉ ¶Â· ÉÄÉÈ ºÁÈ ¶¸ÉºÈ ¸ºÁº·Ç¶É¾ÊÈÆʺºÈÅÄÇɶǶöɺǺ¶ÁÁÁ¶Ç¼¹ºÁ‡…†‰ƒ¨ºÇ¶ÃÂÄÁÉ ˶Ǿ¶ÉȁźÇìÉÄÉȺÁÁÈËÄÁºÃ¸Ç¾¹¶Ç¶Á¶ŶÇɾ¸¾Å¶¸¾ë¶ÁǺ¸Äǹ¾¶ Á¶¸ºÁº·Ç¶¸¾ë¹ĩ¶ÆʺÈÉȹÄȺȹºËºÃ¾ÂºÃÉȃ šÁÈ »ºÁ¾¼ÇºÈÄÈ ¹º ©¾ËºÃÎÈ Âĩ½¶ÊǺÊ ¹º źǹÄöǁ źÇì ¶Ëʾ Áĩº¹¾ÉÄǾ¶ÁâÈÂâÈÆʺ¹º¿ÊÈÉ渾¶ÆʺȾ¼Ê¾źÇ¶Á¶ŶÇÇìÆʾ¶¹º —æɺƒ¥ºÇ¶ÁÉǶ·¶Ã¹¶¶ÆʺÈɶ¸ºÁº·Ç¶¸¾ëÃÄâÈÊö¸ºÁº·Ç¶¸¾ë ɶø¶¹¶ÉÄɶÁ¸ÄÃÉǶǾºÈźǺÂÆʺÁ¶¼ºÃɹº©¾ËºÃÎȺÈɾ¼Ê¾ present en els actes més importants. ˜ÄÃ˾¹Ä¶Á¶¼ºÃɹº—æɺ¶ÅǺŶǶǂÃÄÈźÇ¶ÆʺÈɶÃÎɶà ºÈź¸¾¶Á Æʺ Á¶ ¢¶Çº ¹º ™âÊ ¹º Áĩ¤Á¾Ë¶ ºÃÈ ¶¿Ê¹¾ ¶ ¸ÄÃɾÃʶÇ ¶ÆʺÈɶÉǶ¹¾¸¾ë¶Ǿ¶Ã¶ɶÃ˾˶¶ÁÃÄÈÉǺÅÄ·Áºƒ Mn. Tomás Mor §º¸ÉÄǹº—æɺ¾©¾ËºÃÎÈ


Bítem i Tivenys celebren la seva festa de la parròquia

E

Á ºÈ ¹º ¿ÊÃÎ âÈ Êà ɺÂÅÈ źÇ ¸ºÁº·Ç¶Ç Á¶ »ºÈɶ ¹º Á¶ ŶÇÇìÆʾ¶ ¹º —æɺƒ ž Êà ¶ÃÎ Ââȁ ¶¾Íæ ˶ ser. Va ser el dissabte 22 de ¿ÊÃ΃ ¥Ç¾ÂºÇ ¹º ÉÄɁ ÁĩšÊ¸¶Ç¾Èɾ¶ Äà ºÈ ˶à ¸ºÁº·Ç¶Ç Áĩ¶¸¸¾ë ¹º ¼Çܸ¾ºÈ źÇ ÉÄÉÈ ºÁÈ ÂĺÃÉÈ ºÈź¸¾¶ÁÈ Æʺ ¶Á ÁÁ¶Ç¼ ¹ºÁ ¸ÊÇȽ¶Ë¾ºÃŶÈȶɶÁ¶ÃÄÈÉǶŶÇÇìÆʾ¶ƒ ¥ºÇ Êö ·¶Ã¹¶ ¹ÄöÇ ¼Çܸ¾ºÈ ¶ ™âÊ źÇ ÉÄɺÈ ¶ÆʺÁÁºÈ ŶǺÁÁºÈ Æʺ ¸ºÁº·Ç¶ËºÃ ºÁÈ ‡Š ¾ Š…¶ÃÎȹº¸¶È¶Éȁ¾ɶ·âǺÃÄ˶ÇÁºÈÅÇĺȺÈ ¶ÉǾÂÄþ¶Áȁ ɶ·â ˶ »ºÇ Á¶ ÅǺȺÃɶ¸¾ë ¹ºÁÈ ÃÄÊÈ öÉÈ ¶ Á¶ ¢¶Çº ¹º ™âÊ ¹º Áĩ¤Á¾Ë¶ Áĩ¶¸¸¾ë ¹º ¼Çܸ¾ºÈ źÁÈ ;ÆʺÉÈ Æʺ ½¶Ë¾ºÃ Ǻ·ÊÉ Á¶ ÅǾºǶ comunió...

VEREDICTE “HIMNE A SANT MIQUEL”

Romeria a la creu de Santos

Bítem

˜¤£˜ª§¨¥š§–¡ĩš¡–—¤§–˜žł™š¡ĩž¢£š–¨–£© ¢ž¦ªš¡¥–©§ł™š©ž«š£®¨ ¥§ž¢š§–¥–§©¡¡š©§–™š¡ĩž¢£š ACTA DEL JURAT – Á¶ ˾Á¶ ¹º ©¾ËºÃÎȁ ºÁ ¹¾¶ ‡‡ ¹º Ⱥɺ·Ǻ ¹ºÁ ‡…†ˆ Éĸ¶¹ºÈ ÁºÈ ȾÈ ¹º Á¶ ɶǹ¶ ºÈ ǺÊþǺà ¶ Á¶ sala de reunions de la Seu del Consell Pastoral de ©¾ËºÃÎȺÁȺ·ǺȹºÁ¿ÊǶɹºÁ¶ÅǾºǶŶÇɹºÁ Ħ˜ÄøÊÇÈźÇ¶ÁĩºÁ¶·ÄǶ¸¾ë¹ºÁĩ½¾Âú¶¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁ ŶÉÇë ¹º ©¾ËºÃÎÈħ Á¶ ÆʶÁ ¸ÄÃȾÈɾ¶ ¶ ºÁ¶·ÄǶÇ Á¶ ÁÁºÉǶ¹ºÁĩ½¾Âúƒ›ÄǺÏ ©ÄÂÜÈ¢ÄǾ¥Ê¾¼§¶óÁ˜ÊÇÉľ¢¶¼æÁ–ÂÜÁ¾¶›ÄÃÈ ¾¡ÁÊæȁ­¶Ë¾ºÇ¥¾Ãľ¥º¹Çā¢¶Ç¾¶¹ºÁ¢¶Ç¥¾êÄÁ¾¥¾Ãā ŸÄȺÅ¥¾ÃÎÄÁ¾—Äö˾¹¶¢¶ÇÉæ¥Ç¶¹ºÈ¾¥Ê¿ÄÁ ™ºÈÅÇâȹº˶ÁÄǶǺÁȆ…ÉǺ·¶ÁÁÈÅǺȺÃɶÉȸÄ ¶¸¶Ã¹¾¹¶ÉÈźÇȺÇÁ¶ÁÁºÉǶ¹ºÁĩ¾Âú¶¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁ els membres acordaren:

™ºÈÅÇâÈ¿¶ºÇ¶ºÁÂĺÃɹºÁ¶»ºÈɶ¹ºÁÈÄŶÇ ¹º ¼ºÇ¶ÃÄÇ ¶ Á¶ ÅÁ¶á¶ ¾ ½ºÂ ¹º ¹¾Ç Æʺ ºÈɶ˶ ÂÄÁÉ ¶Ã¾Â¶Éƒ «¶Ã ȺÇ ÂÄÁÉÈ ˺éÃÈ ºÁÈ Æʾ ÃÄ ºÈ ˶Ǻà ËÄÁºÇ źǹǺ ¶ÆʺÈÉ ÂĺÃÉ ¹º ¼ÇºÈ¸¶ ¾ ¹º¼ºÇ¶ÃÄǶÊÃÁÁĸɶú·ÁºÂÜɾ¸¸ÄÂâÈÁ¶ ÅÁ¶á¶¹ºÁĩºÈ¼ÁâȾ¶ƒ

™º¸Á¶Ç¶Ç ÁÁºÉǶ ¼Ê¶Ãζ¹ÄǶ ¾ źÇ ɶÃɁ Åĺ¶ Æʺ ÅÄÈɺǾÄǺÃÉȺÇÜÂÊȾ¸¶ÉźÇºÈ¹ºËºÃ¾ÇÁĩ¾Âú¶ ¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁºÁɺÍÉÅǺȺÃɶÉźǏ MARTA CURTO I NÀCHER

šÁ·¶ÁÁ¾ºÁ·Äö·¾ºÃÉȽ¾˶ÃȺÇÅǺȺÃÉÈIJÃȶ la matinada.

©¾ËºÃÎȁ‡‡¹ºȺɺ·Ǻ¹ºÁ‡…†ˆ

HIMNE A SANT MIQUEL

T

Tivenys

¾ËºÃÎÈ ɶ·â ºÈ ˶ ÊþÇ ¶ ÁºÈ »ºÈɺȹºÁ¶ŶÇÇìÆʾ¶¹ºÁºÈ¹º ¿ÊÃ΁¶ÆʺÈɶÃÎ˶¸¶ÊǺºÃÊö ¹¶É¶ ÅÇ잶ºÃÉ ¹º Ǻ˺ÉÁÁ¶ ºÁ dia de San Pere.

¡¶¸ºÁº·Ç¶¸¾ëÈĩ¾Ã¾¸¾¶Ë¶¶Â·ÁĩšÊ¸¶Ç¾Èɾ¶ ÉÄÉ ¹ÄöÃÉ ¼Çܸ¾ºÈ ¶ ™âÊ źÁÈ ºÈ¹ºËºÃ¾ÂºÃÉÈ ŶÇÇÄÆʾ¶ÁÈ Æʺ ¶Á ÁÁ¶Ç¼ ¹ºÁ ¸ÊÇÈ ½¶Ë¾ºÃ Èʸ¸ºéɃ ¥ºÇ Êö ·¶Ã¹¶ ÉÄÉÈ ºÁÈ ;ÆʺÉÈ Æʺ ½¶Ë¾ºÃ Ǻ·ÊÉ Á¶ ÅǾºǶ ˜ÄÂÊþë ɶ·â ˶Ǻ ɺþÇ Á¶ ÅǺȺÃɶ¸¾ë ¹ºÁÈ ¿Ä˺È Æʺ ½¶Ã ¾Ã¾¸¾¶É ºÁÈ ¸ÊÇÈÄÈ ¹º ¸ÄÃIJǶ¸¾ë ¾ Æʺ Ⱦ ™âÊ ËÄÁ ¾ ¹¾ÃÉǺ ¹º ¹ÄÈ ¸ÊÇÈÄȺȸÄÃIJǶǶé¶Â·â½¾˶ÃȺÇÅǺȺÃÉÈ ÁºÈ ŶǺÁÁºÈ Æʺ ¸ºÁº·Ç¶ËºÃ ºÁÈ ‡Š ¾ Š… ¶ÃÎÈ ¹º ¶ÉǾÂÄþ ¶ÁÁæ ˶à »ºÇ Á¶ Ⱥ˶ ǺÃÄ˶¸¾ë ¹º ÁºÈ promeses matrimonials.

™ºÈÅÇâÈ ¹º ÁĩšÊ¸¶Ç¾Èɾ¶ ˶ ȺÇ ºÁ ÂĺÃÉ ¹º ¸ÄÂŶÇɾÇÊ÷ÄÃÈÄŶǶÁǺ¸¾ÃɺIJǶÁÊö˺¼¶¹¶ ÂâÈ¸Ê¾Ã¶ÉźÁÈÃÄÈÉǺȸÄÁƒÁ¶·ÄǶ¹ÄÇȁºÁȸʾúÇÈ ¹ºÁ ÅÄ·Áº ¶ÁÈ ÆʶÁÈ ºÁÈ ËÄÁºÃ ¶¼Ç¶¾Ç ºÁ ·Äà ÈÄŶÇ ÆʺºÃÈÅǺŶǶǃž¸ÄÂÃÄÅĹ¾¶»¶ÁɶǶ©¾ËºÃÎȁ ÊÃÅÄ·ÁºÆʺÁ¾¶¼Ç¶¹¶Á¶»ºÈɶ¾ÈķǺÉÄɺÁ·¶ÁÁÁ¶ Ǻ˺ÉÁÁ¶¶Â·ºÁ¼ÇÊÅ¢¶Á¶Â·ÄĩÈ˶ÅÄȶǺÁÅÊÃɾ IJöÁ¶¶ÆʺÈɶ¹¾¶¹¶¹º¼ºÇ¶ÃÄǾŶÇÇìÆʾ¶ƒ

Abans de les festes de Tivenys, ja és quasi tradicional pujar al cim de Santos en Cardo. És una romeria que ja fa 4 anys que vàrem iniciar per tal de poder donar gràcies a Déu per les collites dels nostres camps, així com també per beneir el terme de Tivenys. Un altre dels motius, és perquè ja fa 4 anys que guarda una imatge de Sant Miquel aquesta muntanya, que per altra banda, és la muntanya més alta del terme de Tivenys. Hem de dir que va ser un bon grup de gent el que es va animar a pujar fins al cim de Santos. Un total de 60 persones van ser les que hi van pujar fins al cim, allí es va procedir a la benedicció i més a vall, al balcó que mirava l’antic balneari, es va celebrar l’Eucaristia, on es van sumar un bon grup de persones. Després, i ja en el nostre poble, temps per al diàleg i tertúlia en el dinar de germanor que es va fer al recinte firal. Una vegada més hem de felicitar als nostres cuines per la fideuà que ens van prepara per a l’ocasió. Un dinar ben merescut, especialment per totes aquelles persones que a primera hora del matí ja estaven preparades per pujar al cim de Cardó.

šÃÁ¶¾ÇºÂ¶Á¸ºÁºÁÈÃÄÈÉǺȸ¶ÃÉȁ ȶÁÂȹº¼ÁìǾ¶¾ºÈÅÁºÃ¹Äǁ Æʺ¶¼Ã¾IJÆʺÃÁɒÜüºÁÂâȼǶÁ ¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁÃÄÈÉǺŶÉÇëƒ –¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁºÁÃÄÈÉǺŶÉÇë ¶Â·¹ºËĸ¾ëÁ¾¸¶Ãɺ ÂÄÈÉǶÃɂÁ¾Á¶ÃÄÈÉǶºÈɾ¶¸¾ë ¹¾¶¶¹¾¶ºÁ˺úǺƒ

Enlairem al cel els nostres cants.... —¶¾ÍÁºÈȺʺȶÁºÈ¾ºÈŶȶ ©¾ËºÃÎÈȺȺÃɶÂŶǶɁ amb la seua mirada atenta ºÃÈÅÇÄɺ¼º¾Í¹ºÉÄɶÁƒ

Enlairem al cel els nostres cants... ©¾ËºÃÎȁÅÄ·ÁººÃÉǺÂÊÃɶÃζ¾Ǿʁ ÅÄÇɶ¶¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁ¶Á¸Äǁ ÁÁĺ‚ÁĶ·¸¶ÃÉȹº¿Ä¾¶¾¸¶Á¾Ê símbol clar del nostre amor.

Enlairem al cel els nostres cants...

Concurs per musicalitzar l’himne de Sant Miquel Un cop finalitzat el concurs per buscar la lletra del nou himne de Sant Miquel, s’inicia ara la segona part del concurs. Ara s’inicia una nova crida a trobar la música adient a la lletra que Marta Curto ha pensat per aquest himne. Serà en el mes de novembre quan es donin a conèixer les bases d’aquest concurs que s’extendrà per les xarxes socials, per tal que sigui també gent de fora la que hi prengui part en aquest concurs. Si Déu vol, a Pasqua es tancarà el concurs i ja es coneixerà el guanyador. Serà en la propera festa de la parròquia de Tivenys quan s’estreni.


Peregrinació a Sicilia

Un any més: els campaments al Caro.

C

alor sofocant, sol de justícia, xafogor... El mes de juliol passava lent a Tivenys i Bítem, només podiem refugiar-nos a Á¶žȸ¾Ã¶¶ÁɒÄ·Ƕ¹ºÁÈÅÁ¶É¶ÃºÇȹºÁŶǸÄ menjant-nos un gelat davant el ventilador... ¥ºÇì Èɒ¶¸ÄÈɶ˶ ºÁ ÂĺÃÉ ¹º ¹º¾Í¶Ç‚½Ä enrere, el dia que molts xiquets tenien assenyalat al calendari amb retolador roig: el dia de marxar al Port de convivències! Com cada any (ja és el quart!) arribàvem a la Casa del Patronat a mig matí, amb el temps ÈÊIJ¸¾ºÃÉźÇ¾ÃÈɶÁĵÁ¶Ç‚ÃÄȾ¶ÇͶǶ»ºÇÊö caminadeta cap a la Font del Mascar. Allí ens vam presentar a la resta de companys, als que ja ens coneixíem i als nous; després férem el més important: les normes de convivència. Cada grup de treball i jocs va presentar les seues. –ÇǾ·¶Ë¶ Áɒ½ÄǶ ¹º ¹¾Ã¶Ç ¾ ÃÄ ˶ ¸¶Á¹Çº Æʺ ens diguessen dues vegades que marxéssem perquè ja començàvem a tenir gana. Virgínia ¾¢¶ÇºÃÈ˶ÃÅǺŶǶÇÊÃÈÜŶÉȺ͸ºÁĵÁºÃÉÈ tots els dies. Enguany hi va haver moltes novetats: noves ¼¾Â¸¶ÃºÈ¿Ä¸È¹ɒ¶¾¼Ê¶ƒƒƒ¾˶»ºÇÁɒºÍ¸ÊÇȾë més llarga de totes les que havíem fet: del refugi al cim del Caro! La caminada tingué Á¶ Ǻ¸ÄÂźÃȶ ¹º ¹¾»ÇÊɶÇ ¹ɒÊúÈ ˾ÈɺÈ inmillorables.

F

eligresos de varies parròquies hem peregrinat, i també turisme, a un lloc que no crec que s’elegís a l’atzar. Estem parlant de Sicilia, un destí que ens sorprengué a tots per la quantitat de testimonis de fe, precisament en aquest any tan especial, dedicat a la virtut de la fe. Segurament l’organitzador volia que aquests testimonis ens servissin per revifar allò que si no es cuida, i s’atia, pot acabar convertintse en cendra, estic parlant de la nostra fe. Per no fer molt llarg l’article, destacaria tres o quatre testimonis de fe d’aquesta illa. Sta Àgueda, Sta. Llucia, Sta. Rosalia i el Santuari de la Verge de les llàgrimes. Al pensar en tots ells, no sabria en quin quedar-me, ja que tots ells et parlen i et testimonien la fe. A Catània adorarem les relíquies de St. Àgueda. Va ser ella, Æʾ¼Çܸ¾ºÈ¶Á¶»º˶¶ÃɺþÇIJÃȶÁIJöÁ¶Â·ºÁȺÊɺÈɾÂÄþ ÆʺÁ¶˶ÅÄÇɶÇIJÃȶÁ¶ÇɾǾ¾Á¶ÂÄÇɃ¡¶ÉǶ¹¾¸¾ëɺÈɾÂÄþ¶ com encara ara es treuen les relíquies en processó per tal de parar la lava del volcà Etna. Un cas igual el trobem en Sta. Llúcia, un altre testimoni de fortalesa de fe, i gràcies a aquesta, un altra màrtir que va donar la seva vida defensant la seva fe. Ara toca parlar de Palerm, la cova de Sta. Rosalia, lloc on vàrem celebrar l’Eucaristia. Una cova on la santa es recollia en ÅǺ¼ÜǾ¶ ¾ Äà ºÁÈ Ⱦ¸¾Á¾¶ÃÈ źǺ¼Ç¾Ã¶ÇºÂ źÇ ¹ºÂ¶Ã¶Ç Á¶ IJ ¹º la pesta que assotava la ciutat de Palerm. Gràcies a treure en ÅÇĸºÈÈëÁºÈȺ˺ÈǺÁæÆʺȁÁ¶źÈɶ˶ÅÄȶǺÁÅÊÃɾIJöÁƒ

També vam tenir temps per fer manualitats, ¹¾È»ÇÊɶÇ ¹º ÁɒºÈŶ¾ ¹ɒºÈ·¶Ç¿Ä Æʺ ɺÃæºÂ ¾ cantar cançons, sempre pensant amb el regal que ens havia fet Déu per donar-nos uns dies tan bons, per això tots els matins i totes les nits resàvem i li agraíem que ens hagués donat la natura que ens envoltava.

Un record també del Santuari de la Verge de les llàgrimes, lloc on celebrarem també l’Eucaristia. Aquest lloc és un caire especial, si els altres testimonis ens recordaven persones de ja fa uns quants segles, aquest lloc ens recordava una aparició de la Verge l’any 1953. Així ens contà el sacerdot que ens va acollir, com una imatge de Maria va arribar a plorar llàgrimes. Aquesta tradició ha fet que moltes persones visquin amb molta fe l’amor a Maria, especialment els habitants de Siracusa i de tota la rodalia.

–ÇǾ·¶Ë¶ÁɒðÁɾ¹¾¶¶Â·ºÃ¸¶Ç¶ºÃºÇ¼¾¶źÇ recollir-ho tot i esperar els pares, que van venir a acabar de passar el dia amb nosaltres ¶ÈȾÈɾÃÉ ¶ ÁɒºÊ¸¶Ç¾Èɾ¶ ¶ Á¶ ˜¶ÅºÁÁ¶ ¹ºÁ ¥ÄÇÉ ¾ participant al dinar de germanor. Ens ho vam passar ben bé!

A part de la peregrinació, també està el conèixer la tradició, la cultura, i com no la cuina. No oblido el tresor de la cuina Ⱦ¸¾Á¾¶Ã¶Êö¸Ê¾Ã¶º¹¾ÉºÇÇÜþ¶źÇºÍ¸ºÁĵÁãø¾¶¿¶ÆʺºÈɺ ºÃÊö¾ÁÁ¶½¶·¾É¶¹¶źÁȽºÁĵÁãþ¸ÈÅðþ¸È¼Çº¸ÈÇĶÃȃƒƒƒ tantes cultures que han fet una bona barreja de sabors, olors, i cuina pròpia.

£Ä ¶Â¶¼ÊºÊ ¼¶¾Çº ÁºÈ ÂÄÉ;ÁÁºÈ Æʺ Áɒ¶ÃÎ Æʺ˺Ãɒ½¾½¶ÊÇÜÂâÈv Pau Prades

Tampoc oblido els paisatges, els monuments, les petites viles i la gran ciutat de Palerm. Una peregrinació on no ha faltat la bona sintonia amb els 44 peregrins que ja esperen la de l’any vinent. Juan josé Carles Mariné

Ja tenim loteria! Un any més les nostres parròquies ja tenen el número de loteria, qui sap si aquesta vegada hi haurà sort. Pensem que aquest any serà un any especial per a Bítem a les seves celebracions, potser hi haurà també la celebració de la grossa.

Nº: 77210


El nostre Bisbe visita Tivenys

L

Festa de Sta. Rosa

A

es festes de Tivenys han contat en un convidat molt especial aquest any, es tracta del nous Bisbe de Tortosa, Don Enrique Benavent. Hem de dir que el nou bisbe té moltes ganes de conèixer les diferents parròquies i realitats pastorals de la seva nova diòcesi. És per aquest motiu que l’hem convidat tant a Bitem com a Tivenys. El primer poble que ha visitat ha estat Tivenys, dintre del marc de la festa de San Benet. La corporació municipal va rebre al Sr. Bisbe a l’ajuntament, on va signar en el llibre de la ciutat. Després va ser l’alcaldessa, Maria Beltrán, la qui li va ensenyar les dependències de l’ajuntament i li va fer una detallada explicació del poble de Tivenys, així com també li va oferir una bona relació i sintonia amb el bisbat que ell presideix.

IJöÁÈ ¹ĩ¶¼ÄÈÉ ˶ ɺþÇ ÁÁĸ Á¶ tradicional Festa del Barri de Santa Rosa a Bítem. Tothom coneix aquesta part de Bítem, la seva gent, i sabem que es tracta d’un barri molt participatiu. Per aquest motiu, un any més, va haver una participació molt alta en tots els actes en honor de Santa Rosa. Cal destacar l’Eucaristia del diumenge, on un centenar de persones van voler recordar aquesta santa que dona nom a aquest barri de Bítem.

Bítem celebra les festes a la seva patrona

El mes de setembre és un mes especial per a Bítem, ja que el tercer diumenge es celebra la festivitat de la Mare de Déu de l’Oliva. Aquest any també va ser una festa ben participada, de fet una de les més participades dels darrers anys. Hem de destacar tres moments especials. Per una part, la missa de la gent gran. Es tracta de l’Eucaristia que aplega a tota la gent major del nostre poble. És un acte d’agraïment a totes aquelles persones ja majors, un agraïment per la seva dedicació i pels anys que han treballat pel nostre poble. Després de l’Eucaristia, temps per celebrar-ho, ja que tots els participants van marxar a fer un merescut vermut.

Després vàrem a passar a l’Església per tal de celebrar l’Eucaristia en el dia del copatró del poble, San Benet. L’església plena esperava al Sr. Bisbe, i va iniciar-se l’Eucarista. Mn. Tomás li va donar la benvinguda a la nostra parròquia i li va fer una breu explicació d’aquesta. En l’homilia, el Sr. Bisbe va destacar tres grans característiques de la regla de San Benet.

Dissabte va ser un dels dies més solidaris de Bítem, es tracta de l’Ofrena en honor a la Mare de Déu de l’Oliva. Hem de dir, que un any més, aquest acte va estar marcat per l’alta participació tant de persones com d’aliments. Totes les entitats del poble, els veïns de tot la població, així com la gent particular, no es varen voler perdre aquest acte tan tradicional de les nostres festes majors.

Hem de dir que també hi van participar 10 sacerdots de l’arxiprestat que van ser convidats per a l’ocasió.

Aquest any toca:

Una volta pel poble i la invitació pel pessebre ¹ºÁ§¾Ê˶ÃÅÄȶǺÁÅÊÃɾIJöÁ¶Á¶˾Ⱦɶ¹ºÁ nostre bisbe a la parròquia de Tivenys.

“La barraca”

S

Volem agraïr a la corporació municipal i al poble la bona acollida al nostre bisbe. Si Déu vol, en el mes de desembre visitarà la parròquia de Bítem.

A part de la visita del nostre Bisbe dintre del marc de les festes majors. Hem de recordar que el dia de Sant Miquel va ser viscut amb molta intensitat, especialment al caure en un dia festiu. L’Eucaristia va estar molt participada per Á¶ ¼ºÃÉ ¹º ©¾ËºÃÎȃ –Á IJöÁ¾É϶Ç ºÈ ˶ ¹ÄöÇ ¶ conéixer el nom de la guanyadora de l’himne de Sant Miquel, un moment molt emotiu. Volem felicitar-la, es tracta de Marta Curto Nácher. També volem agraïr a tots els participants, la qualitat dels himnes va ser molt alta.

embla que aquest any sí, i és que quasi després de 12 anys es tornarà a representar “La Barraca”. Aquesta ha estat una inquietud de la parròquia des de fa ja molt de temps, per aquest motiu es va editar primer el llibre de “La Barraca”. Després es va començar a parlar amb alguns dels personatges de la darrera representació, i un cop tot enllestit s’ha encomanat la direcció de l’obra a Martí Prades, amb el suport de la parròquia. Hem de dir que ja s’han iniciat les reunions per trobar els personatges, i hem de dir que han estat tot un èxit. Es nota que la gent té ganes de tornar a veure aquesta obra que és un referent en el nostre poble. En les properes setmanes ja s’iniciaran els assaigs de l’obra que si Déu vol veurà la seva llum el proper mes de gener coincidint amb la festivitat de Sant Antoni. I com no, també la coneguda publicata. Endavant doncs en els preparatius de “La Barraca”.

Els aliments recollits van ser entregats a Càritas de Tortosa, així com també a altres institucions socials de la ciutat. Cal destacar que també es va recollir un grapat de material escolar. I finalment, l’acte estrella de les festes, la celebració de la Mare de Déu de l’Oliva. Va tenir lloc el diumenge 15 de setembre amb la Missa solemne, en la qual i van prendre part totes les pubilles, i la corporació municipal, així com un bon nombre de persones. Per la tarda, ja només feia falta celebrar un dels actes de més tradició, la processó en honor a la Mare de Déu de l’Oliva, una processó molt participada per la gent de Bítem. Amb aquest acte dèiem adéu a les nostres festes, tot esperant les festes del 2014, unes festes més que especials ja que celebrarem dos esdeveniments molt importants per a la nostra parròquia i pel nostre poble de Bítem: els 300 anys que la Mare de Déu de l’Oliva és patrona del poble i els 50 anys de construcció de l’edifici de l’Església.


El nostre Bisbe visita Tivenys

L

Festa de Sta. Rosa

A

es festes de Tivenys han contat en un convidat molt especial aquest any, es tracta del nous Bisbe de Tortosa, Don Enrique Benavent. Hem de dir que el nou bisbe té moltes ganes de conèixer les diferents parròquies i realitats pastorals de la seva nova diòcesi. És per aquest motiu que l’hem convidat tant a Bitem com a Tivenys. El primer poble que ha visitat ha estat Tivenys, dintre del marc de la festa de San Benet. La corporació municipal va rebre al Sr. Bisbe a l’ajuntament, on va signar en el llibre de la ciutat. Després va ser l’alcaldessa, Maria Beltrán, la qui li va ensenyar les dependències de l’ajuntament i li va fer una detallada explicació del poble de Tivenys, així com també li va oferir una bona relació i sintonia amb el bisbat que ell presideix.

IJöÁÈ ¹ĩ¶¼ÄÈÉ ˶ ɺþÇ ÁÁĸ Á¶ tradicional Festa del Barri de Santa Rosa a Bítem. Tothom coneix aquesta part de Bítem, la seva gent, i sabem que es tracta d’un barri molt participatiu. Per aquest motiu, un any més, va haver una participació molt alta en tots els actes en honor de Santa Rosa. Cal destacar l’Eucaristia del diumenge, on un centenar de persones van voler recordar aquesta santa que dona nom a aquest barri de Bítem.

Bítem celebra les festes a la seva patrona

El mes de setembre és un mes especial per a Bítem, ja que el tercer diumenge es celebra la festivitat de la Mare de Déu de l’Oliva. Aquest any també va ser una festa ben participada, de fet una de les més participades dels darrers anys. Hem de destacar tres moments especials. Per una part, la missa de la gent gran. Es tracta de l’Eucaristia que aplega a tota la gent major del nostre poble. És un acte d’agraïment a totes aquelles persones ja majors, un agraïment per la seva dedicació i pels anys que han treballat pel nostre poble. Després de l’Eucaristia, temps per celebrar-ho, ja que tots els participants van marxar a fer un merescut vermut.

Després vàrem a passar a l’Església per tal de celebrar l’Eucaristia en el dia del copatró del poble, San Benet. L’església plena esperava al Sr. Bisbe, i va iniciar-se l’Eucarista. Mn. Tomás li va donar la benvinguda a la nostra parròquia i li va fer una breu explicació d’aquesta. En l’homilia, el Sr. Bisbe va destacar tres grans característiques de la regla de San Benet.

Dissabte va ser un dels dies més solidaris de Bítem, es tracta de l’Ofrena en honor a la Mare de Déu de l’Oliva. Hem de dir, que un any més, aquest acte va estar marcat per l’alta participació tant de persones com d’aliments. Totes les entitats del poble, els veïns de tot la població, així com la gent particular, no es varen voler perdre aquest acte tan tradicional de les nostres festes majors.

Hem de dir que també hi van participar 10 sacerdots de l’arxiprestat que van ser convidats per a l’ocasió.

Aquest any toca:

Una volta pel poble i la invitació pel pessebre ¹ºÁ§¾Ê˶ÃÅÄȶǺÁÅÊÃɾIJöÁ¶Á¶˾Ⱦɶ¹ºÁ nostre bisbe a la parròquia de Tivenys.

“La barraca”

S

Volem agraïr a la corporació municipal i al poble la bona acollida al nostre bisbe. Si Déu vol, en el mes de desembre visitarà la parròquia de Bítem.

A part de la visita del nostre Bisbe dintre del marc de les festes majors. Hem de recordar que el dia de Sant Miquel va ser viscut amb molta intensitat, especialment al caure en un dia festiu. L’Eucaristia va estar molt participada per Á¶ ¼ºÃÉ ¹º ©¾ËºÃÎȃ –Á IJöÁ¾É϶Ç ºÈ ˶ ¹ÄöÇ ¶ conéixer el nom de la guanyadora de l’himne de Sant Miquel, un moment molt emotiu. Volem felicitar-la, es tracta de Marta Curto Nácher. També volem agraïr a tots els participants, la qualitat dels himnes va ser molt alta.

embla que aquest any sí, i és que quasi després de 12 anys es tornarà a representar “La Barraca”. Aquesta ha estat una inquietud de la parròquia des de fa ja molt de temps, per aquest motiu es va editar primer el llibre de “La Barraca”. Després es va començar a parlar amb alguns dels personatges de la darrera representació, i un cop tot enllestit s’ha encomanat la direcció de l’obra a Martí Prades, amb el suport de la parròquia. Hem de dir que ja s’han iniciat les reunions per trobar els personatges, i hem de dir que han estat tot un èxit. Es nota que la gent té ganes de tornar a veure aquesta obra que és un referent en el nostre poble. En les properes setmanes ja s’iniciaran els assaigs de l’obra que si Déu vol veurà la seva llum el proper mes de gener coincidint amb la festivitat de Sant Antoni. I com no, també la coneguda publicata. Endavant doncs en els preparatius de “La Barraca”.

Els aliments recollits van ser entregats a Càritas de Tortosa, així com també a altres institucions socials de la ciutat. Cal destacar que també es va recollir un grapat de material escolar. I finalment, l’acte estrella de les festes, la celebració de la Mare de Déu de l’Oliva. Va tenir lloc el diumenge 15 de setembre amb la Missa solemne, en la qual i van prendre part totes les pubilles, i la corporació municipal, així com un bon nombre de persones. Per la tarda, ja només feia falta celebrar un dels actes de més tradició, la processó en honor a la Mare de Déu de l’Oliva, una processó molt participada per la gent de Bítem. Amb aquest acte dèiem adéu a les nostres festes, tot esperant les festes del 2014, unes festes més que especials ja que celebrarem dos esdeveniments molt importants per a la nostra parròquia i pel nostre poble de Bítem: els 300 anys que la Mare de Déu de l’Oliva és patrona del poble i els 50 anys de construcció de l’edifici de l’Església.


Peregrinació a Sicilia

Un any més: els campaments al Caro.

C

alor sofocant, sol de justícia, xafogor... El mes de juliol passava lent a Tivenys i Bítem, només podiem refugiar-nos a Á¶žȸ¾Ã¶¶ÁɒÄ·Ƕ¹ºÁÈÅÁ¶É¶ÃºÇȹºÁŶǸÄ menjant-nos un gelat davant el ventilador... ¥ºÇì Èɒ¶¸ÄÈɶ˶ ºÁ ÂĺÃÉ ¹º ¹º¾Í¶Ç‚½Ä enrere, el dia que molts xiquets tenien assenyalat al calendari amb retolador roig: el dia de marxar al Port de convivències! Com cada any (ja és el quart!) arribàvem a la Casa del Patronat a mig matí, amb el temps ÈÊIJ¸¾ºÃÉźÇ¾ÃÈɶÁĵÁ¶Ç‚ÃÄȾ¶ÇͶǶ»ºÇÊö caminadeta cap a la Font del Mascar. Allí ens vam presentar a la resta de companys, als que ja ens coneixíem i als nous; després férem el més important: les normes de convivència. Cada grup de treball i jocs va presentar les seues. –ÇǾ·¶Ë¶ Áɒ½ÄǶ ¹º ¹¾Ã¶Ç ¾ ÃÄ ˶ ¸¶Á¹Çº Æʺ ens diguessen dues vegades que marxéssem perquè ja començàvem a tenir gana. Virgínia ¾¢¶ÇºÃÈ˶ÃÅǺŶǶÇÊÃÈÜŶÉȺ͸ºÁĵÁºÃÉÈ tots els dies. Enguany hi va haver moltes novetats: noves ¼¾Â¸¶ÃºÈ¿Ä¸È¹ɒ¶¾¼Ê¶ƒƒƒ¾˶»ºÇÁɒºÍ¸ÊÇȾë més llarga de totes les que havíem fet: del refugi al cim del Caro! La caminada tingué Á¶ Ǻ¸ÄÂźÃȶ ¹º ¹¾»ÇÊɶÇ ¹ɒÊúÈ ˾ÈɺÈ inmillorables.

F

eligresos de varies parròquies hem peregrinat, i també turisme, a un lloc que no crec que s’elegís a l’atzar. Estem parlant de Sicilia, un destí que ens sorprengué a tots per la quantitat de testimonis de fe, precisament en aquest any tan especial, dedicat a la virtut de la fe. Segurament l’organitzador volia que aquests testimonis ens servissin per revifar allò que si no es cuida, i s’atia, pot acabar convertintse en cendra, estic parlant de la nostra fe. Per no fer molt llarg l’article, destacaria tres o quatre testimonis de fe d’aquesta illa. Sta Àgueda, Sta. Llucia, Sta. Rosalia i el Santuari de la Verge de les llàgrimes. Al pensar en tots ells, no sabria en quin quedar-me, ja que tots ells et parlen i et testimonien la fe. A Catània adorarem les relíquies de St. Àgueda. Va ser ella, Æʾ¼Çܸ¾ºÈ¶Á¶»º˶¶ÃɺþÇIJÃȶÁIJöÁ¶Â·ºÁȺÊɺÈɾÂÄþ ÆʺÁ¶˶ÅÄÇɶÇIJÃȶÁ¶ÇɾǾ¾Á¶ÂÄÇɃ¡¶ÉǶ¹¾¸¾ëɺÈɾÂÄþ¶ com encara ara es treuen les relíquies en processó per tal de parar la lava del volcà Etna. Un cas igual el trobem en Sta. Llúcia, un altre testimoni de fortalesa de fe, i gràcies a aquesta, un altra màrtir que va donar la seva vida defensant la seva fe. Ara toca parlar de Palerm, la cova de Sta. Rosalia, lloc on vàrem celebrar l’Eucaristia. Una cova on la santa es recollia en ÅǺ¼ÜǾ¶ ¾ Äà ºÁÈ Ⱦ¸¾Á¾¶ÃÈ źǺ¼Ç¾Ã¶ÇºÂ źÇ ¹ºÂ¶Ã¶Ç Á¶ IJ ¹º la pesta que assotava la ciutat de Palerm. Gràcies a treure en ÅÇĸºÈÈëÁºÈȺ˺ÈǺÁæÆʺȁÁ¶źÈɶ˶ÅÄȶǺÁÅÊÃɾIJöÁƒ

També vam tenir temps per fer manualitats, ¹¾È»ÇÊɶÇ ¹º ÁɒºÈŶ¾ ¹ɒºÈ·¶Ç¿Ä Æʺ ɺÃæºÂ ¾ cantar cançons, sempre pensant amb el regal que ens havia fet Déu per donar-nos uns dies tan bons, per això tots els matins i totes les nits resàvem i li agraíem que ens hagués donat la natura que ens envoltava.

Un record també del Santuari de la Verge de les llàgrimes, lloc on celebrarem també l’Eucaristia. Aquest lloc és un caire especial, si els altres testimonis ens recordaven persones de ja fa uns quants segles, aquest lloc ens recordava una aparició de la Verge l’any 1953. Així ens contà el sacerdot que ens va acollir, com una imatge de Maria va arribar a plorar llàgrimes. Aquesta tradició ha fet que moltes persones visquin amb molta fe l’amor a Maria, especialment els habitants de Siracusa i de tota la rodalia.

–ÇǾ·¶Ë¶ÁɒðÁɾ¹¾¶¶Â·ºÃ¸¶Ç¶ºÃºÇ¼¾¶źÇ recollir-ho tot i esperar els pares, que van venir a acabar de passar el dia amb nosaltres ¶ÈȾÈɾÃÉ ¶ ÁɒºÊ¸¶Ç¾Èɾ¶ ¶ Á¶ ˜¶ÅºÁÁ¶ ¹ºÁ ¥ÄÇÉ ¾ participant al dinar de germanor. Ens ho vam passar ben bé!

A part de la peregrinació, també està el conèixer la tradició, la cultura, i com no la cuina. No oblido el tresor de la cuina Ⱦ¸¾Á¾¶Ã¶Êö¸Ê¾Ã¶º¹¾ÉºÇÇÜþ¶źÇºÍ¸ºÁĵÁãø¾¶¿¶ÆʺºÈɺ ºÃÊö¾ÁÁ¶½¶·¾É¶¹¶źÁȽºÁĵÁãþ¸ÈÅðþ¸È¼Çº¸ÈÇĶÃȃƒƒƒ tantes cultures que han fet una bona barreja de sabors, olors, i cuina pròpia.

£Ä ¶Â¶¼ÊºÊ ¼¶¾Çº ÁºÈ ÂÄÉ;ÁÁºÈ Æʺ Áɒ¶ÃÎ Æʺ˺Ãɒ½¾½¶ÊÇÜÂâÈv Pau Prades

Tampoc oblido els paisatges, els monuments, les petites viles i la gran ciutat de Palerm. Una peregrinació on no ha faltat la bona sintonia amb els 44 peregrins que ja esperen la de l’any vinent. Juan josé Carles Mariné

Ja tenim loteria! Un any més les nostres parròquies ja tenen el número de loteria, qui sap si aquesta vegada hi haurà sort. Pensem que aquest any serà un any especial per a Bítem a les seves celebracions, potser hi haurà també la celebració de la grossa.

Nº: 77210


Bítem i Tivenys celebren la seva festa de la parròquia

E

Á ºÈ ¹º ¿ÊÃÎ âÈ Êà ɺÂÅÈ źÇ ¸ºÁº·Ç¶Ç Á¶ »ºÈɶ ¹º Á¶ ŶÇÇìÆʾ¶ ¹º —æɺƒ ž Êà ¶ÃÎ Ââȁ ¶¾Íæ ˶ ser. Va ser el dissabte 22 de ¿ÊÃ΃ ¥Ç¾ÂºÇ ¹º ÉÄɁ ÁĩšÊ¸¶Ç¾Èɾ¶ Äà ºÈ ˶à ¸ºÁº·Ç¶Ç Áĩ¶¸¸¾ë ¹º ¼Çܸ¾ºÈ źÇ ÉÄÉÈ ºÁÈ ÂĺÃÉÈ ºÈź¸¾¶ÁÈ Æʺ ¶Á ÁÁ¶Ç¼ ¹ºÁ ¸ÊÇȽ¶Ë¾ºÃŶÈȶɶÁ¶ÃÄÈÉǶŶÇÇìÆʾ¶ƒ ¥ºÇ Êö ·¶Ã¹¶ ¹ÄöÇ ¼Çܸ¾ºÈ ¶ ™âÊ źÇ ÉÄɺÈ ¶ÆʺÁÁºÈ ŶǺÁÁºÈ Æʺ ¸ºÁº·Ç¶ËºÃ ºÁÈ ‡Š ¾ Š…¶ÃÎȹº¸¶È¶Éȁ¾ɶ·âǺÃÄ˶ÇÁºÈÅÇĺȺÈ ¶ÉǾÂÄþ¶Áȁ ɶ·â ˶ »ºÇ Á¶ ÅǺȺÃɶ¸¾ë ¹ºÁÈ ÃÄÊÈ öÉÈ ¶ Á¶ ¢¶Çº ¹º ™âÊ ¹º Áĩ¤Á¾Ë¶ Áĩ¶¸¸¾ë ¹º ¼Çܸ¾ºÈ źÁÈ ;ÆʺÉÈ Æʺ ½¶Ë¾ºÃ Ǻ·ÊÉ Á¶ ÅǾºǶ comunió...

VEREDICTE “HIMNE A SANT MIQUEL”

Romeria a la creu de Santos

()*$+

˜¤£˜ª§¨¥š§–¡ĩš¡–—¤§–˜žł™š¡ĩž¢£š–¨–£© ¢ž¦ªš¡¥–©§ł™š©ž«š£®¨ ¥§ž¢š§–¥–§©¡¡š©§–™š¡ĩž¢£š ACTA DEL JURAT – Á¶ ˾Á¶ ¹º ©¾ËºÃÎȁ ºÁ ¹¾¶ ‡‡ ¹º Ⱥɺ·Ǻ ¹ºÁ ‡…†ˆ Éĸ¶¹ºÈ ÁºÈ ȾÈ ¹º Á¶ ɶǹ¶ ºÈ ǺÊþǺà ¶ Á¶ sala de reunions de la Seu del Consell Pastoral de ©¾ËºÃÎȺÁȺ·ǺȹºÁ¿ÊǶɹºÁ¶ÅǾºǶŶÇɹºÁ Ħ˜ÄøÊÇÈźÇ¶ÁĩºÁ¶·ÄǶ¸¾ë¹ºÁĩ½¾Âú¶¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁ ŶÉÇë ¹º ©¾ËºÃÎÈħ Á¶ ÆʶÁ ¸ÄÃȾÈɾ¶ ¶ ºÁ¶·ÄǶÇ Á¶ ÁÁºÉǶ¹ºÁĩ½¾Âúƒ›ÄǺÏ ©ÄÂÜÈ¢ÄǾ¥Ê¾¼§¶óÁ˜ÊÇÉľ¢¶¼æÁ–ÂÜÁ¾¶›ÄÃÈ ¾¡ÁÊæȁ­¶Ë¾ºÇ¥¾Ãľ¥º¹Çā¢¶Ç¾¶¹ºÁ¢¶Ç¥¾êÄÁ¾¥¾Ãā ŸÄȺÅ¥¾ÃÎÄÁ¾—Äö˾¹¶¢¶ÇÉæ¥Ç¶¹ºÈ¾¥Ê¿ÄÁ ™ºÈÅÇâȹº˶ÁÄǶǺÁȆ…ÉǺ·¶ÁÁÈÅǺȺÃɶÉȸÄ ¶¸¶Ã¹¾¹¶ÉÈźÇȺÇÁ¶ÁÁºÉǶ¹ºÁĩ¾Âú¶¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁ els membres acordaren:

™ºÈÅÇâÈ¿¶ºÇ¶ºÁÂĺÃɹºÁ¶»ºÈɶ¹ºÁÈÄŶÇ ¹º ¼ºÇ¶ÃÄÇ ¶ Á¶ ÅÁ¶á¶ ¾ ½ºÂ ¹º ¹¾Ç Æʺ ºÈɶ˶ ÂÄÁÉ ¶Ã¾Â¶Éƒ «¶Ã ȺÇ ÂÄÁÉÈ ˺éÃÈ ºÁÈ Æʾ ÃÄ ºÈ ˶Ǻà ËÄÁºÇ źǹǺ ¶ÆʺÈÉ ÂĺÃÉ ¹º ¼ÇºÈ¸¶ ¾ ¹º¼ºÇ¶ÃÄǶÊÃÁÁĸɶú·ÁºÂÜɾ¸¸ÄÂâÈÁ¶ ÅÁ¶á¶¹ºÁĩºÈ¼ÁâȾ¶ƒ

™º¸Á¶Ç¶Ç ÁÁºÉǶ ¼Ê¶Ãζ¹ÄǶ ¾ źÇ ɶÃɁ Åĺ¶ Æʺ ÅÄÈɺǾÄǺÃÉȺÇÜÂÊȾ¸¶ÉźÇºÈ¹ºËºÃ¾ÇÁĩ¾Âú¶ ¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁºÁɺÍÉÅǺȺÃɶÉźǏ MARTA CURTO I NÀCHER

šÁ·¶ÁÁ¾ºÁ·Äö·¾ºÃÉȽ¾˶ÃȺÇÅǺȺÃÉÈIJÃȶ la matinada.

©¾ËºÃÎȁ‡‡¹ºȺɺ·Ǻ¹ºÁ‡…†ˆ

HIMNE A SANT MIQUEL

T

!"#$%&'

¾ËºÃÎÈ ɶ·â ºÈ ˶ ÊþÇ ¶ ÁºÈ »ºÈɺȹºÁ¶ŶÇÇìÆʾ¶¹ºÁºÈ¹º ¿ÊÃ΁¶ÆʺÈɶÃÎ˶¸¶ÊǺºÃÊö ¹¶É¶ ÅÇ잶ºÃÉ ¹º Ǻ˺ÉÁÁ¶ ºÁ dia de San Pere.

¡¶¸ºÁº·Ç¶¸¾ëÈĩ¾Ã¾¸¾¶Ë¶¶Â·ÁĩšÊ¸¶Ç¾Èɾ¶ ÉÄÉ ¹ÄöÃÉ ¼Çܸ¾ºÈ ¶ ™âÊ źÁÈ ºÈ¹ºËºÃ¾ÂºÃÉÈ ŶÇÇÄÆʾ¶ÁÈ Æʺ ¶Á ÁÁ¶Ç¼ ¹ºÁ ¸ÊÇÈ ½¶Ë¾ºÃ Èʸ¸ºéɃ ¥ºÇ Êö ·¶Ã¹¶ ÉÄÉÈ ºÁÈ ;ÆʺÉÈ Æʺ ½¶Ë¾ºÃ Ǻ·ÊÉ Á¶ ÅǾºǶ ˜ÄÂÊþë ɶ·â ˶Ǻ ɺþÇ Á¶ ÅǺȺÃɶ¸¾ë ¹ºÁÈ ¿Ä˺È Æʺ ½¶Ã ¾Ã¾¸¾¶É ºÁÈ ¸ÊÇÈÄÈ ¹º ¸ÄÃIJǶ¸¾ë ¾ Æʺ Ⱦ ™âÊ ËÄÁ ¾ ¹¾ÃÉǺ ¹º ¹ÄÈ ¸ÊÇÈÄȺȸÄÃIJǶǶé¶Â·â½¾˶ÃȺÇÅǺȺÃÉÈ ÁºÈ ŶǺÁÁºÈ Æʺ ¸ºÁº·Ç¶ËºÃ ºÁÈ ‡Š ¾ Š… ¶ÃÎÈ ¹º ¶ÉǾÂÄþ ¶ÁÁæ ˶à »ºÇ Á¶ Ⱥ˶ ǺÃÄ˶¸¾ë ¹º ÁºÈ promeses matrimonials.

™ºÈÅÇâÈ ¹º ÁĩšÊ¸¶Ç¾Èɾ¶ ˶ ȺÇ ºÁ ÂĺÃÉ ¹º ¸ÄÂŶÇɾÇÊ÷ÄÃÈÄŶǶÁǺ¸¾ÃɺIJǶÁÊö˺¼¶¹¶ ÂâÈ¸Ê¾Ã¶ÉźÁÈÃÄÈÉǺȸÄÁƒÁ¶·ÄǶ¹ÄÇȁºÁȸʾúÇÈ ¹ºÁ ÅÄ·Áº ¶ÁÈ ÆʶÁÈ ºÁÈ ËÄÁºÃ ¶¼Ç¶¾Ç ºÁ ·Äà ÈÄŶÇ ÆʺºÃÈÅǺŶǶǃž¸ÄÂÃÄÅĹ¾¶»¶ÁɶǶ©¾ËºÃÎȁ ÊÃÅÄ·ÁºÆʺÁ¾¶¼Ç¶¹¶Á¶»ºÈɶ¾ÈķǺÉÄɺÁ·¶ÁÁÁ¶ Ǻ˺ÉÁÁ¶¶Â·ºÁ¼ÇÊÅ¢¶Á¶Â·ÄĩÈ˶ÅÄȶǺÁÅÊÃɾ IJöÁ¶¶ÆʺÈɶ¹¾¶¹¶¹º¼ºÇ¶ÃÄǾŶÇÇìÆʾ¶ƒ

Abans de les festes de Tivenys, ja és quasi tradicional pujar al cim de Santos en Cardo. És una romeria que ja fa 4 anys que vàrem iniciar per tal de poder donar gràcies a Déu per les collites dels nostres camps, així com també per beneir el terme de Tivenys. Un altre dels motius, és perquè ja fa 4 anys que guarda una imatge de Sant Miquel aquesta muntanya, que per altra banda, és la muntanya més alta del terme de Tivenys. Hem de dir que va ser un bon grup de gent el que es va animar a pujar fins al cim de Santos. Un total de 60 persones van ser les que hi van pujar fins al cim, allí es va procedir a la benedicció i més a vall, al balcó que mirava l’antic balneari, es va celebrar l’Eucaristia, on es van sumar un bon grup de persones. Després, i ja en el nostre poble, temps per al diàleg i tertúlia en el dinar de germanor que es va fer al recinte firal. Una vegada més hem de felicitar als nostres cuines per la fideuà que ens van prepara per a l’ocasió. Un dinar ben merescut, especialment per totes aquelles persones que a primera hora del matí ja estaven preparades per pujar al cim de Cardó.

šÃÁ¶¾ÇºÂ¶Á¸ºÁºÁÈÃÄÈÉǺȸ¶ÃÉȁ ȶÁÂȹº¼ÁìǾ¶¾ºÈÅÁºÃ¹Äǁ Æʺ¶¼Ã¾IJÆʺÃÁɒÜüºÁÂâȼǶÁ ¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁÃÄÈÉǺŶÉÇëƒ –¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁºÁÃÄÈÉǺŶÉÇë ¶Â·¹ºËĸ¾ëÁ¾¸¶Ãɺ ÂÄÈÉǶÃɂÁ¾Á¶ÃÄÈÉǶºÈɾ¶¸¾ë ¹¾¶¶¹¾¶ºÁ˺úǺƒ

Enlairem al cel els nostres cants.... —¶¾ÍÁºÈȺʺȶÁºÈ¾ºÈŶȶ ©¾ËºÃÎÈȺȺÃɶÂŶǶɁ amb la seua mirada atenta ºÃÈÅÇÄɺ¼º¾Í¹ºÉÄɶÁƒ

Enlairem al cel els nostres cants... ©¾ËºÃÎȁÅÄ·ÁººÃÉǺÂÊÃɶÃζ¾Ǿʁ ÅÄÇɶ¶¨¶ÃÉ¢¾ÆʺÁ¶Á¸Äǁ ÁÁĺ‚ÁĶ·¸¶ÃÉȹº¿Ä¾¶¾¸¶Á¾Ê símbol clar del nostre amor.

Enlairem al cel els nostres cants...

Concurs per musicalitzar l’himne de Sant Miquel Un cop finalitzat el concurs per buscar la lletra del nou himne de Sant Miquel, s’inicia ara la segona part del concurs. Ara s’inicia una nova crida a trobar la música adient a la lletra que Marta Curto ha pensat per aquest himne. Serà en el mes de novembre quan es donin a conèixer les bases d’aquest concurs que s’extendrà per les xarxes socials, per tal que sigui també gent de fora la que hi prengui part en aquest concurs. Si Déu vol, a Pasqua es tancarà el concurs i ja es coneixerà el guanyador. Serà en la propera festa de la parròquia de Tivenys quan s’estreni.


!!)*+(,

VIDA PARROQUIAL

!-./(&01

DESCANSEN A LA CASA DEL PARE

DESCANSEN A LA CASA DEL PARE

ŸÄ¶Ã˜Ê¼¶É˜ÄÈɶ}†Œ¿ÊÁ¾ÄÁ‡…†ˆ~ ŸÄ¶Ã£ÄÁÁ¶¥¶Ã¾ÈºÁÁÄ}Œ¶¼ÄÈɇ…†ˆ~ «æ¸ÉÄǘ¶ÇÁºÈ–ʹæ}‹Ⱥɺ·Ǻ‡…†ˆ~

¢ď˜¶ÇºÃ«¾¸ºÃɺ¢¶ÇÉæÃ}††¿ÊÁ¾ÄÁ‡…†ˆ~ «¾¸ºÃɺ¥¾êÄÁœ¶Ç¸¾¶}‡‰¿ÊÁ¾ÄÁ‡…†ˆ~

HAN ESTAT BATEJATS

HAN ESTAT BATEJATS

–Á¾¸¾¶¨¶ÃϘ½ºÇÃÊÀ½¾Ã¶}ˆ†¶¼ÄÈɹº‡…†ˆ~

–Á·¶¥º¹ÇºÉ˜ÄÁÄÂâ}†‹¿Ê÷…†ˆ~

!!)*+(,

AGENDA

OCTUBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

18 al 20 : Fira de la clementina.

††¶Á†ˆ›¾Ç¶¹ĩ¶Çɺȶþ¶ƒ

1: Celebració de Tots Sants (Rosari al cementeri) ‡šÊ¸¶Ç¾Èɾ¶źÁÈIJ¹ºÁȹ¾»ÊÃÉÈ}†Žĩˆ…½~

ž£ž˜ž™š¡¨–˜©š¨˜š¡š—§–©žª¨™š¡ˆÇ ¸ºÃɺöǾ¹ºÁ¶¢¶Çº¹º™âʹºÁĩ¤Á¾Ë¶¾Š… ¹ºÁĩº¹¾IJ¸¾ŶÇÇÄÆʾ¶Á ˆ…ÃÄ˺·Ǻ«¾¼¾Á¾¶¹ºÁÅǺ¼ÜǾ¶¾Ã¾¸¾¹ºÁˆ…… ¶Ã¾ËºÇȶǾ}†Žĩˆ…½~

DESEMBRE ™¾Êºüº†šÊ¸¶Ç¾Èɾ¶¹ĩ¾Ã¾¸¾¹ºÁºÈ¸ºÁº·Ç¶¸¾ÄÃȹºÁ ˆ……¶Ã¾ËºÇȶǾ¹ºÁŶÉÇÄöɼº¹ºÁ¶¢¶Çº¹º™âʹº Áĩ¤Á¾Ë¶¾Š…¶ÃÎȹºÁ¶ŶÇÇìÆʾ¶ƒ ¥ÇºÈ¾¹¾ÇܺÁ—¾È·º™ƒšÃǾÆʺƒ }††½ÄǺÈ~ —ºÃº¹¾¸¸¾ë¹ºÁ¶»ÄÃɹºÁ¶ÅÁ¶á¶ƒ ™¾ÊºüºšÊ¸¶Ç¾Èɾ¶¹ºÁ¶žÂ¶¸ÊÁ¶¹¶}††½~ ‡Š¶ÁºÈ……ĩ……½©Ç¶¹¾¸¾ÄöÁ¢¾Èȶ¹ºÁœ¶ÁÁ }ÁºÈ¹ÄÈŶÇÇìÆʾºÈ~ƒ 1r Concurs de Pessebres.

šÈ ¸ÄÂÊþ¸¶ ¶ ÉÄÉÈ ºÁÈ ˺¾ÃÈ ¹º —æɺ Æʺ ºÈɺ ÅǺŶǶÃÉ Êö ºÍÅÄȾ¸¾ë »ÄÉļÇÜIJ¸¶ ¸Ä¾Ã¹¾ÃÉ ¶Â· ºÁÈ Š… ¶ÃÈ ¹º Áĩº¹¾IJ¸¾ ŶÇÇÄÆʾ¶Áƒ ¥Çº¼ÊºÂ Æʺ Ⱦ ¶Á¼ð ɺ »ÄÉļǶIJºÈ ¹º Áĩ¶Ãɾ¼¶ ºÈ¼ÁâȾ¶Ä¹ºÁ¶¸ÄÃÈÉÇʸ¸¾ë¹ºÁ¶ÃÄ˶ºÃÈÁºÈ ÅÄÉ »ºÇ ¶ÇǾ·¶Ç źÇ ɶÁ ¹ĩºÈ¸¶Ãº¿¶Ç‚ÁºÈ ¾ ÉÄÇöǂ les.

!!"#!$%&'(##

!-./(&01

¢ÄÁɺȼÇܸ¾ºÈ

!"##$%&'()*+(* ,-.(/*'*0'1(23) 45.&6#(7*89:;

1: Celebració de Tots Sants ‡šÊ¸¶Ç¾Èɾ¶źÁÈIJ¹ºÁȹ¾»ÊÃÉÈ}†ĩˆ…½~

DESEMBRE

El Gancell !"#$$%#&'()*+,-.#("'/%'$%0'1.,,23"(%0'/%'!&#%-'('4(5%)60'

''''''789':;'<=>#"?,%'@'A%0%-?,%'B;:CD

Un any especial per a Bítem

H

ºÂ ¾Ã¾¸¾¶É Êà ÃÄÊ ¸ÊÇȁ ¾ ¶Â· ºÁÁ ÉÄɺÈ ÁºÈ ¶¸É¾Ë¾É¶ÉÈ ŶÇÇÄÆʾ¶Áȃ¥ºÇì¶ÆʺÈɸÊÇÈȺÇÜÊøÊÇÈºÈź¸¾¶ÁźÇ ¶Á¶ŶÇÇìÆʾ¶¹º—æɺ¾âÈÆʺÁ¶ÃÄÈÉǶŶÇÇìÆʾ¶ºÈ ÉÇÄ·¶Çܹ¾ÃÉǺ¹º¼Ç¶ÃȸºÁº·Ç¶¸¾ÄÃȃ¥ºÇÊö·¶Ã¹¶ºÁ ɺǸºÇ¸ºÃɺöǾ¹ºÁŶÉÇÄöɼº¹ºÁ¶¢¶Çº¹º™âʹºÁĩ¤Á¾Ë¶¶Á ÅÄ·Áº¹º—æɺâȶ¹¾Ç¿¶»¶ˆ……¶ÃÎÈÆʺÁ¶ÃÄÈÉǶ¢¶Çº¹º ™âʹºÁĩ¤Á¾Ë¶âÈŶÉÇÄö¹º—æɺƒ–ÆʺÈÉâÈÊÃÂÄɾʹĩ¶Áº¼Ç¾¶ źÇ ŶÇÉ ¹º ÉÄÉ Êà ÅÄ·Áº ¼ºÃºÇ¶¸¾ë ǺǺ ¼ºÃºÇ¶¸¾ë Èĩ½¶ ¶Ã¶É ÉǶÃȺɺà ¾ ºÈɾ¶ÃÉ ¶ÆʺÈɶ ÉǶ¹¾¸¾ë ¶Ǿ¶Ã¶ Á¶ ¹º Á¶ ¢¶Çº ¹º™âʹºÁĩ¤Á¾Ë¶ƒ ©ÄɺÈ˶¾Ã¾¸¾¶Ç¶Â·Áĩ¶ÇǾ·¶¹¶¹ºÁ—¾È·ºšÈ¸¶ÁÄö¶©ÄÇÉÄȶ ¾ ¹ºÈ¸¶ÃȶÃÉ ¶Á ¢¶È ¹ºÁ —¾È·º ˶ źÃȶÇ ºÃ Ǻ¼¶Á¶Ç ¶ÆʺÈɶ ¹ºËĸ¾ë ¶Ǿ¶Ã¶ öȸʹ¶ ¶ –ÁÂÄö¸¾¹ ¹º ©ÄÁº¹Ä ¶Á ÃÄÈÉǺ poble de Bítem.

šÊ¸¶Ç¾Èɾ¶¹ºÁ¶žÂ¶¸ÊÁ¶¹¶}†‡ˆ…½~

¡¶ ¼ºÃÉ ¹º —æɺ ¶Â· ¶¼Ç¶éºÃÉ ½¶ ¶¸¸ºÅɶÉ ¾ ¸ÄÃɾÃʶÉ ¶ÆʺÈɶÉǶ¹¾¸¾ëÆʺ¶½ÄǺȹĩ¶Ç¶¹Äö¾¹ºÃɾɶɶÁÃÄÈÉǺÅÄ·Áºƒ

‡Š¶ÁºÈ……ĩ……½©Ç¶¹¾¸¾ÄöÁ¢¾Èȶ¹ºÁœ¶ÁÁ}ÁºÈ¹ÄÈ ŶÇÇìÆʾºÈ¶—æɺÂ~

¥ºÇì¶ÆÊæÃĶ¸¶·ºÃÁºÈ¸ºÁº·Ç¶¸¾ÄÃȁ¾âÈÆʺºÁȺɺ·Ǻ¹ºÁ ‡…†‰Áĩº¹¾IJ¸¾ŶÇÇÄÆʾ¶Á}ÁĩºÈ¼ÁâȾ¶~¸ÄÂÅÁº¾ÍŠ…¶ÃÎȃ «¶Ã ȺÇ ɺÂÅÈ ¹¾»æ¸¾Áȁ źÇì Á¶ ¼ºÃÉ ¹º —æɺ ºÃ¸¶Ç¶ Ǻ¸Äǹ¶ ɶÃÉÁĩ¶Ãɾ¼¶ºÈ¼ÁâȾ¶¸ÄÂÁ¶¸ÄÃÈÉÇʸ¸¾ë¹ºÁ¶ÃÄ˶ƒ–·¼Ç¶Ã ¶¼Ç¶éºÃɽºÂ¹ºǺ¸Äǹ¶ÇÉÄɺÈÁºÈźÇÈÄúÈÆʺ¶Â·ºÁȺÊ ºÈ»ÄÇá˶ÃɾǶǺù¶Ë¶ÃɶÆʺÈÉÅÇÄ¿º¸ÉºÊÃÅÇÄ¿º¸ÉºÆʺ¶ÃÎ ǺǺ¶Ãν¶¶Ã¶É¸Çº¾ÍºÃɁ¾¶¹¾¶¹ĩ¶ËʾɺþÂÊ÷Äþ¸ɺÂÅÁº ÄÃÁ¶¼ºÃɹº—æɺ¸ºÁº·Ç¶¾˾ÊÁ¶Ⱥ˶»ºƒ Ÿ¶ ˺¾ºÊ Æʺ ºÁÈ ÂÄɾÊÈ Èëà ÂâÈ Æʺ ÈÊIJ¸¾ºÃÉÈ źÇ ¶ Æʺ ¶Á ÁÁ¶Ç¼ ¹º ÉÄÉ ºÁ ¸ÊÇÈ ¸ºÁº·ÇºÂ ¶Â· ¿Ä¾¶ ¾ ¶¼Ç¶éºÃÉ ¶ÆʺÈÉÈ ºÈ¹ºËºÃ¾ÂºÃÉȁ¾¶¾Íæ½Ä»¶ÇºÂƒ¢ÄÁɶ˾¶ÉǺ·ÇÜÁ¶¼ºÃɹº—æɺ ¶ ÁºÈ Ⱥ˺È ¸¶ÈºÈ Êà ÅÇļǶ¶ ¸ÄÂÅÁºÇÉ ¶Â· ÉÄÉÈ ºÁÈ ¶¸ÉºÈ ¸ºÁº·Ç¶É¾ÊÈÆʺºÈÅÄÇɶǶöɺǺ¶ÁÁÁ¶Ç¼¹ºÁ‡…†‰ƒ¨ºÇ¶ÃÂÄÁÉ ˶Ǿ¶ÉȁźÇìÉÄÉȺÁÁÈËÄÁºÃ¸Ç¾¹¶Ç¶Á¶ŶÇɾ¸¾Å¶¸¾ë¶ÁǺ¸Äǹ¾¶ Á¶¸ºÁº·Ç¶¸¾ë¹ĩ¶ÆʺÈÉȹÄȺȹºËºÃ¾ÂºÃÉȃ šÁÈ »ºÁ¾¼ÇºÈÄÈ ¹º ©¾ËºÃÎÈ Âĩ½¶ÊǺÊ ¹º źǹÄöǁ źÇì ¶Ëʾ Áĩº¹¾ÉÄǾ¶ÁâÈÂâÈÆʺ¹º¿ÊÈÉ渾¶ÆʺȾ¼Ê¾źÇ¶Á¶ŶÇÇìÆʾ¶¹º —æɺƒ¥ºÇ¶ÁÉǶ·¶Ã¹¶¶ÆʺÈɶ¸ºÁº·Ç¶¸¾ëÃÄâÈÊö¸ºÁº·Ç¶¸¾ë ɶø¶¹¶ÉÄɶÁ¸ÄÃÉǶǾºÈźǺÂÆʺÁ¶¼ºÃɹº©¾ËºÃÎȺÈɾ¼Ê¾ present en els actes més importants. ˜ÄÃ˾¹Ä¶Á¶¼ºÃɹº—æɺ¶ÅǺŶǶǂÃÄÈźÇ¶ÆʺÈɶÃÎɶà ºÈź¸¾¶Á Æʺ Á¶ ¢¶Çº ¹º ™âÊ ¹º Áĩ¤Á¾Ë¶ ºÃÈ ¶¿Ê¹¾ ¶ ¸ÄÃɾÃʶÇ ¶ÆʺÈɶÉǶ¹¾¸¾ë¶Ǿ¶Ã¶ɶÃ˾˶¶ÁÃÄÈÉǺÅÄ·Áºƒ Mn. Tomás Mor §º¸ÉÄǹº—æɺ¾©¾ËºÃÎÈ

El Gancell - Número 10  

Desè número de la publicació informativa de les Parròquies de Bítem i Tivenys

El Gancell - Número 10  

Desè número de la publicació informativa de les Parròquies de Bítem i Tivenys

Advertisement