Page 1


General Information

Quick Facts

Table of Contents 

"

General Information 

56

3

1)/

0

'

'

0

0'

6%87

#

#9

:

(2

9

9

)

<%#9.

;>

+

$

/

=

?

'

,

!

#

8

;>

+

$

/

?

'6,

A@

)

<

5

'

$'8;

!

3>+

$/

)

?

2'1

6

,

<:A

@

')

&(&!

)

%

&()

$'*

+

&

&(

,"

$&&

('

'

)--

.$

,$

-

.$

.$

*

&

)&

-.

$

+

/

0""

0"

")1

,/

,

"

*

0

*$

,

-%

!)

#

(&-

##

!

%

(

#

0%1Team Information 

%

#1

9

;

%

#%

#7

!

(

&2(

&&

2

.

)1)

)

&%%

!(&

&(

3

4

22

-

1)

)

)))-

--

(

2

()

22(

(

))(#

"

"

""

$

"

'Credits n

o

Â&#x2026;

E

F

G

H

I

J

K

L

M

G

N

O

P

Q

M

R

F

S

T

C

U

Q

M

J

G

M

V

W

W

O

V

J

G

M

F

D

C

S

C

X

Y

C

Z

X

G

M

S

[

G

S

X

I

D

E

N

\

S

F

]

G

M

Z

F

X

N

X

L

G

_

`

`

O

J

G

X

G

M

L

I

M

a

W

G

Z

C

X

X

L

G

\

S

F

X

G

a

b

X

C

X

G

Z

c

W

N

J

K

F

D

d

M

F

C

W

Z

F

S

_

e

f

f

g

Z

G

X

X

M

F

C

W

Â&#x201E;

}

}

t

}

p

o

t

p

r

p

Â&#x201C;

y

s

Â&#x2021;

u

t

y

}

s

v

p

Â&#x201E;

y

y

Â?

}

t

Â&#x201E;

t

Â&#x2039;

o

|

Â&#x20AC;

r

}

Â&#x20AC;

{

t

v

Â&#x2030;

r

Â&#x201A;

Â?

{

p

p

p

z

Â&#x201A;

Â&#x17D;

}

z

x

x

}

Â&#x201A;

u

t

Â&#x2C6;

Â&#x201E;

p

r

v

Â&#x201E;

Â&#x2039;

Â&#x201A;p

r

x

v

Â&#x201E;

w

v

Â?

r

r

v

Â&#x20AC;

Â&#x2018;

p

r

p

u

u

s

t

u

~

Â&#x160;

v

Â&#x201D;

Â&#x20AC;

}

s

Â?

~

{

{

p

u

o

{y

r

Â&#x20AC;

Â&#x2039;

t

x

Â&#x160;

Â&#x192;

o

}

Â&#x201A;

p

p

Â&#x160;

s

Â&#x20AC;

t

u

p

Â&#x2030;s

Â&#x2039;

Â&#x2021;

Â&#x201E;

Â&#x20AC;

Â&#x201A;

}

o

u

v

t

s

{

t

Â?

o

}t

n

p

s

Â&#x20AC;

o

Â&#x17D;

t

Â&#x201A;

t

r

p

}

r

v

q

o

Â&#x201A;

x

p

Â&#x2018;

Â&#x20AC;

u

y

Â&#x201E;

{

t

x

r

Â&#x2013;

Â

p

}

}

}

u

s

Â&#x2019;

r

y

w

p

s

n

s

s

u

t

s

t

u

r

v

r

}

p

z

p

Â&#x2030;

r

p

u

v

Â&#x201A;

Â&#x201E;

n

u

p

v

y

v

Â&#x201A;

y

Â&#x201A;

r

p

v

x

y

s

Â&#x2020;

}

p

Â&#x201E;

Â&#x201A;

{

}

p

p

Â&#x192;

z

Â&#x2018;

v

u

p

Â&#x20AC;

Â&#x2014;

Â&#x201A;

Â&#x2019;

Â&#x2021;

x

Â&#x2021;

Â&#x2DC;

T

Â&#x160;

S

r

u

o

u

Â&#x2022;

D

Q

Â&#x20AC;

t

Â&#x2030;

C

q

Â&#x2020;

Â&#x152;

B

p

v

o

u

p

{

Â&#x2019;

Â&#x201D;

t

p

~

p

Â&#x192;

Â&#x20AC;

o

Â&#x201E;

Â&#x2019;

Â&#x2022;

r

u

y

x

s

Â&#x201D;

v

Â&#x20AC;

Â&#x2030;

Â&#x201A;

p

v

r

v

Â&#x201A;

Â&#x17D;

p

Â&#x2018;

Â&#x2018;

}

p

Â&#x2122;

p

p

o

v

p

u

Â?

Â&#x201D;

Â&#x160;

p

y

}

r

Â&#x201E;

Z

^

t

M

L

G

D

I

Q

M

M

a

a

W

Q

G

M

U

_

C

X

h

i

X

L

f

j

G

k

b

i

G

b

Q

L

I

G

W

M

T

b

G

K

Q

M

I

G

X

Z

L

G

S

[

X

Q

G

M

a

G

X

C

L

c

G

\

W

N

S

J

F

K

X

G

F

D

a

b

m

X

C

C

J

X

G

G

Z

C

Z

X

L

G

D

Q

I

S

X

M

N

l

Z

S

I

J

R

G

M

Q

S

o

r

v

z

s

t

Â&#x20AC;

Â&#x2022;

}

u

r

v

Â&#x201A;

r

Â&#x2122;

u

Â&#x20AC;

Â&#x2030;

v

Â?

G

Z

EKUSports.com


š

›

œ

Media Information

Media Contact Information

How to Get to EKU

Athletics Public Relations Contact – Steve Fohl Ë

§

Ç

£

«

¹

Ñ

Ÿ

¯

ª

½

§

´

°

´

¡

´

´

´

´

©

´

¡

´

¼

´

¡

¿

´

Ã

¥

Î

§

£

ª

½

É

Ó

Ø

Ó

¡

£

Ì

Ó

¨

´

¥

¡

Õ

º

µ

¨

¡

Ï

½

Ÿ

½

Ñ

®

ª

´

§

´

°

´

From Cincinnati, Ohio and Points North:

¡

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

¿

¥

Î

£

´

´

´

´

´

´

´

¿

¥

Î

£

Ó

É

Í

Í

£

Ó

Ó

£

Ì

Î

¥

Ì

¥

¿

Í

¿

ž

¢

£

¤

Â

Important Phone Numbers Ù

©

ª

½

¡

©

¯

¸

Ú

¡

Å

Ÿ

«

©

¹

¡

°

©

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

¿

¥

Î

£

É

Ó

Ó

£

Ó

Ì

Ó

¯

¯

¸

¡

©

Û

Ü

¸

¡

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

¿

¥

Î

£

É

Ó

Ó

£

Ó

Ì

¡

¯

¸

¡

ª

¢

¸

¤

¥

¹

Ÿ

¹

£

ª

½

§

¦

§

¡

Ã

°

§

°

©

Ÿ

º

¨

º

°

Ä

©

»

¸

Å

©

°

º

³

ª

²

Ÿ

ª

§

«

§

«

®

Ã

§

¨

¼

¯

§

¬

½

½

§

¼

«

ª

¡

¡

§

­

©

°

¡

§

«

©

¡

®

¡

¯

®

ª

¯

¡

¹

¯

¯

½

°

¬

©

¾

°

©

¡

Ÿ

©

§

¿

°

¤

¡

«

°

±

À

º

©

³

¡

Ÿ

³

²

¸

©

§

°

º

ª

¨

µ

°

¡

§

´

§

¡

Ÿ

Æ

¯

©

·

¯

º

½

¯

½

¯

¸

°

°

¨

ª

¬

¡

¡

¹

¡

¡

©

§

Ÿ

ª

§

¨

°

©

¡

©

º

ª

¡

§

°

¹

§

®

¯

©

Ÿ

¯

°

©

ª

Á

´

¡

°

Ç

²

È

Í

¸

ž

·

Ÿ

·

´

Ÿ

¥

Ó

Ÿ

¹

Å

¨

§

°

©

ª

¡

½

¡

Ã

©

´

Ó

From Huntington, W.Va., and Points East: ž

Mailing/Shipping Address

¦

¥

Ó

Ì

­

Ÿ

°

¸

Ÿ

©

¡

«

Ù

¼

¡

´

Æ

Æ

Æ

´

Ç

²

È

¦

Å

§

«

©

´

¸

§

´

½

¨

¹

°

¯

µ

§

½

¯

¡

¨

¹

Ì

Ì

Ñ

´

¯

¸

ª

¹

§

°

º

±

²

Ý

Ê

Í

Ê

¤

¡

Ÿ

¢

°

£

É

º

Ê

«

Ë

¡

¡

¹

Ÿ

¯

©

Ã

°

§

§

«

°

Ì

¦

Í

©

Ê

Ÿ

¹

©

¯

¡

Ò

½

¡

¯

¬

©

ª

§

¡

Æ

Ÿ

®

¯

³

©

É

¾

Ó

Î

É

¤

¨

À

°

Ï

©

§

¯

«

½

¯

©

Ð

°

©

§

¡

§

«

°

¡

¡

¸

©

¯

Ä

§

°

«

¬

§

¢

¨

£

¬

¤

ª

¥

©

¡

®

¯

©

¾

Î

¥

´

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

©

§

¡

®

¯

©

¾

¿

¤

À

¡

¸

§

°

º

·

¯

¸

ª

¹

§

°

º

¡

®

¯

©

Á

´

¥

Â

·

Á

¹

Ÿ

Ù

Ÿ

Web Site

Ÿ

¡

Ÿ

½

¡

Ã

©

Ÿ

°

º

¸

«

§

§

¼

¡

«

©

ª

¡

¯

°

©

¡

«

©

Ÿ

©

¡

ª

¡

Ÿ

º

¯

°

¬

¡

Ÿ

©

§

°

©

ª

¡

¥

·

¯

¸

¸

Ÿ

ª

¹

¹

§

Å

°

¨

º

Ä

§

³

°

©

Å

ª

Ÿ

¡

½

¡

Ã

Ã

§

©

«

§

°

¡

¹

¯

½

¡

Ÿ

°

º

³

§

¨

Æ

¯

½

½

¡

¡

©

ª

¡

¹

Ÿ

¯

°

Ç

²

È

´

From Lexington, Ky.: ž

½

¡

Ã

Ä

³

©

Ÿ

©

½

¢

£

º

Ÿ

¡

¡

°

Å

ª

Ÿ

¡

¸

Ã

Ã

©

¤

«

¥

¦

§

§

«

§

§

¨

§

°

©

¼

¡

ª

©

¡

«

¹

§

©

¯

½

¡

ª

®

¡

¡

¯

¯

Ÿ

©

°

°

¾

©

º

¿

¡

¤

«

³

§

À

©

Ÿ

¨

©

¡

¸

¡

Æ

§

°

ª

¯

½

¡

½

º

Ÿ

·

º

¡

¯

¡

¯

°

©

¸

ª

¬

ª

¹

¡

¡

§

Ÿ

¹

°

©

Ÿ

º

§

¯

¡

°

°

®

©

Ç

¯

ª

²

©

Á

¡

´

·

È

Â

Ÿ

¯

¸

Ÿ

¸

ª

¹

¡

¹

Ÿ

§

Å

¨

°

º

§

°

´

From Bowling Green, Ky., and Points West: ž

µ õ

é

ã

÷

ð

ã

å

ø

ö

ù

ê

á

ö

ä

å

Þ

ê

ñ

é

â

à

é

ß

è

à

ß

á

æ

â

ã

ã

à

é

ä

ê

å

ä

æ

ê

â

æ

ë

ç

ì

ã

í

î

ï ì

ð

ô

ß

ô

ñ

ß

ò

ô

é

æ

â

ß

ñ

ó

ê

é

¨

è

ß

æ

ã

à

é

ê

«

«

www.ekusports.com Ç

¯

©

Ÿ

¡

¯

©

°

¡

©

«

°

ª

²

¡

¡

¨

°

©

¹

¨

¸

¹

¡

³

«

ú

§

Ã

Ù

Ó

©

Í

ª

Í

½

¿

¡

©

¯

¸

Ú

¡

Ÿ

«

©

¹

¡

°

©

¨

°

¼

¡

¯

½

¡

º

¯

©

°

¡

Æ

Æ

¡

Ÿ

Ÿ

¼

¹

³

Å

ª

¡

¯

©

¡

±

Æ

ª

¯

¸

ª

¯

Å

§

¡

§

©

°

¡

Æ

§

°

Ÿ

½

½

©

ª

¡

Ç

²

È

Ÿ

©

¡

º

Ä

³

¦

¯

º

¡

Ÿ

«

¹

¦

Å

§

«

©

±

Ã

¡

Ÿ

©

¨

«

¡

©

ª

¡

½

Ÿ

©

§

¡

ª

©

¡

¡

«

©

ª

±

ž

©

Ÿ

«

ª

¡

°

Å

ª

µ

§

«

Ÿ

½

§

¯

Ä

¡

¬

¹

º

ª

°

¡

Ÿ

Ï

©

¯

§

©

°

¯

©

§

¬

¸

¡

©

½

¯

Ÿ

Ÿ

½

½

Ÿ

¨

Ÿ

Ã

¡

«

¯

¡

º

½

Ÿ

¨

«

Ÿ

Ÿ

¡

«

Æ

½

¡

©

§

§

¯

Ä

Ÿ

Ã

¡

½

°

¡

§

°

Æ

Ÿ

§

¡

¬

©

¸

º

°

Ÿ

ý

©

½

¯

°

ª

Ÿ

Ÿ

¼

ª

¡

¬

Ÿ

¡

©

©

°

¡

°

¯

ª

°

Ÿ

¯

½

¬

½

¡

½

½

º

¯

ª

¯

¡

©

¨

¯

Å

³

©

¸

©

£

«

ª

©

¡

¡

¸

Ÿ

¡

Ÿ

§

Å

§

£

¡

¹

º

¡

«

Ÿ

©

°

Ÿ

Ÿ

©

¡

´

­

¡

¯

¡

¼

¡

©

Ÿ

©

±

Ã

¡

Ÿ

©

¨

«

¡

©

§

«

¯

¡

¥

Ô

°

§

º

«

Ñ

Ÿ

©

«

ª

©

§

Æ

¡

Ÿ

®

³

¯

©

©

ª

¾

«

Ê

§

Õ

À

¨

¬

Ö

½

ª

¦

Ÿ

§

¬

§

¹

Æ

¡

«

Á

¡

Ÿ

©

°

©

º

§

©

¡

«

®

Ÿ

¯

¼

©

¡

¾

½

Ê

¡

Ÿ

Ì

§

©

§

°

¢

°

£

¤

©

¥

ª

¡

´

°

Æ

§

«

°

¯

½

©

º

ª

§

ª

½

¡

¡

°

Ÿ

¡

¢

º

©

£

¤

¡

ª

Ÿ

¡

¥

©

©

¹

§

§

Ÿ

¯

¡

®

°

©

°

Ç

¯

ª

©

¾

¡

²

¿

¤

·

È

¯

¸

´

¸

Ÿ

ž

ª

¨

¹

¹

«

°

§

Å

«

°

¨

¯

º

¬

Ä

§

ª

©

³

°

©

Ÿ

Å

ª

©

Ÿ

©

¡

½

ª

¡

¡

Ã

Ã

©

§

¡

°

«

º

§

§

°

¡

Ã

©

¹

ª

¯

½

¡

§

¡

Ÿ

×

°

º

´

¸

¸

¨

ª

«

ª

¡

º

±

§

º

¯

Å

¨

¨

§

«

¬

½

Ã

¡

§

ª

¡

©

Ÿ

«

¡

¸

§

ª

«

¡

¡

Ÿ

°

¸

Ã

ª

¡

¯

û

Ã

«

©

¨

¡

©

Ÿ

Ã

¡

Æ

§

¡

§

©

¸

Ä

¡

Ÿ

¼

½

¯

½

¬

º

¡

Ÿ

¹

§

¡

¸

½

¯

¹

Ÿ

Ÿ

³

¯

¨

½

°

Å

¡

£

©

Æ

§

£

º

½

¡

Ÿ

ü

©

¡

¡

«

§

°

¡

«

Ÿ

½

¼

½

¯

©

¸

ª

¡

¡

©

¯

ª

«

«

Ã

§

Ÿ

¨

¼

±

Å

¬

§

ª

«

¯

©

¡

´

EKUSports.com

¡

³

´

¢

ž

£

¤

¨

«

¥

Ô

°

«

§

¯

¬

«

©

ª

ª

Ÿ

©

Ÿ

©

¯

¸

ª

¹

§

°

º

Ä

³

Å

Ÿ

Ã

Å

Å

©

§

Ã

´

§

°

Ÿ

«

ª

§

¡

®

¡

¯

°

º

¹

Ÿ

§

©

Ã

¡

½

©

³

ª

Ì

¡

É

§

Ó

×

¹

«

¯

Ÿ

¹

½

¡

©

Å

§

Ÿ

¡

°

º

®

¯

ª

©

¾

¡

Ÿ

¿

º

¤

¯

¡

°

Ÿ

²

¡

©

§

°

£

°

©

±

´

£

©

©

Ÿ

¡

°

º

¬

¹

°

§

¯

¬

Å

¹

¸

¹

¡

Ÿ

Ã

ª

Ÿ

¹

Å

©

½

§

©

¨

Æ

½

°

§

Ÿ

½

Ÿ

¨

¨

¸

©

É

Ÿ

£

·

«

£

½

From Knoxville, Tenn., and Points South:

«

©

¡

¢

«

Ä

´

Æ

¡

¡

Å

ž

ž

Ä

æ

ž

Ÿ

¹

ñ



Ÿ

¹

Å

¨

§

°

©

ª

¡

½

¡

Ã

©

´

«

§

°

¡

¹

¯

½

¡

Ÿ

°

º

³

§

¨

Æ

¯

½

½

¡

¡

©

ª

¡

¹

Ÿ

¯

°

Ç

²

È

ª

¡


Ăž

ĂżĂż

Facilities

Tom Samuels Track $?

@

'B

C

A;

D

E

F

G?

HC

I

0

)!*

"

.+#,

#/

1$-

0

2

8

'(<

.

4!

&$0%7

)!

!$

$'!'

')

$

5#''

#

=

%

&%##

5

('

=

;

=

%

>%$

<

#

''0

#

'.

%

07

$

6$$

"

!

#

0

!

''

$%#

!

#$'

'

:

#

.#

5

/%'$$

'A

2.

*

9.%

!

0%$/!

3

#8

$&(

&

%&

9

J

Cross Country Facilities 

2&

'#'%

(

M

'#

%

%$

6

$:%K&2

$'(KK%!!

&

N

2

#!!

#

O!

&

%

&

#.'8

N#

%

#

%

;

2$K

$

$'#'

9

L

#%

$K

8

M

3%=

%

9

?P

E

Q

@

@

R

S

P

T

U

?

H

C

T

F

EKUSports.com


V

W

X

Head Coach Rick Erdmann

The Erdmann Legacy

Head Coach • 34th Year at EKU ¿

À

×

Ø

Rick Erdmann Alma Mater: Ashland College, 1965 \

]

^

_

`

a

b

c

c

d

b

e

c

f

g

f

_

e

h

i

i

j

e

f

`

k

j

l

f

b

`

[

e

k

b

c

\

f

\

j

b

\

m

n

o

m

f

c

b

[

g

p

\

q

j

[

b

r

\

j

m

c

[

[

c

f

_

r

s

r

t

[

b

r

n

j

\

j

c

a

k

i

m

f

f

r

k

_

f

[

`

`

b

[

_

e

j

b

c

e

w

i

x

_

j

[

c

d

k

f

f

_

g

[

f

_

c

m

s

b

[

p

k

r

f

m

e

_

\

d

[

m

j

c

j

c

[

u

c

b

c

r

`

a

r

j

j

_

k

f

k

m

m

[

b

e

v

c

_

y

e

f

[

_

f

e

c

j



\

c

f

k

f

‚

j

ƒ

[

k

p

ƒ

u

k

m

f

e

m

[

`

f

e

h

_

a

k

j

j

_

[

e

~

c

r

k

m

e

h

[

\

e

\

|

f

}

e

~

e

p

f

h

b

u

_

\

e

_

b

j

k

e

^

e

b

\

j

e

k

h

f

c

_

k

c

_~

f

b

c

c

k

`

h

k

\

_

]

b

~

\

€

]

c

b

c

[

g

`

f

v

_

f

e

u

[

k

~

z

`

s

\

j

_

b

\

k

_

~

„

„

c

k

Š

f

p

b

j

\

k

a

_

n

e

`

s

…

k

ƒ

†

…

b

b

z

e

n

b

_

Š

f

f

f

\

[

_

k

n

f



^

_

a

Ž

`

‡

d

o

f

f

c

a

c

…

^

f

m



b

k

j

[

k

m

u

f

Ž

k

m

k

j

‚

k

[

h

m

f

e

~

e

f

f

c

e

k

p

c

r

b

b

j

m

n

a

k

_

`

i

\

c

e

m

i

f

k

a

j

j

c

d

[

f

k



x

[

_

u

\

b

p

p

j

u

k

j

k

f

_

c

m

c

m

c

u

„

f

f

m

f

a

e

f

k

m

c

m

e

f

j

k

h

c

[

e

i

~

\

b

m

|

b

c

e

b

^

k

_

[

j

`

c

b

a

u

\

e

b

f

k

[

c

u

i

d

j

e

[

b

u

c

~

f

b

ƒ

u

_

u

p

{

j

ƒ

_

k

p

f

e

[

c

a

m

f

`

m

f

[

\

v

a

[

_

f

k

c

f

k

i

n

_

`

b

c

…

d

f

f

b

_

[

v

j

h

x

v

h

b

c

a

f

\

_

b

i

ƒ

”

f

[

j

m

\

\

_

j

f

u

~

p

k

f

_

b



`

j

u

b

o

c

u

m

ˆ

k

j

_

e

s

f

^

b

…

m

f

‰

j

^

b

d

u

c

„

k



k_

n

b

k

`

\

f

m

f

k

e

f

[

b

^

a

‰

^

[

k

u

€

c

_

f

uf

e

€

~

a

‚

d

‚

`

k

a

e

k

a

\f

a

h

m

s

e

a

`

[

m

f

j

d

e

i

c

_

l

f

[

\

`

f

c

[

k

j

[

e

f

_

]

[

m

j

~

e

u

k

c

a

k

u

b

f

€

`

[

c

f

e

ˆ

k

c

b

e

m

_

f

m

r

[

d

f

r

j

c

r

m

b

f

b

_

_

b

c

\

b

f

b

[

™

c

[

r

e

k

e

c

g

e

k

b

f

c

_

`

c

b

[

c

d

m

f

k

m

k

f

f

_

j

c

`

h

m

b

f

e

c

c

b

b

]

f

p

e

p

[

[

f

[

b

m

k

f

j

_

u

c

b

c

c

f

f

c

p

k

[

c

k

k

c

[

e

m

j

`

e



e

e

`

f

~

b

l

k

f

k

‚

\

k

”

_

[

~

c

j

s

c

i

c

j

f

[

f

b

_

r

b

[

k

r

_

_

~

j

_

h

f

j

h

`

[

_

e

b

m

ˆ

f

m

_

f

c

‡

b

g

b

[

e

b

f

c

y

‹

`

f

\

f

j

ƒ

_

a

c

\

z

Œ

n

`

]

‚

c

{

j

b

ƒ

f

f

f

c

[

o

f

i

_

c

l

k

r

b

b

c

u

u

c

š

h

{

\

m

b

k

[

‹

Œ

›

s

‡

‹

Œ

y

s

‡

‹

Œ

†

s

‡

‹

‹

}

s

‡

‹

‹

›

s

‡

‹

‹

y

s

‡

‹

‹

†

s

‡

‹

‹

Œ

s

‡

‹

‹

‹

s

z

s

‡

‹

Œ

†

s

‹

Œ

‹

s

‡

‹

z

z

Œ

s

z

z

‹

s

Ý

Ã

y

s

‹

‹

z

s

z

‡

Ø

f

_

g

f

`

ˆ

a

[

[

s

u

i

[

k

‘

_

[

c

j

c

b

\

j

_

h

m

s

k

u

f

^

b

c

d

_

f

[

i

_

a

u

u

b

c

`

m

f

m

f

k

c

[

_

r

m

_

h

c

g

c

b

k

`

d

f

‚

m

j

m

b

c

a

b

f

a

`

c

i

y

‡

ˆ

[

e

j

k

e

\

c

j

_

e

p

j

m

e

[

m

[

e

i

\

e

e

e

j

[

k

h

c

À

b

[

e

[

ž

e

c

m

l

h

[

j

c

…



f

k

u

j

s

ƒ

b

c

v

j

j

c

{

l

c

c

h

…

Z

_

j

k

[

b

[

[

d

e

k

\

[

m

l

_

m

_

k

[

b

~

k

f

f

c

[

f

s

u

l

e

[

_

\

e

r

_

c

`

|

z

~

f

b

_

e

u

b

k

f

_

s

k

[

m

Œ

|

s

z

z

y

s

Œ

}

‹

|

Œ

}

f

`

[

k

ˆ

e

Š

f

\

[

k

[

c

r

k

j

e

f

f

k

m

Ø

f

b

f

u

`

\

^

]

e

_

`



d

a

‚

f

_

b

ƒ

f

c

c

ƒ

_

b

ˆ

‚

c

]

e

_

f

\

j

b

e

`

_

e

b

f

f

‚

e

_

j

m

[

h

r

c

k

m

_

b



j

k

b

m

u

f

\

b

j

e

c

k

k

f

Z

c

f

`

r

[

f

j

_

m

c

b

’

e

f

l

c

f

ˆ

f

e

c

‚

c

j

j

b

k

\

[

\

m

f

j

`

z

‡

m

…

a

n

j

x

f

c

`

m

s

b

a

e

j

b

e

u

k

e

_

j

f

\

\

j

f

b

c

k

\

u

m

f

~

`

q

c

~

`

h

p

[

a

k

b

f_

m

n

j

e

h

z

†

s

‡

‹

Œ

‡

‹

‹

‡

‹

‹

Ã

É

À

…

Ú

‡

‹

‡

‹

Œ

›

s

‡

‹

Œ

y

‡

‹

‹

†

s

‡

‹

‹

Œ

‡

‹

‡

‹

‹

À

Ç

›

Ù

s

Ø

À

Î

Í

s

Ã

z

z

|

s

‹

|

‡

…

Ç

È

Î

‹

‹

z

s

Á

z

z

y

s

}

s

Ü

Ò

È

‡

…

‹

‹

z

z

Ç

Î

È

Ý

‡

É

s

†

s

†

s

Î

Ó

Ó

‡

…

Þ

Ô

Õ

ß

Ö

Õ

…

z

‡

…

Ö

‹

‹

…

s

‹

‹

|

s

z

z

Œ

s

…

‡

z

z

‹

s

Ã

É

É

À

‡

Ã

Ä

Í

Å

‡

Î

‹

Ï

‹

À

z

s

z

s

Ã

È

Ð

‹

Æ

‡

s

‡

s

Ã

‡

Ñ

‹

Å

‹

Æ

…

Ç

s

Ò

‡

‹

Ç

È

Î

Á

s

‡

Ü

‹

È

‹

Î

Ý

‡

É

‹

Ó

‹

Ô

‹

s

…

z

z

}

s

á

Õ

‡

Ö

‹

‹

…

…

z

‡

…

z

‡

…

z

‡

…

‡

Û

‹

×

É

Œ

Ä

Å

‡

Ã

Î

‡

â

‹

Î

‹

È

…

Ð

s

ã

‡

È

‹

‹

Í

|

Ý

s

ä

‡

‹

Ì

‹

Ç

å

Ý

À

Ã

È

Ð

Æ

Ã

Ñ

Å

Æ

Ç

Ò

Ç

È

Î

Á

Ü

È

Î

Ý

É

Ó

æ

Õ

Ö

‹

Ú

Ç

Í

Û

É

ç

Í

Ý

Ã

Ã

Î

â

Î

È

Ð

ã

È

Í

Ý

ä

Ì

Ç

å

Ý

À

Ã

È

Ð

Æ

Ã

Ñ

Å

Æ

Ç

Ò

Ç

È

Î

Á

Ü

È

Î

Ý

É

Ó

Þ

Õ

Ö

‹

à

s

Ø

À

Ø

Ç

Í

Û

}

Ù

\

m

s

b

c

`

b

„

c

u

~

a

i

[

\

•

h

b

u

[

v

f

_

[

c

–

r

b

f

\

À

‹

z

[

]

É

ç

s

‡

‹

Í

Ý

s

‡

‹

s

‡

‹

‡

‹

‡

‹

‹

Ã

›

s

Ã

Î

Œ

†

s

‹

‹

s

…

â

z

z

Î

È

Ð

ã

È

Í

Ý

ä

Ì

Ç

å

Ý

À

Ã

È

Ð

Æ

Ã

Ñ

Å

Æ

Ç

Ò

Ç

È

Î

Á

Ü

È

Î

Ý

É

Ó

è

Õ

Ö

Œ

Ã

Ú

Ç

Í

Û

É

À

Î

Ã

‡

É

É

À

‹

Œ

Œ

s

Ã

z

z

…

s

‹

‹

}

s

Ý

Ã

‹

Œ

y

s

‡

Ä

Í

Å

‹

Œ

‹

s

Î

Ï

z

z

|

s

‡

À

Æ

È

‹

‹

z

s

Ú

‡

é

z

z

y

s

…

s

…

‹

‹

Ì

z

z

‡

Ã

s

Í

‡

É

Æ

Ì

é

‹

‹

…

s

É

‡

Ó

Þ

ß

z

z

Œ

s

…

s

…

‹

‹

|

s

Õ

Ö

z

z

‹

s

‡

‡

‹

‹

‹

Œ

}

s

…

s

z

s

‡

‡

‹

‹

‹

Œ

›

|

s

s

‡

‡

‹

‹

‹

Œ

y

}

s

s

…

…

…

†

s

…

…

z

‡

…

z

‡

…

à

‡

s

Ç

Í

Û

‡

s

…

É

À

s

Î

Ã

‹

É

|

s

É

À

›

s

‡

Ã

Ä

Í

Å

‡

‹

Î

Ï

‡

‹

‹

À

†

Æ

s

‡

È

‹

Ú

‹

‹

é

Ì

Ã

‹

z

z

z

Í

É

‹

‹

}

Æ

s

Ì

…

é

z

z

É

Ó

‹

‹

y

Ô

ê

Õ

z

Ö

z

‡

†

‹

s

Œ

…

}

z

s

z

‡

Œ

‹

s

Œ

…

†

z

s

z

‡

‹

‹

s

Œ

…

‹

z

s

‡

‡

z

‹

‹

z

s

s

‡

…

z

‡

…

s

[

Ø

À

Ù

Ã

Ú

Ç

Í

Û

×

É

Ä

Å

Ã

Î

â

Î

È

Ð

ã

È

Í

Ý

ä

Ì

Ç

å

Ý

À

Æ

È

Ú

é

Ì

Ã

Í

É

Æ

Ì

é

É

Ó

á

Õ

Ö

f

~

^

_

`

a

b

c

c

m

b

e

_

f

a

b

[

c

f

`

[

c

\

j

b

\

m

[

c

‡

‹

‡

‹

‡

‹

Œ

|

‹

|

‹

›

s

‡

‹

Œ

‡

‹

‹

z

z

}

s

Œ

‡

Œ

Œ

s

‡

‹

s

‡

…

s

‡

|

s

‡

‹

‹

‹

r

Ø

—

f

b

[

\

c

\

r

j

b

a

_

i

j

u

h

[

e

c

m

`

~

a

f

j

c

h

k

c

e

˜

r

n

i

Ž



f

h

j

e

i

k

u

f

f

c

s





j

m

~

f

e

b

\

b

m

[

`

b

n

u

u



f

À

k

c

`

b

e

a

j

e

f

p

b

p

g

g

r

a

a

\

m

f

f

k

[

f

]

a

[

s

\

u

c

e

i

`

{

j

g

r

j

c

[

h

c

c

e

u

m

[

p

`

k

b

f

e

m

f

b

k

a

\

l

m

_

b

b

u

\

u

f

f

c

`

r

`

f

[

n

e

k

™

b

f

c

\

e

i

[

f

_

k

f

h

m

c

[

c

[

e

_

c

j

r

j

b

k

c

e

[

f

n

`

Ø

À

[

k

m

b

u

y

_

_

j

f

k

h

f

z

[

­

~

\

~

j

m

b

h

u

i

u

f

h

c

k

r

[

[

c

k

c

r

j

s

[

k



m

s

k

f

m

e

b

k

b

ˆ

[

e

`

n

d



m

Ž

b

k

ˆ

k

e

j

~

c

j

f

h

j

r

p

f

k

k

m

j

j

h

e

k

©

k

e

c

¬

¡

¯

Û

É

ç

Í

Ý

Ã

Ã

Î

â

Î

È

Ð

ã

È

Í

Ý

ä

Ì

Ç

å

Ý

À

Æ

È

Ú

é

Ì

Ã

Í

É

Æ

Ì

é

É

Ó

è

Õ

Ö

‡

‹

Œ

›

s

‡

‹

Œ

y

s

l

_

f

b

]

n

b

Ž

u

k

k

m

j

[

h

c

b

]

r

e

k

m

c

f

m

g

b

f

à

s

Ç

…

Í

Û

É

ç

Í

Ý

Ã

Ã

Î

â

Î

È

Ð

ã

È

Í

Ý

ä

Ì

Ç

å

Ý

À

Æ

È

Ú

é

Ì

Ã

Í

É

Æ

Ì

é

É

Ó

è

Õ

Ö

‡

‹

Œ

}

s

‡

‹

‹

}

s

Œ

o

m

f

c

{

a

[

c

h

k

f

a

[

u

f

j

_

~

j

h

ˆ

_

f

k

_

~

[

e

k

ˆ

e

e

b

j

c

c

f

`

j

k

m

p

k

f

m

d

f

[

u

c

u

k

f

b

j

k

k

k

_

b

m

[

[

c

c

r

k

e

j

b

m

l

b

j

g

h

f

p

c

[

r

k

e

[

h

f

\

j

h

_

e

f

d

b

e

b

u

u

`

j

d

c

m

[

u

u

s

l

h

k

Ž

`

j

c

ˆ

k

k

f

u

u

b

c

~

l

j

`

~

k

m

b

k

s



^

_

`

a

b

c

c

f

j

k

b

h

r

m

k

k

\

n

\

`

n

~

e

k

b

~

[

c

r

[

c

e

m

b

i

f

m

[

a

e

f

u

p

s

^

_

`

a

b

c

c

m

b

e

s

k

m

_

j

h

r

m

j

h

k

k

m

f

~

f

b

_

e

s

l

f

f

c

j

Ž

f

f

s

l

u

f

k

j

k

_

b

[

c

¡

¢

£

m

[

e

_

h

c

c

f

_

e

s

a

b

c

~

j

p

d

m

j

a

]

f

f

i

[

c

k

j

h

\

m

d

[

k

m

k

m

f

[

_

k

e

e

s

b

j

_

a

f

_

\

j

b

\

m

n

k

i

d

m

b

k

m

f

i

_

f

b

\

m

f

e

n

x

f

_

b

c

b

›

z

{

a

[

u

f

_

b

\

f

[

c

m

[

e

}

z

Ž

ˆ

a

c

j

k

_

f

[

r

m

f

`

b

p

f

d

a

b

_

b

k

m

j

c

e

[

c

u

f

e

e

k

m

b

c

k

m

_

f

f

m

j

h

_

e

n

œ

m

f

s

r

^

k

_

m

`

f

a

b

›

cc

\

d

j

h

j

_

e

c

f

k

[

c

m

f

b

y

k

z

[

{

a

y

‹

f

b

j

r

p

‡

f

r

Œ

Ÿ

_

›

z

j

h

i

b

k

k

m

f



_

f

b

k

c

Z

m

b

k

c

«

ª

¯

¸

ª

¬

¢

©

¯

£

¯

¯

©

°

¡

±

­

²

¼

²

½

¾

³

´

µ

¢

£

¯

¬

®

¢

¯

·

¡

´

­

±

´

d

k

m

b

f

u

_

k

f

f

ˆ

\

e

m

c

b

[

i

\

m

b

u

j

d

c

[

f

\

k

m

b

k

u

u

m

p

f

_

[

j

c

k

a

f

_

b

c

~

f

j

k

h

s

l

c

h

r

k

j

a

c

b

a

c

k

~

m

b

b

k

c

\

e

b

d

f

a

_

f

[

m

c

f

r

_

a

f

b

p

_

\

j

m

[

c

f

a

f

_

a

b

c

~

b

c

`

_

b

c

p

j

_

^

b

e

k

f

_

c

s



^

_

`

a

b

c

c

e

b

[

`

n



x

f

\

b

u

u

f

`

b

c

`

c

k

d

b

c

k

f

`

k

j

f

\

f

[

f

a

[

c

`

a

f

k

m

b

k

…

›

~

f

b

_

e

b

r

j

s

d

f

d

j

c

k

m

„

f

‰

‚

[

c

\

_

j

e

e

\

j

h

_

~

n

Ž

k

m

j

h

r

m

k

c

m

b

k

d

b

e

]

[

c

`

j

p

c

f

b

k

n



n

¬

¸

£

´

¹

¢

£

¯

º

¯

¬

©

¹

´

©

¢

£

¯

»

©

®

c

k

[

`

h

c

b

h

u

b

b

_

r

b

c

`

l

k

f

k

[

f

c

k

_

f

u

j

–

g

[

f

\

k

k

m

m

j

[

b

e

c

c

_

b

h

k

[

j

_

j

u

\

c

j

c

c

f

b

_

u

e

Y

j

_

`

¦

a

[

b

c

e

_

s

k

i

j

`

u

i

u

u

[

f

‡

r

b

\

j

m

m

b

d

‚

{

k

f

m

_

_

c

b

m

e

j

]

h

e

f

i

f

k

[

^

c

k

_

m

`

a

f

b

\

j

c

u

u

c

f

b

r

k

f

^

`[

e

€

k

b

c

\

f

e

e

f

¥

e

c

_

\

[

e

a

b

f

f

e

k

f

\

_

ˆ

ƒ

f

e

_

`

f

r

_

b

c

f

[

c

i

j

[

~

e

\

[

c

e

k

[

i

b

k

b

b

b

[

j

c

`

s

_

{

c

b

u



‚

b

[

h

Ž

m

¥

\

j

e

f

n

e

m

m

[

~

~

ƒ

j

a

m

m

k

k

k



r

b

„

¤

i

b

n

j

_

m

`

c

k

r

`

c

k

[

[

k

j

e

b

~

f

_

[

f

_

r

i

e

e

k

`

u

f

[

c

f

e

m

f

€

c

_

c

[

e

r

b

mb

b

k

k

`

e

c

^

a

f

c

[

k

`

a

b

b

f

b

_

j

f

_

k

a

^

e

[

u

b



s

l

k

b

_

s

_

[

c

h

r

j

f

e

`

j

k

a

j

b

e

f

ƒ

i

_

[

g

s

e

b

f

\

^

[

c

m

_

a

h

k

s

u

j

k

_

h

‚

m

{

_

f

j

u

\

u

f

b

u

`

u

f

r

h

f

f

\

`

b

h

\

k

b

[

j

k

c

[

j

c

n

‹

j

[

m

u

i

_

_

i

r

e

[

f

e

b

_

c

d

†

ˆ

[

i

p

u

k

e

f

y

j

‡

b

_

y

[

m

e

c

ƒ

s

`

b

‹

s

v

]

c

f

‡

†

f

\

h

c

‹

f

b

j

€

¤

_

j

f

e

k

b

\

l

[

k

h

k

j

k

h

j

b

k

[

m

kf

k

j

~

f

_

k

k

c

~

^

r

c

l

u

\

f

[

j

]

k

f

‚

c

k

b

u

[

d

b

f

b

c

g

e

g

u

b

f

`

r

f

i

k

›

c

h

r

j

f

c

u

d

b

y

[

_

j

f

k

f

k

k

m

‹

m

f

r

f

c

k

g

a

‡

d

[

‚

c

e

[

c

f

f

c

d

f

_

h

b

[

[

g

k

j

c

f

[

[

i

[

x

_

j

d

u

b

e

a_

[

k

š

j

c

b

c

c

k

f

`

c

_

a

b

~



b

k

[

‚

b

k

j

c

r

j

[

c

c

b

c

e

[

\

b

i

c

m

j

u

–

f

m

[

p

h

c

[

c

l

k

c

k

e

m

[

f

j

[

f

f

b

j

f

c

f

‚

~

r

“

_

c

c

u

b

_

u

b

f

b

e

b

f

p

r

_

a

k

f

f

k

_

‚

k

`

r

m

x

h

b

b

m

r

f

[

‡

`

a

[

i

[

f

‹

_

†

c

r

j

{

Œ

m

c

e

[

m

e

[

i

n

`

f

f

[

_

`

`

n

j

j

m

[

e

\

e

i

c

f

~

k

b

k

f

c

m

j

r

h

b

k

[

j

d

e

i

c

k

m

j

j

b

[

b

j

_

–

a

c

e

j

c

k

m

h

u

b

p

d

b

j

^

b

f

b

`

k

e

e

i

p

e

f

c

b

[

h

a

j

a

_

a

j



[

[

`

`

j

k

i

c

f

\

\

n

f

u

f

e

`

m

f

c

f

u

k

e

c

m

_

p

_

_

j

k

j

j

h

_

a

b

_

f

j

b

\

`

d

c

~

k

f

r

f

\

m

b

c

c

„

f

m

_

[

a

[

k

h

c

]

j

e

k

b

f

u

e

j

`

c

`

c

§

\

[

a

b

df

b

k

c

[

b

c

j

c

c

b

e

k

h

ˆ

c

j

\

c

]

e

e

f

`

f

j

~

\

m

[

p

o

_

j

e

c

e

b

b

b

[

p

i

]

`

d

Š

[

\

c

f

f

c

j

c

[

b

\

u

f

‚

h

’

i

`

u

m

[

_

l

f

j

b

u

c

`

e

c

f

‚

j

_

~

s

d

m

j

u

[

g

f

e

[

c

q

f

Š

[

c

r

k

j

c

s

f\

‚

•

_

h

e

j

h

e

[

~

`

k

f

n

k

f

h

f

¢

¼

EKUSports.com

j

e

e ´

Í

e

^ ®

¢

Ç

n

k

¬

Ú

‹



^

®

Ã

c

b

Ù

s

Ž

c

a

®

s

Ç

e

k

¡

…

Ò

‹

Æ



b

j

a

m

­

z

Ù

s

Ø



£

s

‹

”

­

s

Ç

Œ

Å

f

j

e

­

…

Æ

‹

Ñ

s

p

¬

}

‡

^

¡

z

Å

‡

Ã

n

\

«

z

Ñ

Æ

~

e

k

¯

s

Ð

s

e

ª

Û

Œ

…

À



«

Œ

È

f

k

©

Œ

Ã

`

_

¡

Í

‹

‹

Ž

¢

Ã

‹

À

…

Ç

‡

Æ

Ï

f

b

¨

à

‹

…

Î

c

j

k

t

‡

Ð

‡

Å

{

_

d

z

‡



b

…

È

Í

c

_

^

Ã

‡



d

À

Ä

c

p

k

Ï

Ã

{

a

b

_

Î

À

n

[

c

h

p

c

\

m

f

Å

É

s

”

d

Í

É

f

u

m

Ä

Ã

}





k

Ã

Î

Œ

×

Ž

À

À

n

`

k

É

Í

‹

×

b

É

Ã

n

c

\

f

f

‡

c

k

e

h

Ã

Ì



c

m

i

z

e

e

c

j

Î

Ë

‡

×

‘

À

Ç

s

…

“

É

Ê

|

×

‡

Û

Å

Œ

×

b

Í

É

‹

×

\

Ç

È

n

s

j

u

Ç

‡

×

„

Ú

Æ

k

\

^

Ã

Å

s

×

p

Ù

Ä

…

…

j

À

Ã

Œ

×

k

Â

‹

‡

[

Á

‡

…

Z

Á

`

c

j

[

k

_

c

[

c

–

Z

c

k

~

j

k

ƒ

b

e

c

[

\

h

m

b

a

m

e

f

j

_\

~

j

[

‹

c

f

b

[

s

`

c

k

…

n

k

j

z

o

h

\

c

z

m

]

x

†

f

~

b

€

u

‘

u

j

ƒ

p

o

¦

b

_

a

b

\

]

f

b

k

n

\

j

h

i

u

f

m

b

e

j

c

f


ë

ì

í

ì

î

ï

í

ð

Assistant Coaches

Assistant Coach â&#x20AC;¢ Third Year at EKU

Assistant Coach â&#x20AC;¢ Second Year at EKU

Cory Erdmann

Megan LaVoie Alma Mater: Eastern Kentucky, 2007

ùü

ú

ù

ý

ý

ó

ù

õ

ö

ú

ö

ú

ö

ú

ýô

ü

ù

ó

õ

óö

ù

ý

þö

ý

ú

ûõ

û

ö

ú

û

ó

û

úý

ö

ûú

õ

þ

ú

þ

û

ó

ù

ý

ú

ö

ÿ

ý

ùú

ù

ó

ý

ô

þ

ó

ÿ

ö

"

õ

ü

õ

ú

õ

ó

ÿ

û

üö

ý

þ

ô

ý

õ

ö

ó

ö

õ

üý

ú

ÿ

þ

ù

ô

ü

ö

õ

þ

ö

þ

ó

ù

û

ú

õ

ô

þ

ùó

ó

ö

ýü

û

!

û

û

!

û

ú

ö

ó

ø

õ

ú

ö

ú

õ

õ

óü

ü

õ

õ

þ

õ

ü

ú

õ

ó

ô

ó

ö

ù

ú

ý

ú

õ

û

ö

õ

þ

ö

ú

þ

û

òõ

ú

ü

ö

õ

û

ô

ú

óö

ÿ

ÿ

ÿ

ý

ù

û

!

þ

ó

ù

ó#

ö

þ

ÿ

#

û

ö

ö

óúú

üþ

ý

þ

ý

ü

ÿ

ó

ý

õ

öú

õ

ùû

þ

ù

ó

ú

ó

ó

ÿ

ö

ö

ü

óÿ

ú

ö

ÿóù

ö

ú

ö

ú

û

ûó

ù

ü

û

óý

õ

ù

ù

ú

û

ú

ó

ó

õ

û

ü

ó

ý

ÿ

û

ý

ø

õó

ù

ö

ö

ÿ

ø

õ

ú

õ

õ

ó

þ

þ

ù

ö

õÿ

ö

û

ÿ

ó

õ

óû

ù

ö

ÿ

õ

ó

û

õ

õ

ö

û

õ

û

ü

û

ú

ó

û

õ

ö

ù

þ

ý

ù

ûõ

þ

ýú

ü

ùõ

ý

ý

ú

ü

óú

üû

ûû

ù

ø

ó

ö

ýü

õ

ó

ý

û

ú

ö

ó

ùö

þóø

ù

öþ

óóú

õ

û

ý

ù÷

û

ó

ø

ó

üþ

õ

ö

ùõ

ö

ÿ

õ

ù

ý

õ

ý

öù

ó

ùõ

ù

ó

óö

þ

ö

ÿ

ýóüõý

ó

ý

þ

õ

ù

ý

ó

õ

þ

ó

ý

ýö

ó

ûú

óõÿ

úó

ù

ö

ö

ÿ

ú

ô

õ

ö

öýö

ú

ÿ

ý

ü

ö

ù

õ

ÿ

úü

ó

ú

þ

û

û

õ

ú

ü

ó

õö

ù

þ

öû

ÿ

ö

ó

ÿ

ó

ü

ô

ú

ó

úú

û

ü

ÿ

ÿ

ó

ü

ó

ó

ó

ý

ö

ý

ó

û

ü

üüúó

ö

ÿ

õ

ý

ú

ú

ù

óö

ôõ

ù

ó

ö

óú

úõ

õóü

ó

û

ó

óó

ù

þ

ü

õ

ý

ö

üõ

ó

õ

õû

õ

ÿ

õ

ÿ

ô

ö

ù

ö

û

õ

ó

óó

ó

ùý

ö

õ

ûô

ùþ

ýõùù

û

ù

ó

ý

ô

þ

÷

õ

ù

óó

ó

$

û

ú

õõ

ü

ô

û

!þ

õ

ö

÷

"

ý

ýó

ú

õ

ú

÷

ú

ùþ

&

ö

ó

úú

üþ

ù

õ

ö

ö

õ

ùù

õ

ö

ú

ý

û

ùþù

õ

ó

õ

ú

ù

ó

ú

ý

ûýý

ó

úý

þ

ù%

õ

õ

óü

ö

ó

ó

ú

öö

ýýü

ù

ù

ó

ö

ûû

õ

ù

õ

ý

úÿ

û

ó

ý

ýó

ù

ÿ

ù

û

þ

óùÿ

ö

þ

û

û

ü

ö

õ

ú

ó

þ

ôõ

ý

ùõ

þ

ó

ó

û

ú

þ

ù

ö

ýÿ

ü

ù

ÿ

úú

ô

ô

þ

ö

ý

ö

ö

ó

õ

õ

ù

õ

ú

ý

ù

ú

ÿ

ü

ô

ú

ýþõ

ó

ÿ

õ

ô

ù

ù

ÿ

þ

û

ú

þ

õ

ú

úù

ú

ö

û

û

ó

ù

û

ù

ó

ùõ

ö

û

ú

þ

ö

ó

û

úû

ú

ù

ó

ý

ûõú

ó

ù

û

ú

ÿ

ù

ü

(óúùú

ó

ú

ù

û

ö

þ

ÿ

ó

ÿ

ÿ

ö

ö

û

ù

üý

û

ó

öóù

õ

õö

ö

ÿ

ö

ö

õû

ùù

ù

ó

û

û

ý

ý

ü

!

õ

ú

ù

õ

ú

ü

õ

ú

úú

ö

õ

ö

ùó

ü

õ÷

ý

ö

û

óÿ

ö

õ

ú

õ

öÿ

þ

ÿ

ù

ó

û

ù

ú

ù

ú

ú

û

õ

'

)

ú

õÿ

ú

ü

öõ

ü

ý

ô

ýó

ý

ô

ú

ù

ü

ý

ûú

ý

ÿõü

ÿ

ü

ú

û

úó

õ

ú

üSupport Staff

ý

ó

û

ú

ÿ

ó

ú

ö

ú

'

þ

ü

ù

ö

ÿ

*

óö

ü

óùù

ö

õó

ú

ýúõö

ùþ

ö

ü

û

û

!

ý

ù

õ

óùÿ

þ

ó

ý

û

ûó

ó

ùóõ

þ

#

ÿ

óùù

ý

üý

ý

ö#

ù

óõó

õ

úýüû

ù

ù

ù

ýö

û

ü

ú

ûú

ö

+

ü

ó

õ

õö

ÿó

óùó

ýÿ

ú

õ

öõû

û

ü

ó

ÿ

ó

ý

-

.

õõú

ó

(

ù

üó

û

ö

õóÿ

þ

,

û

ú

/

ùó

ó

ó

þ

ö

ùý

ü

ö

ÿ

ÿó

ó

ö

õü

ú

û

ú

#

ý

ó

û

þû

ù

#

õý

úÿ

ö

ù

ù

ý

+

üû

õ

õ

ó

úû

ù

ó

ö

õ

û

û

ü

ù

ú

ö

ûú

ö

ü

óó

ó

ý

û

ü

õ

*

ó

ö

ý

3

üõ

ÿ

ó

ý

õúó

ùû

#

û

ú

û

õ

öõþ

öý

ùû

ùùþ

û

ú

û

ýû

0

þ

ù

ü

ýþ

ó

ö

ù

üù

û

ó

ó

þ

ù

ó

úü

û

óó

õý

ý

ó

ý

ý

õ

ý

ù

öÿ

óû

óó

õ

û

õ

ó

ù

#

óù

ýõ

ý

õüú

øù

ó

ùý

+

ü

ü

ó

ó

õý

3

ö

õ

û

ÿ

úõùó

û

ú

û

õ

ó

ù

ú

õô

õ

õ

ö

ó

ó

õ

ý

úù

ù

ûûý

.õ

ôö

ù

û

ü

øú

ú

ûýûþóù

2

õ

ÿ

ý

ú

õ

ó

þ

ó

ú

ö

ÿ

öö

ôý

õ

õù

û

ÿ

õ

ö

ÿ

ó

ùó

õ

óû

ö

ó

þ

ú

ü

ùý

ö

ù

ÿ

ù

ù

ù

ý

ÿ

û

õ

ö

û

ó

ý

ùõ

ó

1

ó

ÿ

ó

õ

ü

ý

ÿ

ý

ó

ÿ

óõÿ

ó

óó

ó

øý

ÿ

ö

ý

ù

ü

ö

õõ

ó

þ

ö

öý

ù

ó

õù

ó

þ

ú

û

ù

ó

ûþ

õ

ü

û

ú

õ

ÿ

ó

ÿ

õ

ÿ

ó

ó

õ

û

ý

ü

ü

û

ö

ÿ

#

ù

ö

õ

ú

ó

ü

ó

õý

ý

ø

üù

üý

õ

ó

û

ó

ú

ù

û

óö

ý

/ú

ÿ

þ

ý

ó

öú

óõ

ö

ù

üþ

ù

þÿ

û

ûø

#

ù

ý

û

õ

ö

ùô

õ

ý

ö

ö

õù

þû

þ

ö

ú

ú

ó-

&

ú

û

û

û

ýÿ

õ

ó

û

õ

!ù

ô

ö

óýõ

ó

ü

õ

ú

ü

ü

ó

üý

ö

ô

&

ù

õ

õ

ö

ö

õ

3

ú

#

ö

ù

ý#

ù

û

#ÿ

ü

ó

ó

ó

ý

û

ù

#

û

û

ú

û

õ

ö

ñ

EKUSports.com


4

5

6

2013 Women’s Roster

2013 Women’s Roster ±

²

Ê

Ë

ß

Ó

Í

Ë

æ

æ

Ó

Ó

Ì

Þ

Ð

Ó

Ë

à

Þ

Ê

Ó

Ó

Ó

Í

Í

Í

à

Î

æ

Ü

Î

ê

Í

Ë

Ö

Þ

Í

Ô

Þ

Þ

æ

÷

Ï

Í

Þ

î

Ï

Ï

Ï

â

Í

ü

ø

Ï

Í

ö

Ö

Ë

Þ

Ñ

Ð

Þ

Ñ

Ï

ë

é

Õ

æ

ê

Ë

Ù

Ò

Ð

9

:

;

<

=

9

9

>

:

>

é

Þ

Ó

Ë

Ó

Ô

Î

Î

Ý

ã

Þ

Ó

Ë

Ô

Ô

Í

é

Ý

´

Ë

Þ

Ó

ó

Þ

Õ

Ö

´

»

½

¾

º

¿

¼

ä

Ó

À

Á

Â

Í

Í

Î

Ö

ð

Ï

à

â

Ð

é

Þ

Ï

Ó

Ó

Ó

Þ

Ë

à

Ö

Ó

Î

Ô

Í

Ë

Õ

Ö

Ï

Ù

Ð

Ê

Î

ø

Ó

ë

Ú

ß

Ï

Þ

Í

ì

Ë

Í

ç

Ü

Ö

Ý

Ó

Î

Ô

Í

Ë

Õ

Ö

Ò

Ó

Î

Ô

Í

Ë

Õ

Ö

ç

ê

Î

ê

à

á

Þ

Ñ

Ò

Ó

Î

Ô

Í

Ë

Õ

Ö

ç

ê

Î

ê

à

Ñ

Ò

Ó

Î

Ô

Í

Ë

Õ

Ö

Ò

Ó

Î

Ô

Í

Ë

Õ

Ö

Ñ

Ò

Ó

Î

Ô

Í

Ë

Õ

Ö

á

Þ

Ñ

á

Þ

Ñ

Ò

Ó

Î

Ô

Í

Ë

Õ

Ö

á

Þ

Ñ

Ò

Ó

Î

Ô

Í

Ë

Õ

Ö

Ñ

Ò

Ó

Ô

Í

Õ

Ö

Ï

á

Þ

Ñ

á

Þ

Ñ

Î

ã

Ð

ë

é

Ò

Ó

Þ

à

Ú

Í

Ü

Ô

Í

Ï

Ë

Î

Ó

Ó

÷

é

ö

Ñ

Í

Þ

Ó

Ú

Ñ

ô

Ö

Í

Ñ

Ñ

Ü

Ï

Þ

Í

Û

Þ

Ý

×

Í

Þ

Ö

Ó

à

á

Ó

Ë

à

Í

Ë

â

Ý

ß

ê

ë

ë

Ó

ú

ç

Ú

á

Ó

Ë

à

Í

Ë

â

Ý

ß

ê

ë

ë

Ó

ú

ç

ä

Ö

ê

Ë

Ñ

Ô

Ó

Ý

Ë

ï

Ù

æ

Ô

û

Ï

Ï

Ë

Þ

Ë

Ó

Ë

Ú

Ï

Ô

Ï

ñ

Ë

Ë

Ñ

Ú

Û

Ê

ô

Õ

Í

Ü

Ñ

Ñ

Ý

Ý

Ð

A

B

C

D

B

E

F

G

A

ê

à

}

~ý

þÿ

þ

ÿþï

Ó

àÿ

î

ÿþ

ê

ÞÙÿ

Ú

ß

Ö

Ë

Ô

æ

Ô

Ö

ó

Î

Íþ

Þ

à

Í

Ù

ÌÎ

ö

Îâ

Ù

Íÿ

Ë

Ó

Ôø

Û

Ú

íþ

Ý

Ð

ÖÏ

ì

Þ

Î

Ë

â

ÔÙ

Ö

Í

þ

Ó

Ö

ËË

Ë

â

Ôñ

Ý

Ú

à

è

Û

àÖ

ê

Üî

Ý

Ï

Ö

ß

Þþ

ë

â

Ñ

ï

by EventÓ

Î

€

g



>

‚

r

ƒ

†

„…

‡

=

=

u

>

<

†

ˆ

>

^

>



<

‚

L

—

r

”

=

~

˜

M

†

}

ƒ

™

š

…

¡

J

;

>

d

O

†

K

J

K

Ü

Ö

L

M

L

N

L

>

M

O

<

Þ

Ë

Ô

ø

Ô

Î

Î

à

~

Q

R

S

S

R B

T

U

V

T

W

X

D

S€



‚

ƒ

„

Ï

Í

å

d

>

<

†

N

>

L

”

žK

B

Z

A

X

D

M

I

K >

d

O

†

;

d

=

<

>

M

v

>

†

N

d

d

>

\

K

L

M

>

\

r

>

M

†

N

]

K

<

M

L

M

^

L

M

>

]

†

>

K >

<

’

K

^

L

r

v

>

†

>

<

M

†

s

Ë

Ô

r

r

^

^

<

=

=

M

¢

K

\

L

Í

L

€



>

~

MO

”

<

ƒ

™

…

L

>

<

‘

=

<

M

[

>

d

O

”

~

”



”

ƒ

š

…

†

\

^

J

=

>

M

†

;

=

<

g

>

r

†

t

L

u

s

v

M

w

9

]

[

L

M

^

L

M

>

M

|

€



L

‹

Œ

€



€



}

‚

ƒ

Ž

…~

ž

”

~



ƒ

š

…

“

?

_

G

G

B

`

G

G

a

T

V

B

b

T

V

B

c

V

H

|

J r

=

M

†

;

<

=

9

9

] O

I 8

d

>

e

L

M

O

<

<

L

>

]

†

>

L

r

>

<

:

>

s

<

†

N

L

>

M

‹

~

—

‚

ƒ

›

…

J



]

n

>

L

M

^

L

M

>

M

r

J

†

^

>

<

‘

=

<

O

;

†

d

=

<

>

M

v

>

†

;

=

<

g

>

r

†

ˆ

>

^

>

<

†

t

L

u



f

L

L

<

L

g

L

h

i

=

J ’

>

r

r

^

<

=

s

ž

v

9

M

w

€



”

ƒ

™

…

“

Q ?

T

A

T

B

j

k

B

l

C

H

;



}

‚

Œ



”

~

ƒ

•



… œ

“

K m

>

f

K L

n

^

=

J

S o

G

B

S

S

p

B

q

G

B

X

D

L

K

K

^

r

>

B

b

C

T

V

M

†

N

>

K

\

K

ƒ

š

M

v

>

…

Š

s

J

r

L

M

L

t

L

u

J

]

<

L

]

I L

M

^

L

M

>

K g

J

‚

>

M

^

L

M

>

M

;

†

<

=

9

9

>

:

>

<

†

N

£

L

>

M

O

<

L

}





”

~

¤

ƒ

™

…

†

H

K

L

}

<

S

p

[

n

ž

=

M

N

?



d

K

^

L

h

i

=

†

n

M

\

I

†

>

v

\ ^

=

M

f L

J

†

L

M

[

>

d

I

†

^

<

L

L



\ =

>

M

f



‰

†

‹

‚

ƒ

›

<

L

g

L

h

i

=

…

Š

s

v

M

w

s ’

=

=

d

J 9

†

t

L

u

v

I

s M

;

w

d

=

<

>

M

v

>

†

ˆ

>

^

>

<

†

f

— L

<

L

g

L

h

i

=

†

”

ž

¤

ƒ

™

…

¥

Q ?

p

X

D

B

D

T

U

V

T

x

T

y

B

z

D

X

V

{

H

s ’

=

Œ

=



K

d

€

9

n

‚

Ÿ

‡

ƒ

™

^

…

=

M

}

~

—

˜

¦

=

=

u

>

<

§

¤

ƒ

¨

…

Š



I

L

r

=

M

†

;

<

=

9

9

\

>

:

>

<

†

ˆ

>

s >

v

”

†’

=

~

}

=

ƒ

™

d

9

…

©

] >

L

r

Œ

>

}

<

ª

}

—

Œ

}



ž

”

~



‚

ƒ

™

Ÿ

\

J L

M

ª

[

€



>

L

«

d

=

¤

>

ƒ

™

M

…

K

^

Œ

\

^

”

J N

r€

>

ƒ

M

™

…

K ;

>

d

}

O

~

~

‚

¤

ž

­

”

~”

ƒ

™

…

¬

K N

d

|

d

>

<

}

’

>



r

}

r

‚

—

}

^

<

~

ƒ

=

™

…

9

¯

°~”

ƒ

š

…

®

] ‡

EKUSports.com

7

Í

Þ

K

¡

^

J

†Ö

Ë

Þ

[

J

†

\

nà

H

K

Ü

Ù

ê

J

^

] L

;

K

d

]

…

ŠÖ

Y

B

Ö

Þ

ÿ

à

ø

×

Ú

ÿ

Ï

æ

Ïð

Õ

Ï

Ï

L

‰

Ë

Ë

J :

P

N

K

N

I

Í

Ü

Ö

Ó

à

Ï

by State/Country

K <

Í

ë

<

=

Ü

Î

H

;

Ö

à

–

@

à

ê

Í

ó

Ö

â

Î

by Class |

?

Õ

Î

Ö

à

â

Í

à

ê

Ñ

Í

Þ

Ô

Í

ñ

Ô

Ô

Ë

Î

â

Î

Ü

Í

Í

ê

Í

Ü

Ó

à

ø

ô

Ú

Ú

é

Þ

Þ

Þ

Ë

ë

à

Þ

â

Ô

Þ

Ö

Í

Ö

Ë

Ö

Ö

Í

í

Ï

Ö

ê

ò

É

Þ

Í

Ô

â

ð

ï

Þ

Ö

Ý

æ

á

Î

Î

Í

Ý

Ñ

Ô

ù

ã

Õ

Ü

Í

Ö

Ñ

Ê

½

Í

Ö

ì

ñ

½

Ð

à

æ

Â

Ý

ç

Ô

Ö

Ú

Ä

Ñ

Ë

Þ

ð

Ö

Ã

Ü

Ï

ë

ß

â

ç

Ó

Ñ

à

·

Û

Ï

ñ

à

Ý

é

Þ

Í

Ú

Ó

È

Ú

Ý

Ò

ö

½

ß

Ï

Ë

Î

à

Ï

Ó

Ö

Ï

Ó

Í

ï

à

Ô

ê

ð

Ù

Ï

Í

Ö

Ï

À

Ë

Ó

Þ

Þ

¹

Ï

Í

ë

Í

Ô

´

Ô

ä

Í

Ô

Ï

Þ

Ï

Ë

ó

é

Þ

Í

í

é

Ë

ê

æ

Í

Ò

Ñ

Ë

Ç

Ù

Ý

Ó

ß

Æ

Ë

Ï

ä

å

Ý

Å

Ó

Ó

Ý

Ú

Ñ

â

ñ

Ñ

ë

Ï

Ü

Ø

æ

Ñ

×

Ñ

Þ

½

Ö

å

Í

Ô

Û

Þ

á

½

Ú

à

Ë

Ú

Þ

ê

Â

Ë

á

ð

Î

Ò

ã

Ä

Î

Ñ

Ï

Ï

Ú

Î

Þ

Ï

Ã

Þ

ë

ï

Î

ì

â

³

ä

é

Þ

½

×

Ô

Ï

¼

Î

à

ë

ê

Ö

Ë

â

ê

»

Õ

é

Þ

ã

º

Ë

ë

æ

Î

Ñ

Í

ê

ï

é

Ô

ê

Ð

Ð

¹

Î

ó

Pronunciations 8

Ó

á

Ð

ê

Ò

Ñ

Ð

Ð

ë

àÑ

ã

Ë

õ

Ô

Í

Þ

Ï

Þ

æ

à

Ï

Ñ

Ð

Ë

Ö

Î

Ñ

Þ

Ð

Ð

ñ

Í

Ë

Ô

Ï

ô

Ö

Ö

Þ

Õ

Ô

Ë

Ö

Ö

ê

Í

Ó

ñ

æ

Í

Þ

ï

â

Þ

Ö

Þ

ã

á

Ö

Ö

ö

â

Í

ö

Õ

Î

Ë

õ

à

Ë

è

Ð

Ë

¸

Ñ

ã

Ð

Ë

à

Í

Þ

Þ

Ö

Ö

Ë

Î

Ë

Ü

Í

Ó

Í

Ï

Ö

Ø

Ô

Ô

Ö

Ë

à

Ö

ê

Ì

è

æ

Ö

Ë

Ö

æ

Í

Ö

Þ

Ó

Ô

Ö

Ð

Ü

é

Î

ä

Õ

·

Ï

Î

Ö

Ó

Ë

Ö

Í

æ

Ë

Í

Í

Í

à

×

è

Ö

Ô

ä

Í

Ö

Ï

Ö

Ô

æ

è

Ó

Õ

Î

Ê

ï

ö

æ

Ê

ã

Ó

Í

Í

Ó

î

Ï

Í

Ë

Þ

Þ

ë

ã

·

â

Ï

Þ

ó

ä

Ë

Ö

à

à

ë

Ë

Ë

Ö

Ö

Ï

Ï

Í

Ó

Í

Ó

Í

ä

ô

Ë

²

Ð

á

á

ë

Ü

à

Ó

Ö

Þ

Ë

á

à

Í

ê

Ï

Ö

á

õ

ê

Î

à

Õ

Í

õ

ó

Ó

Ö

Ü

Í

Ð

Í

à

æ

ë

Ð

ã

Í

Î

Ê

µ

Ì

Ô

Í

í

´

Ë

Í

è

ã

³

=

=

u

>

<

†

s

J ^

>

<

‘

=

<

O

…

^

>

<

†


2013 Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Outlook

2013 Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Outlook !

"

#

$

%

&

"

'

(

)

"

(

&

*

+

,

-

.

(

/

0

"

'

%

/

&

-

1

OVC Team Sportsmanship Awards

2

3

"

(

4

%

+

'

2

%

%

+

2

*

(

&

'

-

&

"

$

3

!

'

"

&

*

'

(

"

5

&

2

&

!

"

&

2

6

2

7

&

!

"

8

!

/

2

9

$

:

:

"

-

;

2

(

7

"

'

"

(

+

"

/

(

<

=

>

<

?

1

/

(

*

(

/

(

A

/

&

%

%

/

B

&

!

+

2

(

7

"

'

"

(

+

"

&

/

&

:

"

/

(

&

!

"

:

$

%

&

%

"

0

"

(

-

"

$

'

%

(

'

"

%

!

3

$

(

E

F

F

G

F

H

I

J

K

I

J

L

J

:

"

5

$

M

$

:

$

(

+

"

5

"

N

2

'

5

&

7

'

2

3

&

!

"

#

)

&

#

2

3

2

"

*

'

&

(

4

!

%

2

&

*

"

$

&

3

2

$

7

Q

&

R

&

+

!

2

"

+

3

2

6

(

"

&

7

/

&

"

'

2

"

'

(

%

+

$

"

3

(

"

5

+

"

2

&

0

/

"

(

'

8

/

(

B

A

7

&

2

!

'

5

"

?

S

O

:

)

+

$

2

C

?

*

P

'

(

%

/

"

%

/

!

/

(

(

7

>

&

/

3

&

T

/

U

3

V

>

"

C

S

2

=

C

7

>

D

"

T

U

:

V

:

V

2

C

1

=

7

\

?

'

"

1

%

!

!

/

3

:

$

"

%

(

2

W

6

X

!

Y

2

F

I

3

G

2

I

'

J

"

E

]

L

J

Y

J

K

Z

[

^

I

G

_

L

[

J

J

P

?

&

(

!

/

"

%

!

8

"

5

9

P

;

7

D

&

"

'

(

!

/

3

2

T

%

U

V

%

;

V

C

2

S

*

>

C

(

&

O

:

'

-

:

O

2

&

7

#

!

:

)

"

&

.

"

4

2

%

&

7

2

&

6

!

@

"

&

`

!

'

"

"

$

"

'

?

P

6

(

:

/

$

%

+

!

"

"

5

'

%

%

'

/

B

"

&

+

!

"

1

/

0

/

"

&

5

!

$

P

'

&

%

/

&

3

&

"

"

$

2

9

;

:

!

*

&

2

(

6

f

$

>

T

1

U

!

/

1

2

(

'

%

:

"

e

K

7

'

2

>

2

:

R

:

"

3

/

"

/

2

1

/

(

u

I

A

&

&

!

"

6

%

2

Â&#x203A;

Â?

Â?

Â&#x160;

/

Â&#x192;

Â&#x201A;

Â&#x2030;

Â&#x2019;

|

(

&

Â&#x201A;

¢

:

3

'

L

"

"

"

%

5

K

&

&

2

P

:

&

$

%

!

$

+

$

!

0

"

|

1

/

+

2

,

(

#

(

'

5

*

3

3

"

$

(

'

(

2

~

*

%

!

2

8

9

1

"

;

0

"

;

'

?

!

&

$

!

3

"

6

+

/

2

2

$

(

+

%

!

/

!

/

(

6

A

%

%

&

:

%

2

%

&

'

"

%

%

"

%

%

6

2

'

&

%

3

$

(

%

!

/

6

C

!

/

%

/

%

"

0

/

5

"

(

+

"

5

M

-

$

&

N

!

"

$

36

2

'

&

%

3

$

(

%

!

/

6

O

1

$

'

5

%

&

!

"

;

2

:

2

(

"

:

+

'

2

%

%

+

2

*

(

&

>

'

<

-

&

'

=

$

=

+

S

,

$

C

(

!

5

"

P

"

3

"

:

5

(

&

4

%

"

+

$

'

3

2

%

%

!

%

+

$

2

0

*

"

(

1

&

'

2

-

(

&

%

"

$

/

(

+

3

"

!

&

$

!

%

"

$

1

2

1

$

(

'

P

5

0

1

"

$

$

%

1

+

$

'

'

"

5

$

&

"

5

%

<

=

=

$

Â&#x20AC;

%

?

<

1

=

2

=

T

(

&

?

<

1

=

=

f

2

Q

<

?

=

<

=

=

Â&#x20AC;

=

?

R

<

?

=

<

>

=

<

>

g

?

<

g

&

!

?

&

!

"

"

3

1

"

2

(

4

3

%

"

2

(

*

4

&

5

%

+

2

'

2

2

'

%

&

'

%

$

+

+

2

*

,

(

$

&

(

'

-

5

&

P

"

"

$

:

3

5

7

3

O

:

:

"

$

3

!

$

%

1

2

(

2

(

f

"

<

=

=

T

g

?

&

!

"

3

"

(

4

%

/

(

5

2

2

'

&

'

$

+

,

$

(

5

P

"

:

5

&

"

$

3

@

$

%

1

2

(

&

1

f

2

<

=

=

Q

?

<

=

>

=

g

$

(

5

&

!

"

1

2

3

"

(

4

%

2

*

&

5

2

2

'

&

'

$

+

,

$

(

5

2

+

Q

U

(

:

2

=

"

'

2

%

(

(

"

5

Q

C

>

?

:

&

=

!

%

"

g

2

C

$

'

1

b

*

/

O

*

0

(

3

2

"

5

'

2

:

(

"

'

:

@

"

?

&

!

c

8

I

9

5

$

J

*

%

J

;

2

&

I

!

&

"

6

"

d

(

)

6

Z

2

#

&

2

.

F

'

4

%

%

"

:

5

&

"

$

3

!

$

%

1

2

(

&

1

f

2

<

=

=

Q

?

<

=

>

=

g

C

5

Y

Y

L

e

?

%

+

2

'

@

C

f

>

R

6

5

"

(

;

"

!

3

"

&

>

%

*

"

%

J

2

!

5

!

f

/

L

+

7

"

_

2

'

(

j

(

:

2

C

!

&

'

L

P

F

%

&

'

$

G

"

Z

7

2

"

i

:

P

7

2

+

$

5

-

h

$

I

g

(

&

:

d

'

$

%

Â&#x2026;

Â&#x160;

Â&#x2C6;

+

?

2

Â

Â&#x2030;

$

+

Â&#x2020;

Â&#x2020;

'

/

Â&#x201D;

Â&#x2026;

Â&#x17D;

&

%

&

&

"

/

%

3

!

&

&

k

"

$

+

>

5

+

6

&

Q

7

(

$

Â&#x160;

(

/

Â&#x2026;

:

7

Â&#x153;

Â&#x2021;

:

Â&#x201A;

Â&#x2018;

(

(

Â&#x201D;

U

2

&

'

>

\

'

"

*

&

¤

Â&#x2026;

Â&#x192;

Â&#x161;

C

#

"

/

=

\

)

$

"

g

$

.

3

&

/

P

(

$

1

%

'

"

%

Â&#x160;

¤

2

&

/

Â&#x2026;

Â&#x2122;

Â&#x161;

%

5

&

:

&

:

&

i

!

&

I

"

'

8

G

I

3

-

&

9

Â&#x201A;

Â&#x2021;

$

J

"

2

+

J

"

!

;

Â&#x2122;

Â&#x192;

Â&#x2018;

Â&#x2026;

6

Â&#x2122;

Â&#x2018;

/

Â?

Â&#x2026;

Â&#x192;

Â&#x2021;

"

2

Â?

Â&#x2021;

&

:

2

I

Z

H

[

l

m

C

"

'

6

&

1

!

(

"

%

/

(

+

"

%

Â&#x2030;

Â&#x192;

Â&#x201C;

&

!

/

Â&#x2026;

Â&#x2013;

Â&#x2DC;

Â&#x160;

ÂŚ

(

A

5

2

"

1

2

'

'

(

2

5

t

A

"

&

+

7

$

'

-

C

Â&#x192;

ÂĽ

/

%

"

"

6

Â&#x17E;

Â&#x2014;

!

!

-

'

&

+

&

/

(

@

I

/

'

!

_

:

:

\

2

:

Z

M

=

5

X

"

=

"

I

'

J

I

C

7

2

2

7

/

'

/

"

(

5

:

2

/

6

"

'

'

'

$

7

/

(

Â?

Â&#x201A;

2

%

!

.

6

$

*

"

&

)

1

5

!

(

%

&

&

"

#

'

*

2

&

/

(

y

2

%

3

2

(

'

"

&

5

2

!

7

$

:

/

"

$

A

$

&

&

"

5

3

&

(

"

A

!

Â&#x2019;

$

0

(

(

:

:

?

!

2

'

$

;

Â&#x17D;

Â&#x192;

2

/

2

2

e

%

!

'

!

L

"

2

%

:

@

K

'

A

$

$

5

L

7

'

%

&

'

W

!

;

Â?

J

2

/

2

A

$

"

'

0

+

(

5

}

Â&#x2020;

/

&

(

9

Â&#x2022;

Â&#x17D;

+

/

"

$

"

F

%

!

x

8

Â&#x2020;

Â&#x192;

$

%

C

-

r

/

(

/

5

q

7

2

!

/

$

Â&#x201C;

Â&#x192;

/

"

'

Â&#x2019;

Â&#x201C;

&

$

M

%

$

'

3

$

$

%

%

2

Â&#x2026;

Â&#x2020;

6

q

2

"

:

.

I

'

M

6

)

W

s

#

/

:

#

'

C

2

:

"

2

g

(

(

"

Â&#x2026;

Â&#x2030;

%

!

1

"

Â&#x2020;

:

/

!

/

<

(

(

$

/

6

Â&#x2022;

2

3

5

Â&#x201A;

Â&#x2020;

$

&

(

@

O

1

?

*

R

5

2

_

p

>

,

5

3

Â&#x160;

Â&#x2030;

5

:

(

!

L

f

*

/

1

l

(

6

(

2

Â&#x2026;

Â&#x2020;

2

!

#

%

e

6

3

,

3

&

Â&#x2018;

ÂŁ

/

!

$

$

3

&

:

[

g

*

-

"

o

S

p

!

(

I

S

%

:

;

"

C

A

w

$

2

j

S

J

"

!

&

Â&#x160;

ÂĄ

2

!

Y

R

(

$

&

&

6

S

"

$

+

Z

L

C

!

<

!

F

!

,

:

J

(

X

'

+

/

_

>

&

/

>

&

Y

\

&

+

2

I

S

2

O

$

!

Z

a

O

2

f

:

j

;

+

5

$

0

T

X

U

'

5

]

Q

(

'

;

F

%

"

x

'

n

'

!

v

z

$

&

*

"

"

>

W

2

!

(

(

>

7

!

$

k

%

"

'

"

&

!

"

(

&

%

$

&

%

5

/

3

/

4

!

2

&

(

!

5

2

"

(

3

(

&

(

:

4

"

+

C

8

%

%

!

.

P

1

(

%

"

R

"

<

$

3

R

'

%

V

$

g

"

"

f

_

)

"

\

7

#

1

V

0

D

L

C

P

#

%

R

A

%

5

S

/

(

$

(

"

P

a

$

"

5

<

!

8

2

5

(

$

&

>

.

;

(

!

;

:

$

"

f

$

"

A

$

/

2

2

!

)

9

$

7

;

'

.

8

1

"

C

$

D

"

@

$

%

$

:

(

2

'

2

&

(

"

?

(

%

&

+

2

!

"

{

!

"

"

5

'

$

,

"

5

/

"

5

(

%

2

2

*

(

A

!

{

Â&#x160;

Â&#x2021;

Â&#x152;

Â?

Â&#x2122;

§

Â&#x2018;

Â&#x2C6;

¨

Â&#x2020;

Â&#x192;

Â&#x17D;

Â&#x2122;

Â?

Â&#x192;

Â&#x2122;

Â&#x2018;

Â?

Â&#x192;

§

Â&#x201A;

Â&#x2018;

Â&#x;

Â&#x2026;

Â&#x2018;

Â&#x192;

Â?

Â&#x2019;

Â&#x160;

Â&#x2030;

Â&#x2122;

Â&#x2122;

Â&#x2020;

Â

Â

Š

Â&#x201C;

Â&#x201A;

Â?

Â&#x192;

Â&#x2122;

Â&#x201E;

Â&#x160;

Â&#x160;

Â&#x2026;

Â&#x201C;

Â&#x2020;

Â&#x2122;

Â&#x2021;

Â&#x201D;

Â&#x2026;

Â&#x2020;

Â&#x2020;

Â&#x192;

Â&#x2021;

Â?

Â&#x2020;

Â&#x161;

Â&#x2021;

Â&#x160;

Â&#x2C6;

Â&#x192;

Â&#x2030;

Â&#x2026;

Â&#x160;

Â&#x2020;

Â&#x160;

Â&#x2122;

Â&#x2039;

Â&#x152;

Â&#x2030;

Â&#x2030;

Â?

Â&#x2030;

Â&#x2026;

Â&#x2020;

Â&#x17D;

Â?

Â&#x192;

Â?

Â&#x2030;

Â&#x2039;

Â&#x2018;

Â&#x2026;

Â&#x17D;

Â&#x192;

Â&#x2026;

Â&#x2020;

Â&#x2030;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x192;

Â&#x17D;

Â&#x2030;

Â&#x2026;

Â&#x2021;

Â&#x192;

Â&#x2030;

Â&#x2018;

Â&#x2019;

Â&#x2026;

Â&#x201C;

Â&#x2021;

Â&#x17D;

Â&#x201D;

Â?

Â&#x2030;

Â&#x2020;

Â&#x2022;

Â&#x2021;

Â&#x201A;

Â&#x192;

Â&#x2013;

Â&#x2014;

Â&#x2DC;

Â&#x2013;

Â&#x2020;

Â&#x160;EKUSports.com


ª

«

¬

Returning Colonels º

1500/5000 • So.

Ë

¿

µ

À

À

Ô

ë

µ

Ô

´

Â

Ô

Ë

°

µ

¹

Lexington, Ky. (Sayre School) ®

¯

°

®

±

°

²

¿

À

·

À

¿

Ë

´

µ

Â

À

É

º

Â

À

Ô

·

À

·

¾

´

µ

¾

Æ

µ

·

À

Ï

È

¸

º

À

¹

µ

º

Ê

µ

»

¼

·

º

½

Ë

¹

¾

Ì

¿

º

À

Â

Á

À

º

º

Â

À

Ê

Ã

Í

Ä

Î

´

Ï

°

Å

Ð

³

²

À

¿

Ð

Ñ

¾

®

Ò

Æ

À

´

¾

Ó

¹

µ

Á

·

·

´

Î

Ò

Ï

®

¸

°

³

¹

®

º

Ò

µ

Ñ

»

°

Ç

¯

¸

º

Ó

Ë

¹

¹

¿

À

À

µ

·

Ë

°

°

³

¯

Â

°

¹

Ð

º

³

Â

¹

µ

²

¾

µ

¾

Í

Ñ

Æ

À

·

²

À

È

·

À

È

°

º

¹

º

·

Ô

À

Æ

Ý

Á

Ö

À

À

À

µ

Â

Ú

Ë

¸

º

¹

Â

¾

À

º

Ë

¾

·

¿

¸

¹

Ê

À

º

Ë

Ë

µ

·

¹

¹

Ç

À

º

Ù

Ë

Â

Ô

À

À

½

Á

Ë

Â

Æ

À

¹

Ë

Ì

»

À

ä

´

µ

×

È

º

º

À

ç

®

®

®

°

Ì

Ë

®

Ì

¹

À

¾

°

³

Ù

Ë

Ò

º

Ì

¾

µ

Â

·

Á

·

¹

®

À

Ë

º

µ

Ø

º

Â

Õ

´

á

º

Â

Ì

Â

Û

¹

¸

¾

À

Ö

À

º

º

Î

Ë

·

Æ

¾

Â

·

À

Ü

Â

µ

®

·

Ä

Á

¾

Ã

Ù

À

À

Â

Õ

´

À

º

¹

´

¿

Þ

¹

Â

º

¸

À

¾

µ

¿

º

º

¾

Ê

Â

À

È

¹

Ë

Ë

Í

®

À

µ

Ö

¹

·

Í

Á

·

Ë

Ô

Ø

Â

º

µ

Ë

·

Ê

Â

Ê

º

·

Ô

¿

º

Ë

È

º

¿

Ë

¹

º

¾

Ù

À

À

º

À

Â

µ

µ

×

Æ

¾

À

º

¹

·

Ô

¾

Æ

Ë

Ñ

¿

À

Ê

Ë

µ

º

Ã

Â

á

¾

¿

Ê

Õ

Ð

Ä

³

º

¹

°

Ñ

Ë

Ù

Æ

Ë

¹

¾

Æ

Æ

¾

·

È

¹

¾

º

À

Æ

À

·

·

µ

´

·

Â

µ

À

Ñ

Ë

´

µ

´

Â

¹

Ë

¾

Ê

·

¿

Ë

À

¹

Á

´

º

Â

Â

¾

À

µ

Ã

Æ

Ä

à

À

´

Ô

Ú

Å

À

Ý

¿

À

¾

Æ

µ

Ë

À

¹

Ì

Ç

º

¸

¹

Â

À

¹

À

Î

Ò

µ

Ô

È

º

¹

´

Ë

×

¸

Â

µ

À

¹

È

Æ

µ

¾

¸

·

¹

·

Ë

¹

Ë

Ô

¹

¾

Ì

¹

º

Á

Â

º

À

Â

º

À

º

Ê

Í

Ê

Î

º

Î

Ò

Ë

º

¿

Ë

À

¿

Ë

À

¹

Ë

º

¹

Â

º

À

Â

Ô

À

Ô

¹

È

¹

À

È

µ

À

À

º

Â

¾

·

¸

È

µ

Ô

¯

º

¿

®

º

À

Ú

¯

¯

Ê

¿

¹

¹

¾

º

º

º

³

·

Â

À

Ë

À

Ú

Û

µ

·

¯

Â

Ë

º

Ü

À

Ê

º

À

Æ

À

Ë

ê

¹

º

º

×

°

Þ

À

Ê

µ

³

Ç

Ë

Æ

Æ

Ë

ß

ã

Ô

»

Ë

»

Â

ß

ß

¿

º

¹

º

®

æ

¾

Æ

º

Ø

á

¾

¯

À

µ

À

¹

À

À

Ô

¾

µ

º

¯

·

À

Ð

ë

¯

À

¯

¯

×

À

Þ

Ô

µ

é

¯

´

±

µ

°

¹

À

º

ë

¯

À

¾

º

º

Â

¾

Ì

¾

¹

Ñ

Ë

¯

Â

Â

Þ

³

¹

Ð

Ì

Ñ

À

¾

Þ

¹

Ë

Ë

º

°

Ë

É

À

¯

°

¾

À

Æ

µ

À

°

Ä

¾

·

¹

·

º

Ë

¿

Ô

¾

Ô

¿

¯

·

¿

Ê

ã

À

·

¾

í

±

µ

®

·

¾

À

µ

¾

º

´

¸

³

±

µ

¾

À

Ì

°

°

®

µ

»

¾

²

¹

Ú

Á

¯

¯

Å

Ë

À

¿

¯

Æ

À

Á

º

´

À

µ

Â

·

¾

¾

¿

º

Ê

º

Â

Ë

À

¹

Î

·

À

Â

¹

Ë

º

Ê

·

¸

Ô

Õ

ã

»

Ç

Á

Ñ

¾

Ó

¿

µ

Æ

À

º

º

¹

µ

À

Â

Ë

º

Ë

Æ

Á

º

°

À

Ñ

º

Æ

º

ç

²

Â

¯

¾

Â

Ú

º

À

º

Æ

Â

Ê

À

Ë

Ã

¹

Ä

Ì

º

´

Â

´

À

µ

Û

Î

·

·

Ü

´

Ù

¸

¹

¿

À

º

µ

¹

»

º

´

Â

º

¾

Â

À

¿

Ë

Ê

µ

Ë

Ö

È

º

¹

±

Â

Ñ

Ê

¾

Á

°

á

¾

Ý

Ë

Á

³

¹

¹

ë

À

ç

º

¾

ê

À

·

°

Ç

À

Â

Ë

È

Ô

±

º

¹

Á

¹

Ë

À

À

À

À

Å

±

Ë

È

Ë

´

Þ

»

À

Ë

µ

À

·

¹

À

é

¹

¾

¾

Æ

¹

Æ

±

Õ

¹

À

·

·

À

è

µ

À

·

Ô

À

º

°

À

µ

ç

Á

´

Æ

³

À

¾

¯

®

Ñ

Á

·

Ð

Ê

·

Ë

Ô

Ë

Þ

À

µ

¾

·

¹

¹

º

¹

Á

Â

À

¾

º

Æ

Â

À

¸

À

è

Ë

º

·

¹

º

Á

Á

·

Ë

µ

¹

Í

º

µ

²

Ú

Â

Ú

¯

À

¯

¯

Ë

¯

¯

¹

Á

¿

¯

À

º

µ

À

µ

º

Â

À

Î

À

¹

º

¸

Ô

ã

»

Ç

Á

ë

Ô

´

µ

¾

Ý

»

ë

À

¿

µ

Ë

¾

Æ

ë

À

À

º

·

Ñ

Ô

Â

À

Ô

Ó

Æ

µ

×

Ô

·

Ô

·

Ô

¿

Ê

¸

¹

Æ

º

Ë

µ

·

Â

»

¿

Ô

À

Â

¾

¹

º

¿

·

³

Ê

Ë

Â

é

À

¹

®

¯

Õ

¯

Ö

ë

ç

¹

Ë

·

Ã

Â

À

×

Á

´

·

Ë

Ï

Ø

º

ë

Ë

Â

¾

Á

Ã

±

º

º

Â

Â

Ë

À

Ã

×

Â

º

Ë

Â

Æ

ß

À

º

º

¾

Ë

º

Ô

À

¸

¹

º

´

µ

Â

»

¾

´

¿

Â

Ê

¾

Ë

¿

Ê

¹

·

Ë

Â

Ë

¹

Ê

·

·

Â

Ë

Ê

Õ

·

½

Õ

¾

Ê

¿

À

¾

µ

Á

º

º

Ë

Â

Ô

Ë

À

Ê

¾

ë

º

À

Ã

Á

Ë

×

¹

´

º

´

Â

µ

À

ë

·

Ë

·

´

Á

Û

±

¸

¾

¹

·

º

º

µ

´

»

µ

×

º

·

Â

·

Æ

À

µ

º

À

È

Ñ

À

µ

·

À

¹

¹

¾

º

Æ

³

Õ

¾

í

¹

¸

Ì

À

Ë

Â

¹

º

º

À

À

µ

µ

À

·

È

º

Ë

¾

í

¹

Ì

Ý

È

Ë

¾

Á

Ô

¾

º

¹

¾

Á

ñ

è

¸

¾

º

¹

½

Å

¾

º

Ë

¾

À

Æ

Æ

Ë

Á

À

Õ

·

³

¿

Â

À

¾

Æ

î

Ý

µ

À

Ë

·

º

·

¸

è

Â

À

·

Å

Ë

¹

À

·

Á

·

¿

½

¾

À

º

¹

Ù

±

µ

Á

Ô

ã

Ë

¹

Ì

ã

Ñ

È

Á

ç

¹

®

200/400/Jumps • Jr.

Á

¹

¾

Õ

¹

¾

Æ

µ

µ

Ë

¾

Æ

À

Æ

·

µ

·

Â

·

¾

¹

µ

º

¯

¯

¿

¾

Ô

º

¯

±

Rashelle Florence

À

¾

À

è

Ú

Â

º

ë

±

Í

´

º

À

¹

µ

Á

¾

Ê

·

¹

Á

Ë

À

¾

»

º

Å

º

¹

¾

·

¸

Á

À

µ

À

À

¿

¯

Ç

Ê

Á

Æ

±

Â

Ë

Õ

¿

À

È

Æ

¹

Ë

·

Â

Á

¿

Å

À

Ë

À

Æ

¹

º

Á

·

â

³

ë

À

À

º

¹

Ñ

Ñ

º

Â

¾

Ñ

Æ

À

·

²

Ú

®

¾

¯

¿

¯

¿

À

À

¿

º

À

À

è

µ

µ

·

¾

È

º

º

º

Â

Â

À

À

®

®

¯

¯

°

°

µ

µ

À

Æ

¾

»

º

À

¾

¿

Ñ

Ñ

Ù

Ñ

¾

·

º

Â

À

µ

¸

¹

¹

À

µ

¸

±

Ê

¾

º

º

Â

À

®

¯

°

¸

¹

º

µ

»

ë

À

À

º

Ñ

Ñ

¹

Ñ

¾

¿

À

Á

¾

Æ

Æ

·

±

º

¾

º

À

¾

¹

Á

¾

Ô

¾

Á

À

¿

Ë

º

¾

º

Î

°

Ô

¾

¯

°

Â

²

Ñ

Ð

º

À

³

µ

º

Ð

À

µ

È

´

Ë

¹

Á

»

¾

¹

Á

¾

í

À

Æ

À

Æ

¹

·

±

¹

º

µ

Í

°

°

Ñ

¼

Ù

¿

¸

¯

¹

°

ê

®

¹

â

³

Ý

Ë

º

¾

¾

º

·

Ë

¾

¿

¹

¾

À

Æ

Ï

¿

á

À

è

ç

Ñ

µ

Í

á

Ó

È

º

Ú

º

Â

Â

À

À

Ù

À

é

Ë

¹

¹

¹

¹

À

Ë

·

·

¹

Ì

À

Ø

á

À

ß

°

À

¯

¾

¿

¯

Ç

¾

À

»

º

Ç

À

À

µ

Æ

µ

¾

À

»

Æ

¾

·

Ï

»

á

º

Ð

Ñ

À

¾

á

¿

Ò

¾

¾

Ó

º

¹

º

Á

Â

º

À

Â

À

Î

Ü

Ã

Ê

À

¹

Ï

á

Ð

Ñ

®

Ò

Õ

Ó

·

Ô

µ

À

Á

Ê

Ë

¹

º

·

¾

·

¾

¿

À

¿

À

è

µ

È

º

Â

À

Ø

á

°

¯

¿

¯

À

º

À

µ

µ

À

Æ

¾

»

±

º

¾

º

À

¾

¿

º

Â

¾

º

Ö

¹

Ë

·

Â

À

Á

È

¸

µ

º

Â

¾

º

º

Â

À

Ã

Ä

´

Ã

¸

º

Á

µ

µ

é

¾

Ô

ã

¾

¹

Á

Å

Ë

À

Æ

Á

´

Â

¾

¿

Ê

Ë

±

À

µ

»

Æ

Û

¾

·

¹

Ñ

Ñ

¿

Ñ

¾

î

µ

Ë

·

¸

¹

Á

À

Ô

Æ

¾

µ

À

Á

¹

¸

È

·

Â

º

Ë

Á

Ê

·

Õ

¯

ë

¯

À

º

À

µ

·

±

á

³

Í

²

Ñ

Í

ç

ë

á

Ë

Æ

À

Í

±

³

¯

á

Ñ

Ò

Ë

¿

Å

º

Ë

Â

¹

Ë

¾

Á

·

Í

µ

Â

À

Î

À

Á

º

´

Æ

°

Ë

¾

¿

º

°

À

·

·

Â

Ë

Ô

È

¸

°

Ù

º

ç

Ë

º

³

Â

á

È

á

ç

Ñ

¾

¯

µ

Ð

Î

Ò

¸

¾

º

¾

Ë

¿

¹

º

µ

»

æ

±

Æ

¾

Ô

À

Á

á

º

¯

Â

¾

º

º

Â

À

ð

¸

À

À

¹

Æ

À

·

À

¹

´

Å

Ë

À

Æ

Á

±

Å

Ë

¹

Ë

·

Â

À

Á

°

EKUSports.com

Ð

º

Â

Ë

¹

º

Â

À

Í

Ú

¯

¯

¯

Ô

Â

Æ

¾

·

µ

¿

Ê

À

Ë

Ô

¹

µ

·

Á

Â

À

Ë

Á

Ê

¾

·

Ê

À

µ

·

¹

¾

Æ

±

À

è

·

º

®

Ò

Ñ

²

Ë

®

¹

º

Â

À

®

¯

¿

¯

À

º

À

µ

·

¾

º

º

Â

À

Ñ

¯

°

·

°

Ò

À

±

¾

¯

±

°

¾

Þ

·

°

º

¹

±

Å

³

º

Â

À

è

Ë

À

¹

Ë

Ã

·

·

Â

Ä

º

Æ

À

Á

´

¹

°

ê

Ì

¹

î

¸

º

®

Á

Â

¿

Ë

¹

µ

Ê

º

µ

é

È

Â

À

¾

°

Ô

Ð

Ê

µ

ã

±

¾

®

Ñ

À

Ë

¿

Á

Í

®

Æ

¹

Ë

Å

¾

º

Ë

º

¹

¾

À

Æ

Â

µ

Ë

Á

À

·

´

À

Î

Â

À

¾

¹

º

È

º

¿

Â

À

Ê

¸

Ô

Ë

ã

Æ

»

¹

ê

¹

·

¹

Ì

Â

î

Ë

Á

Ê

¸

¿

·

Ê

Ù

Õ

µ

ê

µ

¹

Ý

Ë

À

Ë

º

Ô

º

¾

º

Â

¾

µ

Ë

Á

Æ

À

¹

À

¾

Á

¾

Æ

°

¾

Æ

·

µ

¾

¹

¾

·

À

¾

·

¹

±

À

è

·

º

®

Ò

Ñ

²

Ë

®

¹

º

Â

À

®

¯

¿

¯

À

º

À

µ

·

¾

º

º

Â

À

Î

À

¹

º

¸

Ô

ã

»

ê

¹

Á

µ

ç

¹

Õ

Ð

µ

Ñ

ê

¹

º

À

Ý

Ë

º

¾

º

¾

Ë

¿

Æ

µ

·

¾

Ö

È

º

¹

®

Ë

á

º

·

³

Â

Â

Í

°

À

À

Ñ

ß

Á

Í

°

¸

°

®

º

Â

º

á

Ë

º

»

ê

¹

Ý

Ë

º

¾

º

À

¾

Â

·

¾

º

º

À

º

µ

Â

¹

À

Ñ

Ë

¹

¾

Æ

Ù

¿

À

º

À

µ

·

Ù

Ë

º

Â

¾

·

À

Ë

¾

Ë

Ì

À

·

Æ

µ

Ë

¾

Æ

ß

Æ

·

¹

Â

¾

¸

¹

Ë

Â

¹

Ô

Ô

±

Ñ

¾

¹

¹

Æ

Ý

À

Æ

º

³

Ô

Ñ

¾

í

·

×

»

º

Ë

Ñ

¸

Ì

Ô

î

Ñ

Ì

¾

¸

Â

º

Ë

¿

¹

º

¹

Ê

Ë

À

Æ

µ

Ñ

Ë

µ

Ñ

Ñ

È

Ç

·

Â

¹

Æ

·

À

º

Û

¾

¿

¾

Â

Ë

Ë

ò

À

¹

¹

¾

Æ

º

¾

À

è

Æ

À

·

Æ

ó

×

³

º

¿

º

·

À

Â

È

Ý

µ

¾

´

¾

Â

Á

Æ

µ

À

Æ

Ë

Æ

Ë

Ë

º

À

·

À

À

º

±

º

Ë

¿

À

·

º

¾

º

À

Ô

Â

¾

¿

Ê

Ë

¹

º

Â

¾

Í

Î

·

¹

±

è

À

·

º

­

Ò

¯

®

¯

ë

¯

À

ë

º

À

À

µ

º

·

À

±

µ

·

Þ

±

Ñ

®

®

¯

Ò

µ

Ñ

Ê

Ñ

Æ

á

Ñ

²

®

Ñ

Ñ

Ñ

Ö

µ

·

º

Ñ

¿

Ñ

¾

¾

Ô

À

î

Ë

µ

¹

Ë

º

·

Â

Ö

À

µ

Ù

À

¾

Ú

µ

µ

Æ

·

Á

¹

ë

³

å

¯

ë

¯

¹

Ì

À

ñ

º

¸

À

¿

µ

·

Ê

±

°

±

³

°

¯

Ð

¯

±

Ñ

®

®

á

Ñ

®

¾

Ë

Florence’s Collegiate Bests

Ñ

Á

±

À

À

¾

Þ

®

»

¾

®

°

°

·

°

³

³

¾

¹

µ

´

´

¯

ã

¸

À

º

°

·

®

Ô

Æ

±

·

È

¾

ã

À

¹

³

ï

Ë

°

²

´

¹

è

°

µ

À

é

Ë

µ

¯

¸

Ô

Â

Ñ

³

·

À

°

·

Ô

À

´

º

±

·

Ë

Á

®

®

¹

¾

º

Â

Marion, Ohio (Marion Pleasant) ¾

¹

Å

º

Ô

»

¾

¿

Natalie Field

Æ

µ

º

À

Ð

ß

¹

µ

À

æ

´

¾

µ

é

¹

Á

À

Â

º

À

¹

¿

·

¹

¾

º

Ö

¹

¿

Î

Ò

À

Ë

²

º

¾

Â

ã

¯

Â

¾

·

À

Â

¾

Ô

¯

Þ

Ì

°

Â

·

µ

¾

Ú

º

Ë

Ê

µ

ñ

µ

Ë

À

800/3000 • Jr.

´

Ô

¾

Â

º

ì

®

¹

Í

ç

ã

Õ

Í

Ñ

º

Eason’s Collegiate Bests ¯

Ñ

º

Î

Á

Â

Ó

À

´

¹

®

Þ

Ë

Á

²

Ñ

µ

È

¹

Ô

Í

À

º

Ë

¹

º

Ë

À

·

é

Í

°

¾

Ù

·

À

¹

Ù

Â

Ö

Ú

À

·

µ

Æ

Á

Â

Æ

¿

Ê

¹

º

¾

Á

¾

Ë

¹

Ë

Ù

Æ

À

Á

È

Â

Ë

À

´

Â

È

¹

Â

Ô

À

À

¾

Æ

·

¹

º

Ù

¿

¹

Æ

¹

´

¹

·

Ë

Ë

À

º

Ô

¹

Â

Î

À

¾

Ý

·

À

Ë

µ

¹

·

Ä

Â

º

À

Ë

¿

º

Í

·

Ë

µ

È

¾

Á

Ê

¹

À

¿

¸

Á

Ë

Â

È

Ã

¹

·

·

¾

º

º

¾

À

Ã

Ë

Á

Â

Ê

µ

º

À

Ë

À

å

À

¹

¿

¯

Ë

¹

Â

µ

º

¾

À

Â

Ê

Ô

Â

Ö

´

À

º

Ù

¯

Î

º

º

·

¹

¹

¾

¹

Î

¾

®

º

¹

Í

À

®

À

Ë

À

·

Ñ

Ê

Í

Ë

º

µ

¾

Â

Ì

·

À

Í

²

Â

À

Â

È

º

Ð

À

µ

¹

À

°

Ê

À

ä

Ì

º

è

À

Ô

È

Ë

Ë

·

¹

¹

¿

Ç

±

Â

Õ

º

¹

º

µ

¾

·

·

º

º

Â

µ

¾

·

¯

·

´

À

¾

¿

á

Â

¹

»

¹

¾

À

ç

µ

º

°

¿

¾

Ñ

µ

À

Ù

Í

Ë

°

À

²

¸

±

º

º

·

Ñ

À

Â

³

Á

Â

¹

¾

Í

À

Â

ß

Æ

´

Ð

¸

¹

®

¾

µ

°

¯

À

Â

È

³

¿

´

À

Þ

¹

Ë

Ë

¾

Ä

Â

°

º

´

Ã

Á

Å

Ë

º

È

Â

Ô

Ê

ã

º

¹

Í

³

À

À

Ô

°

µ

·

¸

Â

º

º

À

¯

Miami, Fla. (Miami Northwestern)

Ì

¸

¿

À

ê

°

¹

Û

Ô

ë

´

º

×

·

â

¹

Ò

Ì

À

®

¹

Æ

Ä

·

È

Ù

½

´

´

À

¾

Ã

À

è

Ñ

Ë

ì

Î

Ë

±

Ñ

´

±

·

±

À

Á

»

Æ

º

¹

Á

Þ

Æ

Ý

µ

¾

Ù

º

Ë

Æ

µ

Ù

À

Þ

Æ

¹

·

À

Â

Ð

Æ

¾

¿

º

²

µ

À

¸

Ë

¹

Í

¹

°

µ

À

Æ

Field’s Collegiate Bests

¸

¿

Ê

Ã

º

®

Ë

¾

·

º

×

¾

Õ

Â

´

·

Ù

·

·

º

¹

´

ã

Ë

¾

¿

µ

Ë

È

¸

¸

´

º

Ô

µ

¹

À

è

¾

À

º

À

¾

À

¸

À

º

á

Â

¾

´

À

Ô

º

Ä

¿

À

º

Ã

±

³

Õ

¾

é

®

À

Â

½

±

´

Ä

Ò

º

å

À

°

Ý

Ñ

Ì

µ

·

º

°

À

±

·

Á

¹

µ

Ã

¹

Á

³

º

°

À

¹

¾

Ë

æ

µ

Â

Ô

À

¯

´

·

µ

×

®

¾

¸

³

º

¹

È

æ

º

Ý

º

º

¹

º

ß

Í

¾

¾

®

ì

Ë

·

¿

¾

ã

¾

Ò

µ

³

Â

º

Ô

¯

³

Ï

º

À

°

´

º

¸

Ñ

À

À

°

·

Ë

¾

Ò

ë

±

·

Ô

µ

º

¯

Ù

é

®

Ê

»

·

³

¾

Ý

¯

Ê

ç

Á

¾

´

·

°

À

µ

®

Ann Eason

È

Á

Í

¾

¹

¿

Á

À

Ë

Ñ

Ø

±

Ê


ô

õ

ö

õ

÷

ø

ö

ù

Returning Colonels

200/400 â&#x20AC;¢ Sr.

Hurdles â&#x20AC;¢ So.

Bianca Forbes

Amy Frommeyer

Toronto, Ontario (C.W. Jefferys)

Cold Spring, Ky. (Notre Dame Academy) û

û

,üýý

þ

ý

û!

4

ÿ

.

"þ+ü

üü

üþ

,-

*)7*8$'5üûü-ý

üý)

*

ÿ

/

*9ü.

ûüý/

'

þýÿ

ü

ý

ûüü

ü!

"#

%

ÿ

!&

"

'

þü

û

ü

((

üþû

)

þüü

ü

(

þü

ü

(

þ

ý

û

ÿ

üÿ

*

*

ýThrows â&#x20AC;¢ Sr.

Shauna Hooperü+üÿ

Frommeyerâ&#x20AC;&#x2122;s Collegiate Bests

)

ÿ

û

ýý*'

$*

)

ý:

*

ýüÿ

þ+

)

üü+

üû:+

+

)+-

,

þ

+$+12

û-

ý

ü,û

ü*

ýý+0

+

$

.

ü

"

/

ü*

ü

+

+ý1

!/(

ý

"

û

ÿ

ý

0

ý

+

-

þ

9ü

,

ýü

(

,

ûü

,þ

$

ýü

ýüý

*Charleston, WVa. (Capital) û

üü

þ

ý

ü

3

ÿ,

-.

++

û

,

-"

!

4,

-*üü.ü

þ#ý+

üü*

**

*

;

22,"

ýû

(4

+

,

-

û"

ü

ü:

ü

!

,

ü

.4ü+

.

üü,+

*

üýüü

,

-,+

*

*

+:

û

üü+

73

7

ý

)

ÿ

3

*

,

34"

$

6%

ÿý

û+

,

-

!

"+

+

þ

*

ý

þ

,/

ýþ

.þ

+ý

û+üþü

ýüþý

ý"

ÿ

*

ý+

ý+'

ý

ü

ý

þ

û

ý,-

+

þ

þ

+

+1

+

0

ý

ü

ýþ

10

ýü

/

þ'0*

þ

1

ýû

-+

þ"

ÿû-.

,

,û

ý

þþ+

ýý

þü<

+

ÿ

'

&

00

/

ý

üüþ

1

þ

ý

üÿ

,-,0ý

ýü

þ

1

)

ü'

þ

)þ

1

ýü

.

ý

û

+23

+0

)

þ

ý

ü

*1,-

4

ÿ

5

.

"

ûForbesâ&#x20AC;&#x2122; Collegiate Bestsü

ü

(

þ

*

*ýû

ü

ü

(

þ

û

*ýýü

ü

(

ü

(

þ

þ

)

ý

ü$

3

6%

ÿ

þ%2ÿ

'

Hooperâ&#x20AC;&#x2122;s Collegiate Bests

ú

EKUSports.com


=

>

?

Returning Colonels P

Sprints/Jumps • Sr.

N

X

J

Q

T

K

T

g

K

H

I

~

Louisville, Ky. (Ballard)

V

T

Q

Q

B

G

K

N

C

M

D

M

D

K

E

V

D

B

R

F

N

P

c

N

S

K

L

T

P

V

K

S

T

K

l

M

I

B

E

Y

g

D

K

n

E

T

J

m

I

T

V

P

P

L

Q

S

H

K

S

c

I

K

I

O

V

O

V

K

I

Q

O

Q

h

K

o

K

^

G

X

K

M

T

J

p

T

K

H

g

I

J

p

L

K

V

S

T

K

g

V

Q

L

N

k

O

g

q

c

M

K

J

N

J

V

P

I

M

I

H

b

V

I

J

O

L

I

P

K

I

O

r

K

J

K

V

J

K

H

P

T

N

P

T

I

K

K

\

u

D

W

[

D

E

V

]

N

P

T

S

K

K

N

I

I

J

O

L

N

M

N

T

I

N

T

^

K

j

K

Z

I

^

O

C

K

j

P

[

J

K

X

E

B

T

P

T

K

K

H

I

V

I

Q

_

N

L

N

O

O

I

Q

P

P

N

^

S

P

T

L

K

S

K

Q

H

q

I

S

H

O

[

I

I

O

M

V

Q

T

J

K

V

T

P

i

H

N

I

Q

Q

P

T

g

O

O

F

J

[

\

Q

^

O

T

L

V

o

N

N

P

Z

Y

I

J

m

I

[

[

N

P

K

X

O

V

N

I

N

Z

V

o

J

T

E

^

O

J

L

V

K

O

R

S

^

f

K

S

K

u

h

K

Q

K

w

\

O

W

J

„

Q

[

N

N

I

^

m

V

I

^

X

T

L

S

I

]

I

P

Q

h

Y

H

^

^

K

P

L

ƒ

I

S

Q

K

T

T

K

Y

J

O

S

Q

N

P

H

S

C

i

[

D

{

[

J

[

I

M

v

N

P

J

P

g

e

h

K

Q

J

S

O

K

S

z

P

H

N

k

P

X

n

K

J

X

O

L

N

c

^

P

T

^

D

K

O

T

K

T

K

I

O

W

^

N

L

X

H

P

O

Q

Q

C

K

K

N

K

X

D

S

h

V

T

T

C

P

J

L

Q

K

B

O

N

J

T

P

]

K

N

ƒ

T

`

^

R

S

P

m

Q

I

K

S

D

P

Q

]

P

N

S

J

Y

h

Y

P

K

f

I

J

I

P

P

Q

O

W

K

K

T

K

P

N

L

X

Q

Q

X

^

L

J

S

T

V

I

K

K

E

K

K

d

V

C

S

k

O

Q

L

C

p

J

{

J

J

D

g

^

]

V

X

T

I

g

I

H

W

m

]

^

K

T

Y

…

S

S

p

L

K

J

P

P

M

S

V

K

T

H

T

o

a

K

T

V

L

Y

N

Y

I

I

J

^

O

J

N

P

T

S

b

T

O

P

P

K

a

J

b

Q

H

e

S

T

I

Q

E

T

[

K

J

Q

I

O

T

V

FT

^

h

S

P

K

J

I

Y

|

T

J

K

Q

S

‚

T

S

K

O

L

J

T

f

X

I

J

N

Q

o

I

^

J

O

T

V

N

Q

X

[

Q

T

P

V

P

K

H

Mahendra’s Collegiate Bests

K

M

L

K

P

O

X

K

X

x

J

K

N

K

O

T

K

Y

J

P

N

K

S

I

k

K

B

G

Q

K

S

X

{

K

N

Q

V

N

K

X

I

P

[

f

S

o

K

I

P

T

Q

O

T

I

J

N

E

\

a

h

M

J

`

O

I

X

M

O

K

W

K

H

S

S

K

S

f

P

P

H

P

v

Q

V

O

]

Y

T

M

I

I

J

M

S

R

E

k

P

o

f

D

X

Q

h

Q

u

K

O

M

V

X

o

I

Q

S

O

Q

V

T

Q

T

T

K

L

O

N

Q

S

O

I

P

R

P

T

N

T

L

O

Q

P

R

O

N

M

j

K

T

S

X

O

S

Q

S

T

b

Q

N

Q

S

K

K

O

O

a

P

J

W

I

J

O

K

H

H

M

I

S

Q

T

X

K

R

L

V

L

a

Q

K

T

P

L

g

M

S

^

O

T

S

a

_

V

Q

J

L

v

K

O

l

^

a

p

P

D

Z

I

K

`

O

T

C

Y

N

_

O

S

F

T

e

K

K

P

Y

S

L

S

O

w

P

O

P

M

Q

N

T

P

X

I

R

d

T

^

T

L

Q

H

M

N

P

O

_

h

J

J

X

t

g

I

N

c

^

s

Q

I

J

o

K

J

M

I

h

S

M

L

X

P

S

K

Q

W

R

X

H

L

K

C

D

N

w

Q

I

m

P

P

T

i

K

Q

O

T

P

G

K

O

S

S

K

S

O

J

S

e

S

Y

h

H

P

N

Q

N

N

N

P

k

K

P

I

O

E

c

R

L

N

O

X

M

O

C

I

K

T

K

n

Q

S

K

Q

O

[

T

P

P

T

I

K

P

g

V

P

Z

Q

T

V

p

Y

T

O

K

Q

I

O

I

J

Jazzmin Jeter

K

T

P

S

m

C

‚

m

C

~

K

P

K

J

Q

E

Z

[

D

D

D

C

C

‚

D

C

C

~

K

P

K

J

Q

E

D

l

[

D

l

K

^

J

L

V

K

Q

E

Z

[

n

C

^

J

L

V

K

Q

E

D

\

[

{

B

g

S

I

I

V

[

1500/5000 • Jr. B

T

O

L

y

M

H

Q

I

N

T

M

K

L

[

Z

P

Q

]

V

E

O

f

R

I

Y

Q

T

m

]

I

Q

P

x

P

T

K

S

Y

B

X

T

H

P

I

S

V

O

H

J

S

O

p

K

V

P

O

Q

N

S

T

g

O

K

M

T

K

N

C

l

P

Y

D

L

B

T

V

P

N

N

V

K

N

M

T

Y

P

P

F

l

L

[

L

n

Hannah Miller

f

I

T

[

T

n

I

S

Z

d

h

K

{

^

D

H

O

J

Y

X

T

N

I

I

_

K

J

Q

H

K

I

c

Q

X

P

J

I

a

g

X

H

Q

`

T

I

K

V

P

_

K

I

i

T

K

J

T

E

S

S

J

S

n

O

f

P

P

K

b

l

N

P

P

a

C

R

Q

R

C

I

C

Q

J

`

M

B

X

Q

B

_

O

N

C

K

T

N

P

C

S

K

P

K

B

P

V

K

X

U

P

L

Q

I

C

\

K

J

]

N

C

T

I

{

M

O

Q

H

[

K

L

M

K

C

B

P

J

E

X

X

K

K

I

^

E

T

Y

w

K

V

n

S

S

I

o

I

D

P

K

J

I

H

J

h

Y

J

N

K

P

I

I

O

S

I

C

k

T

S

Z

I

H

L

I

X

Q

Q

J

L

[

K

X

K

O

V

Q

I

\

K

T

H

N

S

S

K

K

P

P

J

S

I

O

N

Q

P

K

N

R

^

P

X

L

Q

I

T

N

O

M

N

Q

P

I

N

j

J

P

H

S

K

K

Q

K

Q

J

P

K

L

Q

M

K

P

O

L

I

Q

Q

^

I

K

N

z

k

M

I

H

J

X

N

S

K

S

M

K

S

Q

X

T

Q

N

C

O

O

O

O

m

I

I

D

D

J

K

Q

N

T

^

S

J

N

e

S

c

K

L

F

a

T

M

J

D

P

M

H

K

D

O

X

T

V

N

N

T

j

K

P

T

V

I

E

K

O

S

C

N

S

O

a

D

e

T

J

C

J

P

{

n

i

o

^

Q

P

Bolivar, Pa. (Laurel Valley)

[

B

B

C

C

n

E

D

C

F

w

V

T

H

K

L

P

S

N

J

L

N

O

P

S

K

V

I

O

h

o

^

X

M

T

P

P

S

K

_

`

a

b

O

L

I

I

J

a

S

T

X

M

N

I

O

C

D

S

N

M

Q

R

N

P

S

T

M

K

J

Q

I

O

T

V

E

k

K

Q

P

X

T

J

d

I

Y

D

Z

E

C

n

[

{

i

]

h

I

I

L

K

O

I

^

h

S

Y

I

J

Q

K

H

I

O

L

I

S

K

Q

H

S

I

I

V

z

Q

P

I

M

E

W

j

K

V

N

Q

P

f

R

T

Q

T

X

K

X

k

K

J

I

Y

P

S

K

R

N

O

O

N

O

h

\

U

D

C

C

X

K

P

K

S

K

V

T

g

P

K

T

X

u

\

m

[

m

]

T

v

P

P

S

K

_

`

a

_

^

P

L

I

I

J

a

S

T

X

M

N

I

O

Q

S

N

M

Q

f

R

T

Q

T

V

Q

I

N

K

X

K

k

V

T

K

g

J

Q

I

Y

R

N

P

P

S

K

S

\

T

P

U

N

B

X

C

C

K

X

I

K

Y

D

F

P

l

K

J

Z

[

J

m

K

V

i

]

T

g

L

P

K

Y

K

K

T

T

X

P

N

P

O

S

h

T

Q

P

H

R

S

I

I

I

O

V

T

Q

Q

P

P

^

H

S

K

S

|

T

[

Q

a

[

_

S

G

N

P

I

T

P

G

P

K

p

T

P

T

K

{

V

i

K

N

}

h

T

I

J

K

Q

P

T

O

L

S

I

Q

P

|

[

a

[

G

P

T

P

K

f

R

I

O

P

S

K

V

I

O

h

o

^

X

M

R

N

P

S

T

X

T

J

d

I

Y

D

P

B

P

S

[

]

K

D

a

D

K

T

P

P

O

P

S

K

J

K

b

r

O

j

s

N

P

t

T

P

_

N

I

M

O

K

T

O

V

I

I

O

O

q

q

M

M

J

J

N

N

V

V

D

\

m

f

R

I

O

P

S

K

B

C

C

X

K

P

K

J

Q

R

N

P

S

F

n

]

M

Z

E

C

\

[

T

P

N

X

V

S

T

h

S

G

H

S

I

I

V

q

H

H

I

X

M

V

N

Q

S

X

K

O

P

K

J

Q

T

Q

T

Q

I

M

S

I

X

I

J

K

T

O

L

Q

K

O

N

I

J

C

C

X

K

P

K

J

Q

K

w

Q

P

N

K

O

J

Q

h

I

Y

T

H

K

I

Q

F

}

T

Q

P

S

K

Q

P

T

P

K

H

S

T

X

M

N

I

O

N

O

P

S

K

B

C

C

X

K

T

N

K

P

V

P

K

J

f

R

T

Q

T

V

Q

I

T

Q

P

T

P

K

H

S

T

X

M

N

I

O

N

O

P

S

K

N

O

L

I

I

C

C

‚

K

P

g

N

†

Q

~

S

N

K

O

V

h

M

D

K

B

L

P

P

S

S

T

K

P

r

P

s

S

t

K

R

_

`

I

X

a

K

a

S

O

T

J

X

K

P

M

^

N

J

I

O

O

P

Q

S

I

N

_

M

`

Q

a

R

H

N

P

S

S

T

T

X

M

N

s

]

P

I

N

O

E

X

K

O

T

X

K

L

Q

K

H

I

O

L

P

K

T

X

q

V

V

E

_

`

a

Y

I

J

S

K

J

M

K

J

Y

I

J

X

T

O

H

K

T

P

P

S

T

P

I

J

T

Y

H

K

H

K

L

N

D

I

D

O

B

Q

P

S

S

N

I

M

^

Q

P

R

I

N

P

Y

B

S

]

T

H

]

m

s

I

P

X

N

M

X

K

K

P

I

N

P

Y

I

J

B

Q

B

F

T

l

P

l

[

P

\

S

K

m

|

a

f

J

q

T

q

O

G

S

K

I

J

^

Y

T

P

Q

S

P

K

K

T

Q

Q

P

P

m

p

K

s

P

h

N

N

I

X

O

K

I

I

O

T

P

P

S

K

|

a

q

q

w

J

K

E

|

T

P

N

I

O

T

V

Q

R

S

K

O

Q

S

K

W

O

N

Q

S

K

L

D

Z

\

P

S

I

j

K

J

T

V

V

N

Y

P

O

S

K

T

K

I

Y

B

B

F

B

D

[

B

[

C

D

J

D

I

E

D

Q

B

Q

F

a

J

I

Q

Q

a

I

I

^

^

O

P

O

J

P

J

g

g

a

E

S

e

T

N

O

X

N

M

Q

N

S

I

K

O

L

Q

B

S

N

C

M

P

Q

S

R

N

P

S

T

s

]

P

N

X

K

I

Y

D

n

F

C

B

[

m

D

T

P

P

S

K

_

`

a

[

J

i

F

Tk

T

I

^

^

h

P

S

€

P

T

K



J



I

X

Y

N

r

O

J

F

Q

N

H

S

d

T

K

V

~

I

K

j

K

J

L

Q

[

P

I

[

[

S

X

K

T

V

o

M

I

J

M

N

K

I

Q

Q

M

V

I

H

K

N

T

V

R

I

J

d

[

[

[

I

O

K

N

O

P

K

J

P

N

P

S

C

J

Q

E

Z

[

B

T

\

C

C

K

J

Q

E

B

m

[

l

B

y

‚

I

O

K

h

C

X

H

d

X

T

K

K

D

Z

P

O

F

K

L

B

J

e

l

Q

N

[

T

D

P

K

V

n

P

L

S

†

K

G

f

J

_

H

T

`

I

J

O

a

K

T

b

L

M

K

O

T

J

L

M

Q

I

I

I

I

N

O

J

O

T

V

c

P

E

J

R

k

T

N

K

H

Q

d

P

S

P

P

T

T

N

O

O

K

X

L

e

N

K

I

N

h

Y

K

S

D

V

P

L

S

E

C

F

a

M

l

S

V

n

[

T

T

H

D

X

K

D

M

W

N

N

O

O

P

I

N

O

S

Q

Q

S

K

S

N

l

i

N

C

M

O

Q

P

C

i

S

C

M

K

I

X

Q

K

P

P

K

N

J

O

h

Q

T

T

P

E

K

N

P

P

N

Z

C

C

O

L

I

I

J

H

S

T

X

M

N

I

O

Q

S

N

M

Q

i

W

O

N

Q

S

N

O

h

D

l

P

S

N

O

P

S

K

K

j

K

O

P

f

T

V

Q

I

Q

H

I

J

K

L

M

I

N

O

P

Q

[

P

K

J

Q

E

D

F

C

C

[

B

€

^

X

M

E

D

{

E

S

P

C

K

_

S

`

T

C

a

M

X

K

K

P

_

J

K

Q

J

^

I

P

O

Q

u

T

B

F

L

V

B

I

E

I

k

l

J

K

[

a

Q

m

P

C

S

P

N

i

v

T

X

X

D

M

K

i

I

C

]

N

I

Y

C

O

l

X

Q

n

K

F

P

S

B

K

N

m

J

M

[

Q

B

Q

i

W

C

u

O

N

f

\

F

Q

M

D

]

[

S

I

C

Z

N

Q

O

P

K

T

v

h

W

L

O

Y

M

L

P

K

N

J

i

]

S

Q

C

O

I

C

P

O

C

S

T

K

V

X

E

K

D

k

P

C

K

K

i

Q

J

C

P

C

P

Q

u

C

N

D

X

X

K

K

Z

F

Q

C

P

N

D

[

K

J

O

P

Z

]

Q

S

K

L

v

^

J

E

\

N

B

f

M

Q

X

R

‚

J

E

Jeter’s Collegiate Bests C

P

O

Y

T

m

O

W

[

O

T

^

g

[

]

K

I

k

\

T

c

\

a

X

]

a

P

l

X

a

N

Q

J

[

B

~

Q

I

K

P

T

I

Y

S

d

Q

e

F

T

a

p

J

M

f

X

l

J

D

J

D

O

Q

P

E

E

a

Q

B

B

[

B

O

h

P

S

K

I

^

P

L

I

I

J

Q

K

T

Q

I

O

[

]

B

C

D

a

Hurdles • Jr.

I

Y

P

a

S

I

T

N

O

P

Shiyana Mahendra O

J

N

T

J

Q

K

^

T

a

H

O

O

S

P

J

L

T

I

d

g

Q

X

Y

T

L

K

J

J

K

K

M

k

I

T

X

T

S

O

e

F

M

B

E

K

N

B

F

I

I

\

|

H

O

B

[

T

O

X

K

L

Q

P

S

N

T

]

M

P

L

K

N

K

a

q

R

S

`

X

Q

P

_

T

G

V

P

S

I

e

V

E

T

^

S

X

`

K

T

Q

K

T

P

T

V

a

s

]

P

K

_

N

P

e

Y

X

P

K

p

K

J

K

D

I

S

V

Y

N

Q

M

I

h

K

J

X

T

n

O

T

H

F

a

N

D

[

I

a

h

C

J

O

O

Q

J

D

\

B

C

I

P

Q

a

W

I

a

T

f

Q

Q

S

^

O

O

I

P

P

N

P

J

^

S

Q

O

K

S

K

g

P

J

_

L

a

g

T

^

a

D

S

p

`

D

n

X

O

a

P

M

J

S

N

O

Q

R

I

K

I

N

O

J

Q

P

S

E

[

c

W

D

a

g

N

Q

D

Q

K

J

P

M

E

Q

‡

s

S

C

I

K

^

m

Q

J

Q

J

^

Q

T

I

J

O

K

L

H

O

T

g

e

I

T

V

O

N

O

K

V

L

k

K

L

L

T

Q

P

P

S

E

P

P

Q

N

K

q

S

X

K

O

I

P

^

K

_

P

X

`

S

K

L

N

I

k

a

I

b

O

L

J

K

i

I

L

I

D

J

O

I

P

I

J

C

]

Y

I

K

c

X

C

S

J

N

X

V

L

J

K

K

u

P

K

N

T

H

F

]

J

Q

P

T

d

Q

O

T

D

Z

u

[

\

H

O

F

K

X

L

\

e

n

T

v

D

]

[

m

K

N

K

P

]

L

V

P

K

g

a

S

T

v

V

L

J

S

K

~

P

P

K

T

I

S

K

V

T

X

I

Q

G

g

M

K

P

N

N

K

I

J

T

K

T

O

T

P

S

~

p

X

Q

N

N

V

g

V

M

Q

p

S

T

Q

_

K

V

P

f

M

T

K

g

O

Q

N

O

[

San Pedro, Calif. (North Torrance) ~

B

C

D

D

E

D

B

F

G

H

I

J

K

L

M

I

N

O

P

Q

R

N

P

S

T

Q

N

U

P

S

E

M

V

T

H

K

W

O

N

Q

S

T

O

L

T

P

N

X

K

I

Y

Z

[

\

B

N

O

P

S

E

]

J

K

X

T

K

V

V

P

g

K

J

H

T

S

^

X

J

K

L

V

I

O

K

Q

L

T

^

P

J

P

N

S

O

K

_

h

P

`

S

a

K

b

I

^

P

O

L

L

I

I

I

I

J

J

c

Q

J

K

T

T

Q

H

I

d

T

O

i

O

S

L

I

e

R

N

K

K

V

j

L

K

J

a

i

S

T

T

Q

X

Q

M

S

N

K

M

I

O

V

T

Q

H

S

K

N

M

L

Q

Y

N

K

V

L

O

P

S

K

\

C

C

E

X

K

P

K

J

S

^

J

L

V

K

Q

R

N

P

S

T

M

K

J

Q

I

O

T

V

E

k

K

Q

P

P

N

X

K

I

Y

D

F

C

l

[

D

l

T

O

L

Q

I

N

^

U

J

P

O

P

_

^

S

K

P

L

D

I

C

I

C

E

J

X

a

K

S

P

T

K

J

X

S

M

^

N

J

I

O

L

Q

V

K

S

N

Q

R

M

Q

N

P

S

T

M

K

J

Q

I

O

T

V

E

k

K

Q

P

P

N

X

K

I

Y

D

\

[

m

C

T

P

P

S

K

_

G

T

H

P

S

I

R

I

I

V

E

P

q

N

H

X

H

I

K

Q

X

P

M

T

P

V

K

N

Q

S

X

X

K

K

L

T

O

V

P

N

Q

Q

P

F

N

q

P

O

H

R

J

I

I

Q

E

P

Q

N

H

X

I

K

^

Q

O

P

P

J

T

P

g

K

X

K

L

T

V

N

Q

P

N

O

P

P

K

`

I

J

O

Q

I

K

N

O

O

T

P

V

K

F

JK

T

Q

P

^

N

h

O

S

h

Y

P

T

K

J

H

P

I

T

Y

k

‚

I

K

^

P

V

N

~

Q

Q

T

T

O

T

O

O

T

L

S

€

F

Q

K

S

x

J

K

K

K

g

T

‚

P

Q

N

N

H

V

K

V

K

J

H

f

J

K

X

T

T

X

T

o

I

k

J

I

N

^

Q

K

P

P

H

R

D

C

E

D

D

F

e

N

O

N

Q

S

K

L

Y

I

^

a

[

J

P

S

N

O

P

S

K

m

C

E

X

K

P

K

J

S

^

J

L

V

K

Q

R

N

P

S

T

P

N

X

K

I

Y

Z

[

n

\

T

C

S

K

_

`

a

b

O

L

I

I

J

c

J

T

H

d

T

O

L

e

N

K

V

EKUSports.com

L

a

S

T

X

M

N

I

O

Q

S

N

M

Q

f

J

T

O

T

M

K

J

Q

I

O

T

V

E

k

K

Q

C

‚

K

P

K

J

Q

E

B

F

B

[

]

n

C

‚

P

D

P

H

I

N

Miller’s Collegiate Bests C

T

d

T

O

L

S

Z

B

J

[

O

I

X

N

H

Q

S

f

N

S

f

f

w

N

h

K

W

]

P

@

A

i

]

C

C

‚

K

P

K

J

Q

E

\

F

]

D

[

m

]

N

V

K

E

]

F

D

Z

[

\

n

H

K

T

L

T

g

[


ˆ

‰

Š

‰

‹

Œ

Š



Returning Colonels / Newcomers

1500/5000 • So.

1500/5000 • So.

Erica Reaser

Erica Wesstrom

Dayton, Me. (Thornton Academy) 



‘

•

£

–

›

«

Ÿ



’

—

‘

˜

¬

“

˜

•

¡

—

Haggvik, Sweden (Rudbecksskolan)

”



—

­

™

‘

š

®

”

›



–

œ

¯

°



±

ž



Ÿ

š

Ÿ

˜

¡

¢





›

£

¤

›

›

¡

¥

–

¡

¤

›

¡

–

¦

—

™

Ÿ

˜

§

Ÿ

¨

¨

¡

•

¨

¤

˜

˜

Ÿ

©

ª

Ÿ

›

¤



‘

•

˜

¡

›

¤

Ÿ

–

˜

—

¬

Ÿ

¡

¬

¤

¤

˜

˜

ª

–

˜

¤

¡

Á

‘



œ



Ÿ

£

°

›

¸

±

»

¤

°

±

›

–

¨

¤

¨

•

Ÿ

Ÿ

§

›

Ÿ

›

¡

œ

–

¨

¡

Ã

—

¡

¢

š

Ÿ

¡

˜

§

Ÿ

¡

›

¡

¤

–

›

Ÿ

š

¤

š

›

¡

Ÿ

š

‘

™

–

š

—

¢

¼

š

¨

©

•

—

Ÿ

–

˜

Ÿ

¡

ª

´

º

š

½

—

š

Ÿ

¼

–

›

—

ž

¡

¡

­

¨



›

¿

—

›

¢

›

–

–

¤

¡

²

š

³

—

¡

š

˜

¤

›

¨

´

¡

ª

–

­

¡

—

–

š

¬

˜

¤

š

¡

©

·

¡

š

—

Ÿ

˜

­

›

¡

¡

¢

©

¯

–

›

¸

—

˜

˜

©

ª

Ÿ

—

›

™

š

›

¤

–

£

©

¨

¤

–

¡

–

˜

¢

—

¡

¤

œ

–

—

–

š

›



’

‘

˜

“

˜

—

¨

–

”

•

•

¡

¨

š

¤

›

¤

©

¡

›

–

š

¡

˜

ž

¿

¨

¡

¡

¤

¨

˜

›

¤

˜

¤

¡

œ

“

”

¨

°

¢

¤

¨

œ

˜

˜



¡

—

˜

¤

¸

˜

š

¡

¯

–

—

˜

£

¡

Ÿ

–

¡

¡

´

´

—

¬

Å

¤

¬

—

Á

©

¤

¢

¬

š

›

›

¤

¤

Ÿ

•

™

¡

Å

ª

¢

—

›

Ÿ

–

¡

œ

¡

¡

¡

¢

Ä

›

Ÿ

›

¡

¡

¡

¢

š

–

›

˜

š

Ÿ

–

­

¬



¤

–

¡

—

š



º

™

¡

¡

»

¢

¬

³

¹

¡

˜



¬

–

¬



¡

›

¹

¤

±

¡

š

–

¡

À

¬

Ÿ

—

›

±

›

—

œ

¤

¢

¢

¤

¿

¢

›



Ÿ

—

¤

–

¤

›

¨

¤

³

’

˜

¤

›

¡

¨

´

š

Â

œ

š

¡

˜

›

–

¤

¦

¦

š

¤

¨

”

¤

²

™

¿

›

¡

–

—

­

•

–

Ÿ

˜

›

Ÿ

š

¡

¤

š

¢

Å

Ÿ

©

¤

–

¢

Å

¡

¤

˜

¡

–

°

°

¡

œ

¡

—

•

›

´

¡

¡

¤

š

™

˜

—

¬

¤

š

˜

™

Ç

—

–

Ÿ

˜

™

š

–

¢

¡

¡

Ÿ

’

¤

Ÿ

¡

¡

Ÿ

Ÿ

›

–

©

˜

œ

Ÿ

§



š

Ÿ

ž

Î

¨

¨

¡

¡

Ÿ

–

•

š

¡

¨

Ÿ

˜

¤

¤

¡

ª

˜

˜

¢

Ÿ

Ÿ

›

©

˜

Ÿ

Ÿ

š

›

À

¤

£

‘

—

›

«

®

”

£

“

™

Ÿ

°

›

¬

¸

—

­

¡

¸

®

—

©

¸

­

‘

—

®

”

¬

‘

´

®

°

¡

¸

›

Ÿ

›

—

–

¾

£

˜

´

¨

¤

¤

›

©

›

¡

¡

¢

Ä



±

—

™

›

¯

›

’

¤

›

›

¡

°

›

¤

¨

¢

Ê

‘

Å

Ÿ

¨

š

¨

š

¢

¤

˜

›

›

Ÿ

¡

´

š

š

™

–

—

–

›

£



¡

¤

˜

¡

©

—

–

š

—

›

–

–

¢

—

›

–

¡

¡

›

¡

–

—

—

¤



¡

–

˜

¡

˜

›

›

¨

Ÿ

–

®

˜

›

›

›

­

Ÿ

¨

¬

¤

”

›

¡

–

°

´

¾

¡



—

°

­

Ÿ

ª

¹

‘

¡

¤

»

®

¬

˜

¡

£

°

¤

¡

±

¤

•

–



•

š

—

”

›

¢

›

½

¥

®

Ÿ

¨

¤

¡

¡

‘

·

Â

¼

¡

ª

¡

¡



¡

­

˜

Ÿ

¬

³

’

¡

›

—

ž

°

›

¤

›

›

›

¡

¢

»

›

¤

¬

š



¤

¡

¡

Ÿ

”

š

Ÿ

š

®

»

£

¬

¬

¤

˜

³

—

Ÿ

›



‘

’

°

›

º

Ÿ

¨

±

¤

©

š

£

«

Á

š

´

š

›

¤

¬

”

£

»

–

·

¤

¤

˜

¡

¡

¡

˜

š

¤

®

›

Ÿ

¹

©

‘

˜

ª

–

¤

œ

´

›

­

¡

¨

­

¨

¤

¨

—

´

˜

¤

—

—

³

’

–

—

¤

¡

š

˜

¢

¨

¬

—

¡

¨

š

¡

¢

š

—

¤

›

Ÿ

˜

§

¡

¤

¢

š

¿

¡

¢

Ê

™

›

¤

—

•

Ÿ

›

«

¡

·

½

¡

—

›

¡

¡

£

˜

±

¬

¡

»

š



¤

¤

¼

¤

–

›

¡

š

‘

–

›

¤

¢

—

›

Ÿ

˜

›

¡

­

›

¾

¿

Ÿ

–

©

¢

‘

ª

¾

¤

¤

¨

–

š

¡

À

Ÿ

—

Ÿ

¨

ª

±

›

˜

“

›

¿

¢

¢

·

˜

‘

´

´

®

š

´

±

Ÿ

Ÿ

°

Ÿ

Ã

Ÿ

˜

¨

®

—

Ÿ

š

¡

–

‘

¢

¡

¤

”

š

¡

˜

™



š

š

˜

µ

¤

Ÿ

˜

—

š

­

¢

œ

¿

¡



ª

Ÿ

Ÿ

¡

—

¡

¡

š

´

¡

–

¡

¬



¡

Ÿ

¬

ª

¬

ž

’

¤

©

Ÿ

Ÿ

¤

›

–



Ÿ

ž

›

­

œ

˜

›

¡

™

£

˜

¢

œ

–

•

¤

˜

—

¤

›

œ

¢

–

¡

¡

š

¡

š

¡

š

–

¨

³

’

Å

Ÿ

™

›

•

¤

¤

—

¡

¨

³

¡

”

š

º

˜

¬

š

¨

¤

´



•

™

¨

©

¬

Ä

¡

Ÿ

š

‘

˜

—

§

—

¬

’

˜

•

˜

˜

˜

‘

—

˜

Ÿ

–

š

˜

¤

™

¡

—

’

°

¬

°

˜

¹

˜

‘

–

—

¾

˜



•

›

¡

Æ

¡

«

•

¡

¤

¤

Ÿ

¨

’

¡

°

£

š

œ

¡



¡

—

Â

£

¤

Ÿ

–

ž

³

›

›

™

¢

¬



°

¢

¡

§



‘

š

µ

š

¡

¬

š

”

”

¤

™

¡

¤



¨

”

º

­

´

¤

›

—

—

—

‘

©

›



”

›



¤



•

›

­

–

‘

˜

¤

—

¡

¨

’

˜

š

¹

›

‘

—

‘

•

¡

°

¥





š

“

˜

š

¡

Ÿ



±

”

’

¤

±

˜

’

š



°

£

¸

°

°

Ÿ

È

›

–

œ

•

¿

¤

Ä

©

¬

´

—

Ÿ

—

—

š

¨

˜

Ã

©

Ÿ

©

´

—

˜

¬

Ÿ

´

š

¨



Ÿ



˜



¬

¸

¡

š

›

˜

Å

”

¤

š

¤

›

›

¡

Ä

ª

¡

¢

Ÿ

˜

Ï

—

™

›

•

–

—

˜

˜

•

—

™

š

’

°

Reaser’s Collegiate Bests »





£



¡

Ð

›

¡

–

˜

’



”

»

‘

°

“

‘

Ÿ

Ð

¨

¡

’

£

”

‘

®

°



±

¡

Æ

‘



¡

Ð

›

¡

–

˜

’

±

”

£

“

°

“

–

˜

—

š

¤

¨

”

¤

²

™

¿

›

¡

–

—

­

Å

Ÿ

©

¤

–

¢

¤

š

¢

•

¤

›

–

Ÿ

š

¡

É

¡

˜

˜

›

–

—

¬

°

°

¬

°

¤

Ç

—

–

Ÿ

˜

‘

¡

©

—

š

—

1500/5000 • So.

¬

Ÿ

©

˜

°

Wesstrom’s Collegiate Bests

Shannon Rutherford 800/1500 • Fr. Huntington, W.Va. (Wayne) 



‘





‘

Ÿ

È

½

Ÿ

˜

©

–

¿

Ÿ

—



‘

¿

‘

“

”

²

’

‘



”

²

š

Ÿ

—

’

Ä

¤

¨

©

°

–

¡

°

©

—

‘

—

–

¢

š

—

›

©

—

¬

´

¡

›

¡

¢

™

¡

›

—

Ÿ

š

Ç

™

–

Ÿ

¡

˜

Ÿ

¢

š

—

›

©

—

¬

´

¡

›

¡

¢

™

¡

›

—

Ÿ

š

Ç

™

–

Ÿ

¡

˜

—

¤

°

Ÿ

¨



¢

Ã

©

›

’

Ÿ

©

—

¬

—

¨

¬

¡

¢

–

¡

–

´

¡

¨

¿

Ÿ

Ÿ

š

›

Ÿ

˜

—

¬

š

¡

¤

¡

¨

»

š

©

›



¤

˜

¬



Ã

”

¬

‘

´

¡

›

Ÿ

¡



—

–

˜

›

’

š

Ÿ

¤

Ê

±

°

¬

¡

š



Julie Mathisen

°

¤

¢

©

¬



¨

—

¨

¡

›

˜

’

š

­

¡

›

¡

¤

–

–

˜

›

¡

¡

–

š

Ê

©

±

™

š

¡

À

š

©

±



¡

¤

¬



–

Ÿ

¬

š

É

´

¡

›

Ÿ

¡

¡

—

˜

š

–

–

°

¡

¨

›

°

¤

°

Ÿ

œ

¤

¿

Askim, Norway (Wang Toppidrett Fredrikstad

š

¢



±

»

À



¬



¡

›

¡

–

–

¡

¨

¤

œ

°

°

ª

°

¤

˜

›

¡

˜

›

¤

›

¡

–

™

š

š

¡

–

™

’

´

Ÿ

š

›

¡

»



¬



¡

›

¡

–

˜

¤

˜

¤

˜

¡

š

Ÿ

—



‘

š





‘

‘

°

°

¤

°

¨

˜

—

¡

¨

´

¡

¢

›

¡

±

À

±



¤



š

¢

±

»

À



¬



¡

›

¡

–

–

¡

¨

¤

œ

›

¡

¤

¬

˜

›

—

˜

›

¤

›

™

š

š

¡

–

’

™

´

·

š

Ÿ

˜

¡

˜

›

¤

›

œ

¡

¤

–

–

˜

—

š

¤

¨

”

¤

²

™

¿

›

¡

–

—

­

Ë

¡

–

—

´

–

¡

’

¬

¡

¢

Ÿ

©

Ÿ

š

¡

Â

Ÿ

—

˜

¬

˜

¡

Ì

¤

š

¢

Ë

¡

¤

š

¡

Í

¡

Å

™

›

¡

–

­

—

–

¢

°

°

°

¬

¤

Ç

—

–

Ÿ

˜

³

Ÿ

—

¨

—

¿

ª

›

”

•

—

—

­

™

š

»

‘

”

›



–

œ

±

°



ž

›

±

Ÿ

—

š

Ÿ

¡

˜

¨

¡

´

¨

¢

¡

˜

¤

Ÿ

¢

›

À

›

—

¡

š

Ñ

›

«

¡

›

ª

Ò

¡

¤

—

¬

¤

¬

¡

š

š

›

¢

‘

—

›

›

®

¡

Ÿ

—

–

˜

§

Ÿ

¡

›

À

–

¤

¨

©

¨

ª

—

š

Ÿ

­

›

¡

–

¤

¡

š

›

š

Ÿ

¡

š

›

Ó

•

¡

Ã

¨

Ã

¤

˜

Ä

›

˜

—

¡

™

›

§

¡

¡

š

¤

œ

˜

¡

›

¤

Å

–

¡

˜

¿

¾

Ÿ

—

›

š

—

—

•

º

·

¤

­

¬

›

´

Ÿ

—

—

š

š

˜

›

Ÿ

¡

´

›

˜

›

¡

¤

¬

ª

—

¤

ª

š

¡

¢

¡

‘

º

˜

»

±

¨

›

¤

›

¡

—

–

Ê

§

©

¡

©

—

–

¡

§

¤

¡

¨

¨

–

Ÿ

š

¿

œ

›

Á

“

°

¤

¡

–

›

«

©

Æ

‘

¡

£

–

’

–

•

Ÿ



¡

¯

©

«

—

™

–

˜

¡

Ÿ

š

¤

›

Ÿ

¬

¡

—

­



“

”





°

¸



°

°

Ÿ

È

Ê

‘

£



¿

Ä

¬



¡

›

©

¡

—

–

˜

—

¤

¨

š

Ã

©

¢

‘

©



—

”

¬

“

´

Ÿ



¨

š

Ÿ

˜

›

¬

¡

¡

š

Ê

“

›



˜



”



”

¬



‘

¸

¡

°

›

¡



Ÿ



–

˜

š

›

¡

»



¬



¡

›

¡

–

˜

Ê

±

”

£

“

°

¯

Ÿ

“

š

›

¡

°

Rutherford’s Collegiate Bests ¡

Æ

¡

Ž

Ž

©

—

š

—

–

˜

¬

—

š

Ÿ

©

¤

˜

¨

”

²

¤

™

¿

›

¡

–

—

­

«

¤

–

Ÿ

š

¤

š

¢

½

Ÿ

¢

¤

–

Ð

¤

›

Ÿ

˜

¡

š

°

°

°

¬

¤

Ç

—

–

Ÿ

˜

Ç

—

™

–

š

¤

¨

Ÿ

˜

¬

°

°

EKUSports.com


Ô

Õ

Ö

Newcomers

1500/5000 • Fr.

1500/5000 • Fr.

Meri Rantanen

Savannah Roberts

Pusula, Finland (Nummi-Pusula) Ù

Ú

Û

ß

á

ä

à

å

à

û

÷

ä

Ù

õ

Û

Þ

ø

â

õ

á

ââ

ã

ê

ë

á

ú

Ù

ê

Û

ê

à

ä

ú

å

ä

å

ó

õ

ä

ê

í

ó

å

å

ê

ó

ó

ì

å

â

í

õ

ä

í

ì

ê

õ

à

ã

ê

ï

í

ø

ó

æ

á

ó

é

ô

Þ

Û

ä

ãá

õ

à

ó

Û

ø

ù

á

äø

á

å

õ

Û

á

ó

â

ò

ú

ß

á

ñ

ä

á

å

ú

ð

â

ê

õà

î

â

å

ë

ä

â

ê

ï

ä

õ

ä

á

å

ÿ

ä

á

â

ú

ô

í

í

â

í

áë

ê

â

â

ê

ê

ê

â

ê

í

ì

à

â

ê

ê

ß

í

ã

ú

å

ø

å

â

â

ë

á

ì

à

ò

ê

ù

ö

ê

à

ì

ê

å

õ

ê

á

â

ù

ã

ê

é

à

þå

è

÷

â

ù

â

ç

ê

õ

á

à

æ

ì

ì

ì

ì

à

å

é

å

å

å

ø

åä

í

ê

Ùã

ø

ý

ì

Ù

á

í

San Diego, Calif. (Clairemont)

Þ

ß

ê

âÝ

â

å

ü

Ý

Û

â

ê

á

Ü

á

ì

á

Ùê

ö

í

à

ì

ä

äá

å

ä

õë

ö

ã

ë

ä

ê

é

ò

ó

õ

í

ó

à

é

ù

ë

ß

ê

à

í

í

á

Û

â

â

ø

õ

õ

í

å

Ú

ä

ä

ö

å

å

ì

ÿ

õ

õ

í

ô

â

ô

ä

é

â

å

â

å

ô

õ

ê

ê

ø

í

ê

à

å

á

í

ú

ä

õ

ê

ô

ß

á

ì

í

ø

å

ä

à

é

õ

ê

à

ø

â

ê

ó

ä

ê

â

êà

â

ß

ó

õ

ì

á

ô

Ù

ä

íó

õ

ã

é

ä

ô

ì

õ

ã

êì

å

ê

â

ö

õ

Ù

á

ú

ä

þ

ò

í

Û

Ù

ó

ý

ê

õ

õ

à

ê

í

ò

å

â

õê

ä

à

í

á

ä

Û

ê

÷

Ýø

â

í

ä

ê

à

â

õ

â

ì

à

Þå

õ

ì

Ùò

é

ì

à

õ

Ú

æ

â

õ

å

õ

ì

å

õ

ô

í

ó

ê

ê

ë

ã

ì

Ú

Þ

ß

á

à

ê

ê

ß

ã

ä

í

à

å

ßì

å

íÜ

è

ä

õ

á

ä

â

å

ö

ì

â

ì

æ

õ

ç

á

ä

ß

ø

ôß

ê

á

õ

ó

í

á

óí

ì

é

ì

ã

ÚÙ

Ú

æ

ÛÚ

êä

ê

â

Ú

ü

í

ò

à

à

õ

Ú

ô

ù

Û

å

ò

í

å

à

â

ì

á

Ý

ê

ì

õ

õ

ë

õ

é

â

ô

ù

ø

ä

í

â

á

é

å

ú

ì

ä

â

â

ÿ

á

ã

í

ì

Û

à

â

õ

é

ì

í

ÿ

ì

á

â

â

åå

ê

á

Ý

Ù

Ý

Þí

à

à

æ

á

ä

å

á

à

ø

Ú

â

á

ø

Ú

Ù

Ü

Û

ô

í

å

õ

á

ä

Ý

ú

á

à

ø

â

ä

ì

õ

á

÷

é

â

ê

à

é

ê

ä

ã

õ

ù

à

ú

õ

á

à

õ

ö

ä

ê

Ú

Û

â

õ

â

ê

à

ì

Þä

â

å

ì

õ

à

æ

ä

ç

ö

å

êá

é

ë

â

å

á

ì

ú

ê

å

î

ì

ï

ê

å

ð

ê

ù

í

á

ø

í

ø

ê

ä

ä

ë

ú

íá

ã

ô

à

å

ü

å

ì

á

á

è

ê

ßà

í

ó

ô

ó

í

ì

å

í

å

ø

ì

é

ê

õ

è

á

ä

â

ßì

õ

å

å

å

õ

ì

ê

ø

å

ì

í

ø

õó

ßê

á

å

ú

í

ßÙ

á

ï

ä

ôÙ

ø

ó

ôæ

ê

í

ë

Ú

ó

õ

í

Þ

å

ê

õ

áÚø

öá

ì

õ

ø

ê

á

ú

Û

ÞÝ

Û

Úê

í

à

ä

ê

ë

÷

à

â

å

å

ê

í

ø

óó

è

Ü

ß

ßì

ì

í

á

ø

ä

é

á

à

õ

â

ú

ä

õ

õÝ

ä

ã

å

å

Ýë

ôß

í

ó

ì

ä

å

ä

ë

ê

á

ì

ì

ì

í

ê

í

ä

à

á

ê

á

ê

ì

ê

ß

ó

å

â

á

ó

à

å

å

í

ô

Ú

ê

Ú

Þ

â

ô

í

ô

ê

êô

ì

â

á

õ

ê

ô

ø

é

ö

õ

ë

ò

á

ä

ì

é

é

à

â

Û

á

ä

ê

Ûí

å

õ

Ú

ó

Þ

õ

ó

ê

à

ä

õ

â

å

í

ó

õ

â

ó

í

ß

ê

í

à

ô

ì

é

÷

ô

õ

ì

ú

ä

í

ê

í

â

ë

å

ø

å

ö

ø

ê

Û

ä

ò

Þê

ö

Ýò

Ý

ì

å

Ú

ê

â

å

Ú

ì

à

Ù

ê

ì

é

ê

â

åâ

Þ

õ

õ

å

õ

à

á

ë

ì

ä

á

â

ïá

ä

ì

å

ã

áõ

å

ä

á

ú

å

ê

ý

ì

å

ê

ê

ê

õ

å

é

ø

ì

â

ê

å

ê

á

å

à

í

EKUSports.com

å

ú

ìê

õ

â

á

Ù

ê

Û

å

ù

ê

í

á

ú

å

àò

Ù

í

ä

Ú

Ú

Ù

ø

ù

ì

í

ê

ê

ã

â

ä

Ú

ê

ê

ä

ø

Ü

ø

ä

ê

ê

ô

ê

Û

ì

ää

ü

í

ê

ê

å

ê

à

í

â

â

êæ

ã

à

ë

â

â

à

å

ò

õ

á

Þá

àó

á

â

ê

í

åå

ä

õ

à

í

ä

â

ó

ó

á

í

ê

ì

à

å

Ù

å

á

à

ê

á

ê

ù

å

Û

ê

à

ê

õ

ì

å

ê

Þ

é

à

ì

í

ó

í

íÛó

õ

Ý

ä

ê

á

ë

ê

à

å

ô

ô

ì

õ

ß

à

â

ê

àì

õ

à

å

íì

ä

ê

Ù

ë

î

ì

á

Þ

å

ï

åÙ

ì

ð

Ùê

à

óø

ó

í

ß

á

íù

êí

óê

ä

å

â

å

á

ì

ô

áê

á

ã

ø

å

é

ì

ê

ê

í

å

â

Ü

åß

å

ê

ô

ì

à

á

í

â

ø

ø

í

é

é

ä

õ

ó

á

ë

õ

â

ä

Þ

ì

â

Ú

ø

ìê

õ

é

õ

Ùä

å

â

õ

â

ä

Ù

å

ì

õÞ

ä

ä

Ú

õ

Û

ê

ò

Û

â

ì

ÛÚêë

Ý

éê

à

ø

Ú

ê

åâ

ì

á

å

ê

í

ä

à

í

â

å

å

ó

à

ì

ê

ê

ôá

ß

Ý

à

ë

â

í

õ

ä

ó

ô

õ

ó

ú

á

ã

à

ë

ä

õ

ê

í

åÙ

Þ

Û

íå

Ùê

Ýô

íÞ

õ

ä

ê

ã

ö

ì

å

ê

à

á

ú

íó

ó

æ

í

ä

ë

ý

õ

ô

ì

í

ê

ó

áêà

å

â

øí

á

à

õ

â

é

à

ê

ê

Ü

å

ê

à

õ

ÜÛ

Ý

â

Þ

ß

ø

á

ê

ò

í

Ú

ô

á

Û

á

å

ä

ä

ê

â

à

æ

ì

ê

ê

á

å

õ

ì

à

ù

ä

ä

å

ú

å

ã

÷

è

ä

ê

ê

ä

ê

÷

ß

å

õ

ü

êöô

ù

ç

õ

ß

å

ó

â

õ

í

å

õ

å

à

á

í

ì

õ

ê

í

ë

å

ì

â

â

í

õ

â

â

å

ø

â

å

êé

í

é

ê

ßêê

ì

å

ê

à

å

ä

í

ì

ê

ê

á

ó

å

ì

å

é

å

à

ê

ä

ø

ä

ê

ê

ì

ì

ê

ó

ó

ú

ú

æ

ê

ê

ó

í

á

á

Û

ìà

ë

á

äê

ä

é

à

ã

à

í

ì

å

â

å

ø

åì

ê

î

à

í

â

ô

ê

ê

ê

ì

ä

á

ê

å

ó

ê

ö

â

å

ê

ä

ê

ì

ê

â

â

á

ô

ïì

í

ä

í

ï

ä

å

ß

í

í

øá

ê

õ

á

à

õ

ì

ù

ù

ìú

ó

ð

ä

å

í

ï

í

á

à

å

í

é

å

ø

õ

é

õ

å

à

ê

á

â

ú

å

á

ä

ì

ê

ê

á

å

ê

ã

ø

õ

å

ø

ú

ì

õ

ì

å

ê

õ

ì

é

à

ê

ä

õ

â

ì

õé

ê

í

Ú

â

ó

Ú

í

à

ê

à

í

ó

ó

õ

ä

Ù

Ý

Þ

Ú

â

òÚ

õ

ö

ø

Ú

ì

ê

ôå

ê

à

ì

â

á

í

á

å

ó

å

ôì

ê

ô

á

ï

ê

ø

é

ä

å

ó

ã

ô

õ

â

ü

ì

ø

æ

ê

åä

í

å

å

â

ê

õÞ

þ

à

í

ô

ä

õ

â

ü

ì

í

ê

ä

ë

â

ë

ê

ô

õá

ê

ó

ä

ë

ë

õ

ß

ä

ì

å

í

ì

ø

ê

é

ò

Û

õ

á

Úä

â

ø

Ú

ì

õ

é

ê

â

å

õ

ê

â

ä

í

Ù

ä

Ú

Û

ë

Ù

Ù

Ú

÷

ä

í

ä

Û

õ

Ûâ

ì

ê

êë

à

Û

â

á

å

Ú

ä

ì

í

í

ó

à

å

ê

å

ô

ì

á

ê

à

ï

ë

ê

â

õ

ä

ä

å

ô

ó

ã

ô

ã

ü

ë

æ

åê

Ù

Þ

Ù

í

å

Ùê

ß

Ùà

õ

á

ä

â

å

â

ß

ì

ê

á

ã

Úä

å

ø

Ú

à

æ

ß

ê

å

ê

ì

à

í

â

ø

é

ò

Þ

õ

Ûáä

â

ì

õõ

ä

é

å

â

ì

õ

ê

ä

ø

õ

ó

ê

Ü

ä

ë

Û

Û

Þ

õä

å

ì

ê

ò

Ý

Ù

Ú

ø

Ú

ê

å

ê

à

âê

á

ê

ã

Þ

å

õ

á

ä

ë

â

õ

â

á

á

ä

à

í

ë

ó

ê

íÞ

à

â

ã

ö

ì

å

ê

à

á

ú

ß

ì

à

õ

â

í

ä

ë

ý

õ

ô

ì

ê

ó

ó

êê

ôø

í

á

à

õ

â

ô

á

ø

ø

ã

ä

õ

ô

í

Üë

ä

Ù

ê

à

ë

ê

å

Û

àà

Jumps • Fr.

æÝ

â

Alexandra Szarabajkoø

á

à

ì

ê

ø

Ú

ë

à

ä

ë

ä

Ù

ë

á

â

ß

ã

ä

õ

õ

õ

Û

ï

ë

ê

ä

ä

â

â

ô

ü

÷ö

óä

â

ãäí

ô

Û

á

ä

ò

Ý

í

Ûâ

ë

ì

þ

Ú

ä

ä

õ

á

ô

Ù

ë

õ

à

ô

õ

ê

ê

é

á

ó

ë

ì

ù

øí

åí

à

ä

ò

ì

ä

áùß

ä

â

õí

àêê

å

Ú

éä

ü

ó

ä

ãà

ë

ã

ÚÛ

í

ë

á

æ

Û

ø

ð

ê

ó

Ú

ä

ß

í

Ú

Ù

ê

â

ì

é

à

ê

õ

ù

Ú

ê

ìé

å

à

ò

â

å

ò

á

ä

á

Û

à

õ

à

õå

ä

ì

ß

ì

ò

í

ê

â

à

å

Ú

â

ö

ä

á

ø

ä

ø

Ü

õ

à

í

á

õ

Û

ê

ê

ì

õ

ä

ë

ìÚ

ã

å

ä

éë

ê

ø

ä

ä

ê

é

í

í

õ

á

ø

Ú

á

ì

ê

ä

à

Ú

ß

ß

áÚ

ä

æ

þ

ì

ãä

õ

à

à

ò

Ý

â

å

ã

í

â

ê

é

ä

î

é

ì

õ

ã

Û

ä

õ

å

ì

á

Û

ê

ä

â

ß

ì

ø

Ú

Ý

ä

â

â

õ

á

Ú

á

ä

ë

õ

Ù

ó

á

ä

â

êõÛ

á

ì

ò

é

á

é

à

å

ô

ø

ß

ä

ä

ê

í

ô

ø

ë

â

ì

õ

õ

í

ë

ß

ì

êê

ë

à

å

Ú

ì

ó

áõ

â

êÙ

ú

Ü

á

å

÷

õì

â

Ü

â

ååÙ

á

åõ

á

Ù

á

éíë

ê

Union, Ky. (St. Henry) Ùì

úä

ø

Þ

ß

æâ

Ûõ

Ashley Svec

á

í

å÷

â

Þ

ø

1500/5000 • Fr.

Pusula, Finland (Nummi-Pusula) Ûí

ï

Ú

Û

á

Ûê

ß

à

å

å

Ú

à

Ú

ê

âViivi Rantanen

ß

ì

ê

ë

1500/5000 • Fr.

Ù

åÜ

ä

Ùä

ä

ë

ë

Ý

à

ê

ê

ê

âå

ö

Û

ë

ê

ä

á

å

ì

ó

þø

â

ê

ì

à

ì

ä

Ú

å

á

òÚ

ä

õ

ø

õ

õõ

ä

ã

õ

ä

ë

ì

ã

á

ê

÷

ä

åì

ê

â

à

ú

ë

ë

í

ä

ë

ä

ä

ü

ã

í

ê

í

ô

á

ê

á

ò

ä

á

õ

â

í

ú

é

à

à

à

ë

á

þ

ê

þ

ê

à

÷

å

ô

ì

ä

Û

ê

õ

ãå

Ù

õ

õ

ê

Ú

ë

î

â

ø

Þ

ä

í

ø

Ú

à

Û

é

Úäõ

Ú

á

Û

õ

ÚÚ

ì

ÚäÙ

â

ë

à

ü

ä

ò

Ý

á

ê

å

á

ì

í

à

â

õ

ê

õ

ì

î

é

ä

à

í

å

ì

ä

ø

å

ä

ø

å

ãä

í

ä

ä

Û

â

íå

Û

à

ó

áê

ê

ì

ê

Þ

Úå

ß

ø

Ú

â

Ù

ê

æ

Þ

Ú

ê

ä

à

å

Ü

á

ê

ø

å

ê

à

í

ä

ì

Ùíê

å

Ú

ä

Ú

ø

å

ì

Ú

é

ò

Ý

ì

í

Ú

ã

ë

ê

â

â

ä

á

ó

ì

ö

ê

ß

õ

à

ò

â

â

å

ó

ê

ê

ä

â

å

á

ì

á

ä

íÞ

õ

á

â

õ

é

ê

å

é

ë

ø

ß

ä

àá

ø

ä

õ

ß

ô

Ú

õ

ø

àÚ

ì

ô

á

Ý

ôâ

å

í

õ

ê

Þ

é

ú

ë

àâ

ì

à

ó

ò

Û

÷

á

ò

á

ê

ë

ë

í

à

á

ì

äá

å

á

ä

ê

à

ì

å

í

õ

á

ä

õ

âä

ôõ

é

ê

ë

ãì

ë

ø

ê

í

ö

ä

àë

ß

â

Û

ß

ßí

å

ö

à

ê

ó

ï÷

ì

Ú

í

á

à

õ

â

é

ì

æ

â

õ

ô

í

ó

ê

ë

ã

ô

í

å

õ

á

ä×

Ø
Newcomers

#

$

%

)

5

A

*

P

.

3

-

R

.

-

?

3

+

D

4

6

=

E

>

5

>

G

$

5

R

3

$

*

G

,

=

G

+

5

.

>

Letizia Titon

Ashley Woolum

Volpago del Montello, Italy (Liceo Classico Primo Levi di Montebelluna)

East Bernstadt, Ky. (North Laurel)

+

+

*

+

>

>

>

A

*

/

5

*

3

>

(

,

G

3

;

+

D

E

0

*

)

7

(

O

+

>

7

9

3

3

U

<

$

.

/

/

5

*

4

*

,

5

>

/

/

4

5

?

O

3

:

>

I

*

>

3

+

+

+

+

>

@

5

,

,

/

3

,

%

(

>

$

0

9

G

Tashuana Yapchung

.

%

.

$

.

3

$

>

$

G

3

/

#

S

G

,

.

5

>

O

=

-

200/400 â&#x20AC;˘ Fr.

.

G

4

4

-

>

0

+

5

*

5

5

.

/

*

/

=

@

A

>

=

+

*

*

4

5

*

-

=

3

/

<

$

B

<

:

.

$

O

.

6

-

K

E

-

L

5

%

>

4

4

%

6

6

,

$

-

)

D

,

%

#

D

*

=

5

,

4

3

3

*

0

.

4

+

N

+

G

,

.

5

/

P

+

/

&

.

G

/

G

>

Q

G

3

$

/

,

$

>

/

#

>

*

-

%

3

=

G

$

.

G

4

+

$

5

%

-

)

#

$

/

?

,

<

U

$

,

=

(

%

.

5

5

<

$

%

3

T

4

#

6

4

+

+

;

8

,

/

D

:

5

=

)

I

:

9

+

4

/

O

5

,

3

>

5

4

3

4

*

E

%

5

.

+

@

6

/

8

<

,

4

.

-

.

3

3

3

3

+

3

.

/

:

.

;

3

2

+

.

%

.

/

/

(

3

<

.

V

D

,

-

L

.

-

F

=

>

3

/

6

-

$

+

.

6

F

,

$

+

D

M

+

:

<

5

.

6

#

5

4

.

*

U

,

3

+

;

%

3

,

4

>

>

*

3

,

.

6

+

=

4

4

+

.

/

7

/

<

Q

G

3

-

D

.

W

4

4

)

P

,

#

3

,

E

%

G

6

C

3

.

%

G

5

;

D

3

$

.

.

,

4

3

=

.

.

A

,

,

<

#

3

3

,

.

5

.

>

+

;

>

*

,

5

(

4

3

3

D

-

=

+

*

/

D

/

I

=

5

<

$

;

M

/

3

2

)

J

O

.

1

/

.

<

-

L

D

>

>

0

4

3

>

3

*

E

>

4

4

.

3

+

/

*

)

>

*

O

'

/

S

/

D

+

.

'

E

5

4

;

<

.

3

-

9

.

C

I

+

N

.

*

-

/

5

-

B

4

>

+

,

A

4

/

-

E

Jumps â&#x20AC;˘ Fr.

(

)

3

*

,

.

M

K

+

'

,

4

3

3

%

,

=

.

&

+

<

H

-

L

#

1500/5000 â&#x20AC;˘ Fr.

>

$

O

3

V

.

G

G

1500/5000 â&#x20AC;˘ Fr.

Julia van Velthoven Tilburg, Netherlands (Koning Willem II College) #

$

%

)

.

+

,

/

5

,

.

4

3

5

7

/

4

V

/

/

+

;

+

<

Z

=

3

H

-

L

>

.

3

/

?

/

*

O

%

+

4

3

>

3

$

5

R

/

3

+

.

>

G

G

5

*

D

,

S

+

-

>

,

*

*

.

3

D

(

,

>

*

E

+

4

5

D

4

3

(

7

*

,

5

'

G

5

*

6

6

>

:

D

*

,

M

,

E

*

,

3

T

3

>

+

/

3

.

=

/

5

,

.

V

.

3

,

4

%

3

3

5

=

4

O

%

D

'

G

4

+

8

/

4

3

_

3

5

+

6

E

,

/

4

.

.

5

-

*

/

>

*

4

+

*

>

^

,

<

5

5

D

5

;

*

>

/

-

7

3

T

8

E

>

$

5

5

>

5

=

/

+

/

%

'

;

*

*

&

5

5

6

4

(

>

5

/

,

<

/

.

/

5

4

U

3

.

/

F

,

8

4

[

/

8

C

+

5

E

P

+

.

6

+

/

P

5

3

4

.

>

5

5

/

3

E

<

+

8

*

.

<

;

+

-

3

+

5

.

6

C

*

<

,

4

D

5

,

>

,

>

5

;

C

>

8

.

/

D

4

*

5

D

6

)

<

.

+

5

5

4

5

,

.

;

5

4

,

*

>

+

>

4

C

8

D

.

.

O

;

+

5

5

8

.

+

D

*

8

)

5

=

5

2

.

Z

)

^

^

>

Y

&

5

,

/

U

)

$

M

5

3

.

3

O

8

<

=

3

,

'

+

4

<

K

5

*

%

4

>

D

5

+

;

5

4

D

5

.

/

>

4

D

>

6

5

<

/

J

.

5

5

.

<

3

=

0

/

3

>

,

D

.

-

+

>

/

;

+

#

6

=

>

/

5

5

=

5

2

5

>

8

,

+

#

.

%

V

G

)

5

/

8

+

<

5

.

4

+

9

0

*

3

V

T

)

<

/

3

4

Z

3

/

4

/

5

I

,

,

5

,

Y

/

*

.

5

/

<

+

*

D

'

-

5

G

+

5

F

P

3

,

4

:

6

J

<

;

/

`

7

>

b

,

;

.

>

/

/

<

J

<

$

J

.

a

(

5

7

J

+

O

(

-

R

3

+

%

+

,

,

D

.

+

/

,

=

/

)

)

#

N

5

5

>

/

<

D

6

5

5

>

5

X

/

<

4

4

5

D

.

)

?

4

3

+

/

5

,

>

/

<

>

>

4

/

.

.

S

,

=

G

/

3

*

4

,

%

/

5

3

;

+

%

<

,

,

I

*

/

5

*

4

.

$

+

$

>

6

/

)

#

D

)

>

3

>

8

&

.

)

5

X

6

^

5

;

D

1

.

]

Z

/

0

+

'

.

3

*

.

3

E

*

5

/

:

/

D

-

>

5

/

*

;

%

Y

>

>

+

;

5

G

5

5

*

/

5

$

<

;

.

,

7

4

*

5

-

5

(

/

+

T

+

4

U

.

F

4

%

8

5

(

/

/

*

*

4

5

>

E

>

5

'

)

\

5

8

/

V

.

4

=

%

,

.

,

.

&

,

3

+

*

+

;

#

+

4

;

>

P

*

S

.

$

D

;

/

.

-

0

<

,

,

*

-

/

.

.

=

*

6

3

*

#

5

3

,

)

5

5

3

3

4

6

+

2

(

4

E

<

$

>

.

+

(

,

%

,

9

G

.

>

4

5

6

Z

+

>

T

,

.

,

D

)

'

3

a

%

Z

.

5

/

D

/

#

4

4

>

5

.

.

(

4

W

-

U

/

9

5

+

6

.

'

5

O

/

*

+

T

$

.

.

5

T

#

5

.

G

:

G

<

/

O

$

%

.

S

5

*

+

G

,

*

O

*

(

,

3

.

5

G

/

5

5

>

3

:

,

.

#

*

'

*

>

6

`

V

5

5

4

O

'

/

=

,

4

5

3

+

3

E

7

<

*

.

G

-

$

W

-

K

P G

$

>

%

>

3

5

5

G

3

6

<

4

$

.

K

$

/

5

4

+

3

9

3

/

D

0

5

$

/

I

*

'

6

/

.

/

4

5

G

*

.

>

&

G

!

"

EKUSports.com


c

d

e

2013 Menâ&#x20AC;&#x2122;s Roster

2013 Menâ&#x20AC;&#x2122;s Roster !

9

"

:

T

@

O

9

^

9

A

V

Y

G

m

=

=

E

R

A

9

;

@

:

R

J

:

[

>

J

9

A

_

J

J

_

G

G

R

p

L

k

J

<

9

:

W

R

W

@

9

;

W

J

:

^

<

=

:

n

=

:

n

n

@

<

F

:

@

<

`

R

L

:

J

L

R

:

A

=

>

L

R

:

A

=

D

W

J

>

L

R

:

A

=

@

D

W

J

L

R

A

=

@

D

\

F

S

Y

>

:

S

Y

>

<

D

@

A

G

=

<

S

@

>

L

=

T

:

D

W

J

>

L

R

:

A

=

D

W

J

>

L

R

:

A

=

<

D

W

J

>

L

R

:

A

=

<

D

W

J

>

L

R

:

A

=

<

D

<

D

W

J

>

L

R

:

A

=

<

i

j

k

l

m

n

o

i

j

p

q

r

s

q

Y

<

J

:

L

L

R

:

A

=

>

L

R

:

A

=

@

D

@

D

\

F

S

Y

>

>

P

E

F

<

;

G

=

F

S

Y

>

C

<

D

\

F

S

Y

>

C

<

D

D

D

C

<

D

W

J

>

L

R

:

A

=

D

W

J

>

L

R

:

A

=

D

W

J

>

L

R

:

A

=

D

W

J

>

L

R

:

A

=

E

L

F

R

:

<

A

;

G

G

G

=

v

v

w

x

y

y

w

z

{

|

v

v

w

L

=

>

>

G

G

>

P

:

=

F

<

@

<

R

D

M

=

M

a

>

F

<

d

<

;

<

=

M

C

<

R

:

A

=

R

B

R

P

=

<

<

G

H

G

@

O

@

A

=

l

>

=

=

=

:

G

=

M

[

@

W

F

=

:

;

:

:

K

S

M

=

R

W

=

>

<

:

h

V

9

S

P

S

C

R

<

=

R

G

V

<

V

P

R

R

J

:

A

B

=

n

R

S

Y

R

G

R

M

o

K

R

:

;

R

T

P

L

T

D

L

=

Y

B

B

@

=

>

R

S

:

L

V

Y

V

T

>

G

;

@

<

=

@

L

M

S

=

N

S

c

R

<

;

:

=

<

^

J

G

G

=

M

b

=

^

D

T

P

J

=

<

P

B

=

@

L

G

:

B

Y

R

<

V

R

=

<

M

`

J

]

@

<

K

M

W

f

=

c

J

A

B

S

@

b

J

<

@

:

A

;

B

M

@

G

d

G

;

@

<

=

L

M

N

>

=

E

T

G

R

K

=

[

G

>

R

=

<

M

R

:

R

W

=

V

=

>

:

X

M

L

M

<

@

K

=

n

:

T

O

G

R

by Event

F

h

G

J

P

K

;

]

:

L

:

k

S

o

:

J

L

:

R

B

R

^

=

R

O

@

@

R

F

>

G

<

J

<

V

:

L

>

=

O

<

G

:

O

L

Q

:

:

:

A

i

S

J

=

G

D

=

S

Q

R

F

G

T

L

:

i

^

;

J

O

G

L

<

F

R

<

>

<

Q

>

@

J

F

>

>

J

O

=

@

:

=

f

=

=

L

<

@

Q

i

:

G

L

>

Q

O

=

=

:

R

L

O

@

>

R

<

=

<

=

=

<

K

=

R

>

\

E

^

G

=

L

P

_

=

b

=

<

;

>

R

E

?

9

R

D

=

K

>

=

l

L

L

:

:

A

@

R

O

?

J

B

=

V

:

L

a

o

S

:

c

d

P

@

=

=

N

@

I

P

M

<

=

V

=

:

A

<

P

D

=

>

Q

A

O

<

:

A

O

R

R

>

R

U

L

;

<

i

S

G

>

T

:

O

T

P

K

D

:

=

O

J

F

F

V

E

@

A

f

X

<

O

:

=

D

R

@

N

=

^

O

H

>

R

J

:

J

<

=

S

G

@

A

Z

F

F

<

^

J

<

@

J

p

<

R

D

;

n

J

N

=

M

=

:

N

=

M

V

P

f

K

T

@

R

L

G

:

P

L

P

R

J

L

;

>

J

Q

Q

:

R

=

Q

n

:

K

>

>

=

<

=

O

O

<

:

G

@

<

=

o

^

R

=

@

p

:

J

<

=

M

D

@

:

[

G

=

D

R

<

P

<

:

:

;

:

R

Q

K

:

<

A

F

T

:

O

G

G

P

R

L

o

P

q

J

X

D

J

D

^

=

T

=

h

V

N

J

I

S

=

@

M

^

R

F

I

<

P

T

9

G

:

=

@

@

=

L

O

<

O

>

O

@

L

N

H

=

=

@

R

=

R

G

E

c

[

R

S

h

R

>

<

=

V

O

:

:

=

J

R

:

P

=

S

@

:

B

L

O

:

G

L

@

@

@

S

<

]

A

:

:

R

<

Q

Q

O

A

D

P

G

O

:

R

J

@

@

T

=

D

R

f

J

K

P

O

:

f

O

<

D

N

:

N

m

[

F

=

W

L

F

P

Y

G

K

@

D

<

@

b

Q

8

O

=

B

:

>

O

B

@

>

H

@

O

N

R

S

K

F

J

M

<

:

@

H

@

K

;

=

=

]

;

X

=

:

P

M

=

N

N

R

?

S

F

M

h

M

H

M

=

<

D

:

=

O

L

R

f

b

G

<

=

R

H

G

R

<

S

A

R

J

;

@

=

J

<

:

O

K

^

M

P

=

F

J

%

S

X

L

L

,

=

L

R

:

N

L

J

:

:

,

;

Q

R

1

R

9

F

M

M

L

:

3

A

]

:

:

Z

@

K

F

R

;

O

@

@

:

<

K

L

D

=

<

<

@

S

@

@

2

9

E

F

@

T

<

R

N

K

O

:

>

;

:

G

N

R

M

:

]

=

P

G

L

P

L

H

K

D

L

=

;

J

:

K

F

<

I

R

:

@

G

=

L

J

A

=

=

R

@

@

M

>

:

;

=

a

<

V

Z

<

:

=

G

:

=

R

:

H

_

A

@

C

L

J

J

=

D

&

:

K

P

7

R

K

@

D

,

J

:

R

Q

/

L

=

J

O

I

:

G

`

P

N

(

>

^

D

;

G

#

J

G

@

_

:

G

6

<

@

Q

M

a

J

5

B

Q

D

M

^

4

Q

J

@

%

:

O

K

F

>

,

@

=

N

:

]

>

,

L

L

M

J

1

K

<

:

S

F

3

:

9

@

L

F

G

S

J

L

O

i

@

:

M

N

O

D

P

Q

@

:

:

=

<

@

:

M

N

O

D

P

Q

@

:

:

=

<

by State/Country

Ă&#x2013;

r

­

ÂŽ

ÂŻ

°

Âą

²

Âł

´

Âľ

ÂŻ

Ă&#x17D;

²

Ă?

Ă&#x2030;

ÂŽ

Ă?

­

Âł

Ă&#x2018;

Ă&#x201E;

Âľ Ă&#x2014;

Ă

u

<

:

G

J

P

]

F

@

2

I

S

=

T

by Class ÂŹ

t

1

=

>

<

@

>

=

<

<

J

G

C

@

W

;

F

>

\

<

J

0

H

N

D

F

=

T

<

E

Y

f

>

L

K

>

J

:

R

_

J

J

B

d

W

<

G

/

P

d

W

Y

Q

N

D

T

R

>

<

T

=

+

D

_

Y

<

Pronunciations h

S

?

=

D

C

;

F

A

C

T

B

<

\

:

@

\

=

D

M

.

O

c

Q

F

B

@

:

R

)

N

E

`

\

L

Y

-

M

E

D

>

<

,

:

E

H

<

T

>

<

]

J

=

<

@

@

=

>

J

:

>

J

J

=

*

@

9

C

T

>

:

K

<

<

:

:

:

=

J

W

\

l

J

A

W

T

K

J

@

R

R

:

]

T

:

J

X

c

@

>

?

=

@

>

J

;

R

<

=

>

S

@

<

J

c

S

b

?

p

A

W

X

L

H

Y

T

=

s

:

B

R

F

p

R

R

r

:

>

#

K

Q

R

e

L

"

:

>

L

;

:

J

=

=

S

>

>

G

>

\

J

A

;

F

:

F

X

;

J

>

=

=

J

F

B

j

F

:

<

,

I

>

J

\

=

<

R

L

W

J

e

:

=

[

;

L

9

A

C

A

D

>

F

J

=

>

:

C

G

D

<

J

<

H

=

R

T

<

;

<

[

A

Y

\

T

G

D

J

E

:

S

+

>

D

:

R

K

G

O

=

;

k

J

<

<

?

T

:

=

;

[

J

J

;

J

=

>

[

[

<

<

W

=

<

J

=

K

=

b

S

F

>

[

>

G

K

O

S

<

J

@

n

R

R

F

=

R

D

R

Y

*

G

L

T

;

>

@

H

=

=

B

W

J

;

=

n

N

:

]

D

<

L

F

T

D

D

>

\

)

;

C

>

:

@

;

]

=

S

N

>

X

T

K

<

F

=

J

<

R

:

N

N

@

@

<

@

<

R

L

S

d

=

X

E

\

<

J

#

<

>

C

=

W

D

<

(

F

J

T

=

k

D

E

W

C

]

<

<

T

R

=

D

@

T

:

G

:

@

G

@

R

=

:

F

`

B

F

'

<

@

T

G

E

L

T

:

F

]

=

G

T

J

C

@

@

<

>

J

S

R

R

>

E

R

:

W

=

V

B

=

;

R

V

<

L

&

\

>

J

>

E

=

<

;

R

J

O

T

J

@

;

@

B

:

G

R

C

R

f

Y

@

G

&

:

d

O

f

J

L

O

=

A

;

X

@

:

G

>

=

@

;

@

<

Q

!

C

X

@

%

B

F

@

<

F

A

@

?

?

O

B

R

j

n

L

R

G

>

?

G

?

=

@

=

=

=

=

<

<

g

\

J

?

:

R

:

G

>

R

B

:

?

\

A

R

N

=

U

J

W

$

<

F

[

\

#

;

}

~

y

y

wy

y

Ă&#x2DC;

ĂĄ

Ă&#x2122;

Ă&#x161;

â

Ă&#x203A;

ĂŁ

Ă&#x153;

ä

Ă?

ĂĽ

ĂŚ

ä

Ă&#x17E;

Ă&#x;

ĂĽ

ç

è

ĂŠ

ĂŞ

ĂŤ

ĂŠ

ĂŹ

Â&#x20AC;

o

i

j

Â&#x192;

p

i

q

l

r

Â&#x201A;

s

Â&#x201E;

q

i

r

j

Âś

n

¡

Âś

l

Â&#x201A;

i

Â&#x160;

i

m

m

n

Âś

Â&#x201A;

Âś

¸

i

Â&#x17E;

Â?

r

š

Â&#x;

j

m

j

Â&#x2022;

l

r

o

Âś

i

¸

Âś

j

i

p

Â?

š

q

r

j

s

m

q

l

r

Âś

Âś

o

Â&#x192;

j

i

Â?

l

š

Â&#x201A;

i

Â&#x201E;

m

i

Âś

j

¡

n

l

Âś

Â&#x201A;

i

Â&#x152;

m

l

Â?

Âś

Â&#x17D;

i

n

Âś

Ă­

Ă&#x2014;

Ăł i

Â

Â&#x201A;

r

Â&#x192;

i

l

Â&#x201A;

Â&#x201E;

i

j

l

Â?

Â?

p

j

Â&#x;

Â&#x152;

n

Â&#x201A;

Â&#x201A;

n

Â&#x2022;

Â&#x17D;

Â&#x2013;

n

Â?

Â&#x2014;

Âś

i

Â&#x160;

m

n

Â&#x201A;

Âś

Â&#x17E;

r

Â&#x;

j

Â&#x2022;

r

Â&#x2026;

v

w

Â&#x2020;

y

y

Â&#x2021;

v

Ă&#x153;

Ăľ

ĂŻ

Ăś

ĂĄ

Ă°

ĂŠ

Ăą

Ă?

ç

Ăł

ò

Ă&#x;

ĂŠ

ĂŤ

ĂŤ

ĂŠ

á

Ăś

ø

ĂŠ

Ăľ

Ăš

Ăş

ĂĽ

ø

ä

â

ĂĽ

ĂŤ

ç

Âś

Ăť

t

ĂŽ

Ă´

n

Â&#x2C6;

u

w

Â&#x2030;

z

z

w

Â&#x2C6;

Â&#x2026;

Ă´

ĂŠ

Ăľ

ĂŤ

Ăś

ĂĄ

ĂŠ

á

Â&#x20AC;

Â&#x17E;

Âş

ÂŽ

Âť

ÂŻ

°

Âą

²

Âł

Âź

Âľ

i

Â&#x201A;

Â&#x2014;

n

Â?

n

Â&#x201E;

r

Â&#x201E;

Âś

Â&#x2022;

Â&#x17E;

n

i

Â&#x201A;

Â&#x201A;

Âś

Â&#x2014;

n

r

Â?

Âż

Â&#x2014;

Âś

j

ž

m

n

Âś

Âż

Â&#x201A;

¤

r

Â&#x2013;

n

m

q

Âś

j

r

Â&#x201A;

Âś

Ăź

Ă°

n

Â&#x160;

Â&#x2039;

Â&#x2039;

n

Â&#x152;

l

Â?

Â&#x17D;

i

o

t

Â&#x2026;

Â?

Â?

Â?

Â&#x2C6;

Â&#x2026;

~

ĂŻ

ĂŽ

Ă˝

Ă&#x2014;

Ă?

Ăž

Ă&#x;

n

Â&#x2018;

Â&#x2019;

w

Â&#x201C;

z

y

Â?

i

½

m

Âś

ž

n

Âż

Â&#x201A;

n

m

Âś

n

Â?

Â&#x201E;

Â&#x201E;

Â&#x2022;

n

Â&#x201A;

Š

Âś

i

m

m

i

q

Âś

l

ÂŁ

n

Â?

Â&#x201A;

Â&#x17D;

i

n

Â&#x2022;

Âś

i

ÂŁ

Â?

i

r

š

r

p

q

Âś

Ăż

ĂĄ

Ă´

ĂŤ

ĂĄ

â

ĂŠ

Â&#x20AC;

r

Â?

Â&#x2014;

j

m

Âś

Š

i

m

m

i

q

j

ÂŁ

Â?

m

n

Â?

Âś

Ă&#x2020;

l

m

Â&#x201E;

n

Â?

Â&#x;

i

Â&#x201A;

š

n

m

ĂŽÂ&#x201D;

Â&#x2022;

n

Â&#x152;

n

Â&#x201A;

Â&#x201A;

n

Â&#x2022;

Â&#x17D;

Â&#x2013;

n

Â?

Ă&#x161;

ĂĄ

ĂŻĂľ

ĂŽ

â

ĂŻ

ĂŹ

Ă?

Ă´

Ă&#x17E;

ç

Ă&#x;

Ă

âĂľ

ĂĄ

ĂŹ

Â&#x2014;

ÂŹ

°

Ă&#x20AC;

Ă

°

Ă&#x201A;

°

Âą

­

²

Âł

Ă&#x192;

Ă&#x201E;

ÂŹ

Âľ

Ă&#x20AC;

Âą

ÂŻ

ÂŽ

Ă?

²

Âł

Ă&#x160;

Âľ

 t

v

Â&#x2DC;

w

Â&#x2122;

Â&#x2C6;

Â&#x2026;

Â&#x2DC;

y

Â&#x2020;

Â&#x2020;

Â&#x161;

y

w

Â&#x201C;

Â&#x203A;

Â&#x2019;

Â&#x153;

Â&#x20AC;

o

i

½

Â&#x201E;

Âż

Âś

o

j

Â?

š

i

m

Âś

Â&#x152;

n

Â&#x201A;

Â&#x201A;

n

Â&#x2022;

Â&#x17D;

Â&#x2013;

n

Â?

Â&#x2014;

Âś

o

Â?

i

½

m

Âś

Â&#x192;

l

Â&#x201E;

Â&#x201E;

r

n

Âś

l

Â?

Â?

p

j

Â&#x;

Âś

Ă&#x2014;

Ă

Â&#x152;

r

Â&#x2022;

Â&#x2022;

Âś

Â&#x17E;

n

m

Â&#x201E;

l

Â&#x2022;

Â&#x2022;

Âś

¤

r

Â&#x2013;

q

j

r

Â&#x201A;

Âś

¤

i

Â?

Â?

r

Â&#x201A;

Âś

¤

i

Â?

Â?

r

ĂŤ

Ăż

j

Â?

Â&#x201A;

l

Â&#x17E;

r

Â&#x;

j

Â&#x2022;

Ă&#x2026;

o

Â?

r

l

m

Âś

i

ÂŁ

Â?

i

r

š

r

p

q

Âś

Ă&#x2020;

l

m

Â&#x201E;

n

Â?

v

v

w

Â&#x2020;

Â&#x203A;

~

ÂĄ

¢

Â

w

Â&#x203A;

Â&#x161;

w

y

y

i

Â&#x201A;

š

n

m

Âş

Ă&#x201A;

Âť

ĂŠ

Ă&#x20AC;

²

Âł

Ă&#x2019;

Âľr

Â&#x2013;

Â&#x201A;

¤

r

Â&#x2013;

q

j

r

ĂŹ

ĂĽ

Ăť

o

qĂą

ç

Ă

ĂĽ

Ă?Ăž

ĂĄ

ĂŠ

ç

Ă&#x;

ĂŞ

Ăł

ĂĽ

á

á

ç

ç

Ăł

Ă´

á

á

ç

Ă´

Ăľ

ĂĄ

á

á

ĂĄ

ĂŁ

ĂĽ

Ă´â

ç

ĂŠ

Ăľ

ç

Ăľ

ç

Ăş

ĂĄ

Ă´

ĂŤ

Ăł

Ăľ

ĂĄ

â

Ăľ

ĂĽ

ĂŤ

ĂŹ

Ăś

ç

Ăśç

Ă´Ăľ

Ă

ç

Ăľ

ĂĽ

Ă´

ĂŹ

ç

Â&#x20AC;

Â&#x;

ÂŁ

Ă˝

ä

Ă&#x2021;

Â

Ă&#x203A;

ĂŁ

Ă´

r

Â&#x201D;

tĂŽ

ĂĄ

Â&#x201A;

i

½

Â&#x201E;

Âż

Âś

Â&#x152;

r

Â&#x2022;

Â&#x2022;

Âś

Â&#x152;

i

½

l

Â?

Â&#x201E;

Âś

Â&#x152;

j

Â&#x17D;

ĂŹ

Ăš

â

Ăľç

ĂŹ

ĂŠ

Ăľ

Ăľ

ĂŠçĂĽ

Ă´ç

ĂŹ

ĂŠ

ĂĄ

ĂśĂľ

ĂĽ

ĂĄ

ĂŹ

ĂŤĂŤ

ĂĄ

ĂŠ

ĂŹç

ĂŁ

Ăš

ĂŠ

ĂĄ

Ăľ

Ăľ

ç

ĂŹ

Ă&#x2021;

Â&#x201A;

Âą

Ă&#x2C6;

­

²

Ă

Ă&#x201A;

Ă&#x2030;

ÂŽ

Âł

Ă&#x192;

Ă&#x160;

Âľ

Â&#x17D;

l

Â?

Â&#x201E;

Âś

Â&#x17E;

n

m

Â&#x201E;

l

Â&#x2022;

Â&#x2022;

Âś

Â&#x201D;

Ă&#x2026;

o

Â?

r

l

m

Âś

Ă&#x152;

r

m

Â&#x2014;

ÂśĂ&#x2014;

t

ÂĽ

ÂŚ

y

w

Â&#x203A;

Â&#x2020;

§

ÂŚ

y

w

~

z

Â&#x203A;

Â&#x2020;

yĂŽ

ĂŻ

Ă?

ò

Ă&#x;

Â&#x20AC;

o

i

Â&#x201A;

p

q

Âś

Ă&#x2039;

i

Â&#x2022;

Â&#x2022;

r

n

Â?

Âś

Â&#x192;

l

Â&#x201E;

Â&#x201E;

r

n

Âś

Ă&#x152;

Â?

n

½

r

Ă?

Â&#x152;

l

Â?

Â&#x17D;

i

n

Âś

Â&#x152;

i

½

l

Â?

Â&#x201E;

Âś

Â&#x152;

j

Â&#x17D;

Â&#x17D;

l

Â?

Â&#x201E;

ĂĄ

ĂŤ

Ăš

ĂŠ

ĂĽ

ç

ĂĄ

ĂŤ

Ăš

ĂŠ

ĂŞç

ĂĄ

Âś

Ă&#x2014; Â&#x201E;

¨

l

Â&#x;

Â&#x201A;

Š

i

m

m

i

i

Â&#x201A;

Â&#x2014;

n

r

Âś

Â&#x17E;

i

Â&#x201A;

Â&#x2014;

n

p

Â&#x2014;

Âż

Âś

Ă&#x152;

r

m

Â&#x2014;

Âś

Ă&#x152;

Â?

n

½

r

Ă?

Âś

Ă&#x201C;

Âą

Âť

Ă&#x201D;

Ă&#x2022;

­

²

Âł

Âź

v

Â?

w

{

z

ÂŁ

i

j

Â&#x17D;

Â?

r

m

m

Â&#x201A;

n

i

m

Âś

h

n

Â?

Âś

ÂŁ

l

n

Â?

Â&#x201A;

Â&#x17D;

i

n

Â&#x2022;

Âś

o

i

Â&#x201A;

Â?

i

Â&#x201A;

m

p

Âś

q

Âś

h

Ă&#x2039;

p

Â&#x2014;

i

n

Â&#x2022;

Â?

Â&#x2022;

r

n

Â?

Âś

¤

i

Â?

Â?

r

Â&#x201A;

Âś

Š

i

Â&#x17D;

r

m

á

t

Â

Â&#x2018;

Â&#x201A;

Â&#x2030;

l

ÂŁ

Â&#x2020;

ÂĽ

Ăž

Ă&#x;

ĂŤ

Ă&#x2014;

Â&#x201E;

Ă?

ĂŠ

Ă&#x2021;l

ĂŻ

ĂŠ

Â&#x20AC;

Š

Â?Âľ

ÂŞ

ĂŻ

q

Â&#x17E;

t

n

ÂŤ

Â?

Â&#x201A;

ÂŞ

Â&#x17D;

u

i

w

n

Â&#x201C;

ĂĄĂŹ

ĂŠ

Ă&#x2014;

ĂŻ

Ă&#x2DC;

ĂŻĂŽ

Ă?

Ăž

Ă&#x;

ĂŤ

Â&#x2022;

Â&#x203A;

Â&#x161;

Â&#x161;

Â&#x20AC;Ă&#x2014;

ĂŽ

ĂĽ

ĂŽ

ĂšĂ&#x2014;

âĂ&#x2014;

Ă&#x2014;

Ă?

Ăž

Ă&#x;

ĂŹĂ&#x2122;

ĂŻĂŽĂĽ

ĂŻ

â

á

Ă?

Ăž

Ă&#x;

ĂĽ

Ă&#x2014;

Ă

EKUSports.com

f

g

Ăľ

ĂĄ

ĂŹ

Ă&#x161;

Ă°

Ă&#x2122;

Ă&#x161;

ĂŽ

Ă&#x161;

ĂŻ

Ă?

Ăž

Ă&#x;

ĂŹ

ĂŹ

ĂĄ

ä

ç

Ăť

ĂĄ

ĂĽĂĽ

ĂŁ

ä


t

u

v

u

w

x

v

y

2013 Men’s Outook

2013 Men’s Outlook |

‡

‹



}

„

‚

‚





~

‚

‡

‹

}

¥



‹

„

€

‹

„



‡



‹

€

ƒ

–

†



Á

´

¿

³

‹



£

}



º

€

¨

‰

œ

’

„



š

›

~

‹



}

~

~



€

‚

}



ë

~

¥

ì

ã

‹

ê

è

~

}

“

€



ƒ

†

‚

‹

€

”





‚

‚

ˆ



‚

„

‡



ƒ

‰

™

–

‚



„

‚



‚

‹



~



‡

~



‹

Œ

˜

›

œ





}

„

„





›

‚

„

‹



‹

„

}

}

„

š



‹

¡

‹

€

š

€



}

~

™

•

~

~



‰

˜

‹

}

ƒ

‹

ƒ

›

ž

‡

„

„

˜

€

§

‚

—

‹

œ





„

–



”

‚

†

„

‹



‡

¦



‹

Œ

‰

‹

¢

‡

~

„

ƒ

Œ

˜



‡



~

‚





„

‡

„





€

„

†





ƒ

„

„



~

¥

‡

‹

ƒ



‹

›





„

~



Ž



š

~



„



ƒ



„

~

~

‡

‡

‹



‡

ƒ

™

ˆ

‰

~

”

“

‚

‚

„

~



“

‹

~

‡

‚

„



“



ƒ

„



¥

‹

‹

€



“



’

~

í

â

‹

î

Þ

™

ï

‚

‚

‹

Œ

~

“

†

€

‰

™

„

‚

}

~

“

‚



~

~

°

Ì

~

ƒ

œ

–

€

‚

¢

~

ƒ

€

“

¨

¸



ƒ

‚

„

œ

º

~

ž

É

¥

´

§

§



‚

€

€



À



~

Æ

„

~

‚

„

¢

°



¢

€

š

¿

}

„

Ï

~

‚





}

‹

´

§

¯

Œ

ƒ

~

¤

€

‚

}

³

ƒ

}

ƒ

ˆ

¾

¸

‚



”

€

‹

}

„

”

}

¹

Î

¢



œ

›

€

~

~

œ

¹

Í



‡

ƒ

”

‹



‰

†

¸

ž

€

’

‚



’

ƒ

ƒ

‘



‘

‚

~

}



¦



„

›

½

›



„

‹



–

‹

Ž

€

~

º

£

„

€

„



„

‹

ƒ

}

¦

Š

‚

“

Ë

†

…

‚

‚

‹

ƒ

†

~



¥

–

«~

•

Ê

‹





‹

ƒ



¢

‚





À

‹

†



„

}

¹

‹

}

~

‚

¸

‚

™

•



•

‚

Ž

~

‹

…

„

ƒ

~

É

}



¸

‹





°

š



‚

‹

®



„

‚



}



‚

~

‹

~

„

“

„

‚

‚









¾

‹

~

~

~

€

À

‚

š

~

”

}

~



‚

}

¥

È

¢

™

§



‚

’

‹

ƒ

Œ

~

Ì

†



Ë

Þ

î

€

®

î

¥

ƒ

ƒ

Ç

é

Þ

€

„

ƒ

ð





¬

ß



Ž

À

‚

°

}



¯

~

¡

“

“

¢





Ý

è

ß

‡

è

ì

‹

}

‚

€

‹

~

›

}

•

“

€

§

“

¯

‡

”

¡

‚

}

‹

~

}

²

³

}

‹

€



´

‚

~

~

~

Ÿ

Ò

‚

}

ˆ

·

¡

´

€

ƒ

‡

}

«





†

‚

É

„

•



•

«





½





¾

~

~

œ

ƒ

~

°



‹

“

~

}

±



€

„

‚



~

†

„



~

}

‚

†

~



×

Ö



ƒ

‹



€

“



„

„

ƒ

€



§

€



„



„

¥





Ë

ò

Ý



æ

•

¥



é

«

ó

ä

¡

”

}

“

¥







€









ƒ

†



€

š

€



™

‚

}

~

†

“



“

~

€



‚

•

“

ƒ



~

ƒ

œ

†

„

¢

œ



‹



‹

›

}

ƒ

ƒ

Œ

‡

„

™







„

‹

Ë

‡

„

‹

ƒ

Ë



}

‚

®





†

¥

È

‚

}



‹



¯

„

„

Ù



‹

°

‹

€

„

“

}

Ä

ƒ

‡

‹

~

‚

™

‹



„

É

‚

ƒ

¥



°

‡

‹

¯

‹

€

¯

€

~

}



~

¯

•







‚

®

á

¢

„





Î

“



~

“

„

É

é

}

“

‹

“

‹

¾

†

±

ä

‚

~







¡

¥

§

„

}

Ë







€

°

~

€

‚

Ë

€

´

„

„



}

¯

ã

ƒ



€



®

ñ

¥

~

}

~

ˆ

„

ƒ

Û

ß

€

”

´

€

„

€

~

ƒ

‡

Ô







}

~

€

}

„

š

¡

µ

~

„

‚

}

ƒ

²



‚

ñ

‚









}

œ

¡

‚



®

‹

€





‚

„

‡

‹

„

ƒ



Š



~

›

„

…

‹



„

”~

€

Ø

„

ƒ

†

â



Ú

‚

~

€

€

™

¥

Ö

~



€

Ã

â

~

„



‚



²



~

~

~

É

ß

~

}



~

°

Õ



‚

·

“

}





¬

‹

‚



~



‚

“

~



›



«

€

ƒ

€

ƒ

}

È



}



~‚

‚



}

•

}

•

À

~

”



‚

~

®

}

„

ˆ

€



‚

~

‡

~



¥





‚

†

‹

~

ƒ



‹

«



‹



}





Ë

§

Ñ

‚

}

Ö

‡

‡



ƒ



´

‡



€





®

~

ƒ

€

•

ˆ



~

€

›

‘

‡

ƒ

~

~

ƒ

~

‚

}

„

}

š

~

‹

€



‚

·

‚

‚

Ç

‚

›

™



¥

}

€

}





‚

~

~



~

„

„

~

„

´

›

Ÿ

€

„

À

~



}

„

}

€

±

‹

Å

Ö

„

‡

€

‡

„



ƒ

ƒ



€

„

ƒ

É

¡



€



‹

ƒ

™

~



«

°

‚



€

‹



”

‚



}





}

‡

¤

»

‚

€

}

}

~

‰

„

~

~

¸

•

¨

ƒ



„



¦

Œ

‡

Ð

¿



‹

”

„

ƒ

¡



ˆ

“

‚

~



Ê

¥

}

ƒ

ƒ







Ë

”

~

ˆ

†

š



œ

œ



‚

‚

~

˜

‚

™

•



—

‡

´



™

º



³

~

~

‹



µ

‚

¦

‹

¦

´

~

“

Œ

€

~

ž

³

‚

–



}

}



€



“



}

“

}

€

Ý

‹

•

‹

~

‡

€

}

‡

‹

¥

„

“

‚

“

‹

„

‹

•

º

²

}

‚

}



Ž

°





‹

¼



~

„

À

}

€

~

‹

Š

†

‚

}

ƒ

†

š

‘

ƒ

~

ƒ

~

œ

À

†

€

‡

~

~

Ì

†



Œ

ƒ

€

€



¬

~

~

¦

•

}

…

°

}

~

¥

Ÿ

}

}



ƒ

ƒ

~

•

~



„

‚

‡



–







›



‚

„

ƒ

½

„

„

”



‹ƒ

Ô



“

½

‚

‹

¡

‹

~

•

°

„

«

Š

„

£

‹



œ



§

„



Ÿ

~

}

Ö



¡

~

Œ

„

•

“



¡

„

…

€

Æ

€

§



¡



‚

~





„

„

‹

‹

”



‹

„

‰

~

‰°



„

Ë

¡

€

“

ƒ

~



Å

¤





”

„

“

Ó

”

ƒ

—

}





‹

˜

¡

¡

€

}

œ

”

‚

±

ƒ

ƒ



}

}

À

ƒ

†

‚



€

š

«

‚

¦

™

Ä



¦





°

‚

~





¯

„

•

‡

‹

ƒ

®

†

„

~



À

À

~

–

‘

´

«

­





}

•

„

¬

Ã

ƒ



}



~

‡

‡

‚

¥

¬

”

“

›

‹

«



€

„

„

~

~

€

„

‰

‡





Š

~

~

€

ƒ

‰

“



„

~

ˆ

“

Œ

„

¤

„

‹

}

€

¡

„

‚

š

ˆ

”

†

‡

€

†

™

†

’

‡



‡

‚



~

“

€

”

ƒ



†

}

„

¨

Â

‹



~

„

‹



ƒ

ª





ƒ

„

„

¥

ƒ

ƒ

‹

~





”

Œ

Œ

¥

‹

~

‹

„

|

~

}

œ

„

“

…

‘

”



„





œ

‚



†

“

Ÿ

|

ƒ

ƒ



‡



œ

Ÿ

‹

‚

©

”

Š

~

‚

}

Š

~

‚

‹

‚

~

}





„

‚

£

‚

€

~

~

„

„

•

†

Œ

~



„

~

|

ƒ

~

‹

š

„

~

›

Œ

Œ

€

~

‚

~

~

ƒ

™

‚

ƒ

€

„

œ

Þ

Ý

ê

ñ

â

ã

ê

ã

ò

à

Þ

ô

â

é

é

è

ô

õ

ö

÷

õ

Ü

z

{

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

Ý

Þ

æ

ç

è

é

é

ê

Þ

Ý

EKUSports.com


ø

ù

ú

Returning Colonels 6 6 " ¤ ! ¨ ¦ © © § ¦ 2 ¨ " 4 F G £ £ ¤ ¥ ¦ ¦ £ ¥ § ¨ © ¤  § ¨ ¨ ¤ ¥ ( ©  3  % A

3000/5000 • Sr.

(

¥

§

¤

©

!

"¦

4

§

¤

!

¨

©

¤§

6¤

¦

¦

¥

¨ 0

¤ @

¨

4

B

!6

4¥

¨

(

¥

§

¤

F

G

£

©

¤©

!

©

6¦

4

§

¤

!

¨

©

¦

#

¤

!

¨

¦

¦

¥

¨

%

A

%

A

¨ 2 C

!

¦

4 C

¤

¦

©

!

¨

©

"

!

6`

D ¢

ÿ

H 1 0 ¡ a¨

4 ¡

$

þ

þ

þ

"©¤

¦

`

H ¢

ý

)

0

ý

ý

 a

©

©

F

G

£

¨ R

4

¥

¥

¤ @

¤

¨

4

B

!6

4

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦¨

4

©

ÿ

$ I

þ

þ

"©¤

¦

` ¡ ¢ I

ÿ

D 0 ) a¨

4

%

A

Sou ane Bouchikhi Antwerp, Belgium (Artesis College) ý þ ÿ ý

$ I

þ

þ

þ

"©¤

¦

`

ÿ

D ¢ ¡ ¡ 0

ÿ

 1 a

©

©

F

G

£

F

§

©

4

¥

¥

¤ @

¤

¨

4

B

!6

4

£

"

#

!

¥

¨

%

A

¦!

#

¦ 2

¤¨#¤

¦

¥

¨6

8¦

©

$¨

4

©

¦¥

¨

4

(¦

©¦

©

©

!

"!

¨

¦¥

¥

6!

¦

©

¥

¤$

%

%

!

¨

© I

$

þ

þ

þ

"©¤

¦ 3

¨ C

¨

!

¦

4

¦¥

¨

4©

© R

¨

4

!¨X

¥

6©¨ R

¨

&

!

%

©©

!

¥

¨6 3

!

©

©

!

"¥

(

ÿ

D ¡ ¢ I 0 ¡ 1 2

¨"4

F

G

£ @

¤

©6©¥

(

© 3

%

A

A

(

¥

§

¤

©

!

"¦

4

§

¤

!

¨

©

¦

#

¤

!

¨ 0

ÿ

¡

¢

ý

þ

þ

)

ÿ

þ

¢

£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤¥

¨

©£¥

§

©¦

©

!

¥

¨

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

$

¤ @

¨

4

B

!6

4©

¥

¤

"4

¥

¨

©

¥

©

F

G

£

©

¤

¨

4 C6

4

¦¨8

 3

!

¨

%

A

%

A

%

¥

&¤

!

¨

©

ÿ

þ

¥ '

§

¤

¦!

¨©

!

"¥

(

ý

)

¢

¡

ý

 0 ¡ 1 2 3

¦

¨"4

©¥

§

©%

%

¨

!

¨

© 3

¥

!

¨

4

!

&

!

4

§6

©

!

©

6¦©

©

F

G

£ R

¨

4

¥

¥

¤ @

¤

¨

4

B

!6

4

£

"

#

!

¥

¨

%

A

¦

©

!

¥

¨

56

§

¨

¨¤

¥

(

©

7

¤

8©

9 0

 0 @

¤

¨

4

B

!6

4¨

4

%

A

¦!

#

¦ 2 3

¥

¨

©

"

!

6

 3

!

©

©

!

"¥

(

D ¢

ÿ

D ¡ 0

ý¨

4 3

¥

¨

© ¡

$

þ

þ

þ

"©¤

¦

£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤£

¥¦¦

¦

¥

!©

!

¥

¨ 2 C

¨

!

¦

4

D

þ

©

©

©£

£

¤

¥

¦

¦

%

%

! 3

©

©

!

"¥

(

H ¢

D

ÿ

( 0 ¡ ) 2

¥

¤!

¦c

¥

¤

©

¦

$ 3¦

¨"4

©

F

G

£

£

¥

56£

¥

§

¨

©

¤£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

!

¨ ¡

þ

¢

þ

ý

0

þ

© E

¥

¤

¨!

¦ C

¤

¦

©¤

¤

¤

¥

¦

¦

¥

§

¨

©

¤%

%

%

B

¤¦"¨

¥

(

©

7

¤

(

¥

¤

©

!

¨

4

¥

¥

¤

¦

¦

¥

¨ 2

#

¤

¥

&

!

¦

!

¥

¨6

6

 W

§6

! C4

`

8

§

©6

6"¤

!¨¥

¨

¥

¤

¦ 0 0 0 3

¥

¨

©

F

G

£

£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

(

¥

¤

%

§

6

©

!

"©64

!

4

¨

¥

© W

§6

!

(

 a

(

¥

¤

©£ R

¨

4

¥

¥

¤

©

!

¥

¨6

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

©

©!

¤

4

¥

¨

¦§

©

!

&

¤ 3

!

©

¨

H '

©

!

"¥

(

ý

D ¢

þ

ÿ

$ 0 1 I

©

(¦

©¦

©

H '

©

!

"%

%

 3¨ 3

¥

¨

© ¡

$

þ

þ

þ

"©¤

¦©

©¥

©

¤Q"

6U!

6

¦

¥

¨ R

¨

&

!

©©

!

¥

¨6

!

¨

F

G

£

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦!

¦

©

¥

¤

 2

¨"4

©

F

G

£

56£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤! 3

©

©

!

"¥

( 1 ¢ I ) 0

ý

þ

 2

!

¦

©

!

"

 3¦

©

¦¥

¨

4

(¦

©¦

©

!

¨

4

¥

¥

¤ ¡

$

þ

þ

þ

%§

¨

¨¤

¥

(

©

7

¤

(

¥

¤

©

©!

¤

4

¥

¨

¦§

©

!

&

¤ 2 C

¨

!

¦

4

!

¨

©

ÿ

¥

#

ÿ

I

%

%

"©¤

¦

©

!

"!

¨

¦¥

¥

6!

¦

©

¥

¤

¨

4

6¦

¦

©

¨¦¥

¨

4

8

!

¨

4

Y¥

8 '

¥

¤

!

¤

S

¦

%

%

%

!

¨&¤"

©

!

¨ 3!¤¨

8(

¥

¤©£

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦ 2

¨"4

%

¦¥

¥

6

¤¥

¤

4

¥

( 1 ¢ I

H 0

ý

¤ I 2¨

©

¦¥

¨

4

(¦

©¦

©

¥

§

©

4

¥

¥

¤ I

$

þ

þ

þ

"©¤

¦

%

%

%

©

F

G

£

£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤

§

¨

¨¤

¥

(

©© 3

!4

§

¤

!

¨

©

(6

6

$

¥

¨A

%

%

©

!

"!

¨

¦¥

¥

6!

¦

©

¥

¤`

8

!

¨

4 '

¥

¤

!

¤

S

¦

ÿ

¡

¢

ý

)

0

ÿ

ý

 a 3¨

#

6

4

ÿ

© E

©

©

%

%(

©¤ 3

!

¨

¨

!

¨

©

P

¤

¥

¥

¦

5"

#!

¦ @ 3

!

6

!©

£

6¦

¦

!¨

4

!

¨(

©¤ C

¨

!

¦A

%

©6¨

©

64¨©¨

(

¥

¤

4 R

¨

&

!

©©

!

¥

¨6 3

!

©

©

!

"¥

(

ÿ

D ¢

þ

ý

0

E

ÿ

6 2©¤

8

©

©

©

!

¨

¦&¨

©¥

§

©

¥

(

ÿ

¥ E ¡

"

#©

!

©

¥

¤

¦©

©!6¥

"

#©

!

©

!

&

¥

©

¤Q"%

%

©

!

"

 3

¨

¨

¤

6

 3

¥

¨

© I

$

þ

þ

þ

"©¤

¦ 3

!

©

©

!

"¥

(

ÿ

D ¢

þ

ÿ

0

1

ÿ©

©

¨ R

&

!

©©

!

¥

¨6 2

(

¥

6

6

¥ 3

!

¨

©

¥

6

6!©¤

¥

¦

¦

¥

§

¨

©

¤¦

¦

¥

¨

$ C

¨

!

¦

4

%

%

%

#

¤¦

©

!

!

¥

§

¦

X¨

¨

6

¦

$

6

¥

¦

!

¨

©

¥!

6

6

!"¨

4

5¤S

¦

d

 3

!

¦¥

¥

4¤

4©

¦¥

¨

4

!

¨

©

9

¨

4¤

ý

" ¡¨

S

¦

¤©

©

T

§

¤

¥

#

¨

£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤£

"

%

%

© C

¨

!

¦6

!

¨8V

§

¦

©

þ

0

ý

¦¥

¨

4

¦ 2 3¦

¨"4

F

G

£

56

 @

¤

©6©%

%

A

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

!

¨

P

§

4#¦

© 0

¥

(

©(

¥

¤!

¦

#¤

(

¥

¤

"¨

©

©

X¨

¨

6

¦ 0 0 0 3

¥

¨

©!

¦

©!

¤

4¤

¤

A

%

%

F

G

£

©

!

©

6

 3

¨ 3

¥

¨

© I

$

þ

þ

þ

"©¤

¦©

©

F

G

£

F

§

©

4

¥

¥

¤ @

¤

¨

4

%

A

ý

þ

ÿ

ÿ

ÿ

ý

¢

B

!6

4

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦ 3

!

©

©

!

"¥

(

ÿ

I

¢

þ

þ

 0 ¡ 1 2 3

¦

¨"4

©

F

G

£

56£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤

¥

¨

©

F

G

£

£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦¨

4 3¦

B

¤¦"¨

¥

(

©

7

¤

(

¥

¤

©

¥

§

©

4

¥

¥

¤

¦

¦

¥

¨ 2

4

!

4

¨

¥

©

¥

"

#©

©

©

%

¨"4

©

F

G

£

56£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤

§

¨

¨¤

¥

(

©

7

¤

(

¥

¤

©

¦¥

¨

4

%£

T¦

©

!

¥

¨

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

4

§©

¥¨

!

¨

V

§

¤

 0

¥

¨

¦§

©

!

&

¤ 2 C

¨

!

¦

4

¦

!

U

©¥

§

©

¥

(

ý

ÿ

H

¤

§

¨

¨¤

¦ 3

!

©

ÿ

þ

© '

!

"¥

(

%

%

¡

þ

¢

þ

I

0

ÿ©

©¥

§

©¦

©

!

¥

¨

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

©

¥

6

4

©

T '

9

"¨

©

¥

b

!¥

¥

6¥

"

#

6

!

¦"¨

©

¦ ¢

B

!

¨

!

¦

4

ÿ

ÿ

©!

¨

©

V

§

¨

!

¥

¤

¤©

©

%

%

%

%

©

!

¤ C

¤

¦

©&¤

©

"

8¤

©!

¨

©£

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦ 2

¨"4

©

¥

©

ý

þ

þ

T )

§

¤

¥

#

¨

£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

!

¨

Q

§

8

6

!

¨

$ R

¤6¨

4 0 0 0

#

6

4

%6

6¥

§

©¦

©

!

¥

¨

©

"

(

¥

¤!

¦

#¤

(

¥

¤

"¨

 2

#

6

4

D 1

©¥

§

©

¥

(

ý

I

ý

%

%

¦&¨

©!

¨

©

ÿ

þ

$

þ

þ

þ

"©¤

¦©

©

ý

þ

þ

T )

§

¤

¥

#

¨

Y

§

¨

!

¥

¤

F

§

©

4

¥

¥

¤ @

¤%

A

¥

"

#©

!

©

¥

¤

¦©

©£

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

$

"

!

¦

¦

!

¨

¥

§

©

¥

¨6

6"¤

!¨

%

%¨

4

B

!6

4

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦ 0 0 0

¤

¨4

¦

#

¥

©

¦

¥

¨

©

ý

þ

þ

T )

§

¤

¥

#

¨

V

§

¨

!

¥

¤¥

¨

¥

¤

¦

8V

§

¦

©

¦&¨

¦

#

¥

©

¦ 2 3

¥

¨

©¤

¦

©

¤!©

"

©

¦

$

!

¨

6

§

4

!

¨

©

%

¥

§

©

4

¥

¥

¤

©

¤

¨

4 C6

4

¤¨

!

¨

¦

!

¨

8

¥

©© I

$

þ

þ

þ

"©¤

¦¨

4

©

ÿ

þ

$

þ

þ

þ

%

A

A

&

 R

¨

&

!

©©

!

¥

¨6 3!(

©

§

¤4

ÿ

þ

ý

¥

(

¦

¥

"¥

(

©

©

¥

#

¤

§

¨

¨¤

¦

!

¨

©

%

"©¤

¦ 0 0 0 C

¨

!

¦

4

©

ý

þ

þ

¦ )

¦

¥

¨

¤¨4

¦

!

U

©!

¨

© I

$

þ

þ

þ

"©¤

¦¨

4

A

¥

§

¨

©

¤$

©

¥

¥

#¨

©

¤

¥

¦

¦

¥

§

¨

©

¤¦

¦

¥

¨¨

4

6

#4

6

4

©

T '

9

©

¥%

%

%

¦¥

¨

4

!

¨

©

ÿ

þ

$

þ

þ

þ

"©¤

¦ 3

!

©#¤

¦

¥

¨6

8¦

©

©

!

"¦

¥

(

ÿ

D ¢

ÿ

H 0

ÿ

 1

¨

4

%¥ 0

ÿ

¤ 1¨

!

¨

!

¨

©

¥

§

¨

©

¤$

©!

¦

©

¨©

!

¥

¨6

¤¨

!

¨

!

¨

#

¤

¥

¤"

A

%

A

ý

H ) ¢ I 0 ¡ ¡

$

¤¦

#©

!

&6

 0

%!

¦

©

¥

¤

 0 0 0 3¦

¨"4

F

G

£

56£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤

§

¨

¨¤

¥

(

©©¤

A

©

!

"¦

4

§

¤

!

¨

©

(6

6 0

X¤

¦

¥

¨6 ¢¥

¨

¥

("

!

4

!¨

4

5

¥

"

"4

P

¥

§!! 2

"V

¥

¤

!

¦

%

%

A

¤ @

¨

4

B

!6

4

T¤

¨4 C

¤

¦

©

©

"6

6"¤

!¨¥

¨

¥

¤

¦

!

¨

©

%

A

%

!

¨

4

§

¦

©

¤

!6

©

¨

¥

6

¥

 2¥

§ C¨S

¦

(&

¥

¤

!

©#

6

!

¨

© 3

¥

¤

6

4 ¢

5

¥

¤

¥

¥ 0

%

%

%

%

¥

§

©

4

¥

¥

¤

ÿ

þ

$

þ

þ

þ

"©¤

¦©

©£

F

§

©

4

¥

¥

¤ @

¤

¨

4

B

!6

4

£

"

#

!

¥

¨

%

A

¦!

#

¦

$ C

¨

!

¦!

¨!©!

¨

©&¨

© 3

!

©

©

!

"¥

(

ý

)

¢

þ

)

0

þ

H 26

¦

¥

¤

¨4

¦¥

¨

4

©

"6

6"¤

!¨¥

¨

¥

¤

¦

!

¨

©

¥

§

©

4

¥

¥

¤ I

$

þ

þ

þ

"©¤

¦(

©¤

%

%

Bouchikhi’s Collegiate Bests © 

#

6!

¨

ÿ

© E!

¨

Q¦

5

¥

!

¨¦ 3

!

©

©

!

"¥

(

ÿ

D ¢

þ

H 0 E

H 2 W

§6

! C4

(

¥

¤

ÿ

$ I

þ

þ

5©¤

¦ ¡ ¢ I

ÿ

D 0 ) ¡

$

þ

þ

þ

5©¤

¦ 1 ¢ I ) 0

ý

þ

%£

T¦

©

!

¥

¨6

X

¤6

!

"

!

¨¤

¥

§

¨

4

¦ 3

!

©

ý

H ¢ ¡ I 0 )

ÿ

ÿ

þ

$

þ

þ

þ

"©¤

¦©

5

!

6D ¢

þ

E

0

I

þ

$ I

þ

þ

þ

5©¤

¦

ÿ

D ¡ ¢ I 0 ¡ 1

©©¨

(

¥

¤

4

X

©

¥

¨

Y

¥

¤

4¨ R

¨

&

!

©©

!

¥

¨6¨

4ÿ

¡

¢

I

þ

D 0 E I

$

þ

þ

þ

"©¤

¦©

©

6!6

¦ 2

©

ÿ

þ

© '

!

"

 3¦

©

¦¥

¨

4

(¦

©¦

©

!

¨

¦¥

¥

6!

¦

©

¥

¤$

%

%

© I '

©

!

"

 3¦

©

©!

¤

4

(¦

©¦

©

!

¨

¦¥

¥

6!

¦

©

¥

¤

 2 3

¥

¨!

¦

¨

!

¨

©

¤

¤

%

%

!

¨

4

!

&

!

4

§6

¥

¨

(¤¨©

!

©

6!

¨

© I

$

þ

þ

þ

"©¤

¦ 3

!

©

©

!

"¥

(

ÿ

D ¢ I

þ

H 0 E©

©

Jumps • So.

%

%

F

G

£

F

§

©

4

¥

¥

¤ @

¤

¨

4

B

!6

4

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦ 2

¨"4¦¥

¨

4

©

"

%

A

%6

6"¤

!¨

!

¨

©

!

¨

4

¥

¥

¤ I

$

þ

þ

þ

"©¤

¦(

©¤

#

6!

¨

ÿ

ÿ

©!

¨

©&¨

©©

%

%

©£ R

¨

4

¥

¥

¤ @

¤

¨

4

B

!6

4

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

!

¨

"

#$ R

4

¥ 3

!

©%

A©

!

"¥

(

ÿ

D ¡ ¢ I 1 0 1 2

¨"4

©

F

G

£

56

 R

¨

4

¥

¥

¤ @

¤

©6©¥

(

©

%

A

Michael Bowdy Hebron, Ky. (Covington Catholic) ! 6

7

¤ 2 3

¥

¨

© ¡

$

þ

þ

þ

"©¤

¦

`

H ¢ ¡ I 0 1 ¡ a

(

¥

¤

©!

¤

4

¦

©

¤!©¤¨

4 3¦6

¦

¥""

8¤

¥

(

© 3

!

¨

¨

!

¨

"¨

S

¦

4

!

¦

©¨"4

6

¤6

©

"

` ) ¢ I

D 0

D

ý

 a

©

%

©

F

G

£ R

¨

4

¥

¥

¤ @

¤

¨

4

B

!6

4

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦ 2

8

¤

¥¦¥

¥

6

¤¥

¤

4

¦

%

A

A

%

%

!

¨

©¤&¨

©

¦

4

§

¤

!

¨

©

!

¨

4

¥

¥

¤

¦

¦

¥

¨ ¢

©

"

!

6`

D ¢

þ

ý

0

)

þ

 a

©

©6Uý ¦ ¥ ¨ R ¨ & ! © © ! ¥ ¨ 6 ¨ 4 ©  ¡ $ " © ¤ ¦ ` 1 ¢ I ¡ 0 ) ) a ¨ 4 I $ " © ¤ ¦ ` D ¡ ¢ E 0

þ

ÿ

ÿ

ÿ

ý

¥ ¢ @

¥

¨

!

¨

©#

6

!

¨

©

6

¥

¨

V

§

"

# 3

!

©

#¤

¦

¥

¨6

8¦

©

6

#

¥

(

þ

þ

þ

þ

þ

þ

ÿ

þ

E

a

A

%

ý © ©   ¦ ! ¨ © ¥ ¨ b § ¦ £ 6 ¦ ¦ ! 0

ÿ

 ) 0 I

©

©

F

G

£ R

¨

4

¥

¥

¤ @

¤

¨

4

B

!6

4

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦ 2

¤¥

¤

44%

A

%

A

%

#¤

¦

¥

¨6

8¦

©

"¤

!

¨

©

©

¤

!

#

6V

§

"

#©

©

F

G

£

F

§

©

4

¥

¥

¤ @

¤

¨

4

B

!6

4

A

%

A

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

$

#

6!

¨

ÿ

ÿ

©

 3

!

©

6

#

¥

(

D ¡ I 0 1 I 0

ý

þ

ÿ

þ

ÿ

ÿ

¢

%

£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤

¥

¨

©

F

G

£

£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦¨

4 3¦

b

!¥

¥

6¥

"

#

6

!

¦"¨

©

¦ ¢

¦""

8¤

¥

(

£

¥

&

!

¨

©

¥

¨

£©¥

6

!

S

¦

¨"4

©

F

G

£

56£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤

§

¨

¨¤

¥

(

©

7

¤ 2

B

!

¨

!

¦

4

©!

¤

4

%

%

%

%

¦

©©"

#

!

¥

¨

¦!

#

©

"

!

¨

ý

þ

þ

¤ ) 0 0 0¥

¤

44

#¤

¦

¥

¨6

8¦

©

V

§

"

#

¦

¥

(

ý

ý

ÿ©

©¥

§

©¦

©

!

¥

¨

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦¨

4

8

"©

(

¥

§

¤

©£

¥

6

¥

¨6

%

%

%

!

¨

©

6

¥

¨

V

§

"

#¨

4 E

þ

!

¨

©!V

§

"

#

!

¨!¦¥

¥

6 0

!

¨

©

6¦

©

(

¥

§

¤¤

¦

©

¥ W

§6

!

((

¥

¤

©£

£

¤

¥

¦

¦

£

¥

§

¨

©

¤£

"

#

!

¥

¨

%

¦!

#

¦

!

¨ @¤

¤b§

©$ R

¨

4 0 2

#

6

4

D )

©¥

§

©

¥

(

ý

D E

¤

§

¨

¨¤

¦©

©£

%

X¤

¦

¥

¨6 ¢¥

¨

¥

(

P

!

6

6¨

4 @¤

¤

!

P

¥ 3

4

 0 0 0

"V

¥

¤

!

¦

§

¨

46¤4 0

£

"

#

!

¥

¨

¦!

#

¦

$ C

¨

!

¦!

¨

¨

!

¨¦

#

¥

©

¦¨

4

6¦

¦

©

¨

¦&¨

¦¥

¨

4

¦

¦¥

¤

©

¥

(

%

%

EKUSports.com

û

ü


A

B

C

B

D

E

C

F

Returning Colonels Bowdy’s Collegiate Bests I

J

K

W

X

L

Y

M

Z

L

[

N

\

O

P

]

Q

R

^

S

P

T

T

T

V

P

_

R

J

J

K

L

M

L

N

O

P

T

U

R

Q

800/1500 • Jr.

V

`

Anthony Eason

100/200 • So.

Lexington, Ky. (Sayre School)

Daniel Brown

T

J

V

T

P

V

U

b

a

b N

X

O

b

O

X

\

Y

M

N

c

d

e

f

Y

f

O

g

L

h

`

I

f

Y

M

g

L

i

j

k

l

m

N

k

l

L

k

M

M

g

L

n

k

Y

h

L

N

i

f

j

M

j

k

X

]

P

b ]

Huntington, W.Va. (Huntington) T

J

V

V

P

V

T

a

ƒ

L

l

X

N

h

L

h

k

^

L

N

O

X

Y

k

j

P

i

L

O

M

M

f

]

L

X

s

Q

R

V

`

f

Y

M

g

L

I

J

]

L

M

L

N

O

k

X

h

X

X

X

O

f

L

N

‹

f

j

j

O



^

L

Y

f

Y

e

L

i

N

\

k

N

c

t

^

j

k

l

L

h

V

V

M

g

k

M

f

Y

M

g

L

`

`

]

L

M

L

N

O

M

M

v

L

j

g

M

M

g

L

f

M

u

X

\

M

b ]

N

L

L

l

X

X

s

N

I

h

L

R

I

_

h

k

k

M

^

L

M

N

g

L

O



J

V

L

k

O

X

Y

X

Y

j

{

P

i

l

o

l

X

p

L

N

f

Y

Z

M

g

g

L

k

O

M

L

N

L

q

r

l

X

\

b

Y

N

X

O

N

O

L

f

Y

k

M

f

]

L

X

s

T

q

a

U

T

R

S

J

t

^

l

L

h

I

J

M

g

b

O

X

\

Y

M

N

c

j

k

O

O

f

l

v

f

M

g

k

Y

q

r

M

f

]

L

X

s

T

q

a

T

Q

R

V

_

R

V

P

X

V

O

T

a

b

O

X

\

Y

M

N

c

P

e

f

Y

f

O

g

L

h

T

S

J

M

g

k

M

M

g

L

w

N

L

k

M

L

N

W

X

\

f

O

p

f

j

j

L

j

k

O

O

f

l

v

f

M

g

b

n

k

f

b

L

O

Y

h

M

M

X

f

X

]

N

x

L

X

N

s

k

l

T

m

T

R

k

_

Y

I

h

f

e

Y

M

f

g

L

j

L

h

g

T

J

J

k

]

]

^

L

M

L

f

N

X

Y

O

O

h

g

\

f

N

f

^

O

Y

t

Z

M

k

g

j

L

f

O

Y

X

h

X

X

k

Y

k

M

q

r

M

f

]

L

X

s

T

_

a

U

`

R

J

_

R

N

x

O

O

k

N

f

O

L

g

b

M

k

b k

T

‹

N

N

k

l

m

k

Y

h

e

f

L

j

h

P

e

f

Y

f

O

g

L

h

O

f

y

M

g

X

\

M

X

s

U

U

l

X

]

^

L

M

f

M

X

N

O

f

Y

M

g

L

q

J

J

]

L

M

L

N

O

R

b M

i

‹

f

Z

g

u

l

g

X

X

j

†

l

l

X

]

^

j

f

O

g

]

L

Y

M

O

a

T

J

V

J

O

M

k

M

L

l

g

k

]

^

f

X

Y

f

Y

M

g

L

T

J

J

]

L

M

L

N

L

f

Y

M

k

g

M

k

f

X

M

Y

f

k

]

L

j

Œ

X

\

s

k

j

T

f

V

~

R

L

J

R

N

R

R

M

v

X

P

M

f

]

L

l

X

Y

s

L

N

L

Y

l

L

k

Y

h

N

L

Z

f

X

Y

l

g

k

]

^

f

X

Y

R

R

R

…

\

Y

f

X

L

O

z

M

M

f

Y

f

]

p

L

L

Y

Y

L

X

O

O

L

O

X

Y

k

j

a

u

X

f

V

a

M

c

`

X

Q

R

s

q

M

S

g

L

\

t

N

k

]

Y

i

k

L

O

N

L

j

k

k

O

Y

X

h

Y

O

P

{

i

L

Y

p

O

f

M

M

S

a

k

M

U

f

T

X

R

Y

U

k

S

j

f

o

N

Y

M

L

l

g

X

N

L

h

]

f

f

j

Y

Z

L

k

k

^

M

M

L

g

N

L

O

X

Y

K

f

k

h

j

h

P

u

M

k

M

L

{

Y

p

f

M

k

M

f

X

Y

k

j

f

Y

e

L

i

N

\

k

N

c

j

L

R

N

J

V

J

P

V

V

Y

X

s

K

k

y

f

Y

L



N

X

v

Y

R

R

R

]

k

…

X

N

f

O

k

M

g

j

L

M

f

l

M

N

k

f

Y

f

Y

Z

a

b N

N

O

s

L

b

L

N

R

T

|

L

O

x

v

g

X

O

O

X

\

Y

M

N

c

P

|

j

k

l

L

h

V

T

U

N

h

X

\

M

X

s

U

T

_

l

X

]

^

L

M

f

M

X

N

O

k

M

M

g

L

}

f

j

]

f

Y

Z

M

X

Y

R

b

b X

j

j

L

Z

x

L

N

e

k

l

k

j

m

b

j

k

N

Y

h

X

O

e

f

b

O

L

X

j

h

\

P

Y

M

}

k

N

c

O

j

k

k

]

O

L

O

f

]

l

i

v

L

f

N

M

X

g

k

s

M

Y

g

q

L

r

S

M

y

S

f

J

]

L

J

X

]

L

s

M

T

L

q

N

a

N

V

L

J

j

R

k

`

U

c

M

R

L

k

]

M

g

k

M

b O

Brown’s Collegiate Bests I

J

K

L

M

L

N

O

P

Q

R

V

l

X

N

L

h

^

X

f

Y

M

O

v

f

M

g

k

s

X

\

N

M

g

^

j

k

l

L

~

Y

f

O

gU

a

T

I

R

S

`

€

k

M

M

g

L



n

{

Y

h

X

X

N

x

N

k

l

m

b k

`

T

J

J

K

L

M

L

N

O

P

T

T

R

_

Y

h

e

f

L

j

h

g

k

]

^

f

X

Y

O

g

f

^

O

t

k

j

O

X

O

l

X

N

L

h

^

X

f

Y

M

O

k

O

k

]

L

]

i

L

N

X

s

M

g

L

S

y

S

J

J

I

b ]

L

l

M

g

L

k

k

Y

N

|

J

k

Kyle Burton

M

M

g

M

g

N

V

J

‚

k

O

Y

t

Y

p

h

N

f

M

M

k

k

M

Y

f

g

L

k

X

S

^

Y

k

y

L

j

V

N

O

J

J

X

]

Y

k

L

j

P

M

i

L

L

N

O

N

M

L

V

j

a

k

`

c

q

M

R

J

L

k

S

]

f

k

Y

M

g

M

M

L

g

q

L

J



J

n

]

X

L

M

L

N

\

M

O

h

k

X

M

M

X

N

g

L

{

Y

h

f

P

R

a

Y

h

z

r

]

^

{

k

r

k

f

Y

m

‚

L

g

k

P

l

M

O

M

_

L

c

Y

c

k

L

k

X

j

J

x

j

f

X

T

M

L

^

k

1500/5000 • So. k

N

]

e



z

f

^



L

L

^

j

h

P

Y

L

}

t

Y

k

~

t

O

Y

N

f

k

k

O

]

g

Y

L

k

L

h

]

V

T

a

J

i

Q

U

M

R

L

N

g

Q

f

Q

X

s

Y

q

M

J

M

g

g

L

L

J

v

q

]

J

L

M

f

J

L

Y

Y

]

N

f

L

O

h

Y

M

Z

L

\

S

N

N

f

O

y

S

v

Y

J

f

Z

M

M

g

J

]

g

L

k

L

f

M

Y

f

h

M

L

N

]

N

L

X

X

L

X

N

j

s

O

L

k

c

T

a

k

O

M

J

L

S

X

R

k

T

Y

]

I

k

M

b M

g

L

r

L

{

Y

Y

M

p

f

\

M

l

k

m

M

f

c

X

ƒ

Y

X

k

j

h

K

l

N

k

p

c

R

b |

Columbus, Ind. (Columbus North)

X

Z

L

T

J

V

T

P

V

U

b

L

c

y

O

X

l

g

Y

X

k

Y

k

Y

Z

j

L

a

f

L

O

u

X

Y

M

M

\

Y

L

X

N

h

L

L

s

O

Y

„

M

M

f

s

k

Y

N

Z

X

c

s

N

j

k

k

k

l

O

Y

M

\

h

k

f

i

]

X

\

]

L

Y

h

M

N

c

†

‚

Y

M

k

g

O

X

X

Y

Y

c

t

a

]

g

L

j

k

f

p

…

L

X

N

h

f

f

O

f

Y

Y

r

h

X

\

N

O

L

M

k

N

v

f

k

f

M

j

M

L

g

l

k

g

Y

X

j

P

Y

R

a

b N

X

O

O

X

\

Y

b

M

N

c

d

|

j

k

l

L

h

T

Q

M

g

f

Y

M

g

L

i

j

k

l

m

N

k

l

L

k

M

M

g

L

n

k

Y

h

L

N

i

f

j

M

Eason’s Collegiate Bests

b X

N

t

]

]

X

h

X

N

L

j

k

O

O

f

l

v

f

M

g

k

Y

q

r

M

f

]

L

X

s

T

Q

a

V

_

R

V

J

t

~

Y

f

O

g

L

h

V

_

U

N

h

k

M

M

g

L

q

J

J

K

L

M

L

N

O

P

V

a

`

q

R

J

S

V

o

`

J

J

J

K

L

M

L

N

O

P

S

a

V

V

R

V

Q

b w

N

L

k

M

L

N

W

X

\

f

O

p

f

j

j

L

j

k

O

O

f

l

f

Y

k

M

f

]

L

X

s

T

I

a

`

_

R

S

q

R

K

|

M

f

X

L

Y

N

O

X

Y

k

j

a

u

X

Y

X

s



N

c

k

Y

k

Y

h



N

k

Y

h

c



\

N

M

X

Y

R

R

R

]

k

…

X

N

f

O

g

f

O

M

X

N

c

L

h

\

l

k

f

j

L

P

S

a

T

Q

R

J

q

P

R

1500/5000 • Jr. Brown’s Collegiate Bests `

o

J

J

J

K

L

M

L

N

O

P

U

o

J

J

J

K

L

M

L

N

O

P

V

_

I

a

a

V

T

J

q

R

R

I

U

S

T

V

K

J

o

f

J

j

J

L

J

P

K

S

L

a

U

M

S

L

R

N

J

O

P

U

S

a

U

V

R

_

Q

Bradley Fortuna

T

Aurora, Ind. (South Dearborn) | ‡

ƒ

L

j

ˆ

k

‰

c

‰

j

k

l

L

h

V

S

M

g

v

f

M

g

k

`

r

M

f

]

L

X

s

V

`

a

U

_

k

M

M

g

L

‚

r

z

p

O

R

K

k

N

O

g

k

j

j

Š

O

M

X

X

^

L

Y

M

g

L

l

N

X

O

O

l

X

\

Y

M

N

c

O

L

k

O

X

Y

t

~

Y

f

O

g

L

h

T

J

T

Y

h

k

M

M

g

L

w

N

L

k

M

L

N

b W

X

k

\

Y

f

h

O

p

f

~

L

j

j

j

L

j

h

h

\

k

O

L

O

M

f

l

X

v

f

f

Y

…

M

\

g

N

k

f

L

Y

O

q

r

M

f

]

L

X

s

T

I

a

`

Q

R

T

`

t

h

f

h

Y

X

M

l

X

]

^

L

M

L

f

Y

M

N

k

l

m

R

b e ‡

ˆ

‰

ˆ

f

Y

f

O

g

L

h

O

L

p

L

Y

M

g

f

Y

M

g

L

]

f

j

L

v

f

M

g

k

M

f

]

L

X

s

S

a

T

U

R

Q

`

k

M

M

g

L



n

Š

b {

Y

h

X

X

N

x

N

k

l

m

k

Y

h

e

f

L

j

h

g

k

]

^

f

X

Y

O

g

f

^

O

t

N

k

Y

k

Y

q

a

S

I

R

T

U

U

o

J

J

J

]

L

M

L

N

O

h

\

N

P

b f

Y

Z

M

g

L

f

Y

h

g

L

X

X

N

O

L

k

O

X

Y

k

M

M

g

L

r

L

Y

M

\

l

m

c

ƒ

X

h

K

l

N

k

p

c

{

Y

p

f

M

k

M

f

X

Y

k

j

t

|

j

k

l

L

h

b V

V

M

g

f

Y

M

V

o

`

J

J

]

L

M

L

N

O

v

f

M

g

k

M

f

]

L

X

s

S

a

J

q

R

T

U

k

M

M

g

L



n



\

M

h

X

X

N

x

N

k

l

m

b k

Y

h

e

f

L

j

h

g

k

]

^

f

X

Y

O

g

f

^

O

t

O

L

M

X

\

M

h

X

X

N

^

L

N

O

X

Y

k

j

i

L

O

M

O

k

M

M

g

L

z

Y

f

p

L

N

O

f

M

c

b X

G

H

s

M

g

L

\

]

i

L

N

j

k

Y

h

O

{

Y

p

f

M

k

M

f

X

Y

k

j

f

Y

M

g

L

q

J

J

]

L

M

L

N

OT

a

J

U

R

V

T

€

k

Y

h

M

g

L

V

o

`

J

J

EKUSports.com


Ž





Returning Colonels ª

¥

Ÿ

¥

š

œ

Ï

¸ °

§

Ÿ

£

ª

¥

›

˜

”

´

³

“

•

š

§

ž

¤

£

œ

»

¥

œ

Ÿ

È

Ð

ª

±

”

”

¥

•

±

˜

—

²

³

°

±

Ò

¥

š

œ

§

Ÿ

Ÿ

¤

¥

™

¥

ž

Ÿ

š

¥

ž

Ó

Ô

Õ

Ö

Ô

×

×

Ø

µ

µ

Ö

Ö

×

Ú

œ

¥

Ÿ

£

›

ž

§

µ

§

ž

¦

Ÿ

¬

›

Û

Ÿ

–

Ø

Ò

Ü

Ô

Ú

Ý

Þ

ß

Ü

›



š

Ÿ

à

£

ª

¥

§

µ

µ

›

–

£

ª

¥

§

µ

µ

š

–

ž

¯

š

¥

ž

¥

ž

¤

·

È

ª “

”

§

ª

«

£

›

ž

£

ž

Ÿ

š

¥

§

Ç

§

¥

·

Ÿ

¥

š

·

œ

§

œ

§

¯

¥

š

¥

ž

Ý

£

ž

›

ž

¦

£

Ã

œ

›

«

¤

›

ª

›

š

¥

¸

Ÿ

ž

¥

¬

¥

ã

Ü

×

Þ

ä

Ø

£

›

§

µ

¬

£

¥

š

ž

œ

œ

›

ž

›

¯

È

Ÿ

¤

š

¥

¥

Ÿ

›

œ

œ

›



£

ª

Ÿ

¤

¥

µ

ž

Ÿ

š

¸

§

µ

œ

›

È

§

¯

›



š

Ÿ

£

ª

¥

·

¦

¸

Ã

ž

£

œ

¤

¥

¦

Ÿ

¤

§

Ÿ

œ

å

›

¤

ž

§

Ÿ

§

Ÿ

¥

£

ž

Ÿ

¤

Zach Hill

¥

•

µ

¥

Ÿ

£

ª

¥

µ

¥

á

¥

š

¬

£

ž

ž

¥

š

ž

¦

Â

¥

¢

³

›

š

Ÿ



ž

§

¸

ª

§

æ

›

š

£

œ

›

ª

«



Ÿ

¥

š

£

ž

¯

›

š

à

–

·

Ÿ

ž

–

–

Í

§

›

Ä

”

â

ª

£

·

•

·

—

Ÿ

–

·

¥

§

–

·

›

Ÿ

Jumps • So.

Ù

·

§

£

Ë

³

¢ Ñ

Ÿ

”

¯

Ÿ

¥

ª

œ

¸

Â

š

§

¦

À

œ

¯

§

›

š

£

Ä

Ÿ

·

¥

«

µ

§

¥

£

ž

Ÿ

¤

¥

¬

›

š

µ

¦

¼

š

¥

§

Ÿ

¹

ª

¥

š

£

§

Stanford, Ky. (Lincoln County)

ž

˜

·

Â

§

µ

µ

«

§

·

š ³

Ä

Í “

”

•

•

–

•

“

›

š

¥

¦

«

›

£

ž

Ÿ

œ

¬

£

Ÿ

¤

§

¯

›



š

Ÿ

¤

«

˜

µ

§

¥

¤

¥

¨

©

™

ž

¦

›

š

š

§

§

Fortuna’s Collegiate Bests

§

«

›

¯

¸ ´

–

ž

¦

¢

£

¥

µ

¦

™

¤

§

ª

«

£

›

ž

œ

¤

£

£

«

œ

œ

¤

È

£

ž

ž

›

Ÿ

Ÿ

¤

¥

¤

£

¤

ž

£

Ç

Ç

¤

§

æ

«

¥



ª

š

œ

«

›

§

ž

§

Ÿ

µ

»

Ì

§

µ

œ

¥

œ

Ÿ

–

·

¥

ž

·

›

Ë

µ

Ã

–

·

Ÿ

›

Ä

œ

·

›

š

¥

¦

«

›

£

ž

Ÿ

œ

£

ž

Ÿ

¤

¥

¤

£

Ç

¤

æ



ª

«

§

Ÿ

Ÿ

¤

¥

¨

©

™

¨



Ÿ

¦

›

›

š

°

·

™

¤

§

ª

«

£

›

ž

œ

¤

£

«

œ

È

Ã

ž

£

œ

¤

£

ž

Ç

Ã

¯

Ÿ

¤

¬

£

Ÿ

¤

§

ž

£

¦

¥

ž

Ÿ

£

§

µ

«

¥

š

œ

›

ž

§

µ

»

¥

œ

Ÿ

æ



ª

«

›

¯

–

´

–

°

³

· £

µ

¥

È

ç

–

°

˜

È

“

—

¥

•

±

”

”

³

Ÿ

¥

²

±

š

±

œ

”

”

”

ç

”

”

”

ç

–

°

˜

”

´

³

“

•

—

¥

Ÿ

¥

š

œ

¥

Ÿ

¥

š

œ

–

È

ç

•

±

˜

•

—

³

—

•

­ –

˜

°

´

³

“

—

£

Ç

¤

Í

¤

›

›

µ

¹

›

ª

«

µ

£

œ

¤

ª

¥

ž

Ÿ

œ

§

ë

˜

·

Ÿ

¤

¥

¤

£

Ç

¤

æ

·



ª

§ ³

³

³

“

“

”

•

ž

¦

¹

•

“

”

•

”

œ

Ÿ

§

Ÿ

¥

š



ž

ž

¥

š



—

«

£

ž

–

·

« ”

•

ž

¦

š

•

“

”

•

¥

Ç

£

›

ž

¤

§

ª

«

£

›

ž

”

³

·

1500/5000 • Jr.

º

¥

š

œ

›

ž

§

µ

Í

›

ž

›

¯

Â

¥

Ÿ

¤

£

˜

µ

µ

§

ž

¦

Â

µ

§

¥

£

ë

µ

µ

ª

ë

³

³

§

æ

›

š

£

œ

¤

£

œ

Ÿ

›

š

È

ª

£

ž

›

š

³

Ä

£

œ

›

§

¤

£

ž

Ç

› ³

·

¯

§

³

ž

¥

£

ž

Ÿ

¥

š

¥

œ

Ÿ

£

ž

Ç

¯

§

Ÿ

ž

§

Ÿ

§

»

›



Ÿ

ì

§

¤

³

¥

£

œ

§

½

›

š

¦

›

¯

Ÿ

¤

¥

£

˜

·

·

·

ž

Ç

œ

Æ

Ä

£ ³

·

Yosi Goasdoue

Hill’s Collegiate Bests £

Ç

¤

å



ª

«

ë

–

´

–

´

La Chapelle sur Erdre, France (American Intl. College) “

”

•

™

š

“

–

›

•

œ

—

œ

˜

™

›



ž

Ÿ

š

¡

¢

£

ž

£

œ

¤

¥

¦

Ÿ —

¤

›



Ÿ

›

¯

­

²

“

›

ª

«

¥

Ÿ

£

Ÿ

›

š

œ

§

Ÿ

Ÿ

¤

¥

Å

™

¹

1500/5000 • Sr.

¹

“

·

Í

›



Ÿ

¤

¥

§

œ

Ÿ

¥

Ç

£

›

ž

™

¤

§

ª

«

£

›

ž

œ

¤

£

«

œ

£

ž

™

¤

§

š

µ

›

á

¥

Ÿ

›

¤

¥

µ

«

¾

®

¿

è



§

µ

£

¯

¯

›

š

£

Ÿ

œ

Æ

œ

¥

›

ž

¦

›

·

Ÿ

¤

ž

œ

¥



·

¥

™

›

µ

Ÿ

£

¥

»

¥

š

Ÿ

¤

£

ž

Ÿ

¤

¥

Å

™

¹

¹

™

¤

§

ª

«

£

›

ž

œ

¤

£

«

œ

¸

›

·

›

ž

¥

µ

œ

ª

«

¥

Ÿ

¥

¦

¯

›

š

·

§

Ÿ

Ÿ

¤

¥

Å

™

¹

¹

™

¤

§

ª

«

£

›

ž

œ

¤

£

«

œ

£

ž

½

›



£

œ

£

µ

µ

¥

¸

«

µ

§

¥

¦

Ÿ •

¤

›



Ÿ

“

·

›

¯

› •

Ê

ª

«

¥

Ÿ

£

Ÿ

›

š

œ

£

ž

Ÿ

¤

¥

Ç

›

µ

¦

š

§

¥

·

›

›

¯

Ÿ

¤

¥

©

§

ž

¦

¥

š

»

£

µ

Ÿ

™

›

ª

ª

›

¦

›

š

¥

™

µ

§

œ

œ

£

Daniel Jones

È

²

¥

š

£

·

ž

Ç

Ÿ

¤

¥

­

®

›



š

œ

¥

£

ž

§

Ÿ

£

ª

·

¥

›

¯

¸ “

·

±

˜

”

“

³

”

Ã

ž

£

œ

¤

¥

¦

¯

›



š

Ÿ

¤

›

ž

Ÿ

¤

¥

Ÿ

¥

§

ª

”

·

§

ž

¦

Ÿ ±

Ÿ

£

ª

¤

›

¥

¥

š

§

µ

µ

§

Ÿ

Ÿ

¤

¥

Å

›

Ÿ

š

¥

é

§

ª

¥

ž

›

œ

£

Ÿ

§

Ÿ

£

›

ž

§

µ

¬

£

Ÿ

¤

§

œ

¥

§

œ

›

ž

»

Ë

¯

¸ “

£

´

›

ž

°

œ

˜

£

—

š

§

ž

§

­

±

ž

“

¹

¦

£

¦

§

œ

ž

ê

°

£

˜

Ÿ

—

§

®

¬

¤

£

µ

¥

œ

Ÿ

­

®

–

¥

Ã

ž

£

œ

¤

£

ž

Ç

œ

£

É

Ÿ

¤

›

ž

Ÿ

¤

¥

œ

è



§

¦

§

Ÿ

Ÿ

¤

¥

´

Ÿ

£

›

ž

§

µ

Ÿ

¬

›

¬

¥

¥

œ

µ

§

Ÿ

¥

Whakatane, New Zealand (Trident)

š

Ë

³

·

Ä

“

“

”

•

•

–

•

“

”

•

“

–

•

—

˜

˜

™

š

›

œ

œ

™

›



ž

Ÿ

š

¡

¢

£

ž

£

œ

¤

¥

¦

Ÿ •

™

š

›

œ

œ

™

›



ž

Ÿ

š

é

£

¦

ž

›

Ÿ

›

ª

«

¥

Ÿ

¥

£

ž

š

›

œ

œ

›



ž

Ÿ

š

¦



¥

Ÿ

›

£

ž

æ



š

£

¥

·

¤

£

«

œ

¬

£

Ÿ

¤

§

ž

­

®

Ÿ

£

ª

¥

›

¦

¢

£

¥

µ

Ÿ

Ÿ

¤

¥

¨

©

™

™

š

›

œ

œ

™

›



ž

Ÿ

š

™

¤

§

ª

«

£

›

ž –

¯

Ÿ “

ž

§

·

œ

§

¤

³

·

§

”

œ

–

š

¦

¡

Í

›

š

¥

¦

«

›

£

ž

Ÿ

œ

¬

£

Ÿ

¤

§

¯

›



š

Ÿ

¤

«

Ì

µ

§

¥

Ã

ž

£

œ

¤

£

ž

Ÿ

¤

°

˜

±

²

³

´

›

¤

¥

µ

«

µ

¥

§

¦

Ÿ

¤

¥

™

›

µ

›

ž

¥

µ

œ

Ÿ

›

Ÿ

¤

¥

£

š

œ

¥

¥

ž

Ÿ

·

Ä

·

·

›

ž

œ

¥



Ÿ

£

¥

›

ž

¯

¥

š

¥

ž

¥

Ÿ

£

Ÿ

µ

¥

¸

ž

§

ª

¥

¦

œ

¥

›

ž

¦

Ÿ

¥

§

ª

¹

µ

µ

¨

©

™

¯

›

š

¤

£

œ

«

¥

š

–

·

È

ª

•

±

”

¥

Ÿ

¥

š

œ

¬

£

Ÿ

¤

§

Ÿ

£

ª

¥

›

¯

­

”

°

˜

”

´

§

³

Ÿ

Ÿ

¤

¥

¨

©

™

¨



Ÿ

¦

›

›

š

š

•

§

§

ž

¦

¢

£

¥

µ

·

·

·

Ä

¯

›

Ÿ

¤

š

ª

§

ž

¥

£

ž

Ÿ

¤

§

Ÿ

š

§

¥

¸

º

µ

§

¥

¦

ž

£

ž

Ÿ

¤

›



Ÿ

›

¯

š —

·

¤

§

ª

«

£

›

ž

œ

¤

£

«

œ

¸

¬

›

ž

Ÿ

¤

¥

È

ª

±

”

”

–

·

¦

Ì

·

™

¥

Ÿ

¥

š

œ

§

Ÿ

Ÿ

¤

¥

¥

”

ž

ž

¥

œ

œ

¥

¥

Í

¥

§

§

Ì

¥

Æ

µ

§

œ

·

´



ž

ž

¥

š

œ

£

ž

Ÿ

¤

¥

»

µ



¥

š

§

¥

¥

¼

š

¥

§

Ÿ

¥

š

½

›



£

œ

£

µ

µ

¥

™

µ

§

œ

œ

š

š

›

¬

µ

¥

¦

Ç

£

ž

Ç

Ÿ

¥

§

ª

ª

§

Ÿ

¥

¹

µ

¥

É

é

š

¥

¥

š

¬

£

Ÿ

¤

§

«

¥

š

œ

›

ž

§

µ

»

¥

œ

Ÿ

¯

·

£

¬

£

Ÿ

¤

§

Ÿ

£

ª

¥

›

¯

¸ “

§

›

²

·

È

Æ

±

˜

•

”

³

±

¤

£

œ

«

¥

š

¯

›

š

ª

§

ž

¥

°

·

ž

¤

”

¥

–

Ÿ

£

ª

¥

›

·

¯

–

µ

¥

¦

Ÿ

¤

¥

¾

®

¿

ª

¥

ž

À

œ

Á

Â

À

Ÿ

¥

§

ª

Ÿ

›

Ÿ

¤

¥

¬

£

ž

£

ž

Ÿ

¤

§

Ÿ

š

§

¥

¸

Ã

ž

£

œ

¤

¥

¦

Ÿ °

¤

›



Ÿ

›

¯

”

·

¸ •

°

˜

—

Ê

³

²

š

¥

›

š

¦

¥

¦

«

¥

š

œ

›

ž

§

µ

»

²

¥

œ

Ÿ

Ÿ

£

ª

¥

œ

£

ž

Ÿ

¤

¥

­

ª

–

”

¥

Ÿ

¥

š

œ

Ï

­

”

•

˜

±

´

³

§

²

ž

¦

Ð

·

­ “

›

ª

«

¥

Ÿ

£

Ÿ

›

š

œ

£

ž

Ÿ

¤

¥

»

µ

§

š

ª ±

”

¥

Ÿ

¥

š

œ

Ï

­

”

—

˜

±

±

³

§

—

Ÿ

Ÿ

¤

¥

™

¥

ž

Ÿ

š

¥

ž

Ð

£

Ÿ

§

Ÿ

£

›

ž

§

µ

£

ž

¹

«

š

£

µ

¸

§

µ

œ

›

¦

¥

µ

£

¥

š

¥

œ

Ÿ

š

›

ž

Ç

¬

£

ž

Ÿ

¥

š

È

«

›

œ

Ÿ

£

ž

Ç

«

¥

š

œ

›

ž

§

µ

»

¥

œ

Ÿ

Ÿ

£

ª

¥

œ

›

¯

£

–

­

£ ˜

—

´

³

°

ž

Ÿ

¤

¥

È

±

ª

—

”

”

¥

›

¯

Ÿ

¤

¥

Å

™

¹

¹

º

š

¥

Å

§

Ÿ

£

›

ž

§

µ

œ

£

ž

§

Ÿ

£

¥

Ÿ

¥

š

œ

¦



š

£

ž

°

Ç

Ÿ

¤

¥

£

ž

¦

›

›

š

œ

¥

˜

§

•

œ

—

³

›

°

Ä

ž

Ÿ

¤

¥

ª

£

µ

¥

§

ž

±

˜

”

²

³

²

ž

”

³

”

•

š

•

›

–

œ

•

“

œ

˜

™

›



ž

Ÿ

š

§

ž

£

ž

Ÿ

¤

¥

Ÿ

¥

§

ª

À

œ

Ÿ

›

«

Ã

Æ

¥

¦



š

£

ž

Ç

ª



¤

›

¯

Ÿ

¤

¥

š

š

Ÿ

›

¾

®

¿

¹

ž

Å

™

¹

¹

é

£

£

œ

£

›

ž

›

˜

Ë



Ÿ

¦

›

›

š

Ÿ

š

§

§

ž

¦

Ã

¥

µ

¦

¹

µ

›

œ

œ

–

·

›

¯

³

–

£

›

¦

™

š

¥

·

“

“

º

ª

–

·

¦

Ë

“

§

§

²

·

È •

·

µ

Ë

–

·

Ä

›



ž

Ÿ

š

œ

¥

§

œ

›

ž

È

Ÿ

§

£

ž

Ç

œ

£

É

Ÿ

¤

›

¥

š

§

µ

µ

§

Ÿ

Ÿ

¤

¥

¨

©

™

™

š

›

œ

œ

™

›



ž

Ÿ

š

™

¤

§

ª

«

£ –

·

¹

ª

¥

š

£

§

ž

¬

¤

£

µ

¥

§

Ÿ

¹

ª

¥

š

£

§

ž

ž

Ÿ

¥

š

ž

§

Ÿ

£

›

ž

§

µ

™

›

µ

µ

¥

Ç

¥

¢

Ë

·

³

³

£

ž

£

œ

¤

¥

¦

¥

£

Ç

¤

Ÿ

¤

£

Ä

ž

³

·

›

ž

œ

¤

£

«

œ

¬

£

Ÿ

¤

§

ž

­

®

Ÿ

£

ª

¥

›

¯

Ÿ “

Ÿ

¤

¥

È •

ª

”

”

”

¥

Ÿ

¥

š

œ

§

Ÿ

Ÿ

¤

¥

Å

”

“

”

•

™

¹

¹

é

£

£

œ

£

›

ž

¨

•

Ë



Ÿ

¦

›

›

š

š

Ë

§

§

ž

¦

¢

£

¥

µ

±

·

§

ž

§

œ

¥

§

œ

›

ž

»

¥

œ

Ÿ

­

®

Ÿ

£

ª

¥

›

§

ª

«

£

›

ž

œ

¤

£

«

œ

º ³

³

œ

³

£

ž

µ



¦

¥

§

­

Æ

•

°

˜

—

•

£

³

ž

Ÿ

¤

°

³

Ê

›

¥

§

š

ž

Ã

š

œ

Ÿ

Ÿ

¥

§

ª

¹

µ

µ

¨

—

©

™

¤

›

ž

›

š

œ

¸

–

¯

Ÿ

–

¤

°

Ä

š

™

˜

¦

Ì

¥

È

—

ª

±

”

”

¥

”

Ÿ

¥

š

œ

§

ž

¦

“

°

˜

±

Ê

³

°

›

¤

¥

µ

«

Ÿ

¤

¥

¾

®

¿

ª

¥

ž

¬

£

ž

Ÿ

¤

¥

Å

§

“

§ “

Ê

˜

°

”

³

•

”

·

ž

£

Ÿ

§

Ÿ

£

›

ž

§

µ

Ë

£

ž

Ÿ

¤

¥

È •

ª

”

”

”

¥

Ÿ

¥

š

³

œ

”

³

š

§

§

ž

¦

¢

£

¥

µ

¦

¡

Í

›

š

¥

¦

œ

£

É

«

›

£

ž

Ÿ

œ

¬

£

Ÿ

¤

¤

£

œ

œ

¥

›

ž

¦

›

ž

œ

¥



Ÿ

£

¥

Ÿ

¤

£

š

¦

Ì

–

·

«

µ

§

¥

Ä

Ã

·

ž

£

œ

¤

£

ž

Ÿ

¤

¥

·

È

ª

±

”

”

¥

Ÿ

¥

š

œ

§

Ÿ

Ÿ

¤

¥

¨

©

™

ž

”

¦

›

›

·

š

š

Ë

¥

š

œ

›

ž

§

µ

§ ˜

æ

›

š

£

œ

£

ž

Ÿ

¥

š

ž

§

Ÿ

£

›

ž

§

µ

œ

Ÿ



¦

£

¥

·

§

§

ž

¦

¢

£

¥

µ

¦

™

¤

§

ª

Ì

–

·

º

·

Ä

œ

ç

³

«

£

›

ž

œ

¤

£

«

œ

È

Ÿ

¤

£

œ

Ÿ

£

ª

¥

«

›

œ

Ÿ

£

ž

Ç

§

Ÿ

¤

¥

ž

«

¥

š

œ

›

ž

§

µ

»

–

«

›

œ

Ÿ

¥

¦

§

«

¥

š

œ

›

ž

§

µ

»

¥

œ

Ÿ

Ÿ

£

ª

¥

›

¯

­

£

–

Goasdoue’s Collegiate Bests

Ÿ

¤

¥

ª

£

µ

¥

¦



š

£

ž

Ç

Ÿ

˜

¤

¥

›



Ÿ

¦

›

›

š

œ

¥

§

—

—

œ

³

›

¥

œ

Ÿ

Ÿ

£

ª

¥

›

¯

¸

–

°

ž

Ÿ

¤

•

¥

È

“

ž

ª

—

¸

¥

µ

£

«

œ

”

¥

”

¦

¥

Ÿ

¥

š

°

œ

§

˜

°

ž

Ê

³

°

¦ °

£

œ

«

š

¥

£

›



µ

­

”

¤

§

œ

«

œ

›

°

˜

¥

“

”

š

œ

³

›

£

ž

°

ž

§

µ

»

¥

œ

Ÿ

–

·

È —

¥ ”

”

”

Ÿ

¥

š

œ

ç

­

È

–

˜

—

´

³

°

±

•

¥ ±

”

”

Ÿ

¥

š

œ

­

ç

–

—

˜

±

±

³

—

Ÿ

£

ª

¥

£

ž

Ÿ

¤

¥

È

ª

±

È ±

¥ ”

”

”

ç

Ÿ

¥

š

œ

£ –

•

°

˜

—

Ê

³

²

²

ç

µ

”

”

¥

Ÿ

¥

š

œ

¬

£

Ÿ

¤

§

§

”

•

°

˜

°

´

³

Ê

Ÿ

Ÿ

¤

¥

¥

—

ž

ž

¥

œ

œ

¥

¥

Í

¥

§

§

Ì

¥

Æ

µ

§

œ

£

ž

Æ

¥ –

°

˜

•

—

³

°

“

Ÿ

¤

¥

œ

«

š

£

ž

Ç

¸

§

µ

œ

›

«

›

œ

Ÿ

¥

¦

§

«

¥

š

œ

›

ž

§

µ

»

¥

œ

Ÿ

Ÿ

£

ª

¥

›

¯

£

–

¦



š

£

ž

Ç

Ÿ

¤

¥

›



Ÿ

¦

›

›

š

œ

¥

§

œ

›

°

˜

”

”

³

²

ž

Ÿ

¤

¥

È

²

ª

•

±

”

¥

Ÿ

¥

š

œ

”

ž ³

“

”

•

™

š

”

–

›

œ

•

•

œ

˜

™

›



ž

Ÿ

š

Å

§

ª

¥

¦

œ

¥

›

ž

¦

Ÿ

¥

§

ª

¹

µ

µ

¨

–

©

™

¯

›

š

Ÿ

¤

¥

œ

¥

›

£

¥

¥

§

š

§

¯

Ÿ

¥

š

Ã

ž

£

œ

¤

£

ž

Ç

Ÿ •

¬

£

Ÿ

¤

§

ž

­

®

Ÿ

£

ª

¥

›

ž

¦

›

ž

œ

¥



–

–

·

Ÿ

¤

§

·

Ÿ

Ÿ

¯

¸ “

´

˜

”

¤

¥

¨

©

™

™

š

›

œ

œ

™

›



ž

Ÿ

š

™

¤

§

·

ª

«

£

›

·

ž

œ

¤

£

«

œ

”

°

³

•

«

µ

§

¥

¦

Ã

¯

Ÿ

¤

›

ž

Ÿ

¤

¥

Ÿ

¥

§

ª

§

ž

¦

­

ž

±

¦

›



Ÿ

›

¯

“

·

š “

—

ž

ž

¥

Ÿ

£

ª

¥

§

›

Ÿ

Ÿ

¤

¥

Í

›



Ÿ

¤

¥

§

œ

Ÿ

¥

Ç

£

›

ž

™

š

›

œ

œ

™

›



ž

Ÿ

š

™

¤

§

ª

«

£

›

ž

œ

¤

£

«

œ

¬

£

Ÿ

¤

¯

§

ž

¦

“

˜

¢

°

Ê

£

¥

³

µ

“

³

¦

› –

·

’

§

—

š

‘

œ

”

Ì

EKUSports.com

š

Æ

® •



•

Ä

›

»

Ì

š

›

ž

Î

¥

£

ž

Ÿ

¤

¥

È ±

Ä

ª ”

”

”

¥

Ÿ

¥

š

œ

§

Ÿ

Ÿ

¤

¥

¨

©

™

ž Ë

¦

›

›

š

§


í

î

ï

î

ð

ñ

ï

ò

Returning Colonels )ûû

&ú

ù

/

ü

û

ûüú

úú

ûÿüû

÷õüù

*üõ

ú,

ýù

ùû

ùù

ù

úúú

'

ýþú

ü&

ù

ú

üûúú

ùúú

ù

ü

û

ö÷

÷ÿ

ü

÷

ú

ùú

ù

ú

ûü

ú

ùü

úþ

'

ùùÿ

%,ú

1500/5000 â&#x20AC;¢ Sr.÷ú

ú

ùü

û

!

ýù

Musa Kimuli

ÿ

ü

ù

ú

ú

û)

÷

ù

ü

ùùü÷

ü

ý

*

÷

/

÷

û

*÷÷

ù

ö

ù

.

õ

ùú

ú

ù

õ

ûÿù

üõ

(úùü

$ü

ùûý

úúúú

ùþ

4

ù

%

ûúüù

.

ÿ

)

õ÷

ú

÷

ù

û

úüü

ý

Kampala, Uganda (Makerere Univ.)

ú

úúù

2)

ûû&

*ù

üü

ú

ü

3úý

%

ù

ü

úù

ö

÷

÷÷

ù

ú

ù

ûü

ú

ú

÷ÿù

ü

$

ù

ùú

úù

÷

ö

÷

÷÷

ù

ú

ù

ûü

ú

ú

ùõ

õ

ÿ÷

úúù

ú

)

ûû&

*ùüüû/

úö÷÷

ù

ú

ù

ûü

úúù$

ù

ûü

ú

ú

ù!

ù

û2

ü

$

úúú

ú

ÿ

÷

þ

û

!

ü

ù

üú

ö

÷

÷÷

ù

ú

ù

ûü

úú

/

ùù

./

ù

ü

ú

ú

ùù

ûüüüüù,

ÿ'ù

6ü

6

ùùü

-

ûü

.ù

ùú

7

ú

$

û

úùùúùû

ÿ

ûû

ú

ö

÷

÷

ø

÷

ù

ú

ù

û

ü

ý

þ

ÿõ

ø

ö

÷

÷

ø

ù

ú

ù

û

ü

ý

ÿ÷

ù

ú

ù

û

üýÿ

÷õ

õ

÷

ö

÷

÷

÷

ø

ù

ú

ù

û

ü

ýõÿ

õ

ü

,

ÿ

ûùú

ü

3úý

%

ù

ü

ú

ù&

)

û

ý

$û1ù

&

úú

*ùù

ù

.ú-

ûü0ù

ùüûüüüü

ö

û!

ýùù

ù

üûúýú1

ù

.ú.-

-

-

ú

.ùúÿ

)

ùùù

úúù

ù

.

÷.

ù

ü

-

.

üùú

%

ù

,

ù

,

(

ù

ùú

û

02

ù

ù

ü

ùûú

ù.

-

0÷

ý

1

þù

//

ù

üüú

ùú

ùú

0

1

ýúúù

ù(üù

ú

üÿ

üú

úù.-

û

ù

û

ýûü,

ÿ)

/%

ùúúú

þþúü'

ùù

+ùù

ü

ùú

ùù

ú

úÿ

ûüúúõùùûùù

üüú

!

ù

ùû

ù

ú

"

ù

ûù

ú

ù

#

û

$

üù

ù((ú

ûùù

'

ý

ú

ÿõ÷

þü

û

ù

%

ù!

üùü

ü

úþùú

,$ÿ

ù

ù

úú÷

üú

úú

ü

úù

ù

ù

ü

û

û

üùü

ú

úùû(

ý

ý

û

ü.úùúù

û

ü

ù

üû

ö

üùü

üû.ùú

ú-üûú

!

ö

úúùû

ù.

ûù

%

ù

.

$-ü

ú

.

ù

úú!

ý0

%

ù

&û

ú

ú

ù

û

ú

ü

!

ý

ú

ù

öú

üùù

&ú

÷ùú

÷

ûù÷

õ

ùú*

!

ù

ü

ú

ùõ

ûÿü

úõ

ú÷

)

û

&

ùû

úùûõ

ú

üùúû

)

úùúû

ö

*

ü

ú÷

ü

ú

ú

õùùö

÷

,÷

÷ù

÷ù

ú

ù

û

ü

ù

û

ü.

ù

ûúüü

üý

!

ý

ùú

ý

ü

úûúüúù

ú

ù

ü

%

û

.

ù

ú

/

úþü

ýù

û

ü

ü÷÷ú

ü

÷ú

ù

ÿ

ùü

÷

úüûýù

ü

ú

ù

úúù(

û

÷

$

ù

ù

õ

ú

û

úú

ùü

úù

ü

üùü

*

ýü

 üûüùû*

ý

ù

ü

ûû

ùü

)ùùû

û

÷

ùú÷

ÿ

úù

û

÷û

÷ü

û

ù

ü

ùú

ù

0

ûù

ÿüõ

úúÿ

1ù

úþú

û

2

ù

ù

ý

ú

2

$

úú

ö

÷

ú

0ÿõ

õ

1

õúú

'

ùöú

ú

/

ù

ý

1

ü

ùù

./

ù

ü

üûûú

(ÿ

úûü

ùûû

ø

&

ù

û

ù

ûù$

ù

ûü

úö

úûú

.ù

üú

úú

'

ù

ú

$

ù

ûü

ú

"

ùü

úû&

%

ù%

üùü

3úúúù

(üúû

$

ù

ûüú

û

üü

úû

ý

÷(üú

ú

ù.

-ùüú

üúüùü

úù.

ù

úü

÷ù

ú

4

÷ùû

.

ü

ú

$

ù

ûöüúúû

ûüü

ú

ù

ú

úù

ûü!

ùú

ù

úù

ùú

ú

ûü

úüùúùúûúù

.úù

ü

úý

ûýúúú

û

*ù

ý

ü

ú

û

)ü

5&û

ö

ÿ

ú

÷ú

üú

ú

õúù

úþ

÷

ú

ü

,ûúû

ù÷

.ù

&

úü

)

ùú

ù

ùTompkinsville, Ky. (Monroe County) 

ü

ÿúýü

ü

û

Tanner Kendall

ÿù

û

ù!

ù

ý

ü÷

Jumps â&#x20AC;¢ So.ü

ú

ü

ú

2

þ

ü

÷

ú

ú

)ýú÷

û

û

ü

ù

Jonesâ&#x20AC;&#x2122; Collegiate Bests ÷

úý÷

ü

ü

÷

û

öùõùü

ûþ

ü

úúÿ

ù

ù

ÿõ

û

ý

ù&ù-

û

üù

û

ùù

ù

ú

ú

ù

ùü

û

ùü

ü

û

ù

ûü!

ù

ü

úú

ùÿúù

ö

÷

÷

÷ü5

,

.

,(

ö

.ü(

ù

ú

ü

.

ÿû

úù,ú

,

úùù

,

ü

ù

ûKendallâ&#x20AC;&#x2122;s Collegiate Bests ÷

÷

ø

ù

ú

ù

û

üý

÷

5.6ý

ý

#.

6

ý

ý÷

)

û

ù

6

ý

õý

þù

û

øüü

,

ÿ

!

ü

ù

ü

ú

'

ý

ú&ù

ú

ú

ú

ù

ù

úÿ

'û

ú

û.

ù

ù

û

ü-

ûüù

û

ùKimuliâ&#x20AC;&#x2122;s Collegiate Bests

ó

ô

õ

ö

÷

÷

÷

ø

ù

ú

ù

û

ü

ýö

÷

÷

÷

ø

ù

ú

ù

û

ü

ý

þ

ÿ

õ

ÿõþ

ö÷

÷

ø

ù

ú

ù

û

ü

ý

ÿõõ

õEKUSports.com


8

9

:

Returning Colonels Migun’s Collegiate Bests

100/400 • Sr.

?

T

E

Z

V

>

@

D

>

I

>

L

?

I

I

@

F

A

@

E

[

B

C

D

[

L

I

=

F

I

H

William Marcum

T

Q

T

Q

A

>

U

A

a

f

D

G

U

V

P

L

\

N

@

A

A

Y

M

X

\

C

=

>

P

`

N

G

>

@

b

Q

G

@

R

`

G

O

O

A

U

A

@

P

P

O

B

P

P

C

>

P

F

N

N

>

B

=

@

B

A

=

C

c

I

C

Z

B

B

@

N

C

^

X

Q

H

H

P

@

O

Q

@

S

Q

B

@

A

R

N

=

>

X

T

T

Q

@

N

e

_

T

U

^

O

C

B

A

]

N

A

C

T

Q

d

@

R

@

V

N

U

_

T

A

A

U

N

X

S

@

T

U

A

@

X

b

O

U

C

>

P

@

T

@

P

T

Y

O

Q

Q

P

J

@

N

P

S

A

C

Q

X

C

B

@

Q

F

V

U

h

T

K

@

J

S

C

>

S

O

B

C

>

N

F

^

S

P

J

@

C

Q

T

P

Z

N

[

Y

f

V

T

W

A

C

Q

D

Q

^

C

B

T

C

A

@

P

U

@

U

T

Q

A

I

Q

X

@

C

X

S

C

@

>

R

R

T

>

P

g

P

@

T

@

A

Q

A

Q

A

Y

@

G

B

C

T

G

C

F

O

N

U

A

A

Q

>

B

G

>

D

G

G

L

e

T

Q

T

C

U

@

T

R

U

A

U

T

Q

A

U

@

G

>

>

X

@

U

A

G

F

=

H

N

A

A

U

`

@

a

b

`

\

A

O

P

P

B

c

B

N

^

d

N

Q

O

e

T

@

@

B

C

P

Q

N

V

D

W

@

C

A

=

E

F

G

=

T

Q

A

U

@

=

>

>

X

@

A

@

B

C

N

A

@

B

C

_

b

O

A

U

T

A

U

N

S

@

B

C

P

Q

N

V

D

W

@

C

A

A

T

X

@

P

B

U

N

X

S

T

P

Q

C

U

T

S

C

]

N

V

C

P

B

N

Q

@

N

^

P

g

B

j

O

@

?

O

@

N

X

S

P

B

@

T

B

N

C

V

P

Q

?

N

@

V

@

D

A

W

@

C

A

J

=

F

K

E

T

Q

A

U

@

`

@

T

Q

Q

>

G

a

b

`

\

A

O

P

P

b

B

U

N

X

S

T

P

Q

O

P

P

B

I

>

>

X

@

A

@

B

C

N

A

A

U

@

i

P

M

n

H

T

>

R

U

>

k

X

^

@

A

U

@

P

B

P

B

V

@

l

V

^

N

^

j

P

N

C

U

T

S

O

?

^

P

@

B

Q

C

@

P

T

Q

Q

N

A

@

V

B

L

@

k

P

C

A

Q

T

P

Q

S

O

Y

R

Y

V

A

m

N

U

P

^

E

>

?

@

A

@

B

C

D

=

E

F

G

U

N

@

>

>

?

@

A

@

B

C

D

J

=

F

T

C

U

@

X

I

@

n

I

Q

>

A

>

C

L

X

m

T

@

A

Q

A

N

N

W

Q

P

O

\

p

A

P

r

Q

T

V

O

V

T

C

@

N

N

A

B

B

T

B

?

^

@

N

X

L

A

V

^

N

U

j

N

X

S

T

P

Q

T

Q

A

U

@

X

T

V

@

Z

A

U

U

A

N

A

U

@

A

U

@

B

U

^

@

\

X

U

N

F

C

W

F

F

@

X

N

@

Q

q

A

P

B

P

T

N

V

C

R

V

@

J

Q

>

@

C

A

B

N

N

A

V

@

W

C

@

\

C

T

Q

@

C

G

>

>

?

@

A

@

B

C

D

G

G

F

=

A

B

P

C

B

A

A

U

@

P

b

k

V

P

G

\

G

\

N

A

D

G

B

P

C

Q

C

U

C

A

T

@

=

c

B

g

B

@

T

C

A

N

^

N

A

A

d

P

T

B

^

N

P

N

P

j

Z

C

\

Q

Y

A

Q

N

U

>

G

b

N

A

=

K

N

Q

A

B

s

^

A

Q

e

P

@

A

O

e

V

@

U

L

A

A

F

B

B

T

X

g

B

B

T

P

T

@

Q

B

T

T

b

Q

j

D

@

P

N

^

V

V

C

Q

U

@

R

N

m

O

S

d

B

N

^

P

@

B

Q

@

N

A

C

T

s

@

C

o

@

Q

R

R

\

C

T

O

O

E

U

@

^

Q

i

Q

@

A

N

C

N

U

T

P

E

H

B

O

T

t

Q

^

u

A

Q

@

P

^

N

P

Q

Q

B

@

C

^

N

Q

B

T

N

Q

P

@

P

I

\

O

T

A

\

L

O

Q

P

B

X

J

A

\

@

U

B

N

S

=

P

@

j

s

y

l

N

X

l

@

k

P

N

^

@

O

Y

P

O

\

\

A

A

B

C

]

A

@

@

B

f

N

Q

B

T

Q

C

A

@

U

U

P

l

@

U

N

P

O

T

V

S

C

C

_

_

T

A

T

U

A

A

U

N

V

C

V

A

Q

f

Q

B

R

U

@

Q

D

k

i

A

C

N

T

H

Q

C

A

N

j

Q

N

B

A

C

T

P

@

U

A

C

t

@

P

\

R

@

A

B

A

g

Q

j

N

f

X

Q

T

@

v

C

U

Q

@

g

T

O

A

T

N

A

Q

T

A

@

N

P

U

T

@

\

A

T

A

N

U

P

@

@

N

C

b

Q

N

X

X

Q

X

Q

V

Q

@

Q

=

I

L

G

G

L

>

>

F

I

=

A

U

i

N

@

X

R

T

S

T

P

Q

P

A

Q

C

@

U

N

T

X

S

N

C

Y

_

A

T

@

A

B

f

U

Q

N

T

G

>

C

U

D

t

A

N

Q

O

G

[

I

A

U

P

g

@

B

N

V

V

N

A

A

U

@

b

y

T

X

l

@

l

l

Q

@

B

V

D

V

\

`

D

S

a

A

b

P

U

k

P

P

\

Q

f

P

N

B

Q

C

Y

@

P

u

B

P

A

\

U

^

@

U

C

T

d

@

^

U

P

T

Q

N

O

A

A

^

U

P

Q

D

`

@

a

@

A

P

U

^

Y

P

=

Q

I

C

L

@

=

^

H

F

\

A

H

T

E

g

]

@

U

^

P

T

Q

C

Y

S

@

B

@

@

B

Q

Y

^

P

B

@

X

^

N

B

P

Q

^

_

@

U

Q

@

V

]

S

U

@

b

@

V

O

V

j

D

B

N

Q

d

@

O

A

U

B

P

\

R

U

P

\

A

A

U

@

B

@

R

\

V

N

B

C

@

N

C

P

S

Q

@

N

O

C

N

V

A

Z

@

N

_

X

U

|

@

C

A

Q

U

P

S

@

f

f

g

Q

T

@

C

]

U

@

B

O

A

N

Q

U

T

U

B

T

O

C

W

P

@

Q

A

C

A

U

H

@

t

A

A

@

N

T

X

@

X

N

N

Q

A

O

A

=

U

U

@

@

>

A

U

F

G

D

G

C

=

L

b

C

B

P

P

C

\

Q

b

C

A

P

B

j

\

D

Q

A

y

B

N

X

b

j

@

U

N

V

N

A

T

N

^

P

B

@

A

P

@

@

A

B

C

@

O

f

X

B

S

T

P

T

N

C

P

A

A

Q

C

@

N

U

T

X

l

S

C

A

A

T

U

@

Q

V

_

R

@

C

S

@

A

@

V

N

Q

R

C

@

T

V

`

D

O

a

^

U

P

d

T

B

b

T

P

Q

O

b

P

g

N

@

D

V

S

W

V

B

Q

C

A

C

Y

T

A

Q

C

@

B

R

f

A

Q

U

T

@

T

@

X

V

N

@

C

C

H

T

N

A

@

U

T

t

Q

R

^

>

L

P

f

\

Y

B

F

A

C

U

N

@

T

A

Q

A

U

N

A

@

T

X

T

K

>

Q

U

]

N

V

P

X

A

U

S

T

@

P

b

}

Q

U

A

G

@

@

C

N

N

U

B

T

X

A

B

N

S

C

S

N

A

T

D

N

S

G

@

@

B

G

C

>

x

O

a

I

>

P

>

Q

`

F

b

[

Z

Q

O

B

F

N

J

@

P

J

@

L

R

Q

P

I

@

U

J

U

T

O

L

~

A

G

Q

A

J

Q

B

G

\

A

@

E

G

P

Y

T

Q

P

B

C

U

F

w

P

X

=

@

W

B

@

E

X

@

I

P

@

A

L

U

N

@

X

\

I

A

@

U

@

T

W

G

Y

A

A

A

C

Y

l

j

A

j

X

O

N

l

B

C

A

N

N

@

\

d

>

P

U

b

@

@

P

R

C

q

W

V

Q

F

D

@

P

>

T

Q

[

Z

O

f

[

B

b

y

Q

@

B

c

J

B

V

N

Q

C

T

N

X

@

S

X

@

U

P

U

P

Q

]

@

P

O

=

A

T

A

C

T

A

R

A

@

R

U

P

Q

@

U

^

Q

T

@

@

C

C

B

Q

@

B

Q

@

B

Q

\

X

Q

Z

C

E

@

i

T

P

@

e

U

O

>

X

C

Y

S

>

U

S

j

P

P

T

j

A

A

Q

S

B

C

B

S

P

A

N

@

X

J

Q

@

N

@

T

T

U

C

@

X

U

N

G

\

W

Q

U

N

A

N

N

n

Q

Q

i

A

A

I

f

P

Q

Z

@

\

@

B

@

@

T

C

P

X

U

B

C

U

U

^

S

@

@

A

N

X

o

D

A

j

A

P

N

b

P

b

C

@

]

N

Y

A

l

P

Q

V

P

N

N

C

@

B

@

U

\

N

i

@

C

k

B

l

P

P

@

@

O

C

U

g

Q

N

B

A

@

b

T

@

U

W

A

D

y

@

C

R

A

b

@

N

C

@

U

B

X

O

U

V

C

B

A

\

A

V

T

B

V

m

N

T

A

A

P

@

P

U

e

B

N

A

A

O

S

N

X

j

T

Q

i

N

B

f

A

N

@

B

\

P

?

Q

T

N

P

O

b

Q

@

U

A

@

\

U

A

\

P

Q

C

N

A

N

P

U

C

P

A

>

a

B

A

k

A

V

O

E

@

A

N

d

A

C

N

C

Q

^

U

H

O

s

A

C

Q

P

B

N

S

B

P

S

O

Z

@

R

`

@

G

@

=

O

U

=

Q

O

V

A

Y

B

@

@

Q

O

P

N

U

N

^

c

@

A

A

@

T

T

@

\

C

_

n

B

T

B

@

C

T

P

S

A

d

P

e

O

X

Q

Q

\

Q

C

P

U

O

X

N

N

@

Q

O

>

P

A

f

N

@

Z

O

O

X

@

]

>

P

I

X

d

^

>

A

h

y

{

C

^

Q

A

\

^

Z

]

O

B

P

h

t

N

P

J

C

I

@

S

Y

N

U

^

B

@

@

F

z

U

N

U

C

[

@

C

C

E

@

C

W

@

T

V

N

Q

^

d

N

A

B

T

N

X

^

@

@

P

P

Y

Y

=

A

U

K

L

a

@

E

[

F

N

[

Q

O

>

@

B

]

W

S

T

V

N

V

b

A

^

@

P

O

X

E

L

J

J

F

I

=

_

T

A

U

N

A

T

X

@

P

Y

=

K

L

E

E

F

H

h

T

Q

A

U

@

G

Z

J

>

>

X

@

A

@

B

]

>

N

>

V

>

C

N

A

A

U

@

c

@

Q

Q

@

C

C

@

@

k

@

N

i

N

j

i

@

V

N

j

C

D

W

@

C

A

F

D

H

A

U

T

R

U

k

^

U

P

P

V

l

^

^

P

X

S

V

T

C

U

X

@

Q

A

C

L

e

T

Q

T

C

U

@

O

E

I

A

U

N

A

A

U

@

=

>

G

>

z

\

B

P

S

@

N

Q

F

\

Q

@

T

^

P

P

b

B

B

O

B

U

P

C

P

V

b

C

O

@

P

B

T

\

Q

Q

A

A

B

U

b

j

@

T

U

Q

N

O

P

@

A

@

T

Q

^

B

P

C

C

^

P

\

Q

A

B

j

O

\

@

A

P

T

Q

q

\

B

T

@

C

A

F

A

P

J

K

B

X

P

T

C

Q

@

T

q

N

\

C

V

@

B

P

N

j

Q

A

Z

A

W

U

\

@

A

t

@

_

N

Q

A

C

A

\

U

^

@

d

j

Q

c

C

U

B

\

N

^

A

d

O

N

P

Q

_

O

X

P

S

B

T

E

Z

P

Q

>

C

>

U

>

T

X

S

C

@

F

A

@

F

B

F

T

C

C

A

F

F

U

F

@

S

m

V

N

N

^

@

Q

T

O

C

G

U

>A

\

U

Q

T

T

Q

P

A

B

U

y

N

@

J

Z

A

>

T

P

>

Q

>

N

V

X

@

Y

T

P

U

@

=

>

G

G

z

\

B

P

S

@

N

Q\

Q

T

P

B

c

B

N

^

d

N

Q

O

e

T

@

V

b

O

U

N

X

S

T

P

Q

C

U

T

S

C

F

F

F

o

i

C

L

k

]

V

N

V

l

D

@

B

V

A

A

P

@

Q

P

P

T

Q

T

B

N

A

T

C

A

U

a

@

C

X

P

Y

@

N

`

W

^

R

P

Q

U

e

V

U

O

P

@

B

A

P

r

C

@

U

@

A

A

b

C

C

@

O

b

A

G

`

T

Q

>

\

A

U

A

A

U

O

@

@

T

P

P

@

N

P

B

X

\

Q

Q

P

\

A

B

A

i

T

S

Q

P

Q

V

N

A

V

@

T

C

A

Y

B

N

@

U

X

u

@

Q

C

@

N

B

O

A

T

Q

O

m

Q

R

EKUSports.com

A

@

O

@

Y

C

N

Q

t

U

c

A

@

@

B

P

L

Q

P

l

B

Q

O

A

K

b

j

Q

E

N

Z

^

B

V

M

Q

N

T

^

T

?

A

W

V

R

T

N

^

@

V

B

\

E

L

J

I

F

G

H

T

Q

A

U

@

G

Z

J

>

>

X

@

A

@

B

C

Z

H

L

=

K

F

H

h

T

Q

A

U

@

T

Q

O

P

P

B

E

Z

>

>

>

X

@

A

@

B

C

Z

H

L

=

J

F

=

G

T

U

@

E

Z

>

>

>

X

@

A

@

B

C

N

Q

O

G

I

L

=

[

F

J

[

T

Q

A

U

@

J

Z

>

>

>

X

@

A

@

B

C

F

@

F

Q

b

V

Q

O

U

\

V

^

E

N

d

B

C

C

`

j

O

T

P

^

V

\

A

_

T

O

c

P

A

T

Y

U

E

N

X

=

Q

@

[

H

B

b

C

B

\

t

A

V

N

Q

T

C

Q

X

C

@

B

@

@

B

C

P

Q

N

V

L

k

P

Q

P

Y

u

@

Q

Q

T

@

N

Q

O

€

@

B

O

N

y

T

q

U

\

T

C

F

F

F

X

N

q

P

B

T

C

X

N

A

U

@

X

N

T

C

P

^

Nijhuis’ Collegiate Bests

Y

_

T

A

G

Z

G

>

J

>

>

>

>

?

@

A

@

B

C

D

E

L

J

J

F

I

=

J

U

J

>

d

Z

>

>

N

>

X

Q

>

@

O

>

e

X

A

T

@

A

@

@

B

V

@

C

B

A

@

b

O

C

@

U

_

S

V

N

T

A

@

X

^

S

U

U

T

N

G

N

P

C

Q

h

L

@

C

J

_

U

G

T

T

F

S

[

A

U

N

C

J

]

N

A

A

U

@

F

^

B

A

@

U

T

@

V

N

O

R

T

C

D

t

F

U

R

\

P

v

k

Q

\

F

^

p

F

U

w

P

]

A

o

t

P

X

@

A

@

Q

V

q

L

n

Q

N

B

P

T

U

g

T

t

P

B

@

V

Q

T

^

P

C

N

@

v

n

f

Q

V

Q

g

B

q

@

\

A

T

V

V

C

R

@

C

^

U

P

V

N

C

A

T

^

F

N

R

B

@

Y

V

@

@

A

j

A

@

^

U

O

F

e

Q

A

F

e

U

@

@

A

=

D

A

^

V

H

K

O

Q

Q

V

F

A

N

V

J

h

V

P

P

V

=

@

V

P

O

N

P

N

V

R

T

C

A

O

L

[

B

N

U

Q

P

@

A

o

b

@

[

G

D

Q

U

e

F

j

P

C

=

@

T

k

x

Y

S

g

T

=

B

A

O

G

N

Q

U

@

@

T

L

A

R

Q

Q

G

O

v

Q

Q

P

N

G

@

T

R

d

@

B

M

p

@

Y

O

A

T

f

X

^

P

\

X

]

T

G

L

P

V

[

A

@

@

b

h

G

b

T

t

c

A

G

C

r

I

H

D

C

@

G

>

P

V

Y

T

@

V

T

P

L

U

o

=

@

O

b

c

A

Q

B

b

S

N

U

X

G

J

A

Q

N

v

J

G

L

b

C

A

y

T

V

C

Q

V

B

S

N

b

U

V

Q

m

V

>

=

C

B

>

Q

@

S

C

N

P

P

@

@

N

b

Y

P=

Q

{

M

N

H

L

b

C

@

\

U

]

Y

V

A

B

B

a

E

P

P

A

=

P

T

P

N

@

X

b

F

D

E

Knoxville, Tenn. (Bearden) O

T

t

@

P

`

P

G

@

L

A

E

@

S

z

g

C

X

J

C

H

Peter Migun E

L

N

C

A

G

F

g

X

S

N

D

h

U

F

1500/3000 • Jr.

=

H

T

b

]

G

G

^

@

N

>

D

@

F

P

=

E

b

N

S

\

b

=

K

G

C

U

>

X

^

`

I

A

L

=

>

D

C

G

>

Marcum’s Collegiate Bests =

C

V

D

P

F

=

P

G

Y

y

o

F

B

S

C

B

F

@

@

F

X

Q

B

R

b

I

A

@

N

C

B

@

A

Y

b

]

b

k

Sparkaer, Viborg, Denmark (Skive Gymnasium)

@

P

S

?

>

F

A

V

>

>

@

U

T

G

>

>

D

b

>

>

Z

Thijs Nijhuis

I

\

=

=

Z

E

1500/5000 • So.

Richmond, Ky. (Madison Central) =

J

Q

P

V

P

R

j

F

;

<

Z

>

?

@

A

@

B

C

D

E

>

L

=

[

F

[

K

Z

>

>

>

?

@

A

@

B

C

D

G

I

L

E

=

F

E

G

A

T

^

C

F

Q

@




‚

ƒ

‚

„

…

ƒ

†

Returning Colonels 

Sprints/Hurdles • So.

š

•

¥

•

š



§



§

š

´



’

š

š

Ÿ



š

¥

Dominique Norris

Š

Georgetown, Ky. (Scott County)

¥

™

œ



¨

”

¥

©

•



Š

‹

‹

Œ

‹

‰

¾

Ž

œ

‘



š

›

§

‘

¥

”

•

’

¨

¥

•

¢

™

¤

£

•

¢

§

Œ

Ÿ

™

œ

š

¤

”

¥

’

¢

¥

”

•

¢

š

‹

‹

Š



Œ

š

•

š



¢

“



›

Ÿ

š

‹

¬

­

‹

±

™

Ä

”

›

™

’

¥

Å

•

¢

§

Œ

Ÿ

™

œ

š

¤

”

¥

’

¢

¥

”

•

¢

š

«

Š

Š



Œ

š

•

š



¢

“



›

Ÿ

š

’

Ã

§

š



’

‘

”

™

Ÿ

´

Œ

š

’

š

¬

­

«

«

™

Ä

•

•

¢

š



¡

“

•

›

‘

‘





Á

™

œ

»

™

”

›

Â

¥

š

Ÿ

›



¢

™



§

¥

‘

”

’

¢

¥

§

’

”

®

‘

•

œ

¢

š

›

™

š



’

‘

”

™

Ÿ

´

Œ

š

’

•

‹

¬

­

«

¥

¬

”

•

¢

š

‹

‹

Š



Œ

š

•

š



¢

“



›

Ÿ

š

’

™

•

•

¢

š

˜

ª

·

§

š

”

¥

”

ž

§

•

š



”

’



¥

™

Ÿ

Š

š

Ÿ

™

–

Š

Æ

Š

Ç

š

•

“

š





’

›

Œ

Ÿ

š

‰

’

«

­

Œ

‹

¬

±

¬

­

«

¬

«

Š

Š

Æ

«

Š

Š

Ç

š

•

“

š





’

›

Œ

Ÿ

š

¬

’

‰

­

Œ

¬

²

“

©

š

‹

š

”

•

ª



•

‘

£

”

¬



’



š



™

œ

¥

¥



“

¦

¥

¨

•

Š



™

Ž

š

’

•

š

‹

«

‘

­

¥

™

œ

»

•

³

š



È

“

™

›

‘

•

–

Â

™

•

”



”

”

’

¥

±

”

™



®



«



Á

Ÿ

Š

£

“

–

¥

‰

Œ



Ž

Â

¥

‹

š

‘

¬

Ÿ

Ÿ

°

š

¬

›

Ž

’

‹

‘

”

‰

­

”

Š

™

Š

Ÿ

™

Æ

¢

•

¾

’

™

§

Ë

¢

“

š

›

¥

š

™



¥

”

£

Ÿ

›

”

£

›

•

¢

™

–

š

¦



‘

¥

¥

Ÿ

’

Ÿ



“

š



Ÿ

‘

•



š

¥

‘



§

š



“

¢

™

´

Œ

’

¢

”

•

™

¥

‘

’



Ž

™

‘

™

½

‹

®

›

š

’

£

’

”

’

§

‘

Ÿ

¥



¢

š

š

‘

’



”

¢

‘

”

¥

¤

•

›

‘

•

š

¦

“

¥

•

Ÿ

‘

­



³

‘

’

”

œ

²

’



‘

š

¬

§

š

›

‘

™

’

¥

¥

²

’

‘

”

¦

”

•

•

š

”

™

¢

š

›

™

´

š

£

‘



š

­

­

«

›

™

œ

£

š

‰

¾

•

œ

‹

Ž

™

«

Œ

›

²

‹

•

‘

­

¢



•

Š

«

³

š

š

¢

™

«

µ

›

•

•



§

š

‘

¢

¤

®

™

¥

•

”

š

”

š

•

Ì

¥

’



’

š

¢

‘

¨

¥

’

š

š

¥

¢



‹

“

•

•

›

’

¥

’

ª

•

±

¯

™

”

Š

¥

Ÿ

Ÿ

Å

š

¢

š

•

”

‘



Ÿ

¢

•

“

§

™

Ÿ

“

œ

•

™

»

‘

’

’

œ

š

–

£

¥

œ

Ÿ



‰

›

¥

Á





“

”



š

”

š





’

’



¨

Ÿ

¥

•

™

’

Œ

¢

­

¤

™

Ä

•

•

¢

š



¡

“

•

›

‘

‘





Á

™

œ

»

™

”

›

Â

¥

š

Ÿ

”

›

¥

’



¢

¢

¥

™

”

•



§

¢

¥

š

‘

½

¬

”

’

Š

¢

Š

¥

Š

§

’

´

š

’

•

¥

”

•

¢

š

½

¬

Š

Š



Š

š

•

š



’

Ã

‹

¬

Ž

Š

¬

­

³

«

™

Ä

•

•

¢

š

¼



­

¾

­

•

™

•

š

À

™

Ÿ

®

š

¥

¦



œ

¢

¢

­

£

Ÿ

š

œ



¢

‘

”

‘

‘



•

Ÿ

•

ž

¢

œ

š

œ

µ

‘





š

§

™

Ÿ

•

¥

À

’

¥

¢

£



•

š

”

™

¡

Ÿ

•

Ÿ

’

š

Ž

¢

Á

–

š

Ÿ

™

®

™



•

š

š

Ÿ

’

™

•

•

¥

¥

¯

”

™

š

Ÿ

”

š

‘

”

¨

¦

œ

Ÿ

‘

¥



”

š

š

‘



•

£



‘



‘

“

Ÿ

”

‘

”

”

¥

š

”

Ÿ

¦

¨

¥

•

¢

­

¬

š

°

‹

©

‘

›

‘

”

­

Norris’ Collegiate Bests ‹

‘

™

Ã

§

Ç

‰

š

š

”

‘

¤

™

À

§

¢



¨

›

š

Ž

”

»

•

¥

”

¢

•



¬

‹

•

£

•

‘





œ

‘

•

Ê

”

’



Ã

¥

™

’

’



¡

¥

‰

›

‹

™

³

š

š

’

¢

ª

Á

‰

•

¥

•

Œ

’

­



“

Š

‘

š

´

Œ

¢

‹



’

Ÿ

¢

©

¬

™

™

’

‰

Ž

”

”

¦

•

‹

¥

‘

”

•

£



’

¥

™

‘

¬

­

«



’

‘

”

™

Ÿ

¾

Ž

‘

”

‘

£

¾

™



’

‘

”

™

¦

™

•

™

”

›

¾

“

’

™

”

™

¦

™

•



®

™

È

‘



¥

’

”

“



’

¥

”

¦

«

‘

®

™

¿

”

™

š

¥

Jumps • So.



¥

’

”

•

š



š

’

•

¥

”

¦

£

™

œ

•

™

´

‘

“

•

ž

›

™



’

¢

Ž

š

Ÿ

‘

¯

š

’

¢

¥

’

•

‘



–

™

”

›

¥

”

•

š



”

™

•

¥

‘

”

™

Ÿ

­

Ronnoh’s Collegiate Bests ©

Š

Š

š

Æ

¥

Æ

Ÿ

š

•

Œ

š

«



Ž

’

‰

Œ

±

­

‰

Š

Ž

Š

«

­

Š

‰

½



«

½

¬

Š

Š

Š

Æ

Š

Š

Š

Æ

š

•

š



’

š

•

š



’

©

Œ

Ž

Œ

‹

«



¬

Ž

­

Š

«

Š

¬

­

³

«

Turner O’Brian 1500/5000 • So. Louisa, Ky. (Lawrence County) ‰

•

¥



™

Š

‹



¡

š

•

•

‹

Œ

‘

¢

‹

“

£

š

‰

•

«

‘

±

¾

Ž

›

­

«

‘





š

“

•

™

™

™

®

›



Á

²



¡

œ

‘

œ

Ÿ

›

§

»

’

‘

‘

‘

™

§

‘

¥

”

‘



”

•

›

’



¨

Â

•

¢

š

™

¥

¥

š

•

Ÿ

›

™

§

§

¥

’



™



¢

›

š

‘

¥

¢



”

’

’

Å

™

¢

”

¥

¥

™

§

Ÿ

’

§

Œ

§

‘

¢

•



Ÿ

‘

´

Œ

™

œ

”

’

š

š

¤

¢

’

¥

•

”

§

È

¥

’

“

½

’

¢





¥

š

œ

§

”

•

‘

‘



£

¢

›

«

š

¥

«

«

”

Œ

Š

¦

¥

±



Š

™

§

”

•

š

š

¢



•

’

š

š

‘

•



’

”



¥

™

™

§

Ÿ

Ÿ

•

•

´

Œ

š

È

¢

š

š

’

“

Ben Toroitich

•



§

­

Marakwet, Kenya (Ndejje Univ.) Norris’ Collegiate Bests ‰

«

Š

Š

š

Æ

•

š



’

Œ

¬

‰

­

³

Š

¥

Ç

¦

¢

É

“



§

Œ

²

Œ

‹

Š

‹

‘

”

¦

É

“



§

Œ

‰

Š

Œ

‰

­

¬



Á

¥

§

Ÿ

š

É

“



§

Œ

«

Œ

‹



Ž

¬



‰

«

Œ



‘

’

’



‘

“

”

•



–

—

˜



š



¦

š

›

™

’

‘

”

š

‘

£

•

¢

š

•

‘

§



“

”

”

š



’

¥

”

•

¢

š



š

¦

¥

‘

”

¥

”

¢

¥

’

±

¤





š

¥

Ÿ



™

‘

”

‘

’

£

™

•

”

¦

¢

¢

‘

Ÿ

’

›



È

š

™

œ



š

‘

¨

¥

£

Ÿ

¥

’

•

œ

¢

š

™

¡

’

œ



¢

”

¥

¥

›

¦

š



´

š

¢

¥

™

™

‘



Ÿ

‘

›

’

•

™

Ž

±



¥

£

•



š

›

¢

‘

š





š

•



Ÿ

™

‘

’

¥

™

œ

¥

‹

Ž

‘

’

”

ž

˜

¥

·

•

™

›

™

‘

•

•

•



”

’

Ê

™

¥

¥



’

¥

™

™

¥

•

š

”

‘

¥

š

”

¢

™

§

”

•

ž

•



“

”

ž

§

¢

•

”

›

¼

À

¯

¥

ª

š

š

–

”

¨

”





£

©

š

›

–

•

‘



¢

š

”

™

Ÿ

¢

•

™

•

Ÿ

•

“

¢

™

”

£

š

½

‹

“

‘

¢

¥

¢

±

‘

‘

®

“



›

ª

•

­

‘

’

•

Š

”

±

›

¨

‘



”

‹

Ÿ

¬

‰

’

š

™

’

¦

’

š

”

™

Š

‘

¢

›

‘

š

”





’

•

”

¥

’

¥



›

•

Ÿ

£



”

š

™

¢

‘

š

•

™

•

Ÿ



Ÿ

œ

Ÿ

’

’

ž

’

‘

¥

™



¥

™

š

™

¥

’

™

¯

”

Æ

¦

š

”



ž

Ì



¥

”



¤

•

‘

•

Ê

¡





š

”

š

¼

¡

•

”

•



š

’

ª

š



“

‘

¢

š

£

Š

•

¢

™

š

™

’

•

›

¢

‹

•

¢



³

’

”

”

¥

•

™

’

‘

›

”



¢

‘

•

ž

‘

•

š

’

”

¥

”

¥





¥

›

‘

¨

™

¤

’

š

¢

’

Ÿ

¦

”

›

”

‹

”

‘



š

£



¥

œ

‘



£

‘

¢

§

œ

®

’

‘

¥

•

š

•

’

œ



•

Ÿ

š

¥

”

“

¥

¢

¥

·

¥

¦

’

’

•

‘

”



”

¢

ª

Ì

À

‘

™

›

¤

š

›

”



˜

›



•

¨

•

–

š

¥

š

®

•

Ÿ

¥

§



“

¦

™

™

›

•

š

‘

–

´

™





›

”

¢



™

‘

ª

™

£

š

š

¥

¢

•

•

Ÿ

•

•

‘

©

¢

•

™

”

“

™

”

š

•



¢

“

•

’

‘

”

•

‘

¢

™

¾

Œ

»

•

”

’

•

£

‘

–

š

»

¤

Ÿ

¥

œ

•

š

Ÿ

š

š



™

¢

¦

“

¨

š

•

•

’

‘

’

ž

”

™

Ì

£

½

’





š

‘

½

‘

²

À

¥



”

•

ž

•

œ

‘

¥





’

¦

£

’

•

Ž



š

™

™



™

§

‘

š

‰

”

¥

›

š

§

š

¥

”

’

£

¢

¦

‘





•

¦

’



Â

“

”

™

‘

Á

‘

™

‘

š

¾

¾

š

œ

²

·

Adams Ronnoh

’

“

‹

•

•

¦



3000/5000 • So.

’

Œ



™

Ÿ

š

­

Eldoret, Kenya (Segero Adventist School) ‰

‰

Š

‹

‰

Œ

‹



Š

‹



‘

’

’



‘

“

”

•



–

—

˜

™



”

š

›

’

š

œ

‘

”

›

•

š

™



ž

Ÿ

Ÿ

Œ



¡

¢

‘

”

‘



’

™

£

•

š



¤

”

¥

’

¢

¥

”



¥

¦

¢

•

¢

™

•

•

¢

š



¡



¢

™



§

¥

‘

”

’

¢

¥

§

’

¨

¥

•

¢

™

”

©

ª

•

¥



š

‘

£

‰

«

Ž

¬

‹

­

‹

¬

¢

®

¥

’

§

š



š



‘





®

™

Ÿ

°



Ÿ

™

”

™

’

œ

œ

’

š

š

¥

¢

š

›

œ

‹

•

‘

Ÿ

§

•

±

¢

š

›

¢

š

Ÿ

•

‘

“

§

Ÿ

¢

š

•

š



‘

™

£

›

‘



•

Ÿ

²

¢

‘

”



³

š

š

˜

Ÿ

“

’

”

ª

œ

”

™

š

·

§





•

’

š

“

¥

”



š

”

¸

•

’

¹

•

¢

¢

š

š

º

¥

´

¸

•

Ÿ

š



’

“

™

š

š

¯





•

š

™

”

œ

‘

•

š

¢

œ

‘

™

£

¤



‘

•

’

”

¢

’

š

š

•

œ

µ

§

Ÿ

“



™

œ

•

š

¥

™

š

¯

•

¤

š

š



”

¥

’



¡

‘

¢

“

‘

•

¥

“

’

¥

¯

•

•

¥

‘

Ÿ

š

•

¢

™



’

¤

®

Ÿ

£

”

¥

’

¢

š

›

•

¢

¥



›

‘

”

•

¢

š

•

š

™



™

”

›



•

±

¢

‘

¯

š



™

Ÿ

Ÿ

¥

”

•

¢

š

´

Ÿ

™

œ

»



™

œ

š

Ÿ

¼



ž

¢

ž



°

š

¼

Œ

™

•

¥

‘

”

™

Ÿ

’

¨

¥

•

¢

™

”

©

ª

•

¥



š

‘

£

‰

¬

Ž

Š

³

­

²

•

Š

‹

‹

‘

Œ

‹

’

‰

’

¢

’

¢

š

¨

‘

’

•

¥

¢

™

‘





§

¢

¥

¥

’

•

‘

š

“

¢

”

”

š

’

¿

¥

™

’

š

•

™

À

š



¦

´

‘

¥

š

•



¢

¥



‘



•



–



Œ

™



š

¥

”

•

‘

¢

¥

’

‘

¨

”

›

“



¥

”

¦

•

¢

š

œ



‘

’

’

œ

‘

“

”

•



–

’

š

™

’

‘

”

Š

±

•

Á

¢

‘



™

¯

œ

š

•

“

§

”

”

’

’

”

š

¨



¥

§

®



¢

•

»



™

™

›

œ

Â

¢

™

¥

’

š

Ÿ

š

›

™

—

£

•

¼

š

™



¤



”

š

¥

’

›

¢

™

¥

”

’

š

¦

‹

œ

‘

•

²

”

›

¢

¥

•

”

š

•

™

¢



™

ž

•

š

Ÿ

¯

Ÿ

š

ž

Œ

”



•

š

¨

¥



•

¥

œ

¢

™

”

™

•

¥

¥

”

•



š

¢

š

‘

½



£

©

Ž

Š

Š

©

«

Š

­



Œ

‹

š

Œ

³



ž

ž

ž

“



¢

™

•

›



‘

§

‘

¥



‘



Á

”

’

¢

™

¥

œ

§

»

™

’

´

”

›

–

Â

¨

¥

¥

”

š

Ÿ

”

¥

›



”

¢

¦

™

¢

¥



§

’

¢

¥

š

‘

™

”

•

’

¢

¨

¥

¥

•

§

’

¢

Ë

®

™

§

š



“

’

™

‘

Ÿ

”

¥

™

¤

Ÿ

š

›

´

Œ

£

š

’

‘



•

‘

£

©

”

Ž

½

Ä



³

™

­

•

•

Š

½

«

¢

•

š

¢

¼

š

£



™

ž

’

•

ž

š

’

˜

•

™

•

’

¥

•



š

À

š

‘

¦

¥

£

™

‘

”

”

–

’



°

š

•

Ÿ

¥

š

š

§



¥

Ÿ

”

š

œ

™



¢

™

–

’

š



Ë

¢

™

“

™



Ÿ

§

¥

¥

¤

‘

š



”

’

Ã

¢

š

¥

™

§

’

•

’

‘



¨

•

®

š

¢

™

’

•

•

š

š

’

”



¾

™

¢

™

¥

Ÿ

’



¯

¥

¢

§

¥

‘

š

›

“

•

‘

’

”

’

¥

¢

š

¢

”

«

¥

‹

§

±

‰

’

³

–

Œ

™

³

š

™



‘

’

¨

®

Ÿ

¢

š

’

™

›

œ

‘

’

’



™

œ

š

£

¢

›

™

‘

§

œ

‘

‘

•

Ÿ

¥

‘

’



•

”

•

™

š

’

•

š

¨

¥

•

¢

§

Ÿ

š

•

¢

š

œ

¢

™

’

š



¡



š

œ

™

’

š

“

œ

‘

”

•

‘



›

›

›

§

Œ

‘

‘

Ÿ

‘

£

™



©

œ



Á

Ž

š

¤

™

«

«

”

œ

­

¥

»

½

³

’

™

’

¢

¥

”

š

•

›

´

”

•

Â

¢

¥

–

š

š

Ÿ

’

•

›

š

Ÿ

š

œ

“

Œ

§

•

‘

¾

‘

“

¤

™

”

š

º

‘

“

œ

¢

¥

»

¢

¥

™

•

•

¢

š



¡





‘

’

’



‘

“

Ÿ

•

¢

™

™

œ

š

”

©

›

£

ª

‘

•

“

¥





•

š

¢

‘

‘

£

”

‰

•

¬

¢

Ž

š

‰

•

Š

š

­

™

³

³

”

®



™

”

™

›





š

•

±

›

¢

¤

‘



¯

š

’

•



•

Œ

™

Ÿ

š

Ÿ

™



™

•

ž

•

¢

Ÿ

š

Ÿ

¾

”

Œ

•

‘



¢

‘

™

•



¢

§

š

¼

¥

‘



”

’

ž

¢

¥

ž

§

’



•

¢

‘

™

¢



š

§

Ÿ

¥

§

‘

•

”

¢

’

š

¢

¥

˜

§

ª

’

·



š

¤

®

”

”

¥

’

œ

¢

™

š

§

•

›

“

¤



£

•

š

•

¢

‘

¢

š

”

¥

•



¤

¢



š

•

’

•

š

¢

¯



Ÿ

”

Ÿ

›

™

•

Â

•

¥

¢

š

š

Ÿ

›

¼



—

¾

ž

œ

ž

‘





š

›

¢

§

™

‘



§

¥

”

¥

•

’

‘

”

¨

’

¥

¢

•

¥

¢

§

™

’

’

š

Ã

±

Ž

©

‰

­

Š

‰

™

Ä

”

›

™

£

‘

“



•

¢

§

Œ

Ÿ

™

œ

š

¤

”

¥

’

¢

¥

”

•

¢

š

½

¬

Š

Š



Š

š

•

š



’

Ã

‹

¬

Ž

‹

²

­

³

š

«

Œ

Ä

£

‘

Ÿ

Ÿ



¡

‘

¨

¥

™

Æ

Ÿ

”

¦

š

‘

”



Á

Ÿ

™

œ

–

¢

»

¥

ž

•

’

’

¢

Ÿ

š

š

œ

•

‘

”

š

›

‘



£

•

š

¢

š

š

•

Ì

š

š

¯

š

š



»

™

™

£

’

•

™

š





‘

¨

¥

Ÿ

”

‘

”

”

¥

š

”

Ÿ

½

¦

¢

•

š

¢

¨

š

™

½

‹

’

¬

”

Š

™



š



Š

š

›

•

š

•



¢

š

’



•

š

Œ

™

™

–

¡

“

¢

½



Ž

š

™

¬

¬

­

Š

«

™

Ä

”

›

•

¢

š

©

Š



Š

š

•

š



’

Ã

‹

Ž

¬

²

­

¬

‰

™

Ä

•

•

¢

š



š

”

•



š

Ê

”

¯

¥

•

™

•

¥

‘

”

™

Ÿ

§

®

‘

’

•

š

›

Œ

§

š



’

‘

”

™

Ÿ

Œ

´

š

’

•

•

¥



š

‘

£

‹

«

Ž

Š

²

©

­

¥

³

”

•

¢

š

½

¬

Š

Š



Š

š

•

š



’

™

•

•

¢

š

§



š

’

•

¥

¦

¥

‘

“

’

š

°

”

”



”

š

Ÿ

™

–

’

™

®

Ÿ

’

‘

”

‘

•

œ

¢

š

›

§

š



’

‘

”

™

Ÿ

´

Œ

š

’

•

•

¥



š

’

‘

£



Ž

¬



­

‰

¥

²

”

•

¢

š

‹

½

¬

Š

Š



š

•

š



’

›

™

‰

š

ž

‘

¥



À

•

¼



š

¦

™

š

Ÿ

­

Ã

£

š



š



§

Ž



™

š

¼

®

™

š

•

§



Ž

”

²





•

š

ª

‰

‰

™

š

«

™

’

•

•

•

š

‹

»

š



•

Œ

œ

Œ

™

£

™

¦

•

š

‹

Ž

Á



”

›

‹

Ž

¬

¬

­

Š

‰

¥

”

•

¢

š

©

Š

Š



š

•

š



’

›

“



¥

”

¦

•

¢

š

‘

“

•

›

‘

‘



’

š

™

’

‘

”

­

­

’

š

¯

š

”

•

¢

Œ

§

Ÿ

™

œ

š

¤

”

¥

’

¢

¥

”

•

¢

š

©

Š

Š

‡

ˆ

EKUSports.com


Í

Î

Ï

Returning Colonels / Newcomers Toroitich’s Collegiate Bests

Hurdles • Fr.

Avrey Collier

800/3000 • Jr.

Russellville, Ky. (Logan County)

Sean Vandermosten Burlington, Ky. (Conner) Ñ

Ò

Ó

×

Ù

ì

Ñ

Ý

ò

Ö

×

ò

Ö

á

Ù

Ò

ã

Ý

Ø

è

á

è

Ý

Ü

Ø

Ú

õ

Ù

è

Ø

Ý

ú

Ý

á

á

Õ

Ö

ò

Ñ

Ó

Ø

ã

ã

á

Ù

Ý

ü

Ý

Ù

Ø

á

ï

Ù

ã

á

á

î

Ý

ï

æ

ä

â

Û

õ

ã

è

Ù

ã

â

Ü

æ

Ú

è

æ

á

Ó

æ

Ý

å

æ

ç

Û

Ý

Ô

Ó

Ú

å

ã

Ó

Ý

Ú

î

Ó

Ü

è

Ú

á

á

Ú

Ø

á

á

ë

ã

Ø

Ú

â

é

æ

Ú

æ

ò

ã

ë

Ñ

û

Ü

Ù

Ý

ñ

ø

ö

ã

á

Ò

á

Ö

õ

ã

Ó

Ý

Ñ

Ú

Ý

å

Ü

ç

è

ê

á

ã

Ù

×

Ý

Ú

á

Ü

Ú

Ü

Ü

ã

Ý

ð

Ü

Ý

Ý

è

á

Û

ê

Ú

ç

æ

Ø

÷

é

á

ã

Ø

ö

Ü

æ

Ø

í

Ú

ã

á

è

Ø

á

Ú

Ý

Ù

á

ã

â

÷

ç

æ

Ù

Ý

Ù

â

Ø

è

è

Ú

Ù

õ

ð

á

á

Ý

Ø

ó

á

æ

Û

å

ò

ý

è

Ú

â

å

á

â

è

ã

Ú

æ

Ý

Ü

Ý

ø

æ

á

ë

á

è

ã

Ú

ñ

Ý

æ

á

æ

Ù

è

Ø

æ

Û

Ü

è

æ

é

ã

á

Ø

Ú

å

å

Ý

æ

á

Ü

Ø

ê

Ý

Ü

ù

Ý

Ý

Ü

á

å

è

Ü

Õ

ç

Ú

Ý

è

Ó

Ù

Ü

ã

á

ç

á

ï

ã

Ù

Û

ç

Ý

Ù

ã

ã

á

Ø

Û

ë

Ü

ú

ã

â

Jack Gaddie

Ý

Ý

á

Ù

ç

ò

Ù

Ö

Ù

Ó

ñ

Ø

û

Ú

Ò

á

Ý

ã

Ú

Ü

Ù

Ú

Ü

ø

Ó

Ý

ã

á

è

Ý

Õ

á

Ü

Ø

æ

Ù

Ø

ã

Ö

æ

Ñ

Ý

è

Ñ

Ù

û

Ü

Ù

á

Ý

1500/5000 • Fr.

ó

Ú

ë

ë

Ò

øõ

Þ

þ

á

á

Ü

è

ï

Ø

ç

è

ã

Ø

è

á

Ò

Ü

Ý

ÛÒ

Üá

ë

Þ

î

ò

Û

Þ

ú

å

ä

Øä

á

Ý

Ú

î

õ

áè

Ø

Ü

Û

á

Ü

æ

æ

ã

Ù

Ý

ë

×

Ý

Ü

æ

Ü

ã

Ù

õÑ

è

è

â

ã

Ú

è

á

Ú

è

ó

å

á

ê

á

ã

û

Ú

Ü

ï

Ü

Ú

á

Ù

Ú

Ù

Þ

Ø

æ

ã

á

ãè

æ

Ý

â

ð

Ù

Ý

Ý

ã

æ

â

Ý

è

Þ

Ù

ø

Ý

ë

Ú

á

å

Ü

ã

úÜ

è

ã

Þ

Ü

â

Ú

ä

Ü

Ó

å

Ø

Üõ

â

Ù

ã

á

Ù

Û

è

á

æ

Ú

á

Ü

í

Ý

è

æ

Ü

á

Ü

á

æ

Ý

ã

Ý

Ý

Ú

Ú

Ý

ï

Ý

Ü

Ù

Ø

á

ë

á

æ

Ú

ø

Ü

ã

á

Þ

ë

æ

è

ê

ã

Ý

á

Ú

Ü

Ò

ü

ã

×

Ý

á

Ø

Ü

å

Ý

ú

Ô

Û

ð

ã

Ò

á

Ø

è

Ø

æ

á

Ýû

Ò

Ý

Ú

Ü

Û

î

å

Ú

á

Û

Ú

Õ

Ü

á

Ù

å

á

è

ã

á

ø

æ

õ

õ

ä

Ü

Ü

èå

Ü

Ø

Þ

Ü

â

ÚÙ

Ý

Ø

Ô

ë

Ø

Ü

á

Ú

ê

Ý

ã

è

ÙÚ

÷

æ

Ø

áÜ

á

þ

á

Ý

è

æ

á

ë

Ò

Üõ

Ý

å

Ò

á

æ

Û

â

õ

Ü

Ü

å

ä

Ü

û

è

å

á

Ý

Ù

ñÜ

á

ØÕ

æ

Ý

á

Ö

ã

Ý

è

Ò

é

â

å

ëÓ

Ý

ò

è

á

é

û

è

ç

è

Ñ

Ü

÷

×

á

æ

û

Ñ

Ù

æ

Ù

þ

Ù

á

Ù

Ý

Ù

Ö

Ö

ß

á

Ý

ã

Ù

æ

Ó

Ú

Ü

ò

å

ë

Ý

è

þ

Ú

Ý

ã

è

ï

í

â

Ý

Ú

ç

Ü

Ò

Ù

Ü

â

á

ÿ

Ó

á

Ý

ò

Ô

ç

ã

Ý

ã

Ó

Þ

Ù

Ú

ä

û

Ù

Øá

×

è

ã

Ò

Ý

Ý

Ý

á

÷

á

Õ

×

à

è

Ú

Ý

å

Ü

Õ

ù

ó

û

è

Ü

ë

ú

í

Ö

ë

Ý

÷

ã

Ô

å

é

ÿ

ã

Ý

é

è

Û

Ü

â

Ù

Ý

á

ò

â

ç

á

Ý

áÝ

å

æ

Ú

ã

Ñ

Ú

ß

Hebron, Ky. (Conner)

Ù

è

á

Ù

ä

â

Ø

Þ

Ö

è

Ü

ã

á

Ñ

ê

Ùë

Ø

å

×

á

×õ

Ú

å

ã

Ó

Ú

ò

è

Ü

á

á

Ü

Ô

Ú

è

ØØ

Ü

Ó

Ù

æ

õ

Ý

û

Ó

×

í

è

Ù

÷

Ü

á

â

Û

Ò

Û

ë

å

Ø

û

Ù

ô

Ò

Ñ

ï

è

400/800 • Fr.

Ö

×

à

Õ

Õ

Ú

ó

Ñ

þ

Ó

Ú

ë

Ó

Ô

Ù

é

ë

ç

Ñ

Ø

Ò

Ù

Ù

Ø

Ñ

á

Ø

ã

Ø

Ú

þ

è

ö

â

è

Ô

Jeppe Harboe

â

è

Ü

å

û

Vaerloese, Denmark (Falkonergaardens Gymansium)

Ö

×

Ù

Û

Ü

Ý

Ø

Þ

ô

Ô

â

è

õ

á

å

ñ

Ý

þ

æ

Ù

Û

Ý

Ù

ç

Ñ

ñ

Ø

þ

Û

Ü

Ü

á

Ø

Ú

ï

ã

Ý

æ

è

Ü

é

ê

Ý

ã

ë

á

Ù

ç

Ñ Ñ

ò

Ö

é

ò

û

þ

è

ò

Ý

Ý

æ

á

áë

æ

ã

Ú

ïã

â

ã

ø

æ

Ý

×

â

è

Ú

Ú

ã

õ

ó

Ý

ÙÙ

ò

Ý

÷

æ

Ù

Û

Ý

Ù

ç

Õ

Ñ

õ

ö

Ù

ë

á

Ý

ã

Ò

Ó

× Ý

Ù

Ø

Ú

ï

ã

Ý

æ

è

Ü

é

ê

Ý

ã

ë

á

Ù

ç

Ñ

ñ

Ö

é

ò

û

Ñ

è

Ò

Ý

Ý

æ

á

ã

â

ë

ã

Ü

ø

Ý

Ù

Ü

×

Ù

â

â

á

øá

è

â

â

×

Ø

Ù

Ú

Ù

Û

Ü

Ý

Ø

Þ

×

â

è

Ú

Ú

ã

õ

ç

Ý

èõ

è

Üå

ã

á

â

åÔ

á

õ

Ù

Ø

å

á

å

è

á

Ø

Ú

Ù

Ü

è

â

ú

Ô

á

Ú

Ý

Ý

ã

ë

á

Ù

ç

ö

Ö

Ò

Ñ

û

ö

ã

Õ

Ü

Ý

æ

á

ã

Ü

å

Ù

Ù

Ò

ë

Ò

á

Ý

á

Ø

Ú

è

Ý

Ý

æ

á

ê

á

Ü

Ý

ÛõÞ

Ù

å

õ×

Ø

è

ä

Þ

áë

Ù

Ø

ã

è

â

áá

Ý

ãÜ

è

Ü

Û

è

Ø

Þ

è

Ü

Ü

è

á

Ú

á

Ú

á

Ø

á

Ú

ü

Ù

á

Ü

èè

â

è

ú

Ô

Ø

æ

ã

á

ÚÞ

Ý

á

Ý

â

ã

è

ë

á

Þ

Ú

Ù

ã

ç

þ

Ö

Ü

Ò

ñ

Ø

ã

û

â

ã

ñ

Ü

Ý

æ

á

Ù

Û

Ý

å

Ù

Ù

Ø

î

Ó

ò

Ò

ë

Ò

á

Ý

á

Ø

Ú

è

Ý

Ý

æ

á

áÝ

Ù

æ

ü

õ

æ

Ù

è

ï

Ü

ü

ã

á

Ý

á

ØÚ

è

á

Ý

Ý

ø

Ù

ã

æ

â

Ù

á

õ

Ü

Ñ

õ

Ù

ë

â

ã

Ú

æ

ë

á

Ü

Ý

Ú

æÖ

á

î

Õ

Ñ

Ò

ë

Ò

á

Ý

á

Ø

Ú

õ

æ

è

ë

ã

Ù

Ü

è

Ý

Ý

æ

á

Ñ

Ò

Ó

Û

Ü

è

á

Ø

Ú

Ù

Ü

Øò

Ò

è

Ó

è

×

Òõ

â

è

Ú

è

Üå

Ú

â

ú

á

Ú

Ý

Ý

ã

ë

á

Ù

ã

á

ç

â

ê

ö

Ö

ô

è

á

Ø

á

Ø

Ú

Ù

å

û

Ü

û

è

ü

û

â

á

ü

Ö

è

ÙÜ

Ü

Ú

Ù

ú

ç

á

Ú

Ý

Û

Ü

Þ

Ù

Ü

è

Ô

Ü

è

þ

å

Ý

æ

å

áá

þ

û

×

â

á

é

Ü

æ

Ü

á

ê

Ý

è

Ý

ã

Ü

Ý

Û

á

Ýõ

ó

Þ

ð

ü

Ý

è

Ü

Ý

ã

á

Ú

æ

á

Øå

è

Ú

áõ

ä

è

á

Ü

Ü

Ý

æå

ã

ã

á

â

Ü

Ý

å

æ

á

áî

Õ

á

Ý

Ñ

Ò

ò

ã

ò

Ü

Ý

æ

á

î

Õ

Ñ

Ò

ë

Ò

á

Ý

á

Ø

Ú

Ù

â

â

á

á

Ü

ù

è

Ü

å

á

Ø

ë

Ù

Ú

Ý

á

Ü

è

Ø

Ý

æ

ã

Ý

ã

õ

Ý

è

â

á

Ü

Ý

Ö

ú

Ù

ø

á

Ý

ú

ã

Ø

ã

â

ë

ü

ë

Þß

Ý

×

á

Ù

á

æ

ü

ë

ã

Ù

á

å

ë

Ý

ë

æ

Ùá

å

Ùê

Ø

á

ë

×

â

á

è

ÚÜ

Ú

ã

õÚ

î

ðý

Ü

ã

Ý

Ú

á

æ

è

ã

ë

Ü

Ý

ø

Ý

Ù

è

æ

ã

Ø

ï

ã

å

Ù

Ü

ã

Û

Ý

Ü

Ý

Ù

æ

ç

á

Ó

ú

Õ

â

Ø

ò

èõ

Û

Ü

Ø

Ü

è

á

õ

Ø

á

Ú

Ù

Û

Ý

ç

æ

Ñ

á

ò

è

Ö

Ú

Ý

þ

ñ

á

é

û

Ø

ó

Ò

Ü

×

â

Ø

è

Ú

è

Ú

ã

Ü

æ

õ

ã

ã

Ü

Ú

ç

ý

á

è

Ø

Ú

Ý

á

á

è

Ú

î

Ý

å

é

á

ê

ç

Ý

á

è

Ý

ã

ã

ë

á

Ü

Ù

ø

ç

è

Ý

ð

æ

á

á

â

Ú

å

á

Ù

è

ç

Ú

Ó

Ù

Ü

Ñ

ï

Ø

Ò

æ

Û

á

Ü

Ü

Ü

á

Ù

ç

Ñ

ò

Ö

Ñ

þ

û

þ

Ñ

Ø

Ú

û

õ

Ù

æ

Ü

Ù

è

Ù

Ü

â

å

õ

Õ

õ

Ú

Ó

Ù

ë

â

Ý

â

è

õ

ã

Ú

á

æ

ë

ð

á

Ü

ã

Ú

Ü

Ý

æ

Ú

á

æÖ

Ø

è

Ý

á

Ý

Ñ

æ

á

Ò

Ó

Ñ

Ó

Ò

Ù

ì

ÓÓ

Ø

å

Û

Ø

ãõ

Ù

Û

á

Ü

è

ã

ÙÜ

Ø

Û

×

Ü

Ø

ã

Ù

Ù

Ú

Ø

Ú

×

×

Ø

Ù

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Ø

Þ

Ú

Ù

Û

Ü

Ý

Ø

Þ

×

æ

è

ë

ã

Ù

Ü

Ú

æ

ã

Ú

û

û

ð

û

Ü

ã

Ú

æ

á

å

Ú

á

ä

á

Ü

Ý

æ

ã

Ü

Ý

æ

á

î

ò

Ò

Ò

ë

Ò

á

Ý

á

Ø

Ú

è

Ý

Ý

æ

á

Ñ

Ò

Ó

Ó

Ò

ó

æ

è

Û

Ø

Ù

á

èÜ

Û

Ü

ã

Ù

Ø

Øèõ

è

Üå

ã

á

â

å

×

æ

è

ë

ã

Ù

Ü

Ú

æ

ã

Ú

û

û

æ

û

è

Ú

Ù

Ú

Ý

á

å

á

Ø

Ú

Ù

Ü

è

â

Ú

á

õ

Ù

Ø

å

Ú

Ù

ç

é

Ö

Ñ

Ó

û

Ñ

ã

Õ

Ü

Ý

æ

á

î

Õ

Ò

Ò

ë

Ò

á

Ý

á

ØÚá

Û

ã

ä

è

â

á

Ü

Ý

Ù

ç

é

Ö

ò

ç

ò

Ù

Ø

î

Õ

Ñ

Ò

ë

Ò

á

Ý

á

ØÚ

û

ó

ë

è

Ù

Ø

ã

Ú

Û

Ü

å

á

Ü

å

Ó

þ

Ö

Ñ

þ

û

ò

ã

þ

Ü

Ý

æ

á

î

ò

Ò

Ò

ë

Ò

á

Ý

á

Ø

Ú

û

Ô

ô â

Ü

Ù

Ý

æ

è

õ

Û

å

Ò

Ø Ø

Ù

Ü

û

 ë

×

è

Ô

× ê

Ú

ù

ø

Ú

á

æ

á

× ã

Ö

ó

ï Ø

Õ

Ø

æ

Ò

Ó

û

ï Øî

Õ

Ô

Ú

Ù ×

Ñ

Ô

á

Ø

Ú

Ù

Ü

è

â

ü

Ö

Ù

Ü

Ùç

â

ã

Ü

è

Ø

ú

Ù

á

è

Ü

å

ô

Ù

Ûâ

Ø

ãè

Ü

Ú

á

Ü

û

û

ë

û

è

Ù

Ø

ã

Ú

ë

è

Ý

æ

û

û

Vandermosten’s Collegiate Bests éÒ

ã

áÒ

â

á

Ô

Ý

þ

á

Ö

Ø

Ñ

Ú

÷

Ô

û

Ñ

Ñ

Ö

Ò

Ó

û

Ñ

ò

Ñ

î

Õ

Ó

î

Ò

Ò

Òò

Ò

Òá

Ý

á

Ø

Ú

á

Ý

á

Ø

Ú

Ô

ö

Ö

Ò

Ñ

û

ö

Õ

Ô

þ

Ö

Ò

ñ

û

Ò

ñ

1500/5000 • So.

Ole Hesselbjerg Charlottenlund, Denmark (Falkouergardens Gymnasium) Ñ

Ò

×

Ý

ú

ð

EKUSports.com

Ð

Ð

Ù

ð

Ô

á

Ú

Ü

Ó

Ø

æ

Ó

á

å

Ö

×

ç

Ø

Õ

Ú

á

á

Ú

Ô

Ú

ä

Ý

ã

Ñ

Ù

Ù

Ù

ç

Ù

Ý

Û

Ø

Ý

Ø

æ

ë

ã

Ü

æ

è

Ø

å

Ý

Ø

á

Þ

×

Ü

õ

Ù

ß

Ù

â

á

Ü

Ù

Ý

Ü

ç

æ

èÙ

Ý

á

å

á

â

æ

Ý

á

á

á

á

è

ë

Ú

è

ë

á

Ý

Ø

Ü

è

Ú

è

ã

ë

ë

æ

Û

Ù

Ü

Û

õ

Ü

å

è

Ó

æ

Ý

Õ

Ý

é

è

Ù

æ

Ý

Ü

ç

á

æ

Ý

Ý

á

á

ä

á

Ý

ç

Û

è

Ø

Ø

â

×

ì

Ù

Ø

æ

â

Ý

Ý

×

â

ïÙ

ó

è

Ü

â

æ

ã

Û

è

Ý

æê

Ø

Ü

å

ë

ã

è

è

á

Ó

Ò

Ú

ã

Ù

Ü

ê

æ

Ü

Ú

Ý

á

è

æ

ã

Ø

Ø

ã

ë

è

ø

Ú

á

Ü

Û

î

Ù

ã

è

ï

ç

Ü

ú

æ

Õ

Ý

â

Þ

á

Ó

æ

á

æ

Ü

Ö

Ò

ã

Ú

æ

Ñ

á

û

Ò

é


Newcomers %

0

&

5

%

1

0

1

/

.

'

8

0

'

*

>

?

*

.

6

0

&

3

*

/

0

'

0

:

'

&

)

:

*

*

/

0

9

&

:

1

0

1

_

.

'

&

5

)

'

.

)

S

1

.

1

:

'

B

^

)

E

.

*

:

%

\*

.

&

P

'

/

.

0

)

&

0

a

(

.

*

&

)

E

>

:

#

9

0

)

7

1

A

*

&

3

.

>

A

#

4

3

4

%

:

"

F

.

&4

6

:

%

*

0

%

60

*

'

0

0

0

%

*

*

'

b

9

0

0

0

%

:

.

9

1

:

:A

O

#

.

'@

G

"

0

A

.

*

&

A

*

>

2

.

A

:

)

0

/

'

%

.

M

'

.

%

&

)

F

0

Q

0

0

%

'

"

%

0

Amos Kosgey

'

'&

5

6

1500/5000 â&#x20AC;˘ Fr.

A

'

:

1

!

2

)

/

%1

%

A

&

5*

A

#

)

(

A

%*

9

96:

:

"

0

0

O

:

;

%

)%

%

%

9

&

3

0

:

:

*

&

6

0

)

%%

6

:

&.

&

%

&

F

'

0

1

4

9

0

&

)

H

7

)

0

%

6

3

:

0

0

.

%

(

.

*

0

]

7

/

/

*

c

)

N

0

:

7

9

/

*

/

)

+

.

)

.

%

0

.

9

*

)

d

)

9

)

&

=

.

:

6

0

N

0

A

.

&

'

%

(

N

/

F

0

&

5

*

)

:

E

'

%

*

/

5

#

&

'

:

0

)

0

>

F

&

%

+

/

U

:

*

6

*

S

0

'

7

'

)

+

:

(

S

9

7

%

5

$

&

>

"

$

H

&

5

1

<

1

F

)

I

!

/

/

0

5

9

5

*

)

:

)

'

0

06

9

)&

6

!

F

:

S

&

E

)

0

6

!

**

:

7

0

0

0

6

0/E/

*

)

0

F

*

*

*0

"

)

&

/

)

0

.

'

0

6

(

)

%

/

0

%

/

&

$

E

'

O

/

M

*

&

*

"

*

0

N

:

)

G

O

'

)

%

/

3:

.

7

"

#

M/

5

1

0

"

"

N6

/

)

S

)

.

>

0

.

0

0

*

O

/

9

7

0

)

1

'

#

0

'

0

(

0

;

E

.

Q

%

%

3

9

5

*

0

:

0

)

?

T

3

+

M

F

P

$

1

.

9

&

6

%

%

*

:

0

=

:

%

)

E

5

&

`

&

Q

=

0

)

<

?

&

)

%

&

I*

.

1

*

'

0

%

Eldoret, Kenya (Laboret Secondary School)

'

A$

3

&

%Jumps â&#x20AC;˘ Fr.

O

#

%

5

%

0

&

M

"

A

"

'

'

)

O

&

!

.

$

'

&

/

>

O

.

*

(

)

)

*

N

&

*

/

)

=

#

M

0

)

9

.

%

+

/

7

'

/

.

%

9

0

0

,

H

1

:

&

:

E

1

1

*

.

6

0

/

)

*

0

%

:

1

9

0

:

P

/

*

9

?

0

*

/

0

*

*

Q

0

:

I

/

0

R

$

I

6

6

<

0

'

)

'

J

<

*

*

%

.

9

$

&

&

5

:

$

/

)

0

/

0

.

N

-

:

%

M

%

0

6

'

E

'

7

0

E

0

/

.

'

)

*

:

)

0

:

6

&

*

*

/

)

/

&

.

/

7

&

5

0

H

3

*

'

)

0

.

'

$

/

=

0

S

*

K

S

:

:

(

5

0

/

*

T

.

0

(

L

>

E

&

%

)

'

/

*

*

&

5

*

(

?

)

0

'

0

6

3

:

8

.

0

%

*

!

0

&

0

U

3

)

0

0

5

!

B

N

.

/

&

)

0

9

$

7

.

/

)

:

6

N

*

7

/

.

0

&

)

$

'

&

9

/

.

&

7

)

'

0

9

7

F

'

9

%

0

:

.

5

:

)

N

/

5

*

"

/

*

4

0

.

/

%

&

'

0

E

0

&

5

%

)

:

9

1

9

'

.

=

*

%

:

*

.

/

:

N

/

?*

H

*

$

S

.

6

0

S

&

$

3

/

:

"

#

6

7.

O

&

A

)

2

:

4

'

/

.

)

7

1

'

B

Adam Howard

%

:

)

/

*

0

*

9

/

/

0

0

0

1

*

8

9

:

+

0

:

&

5

%

D

1

&

5

6

T

&

?

N

0

9

.

:

)

R

'

1

V

)

/

W

9

'

:

0

.

%

'

*

0

9

+

(

'

'

.

.

#

)

.

)

.

&

9

0

'

.

*

T

A

9

&

.

I

A

)

0

+

'

6

.

:

&

:

)

&

'

&

0

3

9

A

%

*

9

0

%

&

0

:

*

8

'

:

0

)

)

2

*

A

6

&

.

*

)

S

!

6

0

A

.

9

/

=:

9

)

@

(

*

S

/

&

*

O

5

:

'

O

O

0

0

0

:#

%

%

$

0

O

*

)

*

'N

9

%

*

1

&

:

3

0

0

$

[

(

N

*

9

&

)

.

%

(

0

8

)

N

6

(

.

0

0

/

.

&

/

6

.

'

*

+

Z

7

%

)

R

0

%

0

:

9

&

/

M

)

'

3

*

0

.

5

:

'

9

N

5

.

/

%

)

:

'

&

0

.

9

'

&

/

'

Q

:

$

%

7

!

9

=

'

(

1

$

N

'

1

)

0

/

)

$

5

9

Y

.

/

<

0

E

'

)

:

I

'

'

*

(

F

&

5

.

)

%

0

:

(

6

/

&

&

&

.

*

*

D

*

6

)

6

/

%

:

.

%

'

0

M

0

0

*

7

3

6

*

:

6

N

.

.

R

0

6

&

5

.

*

%

&

5

=

)

?

C

5

0

)

>

0

S

(

*

)

/

)

%

'

0

*

:

0

*

3

&

1

:

'

'

6

&

&

)

6

&

:

Q

/

5

3

!

0

5

:

%

/

?

:

1

3

*

P

%

/

:

/

0

9

'

.

N

;

&

0

+

/

N

'

6

.

5

.

X

Lexington, Ky. (Henry Clay)

0

0

)

%

W

!

A

A

.

:

:

5

=

)

!

A

0

\

%

'

&

)

:

9

J

#

:

L

&

%

.

'

6

0

1

.

:

5

9

9

:

8

&

%

:

*

&

%

+

'

.

5

0

)

0

5

A

Jumps â&#x20AC;˘ Fr.

Jonathan Hubbard

1500/5000 â&#x20AC;˘ Jr.

Winchester, Ky. (George Rogers Clark)

Erwin Leysen Wommelgem, Belgium (Univ. of Hasselt) 

1500/5000 â&#x20AC;˘ Fr.

$

*

/

%

0

6

&

I

0

!

'

<

)

"

'

$

$

*

#

&

$

&

*

(

/

/

0

)

:

.

*

%

6

%

+

7

'

0

,

.

E

&

0

H

)

)

:

'

*

/

6

.

/

1

'

&

5

0

7

.

)

'

M

)

%

:

0

(

5

'

*

)

*

>

*

.

0

:

?

E

6

*

0

6

&

5

S

.

9

0

)

3

9

0

%

I

!

&

3

0

<)

$

O

#

0

5

:

O

2

%

5

3

*

A

0

%

*&

M

)

&

.

/

)

=

'

0

/

9

.

7

U

)

9

:

N

0

)

'

:

0

1

/

.

E

*

'

0

/

8

)

*

0

0

/

P

'

:

?

*

>

*

Q

?

B

1

Victor Kosgei

(

>

%

.

%

"

)

N

1

&

Eldoret, Kenya (St. Patricks Iten)

*

!

"

%

$

%

0

5

&

&

'

3

'

*

$

/

&

0

&

*

/

5

0

(

<

)

:

*

)

%

1

+

,

0

%

-

8

.

.

9

)

*

.

$

'

/

&

0

1

6

*

2

6

&

1

/

&

&

%

(

0

*

$

&

9

3

:

'

"

'

.

4

5

&

5

.

=

*

6

/

7

0

:

)

*

.

>

*

&

%

?

'

*

.

.

6

)

*

0

/

&

0

3

8@

9

#

:

4

5

A

"

0

%

0

/

0

1

/

7

&

%

T

A

1

N

9

.

.

W

0

*

:

)

A

6

01

.

(

:

*

9

.

H

6

0

50

*

0

)

3

1

3

0

0

*

:

.

:

)

3

E

^

0

0

/

&

5

0

'

.

1

0

6

)

E

.

*

:

*

.

&

)

:

9

F

/

=

0

%

0

/

0

7

9

:

0

5

1

A

)

)

9

:

4

%

Q

F

/

#

*

6

'

]

O

)

&

=

%0

%

5*

&

(

1&

0

'

*

T

.

0

:

1

/

*

:

(

)

*

:

1

5

*

)

1

:

:

:

.

:

%)

'

%

N

A

&

%

N

A

'

0

S

&

)

0

)

+

.

.

'

(

#

9

)

)

%

Q

8

.

&

:

%

?

.

A

:

9

"

P

.

(

@

&

9

W

0

N

3

*

0

5

0

:

.

%

7

9

.

=

'

'

6

%

%

*

+

(

)

0

*

*

)

:

3

9

.

/

&

.

*

6

.

N

9

:

X

/

*

.

0

:

'

0

9

'

1

*

0

1

'

'

'

0

*

*

0

:

N

%

)

+

[

'

0

&

=

.

&

(

)

0

0

9

'

A

A

:

':

/

A

%

+

)

:

&

3

1

'

.

'

3

:

'

*

0

'

*

>

?

*

.

6

0

&

3

*

/

0

3

:

9

9

:

*

*

/

0

C

%

0

:

*

0

%

D

&

(

.

'

E

.

9

9

0

$

9

:

5

0

1

G*

/

&

(

*

&

3

"

@

2

%

(

)

)

0

%

'

.

)

:

*

.

6

0

&

3@

#

G

AN

0

:

'

:

%

(

)

)

0

%

A

A

.

A

)

/

F

0

M

)

.

'

/

0

1

3

&

(

%

*

/

:

*

*

/

0

W

0

9

N

.

(

6

H

N

:

*

%

.

0

&

:

)

*

:

9

%

9

:

:

5

$

;

/

:

6

7

.

&

)

'

/

.

7

'

%

F

(

)

)

.

)

N

:

7

0

%

'

&

)

:

9

8

0

'

*

&

3

G#

"

4

A

"

.

"

)

*

/

0F

'

'

.

5

0

*

0

%

'

A

A

^

A

)/

F

0

&

5

6

7

0

*

0

1

:

*

*

/

0

_

&

%

9

1

[

(

)

.

&

%

%

Y

:

5

$

;

/

:

6

7

.

&

)

'

/

.

7

'

F

.

/

&

.

%

;

2

B

=

*

:

)

)

6

)

*

/

.

:

Y

:

*

:

.

0

0

#

%

%

9

.

=

*/

/

(

%

\

:

*

)

*

/

0

"

F6

!

0

*

0

%

'

*

0

0

7

9

0

/

5

:

'

0

:

)

1

M

)

.

'

/

0

1

'

0

E

0

*

/

.

)

/

.

'

/

0

:

*

:

)

1

*

"

/

A

&

[

E

0

(

6

.

&

0%

#

0

A

%

.

4

F

0

A

7&

F

9

0

#

0

\

)

0

6

'

(

0

%

'

(

0

%)

N:

)

1

.

F

/

&*

G

"

N

4

:

1

(

:

*

/

0

F

(

*&

0

N

F

%

F:

0

0

*

)

)

0

[

(

0

*

Z

.

*

0

&

%

%

%

9

$

0

%

F

'

'

5

7

%

"

0

&

!

0

0

0

0

7

*

/

0

0

&

'

)

*

6

!

*

%

)

60

*

.

.

/

0

>

A

"

)

6

!

7

0.#

/

0

1%

>

0

1

0

;

"

3

)

*

)

F

&

.

)

:

'

P

'

@

.

%

%

1

G

"

)

0%

A

"

&

*&

5

4

A

%

'

00

#

4

:

0

%

>

F

#

:

/

9

b

0

6*

:

'

'"

*

'

*

)0

%

0

:/

>

7%

/

*

1

'*

.

0

:

*

1

'

/0

:

'

/

A

"

/

N

.

A

6

)

'

)

)

A

%'

.

.

M

A

&%

)

;

'

3

O

M

A

)

A

/

O

A

:

'

'

>

9

%

)

\9

&

*

&

3

/

:

.

0

7

*

%

)*

&0

'

*

7

/

:

0

'

'

0

*

%

`

0

7

0

4

*

'

'

&

1

)

%

:

%

)

(

0

/

5

(

:

&

0

9

P

0

$

60

3

/

5

F

+

0/

(

.

O

)$

a

F

:#

:

E

6

:!

9

A

0

")

*

.

)

A

.

'

0

:

)

1

'

7

&

%

*

'

'

5

.

0

)

5

0

A

EKUSports.com


e

f

g

Newcomers

1500/5000 • Jr.

1500/5000 • Fr.

Wade Meddles

Mads Taersboel

Gardnerville, Nev. (Azusa Pacific Univ.) j

k

l

p

|

q

q



j

m

r

r

l

s

q

n

s

p

†

z

j

r

u

t

‡

u

|

v

r

q



w

v

x

~

y

|

z

s

|

{

|

z

s

}

r

~

uz

s

€

v

v

|

~

s

v

|



ˆ

r

q

p

‚

‰

z

s

v

‰

ƒ

z

p

s

~

~

z

|

}

†…

v

|

r

‚

u{

s

|

~

q

|

‰

v

†

|

z

|

†

qz

‡

z

u

u

}

~

n

r

v

‹

u

r

~

q

r

s

{

|

q

z

”

‚

‚

z

‚‡

|

u

z

}

l

v

~

kv

Œ

q

}

r†

|

u

v

r

~



|

j

v

|



z

o

Ž

}

s

~

ƒ„

s

u

„s

u

~

|s

u

v

Š



z

v



u

r

|

}

l

v

l

q

s

v

r

u

|

q

q



j

m

r

r

l

s

q

n

s

o

p

†

z

r

u

t

‡

u

|

v

r

q



w

v

x

~

y

|

z

s†

|

r



n

k

o

k

‹



‹

r



u

|

|

z

s

}

r

~

uz

s

€

v

v

|

~

s

v

|



ˆ

r

q

p

‚

‰

z

s

v

‰

ƒ

z

p

s

~

~

z

|

q

u

~

‘

r

y

{

|

’

q

“

z

‚

p

‚

p

p

•v

‰

‰

~

z

‚

l

‚

k

v

m

~

|

‰

Œ

}

†|

r

‚

u{

s

|

~

q

v

†

|

z

|

†

qz

‡

z

u

}

u

~

n

r

v

‹

u

r

~

q

r

s

{

|

q

z

”

‚

‚

z

‚‡

|

u

z

}

l

v

~

kv

Œ

q

}

r†

|

u

v

r

~



|

j

v

|



z

o

Ž

}

s

~

ƒ„

s

u

„s

u

~

|s

u

v

Š

„

q

s

v

r



z

v



u

r

|

}

l

z

v

n

q

u

~

‘

r

y

{

|

’

q

“

z

‚

p

‚

p

p

•v

‰

‰

~

z

‚

l

u

s

~s

”

|

z

q

u

|

}

•

‰

|

‚

‚

|

–

y

m

|

r

t

z

v

q

~

‚

||

z

q

s

z

v

v

—

v

|

~

|

Šˆ

r

p

u

‰

~

‰

r

u

y

r

q

r

s

t



v

r

q

~

|

~z

s

v

—

s

|

|

…

q

z

‡

|

q

Š

r

q

r

u

p

†

z

~

u

z

‡

†

|

u

k†

q

r

{

|

}

v

~

q

v

m

~

z

v†

r

|

u

r

s

~



nk

s

o

k

‹

r

t

Š

~

r

t

v

v

~

|



z

‚

‚

ƒ

„

us

~u

Š

v

~

|

q

|

Š

”



|

‹

r



|

s

v

‹

q

œ

v†

v

Œ

|r|

v

‰

r

r

›

q

u

u

|

|

}

•

‰

|

‚

‚

|

–

y

m

|

r

t

z

v

q

~

‚|

|

z

q

s

z

v

v

—

v

|

~

|

Šˆ

r

p

u

‰

~

‰

r

u

y

r

q

r

s

t



v

r

q

~

|

~z

s

v

—

|

˜

o

k

v

l

r





v

~

‘

Œ

‰„

‰

‚

|

‰

m

|

‰

o

‚

s

z

v

†

s

q

|

z

q

r

u

uƒ

s

‡

z



j

|

˜

q

uo



l

q

u

r

‡

ƒ

™

z

v

†

q

v

‰

r

s

~

ž

s

‡

|

t

r

š

s

tz

v

‡

z

œ

u

s

q

r

‡

w

u

s

„



Š

u

~y

s

‡

~

~

s

rr

Ÿ

v

‚

~

‰

z

‡

‡

v

v

r

~

|

j

†

‚k

s

l

~

y

l

†

v

|

z

u

u

v



s

r

q

‰

o

}

p

†

q‡

q



t

‚

r

u

‰

‘

z

v

s

t

}

u

u

r

uu

~Š

~

s

‡

~

r

r

‚

ƒ

¡

s{

|

z

p

‚

…‚

z

q

s

|

z

s

r

u

•v

~

~s

q

}

z

q

|

s

q

s

s›

v

r

u

w

{•

u

z

v

~

‚

v

r

€

m

z

|

s

r

u

s

v

z

z

‹

‚

z

‡

v

•

r

v

Œ

€

|

”

|

s

v‹

m

†

†

q

r



v†

v

Œ

q

œ

|

q

Š

r

r

q

u

p

†

z

~

u

z

‡

†

|

u

v

m

~

z

r

{

|

}

v

~

q

r

t

Š

~

r

t

v

v

~

|



z

‚

‚

ƒ

„

us

~u

Š

v

~

|

q

|

Š

t

‚

z

q

s

|

z

s

r

u

•v

~

~

vs|

r†

q

ˆ

|

v

‰

r

r

›





v

|

‘

Œ

‰

~

‰

‚

‰

m

|

‰

o

‚

s

z

v

†

q

|

s

z

q

r

u

uƒ

s

‡



z

j

|

˜

q

uo



l

q

u

r

‡

ƒ

™

z

v

†

q

v

‰

r

s

~

ž

s

‡

|

t

r

š

s

tz

v

‡

z

œ

u

s

q

r

‡

w

u

s

„

‡

q



u

‰

‘

z

|

r

v

m

tu

†

v

|

q

w

›

ˆ

|

u

{

{

z}

v

z

z

v

yr

v

u

z

z

v

‚

|



j

p

~

z

†

˜

o

k

v

l

m

r„

Š

u

~y

s

‡

~

~

s

rr

Ÿ

v

‚

~

‰

z

‡

‡

v

v

r

~

|

}

}

‚

|

s

•

z

s

r

u

|

r



v

~

j

†

‚

…

|k

s

l

~

y

l

†

v

|

z

u

u

v



s

r

q

}

‰

o

p

†

q

t

‚

r

v

s

u

u

€

|

s

v

q

t

u

u

|

q

su

v

~

|

‘



y

z



s

zr

uu

~Š

~

s

‡

~

r

r

‚

ƒ

¡

s{

|

z

p

‚

…

|

}

}

z

q

|

s

q

ss

›

v

r

u

w

{•

u

z

v

~

‚

v

r

€

m

z

|

s

r

u

s

v

z

z

‹

‚

v



•

r

v

Œm

†

|

r



…

…

|

r

v

m

tu

†

v

|

q

w

›

ˆ

|

u

{

{

z}

v

z

v

zy

r

v

u

z

z

v

‚

|



p

~

z

†

m

…

|

}

}

‚

|

s

•

z

s

r

u

|

r



v

~

|

€

|

s

v

q

t

u

u

|

q

su

v

~

|

‘

y



z



s

z

…

s

|

u

p~

r

z

q





†

~

|

r

„

u

s

u

~

z

‚

s

’

y

q

r

z

‡

~

|

ƒ

}

•

v

z

z

v

p

w

¤v

q

}

~

z

|

‡

v

~

v

z

~

|

~

•

~

z

|

s

v

—

†

}

|

s

v

j

†k

k

r

“



u

r

r



r

v

v

~

‚

r

|

‡

–

ˆ|

–

q

ˆ

|

z

p

q

v

rs

r

u

s

z

p

‚

r

p

t

q

u

r

v

s

q

s

p

w

z

q

s

r

u

z

t

vu

r

v

u

q

w

s

|

u

p

m~

r

z

q



|

r

Š

us

r

u

~

z‚

s

ƒ„

u

uv

s

~

~

|

|

v



†

~

q

€

‡

s

u

~

|

rq

u

}

Š

s

}

v

•

~

rq

†

}‚

z

|

v

q

v

t

~

|

u

j

z

u

k

l

}

ˆ

k

„

u

|s

•

~

¢

|

z

}



‚

r

z

u

t

q

‡

v

|

£

~

v

t

~

v

|

}

u

r

|

r

Ÿ

q

z

v

‚

s

’

y

q

r

z

‡

t

v

–

|

u

s

~

s

|

ƒ

}

•

v

z

|

~

}|

Š

}~

s

‡

u

v

~

r

~

|

r

‚

s

r

‚

r



•

n

s

o

˜

|

‹



˜

‡

vr‹

u

¥

u

v~

u

v

|

~

ƒ

l

|

Ž

†

k‚

†

k

|

q

|

v

t

|

u

q

s



ƒ



˜

r



o

s

v

|

}

}

z

p

w

¤

~s

v

q

}

~

z

|

‡

v

~

v

z

~

|

~

•

~

z

|

s

}

|

v

—

v

kk

r

“



u

r

r



r

v

v

~

‚

r

|

‡

–

ˆ|

–

q

ˆ

|

z

p

q

v

rs

r

u

s

z

p

‚

r

p

t

q

u

r

v

s

q

s

p

w

z

|

r

Š

us

r

u

~

z‹



™

u

v

~

|

|

q

s

r

u

z

t

v

ur

v

u

q

w

m

‚

s

ƒ

„u

uv

s

~

~

|

|

v

}

v

•

~

rq

†

}‚

z

|

v

q

v

t

~

|

u

j

z

k

u

l

}

ˆ

k

„

u

|s

•

~

¢

|

z

}



‚

r

z

u

t

q

‡

v

|

£

~

v

t

~

v

|

}

r

u

|

r

Ÿ

q

v

…

|

€

|u

Š

s

|

|

}

|

}u

v

~

|

s

‚

r

•

s

|

‡

vr

u

¥u

v

~

|

†‚

|

q

t

u





r



…

k

…

r

ˆ

…

†

s

j

†

…

…

s…

|

|

„

u

…

‚

|

r

…

…

|

r

ˆ

…

…

}

~

s

…

t

–

s

s

…

s

v

|

}

…

‚

q

|

‡

r

q

}

su

~Š

~

s

‡

~

r

r

‚

r



n

o

˜

‹



˜‹

u

v

~

|

ƒ

l

Ž

k

†

k

|

v

|

q

s

ƒ

˜

o

k

‹



™

u

v

~

|

…

†

v

|

…

…

j

s

…

†

q

ˆ

z

…

…

€

m

Œ

…

v

…

”

‚

…

…

r

u

…



†

|…

…

v

{

|

…

z

n

k

p

„

…



†

|…

~

Slagelse, Denmark (Slagelse Gymansium)

o~

‚

|

¤

|

v

œ

~•

Š

r

|

q

~

†

s

r

su

‡

‚

z

~

|

‚

r

q

o

y

r

t

‚

¥

ƒ

u

r

¤

u

r

‹

~

o

Š

š

l

‹



~

j

s‚

‡

€Ž

~

t

u

v

r

q

r

z

‚

u

~

|

¥

n

ƒ

k

k

†

k

|

v

|

q

s

¤

~Š

~

s

‡

~

r

r

‚

¥

z

u

}

‹

o

Ž

j



‹

u

†

v



}¡

z

qz

¡

|

}

}

‚

|

s







†

z

¦

r

qs

Š

|

u

|

q

z

‚

s

v

t

}|

s

~

‚

|

¤

|

v



~•

Š

~

r

|

œ

s

†

q

sr

u

‡

‚

~

r

|

z

q

‚

r

t

¥

ƒ

u

y

o

‚

¤

r

u

‹

o

~r

l

Š



‹



~

j

s

š

Ž

‡

‚

~

€

u

v

r

t

r

q

~

‚

z

|

¥

ƒ

n

k

k

†

k

|

v

|

q

s

¤

~Š

~

s

‡

~

r

r

‚

¥

z

u

}

‹

o

Ž

j



‹

u



u

}

¡

z

qz

¡

|

}

}

‚

|

s





†



z

¦

r

qs

Š

|

u

|

Jumps • Fr.

1500/5000 • Fr.

David Prewitt

Ben Turner

Nicholasville, Ky. (East Jessamine)

q

z

‚

s

v

t

}|

s



Hebron, Ky. (Conner) j

k

l

p

q

j

m

r

s

l

n

s

o

p

r

t

u

v

q

w

x

|

‚

|

}

v

~

|



‘

Œ

†

|

u

§

s

¨

¢

§

v

|

z

†

•u

v

~

|

€

‚

z

‡

–

q

z

‡

|

r



…

v

~

|

•

Hurdles • Fr.©v

u

z

~

u

z

¢

|

}

u

qq

‹

|

|

zv

Œ

ƒ

Š

€

‡

~

r

y

‚p

†

{

‡

v

†

|

|

~

r

q

r

ru

r

†



j

Š

‚

r

™

v

‰

o

~

‡

}

l

|

‡

r

n



‹

r

q

|

‚

”

k

‡

Œ

†

p

‚

z

rz

t

s

‚

q

~

s

s

s

sr|

€

„

|

†

‡

u

u

u

v

ws

z

s

„

~

v‰

o

u|

‚s

|

z

~

}

†

v

sr

|

u

Ÿ

v



u

v

Š

~

j

|

sz

Ž

o

}

Ÿ

v

v

Ž

v

n

u



|

~

r

~

|

n

v

y



•

t

r

r



t

v

l

~

n

|

q

Ž

z

s

v

t

|

u

q

u

u

|

q

p

‚

s

z

s

s‡



‡

r

†

|

q



q

r

†

p

r

u

u

|

q

…

Dishion Scgerp

Š

~

r

y

t

u

‡

v

~

q

r

w

r

p

‚

~



z



„



u

†

s

r

~

u

|

s

}

~

ls

…Š

~

y

‡

~

r

r

‚

’

q

v

Ž

z

~

z

u

v

v

}

l

~

|

v

k

~

t

u

s







z

s

z

z

k

z

l

u

l

|

Œ

}

l

u

v

˜

v

~

t

z

‡

v

–

v

w

~

y

|

v

j

z

v

k

|

lj

|

Œ

Š

~

u

v

y

t

‡

‡

~

–

r

r

w

y

‚

v

p

z

q

v

r

s

s

|

…

‡

–

p

~

z

†r

u

s

~s

…

q

j

|

q

s

r

u

z

‚

q

|

‡



r

q

v

~

|

ƒ

l

™

k

k

†

m

|

v

|

q

z

u

}

ƒ

n

j

k

k

m

†

|

v

|

q

…

r

q

}

r





o

˜

™



n

u

v

~

|

n

ƒ

j

k

†

k

|

v

|

q

s



…

Houston, Texas (Warren Central)

|

œ

q

s

r

u

z

‚

y

o

r

u

r



ª

z

q

q

w

‚

’

t

q

u

|

q

z

u

}

ˆ

z

u

‡

w

¢

z

u

z

}r







†

z

¦

r

qs

r

‡

‡

t

z

…

vr

u

z

‚

v

~

|

q

z

w

…

EKUSports.com

h

i



m


«

±

²

¬

­

¬

®

¯

­

°

EKUSports.com


³

´

µ

Women’s Indoor Top 5

60 Meters ¸

¹

º

»

¹

Ê

Ä

¹

Ü

Å

¹

â

È

¹

ç

É

¼

Ë

½

¾

Ì

Ý

Í

Î

Þ

¿

Ý

»

á

Ó

½

Ô

¼

ß

Ý

5,000 Meters

½

Ò

¼

Þ

Â

Â

Ñ

à

»

ß

Á

Ð

¿

Á

Þ

À

Ï

ß

Ý

¿

ã

è

½

Ý

Þ

Â

ä

Ý

Á

¿

Þ

ß

¹

Ä

Å

¸

Æ

Ç

È

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Ú

Û

ð

Ö

Ã

¹

Å

Ä

¸

Æ

Æ

Å

Ä

¹

Ã

¹

Å

Å

¹

Ã

¹

È

È

¹å

É

¸

æ

¸

æ

Æ

¸Ã

æ

Ç

¸

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

¹

¹

é

¹

â

Ä

¹

ç

Å

¹

ô

É

Ï

Î

Ï

¿

Ý

ò

Ì

õ

»

À

÷

À

½

ò

ó

ø

Á

ï

Ý

ð

Á

¿

Þ

É

Þ

Á

à

î

ä

û

É

ò

Â

¿

Ó

Ý

Ý

»þ

á

Â

Ý

ê

Ý

õ

ù

Á

ù

Í

Ý

ã

½

ï

Þ

Þ

À

½

¿

ï

Í

Ñ

»

ó

Ü

¼

Î

õ

½

Á

½

Þ

á

¼

¸

å

Ù

Õ

¸

Ã

¸

Ã

¸

Ã

æØ

æ

Ä

ñ

Æ

Ä

æ

Ä

¸

¹

å

Ö

Õ

Ú

¹

¸

Æ

¹

Æ

¹

Ç

å

É

¸

æ

Ù

Ú

É

Ú

¸

æ

Æ

æ

É

Ú

¸

Æ

Æ

¸

Æ

Æ

¸

É

Ä

:

Â

½

ù

É

ù

É

×

Ö

ð

ñ

Å

¹

Å

Å

¹

å

Å

¹

Ã

Å

¹

Ã

Ù

Ç

¸

Ú

Ú

Õ

¸

¸¾

É

æ

æ

¸

Æ

Ç

Ç

Å

¹

¸

Æ

Æ

Å

È

¹

æ

É

¹

æ

æ

æ

¹

É

ê

Ì

í

Â

Ä

½

Ï

õ

Þ¿

õ

ù

ë

ã

ò

½

Þ

¿

Â½

á

À

Ý

Â

¿

è

÷

½

»

Ó

Ï

Ô

ñ

Þ

¾

½

þ»

Ý

ÀÑ

½

ù

¿

Ü

Ë

Ý

¼

¼

¼

ö

á

¿

û

ù

û

Â

Þ

»

»

ö

¼

Õ

Ù

Ú

Ç

Ö

¹

Å

Ù

¸

¸

Æ

Ç

Ç

¹

Å

¸

æ

æ

Ç

¹

Å

å

Æ

Æ

Ç

¹

È

æ

æ

É

¸

Ä

É

ñ

-

,

-

*

)

4

5

4

6

7

)

8

ã

¿

¹

É

Ä

¹

Å

¹

È

¹

ý

Ý

Þ

þ

ÏÝ

Ü

Ó

ö

À

ü

Î

Ý

Ý

¿

û

î

»

Þ

»

½

÷

ö

ã

¼

ùÝ

½

ö

¿

Â

Þ

¼

È

È

¹

È

È

ÖÈ

È

¹

Ã

Ù

Å

¸

É

æ

ð

Ø

Ø

É

æ

æ

È

å

¹

¸

Ã

¸

Æ

Ç

È

å

¹

å

å

¸

Æ

Æ

Ù

æ

Û

É

Ö¹

ã

å

Ä

¹

Ã

Å

¹

ü

È

¹

Çî

Â

¿

Ü

;

-

1

)

<

4

;

,

+

=¹Ä

¹

Å

¹

ç

È

¹

É

ê

Ñ

Ë

ù

ß

¿

¿

õ

á

Ý

Ý

Ë

Ý

»

òÏ

»ù

Þ

Þ

Á

½

»

¿

½

á

Ý

¿

¿

õ

Þ

º

¼

ò

»

À

¿

û

¿

Ý

¼

Þ

ðØ

É

æ

É

É

É

ñ

Æ

Ö

ð

¹

Æ

¸

¸

¹

¸

¸

¹

Æ

¹

Æ

¸

É

Ù

Ù

È

¸

Ä

¸

Ú

Ú

¸

É

æ

É

æ

É

æ

æ

Æ

Ç

¸

ñ

¸

É

¸

Ë

Ý

»

Þ

À

½

½

ò

Ó

í

Ü

Þ

õ

á

ê

½

½

Þ

ÝÏ

Þ

À

Â

¹

ô

ð

ÖÄ

¹

ô

å

Å

¹å

È

¹

É

4

/

)

-

?

)

8

ô

¹

Ä

¹Å

¹ÖÉ

Ý

Á

½

Á

ß

Ý

¿

á

Ë

¿

º

ù

Ý

À

¿

»

Þ

Ý

ù

î

Þ

Þ

ö

Â

½

»

Ë

Å

Áê

¿

Å

ï

Å

Å

¼ê

Å×

É

¹

Æ

æ

Å

Ä

¹

Ä

¸

Å

È

¹

È

Ã

Å

Æ

¹Ø

Ö

¸

Æ

Æ

¸

Æ

Ç

É

Å¸

Ç

Ã

¸

æ

É

æÙ

Ù

É

Ç

æ

Ú

ñ

Ö

Ð

¹

ô

Ä

¹Å

¹È

¹

÷

É

Õ

A

)

8

B

4

C

4

D

)

¸

Ä

4

*

É

¹¿

¹ù

Ä

¹

Å

¹

È

¹

¼Ý

ß

Ü

ò

Ý

Ý

Ý

¿

Â

¼

á

À

¿

Þ

¼

½

ç

Ý

Ü

Æ

Þ

À

¿

Þ

Æ»

Â

Ä

Ç

È

Æ

æ

Å

Æ

½

Æ

É

Æ

»

Ý

¸

È

Å

¹

Ä

Æ

¹

Ä

Ä

¹

Å

¸

É

¸

¹

å

¸

É

Ç

Æ

¸

æ

¸

¹

Æ

Æ

É

É

É

Ç

¸

æ

¸

¸

Æ

Æ

¹Ý

ò

Â

½

¿

â

ß

õ

ò

Ý

½

À

Â

ö

¿

Þ

Â

á

òÙ

ÉÚ

É

ÅÆåæ

Ä

É

Å

»Ä

Å¼Å

ù

Ý

»Ó

Á

Ý½

Ï

Ý

ã

ùê

Á

Ì

Ý

¿

ï

õ

þ

ö

Ý

á

ô

Ë

½

á

Â

Ó

Á

à

ò

Ï

ò

Ýß

î

ø

Þ

ù

½ó

Ý

ò

½

ê

÷

Â

Þ

Ï

¿

»ã

¹

è

Ä

¹

÷

Å

¹

È

¹

Ý

Þ

Ý

¿

Á

½

'

ù¿

ó

Ü

ç

Â

ò

½

Á

ø

Þ

á

Á

è

ò

»

Þ

½

½

÷

Â

'

á

ò

Â

ù

'

½

»

'

Â

õ

ö

è

»

½ó

'

ß

û

ã

ß

Ü

½

¼

'

ù

½

¼¿

è

Â

'

ù

ò

'

ß

¿

þ

õ

¼

»

ÿ

½

õ

Ó

Â

õ

Ý

À

¿

Ý

¿

Ë

¾

½

À

þ

½

ò

Â

»

¸

Å

¹

4

/

)

-

?

)

8

@

ã

Ü

ó

EKUSports.com

û

Þ

Ý

Â

»

'

'

ù

À

½

ù

º

Ü

Ý

½

ÀÝ

¿

ò

½

À

À

Þ

ö

À»»

Ý

÷

'

'

ö

'

ù

Þ

½

¿

»½»

ó

ã

á

Â

À

'

¼

'

ö

À

Ä

Ä

Ä

¿

»

À

Þ

ó

¼

Þ

Ä

Ä

Å

Å

Ã

Ç

¹

È

Å

¸

Æ

Æ

¹

Æ

Ä

¸

Æ

Æ

¸

Æ

Ç

¸

Æ

Æ

æ

æ

È

¸

¹

È

¸

¹

È

¸

¹

å

æ

Ã

Ç

Ç

å

É

æ

¸

Ã

Ç

Ä

·

û

½

ö

Â

û

ù

½

Â

ß

¼

ï

ï

Þ

Â

ò

õ

Ï

»

ó

¿

Ó

¼

ÞÎ

¿

Ý

º

Þ

ù

À

Ý

ó

Þ

Ý

½

õ

Â

ö

½

Â

½

%

ô

ò

Â

¿

Þá

ß

Â

Â

ê

æ¸

Æ

Ù

Ú

¸

Ç¸

ÇÃ

¸

Çå

Û

¹

È

¹

È

¹

É

Ø

æ

-

5

=

/

;

E

1

-

2ñ

å

æ

æ

¸

Æ

Æ

È

¸

Æ

Ç

Å

æ

æ

É

É

È

ÖÕ

æ

ð

Ø

Ø

Æ

Ç

¸

É

¹

Ã

¸

É

Æ

Ú

Ù

Ä

ÃÄ

ÃÄ

ÃÄ

å

î

¼

À

¾

¼Ï

½

¿

Ý

À

ù

þ

Þ

ò

¼

ù

Í

»

Ü

¼

$

Ý

Ï

ù

á

½

¿

#

Ô

»

ß

Ü

ç

"

Ï

à

¹

¸à

Ä

4x400 Meter Relay É

Þ

Ý

¹

!

Ô

Ý

¹

Ã

>

¸

)

8

@

)

-

G

4

1

7

-

1

È

¸

æ

È

¸

¸

Û

Æ

æ

Æ

Ã

4

*

;

9

-

)

4

H

=

1

8

-

1

Ù

Ä

¹

¹

É

Ã

È

È

É

æ

Ù

Ú

¸

Æ

Ç

æ

æ

É

É

Ç

¹

å

Ä

¸

æ

È

É

¸ñ

Æ

æ

Æ

Ç

.

B

G

-

2

I

;

;

<

)

,

B

1

-

9

9

High Jump

ù

½

Ý

»

»

Ý

Á

À

Ý

¿

á

7

9

3,000 Meters ¸

/

Triple Jump

¿

Ý

+

@

Mile ¹

9

¸

A

>

¸

9

Long Jumpî

+

8

800 Meters ¹

,

å

F

:

¸

G

Shot Put

¼

Í

Â

¿

Ý

½

þ

ã

Á

õ

Â

ê

ò

Â

½

»

ÿ

¼

Ý

½

Ý

Ë

¿

ò

ü

õ

;

4

9

400 Meters ¹

1

Õ

>

3

¸

4

60-Meter Hurdles

Ë

Þ

»

ó

½

í

ã

Ý

½

ì

ß

Ü

¿

ê

Þ

¿

ö

¿

ë

»

Â

õ

ú

ê

Á

½

Ý

Ë

ß

ê

2

200 Meters ¸

ù

ý

Â

½

½

¼

»

¼

Â

ù

Ý

Ý

ù

&

½

À

ß

Ú

Ù

ÈÃ

ÈÃ

ÈÈÈ¹

É

È

É

Ú

ñ

Û

å

æ

æ

¸

Æ

Ç

È

å

¸

Æ

Ç

Ä

å

¸

Æ

Æ

Ä

å

¸

Æ

Æ

Å

J

2

K

-

+

;

-

@

4

8


L

M

N

M

O

P

N

Q

Women’s Outdoor Top 5

100 Meters T

U

V

f

U

g

u

U

v



U

g

W

X

h

w

i

Z

j

i

h

i

h

l

\

]

m

m

k

w

[

k

x

h

ƒ

Y

n

y

l

h

z

m

‚

{

W

k

o

„

_

q

j

}

…

_

k

|

o

100-Meter Hurdles

Y

p

{

{

q

^

}

m

~

~

m

q

†

w

{

h

q

`

a

b

_

c

d

e

f

s

s

t

T

U

v

f

U

g

T

T

U

r

s

T

T

U

rT€

€

u

U

§

T

T

U

€

f

T





U

‡

T

T

U

€

f

t

U

£

T

T

U

€



f

s

T

T

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ê

Ñ

w

i

x

h

h

i

m

j

[

±

~

m

\

w

h

Y

j

o

p

µ

y

q

|

n

\

ˆ

{

m

Y

h

}

z

l

Š

q

w

y

k

Y

k

’

p

k

h

©

h

q

m

~

q

X

x

o

}

k

ª

q

^

W

W

k

f

U

€

u€

€

T

u

U

t

€

f

s

s

t



—

_

c

c

_

f

s

s

€

€

_

e

p

p

T

q

`

T

u

U

r

™

T

u

U

rT

T

Ì

Þ

t

U

‡

w

q

„

h

‚

p

ˆ

m

p

T

200 Meters T

U

‰

f

U

’

u

U

“



U

v

t

U

g

Š

Y

k

^

p

m

i

i

x

h

h

h

i

Œ

n

m

h

‹

m

l

w

[

l

w

Š

m

}

m

x

{

h

|

n

h

q

p

j

o

p

}

k

m

~

q



e

f

u

f

`



a

Uu

u

Uf



U

f



U



‘

‘

e

T€

t



T

T

s

TT



s

f

T

U

š

f

U

·

r

u

U

º

€

r



U

g

s

t

t

U

»

m

}

h

Œ

˜

X

w

h

i

h

h

Œ

p

}

m

Š

j

ˆ

j

k

p

|

|

m

µ

h

‡

l

³

l

Š

[

w

m

q

h

k

Y

ˆ

n

{

¸

¹

t

€

_

¡

~

o

p

k

q

p

U

€

‘

‘

T

`



b

T



s

s

U

r

s

T



s

s

U

r

r

T



s

U

s

t

T

_

T

f

T€

s

c

c

_

r

s

s

u€

f

å

Ò

Ó

Ì

Ñ

Î

Ô

Õ

Ó

Ï

Ê

Ö

U

‹

f

U

˜

u

U

…



U

š

t

U

œ

Š

Œ

j

^

m

h

]

}

w

h

q

w

k

m

}

m

k

l

k

l

x

Õ

p

a

e

t

u

t

`

—

b

_

c

d



U

™

s

f

s

s

u



U

u



f

s

f

t



U

rt



UT

T

f

T

s

s

T

T

r

800 Meters T

U

›

U

ž

u

U

›



U

˜

t

U

œ

h

i

Œ

k

ˆ

]

~

[

w

œ

Y

{

’

j

w

~

q

h

h

[

w

q

„

m

Ÿ

¢

k

ˆ

l

j

f

h

k

q

k

p





š

£

i

o

¢

h

m

w

Ó

Ô

q

w

h

Ž

p

h

¡

s

™

‘

b

s

r

U

U

´

f

U

“

u

U

…



U

‡

t

U

œ

Ñ

Ð

Õ

Î

×

Ì

Ø

Ù

Ì

Ž

}

[

m

}

h

•

i

w

k

j

q

l

h

Y

q

q

l

q

m

}

m

~

ˆ

x

½

q

h

°

w

[

h

{

w

˜

¼

}

w

…

^

w

‡

m

Y

œ

q

p

^

¿

w

m

„

Œ

m

i

j

~

q

¬

l

m

w

h

m

l

­

~

a

_

¾





À

_





À

t



f

À



uÀ

u

_

T

`

s

U

U

f



a

t

s

_

T

t

f

T

U

r

t

f

c

d

b€



s

s

™

t

s

s

t



f

s

U

Ÿ

c

_

c

c

c

f

U

³

U

™

™€

™

u

U

‡

f

s

s

™



U

š

f

s

t

U

˜



f



T

s

U

s

f



T

s

U

u

T



f

T

T

×

T

Œ

©

Š

q

–

¢

k

h

l

h

l

«

m

}

k

W

°

©

Š

_

~

{

w

y

^

}

w

z

q

Â

m

m

ƒ

q

X

x

…

~

q

¹

w

q

q

w

W

…

m

w

j

Á

m

k

p

k

|

m

}

b

b

¾

_

c

c

c

T

t

s

À



T€

™

T



À



T

t

T



s

À

f

f

s

s

T

u

™

À

€

f

s

T

_

U

¤

U

v

u

U

›



U

œ

t

U

¥

Œ

]

w

V

{

h

h

i

k

~

„

\

h

~

h

w

Ž

h

k

q

Ú

—

¢

m

£

h

[

q

œ

w

}

£

ˆ

w

Œ

m

ˆ

h

p

q

i

j

¢

m

¦

h

p

ˆ

o

~

m

¡

_

d

—

r

U

r

™

f

u

U

f

s

f

s

T



f

u

U

u

f

f

s

T



f

™

U













b

T

`

_

T

T

T

c

d

b

€€

Õ

Ð

Î

Ì

Û

Î

×

U

´

f

T

U

¥

T

u

U

…

m

T



U

œ

h

t

U

v

u

§

f

U

˜

u

U

œ



U

š

t

U

‡

Œ

^

z

[

m

h

Œ

˜

p

w

l

‡

h

p

«

l

l

˜

X

m

w

w

}

¨

j

¥

{

j

Ž

i

w

w

Ž

ª

m

k

}

–

Y

c

}

~

w

q

©

¬

h

­

m

k

”

¬

h

­

¡



b

`

‘

f

r

U

s

fU

u



u

U





€

U



_T

c

d

e

Tr

€

T€T

T€

Õ

Ð

É

Õ

Ü

Ï

Î

U

‰



Y

‰

±

Š

Œ

Y

²

Y

T

r

U

œ

u

U

³



U

£

t

U

³

~

„

l

h

l

h

w

w

p

£

k

ˆ

›

{

k

q

w

¢

~

p

¢

£

_

w

‡

l

m

k

ˆ

b

q

m

h

k

z

i

j

k

{

m

q

ˆ

T

U

v

T

U

·

u

U

œ



U

ƒ

t

U

v

¡

‘

a

`

‘

_

c



d

T

p

T

™



s

r

U

T

™



t

s

U

™

T

T

™



t

™

U

f

T

™



t

€

U

€



f

s

T

™

Tf

Î

Õ

×

×

ß

Ë

à

á

Ù

U

£

f

U

˜

u

U

´



U

v

t

U

›

w

ˆ

›

w

¢

w

q

Tu

}

w

j

]

w

…

–

{

h

w

z

l

l

‹

k

\

m

n

w

p

Y

k

n

p

k

]

}

w

{

Y

}

p

Ž

m

ˆ

©

l

k

[

w

}

ˆ

Œ

n

z

p

h

m

i

^

m

y

„

q

•

m

j

q

w

Y

h

l

˜

š

Y

p

l

^

m

_

}

l

~

m

h

m

ˆ

w

Ã

q

ˆ

l

k

m

~

}

—

d

¾

T

u

f

À

T

f



À



T

f

s

À

€

™

À

r

T

T

d

_

T

c

d

brf

s

s

u

f

s

s

trs

T

T

w

¿

¿

Y

{

^

w

h

[

i

‰

p

k

w

i

[

m

q

x

v

Y

j

q

q

Ä

h

m

X

l

q

U

Å

f

U

v

u

U

œ



U

³

t

U

¥

¹

–

w

©

q

h

w

_

}

j

q

z

z

T

\

z

i

y

Š

‹

m

i

i

p

q

m

}

j

{

|

Š

m

j

q

k

u

t



u

™

e

b

u

r



u

r



f

r

U

™f

s

T

T

T



T

¡

u

U



s

f

U

s

u

U

f

T

`

T



‘

t

T

Ö

Ò

Ì

â

Ó

Õ

Ì

ã

Ì

U

‹

[

n

m

h

w

}

U

š

\

c

c

a

f

…

Œ

m

T

f

‚

o

Tr‚

„

t

U

m

\

h

w

˜

¢

^

}

j

¹

o

}

^

p

š

ˆ

w

[

h

m

m

Y

k

z

~

XÀ

™

c

¾

b

TÀ

u

U

t

TÀ

f

U

r

TÀ

s

f

s

_

c

d

‘

f

s

s

u

T€

™

T€



t

T

—

‘

¾

—

_

u

€

À

r

U

r

u

r

ÀU

t

u

r

À

€

U

t

u

r

À

s

c

d

a

q

w

š

}

j

m

}

ˆ

w

i

x

m

}

¬

h

­

t

T

f€

™

s

s

s

T

u€

f

s

4x100 Meter Relay y

U

“

k

k

{

”

o

~

®

‚

{

o

}

~

®

š

u

U

“

k

{

o

~

®

‚

{

o

}

~

®

¯



U

‡

t

U

¯

j

w

z

m

x

p

ˆ

}

„

z

o

®

®

}

…

k

‚

{

w

k

h

x

o

l

®

m

}

~

›

~

®

m

®

“

h

~

{

®

o

k

{

j

n

°

k

j

o

h

p

¯

~

w

°

®

h

°

‚

®

„

q

j

®

p

m

k

Ê

Ê

é

Ó

æ

Î

ç

Ì

è

p

‚

®

‚

‡

„

ˆ

p

w

m

ˆ

p

l

®

m

p

ˆ

j

p

m

m

p

k

‚

z

p

q

ˆ

m

p

ä

Ð



t

U

tT

u



t

U

™

u

T

u



t

U

r

T

f



t

Uu

s

s

u



t

U™

T

f

T

Ù

Ô

Ï

Ì

Ð

Î

Ì

Ø

Õ

Ñ

é

Ì

Ñ

Ó

à

Ù

ê

Ê

è

Ë

ë

Ê

Ñ

Ó

à

×

Ü

Î

Ì

Ø

Õ

Ñ

é

Ì

Ñ

Ì

Ñ

Ò

Î

Ì

Î

ì

ì

Ì

Ï



T

s

X

Œ

Z

^

Y

W

^

í

–

a

¾

_

t

Àt

Àt

Àt

À

€

t

À

t

À

_

`



a

_

c

d

e

k

~

«

|

|

m

~

ˆ

q

¢

m

h

p

~

m

q

j

l

l

j

k

‡

~

m

k

v

j

Æ

w

h

n

q

m

h

m

~

ˆ

¥

q

¬

h

p

l

}

w

„

}

m

p

p

w

w

~

Ç

m

l

„

­

TrT€

u

s

s

t

T€

t

€

T

u

€

T



f

Ô

¼

U

Ñ

f

å

X

q

}

”

q

X

˜

°

z

š

T

á

è

Ù

Ó

à

Ó

Ô

Î

Ï

è

Ñ

Ì

Ë

Ë

Ñ_

˜

f

Õ

Ü

Õ

ä

}

Y

š

˜

m

ˆ

Ä

w

w

h

m

High Jump

k

Ò

w

à

Ì

™

TÑ

T

€

s

T

Õ

10,000 Meters T

Ž

Triple Jump

^

Þ

f

Ë

×

5,000 Meters T

Ì

T

Long Jump Ý

U

æ

Javelin

Ü

3,000 Meters T

Ì

™

T

Û

T

Ï

Discus

Ñ

_

f

T

Õ

s

`

1,500 Meters f

Ó

Ë

ä

f

Ï

Shot Put

^

p

”

…

Y

q

o

k

w

–

z

}

›

j

•

j

k

k

p

Y

l

“

x

h

Ž

w

w

h

x

[

‡

i

{

w

Œ

Ì

×

400 Meters T

Ó

400-Meter Hurdles

Ž

”

z

l



k

w

y

k

W

{

y

m

j

\

â

Î



Ì

×

à

[

½

¾

È

Ž

¹

W

W

^

Ä

Y

^

²

W

^

]

Œ

Ž

±

Ï

Õ

Ñ

Î

Ë

Ë

Õ

Í

Ñ

Ì

Ü

Ê

Ñ

Ù

Y

Ë

T

R

S

EKUSports.com


รฎ

รฏ

รฐ

Menโ€™s Indoor Top 5

60 Meters รณ

รด

รต

รถรด

รด

รดรด!

รทรธรพ

รนรท

รป

รฟ

รถ

รบ

รท

รพ

รฝรถ

รน

รบ

รฟ

รบ

รท

5,000 Meters

รพรพ

"

รฝรพรบ

รผ

รบ

รบ

รถ

รบ

รผ

#

รธรนรฟ

รดรณรด

รณ

รดรด

รณ

รณ

รด

Rรด

=

รด

รด

รณ

รพ

;

&

รพ

+

รพ

รบ

S

รฟ:

2

รพ

รน

รบ

G

รน>

รน2

รถ

รต;รต

I

รฟ

รพ

I

+#

รฝ

รฟ

K

;

รถ

=

รถ

Mรบ

รถ

>

;

!

;

รฟรณ?

F

Dรณ?

รณ?

รณ?

รดรณรด

รด

รดE

E

รณรณFx

]

^

_

`

a

b

^

c

200 Meters รณ

รดรดรดรดรด

รถรผ

รผ

รถ

รถ%

รบ

&

รท

รพ

รบ

รผ

รบรผ

รผ

/

*

รฟ

รธ

รบ

รน

*

+(

,

-

รถ

"

รบ

0

รฟรณ

รดรณ

รด

รณ

รดรณ

รดรณTรดรดรด

รต

รด

7e

f

g

d

h

i

^

j

j

k

h

l

c

รด

1รด

7รด

รด

<รด

รต

2

3

+

รถ

(

รฟ

8

รฟ

รพ

4

รผ

รน

"

รธ

รน

รน

รบ

รฟ

รพ

รบ

รท

รผ

0

รพรฟ

!

รฟ

!

รบ

รด

รดรด

รดรท"รด

รด

@รด

"

รฟ

รฟ

!

รฟ

!

รป

รผ

รท

รธ

รฟ

รถรน

A

รถ

รท

(

รพ

G

รบ

รถ

#

+!รณรณ

รณรณ

รณ

Iรด

"รด

Kรด

รด

=

รท

;

รฟ

BC

H

รท

3

รฟ

:

/

รน

รน

รผ

รบ

รถ

3

4

รพ

I

รต

รบ

#

รฟ

รท

รน

1

รฟรถ

J

#

รถ

Mรท3

;

รพ

รถรฟ

รพ

รดรด

Iรด

V

n

รณ

?

รด

รณ

?

รดรณ

?

รด

D

6

Eรณ

?รณ

รด

รณ

F

รณ

o

k

h

p

f

q

l

o

รด

=รดรด

Iรด

"

รพ

;

รถ

รป

รถ

M

รพ

G

รธ

รถ

รบ

;

รน

2

G

รบ

L

รน+

3

>

รนรถ

รฟ

รท

รน

<

รฟรท

รน?

รด?

รดD

E

6

?

?รนJรด

Oรด

7รด

=รด

รถ

รบ

รน

รท

รท

รพ

#รด

รณ

รดรดรด

รณ

รด

รณ

รด

รณรฟ

;

รท

รฟ

รพ

<

รพ

รท

รผ

รพ

รต

0

รฟรฝ

+

0

W

!

G

รฟรบ

รฟ

!

รฟ

"

@

รธ

รฟ

รทรบ

รน

รถ

รถ

รฟ

รบ

รฟ

H

X

รฟ

!

รนรท

3

รถ

รถ/

รฟ

!

4&

#

Q&

รบ

รท

รพ

รพ

P

&

รน7

รบ

รบ

รดรด

<รด

รดf

o

^

d

h

s

h

k

_

b

t

^

(

รฟ

รถ

2รฝรท

รถ

&

รท

;

0

J

รท

รบ

@

I

รท

รผ

รน

[

!

รท

รน

V

S

รน

9รณn

^

nF

f

{

f

s

^

h

d

l6

6

Y

Z

Z

Z

Zรด

รดรณ

รด

รณรณรณรณรณ

รต

รฟ

G

รน0

\

รฟ

รน

Q

รพ

G

L

รบ

!

รถ

รพ

!

รบ

รน

/

H6

Y

Z

F

ZรดZรดZรณ

รณ

รณ

_

k

|

r

d

f

}

f

o

p

^

รณรณรณu

a

รณ

รดรณ

รณ

รณ

รดรณรผ

รพ

0

รถ

รนรพ

รพ

รน

รผ

รถ

G

รถ

รฟ

!

รผ

G

รน!

รน

รบ

N

!

รผ

N

N

"

รผ

รผ

;

รน

รพรผ

;

"

รท

รน

"

N>

รธ

N

รฟ

รท

รผ

N

รฟN

รบ

รฟ

รผ

รบ

รบ

รพ

=;

รฟ

รฟ

รท?

รดรด

รด

?

รด?

รณรด

รณ?

รณรด

รณ

รบ

N

รพN

;รพ

Pรถ

G

N

รถ

G

;รถ

รบ

;รฟ

Xรด

9รด

=รด

<

รด

รดd

o

o

d

c

b

m

o

p

d

n

w

k

2

รน

รฟรผ

L

รถ

8

%

รท

รพ

7

รฟ

รน

รถ

!

รท

+

/

I

0

4

รถ

รพรท

+

รต

0

B

รน

Q

รท

;

J

รพ

!

รน

รน

Q

รบ

รบ

รน

6Yรณ

Zรณรบ

รฟ

!

3

/ZZZรด

รณ

รณรณ^

h

y

~

n

f

r^

wรณ

o

รณ

รณKรด

<

รดรด

รต

รด

^

{

ย

d

o

k

b

d

n

4x400 Meter Relay รด

รท

,

รพ

z

รณ

ย€

รณ

k

}

b

v

d

n

^

e

w

k

k

p

t

High Jump

>

รพ

รน

รน

G

รพ

!

;

#

;

รท

:

รท

รนรพ

I

รพ

!

รฟ

<

รบ

รฟ

รบรถ

รฟ

รฟ

รพ

รต

V

รท

(

O

0

J

รถ

3,000 Meters รด

=

รฟ

รฟ

รท

dv

รณ

v

Triple Jump >

!

8

T

รด

Mile รด

รฟ

รผ

>

รถ

=

รน

รบ

รน

&

รบ

รถ

!

รด

r

รณ

y

Long Jump

รน

;

(รถ

รน

<

รผ

รผ

รถ

รบ

3รน

#

รต

รถ

>

&

รนA

รบ

z

800 Meters รด

U

d

6

m

รณ

k

Shot Put

รบรถ3

:

รผ

รพ

=

,

:

รผ

;

รฟ

>

&

9

รบ

รฟ

5

&

รฟ

400 Meters รณ

_

60-Meter Hurdles

รพรถ

)

รถ

รพ

รนรบ

(

"

รบ

รพ

$

รบ

'

รถ

.f

d

รท

EKUSports.com

รถ

รท

รถ

รฟรพรถ

"

"

รพ

7

G

N

N

N

!

รฟ

รฟรน

Q

รถ

รฟ

รบ

N

/

"

รบ

0

0

0

รบ

รบ

รน

Q

N

รฟ

รถ

รท

!

รฟ

รท?

รณรด

รณ

?

รณรด

รณ

?

รณรด

รณ

รณ

?

รณรด

รณรณ?

รณรดรณรฑ

รฒ

O

3

รฟ

รถ

รท

รพ

+

รน

\

รผ

รบ

G

รพ

"

รฟ

รพรต

/

รฟ

>

รท

(

J

รน

รน

0

%

รบ

รฟรถ

รฟ

Q

J

2

รบ

รถ

รผ

รผ

รบ

รผ

>

รฟ

รทY

Z

Z

รณ

Z

รณ

Z

6

รณ

รณ

รณ

รณ

o

e

h

kd

n

^

o

f


‚

ƒ

„

ƒ

…

†

„

‡

Men’s Outdoor Top 5

100 Meters Š

‹

Œ

›

‹

œ

¨

‹

ª

°

‹

­

²

‹

³



Ž









«

ž

¬

Ÿ

¦

¬

¡

¥

¡



¬



Ÿ

¦

¡

¬

‘

®

”

£

¤

­

œ

¦

±

´

¥

¬



400-Meter Hurdles

“

¢

¦

ž

’

®

¡

¦

®

¦





¥

ž

ž

µ

Ÿ

•

¦

¥

Ÿ

–

—

˜

”

™

š

—

Š

‹

ä

Š

§

‹

¨

©

›

§

§

›

›

‹

Ð

Š

§

‹

¨

¯

›

§

§

©

¨

‹

œ

Š

§

‹

°

§

›

§

§

²

°

‹

­

Š

§

‹

°

¨

›

§

§

°

²

‹

Ì

ý

þ

ÿþ

½

»

«



¥



“

®

¬

¡

¢

¡

‘

Ó

®

Ø

¡

®



ê

Ú

¦

ž

¬

¬

Ž

¦

³

Ð

º

¬

¬

¦

É

¥

­

Ÿ

¡

ß

è

Ä

®

É

ž

¥

Ÿ

Ÿ

¡

¡

®

ë

Ë

”

”

™

™

Ë

²

•

Š

–

‹

›

¯

›

§

§

°

²

Š

‹

Í

¨

Š

¯

¯

²

²

›

‹

›

©

Š

¯

¯

¨

²

›

‹

¨

²

Š

¯

Í

Í

‹

˜

ª

–

«

¬

·

¨

‹

¸

¹

­

°

‹

Á

²

‹

œ

¦

º

¬

¡

¢

¦

»

¡

®



¦

Ÿ

¬

½

œ



ž

­

¼

ž

Â



¦

“

¬

ž





¹

±

Ÿ

®

¾

®

Š

ž

›

¿

¦

’

ž

¦

¡

¢

£

¤

¥

¦

‹

•

Ÿ

¥

–

›

ž

Ÿ

§

˜



Š

‹

›

Š

‹

›

Š

‹

©

š

•

§

°

Š

›

Ž

§

™

À

—

›

§

§

°

Š

²

›

¯

©

§

§

‹

ì

Ž

º

›

‹

­

Ÿ

í

ä

¨

‹

­

¬

°

‹

Ì

²

‹

Â

¦

¦

“

¥

®

î

ž

½

Ÿ

®

¬

á

ª

¢

¦

¥

»

Ÿ

­

¬

½

±

«

×

®



¬



½

¦

µ

Ú

Ë

ï

À

²

ð

§

”

Þ

²

¨

ð

©

Ý

Ä

ž

ñ

®

ò

²

¨

ð

²

‹

Í

²

›

ð

°

‹

²

‹

²

™

À

š

Š

¯

Í

¯

Š

¯

Í

²

Š

¯

Í

¯

§

Š

¯

Í

¨

§

¥

›

‹

Ç

“

¨

‹

Ì

¥

°

‹

£

Æ

²

‹

Ð

¦



º

Ä

»

Æ

É

œ

¦

¥

¬

¿

¦



¬

Å

È

¬

¥

¡

¡

Ÿ

É



Ÿ

Æ

“

®

Ï

¦

¬

Ÿ

ž

¥

Ñ



±

¬

¢

µ

ÒÓ

®

¦

°

²

‹

Ê

Ë

°

Í

‹

°

Í

‹

°

Í

‹

–

©

¨

Ë

”

Š

Š

§

›

¯

²

™

™

—

Š

¯

Í

Š

¯

Í

°

Š

¯

Í

”

§

Š

¯

Ï

‹

Ð

‹

Î

¬

¥

Ä

®

¦

‹

Ì

›

‹

Ô

¨

‹

œ

°

‹

­

²

‹

£

Ô

‹

Û

“

Õ

Ö

º

º

×

Ø



¨

‹

°

Û

‹

²

Ÿ

Ÿ

ª

‹

¦

¦

¡

¢

Ÿ

´

¡

Ÿ

®

Ó

¢

«

¦

Ã

Ñ

Ÿ

Ÿ

³

¬

¦

”

¦

Ý

¬

¬

Ä

®

®

Û

Ÿ

¦

¥

ž

ž



Ù

¦

Š

ž

Ü

Š

¬

¤

Ü

Š

¥

Þ

¬

Ê

À

°

©

–

À

¢

Ü

Š

Ü

°

‹

Ú

”

¯

°

‹

¯

°

‹

¯

‹

›

Š

™

š

À

¯

›

›

²

Š

©

¯

›

°

©

ÿ

¥

–

®

¬

¦

î

­

–



½

¡

Å

µ



ž

Ÿ

Û

Ä

×

®

Ÿ

Ý

¹

ó





¼

¦

¬

§

›

§

§

‹

ô

›

‹

­

¨

‹

£



°

‹

£

®

§

ß

‹

Ã

¿

¹



¨

‹

á

°

‹

³

²

‹

¦

‘

Ä

½

¥

¥

¬

¦

¬

ª

¹

¬

¢

¥



Ÿ

×



½



â

ã

³

Ð

Ó

¤

ž

¡

Ÿ

¬

¡

¦

¤

à

Ÿ

¡

«

®

Ÿ

Ÿ

»

¡



¡

“

Ÿ

¤

¹

—

¥

Ù

¨

¥

¦

Ì



¤

Ï

«

®

þŸ

¦

Ó

¥

Š

®

¦

Í

ð

§

Ú

™

ï

˜

Š

²

Í

ð

Š

²

ð

Š

²

ð

”



¥

ž

»

¦

ž

ž

Š

¯

©

§

™

À

Ú

Š

¯

Í

©

Í

Š

¯

©

›

¨

Š

¯

Í

”

Š

!

!þÓ

«

®

Ü

Ê

”

°

°

–

˜

‹

Ú

”

¨

Ü

°

‹

°

¨

Ü

°

Í

‹

Í

¨

Ü

°

©

‹

Š

Ï

°

™

™

”

¯

©

°

Š

¯

¯

Š

¯

Í

Í

›

§

¹

½

²

‹

õ

»

Ÿ



¦

È

¦

®

º

ž

Ø

œ

“



¹

±

é

Ÿ

¥

¢

ž

˜

˜

Ë

ï

Ë

™

À

Ú

›

›

§

ð

¯

”

Š

¯

Í

µ

œ



Þ

Þ

Æ

²

›

§

›

ð

Š

¯

Í

µ

ó

¬

Þ

¦

Ÿ

©

Š

¯

¯

ð

›

Š

¯

Í

¨

Š

¯

¯

ð

Š

¯

Í

©

¥

©

þŠ

¬

¦

è



ž

¢

Ÿ

¥

Š

"

Long Jump Š

›°

1,500 Meters ‹ŠŠJavelin

»

Š

›

þ800 Meters ‹

Š

ÿDiscus

¦

¤Š

Š

Ÿ

»

±

Î

¦

¦›

400 Meters ÃŠ‹©

”

›

§Š

þ

Shot Put

200 Meters Š

‹

ó

›

‹

Ç

¨

‹

Î

°

‹

Û

²

‹

³

®

¡

½

±

¹

®

¡

Ÿ

¤

¹

¥

¸

¬

¥

®

¢

­

¬



Æ



³

«

‘

¬

Ì

¤

®

’

ž

“

Ý

¥

¢

®



¦

Ä

¦

ñ

®

®

ò

›

²

ð

¨

˜

Ú

ï

”

›

²

ð

§

›

°

ð

›

°

ð

Š

¯

™

š

Ú

Š

¯

¯

²

Š

¯

©

§

Š

¯

©

”

‹

Š

²

§

Š

›

¬

¥

Ó

³



¥

¥

®

ž

Í

‹

²

§þ5,000 Meters Š

‹

Â

›

‹

Ì

›

‹

ª

›

‹

Â

¬

Ï



Ÿ

±

Û

¦

Ð



«

¥

Ÿ

®

¥

¥

¤

®

Æ



¢

Š

¨

Ü

›

¯

‹

›

›

§

Š

¨

Ü

°

Í

‹

Š

›

›

§

§

Š

›

Š

¨

Ü

²

§

‹

°

›

§

Š

›

Š

°

Ü

§

‹

°

¨

›

§

Triple Jump

©

Š

—

–



¤



ã

ž

ä

Ÿ

½

¬

¦

Ò

Ÿ

«

å



Ì

³

×



¬

æ

¤

®

½

Ï

¦

«

®

Ó

«

®

¬

Ž

‘

¿

»

à

º

”

Ê

Ù

”

•

–

Ë

™

˜

§

•

‹

î

›

‹

Î

¨

‹

Â

°

‹

Ñ

²

‹

œ

‘

¹

®



¡

é

¬

Ö

¥

º

Æ

º

³

×

¬

Ø

Ý



®

»

¦

Ú

Ä

®

ñ

®

ò

ï

Ê

²

˜

Š

ð

¯

–

²

Š

ð

¨

²

Š

ð

§

‹

²

ð

²

‹

Í

‹

À

Ú

²

§

”

™

š

•

Š

¯

¯

²

Š

¯

©

§

Š

¯

©

°

²

Š

¯

©

©

•

Ÿ

ö

á





Ä

Ý

®

¦

ñ

®

ò

•þÿ

¬

¥

®

¥

Ï

Æ

ó

Ó

«

´

ž

¢

®

Ÿ

¢

Ÿ

ž

²

§

Š

þþ

10,000 Meters ”

–

Ô

›

‹

ª

¨

‹

Ì

°

‹

œ

½

Ž

º



¾

¤

Ÿ

ç

ã

º

¬

¦

¦

Ð

¹

Ÿ

«



¹

Ì

Ÿ

¥



¤

¤

®

Ï

Æ

«



®

Ó

«

®

¢

˜

š

•

Ê

›

©

Ù

Ü

¨

²

–

‹

Ê

¯

À

›

¯

Ü

¨

©

‹

°

Í

›

¯

Ü

²

²

‹

°

Š

˜

•

›

§

•

Š

š

›

›

§

Š

›

High Jump Š



±

Ð



¡

®

¦

Š

¯

¯

‹

˜

²

‹

­



¤

Þ

Ì



¦

Ó

›

¯

Ü

²

Í

‹

§

Š

¯

Í

ÿþá

›

‹

Ð

¨

‹

ª

°

‹

ä

³

¬

¥

«

¥

¥

¬

Æ

®

ž

¬

¥

Ì

»

¬

»

¤



è

µ

“

³



¥

®

Ï

¬

®

é



¡

¦

Ÿ

Ó

Ÿ

¡

®

¦

Æ

·

Ÿ

¥

º

Å

º

«

É

®

“

¡

¡

Š

¨

‹

©

Š

°

‹

§

Š

°

‹

”

®

Ò

ž

Ê

Š

°

–

”

‹

Š

°

á

»

¡







Ÿ

É

é

¥

º

»

Í

ð

²

À

ï

˜

Í

ð

§

ð

ð

Š

¯

©

›

™

š

Ê

Š

¯

©

²

Š

¯

Í

©

Š

¯

Í

°

”

‹

Ñ

°

‹

³

²

‹

ª

¬

®

®

¥

Ä

Ó

³

Ÿ

Ï

Î

Ñ



Ÿ

Ý

¬

Ÿ

¦

¡

¡

Š

Š

‹

Í

²

¢

Ÿ

Ÿ

è

¡

®

¦

¢

©

‹

›

²›

¨

Ê

¨



Š

Š

¦

“

þ÷

²

Š

Ÿ

ç100-Meter Hurdles ‹

–

¯Š

Û

›

Š

”

Š

¯

Í

Í

§

§

°

¯

©

›

™

™

—

¯

¯

ø

ï

ù

»

×

º

º

¹

ú

“

¹

û

º

¹

ü

½

»

Ž

“

Š

þ

ˆ

‰

EKUSports.com


#

$

%

Women’s Record Books

Indoor (

Outdoor

(

)

*

+

*

,

-

.

/

-

*

0

1

2

3

/

,

*

4

5

6

7

8

9

6

(

:

)

*

+

*

,

-

.

/

-

*

0

1

2

3

/

,

*

;

5

<

7

8

9

6

<

;

5

4

7

8

9

6

6

5

8

8

9

7

5

H

8

5

:

8

(

5

(

(

<

5

9

:

H

8

:

:

)

*

+

*

,

-

H

:

:

)

*

+

*

,

-

;

7

:

:

)

*

+

*

,

-

6

;

6

:

:

)

*

+

*

,

-

9

9

;

9

6

.

/

-

*

0

1

2

3

/

,

/

?

*

8

8

5

(

4

8

9

6

<

:

:

<

9

6

Y 4

(

(

=

)

*

+

*

,

>

?

,

@

2

*

-

A

B

C

D

1

*

>

?

3

E

F

,

*

G

:

=

)

*

+

*

,

>

?

,

@

2

*

-

A

B

C

D

1

*

>

?

3

E

F

,

*

G

H

:

:

)

*

+

*

,

-

I

<

:

:

)

*

+

*

,

-

.

7

:

:

)

*

+

*

,

-

L

(

:

:

)

*

+

*

,

-

6

:

:

)

*

+

*

,

-

4

*

2

*

C

1

B

>

B

J

D

1

K

-

H

;

6

8

F

*

N

F

S

R

(

:

:

)

*

+

*

,

-

S

)

,

1

B

1

C

,

B

3

/

B

N

B

+

G

3

2

1

K

T

.

F

*

*

B

1

Q

L

+

2

K

1

1

G

C

*

,

F

K

H

O

7

O

H

<

5

(

<

5

7

4

5

:

7

4

5

6

7

8

9

6

5

:

8

9

6

5

:

8

9

;

:

8

:

8

;

(

H

4

8

H

:

;

8

H

4

a /

-

*

0

1

2

3

/

,

*

7

8

4

(

<

R

:

:

:

)

*

+

*

,

-

:

(

R

:

:

:

)

*

+

*

,

-

:

:

B

,

1

Y

8

R

:

:

:

)

*

+

1

B

N

F

A

*

,

-

K

C

B

B

,

3

S

I

3

1

B

B

/

B

*

1

P

3

B

M

K

1

.

,

*

*

K

-

L

(

G

*

,

8

Q

Q

2

1

K

O

8

H

:

8

8

9

6

8

9

9

H

8

9

6

8

;

H

O

:

6

5

H

O

7

(

5

7

O

7

H

5

9

:

8

9

9

6

9

O

H

9

5

<

9

8

9

6

9

]

O

:

<

5

H

A

;

6

;

:

R

8

:

:

=

)

*

+

*

,

>

?

,

@

2

*

-

:

:

=

)

*

+

*

,

>

?

,

@

2

*

-

7

:

)

*

+

*

,

-

K

K

*

-

+

M

G

*

9

O

H

O

:

4

<

Y ?

8

B

*

P

C

B

A

B

+

S

C

F

B

B

D

1

Q

*

*

B

m

*

K

>

,

8

/

?

<

3

E

F

,

*

4

(

O

(

H

;

G

8

5

H

4

5

9

6

H

6

8

<

8

9

6

6

6

8

9

6

:

8

8

9

6

8

8

9

9

8

9

6

8

9

6

:

8

9

6

(

8

8

9

6

<

8

8

9

6

8

9

9

<

:

:

<

:

Y

V

*

,

1

*

1

E

E

*

2

(

6

5

Y )

1

2

*

A

B

3

<

R

:

:

:

)

*

+

*

,

-

T

1

(

R

:

:

:

)

*

+

*

,

-

T

G

T

/

V

K

,

Q

1

>

E

1

A

2

Q

?

*

3

A

F

A

E

?

A

3

?

3

-

B

1

B

X

2

/

G

-

K

F

A

N

G

Q

/

1

+

K

2

P

3

G

*

1

)

U

@

L

P

B

U

W

E

*

@

B

E

1

*

1

*

*

+

F

0

Q

*

2

/

1

4

,

@

F

8

8

,

*

*

-

Q

B

9

-

=

<

4

4

H

9

5

=

K

(

8

(

8

=

9

H

:

8

H

:

8

F

8

8

9

6

(

8

9

6

<

8

9

6

/

+

1

-

B

C

^

T

>

1

4

>

*

;

7

[

7

[

7

1

E

K

P

?

3

*

A

F

A

?

3

?

*

F

L

G

Q

B

,

]

1

*

D

/

L

*

@

B

,

-

,

D

(

J

/

*

,

+

8

F

8

,

=

8

4

8

4

7

=

6

=

9

=

6

4

9

4

Y *

E

3

1

+

K

V

E

Q

B

Z

A

2

Q

Z

K

Q

1

+

-

2

K

,

?

?

*

/

V

S

,

W

E

1

@

N

*

G

2

+

B

1

E

F

,

E

N

1

-

*

F

-

1

B

2

2

8

@

0

,

,

*

*

-

Q

-

/

,

G

7

:

(

=

4

=

7

8

Y F

/

+

S

?

+

Z

K

Q

1

*

L

B

,

D

*

,

(

8

=

8

8

E

Relays 7

[

H

:

:

>

7

[

7

:

:

L

7

[

6

:

:

L

?

E

,

G

K

F

*

*

B

+

F

2

/

K

A

B

K

1

*

C

*

0

1

M

-

/

K

7

7

6

4

Relays

3

B

+

,

,

G

R

*

R

G

R

\

.

L

F

B

Q

2

1

1

G

*

X

K

,

*

R

R

@

A

/

.

R

/

\

F

M

1

*

K

-

-

/

K

+

K

-

M

R

/

,

K

/

R

/

]

B

L

D

^

,

R

1

/

S

J

/

K

J

8

*

2

2

<

-

O

7

8

5

9

:

8

9

6

O

7

;

5

(

7

8

9

9

H

8

9

6

;

8

9

6

;

6

O

(

:

5

7

O

:

:

5

:

8

:

:

>

/

J

H

:

:

L

[

7

:

:

\

7

[

6

:

:

.

B

Q

2

1

K

R

A

7

[

8

R

B

Q

2

1

K

R

]

7

[

8

R

B

1

B

2

*

F

,

@

G

1

R

X

R

W

0

*

1

@

3

M

M

R

-

L

,

/

B

G

K

,

R

R

K

I

N

*

/

F

G

R

3

?

M

D

\

G

?

*

R

R

-

+

W

N

M

-

B

,

/

2

+

*

F

/

-

/

D

7

?

R

K

S

8

/

J

*

2

O

2

(

<

;

<

O

7

5

(

9

5

:

<

H

5

H

:

8

9

9

Y E

,

L

1

G

*

K

+

,

)

R

*

.

/

@

M

2

1

*

K

G

-

_

/

K

H

:

R

:

>

R

?

H

:

3

:

E

R

7

F

,

:

*

:

G

R

R

6

:

.

:

B

`

Q

2

1

K

8

/

F

K

-

/

K

R

]

B

^

1

-

R

A

/

K

*

-

6

O

7

6

O

H

;

5

<

<

8

9

6

;

7

5

<

9

8

9

6

;

O

:

;

5

H

8

9

6

7

O

7

5

:

8

9

6

7

<

8

9

9

6

6

8

9

6

;

7

8

9

6

4

Y

]

1

-

+

B

K

C

*

)

*

@

2

*

G

_

8

H

:

:

R

6

:

:

R

7

:

:

R

8

4

:

:

(

:

:

.

:

:

]

B

^

1

-

R

K

/

J

R

A

/

K

*

-

8

`

a Q

M

/

2

?

Q

/

R

>

*

,

@

R

>

B

J

D

1

K

-

R

P

1

K

Q

8

8

O

(

<

5

(

H

8

9

9

<

:

5

H

7

8

9

6

6

Y 7

[

(

(

)

*

+

*

4

B

^

1

-

R

S

B

U

B

,

*

K

n

/

-

R

T

B

K

*

R

.

B

Q

2

1

K

H

:

Y

,

F

?

X

2

*

>

?

,

@

2

*

E

,

1

K

+

)

*

@

2

*

G

_

8

:

:

R

8

:

:

R

H

:

:

R

7

:

:

`

Y >

?

3

E

F

,

*

G

R

.

/

M

1

K

-

/

K

R

L

G

*

,

R

L

,

/

J

K

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

;

A

/

F

K

-

/

K

R

+

*

J

B

,

+

R

0

,

*

Q

/

,

G

R

L

?

,

@

*

K

8

7

Y E

,

)

]

A

1

/

1

-

/

K

+

/

,

+

F

)

*

B

C

-

@

)

K

K

*

R

/

2

C

*

R

G

2

)

K

*

N

*

L

_

?

K

@

G

2

*

,

*

R

H

:

*

:

G

G

_

]

R

R

6

B

H

:

>

:

^

:

B

:

1

7

R

7

D

R

-

R

J

:

.

:

1

:

B

:

K

R

Q

R

-

8

2

1

6

R

:

P

H

:

1

:

`

K

:

Q

R

<

8

4

:

:

O

(

7

5

O

H

H

5

(

4

8

`

K

8

8

7

Y 7

[

8

>

r

y

t

†

t

q

q

{

‡

z

{

q

|

y

}

z

p

ˆ

t

y

}

p

y

}

‰

Š

ƒ

ƒ

ƒ

?

o

:

:

3

{

)

E

„

q

F

p

ˆ

*

,

}

*

‹

+

*

G

†

,

R

p

q

F

.

t

/

x

r

?

M

p

X

1

Œ

2

K

-

t

r

q

*

>

/

K

p

‡

?

R

Š

,

L



z

p

q

r

s

r

t

u

t

v

w

r

x

y

z

{

q

|

y

}

z

p

~p

}

p

y





s

{

|



r

x

}

z

p

‚

ƒ

ƒ

„

p

}

p

*

J

r

K

Ž

t

R

q

z

0

{

1



x

M

-

Š

/



K

x

‡

r

x

‡

p

s

z

r

Ž

z



w



t

x

5

|



€

„

p

2

/

p

 o

@

,

y

}

r

„

p

r

x

~€

z

r

y

}

{

‡

‘





EKUSports.com

r

s

z

{

q

p

’

r

“

y

{

x

y

p

}

}

z

p

y

s

z

{

{

q

p



…

&

'

s

{

|



r

x

}

z

p

”

•

‚

ƒ

ƒ

„

p

}

p

p





q

t

‡

r

x

‚

ƒ

ƒ

‰


–

—

˜

—

™

š

˜

›

Men’s Record Books

Indoor ž

ª

ž

Ÿ

¡

¢

£

°

Ÿ

¡

¢

£

ž

º

¬

°

°

Ÿ

¡

¢

£

Á

°

°

Ÿ

¡

¢

£

¹

°

°

Ÿ

¡

¢

£

ž

°

°

Ÿ

¡

¢

£

°

°

Ì

°

°

Ÿ

­

®

Î

°

°

Ÿ

¥

¡

±

¢

¢

»

½

°

µ

Ÿ

ž

ª

Ÿ

¼

¢

Ÿ

¢

¡

¢

£

Ÿ

¡

¢

£

Á

Î

¬

°

°

Ÿ

¡

¢

£

ž

Î

°

°

°

Ÿ

¡

¢

£

Ç

Í

·

Ô

µ

·

Õ

Å

¼

Å

Ð

µ

µ

¢

¾

·

¼

·

¢

¼

±

±

É

¾

·

±

³

Ñ

±

±

¡

¼

Ï

·

¿

Ò

·

Ä

³

Â

Ð

Ï

¥

©

¢

±

µ

¥

Ã

£

¼

Á

ž

«

¬

¯

¥

§

¢

©

·

½

Ë

²

®

°

ž

Á

Ë

¡

¥

®

ž

¸

®

¯

­

¬

°

°

¹

¯

­

°

®

¬

®

¬

°

°

Ÿ

¡

¢

£

¬

°

°

Ÿ

¡

¢

£

Á

¹

°

°

Ÿ

¡

¢

£

°

ž

­

°

°

Ÿ

¡

¢

£

¯

­

Á

ž

®

«

¸

®

®

¯

¯

«

¸

ª

®

¯

­

ª

®

¯

­

®

°

°

«

¹

ª

®

¯

­

ª

Á

«

Á

¸

®

¯

¯

®

«

­

¯

¯

Á

«

«

¬

¬

¬

ª

º

¯

Ç

°

®

¬

¾

®

¯

¸

ž

®

¯

­

º

°

«

¬

ž

®

¯

­

ž

ž

º

®

Á

º

®

­

®

ª

¯

¸

Â

®

Å

¡

°

°

°

°

°

°

Ÿ

°

Ÿ

¢

¾

£

¢

¡

¡

¢

Ð

µ

¦

©

±

£

¢

»

¼

¢

½

µ

£

°

º

Ÿ

¡

¢

»

¼

¢

½

µ

£

µ

©

±

¡

£

Ç

¦

²

³

¥

Ð

µ

·

·

À

½

£

³

Ê

¥

³

®

½

¨

±

Í

³

¢

¿

¼

¢

§

©

±

¢

½

¨

±

Í

³

¢

¦

·

Ã

Ä

·

¢

¥

¢

®

Å

±

¦

·

Ã

Ä

·

¢

¥

¢

¬

±

Õ

³

±

³

¥

¢

·

¢

µ

À

¿

·

¥

¢

Ð

¨

Ð

Ï

¥

©

¢

µ

¥

·

·

ž

«

¸

«

Ë

¹

®

«

Ë

ž

¬

­

Ë

Ë

½

Á

¸

¢

²

¥

¥

³

ž

¬

ž

¯

­

¸

ž

®

¯

¯

®

ž

®

¯

¯

®

¬

°

°

­

¬

°

°

­

¬

°

®

®

¯

¸

®

¯

¯

®

¯

­

¬

­

¹

¬

¸

­

ž

°

«

¹

­

®

¹

ª

®

ž

º

ª

º

®

®

¯

ª

º

¸

®

¯

¸

º

®

¯

ª

º

®

¯

¸

Á

®

¯

ª

ž

®

¯

°

ª

º

«

¸

¬

¸

ª

¸

ž

º

°

ž

«

¬

°

¯

Á

¬

£

®

Á

¯

Á

ª

¬

¬

­

®

°

®

£

¸

¬

¯

Á

«

ž

®

­

­

«

®

£

ª

«

¹

±

¬

«

°

¡

¥

Á

¯

¯

®

µ

Ê

¹

¢

½

½

«

¹

Ë

­

±

°

ž

·

Â

¬

Ë

Ù

Ê

«

¥

Ê

Á

©

¢

²

·

¢

É

·

³

·

¼

£

±

Ç

¦

»

Â

Ã

¥

·

Ï

§

¡

Ê

µ

²

³

³

©

É

±

±

¦

³

Â

¢

¥

·

·

±

Ò

·

Ÿ

µ

Â

¦

¢

°

Á

±

É

Â

Á

Å

¡

±

¥

¢

¾

¼

Ç

É

Ä

Å

½

²

®

±

Ú

µ

±

©

¡

¼

·

Â

¡

§

¿

Å

³

¥

¢

³

Í

¥

µ

©

¼

£

µ

³

Ð

¼

¼

¼

·

Ó

·

¥

¼

¨

·

È

¿

¡

§

¿

Å

¢

¦

³

£

¥

³

£

Ÿ

©

±

Å

¡

©

Æ

Í

¢

¾

º

·

±

Ÿ

¤

°

¥

Õ

¯

¸

°

Ô

¬

¯

°

®

¹

ª

¬

Î

Î

°

µ

°

®

¯

«

°

°

Á

»

¹

¬

¬

¬

º

Î

®

®

¬

ª

®

ž

¥

ž

°

®

°

ž

°

Î

Ÿ

ž

ª

³

®

«

ž

£

¥

®

­

¹

¸

­

«

Á

Ë

¬

°

ž

µ

Ê

®

®

¹

Ë

¢

·

±

Ë

±

»

¹

¸

¥

¥

²

¬

­

©

½

·

Ë

¢

§

°

Ë

¬

¥

¼

³

®

³

³

¥

Ë

ª

®

±

±

Â

®

³

µ

°

¹

³

·

¥

©

·

«

¥

¥

·

³

£

µ

¢

É

À

±

²

®

Á

©

É

Á

³

©

Ï

Á

·

Í

¦

«

£

Í

¼

Â

¨

µ

¸

À

¦

«

³

±

·

ª

¬

Ð

¨

³

¥

±

½

·

©

¿

³

³

¦

¢

¢

¼

Ï

«

·

³

¾

Ê

©

¢

µ

ª

£

½

·

¥

±

·

¢

³

Ç

Å

¢

©

·

¡

±

½

À

©

Ñ

µ

¡

·

¥

·

¥

Ã

É

§

Ð

¼

·

È

Í

·

Å

³

µ

¿

³

¡

Å

¥

©

´

¤

²

¨

£

Ð

¼

¼

¾

±

Í

¥

¤

¡

Ó

³

¢

¼

©

±

§

³

±

Ç

°

Ç

µ

£

¿

¡

µ

¤

·

±

¦

¥

¾

£

¡

¥

²

£

Å

°

¥

¢

Æ

°

»

µ

Ä

Î

©

½

±

Â

Á

¾

Outdoor ¤

¸

­

­

°

ž

ª

­

°

­

Relays Relays ¹

Ö

¹

¹

Ö

Â

­

¥

¿

°

£

·

°

°

¡

°

±

¼

¨

Ÿ

³

¦

¦

©

©

¥

Ÿ

§

·

©

¥

Î

¥

½

Ï

¢

µ

©

¡

³

Î

¥

À

³

×

¢

¼

¥

Ç

¥

®

Î

À

¼

Î

µ

É

¬

°

·

µ

·

°

¡

Î

½

¹

¼

·

°

·

Ô

Î

¢

Î

Ï

³

³

°

·

¦

Î

Î

Ç

­

Ð

±

°

¢

Î

£

¥

°

Î

Í

Í

Î

¾

Ç

Î

®

¥

Í

±

Î

¥

³

Ì

ª

µ

À

°

µ

°

±

µ

Á

Ë

³

®

¸

¬

Ë

«

Á

­

¬

­

«

®

ª

¯

®

¯

¯

¹

Ö

¹

Ö

¹

®

°

°

¾

¦

·

Ò

Î

Ç

¢

¥

³

Í

µ

Î

Å

·

©

³

£

·

³

Î

¨

¬

°

°

¾

¦

·

Ò

Î

Ç

¢

¥

³

Í

µ

Î

Å

·

©

³

£

·

³

Î

É

Ö

¹

°

°

Ç

¹

Ö

­

°

°

¹

Ö

Ÿ

¸

¯

Ë

ž

¹

«

¹

¬

¬

°

®

Ð

¢

¥

¥

¹

¢

õ

ô

ö

÷

ø

ù

÷

ø

ú

ó

û

ô

ø

ù

ü

ý

ý

þ

ÿô

ó

ô

þ

þ

ü

û

ýü

ô

þ

÷

ó

¯

«

¯

¬

¬

«

­

®

®

¯

­

Á

¥

µ

¦

©

¢

¥

£

¡

®

Ë

Á

®

¯

­

Á

³

Í

µ

Î

É

¥

µ

¦

©

¢

¥

£

¡

Î

Å

·

©

³

£

·

³

Î

Ÿ

·

£

Ã

À

Á

Ë

°

­

«

Á

®

¯

­

Á

Ü÷ú

ý

ø

ù

ú

ý

ù

ûý

ü

ú

ó

ûôÝ

Þ

Ü

ß

à

á

Ý

â

ã

ä

Ý

å

æ

Ü

ß

â

ç

è

Ü

Ý

á

â

é

ê

á

å

æ

ë

ì

í

¯

®

¯

¯

°

°

­

Á

¸

Ë

Á

¬

«

¸

ª

Ë

Á

¯

«

¹

­

«

Á

°

®

¯

­

¹

¬

«

Á

¹

®

¯

¯

ž

¯

«

®

¯

¯

ª

¥

³

µ

¡

Ä

Ÿ

£

¡

±

³

¦

½

ñ

®

³

°

µ

µ

À

©

¬

Î

¼

°

µ

±

¡

»

¢

µ

µ

¥

°

¢

µ

Î

±

½

µ

¨

¥

­

¥

Ô

Î

¢

Î

É

°

Î

¼

·

°

Î

¹

¢

Ä

°

³

Î

±

Î

¹

·

°

©

Ò

Ÿ

±

Î

£

¬

¼

³

°

³

®

ð

¥

°

©

×

Î

±

Î

·

¢

Ÿ

°

Å

ï

¾

·

Î

°

Î

Î

¢

¡

¬

µ

¢

·

±

×

Í

¡

Í

À

½

©

¢

³

·

Ÿ

¥

Ÿ

®

µ

¢

¼

°

¦

¤

³

Í

¥

î

·

®

¸

¬

Ø

¢

°

¡

Î

°

©

­

¢

¢

¥

°

£

Î

À

¡

®

Î

Î

Ä

Î

¥

ª

°

¨

±

³

°

Í

Í

Á

Ë

¯

Ë

®

Ø

³

¢

®

©

¥

¡

Î

Æ

³

¡

©

·

³

À

ª

¸

Áú

þ

ý÷ô

¥

Û

ÕÁ

¬

Ÿ

ó

Ø

¥

Â

ô

¡

ª

Ç

þ

¥

¹

¾

ò

©

ôý

þ

ü

ø

ù

ó

û

ô

ø

ù

ü

ý

ý

þô

ó

ô

þ

ú

÷

œ



ý

ý

ó

ûú

ý

ô

ó

þ

ý

øþ

ó

üýý

þ

ôó

ô

þ

þ

ô

ú÷

ý

ù

þü

ü

ú

øùô

ó

ô

þ

ú÷

ù

ü

ò

û

÷

ù

ù

ý

ù÷

õ

ø

úô

ó

ô

þ

úÿ

EKUSports.com
Cross Country Honors

Menâ&#x20AC;&#x2122;s Cross Country Honors !

"#$

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Cross Country Honors

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

+

/

&

0

1

2

3

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

+

/

&

0

1

2

2

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

+

/

&

0

1

2

4

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

+

/

&

0

1

2

5

6

6

-

(

7

8

,

9

8

+

/

:

0

1

2

1

-

(

7

8

,

9

8

+

/

:

0

1

4

;

0

1

5

A

0

1

5

4

0

1

5

5

0

1

5

1

0

1

1

;

'

<

=

>

-

B

)

-

8

D

8

G

<

<

<

<

&

,

,

,

H

'

,

-

'

9

8

(

F

E

+

8

:

(

(

.

(

K

@

'

(

@

'

0

1

1

+

.

(

K

@

'

(

@

'

0

1

1

L

+

.

(

K

@

'

(

@

'

0

1

1

M

+

.

(

@

0

1

1

A

0

1

1

4

0

1

1

5

(

K

.

O

+

J

'

O

+

J

'

O

+

J

'

O

+

J

-

:

-

-

,

6

6

.

/

-

O

:

:

-

.

&

8

&

L

;

;

A

+

&

8

&

L

;

;

3

+

&

8

&

L

;

;

2

+

&

8

&

L

;

;

4

L

;

;

5

L

;

;

1

'

=

/

I

7

+

/

R

'

(

-

7

+

/

R

'

(

-

7

+

/

R

'

(

-

8

(

'

Q

G

G

G

+

.

+

/

O

.

8

S

.

8

L

;

0

+

/

O

.

8

S

.

8

L

;

0

+

/

O

.

8

S

.

8

L

;

0

7

8

'

G

,

W

7

S

+

'

8(

:

+

U

-

K

8

:

"

V

/

6

'

Y'

R

E

Z

(

/

.

X

T

&

@

Y

.

:

8

!

"#$

'

*

O

.

8

S

.

8

:

@

-

=

;

L

;

0

L

;

0

L

;

0

\

&

m

k

k

n

|

o

q

n

o

}

n

p

~

k

q

n

|

r

q

k

q

s

t

r

n

u

p

v

Â&#x201E;

}

w

k

x

Â&#x2026;

x

o

q

y

s

k

o

|

z

n

o

p

j

o

k

k

q

q

{

p

r

j

j

|

n

}

k

o

p

z

p

r

j

j

k

k

|

q

q

s

}

r

n

n

~

r

j

0

1

5

M

0

1

5

A

0

1

5

3

0

1

5

2

0

1

5

4

0

5

,

,

+

=

0

1

5

1

0

1

1

;

&

-

(

(

)

-

&

:

*

,

-

E

-

(

)

:

0

1

1

E

=

*

,

-

E

-

(

)

:

0

1

1

L

0

1

1

M

,

-

)

:

0

1

1

A

0

1

1

3

:

.

8

=

&

'

.

-

'

E

8

-

(

O

)

)

=

-

'

?

8

(

'

+

+

(

E

@

0

1

1

2

8

(

@

0

1

1

4

L

;

;

M

L

;

;

L

;

0

L

;

0

L

;

0

L

;

L

;

0

;

L

;

0

L

E

-

8

'

J

)

8

(

:

:

&

O

=

.

+

+

'

W

:

(

6

(

:

W

@

,

(

0

8

\

B

:

-

=

-

+

6

8

D

E

,

6

?

+

'

-

G

8

8

(

*

E

Z

8

D

=

(

6

'

E

-

8

2O

)

@

+

,

-

8

(U

'

'

8

.

9

"

-

\

(

8=

(

/

<

T

+

'

1

;

0

L

V

)

8

C

'

]

!

"#$.

8

(

$

O

,

,

-

-

,

&

)

.

+

9

-

(

;

1

;

Academic All-Americans

0

L$

q

}

q

o

}

r

Â&#x2020;

n

r

pi

q

Â&#x20AC;

}

Â

n

r

r

Â&#x201A;

m

_

+

`

@

,

8

8

(

'

-

U.

:

,

G

(

?

.

F

!

:

:

E:

)

+

O+

.

'

(

:

+,

G

(

O

,

-

+

a

=

E

,

,

U

'

-

G

8&

,

/

-

+

c

'

+

P

,E

)

+

,

*

.

(*

b

P

+

'

=

T

'

6

C

'

a

.

=

'

&*

+

(

E

'

&

:

(

:

'

$

-

,

'

8+

f

0

1

5

2

0

1

5

4

0

1

5

1

0

1

5

1

d

1

0

1

1

M

d

1

0

1

1

4

e

0

1

1

1

0

1

1

4

;

3

0

1

1

1

g

E

d

1

1

Â&#x192;

p

n

i

Â

Â&#x2C6;

Â&#x2020;

k

p

p

k

Â&#x2030;

Â&#x2026;

i

p

i

}

Â

n

r

r

Â&#x160;

}

o

Â&#x2030;

r

x

j

i

Â&#x20AC;

r

Â&#x2030;

o

j

x

Â&#x2020;

Â&#x2020;

Â&#x160;

x

Â&#x2030;

r

Â&#x2021;

}

EKUSports.com

F

L

0

|

r

+

5

'

D

L

;

n

q

(

1

C

i

j

.

0

'

'

7

p

O

5

:l

(

8

/

1

8

N

p

,

+

;

0

5

'

7

k

@

)

1

5

1

Z

k

+

4

1

0

E

\

j

)

1

0

=

N

n

&

0

+

Z

i

&

,

/

\

-

,

Z

B'

Z

<

$

F

6

7C

Z

<

(

:

#

'

I

j

8

[

'

+

'-

(

I

'

7

+

"

:

*

7

:

!

&

F

(

7

-

-

-(

8

^

h

8

.

\

'

:

E

>

L

,

)+

'

(

7)

.

(

\

8

:

O

-

-

&

,

7

J

.

Z)

/

/

+

'

+

G

6

$

&

*

(

('

I

'%

'

8'

'

:

N

;

,

:

\

B/

/

B

'

B

0

+

C

-

'

C

+

6

,

?

6

6

P

-

D

'

E

8

'

:

@

'

(

+

<

?

>

+

*

'

<

(

+

N

<

-

E

>

+

<

@

/

'

J

C

<

?

C

8

,

+

I

+Â&#x2026;

k

Â&#x160;

}

o

Â&#x2030;

r

x

j

i

Â&#x20AC;

r

Â&#x2030;

o

j

x

Â&#x2020;

Â&#x2020;

Â&#x160;

x

Â&#x2030;

r

n

o

j

i

q

o

q

}

n

i

j

Â&#x2039;

i

q

Â&#x20AC;

Â&#x152;

r

Â&#x2020;

Â&#x20AC;

n

o

j

i

q

o

q

j

n

k

p

p

j

k

|

q

}

n

~

i

q

Â&#x20AC;

i




Ž



Ž



‘



’

Track and Field Honors

Women’s Indoor Honors ”

•

–

—

˜

™

š

š

›

œ



ž

Ÿ



š

¡



ž

¢

£

Men’s Indoor Honors

›

”

•

¤

¥

¦

§

¨

©

§

ª

«

¬

­

®

¯

°

¤

¥

¦

§

¨

©

§

ª

«

¬

­

®

®

¤

·

¸

¸

¹

Ù

½

·

¸

¬

¸

Ù

·

¸

¬

·

¸

¬

·

¸

¬

°

¥

±

º

§

©

§

¥

²

³

¥

¦

¥

½

¾

´

ª

¥

µ

»

«

´

¥

±

¨

ª

²

ª

¼

¿

¥

À

°

Â

»

§

¥

©

²

«

¨

§

°

Â

»

§

¥

©

²

«

¨

§

¦

§

ª

Á

¿

À

Á

•

¾

§

–

Æ

—

½

˜

™

Â

°

š

¨

š

§

½

›

§

Ã

Æ

›

Ä

ž

Å

£

˜

š

¡



ž

¢

£

³

¸



°

ž

Ÿ

Â

»



§

¥

š

©

¡

”

²

•

«

¨

–

—

˜

™

š

š

›

–

ž

£

Å

Ç

È

š

˜

Ä

ž

È

Ç

¥

¬

¸

•

Ë

–

²

º

§

©

¨

¥

Â

Â

»

ª

º

§

§

¨

¼

§

«

Ð

¨

§

»

Ù

Í

¨

Â

Î

¿

½

Ë

²

¿

¨

×

¥

È

Ï

½

¬

Ñ

½

¿

Â

¿

Ç

Ä

¹

Ð

Õ

Í

ž

Ð

Ö

¾

¨

µ

¸

¸

¨

Ä

¨

¹

¹

Í

³

˜

½

Î

Î

Ð

š

¨

ª

Â

Î

È

Ð

§

Ó

Î

µ

Ç

Ï

¦

²

§

¨

Å

Ï

¥

«

¨

±

£

Î

ª

µ

µ

ž

¨

¨

²

¥

–

µ

´

´

Æ

›

Ì

©

ª

š

¦

¥

¨

¥

š

»

Ò

¥

§

½

Í

ª

¨

«

²

™

§

ª

Ø

˜

Ì

¦

¨

°

—

Ñ

¨

½

¨

µ

¸

¯

Ê

š

›

™

Á

µ

¬

²

¿

Ô

¯

Õ

Ñ

µ

Ï

Ï

»

Í

Á

¨

¬

×

¬

Ï

¬

·

²

¿

®

Ñ

Ö

·

Á

­

®

Ï

¸

¸

­

·

¸

¸

¸

Á

¬

Ú

Ñ

®

¯

–

”

Û



™

š

š

›

œ



ž

Ÿ



š

¡



ž

¢

Á

¨

µ

µ

§

Ù

¨

§

Ý

Ý

¨

¥

µ

§

¥

ª

ª

Þ

ž

¥

Ó

Â

­

®

¨

¬

­

®

Ú

Ë

¥

«

Í

§

ª

¬

­

®

Ö

¦

Ë

¥

«

Í

§

ª

¬

­

®

Ï

”

¤

¥

¤

¦

¥

§

¦

Ù

¨

§

³

¨

©

¨

µ

§

©

§

µ

ª

§

À

±

µ

¬

«

ª

¥

¨

§

Æ

Í

¨

Í

­

¬

«

Õ

ª

®

­

¬

³

Ì

§

Ó

²

•

º

–

§

¥

”

¦

Û



ª

™

ª

»

š

´

š

¨

›

ª

Ã

¼

›

¥

Ä

¦

§

ž

Å

£

˜

š

¡



ž



ž

Ÿ



š

¡



ž

”

¢

£

”

Û



™

š

š

›

–

§

”

Æ

•

¤

¥

§

Ø

µ

Í

À

Í

ç

Í

§

§

¥

µ

è

§

è

²

é

™

Í

§

ª

ž

£

Å

Ç

È

š

˜

Ä

ž

È

Ç

­

©

²

ê

ç

ª

Î

²

¥

ë

ë

ç

¨

ì

Õ

í

î

¨

Î

¬

³

Î

ð

ñ

à

¿

½

ó

ô

Ñ

¨

¦

µ

É

½

¨

¯

¬

®

·

¸

¸

Ú

·

¸

¸

Ï

¸

µ

µ

Ö

×

²

š

›

Í

·

¿

Ï

ö

Ê

»

¨

™

øÎ

÷

³

§

Ã

›

¥

±

³

§

Ä

ž

Å

£

˜

š

¡



ž

¢

£

¬

­

®

Ö

¬

­

­

Ï

·

¸

¸

·

¸

·

¸

¸

·

¸

¸

·

¸

·

¸

¸

·

¸

¸

·

¸

Ú

¬

·

›

½

Õ



Æ

ž

Ó

µ

¨

§

§

µ

˜

³

§

±

³

§

ª

”

²

•

–

—

˜

™

š

š

›

–

ž

£

Å

Ç

È

š

˜

Ä

ž

È

Ç

Ï

¯

¬

¸

Ä

ª

µ

Õ

§

™

Â

š

Ì

–

Í

”

µ

¥

¥

§

Í

Æ

½

Â

š

Û

²

Í

å

¥

®

¬

¬

î

Ñ

¹

¬

×

Ñ

ø

¥

½

›

â



µ

²

¥

Ë

Ó

ª

–

¨

™

ž

µ

š

ª

£

Î

š

±

©

Í

•

¨

Í

Ó

µ

Â

–

Í

Ù

³

Ù

±

§

§

Å

Ô

Ç

§

«

È

š

³

˜

¤

Ä

Õ

ž

¦

È

Ç

Ý

Ä

¿

É

¯

Î

·

Ñ

Ê

¯

š

Ï

›

™

Ï

®

¬

·

Ä

Á

¬

›

§

œ



ž

Ÿ



š

¡



ž

¢

£

­

®

·

›

ª

ª

²

ª

µ

Ð

”

¥

¥

ª

Õ

Û

¥

ª



©

ª

Õ



Ù

³

Ù

ã

ž

Í

¸

·

¸

¸

Ö

·

¸

¸

Ï

·

¸

¸

«

™

Õ

®

·

¸

¸

­

š

µ

š

«

›

¥

Ã

›

Ä

ž

Å

£

˜

š

¡



ž

¢

£

·

¸

¸

¯

·

¸

¸

·

¸

·

¸

¸

·

¸

¸

·

¸

›

½

ª

º

¥

â

§

²

¥

Ÿ

±

¥

¥

ª



ª

¨

š

¥

ª

´

¡

©

ª

Õ



Õ

ž

µ

ª

Æ

«

º

³

±

”

¥

¥

§

³

§

®

•

–

”

Û



™

š

š

›

–

ž

£

Å

Ç

È

š

˜

Ä

ž

È

Ç

§

¸

Ä

½

â

¬

²

¯

Õ

¿

¸

¹

Ï

¬

Ú

Ñ

Ú

Á

Á

Ú

·

Ï

ð

Ñ

¸

Á

Á

ö

ã

¥

ª

¨

´

Õ

Æ

³

§

±

³

§

¿

À

Á

®

¬

¬

­

•

–

¸

¸

Ï

¬

­

®

¹

¬

­

®

¹

¬

­

®

Ú

¬

­

®

¹

¬

­

®

Ú

¨

í

é

ø

ù

ú

û

ù

ü

ð

ý

ö

ö

è

þ

ð

ñ

ì

ç

ð

ç

ö

ÿ

ð

ñ

ç

ç

î

”

ª

ª

Û

Â



Ì

Í

™

š

š

â

›

¨

–

µ

ž

Î

£

Ô

Å

§

Ç

«

³

È

¤

Õ

š

˜

Ä

¦

ž

È

Ý

¿

Ç

Ä

¯

Î

Ú

É

Ê

š

›

™

Ä

Á

¬

­

®

·

è

ô

é

›

Ä

²

Á

¿

¿

í

Õ

²

Ý

õ

Ä

Ô

¯

¨

Õ

Ç

µ

¸

Ð

¤

È

¨

×

¨

¸

ð

ž

½

·

Ð

³

ï

Ä

¨

²

¸

«

è

˜

Ð

¸

¸

§

š

Î

µ

¸

Ï

ò

È

¸

¨

Ï

Ô

ç

¬

½

à

Î

Â

ï

Ç

¬

Ð

Æ

µ

Å

Î

¨

£

Â

¸

Â

«

ž

¨

¸

Ó

½

µ

–

µ

®

½

Õ

Ì

é

›

³

£

¯

­

·

š

Ý

Ä

ª

š

Þ

ª

¦

«

ª

²

Õ

¥

¥

²

Ó



Ô

Ë

¥

§

Û

¨

¦

Ð

Ì

”

±

¥

æ

¨

–

Æ

¾

Í

¡

³

ª

³

©

ß

¢

¹

­

·

–

›

ª

•

ž

Men’s Outdoor Honors

”

œ

›

©

—

ª

•

ä

”

š

Ë

–

¨

œ

ß

Æ

«

´

À

•

©

ä

¥



µ

µ

¨

²

Ó

ª

”

´

¡

¸

¦

¨

š

›

¥

§



¥

¨

º

¥

«

Õ

š

§

Õ

ª

Í

·

¾

ª

¹

¬

¾

Ø

š

µ

©

¥

Ÿ

Í

Æ

À

¬

½



·

®

¸

Í

²

™

¥

ã

¥

Ù

Ð

¥

´

˜

©

ª

Õ



¤

Ü

Ÿ

¬

¬

­

·

£

—

Ó

¥

¤

Women’s Outdoor Honors •

–

±

”

”

ž

¥

ª

¨



¸

·

·

Î

ª

«

§

œ

¨

ª

¥

›

½

Ä

Á

¬

¬

®

¨

®

Ï

É

š

§

¥

Ð

¥

Í

´

”

š

³

«

¨

ã

Æ

º

·

â

•

¤

Ä

§

™

á

ß

Õ

œ

œ

˜

Â

ª

¨

”

¬

·

Ù

·

—

µ

¬

›

³

µ

ä

”

–

¥

ç

øøìö

ç

è

ñ

ö

ì

ý

ï

ð

ñ

ç

ù

ú

ûø

ý

ö

ö

è

î

ø

ý

ù

ü

ð

ý

ö

ö

è

û

ñ

î

÷

ë

é

ö

ø

ï

ñ

é

ë

ïè

“

“

çö

è

ý

ï

é

ø

ð

ñ

ç

ñ

éñü

÷

ë

EKUSports.com
All-Time OVC Champions 

e

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Indoor OVC Champions

!

!

"

#$

&

'

(

)

*

+

,

&

-

(

.

/

0

1

2

3

4

1

5

6

7

%

&

'

(

)

*

+

,

&

-

(

.

/

0

1

8

3

4

1

5

/

7

4

1

1

4

:

-

2

?

4

?

;

A

<

:

*

*

,

=

'

>

;

&

(

'

<

.

B

8

0

;

(

?

C

@

:

3

,7

d

,

7

:

;

*

.

/

0

1

D

3

a

:

:

*

,

;

&

a

:

I

E:

J

K

:

J

K

:

J

K<I

%

&

P

B

;

(

C

:

,

;

*

.

8

0

6

6

3

2

?

?!

E

"

#$

F

G$

HR

J

*

L

M

,

N

O

-

(

7

.

8

0

1

1

3

4

1

5

6

7

*

(

L

M

,

N

O

-

(

7

.

8

0

1

@

3

4

1

5

/

7

*

(

L

M

,

N

O

-

(

7

.

8

0

1

2

3

4

1

5

5

4

1

5

1

4

1

1

4

S

7

4

1

1

1

2

?

?

?

2

?

4

?

Q

O

'

(

>

O

+

+

:

-

;

(

7

:

A

*

>

(

Q

(

B

!

.

(

:

-

9

>

5

'

O

0

>

4

P

&

7

;

7

J

X

J

(

S

M(

;

*

>

*

>

>8

-

+

3

&

&

:

K

&

,

L

&

'

L

&

'

:

O

(

*

.

8

T

0

.

;

*

5

0

T:

!

!1

5

5

0

3

4

?

3

0

1

5

W

.

3

8

0

1

5

3

7

.

5

0

6

6

3

2

?

?

4

'

.

5

0

6

@

3

2

?

?

@

'

.

5

0

/

2

3

2

?

?

D

2

?

4

?

2

?

4

4

/

4

3

;

(

8

.

5

0

/

4

3

Z

!

!

"

#$

&

'

(

)

*

+

,

&

-

(

.

@

6

0

2

/

3

4

1

5

6

7

%

&

'

(

)

*

+

,

&

-

(

.

@

6

0

5

/

3

4

1

5

/

7

4

1

5

5

:

J

K

*

(

(

+

(

[

(

+

(

L

J

M

:

*

,

N

:

L

A

:

*

:

*

,

O

-

K

T

:

L

;

&

!

9(

7

;

*

K

T

<

:

O

-

,

*

-

,

*

-

,

*

!

!

:

^

S

B

;

;

*

;

(C:

\

B

(

;

B

(

;

I

B

(

:

:

.

2

D

0

1

D

3

'

.

2

D

0

D

/

3

4

1

1

8

'

.

2

D

0

6

?

3

4

1

1

5

2

?

4

?

,

;

*

.

2

D

0

D

5

3

\

!

"

#$

(

-

.

6

/

0

8

?

3

4

1

5

6

7

7

(

-

.

6

8

0

@

1

3

4

1

5

/

7

7

(

-

.

6

/

0

4

8

3

4

1

5

5

*

*

R

*

I

:

:

:

:

S

7

S

7

Z

%

-

(

;

:

Q

;

:

Q

5

0

@

3

1

5

6

7

4

1

5

/

7

4

1

1

@

@

0

2

3

4

1

1

6

@

0

6

3

4

1

1

8

2

?

?

/

2

?

4

2

P

:

*

(

*

&

'

.

.

2

_

2

?

_

4

1

0

6

1

0

6

5

/

3

3

;

;

(

+

+

(

^

-

*

*

>

7

d

>

7

d

:

*

:

*

!

!

E

'

>

*

1

8

0

6

3

>

(

-

'

.

6

_

?

/

0

1

3

4

1

1

?

>

(

-

'

.

6

_

?

4

0

1

3

4

1

1

2

J

J

(

.

6

_

?

4

0

2

3

4

1

1

@

(

.

6

_

?

@

0

4

3

4

1

1

D

_

?

?

0

/

3

4

1

1

6

W

.

6

_

?

/

0

D

3

4

1

1

/

W

.

D

_

6

1

0

6

3

4

1

1

8

W

.

D

_

6

4

0

8

3

4

1

1

5

-

&

,

.

D

_

6

5

0

@

1

3

2

?

?

8

-

&

,

.

D

_

6

6

0

/

5

3

2

?

?

5

6

0

@

8

3

2

?

4

4

U

&

'

W

(

*

.

D

_

6

4

0

?

5

3

2

?

4

2

4

1

5

/

4

1

5

5

4

1

5

1

4

1

1

?

4

1

1

4

4

1

1

@

4

1

1

6

4

1

1

/

4

1

1

5

2

?

4

4

2

?

4

2:

U

(

.

4

?

7

.

1

_

&

7

.

4

?

-

(

(

.

,

Q

&

'

;

:

&

.

&

'

W

'

?

.

(

*

?

.

8

_

4

2

4

4

D

?

4

0

_

D

8

0

?

6

G

1

1

4

4

1

1

(

+

(

,

(

B

<

(

;

&

;

2

;

(

>

'

.

4

8

_

@

4

0

5

3

4

1

1

@

>

'

.

4

8

_

@

1

0

1

3

4

1

1

6

4

1

1

/

'

.

4

8

_

@

5

0

6

3

+

&

'

'

&

,

.

4

8

_

D

5

0

?

3

4

1

1

8

+

&

'

'

&

,

.

4

8

_

D

5

0

1

3

4

1

1

5

2

?

?

D

(

=

,

P

-

7

.

4

8

_

D

4

0

6

8

3

^

>

^

:

W

:

;

:

;

&

.

4

5

_

4

/

0

1

5

3

2

?

4

:

W

?

&

.

4

5

_

?

5

0

4

5

3

2

?

4

:

=

'

4

2

?

4

2

;

&

.

4

8

_

@

6

0

2

2

3

H

k

e

!

!

EiH

#

l

D

_

?

?

0

5

5

/

@

_

6

6

0

5

4

1

5

5

@

_

6

6

0

1

4

1

1

D

4

2

_

@

D

0

5

4

1

1

6

4

2

_

D

2

0

8

4

1

1

8

4

2

_

@

4

0

5

4

1

1

5

4

2

_

2

2

0

?

2

?

?

/

4

2

_

4

/

0

4

?

2

?

?

8

4

2

_

4

?

0

5

1

2

?

4

2

4

4

_

6

@

0

5

8

4

1

5

6

1

_

@

5

0

/

4

1

5

/

1

_

2

1

0

4

4

1

1

@

1

_

2

/

0

5

2

?

?

@

4

1

5

/

c

#

j

n$

Hl

iH

#

l

g

h

Ec

HiH

#

l

h

j

:

p

Jc

:

q

'

O

s

;

H

J

*

G

(

rq

(

s

:

*

b

G

M

r

)

*

;

-

(

-

.

4

1

t

?

?

0

8

6

3

s

P

'

;

&

.

@

8

t

@

0

8

6

3

v 

;

;

w

W

*

(

W

*

(

GB

:

B

:

K

-

K

-

(

-

.

D

1

t

@

3

4

1

5

6

(

-

.

6

4

t

4

3

4

1

5

/

j

3

3

_

0

_

i

0

3

8

_

1

?

1

?

/2

3

0

?

H

D

3

0

.

4

_

6

6

4

4

_

4

0

;

&

.

4

/

?

.

,

W

;

&

'

+

'

c

?

0

4

24

D

_

_

>

*

?

6

?

;

(

(

4

E

.

_

&

:

h

O

+

*

W

g

J

M

+

+

:

-

f

&

+

;

*>

+

+

+&

+

U

:

5

6

?

B

^

1

_

_

:

(

/

4

D

6

9

*

6

5

.

U

O

5

1

*

:

O

1

4

(

9

'

4

3

W

R

7

3

?

'

R

:

4

0

&

9

:

0

4

U

;

:

:

K

5

?

6

;

;

?

_

.

;

K

_

6

W

;&

:

;

;

6

.

.

O

U

.

7

*

(

;

;

-

*

*

+

;

^

,

<

4

4

4

(

*

:

_

3

4

+

U

,

2

@

_

+

(

-

.

0

_

*

*

:

3

1

2

*

,

,

7

+

*

M

42

(

,

U

:

U

:

:

*

(

'

a

*

+

*

'

2

$

.

W

+

,

*

(

0

4.

'

W

*

*

1

_

#

W

&

W

U

S

a

:

(

S

"

4

2

J

*

!

_

.

O

,

d

:

*

+

2

'

b

,

:

b

(

J

+

b

-

J

!

]

W

;

&

R

<

e

S

%

<

d

3

3,

:

U

;

U

,

:

U

I

H

.

*

-

;

&

:

:

*

I

;

*

'

R

I

;

]

;

*

^

U

1

?7`

(

U

*

:

+

(

:

9

+

(

c

:

+

*

<

9

I

(:

*

:

S

W

,^

O

:A

,

7

^:

:

J

O

S%

<

*

a,

;

*

R

I0

0

1

d

]

/

4

4

d

:

O

,

I

O

h

:

O

9

D

@

6

u

9

_

_

5

I

!

(

B

;

c

f

\

5

8

1

S

J

4

4

o

[

.

4%

I

j

.

(

+

7

O

>

;

f

Y

J

+P

;

.

;

*

H

'

*

.

7

<

$

W

K

&

P

-K

'

B

'

:

-

N

W

G

)

N

*

L

F

:

:

'

-

:

O=

*

'

V

:

)

*;

7

9

((

:

V

L

E

U

(

;

<

;

:

m

U

;

G

+(

;

i

(

1

*

*

9

:

(I-d

-

M

9

:

-

U

&

B

;

-

U

A)

7

,

Q

!(

J

d

R

:

E

*%

9

!

,

b!

:

I

4

0

8

3

2

1

0

2

3

3

3

8

D

1

3

0

D

/

3

,

x

Â&#x201A;

EKUSports.com

y

z{

Â&#x192;

|

Â&#x152;

}

~

Â&#x17D;

}Â?

y

Â&#x20AC;

Â?

Â

Â?

Â&#x201A;

Â&#x201A;

}

Â&#x192;

}

Â&#x2022;

Â&#x201E;

Â&#x2026;

Â&#x2021;

|

Â&#x2020;

Â?

}

Â&#x2021;

Â&#x152;

Â&#x2C6;

Â&#x2013;

Â&#x2020;

Â?y

Â&#x192;

Â?

Â&#x2030;

}

Â?

Â&#x160;

Â&#x2030;

Â&#x2039;

Â&#x17D;

|

Â&#x201E;

Â&#x20AC;

Â&#x2021;

Â&#x152;

Â

Â&#x2020;

|

z

Â&#x2020;

Â&#x192;

Â&#x2014;

Â?

Â&#x192;

|

|

y

Â?

Â&#x17D;

Â&#x17D;

}

Â?

Â?

Â?

|

Â&#x2021;

}

Â&#x2C6;

Â&#x2019;

Â&#x2020;

Â&#x2DC;

Â&#x192;

Â&#x2122;

}

Â&#x2026;

Â&#x2122;

|

Â&#x161;

Â?

Â&#x2021;

}

Â&#x2021;

Â?

|

Â?

Â&#x2021;

Â&#x192;

Â&#x2018;

|

y

Â?

Â&#x17D;

Â?

Â&#x201A;

}

Â&#x192;

Â&#x2019;

}

z

Â&#x201C;

Â&#x2020;

Â&#x201C;

Â&#x192;

Â&#x201D;

Â&#x152;

Â&#x20AC;

Â&#x2020;

}

Â&#x2C6;

Â?

Â&#x2019;

}

Â&#x203A;

Â&#x192;

Â&#x153;

Â&#x2122;

Â?

Â&#x17E;


Ÿ

¡

¢

£

¡

¤

All-Time OVC Champions ã

Women’s Outdoor OVC Champions

Ã

Ú

Ú

§

¨

¨

©

ª

«

ª

¬

¹

»

¾

Æ

°

Ä

°

Ø

µ

°

±

·

¸

Ç

ß

Ç

¼

º

¹

½

¹

»

»

¯

°

±

²

³

´

°

µ

·

±

¸

¹

¹

º

»

¼

½

¹

»

¾

¿

¿

°

Ä

°

Ø

µ

°

±

·

¸

Ç

ß

Å

Ñ

º

¹

½

¹

»

»

¹

¹

»

»

¼

¹

»

»

Å

¹

»

»

Ç

¹

»

»

Ñ

·

®

À

°

²

Á

·

Â

Ã

µ

Ä

²

±

·

¸

¹

¼

º

¼

¿

½

¹

»

¾

Å

²

Á

·

Â

Ã

µ

Ä

²

±

·

¸

¹

¹

º

Æ

¼

½

¹

»

¾

Ç

²

Á

·

Â

Ã

µ

Ä

²

±

·

¸

¹

¹

º

»

¾

½

¹

»

¾

È

¹

»

¾

¾

Á

Þ

É

É

°

Ê

Ã

·

Ë

Ì

Ä

Í

¯

±

·

Î

¸

¹

¼

º

Æ

Å

½

É

Ï

Ã

Ê

¯

²

µ

·

Â

Ã

Ð

Á

²

³

¸

¹

¼

º

¿

¾

½

¼

¿

¿

Å

Ã

Ê

¯

²

µ

·

Â

Ã

Ð

Á

²

³

¸

¹

¹

º

Æ

»

½

¼

¿

¿

Ñ

¼

¿

¹

¿

É

Ï

É

Ã

Ò

°

¨

Õ

Ä

²

¨

³

©

Ó

ª

«

·

ª

¯

°

À

±

²

³

¬

³

Ô

°

Ä

Ã

³

¸

¹

¹

º

»

Ç

½

´

°

µ

·

±

¸

¼

Ç

º

¾

¿

½

¹

»

¾

¿

Á

·

Â

Ã

µ

Ä

²

±

·

¸

¼

Ç

º

»

È

½

¹

»

¾

Å

²

Á

·

Â

Ã

µ

Ä

²

±

·

¸

¼

Ç

º

¹

Å

½

¹

»

¾

Ç

²

Á

·

Â

Ã

µ

Ä

²

±

·

¸

¼

Ç

º

¹

»

½

¹

»

¾

È

¹

»

¾

¾

Ê

Ã

·

Ë

Ì

Ä

Í

¯

±

·

Î

¸

¼

Ñ

º

¹

¾

½

·

µ

·

Ê

Ã

°

Ë

°

×

Ã

³

Á

¸

¼

Å

º

»

Ç

½

¹

»

»

Æ

·

µ

·

Ê

Ã

°

Ë

°

×

Ã

³

Á

¸

¼

Ç

º

Ñ

¿

½

¹

»

»

¾

¼

¿

¿

Å

¯

·

¨

Ù

±

Ã

¨

Ø

°

©

ª

µ

«

¯

²

ª

±

Ã

®

·

Ã

¬

Í

Ì

³

¸

¼

Å

º

Æ

Ñ

½

Í

·

µ

¸

Ñ

Ñ

º

È

¿

½

¹

»

¾

¿

°

±

Ä

°

Ã

³

·

Ó

Î

·

±

¸

Ñ

Ñ

º

Å

¼

½

¹

»

¾

Ñ

Ø

¯

°

±

Ä

°

Ã

³

·

Ó

Î

·

±

¸

Ñ

Ñ

º

¿

¿

½

¹

»

¾

È

Ø

¯

°

±

Ä

°

Ã

³

·

Ó

Î

·

±

¸

Ñ

È

º

¼

Ç

½

¹

»

¾

¾

¼

¿

¹

¼

³

¨

Û

Ê

¨

°

²

Ö

©

ª

«

±

ª

±

Ã

°

³

Ð

¬

³

°

Ä

°

Ä

À

À

É

Ì

³

°

Á

Ä

¯

·

Á

¸

Ñ

Ç

º

Å

Ç

½

Ý

Á

Þ

Ð

Î

·

¸

¼

ß

¹

¼

º

¹

½

¹

»

¾

Å

á

µ

Ã

³

¸

¼

ß

¹

Ñ

º

Ç

½

¹

»

¾

Ñ

°

á

µ

Ã

³

¸

¼

ß

¿

Æ

º

Æ

½

¹

»

¾

È

¹

»

»

Å

Ã

·

¹

»

»

¾

³

·

â

´

Ã

¯

°

³

³

²

à

³

Ã

á

µ

¸

Á

²

¼

ß

³

¿

¸

»

º

¼

¿

ß

¹

È

º

Å

½

½

¼

¿

¿

È

Ã

Ê

²

Þ

Î

ã

·

Ã

Þ

Ã

Ê

¯

¸

¼

ß

¹

¿

º

Æ

¿

½

¼

¿

¹

¹

Ã

Ê

²

Þ

Î

ã

·

Ã

Þ

Ã

Ê

¯

¸

¼

ß

¿

»

º

Æ

¿

½

¼

¿

¹

¼

å

¨

¨

³

²

Ú

©

ª

«

Ð

Ã

°

Á

¸

¼

ß

¹

¼

º

Æ

¼

½

ª

¬

Ì

µ

°

Â

°

Á

Þ

²

³

¸

Ç

ß

Å

Ç

º

È

½

¹

»

Æ

»

°

Ì

µ

°

Â

°

Á

Þ

²

³

¸

Ç

ß

Å

Ç

º

Ñ

½

¹

»

¾

¿

¹

»

¾

¹

¹

»

¾

¼

¹

»

¾

Å

·

®

Ê

¯

°

°

±

Ã

°

·

æ

°

±

Ã

°

°

à

³

ç

³

°

Ä

°

Ä

°

Ä

À

à

À

À

·

±

¸

Ç

ß

Å

»

º

Ç

½

°

±

·

³

ç

²

Á

¸

Ç

ß

Ç

Ñ

º

Æ

½

Ý

Á

Þ

Ð

Î

·

¸

Ç

ß

¼

¾

º

¹

½

°

á

µ

Ã

³

¸

Ç

ß

Å

Ç

º

Ç

½

¹

»

¾

Ç

°

á

µ

Ã

³

¸

Ç

ß

Ç

Å

º

Æ

½

¹

»

¾

Ñ

°

á

µ

Ã

³

¸

Ç

ß

Å

È

º

¼

½

¹

»

¾

È

È

á

¸

Ç

ß

Ç

¿

º

»

½

¹

»

»

Æ

°

Ä

Ã

·

â

Ã

³

á

¸

Ç

ß

¼

»

º

»

½

¹

»

»

¾

°

Ä

Ã

·

â

Ã

³

á

¸

Ç

ß

Å

Ñ

º

Ñ

½

¹

»

»

»

²

Á

á

·

Ã

¸

Ç

ß

Å

»

º

»

»

½

¼

¿

¹

¿

ã

Î

è

Ã

°

â

²

Á

á

·

Ã

¸

Ç

ß

Ç

¿

º

¼

»

½

¼

¿

¹

¹

¼

¿

¹

¼

¹

»

¾

¿

¹

»

¾

¹

¹

»

¾

Å

Ã

Ê

ä

²

¨

Ä

³

ã

Ã

Á

À

Ã

Þ

²

ª

¯

¬

æ

°

Ê

Ç

ß

¼

¾

º

»

¿

½

­

³

·

ç

¸

¸

±

°

¹

¸

±

·

¿

»

ß

³

ß

Ç

Þ

¹

¾

»

²

º

º

¹

Á

Æ

½

½

¸

¹

¿

ß

¼

¿

º

»

½

°

á

µ

Ã

³

¸

¹

¿

ß

¼

Ç

º

¿

½

¹

»

¾

Ç

°

á

µ

Ã

³

¸

¹

¿

º

Å

Å

º

»

½

¹

»

¾

Ñ

»

ß

Ñ

¼

º

½

¹

»

¾

È

¹

»

¾

¾

¹

»

¾

»

°

Ò

°

Ü

ê

µ

µ

Ã

²

è

¸

Î

¸

¹

¿

ß

¹

È

¿

º

¿

½

µ

Ã

Á

²

³

â

²

Þ

²

Ì

Ê

¯

¸

¹

¿

ß

¹

È

º

Ñ

½

Ä

°

Ø

µ

°

±

·

¸

¹

¿

ß

¿

»

º

¾

½

¹

»

»

¿

°

Ä

°

Ø

µ

°

±

·

¸

¹

¿

ß

¿

Ñ

º

Å

½

¹

»

»

¹

Ä

Î

Ø

µ

·

Ä

·

³

Þ

Á

¸

¹

¿

ß

¿

Ñ

º

È

½

¹

»

»

¼

ë

Ä

Î

Ø

µ

·

Ä

·

³

Þ

Á

¸

¹

¿

ß

¹

È

º

¾

½

¹

»

»

Å

ë

Ä

Î

Ø

µ

·

Ä

·

³

Þ

Á

¸

¹

¿

ß

¹

Æ

º

È

½

¹

»

»

Ç

ë

Ä

Î

Ø

µ

·

Ä

·

³

Þ

Á

¸

¹

¿

ß

¿

¹

º

»

½

¹

»

»

Ñ

¹

»

»

È

¹

»

»

Æ

¹

»

»

¾

¹

»

»

»

¼

¿

¿

Å

°

°

·

è

Ã

³

°

¨

ì

¨

¨

Ì

¨

®

«

ª

¯

¬

«

°

ß

ß

¿

ß

ª

º

¹

ª

¾

½

¹

½

½

î

¸

¿

½

¾

º

Î

º

È

¹

Ñ

«

±

¹

º

ß

Ñ

¼

¾

¿

í

¬

æ

¿

¹

Ð

ª

·

¹

¿

»

Ä

ª

Ê

¸

ó

©

·

¹

¸

á

·

¸

³

³

ª

·

Á

¸

×

Ã

©

·

á

²

â

è

³

³

±

·

³

Ã

Ó

¨

·

²

É

â

Ã

Ã

¨

Î

·

³

Ä

ä

°

Ä

°

Ä

µ

µ

°

ü

ü

ý

ÿ

ýý

ý

üý

ü

üü

Á

²

ï

¹

ª

¿

ð

ß

ñ

Ñ

ò

¾

º

­

¾

ª

È

½

­

¹

Æ

¿

È

¹

»

¾

¹

°

á

µ

Ã

³

¸

¹

¾

ß

¹

È

º

¹

½

¹

»

¾

Ç

°

á

µ

Ã

³

¸

¹

¾

ß

¿

Ç

º

È

½

¹

»

¾

Ñ

¹

»

¾

È

¹

»

¾

Ã

¾

¹

»

¾

»

¹

»

»

¿

¹

»

»

¹

¹

»

»

Å

¹

»

»

Ñ

Ø

°

·

Ã

·

°

°

·

Í

²

µ

Ü

Ä

Þ

â

°

Á

°

³

±

¯

Ø

ë

Ä

Î

Ë

µ

¸

Ã

µ

°

³

è

Î

ß

°

³

è

Î

±

·

Þ

É

µ

º

¾

½

·

Á

×

°

È

Ç

º

¸

¹

Æ

Î

¸

ß

¹

ß

º

¿

½

¹

»

»

È

²

³

·

Á

¸

¹

Æ

ß

Ç

¿

º

»

½

¹

»

»

Æ

¹

»

»

¾

¼

¿

¿

¿

¼

¿

¿

Å

¿

È

º

·

³

³

Ã

Ó

±

²

×

³

¸

¹

¾

ß

¹

»

Å

³

³

¨

ä

¨

±

±

Î

¸

¹

¾

ß

½

¹

Ç

º

Æ

Å

½

³

²

¸

¹

Æ

ß

¼

»

º

Å

Ñ

½

¼

¿

¹

¿

°

á

°

³

²

¸

¹

Æ

ß

Ç

¼

º

¼

¹

½

¼

¿

¹

¹

¼

¿

¹

¼

¹

»

¾

Å

¹

»

¾

Ç

Á

²

³

©

°

¸

ª

·

Ö

Ã

Ð

¾

°

¨

±

Ä

½

á

°

Ð

°

ó

Å

°

ó

¨

°

½

Ñ

ß

à

¿

Ñ

¾

Þ

º

ß

¹

°

¹

Æ

¸

â

½

¹

³

à

¹

Ñ

½

¸

×

Þ

º

¾

Á

²

°

¹

·

±

â

½

³

Ó

·

¿

²

Ã

·

ß

»

¾

³

è

º

½

¾

Å

³

³

»

¹

·

·

Å

½

Ç

Î

¸

Ñ

½

º

ß

ß

Æ

Ñ

¾

³

Þ

È

º

¼

¹

°

¹

»

ß

¸

³

°

Ñ

Æ

¯

¯

¸

ß

¹

µ

·

¯

Æ

¸

Ä

É

¹

Ø

·

Ê

¸

·

°

Ì

Î

±

³

²

·

²

²

°

Þ

±

µ

Â

Î

³

«

ª

³

°

à

¾

¬

·

ç

¹

µ

°

ß

¹

Ñ

º

¿

¾

½

­

µ

¸

±

·

Å

¾

³

ß

ô

Ç

Ç

²

º

Á

Ç

½

¸

Å

Æ

ß

¼

Å

º

¿

½

°

Ä

Ã

·

Â

²

±

±

·

µ

µ

¸

Å

Æ

ß

Ç

¿

º

¿

½

¹

»

»

¹

°

Ä

Ã

·

Â

²

±

±

·

µ

µ

¸

Å

»

ß

Å

Æ

º

¿

½

¹

»

»

¼

¹

»

»

Å

±

°

Ê

·

Î

Ó

Ì

³

Ê

·

¸

Å

Æ

ß

Ç

È

º

¿

½

®

°

±

°

¯

Ó

µ

²

Á

Á

²

Ä

¸

Å

¾

ß

Ñ

È

º

Å

½

¹

»

»

È

®

°

±

°

¯

Ó

µ

²

Á

Á

²

Ä

¸

Å

Æ

ß

¹

»

º

¼

½

¹

»

»

Æ

®

°

±

°

¯

Ó

µ

²

Á

Á

²

Ä

¸

Å

¾

ß

¹

¾

º

¼

½

¹

»

»

¾

â

°

Þ

â

°

Þ

¨

ãÃ

Ä

à

à

¨

ì

²

Ã

°

á

°

³

²

¸

Å

¾

ß

¼

¹

º

¿

Æ

½

¼

¿

¿

»

°

á

°

³

²

¸

Å

»

ß

¿

¿

º

¹

¹

½

¼

¿

¹

¹

¹

»

¾

¿

¹

»

¾

Ç

©

µ

³

ª

µ

Î

è

«

ª

¬

²

Ö

°

õ

Á

Þ

²

Ò

ö

·

±

×

÷

¸

è

ñ

¹

õ

Ç

Î

º

¸

ø

¼

¹

¬

»

Å

ù

ï

ª

­

½

º

¾

Ç

½

°

Ê

Ã

·

Ë

Ì

Ä

Í

¯

±

·

Î

¸

¹

Å

º

È

Ñ

½

¹

»

¾

Ñ

°

Ê

Ã

·

Ë

Ì

Ä

Í

¯

±

·

Î

¸

¹

Å

º

Å

¿

½

¹

»

¾

È

°

Ê

Ã

·

Ë

Ì

Ä

Í

¯

±

·

Î

¸

¹

Ç

º

¹

¹

½

¹

»

¾

¾

¹

»

»

¹

¹

»

»

»

Ã

ÜÀ

Ä

É

ÿ

À

ë

É³

Ä

ä

É

Á

·

à

À

°

«

°

°

°

°

ª

Þ

ë

ãÃ

¯

Ã

°

ËÊ

è

µ

§

ü

±

°

·

Â

®

°

Ú

°

·

Ä

ã

©

µ

Ì

°

Î

¨

Ì

Ã

ÉÞ

¨

°

ã

É

ü

½

³

Ü

ü

Ç

Ã

Óº

â

§Ñ

·

ë

ü

Å

Ã

´

ü

½

â

É

þ

ß

½

°

É

ý

Ç

Æ

Ä

Ü

ü

¸

¾

º

°

Ü

û

³

º

È

»

®

à

¿

Å

Ã

É

à

²

Ç

ß

»

ã

Ü

Á

ß

Ç

¹

Ú

Ü

µ

Ç

¸

­

°

Ì

Ã

¸

Î

½

ë

®

´

·

½

Æ

à

à

·

Ê

·

¾

º

à

à

³

Ã

³

º

È

®

ä

±

à

°

¹

Å

å

§

¯

Ç

ß

´

à

·

ß

Ç

é

®

Ã

Ø

Ç

­

°

Ã

µ

·

¸

è

É

®

¯

Ã

Á

Î

É

à

µ

è

ã

É

à

³

·

Á

²

¸

Ü

°

Ü

½

á

Ú

°

¼

³

Ú

¯

Ã

º

­

Ø

Ó

Ç

Ã

ë

·

Ú

Ç

â

à

®

ß

·

à

Ö

°

¯

³

Ü

Ö

Ç

­

²

°

¸

Ã

®

É

Î

Ä

à

À

²

°

é

À

µ

²

¯

Ê

Ì

à

®

µ

´

Í

Ã

®

À

Á

·

Ü

À

°

Ü

­

Ú

®

Á

Î

Ê

¯

Á

·

Þ

±

µ

µ

°

·

´

Ó

°

·

Þ

Á

¯

Þ

²

µ

Ð

±

²

²

Ä

²

·

¸

×

¹

¸

Å

¹

º

Å

º

»

¾

Ñ

Æ

½

½

â

·

³

Î

·

ú

°

Â

±

Ã

á

Á

Ð

Î

¸

¹

Å

º

»

¾

½

¼

¿

¿

¿

â

·

³

Î

·

ú

°

Â

±

Ã

á

Á

Ð

Î

¸

¹

Å

º

¾

¿

½

¼

¿

¿

¹

¼

¿

¿

Å Ø

¥

¦

Î

³

Ã

Þ

°

Ë

²

Á

Ã

³

Á

¸

¹

Å

º

»

Å

½

EKUSports.com


!

"

All-Time OVC Champions %

&

'

(

9

@

(

:

)

;

)

A

*

+

,

(

<

-

,

=

;

-

>

*

.

(

B

(

?

,

'

-

-

,

C

'

=

'

/

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

/

0

8

2

4

3

5

6

7

7

4

6

7

0

0

/

0

8

2

7

1

5

Men’s Indoor OVC Champions 



F

(

_

D

E

E

F

G

H

I

H

J

K

L

I

H

J

M

H

N

O

P

I

H

Q

R

J

N

S

H

V

V

[

(

(

W

-

=

\

(

X

X

]

,

=

<

-

/

/

0

Y

Y

4

Z

7

2

0

2

4

7

5

5

0

Z

3

7

V

*

:

=

B

V

,

C

'

/

0

Y

7

0

2

1

?

(

'

`

;

(

)

=

/

0

Y

7

4

2

5

a

0

Z

3

6

0

Z

3

5

^

0

Z

3

Z

0

Z

Z

7

E

-

;

*

`

;

(

b

=

c

/

0

Y

7

1

2

7

F

5

*

-

;

*

`

;

(

b

=

c

/

0

Y

7

7

2

1

5

0

Z

Z

*

-

*

U

;

-

*

;

`

*

;

`

;

(

b

(

b

=

c

=

c

/

0

/

Y

0

7

Y

0

7

2

-

;

)

(

%

*

'

)

&

/

0

Y

7

6

6

2

2

6

<

(

:

;

,

<

=

>

(

?

-

,

'

/

0

Y

7

5

0

Z

Z

6

3

5

0

Z

Z

1

0

Z

Z

3

5

7

0

2

7

4

5

H

S

6

7

7

E

E

F

G

H

I

H

J

e

D

D

E

F

f

P

J

N

g

P

1

8

^

2

4

3

0

Z

3

4

8

a

2

a

4

F

0

Z

3

^

8

a

2

8

7

E

0

Z

3

3

8

a

2

8

Z

0

Z

Z

6

8

4

2

a

0

7

1

8

0

0

j

8

7

k

E

E

F

G

H

I

H

J

e

D

l

D

D

E

F

f

P

J

4

2

^

8

^

2

2

^

8

^

4

N

g

H

S

P

&

1

Y

8

^

2

Z

0

Z

3

8

&

1

Y

4

^

2

a

0

Z

3

4

1

Y

4

3

2

Z

^

Z

1

3

3

1

Z

O

&

m

1

n

=

q

%

<

'

*

(

,

R

'

V

?

u

o

*

M

r

-

*

*

>

&

v

x

L

m

o

c

V

,

'

R

*

:

&

U

c

=

=

t

=

M

v

O

*

p

S

'

(

c

u

H

:

o

=

&

)

'

'

,

-

=

R

/

V

/

V

M

>

;

*

'

z

(

(

%

O

:

T

=

{

)

`

?

-

(

(

r

'

'

=

c

t

'

4

/

,

<

?

4

&

s

0

s

/

7

Z

'

c

a

4

Z

s

/

V

-

V

*

(

t

;

,

:

B

=

(

V

(

,

<

B

=

=

5

s

2

7

1

0

7

0

7

1

3

-

'

;

,

2

6

4

5

5

5

s

-

/

*

b

*

B

-

<

|

)

=

V

*

(

'

,

.

V

'

=

*

)

;

&

*

)

;

&

Q

H

p

Y

4

0

2

Y

4

6

2

Y

8

Z

2

0

Z

3

7

0

Z

3

1

6

7

7

4

6

7

7

7

/

5

1

3

s

^

2

4

5

0

Z

3

8

0

Z

3

1

3

s

7

5

4

0

Z

3

^

)

/

]

0

0

-

/

^

0

s

0

0

7

3

s

2

4

6

4

5

5

0

Z

a

Z

0

Z

3

1

=

V

/

0

1

4

s

0

0

5

0

Z

3

4

.

=

V

/

0

8

8

s

6

5

0

Z

3

=

>

)

A

;

/

0

0

1

s

a

5

0

Z

Z

=

'

B

=

*

b

&

/

0

1

3

s

7

5

0

Z

Z

q

q

I

P

I

n

,

c

-

C

,

V

)

;

/

0

4

4

s

8

5

0

Z

Z

Z

,

c

-

C

,

V

)

;

/

0

4

1

s

^

5

6

7

7

0

x

S

=

>

(

?

-

,

'

/

8

}

8

0

4

5

0

Z

3

4

v

*

'

(

:

=

>

(

?

-

,

'

/

8

}

1

3

4

5

0

Z

3

^

S

O

*

V

(

=

>

=

(

-

<

=

V

/

0

6

3

s

3

5

0

Z

a

Z

r

*

V

(

=

>

=

(

-

<

=

V

/

0

1

6

s

6

5

0

Z

3

7

0

Z

3

^

0

Z

3

4

0

Z

3

^

0

Z

Z

8t

x

n

(

=

B

I

€

*

R

V

.

=

V

/

0

6

Z

s

8

5

'

t

(

=

B

*

V

.

=

V

/

8

Z

s

Z

2

6

4

\

'

t

(

=

B

*

V

.

=

V

/

8

Z

s

Z

2

4

5

,

<

<

=

2

a

5

0

5

7

7

6

6

7

7

5

1

6

7

7

H

?

J

*

(

'

k

e

'

-

E

,

F

V

|

'

f

/

P

J

:

A

^

2

N

;

3

1

Q

)

=

5

8

6

7

7

4

O

'

m

/

n

a

2

Q

8

R

4

J

N

S

H

6

7

7

3

0

Z

3

1

6

7

7

4

6

7

7

3

T

5

H

I

v

H

J

*

-

e

F

;

„

E

,

G

E

F

H

f

P

V

'

'

J

N

/

E

/

7

g

F

8

2

/

-

D

V

1

'

(

D

=

,

‚

e

)

/

-

*

J

*

,

(

q

I

%

-

?

'

H

=

'

,

_

'

.

,

6

6

R

L

^

a

J

a

5

2

2

P

2

Z

0

0

f

3

8

0

0

5

N

0

5

g

R

&

L

5

0

Z

3

^

&

8

^

2

Z

8

5

0

Z

Z

8

]

\

V

'

,

<

c

…

*

&

'

=

/

8

a

2

8

6

5

0

Z

Z

4

]

5

0

Z

3

0

&

5

0

Z

3

6

&

0

Z

3

1

&

0

Z

3

8

&

E

E

F

G

H

=

<

‚

(

'

I

H

J

=

<

‚

(

'

@

e

†

†

E

F

f

P

J

N

g

@

=

C

(

-

/

0

Y

4

1

2

0

+

R

L

=

C

(

-

/

0

Y

4

1

2

7

+

U

U

\

'

c

V

=

‡

(

'

:

;

=

V

/

0

Y

4

6

2

1

5

\

'

c

V

=

‡

(

'

:

;

=

V

/

0

Y

4

1

2

8

+

5

U

7

,

t

=

V

%

;

*

X

]

*

'

/

0

Y

4

1

2

6

5

0

Z

3

4

&

,

t

=

V

%

;

*

X

]

*

'

/

0

Y

4

6

2

3

5

0

Z

3

^

&

0

Z

Z

8

]

]

0

1

V

&

*

'

@

:

A

*

-

/

0

Y

4

6

2

4

5

W

)

=

‚

=

r

*

(

'

*

/

0

Y

4

1

2

^

1

5

6

7

7

1

W

)

=

‚

=

r

*

(

'

*

/

0

Y

4

0

2

a

^

5

6

7

7

8

W

)

=

‚

=

r

*

(

'

*

/

0

Y

4

6

2

4

8

5

6

7

7

4

W

)

=

‚

=

r

*

(

'

*

/

0

Y

4

8

2

0

4

5

6

7

7

^

0

Z

3

8

&

0

Z

Z

8

&

6

7

7

1

&

6

7

7

^

6

7

7

3

6

7

7

Z

O

S

H

'

i

e

c

j

&



E

ˆ

=

E

<

F

<

G

=

H

V

/

I

8

H

Y

J

0

g

1

2

R

Z

L

+

5

U

(

]

)

r

=

‚

=

=

'

,

r

*

:

(

;

'

=

*

V

/

/

8

Y

8

Y

0

0

a

^

2

2

0

0

0

5

5

v

*

v

*

:

,

:

,

‚

W

,

W

,

?

?

*

,

|

,

|

'

-

A

‰

A

‰

V

(

V

(

|

V

(

/

V

X

/

)

,

*

'

=

B

,

*

'

=

B

,

8

Y

8

Y

0

0

0

,

0

/

A

A

8

Y

2

8

2

4

^

5

6

7

5

Z

2

1

6

5

:

;

(

.

;

(

/

8

Y

0

1

2

8

6

5

6

7

0

7

:

;

(

.

;

(

/

8

Y

0

a

2

3

1

5

6

7

0

=

j

'

%

E

E

;

E

F

=

V

G

&

A

H

I

,

0

6

7

0

6

H

J

)

T

/

8

Y

y

e

0

8

Š

2

x

F

8

8

5

G

O

S

H

g

R

L

(

]

r

=

'

,

:

;

=

V

/

3

Y

8

1

2

1

5

0

Z

Z

0

]

(

]

r

=

'

,

:

;

=

V

/

3

Y

6

4

2

7

5

0

Z

Z

8

]

0

Z

Z

4

]

6

7

7

7

]

,

;

'

t

9

*

'

t

*

/

3

Y

8

7

2

1

5

*

‚

(

c

r

*

:

;

'

A

t

,

/

3

Y

6

3

2

3

5

I

\

%

^

^

0

L

r

'

/

3

Z

L

:

\

=

2

2

8

(

H

V

^

^

7

'

~

/

/

^

*

P

,

V

'

1

v

o

=

,

/

q

|

'

-

=

v

%

'

'

U

%

6

&

&

U

\

3

*

„

\

1

7

T

=

*

3

7

…

B

*

|

Z

6

p

;

>

R

0

c

u

v

5

<

W

J

4

,

U

y

1

p

V

A

2

'

\

@

^

V

G

w

/

p

=

-

'

n

\

B

Q

I

'

<

E

_

0

T

5

U

n

V

]

,

d

'

(

_

3

(

-

T

A

?

<

_

G

<

E

|

Z

U

u

-

(

*

|

1

0

P

+

h

3

3

7

Z

Z

Z

z

N

1

1

0

0

J

2

(

P

)

,

'

H

F

;

†

i

<

_

(

*

‚

r

6

P

^

‚

z

J

=

-

=

E

*

D

7

<

.

=

W

7

*

G

(

q

6

f

/

*

q

H

‚

‚

<



|

3

Z

F

=

h

Z

Z

)

4

0

0

<

'

I

=

V

*

ƒ

D

E

(

0

r

9

k

e

;

H

-

*



*

d

J

,

G

*

q

U

'

,

r

U

H

`

'

,

q

*

U

I

&

*

_

,

_

.

;

k

>

H

:

T

W

=

U

G

=

'

B

=

*

b

&

/

8

0

s

1

2

5

4

5

‹

Ÿ

EKUSports.com

#

$

Œ



Œ

Ž



Ž

˜



¡

Ž

’





Ž



“

Œ

‘

’

’

¡

“

“

”



Ž

•

Œ

–

—

—

˜

–

•

–

™

“



Ž

š

•

Œ

–

›

œ

œ

˜

–

•

–

™

“



•

•

Œ

–



ž

Ÿ

Ž

š





™


¢

£

¤

£

¥

¦

¤

§

All-Time OVC Champions ª

«

¬

º

ª

­

»

®

¼

«

¯

«

¬

½

­

­

«

°

±

¯

®

°

¾

¯

­

²

°

°

±

³

¿

´

«

°

²

µ

À

³

·

²

´

³

µ

³

´

Â

¸

Á

·

µ

Á

·

Å

Â

Ã

¸

¸

µ

¹

µ

Ä

µ

³

µ

Ã

Men’s Outdoor OVC Champions î

º

Æ

«

½

Ç

¯

±

È

À

­

­

²

³

´

µ

³

·

¹

Á

¸

Ñ

ª

É

É

É

­

¾

Ê

«

½

Ë

Ì

­

¾

¬

Í

±

¼

Í

±

²

³

´

Á

Å

·

Â

Ã

¸

µ

Å

­

¾

Ê

«

½

Ë

Ì

­

¾

¬

Í

±

¼

Í

±

²

³

´

µ

Ã

·

µ

µ

¸

µ

Å

Å

­

¾

Ê

«

½

Ë

Ì

­

¾

¬

Í

±

¼

Í

±

²

³

´

Â

Î

·

Ä

Â

¸

µ

Å

µ

Ñ

«

¬

ó

­

ó

­

Ñ

Ñ

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ô

Ö

×

Ø

Ù

Ö

Ô

Ô

Ò

Ó

Ú

Û

Ô

Ü

Ý

­

­

ª

­

Í

½

Í

ß

½

¿

ß

¿

«

½

«

½

¿

«

¿

«

²

Å

²

Á

Å

´

Á

Á

´

³

Á

·

Ë

½

ã

ª

»

á

«

«

½

¬

É

â

Í

ä

­

Ë

­

®

°

¯

«

À

­

²

­

°

Å

Î

½

±

²

°

²

´

Å

Å

Ã

Â

·

Á

Á

´

´

·

Î

Î

¸

Å

Ã

Ã

Á

à

³

¸

Å

Ã

Ã

Î

à

Å

Ã

Ã

Ä

à

¸

Â

Á

·

·

Á

Ä

¸

Ä

µ

¸

µ

Å

«

¬

­

®

¯

­

°

±

°

²

Å

Î

´

¹

·

³

Ã

¸

µ

¹

ª

«

¬

­

®

¯

­

°

±

°

²

Å

Á

´

Î

·

Î

Á

¸

µ

³

Í

«

Æ

±

æ

ç

¾

À

¾

Ç

Ë

²

Å

Á

´

Á

³

·

Å

³

¸

µ

Å

Å

å

«

Æ

±

æ

ç

¾

À

¾

Ç

Ë

²

Å

Á

´

Á

Î

·

Ä

Å

¸

µ

Å

µ

Ñ

Þ

ë

Ô

Ó

Ô

ì

Û

Ô

í

Ü

ê

ë

Ã

Ã

Á

à

Å

´

Å

Å

·

Á

Ã

Ã

Ä

à

Å

´

µ

µ

·

Ä

µ

Î

Å

³

Å

´

µ

Ã

Å

µ

Å

µ

Ã

´

Ú

Û

Ô

×

î

Ð

ï

Ñ

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ô

Ö

Ü

´

´

Î

³

·

Å

Å

Î

Á

·

·

·

Á

Ô

Û

ê

Ã

Á

à

Â

´

Å

µ

·

³

Ã

Ã

Î

à

Â

´

Å

¹

·

µ

Ó

Ú

Û

Ô

Ü

Ô

Û

ê

ï

Ã

³

Ñ

Ä

ò

±

ê

«

Ö

½

ì

Ñ

Ñ

Ò

­

ò

­

½

®

ê

ã

½

ö

æ

Ú

¯

¯

±

õ

÷

Ö

±

½

ì

Ë

½

Ç

×

¿

­

î

²

ç

Ù

¾

ø

½

Ý

û

­

µ

Ë

½

Ð

´

»

ù

»

Ë

½

û

»

þ

õ

°

ñ

ÿ

­

½

Þ

Ë

Ñ

²

Ñ

Å

»

Å

Ñ

Å

Ë

°

­

Æ

Ë

·

°

²

°

«

°

°

ý

ø

õ

½

«

Ý

ù

ý

¬

Ú

ú

Û

Ô

¬

ø

¼

ª

«

¬

¼

Ç

­

ª

«

¬

¼

ª

«

¬

¼

Ç

­

õ

°

«

°

°

õ

´

Ò

³

Å

·

¹

ä

Ó

Ô

Õ

Ô

ô

Ö

¸

²

Ä

²

»

±

­

Ý

ý

«

Í

±

»

«

°

õ

ü

Ä

¼

À

µ

´

µ

ü

Ë

Ë

µ

Å

·

µ

¸

¸

µ

¸

Å

Ü

Ý

Ù

°

Ë

°

²

Ë

²

Å

²

Å

Å

²

Å

·

·

³

·

Á

Ä

Á

·

³

Á

Å

Ã

Î

¸

µ

Å

¸

µ

µ

µ

Â

µ

Á

µ

³

¸

Ä

¸

õ

±æ

²

Ç

Ñµ

²

µ

Ò

·

Å

ò

Ã

·

ê

Â

Ö

Ã

¸

è

ì

ê

é

Ù

¸

»

Ë

Å

Ã

Î

õ

²

µ

µ

·

Î

¸

Å

Ã

Î

Á

õ

½

²

µ

µ

·

Á

¸

Å

Ã

¹

Â

õ

½

²

µ

Å

·

Ã

¸

Å

Ã

¹

Á

õ

Å

Ã

Ä

Â

õ

½

Ë

»

»

»

½

Ë

«

ä

Ç

«

ó

Ç

½

«

­

ó

½

­

­

½

°

®

®

±

®

±

¾

½

Ç

½

å

À

­

Ç

«

²

½

­

Æ

µ

²

½

±

·

µ

²

Ç

²

Ã

Å

µ

µ

·

Å

¸

Â

·

·

¹

³

Â

¸

µ

Á

Á

¸

µ

Î

µ

³

¸

Ñ

µ

Á

¹

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ô

Ö

×ÑÒ

ò

ê

Ö

è

ì

ê

é

Ù

Ì

±

»

»

õ

ó

¾

¬

¼

Ë

°

²

Î

Å

·

Á

¸

Å

Ã

Î

Á

õ

Ì

±

»

»

õ

ó

¾

¬

¼

Ë

°

²

Î

·

Á

¸

Å

Ã

Î

¹

õ

Ì

±

»

»

õ

ó

¾

¬

¼

Ë

°

²

Á

Ã

·

¹

¸

Å

Ã

Î

Ä

õ

ô

õ

Å

Ã

Ä

Á

õ

Ì

°

Å

Ã

Ä

¹

õ

Å

Ã

Ã

Î

µ

Ã

Å

Ã

¹

Â

õ

Å

Ã

¹

Á

õ

Å

Ã

³

Å

Ã

¹

Î

°

­

½

Ë

ä

«

°

®

¾

À

²

Á

Ä

·

Á

¸

µ

õ

«

°

½

½

ó

­

»

­

æ

®

±

«½

Ç

õ

­

½

½

Ë

²

²

Á

Á

Ä

¹

·

·

¹

Â

Å

Á

¸

¸

Í

«

Ñ

½

Ñ

Ë

½

Ò

°

­

Ó

­

½

Ô

à

å

Õ

Ë

Ô

«

Ö

Ì

Æ

×

Ë

±«

Ç

Ñ»²

Ò

Ë

Á

Ä

ò

·

ê

õ

²

Î

Ö

Å

¸

ì

´

Ü

Î

Â

Ý

·

Ä

Þ

¸

´

Á

·

«

°

°

õ

ý

Í

«

»

Ë

½

²

Å

´

Î

µ

·

µ

¸

Ä

¯

Ë

¯

Ë

»

Æ

»

Æ

±

½

±

½

ÿ

Ë

ÿË

±

Ç

±

Ç

²

Å

Å

Á

´

Î

Ã

·

µ

·

¸

Å

Ã

³

µ

½

æ

°

Ë±

½

¬

Í

½

Ë

°

²

Å

´

Î

Â

·

Â

¸

Å

Ã

³

Â

½

æ

°

Ë±

½

¬

Í

½

Ë

°

²

Å

´

Î

Å

·

µ

¸

Å

Ã

³

Á

Å

Ã

³

Î

Å

Ã

³

¹²

´

Ã

Ä

Â

¸

¹

­

¿

Ë

°

Í

«

È

à

«

½

²

Å

´

Î

Î

·

¹

¸

Þ

Å

Ã

³

µ

Å

Ã

³

Á

Å

·

°

²

²ù

Í

ç

»

«

Ë

û

­

­

æ

±½

²

Å

´

Î

µ

·

µ

¸

Ì

°

±

«

½

ÿ

¾

¬

«

Ç

²

Å

´

Î

Â

·

¹

¸

Å

Ã

Ã

Á

Ì

°

±

«

½

ÿ

¾

¬

«

Ç

²

Å

´

Î

Å

·

³

¸

Å

Ã

Ã

Î

µ

µ

µ

ÂÍ

±

»Í

±

»

Ã

³

É

¬

­²

Å

´

Î

Å

·

Ã

¸

Ä

Î

¸

Å

Ã

³

²

¹

ü

Ä

¸

µ

É

¬

­²

Å

´

Î

µ

·

µ

Ä

¸

Å

À

Ë

Æ

Ë

ç

«

±

½

«

²

Å

´

Î

·

¹

µ

¸

µ

Á

À

Ë

Æ

Ë

ç

«

±

½

«

²

Å

´

Î

·

Å

¸

µ

Î

µ

µ

º

»

¼

«

½

«

¯

¾

°

¿

«

À

²

Å

´

Î

Å

·

¸

µ

Ä

º

»

¼

«

½

«

¯

¾

°

¿

«

À

²

Å

´

Á

Ã

·

¹

Á

¸

µ

µ

Á

Á

ü

ü

Â

·

Î

¸

Å

Ã

³

Á

³

µ

Â

¸

Å

Ã

³

Î

Ð

Ñ

Ñ

½

Ò

Ó

ä

Ô

­

°

Õ

À

Ô

­

Ö

Õ

½

²

Ã

Ô

´

Ô

µ

ú

Ä

·

Û

Ä

Ô

ë

Ù

ê

é

Ô

µ

µ

À

«

½

»

Ë

õ

ç

¾

¿

­

²

Ã

´

Å

Â

·

Ä

Â

¸

µ

³

À

«

½

»

Ë

õ

ç

¾

¿

­

²

Ã

´

Å

Å

·

Ã

Á

¸

µ

Ã

µ

Å

µ

Å

Å

ú

±

«

Ñ

«

À

Ë

²

Î

ü

Á

¸

Å

Ã

³

Á

å

ä

­

«

É

ÿ

Æ

×

¬

É

Ö

Ö

«

Ø

é

ú

Í

É

Ë

Ô

ª

±

°

ê

ú

Æ

Ë

÷

Õ

°

É

ô

Ô

«

­

É

¯

Ë

½

­

å

ô

ª

ó

à

è

ì

é

ó

Ñ

Ó

½

¼

ó

Ð

Ò

­

¬

ã

î

½

«

ã

°

»

­

Ö

¸

í

Â

Ñ

Ì

»

ª

ÿ

Å

º

½

Ç

ê

½

°

½

ò

Â

°

¾

±

½

ª

Ò

ô

­ñ

½

¾

®

Ì

É

Ã

Å

ð

À

­

Ò

·

í

Å

Ø

½

Ñ

ã

Ó

ô

¼»

Ñ

Ô

Å

Ë

À

Ñ

Å

à

Å

µ

»

¬

É

ê

î

²

«

å

Õ

Ë

ó

±

×

ª

å

é

Ç

Æ

«

ô

å

Ú

°

Ö

æ

Î

ª

è

Æ

«

Ô

½

Æ

Ë

»

«¯

Ë

Ç

»

Õ

­

Þ

É

ª

Ô

Ì

Ç

«

ç

Ð

Ó

¼

­

å

Ï

Ò«

½

æ

±

²

Î

Å

ü

Î

¸

Å

Ã

Ã

«

Æ

±

æ

ç

¾

À

¾

Ç

Ë

²

Ã

´

Â

Ã

·

Ä

µ

¸

Î

á

»

î

Ð

Ñ

Ë

Ñ

­

°

Ò

Ç

Ç

Ó

æ

Ë

»

Ô

­

Õ

½

®

Ô

Ö

»

Ë°

×

²

Ó

¬

Ú

¼

²

Ã

Û

Á

´

µ

Ô

´

Â

·

Ü

Á

Ã

Á

Ý

¹

·

¸

Þ

Å

Ã

Î

Â

õ

«

°

°

õ

ý

Í

«

»

Ë

½

²

Á

´

Å

³

·

³

¸

Å

Ã

¹

Â

õ

ÿ

«

°

°

õ

ý

Í

«

»

Ë

½

²

Á

´

Å

Á

·

¸

Å

Ã

¹

Î

õ

ÿ

«

°

°

õ

ý

Í

«

»

Ë

½

²

Á

´

Å

Å

·

Ä

¸

Å

Ã

¹

¹

õË

¿

ÿ

µ

¸

û

°

«

½

À

­

»

Ë

Í

­

¾

°

²

Á

´

Å

µ

·

Ã

¸

Å

Ã

¹

³

õ

û

°

«

½

À

­

»

Ë

Í

­

¾

°

²

Á

´

³

·

Å

¸

Å

Ã

¹

Ã

õ

Å

Ã

³

Â

Å

Ã

³

Á

Å

Ã

³

Î

Å

Ã

Ã

µ

µ

µ

µ

Ä

µ

³

µ

Ã

µ

Å

µ

Å

Å

Å

Ã

¹

Á

õ

Å

Ã

¹

Î

õ

Å

Ã

³

Ã

Å

Ã

Ã

µ

Å

Ã

Ã

Â

Å

Ã

¹

¹

õ

Å

Ã

¹

Ä

õ

ó

­

½

ã

¼

«

«­

°

­

¾

Ð

à

±

»

»

Ì

±

»

»

Ï

Ì

Æ

­

±

ä

ß

Ñ

Ñ

Ò

Ç

Ô

Ç

Õ

Ô

Ö

²

×

Ø

Â

´

´

´

´

Á

Ö

Ô

·

Ô

µ

Ã

¸

Î

Î

Á

Å

·

·

Ô

Ã

Å

Ã

Á

Ü

Ý

¸

¸

Þ

¸

·

Î

¸

¸

·

³

´

Û

µ

³

·

Â

´

Ú

·

µ

Â

Ã

Â

Ã

·

Î

²

²

µ

¸

¸

­

Ã

´

Â

³

Ù

¸

Â

Ä

Ó

µ

Î

´

±

Ò

Ã

Ã

ÁÍ

²

³

Î

¸

Â

·

±

¼

Ã

²

«

·

Á

·

²

ñ

³

·

Î

±

²

¸

Å

¹

Î

¿

õ

²

¿

´

ð

»

Ä

½

½

õ

»

Ë

½

Â

Í

½«

Ó

Ë

Î

´

«

Ø

Ë

«

«

¿

¬

×

»

½

à

æ

½

Ñ

«

ã

¬

¾

´

Â

à

Ë

·

´

¸

²

²

Å

Á

Â

À

ó

Î

²

·

«

Ö

´

²

°

°

Ô

Â

½

³

«

­

Õ

Ë

ç

ä

Í

Ð

Ç

Î

½

¸

²

°

Ë

±

Ä

«

¿

Ì

Ô

°

´

Ë

Ë

Ó

õ

«

­

Ò

Ë

Ì

ª

Ñ

Â

°

Í

·

Ë

à

È

½

Ë

Í

«

­

«

Ñ

«

À

Ê

Ñ

å

Ç

Á

à

²

ç

Î

»

¬

à

Í

±

»

¾

Ë

´

È

­

¯

À

È

Ë«

Â

«

½

­

É

Ë

Í

É

¬

»

Ç

Ë

½

¾

²

Í

É

»

¿

¾

°

ç

±

»

½

ç

Ë

à

Í

º

±

õ

¿

±ª

æ

­

ô

ª

¯

½

ó

©

ä

Ï

û

¨

Ë

Å

¸

Ä

¸

Ò

Ó

û

°

«

½

À

­

»

Ë

Í

­

¾

°

²

Å

Á

´

·

û

°

«

½

À

­

»

Ë

Í

­

¾

°

²

Å

Á

´

Â

Ú

Á

Î

Û

·

·

Ô

Ü

¹

¸

¸

Ý

Þ

EKUSports.com
All-Time OVC Champions 

,

-

.

6

0

9

:

819

:

819

:

.

4

8

8

.

=;

<

;

<7?>

.@@@

C

D

E

<

80

0

8

.

-

.

-

+

N,

,

.

4

-0

1

0

1+

-^

^

%

!

'

(

(

$!

"

2

2

%

)

'

(

(

!!

"

2

#

%

)

'

(

(

2

32

"

&

&

%

#

'

(

(

(

#

&

&

)

#

&

&

*

#

&

&

(

!

"

.

)

=C

%

)

'

2

'2

"

&

&

%

1B

1

!

"

$

$

%

1B

1

!

"

2

&

%

L

$&

D

$

"

"

$

2

!

$

3

2

J

)

3

'

#

&

3

'

#

&

*

'

#

&

&

#

%

!

(

'

(

'

'

U

V

W

X

Y

V

L

J

U

Z

H

(

(

#

&

&

#

&

#

[

(

2

!

%

#

&

'

(

)

)

+!

%

!

&

'

(

)

3

+

(

)

(

+

(

3

3!

-

%)'

$'

&

&

%

%

T

2

"

#

2

S

%

$

M

-

+

2

&

$&

R

!

%

1

$"

3

B-

$

'.

.!

1

K

1

$

"

!

=

J

%

!=

H

#

Q.

(

]

-

&

:

.

#

"

;

-

(

2(

<

!

1J

*

(

I+

(

(H

&

'I

3

!

A+

(

%

+

(

)+

'

*

)

2

&

)

(

"-

'

(

!

A

.

'

H

!

'

)

%

%

;

%

%

$

$

:G

*

!

$

'

&

/

2

$

"

&

"-<

\

,

=

%

1H.

>8

+

=G.

.4:

A

1

F

1.F

P

:

"

2

$

!

"

2

.N

>

DD

.C

8

D

C

.

1O

..$:

-.

D.

<

.

1

#

"

-

+!

.

151

.

4

7

8

40//

%(

'

!

%

!

$

'B

!

%

$B

!

%

#

2

+

(

(

#

'

#

&

&

$

'

#

&

&

!

#

&

&

*

#

&

&

(

y

-

<O

B

.

_

-

;

?

-.=1

/

!

%3)

!

%

*

'

'

z

o

{

J

f

\

D

`

D

F

.

4

G

H

I

H

J

A

A

Q

`

=

D

`

F

S

T

J

U

a

M

I

H

J

b

H

U

W

T

I

H

V

L

J

U

Z

H

=

-

1

R

R

8

D

F

1

D

`S

TD

.

J

8

F

-

^1

cd2

%

(

)

'

(

(

)

1

cd2

%

3

*

'

(

(

(

&

&

!

UIJ

gHfHeG

B

%

V

#

Q

2

3

`

L

%

3

J

&

D

`

F

#

(

'

U

Z

#

H

W

&

&

(

T

J

U

K

H

Z

T

!

&

%

)

&

$

!

&

%

(

$

#

&

&

!

!

&

%

!

3

#

&

&

3

!

%

&

#

G

H

I

H

J

Q

G

W

Z

H

K

4

4

4

T

t

-

2

$

2

H

Z

T

$

"

$

$

%

2

+

2

Z

2

$

+

3

"

$

&

%

)

$

+

2

"

$

!

%

$

"

$

&

%

+

$

"

#

)

3

+

$

"

2

%

)

*

+

$

"

2

%

(

3

)

+

$

"

%

(

*

)

$

"

%

2

(

(

2

$

"

%

(

X

Y

N

00.

.

.

m

j

A

-

/+

//,

,+

+

+

.

\n

J

W

.

Z

-

-

-H

\

3

#

)

l

!

%

2

'

(

2

*

)

l

#

%

2

'

(

2

(

(

)

#

(

*

(

*

#

(

*

$

'

(

*

!

'

(

*

)

&

&

#

(

)

(

)

2

(

)

)

(

)

)

(

*

2(

'l

#

l

$%

3

l

)

l

)

l

-$

'

'B

l

'

)

2

#

'

&

)

l

)

'

#

k/.-

L#

l

#)

$%

l

#

$

!

2

'

'

l

2

%

2

'

k1

#

1

b.

4

j

,2

b

/

3

l.

.

-(

\

+

+L

--<2

-

N

\7

-4

k

.

0jN

\-

X.

\M

-

O

m

,

-

f?

N

e

.

1+

(

k

:

/

-

+

b+]

L/

!

2

3

&

l

l

2

(

Â&#x2020;

Â&#x2021;

Â&#x2C6;

Â&#x192;

Â&#x20AC;

{

Â&#x2021;

Â&#x192;

Â&#x20AC;

Â&#x2030;

Â&#x160;

Â&#x160;

Â&#x2039;

Â&#x152;

}

Â&#x2021;

}

Â?

Â&#x201A;

Â&#x17D;

Â?

Â?

~

}

Â?

|

{

Â&#x201A;

|

Â?

Â

z

Â?

k

.

4

#

!

l

2

%

2

'

(

)

)=N

1;

s

;

s

;

s

;

s

-

/

-

/

rN

.

N

.

N

.

N

.

#

$

l

2

%

2

'

(

2

$

(

2

!

$

*

l

2

%

2

'

$

(

l

2

'

(

2

-

/

2

$

(

l

'

(

2

.

-

/

)

$

2

l

'

(

2

3

(

3

2

(

3

$

!

Z

W

M

B

u

H

wT

c

L

\

.

Z

/

-#

*

l

'

I

2

l

&

'

'

'

EKUSports.com

f

.

-

I

v

L

I

.

-

.

-

.

-

:

1

/!

)

l

#

%

3

2

'

(

2

)

:

1

/!

3

l

$

%

3

2

'

(

2

3

:

1

/!

3

l

(

'

(

2

*

:

1

/!

*

l

(

2

(

(

3

*

%

3

2

'

%

(}

&

(

W

8

~

!V

Â&#x2026;

3

?

(

.Y

?

(

Â&#x201E;

&

?

(

|

h

+

!..

?

(

Â&#x192;

[.

H

.

f

x

(

L

-4

F

q

.v

D

b

/

Â&#x201A;

!

&

D

Â

h

#

i

L

Â&#x20AC;

2

#

E

[

1

^

C

j

-~

[

'

SU

7

4

j

#~

[

0

0

}

Tp

.

4

|

=r

40

.;.2

)

l

3

'

}

}

Â?


‘

—

˜

’

“

’

”

•

“

–

EKUSports.com


™

š

›

Women’s OVC Cross Country Results, 1983-2011

Women’s OVC Cross Country Results ž

Ÿ

ž

¢

¹

°

±

¿

°

Ç

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

Â

°

±

È

°

Í

°

±

Î

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ô

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

·

´

·

Î

°

Ç

Ô

°

±

Ø

Ù

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

¹

°

º

¿

°

º

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

¸

Â

°

±

²

³

²

³

»

À

±

´

·

°

¿

°

Â

°

È

°

³

Á

£

¹

µ

·

´

·

²

³

³

´

µ

·

´

·

Ò

¼

½

Á

³

¤

¥

±

¾

¸

¦

²

º

Ã

¸

¸

´

´

»

ª

µ

Æ

·

¼

³

¤

¹

°

¿

°

±

·

´

·

Â

°

Ê

È

°

±

§

·

©

´

¦

·

Í

°

Î

°

¥

±

¸

Ç

½

¸

¾

¸

¦

²

º

Ã

§

½

¸

¸

¨

³

À

³

³

¼

´

«

½

´

¬

¸

ª

µ

°

¿

°

Â

°

È

°

­

ž

Ÿ

ž

¢

»

»

¸

ž

§

·

·

©

´

´

·

¦

·

Æ

¸

Ç

¸

²

½

»

¸

»

¸

Ë

³

²

Ç

Ã

·

½

¼

½

·

¸

Á

Ì

´

¬

¸

­

»

½

¾

¸

»

½

Ä

»

¸

»

´

¸

¸

·

Ç

¤

¥

±

¦

²

º

¨

³

À

Ê

§

³

³

Á

´

Á

²

©

ª

´

·

Ï

µ

·

©

´

½

Ë

»

·

Á

Ì

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

±

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

º

²

»

¼

·

¼

Ä

½

¾

Ä

Æ

¸

¸

´

Ç

£

¤

¥

¦

²

§

¨

³

µ

§

¬

·

Í

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Î

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

Ä

Æ

¸

·

©

°

Ä

´

ª

°

¼

³

©

È

Ç

´

Á

²

±

½

Á

º

Ë

³

²

»

¸

¸

»

Ã

·

¼

·

¸

Á

·

´

½

Ä

¾

¬

¸

´

¤

¥

¦

§

¨

·

·

»

´

·

´

¼

½

¸

¸

Ò

·

´

·

¸

Ò

½

½

¸

»

»

¸

°

±

¢

Á

£

³

¤

¥

¸

¦

Ã

§

¸

¨

´

Ä

©

ª

·

§

´

©

·

¦

¸

«

¬

­

®

Ó

Ò

Ò

ž

¢

£

Ñ

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

®

¸

·

´

·

¹

°

Ö

´

¿

°

Â

°

Ç

¸

È

°

Í

°

Ç

¸

Î

°

±

Ô

°

Ç

Î

°

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

¯

°

´

¹

°

Á

¿

°

±

Â

°

Ö

È

°

Ç

Í

°

Î

°

Ô

°

±

Ø

Ù

°

Þ

Ø

Ø

°

Ç

Ú

Û

Á

³

Ä

¸

Õ

±

´

³

·

¼

Á

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

³

¼

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

³

¼

³

¼

³

¼

³

¼

³

¼

³

¼

½

½

½

¸

»

»

¸

»

»

¸

»

¸

¸

Ç

¸

Ï

Ã

²

³

³

´

µ

·

´

·

¸

Ÿ

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

µ

´

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

¡

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

½

½

¸

¸

·

´

·

¸

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

¸

Ï

Ã

®

¯

°

¹

°

±

Á

²

¿

°

±

Â

°

Ç

¸

È

°

Í

°

Ç

¸

Î

°

Ç

¸

Ô

°

±

·

²

Ã

³

¸

³

´

´

»

·

µ

±

·

¼

´

·

»

»

Á

²

³

²

³

³

´

µ

·

´

·

¸

Ü

´

Ï

À

»

Á

½

Ý

¼

Æ

Æ

¸

·

´

·

¸

¼

¸

½

½

¸

»

¸

Õ

±

´

³

·

¼

½

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

µ

¸

Á

³

¸

½

Ã

½

¸

¸

´

»

»

Ä

»

»

¸

¸

·

Ç

´

·

¸

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

µ

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

¸

Ï

Ç

±

´

³

·

¼

½

Ã

º

²

»

·

½

¼

½

½

¾

¸

¸

´

¸

¸

Ò

¸

¸

Ò

ž

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

·

´

·

¸

µ

Õ

±

´

³

·

¼

°

Ö

´

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

½

½

½

¼

¸

Ä

»

Ä

»

Æ

¸

Ç

¸

·

½

´

·

½

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

®

Ó

Ò

Ò

ž

¢

£

¸

¸

»

»

¸

¹

°

Á

²

¿

°

±

Â

°

Ç

¸

È

°

Ç

¸

Í

°

±

Î

°

Ô

°

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

³

¼

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

®

¸

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

¯

°

¹

°

±

¿

°

Ö

Â

°

Ü

È

°

Ç

Í

°

Î

°

±

Ô

°

Ç

Ø

Ù

°

Á

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

Ÿ

Ÿ

½

½

¸

»

»

¸

»

¸

¸

Ç

¸

Ï

Ã

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

Å

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

¯

°

Á

²

·

Ã

¸

´

»

©

·

¦

±

«

¹

°

¿

°

Ç

Â

°

±

È

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Í

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Î

°

±

²

Î

°

±

¼

¼

¬

»

­

»

½

½

¸

»

¸

·

´

·

¸

´

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

®

Á

²

³

²

³

³

´

µ

·

´

·

¸

´

Ï

À

»

Á

½

Ý

¼

Æ

Æ

¸

·

´

·

¸

¼

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

µ

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

¸

Ï

Ã

µ

¸

½

½

Á

¸

³

»

¸

»

Ã

¸

¸

¸

´

Ç

¸

Ä

Ï

Õ

·

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Õ

±

´

³

·

¼

½

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

µ

Ã

´

·

±

²

³

³

´

µ

·

´

·

¸

¸

´

³

·

¼

Ó

Ò

Ò

ž

¢

£

Ó

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Õ

±

´

³

·

¼

½

½

·

´

·

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

®

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

·

´

·

¸

¸

³

³

Ä

´

µ

Ä

Æ

¸

·

Ç

´

¸

·

¯

°

¹

°

Ö

Á

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

¿

°

±

²

Â

°

±

Á

È

°

Í

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Î

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ô

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

»

»

Á

²

³

¼

¸

½

½

¸

»

»

¸

´

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

Ó

Ò

Ò

ž

¢

£

Ÿ

¸

³

³

´

µ

·

´

·

¸

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

®

¸

Ÿ

Ÿ

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

¯

°

±

¹

°

Ö

¿

°

Â

°

Ü

È

°

±

Í

°

Þ

Í

°

Î

°

Ô

°

²

³

³

´

µ

·

´

·

¸

É

¢

£

¤

¯

°

¥

Á

¦

§

²

¨

¹

°

Ç

¸

¿

°

Ç

¸

Â

°

±

È

°

±

Í

°

Ç

Î

°

·

©

½

Ã

ª

¸

½

´

§

¸

»

»

©

»

¸

»

¸

·

¦

±

«

¼

¬

¸

Ç

»

­

¸

»

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

µ

´

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

®

Ï

Á

²

³

Õ

±

´

³

·

¼

½

Á

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

¼

·

´

·

¸

´

Ï

À

»

Á

½

Ý

¼

Æ

Æ

¸

·

´

·

¸

Ã

½

½

²

¸

³

»

³

´

¸

µ

Õ

·

±

´

´

·

³

·

¼

¸

Ï

Ã

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

½

Ç

±

´

³

·

¼

½

¸

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

2003

¸

¸

·

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

·

´

·

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

®

Ç

¸

½

º

½

²

¸

»

·

»

¼

»

½

¸

¸

¾

Ç

¸

´

¸

Ï

Ã

µ

¸

¸

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

¯

°

´

¹

°

Á

Ú

Û

Á

³

Ä

¿

°

Ö

Â

°

±

Á

È

°

±

²

Í

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Î

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

Ô

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ø

Ù

°

Ø

Ø

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

·

´

·

¸

µ

¸

·

¸

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

³

¼

ž

Ÿ

ž

¢

Ÿ

´

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

Ó

Ò

ž

ž

¢

£

Ò

Ð

¸

Ï

°

°

È

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Í

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

Ä

µ

Ä

Á

Æ

³

²

´

¸

»

¸

¼

·

Ç

Ã

·

©

Â

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

¤

¥

¦

§

·

¸

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

®

®

Ã

¯

°

Á

²

·

¹

°

Ö

¿

°

±

Â

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

È

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Í

°

±

Î

°

Ç

»

¸

Ô

°

Ø

Ù

´

»

Ã

·

¸

¸

´

³

»

½

·

×

±

Æ

Æ

¼

¼

½

»

»

Á

¼

Á

²

³

³

³

´

µ

·

´

·

¸

¯

°

Ö

¹

°

±

¿

°

Ü

Â

°

È

°

Ç

Í

°

Î

°

Þ

Ô

°

±

Ø

Ù

°

´

»

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

¼

¸

¸

´

½

´

·

½

´

¬

­

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

Õ

±

´

³

·

¼

½

²

³

³

´

µ

·

´

·

¸

»

´

·

Õ

±

´

³

·

¼

Ï

Ã

´

Ï

À

»

Á

½

Ý

¼

Æ

Æ

¸

·

´

·

¸

Á

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

·

¼

´

»

·

»

Á

¸

²

½

¸

·

»

´

»

·

¸

Ç

¸

Ï

Ü

´

Ï

À

»

Á

½

Ý

¼

Æ

Æ

¸

·

´

·

¸

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

¸

Ï

Ã

Ã

¸

²

³

³

´

µ

·

´

·

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

µ

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

µ

¸

¸

¸

½

½

¸

»

¸

·

´

·

Ç

±

´

³

·

¼

½

¸

µ

·

´

·

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

Ò

¸

Ò

Å

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

µ

¸

Ø

Ï

°

±

¼

Ä

Ä

Æ

¸

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

°

´

Ú

Û

Á

³

Ä

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

·

´

·

¸

¸

Ã

Ó

¸

¸

®

¸

¸

«

½

Ä

¾

¦

Ó

ž

Ÿ

ž

¢

Ÿ

¢

£

¤

¥

Á

¦

§

²

¨

·

©

Ã

ª

¸

´

§

¹

°

¿

°

Ö

»

Â

°

±

È

°

Ç

Í

°

Ü

Î

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ô

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ø

Ù

°

Ø

Ø

°

©

·

¦

±

«

¼

¬

»

­

»

®

Á

²

³

¼

Ó

Ò

ž

ž

Ñ

Ÿ

£

¤

¥

¦

§

¨

¹

°

±

¼

¿

°

±

Á

Â

°

È

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Í

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

Ä

Æ

³

²

µ

¸

»

¸

¼

·

Ç

Ã

·

©

²

Ä

´

§

±

Ÿ

³

ª

°

º

³

©

¯

¸

¸

´

½

´

·

½

´

¬

­

£

¤

¥

¦

§

·

¸

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

´

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

Ø

°

Ö

´

»

·

¸

¦

§

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

®

®

¯

°

Ö

´

»

³

½

×

Æ

Æ

¹

°

¿

°

±

Â

°

±

È

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Í

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Î

°

¼

½

Á

¼

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

Ó

¢

£

¤

¥

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

®

»

¸

¸

¸

«

½

Ä

¾

¦

·

»

´

»

·

¸

Á

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

³

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

¸

Ï

Ã

¹

°

Á

²

¿

°

Ü

Â

°

±

²

È

°

±

Á

Í

°

Î

°

Þ

Ô

°

Ç

Ø

Ù

°

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

¼

¸

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

´

Ï

À

»

Á

½

Ý

¼

Æ

Æ

¸

·

´

·

¸

´

Ï

À

»

Á

½

Ý

¼

Æ

Æ

¸

·

´

·

¸

¸

¸

²

³

³

´

µ

·

´

·

·

´

·

¸

³

³

´

µ

·

´

·

¸

¸

µ

·

´

·

¸

Ç

¸

Ï

Õ

±

´

³

·

¼

½

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

Ã

¸

Ï

Õ

±

´

³

·

¼

±

²

³

³

´

µ

·

´

·

¸

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

µ

½

Ã

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

µ

Ç

±

´

³

·

¼

½

µ

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

¸

Ï

Ã

Ò

Ó

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

ž

Ÿ

ž

¢

Ÿ

Ò

°

±

²

³

³

´

µ

·

´

·

¹

°

±

¼

¿

°

±

Á

Â

°

È

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Í

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

º

²

Ÿ

Ä

Æ

³

¸

»

¸

Ç

Ã

·

¼

¸

¸

´

½

½

½

Ä

¾

¸

¸

´

É

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

·

´

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

°

´

Á

Ú

Û

Á

³

·

¸

Ä

®

¸

Ó

Ä

Ò

®

Ø

¯

·

»

´

»

·

¸

¯

°

¹

°

±

Á

²

¿

°

Ö

Â

°

±

È

°

Ç

¸

Í

°

Î

°

Ç

¸

Ô

°

±

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

³

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

®

Ó

Ò

ž

Ó

¼

¸

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¹

°

¿

°

Ö

Â

°

±

È

°

Ç

Í

°

Ü

Î

°

Ç

Ô

°

Ç

Ø

Ù

°

Ø

Ø

°

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

³

¼

Ø

°

£

¯

°

ß

¤

¸

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

¹

°

Ö

´

¿

°

±

Â

°

È

°

±

Í

°

Î

°

Ü

Ô

°

Ø

Ù

°

Þ

Ø

Ø

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

Ø

¯

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

«

¬

­

®

¸

¸

´

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

´

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

Æ

Ú

Á

½

·

»

µ

·

´

·

¸

²

³

³

´

µ

·

´

·

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

¸

¸

Ï

½

½

¸

»

»

»

»

¸

¸

Õ

±

´

³

·

¼

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

¸

Ï

Ã

²

³

³

´

µ

·

´

·

¸

½

Ã

º

²

»

·

½

¼

½

½

¾

¸

¸

´

¸

´

Ï

À

»

Á

½

Ý

¼

Æ

Æ

¸

·

´

·

¸

Á

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

µ

¸

Ç

¸

Ï

¸

½

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

¸

¸

·

´

·

¸

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

Ã

ž

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

¹

°

±

¼

¿

°

Â

°

È

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Í

°

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

Ÿ

Ä

Á

Æ

³

²

µ

¸

»

¸

¼

·

Ç

Ã

·

©

²

Ä

´

§

±

º

³

ª

°

±

³

©

¯

¸

¸

´

½

´

½

´

¬

¸

¸

«

­

¼

Ä

Ä

Æ

¸

Ç

¸

½

½

¸

»

»

¸

½

¸

»

»

Õ

±

´

³

·

¼

½

¤

Á

¥

²

¦

§

·

¨

Ã

©

¸

ª

´

»

±

²

³

³

´

µ

·

´

·

¸

²

´

»

Ï

·

À

¼

½

»

¾

Á

¸

½

Ý

´

¼

µ

Æ

Æ

·

»

´

»

·

¸

º

²

»

·

¼

½

¾

¸

´

µ

×

Þ

¸

·

´

·

Ö

¸

Ç

±

´

³

·

¼

½

¸

ž

Ÿ

ž

¢

Ÿ

Ó

Ò

Ò

ž

¢

£

Ð

¸

Ï

Ã

Ÿ

µ

§

·

º

¸

®

¸

½

Ä

¾

¦

·

·

´

¸

·

Ï

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

§

©

¦

«

¬

­

®

®

¸

¯

°

¹

°

Ö

¿

°

±

Â

°

È

°

±

Í

°

Ç

Á

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

³

¯

°

¹

°

Ö

¿

°

±

Â

°

È

°

Ü

È

°

±

´

Ú

Û

Á

³

Ä

¼

Ã

´

»

·

Á

º

¸

³

²

³

¸

»

½

×

Ã

·

¼

¸

Æ

´

½

Æ

¼

½

Ä

¾

Á

¸

´

·

¼

´

´

»

·

¸

³

½

×

Æ

Æ

¼

½

Á

¼

»

»

·

Á

³

¸

Ã

¸

´

Ä

·

´

·

¸

¸

Á

²

·

Ã

¸

´

»

·

±

¼

»

»

Á

²

³

µ

Ó

£

°

·

»

®

¸

·

´

·

§

¿

º

³

ª

¼

±

³

©

±

¯

»

µ

°

¢

¸

¸

­

»

¸

¹

ž

½

¸

«

½

²

Ÿ

½

®

´

·

½

±

ž

¸

¸

½

Ì

°

ž

Ã

£

Ÿ

³

Ï

¸

­

·

´

¦

·

¯

ž

´

¸

µ

Ñ

Â

¢

±

Ç

´

µ

¸

ž

ž

¸

¸

¸

Ê

Ÿ

Ç

¸

¾

µ

±

ž

Ç

»

½

¸

«

½

°

¢

Þ

°

»

¼

Ã

¦

·

°

Ÿ

°

Ø

¸

·

½

¿

ž

Ù

Ø

½

»

®

¸

·

´

¸

§

¹

ž

Ø

½

²

µ

±

¢

¸

¸

«

½

°

Ÿ

½

Ç

º

Ð

¢

ž

¼

°

¸

½

¯

ž

·

°

Ô

¸

ž

Ÿ

³

Î

®

ž

ž

´

¸

½

Ä

Á

£

°

±

¸

µ

Ä

©

´

Á

Ä

Á

º

¹

Õ

»

¸

ž

¯

¸

¸

»

¸

ž

¢

¸

·

¸

½

Ä

Á

£

°

ž

»

´

½

É

¢

Ÿ

»

·

½

µ

Ä

©

´

Á

Ä

²

±

¨

³

³

¼

º

§

³

À

±

¯

ž

¸

½

Ó

ž

¸

¸

¸

Ø

Ÿ

½

¸

Ç

¸

Ó

ž

½

»

¸

Å

¢

°

¸

»

Æ

Ã

Ø

¯

Ç

¸

Ä

¸

Ï

Ó

ž

½

Ä

®

Ó

°

Ÿ

½

¼

¡

£

¯

ž

°

¸

©

±

¦

«

¼

»

¬

»

­

Á

²

³

³

´

µ

·

´

·

´

Ï

À

»

Á

½

Ý

¼

Æ

Æ

¸

¸

®

²

³

¸

½

½

¸

»

»

¸

¸

Ç

¸

Ï

Ã

¼

EKUSports.com

œ



²

³

³

´

µ

·

´

·

¸

·

´

·

¸

¼

·

´

·

¸

¸


Ã

á

â

á

ã

ä

â

Ã¥

Menâ&#x20AC;&#x2122;s OVC Cross Country Results, 1984-2011 2000

Menâ&#x20AC;&#x2122;s OVC Cross Country Results è

é

è

ê

ì

ú

ú

ú

ú

ú

þ

ý

úî

ï

û

ð

ü

ñ

ýú

úþúìýÿ

#

ÿþ

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

ì

í

îúò

þ

ì

'ú

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷ý

ý

ý

þÿ

ÿ

ÿû

ÿ

ý

ÿý

ÿ

úúÿý

ÿý

ÿÿÿ

ú

ú

ú

ÿ

ÿü

í

ÿý

ý

îú

ú

ú

úûÿ

þ

ïúú

ý

þ

ûè

é

è

ì

éþú

"úúú

ú

$

ú

)

úñ

ý

þòú

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

óñ

ÿ

ú

ú

úþú

úú

úú

ÿ

ÿ

ú

ÿ

ÿþýþý

ÿúþý

ÿÿýúú

ïú

þ

ð

þ

õÿðÿ

ñ

÷ò

ÿ

þó

ÿ

è

éÿÿÿ

í

þ

ú

ûÿý

ý

úúð

õ

ÿ

ö

÷

ï

ð

ñ

ò

ý

ý

ó

ô

"

ìÿÿ

ÿ

ýÿ

#

ÿþþ

ÿ

þý

þð

õ

ÿ

ÿí

î

ïú

ý

ð

ñ

ò

ý

ý

ó

ô

ñ

ó

ðú

ÿ

ÿ

úè

ì

é

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

úú

þ

ý

þóðõ

öúúú

úú

ÿ

ÿ

ú

ÿ

ÿ

ýýýý

ý

ýÿý

ÿÿ

õ

ö

÷

ø ê

ì

í

þý

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

øúý

ý

úú

þ

û

ÿ

þýúú

ú

"ú

úú

ú

'$

ú

þ

þÿÿ

ú

ÿ

ÿ

ú

ÿ

ÿýýÿ

#

ÿþ

ÿþ

ý

÷

úÿÿûÿøÿÿý

ÿþýüþÿ

(ÿû

ÿ

ÿ

ú

"

ð

ñ

ý

ÿ

#

ÿþ 

ÿÿì

í

î

ï

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

ø

ý

ýúúþ

ý

ýéÿÿ

ýì

í

î

ï

ð

ñò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

øý

ú

þ

þýú

"ý

ÿ

#

ÿþ

ÿ

ú

ÿ

ÿ

ú

ÿ

ÿúú

'ú

ú

ú

)úú

$

ú

þ

þ

ý

ÿüþÿ

(é

éúú

ûÿÿÿú

þì

÷

í

ý

î

ïðñòó

ô

ñ

ó

ðÿÿ

þ

ý

õ

ö

÷

ý

ÿø

úú

ú

úú

ú

úþ

þýûÿû

ÿ

ÿ

ý

ý

ú

"ýÿ

#

ÿþ

ÿ

ý

ý

ÿÿ

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

ø

ÿÿ

ûÿúþ

ú

ú

þ

ý!

ÿÿý

%

þ

&

ýè

ÿ

ÿÿ

þýì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

øÿÿú

'

üþÿ

(ý

ÿÿ

ú

ú

"

þ

þú

ý

ý

ýÿ

#

ÿþ

ÿ

é

éú

ÿ

ÿ

ú

ÿ

ÿ

 

úúú

)ú

ú

'ú

$

ú

þýú

ù

êø"

úþýýÿ

#

ÿ

þý

ÿûÿ$

ú

ú

ûÿý

ÿ

ê

ìþí

ý

îï

ðñòó

ô

ñ

ó

ð

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

ý

ý

õ

ö

÷

úú

û

ú

úú

úúú

ú

ú

$

ý

ý

ÿÿþ

þý

üþÿ

(ë ý

ýûÿì

í

î

ï

ð

ñò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

ø 

ÿÿÿÿ

ú

"

ú

'

úý

ÿ

#

ÿþ

ÿÿ

ÿÿ

üþÿ

(è

è

%

þ

&

ýè

ÿÿ

ÿ

ÿ

ù

ÿÿ

ø

èÿø

ÿÿý

ì

í

î

ï

ð

ñò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

ø

ÿ

úþýù

úÿÿú

"ý

ÿ

#

ÿþ

úúþ

þýúúþú

)ú

'úúú$

ú

þé

è

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

éþ

úý

ý

ú

ûú

ÿ

ÿú

ÿ

ÿ

ú

ÿì

í

î

ï

úð

ñ

ò

úþú

"ú

úúú

ý

ý

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷úú

ý

û

ÿÿÿ

ý

ò

ÿó

ú

$ÿÿù

úúú

ú

úú

ý

ý

ô

ÿ

ñ

ý

ó

ð

õ

ö

÷ÿÿ

ý

üþÿ

ÿ(ÿ

ÿý

ÿ

#

ÿþ

ÿ

ÿ

ûÿÿ

ÿ

þ

þý

ú

"ýÿ

#

ÿþ 

ý

ýÿû

ÿ

ÿ

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

øúú

'

þ

ýèüþÿ

(ì

í

é

é

ú

%

þ

&

ý

î

ï

ð

ñò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

øú

"ý

ÿ

#

ÿþ

ê

ú

"

ì

íî

ïð

ñ

ý

ÿ

ò

#

ó

ô

ÿþ

ñ

óðúú

þ

þýúúþú

*úú

ú

'ú

)$

ú

ú

ù

úþ

õ

ö

÷

ûÿþ

ýø

ú

úþúú

ú

úúý

ýú

úÿÿþ

%

ÿÿÿÿ

éÿÿÿû

øþûù

úè

ùÿè

ñðï

ýî

þ

ø

ÿÿù

ý

é

ø

è

úý

ý

ý#

)

"

ûÿ

$

ú

ÿ

ÿú

ÿ

ÿý

ÿÿÿ

ÿÿüþÿ

(

þ

ÿ

ÿþý

ÿ

ý

ûÿ

è

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

ÿÿ

úþúú

úúú

ý

ýé

é

þý

ÿ

ûÿ

éÿÿÿ

ÿÿ

ÿ

ÿ

ìí

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷ø

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ñ

ó

ð

õ

ö

÷

úú

þ

þúúúú

'ú

ú

)$

ú

ýøùé

ù

è

þèýè

ý

ýøú

ú

"

ú

ýÿ

#

ÿþþýý

ý

%

þ

&

ý

úúú

úú

úþý

"ýÿ

#

ÿþ

ûÿûÿ

ÿþ

ÿ

ÿ

ÿ

üþÿ

(þ

ýÿÿ

ýÿ

í

úëè

ù

ÿ

ÿ

ì

ÿ

ù

é

ý

è

ý

ÿö

ú

èÿ

ù

è

ì

þ

&

é

%

û

èó

ú

è

ý

ÿ

ñ

ú

í

øÿ

ì

þ

ó

èé

þé

ÿÿîèù

ú

í

#

ê

ê

ÿ

ì

ýè

é

ø

ñ

þÿ

ýèôý

ü

èÿö

ÿý

û

úÿù

ì

2001è

úé

îóý

í

ú

èôÿ

ì

ùøè

ÿû

é

ý

þ

èì

øù÷

ÿ

ð

þ

ê

ú

öú

õþù

ù

ð

þ

ý

û

é

ó

è

è

û

ì

ñ

(ë

ô

ÿú

ú

ó

ú

ò

þê

ú

ñø

ù

ù

ð

üÿ

ï

ø ùé

ú

èë

í

ú

èù

"

î

þ

ï

ð

ñ

òóôñ

óð

õ

ö÷

þÿ

ÿÿ

ÿø

ýæ

ç

EKUSports.com


+

,

-

Women’s Indoor OVC Track and Field Results, 1990-2012

Women’s OVC Indoor TF Results W

2

4

0

1

1

2

3

1

\

5

4

j

6

?

@

@

A

B

C

D

A

D

5

6

7

>

5

6

?

8

8

9

@

@

:

;

A

:

B

<

C

D

<

A

:

D

G

=

:

H

T

5

0

;

I

:

J

K

<

U

L

1

M

1

0

3

5

6

?

>

5

6

7

F

G

:

=

4

E

<

?

D

N

=

7

1

5

;

:

<

<

:

=

=

:

:

;

:

b

5

C

T

5

;

=

<

@

8

K

:

M

:

V

A

J

C

:

B

8

I

Z

5

[

5

X

J

9

K

?

:

U

A

C

:

L

D

<

=

6

O

D

P

A

D

A

:

D

A

=

7

@

Q

]

1

1

i

F

3

1

G

F

G

<

K

=

=

<

:

M

D

:

=

J

Y

6

=

O

C

:

:

7

:

V

:

\

H

>

5

6

^

5

6

S

5

C

T

5

;

Z

5

[

5

I

J

K

A

A

@

8

D

:

P

=

I

J

K

L

M

N

K

M

J

O

P

Q

1

D

4

X

D

=

=

<

D

5

5

C

^

5

;

S

5

g

T

5

Z

5

[

5

6

?

@

F

G

8

H

5

C

Y

A

P

:

Q

=

7

C

:

:

8

S

5

6

T

5

;

:

Z

5

[

5

;

:

c

5

6

I

X

J

9

K

?

A

:

L

D

?

c

5

;

\

5

6

4

j

X

?

:

D

<

Y

:

<

A

=

6

A

:

D

7

U

=

:

8

?

5

1

=

=

@

D

:

6

7

:

<

8

=

9

D

X

7

@

:

h

:

C

9

9

;

<

D

7

:

V

:

<

Y

<

?

;

1

=

=

A

<

X

D

X

<

:

:

:

@

:

1

5

<

3

C

F

:

=

A

@

:

A

D

7

A

<

K

=

S

5

C

T

5

g

?

@

5

?

:

@

_

=

J

6

C

D

=

=

=

=

:

`

=

O

7

A

D

:

V

:

@

:

>

1

6

5

8

X

Y

Z

5

S

5

T

5

Z

5

;

[

5

6

;

6

A

@

D

7

[

5

m

c

5

6

:

=

=

:

;

9

D

I

:

T

5

A

Z

5

6

[

5

;

:

c

5

;

:

\

5

6

c

5

;

\

5

6

4

j

:

\

5

;

4

j

5

P

=

D

;

Q

=

A

C

D

A

D

:

:

B

]

C

6

D

A

A

D

C

:

A

L

=

M

:

=

D

?

X

=

2

?

=

<

@

D

:

6

?

:

@

_

=

7

K

:

M

:

`

=

=

@

D

7

5

C

<

A

C

=

:

=

=

:

E

F

1

8

H

5

;

T

5

6

Z

5

[

5

?

P

A

D

]

D

c

5

;

\

5

6

:

K

:

C

L

<

@

Q

@

b

D

Y

J

7

g

=

:

K

8

A

U

:

A

L

:

=

;

D

M

8

=

D

?

5

9

:

=

:

:

b

6

N

:

@

D

<

7

5

>

5

M

:

<

h

=

J

<

9

V

:

@

:

=

:

<

9

:

=

Y

<

?

=

X

O

<

7

?

P

:

<

A

:

:

:

@

:

2

<

3

U

2

g

>

5

;

^

5

C

F

@

Q

W

C

F

M

:

7

H

5

6

S

5

;

T

5

g

=

:

:

Z

5

6

[

5

c

5

:

:

Y

J

D

D

<

=

X

C

=

7

D

8

=

A

;

6

:

?

0

1

=

@

@

D

4

f

<

=

D

7

K

:

M

5

C

5

C

5

g

6

A

@

D

7

F

9

D

=

7

=

<

:

:

V

]

:

<

:

=

:

=

Y

:

:

:

A

;

:

8

b

Y

C

D

A

D

:

3

2

A

f

=

D

:

:

<

@

<

<

:

h

=

=

9

9

:

7

<

:

X

C

7

D

=

A

D

X

?

D

Y

:

A

=

D

6

7

:

=

=

I

J

K

L

M

N

K

M

J

X

O

?

P

Q

@

7

@

7

@

7

@

7

@

7

R

5

C

5

m

[

5

6

c

5

\

5

6

4

j

5

A

k

A

l

b

n

X

=

@

X

8

<

:

?

@

@

A

o

7

B

9

C

9

D

:

C

A

D

D

A

D

:

D

:

:

:

U

?

=

D

X

7

@

<

V

:

Y

:

:

A

A

B

8

D

;

:

<

<

:

=

C

=

:

D

:

A

D

;

:

:

b

Y

:

D

A

D

:

:

]

C

=

=

D

6

A

:

A

:

D

@

D

7

2

2

f

3

2

i

<

4

5

;

:

>

5

g

^

5

m

S

5

6

T

5

C

A

Z

5

C

X

[

5

c

5

\

5

<

<

:

=

=

:

:

C

D

A

D

:

:

;

:

b

A

=

D

:

@

<

h

9

9

7

<

X

7

=

Y

A

b

n

=

?

X

@

<

@

A

o

7

B

9

C

9

D

:

C

A

D

D

A

:

<

V

:

=

:

=

A

:

k

l

X

@

8

B

:

C

D

A

D

?

D

Y

:

A

=

D

6

7

=

=

X

?

:

I

J

K

L

M

N

K

M

J

O

P

Q

G

H

I

J

K

L

M

N

K

M

J

O

P

Q

R

R

X

?

D

A

=

Y

D

:

:

A

@

=

<

D

h

6

9

9

7

7

<

=

=

X

7

X

?

@

U

?

=

D

7

<

V

:

A

B

7

;

:

<

<

:

=

=

:

:

;

:

b

Y

=

2

2

0

4

5

;

>

5

g

^

5

C

3

:

2

2

2

i

3

2

1

W

<

<

:

=

=

:

:

C

D

A

D

4

5

g

A

>

5

C

^

5

6

=

D

:

@

<

h

9

9

7

<

X

7

=

:

A

=

D

:

@

<

h

9

9

7

<

X

7

X

?

D

Y

:

A

=

D

6

7

=

=

X

?

=

X

?

D

Y

:

A

=

D

6

7

=

=

X

?

@

?

@

@

A

B

C

D

A

D

:

7

5

U

F

?

G

=

H

D

I

7

J

<

V

K

L

:

M

A

5

;

:

<

<

:

=

=

:

:

C

D

A

D

:

B

N

K

M

J

O

P

Q

F

G

H

I

J

K

L

M

N

K

M

J

O

P

Q

R

R

Z

5

6

X

[

5

6

?

@

:

Y

:

A

8

C

D

A

D

Z

5

U

?

[

5

m

c

5

;

=

D

7

<

V

:

A

B

:

@

@

A

B

C

D

A

D

A

b

n

=

X

<

o

7

9

9

:

C

D

A

D

:

:

:

<

<

:

=

=

:

:

;

:

b

Y

2

2

W

4

5

;

3

>

5

C

:

2

E

<

<

X

?

:

D

=

Y

=

:

:

A

:

=

C

D

D

A

6

D

7

2

2

1

3

0

2

:

=

=

X

?

@

F

G

H

I

J

K

D

:

L

M

N

K

M

J

O

P

Q

5

g

A

=

D

:

J

K

@

<

h

9

9

7

<

X

7

=

7

F

G

H

I

L

M

N

K

M

J

O

P

Q

R

R

S

5

g

A

=

@

<

h

9

9

T

5

Z

5

6

X

[

5

6

?

c

5

;

:

<

<

:

=

=

:

:

\

5

;

:

<

<

:

=

=

:

:

7

<

X

7

^

5

C

X

?

D

Y

:

A

=

D

6

7

S

5

T

5

6

Z

5

m

[

5

;

:

<

<

:

=

=

:

:

C

c

5

;

:

<

<

:

=

=

:

:

;

=

=

X

?

=

U

?

=

D

7

<

V

:

A

U

?

=

D

7

<

V

:

A

B

B

7

@

:

Y

@

@

:

A

A

8

B

C

C

D

D

A

D

A

D

?

@

@

A

B

C

D

A

D

:

:

A

b

n

=

X

<

o

7

9

9

:

C

D

A

D

:

:

]

6

A

@

D

7

D

A

D

:

<

;

:

b

:

b

Y

Y

2

2

5

3

E

C

2

X

2

0

2

3

0

0

a

?

D

Y

:

A

=

D

6

7

=

=

X

?

@

5

g

A

=

D

:

J

K

@

<

h

9

9

7

<

X

7

=

7

F

G

H

^

5

g

S

5

;

T

5

Z

5

[

5

6

c

5

;

\

5

m

4

j

5

I

A

=

J

K

D

:

L

M

@

N

<

K

h

9

M

9

7

J

<

O

X

P

7

Q

F

G

H

I

L

M

N

K

M

J

O

P

Q

R

R

^

5

C

S

5

m

T

5

Z

5

[

5

6

c

5

;

X

?

D

Y

:

A

=

D

6

7

=

=

X

?

=

@

:

<

<

:

=

=

:

:

C

D

A

D

A

b

n

=

X

<

o

7

9

9

:

C

D

A

D

:

D

:

:

7

:

C

A

k

U

l

?

=

X

D

@

7

;

:

<

<

:

=

=

:

:

C

D

A

D

:

8

<

V

:

A

U

?

=

D

7

<

V

:

A

B

B

:

?

@

:

<

@

A

<

B

:

C

=

=

D

:

A

D

:

?

@

@

A

B

C

D

A

D

:

:

;

:

b

:

<

<

:

=

=

:

:

;

:

b

Y

Y

=

A

b

n

=

X

<

o

7

9

9

:

C

D

A

D

:

:

A

;

:

8

C

X

?

D

Y

:

A

=

D

I

J

7

K

8

L

@

b

D

D

7

6

X

@

:

Y

:

A

8

C

D

A

D

2

0

0

3

0

W

:

<

5

g

A

=

D

2

2

a

3

2

F

G

H

I

:

J

K

@

<

L

h

M

9

9

7

N

<

X

K

M

7

J

=

O

P

Q

R

d

Y

A

D

6

7

5

;

:

<

<

:

=

=

:

:

Z

5

;

:

<

<

:

=

=

:

:

D

:

:

K

T

=

9

N

g

A

8

M

5

4

5

C

X

>

5

g

^

5

;

S

5

C

?

D

Y

:

A

=

D

6

7

=

=

X

?

@

^

5

m

S

5

;

T

5

C

Z

5

6

[

5

c

5

A

b

n

=

X

<

o

7

9

9

:

C

D

A

7

:

A

=

:

D

:

<

@

<

<

:

h

=

=

9

9

:

7

<

:

X

C

7

D

A

:

<

<

:

=

=

:

:

C

D

A

D

:

=

D

X

?

D

Y

:

A

=

D

6

7

=

=

X

?

@

7

X

?

@

7

:

=

=

X

?

@

@

;

M

:

<

h

9

<

9

J

O

<

7

P

:

<

Q

=

X

7

A

k

l

X

@

?

=

X

D

@

7

:

<

V

Y

:

:

A

C

A

8

D

]

A

@

@

A

B

C

D

A

D

:

F

G

H

I

J

K

L

M

N

K

M

J

O

P

Q

U

?

=

D

7

<

V

:

A

B

R

R

=

:

Z

5

m

[

5

c

5

6

\

5

;

4

j

5

A

b

n

=

X

<

o

7

9

9

:

C

D

A

D

;

:

<

<

:

=

=

:

=

:

:

;

:

b

Y

:

:

U

?

=

D

7

<

V

:

A

B

=

D

6

?

8

7

W

6

:

A

i

H

U

:

:

B

S

5

=

Y

:

7

6

A

6

5

=

:

R

=

D

X

D

?

Q

=

A

<

A

5

c

:

@

<

X

P

:

D

7

^

[

<

X

R

D

O

<

C

9

C

=

7

@

1

G

:

<

d

W

D

:

=

J

<

:

h

B

:

D

<

3

A

Y

A

6

:

<

A

D

;

=

:

@

X

1

D

:

7

@

Q

@

b

C

N

:

:

D

<

:

<

H

Z

W

5

C

D

=

A

C

:

B

:

7

<

H

T

W

5

:

6

G

T

4

\

:

:

A

;

=

M

9

<

=

?

\

9

A

B

8

A

L

8

<

:

9

D

7

W

;

7

C

:

6

A

:

A

:

K

8

?

U

o

B

:

X

P

A

D

]

:

=

Y

D

I

A

<

A

f

7

:

X

@

<

:

=

O

D

A

=

=

J

C

D

V

:

?

G

^

=

@

:

=

7

K

:

=

<

:

1

X

n

?

R

W

5

=

0

=

:

G

S

W

4

7

R

D

D

:

6

C

=

7

<

@

3

b

e

5

4

e

A

2

4

W

<

X

1

X

B

:

A

=

@

<

2

?

;

F

4

1

<

B

Y

7

K

;

<

<

X

;

2

4

W

0

7

A

Y

A

<

D

B

:

D

<

N

=

A

<

=

=

M

=

@

:

A

:

@

?

:

9

:

:

A

;

8

;

:

<

?

;

9

V

:

6

:

A

:

Y

J

<

U

h

<

:

X

O

D

A

:

:

:

9

D

I

:

7

B

D

:

=

Y

8

?

G

S

D

e

7

X

=

<

W

>

?

7

;

:

=

J

C

:

B

:

@

3

U

Y

A

<

D

V

A

<

<

d

8

<

2

D

I

6

2

E

6

@

@

:

b

D

<

N

=

7

@

<

X

1

X

:

4

5

l

=

:

W

1

k

A

R

X

D

:

8

;

:

K

<

?

4

A

:

W

0

R

B

:

A

:

Y

J

<

U

:

Q

:

d

5

D

P

<

d

S

:

=

S

H

D

O

:

C

:

:

:

8

?

G

A

J

d

7

C

F

D

M

7

S

E

C

K

7

W

4

:

N

:

D

:

M

D

B

<

<

X

3

:

:

X

D

D

<

N

A

:

=

<

a

=

M

B

C

;

:

<

?

1

=

L

B

8

=

A

:

2

H

5

W

1

K

:

7

<

A

A

=

@

<

W

G

^

E

0

:

J

R

=

=

D

8

M

Y

@

<

U

<

I

a

7

^

<

H

7

W

W

:

:

O

<

6

:

V

:

1

6

;

G

:

<

D

:

J

A

:

A

=

7

@

3

7

:

A

M

D

;

:

:

=

E

@

R

X

D

D

K

C

:

Y

<

?

1

?

R

W

0

X

:

Q

=

A

C

N

B

9

D

<

6

=

B

8

M

A

8

?

U

L

@

7

:

=

^

?

X

7

1

H

>

W

0

6

R

4

>

D

:

<

N

:

:

D

X

\

5

F

a

\

=

:

0

4

A

B

D

;

M

Y

<

?

:

Y

W

S

Y

W

@

H

e

D

:

0

5

2

?

:

0

F

S

3

X

6

5

C

Z

5

[

5

c

5

G

?

h

H

p

@

`

I

:

@

A

B

C

D

A

D

?

@

@

A

B

C

D

A

D

2

0

W

3

0

E

:

:

A

@

D

7

:

<

<

:

=

=

:

:

;

:

b

4

5

C

>

5

;

^

5

g

X

?

D

Y

:

A

=

D

6

7

=

=

Y

<

6

X

@

:

Y

:

A

8

C

D

A

D

:

<

<

:

=

:

C

D

A

D

:

:

B

C

D

A

D

:

EKUSports.com

.

/

A

=

D

:

@

<

h

9

9

7

<

X

7

=

U

J

9

?

:

g

K

L

k

X

M

N

<

K

M

D

:

E

E

d

C

5

T

0

>

4

2

5

S

=

D

7

<

V

:

A

B

J

O

P

Q

R


q

r

s

r

t

u

s

v

Women’s Outdoor OVC Track and Field Results, 1986-2011

Women’s OVC Outdoor TF Results

¢

Ÿ

‹

Š

y

y

z

y

}

{

z

z

Ÿ

¯ ¢

¬

–

‹



“

±

—

”

ž

£

—

˜

˜

”

Ž

ž



—

²

’

œ

œ

š

š



ž

ž



š



“

Ž

Ÿ

‹

±

Š

‹

–

‘

‹

’

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

‹

–



“

—

£

˜

”

ž

—

’

š

ž

ž



“

Ž

‹

–

”

´

µ



Ž

’

“

Œ



Ž

™

‹

’

š



}

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

‘

‹

’

š

›

›

œ

˜



˜

™

‹

±

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜

¤

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜

¥

‹

§

‹

’



©

‹

’

“

¬

³





˜

ž

ž

˜

z

››

€

‹



}

œ

˜



˜





˜

ž

ž

˜

’

“

‹

’

š

™

‹

‹

”

ž

—

˜

Ž



²

œ

œ

š





š



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

Ž

Ž

›

”

•

›

œ

–

˜

—



”

˜

—



–

—

ª

”

—

’



˜



Œ



“

z

‹

˜

ž—

€

’

‘

‹

’

™

‹

–

‹



¤

‹

¥

‹



§

‹

’

Ž

—

š

˜

ž

ž

˜

š

ž

ž



˜

˜

¡

–

˜

”



‚

ƒ

„

…

“

Ž

š

Ž

›



˜

£

—



š





˜

˜

ž

—

”

„

ž

—



˜

‡

£

˜

˜

~

—



›

ˆ

ž–

€





‚

“

ƒ

—

„

£

›

…

˜

ž

˜

›

”

œ

ž

—

“

‹



Œ

“

‹

z



z

}

ž

—

š

Ž



¡

˜

£

Ž

˜



~

Ž

˜

˜

”

‹

–

‘

‹



™

‹

±

“

Ž

¤

‹

¥

‹

’

˜

~

‹

¥

‹

§

‹

”



€

˜



ž

‚

ž

ƒ

˜

˜

„

–

…

—

‚

”

„

—



˜

†

‡

ˆ

‹

”

¦



ž





·

š

œ

œ

˜

–

—

”

—

˜

‰ }

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

’

“

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

‰

˜ ¤

‹



¥

‹

§

‹

’

©

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜

–

—

”

—

˜

Œ

“

”

ž

¦

—



š



ž

¡



˜



”

·

•

š

œ

œ

˜

–

—

”

—

Œ

“

ž

—

š



¡

˜

”

•

˜ 

Ž

˜

£

˜

”

›

‹

’



Ž

˜

£

˜

”

›

–

—

”

—

–

—

”

—

˜

˜ ˜





˜

ž

ž

˜

˜



˜

¦

£

•

”

›

•

–

–

—

—

”

—

”

—

³

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜



˜

¦

£

˜

˜

˜

ž

ž

˜

˜



˜

¦

Ÿ

Ÿ

|

£

¬

‹

–

Š

‹

€

‹

¤

‹

¥

‹

’

§

‹



©

‹

’

¬

³





‚

“

ƒ

—

„

£

…

˜

”

‚

ž

„

—



’

†

š

‡

ž

ˆ

ž

‘

‹

±

™

‹

–



“

”

—

¦

£



˜

ž

”



ž



—

·

’

š

œ

š

œ

˜

ž

ž

–



—

“

”

—

Ž

š

Ž

š

Ž

š

Ž

š

Ž

š

Ž

š

˜

”

ž

—

˜

Ž



²

œ

œ

š





š

ž

‰



“

Ž

”

´

µ



Ž

›

š

˜





”

ž

˜

—

ž

˜

ž

Ž

˜

˜



²

–

œ

œ

—

š

”



—



}

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

‰

˜

š

¤

‹



¥

‹

§

‹

’

©

‹



¬

³

‹

˜





˜

ž

ž

˜

˜

–

—

”

—

˜

ž

’

š

Œ

›

“

›

ž

œ

—

š

˜





˜

¡



˜



”

˜

ž

ž

˜

Œ

“

ž

—

š



¡

˜

”

•

˜

“

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

˜

•



Ž

˜

£

˜

”

›

–

—

”

—

˜





˜

ž

ž

˜

˜



˜

¦

£

˜

˜





˜

ž

ž

˜

˜

ª

’

”

Ž

—

š

’



Ž

˜

£

˜

”

›

–

—

”

—

˜



—

“

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

˜

˜

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜



˜

¦

Ÿ

Ÿ

°

£

¬

‹

±

˜





˜

§

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜

©

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜

†

š



‡

ž



ˆ

ž

˜



ž

Ÿ

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

˜





˜

ž

ž

˜

˜

Ÿ

Š

‹



‘

‹

–

™

‹

‹

’

¤

‹

–

”

ž

Œ

“

ž



—

š

Ž



¡

˜

£

˜

—

˜

”

“

ž

Ž

˜

¬

‹

–

Š

‹

’



“

—

£

˜

”

ž

—

’

š

ž

ž



“

Ž

Ž





˜

²

ž

ž

œ

œ

˜

š



˜



–

š

—

ž

”

—



“

—

£

˜

”

ž

—

’

š

˜

ž

ž



“

š

š

š

›

›

œ

˜



˜





˜

ž

ž

˜

”

¦



ž





·

š

œ

œ

˜

–

—

”

—

˜

˜

˜

—

”

—

‹

±

}

”

~

ž€

—

˜



‚

Ž



ƒ

²

„

œ

œ

š

…





‚

š

„



“

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

˜

ž

†

‡

ˆ

”

´

µ



Ž

›

‰

˜

‹

¤

‹

Œ



˜

“

¥

‹



˜

§

‹

’

©

‹



¬

³

ž

—

š



¡

˜

”

}

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

‰

•

•

›

–

—



”

—

˜

ª

¦

’





˜

ž

ž

˜

˜

–

—

”

—

§

‹

Œ

“

©

‹



¬

³

‹

ž

—

š



¡

˜

”

•

˜

˜





˜

ž

ž

˜

˜

ª

’

”

Ž

—

š

˜





˜

ž

ž

˜

˜



˜

¦

£



£

”

Ž

—

š



Ž

˜

£

˜

”

›

–

—

”

—

’



Ž

˜

£

˜

”

›

–

—

”

—

˜

˜



˜





˜

ž

ž

˜

˜



˜

¦

£

¢

z



˜

–

˜

”

˜

Ÿ

‰

°

‹

’

“

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

Ÿ

Ÿ

{

˜

«

‹

’

š

›

›

œ

˜



˜





˜

ž

ž

˜

}

~‘

‹

–

™

‹

’

‹



˜

¤

‹

¥

‹



˜

§

‹

’

€





‚

“

ƒ

—

“

Ž



„

£

…

˜

Ž

”

”



ž

ž

ž

—

˜



’

–

ž

„

—

•

˜

‚

ž

†

š

”

—

˜

‡

ž

ˆ

ž

Ÿ

“

ž

—



š







¡

˜

Ž

˜

£

”

˜

Ÿ

Š

‹

–

‘

‹

±

™

‹

–

‹

’

¤

‹

¥

‹

§

‹



“

Ž





˜

´

µ

ž

ž



˜

Ž

˜

–

—

”

—

˜

›

¬

‹

Š

‹

‘

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜

–

—

”

—

”

ž

—

˜

Ž



²

œ

œ

š





š

ž

˜

š

–



“

—

£

˜

”

ž

—

’

š

ž

ž



“

Ž



“

—

£

˜

”

ž

—

’

š

ž

ž



“

š

—

”

—

Œ

“

ž

—

š



¡

˜

”

“

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

˜

•

˜



›

˜

–

¦

}

~€



‚

—

˜

ƒ

„

…

‚

—

‹

±

”

ž

Ž



²

œ

„

œ

¤

‹

’

¥

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜

§

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜

©

‹

’

š





†



‡

š

ˆ

Œ

“

ž

—

š



¡

˜

”

•

‰

”

¦



ž





·

š

œ

œ

˜

–

—

”

—

˜

ž

£

”

—

˜

­

®



’

”

Ž

—

š



Ž

˜

£

˜

”

›

–

—

”

—

˜





˜

ž

ž

˜

˜



˜

¦

£

˜



z



˜

¦

}

ª

’

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

‰

£

¬

z

˜

”

y

•

˜

”



˜

–

˜

˜

‹

‰



«

Œ

¬

˜

¢

”

Ž

—

š

³

‹

’



Ž

˜

£

˜

”

›

–

—

”

—

˜



¯

¬

‹

’

Š

‹

–

š

›

›

œ

˜



˜





˜

ž

ž

˜

“

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

˜

˜

¢



“

—

£

˜

”

ž

—

’

š

ž

ž



“

Ž

}

~™

‹



‹

¤

‹

’

¥

‹



˜

§

‹



˜

©

‹

’

€

˜



‚



Œ

ƒ



“

ž

—

“

š

Ž



„

˜

ž



Ž

‚

˜

”

–

ž

ž

†

—

‡

”

—

ˆ

Ÿ

Ÿ

z

˜

ž

˜

ž

£

”

˜

˜

˜

—

ª

”

¬

‹



Š

‹

±

‘

‹

™

‹

˜





˜

ž

ž

˜

˜

–

—

”

—

Š

‹

–

‘

‹

’

™

‹

‹

ž

—



˜

“

Ž

—



£

²

˜

œ

”

œ

š

ž





—

š

’

ž

š

ž

ž



“

˜

”

ž

—

˜

Ž



²

œ

œ

š





š

“

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

˜

ž

–



“

—

£

˜

”

ž

—

’

š

ž

ž



“

Ž

”



›

”

¦



ž





·

š

œ

œ

˜

–

—

”

—

˜

š

˜

’

˜

”

±

‰

Ž

—

š

Œ

“

ž

—

š



¡

˜

”

˜

–

¦

—

Œ

“

ž

—

š



¡

˜

”

•

•



|



Ž

z

‹

˜

¯





Ÿ

¬

¢

•

—

˜



–

˜

•

˜

„

˜

¡

”



…

ž

Ÿ

š

¢

}

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

}

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

‰

‰

£

”

—

¤

‹

’

¥

‹

’

§

‹





Ž

˜

£

˜

”

›

–

—

”

—

¥

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜

–

§

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜



—

”

—

˜

˜

˜

“

˜

Ž



Ž

”



•

˜

–

ž

ž

—

˜

”

—

˜

˜

¦

£

˜



˜

¦

£

|

¢

‹

’

š

›

›

œ

˜



˜





˜

ž

ž

˜

‹

–



“

—

£

˜

”

ž

—

’

š

ž

ž



“

Ž

Ÿ

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

Ÿ

±

‹

–



“

—

£

˜

”

ž

—

’

š

ž

ž



“

Ž

Š

‹

–



˜

‹

’

¤

‹



˜

¥

‹

§

‹



˜





“

Ž



Œ

ž

˜

ž

ž

˜

ž

ž

”

—

š



˜

•

˜

ž



ž

Ž



“

z

˜

–



—

”

—

ª

˜

—

ž

—

˜

“

Ž

—



£

²

˜

”

œ

œ

ž

š



—



š

’

š

ž

ž

}

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

}

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



ž



†

‡

“

ˆ

‰

‰

˜

‘

‹



™

‹

±

‹

¤

‹

’

¥

‹



§

‹

’

˜





˜

ž

ž

˜

˜

–

—

”

—

™

‹

‹



”

˜

¦



¤

‹

¥

‹



˜

§

‹

’

“

©

‹

’



ž





·

š

œ

œ

˜

–

—

”

—

˜

˜

˜

’

”

˜

—

”

˜

¡

˜

–

”



š

¨

‹

Ÿ

‹

‰

¢

™

y

¬

¨

š

¬

}

Ÿ

˜

¢

¬

š

š

‘

”

Ž

—

š

”

ž

—

˜

Ž



²

œ

œ

š





š





˜

ž

ž

ž

ž

˜

˜



˜

¦

£

ž



Œ

“

ž

—

š



¡

˜

”

Œ

“

ž

—

š



¡

˜

”

•

•

•

˜



˜

¦

“

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—





˜

˜

˜

–

—

”

—

˜

˜

£

˜







˜

Ž

ž

˜

ž

£

˜

˜

˜

”



˜

›

–

¦

—

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

˜

£

”

—

Ž

˜

£

˜

”

›

–

—

”

—

˜

˜

°

‹

–



“

—

£

˜

”

ž

—

’

š

ž

ž



“

Ž

š

¢

¢

¢

Ž

z

Š

«

z

“

£

”

’

š

y



˜

¦

„

—

’

Š

ž

˜

˜



—

˜

‚

’

¨

—

‰

ž

ž

”

–

‹

z

”

¨

‹

¬

—

•

˜

”

˜

š

–

”

‹

y

–

˜

†



˜

™

¨

•

˜

’

˜

ž

—



—

¡

ž

”

˜

ž



˜

—



”

ž

˜

Ž

–

˜



“

•

œ

—



˜

”

›

“

Œ

z

z

”

•

‚

‘

y

Ž

˜

¢

¢

Ž



¢

¬

“

¢

~

z

ž

ž

˜

”

¯

y

š

š

˜



y

Š



‰

y

}



’

ž

¢

y

š

˜

¬

‹

‘

z

œ

—

Ÿ

~

Š

y

œ

ž

˜

©

Š

²

”

˜

¤

}



˜

‰

¯

z

Ž

£



¯

y

˜

—

›

™

‹

y

—

“

š

™

‹

‘

}

ž



‰

¢

Š

z

”

ž

{

‘

y

¢

¬

|

¬

y

y

š

}

~‘

‹

’

™

‹



‹

±

¤

‹

’

¥

‹



˜

§

‹

©

‹



˜

€



š

˜

‚

›

ƒ

›



„

œ



˜

…

˜

‚



ž

ž

„

˜

˜





†



˜

–

‡

˜

—

ž

”

ˆ

ž

—

Ÿ

Ÿ

Ÿ

˜

¬

‹

–

Š

‹

±

‘

‹

–



“

—

£

˜

”

ž

—

’

š

ž

ž



“

Ž

ž

—

˜

Ž



²

œ

œ

š





š

‹

±

”

ž

—

˜

Ž



²

œ

œ

š





š

Š

‹

–

Ž

Ž

”

Œ

“



ž



˜

•

–

—



š

ž

ž

—

ž

ž



˜

˜

”

¡

˜

—

˜

˜

ª

”

˜

ž

—

˜

“

Ž

—



£

²

˜

”

œ

œ

ž

š



—



š

’

š

ž

ž

”

´

µ



Ž

}

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



ž



†

‡

“

ˆ

‰

›

ž

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜

–

—

”

—

™

‹

‹

’

”

¦



ž





·

š

œ

œ

˜

¤

‹

¥

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜

–

§

‹



˜





˜

ž

ž

˜

˜



©

‹

’

–

—

”

—

˜

˜

˜

¯



”



ž

˜

™

“

y

¬

š

˜

¨

”

y

«

‰

’

”

Ž

—

š

}

~€



‚

ƒ

„

…

‚

„



†

‡

ˆ

“

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

˜

‰



¤

‹

¥

‹

’

§

‹

©

‹

’

“

Ž

Ž

”

•

–

—

”

—

Œ

“

ž

—

š



¡

˜

”

•

˜

•



˜

¦

£

­

’



Ž

˜

£

˜

”

›

–

—

”

—

Œ

“

ž

—

š



¡

˜

”

—

”

—

˜

•

˜

”

¦





ž

Ž



˜



£

·

˜

š

”

›

œ

œ

˜

–

–

—

—

”

”

—

—

˜

¦

£

˜



Ž

˜

£

˜

”

›

–

—

”

—

˜

˜

w

x

EKUSports.com


¸

¹

º

Men’s Indoor OVC Track and Field Results, 1983-2012

Men’s OVC Indoor TF Results ¼

¼

½

¼

Â

¾

¿

À

Ã

¾

Ä

½

½

ê

À

½

è

ó

Ð

ð

Ï

Ð

â

Ù

Ð

Ö

Ð

Ù

Ð

Å

Þ

Ð

ä

Ð

Ñ

Ò

Ú

Æ

Ç

Ó

È

É

Ó

Û

Ü

Ê

Ç

É

Æ

Ë

Ì

Í

ç

Ð

ð

Ô

Ý

ß

Ü

ß

ç

¾

Ü

Ø

Á

Ð

Õ

Ö

à

ã

Ò

Ð

Þ

Ð

Ó

Ä

Õ

á

×

â

×

ã

å

Ó

Å

Ñ

Æ

ß

×

Õ

Ø

Ø

Õ

Ï

Ð

Ñ

Ù

Ð

â

à

Ø

ã

Õ

Ü

×

ñ

Ô

Ô

Ò

×

Ý

Ò

Ô

Ç

Õ

Õ

È

Ü

½

Û

¾

æ

Ü

Ü

À

ç

Ð

Ñ

Ò

Ï

Ð

Ñ

ß

à

ã

à

Ù

Ð

Ú

Â

Ö

Õ

É

¾

Þ

¼

Ð

á

Ô

½

¾

Ü

Ü

×

Ç

â

Õ

À

Ð

Ò

Ó

Ý

Ö

Â

Ó

ß

Õ

Ã

Ô

ã

×

ë

Õ

Ö

Õ

×

Ä

Å

ì

Ð

Ñ

ß

í

Ð

Ñ

Ý

Õ

É

ã

à

Ø

Æ

ã

Ø

Ë

Õ

Ð

Ñ

Ò

Ï

Ð

Ñ

ß

Õ

à

Ø

×

×

ã

Õ

Ñ

Ø

Ò

Ø

Ø

Ø

Õ

Ý

Â

Ã

Ö

Õ

á

È

ã

Ò

¾

ï

Ð

Ö

Ì

Í

½

½

â

É

×

ã

Õ

ã

Ç

å

Ô

Ü

Ü

Æ

À

Ü

Ð

Ñ

ß

Ï

Ð

Ñ

Ò

Â

Â

Ã

Õ

Õ

à

Ç

½

¼

½

½

ï

Ð

Õ

Æ

Ø

Ç

Ø

È

Ü

Ü

Ü

Õ

Õ

Õ

É

â

Ê

à

Õ

×

Ú

á

ë

×

ß

½

½

ã

Ç

â

Õ

Õ

Ø

¾

ç

Ð

ð

Ø

Ø

Õ

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ü

Æ

à

â

Æ

×

ã

Ë

×

à

Ê

á

Ô

Ç

½

Ï

Ð

Ñ

Ù

Ð

â

Â

À

ã

à

É

ã

à

Ø

Ò

½

à

Ì

Õ

ã

Ç

â

Õ

È

Ó

ß

ã

Ò

à

ã

Æ

ã

Ó

Ø

×

Õ

Ó

Ñ

Í

Ì

Í

Å

¿

Ø

Æ

à

Õ

ã

ì

Ð

Ñ

Ý

í

Ð

Ñ

ß

ã

Õ

Ö

à

ã

Õ

Ø

Ë

×

Ç

Ö

à

Ç

½

Â

Ã

Ä

Ñ

Ù

Ð

Ö

Ò

Õ

á

È

Æ

Õ

Ì

Õ

É

×

â

É

Ç

Þ

Ð

â

ä

Ð

Ñ

ß

ì

Ð

Ñ

Ý

í

Ð

Ö

Ó

Õ

ã

ì

Ð

Ö

í

Ð

Ñ

ï

Ð

Ö

½

Ü

Õ

×

Ô

ã

Å

ë

Æ

ß

ñ

Õ

à

Ô

×

Ò

Õ

à

È

Ü

Ø

É

×

Ý

×

Ò

×

ã

ó

ã

Õ

Ì

Ø

Æ

Ç

Ö

Ø

ë

Ü

Ø

Õ

Ü

Ü

Ð

ð

Ï

Ð

â

Ù

Ð

Ö

Â

Â

½

Ä

Ð

â

Ù

Ð

Ñ

Ý

Ò

Þ

Ð

Ñ

ß

ä

Ð

Ö

Õ

ì

Ð

Ñ

í

Ð

Ö

Æ

Ø

Ñ

Ï

Ð

ð

Ù

Ð

â

Â

á

Õ

Ü

Ø

Ò

Ç

â

Ø

Õ

×

Ø

ë

×

À

É

ã

Õ

Õ

Õ

è

Ò

à

Ø

Ø

Æ

ã

Õ

à

Ø

ó

à

â

Ø

Õ

Ý

ã

ã

Í

Ø

à

Ñ

ì

Ð

Ö

í

Ð

Ñ

í

Ð

Ö

ó

Ø

ã

Ô

Õ

Ë

ã

â

Õ

Õ

Ü

ã

Å

Õ

Ö

ò

Ì

à

ã

ã

à

Ü

Ð

â

Ð

Ñ

ë

à

ã

Ü

Õ

à

Õ

ñ

Õ

Ç

à

È

Ü

Õ

×

Ü

Â

Ö

Õ

Ø

à

Ý

ã

Õ

î

É

ã

½

Õ

á

Þ

Ð

Ö

Í

ä

Ð

Ñ

ì

Ð

Ñ

í

Ð

Ö

Ø

ë

ã

Õ

Õ

Õ

ã

Ø

ë

ï

Ð

Æ

à

Ü

Í

Ø

Õ

ã

×

Ô

Ò

Ü

Õ

×

ã

ã

Ø

Ý

Ò

Ñ

Ê

á

Õ

Ü

Õ

Ò

Ç

â

Ø

Õ

×

Ø

ë

×

À

ó

Ð

ð

É

ã

Õ

Õ

Õ

Ç

ã

¼

½

ç

½

ã

Ö

ã

Ö

ß

Ø

ã

à

î

Ò

×

Ê

Ø

Ð

ð

Ü

Ø

à

Õ

Ø

Ð

â

Ý

ã

à

Ò

Ø

Ð

ã

½

Ò

Ã

Ò

ã

Þ

Ð

â

ä

Ð

Ö

ì

Ð

Ñ

í

Ð

Ñ

ï

Ð

Ö

ï

Ð

Æ

Õ

à

Õ

Ì

à

ã

Õ

Ü

ã

Ö

Õ

×

Ô

ñ

Õ

È

ã

Ä

Ü

ã

Å

Ö

Ð

Ñ

ß

ì

Ð

Ñ

Ý

ó

Õ

ë

à

Ô

Ø

Ý

Ë

ß

Ì

Ü

Ú

ß

Õ

Ò

Õ

ã

à

Í

à

à

Õ

ã

â

à

ã

ã

à

Õ

×

×

Õ

Ø

Ø

Õ

Õ

â

ã

Ø

à

ã

Ý

ß

Ü

Ò

Ü

Ò

Ü

Ò

Ü

Ò

Ü

Ò

Õ

Å

ì

Ð

Ñ

à

Æ

Ç

È

ô

õ

É

Ý

Ê

Ü

Ç

É

Æ

Ë

Ì

Í

Î

Í

Î

Ó

Ý

Ü

Õ

ë

Õ

à

Ó

â

ã

à

ã

Õ

è

ó

ó

¼

Â

Ã

ê

À

¾

ó

Ä

Å

Æ

Ï

Ð

ð

Ù

Ð

â

Þ

Ð

Ö

ä

Ð

â

ì

Ð

Ñ

à

Ø

Ç

ã

Õ

È

É

Ü

Ê

×

ñ

Ç

Ô

Ô

É

Ò

Æ

×

Ë

Ý

Ì

Ò

Ø

Ý

ß

Õ

ã

×

ë

×

Õ

Õ

à

Ø

Ø

Ø

ã

Õ

Ñ

Õ

Ò

â

ã

Ø

Ø

à

ã

Ý

ß

Õ

à

ô

õ

Ý

Ü

Ý

Ü

Õ

Ó

ë

Õ

à

Ó

â

ã

à

ã

Õ

ó

¾

ó

ç

Ð

ð

À

½

ó

Ï

Ð

â

à

Ø

ã

Ý

Õ

ß

ã

Ü

×

ë

ñ

Õ

à

Ô

Ø

Ô

Ò

ã

×

Ý

Ò

Ñ

Ò

Ø

Ø

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ç

É

Æ

Ø

Ý

Ë

Ì

ß

Í

Î

Ð

Ö

Õ

×

×

Õ

Ø

Ø

Õ

Õ

â

ã

à

ã

Õ

Õ

ã

Õ

Ø

Õ

Õ

ò

Ñ

à

Ü

ã

Ò

ó

½

ó

À

¼

ó

×

ñ

Ô

Ô

Ò

×

Ý

Ò

ç

Ð

ð

Ï

Ð

â

à

Ø

ã

Ý

Õ

ß

ã

Ü

×

ë

ñ

Õ

à

Ô

Ø

Ô

Ò

ã

×

Ý

Ò

Ñ

Ò

Ø

Ø

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ç

É

Æ

Ø

Ý

Ë

Ì

ß

Í

Î

Ø

Õ

Ç

à

È

Ø

É

ã

Ñ

Ê

Ò

Ç

É

Ø

Æ

Ø

Ý

Ë

ß

Ì

Ü

Í

Ð

Ö

Õ

×

×

Õ

Ø

Ø

Õ

Õ

â

ã

à

ã

Õ

Ò

Î

×

Õ

Ü

Ø

Ü

Ø

à

Õ

Õ

á

â

â

ã

ã

à

à

ã

ã

¼

ó

À

ó

¼

¼

Õ

Ð

ð

à

Ø

ã

Õ

Æ

Ç

Ü

×

ñ

Ô

Ô

Ò

×

Ý

Ò

Ø

Õ

Ü

Õ

ë

Õ

à

Ó

â

ã

à

ã

Â

Ã

Ä

Å

È

É

Ê

Ç

É

Æ

Ë

Ì

Í

Î

Õ

À

ó

Ù

Ð

â

Þ

Ð

Ö

Ý

ß

ã

ë

Õ

à

Ø

ã

Ñ

Ò

Ø

Ø

Ý

ß

Õ

×

×

Õ

Ø

Ø

Õ

Õ

â

ã

à

ã

Õ

è

Ð

ð

Ï

Ð

â

à

Ø

Ý

ã

Õ

ß

Ü

ã

×

ë

ñ

Õ

à

Ô

Ô

Ø

Ò

×

ã

Ý

Ò

Ñ

Ò

Ø

Ø

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ç

É

Æ

Ø

Ý

Ë

ß

Ì

Ü

Í

¼

ó

¼

À

¼

è

Ò

ç

Ð

ð

Ï

Ð

â

à

Ø

ã

Õ

Ü

×

ñ

Ô

Ô

Ò

×

Ý

Ò

Ø

Î

Þ

Ð

Ñ

ä

Ð

Ö

ì

Ð

ß

Ü

Ü

à

á

â

ã

à

ã

Õ

×

×

Õ

Ø

Ø

Õ

Õ

Ý

ß

ã

ë

Õ

à

Ø

ã

Ñ

Ò

Ø

Ø

Ý

ß

Õ

â

ã

à

ã

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ç

É

Æ

Ë

Ì

Í

Î

Õ

Ñ

Ý

Ü

Õ

ë

Õ

à

Ó

â

ã

à

ã

Õ

ã

Ò

Õ

Ò

×

ó

ó

Ð

À

è

ð

Ø

ã

Õ

Æ

Ç

Ü

×

ñ

Ô

Ô

Ò

×

Ý

Ò

à

Ø

Ø

Â

Ã

Ä

Å

È

É

Ê

Ç

É

Æ

Ë

Ì

Í

Ù

Ð

â

Ý

ß

Þ

Ð

Ö

ä

Ð

Ñ

ß

ì

Ð

Ñ

Ý

ã

ë

Õ

à

Ø

ã

Ñ

Ò

Ø

Ø

Ý

ß

Ü

å

Õ

Ö

à

Õ

Ø

Ø

Õ

Õ

â

ã

à

ã

Õ

¼

ó

À

è

ç

Ð

ð

¼

Ï

Ð

â

à

¿

Ø

ã

ã

Õ

Õ

×

×

Õ

Ü

Ø

Ü

Ø

Ü

à

Õ

Õ

Õ

á

ë

â

â

Õ

ã

ã

à

à

à

ã

Õ

ã

ã

Ü

×

ë

ñ

Õ

à

Ô

Ø

Ô

Ò

ã

×

Ý

Ò

Ñ

Ò

Ø

Ø

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ç

É

Æ

Ø

Ý

Ë

Ì

Þ

Ð

â

ä

Ð

Ö

ì

Ð

ù

ñ

ø

ð

Õ

Ó

â

ã

à

ã

Õ

Ü

Ò

ó

¿

ó

ç

Ð

ð

À

Á

ó

Ï

Ð

â

à

Ø

ã

Ý

Õ

ß

Ü

ã

×

ë

ñ

Õ

à

Ô

Ô

Ø

Ò

×

ã

Ý

Ò

Ñ

Ò

Ø

Ø

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ç

É

Æ

Ø

Ý

Ë

Ì

ß

Í

Ü

Ò

Ü

Ò

Î

Þ

Ð

Ö

ä

Ð

â

Õ

×

ì

Ð

Ñ

ß

í

Ð

Ñ

Ý

ï

Ð

ö

à

×

Õ

ô

õ

Ø

Ø

Ý

Ü

Õ

Õ

â

ã

à

ã

Õ

Ó

Ü

Ü

à

Ü

à

î

Õ

á

Û

ë

â

Ø

Õ

ã

Ý

à

à

ã

×

Ó

Õ

÷

â

Ò

Ô

Ô

ã

à

Õ

ã

â

Õ

ã

à

ã

Õ

Ý

ó

Á

ó

ç

Ð

â

À

æ

ó

Ï

Ð

ð

Ý

ß

ã

ë

Õ

à

Ø

ã

Ñ

Ò

Ø

Ø

Ý

ß

Î

ß

Ü

à

Ø

ã

Õ

Æ

Ç

Ü

×

ñ

Ô

Ô

Ò

×

Ý

Ò

Ø

Ò

Â

Ã

Ä

Å

È

É

Ê

Ç

É

Æ

Ë

Ì

Í

Î

Õ

ã

î

ß

Þ

Ð

â

à

ô

ä

Ð

Ö

ì

Ð

Ñ

Ý

í

Ð

Ñ

ß

õ

Ý

Ü

Õ

×

Ó

×

Õ

Ø

Ø

Õ

Õ

â

ã

à

ã

Õ

Õ

Ü

Õ

ë

Õ

à

Ó

â

ã

à

ã

Õ

ë

Ü

Ü

à

á

â

ã

à

ã

Õ

á

EKUSports.com

Õ

×

×

Õ

Ø

Ø

Õ

Õ

Õ

Í

Ø

ã

à

Ý

Ò

Õ

â

Õ

×

ß

Î

Î

Õ

Ì

Ø

à

ã

Ó

Õ

ã

à

×

Ø

Õ

Í

Ø

Ë

Ò

â

ã

Õ

¿

ó

à

Ø

Õ

Æ

Ñ

Õ

â

Õ

Ø

×

Ø

Ö

Ò

ë

Ý

É

ã

Ð

Õ

Õ

î

×

Ç

Ø

á

ë

×

Ø

Ò

Ø

Ø

Î

Õ

ã

Õ

×

Ê

Ø

Ü

Ü

×

Ò

Ò

Ò

á

Ô

Ö

É

Õ

×

Ü

Ý

Ý

Õ

â

Ó

×

ë

Æ

×

¼

ó

ç

¿

×

ß

Õ

×

Ñ

Õ

Õ

â

Õ

å

Ç

ß

Õ

Ò

Õ

ß

Ø

Ë

ã

Ó

Ø

×

Ó

Å

Ý

Ô

ã

Ò

Ü

Õ

Ý

Ø

Æ

â

ã

à

Ø

Õ

Ó

Ä

Ô

Ø

×

ê

Ø

Ñ

Â

à

Ø

Ø

Æ

ã

Õ

à

Ø

Õ

ß

Ã

Ð

è

Ï

¿

ñ

Õ

Õ

Ø

Õ

É

Õ

â

Õ

Õ

Ø

à

×

ë

ë

Ø

×

Ç

Õ

á

ë

×

À

Ü

ã

Õ

ã

Õ

Ñ

Õ

É

Õ

Ü

×

é

Õ

ß

<