Page 1


2012-13 Women’s Basketball Schedule 

(+

,

-+

#

.

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

K

2

3

4

5

6

OX

@

X

@X5

Y

5

@

_

e)

e#

eC

=

B

C

=

B

N

56

N

j

e

a

@

k

5

@

k

5

8

@

k

5

8

6

_

?

+

j

+

a

5*

6

O

.'

[

J

=

9

Y

\

6

J

=

9

Y

\

Z

>

q

_

P

\

D

=

q

>

=

?

5

3

@

AV@

?

.d

\

p

@

B

@?

g

=

?R

?

@R

dD

@

9

9

:

>

?

=

?

@

d

=

!

")

!

"#

!

"

@

Y

?

\

=

?

i

d

B

?

t

ˆ

ÂŽ

‚

‚

w

”

Œ

v

w

|

•

w

|

u

u

†

z

‚

w

Œ

Œ

Œ

w

v

u

w

‘

y

u

—

Š

u

†

w

y

„

v

Œ

‹

x

z

‡

y

|

w

‰

Â?

–

w

ƒ

z

z

“

›

u

|

ƒ

ƒ

|

Â?

w

Â?

˜

|

u

‹

y

Œ

ž

v

y

ƒ

„

ƒ

‘

u

‘

‹

Â?

w

z

Â…

„

w

†

y

Œ

‰

ƒ

w

˜

~

z

†

‹

z

Â&#x;

u

u

w

y

€

u

Â?

Š

š‡

z

|

™

|

}

„

u

v

y

|

|

†

Â’

Œ

{

†

w

‡

Â

†

|

‘

ƒ

ƒ

y

“

Œ

“

u

‹

|

›

w

ƒ

†

v

w

‘

w

ƒ

w

x

™

u

|

y

Â?

w

“

‡

ƒ

v

|

w

|

y

œ

|

Â?

w

B

9

S

?

:

E

:

E5

G

5

G

!

"#

!

",

&

'

$

*

%

&

'

%

%

&

'

%

%

&

\

:

!

H

7

I

F

J

6

H

I

I

F

J

U

H

I

I

F

$

#

I

%

6

H

'

&

I

F

I

F

%

I

J

&

%

I

H

$

5

%

*

H

6%

$

3

"

'

6

U

]

T

N

3S

5%

$

5

%

$

5

T

\

=T

F

E

]

B

=

F

E

@

E

9

;R

:B

;B

'

J

J

&

I

'

F

J

!

",

$

%

%

&

'!

"#

$

%

%

&

'!

",

$

%

%

&

=

Y

M

=

R

R

3

\

B

4

:

4

;

;

:

@

;

;

E

@

E

[

^

@

;

B

=

B

5

6

5

!

",!

"#

=

l

@

3

9

?

m

:

B

:

E

@

9

=

[

\

9

@

@

<

B

=

<

@

=

B

E

D

E

J

3

5

T

5!

",!

"#!

",

=

3

3

M

@

4

:

;

;

@

E

=

R

\

4

:

;

;

@

E

[

R

\

4

:

;

;

@

E

[

[

@

B

B

@

B

B

5

@

B

B

5

5

I

H

$

$

n

5

S

H

UJ

2

Â

Y

:

E

$2

s

B

D

`

@

@

@

B

=

4\

=

D

R9

g

D

C

:

=

g

d

C

J

g

Â?

#

B

`

d

>

B

@

.

[:

C

g

3

?"

@

@

=@

D

:

R>R

3>

J&

R

[

g

d

<

1

R

@

1.

?

;

B

=

1

B

:

;

"

D

2

R

?

@

1.=

9!

J

g

1

@=

?d1:=

@

`@4

B

\

9

B

r

B?

B

?

3

J

@=

f

1

?33

`>

R

:

B

=

>>

A?

Dg3

Q

=

T

[

b

][

5

B

i

[

5

<

;

0

5

=

M

?

@?

@c

9

e@B@

J9

Y

o

5

:

/

=

>

5

?.

5

B

=

WY

1

h3

>

5

=

f

'

B

^

1C3

B

D5

3:

.?

Jk=

>@:

"V

\

J

W

`1

;

=

@

;

?

M

:>

4

D

R=

=

:

1

<

L-

5

'

n

5

B

]3

.

5

:

D

9

B

J

;

3.

0

9

:

Q

&>8

D

D

.

_

e

8\

J

J

5

'

N

5

b

.

+

5

<

3;8

/

5

!B>

:

'

@

.

7Da9

[

+

>

+

5

%YP

Z8

*YI

I

F

I

F

'

J

J

%

%

&

'

%

%

&

'

H

I

I

F

J

O

H

I

I

F

J

K

H

N

K

F

$

$

$

J

%

%

&

'

%

%

&

'

%

%

&

Z

H

7

I

Z

H

7

I

'

F

J

F

[

J

h

X


¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¦

¨

©

§

ª

Women’s Basketball Table Of Contents / Quick Facts

¬

­

®

¾

¬

¿

É

Ê

É

Ê

É

Ê

É

Ê

À

Ë

È

È

È

Ë

È

È

È

Ë

È

È

È

Ë

È

±

Õ

À

À

Ô

è

Ó

Ø

Ñ

è

ð

Ñ

Æ

À

Õ

Ä

æ

À

Ä

»

Ó

Ä

À

Ó

æ

Ä

ã

Í

÷

Ï

·

Ð

Ô

Ó

Þ

À

Ð

ü

ü

À

õ

Ç

é

Ë

ê

Ç

í

Ë

î

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

È

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

È

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

È

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

È

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ó

Õ

Ç

Ç

Ò

Ó

ô

Ý

Ä

Ò

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

»

ù

Õ

À

Æ

è

Ñ

Å

È

À

Ò

Ê

Ê

Í

À

Ï·

Ó

Ä

õ

Ø

Ð

¿

À

Ä

Ò

Ù

À

Í

¿

Ä

Ñ

Þ

Ò

Í

À

Ù

À

Í

¿

Ä

Ñ

Ï

Ó

Á

Ð

ü

ô

Ï

à

Ô

Ð

ß

úü

úü

úúÞ

úÈ

úú¿

Æ

Ê

ß

Ä

Ë

Ï

Ø

è

è

î

î

É

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ö

Ç

Ë

Ö

Ç

Ê

Ö

Ö

Û

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ö

Ü

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ö

é

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ö

ê

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ö

í

Ö

î

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Û

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Û

È

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Û

é

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Å

á

ÿ

Å

Á

Æ

Æ

Æ

Ç

Ç

Ù

Ç

À

Í

À

Ú

Ý

Ç

À

Æ

Ð

Ì

À

Ù

À

Ç

Ó

Ú

¿

Ä

¼

Ñ

º

Å

×

»

Ä

½

Å

À

½

Æ

Å

À

Á

ýÆ

µ

ø

ý

»

ã

÷

¹

Ç

Ç

Ç

Ç

Ä

Ç

Ç

Ç

Ç

Å

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

¼

Ç

µ

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

ô

Ó

À

Ù

Ü

é

Ç

Ü

ê

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ü

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

é

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Æ

Á

Ð

Ò

Ð

Ô

Õ

Ç

Í

Ç

Æ

Ç

Ä

Ç

ô

Ç

ò

À

Õ

Ò

Ä

ô

Ó

Ò

Å

õ

À

ò

ò

Ð

Ä

Ò

ô

ô

Ó

Ó

Ó

ô

Ò

Ò

Å

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Æ

Õ

Ð

Å

Õ

Ý

Ð

Å

Ç

Ó

Ç

Á

Æ

Æ

Á

Ò

Ð

õ

Ó

Ð

Æ

Í

Õ

Í

À

Í

Æ

ò

Ñ

Æ

Í

Ó

Õ

Æ

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

ï

Î

Ä

ô

Ó

Æ

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Õ

Í

Æ

ê

ê

Ë

ê

î

Ë

í

í

Ç

Ç

Ð

î

Ë

ê

Ç

Á

í

Ç

Ç

ê

é

ê

Ç

é

Ç

Ç

Ç

é

Ç

Ç

Ç

Ç

Ü

é

é

Ç

Ç

é

Ç

Ç

Ç

Ë

Ö

î

É

Ç

Ç

Ç

é

Ç

Ç

Ç

Ë

Ê

Ç

Ç

Ç

Ü

Ç

Ç

Ç

Ó

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ë

é

Ç

Ç

Ô

Æ

Ð

Ç

Ç

Ç

Ç

Ä

Ç

Ç

Ç

¿

Ò

Ç

Ç

Ç

Ý

Ä

Ç

Ç

Ç

Ð

ï

Ç

Ç

Ç

Ó

ï

Ç

Ç

Ç

Ä

ü

Ç

Ç

Õ

Ü

Ç

í

Ç

Ç

Ê

í

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

í

Ê

COACHING STAFF Head Coach ............... Chrissy Roberts Alma Mater .... Eastern Kentucky ’98 Record at EKU (Years) ..... 38-74 (4) Career Record (Years) ..... 38-74 (4)

TEAM INFORMATION 2011-12 Record .......................... 13-16 Ohio Valley Conference ............. 7-9 Home .......................................... 6-6 Away .......................................... 5-7 Neutral ........................................ 2-3 Conference Finish .................. T-6th/10 Postseason .................................. none Starters Returning/Lost ................... 5/0 Letterwinners Returning/Lost .......... 9/5 Newcomers ........................................ 6

Athletic Public Relations Fax .............................. (859) 622-5108 APR Mailing Address ........... 521 Lancaster Avenue Alumni Coliseum 115 Richmond, KY 40475 EKU Athletics Website .............. www.EKUSports.com EKU Website ................ www.EKU.edu OVC Website .... www.OVCSports.com EKU Press Row Phone Number ... (859) 622-5908

ÓÔ

Ä

Õ

Ë

Ó

â

Á

Î

Ð

Ë

Õ

Í

ÓÓ

à

Ä

Õ

Õ

Ô

Æ

Ó

¿

Æ

Æ

¿

è

Ñ

Å

Ñ

Ñ

Æ

ü

Ç

ò

Ç

ò

Ç

Ð

Ç

Ò

Ç

Ó

Ç

Ò

Ç

Å

Æ

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

í

Ü

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

í

Ü

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

í

Ü

Ç

Ç

Ç

Ç

í

é

Ë

í

ê

Ç

Ç

Ç

Ç

í

í

Ë

í

î

Ç

Ç

Ç

î

Ë

î

ê

Ç

Ê

±

ä

÷

»

÷

·

ù

µ

ý

»

¼

÷

µ

"

%ü

Ý

À

Ð

Ä

à

Ñ

Ñ

Ó

Î

Ï

Ð

Ò

ö

Ó

Õ

Ó

Ò

Á

Ó

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

î

í

Ë

î×

ñ

Ó

Õ

Ó

Ë

É

À

Í

Ó

È

Ö

Æ

À

Ä

ü

õ

Þ

À

Ò

ö

ò

Æ

Å

Ð

ò

Ð

Õ

Ð

Õ

ô

Ò

Î

Ó

Ó

à

Ä

Å

Ò

À

Ð

Å

Õ

Ò

Æ

Æ

Ç

¿

Ç

Æ

Ç*-

".

/0%..)

!

"

#"

$%

&

'

1

(*

"

2

)

)

*

*

"

*

+

,

3

%

*

&"%Ç

É

Ç

Ç

È

Ê

Ç

Ç

Ë

É

Ç

Ç

È

Ö

Ç

ü

Ç

Ç

ò

Ç

ò

Ç

Ð

Ç

Ò

Ç

Ó

Ç

Ò

Ç

Å

Ç

Æ

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

È

Ç

Ç

È

È

Ê

Ê

Ê

Ê

É

é

Ë

È

Ë

È

Ë

È

Ê&56"

./

.

"

6

.

7

/"

..

"

.

)

8

#9

%*.#

"("

%5.

"%"*"

/

0%

#

"

..

)/

%

&

'))*

*

È

Ê

Ê

0

îÈ

Ê·

4

É

Assistant Coach ........ Brett Rector (1st) Alma Mater ......... Davis & Elkins ’08

Ö

Ç

Ç

Assistant Coach .......... Kent Miller (5th) Alma Mater .... Eastern Kentucky ’81

Û

Assistant Coach .... Melissa Kolbe (5th) Alma Mater ............... Wittenberg ’99

ê

Ü

Ç

Ç

Ð

Ë

Ç

Ç

Á

í

Ç

Ç

Ó

Û

Û

Ç

Ç

Ô

Ç

Ç

Ç

Ñ

Ç

Ç

Ç

Ä

Ë

É

å

Ç

¿

Û

Ê

Ç

Ç

Ó

Ó

Ç

Ç

Ï

Í

Ç

Ç

Ç

Í

Ç

Ç

Ç

Ç

À

Ô

Ç

ý

Ç

Ç

Õ

Ç

É

Ç

Å

¿

Ç

Ç

Ç

Ó

Ð

Ç

Ç

Ç

Ô

ß

Ç

Ç

Ç

Å

Å

Ç

Ç

Ç

Ò

Ò

Ç

Ç

Ç

Ó

À

Ç

Ç

Ç

ô

Ð

Ç

Ç

Ä

Ó

Ó

í

É

Ç

Õ

ô

Ñ

Ç

Ò

À

Ð

Ç

Õ

Å

Ï

Ç

¿

Õ

Ó

Ç

Ð

Â

Ó

Å

í

É

Ç

Æ

Ò

Å

Ç

ê

É

´

Ç

Æ

Õ

Ó

Æ

Õ

Ð

Ç

Ë

Ç

×

Ó

Ò

Ù

Êô

±

Ç

é

É

Ç

Ä

Ç

Ñ

Ó

Ç

Ó

Æ

Å

ì

Ç

Ç

Ó

Ü

É

Ç

Í

Ñ

Ó

Í

Ä

Ô

ÿ

Ü

É

Ç

Í

Ò

Û

É

GENERAL INFORMATION Location ........................ Richmond, Ky. Founded ...................................... 1906 Enrollment ................................ 16,515 Nickname ...................... Lady Colonels Colors ..................... Maroon and White Affiliation ..................... NCAA Division I Conference .... Ohio Valley Conference Arena ......................... McBrayer Arena Capacity ................................. 6,500 President ................ Dr. Doug Whitlock Director of Athletics ........... Mark Sandy Senior Woman Administrator .......... Lindsey McKaskle EKU Ticket Office Phone Number ....................... (859) 622-2122

Dir. of Operations ..... Colette Cole (3rd) Alma Mater .... Eastern Kentucky ’09 Office Phone # ....... (859) 622-2895 PROGRAM INFORMATION Email ............ colette.cole@eku.edu First Year ................................ 1971-72 All-Time Record ...................... 561-535 ATHLETIC PUBLIC RELATIONS All-Time Regular Season OVC Record .............. 272-248 Assistant Director of Athletic Public Relations NCAA Tournament Appearances ............... 2 (1997, 2005) (WBB Contact) ................. Steve Fohl Email ............... steve.fohl@eku.edu NCAA Tournament Record ............. 0-2 Office Phone .......... (859) 622-1253 WNIT Appearances ............... 1 (2002) Cell Phone .............. (859) 200-1958 WNIT Record .................................. 1-1 OVC Regular Season Championships .................................. 5 Director of Athletic Public Relations ............................. Mike Clark 1994-95, 1996-97, 1997-98, Email ......... michael.clark@eku.edu 2001-02, 2004-05 OVC Tournament Championships ..... 2 Asst. Director of APR ....... Kevin Britton Email ........... kevin.britton@eku.edu 1996-97, 2004-05

Û

É

Ç

ì

Õ

Þ

Õ

Õ

Ò

ü

¿

Û

É

Ç

Ã

Ð

Ò

ß

Ç

Ò

Ñ

Ä

Ï

à

Ù

À

Ï

à

ö

Ï

×

Õ

Æ

Ð

Á

à

À

Ñ

Ó

ü

Õ

Ï

Ô

Í

Ä

Ñ

Å

Ñ

è

Ð

Ä

Ò

Ó

Ò

Ö

Û

É

Ç

±

Ç

È

É

Ç

²

Æ

÷

Æ

Ñ

Õ

Á

Ç

Á

Ó

Ó

Õ

Ó

Ð

Þ

ß

Ý

Ó

î

É

Ç

À

¹

Å

È

Ë

Ç

Ç

Í

Ë

Ç

Ô

Ò

í

Ç

õ

Ò

»

Æ

Á

Æ

Í

Þ

º

Ð

õ

Á

Ë

À

è

Ð

À

Ê

Ù

¹

Ô

Ó

Å

È

ê

Ç

Æ

Ç

È

Ç

Ý

Ç

Þ

¸

ÿ

Ë

Ç

×

Ó

ô

Ó

ô

À

Ò

À

Ó

Ð

Ç

Å

Ð

Ñ

Ó

þ

Å

Æ

Ñ

Ï

Ç

Õ

ú

À

Æ

Æ

Ó

Ä

Ô

±

À

Ò

Á

Ç

ô

È

À

Ó

Ç

Ë

À

Å

Ç

Å

Ò

Å

Ú

ô

Æ

Ê

Ä

Ï

ß

Ñ

È

ô

Í

ÝÞ

Ë

Ó

Ä

ì

Æ

ñ

Å

Ç

Æ

Ä

Ó

Ð

Ð

Æ

Å

ý

Å

Æ

õ

À

À

Ò

Ú

Õ

Á

Ä

ï

Õ

Ó

Ô

Ñ

·

Ó

×

Ç

Ó

Å

µ

À

Î

Ó

Ä

Ü

é

ù

Æ

ñ

Õ

Ç

È

Ë

Ç

Ú

Ö

Ë

É

Ç

Ý

À

É

È

È

Ê

Ç

Ç

Ó

Ç

É

È

Ë

Û

Ç

Í

¼

Ç

Ç

Ë

Ê

É

Ç

Æ

Õ

Ç

È

Ç

Ä

Ó

Å

À

¹

Ç

Å

Å

Õ

Ç

Æ

ï

Ñ

Ð

±

À

ß

Ä

Ñ

Ä

Ó

Æ

ô

Ê

Ë

Ó

è

¿

ß

µ

Ñ

Ë

Ä

É

À

Ó

Ç

Ð

Ç

Ù

Ç

Ä

Ç

Å

Î

Á

Ï

Ñ

Ä

â

Í

Ï

´

è

Ë

×

à

Å

ï

Ù

Ç

Ð

Ç

Ù

Å

Õ

Ï

Ç

¹

Å

Â

Ç

Ó

Ó

½

Á

Ç

»

×

±

Ä

Ç

ò

Ì

Ñ

Ç

×

ð

à

Í

Ä

Æ

ô

Í

â

Å

Ó

Ä

Ò

Ñ

ô

Ó

Ó

¿

ô

Ä

ß

Å

Í

¿

Ä

ï

Õ

À

Æ

Ó

ß

Ä

Ù

·

â

Ç

Õ

À

µ

Ç

Ç

â

ò

½

Ç

Ç

Ý

Í

µ

Ç

Ç

Á

Ó

æ

Ç

Ó

Ç

Ä

Ò

Ç

Ü

Ù

Ç

Ð

Þ

Ç

Ë

Ð

Ç

Ï

û

Ç

Û

Ï

Ç

Ç

¿

Ç

Å

Ç

Å

Ð

Ç

Ç

Ò

Ç

Ò

Ó

Ç

Ç

Ð

Ç

Ä

Ò

Ç

Ç

Ç

Õ

Ç

Å

Ä

Ç

Ç

Ç

Ã

Ç

Æ

Ñ

Ç

Ç

Ç

À

Ñ

Ç

Ç

Ó

Ç

Æ

Ó

Ç

Í

Ç

Æ

Á

Ç

Ç

À

Ç

è

Æ

Ç

Ç

Æ

Ç

Ó

À

Ç

Ç

Ò

Ö

Ç

ú

ñ

Ç

å

Ç

Þ

È

Ë

Ç

Ý

Ô

Ç

Ç

É

Ç

Á

±

Ç

Ç

Ç

Ç

Ä

Ò

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ð

¹

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ï

Þ

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Å

¬

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ò

Ò

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ä

®

Ç

Ç

Ç

Ç

Å

Ð

Ç

Ç

Ç

Ç

Æ

¯

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

À

Æ

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Æ

®

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Æ

Ä

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

è

®

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ý

Ó

Ç

Ç

Á

­

Ç

Ç

Ä

×

Ç

Ç

Ð

¬

Ç

Ç

Ï

ü

Ç

Ç

Ï

ö

Ç

Ç

Å

Ð

Ç

Ç

Ò

Õ

Ç

Ç

Ä

Ð

Ç

Ç

Ç

Å

Å

Ç

Ç

Ç

Æ

Á

Ç

Ç

Ç

À

Ó

Ç

Ç

Ç

Æ

Õ

Ç

Ç

Æ

À

Ç

Ç

è

û

ä

½

Ç

Ç

Õ

»

½

Ç

Ç

Õ

Ý

½

Ó

»

Ç

Ç

¹

Á

¬

Å

º

Ç

Ç

ö

ø

Ä

Æ

Ç

Õ

¼

Ç

Ç

Ñ

ö

Ç

Ó

±

Ç

Ç

Æ

Ä

Ú

Ç

Ð

Å

Ç

Ç

Ñ

ò

Å

×

Ó

Æ

²

Ç

Ç

Õ

Ä

ñ

Ò

®

Ð

¹

Ç

Ç

Ð

Ò

À

Ç

»

Ç

Ç

Ó

Ó

¯

Ô

Ù

Ô

º

Ç

Ç

Æ

Ó

õ

®

Ñ

Ç

¹

Ç

Ç

Å

ò

ò

Ó

Ó

Ð

Ç

Ç

Ð

Ð

Ò

Õ

¸

Ç

Ç

Ç

Ï

Õ

Ó

Í

ô

µ

õ

Ä

Ð

®

Ò

Ñ

Ð

Ó

À

·

Ç

Ø

Ñ

Î

Õ

Ñ

Í

Ç

Ó

±

Ç

Ç

Ä

Ð

Ä

Ò

Ò

Æ

Ý

õ

ô

ò

Ó

Ï

Î

Õ

Ø

Å

¿

Æ

Ç

Â

Ý

Æ

Ñ

Õ

Ñ

Å

Ò

¿

Ó

ñ

À

Ä

Ó

Ä

ë

Í

Ó

Æ

Ä

Ä

Ó

Å

Ñ

ï

Ó

Ï

ô

Ý

ë

Ó

Ò

Ð

Ò

ó

Õ

Ñ

×

À

Õ

Ä

×

Ð

Ò

Í

­

Õ

Ä

Ó

Ð

Ò

Ó

Ç

Ð

Ä

¬

Ó

ì

Î

Ñ

Ô

±

Õ

Ó

Æ

Ó

á

Ï

Ý

Ä

Ç

Ï

Ý

Ñ

Ç

Î

à

Ñ

Î

Í

Á

ã

µ

Ç

Ó

Õ

´

Æ

Ä

ß

Ä

ë

Ä

Ó

ñ

×

â

ð

Õ

À

×

É

³

Å

è

Ò

Á

Ä

ñ

É

¼

Ä

Ó

Ñ

Ì

Ó

Ä

Å

Ä

É

â

Æ

Å

²

Á

É

ç

Ó

Ñ

â

±

Ä

¼

Ä

Í

Ä

ë

°

Ã

È

Ô

Ä

ë

®

Â

È

±

Ä

Ì

¯

Á%

%"6,

,

5

2%%

6

0)

:

"3.*

"

,

,7

;2

%7

<=

"

Û

."

&

8

%

,

%

5

ê

«

EKUSports.com


>

?

@

Women’s Basketball 2012-13 Roster

B

C

D

B

[

\

E

F

]

w

x

`

y

Š

‹

y

b

g

]

[

j

c

]

_



c

q

b

\

]

•

w

–

\

w

Š

o

`

w

j

o

]

–



}

–

w

\

Š

w

‹

Š

Š

o

B

C

g

]

d

y

]

B

E

w

\

]

h

–

\

]

y

w

j

o

j

c

]

w

•

g

‹

y

w





c

w

[

Š

o

`

Š

Š

o

b

w

d

`

y

b

d

`

a

a

p

f

œ

L

‘

k

t

m

g

b

_

]

a

g

^

q

]

”

p

d

{

y

y

e

f

e

E

a

d

o

`

y

y

b

g

…

M

C

O

G

M

I



œ

†

]

Q

^

W

T

d

G

K

U

E

›

b

g

K

K

I

K

P

C

L

C

g

g

g

c

g

n

L

M

n

n

n

i

j

k

l

‘

[

i

j

k

l

i

j

k

j

“

k

Œ

k

“

k

[

m

t

Œ

“

k

[

j



k

k

l

i

j

k

|

E

U

S

K

a

d

ƒ

G

W

Œ

C

Ž

¦

K

Ÿ

L

{

W

q

E



E

U

r

K

[

Q

g

S

C

`

G

‘

^





Ÿ

[

I

Maryland (1) ..................................... LaRa`e Allen North Carolina (1) ............................ Alexus Cooper Ohio (1).............................................. Shelly Harper Tennessee (3) ............................. Marie Carpenter, Miranda Maples, Jasmine Stafford

f

o

‰

r

Ÿ

m

g

`

f

e

d

y

y

b

^

„

f

g

f

y

r

›

œ



v



Ž

]f

r

‡

y

y

n

t

’

f

y



s

n

g

]b

g

^

d

f

”

a

r

o

h

n

t



f

g

d

`

t

`

f

y

y

o

a

q

a

b

`

r

r

h

`

d

€



€

h



n

n

b

^

o

‚

ƒ

Ž

t

S

a

{

c

C

C

f

g

]

y

f

„



…

`

`

g

]

`

a

b

—

y

y

’

]b

g

f

^

ƒ

`

]

d

^

^

f

q

”

v

`

y

…

b

y

r

`

™

]b

g

^

d

f

”

a

r

o

h

n

t

C



f

F

g

d

G

q

K

C

’

N

]

b

}

Œ

q

`

Ž

]f

r

‡

y

y

n

t

’

f

y



s

g

`

a

`

Od

f

ƒ



P

g

`

…

J

^

^

f

v

o

`

f

`

h

h

y

b

^

„

f

g

f

r

€



n

t

o

`

h

h

y

R

b

y

g

y

]

b

^

n

r

„



b

^

f

n

—

q

v

g

S

y

t

y

f

y

…

b

ˆ



q

b

y

„



v

`

y

y

b

r

€

f



n

Ž

t

{

c



q

a

y

f

„

Œ

a

Ž

s

†

y

`

™

]

„

b

d

q

d

o

o

d

n

z

`

f

]

]

q

`

o

n

}

g

d

^

^

…

]

c

b

b

†

]

€

f

]

Œ

^

f

f

L

C

y

M

^

y

d

„

a

g

…

¡

b

…

C

b

b

O

•

†

G

€

`

g

]

M

a

z

b

^

d

d

I



b

d

d

b

d

b

d

ƒ

Ž

„



g

œ

a

a

b

a

Ž

M

g

d

€

L

{

b

g

a

I

r

[

r

f

b

E

[

…

d

ƒ

b

‘

‘

‚

Ž

r

I

C

M

C

O

G

M

I



œ

H

C

I

Q

K

Q

a

l

‘

v



`

‘

‘

]

{

~

‰

‰

`

d

r

r

^

wa

m

`

m

`

¢



f

e

‘

e

d

d

†



€

n

c

b

c

{

r



q

q

y

‰

r

`

s

b

a

g

ƒ

]

a

^

^

r

`

H

C

‚

]

^

q

t

f

[

‘

C

…

y

y

d

_

g

`

†

y

q

]

^

r

b

n

r

y

b

r

s

g

]

n

™

n

b

a

a

‡

y

`

y

n

f

t

y

u

g

`

d

d

^

‘

l

b

O

‰

]

Y

r

^

O

m

`

f

a

U

Q

E

g

^

K

d

Q

c

C

b

O

]

ž

^

Y

f

›

A

a

b

y

y

`

y

y

]

g

a

‰

a

v

b

^

d

f

`

G

LaRa`e Allen ........................................... La-RAY Jalisa Bryant ...................................... juh-LEESA Raechele Gray ..................................... RAY-shell Meredith Polson ................................. POLE-son Pilar Walker .......................................... puh-LAR

Cooper, Gray, Henshaw, Stafford, Walker Forwards (5) .. Allen, Harper, Jones, Maples, Polson, Centers (1) ................................................ Barber

`

`

O

Guards (9) ........... Bryant, Carpent, Coleman, Coles

n

”

a

Q

d

v

]

v

b

ˆ

‰



a

`

†

v

`

^

f



y

]

ƒ

g

d

‰

‰

f

y

^

q

n

h

b

ƒ

]

ƒ

a

d

v

b

a

y

d

o

a

y

`

`

f

Z

‰

f

ˆ

f

Ma

d

h

Œ

y

b

t

]

o

s

•

y

C

q



y

„

n

t

g

Œ

t

]

a



r

b

`

a

€

^

d

y

†

s

a

`

m

t

b

‰

a

a

Ž



t

y

‰

n

^

a

y

g

]

f

]

y

”

C

y

b

v

]

ˆ

f

b

{

f

S



y

h

`

†

c

q

`

d

b

a

Ž

^

q

d

d

U

q

b

f

g

u

b

d

’



]

r



f

p

`

y

€

`d

v

t

o

`

Œ

„

t

y

g

d

a

a

q

b

f

a

c

W

]

v

a

b

]

r

n

…

]



_

n

y

]

g

ƒ



Œ



d

f

Œ

ƒ

d

y

‰

y

f

]

a



`

q

y

y

‰

`

b

v

ˆ

T

d

`

”

b

o

c

a



b

„

I

e

y

^

€

n

d

^

y

d

•

Y

f

ƒ

b

t



‰

]Ž

g

]

]

C

]

r

™

g

c

]

d

`

y

b

n

^

v

y

‰

d

v

]

Œ

y

n

a

h

g

^

f

q

a



v

`

b

ƒ

]

o

n

n

d

`

a

f

h

„

ƒ



q

a

a

g

^

n

d

”

y

a



a

Q

y

†

a

a

`

t

f

r

ƒ

X

•

`



_

d

d

d

f

`

ea

Œ

n

f

a

ƒ



n

q

n

`

…

y

d

o

g

c

†

t

]

y

g

Œ

n

e

y

€

G

_

a

t

f

h

f

y

`

a



f

n

r

W

f

a

n

Œ

g

y

d

a

”

]

a

H

Œ

v

~

V

]

b

`

b

y

y

•



f

a

^

f





s

o

b

y

b

r

}

c

y

a

€

d

a

]

y

†

b

s

b

`

y

Z

a

ƒ

a

f

M

f

a

ˆ

g

d

f

y

b

t

’

a

ˆ

y

C

g

o

Œ

n

t

b

^

]

„

]

n

ƒ

s

…

r

M

]

t

y



_

hC•

]

`

C

b

g

m

`

t

C

v



q

f

S

u

{

_

`

U

t

f

^

ƒ

€

a

Ž

q

r

r

`

g

Œ

r

y

n

f

u

b

Œ

]

a

y

b

n

a

`

y

a

”

q

y



y

y

y

]

T

a



o

r

_

`

a

y

f

^

y

€

a

]

d

U

‹

v

t

I

a

‡

n

`

a

f

a

]

`

f

Y

b

a

b

d

v

d



b]

T

g

•

q

^g

Œ

q

C

s

…

]

Œ

s

b

t

d

z

…

b

`

y

n

b

a

]

y

ƒ

b



d

a



r

d

Q

r

n

e

a

a

]

b



S

”

y

‹

„

d

Q

d

y

€

]

o

’

`

a

y

†

v

d

`

d

a

X

^



f

`

`

~

]

n

Ž

G

`

^

r

ƒ

v

a

b

d

f

a

W

q

]

a

Œ

ˆ

†

ƒ

H

p

…

f

V

_

g

o

b

M

b

„



q

„

f

n

b

L

U

n

^

œ

T

n

g

d

t

f



y

…

}

Gray, Jones Juniors (3) ................... Carpenter, Coleman, Walker Sophomores (1) ........................................ Polson Freshmen (5) ................. Cooper, Harper, Henshaw Maples, Stafford E

„

€

Seniors (6) ................. Allen, Barber, Bryant, Coles,

š

d

n

d

›

h

n

g

b

E

š

’

f

`n

g

y

`

o

g

„

b

m

Œ

œ

Brittany Coles, Raechele Gray, Alex Jones, Meredith Polson, Pilar Walker

g

\

I

l

O

m

S

n

g

m

^

q

n

g

c

a



g

m

[

j

g

c

[

i

\

m

“

`

n

c

Œ

m

g

c

[

h

b

J

g

g

[

`

q

D

c

g

k

~

n

c

k

Œ

f

\

R

}

n

n

c

j

Q



“

j

b

n

g

D

[

J

o

c

c

P

n

w

Florida (1) ................................... Jasmine Henshaw Illinois (1) .......................................... Jalisa Bryant Kentucky (7) ....... Jade Barber, Samantha Coleman,

EKUSports.com

k

n

k

O

O

[

K

“

g

k

¥

Y

[

O

s

c

c

[

N

n

j

t

b

¤

k

t

E

€

W

“

C

Œ

n

[

c

o

g

m

w

m

C

I

a

C

G

L

Q

k

g

K

n

c

\

t

g

I

k

“

m

G



n

g

l

m

h

G

“

}

n

g

m

F

n

g

[

J

m

g

k

n

g

c

“

C

o

“

a

f

j

g

\

J

n

i

i

^

^

]

b

b

k

D

m

\

[

D

g

m



k

i



a

f

c

I

t

g

]

b

y

b

“

M

m

[

k

j

C

^

x

Œ

i

]

b

b

b

y

b

g

p

m

t

^

p

g

q

]

f

b

i

’

d

d

k

j

L

[

k

m

a

f

“

Œ

t

d

y

m

j

i

Œ

o

z

b

C

k

“

a

£

›

j

Œ

i

E

j

t

g

J

š

k

m

b

^

b

b

a

`

`

€

j

g

f

]

h

g

i

m

a

]

b

h

_

g

]

f

a

]

l

i

y

b

f

y

’

\

b

|

k

t

^

a

]

Œ

b



_

g

k

j

i

a

b

„

Œ

^

y

j

i

m

y



q



q

~

^

d

a

ƒ

]

g

]

a

]

y

i

i

y

D

l

g

f

y

g

Œ

Ž

b

]

x

b

~

g

]

•

]

d

^

y

\

`

b

w

[

g

]

”

K

k

i

a

b

x

‹

]

b

‹

]

J

i

^

q

b

•

^

b

w

d

b

q

D

j

m

p

b

I

i

H

˜

_

Š

`

b

q

a

h

y

a

d

b

„

]

G

`

`

y

g

f

]

]

\

b



]

‹

]

\

F

]

b

•

g

w



˜

_

^

a

p

b

^

b

]

g

y

g

a

y

]

]

g

f

b

o

Œ

~

–

[

b

]

b

]

C

h



b

f



g

]

Œ

’

g

f

b

g

p

Œ

h

b

b

}

Š

`



y

D

a

h



[

]

p

g

b

e

g

f

]



e

i

q

•

]

b

]

a

]

g

]

d

a

^

g

–

w

`

]

{

b

’

`

d

y

a



d

f

b

]

y

_

`

y

Œ

q

y

c

^

Ž

^

w

b

]

ƒ

b

w

a

z

~



[

`

]



w

H

_

[

w

G

^

Melissa Kolbe ............................................ Colby

d

a

v

n

‰


§

¨

©

ª

«

¬

­

¬

®

¯

­

°

Women’s Basketball Geographic Roster Breakdown

1 1

1 7

1

3

1

±

EKUSports.com


²

³

´

Women’s Basketball Season Preview The 2012-13 EKU women’s basketball team will be as deep and talented as it has ever been under fifth-year head coach Chrissy Roberts. All five starters and two key bench players return from a team that advanced to the quarterfinals of the Ohio Valley Conference Tournament, meaning the pieces are in place for the Lady Colonels’ to make a run at their first conference title since 2004-05. EKU’s lofty expectations were validated when the Lady Colonels were picked by league head coaches and sports information directors to finish second in the OVC East this season, their highest preseason conference ranking during Roberts’ tenure. “It’s exciting to have earned that respect from the league, because we’ve worked very hard to get where we are,” Roberts said. “But nothing is going to be handed to us. We have to stay focused and compete night-in and night-out. If we do that, everything will take care of itself.” Leading the way for EKU in 2012-13 is a deep and veteran backcourt comprised by seniors Raechele Gray and Brittany Coles and junior Marie Carpenter. Gray, a transfer from Marshall, started all 29 games at point guard for EKU last season and proved to be a steady catalyst of the offense, leading the squad in assists (97), steals (42) and free throw percentage (82.7). Coles is a versatile inside-out guard who ranks fourth on EKU’s all-time blocks list, finished third on the team in rebounds last season (113) and is seven

Head Coach Chrissy Roberts three-pointers shy of cracking the school’s in the backcourt as it has been in a long time, top-10 list. Carpenter, EKU’s lone preseason and according to Roberts, all of the Lady ColoAll-OVC selection, is an explosive sharpshootnel guards “look to get out in transition and are er who led the Lady Colonels in scoring (13.4 always in attack mode.” ppg) and three-point percentage (41.8) as a Gray started every game at point guard sophomore. for the Lady Colonels in 2011-12, but Roberts The Lady Colonels are also strong in expects her to play some at the off-guard posithe paint, as senior Alex tion this season and, Jones returns for her final if needed, provide season at EKU. Jones is more scoring. Coles t Raechele Gray (Sr., 5-5) a two-time second team is a four-year senior Jasmine Stafford (Fr., 5-8) All-OVC forward who bewho provides muchPilar Walker (Jr., 5-7) came the 21st member of needed versatility EKU’s 1,000-point club in as a player who can 2011-12. She will be joined in the frontcourt by knock down three-pointers or post up, and as fellow senior Jade Barber, a 6-2 transfer from a defender who can guard multiple positions Ball State who established her presence in on the floor. Roberts noted that Coles “worked the paint early and often last season, swatting extremely hard over the summer and came 37 shots and shooting a school-record 56.2 back in great shape.” Carpenter, according to percent from the field en route to being named Roberts, can “flat out put the ball in the basthe OVC Newcomer of the Week five times. ket.” The Nashville native lived up to that billing With a strong nucleus back to lead a last season as she shot 41.8 percent from talented crop of newcomers, Roberts is excited deep and delivered a team-high 20 doubleabout a team that should play an up-tempo, figure scoring nights. Carpenter, however, is fun style of basketball. not a one-dimensional player: “She goes hard “We are very excited about this team,” on both ends of the floor,” Roberts said. “And Roberts said. “There are a lot of veterans she is a great on-ball defender.” returning who have stepped up and taken on Two other veteran guards who will play a leadership roles. Do we have our work cut out key role this season are senior Jalisa Bryant for us? Yes. But if we continue to look out for and junior Pilar Walker. Bryant, a transfer from each other and play Moraine Valley Comhard for each other, it munity College, started should be a fun and only three games as t Jalisa Bryant (Sr., 5-6) exciting season.” a junior, but they were Marie Carpenter (Jr., 5-8) the final three games Brittany Coles (Sr., 5-11) of the season, includSamantha Coleman (Jr., 5-9) ing the Lady Colonels’ Alexus Cooper (Fr., 5-8) two OVC Tournament EKU is as deep ¼

Ç

Senior Brittany Coles EKUSports.com

·

¸

¹

º

»

µ

È

½

½

¾

½

¿

À

À

¾

Á

¿

É

Â

Ã

Á

Ä

Â

Å

Ã

Æ

Ä

Å

Æ


Ă&#x160;

Ă&#x2039;

Ă&#x152;

Ă?

Ă&#x17D;

Ă?

Ă?

Ă?

Ă&#x2018;

Ă&#x2019;

Ă?

Ă&#x201C;

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball Season Preview A trio of freshmen will provide depth Alexus Cooper, is expected to see time at games. The Chicago native primarily spelled in EKUâ&#x20AC;&#x2122;s frontcourt. Miranda Maples, out of the two-guard spot. Roberts said that Cooper Gray at the point in 2011-12; however, she has Maryville High School in Maryville, Tenn., â&#x20AC;&#x153;shoots the ball extremely well.â&#x20AC;? The product transitioned to the off-guard position this year, has strong post moves on the block, but can of Rocky Mount High School in Rocky Mount, a move that plays to her strengths, according also step out and shoot three. As proof of N.C. knocked down her only three-point atto Roberts: â&#x20AC;&#x153;Jalisa shoots the three well and that, the 6-1 Maples won the Blount County tempt of the night in EKUâ&#x20AC;&#x2122;s exhibition game can also create off the dribble.â&#x20AC;? Bryant proved (Tenn.) three-point shooting contest as a against Georgetown College last week. her coach right in EKUâ&#x20AC;&#x2122;s lone exhibition game senior in high school. Jasmine Henshaw, out Junior Samantha Coleman, a transfer of the preseason against Georgetown College of Titusville High School in Titusville, Fla., is from the University of the Cumberlands, sufon Nov. 2, coming off the bench to shoot another insidefered an injury during the 3-of-3 from behind the arc and finish the night out forward who preseason and her status is with 10 points. Walker is a Lexington native Roberts called currently up in the air. who transferred to EKU from conference foe t Jade Barber (Sr., 6-2) â&#x20AC;&#x153;very physicalâ&#x20AC;? Eastern Illinois. She was a solid contributor for and noted that the Panthers, serving as the teamâ&#x20AC;&#x2122;s sixth man she has â&#x20AC;&#x153;adjusted her sophomore season until she suffered a very well to season-ending knee injury against Southeast Roberts called EKUâ&#x20AC;&#x2122;s learning the guard and post positions.â&#x20AC;? Shelly Missouri. Roberts noted that Walker has â&#x20AC;&#x153;a frontcourt â&#x20AC;&#x153;a solid, versatile group that works Harper, a product of Colerain High School in great understanding of the gameâ&#x20AC;? and her extremely hard in the paint.â&#x20AC;? She also noted Cincinnati, is more reminiscent of Barber in on-court savvy should earn her minutes at the that they â&#x20AC;&#x153;take ownership of the lane area, and that she is a tall, rangy athlete who â&#x20AC;&#x153;runs the point guard thatâ&#x20AC;&#x2122;s what we need.â&#x20AC;? floor well and works extremely hard on the position. That frontcourt is led by defensive end of the floor.â&#x20AC;? One of one of the most decorated t LaRa`e Allen (Sr., 6-1) the reasons players in Lady Colonel history, Shelly Harper (Fr., 6-1) Roberts Alex Jones. Jones, who Roberts Jasmine Henshaw (Fr., 6-0) hopes Gray called a â&#x20AC;&#x153;great rebounderâ&#x20AC;? and Alex Jones (Sr., 6-1) will eventua â&#x20AC;&#x153;physical, strong post player Name, School Pos. Cl. Ht. Miranda Maples (Fr., 6-1) ally transfer to who also drives hard to the rim Taâ&#x20AC;&#x2122;Kenya Nixon, EIU G Sr. 5-8 Meredith Polson (So., 5-11) the off-guard and can step out and shoot the Jasmine Newsome, UTM G Jr. 5-7 position this three,â&#x20AC;? joined EKUâ&#x20AC;&#x2122;s 1,000-point Heather Butler, UTM G Jr. 5-6 Raven Berry, SIUE F/C Sr. 6-1 season is freshman Jasmine Stafford. Stafford club on a three-point play against Tennessee Mariah King, EIU F Sr. 6-2 is a point guard out of Overton High School in State in the OVC Tournament. The native of Erica Burgess, MUR G Jr. 5-6 Memphis, Tenn. who â&#x20AC;&#x153;plays extremely fast and Elizabethtown, Ky. also ranks sixth on EKUâ&#x20AC;&#x2122;s Jasmin Shuler, TSU G Sr. 5-8 aggressive,â&#x20AC;? according to Roberts, and who all-time rebounds list (724) and recorded a Jala Harris, TTU G Sr. 5-5 Sydney Mitchell, EIU F Sr. 6-1 the coaching staff also values due to her ability team-high seven double-doubles last seato pass the ball and defend. Another freshman, son. Jones is joined in the paint by Barber and senior LaRaâ&#x20AC;&#x2122;e Allen. Barber started only eight contests last season but still finished Senior Alex Jones second on the team in scoring (11.2 ppg) and 2012-13 PREDICTED ORDER OF FINISH rebounding (7.8 rpg). Roberts noted that she is Selected by OVC Head Basketball Coaches and Sports Information Contacts a â&#x20AC;&#x153;long athlete who runs the floor well and can East Division be tough to defend in the paint.â&#x20AC;? Allen started 1. Tennessee Tech (15) ............................ 121 18 games in her first season at EKU after 2. Eastern Kentucky (6) .................... 108 transferring from Allegany College of Maryland. 3. Belmont (3) .............................................. 86 4. Morehead State ...................................... 69 She is more of a versatile forward like Jones in 5. Tennessee State ..................................... 68 that she can play with her back to the basket 6. Jacksonville State .................................. 40 but also face up and shoot the three or put the ball on the floor and attack the basket. West Division 1. UT Martin (19) ....................................... 129 Sophomore Meredith Polson is another 2. Eastern Illinois (5) ................................ 113 forward who could see minutes in the paint 3. SIUE ............................................................ 86 this season. Polson was a walk-on in 20114. Murray State ............................................ 77 5. Austin Peay .............................................. 47 12 but will receive a scholarship this season. 6. Southeast Missouri .................................. 39 The native of Mt. Washington, Ky. appeared 1st-place votes in parentheses. Schools were not allowed to rank their in seven games last year and, according to own team. Ten points awarded for a first-place vote, nine for second, etc. Roberts, â&#x20AC;&#x153;works extremely hard at both ends of the floor.â&#x20AC;? )"

#

$

%

&

$

'

Ă&#x;

Ă&#x203A;

Ă&#x17E;

Ă&#x203A;

!

*

+

,

*

$

(

Ă?

(

Ă&#x2022;

ĂĄ

Ă­

â

ĂŽ

â

Ă&#x2DC;

ĂŻĂŁ

Ă°ä

Ăą

ĂĽ

òĂŽ

Ă&#x2014;

Ă&#x2022;

ĂŚ

ĂŻ

Ăł

Ăąâ

Ăľ

Ă&#x2014;

â

Ă´

Ă&#x2DC;

Ă&#x17E;

Ă&#x201D;

Ă&#x2013;

Ă&#x;ĂŻ

Ă&#x203A;

è

Ăś

Ă&#x161;

ç

Ăą

Ă&#x2122;

Ă&#x153;

á

Ă&#x153;

Ă&#x17E;

ĂŠ

Ă?

Ă&#x153;

Ă&#x203A;

Ăš

Ă?

Ă

øĂ&#x153;

Ă&#x;

Ă

Ă

ĂŞ

Ă&#x153;

Ăş

Ă&#x;

Ă&#x153;ĂŤ

ĂťĂŻĂ&#x153;

Ă&#x17E;

ĂŹ

ĂźĂ˝

ĂžĂż

EKUSports.com


-

.

/

Women’s Basketball Senior LaRa`e Allen

#30 • Senior • Guard/Forward • 6-1

… grabbed 10 or more rebounds eight times … posted six double-doubles … scored 26 points and grabbed nine rebounds against Cecil College on Jan. 9, 2010.

Hagerstown, Md. (Allegany College of Maryland)

HIGH SCHOOL Was a two-time all-area and all-county selection at North Hagerstown High School … averaged 13 points, eight rebounds, four blocks, two steals and two assists while leading North Hagerstown to a 23-3 record her senior season ... averaged 13 points, seven rebounds, four blocks and three steals her junior season while helping her team to a 20-3 record.

AS A JUNIOR IN 2011-12 Played in all 29 games … started 18 times … averaged 4.7 points, 3.8 rebounds and 0.7 blocks per game … shot 39.9 percent from the field, 32.1 percent from three-point range and 61.9 percent from the free throw line … second on the team in blocks, fourth in rebounds and fourth best field goal percentage … ranked 12th in the Ohio Valley Conference in blocks per game … scored a season-high 13 points twice – versus Chicago State (Dec. 3) and against Tennessee State (Dec. 31) … had a season-best 10 rebounds twice – at Miami (Dec. 10) and against Tennessee State (Dec. 31) … recorded a double-double against Tennessee State (Dec. 31) with 13 points and 10 rebounds … had three blocks on two occasions – versus Chicago State (Dec. 3) and at Tennessee Tech (Feb. 18).

PERSONAL Full name is LaRa`e Darcel Allen … born May 4, 1991 … daughter of Lolita Allen … has one sister – Dineedra … majoring in sports management.

AS A SOPHOMORE IN 2010-11 (at Allegany College of Maryland) Earned second team NJCAA All-America honors after her sophomore season … also earned first team all-conference honors and a spot on the all-region tournament team after leading her squad to a 30-5 record … averaged 15 points and eight rebounds per game as a sophomore … shot 51 percent from the field and 70 percent from the free throw line … averaged 1.5 steals, 1.5 blocks and 1.3 assists per game … scored 773 points in two seasons … Allegany College won the conference and the region tournaments to advance to the national tournament … in a first round upset of No. 3 Kankakee Community College, Allen contributed a double-double with 19 points and 10 rebounds … Allegany placed sixth in the national tournament … during her sophomore season Allen scored in double figures 25 times and posted 11 double-doubles … on Jan. 31 against the College of Southern Maryland, Allen made 17 of 22 attempts from the field and finished with 35 points and 11 rebounds … opened the season with 29 points, 10 rebounds and five assists against Prince George’s Community College. AS A FRESHMAN IN 2009-10 (at Allegany College of Maryland) Earned all-region recognition after averaging 11 points, eight rebounds, 1.5 blocks, one steal and one assists per game her freshman season … shot 52 percent from the field … scored 10 or more points 14 times 1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

3

3

9

:

;

8

;

<

6

;

<

Year GP-GS Min/Avg. At Allegany College of Maryland 2009-10 23 --2010-11 35 --At Eastern Kentucky 2011-12 29-18 450/15.5 TOTALS 87-18 450/15.5 1

2

2

3

4

5

Year 2011-12 TOTALS

6

7

8

9

3

GP-GS 2-2 2-2

3

9

>

?

6

;

6

3

Min/Avg. 31/15.5 31/15.5

EKUSports.com

8

=

6

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct.

FT-FTA

Pct.

113-217 .521 216-421 .513

4-15 4-11

.267 .364

29-51 78-112

.569 71-108 .696 106-159

179/7.8 265/7.6

57-143 .399 386-781 .494

9-28 17-54

.321 .315

13-21 .619 29-82 120-184 .652 206-349

111/3.8 555/6.4

6

?

4

:

;

8

;

<

6

;

<

=

OR-DR Reb/Avg. PF-FO

Ast/Avg.

TO

BLK

Stl/Avg.

Pts/Avg.

-----

25/1.1 48/1.4

34 75

35 51

26/1.1 51/1.5

259/11.3 514/14.7

27-0 27-0

11/0.4 84/1.0

38 147

19 105

7/0.2 84/1.0

136/4.7 909/10.4

Ast/Avg. 1/0.5 1/0.5

TO 2 2

BLK 2 2

Stl/Avg. 1/0.5 1/0.5

Pts/Avg. 10/5.0 10/5.0

6

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. 3-8 .375 0-0 .000 3-8 .375 0-0 .000

FT-FTA Pct. 4-5 .800 4-5 .800 0

OR-DR Reb/Avg. PF-FO 2-7 9/4.5 2-0 2-7 9/4.5 2-0


@

A

B

C

D

E

F

E

G

H

F

I

Women’s Basketball Senior LaRa’e Allen

Opponent GS Min at Xavier 4 LOUISVILLE 4 at Western Michigan 13 vs. Appalachian St. 4 vs. Campbell 8 KY. CHRISTIAN 14 at Evansville 11 vs. Chicago State • 21 BELMONT • 12 at Miami (Ohio) 23 at Jacksonville St. 11 TENNESSEE STATE • 26 AUSTIN PEAY • 20 SOUTHEAST MO. • 14 at Murray State • 18 at Morehead State • 22 at Austin Peay • 18 UT MARTIN • 4 LONGWOOD 24 TENNESSEE TECH • 26 at Tennessee State • 21 at SIU Edwardsville • 15 at Eastern Illinois • 15 MOREHEAD STATE • 9 at Tennessee Tech • 26 SIU EDWARDSVILLE • 18 EASTERN ILLINOIS 18 vs. Tennessee State • 20 vs. Tennessee Tech • 11

2011-12 Game-By-Game FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 3-3 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 5-7 .714 0-0 .000 1-2 .500 4 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 6-9 .667 0-0 .000 1-2 .500 2 1-4 .225 1-1 1.000 0-0 .000 0 1-3 .333 0-0 .000 1-2 .500 1 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 5-7 .714 2-2 1.000 1-2 .500 0 2-3 .667 1-1 1.000 0-0 .000 1 2-8 .250 0-4 .000 0-0 .000 1 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 0 3-10 .300 1-2 .500 0-0 .000 3 1-6 .167 0-2 .000 1-2 .500 4 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 4-9 .444 1-2 .500 0-0 .000 1 3-13 .231 1-5 .200 0-0 .000 1 4-5 .800 1-1 1.000 0-0 .000 1 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1-6 .167 0-1 .000 0-0 .000 1 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 3-8 .375 0-1 .000 2-4 .500 2 1-5 .200 0-1 .000 0-0 .000 2 4-7 .571 1-2 .500 2-2 1.000 1 2-6 .333 0-0 .000 2-3 .667 1 1-2 .500 0-0 .000 2-2 1.000 1

Def 2 0 3 2 2 2 1 6 3 9 0 10 3 1 0 3 1 0 6 2 3 0 3 2 5 3 3 5 2

Tot 2 0 3 2 2 6 2 8 3 10 0 10 4 2 0 6 5 0 7 3 4 1 4 2 7 5 4 6 3

PF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 2 2 2 0 1 3 2 3 2 2 0

A 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1

TO 3 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 2 0 1 3 6 0 3 1 0 1 2 2 0 2 3 2 0

Blk 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 3 1 0 2 0

S 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Pts 0 0 6 0 0 11 4 13 3 3 0 13 5 4 4 7 3 0 9 7 9 0 2 2 8 2 11 6 4

K

L

M

\

]

^

b

P

P

k

O

n

M

v

u

v

v

u

v

~

J

Q

Q

\

\

Q

]

Q

]

]

^

^

Q

Q

Q

Q

Q

P

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

R

S

T

U

V

W

U

X

Y

Z

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

R

a

T

U

V

W

U

X

Y

Z

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

R

S

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



T

R

Q

Q

Q

Q

Q

Q

[

Q

d

Q

Q

y

ƒ

[

Q

Z

Q

Q

f

{

Q

U

Z

Q

€

f

Q

Q

x

f

Q

Q

„

Z

Q

[

…

[

Q

Q

Q

Q

Z

Z

{

Z

Q

Q

Q

Q

{

t

X

z

Z

S

y

U

U

x

Q

[

U

U

X

y

t

Z

T

T

R

W

T

f

Z

c

X

Y

Z

[

X

Y

Z

[

Z

U

X

Y

Z

i

R

i

R

i

a

S

c

i

R

|

U

R

R

i

c

i

S

X

R

i

S

c

[

i

|

i

c

[

R

U

t

R

R

i

U

c

T

T

j

W

€

a

c

[

f

c

ai

c

a

T

s

U

R

T

y

Z

T

c

x

V

s

s

R

Z

U

Z

U

x

Z

d

s

y

a

T

T

U

Z

s

Z

{

T

[

Q

r

z

Z

w

[

Q

U

Z

h

T

Q

c

Z

Z

[

W

R

Q

Z

Z

[

W

z

Z

[

V

W

[

[

Z

g

g

[

[

f

f

y

Z

Q

f

x

Z

f

Q

W

Z

f

f

Z

X

f

f

Q

{

e

s

f

Z

Q

U

Q

w

Z

{

[

Q

Z

{

Q

d

Q

{

Q

[

T

T

[

Q

[

d



d

[

d

T

d

a

d

T

j

Q

T

T

c

Q

Q

r

T

Q

Q

Q

c

Q

Q

P

b

b

‚

‡

Q

b

u

~

Q

P

P

O

Q

Q

`

P

p

_

}

u

O

m

o

N

Q

N

P

l

}

u

P

_

M

L

q

O

L

]

m

u

N

R

i

R

i

Y

R

c

R

R

c

R

c

Z

|

i

†

R

[

i

R

R

i

R

R

EKUSports.com


ˆ

‰

Š

Women’s Basketball Player Profiles

#32 • Senior • Center • 6-2

AS A SOPHOMORE IN 2009-10 (at Ball State University) Appeared in 24 games for the Cardinals … averaged 2.3 points and 2.3 rebounds while playing 8.3 minutes per game. AS A FRESHMAN IN 2008-09 (at Ball State University) Played in 33 games for a Ball State team that won the Mid-American Conference tournament, advanced to the NCAA tournament and defeated Tennessee in the first round … played seven minutes against the Lady Vols … finished with 13 points and six rebounds in BSU’s second round loss to fourth seeded and 17th ranked Iowa State … for the season, Barber averaged 3.1 points and 2.1 rebounds per game.

Louisville, Ky. (Ball State Univ.) AS A JUNIOR IN 2011-12 Selected to the Ohio Valley Conference All-Newcomer team … played in all 29 games … started eight times … averaged 11.2 points, 7.8 rebounds and 1.3 blocks per game … shot 57.8 percent from the field and 65 percent from the free throw line … led the team in blocks and field goal percentage … second on the team in scoring and rebounding … ranked third in the OVC in blocks, sixth in rebounding and 15th in scoring … broke Tina Cottle’s 28-year-old school record for single season field goal percentage (56.2) … recorded 10 double-doubles in her first season as a Lady Colonel, which already ranks as the ninth most in a career … her 37 blocks was the third most in one season in EKU history and is tied for 10th most in a career … selected as the OVC Newcomer of the Week six times … scored in double figures 18 times … grabbed a career-high 20 rebounds against Appalachian State (Nov. 25), to go along with 15 points … she became the first Lady Colonel to grab 20 rebounds in a game since Laphelia Doss set the school record with 26 boards against Tennessee State on Feb. 25, 1996 … had 19 rebounds at SIU Edwardsville (Feb. 4) … had 17 rebounds and 19 points against Longwood (Jan. 25) … scored a career-high 24 points on 10-of-12 shooting from the field to go along with 10 rebounds against Tennessee-Martin (Jan. 21) … tied her career-high with four blocks on two occasions – versus No. 9 Louisville (Nov. 17) and against Austin Peay (Jan. 2) ... posted double-doubles in both OVC tournament games (16 points/11 rebounds vs. Tennessee State; 11 points/10 rebounds vs. Tennessee Tech) … her six blocks in two tournament games are tied for second most by a Lady Colonel in one OVC tournament.

HIGH SCHOOL Played at Ballard High School in Louisville … averaged 16.6 points, 11.7 rebounds, 1.8 blocks and 1.6 steals per game her senior season while leading the Bruins to the region semifinals … all-state honorable mention her junior season after averaging 14.6 points, 10.3 rebounds and 2.8 blocks per game.

AS A JUNIOR IN 2010-11 Redshirted … practiced with the team, but in accordance with NCAA transfer rules was not eligible to compete in games.

Œ



Ž





Ž

‘

’

“



Ž





Year GP-GS At Ball State 2008-09 33-0 2009-10 24-0 At Eastern Kentucky 2011-12 29-8 TOTALS 86-8 Œ



Ž





Ž

‘

’

“



Ž



Year GP-GS At Ball State 2008-09 5-0 2009-10 2-0 At Eastern Kentucky 2011-12 2-0 TOTALS 9-0

Ž

”

•



•

–

’

•

Min/Avg.

˜

™

’

’

44-74 24-38

612/21.1 1076/12.5 Ž

—

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct.

266/8.1 198/8.3



–

•

’

Min/Avg.



FT-FTA

Pct.

OR-DR Reb/Avg. PF-FO

.667 .571

27-43 22-33

Ast/Avg.

TO

BLK

Stl/Avg.

Pts/Avg.

.595 .632

0-0 0-1

.000 .000

14-21 8-14

70/2.1 55/2.3

53-1 44-1

3/0.1 4/0.2

39 29

14 14

6/0.2 8/0.3

102/3.1 56/2.3

130-225 .578 198-337 .588

0-0 0-1

.000 .000

65-100 .650 64-161 225/7.8 87-135 .644 113-237 350/4.1

102-4 199-6

10/0.3 17/0.2

63 131

37 65

14/0,5 28/0.3

325/11.2 483/5.6

Ast/Avg.

TO

BLK

Stl/Avg.

Pts/Avg.



’

™

š

”

•



•

–

’

•

–

—

’

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct.

FT-FTA

Pct.

OR-DR Reb/Avg. PF-FO

46/9.2 37/18.5

8-10 4-7

.800 .571

0-0 0-0

.000 .000

2-3 2-2

.667 1.000

4-5 4-8

9/1.8 12/6.0

7-0 4-0

0/0.0 1/0.5

2 5

2 5

2/0.2 1/0.5

18/3.6 10/5.0

61/30.5 144/16.0

6-17 18-34

.353 .529

0-0 0-0

.000 .000

15-18 19-23

.833 .826

6-15 14-28

21/10.5 42/4.7

8-0 19-0

1/0.5 2/0.2

5 12

6 13

2/1.0 5/0.6

27/13.5 55/6.1

EKUSports.com

‹


›

œ



ž

Ÿ

¡

¢

£

¡

¤

Women’s Basketball Senior Jade Barber

Opponent GS Min at Xavier • 11 LOUISVILLE • 23 at Western Michigan 15 vs. Appalachian St. • 38 vs. Campbell • 26 KY. CHRISTIAN • 20 at Evansville • 18 vs. Chicago State 25 BELMONT 22 at Miami (Ohio) 19 at Jacksonville St. • 25 TENNESSEE STATE 16 AUSTIN PEAY 20 SOUTHEAST MO. 19 at Murray State 8 at Morehead State 15 at Austin Peay 3 UT MARTIN 30 LONGWOOD • 26 TENNESSEE TECH 16 at Tennessee State 18 at SIU Edwardsville 35 at Eastern Illinois 12 MOREHEAD STATE 32 at Tennessee Tech 16 SIU EDWARDSVILLE 23 EASTERN ILLINOIS 20 vs. Tennessee State 28 vs. Tennessee Tech 33

2011-12 Game-By-Game FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off 0-2 .000 0-0 .000 1-3 .333 0 3-4 .750 0-0 .000 2-3 .667 0 4-4 1.000 0-0 .000 1-2 .500 2 6-11 .545 0-0 .000 3-4 .750 6 4-5 .800 0-0 .000 0-0 .000 1 8-15 .533 0-0 .000 1-2 .000 3 2-8 .250 0-0 .000 0-2 .000 2 6-11 .545 0-0 .000 2-2 1.000 2 5-6 .833 0-0 .000 2-2 1.000 4 4-7 .571 0-0 .000 4-6 .667 4 6-9 .667 0-0 .000 1-2 .500 1 4-7 .571 0-0 .000 2-2 1.000 1 6-9 .667 0-0 .000 1-1 1.000 4 6-10 .600 0-0 .000 2-5 .400 2 3-4 .750 0-0 .000 1-3 .333 1 6-9 .667 0-0 .000 2-2 1.000 1 0-0 .000 0-0 .000 2-2 .000 1 10-12 .833 0-0 .000 4-6 .667 3 8-12 .667 0-0 .000 3-5 .600 7 4-6 .667 0-0 .000 4-7 .571 2 7-9 .778 0-0 .000 3-3 1.000 0 5-11 .455 0-0 .000 3-6 .500 4 4-4 1.000 0-0 .000 1-1 1.000 0 6-15 .400 0-0 .000 2-4 .500 4 2-4 .500 0-0 .000 1-4 .250 1 3-7 .429 0-0 .000 0-0 .000 1 2-7 .286 0-0 .000 2-3 .667 1 5-8 .625 0-0 .000 6-7 .857 2 1-9 .111 0-0 .000 9-11 .818 4

Opponent GS Min at Michigan WESTERN KENTUCKY NORTHERN ARIZONA VALPARAISO at North Dakota State at North Dakota at Missouri GREEN BAY 10 ILLINOIS STATE 13 at Duquesne 13 at Evansville 12 at Butler 8 WESTERN MICHIGAN 14 at Northern Illinois 8 at Central Michigan 4 SIU EDWARDSVILLE 13 TOLEDO 2 at Eastern Michigan 5 at Kent State 3 AKRON 6 at Ohio 3 at Miami (Ohio) 4 Bowling Green State 2 BUFFALO 6 EASTERN MICHIGAN 3 at Western Michigan 9 NORTHERN ILLINOIS 5 at Toledo 4 CENTRAL MICHIGAN 14 WESTERN MICHIGAN 10 vs. Toledo 27

2009-10 Game-By-Game At Ball State FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off Def Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 4-4 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 1-2 .500 0-0 .000 3-4 .750 1 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 2-3 .667 0-0 .000 0-2 .000 1 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 2-2 1.000 0-0 .000 0-2 .000 3 1 1-2 .500 0-0 .000 1-2 .500 1 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 1 3-5 .600 0-0 .000 2-2 1.000 5 2 1-1 1.000 0-0 .000 2-2 1.000 1 5 3-6 .500 0-0 .000 0-0 .000 3 3

Def 4 2 3 14 5 8 3 9 4 1 7 1 4 8 2 3 1 7 10 4 7 15 3 7 4 5 5 9 6

Tot 4 2 5 20 6 11 5 11 8 5 8 2 8 10 3 4 2 10 17 6 7 19 3 11 5 6 6 11 10

PF 5 5 4 4 5 1 4 5 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 1 3 2 4 3 4 4 4

A 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

TO 1 1 3 5 4 2 1 5 3 0 2 2 2 3 1 1 1 5 1 2 1 1 2 2 2 1 4 2 3

Blk 0 4 3 2 0 2 2 2 3 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 1 0 0 3 3

S 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

Pts 1 8 9 15 8 17 4 14 12 12 13 10 13 14 7 14 2 24 19 12 17 13 9 14 5 6 6 16 11

Tot PF A TO Blk S Pts

1 2 4 4 3 3 0 0 6 0 0 0 0 1 0 2 1 4 4 0 1 7 6 6

1 3 2 3 2 1 2 4 3 0 0 1 1 1 1 2 5 1 3 1 2 1 2 2

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

3 3 3 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 3 2

0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4

0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0

2008-09 Game-By-Game At Ball State FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off Def 0-2 .000 0-0 .000 2-2 1.000 2 2 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 3-4 .750 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1-1 1.000 0-0 .000 2-3 .667 0 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 3-4 .750 0 3 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 4 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 5-6 .834 0-0 .000 2-2 1.000 3 3 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1-5 .200 0-0 .000 0-0 .000 3 2 1-2 .500 0-0 .000 1-2 .500 1 2 Did Not Play 4-6 .667 0-0 .000 0-0 .000 0 1 0-0 .000 0-0 .000 0-1 .000 0 3 Did Not Play 2-5 .400 0-0 .000 1-1 1.000 4 3 5-7 .714 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1-2 .500 0-0 .000 1-2 .500 1 1 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 2 3-4 .750 0-0 .000 0-1 .000 1 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 2 1-1 1.000 0-0 .000 1-2 .500 1 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 6-7 .857 0-0 .000 1-1 1.000 3 3

Opponent GS Min at Indiana 6 ROBERT MORRIS 4 CLEVELAND STATE 5 at Illinois State 10 EVANSVILLE 13 at Louisville 9 WRIGHT STATE 4 INDIANA STATE 6 at Western Kentucky 2 TEMPLE 8 RICHMOND 10 at Alabama 8 at Saint Louis 1 EASTERN MICHIGAN 13 at Western Michigan 4 CENTRAL MICHIGAN 8 TOLEDO 5 at Northern Illinois at Akron 20 NORTH DAKOTA 7 MIAMI (OHIO) at Bowling Green 19 at Buffalo 12 KENT STATE 3 OHIO 7 at Central Michigan 4 at Eastern Michigan 10 WESTERN MICHIGAN 8 NORTHERN ILLINOIS 11 at Toledo 3 vs. Miami (Ohio) 6 vs. Buffalo 8 vs. Bowling Green 2 vs. Tennessee 7 vs. Iowa State 23

4 8 5 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 4 3 0 2 8 4 6

¦

§

¨

¼

½

¾

Õ

«

«

Ý

ª

ä

¨

è

ê

è

Õ

é

ë

è

ë

¬

Õ

¼

¼

¬

½

½

½

¾

¾

¬

¬

¬

¬

¬

«

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

­

¬

¬

¬

Á

­

¬

¯

¯

°

¬

¬

Â

¬

­

Ã

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¯

Ö

Â

µ

Ã

Ä

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¯

Æ

¬

Ü

¬

®

Å

¬

à

±

Ä

¬

«

±

¬

¬

±

¬

Ç

·

Å

È

×

²

Ç

É

¹

7 0 1 0 0 2 2 4 0 2 1 0 0 6

³

Ê

´

Ë

´

Ç

¸

Ù

¸

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

Á

Ç

¯

È

°

Ç

É

±

Ê

¬

Ë

²

Ç

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

Blk 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 0 0 0

Ç

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

·

S 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

·

Á

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

×

·

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

Û

º

Ò

»

Á

¸

ã

×

·

¸

ã

×

»

Ó

­

º

·

¬

¬

¬

¬

Ô

¬

¸

±

±

Ò

Ñ

»

º

ã

Ñ

­

×

¹

¬

Ñ

Ü

·

Ò

â

¹

±

¹

â

×

¹

×

°

±

¬

³

×

¹

¹

×

±

±

×

×

³

×

Ø

Ù

¯

Á

à

»

Á

º

»

º

­

¯

°

±

¬

³

×

¹

¹

×

±

±

×

×

³

×

Ø

Ù

¯

Á

à

»

Á

º

»

º

­

ï

¯

Á

»

­

ð

»

º

­

¯

Á

»

Á

®

»

º

­

¬

¬

¯

¬

¬

°

¬

¬

±

¬

¬

¬

¬

î

º

â

Ô

¹

Ð

Ú

µ

á

·

â

ò

â

ó

²

Ö

º

­

5 10 2 2 0 3 2 6 0 2 3 0 0 13

­

Ñ

×

â

¬

»

Ô

¯

Û

Pts 2 4 0 4 6 0 2 4 0 3 2 2 0 12 0 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

â

º

á

Ó

Á

Ñ

¯

º

Ò

»

Ñ

¹

¯

¬

á

Ð

­

Ñ

º

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

»

Ñ

Á

Ï

¸

º

Ð

Ù

Î

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

¯

Ï

¯

·

Î

º

¬

¹

¯

à

µ

¬

¸

Î

¯

´

¬

º

¬

Í

¬

º

TO 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 0 3 0 3 3

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

¹

®

¬

¬

Ç

µ

Ì

³

·

Î

Ú

¬

¬

ì

Í

¬

Æ

3 4 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 3

µ

Ì

Ø

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

1 4 0 3 3 0 8 3 1 0 4 0 0 0

¬

Æ

º

°

Æ

PF 1 0 1 5 0 3 1 2 0 3 3 3 1 0 3 2 1

0 3 6 1 0 6 1 5 3

¬

Õ

¬

í

¥

¬

é

è

ñ

¬

«

«

ª

¬

¬

À

«

æ

¿

é

ê

ª

ß

å

©

¬

©

«

Þ

é

è

«

¿

¨

§

ç

ª

§

½

ß

è

©

Tot 4 1 3 2 1 1 1

EKUSports.com


ô

õ

ö

Women’s Basketball Senior Jalisa Bryant

#23 • Senior • Guard • 5-6

Chicago, Ill. (Moraine Valley CC) AS A JUNIOR IN 2011-12 Played in 22 games … started the final three games of the season … averaged 2.0 points, 0.9 rebounds and 1.1 assists per game … shot 27.8 percent from the field, 24 percent from three-point range and 90 percent from the free throw line … scored a season-high seven points at Southern Illinois Edwardsville (Feb. 4) … had a season-high five rebounds at Tennessee Tech (Feb. 18) … dished out a season-best four assists against Kentucky Christian (Nov. 29) … 2011-12 Colonel Scholar. AS A SOPHOMORE IN 2010-11 (at Moraine Valley Community College) Averaged 10 points, three rebounds, two assists and two steals per game … shot 41 percent from the field … was selected first team allconference and second team all-region after her sophomore season … dished out five assists in a single game three times and had six steals in a game on two occasions. AS A FRESHMAN IN 2009-10 (at Kishwaukee College) Averaged 10 points, three steals, two assists and two rebounds per game … scored in double figures 18 times … had 25 points in her third collegiate game and knocked down four three-pointers in a game twice. HIGH SCHOOL Played at Holy Trinity High School … earned fourth team all-conference honors as a junior … earned third team all-conference honors her senior season. PERSONAL Full name is Jalisa E. Bryant … born Oct. 6, 1991 … daughter of Lajuahn Bryant and Elise Foster … has one brother – Michael, and two sisters – Mickale and Kayla … majoring in criminal justice.

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿü

ú

ú

þü

þ

þYear GP-GS Min/Avg. FG-FGA At Kishwaukee College 2009-10 33 --132-327 At Moraine Valley Community College 2010-11 27 --101-248 At Eastern Kentucky 2011-12 22-3 198/9.0 15-54 TOTALS 82-3 198-9.0 248-629 ù

ú

û

ü

ý

Year 2011-12 TOTALS

þ

ÿü

ú

GP-GS 2-2 2-2

ú

þ

Min/Avg. 19/9.5 19/9.5

EKUSports.comüý

Pct. 3FG-3FGA Pct.FT-FTA

Pct.

OR-DR Reb/Avg. PF-FO

Ast/Avg.

TO

BLK

Stl/Avg.

Pts/Avg.

.404

45-140

.321

28-49

.571

16-57

73/2.2

---

56/1.7

50

9

94/2.8

337/10.2

.407

26-93

.280

51-83

.615

21-53

74/2.7

---

64/2.4

76

3

64/2.4

279/10.3

.278 .394

6-25 77-258

.240 .298

9-10 88-142

.900 .620

1-19 38-129

20/0.9 167/2.0

21-0 21-0

24/1.0 144/1.8

29 155

2 14

11/0.5 169/2.1

45/2.0 661/8.1

Ast/Avg. 2 2

TO 3 3

BLK 0 0

Stl/Avg. 0 0

Pts/Avg. 4/2.0 4/2.0

þ

ü

þþ

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. 2-6 .333 0-2 .000 2-6 .333 0-2 .000

FT-FTA Pct. 0-0 .000 0-0 .000

÷

ø

OR-DR Reb/Avg. PF-FO 0-1 1/0.5 3-0 0-1 1/0.5 3-0


Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball Senior Jalisa Bryant

Opponent GS Min at Xavier 14 LOUISVILLE 6 at Western Michigan 10 vs. Appalachian St. 6 vs. Campbell KY. CHRISTIAN 17 at Evansville 2 vs. Chicago State 3 BELMONT at Miami (Ohio) at Jacksonville St. TENNESSEE STATE 2 AUSTIN PEAY SOUTHEAST MO. 1 at Murray State 10 at Morehead State at Austin Peay UT MARTIN 7 LONGWOOD 10 TENNESSEE TECH 13 at Tennessee State 6 at SIU Edwardsville 16 at Eastern Illinois 3 MOREHEAD STATE 13 at Tennessee Tech 14 SIU EDWARDSVILLE 5 EASTERN ILLINOIS â&#x20AC;¢ 21 vs. Tennessee State â&#x20AC;¢ 5 vs. Tennessee Tech â&#x20AC;¢ 14

2011-12 Game-By Game FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off 1-5 .200 0-1 .000 0-0 .000 0 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 1-4 .250 1-2 .500 0-0 .000 0 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 Did Not Play 1-5 .200 0-2 .000 0-0 .000 0 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 Did Not Play Did Not Play Did Not Play 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 Did Not Play 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 Did Not Play Did Not Play 0-1 .000 0-0 .000 3-4 .750 0 1-1 1.000 0-0 .000 2-2 1.000 1 2-3 .667 1-1 1.000 0-0 .000 0 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 2-7 .286 1-3 .333 2-2 1.000 0 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 1-2 .500 0-1 .000 2-2 1.000 0 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1-6 .167 1-3 .333 0-0 .000 0 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 1-4 .250 0-1 .000 0-0 .000 0

Def 1 1 1 0

Tot 1 1 1 0

PF 0 1 1 0

A 2 0 3 0

TO 1 2 0 2

Blk 0 0 0 0

S 1 0 0 0

Pts 2 0 3 3

(

)

4

>

1 0 0

1 2 4 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0

0 1 0 0 0 0 0

1 3

1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 1 2

0 0 0 2 1 0 2 5 0 0 0 1

0 1 0 2 1 0 2 5 0 0 0 1

0 0 0 0 3 1 3 3 1 1 2 1

2 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0 2

1 6 3 0 3 0 2 2 1 0 1 2

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0'B

3 4 5 0 7 0 4 3 0 3 2 2K

J

K

K

J

K

O

4

'

'

(

(

)

)

(

,#

&

-.

/

/.

00.

.

-

!

.

1

#

$

"

#

$

"

&

%

$

&

3

$

&

#

#

08

9:

2

;

<

0</&

&

$

#

=

$

&

A

6

7

08

9:

2

;

<

0</&

&

$

#

=

$

&

7

0N%&-

7.

0

7

7

0

0

//

.

F

0

0

S

.

.

<

-

EE

&

#

0$

#

$

<

<

/"

&

$

#<

/"

&

$

#

T"

&

$

#

2"

$

<

G

&

&

&

.

$

G

0

&

#

&

#

.

%

F

#"1

<

,

M

E#

F

"

F

"N

F

.

;

F

0

!

;E#P

/

&

FP

-

R

/

-

<II/;.0!"76,

2

54Q

U4

J

JD

+*

L

O@

C

?

L

J*

H

(

@

J$<

G

.<

G

.

0

0

0

&

$

&

#

&

$

&

#

,

$

&

#

3

$

&

#

EKUSports.com


V

W

X

Women’s Basketball Player Profiles Austin Peay (Dec. 19) and against Southeast Missouri (Feb. 10) … tied her career-high with four blocks against Brewton-Parker (Nov. 27) … set a new career-best by making five three-pointers in a game, doing it three times in 2010-11 … finished with 24 points at Florida Atlantic (Nov. 22) and at Austin Peay (Dec. 19) … scored 25 points against Western Michigan (Dec. 31) … 2010-11 Colonel Scholar.

#22 • Senior • Guard • 5-11

Lexington, Ky. (Henry Clay HS)

AS A FRESHMAN IN 2009-10 Played in 28 of the team’s 29 games as a freshman … started 10 times, including the final four games of the season … third on the team, and 27th in the Ohio Valley Conference, in scoring (7.9 ppg) … second on the team and seventh in the OVC in blocked shots (0.7 bpg) … led the team with 30 three-point field goals … scored in double figures 10 times … scored 13 points in her second collegiate game, at Wright State (Nov. 19) … matched that with 13 points at UT Martin (Dec. 5) and then scored 14 points in each of the next two games, including at Big East-member West Virginia … blocked four shots against Jacksonville State (Feb. 6), the most by a Lady Colonel in one game since December 2007 … scored a season-high 18 points and tied her season best with six rebounds in EKU’s 79-67 victory at Morehead State (Feb. 20) … led the team with 13 points against UT Martin (March 2) in the OVC tournament … scored in double figures in four of the final five games of the season … part of a group of five freshmen that accounted for 57.1 percent of EKU’s points during the 2009-10 season … 2009-10 Colonel Scholar.

AS A JUNIOR IN 2011-12 Played in all 29 games … started 16 times … averaged 5.6 points, 3.9 rebounds and 1.7 assists per game … shot 30.6 percent from the field, 23 percent from three-point range and 63.9 percent from the free throw line … second on the team with 49 assists, rebound average was third on the team, fifth on the team in scoring … scored in double figures six times … grabbed a career-best 11 rebounds at Evansville (Dec. 3) … scored a season-high 16 points against Morehead State (Feb. 11) … tied her career-high by handing out five assists on two occasions … tied her career-best with four blocks at Murray State (Jan. 9) … enters her senior season fourth on EKU’s career blocks list with 65 … needs seven more three-pointers to reach the top-10 in program history … ranks ninth in school history with 303 three-point field goal attempts … needs 273 points to reach the 1,000-point club. AS A SOPHOMORE IN 2010-11 Played in 26 of the teams 27 games and started 15 times during her sophomore season … finished second on the team and 12th in the Ohio Valley Conference with an average of 13.2 points per game … surpassed the 500-point plateau for her career against Jacksonville State (Feb. 5) … shot 39.1 percent from the field … had the second best three-point shooting percentage (37.3 percent) in the OVC … led the team with 47 made three-pointers … ranked seventh in the conference with an average of 1.8 made three-pointers per game … ranked fifth in the OVC with 1.5 blocks per game … her 30 blocked shots is the fifth most in one season in EKU history … moved into sixth place on EKU’s all-time career blocks list with 50 … second on the team with an average of 4.7 rebounds per game … scored in double figures 16 times … scored a career-best 26 points in a double overtime victory over Tennessee State (Jan. 29) … set a new career-high with nine rebounds at [

\

]

^

_

`

[

a

Year 2009-10 2010-11 2011-12 TOTALS g

b

e

d

d

a

b

e

d

d

a

Year 2009-10 2011-12 TOTALS

^

^

b

c

GP-GS 28-10 26-15 29-16 83-41 h

i

Year 2009-10 2010-11 2011-12 TOTALS g

b

`

_

[

a

i

`

_

[

a

GP-GS 1-1 2-0 3-1

a

d

e

_

d

e

f

_

Min/Avg. 680/24.3 835/32.1 825/28.4 2340/28.2 b

GP-GS 18-5 18-12 16-9 55-26 h

d

^

^

b

j

FG-FGA 70-222 107-274 55-180 232-676

k

e

\

l

Min/Avg. 472/26.2 594/33.0 478/29.9 1544/28.1 b

^

^

b

n

\

a

]

]

^

Pct. 3FG-3FGA Pct. .315 30-116 .259 .391 47-126 .373 .306 14-61 .230 .343 91-303 .300 i

[

FG-FGA 46-152 73-197 30-98 149-447 _

Min/Avg. 34/34.0 48/24.0 82/27.3

EKUSports.com

HIGH SCHOOL Ranked as one of the top-10 seniors in the state and the third best guard in Kentucky by Bluechip Basketball … chosen to play in the Kentucky/Indiana All-Star Series … scored five points and grabbed six rebounds in the first game against the Indiana All-Stars … averaged 18 points and seven rebounds her senior season … earned honorable mention all-state recognition by the Associated Press (AP) … selected to the all-district and all-region tournament teams … helped Henry Clay reach the Kentucky High School Sweet 16 as a junior in 2008 ... averaged 10 points, six rebounds, three assists, two steals and two blocks per game her junior season … was a member of the Kentucky Junior All Stars and was selected to the 2008 11th Region All-Tournament team … also earned 2008 42nd District All-Tournament and 2006 Fifth Third

d

_

^

a

_

\

FG-FGA 4-10 0-9 4-19

\

h

m

^

b

^

h

f

^

c

d

a

Pct. 3FG-3FGA Pct. .303 16-73 .219 .371 33-89 .371 .306 8-30 .267 .333 57-192 .297 h

c

d

a

d

e

_

d

e

f

FT-FTA 50-87 83-125 39-61 172-273 d

e

_

Pct. .575 .664 .639 .630

OR-DR Reb/Avg. PF-FO 12-58 70/2.5 56-0 36-85 121/4.7 74-2 26-87 113/3.9 57-0 74-230 304/3.7 187-2

Ast/Avg. 39/1.4 34/1.3 49/1.7 122/1.5

TO 81 81 52 214

BLK 20 30 15 65

Stl/Avg. 21/0.8 33/1.3 17/0.6 71/0.9

Pts/Avg. 220/7.9 344/13.2 163/5.6 727/8.8

Pct. .576 .633 .667 .618

OR-DR Reb/Avg. PF-FO 8-40 48/2.7 40-0 24-57 81/4.5 57-1 15-51 66/4.1 34-0 47-148 195/3.5 131-1

Ast/Avg. 32/1.8 21/1.2 22/1.4 75/1.4

TO 51 51 26 128

BLK 13 17 9 39

Stl/Avg. 15/0.8 22/1.2 10/0.6 47/0.9

Pts/Avg. 142/7.9 236/13.1 84/5.3 378/8.4

FT-FTA Pct. 1-4 .250 4-6 .667 5-10 .500

OR-DR Reb/Avg. PF-FO 0-4 4/4.0 2-0 1-2 3/1.5 2-0 1-6 7/2.3 4-0

Ast/Avg. 0/0.0 3/1.5 0/0.0

TO 4 3 7

BLK 1 3 4

Stl/Avg. 2/2.0 2/1.0 4/1.3

Pts/Avg. 13/13.0 4/2.0 17/5.7

d

e

f

_

FT-FTA 34-59 57-90 16-24 107-173

_

Pct. 3FG-3FGA Pct. .400 4-8 .500 .000 0-5 .000 .211 4-13 .308

Y

Z


o

p

q

r

s

t

u

t

v

w

u

x

Women’s Basketball Senior Brittany Coles Classic All-Tournament honors … played on the varsity squad since the eighth grade. PERSONAL Full name is Brittany Marie Coles … born Oct. 12, 1990 … daughter of Bruce and Sharon Coles … has two brothers – Brian and Brandon … majoring in sports management. Opponent GS Min at Xavier 36 LOUISVILLE 27 at Western Michigan • 30 vs. Appalachian St. • 35 vs. Campbell 23 KY. CHRISTIAN 20 at Evansville • 33 vs. Chicago State • 10 BELMONT • 28 at Miami (Ohio) • 35 at Jacksonville St. • 23 TENNESSEE STATE 26 AUSTIN PEAY 25 SOUTHEAST MO. 35 at Murray State 31 at Morehead State 29 at Austin Peay 29 UT MARTIN • 31 LONGWOOD • 22 TENNESSEE TECH • 33 at Tennessee State • 35 at SIU Edwardsville • 28 at Eastern Illinois • 35 MOREHEAD STATE • 34 at Tennessee Tech • 27 SIU EDWARDSVILLE • 30 EASTERN ILLINOIS 27 vs. Tennessee State 29 vs. Tennessee Tech 19

FG-A 5-9 0-6 4-12 2-10 2-5 4-8 2-6 0-1 1-3 0-6 2-7 4-8 1-4 2-5 4-11 1-6 1-6 3-6 5-7 2-7 1-5 0-6 0-4 7-11 2-8 0-2 0-2 0-4 0-5

2011-12 Game-By-Game Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off .556 3-7 .429 0-2 .000 0 .000 0-2 .000 2-4 .500 0 .333 2-4 .500 2-4 .500 3 .200 0-4 .000 2-2 1.000 3 .400 0-2 .000 3-5 .600 1 .500 0-1 .000 7-8 .875 1 .333 0-1 .000 0-1 .000 2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 .333 0-1 .000 2-4 .500 0 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 .286 0-2 .000 0-0 .000 2 .500 0-1 .000 0-2 .000 0 .250 0-0 .000 0-0 .000 0 .400 0-1 .000 2-2 1.000 0 .364 2-4 .500 2-2 1.000 2 .167 1-3 .333 2-2 1.000 0 .167 0-2 .000 0-1 .000 2 .500 2-4 .500 0-2 .000 0 .714 1-2 .500 1-1 1.000 0 .286 1-2 .500 1-2 .500 3 .200 1-2 .500 0-0 .000 0 .000 0-2 .000 0-0 .000 2 .000 0-1 .000 2-2 1.000 0 .636 1-2 .500 1-1 1.000 3 .250 0-2 .000 1-2 .500 1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 .000 0-1 .000 5-6 .833 0 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 .000 0-3 .000 4-6 .667 1

Def 3 3 1 3 4 0 9 2 2 3 0 2 4 5 3 3 5 4 4 5 6 4 2 1 1 1 5 1 1

Tot 3 3 4 6 5 1 11 2 2 3 2 2 4 5 5 3 7 4 4 8 6 6 2 4 2 1 5 1 2

PF 1 3 2 1 3 0 3 2 0 2 3 1 0 3 1 2 2 2 4 3 2 3 4 1 2 2 1 2 0

A 0 3 0 5 1 2 3 0 2 5 3 1 1 2 1 2 0 1 3 1 3 1 3 0 1 0 2 2 1

TO 4 3 3 3 2 0 1 1 3 1 2 2 1 0 1 0 2 3 2 2 3 2 0 3 2 2 1 2 1

Blk 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

S 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0

Pts 13 2 12 6 7 15 4 0 4 0 4 8 2 6 12 5 2 8 12 6 3 0 2 16 5 0 5 0 4

{

|

’

“

š

€

€

¡

Def Tot PF A TO Blk S Pts3 3 8 7 6 3 6 4 9 5 3 2 2 8 1 6 2 4 4 3 7 9 1 4 5 6

2 2 2 3 3 3 1 5 4 4 2 3 4 4 4 0 3 2 5 2 4 3 3 2 1 3

4 1 1 4 1 1 2 0 1 0 0 1 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 5

5 5 2 3 2 0 4 1 5 8 6 5 3 2 3 4 3 2 4 2 2 2 0 3 4 1

2 0 1 4 2 2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 3 0 0 1 1

1 1 0 2 0 0 1 0 4 2 3 2 1 0 0 3 4 1 1 0 0 2 0 3 0 2

}

«

°

«

«

y

z



´



š

‘

‘

’

’

’

“

“











€































































































‚





ƒ







„



…





†









‡

ˆ

‰

Ž

































































































































































































































































































































¤





































































™









„



…















Ž





















































































































































„





























































































































































































































































































































































































™

„







Ž

­

†

…







†

Œ



























A 0 0 0

TO 3 5 3

Blk 0 1 0

S 0 1 1

Pts 9 13 0

0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0

0 0 2 3 2 1 2 1 6 3 2 0 0 2 1 4 2 5 2 2 1 5 4 0 4

0 0 2 3 4 1 2 1 6 4 2 0 0 2 2 4 2 6 4 3 2 6 4 0 4

2 1 0 0 1 1 2 0 1 3 4 4 2 0 3 2 0 1 2 3 4 3 4 3 2

0 0 1 0 3 0 2 0 0 3 1 0 2 2 3 2 2 0 2 1 2 4 5 4 0

1 1 2 4 2 1 4 1 2 1 1 8 2 3 3 3 3 2 2 4 6 3 2 5 4

0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 3 2 1

0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 1 0 2

0 1 13 14 14 5 3 9 10 4 6 13 3 6 8 5 0 9 7 4 13 18 10 9 13

†

†

ˆ

–

ˆ

…

Š

Œ

‹

‰

†



































































































ˆ



Ÿ









ˆ



µ

„

Œ

‹

µ

–

Œ







ˆ









ˆ

…











˜

†

Ÿ

















˜



‹

—

‰





˜



ˆ

—



‹

Œ

‰









—



¥

„

·

„

†

„

‚

Ž

‚

Ž

†



‹

—

ˆ

†

ˆ

‹

—

ˆ



‚



‹









—





‹

Ž

†



Ž

Ž



™

—

Ž

ˆ



Ž

Ž

†



›

Ž

Ž

ˆ





†





Ž



Ž

—

Ž

‹

‚

Ž

Ž

ˆ



¥

Ž

ˆ



‹

Ž



‚

ˆ

„



™





„

·





—

Ž

Ÿ

ˆ

Œ

ˆ

„

©

‚



‹



‹



Ÿ

¥

Ÿ

ˆ

‚

ž

„

‹

Œ

‹

„

‹

ˆ



ˆ

„

Ž

Ž

©

­

Œ



œ

„

‹



‹

˜

„

‹

Œ

‹

¹

„

¤

„

›

ˆ

ˆ

„





Š

‰







ˆ

—

‰





˜

›

‹

Š

‹

˜

¤

Š

¯

—

ˆ





†

ž

‹

ˆ

Œ

ž

†





‰

‹



†

©



†



†

‹

—



‰

Œ

…



Œ



PF 3 2 3



³



Tot 2 4 0

‹

„

‹

Def 2 2 0





²

Œ

Œ

‰



‚

Ž







Œ

„



®

Ž







±

›



Off 0 2 0

ˆ

„

ˆ



‹



‡



‰

Ž



€

š



¸

º



š

¬

´



€

€

”



•

€

¨

¬

«£

§

~



~

€

¢

¬

°

€

”

}

¬

«|

|

ª

8 7 24 13 6 13 8 5 24 13 25 17 13 8 13 18 9 12 26 12 17 4 9 18 7 15

~

’

£

«

3 2 5 6 5 3 4 2 9 5 1 1 1 3 0 5 2 0 2 2 5 8 0 2 4 5

}

‘

¦

2010-11 Game-By-Game Opponent GS Min FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off CHICAGO STATE Did Not Play MIAMI (OHIO) 28 1-7 .143 0-4 .000 6-7 .857 0 at FIU 21 2-6 .333 2-3 .667 1-2 .500 1 at Florida Atlantic 32 8-13 .615 5-7 .714 3-4 .750 3 BREWTON-PARKER 29 5-12 .417 1-4 .250 2-2 1.000 1 MURRAY STATE 19 2-4 .500 2-3 .667 0-0 .000 1 UT MARTIN 28 3-6 .500 3-6 .500 4-4 1.000 0 WEST VIRGINIA ST. • 33 2-5 .400 0-2 .000 4-6 .667 2 at Central Arkansas 20 2-4 .500 0-2 .000 1-1 1.000 2 at Austin Peay • 40 5-8 .625 2-3 .667 12-19 .632 0 at Tennessee State • 39 5-10 .500 2-5 .400 1-2 .500 0 WESTERN MICHIGAN • 40 7-15 .467 4-9 .444 7-11 .636 2 JACKSONVILLE STATE • 39 6-12 .500 2-4 .500 3-7 .429 1 TENNESSEE TECH • 34 3-12 .250 1-4 .250 6-8 .750 1 at Eastern Illinois • 28 2-9 .222 0-2 .000 4-8 .500 5 at Southeast Mo. • 27 4-9 .444 3-7 .429 2-2 1.000 1 at SIU Edwardsville • 38 7-15 .467 2-6 .333 2-2 1.000 1 at Morehead State • 33 4-14 .286 1-3 .333 0-0 .000 0 AUSTIN PEAY 28 5-12 .417 0-2 .000 2-3 .667 4 TENNESSEE STATE 43 8-16 .500 5-8 .625 5-7 .714 2 at Tennessee Tech 33 4-11 .364 3-6 .500 1-2 .500 1 at Jacksonville State • 39 6-17 .353 5-13 .385 0-0 .000 2 SOUTHEAST MO. • 29 1-11 .091 0-6 .000 2-4 .500 1 EASTERN ILLINOIS 25 4-6 .667 1-1 1.000 0-0 .000 1 MOREHEAD STATE • 39 5-18 .278 2-6 .333 6-9 .667 2 at UT Martin • 33 2-11 .182 1-6 .167 2-4 .500 1 at Murray State • 38 4-11 .364 0-4 .000 7-11 .636 1

2009-10 Game-By-Game FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. 2-9 .222 1-5 .200 4-5 .500 3-7 .429 0-4 .000 7-12 .583 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 Did Not Play 0-2 .000 0-2 .000 1-2 .500 0-2 .000 0-2 .000 1-2 .500 4-10 .400 3-9 .333 3-5 .600 5-10 .500 4-8 .500 0-0 .000 5-12 .417 2-7 .286 2-3 .667 2-9 .222 1-3 .333 0-0 .000 1-5 .200 1-4 .250 0-0 .000 2-3 .667 0-1 .000 5-6 .833 2-7 .286 1-3 .333 5-8 .625 1-9 .111 1-7 .143 1-2 .500 3-8 .375 0-5 .000 0-4 .000 5-15 .333 1-6 .167 2-4 .500 1-8 .125 0-4 .000 1-2 .500 2-4 .500 1-1 1.000 1-2 .500 3-7 .429 2-3 .667 0-0 .000 2-6 .333 1-3 .333 0-0 .000 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 3-9 .333 0-1 .000 3-4 .750 2-10 .200 0-4 .000 3-4 .750 1-4 .250 0-1 .000 2-5 .400 3-13 .231 2-6 .333 5-6 .833 7-15 .467 1-6 .167 3-5 .600 4-12 .333 2-6 .333 0-0 .000 3-12 .250 2-5 .400 1-3 .333 4-10 .400 4-8 .500 1-4 .250

Opponent GS Min at Western Kentucky • 27 at Wright State • 26 FLORIDA ATLANTIC • 5 vs. Towson vs. Bethune-Cookman 14 at Murray State 7 at UT Martin 28 at West Virginia 25 DAVIS & ELKINS 29 at Cincinnati 21 CENTRAL ARKANSAS 12 TENNESSEE STATE 22 AUSTIN PEAY 32 at Jacksonville State 31 at Tennessee Tech 19 EASTERN ILLINOIS • 32 SOUTHEAST MO. • 23 SIU EDWARDSVILLE • 15 MOREHEAD STATE 27 at Austin Peay 20 at Tennessee State 15 TENNESSEE TECH 29 JACKSONVILLE STATE 29 at Southeast Mo. 22 at Eastern Illinois 38 at Morehead State • 32 UT MARTIN • 29 MURRAY STATE • 37 at UT Martin • 34

Ž



Ž





Ž

ˆ

Ž

†

EKUSports.com


»

¼

½

Women’s Basketball Player Profiles

#10 • Senior • Guard • 5-5

AS A FRESHMAN IN 2008-09 (at Marshall University) Played in 18 games as a freshman and started twice … made her first collegiate start against Morehead State on Nov. 25 … scored her first collegiate points against Houston Baptist on Dec. 16 … scored a season-high seven points against Central Florida on Feb. 13 … averaged 0.8 points, 0.5 rebounds and 0.4 assists her freshman season while play an average of 5.5 minutes per game.

Shelbyville, Ky. (Marshall Univ.) AS A JUNIOR IN 2011-12 Played in and started all 29 games … averaged 8.6 points, 3.3 assists, 2.4 rebounds and 1.5 steals per game … shot 35 percent from the field, 31.7 percent from three-point range and 82.7 percent from the free throw line … led the team in assists, steals and free throw percentage … fourth on the team in scoring … had the fifth best free throw percentage in the Ohio Valley Conference, ranked seventh in assist-to-turnover ratio (1.4), eighth in assists per game, 13th in steals per game, 14th in three-point field goal percentage and 30th in scoring … scored in double figures 11 times … scored a career-high 18 points three times … had 18 points, four rebounds, four assists and two steals at Western Michigan (Nov. 20), her third game as a Lady Colonel … had a career-best five rebounds three times … dished out a career-high seven assists on three occasions … had six steals at Evansville (Dec. 2) … scored 18 points and handed out seven assists at Tennessee State (Feb. 1) … was chosen as Co-OVC Newcomer of the Week on Dec. 27 after leading EKU to an overtime victory at Jacksonville State (Dec. 20) with 18 points, three rebounds, two assists and two steals … ranked 117th in the nation in assist-to-turnover ratio (1.35) … 2011-12 Colonel Scholar.

HIGH SCHOOL Four-time all-region and all-district honoree at Shelby County High School … selected honorable mention all-state as a junior … chosen to play in the Kentucky/Indiana All-Star Series in 2008 … also played in the East/West Kentucky All-Star game and the Kentucky/Ohio All-Star game … averaged 16.7 points, 6.4 assists, 4.2 rebounds and 3.0 steals per game her senior season … named Shelby County High School Offensive Player of the Year as a senior and the team’s Defensive Player of the Year as a junior … led SCHS to a 21-9 record and helped the

AS A JUNIOR IN 2010-11 Redshirted … practiced with the team, but in accordance with NCAA transfer rules was not eligible to compete in games … 2010-11 Colonel Scholar. AS A SOPHOMORE IN 2009-10 (at Marshall University) Played in 23 games and made four starts her sophomore season at Marshall … scored a career-best 11 points at Rice on Jan. 15, connecting on four field goals, including three three-pointers … dished out a career-high five assists against Central Florida on Jan. 8 … averaged 2.1 points, 0.9 assists and 0.8 rebounds while playing an average of 9.6 minutes per game. À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Â

Á

Ç

Ç

Á

Year GP-GS At Marshall 2008-09 18-2 2009-10 23-4 At Eastern Kentucky 2011-12 29-29 TOTALS 70-35 À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Â

Á

Ç

Ç

Year GP-GS At Marshall 2008-09 1-0 2009-10 0-0 2011-12 2-2 TOTALS 3-2

È

É

Â

É

Ê

Å

É

Ê

Min/Avg.

Á

Ë

Å

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct.

FT-FTA

Pct.

OR-DR Reb/Avg. PF-FO

Ast/Avg.

TO

BLK

Stl/Avg.

Pts/Avg.

99/5.5 220/9.6

4-14 16-49

.286 .327

2-6 11-29

.333 .379

5-9 6-8

.556 .750

2-7 0-18

9/0.5 18/0.8

17-0 27-0

8/0.4 20/0.9

11 28

0 0

3/0.2 10/0.4

15/0.8 49/2.1

883/30.4 1202/17.2

77-220 97-283

.350 .343

32-101 45-136

.317 .331

62-75 73-92

.827 .793

13-58 15-83

71/2.4 98/1.4

89-5 133-5

97/3.3 125/1.8

72 111

6 6

42/1.4 55/0.8

248/8.6 64/4.5

FT-FTA

Pct.

OR-DR Reb/Avg. PF-FO

Ast/Avg.

TO

BLK

Stl/Avg.

Pts/Avg.

0-0 0-0 10-12 10-12

.000 .000 .833 .833

0/0.0 0/0.0 4/2.0 4/2.0

0 0 2 2

0 0 0 0

0/0.0 0/0.0 2/1.0 2/1.0

Ì

Í

Å

É

Å

Ç

Â

Min/Avg. 0/0.0 0/0.0 37/18.5 37/18.5

EKUSports.com

Å

Í

Î

È

É

Â

É

Ê

Å

É

Ê

Ë

Å

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. 0-0 0-0 3-6 3-6

.000 .000 .500 .500

0-0 0-0 2-4 2-4

.000 .000 .500 .500

¾

¿

0-0 0-0 0-1 0-1

0/0.0 0/0.0 1/0.5 1/0.5

0-0 0-0 8-1 8-1

0/0.0 0/0.0 18/9.0 18/9.0


Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ô

Ö

×

Õ

Ø

Women’s Basketball Senior Raechele Gray

PERSONAL Full name is Raechele Janiece Gray … born May 26, 1990 … daughter of Kilen and Cassandra Gray … has one sister – LaShondra … majoring in public relations. 2011-12 Game-By-Game Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off .600 1-1 1.000 2-2 1.000 0 .500 2-4 .500 1-2 .500 1 .444 4-6 .667 6-6 1.000 1 .600 2-3 .667 2-3 .667 1 .091 0-8 .000 2-2 1.000 1 .667 2-2 1.000 0-0 .000 1 .250 1-6 .167 0-0 .000 0 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 .125 0-2 .000 2-2 1.000 0 .333 1-3 .333 2-2 1.000 0 .500 2-5 .400 4-6 .667 0 .400 2-5 .400 2-3 .667 0 .400 1-4 .250 1-2 .500 1 .600 2-2 1.000 4-6 .667 0 .111 1-4 .250 0-0 .000 0 .333 0-3 .000 2-2 1.000 3 .429 2-3 .667 0-0 .000 1 .333 0-2 .000 0-0 .000 0 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 .333 0-2 .000 2-2 1.000 1 .500 2-4 .500 4-5 .800 2 .200 1-5 .200 2-2 1.000 0 .286 2-10 .200 3-4 .750 0 .333 0-1 .000 6-6 1.000 0 .200 0-5 .000 1-2 .500 0 .200 0-0 .000 2-2 1.000 0 .429 2-4 .500 2-2 1.000 0 .500 2-3 .667 10-12 .833 0 .500 0-1 .000 0-0 .000 0

Opponent GS Min at Xavier • 28 LOUISVILLE • 27 at Western Michigan • 34 vs. Appalachian St. • 23 vs. Campbell • 38 KY. CHRISTIAN • 21 at Evansville • 38 vs. Chicago State • 32 BELMONT • 28 at Miami (Ohio) • 33 at Jacksonville St. • 43 TENNESSEE STATE • 33 AUSTIN PEAY • 35 SOUTHEAST MO. • 39 at Murray State • 31 at Morehead State • 35 at Austin Peay • 34 UT MARTIN • 29 LONGWOOD • 20 TENNESSEE TECH • 27 at Tennessee State • 39 at SIU Edwardsville • 33 at Eastern Illinois • 38 MOREHEAD STATE • 24 at Tennessee Tech • 31 SIU EDWARDSVILLE • 27 EASTERN ILLINOIS • 26 vs. Tennessee State • 16 vs. Tennessee Tech • 21

FG-A 3-5 3-6 4-9 3-5 1-11 4-6 3-12 0-3 1-8 3-9 6-12 4-10 4-10 3-5 1-9 3-9 3-7 2-6 1-2 3-9 6-12 2-10 4-14 1-3 2-10 1-5 3-7 2-4 1-2

Def 2 1 3 1 3 2 1 5 0 4 3 3 2 5 2 2 1 3 2 3 1 0 1 0 3 1 3 1 0

Opponent GS Min W.VA. WESLEYAN APPALACHIAN STATE SETON HALL 5 KENT STATE 2 at Ohio 3 vs. Miami (Ohio) 4 at Pittsburgh 2 at Cleveland State 14 at George Washington 4 UT MARTIN 3 MURRAY STATE RADFORD 5 at East Carolina 2 CENTRAL FLORIDA 21 SOUTHERN MISS 25 at Rice 32 at Houston 3 vs. West Virginia 17 at Tulsa • 27 MEMPHIS • 21 UAB • 21 at Central Florida • 4 at Southern Miss 3 TULANE 0 UTEP SMU at Memphis 10 at UAB 3 EAST CAROLINA vs. Central Florida

2009-10 Game-By-Game At Marshall FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off Def Did Not Play Did Not Play 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 Did Not Play 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 2-5 .400 0-1 .000 2-3 .667 0 1 2-6 .333 2-5 .400 0-0 .000 0 2 4-8 .500 3-7 .429 0-0 .000 0 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 4-5 .800 3-3 1.000 0-0 .000 0 0 1-3 .333 1-1 1.000 4-5 .800 0 4 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 2 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 0 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-3 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 Did Not Play Did Not Play 1-6 .167 1-4 .250 0-0 .000 0 1 0-0 .000 0-0 .0000 0-0 .000 0 1 Did Not Play Did Not Play

Tot 2 2 4 2 4 3 1 5 0 4 3 3 3 5 2 5 2 3 2 4 3 0 1 0 3 1 3 1 0

PF 5 3 1 4 3 1 4 3 2 5 2 2 3 2 4 2 3 1 3 3 2 4 2 3 4 5 5 3 5

A 5 1 4 1 4 5 4 5 1 2 2 7 6 5 1 5 0 7 4 2 7 2 1 3 3 2 4 2 2

TO 1 3 2 5 3 0 2 2 1 5 4 4 4 1 5 3 2 5 2 1 2 2 4 2 0 3 2 2 0

Blk 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S 1 2 2 0 0 3 6 0 2 1 2 2 3 2 0 1 2 0 2 2 0 0 4 0 0 1 2 0 2

Pts 9 9 18 10 4 10 7 0 4 9 18 12 10 12 3 8 8 4 2 8 18 7 13 8 5 4 10 16 2

Û

Ü

í

î

ò

à

à

ô

ß

0 0 0 0 1 3 0 0

0 0 1 1 0 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 2 0 0

0 3 0 0 0 0 0 0

Ý

1 0 1 2 3 0 0 4 2 2 0 0 0

0 0 2 2 0 2 4 1 3 3 3 0 1

2 1 5 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0

0 0 2 2 3 1 1 4 5 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 6 6 11 0 11 7 0 2 0 0 0

.

á

ò.

à

ß

á

á

á

á

ì

ì

í

í

î

î

á

á

í

á

á

á

à

A 0 0 0 0 0

TO 1 1 0 2 0

Blk 0 0 0 0 0

S 0 0 0 1 0

1 2 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1

0 0 3 2 2

1 1 0 1 0

0 0 2 0 3

0 0 0 0 0

0 0 2 0 0

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

ã

ä

å

æ

ç

è

è

å

é

ê

è

ë

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

ñ

ä

å

æ

ç

è

è

å

é

ê

è

ë

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

ó

ä

å

æ

ç

è

è

å

é

ê

è

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

÷

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

÷

ä

á

á

á

á

á

á

á

äø

á

á

á

áâ

á

á

á

á÷

ä

ø

ä

á

á

á

á

á

ë

á

á

á

á

á

å

øå

á

á

ùø

ø

áá

ä

þ

ù

á

÷

â

å

á

á

á

á

ç

á

ë

å

ø

ë

á

á

á

ú

á

á

á

á

å

áç

á

á

ü

é

á

á

á

á

á

úý

á

á

á

áü

#

ç

ü

á

û

"

è

á

úâ

ûè

!

ù

á

å

è

ü

é

$

ú

û

ü

á

á

äé

ý

é

å

þ

þ

é

ê

é

ê

+

ëè

ã

*

ÿ

èþ

*

ë

âå

ÿ

)

äý

#

ë

ã

äþ

éå

ë

(

ÿ

ëä

%

þ

ä

ñ

'

ú

ë

â

ý

&

é

é

á

ú

%

ü

ë

â

,

-

+

ÿ

*

*

ÿ

þ

ã

â

ÿ

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

â

þ

ä

/

ë

á

0

è

ú

ú

è

ë

ë

è

è

1

å

ø

å

è

ä

ÿ

ÿ

2

â

ÿ

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

â

ÿ

ä

/

ë

á

0

è

ú

ú

è

ë

ë

è

è

1

å

ø

å

è

ä

ÿ

ÿ

2

â

ÿ

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

ø

5

1

å

ø

å

è

ä

÷

â

ÿ

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

á

äá

á

á

á

ø

á

á

å

á

á

ý

4

á

á

á

á

á

ç

á

á

è

á

æ

á

á

è

á

á

á

á

á

á

á

0 0 7 0 3

0 0 0 0 0 0 0

á

á

Pts 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0

á

á

à

PF 0 4 1 2 0

á

á

á

Tot 1 2 0 0 0

á

á

ò

ò

3

à

áá

á

ð

à

ï

ß

öÞ

á

Þ

à

õ

à

ï

Ý

ß

Ü

Ü6

Þ

í

öTot PF A TO Blk S Pts 1 0 0 1 0 0 0 0

Ý

ì0 0 0 0 0 0 0 1

2008-09 Game-By-Game At Marshall FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off Def 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 Did Not Play 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1-3 .333 0-1 .000 0-1 .000 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 Did Not Play 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 Did Not Play 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 Did Not Play Did Not Play Did Not Play 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 Did Not Play Did Not Play 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1-4 .250 0-2 .000 5-8 .625 0 2 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0

Opponent GS Min at Appalachian State 10 TENNESSEE STATE 11 LOUISIANA-MONROE 3 MOREHEAD STATE • 9 TEXAS-ARLINGTON 2 at Seton Hall OHIO 1 HOUSTON BAPTIST 13 RICHMOND 5 vs. Mississippi State vs UNC Asheville 2 at East Carolina 3 at SMU at Tulsa 0+ vs. West Virginia EAST CAROLINA UAB MEMPHIS 1 at Southern Miss at Central Florida TULANE 1 at UTEP 6 CENTRAL FLORIDA 22 SOUTHERN MISS 5 at UAB • 8 at Memphis HOUSTON RICE vs. Memphis vs. UTEP vs. Southern Miss 0+

team capture the 30th District championship her senior season … helped the Rockets win the district and region championships as a junior, finishing with a 26-9 record and advancing to the Kentucky High School Sweet 16 … scored over 1,500 points during her prep career.

á

á

á

á

ñ

ä

åâ

ý

â

å

é

ê

è

ë

1 3 0 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0

Ù

Ú

EKUSports.com


7

8

9

Women’s Basketball Player Profiles with six rebounds, five assists, three steals and two blocks against Morehead State (Feb. 11) … had 15 points and 14 rebounds in EKU’s OVC tournament victory against Tennessee State (Feb. 29) … grabbed a season-high 16 rebounds in the final game of the season, against Tennessee Tech (March 1) in the OVC tournament … her 16 rebounds against Tennessee Tech were the third most ever by a Lady Colonel in the OVC tournament … her 57.9 percent shooting in two tournament games is the third highest ever by a Lady Colonel in one OVC tournament … her 30 rebounds in two tournament games are the sixth most by a Lady Colonel in one OVC tournament … posted double-doubles in the final two games of the season … averaged 14.5 points, 9.8 rebounds, 2.2 assists and 2.2 steals per game over the final six games of the season … 2011-12 Colonel Scholar … Chi Alpha Sigma Inductee.

Senior • Forward/Center • 6-0

Elizabethtown, Ky. (Elizabethtown HS) AS A JUNIOR IN 2011-12 Became the 21st member of EKU’s 1,000-point club when she scored on a lay-up and free throw against Tennessee State (Feb. 29) in the OVC tournament … begins her senior season ranked 20th on EKU’s scoring list with 1,016 points … tied with Ashley Cazee for the 11th fewest games played (84) by a Lady Colonel to reach 1,000 points … selected to the Preseason All-Ohio Valley Conference team by the league coaches and sports information contacts … selected First Team Preseason All-OVC by CollegeSportsMadness.com … played in and started all 29 games … averaged 10 points, 8.5 rebounds, 1.3 steals and 1.2 assists per game … shot 41.8 percent from the field and 78.8 percent from the free throw line … led the team in rebounding, free throws and free throws attempted … second on the team in field goal percentage, second in steals and third in scoring … fourth in the OVC in rebounding, ninth in free throw percentage and 23rd in scoring … ranked 94th in the nation in rebounding … scored in double figures 16 times … grabbed 10 or more rebounds eight times … posted seven double-doubles … moved onto EKU’s top-10 career rebounds list against Southeast Missouri (Jan. 7) and enters her senior season in sixth place with 724 career boards … ranks fifth on EKU’s career blocks list and free throws made list … enters her senior season with the eighth best career free throw percentage and ninth best career field goal percentage in program history … moved to fifth on EKU’s career double-doubles list with 24 … made her first career three-pointer in the season opener at Xavier (Nov. 12) … scored a season-high 20 points and tied her career-best with 12 free throws against Chicago State (Dec. 3) … selected to the Aces Winter Classic All-Classic team after averaging 16 points and 7.5 rebounds in two games … played a careerhigh 43 minutes in Eastern’s win at Jacksonville State (Dec. 20) … chosen by CollegeSportsMadness.com as the OVC Player of the Week on Dec. 25 after recording 15 points and 10 rebounds in Eastern’s overtime win at Jacksonville State (Dec. 20) … set a new career-best with five assists against Morehead State (Feb. 11) … scored 17 points, <

=

>

?

@

A

B

Year 2009-10 2010-11 2011-12 TOTALS <

=

>

?

@

=

>

?

@

Year 2009-10 2011-12 TOTALS

D

?

?

D

GP-GS 29-29 27-26 29-29 85-84 A

B

Year 2009-10 2010-11 2011-12 TOTALS <

C

C

D

?

?

B

C

D

?

?

GP-GS 1-1 2-2 3-3

F

C

F

G

@

F

G

Min/Avg. 825/28.4 795/29.4 864/29.8 2484/29.2 D

GP-GS 18-18 18-17 16-16 52-51 A

E

I

J

G

=

K

O

=

@

F

@

C

?

L

L

?

M

Pct. 3FG-3FGA Pct. .498 0-0 .000 .460 0-2 .000 .418 1-11 .091 .461 1-13 .077

B

=

>

FG-FGA 85-162 70-169 49-119 204-450 C

Min/Avg. 20/20.0 55/27.5 75/25.0

EKUSports.com

AS A FRESHMAN IN 2009-10 Selected second team All-Ohio Valley Conference … chosen to the OVC All-Newcomer team … named OVC Player of the Week on Feb. 22 after scoring 34 points and grabbing 18 rebounds to lead the Lady Colonels to a

@

FG-FGA 128-257 121-263 92-220 341-740

Min/Avg. 514/28.6 530/29.4 492/30.8 1536/29.5 D

H

AS A SOPHOMORE IN 2010-11 Selected second team All-Ohio Valley Conference … led the team, and ranked eighth in the OVC, with an average of 14.1 points per game … led the team, and ranked third in the OVC (62nd in the nation), with an average of 9.0 rebounds per game … shot 46 percent from the field, which ranked first on the team and ninth in the OVC … led the team, and ranked ninth in the OVC with 1.6 steals per game … shot 75 percent from the free throw line and averaged 0.7 blocks per game … moved into ninth place on EKU’s all-time career blocks list with 45 … recorded 10 double-doubles … moved into fifth place on EKU’s all-time double-doubles list with 17 … scored in double figures 20 times in 27 games … grabbed 10 or more rebounds 12 times … was one of only three players in the OVC to rank among the top10 in points, rebounds, field goal percentage and steals … surpassed the 500-point plateau for her career at Tennessee State (Dec. 21) … her 138 made free throws is the eighth most in one season in EKU history … was named OVC Co-Player of the Week on Dec. 13 after averaging 19.5 points, 9.0 rebounds, 2.5 assists and 1.5 steals per game against West Virginia State and Central Arkansas … scored a season-high 31 points and grabbed 11 rebounds against West Virginia State (Dec. 7) … tied her career-high with 18 rebounds against Murray State (Dec. 2) … in four career games against Murray State, Jones has four double-doubles … ended the season with three double-doubles in the final four games … earned a spot on the Ohio Valley Conference Commissioner’s Honor Roll … 2010-11 Colonel Scholar … 2010-11 Presidential Scholar (4.0 GPA).

@

=

>

E

FG-FGA 3-5 11-19 14-24

N

?

D

?

>

H

?

E

F

C

F

G

@

F

Pct. 3FG-3FGA Pct. .525 0-0 .000 .414 0-2 .000 .412 0-6 .000 .453 0-8 .000 F

C

F

G

@

F

G

H

FT-FTA 91-125 138-184 104-132 333-441 G

H

Pct. OR-DR Reb/Avg. PF-FO .728 73-178 251/8.7 91-1 .750 61-182 243/9.0 92-3 .788 75-171 246/8.5 71-0 .755 209-531 740/8.7 254-4

Ast/Avg. 45/1.6 39/1.4 36/1.2 120

TO 112 94 98 304

BLK 25 20 14 59

Stl/Avg. 45/1.6 43/1.6 37/1.3 125

Pts/Avg. 347/12.0 380/14.1 289/10.0 1016/12.0

Pct. OR-DR Reb/Avg. PF-FO .764 42-126 168/9.3 63-1 .752 38-127 165/9.2 61-2 .797 42-94 136/8.5 37-0 .767 122-347 469/9.0 161-3

Ast/Avg. 29/1.6 21/1.2 25/1.6 75/1.4

TO 78 74 59 211

BLK 21 14 5 40

Stl/Avg. 28/1.6 23/1.3 23/1,4 74/1.4

Pts/Avg. 238/13.2 222/12.3 153/9.6 613/11.8

Ast/Avg. 2/2.0 2/1.0 4/1.3

TO 2 11 13

BLK 0 2 2

Stl/Avg. 0/0.0 5/2.5 5/1.6

Pts/Avg. 7/7.0 29/14.5 36/12.0

@

FT-FTA 68-89 82-109 55-69 205-198

@

Pct. 3FG-3FGA Pct. .600 0-0 .000 .579 0-0 .000 .583 0-0 .000

FT-FTA Pct. 1-2 .500 7-9 .778 8-11 .727

:

;

OR-DR Reb/Avg. PF-FO 3-6 9/9.0 3-0 12-18 30/15.0 5-0 15-24 39/13.0 8-0


P

Q

R

S

T

U

V

U

W

X

V

Y

Women’s Basketball Senior Alex Jones 12-point victory at Morehead State … selected OVC Freshman of the Week five times, no other OVC freshman earned the honor more … fifth Lady Colonel in program history to score 345 or more points and grab 250 or more rebounds in the same season (347 points, 251 rebounds) … posted seven double-doubles … scored in double figures 17 times and had 10 or more rebounds 10 times … started all 29 games … led the team in scoring (12 ppg), rebounding (8.7 rpg), field goal percentage (49.8 percent), field goals (128), steals (45) and blocks (25) … second on the team with 45 assists … ranked among the OVC leaders in eight categories: scoring (10th), rebounding (2nd), field goal percentage (3rd), free throw percentage (13th), steals (6th), blocked shots (3rd), offensive rebounds (6th) and defensive rebounds (1st) … in OVC games only, led the OVC with an average of 9.3 rebounds per game … only player in the OVC to rank among the top 10 in scoring, rebounding, field goal percentage, steals and blocks … against Morehead State on Feb. 22, Jones set season highs for points (34), rebounds (18), field goals (12), field goal attempts (17), free throws (10) and free throw attempts (11) … her 34 points against the Eagles were the most by a Lady Colonel since December 2005 and her 18 rebounds were the most by a Lady Colonel since Laphelia Doss set the school record with 26 boards on Feb. 25, 1996 … in the last game of the regular season, Jones posted her second double-double against Murray State, contributing 20 points and 16 rebounds … part of a group of five freshmen that accounted for 57.1 percent of EKU’s points during the 2009-10 season … earned a spot on the Ohio Valley Conference Commissioner’s Honor Roll … 2009-10 Colonel Scholar. HIGH SCHOOL Ranked as a top-5 player in Kentucky and the state’s top low post player by Blue Chip Basketball … chosen to play in the Kentucky/Indiana All-Star Series … team MVP of the Kentucky/Ohio All-Star game … two-time all-state selection … led Elizabethtown High School to the finals of the Kentucky high school state tournament as a senior in 2009 ... was a strong candidate for Miss Basketball and earned Associated Press (AP), Louisville Courier Journal and Lexington Herald-Leader All-State first team honors after averaging 17.4 points, 10.1 rebounds, 3.6 assists and 3.2 steals per game her senior season ... set school career records for points (1,871) and rebounds (1,252) ... finished third in school history with 390 career steals and fifth with 304 assists … in four 2009 Sweet 16 games, Jones averaged 17.5 points, 9.8 rebounds, 3.8 assists and 2.2 blocks per game, shot 54.2 percent from the field and 85.7 percent from the free throw line … all-region first team and fifth region MVP … Elizabethtown, which entered the state tournament as the No. 1 team in the state, finished with a record of 33-3 … as a junior she averaged 15 points and 10 rebounds per game while leading the Panthers to the state tournament final four ... shot 60 percent from the field, seventh best in the state ... was selected second team all-state by the Courier Journal and honorable mention all-state by the KHSAA … was selected to the district, region and state all-tournament teams, fifth region MVP and area player of the year … earned all-region and fifth region MVP honors as a sophomore after averaging 12.9 points and 9.1 rebounds … also fifth region MVP as a freshman after averaging nine points and eight rebounds per game … led Elizabethtown to four district championships and three region championships. PERSONAL Full name is Alexandria Evette Jones … born March 6, 1991 … daughter of Charles and Carla Jones … has one brother – Chas … her dad Charles played collegiate basketball at the University of Louisville and played professionally for the Phoenix Suns, Portland Trailblazers and Washington Bullets … her mom Carla helped Elizabethtown High School reach the 1981 state tournament … her uncle Carl Brashear was the first black U.S. Navy deep sea diver, he was portrayed by Cuba Gooding Jr. in the 2000 film “Men of Honor” … majoring in communications.

Opponent at Xavier LOUISVILLE at Western Michigan vs. Appalachian St. vs. Campbell KY. CHRISTIAN at Evansville vs. Chicago State BELMONT at Miami (Ohio) at Jacksonville St. TENNESSEE STATE AUSTIN PEAY SOUTHEAST MO. at Murray State at Morehead State at Austin Peay UT MARTIN LONGWOOD TENNESSEE TECH at Tennessee State at SIU Edwardsville at Eastern Illinois MOREHEAD STATE at Tennessee Tech SIU EDWARDSVILLE EASTERN ILLINOIS vs. Tennessee State vs. Tennessee Tech

GS Min • 30 • 31 • 26 • 31 • 35 • 20 • 26 • 32 • 32 • 27 • 43 • 29 • 17 • 30 • 28 • 33 • 30 • 31 • 27 • 24 • 33 • 25 • 32 • 39 • 36 • 32 • 30 • 33 • 22

FG-A 3-8 3-6 3-6 0-4 1-6 4-8 5-11 4-9 4-13 2-5 4-6 3-7 1-4 1-5 1-8 2-7 5-12 2-6 3-6 2-7 4-10 2-4 3-7 7-10 3-10 4-7 5-9 5-8 6-11

Pct. .375 .500 .500 .000 .167 .500 .455 .444 .308 .400 .667 .429 .250 .200 .125 .286 .417 .333 .500 .286 .400 .500 .429 .700 .300 .571 .556 .625 .545

2011-12 Game-By-Game 3FG-A Pct. FT-A Pct. 1-1 1.000 1-3 .333 0-0 .000 2-2 1.000 0-1 .000 5-6 .833 0-0 .000 2-2 1.000 0-0 .000 1-5 .200 0-1 .000 6-6 1.000 0-0 .000 2-4 .500 0-0 .000 12-12 1.000 0-1 .000 4-4 1.000 0-0 .000 6-6 1.000 0-0 .000 7-8 .875 0-0 .000 1-2 .500 0-0 .000 2-2 1.000 0-0 .000 3-4 .750 0-1 .000 3-3 1.000 0-0 .000 2-4 .500 0-0 .000 3-3 1.000 0-0 .000 0-1 .000 0-1 .000 1-4 .250 0-1 .000 7-9 .778 0-0 .000 4-4 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 3-6 .500 0-0 .000 3-3 1.000 0-1 .000 7-8 .875 0-2 .000 7-8 .875 0-1 .000 3-4 .750 0-0 .000 5-6 .833 0-0 .000 2-3 .667

Off Def Tot PF A TO Blk S Pts 2 6 8 4 1 5 0 0 8 2 7 9 4 1 4 2 1 8 0 3 3 3 0 1 0 1 11 0 2 2 3 2 2 0 1 2 3 5 8 2 1 3 1 0 3 3 4 7 1 0 1 0 2 14 1 3 4 1 0 3 1 3 12 4 7 11 3 1 2 0 0 20 3 12 15 2 1 4 0 0 12 2 3 5 3 0 2 2 1 10 4 6 10 1 1 6 0 1 15 1 4 5 2 1 1 0 2 7 4 5 9 2 0 5 0 1 4 0 9 9 1 0 5 2 0 5 2 10 12 2 4 4 0 2 5 1 3 4 2 1 3 0 1 6 6 9 15 3 1 4 0 3 13 0 7 7 3 1 1 0 0 4 1 7 8 3 2 1 1 0 7 5 2 7 3 1 3 0 2 11 3 10 13 3 1 5 1 3 12 3 4 7 3 2 3 0 0 4 2 7 9 3 1 5 0 0 9 1 5 6 1 5 2 2 3 17 5 2 7 1 2 3 0 2 13 2 5 7 3 3 4 0 3 15 3 6 9 4 1 5 0 0 13 4 10 14 2 1 6 2 3 15 8 8 16 3 1 5 0 2 14

Opponent CHICAGO STATE MIAMI (OHIO) at FIU at Florida Atlantic BREWTON-PARKER MURRAY STATE UT MARTIN WEST VIRGINIA ST. at Central Arkansas at Austin Peay at Tennessee State WESTERN MICHIGAN JACKSONVILLE STATE TENNESSEE TECH at Eastern Illinois at Southeast Mo. at SIU Edwardsville at Morehead State AUSTIN PEAY TENNESSEE STATE at Tennessee Tech at Jacksonville State SOUTHEAST MO. EASTERN ILLINOIS MOREHEAD STATE at UT Martin at Murray State

GS Min • 29 • 27 • 24 • 26 • 27 • 25 • 35 • 31 • 29 • 22 • 22 • 38 • 35 • 38 • 26 • 20 • 34 • 29 • 26 • 38 • 33 • 27 • 18 32 • 31 • 35 • 37

FG-A 7-11 5-11 8-15 4-9 7-12 3-11 0-7 10-11 3-7 4-6 4-5 3-10 3-9 7-13 2-5 2-7 4-8 3-7 1-7 6-11 4-12 5-10 3-7 7-11 4-11 9-17 3-13

Pct. .636 .455 .533 .444 .583 .273 .000 .909 .429 .667 .800 .300 .333 .538 .400 .286 .500 .429 .143 .545 .333 .500 .429 .636 .364 .529 .231

2010-11 Game-By-Game 3FG-A Pct. FT-A Pct. 0-0 .000 5-7 .714 0-0 .000 8-13 .615 0-0 .000 4-6 .667 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 5-7 .714 0-0 .000 5-8 .625 0-0 .000 6-6 1.000 0-0 .000 11-15 .733 0-0 .000 2-4 .500 0-0 .000 3-4 .750 0-0 .000 5-5 1.000 0-0 .000 10-11 .909 0-0 .000 11-12 .917 0-0 .000 6-7 .857 0-0 .000 4-6 .667 0-0 .000 7-7 1.000 0-0 .000 11-12 .917 0-0 .000 1-1 1.000 0-0 .000 1-2 .500 0-0 .000 5-12 .417 0-1 .000 3-6 .500 0-0 .000 5-5 1.000 0-0 .000 2-4 .500 0-0 .000 2-2 1.000 0-0 .000 6-6 1.000 0-0 .000 4-6 .667 0-1 .000 6-10 .600

Off Def Tot PF A TO Blk S Pts 1 8 9 5 3 3 1 2 19 2 4 6 4 0 3 1 5 18 4 8 12 3 2 1 0 2 20 3 8 11 4 1 1 0 3 8 1 3 4 2 4 1 0 2 19 7 11 18 4 1 2 0 2 11 4 7 11 2 1 2 0 2 6 3 8 11 2 1 2 1 3 31 2 5 7 3 4 1 1 0 8 3 2 5 4 0 6 0 1 11 2 7 9 4 0 7 1 0 13 4 9 13 4 1 3 0 1 16 2 14 16 2 3 5 1 0 17 3 7 10 3 1 3 1 2 20 1 3 4 4 1 4 1 1 8 3 1 4 3 0 5 0 0 11 3 2 5 4 2 5 2 2 19 2 7 9 4 2 5 2 1 7 2 6 8 5 0 3 0 1 3 1 14 15 5 1 6 2 2 17 1 6 7 3 1 4 1 4 11 0 6 6 3 0 2 0 2 15 2 3 5 3 1 1 0 0 8 2 9 11 2 2 2 1 3 16 1 6 7 4 3 7 0 0 14 0 10 10 3 2 4 2 0 22 2 8 10 3 2 6 2 2 12

Opponent at Western Kentucky at Wright State FLORIDA ATLANTIC vs. Towson vs. Bethune-Cookman at Murray State at UT Martin at West Virginia DAVIS & ELKINS at Cincinnati CENTRAL ARKANSAS TENNESSEE STATE AUSTIN PEAY at Jacksonville State at Tennessee Tech EASTERN ILLINOIS SOUTHEAST MO. SIU EDWARDSVILLE MOREHEAD STATE at Austin Peay at Tennessee State TENNESSEE TECH JACKSONVILLE STATE at Southeast Mo. at Eastern Illinois at Morehead State UT MARTIN MURRAY STATE at UT Martin

GS Min • 23 • 31 • 22 • 36 • 35 • 29 • 36 • 17 • 30 • 35 • 30 • 29 • 33 • 28 • 27 • 22 • 26 • 32 • 31 • 17 • 17 • 29 • 40 • 37 • 29 • 37 • 14 • 33 • 20

FG-A 3-3 1-6 1-6 5-11 11-14 4-7 4-6 0-4 7-15 5-11 6-13 5-8 4-9 11-14 3-6 4-9 1-7 1-7 6-11 6-11 4-7 4-10 2-13 6-9 4-8 12-17 1-1 4-9 3-5

2009-10 Game-By-Game Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. 1.000 0-0 .000 0-0 .000 .167 0-0 .000 3-5 .600 .167 0-0 .000 4-4 .500 .455 0-0 .000 2-2 1.000 .786 0-0 .000 4-5 .800 .571 0-0 .000 4-6 .667 .667 0-0 .000 3-6 .500 .000 0-0 .000 0-0 .000 .467 0-0 .000 1-2 .500 .455 0-0 .000 2-6 .333 .462 0-0 .000 3-6 .500 .625 0-0 .000 4-7 .571 .444 0-0 .000 0-0 .000 .786 0-0 .000 1-3 .333 .500 0-0 .000 3-5 .600 .444 0-0 .000 2-3 .667 .143 0-0 .000 2-2 1.000 .143 0-0 .000 3-4 .750 .545 0-0 .000 3-5 .600 .545 0-0 .000 1-1 1.000 .571 0-0 .000 0-0 .000 .400 0-0 .000 7-8 .875 .154 0-0 .000 5-5 1.000 .667 0-0 .000 3-4 .750 .500 0-0 .000 5-6 .833 .706 0-0 .000 10-11 .909 1.000 0-0 .000 2-2 1.000 .444 0-0 .000 12-14 .857 .600 0-0 .000 1-2 .500

Off Def Tot PF A TO Blk S Pts 0 3 3 4 0 5 0 2 6 5 8 13 2 1 6 1 2 5 2 3 5 3 0 5 1 0 6 2 3 5 2 2 2 1 5 12 4 4 8 3 3 1 1 2 26 3 11 14 4 4 4 1 2 12 2 11 13 4 1 7 1 1 12 1 1 2 3 1 1 0 1 0 7 8 15 2 2 2 0 0 15 5 5 10 2 2 3 0 1 12 1 3 4 2 1 4 0 1 15 0 9 9 4 1 5 2 4 14 4 6 10 4 0 8 1 2 8 1 5 6 3 0 3 1 4 23 2 3 5 3 1 1 1 4 9 4 6 10 4 2 3 2 1 10 4 5 9 3 3 4 1 1 4 1 8 9 2 2 3 0 3 5 2 5 7 3 2 8 0 0 15 2 3 5 3 1 4 1 0 13 1 4 5 4 0 4 1 0 8 0 5 5 3 2 1 0 1 15 2 12 14 3 3 5 2 2 9 2 4 6 3 1 2 3 1 15 3 5 6 4 2 5 0 1 13 4 14 18 4 3 6 1 1 34 2 6 8 5 1 2 3 0 4 4 12 16 2 2 6 0 3 20 3 6 9 3 2 2 0 0 7

\

]

^

s

t

u

}

a

a

€

`

ƒ

‚

š

™

š

™

š

œ

™

š

«

™

«

³

[

…

a

b

b

b

t

b

b

}

t

t

u

u

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

a

a

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

c

b

d

b

b

e

b

b

~

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

i

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

‡

g

b

b

b

b

b

Š

b

b

b

b

b

j

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

r

~

e

b

bb

b

b

|

b

b

b

b

b

b

|

b

b

b

kb

b

¬

e

b

b

b

x

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

’

b

b

b

b

b

b

f

f

bb

r

z

k

j

p

f

d

e

q

y

r

r

¦

q

§

y

z

{

z

{

z

i

|

•

r

{

•

o

k

q

©

z

|

k

p

g

|

p

—

q

§

o

k

o

r

¨

r

˜

p

g

r

q

k

–

i

¥

g

g

—

q

{

r

g

–

p

e

e

g

²

o

z

r

i

•

g

¤

k

y

o

e

q

i

”

e

p

g

p

y

g

k

£

r

g

±

b

g

›

¢

g

’

q

i

o

e

ˆ

p

y

e

e

‡

f

o

g

k

c

ˆ

r

n

b

b

¡

k

b

b

e

e

g

~

b

b

b

g



b

z

b

k

x

f

“

n

k

b

b

g

r

g

b

Ÿ

¯

b

‘

b

f

b

b

g

|

b

b

‘

ž

b

g

b

n

b

b

f

b

b

m

b

z

b

b



e

|

b

b

f

b

®

b

m

b

e

b

j

n

b



p

b

b

k

k

b

b

Ž

b

m

b

f

b

r

¯

b

b

k

l

b

f

b



z

¯

b

b

b

­

k

b

b

g

±

b

b

|

b

b

l

k

b

k

b

Œ

b

b

b

k

‹

b

l

b

b

i

b

k

b

j

b

h

b

j

b

i

‰

b

b

h

b

f

b

b

ˆ

e

b

h

b

b

‡

p

b

g

b

|

e

r

b

bc

b

f

b

e

d

b

}

s

s

b

`

b

b

w

a

a

v

b

_

`

}

°

Z

„

b

b

v

‚

_

œ

™

a

a



]

^

`

]

^

t

†

™

_

|

r

¨

r

ª

{

§

k

|

k

e

r

p

q

o

›

q

r

o

l

e

o

c

q

o

r

q

r

p

g

l

j

k

k

g

z

{

k

|

EKUSports.com


´

µ

Women’s Basketball Player Profiles … scored a season-high 29 points against Southeast Missouri (Feb. 10) while hitting 9-of-17 shots from the field, 4-for-7 from three-point range and 7-of-8 from the free throw line … had a season-best nine rebounds against Brewton-Parker (Nov. 27) … posted a season-high of four steals against Tennessee State (Jan. 29) and three assists against West Virginia State (Dec. 7) … scored 25 points in a double overtime victory against Tennessee State (Jan. 29), including the first five points of a 10-0 EKU run to start the second overtime … had 23 points at Morehead State (Jan. 22) … against OVC teams only, Carpenter led the team with an average of 13.9 points per game.

#25 • Junior • Guard • 5-8

Nashville, Tenn. (Ensworth School) AS A SOPHOMORE IN 2011-12 Played in 28 games … started 25 times … averaged 13.4 points, 2.8 rebounds, 1.4 assists and 0.8 steals per game … shot 38 percent from the field, 41.8 percent from three-point range and 81.9 percent from the free throw line … her three-point shooting percentage was the second best by a sophomore in EKU history … led the team in scoring and three-point field goal percentage … second best three-point field goal percentage and sixth best free throw percentage in the Ohio Valley Conference … ranked 11th in the OVC in scoring … free throw percentage was the 69th best in the country … scored in double figures a team-high 20 times … scored a season-high 22 points on three occasions – against Campbell (Nov. 26), at Evansville (Dec. 2) and at Austin Peay (Jan. 16) … scored her 500th career point against Tennessee State (Dec. 31) … dished out a career-best four assists against Kentucky Christian (Nov. 29) … tied her career-high with four steals against Belmont (Dec. 6) … was chosen to the Starwood Hotels of Atlanta Thanksgiving Classic All-Classic Team after averaging 19.5 points and 1.5 steals in two games … 2011-12 Colonel Scholar. AS A FRESHMAN IN 2010-11 Selected to the Ohio Valley Conference All-Newcomer team … played in all 27 of the team’s games and started 18 times in her first collegiate season … finished third on the team and 13th in the OVC with an average of 12.9 points per game … shot 36.2 percent from the field … posted the fourth best free throw percentage (82.9 percent) in the conference … had the ninth best three-point shooting percentage (33.1 percent) in the OVC … averaged 1.6 made three-pointers per game which ranked eighth in the league … named OVC Freshman of the Week on Nov. 29 after averaging 18 points and seven rebounds in games against Florida Atlantic and Brewton-Parker … scored in double figures in five of her first six collegiate games … scored in double figures 19 times in 27 games and had 20-plus points on four occasions

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Year 2010-11 2011-12 TOTALS ¹

º

»

¼

½

º

»

¼

½

Year 2011-12 TOTALS

»

À

Á

¹

º

GP-GS 27-18 28-25 55-43 ¾

¿

Year 2010-11 2011-12 TOTALS ¹

½

½

»

À

Á

¿

½

»

À

Á

GP-GS 2-2 2-2

½

½

»

Â

¿

º

Min/Avg. 798/29.6 875/31.3 1673/30.4 ¹

º

GP-GS 18-11 15-13 33-24 ¾

»

»

½

½

»

º

»

½

½

Å

»

Æ

Ì

Ã

Á

¿

Ã

Ä

Á

FG-FGA 124-343 125-327 249-670

Min/Avg. 551/30.6 458/30.5 1009/30.6 ¹

¿

Ã

Ç

È

Pct. 3FG-3FGA Pct. .362 43-130 .331 .382 38-91 .418 .372 81-221 .367

º

É

É

½

FG-FGA 91-251 66-177 157-428 Ç

Min/Avg. 54/27.0 54/27.0

EKUSports.com

Á

¿

Á

½

º

Ê

¹

Ç

¾

Ë

½

»

½

¾

Ä

½

Â

Pct. 3FG-3FGA Pct. .363 32-94 .340 .373 19-48 .396 .367 51-142 .359 Á

Ç

¾

Â

¿

º

¿

Ã

Á

¿

Ã

Ä

FT-FTA 58-70 86-105 144-175 ¿

º

Pct. .829 .819 .823

OR-DR Reb/Avg. PF-FO 32-58 90/3.3 57-0 25-54 79/2.8 63-1 57-112 169/3.1 120-1

Ast/Avg. 22/0.8 38/1.4 60/1.1

TO 37 52 89

BLK 4 2 6

Stl/Avg. 26/1.0 23/0.8 49/0.9

Pts/Avg. 349/12.9 374/13.4 723/13.1

FT-FTA Pct. 36-44 .818 52-57 .912 88-101 .871

OR-DR Reb/Avg. PF-FO 22-40 62/3.4 39-0 12-30 42/2.8 38-1 34-70 104/3.2 77-1

Ast/Avg. 14/0.8 16/1.1 30/0.9

TO 21 23 44

BLK 4 1 5

Stl/Avg. 18/1.0 7/0.5 25/0.76

Pts/Avg. 250/13.9 203/13.5 453/13.7

FT-FTA Pct. 3-6 .500 3-6 .500

OR-DR Reb/Avg. PF-FO 1-3 4/2.0 4-0 1-3 4/2.0 4-0

Ast/Avg. 1/0,5 1/0,5

TO 3 3

BLK 0 0

Stl/Avg. 1/0.5 1/0.5

Pts/Avg. 18/9.0 18/9.0

¿

Ã

Á

¿

Ã

Ä

Á

Á

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. 6-19 .316 3-9 .333 6-19 .316 3-9 .333

·

¸


Ă?

Ă&#x17D;

Ă?

Ă?

Ă&#x2018;

Ă&#x2019;

Ă&#x201C;

Ă&#x2019;

Ă&#x201D;

Ă&#x2022;

Ă&#x201C;

Ă&#x2013;

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball Junior Marie Carpenter HIGH SCHOOL Two-time finalist for Division II-AA Miss Basketball in Tennessee â&#x20AC;Ś threetime all-state honoree â&#x20AC;Ś led Ensworth School to a second Tennessee Division II-AA state championship while averaging 17.3 points her senior season â&#x20AC;Ś Nashville City Paper Player of the Year and region MVP as a senior â&#x20AC;Ś led Ensworth to the state championship game as a junior in 2009 â&#x20AC;Ś averaged 18.2 points per game on her way to earning first team all-state honors from the Tennessee Sports Writerâ&#x20AC;&#x2122;s Association (TSWA) her junior season â&#x20AC;Ś was also selected third team All-Midstate by the Tennessean â&#x20AC;Ś in addition to shooting 47 percent from the field, Carpenter also averaged 2.6 rebounds and 2.0 assists per game as a junior â&#x20AC;Ś averaged 8.2 points while helping Ensworth capture the TSSAA DII-AA state championship as a sophomore â&#x20AC;Ś was chosen to the Middle-East All-Region team three times and is a two-time all-state tournament team selection. PERSONAL Full name is Marie Lynette Carpenter â&#x20AC;Ś born May 22, 1992 â&#x20AC;Ś daughter of LaShanta Carpenter â&#x20AC;Ś received scholarship offers from Arkansas-Little Rock, James Madison, Kennesaw State, Southern Mississippi, Tennessee State, Tennessee-Chattanooga and Tennessee-Martin â&#x20AC;Ś majoring in sports management.

Opponent GS Min at Xavier â&#x20AC;˘ 33 LOUISVILLE â&#x20AC;˘ 37 at Western Michigan â&#x20AC;˘ 33 vs. Appalachian St. 30 vs. Campbell â&#x20AC;˘ 38 KY. CHRISTIAN â&#x20AC;˘ 21 at Evansville â&#x20AC;˘ 38 vs. Chicago State â&#x20AC;˘ 30 BELMONT â&#x20AC;˘ 37 at Miami (Ohio) â&#x20AC;˘ 32 at Jacksonville St. â&#x20AC;˘ 39 TENNESSEE STATE â&#x20AC;˘ 29 AUSTIN PEAY â&#x20AC;˘ 32 SOUTHEAST MO. â&#x20AC;˘ 37 at Murray State â&#x20AC;˘ 34 at Morehead State â&#x20AC;˘ 30 at Austin Peay â&#x20AC;˘ 38 UT MARTIN â&#x20AC;˘ 32 LONGWOOD â&#x20AC;˘ 34 TENNESSEE TECH â&#x20AC;˘ 30 at Tennessee State â&#x20AC;˘ 40 at SIU Edwardsville â&#x20AC;˘ 33 at Eastern Illinois â&#x20AC;˘ 20 MOREHEAD STATE at Tennessee Tech 11 SIU EDWARDSVILLE 35 EASTERN ILLINOIS â&#x20AC;˘ 18 vs. Tennessee State â&#x20AC;˘ 27 vs. Tennessee Tech â&#x20AC;˘ 27

2011-12 Game-By-Game FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off 3-13 .231 1-5 .200 2-3 .667 2 2-9 .222 2-5 .400 2-2 1.000 1 3-8 .375 0-1 .000 2-4 .500 3 7-13 .538 1-3 .333 2-4 .500 0 7-17 .412 0-2 .000 8-10 .800 0 2-6 .333 0-0 .000 2-3 .667 0 7-15 .467 2-3 .667 6-7 .857 3 5-13 .385 3-7 .429 2-2 1.000 1 6-13 .462 2-2 1.000 0-1 .000 0 5-16 .313 4-4 1.000 0-0 .000 0 3-10 .300 1-4 .250 8-8 1.000 0 5-11 .455 2-4 .500 5-5 1.000 0 8-22 .364 3-7 .429 0-0 .000 2 5-12 .417 0-2 .000 0-3 .000 1 4-13 .308 1-5 .200 6-6 1.000 2 0-4 .000 0-1 .000 2-2 1.000 2 7-17 .412 2-4 .500 6-7 .857 0 3-10 .300 1-2 .500 0-0 .000 0 6-8 .750 1-2 .500 5-6 .833 2 4-11 .364 2-2 1.000 3-4 .750 1 3-11 .273 0-3 .000 8-8 1.000 0 7-17 .412 1-2 .500 2-2 1.000 1 4-10 .400 1-2 .500 2-2 1.000 1 Did Not Play 0-3 .000 0-1 .000 6-6 1.000 0 7-14 .500 2-5 .400 4-4 1.000 2 6-12 .500 3-4 .750 0-0 .000 0 3-8 .375 2-5 .400 3-6 .500 1 3-11 .273 1-4 .250 0-0 .000 0

Ă&#x2122;

Def 1 2 2 1 1 0 1 3 6 0 4 3 0 1 4 3 3 1 4 1 4 1 0

Tot 3 3 5 1 1 0 4 4 6 0 4 3 2 2 6 5 3 1 6 2 4 2 1

PF 1 2 1 2 3 0 3 3 2 2 3 3 4 2 1 1 2 1 1 2 1 4 5

A 2 3 3 0 1 4 2 1 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0 3 1 3 3 0

TO 2 1 3 3 2 1 1 4 3 3 5 0 1 2 2 1 1 2 3 0 1 1 2

Blk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

S 0 1 0 1 2 3 2 0 4 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0

Pts 9 8 8 17 22 6 22 15 14 14 15 17 19 10 15 2 22 7 18 13 14 17 11

1 2 2 3 0

1 4 2 4 0

2 3 4 3 1

0 2 1 1 0

0 4 1 2 1

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

6 20 15 11 7

2010-11 Game-By-Game FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off 4-7 .571 0-1 .000 6-6 1.000 0 5-11 .455 4-8 .500 2-2 1.000 0 1-4 .250 0-0 .000 2-4 .500 1 4-19 .211 1-10 .100 2-2 1.000 0 8-15 .533 1-3 .333 8-9 .887 6 5-14 .357 2-8 .250 4-4 1.000 1 4-16 .250 1-6 .167 0-0 .000 1 0-4 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 6-17 .353 2-6 .333 0-0 .000 1 2-8 .250 1-4 .250 0-2 .000 0 3-10 .300 1-6 .167 0-0 .000 1 2-6 .333 1-4 .250 0-0 .000 1 1-6 .167 1-3 .333 0-0 .000 0 7-18 .389 2-6 .333 0-0 .000 1 4-18 .222 0-7 .000 5-5 1.000 1 3-18 .167 0-5 .000 5-6 .833 3 3-9 .333 2-3 .667 2-3 .667 1 10-21 .476 3-7 .429 0-0 .000 0 5-12 .417 1-3 .333 3-4 .750 2 9-21 .429 5-7 .714 2-2 1.000 5 2-8 .250 2-3 .667 2-2 1.000 0 6-13 .462 1-3 .333 2-2 1.000 2 9-17 .529 4-7 .571 7-8 .875 3 7-16 .438 3-7 .429 1-2 .500 0 3-5 .600 2-2 1.000 0-0 .000 0 5-15 .333 0-5 .000 3-5 .600 1 6-15 .400 3-5 .600 2-2 1.000 1

Opponent GS Min CHICAGO STATE â&#x20AC;˘ 29 MIAMI (OHIO) â&#x20AC;˘ 27 at FIU â&#x20AC;˘ 26 at Florida Atlantic â&#x20AC;˘ 29 BREWTON-PARKER â&#x20AC;˘ 31 MURRAY STATE â&#x20AC;˘ 26 UT MARTIN â&#x20AC;˘ 28 WEST VIRGINIA ST. 21 at Central Arkansas 28 at Austin Peay â&#x20AC;˘ 33 at Tennessee State â&#x20AC;˘ 28 WESTERN MICHIGAN â&#x20AC;˘ 20 JACKSONVILLE STATE 15 TENNESSEE TECH 34 at Eastern Illinois 31 at Southeast Mo. 36 at SIU Edwardsville â&#x20AC;˘ 36 at Morehead State â&#x20AC;˘ 38 AUSTIN PEAY â&#x20AC;˘ 39 TENNESSEE STATE â&#x20AC;˘ 49 at Tennessee Tech â&#x20AC;˘ 19 at Jacksonville State 23 SOUTHEAST MO. 31 EASTERN ILLINOIS â&#x20AC;˘ 30 MOREHEAD STATE 28 at UT Martin â&#x20AC;˘ 32 at Murray State â&#x20AC;˘ 31

Ă&#x161;

Ă&#x203A;

ò

Ăł

Ă´Ă&#x17E;

Ă&#x17E;

Ă&#x153;Ă&#x203A;

Ă&#x153;

Ă&#x;

Ă&#x;Ă&#x17E;

Ă?

Ă&#x;

Ă&#x17E;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ăł

Ă&#x;Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x17E;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă

ĂĄ

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

â

ĂĄĂ&#x2014;

Ă&#x2DC;

ò

Ăł

Ăł

Ă´

Ă´

ä

â

Ă&#x;

ĂŁ

ĂĽ

ä

ĂŚ

Ă&#x;

ç

á

è

ĂŽâ

ĂŠ

ĂŞ

ĂŞ

ĂŤ

ø

ä

ĂŚ

ĂšĂŹ

Ăş

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

â

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ăą

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

ĂŁ

ä

ĂŻ

Ă&#x;Ă

â

ĂŁ

Ă

ä

Ăą

â

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

â

Ă&#x;

Ă&#x;

ĂŁ

Ă&#x;

Ă&#x;

ä

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

á

Ă&#x;

ĂŽ

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

ĂŞ

Ă&#x;

ø

Ă&#x;

Ă&#x;

è

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ăš

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă­

Ăż

ä

è

Ă­

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

ĂŞ

ĂŽ

ç

Ăš

ĂŞ

ĂŽ

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

ââ

Ă&#x;

Ăą

è

Ăą

Ă°

Ăą

ø

â

Ă

Ă°

Ă

Ă­

Ă°

Ăą

Ă°

ĂŚ

ä

ĂŻ

ĂĄ

Ăą

Ă°

Ăą

ĂŻ

Ăą

Ăą

è

Ă­

ĂŞ

ä

è

Ă­

ĂŞ

ä

â

ĂŻ

Ăą

Ă°

Ă

ĂĄ

Ă°

Ăą

Ăą

ĂŤĂĽ

è

ĂŤ

è

ĂŞ

â

ĂŻ

Ăą

Ă°

Ă

Ă

Ă°

Ăą

Ăą

Ă­

Ăš

Ăť

ĂŞ

Ă&#x;

Ă&#x;

è

Ă&#x;

Ă&#x;

Ăž

Ă&#x;

ĂŤ

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ăž

Ă&#x;

Ă&#x;

Ăż

Ă&#x;

ĂŞĂą

è

ø

Ă

Ăą

ĂŚ

ĂĄ

Ă

Ă

è

Ăą

Ă°

Ă°

Ă°

Ă

ĂŽ

Ăą

â

â

Ă°

ç

â

ĂŻ

Ă°

Ăą

ĂŚ

Ăž

Ă°

Ăą

ĂąĂž

Ăą

ĂŻ

â

â

ĂŞ

ĂŻ

â

ĂŞ

â

ĂŞ

Ă­Ăž

Ă&#x;

è

è

Ă&#x;ĂŚ

ĂŤ

Ăš

Ă&#x;ĂŤ

è

Ă˝

Ă&#x;

ĂŞ

ĂĽ

ĂŤ

Ă&#x;

Ăš

Ăą

Ăą

ĂŞ

ĂŽ

Ă&#x;

ĂŤ

Ăą

Ă°

è

Ă˝

ĂŞ

Ă&#x;

Ă&#x;

â

Ă

Pts 14 16 4 11 25 16 9 0 14 5 7 5 15 16 13 11 10 23 14 25 8 15 29 18 8 13 17

ĂŤĂ&#x;

Ă&#x;

Ăź

Ă&#x;

Ă&#x;

ĂŞ

ĂŻ

S 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 2 4 1 0 2 0 1 2 1

è

ĂŤ

Ă&#x;

ä

ĂŽ

Ă&#x;

Ă&#x;

â

Blk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ĂĽ

ĂŞĂ­

ĂŞ

TO 1 2 2 1 4 1 2 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 4 3 3 0 1

ĂŞ

è

ä

A 2 1 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0

ĂŞ

ä

ä

ĂŚ

ĂŁ

Ă&#x;

ĂŞĂ&#x;

ä

ĂŠ

Ă&#x;

Ă&#x;

ä

ĂŞ

ĂŤ

Ă&#x;

ĂŽ

è

ĂŞ

Ă&#x;

Ăť

Ă&#x;

ĂŠ

Ăž

Ă&#x;

â

Ăş

Ă˝

Ăž

Ă&#x;

Ăž

ĂŻ

ĂŚ

PF 2 1 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 2 4 2 2 1 1 4 4 4 2 2 1 4

ĂŤ

Ă&#x;

Ăš

Ă&#x;

è

Ă&#x;Ăą

ĂŚ

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă˝Ăź

ĂĽ

Ă&#x;

Ăš

è

ĂŽ

Ă­

Ă&#x;

ä

ĂŞ

ĂŤ

Ă&#x;

ĂŞ

ĂŽ

Ă&#x;

Ăš

ĂŁ

ç

Tot 0 2 4 5 9 5 3 0 4 2 3 3 1 3 2 7 1 1 2 8 6 3 5 1 4 2 4

Ă&#x;

ĂŚ

â

Ă&#x;

ĂŻ

Ă&#x;

ĂŚ

ĂźĂ&#x;

ĂŹ

ä

ĂŽ

ç

ĂŞ

è

ä

ĂŤ

èĂŤ

Ă&#x;

Ăš

Ă&#x;

â

Ă&#x;

ĂŞ

Ă­

Ăť

Ă&#x;

ĂĄ

Ă&#x;

è

Ă&#x;ĂŁ

è

ä

Ă&#x;

 ò

ĂŁ

Ă&#x;

Ă&#x17E;Ă&#x;

Ă&#x;

Ăś

Ă&#x17E;

Ăľ

Ă?Ă&#x;

Ă&#x153;

Ă&#x17E;Ă&#x161;

Ă&#x;

Ăľ

Ă&#x203A;

ĂłĂ&#x17E;

Ă&#x161;

 Ă?

Ă?

Def 0 2 3 5 3 4 2 0 3 2 2 2 1 2 1 4 0 1 0 3 6 1 2 1 4 1 3

Ă­

Ăą

Ă°

Ăą

Ă°

Ăą

Ă

Ă­

ĂŻ

ä

Ă°

Ăą

Ă°

è

Ăą

ĂŞĂ

Ă

Ăą

ĂŞ

Ăą

ĂŻ

ä

EKUSports.com
!

Women’s Basketball Player Profiles recorded a season-high four assists in win over IPFW … was 20-for-36 (.556) from the field in OVC play.

#2 • Junior • Guard • 5-7

HIGH SCHOOL Was a two-time honorable mention all-state selection as an upperclassman at Dunbar High School … three-year letter-winner … established new school records for three-point percentage (career) and assists (single season) … MVP of the Kentucky State High School AAU tournament, leading her team to the championship in 2008 ... two-time all-city selection, earning first teams honors as a senior and second team honors as a junior … 2008 all-region … two-time district all-tournament team … averaged 10 points, four assists, three rebounds and three steals her senior season while shooting 53 percent from the field and 40 percent from three-point range … Dunbar won back-to-back titles at the 32-team Berea Holiday Classic her junior and senior seasons … also played for the Louisville Lady Legends AAU team.

Lexington, Ky. (Eastern Illinois Univ.) AS A JUNIOR IN 2011-12 Redshirted … practiced with the team, but in accordance with NCAA transfer rules was not eligible to compete in games. AS A JUNIOR IN 2010-11 (at Eastern Illinois University) Season ended after eight games, three of which she started … had nine points and a career-high 10 assists to go along with five rebounds against Bradley … tied her career high with six rebounds against Illinois State … finished the season with five steals in eight games.

PERSONAL Full name is Pilar Scott Walker … born Sept. 15, 1990 … daughter of Scott Walker and Monique Branham … has two brothers – DeAndre and Xavier and one sister – Vynique … her aunt Barbara Branham played collegiate basketball at Central State University … majoring in sociology with a minor in criminal justice.

AS A SOPHOMORE IN 2009-10 (at Eastern Illinois University) Played in the first 16 games before suffering a season-ending knee injury in the Jan. 9 victory against Southeast Missouri State … was leading the team in field goal percentage at the time of her injury … was serving as the team’s sixth man and seeing action at both the point and two guard positions when she was injured … finished with more assists than turnovers … scored a career-high 13 points, on 5-of-6 shooting from the field, in a road win at IPFW … had 11 points, seven assists and five steals in the next game, a win against Brescia … scored eight points in only nine minutes in the season opener at Ohio State … had four assists and no turnovers in games against Tennessee State, Illinois State and Jacksonville State. AS A FRESHMAN IN 2008-09 (at Eastern Illinois University) Played in 31 games … scored a season-high nine points, all in the second half, on a perfect 4-of-4 shooting from the field in the regular-season finale, a win at Tennessee State … made 6-of-6 at the free throw line in the final 2:10 to help seal a win over Illinois-Chicago … made a 3-pointer in her first collegiate game … connected on a 3-pointer and scored seven points in the home win against Morehead State … $

%

&

'

(

)

*

+

,

%

)

(

Year GP-GS At Eastern Illinois 2008-09 31-0 2009-10 16-0 2010-11 8-3 TOTALS 50-3 $

%

&

'

(

)

*

+

,

%

%

&

'

(

)

*

+

,

%

Year GP-GS At Eastern Illinois 2008-09 3-0 TOTALS 3-0

)

-

.

%

.

/

+

.

Min/Avg.

)

(

(

)

1

2

/

3

4

(

)

8

3

+

%

+

&

&

(

.481 .532 .286 .478 5

,

3

3-7 6-14 1-4 10-25

6

7

(

)

(

6

0

.429 .429 .250 .400 (

-

.

%

.

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct.

199/11.1 77/15.4 9/4.5 285/11.4 (

0

26-54 25-47 4-14 55-115

Min/Avg.

)

/

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct.

324/10.5 239/14.9 108/13.5 671/13.4

Year GP-GS At Eastern Illinois 2008-09 18-0 2009-10 5-0 2010-11 2-0 TOTALS 25-0 $

(

20-36 6-14 0-0 26-50 .

Min/Avg. 26/8.7 26/8.7

EKUSports.com

+

(

%

+

3

.556 .429 .000 .520 6

-

.

%

1-5 0-3 0-0 1-8 .

/

+

.

/

0

.200 .000 .000 .125

.000 .000

+

.

Pct.

OR-DR Reb/Avg. PF-FO

14-18 18-28 3-5 35-51

.778 .643 .600 .686

4-40 8-25 2-18 14-83

FT-FTA

Pct.

OR-DR Reb/Avg. PF-FO

7-10 3-4 0-0 10-14

.700 .750 .000 .714

FT-FTA

Pct.

1-2 1-2

.500 .500

/

0

44/1.4 33/2.1 20/2.5 97/1.9

21-0 16-0 10-0 47-0

Ast/Avg.

TO

BLK

Stl/Avg.

Pts/Avg.

36/1.2 32/2.0 24/3.0 92/1.8

38 20 18 76

6 0 2 8

14/0.5 9/0.6 5/0.6 28/0.6

69/2.2 74/4.6 12/1.5 155/3.1

Ast/Avg.

TO

BLK

Stl/Avg.

Pts/Avg.

22/1.2 12/2.4 1/0.5 35/1.4

22 5 0 27

5 0 0 5

10/0.6 1/0.2 1/0.5 12/0.5

Ast/Avg.

TO

BLK

Stl/Avg.

0/0.0 0/0.0

4 4

0 0

0/0.0 0/0.0

+

3-27 5-9 0-3 8-39

30/1.7 14/2.8 3/1.5 47/1.9

12-0 6-0 0-0 18-0

48/2.7 15/3.0 0/0.0 63/2.5

+

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. 0-3 0-3

/

FT-FTA

0-0 0-0

.000 .000

"

#

OR-DR Reb/Avg. PF-FO 1-1 1-1

2/0.7 2/0.7

3-0 3-0

Pts/Avg. 1/0.3 1/0.3


9

:

;

<

=

>

?

>

@

A

?

B

Women’s Basketball Junior Pilar Walker 2008-09 Game-By-Game At Eastern Illinois University Opponent GS Min FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off Def Tot PF MIAMI (OHIO) Did Not Play at Illinois Did Not Play at Bradley 2 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0 0 SOUTHERN METHODIST 5 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 vs. Savannah State 16 2-3 .667 1-1 1.000 0-0 .000 0 2 2 0 vs. Miss. Valley State 22 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2 at Cincinnati 8 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 0 TENNESSEE STATE 11 1-1 1.000 0-0 .000 2-2 1.000 0 2 2 1 AUSTIN PEAY 5 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 SIU EDWARDSVILLE 9 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 0 IPFW 16 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 at Indiana State 2 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 at Illinois State 9 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 3 at Jacksonville State 8 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 0 at Tennessee Tech 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 at Southeast Missouri 8 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1 EASTERN KENTUCKY 16 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 0 MOREHEAD STATE 10 3-4 .750 1-2 .500 0-0 .000 0 2 2 0 at Murray State 9 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0 at UT Martin 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0 TENNESSEE TECH 17 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2 JACKSONVILLE ST. 6 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 0 ILLINOIS-CHICAGO 10 0-1 .000 0-0 .000 6-6 1.000 0 3 3 1 SOUTHEAST MO. 17 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2 at Morehead State 13 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 4 4 0 at Eastern Kentucky 11 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 2 UT MARTIN 7 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1 MURRAY STATE 15 1-4 .250 0-0 .000 2-2 1.000 1 1 2 0 at Austin Peay 19 2-6 .333 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 1 at Tennessee State 18 4-4 1.000 0-0 .000 1-4 .250 0 4 4 2 TENNESSEE TECH 13 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 1 1 1 vs. Tennessee State 11 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1 vs. Austin Peay 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1 2010-11 Game-By-Game At Eastern Illinois University Opponent GS Min FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off Def Tot PF at Western Michigan 13 0-1 .000 0-0 .000 0-1 .000 1 0 1 3 MISSOURI 1 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1 at Illinois State * 32 1-4 .250 1-1 1.000 0-0 .000 0 6 6 2 BRADLEY * 32 3-7 .429 0-3 .000 3-4 .750 1 4 5 3 vs. UNC Greensboro * 20 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 4 4 1 vs. Florida Atlantic 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0 TENNESSEE STATE 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 0 AUSTIN PEAY 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0 at Indiana State Did Not Play ILLINOIS-CHICAGO Did Not Play at Tennessee Tech Did Not Play at Jacksonville State Did Not Play VALPARAISO Did Not Play at SIU Edwardsville Did Not Play at Southeast Missouri Did Not Play EASTERN KENTUCKY Did Not Play MOREHEAD STATE Did Not Play at Murray State Did Not Play at UT Martin Did Not Play TENNESSEE TECH Did Not Play JACKSONVILLE ST. Did Not Play SIU EDWARDSVILLE Did Not Play SOUTHEAST MO. Did Not Play at Morehead State Did Not Play at Eastern Kentucky Did Not Play UT MARTIN Did Not Play MURRAY STATE Did Not Play at Austin Peay Did Not Play at Tennessee State Did Not Play vs. Austin Peay Did Not Play CHICAGO STATE Did Not Play

2009-10 Game-By-Game At Eastern Illinois University Opponent GS Min FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off Def Tot PF at Ohio State 9 3-4 .750 2-3 .667 0-1 .000 0 2 2 0 vs. UTEP 15 1-2 .500 0-1 .00 2-2 1.000 0 2 2 1 vs. Northern Colorado 12 1-1 1.000 0-0 1.000 0-0 .000 0 1 1 2 at Southern Methodist 9 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1 at IPFW 19 5-6 .833 1-2 .500 2-4 .500 0 2 2 0 BRESCIA 26 5-10 .500 0-0 .000 1-2 .500 2 4 6 2 at Tennessee State 19 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 4 6 2 at Austin Peay 16 0-1 .000 0-1 .000 3-4 .750 2 2 4 1 WESTERN MICHIGAN 12 0-1 .000 0-0 .000 2-4 .500 0 1 1 0 INDIANA STATE 10 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 at Illinois-Chicago 11 1-1 1.000 1-1 1.000 2-4 .500 0 0 0 1 ILLINOIS STATE 16 0-2 .000 0-0 .000 5-6 .833 0 3 3 0 at Miami (Ohio) 23 2-3 .667 1-2 .500 1-1 1.000 1 1 2 3 JACKSONVILLE ST. 12 2-3 .667 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 0 TENNESSEE TECH 18 2-6 .333 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1 SOUTHEAST MO. 12 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 2 at Eastern Kentucky Did Not Play at Morehead State Did Not Play MURRAY STATE Did Not Play UT MARTIN Did Not Play at Tennessee Tech Did Not Play at Jacksonville State Did Not Play at SIU Edwardsville Did Not Play at Southeast Missouri Did Not Play MOREHEAD STATE Did Not Play EASTERN KENTUCKY Did Not Play at UT Martin Did Not Play at Murray State Did Not Play AUSTIN PEAY Did Not Play TENNESSEE STATE Did Not Play TENNESSEE STATE Did Not Play vs. UT Martin Did Not Play vs. Austin Peay Did Not Play at Marquette Did Not Play

A TO Blk S Pts 0 0 1 2 0 2 1 2 4 0 1 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 1 3 1 0

0 0 4 0 1 2 0 1 3 0 2 2 0 2 0 0 1 1 3 1 0 1 2 2 0 1 2 2 3 2 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0

3 2 5 0 0 4 2 2 2 0 0 2 0 2 4 7 4 0 2 2 6 0 2 0 0 4 4 9 1 0 0

A 1 0 6 10 6 0 0 1

TO 2 0 5 4 6 1 0 0

Blk 0 0 1 0 1 0 0 0

S 1 0 1 1 1 0 0 1

Pts 0 0 3 9 0 0 0 0

E

F

Z

G

[

H

I

\

J

F

K

]

K

H

K

K

^

K

K

K

J

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

O

P

g

K

K

K

d

J

p

J

I

t

G

[

r

J

q

F

I

r

u

J

J

K

v

J

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

h

h

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

V

N

`

z

G

H

]

I

[

J

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

`

a

K

a

K

K

K

K

K

i

K

x

M

P

V

N

d

O

Q

j

j

f

h

k

`

{

|

{

K

|

K

K

m

}

{

|

}

{

|

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

L

K

a

K

X{K

K

m

Z

[

\

C

D

[

\

k

P

O

P

c

O

P

n

Q

j

R

O

w

x

f

U

V

W

U

X

Y

L

U

V

Y

U

X

Y

U

X

M

U

X

l

U

L

X

L

X

L

L

U

N

L

L

U

V

V

U

N

L

L

U

V

Y

U

X

Y

L

U

V

Y

U

X

Y

U

X

W

U

X

l

U

L

X

L

X

N

X

T

V

L

L

Y

N

L

L

U

N

L

L

U

V

V

U

N

L

L

U

V

W

U

X

Y

`

a

K

b

c

d

a

e

f

O

N

L

L

U

V

Y

U

X

Y

`

a

K

b

c

d

a

e

f

O

N

L

L

U

V

Y

U

X

Y

Y

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

V

N

O

P

~

w

f

k

i

P

O

P

d

N

L

L

U

L

M

U

X

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

M

N

O

P

~

w

f

k

i

P

O

P

d

N

L

L

U

L

M

U

X

N

L

L

U

V

V

U

a

K

b

c

O

n

j

d

o

Y

L

X

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

_

N

`

a

K

Q

j

j

f

h

k

f

a

€



w

f

e

O

‚

k

N

X

V

U

X

ƒ

U

X

Y

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

_

N

`

a

K

Q

j

j

f

h

k

f

a

€



w

f

e

O

‚

k

N

X

V

U

X

ƒ

U

X

Y

d

N

V

U

V

V

U

X

Y

U

V

Y

U

X

Y

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

P

g

K

a

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

_

V

d

N

Q

h

O

j

N

h

f

a

j

f

K

a

x

j

k

a

…

Q

h

`

d

P

P

j

f

c

d

P

k

i

b

d

a

h

a

d

h

a

P

e

P

R

i

O

a

i

f

f

P

O

d

P

f

P

O

O

N

d

O

o

P

d

L

L

L

Pts 8 4 3 2 13 11 4 3 2 0 5 5 6 4 4 0

Y

L

X

o

V

N

N

d

d

S

L

L

K

O

Z

O

e

L

N

K

O

†

d

i

c

f

S 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

K

`

„

a

o

e

a

b

N

`

{

K

s

N

f

a

d

Blk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N

N

d

TO 0 4 0 1 2 1 0 1 4 1 1 0 1 0 2 2

K

m

K

K

f

P

j

g

O

d

O

a

d

y

P

n

d

f

O

P

O

c

T

e

P

c

d

P

S

a

i

b

a

a

a

b

K

a

O

P

K

R

d

i

f

a

d

c

d

k

a

Q

b

d

h

`

h

w

f

`

N

h

a

j

N

s

d

j

P

K

a

Q

O

a

d

X

K

g

k

K

K

N

`

P

L

M

N

O

m

L

_

A 0 2 0 1 1 7 4 1 2 0 0 4 3 4 1 2

N

L

V

U

X

M

U

X

Y

N

L

V

U

X

s

U

X

Y

N

L

V

U

V

V

U

X

Y

EKUSports.com


‡

ˆ

‰

Women’s Basketball

Sophomore Meredith Polson

#44 • Sophomore • Forward • 5-11

Mt. Washington, Ky. (Bulllitt East HS) AS A FRESHMAN Was a walk-on her freshman season but will receive a scholarship for 2012-13 … played in seven games for a total of 17 minutes … averaged 0.9 points and 0.4 rebounds per game … had two steals … went 2-for-3 from the field and 2-for-2 at the free throw line … scored her first collegiate points while playing the final nine minutes against Kentucky Christian, finishing with six points and two rebounds … 2011-12 Colonel Scholar. HIGH SCHOOL Led Bullitt East High School to a pair of district championship and region runner-up finishes as a junior and a senior … the Chargers were a combined 53-13 her final two seasons … selected as a Kentucky Junior All-Star … all-district as a senior … averaged 9.5 points and 9.0 rebounds per game her senior season … first team academic all-state. PERSONAL Full name is Meredith Paige Polson … born March 2, 1993 … daughter of Garry and Kathy Polson … has three brothers – Grant, Konnor and Mitchell, and one sister – Madeline … major is undecided.

‹

Œ



Ž

Œ





Year 2011-12 TOTALS ‹

Œ



Ž

Œ

Year 2011-12 TOTALS

Ž

‘

’

“

”

”

GP-GS 7-0 7-0 



Ž

‘

’

“

GP-GS 3-0 3-0

“

•

–

’

–

—

Ž

–

Min/Avg. 17/2.4 17/2.4 ”

”

“

™

š

—

Œ

Min/Avg. 3/1.0 3/1.0

EKUSports.com

—

˜

Ž

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. 2-3 .667 0-0 .000 2-3 .667 0-0 .000 ›

’





”

œ

‘

Œ





”

“

”



˜

”

•

–

’

–

FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000

FT-FTA Pct. OR-DR Reb/Avg. PF-FO 2-2 1.000 2-1 3/0.4 1-0 2-2 1.000 2-1 3/0.4 1-0 —

Ž

–

—

˜

Ast/Avg. 0/0.0 0/0.0

TO 1 1

BLK 0 0

Stl/Avg. 2/0.3 2/0.3

Pts/Avg. 6/0.9 6/0.9

Ast/Avg. 0/0.0 0/0.0

TO 0 0

BLK 0 0

Stl/Avg. 0/0.0 0/0.0

Pts/Avg. 0/0.0 0/0.0

Ž

FT-FTA Pct. 0-0 .000 0-0 .000 Š

Š

OR-DR Reb/Avg. PF-FO 0-1 1/0.3 0-0 0-1 1/0.3 0-0


ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

£

¥

¦

¤

§

Women’s Basketball Sophomore Meredith Polson

Opponent GS Min at Xavier LOUISVILLE 1 at Western Michigan vs. Appalachian St. vs. Campbell KY. CHRISTIAN 9 at Evansville vs. Chicago State BELMONT at Miami (Ohio) at Jacksonville St. TENNESSEE STATE AUSTIN PEAY SOUTHEAST MO. at Murray State at Morehead State at Austin Peay 1 UT MARTIN 2 LONGWOOD 2 TENNESSEE TECH at Tennessee State at SIU Edwardsville 0+ at Eastern Illinois MOREHEAD STATE at Tennessee Tech SIU EDWARDSVILLE EASTERN ILLINOIS vs. Tennessee State vs. Tennessee Tech 2

2011-12 Game-By-Game FG-A Pct. 3FG-A Pct. FT-A Pct. Off Did Not Play 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 Did Not Play Did Not Play Did Not Play 2-2 1.000 0-0 .000 2-2 1.000 2 Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 Did Not Play Did Not Play 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play Did Not Play 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0

Def Tot PF A TO Blk S Pts ª

0

0

«

¬

Â

Ã

Ä

Ç

¯

¯

®

Ð

Í

°

Å

¬

°

­

¯

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ô

Õ

Ô

Õ

Ì

«

¬

®

Ñ

­

°

°

Æ

¯

Õ

Ö

Ô

Õ

Ô

×

Ù

¯

®

°

°

°

Ã

°

°

°

¯

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

±

²

³

´

°

µ

°

·

¸

¹

º

´

»

º

¼

½

²

¾

¾

¿

À

Á

¿

¾

¾

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

À

²

³

´

°

µ

°

·

¸

¹

º

´

»

º

¼

½

²

¾

¾

¿

À

Á

¿

¾

¾

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Á

²

³

´

°

µ

°

·

¸

¹

º

´

»

º

¼

½

²

¾

¾

¿

À

Á

¿

¾

¾

¯

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

¾

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

È

É

½

Ê

°

Ç

Â

Ã

Ã

Ä

Ä

°

°

²

°

°

»

Î

°

°

É

°

°

»

°

°

º

Ï

Ê

È

É

´

½

Ê

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

À

²

³

´

°

µ

°

·

¸

¹

º

´

»

º

¼

½

²

¾

¾

¿

À

Á

¿

¾

¾

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

À

²

³

´

°

µ

°

·

¸

¹

º

´

»

º

¼

½

²

¾

¾

¿

À

Á

¿

¾

¾

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

È

É

½

Ê

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

È

É

½

Ê

Ç

°

Â

°

Ò

Ç

Ô

×

¯

Å

Ö

Ô

Í

°

Ø

0

¯

«

Ã

Ó

0

®

2 1 0 0 0 0 6 Ë

1 0 0

­

0 0 0 0 0 0

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

À

²

³

´

°

µ

°

·

¸

¹

º

´

»

º

¼

½

²

¾

¾

¿

À

Á

¿

¾

¾

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

À

²

³

´

°

µ

°

·

¸

¹

º

´

»

º

¼

½

²

¾

¾

¿

À

Á

¿

¾

¾

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

À

²

³

´

°

µ

°

·

¸

¹

º

´

»

º

¼

½

²

¾

¾

¿

À

Á

¿

¾

¾

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

È

É

½

Ê

0 0 0 0 0 1 0

¨

©

EKUSports.com


Ú

Û

Ü

Women’s Basketball Junior Mariah Lawrence

#15 • Junior • Guard • 5-9

#4 • Freshman • Guard • 5-8

Middlesboro, Ky. (Univ. of Cumberlands)

Rocky Mount, N.C. (Rocky Mount HS)

AS A SOPHOMORE IN 2011-12 practiced with the team, but in accordance with NCAA transfer rules was not eligible to compete in games.

HIGH SCHOOL Ranked as the 63rd best high school prospect in the southeast by Carolina’s Scouting Report following a senior season in which she averaged 12.6 points, 4.2 rebounds, 3.1 assists and 2.5 steals per game and led Rocky Mount High School to a 26-3 record … selected first team All-Big East Conference, first team all-area and All-Big East Conference Tournament following her senior campaign … selected to play in the North Carolina/South Carolina All-Star Game and the North Carolina East-West All-Star Game … missed her junior season due to injury, but was also chosen as the Big East Conference Player of the Year as a sophomore.

AS A FRESHMAN IN 2010-11 (at the University of the Cumberlands) Started 26 of the 29 games in which she appeared while averaging 7.4 points and four rebounds per game … shot 43 percent from the field, 25 percent from deep and 81 percent from the free throw line. HIGH SCHOOL Led Middlesboro High School to the All “A” State Tournament, held in Alumni Coliseum, in 2007-08 and 2008-09.

PERSONAL Full name is Alexus Simone Cooper … born April 20, 1994 … daughter of William and Linda Cooper … has one brother – Thomas – and two sisters – Qu’Taya and Sha’Nequa … majoring in criminal justice.

PERSONAL Full name is Samantha Desiree Coleman … born January 16, 1992 … daughter of Gwendolyn Harris … has one sister – Shaleesha – and two brothers – Skyler and Deshawn … majoring in biology.

#20 • Freshman • Forward • 6-1

#21 • Freshman • Guard/Forward • 6-0

Cincinnati, Ohio (Colerain HS)

Titusville, Fla. (Titusville HS)

HIGH SCHOOL Averaged 10 points, seven rebounds and two steals per game while shooting 43 percent from the field during a senior campaign in which she led Colerain High School to a 16-7 record and a district tournament appearance … named all-district and first team All-Greater Miami Conference and was also invited to play in the Ohio/Kentucky All-Star Game following her senior season … was rated as a three-star prospect and the 44th best forward in the country by ESPN HoopGurlz after she averaged 11 points and seven rebounds per game as a junior.

HIGH SCHOOL Led Titusville High School to a 17-11 record and region championship game following a senior season in which she averaged 13 points and seven rebounds per game and shot 43 percent from the field … was named first team all-district, first team Florida Athletic Coaches Association All-Area and first team Space Coast … played at Pickerington Central High School in Ohio before moving to Titusville … as a junior at Pickerington Central High, she averaged 12 points and nine rebounds per game while earning first team all-conference and all-district recognition … was an Honor Roll student at Titusville High.

PERSONAL Full name is Shelly Carmella Harper … born March 15, 1994 … daughter of Cathy and Anthony Harper … has two sisters – Ashley and Style … Style plays basketball at Kentucky State … major is undecided.

EKUSports.com

PERSONAL Full name is Jasmine Latoya Henshaw … born June 7, 1994 … daughter of Shawnett Henshaw and Verneal Henshaw, Sr. … has one brother – Verneal, Jr. – and two sisters – Brittany and Tamara … majoring in criminal justice.

Ý

Þ


ß

à

á

â

ã

ä

å

ä

æ

ç

å

è

Women’s Basketball Junior Bre Shaw

Maryville, Tenn. (Maryville HS)

Memphis, Tenn. (Overton HS)

HIGH SCHOOL Poured in 16 points per game, grabbed nine rebounds per game and shot 51 percent from the field as a senior while leading Maryville High School to a 20-12 record, the school’s first-ever region 2-AAA title and a state sectional championship game … was named all-region, first team All-Blount County, first team PrepXtra by the Knoxville News-Sentinel and was selected to play in the Tennessee East/West All-Star Game following her senior campaign … also won the Blounty County three-point contest as a senior … rated by the Carolina Scouting Report as the 70th best player in the nation after she averaged 14 points and seven rebounds per game and earned region 2-AAA honors as a junior.

HIGH SCHOOL Helped Overton High School win 128 games and advance to the class AAA semifinals four times during her stellar career … named the district and region Defensive Player of the Year following her senior season in which she averaged 11 points, six assists and five rebounds per game … earned a spot in the Mid-South Senior All-Star Game after leading Overton to a 28-3 record as a senior … was an Honor Roll student at Overton. PERSONAL Full name is Jasmine D. Stafford … born Oct. 28, 1993 … daughter of Tracy Stafford and Tarrance Dixon … has three brothers – Tarrance, Julian and Duke – and one sister – Tracy … majoring in social work.

PERSONAL Full name is Miranda Jade Maples … born November 25, 1993 … daughter of Kendra Maples … has one sister – Rylee Jo … major is undecided.

é

ê

EKUSports.com


ĂŤ

ĂŹ

Ă­

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball Coaching Staff

Head Coach

Eastern Kentucky University, `98 Fifth Season â&#x20AC;˘ Eminence, Ky. On October 12, 2007, Chrissy Roberts returned to her alma mater to be inducted into the schoolâ&#x20AC;&#x2122;s Athletics Hall of Fame. Seven months later, Roberts returned to EKU again, this time for a longer stay. Roberts was selected as the programâ&#x20AC;&#x2122;s eighth head coach on May 29, 2008. â&#x20AC;&#x153;To be back at home surrounded by the people that helped me grow as a person is a wonderful feeling,â&#x20AC;? Roberts said. â&#x20AC;&#x153;To be able to do what I love in a place that I call home means so much to me. Itâ&#x20AC;&#x2122;s a dream come true.â&#x20AC;? As a student-athlete, Roberts led Eastern to its first-ever Ohio Valley Conference tournament championship and first-ever NCAA tournament appearance. She later served two stints as an assistant at her alma mater before Full Name Christina Lanise Roberts spending six seasons as an Birthplace Louisville, Ky. assistant at East Carolina. Hometown Eminence, Ky. Birthdate December 25, 1974 â&#x20AC;&#x153;My goal is for our studentHigh School Eminence HS, 1993 athletes to become the best College Eastern Kentucky people, students and athletes Degree B.S. Sports Supervision (1998) M.S. Sport Administration (1999) they can be,â&#x20AC;? said Roberts. â&#x20AC;&#x153;Lady Colonels will graduate Playing Experience from EKU as both, champiUniversity of Kentucky 1993-95 ons on the court, and in the Eastern Kentucky 1996-98 classroom.â&#x20AC;? EKU Playing Career Roberts and her staff have â&#x20AC;˘ Led EKU to its first OVC tournament done an excellent job of rechampionship and first NCAA tournament plenishing the team with the appearance â&#x20AC;˘ 1998 OVC Player of the Year type of student-athletes that â&#x20AC;˘ 1998 Kodak All-America Honorable Mention can raise the program back â&#x20AC;˘ Set school records for three-pointers in a to the championship level it is season and career three-point field goal known for. percentage Her first EKU recruit was â&#x20AC;˘ EKU Athletics Hall of Fame, class of 2007 the second leading scoring Coaching Experience freshman in the nation and Eastern Kentucky University 1998-99 earned OVC Freshman of the Graduate Assistant Coach Tennessee Tech University 1999-00 Year honors. Assistant Coach Her first full recruiting Eastern Kentucky University 2000-02 class, the 2009 class, includAssistant Coach ed two of the top players from East Carolina University 2002-08 the state of Kentucky, one Assistant Coach Eastern Kentucky University 2008of the best from Ohio and Head Coach a number of highly touted transfers. Alex Jones, a Accomplishments As a coach member of the Class of 2009, â&#x20AC;˘ Two NCAA tournament appearances (2000 earned All-OVC honors in and 2007) each of her first two seasons â&#x20AC;˘ Two OVC regular-season championships, with the Lady Colonels. one OVC tournament title Her second class consistâ&#x20AC;˘ 2002 WNIT Sweet 16 â&#x20AC;˘ 2007 Conference USA tournament champied of the 40th ranked small onship forward in the nation and a At EKU (As a player and assistant coach) two-time finalist for Tennesâ&#x20AC;˘ 100-44 (66-20 OVC), three regular-season see Miss Basketball. OVC championships, OVC tournament title, NCAA tournament appearance This yearâ&#x20AC;&#x2122;s incoming class Ă°

Ăą

ò

Ăł

Ăą

Ă´

Ăľ

Ăś

Ăś

á

ø

Ăš

Ăş

ò

Ă´

Ăť

EKUSports.com

Ăś

Ăź

Ăľ

Ă˝

includes the 70th and 144th ranked players in the country. Robertsâ&#x20AC;&#x2122; efforts to increase the teamâ&#x20AC;&#x2122;s talent level have paid off on the court. Despite being picked to finish ninth in the 2009-10 Ohio Valley Conference preseason poll, Eastern Kentucky tied for fourth place in the conference standings. Eastern concluded the season with 12 victories, won twice as many conference games as the year before and returned to postseason play. The Lady Colonels began the conference schedule with a 5-0 record for the first time since the 2002-03 season. In 2011-12, EKU more than doubled its number of wins from the previous season. Roberts led the Lady Colonels to a 7-win improvement, which tied for the seventh best turnaround in the nation a year ago. Eastern finished four spots higher than it was picked in the preseason OVC poll. State ............ 0-1 â&#x20AC;&#x153;Chrissy and her staff have done a great Appalachian Austin Peay ...................... 3-5 job building a foundation for success by Belmont ............................ 1-0 securing talented classes to compliment Bethune-Cookman ............ 1-0 Bluefield State College ..... 1-0 our returning players,â&#x20AC;? EKU Director of Athletics Mark Sandy said. â&#x20AC;&#x153;Chrissy has a Brewton-Parker College ... 1-0 Campbell .......................... 0-1 commitment to high standards for perforCentral Arkansas .............. 0-2 mance on and off the court.â&#x20AC;? Chicago State ................... 3-0 Cincinnati .......................... 0-1 The Eminence, Ky., nativeâ&#x20AC;&#x2122;s Hall of Fame playing career began when she wore Davis & Elkins ................... 1-0 Eastern Illinois .................. 0-8 maroon and white for the first time, as a Evansville ......................... 0-1 junior, in 1996. After transferring from the Florida Atlantic .................. 0-2 University of Kentucky, Roberts made an Florida International .......... 0-1 Houston Baptist ................ 0-1 immediate impact at EKU. She averaged 13.4 points, and led the nation with a 48.8 Jacksonville State ............. 3-4 Kentucky Christian ............ 1-0 three-point shooting percentage in 1996Longwood ......................... 1-0 97. She helped the Lady Colonels roll to a Louisville ........................... 0-1 24-6 record, claim the OVC regular-season Miami (Ohio) ..................... 0-2 Murray State ..................... 3-4 championship with a 16-2 mark, win the Morehead State ................ 2-6 schoolâ&#x20AC;&#x2122;s first-ever conference tournament Ohio Valley ....................... 1-0 title, and advance to the NCAA tournament Oklahoma State ................ 0-1 for the first time. Southeast Missouri ........... 2-5 Southern Ill. Edwardsville ... 1-4 Roberts scored 18 points in Eastern Tennessee-Martin ............. 3-5 Kentuckyâ&#x20AC;&#x2122;s first NCAA tournament game, Tennessee State ............... 5-4 against second seeded Georgia on March Tennessee Tech ................ 2-7 14, 1997. Towson ............................. 1-0 Vanderbilt .......................... 0-1 Following her junior season Roberts Western Kentucky ............ 0-2 won two national awards for her threeWestern Michigian ............ 1-1 point shooting. She was honored by the West Virginia .................... 0-1 Naismith Memorial Basketball Hall of Fame West Viriginia State .......... 1-0 with the Edward S. Steitz Award. For this Wright State ...................... 0-2 honor, her shoes, jersey and practice gear Xavier ............................... 0-1

ò

Ăž

Ăż

ĂŽ

ĂŻ


Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball Head Coach Chrissy Roberts programâ&#x20AC;&#x2122;s first NCAA tournament berth in 25 years. Conference At ECU, Roberts coached Year School Record Record Postseason three 1,000-point scorers, 10 all1993-94 Kentucky 17-11 5-6 (t-7th) SEC tournament 1994-95 Kentucky 14-14 4-7 (9th) SEC tournament conference selections, the 2006 1996-97 Eastern Kentucky 24-6 16-2 (1st) OVC regular-season/tournament champions, NCAA TOURNAMENT C-USA Freshman of the Year, the 1997-98 Eastern Kentucky 20-8 15-3 (t-1st) OVC regular-season co-champions/OVC tournament 2007 tournament MVP, two C-USA ________________________________________________________________________________________________ 1998-99 Eastern Kentucky 11-16 8-10 (6th) OVC tournament All-Defensive team selections and 1999-00 Tennessee Tech 24-9 16-2 (1st) OVC regular-season/tournament Champions, NCAA TOURNAMENT five C-USA Players of the Week. 2000-01 Eastern Kentucky 22-6 14-2 (2nd) OVC tournament She also coached two of the 2001-02 Eastern Kentucky 23-8 13-3 (t-1st) OVC regular-season co-champions, WNIT Sweet 16 most prolific guards in school his2002-03 East Carolina 12-16 4-10 (12th) First Conference USA tournament appearance in school history 2003-04 East Carolina 14-14 5-9 (t-9th) C-USA tournament, first non-losing record since 2000-01 for ECU tory. With Robertsâ&#x20AC;&#x2122; help, Jennifer 2004-05 East Carolina 10-18 6-8 (8th) C-USA tournament Jackson earned all-conference 2005-06 East Carolina 17-12 8-8 (t-6th) First C-USA tournament victory, first non-losing C-USA record honors three times, and set an 2006-07 East Carolina 19-14 11-5 (3rd) Conference USA tournament champions, NCAA TOURNAMENT ECU single-season record for 2007-08 East Carolina 13-17 7-9 (t-6th) C-USA tournament ________________________________________________________________________________________________ three-pointers made and at2008-09 Eastern Kentucky 7-20 4-14 (t-8th) tempted. Jasmine Young finished 2009-10 Eastern Kentucky 12-17 8-10 (t-4th) OVC tournament her career first in school history 2010-11 Eastern Kentucky 6-21 3-15 (10th) in three-pointers made, second in 2011-12 Eastern Kentucky 13-16 7-9 (t-6th) OVC tournament assists and steals, and third with 1,591 career points. She was a four-time all-conference performer and the 2006 conference freshman were enshrined in the Basketball Hall of Fame in Springfield, Mass. of the year. She also won the AT&T Long Distance Award. After her collegiate playing career ended Roberts jumped right into During the 1997-98 season, her senior campaign, Roberts avercoaching. She served as a graduate assistant at EKU for the 1998-99 aged a team-high 15.2 points per game, shot 48.6 percent from the season and then moved to a full-time assistant position at Tennessee field and 45.9 percent from three-point range. She was selected as Tech University for one season. While Roberts was at Tech, the team the OVC Player of the Year, earned first team all-conference honors for finished with a 24-9 record, a 16-2 mark in OVC play, won the regularthe second straight season and garnered Kodak All-America Honorseason conference championship, the OVC tournament title and made able Mention honors. She helped EKU (20-8, 15-3 OVC) to its second a trip to the NCAA tournament. The OVC tournament banner with straight OVC regular-season title. Roberts on the coaching staff in 2000 is the last for Tennessee Tech. On her way to earning OVC Player of the Year honors, Roberts Roberts left TTU to return for a second stint as an assistant to Larry ranked in the top-10 in the OVC in nine different categories. She led Joe Inman at her alma mater. In two seasons, she helped the Lady the league in free throw percentage, three-point field goal percentage, Colonels to a 45-14 record and a 27-5 mark against OVC teams. EKU three-pointers made and minutes played. She finished second in scorfinished second in the conference in 2000-01 and shared the regularing, and fifth in assists and steals. season conference championship in 2001-02. The Lady Colonels led Roberts holds school records for three-pointers in a single season the nation in scoring in 2001, averaging 88.4 points per game. EKU (85 in 1996-97) and career three-point field goal percentage (47.6). capped the 2002 season by earning the first postseason victory in She is fifth on Easternâ&#x20AC;&#x2122;s career three-pointers made list (152). program history to advance to the Sweet 16 in the WNIT. In 2002, Roberts joined the staff at East Carolina where she served In three seasons as an assistant coach in the OVC, Roberts coached as the programâ&#x20AC;&#x2122;s recruiting coordinator and worked closely with the seven all-conference honorees, four all-tournament team selections, a teamâ&#x20AC;&#x2122;s guards. In her first five seasons at ECU, the Lady Pirates tournament MVP and an OVC Player of the Year. finished higher than predicted each season. As a player and a coach, Roberts has participated in three NCAA Roberts capped her first season by helping East Carolina to its firsttournament games and two WNIT contests. In 1998 Roberts earned a ever Conference USA tournament appearance. During the 2005-06 bachelorâ&#x20AC;&#x2122;s degree in sports supervision from Eastern Kentucky. She season, East Carolina went 17-12 and finished with an 8-8 conference earned a masterâ&#x20AC;&#x2122;s degree in sport administration in 1999. mark, its best-ever up to that time. The Lady Pirates capped the seaIn high school, Roberts was a first team all-state selection and a son with the first C-USA tournament game victory in program history. National High School Athletic Coaches Association All-American her The rebuilding process at East Carolina culminated in 2007. The senior season at Eminence High School. She capped her prep career Lady Pirates went 19-14 overall and finished third in C-USA. ECU went by being selected to play in the Kentucky-Indiana All-Star game. on to capture its first C-USA tournament championship and earn the !

"

#

#

$

%

&

'

(

!

)

#

*

(

+

!

,

-

$

,

*

(

+

!

Head Coach

Assistant Coach

PlayerYEAR 1993-94 1994-95 at UK 1996-97 1997-98 at EKU TOTALS

GP-GS 28-4 27-24 55-28 30-30 28-28 58-58 113-86

MIN/Avg. 430/15.4 782/29.0 1212/22.0 996/33.2 987/35.2 1983/34.2 3195/28.3

FG-FGA 41-107 75-187 116-294 127-275 133-275 260-550 376-844

Pct. 3FG-3FGA Pct. .383 21-59 .356 .401 47-130 .362 .395 68-189 .360 .462 85-173 .491 .484 67-146 .459 .473 152-319 .476 .445 220-508 .433

FT-FTA 16-24 15-19 31-43 65-79 91-102 156-181 187-224

Pct. .667 .789 .721 .823 .892 .862 .835 OR-DR REB/Avg. PF-FO AST/Avg. TO 9-45 54/1.9 43-0 32/1.1 40 27-53 80/3.0 47-0 51/1.9 39 36-98 134/2.4 90-0 83/1.5 79 26-87 113/3.8 44-0 85/2.8 61 19-71 90/3.2 50-0 121/4.3 85 45-158 203/3.5 94-0 206/3.6 146 81-256 337/2.9 184-0 289/2.6 225

BLK STL/Avg. PTS/Avg. 1 26/0.9 119/4.3 4 30/1.1 212/7.9 5 56/1.0 331/6.0 2 47/1.6 404/13.5 2 60/2.1 424/15.1 4 107/1.8 828/14.3 9 163/1.4 1159/10.3

EKUSports.com


.

/

0

Women’s Basketball Coaching Staff

Assistant Coach

Assistant Coach

Wittenberg University, `99

Eastern Kentucky University, `81, `85

Fifth Season • Cleveland, Ohio

Fifth Season • Harrisburg, Pa.

Melissa Kolbe is in her fifth year as an assistant at Eastern Kentucky. Full Name Melissa Cali Kolbe Birthplace Cleveland, Ohio Kolbe serves as the proHometown Cleveland, Ohio gram’s recruiting coordinator Birthdate January 23, 1977 and works with the guards. High School West Geauga HS Along with Roberts, Kolbe College Wittenberg University spent the six seasons before Degree B.A. Psychology (1999) coming to Eastern as an Playing Experience assistant at East Carolina Wittenberg University 1995-99 University. With Kolbe’s help, the Lady Pirates finished Coaching Experience higher than predicted each Valdosta State 1999-00 Assistant Coach of her first five seasons on Mercer University 2000-02 the staff. Assistant Coach In Kolbe’s first season, East Carolina University 2002-08 East Carolina made its firstAssistant Coach ever Conference USA tournaEastern Kentucky University 2008Assistant Coach ment appearance. A year later, the Lady Pirates finished 14-14 overall, the program’s first non-losing season since 200001 and only the fourth non-losing season in 11 years. ECU returned to the C-USA tournament in 2004 and 2005. During the 2005-06 season, East Carolina went 17-12 and finished with an 8-8 conference mark, its best-ever up to that time. The Lady Pirates capped the season with the first C-USA tournament game victory in program history. The rebuilding process at East Carolina culminated in 2007. The Lady Pirates went 19-14 overall and finished third in C-USA with an 11-5 mark. ECU went on to capture its first C-USA tournament championship and earn the program’s first NCAA tournament berth in 25 years. The trip to the Big Dance was only the second in school history. Prior to joining the ECU staff, Kolbe spent one season as an assistant at Mercer University. Kolbe served on Sharon Baldwin-Tener’s staff at Mercer and joined Baldwin-Tener at East Carolina when she was selected as the Lady Pirates’ head coach in 2002. While at Mercer, she assisted with recruiting and served as the academic coordinator. She was also involved with workouts, scouting and administrative duties. She helped Mercer increase its win total by 10 games from the previous season, one of the biggest turnarounds in NCAA Division I that season. The Bears also advanced to the semifinals of the Atlantic Sun tournament in 2002. Kolbe’s collegiate coaching career began at Valdosta State in 1999. She served two seasons at Division II Valdosta State before joining the staff at Mercer. The Cleveland, Ohio native enjoyed a highly successful playing career at Wittenberg University, where she earned a bachelor’s degree in psychology. Kolbe helped lead her team to three conference championships and two appearances in the NCAA tournament. 3

4

5

6

5

7

8

9

9

:

;

<

7

=

5

EKUSports.com

>

8

7

Kent Miller begins his fifth season as an assistant to head coach Chrissy Roberts. Full Name Kent Miller Birthplace Harrisburg, Pa. Miller is responsible for Hometown Richmond, Ky. scheduling, equipment and Birthdate April 6, 1958 works with the team’s guards High School Central Dauphin HS In the summer of 2008, College Eastern Kentucky Miller joined the Lady Colonel Degree B.S. Police Administration (1981), coaching staff for the second B.S. Education (1985), time. Miller spent five seaM.S. Education (1991) sons (1994-99) as an assistant to former Lady Colonel Playing Experience head coach Larry Joe Inman. Central Dauphin HS 1973-76 In his first stint, Miller helped EKU claim three OVC regular Coaching Experience Bryan Station High School 1985-94 season championships in a Assistant Boy’s Basketball Coach four-year period. Eastern Kentucky University 1994-99 He was part of the staff Women’s Basketball Assistant Coach Madison Central HS 1999-05 that led the Lady Colonels Head Girl’s Basketball Coach to their first-ever OVC title in Model Laboratory School 2005-07 1995 and led Eastern to its Head Boy’s Basketball Coach first-ever OVC tournament Georgetown College 2007-08 championship and NCAA Men’s Basketball Assistant Coach Eastern Kentucky University 2008tournament appearance in Assistant Coach 1997. Miller left EKU to be the head girls’ basketball coach at Madison Central High School. From 1999 to 2005, Miller led the Indians to four district titles in six seasons. His 2001-02 squad captured a second straight 44th District championship and advanced to the finals of the 11th Region tournament. He compiled a 92-76 record at MCHS. In 2005, Miller began a two-year stint as the boys’ basketball coach at Model Laboratory School. Miller’s 2006-07 team finished as the runner-up in the district tournament and earned a spot in the region tourney. He served as an assistant with the men’s team at Georgetown College during the 2007-08 season, helping the Tigers to an undefeated regular season, a No. 1 ranking in the NAIA and a trip to the final four. Before starting his first stint as an assistant at EKU, Miller spent nine seasons as the head junior varsity and assistant varsity boys’ basketball coach at Bryan Station High School in Lexington. Miller worked under former Colonel and EKU Athletics Hall of Fame member Bobby Washington at BSHS. Miller earned two bachelor’s degrees from EKU. The first, in police administration, came in 1981 and the second, in education, was earned in 1985. In 1991, he completed his master’s degree at Eastern in education with an emphasis in school health. Miller spent the 1984-85 season as a manager for the Colonel men’s basketball team under former head coach Max Good.

5

3

1

2

4

5

;

5

?

@

6

8

7

7

5

A

>

8

7

5


B

C

D

E

F

G

H

G

I

J

H

K

Women’s Basketball Coaching Staff & Support Staff

N

O

P

Q

R

P

S

S

T

P

U

S

V

Assistant Coach

Director of Operations

Davis & Elkins College, `08

Eastern Kentucky University, `09

First Season • Ravenswood, W.Va.

Third Season • Jackson, Ky.

R

W

X

Y

P

Full Name Timothy Brett Rector Birthplace Ripley, W.Va. Hometown Ravenswood, W.Va. Birthdate May 14, 1984 High School Ravenswood HS College Davis & Elkins College Degree B.A. History (2008) M.S. Sport Management, West Virginia (2009) Playing Experience Davis & Elkins College Coaching Experience West Virginia Tech Assistant Coach University of Pikeville Assistant Coach University of Pikeville Associate Head Coach Eastern Kentucky University Assistant Coach

2004-08 2008-10 2010-11 2011-12 2012-

Brett Rector, who has spent the past two seasons with the men’s program at the University of Pikeville, begins his first season at Eastern Kentucky. Rector helped Pikeville capture the NAIA national championship in 2011. After spending his first season at UPike as an assistant coach, Rector was promoted to associate head coach last summer. In addition to serving as the team’s recruiting coordinator, his duties with the Bears included scouting, video, strength training and conditioning, perimeter and post player development, academic monitoring, travel planning, and practice and

The 2012-13 season will be the third for Colette Full Name Colette Michelle Cole Cole as EKU’s Director of Birthplace Hazard, Ky. Basketball Operations. She Hometown Jackson, Ky. Birthdate Oct. 30, 1987 is responsible for team High School Breathitt County HS travel, team managers, film College Eastern Kentucky exchange, summer camps Degree B.S. Sports Management (2009), and budget. M.S. Sports Management (EKU, 2011) Cole was a four-year letter Playing Experience winner for the Lady Colonels Breathitt County HS 2002-06 Eastern Kentucky University 2006-10 from 2006 to 2010. During her career she played in 98 Coaching Experience Eastern Kentucky University 2010games and started 42 times Director of Operations while averaging 5.4 points and 3.8 rebounds per game. During her junior season Cole averaged a career-best 8.5 points and 5.6 rebounds per contest. She also recorded two double-doubles, had 32 steals, 24 assists and blocked 10 shots. She finished among the top-20 in the conference in rebounding and third on the team in scoring. During her senior campaign Cole shot a career-best 42 percent from the field. In the classroom, Cole was a four-time winner of the Ohio Valley Conference Medal of Honor, which is given annually to the studentathletes who achieve the highest grade point average in a conferencesponsored sport. She was chosen to the 2008-09 and 2009-10 ESPN The Magazine Academic All-District First Team. Cole earned a bachelor’s degree in sport management in December 2009, completing the degree in three and a half years. In the spring of 2011, Cole completed a master’s degree in sport management. As a standout at Breathitt County High School Cole earned four varsity letters, was named 2006 14th Region Player of the Year, was chosen as the 2006 Gatorade Mountain Co-Player of the Year and led the state in scoring as senior. She ended her career as school’s all-time leading scorer after averaging 26 points and 12 rebounds per game as a senior. Cole was Breathitt County High School’s 2006 salutatorian. N

game coaching. Rector helped Pikeville to a school record 30 wins on its way to winning the national championship in 2011. UPike beat five of the top nine seeds in the national tournament. The Bears finished the season among the top seven in 10 statistical categories, including leading the nation in steals, three-point field goals made and scoring. He recruited and coached three NAIA All-Americans in two seasons. Before arriving in Pikeville, Rector spent two seasons as an assistant at West Virginia Tech. In 2008-09 he helped the team to its first 20-win season in 19 years, including a win over No. 1 ranked Mountain State. Rector played four seasons at Davis & Elkins College in West Virginia. He scored 1,249 career points and hit 300 three-pointers during his career. He was selected All-West Virginia Intercollegiate Athletic Conference in 2007 and 2008. Rector led the nation in three-pointers per game in 2006-07 and was second in NCAA Division II in 2007-08. The Ravenswood, W.Va. native earned first team all-state honors in football and basketball at Ravenswood High School in 2003. He holds 17 school passing records including 4,500 yards and 47 touchdowns. He scored 1,250 career points and led West Virginia in three-pointers made in 2001 and 2003. Rector earned a bachelor’s degree in history at Davis & Elkins in 2008 and a master’s in sport management from West Virginia University in 2009.

L

O

P

Z

V

Y

P

S

S

P

Z

V

Y

P

W

X

Y

P

Athletic Trainer

Middle Tennessee State, `75 Fifth Season • Nashville, Tenn.

M

EKUSports.com


[

\

]

Women’s Basketball 2011-12 Season In Review NEWEST 1,000 POINT CLUB MEMBER `

a

b

c

d

e

b

f

g

h

c

b

i

j

h

c

k

b

l

m

b

ADDITION TO THE TOP-10 DOUBLE-DOUBLES LIST

n

o

e

o

p

q

`

v

m

a

w

x

n

h



e

b

q

n

h



r

o

r

c

n

o

t

l

b

b

m

a

l

h

u

u

v

m

a

w

x

y

z

x

e

b

t

m

v

c

i

b

b

h

o

i

h

c

Š

g

o

n

b

e

b

i

v

c

a

b

l

‹

l

i

ROAD IMPROVEMENT

m

†

o

i

m

b

l

c

‰

i

‹

k

b

l

h

o

n

u

v

c

i

v

c

ƒ

˜

o

l



b

l

|

h

k

b

n

v

c

m

h

c

v

c

m

a

u

o

i

o

e

|

h

i

m

o

i

|

o

c

p

o

i

m

a

b

b

{

o

|

b

o

{

o

v

c

i

m

}

b

c

c

b

i

i

b

b

~

m

o

m

c

†

‡

ˆ

‰

i

j

o

l

b

b

l

n

h



e

b

q

n

h



r

€

b



w

b

q

k

v

w



b

‚

l

ƒ

h

„

t

…

†

i

‡

a

ˆ

b

‰



i

w

b

Š

j

x

o

x

|

x

b

q

m

h

v

a

c

b

m

ƒ

j

w

e

i



s

m

|

b

|

e

b

i

e

v

i

m

‚

m

a

l

b

b

p

b

o

l

i

j

h

|



v

c

bn

”

TOP-10 REBOUNDER e

b

f

g

h

c

b

i

i

FIRST TOURNAMENT WIN SINCE 2005 ˆ

‰

i

k

v

j

m

h

l

p

h

k

b

l

}

b

c

w

h

k

b

n

h

c

m

h

†

‡

ˆ

‰

i

m

x

j

o

l

b

b

l

l

b



h

c

n

i

e

v

i

m

o

{

o

v

c

i

m

~

h

q

h

m

r

c

b

i

i

†

‡

ˆ

o

e

e

h

u

b

n

‘

z

‚

•

h

b

b

b

o

i

m

–

v

i

i

h

lv

m

o

m

b

h

€

c

b



‚

ƒ

„

Š

ƒ

x

w

w

u

o

i

m

a

b

‹

l

i

m

u

v

i

c

v

f

m

a

e

o

j

q

v

c

Œ



Ž

{

o

|

b

i

m

a

v

i

i

b

g

o

c

‚

”

…

‚

~

a

b

v

i

c

h

u

v

c

t

h

l

m

a

e

h

u

b

i

m

m

h

m

o

e

v

u

v

m

c

m

i

b

l

{

o

|

b

s

o

c

i

l

r

b

v

s

a

h

c

Š

m

a

o

m

v

i

m

a

b

r

r

~

r

‚

TOP-5 DEFENSE

|

s

‡

…

r

q

‚

r

d

†

ƒ

h

s

aw

l

s

m

x

r

a

”

ƒ

“

j

o

l

b

b

l



h

o

l

n

i

Š

w

h

{

l

o

|

a

v

i

m

h

l

p

‚

s

w

s

v

c

m

a

b

Œ



Ž

m

h

l

c

o

|

b

c

m

t

h

l

m

a

b



o

n

o

p

u

o

p

t

l

h

|

o

m

v

b

t

h

l

‹

t

m

a

o

c

n

ƒ

•

”

o

u

o

SHOOTING THE THREE

p

r

Ž

h

e

h

c

b

e

i

i

v

c

j

b

ƒ

x

x



t

‚

l

h

|



b

j

h

|

v

c

{

†

o

i

m

b

l

c

‰

i

o

e

e

q

m

v

|

b

e

b

o

n

q

}

a

b



o

n

p

Ž

h

e

h

c

b

e

i

o

m

m

b

|

m

b

n

“

”

x

s

v

c

{

l

b



h

c

n

b

l

‚

m

a

l

b

b

q

h

r

MOVING ON UP Œ

ƒ

w

i

c

m

b

{

|

b

o

|

‹

b

b

o

l

h

t

m

t

b

m

l

a



b

b

w

j

Š

h

x

|

x

v

x

c

{

q

†

h

v

c

‡

m

ˆ

j

e

b

f

g

h

c

b

i

|

h

k

b

n

v

c

m

h

m

a

‰

e

s

d

BARBER MOVES ONTO TOP-10 BLOCKS LIST

i

v

m

a

w

Š

x

w

m

b

l

i

v

t

m

a

a

v

{

a

b

i

m

o

m

m

b

k

b

c

|

‘

h

h

l

b

ƒ

x

m

a

i

v

c

m

i

‚

~

a

b

c

b

b

n

i



Š

h

m

`

v

m

a

m

a

l

b

b



e

h

j

’

i

o

{

o

v

c

i

m

}

b

m

c

b

i

i

b

b

}

b

j

a

v

c

m

a

b

Œ



Ž

m

h

l

c

o

|

c

b

o

n

p

Ž

h

e

h

c

w

w

q

w

ƒ

Š

m

a

o

m

|

m

i

v

c

v

c

m

i

m

h

h

k

b

l

m

b

h

l

p

d

i

i

v

i

m

o

c

m

Ž

h

o

’

o

i

m

a

l

h

{

l

o

|

a

b

v

i

q

‚

m

c

e

c

p

b

u

j

h

|

b

l

g

o

n

b

˜

o

l



b

l

l

o

v

i

b

n

a

b

l

i

b

Š

o

SOPHOMORE SHOOTING

q

b

j

l

l

b

c

i

m

h

c

m

h

m

o

e

m

h

z

”

‚

}

a

o

m

v

i

m

a

b

m

a

v

l

n

|

h

i

–

m

i

a

h

h

o

i

b

o

i

m

l

v

c

v

b

Ž

{

t

l

o

h

l

b

c

m

b

l

‰

i

“

w

‚

•

b

j

a

Ž

l

j

b

c

m

s

|

m

a

l

b

b

q

h

r

e

v

s

s

b

h

x

q

c

r

h

s



ƒ

b

s

i

c

r

s

u

c

s

|



v

s

v

c

m

l

o

c

{

b

m

a

v

i

s

o

c

n

v

j

b



e

o

c

h

j

’

i

v

c

h

c

b

i

b

o

i

h

c

v

c

m

b

o

|

a

v

i

m

h

l

x

m

p

h

c

u

o

i

m

a

b

i

b

j

h

c

n



b

i

m

b

l

j

b

c

m

q

s

€

v

c

e

b

p

t

h

l

w

„

m

a

‚

n

m

s

|

h

i

i

˜

o

l



b

l

v

c

o

m

v

b

t

h

l

m

a

b

w

a

o

o

i

m

b

l

c

i

l

o

r

u

v

c

m

h

m

oe

‘

q

ƒ

i

i

b

n

e

o

i

m

i

…

u

v

m

a

i

b

k

b

c

k

v

j

o

m

m

h

c

†

‡

ˆ

‰

i

j

o

l

b

b

l



i

h

c

‰

e

h

j

’

i

e

v

i

m

m

i

‹

l

i

m

w

“

{

o

|

b

i

h

t

ƒ

x

w

w

q

w

ƒ

h

o

l

v

b

i

v

c

g

c

v

h

l

d

e

b

n

v

m

i

c

|



b

l

h

t

u

v

c

i

t

l

h

|

c

o

n

p

o

e

b

f

g

h

c

Œ

b

i

h

n

h

q

j

o

l

b

b

o

l

b

l

n

h



e

b

q

n

h



r

o

{

h

b

o

n

i

b

b

i

m

b

n

a

b

l

ƒ

“

m

a

i

h

c

k

Š

b

d

e

v

m

a

o

m

o

e

m

bb

n

v

‘

€

m

q

b

i

‘

•

k

v

j

m

h

l

p

h

k

b

l

–

h

l

b

a

h

}

v

o

i

m

i



‚

c

b

o

w

w

|

i

h

|

h

l

b

v

c

†

‡

ˆ

a

v

i

m

h

l

p

…



‚

b

†

l

‡

h

ˆ

t

|

Œ



h

l

Ž

b

k

v

m

j

m

a

o

h

l

v

c

m

b

ja

i

o

c

–

o

n

l

w

c

n

b

i

h

t

l

q

a

b

g

‹

h

c

c

o

b

e

i

i

v

o

f

k

{

b

o

l

|

o

b

{

b

i

h

n

w

t

“

m

‚

a

b

e

b

j

i



b

h

v

w

l

|

|c

z

q

w



…

o

n

‚

v

c

h

w

o

{

o

v

c

i

m

}

b

c

c

b

i

q

„

‚

•

l

b



h

c

n

i

Š

ƒ

‚

ƒ

b

…



Š

‹

h

c

c

v

n

i

a

i

v

c

{

‚

u

g

h

v

c

m

a

b

w

i

l

“

b

q

i

m

j

b

b

o

e

c

i

b

m

h

q

i

o

i

i

v

i

m

i

o

c

n

ƒ

Š

‚

ƒ

l

{

o

|

b

‚

~

a

b

|

o

n

b





b

l

q

s

t

a

b

l

i

a

h

m

i

t

l

i



v

e

b

c

q

‹

n

t

m

h

a



e

„

e

b

o

j

b

h

|

m

a

b

‹

b

e

n

o

c

n

•

“

h

c

†

‡

ˆ

‰

i

o

e

e

q

m

v

|

b

b

l

j

b

c

m

t

l

h

|

m

•

ƒ

q

•

z

…

a

b

t

l

b

b

b

o

j

a

o

e

v

im

l

b

j

h

l

n

i

i

v

c

j

b

i

j

h

l

b

n

v

c

n

h



e

b

‹

v

~

b

t

a

h

b

l

a

{

l

l

r

‚

m

m

h

u

e

v

c

b

‚

g

h

c

b

i

s

i

r

c

t

b

h

l

b

m

n

a

i

m

a

l

b

b

|

h

l

b

m

h

a

o

n

m

u

h

n

h

b

i

v

c

o

e

e

i

v

f

o

c

n

r



e

b

q

n

h



r

l

m

r

a

‘

o

c

s

s

h

r

h

‚

r

r

e

a

s

”

r



m

f

r

s

~

h

l

b

r

u

i

s

r



p

‚

DOUBLE-DOUBLE NO. 24

i

r

v



JONES FINISHES SEASON STRONG

b

s

w

b

s

TWICE AS MANY WINS AS LAST YEAR †

{

r

e

b

i

‚

r

‚

r

AMONG BIGGEST TURNARROUNDS IN THE NATION †

‡

ˆ

‰

i

”

q

u

v

c

v

|

l

h

k

b

|

b

c

m

h

k

b

l

e

o

i

MULTIPLE DOUBLE DOUBLE-DOUBLES OVC LEADER

m

s

i

b

o

i

h

c

v

i

m

v

b

n

t

h

l

m

a

b

i

b

k

b

c

m

a



b

i

m

v

c

v

c

†

o

i

m

b

l

d

c

‡

b

c

m

j

’

p

e

b

n

m

a

b

Œ



Ž

v

c

m

u

{

h

o



v

o

c

i

n

m

Ž

p

a

Ž

v

h

e

j

o

h

{

c

h

b

e

~

a

b

c

o

m

v

h

c

m

a

v

i

i

b

o

i

h

c

‚

†

o

i

m

b

l

c

‰

i

“

q

u

‹

b

e

n

{

h

o

e

b

l

j

b

c

|

l

h

k

b

|

b

c

m

v

c

j

h

c

t

b

l

b

c

j

b

{

o

|

b

i

v

h

i

m

v

b

v

c

m

‹

b

e

n

t

h

l

i

v

f

m

a



b

i

m

v

c

m

a

b

j

h

c

m

l

p

o

‚b

m

b

™

b

n

j

n

‚

o

{

b

n

b

t

b

c

i

b

Š

m

a

l

b

b

q

n

h



e

b

i

v

c

m

a

b

i

o

|

b

{

z

h



…

e

Š

b

q

r

o

|

b

t

h

l

m

a

b

‹

l

i

m

r

n

{

s

s

m

i

s

m

s

v

o

h

r

m

m

i

h

o

e

b

l

j

b

c

m

o

{

b

n

b

t

b

c

i

b

m

v

|

b

i

v

c

j

b

–

o

l

j

a

ƒ

x

x



‚

}

a

b

c

m

a

b



o

n

p

b

f

s

c

n



e

h

j

’

i

‚

Ž

h

e

h

c

b

e

i

n

v

n

v

m

m

u

h

|

h

l

b

m

v

|

b

i

‚

d

e

r

g

h

c

b

i

o

c

n

g

o

n

b

˜

o

l



b

l

b

o

j

a

a

o

n

n

h

q

r

BETTER THAN PREDICTED }

a

b



o

n

p

Ž

h

e

h

c



e

b

q

n

h



e

b

i

v

c

†

‡

ˆ

‰

i

‹

c

o

e

m

u

h

r

b

e

i

u

b

l

b

v

j

’

b

n

h

t

m

a

b

i

b

o

i

h

c

‚

s

m

h

‹

c

v

i

a

w

x

m

a

m

a

v

i

i

b

o

i

h

c

v

c

m

a

b

l

b

q

h

l

s

i

b

i

v

o

i

h

c

Œ



Ž

h

e

e

Š



m

s

f

m

a

h

k

b

l

o

e

e

o

j

m

o

r

e

e

p

m

v

b

n

t

r

Alex Jones scored her 1,000th career point and moved to sixth place on EKU’s career rebounds list in 2011-12.

‚

AMONG THE FASTEST TO 1,000 POINTS d

j

o

l

b

e

b

b

f

g

l

h

v

h

c

c

b

m

v

i

i

c

a

b

j

h

l

l

•

b

n

“

m

a

a

j

b

o

l

l

w

b

b

Š

l

x

x

{

x

o

m

|

a

b

‚

s

}

a

w

o

w

m

m

m

a

v

t

b

i

b

a

u

b

b

l

i

u

m

v

{

m

o

a

d

|

i

b

a

e

b

i

e

p

Ž

o

p

o

b

—

n

b



b

t

p

h

l

o

m



a

o

b

n

p

s

Ž

h

e

h

c

b

e

m

h

l

b

o

j

a

w

Š

x

x

x

h

v

c

m

i

‚

s

28-YEAR-OLD FG% RECORD BROKEN g

j

h

l

o

n

n



b

˜

p

o

a

v

m

l

m

v



c

b

l

i

{

b



m

”

‚

o

c

•

b

b

u

l

i

j

b

j

c

a

hm

h

w

e

z

l

x

q

b

q

h

t

q

s

ƒ

i

ƒ

b



…

o

h

i

h

t

c

a

b

‚

}

l

a

i

a

b

h

m

l

b

i

t

k

v

l

h

l

j

b

c

m



p

}

v

c

o

|

m

i

s

b

h

|

a

b

o

l

‹

’

b

u

e

o

n

m

i



a

‘

v

‚

i

ƒ

r

Ž

h

m

m

e

b

v

c

w

„

•

z

q

•

“

‚

s

EKUSports.com

^

_

{

o

|

b

i


š

›

œ



ž

Ÿ

Ÿ

¡

¢

£

Women’s Basketball 2011-12 Season In Review JONES NAMED PRESEASON ALL-OVC Ô

½

«

²

ã

¨

¯

¯

«

¯

±

·

¨

±

©

¾

¯

·

¸

¯

·

±

±

±

«

¯

À

²

À

©

»

«

«

®

®

²

±

°

ª

¯

³

±

²

©

¨

¨

§

«

·

§

«

¨

´

·

¹

©

©

®

®

¨

Ë

¯

Ã

¯

Ë

¯

Ã

µ

·

°

¸

«

º

»

¯

²

×

®

¸

¯

¯

­

¯

¼

¯

²

À

¯

Â

ANOTHER PRESEASON AWARD ä

¯

ª

µ

â

«

²

²

¯

²

³

±

×

±

À

¨

¯

¨

±

Â

¯

À

¨

¯

²

«

«

­

·

¯

¸

À

º

¿

¯

¸

»

®

¯

¯

±

­

¼

¯

½

·

«

±

Ë

²

«

µ

¯

²

«

±

»

®

®

¾

®

¯

®

¹

°

·

±

³

¯

±

©

Ó

§

¿

¯

«

®

´

«

¨

¯

À

·

®

®

Ç

±

¨

°

¯

·

Ë

ª

°

Â

THE GRADUATE Ú

®

«

À

Ý

«

Ã

·

±

¸

²

¿

ª

¯

·

·

§

å

¿

¯

·

¨

×

Ë

®

¹

¯

®

¯

§

«

¯

²

²

²

²

¬

À

Ï

§

¯

¯

²

Ý

¯

À

¯

Í

±

À

«

±

»

°

Ñ

Î

²

±

©

Ð

±

Ç

²

·

¨

·

­

·

­

·

«

«

¹

±

Ë

Á

§

²

©

§

«

¯

¬

ª

¨

«

¯

±

¯

·

¸

¾

²

¯

¹

¬

²

¯

¿

·

À

¯

¬

ª

§

À

¯

«

¯

­

¨

­

²

·

¬

²

±

¬

«

²

¸

·

ª

¨

¯

§

¯

©

®

¯

À

¯

¹

·

¯

¯

²

©

¯

¿

©

¹

Ó

¯

À

¯

¸

Â

Ø

¬

¯

ª

Â

²

ª

±

§

²

Â

Newcomer Jade Barber blocked 37 shots, third highest single season total in Lady Colonel history.

BACK-TO-BACK DOUBLE-DOUBLES ¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

ª

«

¬

­

®

¯

±

§

²

5 IN DOUBLE FIGURES

NEWCOMER OF THE WEEK, AGAIN

­

«

¨

©

³

´

µ

½

·

ª

¯

Í

·

­

¯

¾

·

±

À

©

«

Ô

±

¯

²

·

±

¨

©

ª

¨

«

¬

²

·

¸

¯

²

¨

¹

·

¸

¯

±

º

»

®

¯

¼

½

«

²

¯

±

©

·

±

³

´

µ

ß

¯

¾

À

«

¸

¯

«

×

¨

©

¯

¦

¯

¯

Á

«

Ô

²

¯

­

«

«

­

®

¾

¿

«

±

¨

¯

ª

­

·

À

Á

°

¨

«

°

­

·

À

Á

ª

«

¬

­

®

¯

°

ª

«

¬

°

×

Ø

«

¨

©

¯

¨

©

§

ª

±

¨

·

§

¹

©

¨

¾

¯

¯

Á

·

²

ª

±

§

¼

§

²

¨

Ô

±

±

§

¼

¨

§

¸

¯

±

§

²

©

¯

À

·

¯

¯

Â

¨

§

¸

¯

¨

©

§

±

Ë

¯

·

Â

Ó

©

¯

·

Ê

¯

·

¹

¯

ª

Ã

à

¿

«

¯

¨

²

ª

Ö

Â

Ø

¯

­

«

¬

²

ª

±

§

²

¨

©

¯

¯

¹

·

¸

¯

±

»

Ä

®

¯

¯

¼

­

½

«

¬

«

²

²

ª

¯

±

±

·

©

¹

·

·

§

ª

²

·

±

¨

Å

±

¯

²

¯

²

·

¯

±

±

«

±

²

¯

°

©

¯

§

Å

¹

¯

©

Ó

«

¬

¨

©

¯

·

±

Ç

¨

§

±

±

«

¬

§

Ý

±

à

§

Ç

·

²

¯

À

Ê

©

§

Ã

«

¬

È

§

±

²

­

¨

¯

©

±

¯

¨

³

¨

©

´

§

±

µ

Ë

¨

¯

«

·

¬

²

¾

·

·

¸

¯

±

Ã

²

Ì

¨

·

Â

É

¹

·

¯

§

²

±

¨

­

·

®

«

Á

®

¯

«

Ï

¾

¯

Ð

Ñ

ª

§

Ý

²

±

·

¯

²

À

«

³

´

ª

×

µ

«

¹

·

×

¸

¯

¿

Ø

¾

¯

¯

Â

±

Å

¨

©

«

§

²

¨

¯

®

¸

«

²

Æ

¨

Î

¯

À

Â

Ä

È

Â

«

¬

«

²

±

¸

·

À

¯

­

Á

¾

Â

Ã

·

Ã

±

º

Û

Ã

Ö

Ã

Ö

·

Ä

¹

·

§

²

±

Ç

¨

¬

¿

«

¯

§

¿

·

Õ

Ì

¯

·

¬

È

ß

¯

ª

Â

«

ª

§

»

²

¨

§

¯

Ê

Ë

¯

µ

±

·

«

¹

®

·

§

«

²

²

¯

±

®

¨

±

±

Ï

·

±

¨

À

«

±

¯

¯

¯

ª

²

ä

®

§

®

§

²

«

²

§

ä

¨

¾

·

±

«

²

®

Ë

¨

©

¯

À

«

²

ª

¨

§

±

¸

¯

Ê

²

¯

¸

·

­

¹

¯

·

¸

Õ

¯

Ò

Ã

Ò

¨

©

·

¨

©

·

±

©

·

¿

°

Â

Ë

Ó

¨

·

¨

®

²

«

¯

¼

Ê

½

¯

«

²

Ç

¯

«

±

À

¯

©

«

¯

²

·

¨

ª

§

Ó

­

¬

¨

¨

·

¨

¯

ª

¨

Æ

¯

Ô

«

Ï

¯

­

Ð

Â

Ñ

Ã

Ã

Ý

È

±

§

²

±

§

·

²

Ë

¾

·

Ë

±

Â

Ó

©

¯

±

À

«

¯

ª

Ã

¿

Ø

«

§

²

¨

±

º

°

·

­

­

¯

ª

±

§

¼

¯

­

«

¬

²

ª

±

º

ª

§

±

©

¯

ª

«

¬

¨

â

Ê

¯

¯

·

Ô

¹

±

¹

Í

Ü

â

Â

²

¸

¿

­

¯

¾

Æ

¯

COMPLETE CONTRIBUTOR

RECORD SETTING DEFENSIVE PERFORMANCE

©

À

Ê

¯

Â

SEASON-HIGH REBOUNDS FOR JONES Ã

®

±

¿

·

­

©

±

¯

¬

Â

Æ

²

§

¯

±

±

§

±

¨

±

º

©

·

ª

¨

©

¯

¯

±

¨

¯

·

®

±

·

²

ª

­

®

«

À

Á

¯

ª

Â

¨

¾

«

±

©

«

¨

±

Â

BLOCK, BLOCK, BLOCK, BLOCK ... Ï

²

¯

±

Ð

±

Ñ

¯

¯

²

ª

­

Ó

®

¨

«

À

·

¨

Á

¯

ª

Æ

¯

Ã

Ô

¯

Ò

±

­

Â

©

Õ

«

Ö

¨

È

±

·

Â

¹

Å

·

©

§

·

²

±

¨

¨

¨

§

Å

¯

¯

ª

×

²

°

«

UNDER 50, TWICE Ï

·

±

¨

¯

²

©

¯

“ASSIST”-ANCE FROM THE POST

®

ª

¨

¾

«

«

¿

¿

«

²

¯

²

¨

±

¨

«

®

¯

±

±

Ô

±

¯

À

«

¸

«

±

¨

­

®

«

À

Á

±

§

²

«

²

¯

¹

·

¸

¯

§

²

¨

©

·

²

Ì

Ò

¿

«

§

²

¨

±

¨

©

§

±

±

¯

·

±

«

²

º

Í

¯

®

¸

«

²

À

±

À

©

«

«

®

©

§

±

¨

«

Ë

Æ

Â

Û

Ä

È

·

²

ª

Ó

«

¬

¨

©

¯

·

±

Ç

¨

§

±

±

«

¬

Æ

§

à

È

Ø

·

»

×

¨

¯

­

¯

·

¨

§

²

¹

Å

¯

²

²

¯

±

±

JONES IN TOP-10 FOR CAREER FREE THROWS

¯

¯

Ó

¨

·

¨

¯

¦

§

¨

©

Ã

Õ

×

¯

¯

¨

©

«

¾

±

·

¹

·

§

²

¯

±

¨

µ

©

§

¯

·

ª

°

Ì

Ì

«

Ô

²

¯

­

Â

Õ

Ö

º

Ï

Ð

Ñ

§

±

Ã

Ù

°

Ã

¬

²

ª

¯

À

·

¹

«

Ó

¨

·

¨

Æ

¯

Î

¯

À

Â

à

È

º

á

¬

²

§

«

»

®

¯

©

§

±

±

Ë

Ú

«

­

¯

¨

±

¾

©

¯

²

±

À

«

§

²

¹

Ò

Ø

«

¸

«

Ê

¯

ª

«

²

¨

«

Ï

Ð

Ñ

Ý

±

¨

«

¿

°

Ã

Ò

À

¼

·

½

¯

«

¯

¿

«

§

²

¨

±

Â

ß

«

±

§

¾

¨

º

±

¾

â

§

×

¨

¨

©

©

à

º

Ã

à

à

Ö

¸

·

¾

·

·

ª

¯

Ë

×

×

«

¯

¯

¸

¨

×

«

©

¬

«

¨

¾

«

¯

²

¯

±

©

¿

®

½

®

Û

°

±

§

Û

Ð

Ñ

Ã

²

À

É

«

¾

¾

§

¯

¯

¯

¨

À

©

²

«

¯

¨

¯

ª

¯

¾

§

±

¨

§

·

«

À

²

¯

¯

±

¨

·

¨

©

¯

²

«

¨

×

¨

¹

¨

¬

©

·

²

±

×

»

®

â

Ê

¯

¼

½

¯

·

«

±

²

±

§

¯

±

±

¨

ª

±

·

§

±

¹

©

·

¯

§

ª

²

«

±

¬

Ç

¨

¨

«

·

¯

¨

Æ

¯

Ô

¯

­

Â

Ã

Ã

È

°

Â

§

«

«

Ú

¿

·

«

§

¯

²

À

¨

©

¯

Æ

±

®

Ã

¯

å

Ù

È

·

·

²

Ë

¨

ª

·

§

±

¯

ª

±

À

§

±

¨

·

¯

¯

Æ

±

È

Ø

°

·

¨

Â

¯

²

²

¯

±

±

¯

¯

Ó

¨

·

¨

Æ

¯

Ô

¯

­

Â

Ã

È

Â

±

Â

Ï

¨

¯

ª

©

GRABBING THE BOARDS

ª

©

¹

±

TRAILING AT THE HALF Ï

§

GRAY’S BIG GAME Å

¸

·

©

°

©

µ

¾

°

Ó

½

Ò

Ø

¯

Â

©

70-POINTS = WIN UNDER ROBERTS

«

¨

©

±

·

§

¯

®

Õ

¯

§

·

²

Ò

±

«

¹

²

·

Ò

Ù

°

¾

¨

Ò

©

Ö

§

·

±

®

¯

¨

©

×

¨

·

CLOSING IN ON THE TOP-10

·

§

¸

±

½

¯

«

²

Â

¯

²

¬

²

¸

§

«

«

±

¯

Í

¨

©

§

¯

¨

¨

¯

·

°

²

¿

Ë

«

§

µ

²

¨

«

¯

®

¯

±

±

²

¨

¯

«

¯

ª

¯

±

·

±

À

¯

©

Ê

¨

¯

­

·

«

±

¬

¨

²

¯

ª

±

²

¹

·

¹

·

·

§

­

²

­

±

¯

¨

ª

Ü

·

«

±

²

¹

¯

·

¾

±

«

«

«

²

°

Æ

ª

©

½

§

·

¹

©

²

Ì

Â

Õ

Õ

Û

È

Â

°

©

¯

50 PERCENT SHOOTING ¯

Ê

¯

º

¨

©

¯

Ü

·

ª

Ë

µ

«

®

«

²

¯

®

±

©

·

ª

±

§

¼

¨

«

¿

°

Ã

Ò

§

²

±

À

©

«

«

®

©

§

±

¨

«

Ë

Â

Ï

²

±

¨

©

§

±

±

¯

·

±

«

²

¾

©

¯

²

¨

·

§

®

§

²

¹

·

¨

¨

©

¾

­

¯

·

Á

AMONG PROGRAM BLOCKS LEADERS

Â

Í

18 DOUBLE-DOUBLES THIS SEASON Å

Ã

¨

±

Ù

©

ª

¯

«

¯

«

©

¬

­

¸

²

Ü

«

±

§

®

±

²

¯

·

°

ª

¨

À

ª

µ

«

ª

¯

Ë

¬

«

¨

¬

©

«

­

­

®

®

¯

®

¯

²

±

¯

¨

°

Ã

«

Ö

ª

Ö

¯

©

§

«

Ì

®

¬

°

À

±

±

­

Ö

±

®

Ä

«

¯

¯

·

±

±

¸

±

§

Þ

­

¬

«

²

²

²

«

·

·

§

ª

¯

Â

ª

Å

²

×

©

¯

©

·

ª

«

·

±

Ð

¨

¯

Ý

±

·

Ã

½

°

Ö

®

Å

É

§

¯

±

«

¨

«

Â

¯

·

±

Ý

·

²

®

§

·

Ë

Ï

±

®

¨

«

¯

·

¨

µ

²

©

§

²

À

¿

¯

Ñ

±

â

«

Ý

·

¿

¨

§

¯

×

«

¯

¬

¿

§

À

·

«

¾

±

¨

©

®

®

±

±

×

«

«

Ý

§

±

©

§

µ

Ð

«

¨

¨

°

²

Ã

©

§

Ì

ª

»

À

¾

©

ª

Ò

Ö

§

¨

·

©

Ä

À

±

¯

Ø

¼

½

¯

Ò

¯

¯

Ì

·

Ã

®

¯

¯

¨

á

¯

­

Ë

²

®

À

­

«

­

«

¨

®

§

«

«

á

Â

«

¬

­

®

¯

°

ª

«

¬

­

®

¯

±

±

¬

»

±

×

©

¨

×

¨

«

¯

¨

«

Ì

¬

±

à

©

¿

¨

§

«

«

¯

¸

¯

¨

§

²

À

¯

±

¹

²

§

Ì

¨

·

²

¨

Ò

¹

©

¿

·

¯

¯

¿

§

¯

À

²

±

¯

¨

²

Ê

§

«

¨

Ü

«

«

²

¬

¹

±

­

°

¨

¯

©

¨

¯

°

¯

±

¯

·

±

±

©

«

¨

±

¯

·

±

«

²

±

·

Ì

À

«

Ò

¸

¿

¯

­

§

À

²

¯

¯

²

ª

º

¨

¨

«

©

¯

Ü

­

¯

·

¨

¨

ª

¯

Ë

µ

¨

«

¾

§

®

À

«

²

¯

¨

¯

®

±

©

§

±

Â

±

¨

¯

ª

±

±

Á

·

«

±

Á

²

À

Ô

¯

À

«

«

²

Â

Â

§

CARPENTER TIES SEASON-HIGH

Â

Ç

ª

Ñ

¯

·

§

¯

µ

·

¿

¯

²

¨

¯

¨

§

¯

ª

©

¯

±

¯

·

±

«

²

°

Â

©

Æ

µ

¤

¥

§

¹

½

©

·

·

¾

²

¸

Â

§

Ã

¿

¨

©

Ä

­

Õ

È

¯

Õ

Â

®

®

¿

Ó

«

©

§

¯

²

¨

·

±

®

·

±

«

¹

·

±

§

À

²

«

±

¨

¯

»

ª

¬

Õ

±

Õ

¨

§

²

·

ã

¹

¯

·

·

§

²

Ë

±

¨

Â

EKUSports.com


æ

ç

è

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball 2011-12 Season In Review CAREER GAME FOR STOVALL ë

ð

ì

ì

ÿ

ð

ìï

ð

îõ

þ

ü

î

õ

î

ò

ò

õ

õ

ì

ð

õ

î

ð

ì

÷

ë

óí

ì

ò

õ

ì

ñ

û

ó

öíì

ó

ö

î

ó

$

ì

í

î

÷

î

)

ú

ò

í

ò

í

ò

ï

ÿ

õ

ý

í

ì

î

ù

ü

ý

î

øïø

ì

÷õ

õ

õ

ÿ

ì

ó

ì

óÿ

ò

÷õú

ò

ó

í

ð

ð

EKU IN OVERTIME UNDER ROBERTS

ö

ÿï

þ

ì

ï

ó

ôò

õ

ìõ

ù

ë

þí

í

ì

í

õ

ò

ð

í

î

÷ì

î

ô

òû

ô

ð

øó

ï

ï

ÿ

í

ò

ý

ó

ìí

ñ

óî

ð÷

ï

ì

ï

û

íú

î

ü

ì

þ

ì

ï

í

û

ï

ûúí

ë

ì

òï

û

î

ï

í

î

í

ó

ø

îð

ù

ï

ï

î

íò

õóö

ï

ìõ

õ

îï

ð

í

÷óõûî

íì

ø

ðíû

ïò

ö

ï

üðö

ìð

ò

ôüì

þ

ò

ì

ð

ì

ë

õ

î

ì

ù

õ

û

óíòó

ô

ì

ð

ï

õ

í

íî

ò

ì

ú

õ

õ

õ

öó

ì

ï

ð

ì

ÿ

!

ð

õì

îú

ù

ô

øìü

îòí

ï

ô

ö

ì

ì

ð

ó

î

þ

òôí

CAREER DAY FOR BARBER

ñ

ð

ìù

ï

ö

ï

íìð

ó

û

ð

õ

î

óúïó

ïî

ø

î

õ

û

ý

ð

íõ

õ

ô

õ

õ

û

ð

ì

ìú

õ

í

ú

ð

ï

ï

ý

ð

í

ü

õ

ì

õ

õì

í

ì

ì

ìõ

ì

ð

ï

ý

ú

ù

ý

ì

í

÷ò

í

î

ñ

ó

òó

îõ

ò

ü

ð

î

ù

í

ò

ô

õ

î

ó

û

î

ó

îí

î

í

î

õ

ð

ó

ù

ì

õñì

ó

ì

í

îó

î

ø

ò

ì

þ

õ

ÿ

õ

î

ï

ð

õ

ñ

ò

ïí

ðò

ýí

ñ

ûïð

ï

û

ì

õ

û

î

ðù

ò

ôð

÷ò

òðüì

þ

î

ó

õ

õ

î

ó

ó

ò

ïì

ò

÷ð

û

ü

ó

ò

ì

î

ï

õ

ð

í

î

ù

óì

ò

ðõ

ý

ì

ì

þ

ï

ð

ó

ð

ó

õ

î

ï

î

û

òò

$

íò

ü

ò

ó

þ

ì

ò

õ

û

ìð

í

ï

õ

í

ì

ð

ó

õ

õ

ýó

ð

î

"

î

ð

ìú

ï

÷

÷

ì

î

ó

î

ì

óì

õïúò

ó

ì

õ

ï

î

÷

ì

í

ò

õ

ü

î

óò

î

û

î

õ

þ

î

ð

û

í

õ

ì

ì

÷

ì

ì

ù

ó

ó

î

ó

í

ð

í

õ

ó

ì

õ

&

ð

þú

ð

í

ò

ó

ï

í

ï

ö

õ

þ

û

ì

ð

õ

î

ïì

!

ì

í

î

$

ðù

ô

ò

ì

ì

ïö

î

ù

õ

ý

ï

ì

(

ú

ò

ù

û

õ

ì

ì

'

ì

ù

÷

ò

ì

õ

ð

ï

ôò

ñ

òò

þ÷îù

ò

ð

í

ï

õ

ï

ð

íð

þ

îì

ó

ï

û

ïì

í

ìþ

ø

î

÷

õ

÷

ì

ì

û

ð

í

ù

ûðïþ

ð

ð

îìõ

õ

ï

*(

ö

÷

õî

÷

÷

ï

ð

ó

)

ú

ì

ì

ì

õ

ï

òí

þ

ìíðò

þ

ð

ü

ò

ï

ó

ð

ð

ó

î

ò

üìö

#

ì

ì

û

÷

ð

ï

î

ô

î

î

ó

ò

í

í

ì

ï

÷

ò

ì

òö

î

î

î

ì

ü

ï

î

÷

í

ó

ò

þ

í

ï

õ

ô

û

îò

í

ó

ò

ù

õó

ì

î

ù

÷

í

ó

í

ó

ò

ù

ü

ì

ó

ó

î

ò

õ

ì

ì

ó

û

ó

í

û

ìõ

ò

ï

ó

õ

ó

üì

õ

í

û

ìò

ù

ø

õ

ô

ó

ó

þ

í

ó

í

õ

ï

û

î

ó

û

ð

÷

ò

ëò

õ

ò

õ

í

ì

ï

ë

ò

í

õì

ü

ò

û

#ì

ò

õ

í

òò

ì

ð

ü

ð

ó

ï

ë

ù

î

íì

ì

óì

÷

ì

í

ù

ô

÷

õ

þ

ñ

ï

ý

ïð

öï

í

î

÷

÷

õ

óíü

ëð

î

ìïõ

÷

õò

ò

ò

ï

öì

ì

íó

ð

ìï

ó

ï

ì

÷

î

ù

EKUSports.com

õ

ó

û

ï

ö

ï

í

î

ì

)

ÿí

ì

ì

ô

ò

ô

ñ

õí

õ

ì

ý

ó

î

ð

ì

õ

ó

ì

!ù

ù

ï

÷

ì

óï

î

í

õ

ö

õ

ò

ò

ø

ð

íò

ì

ö

óìðð

üÿ

ò

í

õ

ò

þ

ð

ó

ò

îõ

õ

ì

ï

ó

û

ï

ì

ûíô

ï

õ

õ

óû

ì

õ

ìì

î

ìóö

ø

ë

þ

(

íìóì

ò

õ

í

íó

÷

õð

ï

í

ë

ìî

ïîì

ï÷

ó

î÷ÿî

÷

ï

û

õ

î

ó

õ

ïð

ï

ìõ

û

ò

í

ó

û

ì

ð

÷

ó

ò

î

ó

ï

ð

õ

ð

û

õ

ï

ìð

ó

ó

÷

ù

ï

ó

ô

ì

í

ù

ì

ì

í

î

ì

í

ì

ï

ó

÷

íò

÷

þ

ï

ý

ï

ò

ì

ð

ñï

ò

ðì

ì

ý

õ

õõû

ó

ò

ò

ù

íõòì

üë

#

õ

í

õ

ò

ï

î

ð

þ

õð

ûóþ

ùóò

ì

ìí

ï

÷

û

ð

óý

ó

ú

þû

ò

õï

ì

+ì

ì

íô

ì

!

ø

ï

ò

û

ðõ

ù

ò

ï

ó

ì

õ

ï

ì

ó

ð

ì

ò

ó

îò

ô

òí

õ

üð

î

í

õ

ù

ô

ë

õ

õì

ü

ï

òù

ð

ì

(

ì

ï

þ

ï

î

ò

ô

ìö

û

íì

øò÷

î

í

ó

î

í

õ

û

í

øí

ó

õ

ìì

ï

ð

ü

õ

û

úðó÷

ì

ò

í

î

ò

ûì

ü

ì

í

ì

î

õ

ï

þ

û

ó

÷

íù

ð

÷ì

õ

ì

ù

ì

ò

ìü

î

÷íî

ûî

î

ò

ï

î

û

õ

ì

í

ð

ì

î

í

õ

õ

ó

úó

ò

î

í

ì

û

îó

ó

ì

ð

ó

ì

÷

$

ï

õ

ï

í

ï

ì

íõ

ïí

ïð

õ

õ

ôò

ó

ó

î

ì÷

ì

í

þ

õù

í

õ

ó

õ

óùó

í

ó

þ

ð

þù

ì

û

ï

ðó

ð

û

ðî

óì

ìõ

îî

í

õ

íò

ï

òù

ó

î

õ

ï

ò

û

ó

ì

ù

ûó

ï

û

ð

ì

ï

ì

õ

ó

ò

õ

÷

î

íò

õ

ò

õí

òð

õ

÷

ò

ì

í

óõ

õ

ò

õ

ï

ò

õ

û

í

ò

ð

õ

óò

ì

óì

ó

õ

ï

)

õì

ó

õòò

î

÷í

í

í

ï

üî

ó

ó

îøõ

ð

ì

ó÷

õ

+

õ

ù

ó

ò

ëöò

òïù

ï

û

ò

þ

(

üì

õ

í

î

ï

ù

û

í

ï

òò

ì

íü

ï

í

üû

î

ð

î

óì

û

ó

ì

õ

ù

õ

ð

ò

ì

ò

ü

òö

î

ó

ú

ï

ü

û

ï

í

ô

î

õ

ø

õì

ù

õ

ó

ïðì

GRAYâ&#x20AC;&#x2122;S CAREER DAY

ì

óò÷

ì

î

û

ð

ó

ð

ì

ð

ø

ì

ð

þ

JONES GARNERS PLAYER OF THE WEEK AWARD ð

ì

ì

ì

î

÷

÷

í

ú

ì

õ

ì

ï

î

í+

ú

ï

õ

ù

ì

õ

í

ûò

îùì

ù

ò

SNAPPING STREAKS

úó

ò

ìóì

ó

ý

ï

ì

ö

û

ð

û

ý

ò

óõ

÷þ

ôò

ï

îú

õ

òó

ï

õ

û

ú

ó

ìíù

ð

óò

þ

ì

ñì

ì

þ

û

ïó

ð

ï

õ

ñ

ì

ð

!

ÿï

ì

íûò

ïì

ý

÷

ì

MOST POINTS UNDER ROBERTS

ó

ý

ü

ó

õ

í

ï

í

õ

ì

ì

ò

õ

ì

õ

FRESHMAN WALK-ON SCORES FIRST POINTS

ú

íí

ì

÷þï

ìì

í

ø

ì

ï

ð

ð

í

ï

õ

ø

ðð

÷

î

ù

ò

òó

GRAY CO-NEWCOMER OF THE WEEK ñ

î

ýí

íì

ïì

ï

ïð

ï

%

ò

ì

ù

ì

÷

ì$

òþ

!

ÿí

#

ï

ì

÷õ

ðó

ô

òðò

òý

õ

õï

ó

ó

ëí

òì

ï

ò

ð

ð

ì

ï

ì

õ

ì

óó

ì

û

ì

ó

î

ü

íû

û

÷

í

ð

õ

ï

î

ì

î

ó

ùì

ø

ù

ðõ

ü

í

ï

í

ó

ò

ò

í

í

í

ø

ô

þ

þ

ûALLENâ&#x20AC;&#x2122;S FIRST DOUBLE-DOUBLE ñ

÷

ûï

ò

õ

ì

û

ó

ò

ð

û

õ

õ

ó

ëó

üó

ó

÷

ï

FIVE SCORE 10+ì

ó

ü

!

õ

ì

ð

ò

û

ø

û

ò

õ

ï

ù

ù

ì

î

í

ì

ü

ì

ü

î

ü

ìò

ë

ì

øð

ôðòì

õüòôðû

ìï

û

ù

ù

ð

ï

õ

ì

ó

ó

û!

ÿ

ï

ì

ò

ð

ï

ð

ô

õ

ð

ì

ì

õí

õ

û

íò

ð

ì

ò

ë

î

õ

ïì

î

ñ

û

í

õ

ï

ò

û

ì

õ

ð

ë

ó

ì

üõì

ì

ô

í

õ

ì

í

ò

þ

ó

û

ø

ó

ïí

ô

õ

ò

ìí

ù

ð

ø

CAREER-HIGH FOR COLES ON THE BOARDS

û

ì

óì

ó

÷

ì

ð

ûð

í

ì

õ

ò

ò

í

ì

ó

ì

ììò

þ

î

õ

û

î

ñ

ó

ò

õ

ï

ÿ

í

ù

ð

ýî

ð

%î

í

î

ô

û

ï

÷

ï

ò

ù

íû

÷

ó

ð

ò

ì

ï

ì

ò

ìõû

ò

ó

ò

óð

ò

õõ

íí

ì

í

ì

#

í

HALFWAY TO 1,000 ò

ùÿî

îò

ó

í

òþ

ò

ìí

û

ò

ú

î

î

#

ì

ø

BLOCK PARTY

ü

ï

÷

óð

ó

øõ

í

ï

ó

õ

ó

ò

ì

ò

í

ì

íõ

ï

ø

î

ø

ò

ó

ì

ì÷

í

ìû

÷

û

ý

ìò

õí

îù

ï

ï

ð

íù

ô

ï

ï

þì

ï

õ

ð

ïó

ù

û

ëì

óí

ð

û

ô

ù

ï

õ

ò

î

ò

ý

î

ì

ûüíñ

ò

î

ÿõ

ó

û

î

ó

ð

õ

ú

óð

ï

#DOUBLE DOUBLE-DOUBLES?ù

÷

ø

þ

ì

ò

õ

íõ

í

õ

ûó

î

ï

õ

î

õ

ë

õ

ï

í

íô

ì

î

ì

õï

ó

ï

ò

í

ûü

î

ðó

ò

ìó

õ

þíî

ó

ïí

ï

ò

í

ï

í

ð

ô

ò

õ

î

NOT VERY MANY POINTS

÷

î

î

ìôõ

ï

ò

î

í

ï

ì

ü

ú

ð

ú

ú

ï

ðò

ò

þ

BARBERâ&#x20AC;&#x2122;S 20-REBOUND GAME

î

ò

ô

ð

ï

ü

,

õ

ô

ì

ó

û

ùô

í

ò

ì

óï

î

õ

õ

ô

ó

ð

í

í

÷õ

ý

ö

ò

ÿ

ì

í

ò

ì

ò

ï

õïõ

ó

ì

óí

í

÷

íì

î

ô

ì

îú

ù

ò

ò

í

ï

ï

ò

ü

ü

÷ì

õ

ò

ó

ïî

ý

õ

ï

øï

îý

ì

÷

ýìòÿ

ò

ïï

û

û

ý÷ô

÷

ò

òí

ò

#

ïï

û

ì

ï

÷

ù

õó

ì

ì

ó

û

õ

ìï

ì

ó

ð

ò

õ

ì

ì

þ

í

û

ù

ì

ï

ì

î

õ

ûó

í

õ

û

ôõ

ò

í

ìí÷

ìì

î

IMPRESSIVE DEFENSIVE RUN

ú

ÿ

ú

û

õ

íõì

1-POINT GAMES ñ

ë

ï

ò

ÿ

ìó

÷

úð

÷

î

The Lady Colonels hosted No. 9 Louisville in front of a crowd of 2,800, the second largest in program history. é

ê

ð

î

ó

ú

ð

ò

í

þ

í

ó

ù

û

óì

÷

ì

÷þ

ì

ì

ù

÷

ð

ý

òð

î

í

ü

ì

ð

ú

ò

÷

÷

û

ù

î

ï

ó

ó

ì

ìò

ô

ò

ì

ï

ï

ò

$

ü

ü

ü

ì

ð

ò

ô

ü

î

ó

û

ì

û

í

õ

ò

ì

õ

ò

û

õ

ÿ

õ

ì

îí

ì

ð

ô

ÿ

ò

ó

ó

ðò

ìì

ì

ð

)

õ

ÿ

ì

ï

'

ó

ôí

ì

ó

õ

õ

î

÷þð

ì

û

ì

ð

ì

ð

þ

î

õ

õ

ò

í

í

í

ý

ù

õ

ù

û

ì

ì

ú

õ

û

ï

ï

ú

ò

íð

ð

ü

ÿî

øð

ì

î

ó

ì

ì

ôí

õ

ó


-

.

/

0

1

2

3

2

4

5

3

6

Women’s Basketball 2011-12 Season In Review JONES FIRST TREY O

n

C

D

B

I

S

h

E

@

>

>

P

B

F

D

H

@

U

P

>

?

I

?

B

>

@

I

@

@

T

K

?

B

O

H

G

B

W

G

[

B

@

D

P

I

?

>

>

B

?

H

I

>

G

=

>

>

G

=

>

G

N

=

>

=

>

>

?

A

?

P

F

[

>

D

P

I

n

B

>

>

>

;

F

K

V

P

P

>

P

S

I

n

S

D

[

=

t

E

s

I

D

?

>

>

?

B

P

G

K

R

B

D

Q

I

D

B

=

B

E

A

F

I

?

>

I

@

B

P

H

P

>

D

I

B

S

B

>

J

D

A

W

I

H

?

?

P

>

P

E

>

I

=

G

I

N

>

B

G

P

C

>

W

W

E

>

_

;

XAVIER RECEIVED VOTES IN TOP-25 POLLS D

s

G

>

D

q

I

q

B

?

G

K

D

P

A

>

I

D

g

B

K

G

9

?

>

<

C

q

?

q

G

P

B

A

G

>

>

`

D

G

@

P

K

>

=

T

I

=

K

q

g

?

>

T

B

G

>

G

@

>

D

?

S

@

D

K

?

?

>

>

G

B

I

D

I

=

?

>

>

=

@

G

C

B

C

C

G

D

q

I

G

>

C

=

k

R

>

>

K

P

_

P

W

=

I

G

A

I

G

P

>

G

O

q

R

?

I

]

V

?

>

I

R

>

Y

=

A

<

=

]

P

T

b

>

P

@

@

r

;

I

=

>

X

D

D

B

G

E

>

?

>

?

>

G

A

A

S

I

K

K

;

LADY COLONELS PICKED 10TH =

]

?

The Lady Colonels said goodbye to their lone senior, Jasmine Stovall.

I

D

v

C

8

9

:

F

;

I

<

D

K

=

G

>

8

?

L

:

@

>

M

A

B

=

>

N

>

I

B

O

C

P

D

A

B

>

G

>

8

B

L

E

:

=

@

D

F

P

=

G

A

H

G

?

I

>

B

D

J

K

>

G

K

8

SCORING LEADER, AGAIN

A

Q

:

J

=

>

B

S

B

>

T

@

I

O

G

C

D

B

>

>

B

E

=

@

F

=

G

@

P

?

=

I

G

I

P

P

>

F

D

D

C

[

=

>

I

G

H

M

H

=

B

>

>

B

G

J

=

B

[

G

?

D

?

U

P

I

k

B

D

B

>

K

F

D

O

K

i

D

I

B

I

G

?

>

D

=

K

?

>

F

I

B

@

>

G

U

>

B

>

G

>

?

D

?

V

D

B

G

=

D

K

K

k

=

I

>

G

D

A

h

Y

?

P

G

H

D

;

`

_

@

>

B

P

a

k

=

?

>

P

A

P

B

B

P

>

P

@

I

D

I

>

>

S

>

K

=

C

G

b

I

P

?

K

>

P

U

A

P

H

L

I

I

?

K

B

>

S

>

D

K

I

?

@

K

@

P

C

I

?

W

>

u

H

D

@

[

I

[

S

d

B

E

Y

S

@

>

Y

D

G

>

G

U

>

D

I

O

C

@

@

F

P

G

A

=

>

I

P

P

?

E

=

>

E

>

I

K

K

;

=

]

>

c

D

I

T

A

_

k

I

K

I

P

>

K

G

U

>

B

>

S

@

C

W

>

A

A

?

D

?

c

=

_

C

C

G

>

G

C

>

D

D

S

K

K

>

@

;

e

K

R

K

I

?

P

I

J

P

@

G

=

D

N

>

<

I

O

?

=

>

D

G

?

V

@

G

G

I

O

B

@

8

g

L

:

P

E

;

?

=

>

?

>

D

[

@

P

G

C

I

B

@

P

F

;

<

=

>

J

P

@

G

=

>

A

U

@

?

=

D

L

Y

S

I

@

P

?

G

D

F

D

@

P

G

?

X

I

;

c

Z

I

O

@

G

T

@

K

K

>

P

A

B

@

F

=

?

N

>

=

@

P

A

P

@

P

?

=

S

K

D

C

>

D

n

C

W

G

I

;

T

@

K

K

>

<

?

D

?

>

8

Q

d

:

;

ANOTHER RANKED OPPONENT S

R

Y

@

Z

P

S

?

D

=

K

>

D

C

C

=

I

K

>

P

@

K

D

>

P

F

<

>

@

?

P

D

?

G

@

>

A

U

>

D

B

;

G

C

I

B

D

P

[

W

V

@

>

A

A

E

X

V

I

D

\

TOP-10 IN BOTH POLLS

;

I

LADY COLONEL BASKETBALL - 41ST EDITION

B

o

=

>

P

I

b

H

c

T

@

G

@

?

>

A

p

@

C

=

[

I

P

A

I

P

>

A

=

]

I

]

S

Q

^

U

=

?

=

>

V

I

O

P

?

D

@

P

>

>

B

G

S

K

D

_

>

X

I

T

;

Y

M

d

?

=

>

k

D

B

A

@

P

D

K

G

U

>

B

>

B

D

P

W

N

`

a

X

I

RANKED UOFL TEAM VISITS RICHMOND `

K

G

@

P

T

@

G

K

a

>

C

=

b

I

P

>

X

f

I

I

>

G

T

C

?

;

;

>

Y

g

A

h

X

;

d

M

e

Q

I

?

h

;

[

h

g

B

Z

D

B

D

W

D

>

B

P

A

D

W

?

P

W

>

=

A

>

>

A

?

B

>

O

?

D

K

_

P

K

?

?

=

=

>

>

G

R

<

`

G

q

I

C

X

r

@

D

?

<

b

>

A

R

q

B

I

]

>

A

G

D

G

D

_

P

k

A

I

X

D

C

I

G

W

>

?

?

@

@

[

G

=

>

G

@

G

>

?

@

?

>

A

V

C

i

B

D

_

>

B

B

R

>

P

D

;

X

I

;

Y

Y

D

>

j

@

>

D

C

[

D

>

B

[

>

?

I

?

I

U

P

?

=

D

?

A

D

_

;

=

]

>

K

D

G

D

?

=

>

;

=

]

D

Y

c

D

A

_

k

I

K

I

P

>

K

G

=

I

G

?

>

A

D

?

I

S

E

B

=

W

>

>

F

A

?

=

D

[

>

>

g

D

G

Y

?

?

@

F

D

[

@

P

>

G

?

?

=

c

>

c

I

D

O

A

@

_

G

@

I

K

K

K

G

U

D

>

K

G

=

D

G

I

P

l

>

N

;

Q

L

M

Y

Z

g

Z

D

F

D

@

P

G

?

D

P

G

I

>

a

P

P

I

?

H

O

C

U

W

I

_

[

>

P

b

P

@

T

w

>

G

B

P

W

>

A

>

]

P

P

>

G

G

>

>

=

]

>

Q

M

m

h

h

H

I

P

>

?

=

>

D

[

S

D

;

S

G

D

?

V

C

i

B

D

_

>

B

B

R

>

P

?

F

=

D

>

[

G

>

>

D

C

I

F

P

D

A

@

K

P

D

I

F

B

D

[

N

>

F

@

P

G

?

=

>

Q

h

Y

E

Y

E

Q

Y

I

P

U

@

?

=

D

P

D

K

K

E

?

@

[

>

B

>

C

I

B

A

I

H

^

L

m

E

>

C

P

P

>

K

D

X

[

I

>

?

T

=

;

Y

>

G

M

Y

@

t

q

?

>

=

H

F

I

F

B

_

[

D

j

>

B

c

_

D

V

A

I

_

I

k

B

I

K

>

I

A

?

D

W

>

P

I

P

D

?

I

S

E

Q

^

B

D

P

W

>

E

A

N

D

G

W

>

?

N

D

K

K

S

K

D

_

>

B

?

I

N

>

@

P

A

O

C

?

>

A

I

`

P

a

>

@

b

P

?

G

G

P

I

U

h

E

g

D

Y

F

D

@

P

G

?

B

D

P

W

>

A

P

?

I

D

`

G

?

>

B

P

>

a

P

?

O

C

W

_

w

G

?

R

=

K

>

?

@

C

G

x

D

K

K

;

H

l

D

[

>

;

=

]

I

G

>

G

@

t

S

K

D

_

>

B

G

D

B

>

D

K

G

I

I

G

B

?

F

X

>

I

G

;

?

C

c

Z

B

I

I

U

O

A

@

@

G

T

P

@

S

K

B

P

=

>

B

J

B

G

?

e

I

H

J

C

@

D

K

C

I

K

K

>

F

@

D

?

>

F

D

[

>

@

P

P

>

A

[

D

N

P

_

@

H

P

I

?

B

=

[

>

>

B

x

D

=

K

>

K

D

I

A

H

C

l

D

I

D

[

C

>

=

;

c

D

D

j

B

B

_

_

8

I

n

Y

Z

d

>

^

E

I

E

M

d

Z

F

B

:

@

G

?

=

>

G

>

C

I

P

A

K

>

D

A

@

P

F

G

C

I

B

>

B

@

P

S

B

D

K

B

>

G

=

[

D

P

k

D

B

K

D

i

I

I

?

=

K

>

A

?

=

>

?

>

D

[

D

[

=

@

G

?

I

B

_

;

>

U

G

B

;

H

B

S

;

e

D

>

h

Y

X

HUGE ATTENDANCE D

>

B

;

Z

N

FRESHMAN DEBUT I

G

>

E

\

U

?

?

>

I

I

H

G

Y

G

ANOTHER LADY COLONEL IN EKU HALL OF FAME T

k

@

[

B

L

D

`

?

I

Y

>

?

E

?

D

=

D

A

I

P

?

?

K

G

STILL LOOKING FOR 1ST TOP-25 VICTORY

>

=

_

u

?

G

K

;

]

@

@

D

E

[

[

F

G

N

;

^

I

G

I

N

Z

@

q

c

J

;

h

Y

@

D

;

b

T

@

A

I

@

?

=

^

Y

S

I

@

P

?

G

@

P

@

?

D

J

T

>

E

S

g

E

S

I

@

P

@

P

?

K

I

G

G

D

?

E

D

s

T

@

>

B

;

<

=

>

=

H

I

O

B

I

?

>

B

G

D

P

A

ALL-STAR COMMUNITY F

B

D

[

=

@

G

?

I

B

_

;

F

B

D

N

N

>

A

H

I

O

B

B

>

N

I

O

P

A

G

;

K

R

>

BLOCK PARTY O

n

P

@

I

B

TREY-RIFIC D

n

A

>

i

D

B

N

>

B

?

@

>

A

=

>

B

C

D

B

>

>

K

k

I

D

G

?

>

B

P

>

a

P

?

O

C

W

_

[

D

A

>

h

Y

?

=

B

>

>

@

I

F

=

U

@

?

=

H

I

O

B

N

K

I

C

W

G

D

F

D

@

=

D

?

P

G

?

X

I

;

@

G

T

@

K

K

>

;

<

=

>

H

I

K

K

I

U

>

A

?

U

@

?

=

?

=

B

>

I

B

>

D

?

o

>

G

?

>

B

P

V

@

C

=

@

F

D

P

C

=

M

P

k

k

>

G

D

=

B

@

B

G

K

M

i

D

G

B

i

_

@

?

I

p

?

D

I

I

P

?

N

_

=

k

M

>

I

D

B

?

P

G

K

>

A

D

G

`

B

M

p

a

>

D

D

>

K

C

x

b

K

H

I

B

=

>

D

S

>

[

E

A

>

P

?

O

C

W

_

K

R

K

E

<

?

D

B

G

;

K

R

K

J

T

>

C

D

S

>

B

A

I

@

P

?

>

B

G

@

P

@

?

G

G

>

D

G

I

P

E

I

S

>

P

>

B

D

?

D

s

T

@

>

B

;

?

=

>

?

=

>

@

B

=

@

F

=

G

C

=

I

I

K

C

D

B

>

>

B

G

N

_

S

K

D

_

@

P

F

@

P

>

=

]

[

D

I

n

_

Z S

O

t

D

E

a

c

>

B

j

B

`

=

>

>

c

D

A

_

k

I

K

I

P

>

K

G

J

P

@

G

=

>

A

Y

h

E

H

I

B

E

Q

Y

D

P

P

O

D

K

>

a

P

?

O

C

W

_

r

e

P

A

@

D

P

D

R

K

K

E

<

?

D

B

;

8

L

d

;

9

S

>

B

C

>

P

?

:

H

B

I

[

K

I

P

F

B

D

P

F

>

;

G

7

7

O

[

[

>

B

G

>

B

@

>

G

;

EKUSports.com


y

z

{

Women’s Basketball Miscellaneous Statistics

~

ƒ

„



‚



‘

ž

¢

’

ˆ

’

¨

©

’

«

¨

”

¹

’

¸

’

¾

¼

“

º

¬

Â

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

—

˜

™

š

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

¡

¡

™

—

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

¡

™

›

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

›

™

—

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

¡

™

›

’

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

’

“

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

€

–

™

›



Ž

Ž

œ



—

Ž

™

œ

¥

˜

œ

œ

œ

œ

™

¡

œ

™

š

—

¡

™

–

—

›

¡

¥

¡

™

¡

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

¡

™

—

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

—

™

š

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

¦

™



–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

›

™

¡

¤

–

Œ

Œ

œ





™



¦

™

š

¡

™

—

š

™

±

”

“

À

¡

™

›

›

™

¡

›

™

›

—

™

¦

¥

™

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

˜

™

–

œ

œ

œ



—

™

›

—

™

—



™

¥

¡

™

¡

—

™

¥



—

™

¥

—

¥

™

—

¥

™

¡

›

™

±

Ë

Ì

Ë

Ì

Ê

Ë

Ì

Ê

Ë

Ì

Ã

Ä

~

Â

Á

È

Å

®

­

Ÿ

‹

Â

‡

Â

®

µ

©

«

®



«

®

©

ˆ

¼

¼

‚

’

€

©

’

©

Â

Â

Æ

³

Ç

Ç

–

–



’

”

“

À

”

Â

À

Â

’

Ê

¾

­

Û

à

•

“

Ÿ

”

¼

”

’

¼

©

¼

¸

®



©

”

©

Ÿ”

«

®

”

Ç

–

¹

Â

«

®

Ì

Ç

ê

•

¿

Ë



Â

¿

”

É

©

’

•

Â

É

©

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

©

Â

Â

’

’

¸

–

“

­

©

“

Ÿ

’

–

–

–

–

­

–

–

Í

¡

œ

œ

š

™

—

›

™

›

¥

±

™

œ

›

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

“

­

©

–

¡

œ

–

–



™

¡

¥

™

¦

¡

™

—

™

—

™

›

¡

œ

œ

š

¥

™



œ



“

’

“

Þ

–

»

°

”

“

Ç

’

©

®

’

“

Þ

–

ª

“

Ð

”

¤

Þ

–

¢

¹

Ÿ

’

®

­

Þ

–

¹

™

œ

Â

’

¸

Â

Ë

Ì

Ë

Ì

Ê

Ë

Ì

Ê

Ë

Ì

Ê

Ë

–

°

”

“

Ç

’

©

®

’

“

Þ

Û

–

°

¥

°



°

Ë

–

Û

”

“

’

“

Þ

Û

–

°

•

Ÿ

•

Ÿ

’

­

Û

”

“

–

Û

”

“

’

“

Þ

’

“

Þ

°

–

Û

Ÿ

©

Ÿ

¦

¬

©

‘

Ÿ

”

•

•

™



¥

–

È

¢

•

•

’

Þ

®

–

»

–

»

°

°

”

”

“

“

Þ

’

­

Þ

–

ª

¼

Þ

Ç

Ç

–

ª

“

Ð

–

»

’

’

©

®

©

®

–

¢

•

•

’

•

•

’

Þ

®

–

»

°

”

“

Ç

’

“

Ð

”

°

’

’

©

®

¢

Þ

®

Û

–

°

•

Ÿ

’

­

Þ

–

Û

“

¤

”

©

®

Þ

–

»

°

”

“

“

’

“

Þ

“

–

ª

Ç

’

–

¢

•

•

’

®

Þ

¹

–

Û

“

¤

”

®

©

Þ

®

»

­

¼



±

Ç

“

’

­

š

¥

™

š

±

Ç

“

’

­

˜

¥

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

›

Ï

œ

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

—

›

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

—

™

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

©

­

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

œ

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

œ

•

–

’

­

–

­

–

Ç

–

–

–

Â

Ÿ

–

©

®

­

œ

¦

œ

˜

™

œ

™

¥

™

±

›

™



¦

™

—

™

¥

œ

š

™

¥

š

™

˜

¡

™

—

¦

™

¡

˜

—

™

›



™

—

˜

˜

™

±

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

¥

™

¥

¥

™

¥

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

š

™

¥

¡

™

¥

©

­

›

¥

™

›

±

Î

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

š

™

—

©

­

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

œ

¥

™

¦

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

œ

±

™

—

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

œ



™

—

“

­

©

”

“

‘

’

‘

Ç

–

º

–

–

–

º

–

Ÿ

–

–

–

–

–

’

®

–

­

Ð

–

–

–

–

©

Ë

–

–

®

Ê

–

­

Ð

©

­

¿

®

©

®

–

Ç

®

Î

®

Â

–

¨

’

Â

Ÿ

®

Ÿ

¥

Ÿ

Ç

Ÿ

’

Ç

™

­

’

’

™

—

¿

“

›

®

—

’

®

™

”

’

’

¨

Ÿ

¨

Ÿ

¼

’

“

Ÿ

”

’

“

Ÿ

­

©

©

Î

¦

œ

œ

œ

–

®

¥

–

™

™

¥

¦

™

œ

—

¥

œ

™

—

œ

˜

™

š

œ

¦

Î

­



®

­

œ

–

Ÿ

©

–

–

­

Â

–

™



¥

­

¿

–

–



­

“

–

–

­

’

”

–

–

™

­

¼

–

–

¥

’

©

–

–

¦

Ÿ

’

–

Ç

–

–

­

“

“

Ÿ

¤

¤

­

Ð

™

”

”

©

–

“

©

®

•

¤

’

Ÿ

Â

Ÿ

“

®

“

”

¥

®

Â

Ÿ

­

Ç

Ÿ

Â

Ÿ

©

®

•



®

Ÿ

¥

œ

”

•

Ç

Ç

Ÿ

Ç

Ÿ

Ÿ

©

’

®

Â

Ÿ

œ

©

©

©

’

Ï

º

Ç

¼

“

Ÿ

™

¤

©

­

­

©

™

—

­

’

’

­

¥

¤

­

’



¤

’

©

©

•

Ÿ

®

¨

®

©

¨

­

©

Â

¨

®

®

­

¿

’

Â

’

¨

Â

’

”

¦

¦

“

¿

”

¨

µ

“

‘

®

”

¤

Þ

–

¢

¹

Ÿ

’

®

­

Þ

–

¹

¬

©

‘

Ÿ

”

•

¤

Þ

–

¢

¹

Ÿ

’

®

­

Þ

–

¹

¬

©

‘

Ÿ

”

•

‘

­

–

¥

‘

­

–

‘

­

–

ˆ

‚

¥

•

€

™

œ

•

”

“

Ç

’

©

®

’

“

Þ

–

ª

“

Ð

”

¤

Þ

–

¢

¹

¥

Ÿ

’

®

Þ

Û

Û

–

–

°

°

•

Ÿ

•

Ÿ

’

’

­

­

Þ

Þ

–

ª

–

ª

“

Ð

“

Ð

”

”

¤

¤

Þ

Þ

–

¢

–

¢

¹

¹

Ÿ

­

Ÿ

’

®

œ

’

®

­

¡

­

Þ

–

ª

“

Ð

”

¤

Þ

–

¢

¹

Ÿ

’

®

­

Þ

–

¹

¬

©

‘

Ÿ

—

”

•

•

“

Ð

”

¤

Þ

–

¢

¹

Ÿ

’

®

­

Þ

–

¹

¬

©

‘

Ÿ

”

•

©

’

“

Þ

–

ª

“

Ð

”

¤

Þ

–

¢

¹

Ÿ

’

®

­

Þ

–

¹

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ì

–

–

–

–

¡

œ

–

™

—

™

¡

œ

–

œ

–

¦

±

œ

œ

¡



™

›

˜

¥

™

¥

¡

™

›

™

¦

™

¦

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

¡

¡

—



™

±



™

¦

™

¡

™

¦

™

¥

™

›

œ

™

–

œ

¡

¦

–

™

¥

—

–

›

š



™

œ

¥

œ

œ

©

‘

Ÿ

”

•

•

–

°

”

“

Ç

’

EKUSports.com

®

©

’

“

Þ

ª

–

Ð

“

”

¤

Þ

¢

–

¹

Ÿ

®

’

­

©

©

Â

Â

©

©

Â

’

«

®

“

É

«

®

’

­

”

’

£

“

“

“

Ÿ

’

©

’

’

¨

©

‘

“

¨

’

®

“

‘

Ÿ

®

®

’

‘

Ÿ

“

’

­

“

­

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

œ

¡

œ



—

—

±

™

œ

¡

œ

™

¥

Ñ



Ò

Œ



Ò

“

¨

Ÿ

¥

œ

©

Â

’

•

’

Â

Á

È

®

–

¦

Ó

µ

Ó

µ

Â

Â

¥

¾‚

¾–

–

“

–

–

”

–

…

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

­

­

­

Õ

–

–

’

”

”

–

’

’

Ô

–

Â

©

©

’

–

©

«

®

©

‚

–

’

«

®

¥

ˆ

–

‘

®

­

Ÿ

–



–

Ö

–



‹



‹

×

§

Ÿ

–

–

–

™

œ

¦

¥

™

¡

–

œ

™

œ

™

¥

™

¥

–

¥

¡

±

±

™

—

›

™

˜

œ



œ

™

˜

¡

™

¦

¥

™

—

’

®

—

™

œ

™

œ

™

¥

™

¡

™

›

•

¬

Â

‘

Ÿ

’



ˆ

à

ˆ

‰

à

ˆ

•

’

†

‰

†

Ü

œ

Ü

œ

ß



“

”

’

¾

•

¾

Ý

Þ

•

Ô

“

©



©

¾

Ü

“

›

Š

Ù

Ú

‹

Þ

×

Ü



‰

œ

”

¹

Ý

à

•

Ÿ

ã

Ú

Â

’

¿

Û

•

”

’

”

“

Ø

œ

Ý

Ç

’

¹

Œ

Þ

Ÿ

Ž

’

ä

“

Ü

“

Ü

­

Ü

”

È

ß

¹

•

¢

’

’

×

’

’

©

®

®

Ú

•

¢

”

ª

“

ß

‹

Ü

”

È

°

¢

€

­

×

’

Þ’

Ž

“

œ

ˆ

°

Ø

”

»

¤

¤

®Ý

”

‡

”

Ø

œ

Ý

Þ

”

»

“

Â

’

°

”

“

Ç

’

©

®

’

“

Ü

¡

Ý

Þ

Ý

ˆ

¼

Ð

‚

Â

œ

â

©

’

à

Û

Ü



Ÿ

’

Ö

­

‚

Ÿ

¼

á

¥

à

Û

…

’

®

Ô

”

¸



Õ

Ÿ

á

”

Ô

¹

œ

Ü

®

¥

Ý

Ý

ä

’

®

’



”

ª

Ÿ

•

¡

Þ

•

˜

Þ

“

”

¢

Ü

Ý

Û

¹

’

­

›

Þ

­

•

”

¹

Â

©

©

Â

Ü

®

Û

¤

®

’

’

¿

”

’

®

¡

Þ

©

’

’

Ü

Ü

”

•

’

¿

“

­

‘

Ÿ

”

¹

“

•

Ÿ

¬

Ý

”

°



•

Û

œ

˜

Ý

Ü

¡

”

Ý

Þ

Þ

Ý

“

’

“

Ý

—

™

¡

™

¡

™

œ

™

œ

á

È

¼

¼

¼

“

¿

©

Ÿ

™

œ

ˆ

|

}

à

ˆ

Ó

¹

­

®

¨

·

½

–

È

¼

®

Ÿ



½

È

Ÿ

Ÿ

¡

½

¹

¼

­

Ÿ

ª

–

­

Ÿ

°

¹

¸

Ÿ

’

Ì

Ç

™

½

¹

­

©

©

¦

Ÿ

’

Â

¢

»

¸

¼

Ÿ

Ÿ

’

­

–

Ç

Ç

¸

©

’

Ì



¸

­

¿

Ç

™

­

¿

Â

£

Â

¿

Â

£

«

›

œ

˜

—

‡

™

œ

ë

”

Â

¸

Ç

«

®

®–

’

Í

­

É

­

©

®

•

¸

’

Ê

À

È

’

Ê

ª

Â

£

Ê

Ê

•

¿

Ê

·

œ

Â

’

·

Â

¿

”

Â

À

‹

”

–

˜

–

¤

‹

·

–

‚

’

È

Š

‹

–

–

–

¡

–

¤

–

–

–

¿

”

°

–

–

”

€

¯

–

–

­

‚



®

–

¤

¿

ˆ

Ÿ

–

¤

¤

“

µ

­

“

–

¿

”

œ

’

¤

­

¨

–

–

ˆ

’

”

©

–

–

”

®

¿

”

–

–

¤

”

“

–

–

µ

¿

¨

–

–

“

”

¿

–

–

–

¿

’

Á

–

–

–

”

­

–

–

¤



®

’

–

–

¬

¼

¿

Ÿ

¨

À

¨

®

»

À

‡

¨

–

–



‚

–

–

‚



–

‡



‰

–

“

“

¸

´

¬

”

´

“

“

†

•

€

ˆ

–

•

”

”

…

–

¨

’

»

•

”

†

‘

®

º

•

“

³

’

·

”

¤

Š

Ÿ‡

’§

†

“

Ÿ

”

ª

½

†

£

§

²

…

¾

ˆ

‰

à

†

à

‰

†

‚

‚



¥

ƒ

è



ƒ

½

Ý





ˆ

Þ

½

ˆ

²

ˆ

‚

à

•

¢

²

‰

’

à

‚

†

ß

‰

†



ˆ

ç

‚



‹

¹



Ø

Ÿ



‹

‹

¾

Š

Š



‹

­

Ø

‹

Ó

â

’

®

â

‹

Š

Š

…

å

Ü

‹

‹

†

‡



‰

ç

‹

‹

å

Ú

Ø

Ž

ã

Ú

×

”

È

”

ª

ä

’

•

¢

•

’

Ü

®

œ

Ý

Þ

”

¹

’

¿

Û

”

“

’

“

Ý

å

Ø

‹

æ

š

æ

é

Ø

Ú

Ñ

°

×

Ú

Š

×

‹

å

”

»

Ú

“

”

•

“

×

§

”

Ÿ

Û

Â

’

Ÿ

°

’

®

©

Ÿ

”

“

¼

Ç

Ü

’

œ

®

Ý

©

Þ

’

”

ª

“

Ü

’

œ

Ý

¸

Þ

¼

ª

’

”

•

’

’

“

Ð

¸

¼

’

”

•

¤

’

Ü

Ð

›

Ý

“

”

¤

Ü

¡

Ý


ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ñ

ó

ô

ò

õ

Women’s Basketball Departed Letterwinners #1 Carla Booth (Guard • 5-7 • Freshman • Warfield, Ky.) Year 2011-12 TOTAL

GP-GS 29-1 29-1

Min/Avg 466/16.1 466/16.1

FG-FGA 56-185 56-185

Pct .303 .303

3FG-3FGA 31-111 31-111

Pct .279 .279

FT-FTA 16-31 16-31

Pct .516 .516

OR-DR 11-39 11-39

Reb/Avg 50/1.7 50/1.7

PF-FO 46-0 46-0

Ast 42 42

TO 57 57

Blk 2 2

Stl 14 14

Pts/Avg 159/5.5 159/5.5

PF-FO 3-0 2-0 5-0

Ast 1 0 1

TO 3 0 3

Blk 0 3 3

Stl 1 2 3

Pts/Avg 4/0.5 4/0.5 8/0.5

PF-FO 6-0 6-0

Ast 2 2

TO 3 3

Blk 0 0

Stl 1 1

Pts/Avg 14/0.9 14/0.9

#12 Aimee Bouie (Center • 6-1 • Sophomore • New Castle, Del.) Year 2010-11 2011-12 TOTAL

GP-GS 8-0 8-0 16-0

Min/Avg 21/2.6 27/3.4 48/3.0

FG-FGA 2-2 1-4 3-6

Pct 1.000 .250 .500

3FG-3FGA 0-0 0-0 0-0

Pct .000 .000 .000

FT-FTA Pct 0-0 .000 2-2 1.000 2-2 1.000

OR-DR 0-0 2-7 2-7

Reb/Avg 0/0.0 9/1.1 9/0.6

#5 Mariah Lawrence (Guard • 5-9 • Junior • Maryville, Tenn.) Year 2011-12 TOTAL

GP-GS 16-0 16-0

Min/Avg 98/6.1 98/6.1

FG-FGA 5-25 5-25

Pct .200 .200

3FG-3FGA 4-21 4-21

Pct .190 .190

FT-FTA 0-0 0-0

Pct .000 .000

OR-DR 1-4 1-4

Reb/Avg 5/0.3 5/0.3

#33 Jasmine Stovall (Guard • 5-9 • Senior • Lawrenceville, Ga.) Year 2009-10 2010-11 2011-12 TOTAL

GP-GS 25-12 26-16 51-28

Min/Avg Redshirt 388/15.5 510/19.6 898/17.6

FG-FGA

Pct

3FG-3FGA

Pct

FT-FTA

Pct

OR-DR

Reb/Avg

PF-FO

Ast

TO

Blk

Stl

Pts/Avg

11-49 41-102 52-151

.224 .402 .344

2-22 6-21 8-43

.091 .286 .186

16-24 18-24 34-48

.667 .750 .708

20-39 22-58 42-97

59/2.4 80/3.1 139/2.7

40-0 43-0 83-0

20 40 60

26 43 69

2 4 6

12 20 32

40/1.6 106/4.1 146/2.9

ö

÷

EKUSports.com


ø

ù

ú

Women’s Basketball 2011-12 Statistics

## 25 32 42 10 22 01 30 33 23 05 44 12 TM

## 25 32 42 10 22 01 30 33 23 05 44 12 TM

## 25 32 42 10 22 01 30 33 23 44 05 12 TM

Player Marie Carpenter Jade Barber Alex Jones Raechele Gray Brittany Coles Carla Booth LaRa`e Allen Jasmine Stovall Jalisa Bryant Mariah Lawrence Meredith Polson Aimee Bouie TEAM Total Opponents

GP 28 29 29 29 29 29 29 26 22 16 7 8

Player Marie Carpenter Jade Barber Alex Jones Raechele Gray Brittany Coles Carla Booth LaRa`e Allen Jasmine Stovall Jalisa Bryant Mariah Lawrence Meredith Polson Aimee Bouie TEAM Total Opponents

GP 15 16 16 16 16 16 16 14 12 7 3 2

Player Marie Carpenter Jade Barber Alex Jones Raechele Gray Brittany Coles Carla Booth LaRa`e Allen Jasmine Stovall Jalisa Bryant Meredith Polson Mariah Lawrence Aimee Bouie TEAM Total Opponents

GP 13 13 13 13 13 13 13 12 10 4 9 6

GS 25 8 29 29 16 1 18 16 3 0 0 0

Min 875 612 864 883 825 466 450 510 198 98 17 27

TOTAL 3-PTS Avg FG FGA Pct 3FG FGA 31.3 125 327 .382 38 91 21.1 130 225 .578 0 0 29.8 92 220 .418 1 11 30.4 77 220 .350 32 101 28.4 55 180 .306 14 61 16.1 56 185 .303 31 111 15.5 57 143 .399 9 28 19.6 41 102 .402 6 21 9.0 15 54 .278 6 25 6.1 5 25 .200 4 21 2.4 2 3 .667 0 0 3.4 1 4 .250 0 0

Off 25 64 75 13 26 11 29 22 1 1 2 2 61 656 1688 .389 141 470 .300 416 563 .739 332 656 1774 .370 132 475 .278 436 602 .724 378

29 29

GS 13 1 16 16 9 0 14 10 1 0 0 0

Min 458 308 492 524 478 242 281 285 111 41 3 2

Avg 30.5 19.3 30.8 32.8 29.9 15.1 17.6 20.4 9.3 5.9 1.0 1.0

16 16

FG 66 74 49 48 30 28 32 24 8 2 0 0

TOTAL FGA 177 123 119 138 98 98 91 59 26 7 0 0

3-PTS Pct 3FG FGA .373 19 48 .602 0 0 .412 0 6 .348 17 59 .306 8 30 .286 15 57 .352 7 23 .407 3 11 .308 4 13 .286 2 7 .000 0 0 .000 0 0

361 936 .386 372 970 .384

GS 12 7 13 13 7 1 4 6 2 0 0 0

13 13

EKUSports.com

Min 417 304 372 359 347 224 169 225 87 14 57 25

Avg 32.1 23.4 28.6 27.6 26.7 17.2 13.0 18.8 8.7 3.5 6.3 4.2

FG 59 56 43 29 25 28 25 17 7 2 3 1

TOTAL FGA 150 102 101 82 82 87 52 43 28 3 18 4

75 81

FT FTA Pct Off 52 57 .912 12 31 51 .608 27 55 69 .797 42 35 44 .795 8 16 24 .667 15 10 19 .526 8 6 10 .600 18 11 12 .917 14 7 8 .875 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 32 254 .295 223 294 .759 176 276 .293 240 323 .743 185

3-PTS Pct 3FG FGA .393 19 43 .549 0 0 .426 1 5 .354 15 42 .305 6 31 .322 16 54 .481 2 5 .395 3 10 .250 2 12 .667 0 0 .167 2 14 .250 0 0

295 752 .392 284 804 .353

66 51

Pct FT FTA Pct .418 86 105 .819 .000 65 100 .650 .091 104 132 .788 .317 62 75 .827 .230 39 61 .639 .279 16 31 .516 .321 13 21 .619 .286 18 24 .750 .240 9 10 .900 .190 0 0 .000 .000 2 2 1.000 .000 2 2 1.000

Pct .396 .000 .000 .288 .267 .263 .304 .273 .308 .286 .000 .000

Pct .442 .000 .200 .357 .194 .296 .400 .300 .167 .000 .143 .000

Off 13 37 33 5 11 3 11 8 1 2 1 2 29 216 .306 193 269 .717 156 199 .256 196 279 .703 193

û

FT FTA Pct 34 48 .708 34 49 .694 49 63 .778 27 31 .871 23 37 .622 6 12 .500 7 11 .636 7 12 .583 2 2 1.000 2 2 1.000 0 0 .000 2 2 1.000

ü

REBOUNDS Def Tot 54 79 161 225 171 246 58 71 87 113 39 50 82 111 58 80 19 20 4 5 1 3 7 9 81 142 822 1154 787 1165

Avg PF FO A TO Blk Stl Pts 2.8 63 1 38 52 2 23 374 7.8 102 4 10 63 37 14 325 8.5 71 0 36 98 14 37 289 2.4 89 5 97 72 6 42 248 3.9 57 0 49 52 15 17 163 1.7 46 0 42 57 2 14 159 3.8 27 0 11 38 19 7 136 3.1 43 0 40 43 4 20 106 0.9 21 0 24 29 2 11 45 0.3 6 0 2 3 0 1 14 0.4 1 0 0 1 0 2 6 1.1 2 0 0 0 3 2 4 4.9 0 9 0 39.8 528 10 349 517 104 190 1869 40.2 506 4 365 439 68 250 1880

Avg 13.4 11.2 10.0 8.6 5.6 5.5 4.7 4.1 2.0 0.9 0.9 0.5

REBOUNDS Def Tot 30 42 83 110 94 136 33 41 51 66 23 31 39 57 33 47 14 14 2 2 1 1 0 0 49 81 452 628 441 626

Avg PF FO A TO Blk Stl 2.8 38 1 16 23 1 7 6.9 52 0 5 32 13 7 8.5 37 0 25 59 5 23 2.6 47 2 57 44 3 21 4.1 34 0 22 26 9 10 1.9 23 0 15 28 2 8 3.6 22 0 6 24 12 4 3.4 26 0 23 18 3 9 1.2 14 0 11 14 1 7 0.3 0 0 1 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 5.1 0 5 39.2 294 3 181 273 49 96 39.1 282 4 193 218 32 126

Pts 203 179 153 148 84 81 77 62 27 6 0 0 0 1020 1065

Avg 13.5 11.2 9.6 9.3 5.3 5.1 4.8 4.4 2.3 0.9 0.0 0.0

REBOUNDS Def Tot 24 37 78 115 77 110 25 30 36 47 16 19 43 54 25 33 5 6 0 2 2 3 7 9 32 61 370 526 346 539

Avg PF FO A TO Blk Stl 2.8 25 0 22 29 1 16 8.8 50 4 5 31 24 7 8.5 34 0 11 39 9 14 2.3 42 3 40 28 3 21 3.6 23 0 27 26 6 7 1.5 23 0 27 29 0 6 4.2 5 0 5 14 7 3 2.8 17 0 17 25 1 11 0.6 7 0 13 15 1 4 0.5 1 0 0 1 0 2 0.3 6 0 1 3 0 1 1.5 1 0 0 0 3 2 4.7 0 4 40.5 234 7 168 244 55 94 41.5 224 0 172 221 36 124

Pts 171 146 136 100 79 78 59 44 18 6 8 4 0 849 815

64.4 64.8

63.8 66.6

Avg 13.2 11.2 10.5 7.7 6.1 6.0 4.5 3.7 1.8 1.5 0.9 0.7 65.3 62.7


ý

þ

ÿ

Women’s Basketball 2011-12 Results DATE

OPPONENT

Score

W/L

Attendance

High Points

High Rebounds

11/13/10

CHICAGO STATE UNIVERSITY

74-61

W

600

(19) Alex Jones

(9) Alex Jones

11/12/11

at Xavier University

61-66

L

1015

(15) Carla Booth

(8) Alex Jones

11/17/11

UNIVERSITY OF LOUISVILLE

53-77

L

2800

(14) Carla Booth

(9) Alex Jones

11/20/11

at Western Michigan University

71-60

W

1004

(18) Raechele Gray

(6) Jasmine Stovall

11/25/11

vs Appalachian State University+

62-64

L

229

(17) Marie Carpenter

(20) Jade Barber

11/26/11

vs Campbell University+

52-64

L

265

(22) Marie Carpenter

(8) Alex Jones

11/29/11

KENTUCKY CHRISTIAN UNIVERSITY

97-61

W

300

(17) Jade Barber

(11) Jade Barber

12/02/11

at University of Evansville&

56-63

L

425

(22) Marie Carpenter

(11) Brittany Coles

12/03/11

vs Chicago State University&

67-56

W

82

(20) Alex Jones

(11) Alex Jones (11) Jade Barber

12/06/11

BELMONT UNIVERSITY

60-46

W

600

(14) Marie Carpenter

(15) Alex Jones

12/10/11

at Miami (Ohio) University

55-60

L

735

(14) Marie Carpenter

(10) LaRa`e Allen

12/20/11

at Jacksonville State University*

80-76

W (OT)

442

(18) Raechele Gray

(10) Alex Jones

12/31/11

TENNESSEE STATE UNIVERSITY*

79-59

W

300

(17) Marie Carpenter

(10) LaRa`e Allen

01/02/12

AUSTIN PEAY STATE UNIVERSITY*

63-66

L

150

(19) Marie Carpenter

(9) Alex Jones

01/07/12

SOUTHEAST MISSOURI STATE*

52-37

W

175

(14) Jade Barber

(10) Jade Barber

01/09/12

at Murray State University*

62-61

W

228

(15) Marie Carpenter

(12) Alex Jones

01/14/12

at Morehead State University*

58-68

L

2033

(14) Jade Barber

(6) LaRa`e Allen

(14) Carla Booth

(6) Carla Booth

01/16/12

at Austin Peay State University*

61-59

W

910

(22) Marie Carpenter

(15) Alex Jones

01/21/12

TENNESSEE-MARTIN*

61-84

L

200

(24) Jade Barber

(10) Jade Barber

01/25/12

LONGWOOD UNIVERSITY

80-62

W

125

(19) Jade Barber

(17) Jade Barber

01/28/12

TENNESSEE TECH UNIVERSITY*

67-82

L

175

(13) Marie Carpenter

(8) Brittany Coles

02/01/12

at Tennessee State University*

73-66

W

438

(18) Raechele Gray

(13) Alex Jones

02/04/12

at SIU Edwardsville*

53-64

L

729

(17) Marie Carpenter

(19) Jade Barber

02/06/12

at Eastern Illinois University*

51-64

L

430

(13) Raechele Gray

(9) Alex Jones

02/11/12

MOREHEAD STATE UNIVERSITY*

78-68

W

450

(17) Alex Jones

(11) Jade Barber

02/18/12

at Tennessee Tech University*

51-66

L

1432

(13) Alex Jones

(7) LaRa`e Allen (7) Alex Jones

02/23/12

SIU EDWARDSVILLE*

55-66

L

300

(20) Marie Carpenter

(7) Alex Jones

02/25/12

EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY*

76-79

L

400

(15) Marie Carpenter

(9) Alex Jones

02/29/12

vs Tennessee State University^

70-55

W

1125

(16) Raechele Gray

(14) Alex Jones

(16) Jade Barber 03/01/12

vs Tennessee Tech University^

65-81

L

1017

(14) Alex Jones

(16) Alex Jones

* = Ohio Valley Conference Game + = Starwood Hotels of Atlanta Thanksgiving Classic (Atlanta, Ga.) & = University of Evansville Winter Classic (Evansville, Ind.) ^ = Ohio Valley Conference Tournament (Nashville, Tenn.) EKUSports.com


Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball 2011-12 Team Statistics 

!"

#

$

=

>

,

%

@

<

B"

#"?-

S

"

R

$=

!

#

$

5

0

1

1

,

3

.F

%

-+

B

2:

3

?=2

.@

/

?

-

2

F

G

H

,

5

F

I

;

1

,

-

.

/

E

-

2

F

G

H

,

5

FN@

?3

2

2

O

P

3

,

Q

E

3

2

2

O

P

3

,

Q

A

+

0

L

B2

5

.

G/

2

4

+

3

H

5

6

5

2

4

+

&

3

H

5

6

2

U

,

V

.

G

0

T

2

U

,

V

.

G

-

+

.

2

3

4

H

L

5

5

3

6

4

2

-

.

0-

"

0

/

0

+

2

V

3

.

,

Y

2

3

V

3

.

,

Y

2

3

9

/

5

6

2

0

-

0

/

[

O

0

+

2

L

V

3

5

3

.

3

,

H

4

5

-

Y

2

6

2

3

T

5

/

-

2

5

F

0

+

2

3

H

5

6

F

,,

6

`

2

V

a

.

2

/

2

3

?

2

H

5

6

2

-

.

.

-

.

/

3

2

C

2

/

/

H

3

5V

5

9

F

"

:

]

6

-

#

h

2

/2

;

>

i

0

;

W

W

Y

Y

2

2

3

3

5

4

5

4

2

2

+

+

2

2

3

3

H

H

5

5

6

6

2

&

2

b

-

Y

2

3

0

-

/

h

0

EKUSports.com

cd

'

(

K

)

)

(

8

'

'

)

)

)

D

&

&

8

*

8

K

(

7

*

K

C

*

7

C

7

C

;

I

*

(

&

8

7

'

C

K

I

&

(

)

C

8

D

&

;

*

K

8

'

8

(

C

*

'

(

(

'

K

8

;

*

;

D

7

(

K

&

D

(

;

D

7

'

8

*

;

7

D

(

8

C

)

&

'

&c

K

I

C

K

CI

I

&

;.

7

D

*

;

K

7

)

K

8

*

]

5

I

D

D

K

*

I

9

4

D

)_

8'

&

I

I

I

8

(B

.

+!

^

g

0

"

6

$

R

.,

?

]

&

8

8

*

&

:

;

D

K

2

(

8

8

D

,

*

(

&

Z

C

)

K

&

.

(

)

7

&*

8

7

8

C

O

0

HO

W

3

'

7

*'

7

8

C

)

I

0

'

8

C

&)

7

;

'

D

I

I*

;

&

2;

7

8

&)

*

D&

(

;

(

87

'

7T

%

2

I(

&

&

2

2

8

2

7

/

I

7

2

2

87

8

;)

8

*

(

&

5.

G

A

:

3

L

2

52

0

C

2

:

3

4

+

B

2

5E

E

((

7

;

A'

.

/

>2

5

4

.

"

>

"

/&

$

$#!

f

j

(

-

^

?$2

,

\

N

3,

6

1

X

=

?>

5

5

?

H

=

4

6

@

G3

4F

#

W=

.

2

;

$-

1

I

M

0

3

2

<

S

#/

?

R.

,$-

:

E

J&

9

#%

+

<;

;

I

'

C

)

&

7

'

7e

&

7

*

&

'

(

)

&

*

*

&

'

'

*


k

l

m

n

o

p

q

p

r

s

q

t

Women’s Basketball 2011-12 Game-By-Game Statistics w

„

‘

…

’

†

“

‘

¢

‡

”

•

£

­

–

¥

’

‘

’

£

°

¤

²

”

•

¥

–

¢

°

£

§

±

¢

’

¤

¸

¨

¢

§

±

¥

©

ª

¨

˜

™

š

˜

š

Ÿ

Ÿ

Ÿ

š

–

—

¥

˜

§

¨

±

¤

´

¦

‘

¢

•

µ

§

µ

¥

§

•

¨

¥

©

ª

¨

¥

±

¢

¨

·

‘

¢

³

§

³

˜

¥

’

¨

¢

±

©

‘

’

§

¦

³

§

•

¨

¯

–

¢

‘

’

›

‰

œ



Š

ˆ

w

ž

š

„

š

x

w

y

z

ˆ

„

˜

{

|

}

~

…

˜

y

‰

˜

ˆ

Š

˜

ž

Ÿ

Ÿ

ž

¡

ˆ

Š

˜

…

Š

y

‰

œ

¡

Ÿ

š

œ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Š

ˆ

‹

ž

Ÿ

ž

¬

›

ž

œ

™

ž

¡

Ÿ

›

ž

¡

¡

¡

¬

ž

˜

¬

¡

›

ž



Ÿ

¡

¬

Ÿ

¡ˆ

€

z

Œ



‡



ˆ

|

‚

ƒ

Š

‹



Š

ˆ

y



…

œ

™

¡

œ

™

œ

¬

˜

¬

š

™

˜

œ

œ

™

˜

š

˜

Š

‹

˜



Ž





Š

Ž

y

Š



¡

¡

¡



œ

›

ž

¬

™

˜

œ

›

ž

™

š

œ

œ

ž

œ

Ÿ

¡

œ

¡

ž

š

ž

Ÿ



¬

˜

¬

˜

¬

˜

œ

š

¡

Ÿ

Ÿ

¬

ª

³

£

¡

ž

œ

œ

ž

›

š

œ

œ

ž

œ

›

œ

›

ž

¬

›

˜

˜

›

Ÿ

˜

œ

¡

˜

™

™

¡

œ

›

œ

¡

œ

¬

š

Ÿ

¡

«

¨

˜

˜

˜

˜



Ÿ

˜

Ÿ

œ

›

™

˜

¡

œ

Ÿ

š

˜

™

œ

›

¡

˜

˜

¡



™

¡

˜



¡

Ÿ

š

œ

¡

™

Ÿ

«

˜

œ

š

¡

–

¥

©

ª

¨



˜

š

¡

¡

Ÿ

ž

¬

˜

œ

š

š



ž

›

š

˜

œ

š

¡



ž

œ

›

š

¡

ž

˜



›

˜



¡

›

¡

ž

š

œ

˜

ž

œ

¡

™

ž

™

™

ž

š

œ

œ



ž

Ÿ

›

›

ž

¬

œ

ž

¡

¡

ž

š

ž

¡



˜

Ÿ

¡





¡

”

–

¢

—

§

°

•

¥

’

»

©

ª

¨

š

š

œ

œ



š

¡

¡

˜

Ÿ

š



«

œ

˜

¬



˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

œ



˜

™

Ÿ

˜

˜

ª

’

µ

¤

œ

«

’

y

©

–

¤

‘

§

º

¹

£

•

¦

¸

‘

¢

ª

°

³

¢

‘

‘

…

¤

£

¢

„

«

–

¦

¸

°

¢

”

¦

ˆ

£

”

¢

„

¯

•

¢

‘

—

¤

®

ˆ

¥

¼

¢

»

¦

§

—

¨

•

°

’

¢

•

§

‘

³

¥

˜

©

ª

¨

˜

š

š



ž

œ

¡

Ÿ

š



˜

›

ž

™

¡

ž

š



™

ž

œ

ž

›

˜

›

ž

¡



™

ž

Ÿ



™

ž

š



ž

›



š

˜

™

ž



™

œ



¬

˜

ž



š

˜

¡

ž

Ÿ

¬

¡

ž

›

Ÿ

Ÿ

˜

œ

ž

š

¬

™

˜

™

ž

Ÿ

Ÿ

˜

¡

›

›

˜

›

¡

™

ž

Ÿ

š

Ÿ

ž

˜

š

¡

ž

˜

›

¡

ž

™

š



œ

œ

˜

Ÿ

˜



˜

š



¡

˜

˜

™

š

š



¡

«

œ

œ

˜

˜



›

˜

¬

š

š

¬

Ÿ

¢

”

¢

‘

³

£

¤

°

”

¥

•

¢

±

±

–

˜

¦

§

¨

¢

§

¥

©

ª

¨

ª

®

°

¢

•

£

µ

‘

¤

˜

’

¢

¦

‘

’

§

–

¨

¢

§

¥

©

ª

¨

½

±

£

¹

³

¤

¥

’

¢

¡

¦

§

¨

¢

®

´

•

¢

’

‘

¹

£

Á

•

¤

‘

¾

¥

µ

¢

§

¥

©

ª

¨

¿

¢

¦

•

˜

§

¨

¢

¼

£

³

¥

¢

”

•

¦

±

±

–

¥

’

§

¨

¢

¥

³

³

£

–

¤

©

ª

¨

°

¥

‘

’

§

–

¥

©

ª

¨

°

¢

¢

£

¤

®

¢

£

’

•

–

–

¦

¤

³

’

§

¨

‘

’

¢

–

Â

¥

¥

©

–

¢

‘

ª

¨

›





œ

š

˜

˜

˜

˜

¡

˜

œ

š

¡

š

¡



Ÿ

œ

œ

™

˜

˜

Ÿ



˜

œ

œ

œ

¬

š



›

¬

˜

˜

Ÿ

š

¡

¡

š

›

š

Ÿ

›

š

¬

œ

š

š

œ



˜

¬





ž

™

¡



™

ž

š

œ

š

Ÿ



¡

ž

¬

˜

Ÿ

ž

¬

¡

›

ž

œ

œ

˜

Ÿ

Ÿ

¡

ž

š

¡

˜

›

œ

ž

œ

œ

œ

¡



œ

œ

™



¬

š

›



¬

˜

œ



œ

¡

›

¡

¡

Ÿ

¬

œ

¡

š

›

™

¡

Ÿ

œ

œ

Ÿ

›

™

š

¬

›

˜

Ÿ



Ÿ

¡

¡

™

¡

œ

œ

œ

ž

œ

œ

›

š

¬

œ

™

ž

š

¡



›

œ

Ÿ



œ

ž

Ÿ

˜

Ÿ

š

¡



›

ž

¡

¡



˜

ž

Ÿ

š

ž

¬

œ

œ

˜



œ

¬

™

¡

™

š

˜

›

Ÿ

ž

œ

œ

š

ž

œ

™

ž

›

œ

ž

œ

š

ž

™

š

ž

™

˜

™

˜



¬

˜

˜

Ÿ

œ

›

œ

¡

˜

™

¡

¬

˜

¡

˜

œ

™

ž

¡

š

™

Ÿ

š

˜

¬

š

™

ž

›

›

˜



˜

š

¡

œ

œ

¬

ž

Ÿ

œ

˜

¡

¡

¡

œ

¬

ž

š

¬

˜

™

š

¡

¡

ž

Ÿ

¡

¡

›

ž

›

š

›

¡

ž

Ÿ

›

™

ž

™

¬

˜

›

Ÿ

š

š



™



œ

š

¡

¡



œ

›

Ÿ

˜

Ÿ

œ

¬

¡

œ

›

¡

œ

˜

Ÿ



™

Ÿ

™

›

Ÿ

¡

š

˜

›



œ

›

š

™

š



™

¡

™



Ÿ



›

š

¡

š

¬

œ

«

¦

»

§

¨

¢

§

¥

©

®

¤

–

‘

¥

°

¢

’

¦

´

š

š

š

œ

ª

¨

—

¤

‘

»

’

¥

œ

˜

¬

¡

«



Ÿ

˜

™

œ



š

œ

˜

œ

—

§

¥

©

•

ª

¨

œ

¬

˜

ž

™

œ

˜

›

ž

›

œ

ž

œ

œ

œ

ž

œ

ž

™

Ÿ

¡

ž

œ

¬

ž

ž

™

™

ž

œ

Ÿ

ž

Ÿ

™

¡

¡

˜

ž

š

š



ž

š

Ÿ

˜

œ

Ÿ

«



¬

˜

›

ž

œ

˜

˜

˜

˜

š

œ

™

˜

š

š

¡

¬



Ÿ



¡

š

˜

¢

¦

‘

’

–

§

¨

¢

§

¥

©

ª

¨

˜

™

¡

˜

¡



œ

š

¡

¡

™

˜

Ÿ

Ÿ

ž

™

˜

š

ž

™

˜

¬

ž

˜

™

ž

™



Ÿ

›

ž

¡

›

›

›

ž

¬



š

Ÿ

œ

ž

œ

˜

Ÿ

›

ž

¡

˜

¡

ž

˜

ž



œ

¡

«



¡

¡

œ



¡

¡

¡

¡

Ÿ

š

œ

›

š

Ÿ

¡

˜

¤

´

—

£

–

¤

–

¥

‘

¢

Ã

’

¦

§

‘

’

¨

¢

–

˜

§

¥

©

ª

¨



˜



˜

œ

™



˜



š

›

«

˜

£

˜

¯

°

¢

˜

¤

—

£

¢

°

¨

®

’

•

§

¯

´

¢

‘

š

˜

§

¯

’

‘

œ

«

’

’

š

¯

°

‘

¡

«

œ

£

’



¤

–

¢

‘

œ

¤

°

¤

§

’

‘

Ÿ

«

˜

‘

À

®

‘

¡

˜

˜

’

œ

®

–

¢

’

‘

Ÿ

«

˜

‘

¤

·

¥



«

˜

”

˜

˜

œ

š

˜

¡



š

˜

›





˜

Ÿ

˜

¡

˜

¬

œ

¬

œ

Ÿ

˜



Ÿ

¡

˜

˜

¡

›

¯

’

°

¢

’

£

•

¤

³

Â

¥

–

¢

‘

¦

»

§

¨

¢

§

¥

©

ª

¨

¡

š

š

›

š

›

˜

˜

ž

š

˜

š

˜

¬

›

¡

ž

Ÿ

˜

˜

¬

Ÿ

¡

ž

ž

˜

¬

ž

˜

›

ž

¡



¬

«

œ

˜

Ÿ



Ÿ

¥

–

³

¢

‘

³

£

–

¤

°

¥

°

¢

–

–

¦

Ä

´

§

‘

¨

—

¢

’

•

§

¥

³

œ

©

ª

¨

­

®

®

³

¢

‘

£

·

Ã

¥

¡



š

˜

˜

¡

›

œ

¢

¦

§

¨

¢

§

¥

©

ª

¨

˜

¡

™

š

œ

¥

–

‘

’

³

³

£

–

¤

°

¥

°

¢

–

–

¦

–

§

µ

¨

¢

œ

§

¥

©

ª

¨

³

³

£

–

¤

¤

Æ

°

¥

°

¢

©

–

–

¦

Ã

¢

™

˜

’

§

¨

‘

’

¢

–

£

¤

Å

¥

‘

¢

—

¦

Ã

§

°

§

¢

”

¨

¥

•

¢

Æ

’

‘

¢

°

£

’

¤

–

—

¥

—

¢

±

¢

¦

±

•

±

±

©

ª

¨

£

–

¤

˜

š

š

›

œ

¡

¬

¡

˜

¥

©

ª

¨

–

¥

³

•

§

‘

¢

³

£

–

¤

Æ

¨

°

˜

¢

Ã

¦

°

’

§

¥

°

¢

©

Ÿ

œ

š

œ

ž

›

›

˜

Ÿ

œ

›

š

š

œ

ž

œ

¡

˜

¡

œ

¡

ž

¬

¬

¡

œ

ž

™

Ÿ

š

ž

Ÿ

™

ž

œ

¡

¬

ž

™

¬

š

ž

™

š

Ÿ

ž

Ÿ

›

ž

¡

š

Ÿ

¡

ž

™

š

Ÿ

œ

ž

œ

¬

Ÿ

œ

ž

Ÿ

›

›

œ

ž

œ

™

š

š

Ÿ

˜

¡

œ

Ÿ

Ÿ

œ

›

¬





˜

¬

˜

›

š

˜

Ÿ

˜





¡



œ

˜

š

¡

œ

š

œ

Ÿ

š

™

œ

›

š

˜

¬

˜

¡

¡

˜

œ

ž

›

œ





˜

˜

˜

˜

¡

›

™

ž



œ



ž



œ

˜

ž

œ

ž

œ

›

ž

œ

œ

™

ž

¡

ž

š

œ

ž

¡

œ

œ

¡

œ

š

œ

ž

›

š

˜

¬

œ

ž

¡

Ÿ

˜

¬

ž

™

ž

›



œ

˜



˜

š

œ

˜

Ÿ

Ÿ

›

¬

¡

¡

›

š

›

¡

˜

Ÿ

˜



˜

˜

¬

˜

›



Ÿ

œ

Ÿ



œ



œ



˜

¬



œ

œ



›

™

œ

¡

¡

š

Ÿ

œ

›

¡

Ÿ





œ

œ

¬

˜

¡





˜

™

˜

¡

˜



˜

›

ž

¡

¡

˜

š

ž

™

ž

š

ž

˜

˜



œ



˜



˜

š

¬

œ

™

›

š

œ

Ÿ

Ÿ

š

¡

™





š

§

¥

©

ª

¨

˜

š

œ



›

š

Ÿ

š

¡

¬

ž

¡



¬

ž

š

œ



š

ž

œ

œ

˜

Ÿ

ž

›

œ

˜

¬

˜

›

œ

˜

¡

œ



«

›



¬

˜

œ



™

˜

Ÿ

˜

¡

œ

¡

˜

˜

™

˜

™

œ

œ

œ

›

š

š

Ÿ



š

‘

’

¨

¢

–

˜

§

¥

©

ª

¨

˜

œ

™

˜

œ

ž

š

œ

œ

ž

œ



š

™

œ

™

ž

™

š

˜

™

Ÿ

š

ž

›

¡

ž

Ÿ

›

˜

¡

¡

¬

ž

˜



¬

š

˜



Ÿ





˜

¡

¡

›

Ÿ

Ÿ

š

¡

¡

š

š

¡

¡

«

™

˜

œ

¬

–

–

¦

–

§

µ

¨

¢

˜

§

¥

©

ª

¨



£

œ

œ

Ÿ

˜

˜

š

œ

›

˜

˜

š

œ

™

˜

œ

œ

œ

˜

›

œ

¡

™

˜

›

œ

›

œ

˜

˜

¬

›

«

š

¤

Å

¥

‘

¢

¦

—

Ã

°

§

”

¨

•

¢

±

±

§

–

˜

¥

©

ª

¨

š



š

˜

œ

™

›

˜



™

¢

Æ

‘

°

£

’

¤

–

—

³

¥

¦

¬

š





œ

ž



›

˜

ž

š

š

œ

š

Ÿ

ž

š

ž

™

˜

œ

š

›

¡

ž

Ÿ

™

ž

›

œ

œ

¡

›

¡

ž

ž

¡

¬

›

¡

ž

š



¡

˜

š



™

ž

™



œ



ž

¬

›

¬

ž

Ÿ

¡

ž

›



Ÿ

˜

œ

ž

š

ž

›



™



™

ž

™

Ÿ

˜

ž

œ

¬

ž

¡

Ÿ

˜

™

˜

¡

˜

¬

˜

œ

™



¡

Ÿ

š

Ÿ

Ÿ

š

®

±

¢



«

¢

¡

¢

Ã

¢

±

•

³

•

§

¨

°

˜

¢

§

¥

©

ª

¨

˜

˜

¥

š

š

œ

›

›

˜

˜

Ÿ



˜

¡

˜

š

š

˜

˜

¬

«

’

¡

¡

˜



˜



ž

˜

Ÿ

™



Ÿ

¡

¤

–

¢

³

£

³

¤

–

°

¥

°

¢

–

¦

–

’

§

¨

‘

’

¢

–

§

¥

©

ª

¨

¥

Ÿ

¬

Ÿ

š

œ

™

¡

Ÿ

¡

œ

˜

˜

¡

ž

œ

˜

™

˜

›

˜



›

œ

ž

œ

¡

Ÿ

Ÿ

ž

›

˜

›

ž

™

›

Ÿ

™

ž

›

¡

›

š

¬

›

˜

š

š

«

ž



¬

œ

›

œ

›

œ

¡



œ





˜



™

¬

Ÿ

™

¥

–

¢

ž



œ

«

’

°

ž



›

”



¥

–

¤

°



Ÿ

œ

¢

”

˜

œ

«

–

§

³

¥

‘

¡

¤

´

‘

˜

¡

š

’

®

³

®

‘

¡

˜

’

˜

š

¢

’

‘

œ



¤

–

¢

‘

ž

«

˜

¥

‘

›



¥

¢

’

š



«

’

‘

œ



®

Å

¤

˜

˜

«

’

³

£

³

¤

–

¥

°

°

¢

–

¦

–

§

–

¨

µ

¢

§

¥

©

ª

¨





¬

¬

›

›

Ÿ

œ

›

›

¡

œ

¬

¡

«

˜

œ

œ

¡

œ

u



v

˜

˜

œ

š

EKUSports.com


Ç

È

É

Women’s Basketball 2011-12 Game Highs/Lows

Points Field Goals Made Field Goals Attempted Field Goal Percentage 3-Point Field Goals 3-Point FG Attempts 3-Point FG Percentage Free Throws Made Free Throws Attempted Free Throw Percentage Rebounds Fouls Assists Turnovers Blocked Shots Steals

97 36 75 .533 (32-60) 10 22 .533 (8-15) 28 36 .950 (19-20) 52 27 21 27 10 15

vs. Kentucky Christian (11/29/11) vs. Kentucky Christian (11/29/11) vs. Kentucky Christian (11/29/11) vs. Longwood (01/25/12) at Xavier (11/12/11) vs. Louisville (11/17/11) vs. Tennessee State (12/31/11) vs. Tennessee State (02/29/12) vs. Tennessee State (02/29/12) at Tennessee State (02/01/12) vs. Longwood (01/25/12) vs. Eastern Illinois (02/25/12) vs. Kentucky Christian (11/29/11) vs. Longwood (01/25/12) vs. Tennessee State (02/29/12) vs. Kentucky Christian (11/29/11)

Points Field Goals Made Field Goals Attempted Field Goal Percentage 3-Point Field Goals 3-Point FG Attempts 3-Point FG Percentage Free Throws Made Free Throws Attempted Free Throw Percentage Rebounds Fouls Assists Turnovers Blocked Shots Steals

84 32 78 .508 (32-63) 13 28 .600 (3-5) 31 36 .867 (13-15) 51 26 20 25 7 17

Tennessee-Martin (01/21/12) Tennessee-Martin (01/21/12) Tennessee State (02/01/12) Tennessee-Martin (01/21/12) Tennessee-Martin (01/21/12) Tennessee-Martin (01/21/12) Campbell (11/26/11) Eastern Illinois (02/25/12) Eastern Illinois (02/25/12) Austin Peay (01/02/12) Tennessee State (02/29/12) Tennessee State (02/29/12) Evansville (12/02/11) Kentucky Christian (11/29/11) Miami (Ohio) (12/10/11) Appalachian State (11/25/11)

Points

51 51 15 49 49 .278 (15-54) 2 2 9 9 .105 (2-19) 4 5 .529 (9-17) 30 12 6 9 0 1

at Eastern Illinois (02/06/12) at Tennessee Tech (02/18/12) at Tennessee Tech (02/18/12) vs. Southeast Missouri (01/07/12) vs. Tennessee State (02/29/12) at Tennessee Tech (02/18/12) vs. Campbell (11/26/11) vs. Southeast Missouri (01/07/12) vs. Belmont (12/06/11) vs. Morehead State (02/11/12) vs. Campbell (11/26/11) vs. Austin Peay (01/02/12) vs. Austin Peay (01/02/12) at Xavier (11/12/11) vs. Louisville (11/17/11) vs. Kentucky Christian (11/29/11) at Austin Peay (01/16/12) vs. Kentucky Christian (11/29/11) vs. Eastern Illinois (02/25/12) vs. Chicago State (12/03/11)

Points Field Goals Made Field Goals Attempted Field Goal Percentage 3-Point Field Goals 3-Point FG Attempts 3-Point FG Percentage Free Throws Made Free Throws Attempted Free Throw Percentage Rebounds Fouls Assists

37 13 45 .220 (13-59) 1 5 .063 (1-16) 6 11 .538 (7-13) 24 11 7 7 7 9 9 0 2

Southeast Missouri (01/07/12) Southeast Missouri (01/07/12) SIU Edwardsville (02/23/12) Southeast Missouri (01/07/12) six times Campbell (11/26/11) Tennessee State (02/29/12) Belmont (12/06/11) Belmont (12/06/11) Tennessee-Martin (01/21/12) Morehead State (02/11/12) Austin Peay (01/02/12) Southeast Missouri (01/07/12) Austin Peay (01/16/12) Eastern Illinois (02/06/12) SIU Edwardsville (02/04/12) Tennessee Tech (02/18/12) four times Southeast Missouri (01/07/12)

Field Goals Made Field Goals Attempted Field Goal Percentage 3-Point Field Goals 3-Point FG Attempts 3-Point FG Percentage Free Throws Made Free Throws Attempted Free Throw Percentage Rebounds Fouls Assists Turnovers Blocked Shots Steals

EKUSports.com

Ê

Turnovers Blocked Shots Steals

Ë


Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ñ

Ó

Ô

Ò

Õ

Women’s Basketball 2011-12 Individual Highs/Lows Ø

Points

24 22 22 22 20 20 FG Made 10 8 8 8 FG Attempts 22 17 17 17 Field Goal % .833 (5-6) (min 5 made) .833 (10-12) 3FG Made 4 4 4 3FG Attempts 10 8 3FG % 1.000 (4-4) (min 2 made) 1.000 (2-2) 1.000 (2-2) 1.000 (2-2) 1.000 (2-2) 1.000 (2-2) FT Made 12 10 FT Attempts 12 12 FT Percentage 1.000 (12-12) (min 4 made) 1.000 (8-8) 1.000 (8-8) 1.000 (6-6) 1.000 (6-6) 1.000 (6-6) 1.000 (6-6) 1.000 (6-6) 1.000 (6-6) 1.000 (5-5) 1.000 (4-4) 1.000 (4-4) 1.000 (4-4) 1.000 (4-4) Rebounds 20 19 Assists 7 7 7 Steals 6 4 4 Blocked Shots 4 4 4 Turnovers 7 6 6 6 6 Fouls 5

Ú

Ú

Û

Ú

Ø

Ü

Ý

Ý

Þ

ß

à

ß

á

â

ß

ã

ä

å

ä

ã

æ

ç

è

é

ç

ê

à

ë

ä

ì

í

î

Points

31 Linda Dixon vs. Morehead State (02/11/12) 30 Ta’Kenya Nixon vs. Eastern Illinois (02/25/12) 29 Heather Butler vs. Tennessee-Martin (01/21/12) 27 Courtney Lumpkin at Morehead State (01/14/12) 24 Courtney Lumpkin vs. Morehead State (02/11/12) 24 Whitney Hanley vs. Austin Peay State (01/02/12) FG Made 11 Linda Dixon vs. Morehead State (02/11/12) 11 Courtney Lumpkin at Morehead State (01/14/12) FG Attempts 25 Courtney Lumpkin at Morehead State (01/14/12) 24 Jasmin Shuler vs. Tennessee State (02/29/12) Field Goal % .750 (6-8) Jala Harris vs. Tennessee Tech (03/01/12) (min 5 made) .750 (6-8) Raven Berry vs. SIU Edwardsville (02/23/12) 3FG Made 8 Linda Dixon vs. Morehead State (02/11/12) 7 Heather Butler vs. Tennessee-Martin (01/21/12) 3FG Attempts 16 Linda Dixon vs. Morehead State (02/11/12) 12 Tyeasha Moss at Xavier (11/12/11) 3FG % 1.000 (2-2) Kylie Cook vs. Tennessee Tech (01/28/12) (min 2 made) .833 (5-6) Natalie Marlowe vs. Chicago State (12/03/11) FT Made 15 Ta’Kenya Nixon vs. Eastern Illinois (02/25/12) 12 Shelby Olszewski at Austin Peay (01/16/12) FT Attempts 16 Ta’Kenya Nixon vs. Eastern Illinois (02/25/12) 16 Briyana Blair at Evansville (12/02/11) FT Percentage 1.000 (12-12) Shelby Olszewski at Austin Peay (01/16/12) (min 4 made) 1.000 (8-8) Jala Harris at Tennessee Tech (02/18/12) 1.000 (8-8) Whitney Hanley vs. Austin Peay (01/02/12) 1.000 (7-7) Tyeasha Moss at Xavier (11/12/11) 1.000 (6-6) Jala Harris vs. Tennessee Tech (03/01/12) 1.000 (6-6) Alana Morris vs. Tennessee State (02/29/12) 1.000 (5-5) Katie Hempen at SIU Edwardsville (02/04/12) 1.000 (5-5) Tacarra Hayes vs. Tennessee Tech (01/28/12) 1.000 (4-4) Krystal Stirrup vs. Tennessee Tech (03/01/12) 1.000 (4-4) Mariah King vs. Eastern Illinois (02/25/12) 1.000 (4-4) Katie Hempen vs. SIU Edwardsville (02/23/12) 1.000 (4-4) Almesha Jones vs. Morehead State (02/11/12) 1.000 (4-4) Rachel Glidden vs. Tennessee Tech (01/28/12) 1.000 (4-4) Meghan Bussabarger vs. Austin Peay (01/02/12) 1.000 (4-4) Tanya Bowens vs. Kentucky Christian (11/29/11) 1.000 (4-4) Kate Cloxton vs. Campbell (11/26/11) 1.000 (4-4) Courtney Freeman vs. Appalachian State (11/25/11) 1.000 (4-4) Amber Gray at Xavier (11/12/11) Rebounds 14 Michaela Herrod at SIU Edwardsville (02/04/12) 14 Tacarra Hayes vs. Tennessee Tech (01/28/12) 14 Ashar Harris at Morehead State (01/14/12) Assists 8 Samantha Heck at Evansville (12/02/11) 6 Ashar Harris at Morehead State (01/14/12) 6 Erica Burgess at Murray State (01/09/12) 6 Briyana Blair at Evansville (12/02/11) 6 Tonisha Baker vs. Campbell (11/26/11) Steals 7 Chantelle Pressley at Eastern Illinois (02/06/12) 6 Kelsey Sharkey vs. Appalachian State (11/25/11) Blocked Shots 3 Kirsten Olowinski at Miami (Ohio) (12/10/11) 3 Ashley Savage vs. Kentucky Christian (11/29/11) 3 Kiera Gaines vs. Campbell (11/26/11) Turnovers 7 Kelsey Sharkey vs. Appalachian State (11/25/11) 6 Maria Iaquaniello at Western Michigan (11/20/11) Fouls 5 Mariah King at Eastern Illinois (02/06/12) 5 Kylie Cook vs. Tennessee Tech (01/28/12) 5 Jasmine Rayner at Austin Peay (01/16/12) 5 Tessa Elkins at Murray State (01/09/12)

Jade Barber vs. Tennessee-Martin (01/21/12) Marie Carpenter at Austin Peay (01/16/12) Marie Carpenter at Evansville (12/02/11) Marie Carpenter vs. Campbell (11/26/11) Marie Carpenter vs. SIU Edwardsville (02/23/12) Alex Jones vs. Chicago State (12/03/11) Jade Barber vs. Tennessee-Martin (01/21/12) Jade Barber vs. Longwood (01/25/12) Marie Carpenter vs. Austin Peay (01/02/12) Jade Barber vs. Kentucky Christian (11/29/11) Marie Carpenter vs. Austin Peay (01/02/12) Marie Carpenter at SIU Edwardsville (02/04/12) Marie Carpenter at Austin Peay (01/16/12) Marie Carpenter vs. Campbell (11/26/11) Jade Barber vs. Belmont (12/06/11) Jade Barber vs. Tennessee-Martin (01/21/12) Carla Booth at Xavier (11/12/11) Raechele Gray at Western Michigan (11/20/11) Marie Carpenter at Miami (Ohio) (12/10/11) Raechele Gray at Eastern Illinois (02/06/12) Raechele Gray vs. Campbell (11/26/11) Marie Carpenter at Miami (Ohio) (12/10/11) Marie Carpenter vs. Tennessee Tech (01/28/12) Raechele Gray vs. Southeast Missouri (01/07/12) LaRa`e Allen vs. Tennessee State (12/31/11) Marie Carpenter vs Belmont (12/06/11) Raechele Gray vs. Kentucky Christian (11/29/11) Alex Jones vs. Chicago State (12/03/11) Raechele Gray vs. Tennessee State (02/29/12) Alex Jones vs. Chicago State (12/03/11) Raechele Gray vs. Tennessee State (2/29/12) Alex Jones vs. Chicago State (12/03/11) Marie Carpenter at Jacksonville State (12/20/11) Marie Carpenter at Tennessee State (02/01/12) Raechele Gray at Western Michigan (11/20/11) Alex Jones vs. Kentucky Christian (11/29/11) Alex Jones at Miami (Ohio) (12/10/11) Marie Carpenter at Murray State (01/09/12) Raechele Gray vs. Morehead State (02/11/12) Marie Carpenter at Tennessee Tech (02/18/12) Marie Carpenter vs. Tennessee State (12/31/11) Marie Carpenter vs. SIU Edwardsville (02/23/12) Alex Jones at Tennessee State (02/01/12) Jasmine Stovall at Murray State (01/09/12) Alex Jones vs. Belmont (12/06/11) Jade Barber vs. Appalachian State (11/25/11) Jade Barber at SIU Edwardsville (02/04/12) Raechele Gray vs. Tennessee State (12/31/11) Raechele Gray vs. Tennessee-Martin (01/21/12) Raechele Gray vs. Tennessee State (02/01/12) Raechele Gray at Evansville (12/02/11) Raechele Gray at Eastern Illinois (02/06/12) Marie Carpenter vs. Belmont (12/06/11) Jade Barber vs. Louisville (11/17/11) Jade Barber vs. Austin Peay (01/02/12) Brittany Coles at Murray State (01/09/12) Carla Booth vs. Longwood (01/25/12) Alex Jones vs. Tennessee State (02/29/12) Jalisa Bryant vs. Longwood (01/25/12) LaRa`e Allen at Austin Peay (01/16/12) Alex Jones at Jacksonville State (12/20/11) ten times Ö

Ù

×

EKUSports.com


ĂŻ

Ă°

Ăą

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball 2011-12 Box Scores GAME 1 â&#x20AC;˘ Nov. 12 â&#x20AC;˘ Cintas Center Ă´

Ăľ

ĂľĂś

á

ø

Ăš

ø

Ăş

Ăť

ø

Ăş

á

Ăź

Ă˝

ĂžEKU (61) Player ........ Mn Jones-f ........... 30 Barber-c ......... 11 Gray-g ............ 28 Carpenter-g .... 33 Stovall-g ......... 18 Booth ............. 21 Lawrence .......... 1 Bouie ................ 4 Coles ............... 36 Bryant ............ 14 Allen ................. 4 Team ................... Totals ............ 200 XU (66) Player ........ Mn Gray-f ............. 34 Pachko-f ......... 24 Moss-g ........... 40 Hawkes-g ......... 32 Holmes-g ....... 39 Stratman ........ 12 Wanninger ....... 8 Johnson .......... 11 Team ................... Totals ............ 200 Score By Periods Eastern Kentucky Xavier University

Fg 3-8 0-2 3-5 3-13 1-4 5-8 0-0 0-0 5-9 1-5 0-0

3fg 1-1 0-0 1-1 1-5 0-1 4-5 0-0 0-0 3-7 0-1 0-0

O-D-T 2-6-8 0-4-4 0-2-2 2-1-3 0-3-3 2-2-4 0-0-0 1-1-2 0-3-3 0-1-1 0-2-2 2-5-7 21-54 10-21 9-17 9-30-39 Fg 3-10 4-10 6-17 0-3 5-10 0-2 1-2 1-4

Ft 1-3 1-3 2-2 2-3 2-2 1-2 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0

GAME 3 â&#x20AC;˘ Nov. 20 â&#x20AC;˘ University Arena

GAME 2 â&#x20AC;˘ Nov. 17 â&#x20AC;˘ McBrayer Arena

Ăż

Ăš

Pf 4 5 5 1 1 3 1 0 1 0 0

A 1 1 5 2 1 1 0 0 0 2 0

To 5 1 1 2 0 1 0 0 4 1 3 1 21 13 19ĂźĂ´Ăľ

ĂśĂś

áøĂš

Ăş

ø

Ăť

ø

Ăş

á

Ăź

Ă˝

Ăž

Ăż

UofL (77) S Tp Player ........ Mn Fg 0 8 Dyer-f ............. 13 1-5 0 1 Vails-c ............ 15 1-1 1 9 Burke-g .......... 30 4-11 0 9 Smith-g .......... 20 3-7 0 4 Schimmel, S.-g .. 28 5-20 1 15 Harper .............. 3 0-0 0 0 Slaughter ......... 6 1-1 2 0 Hammond ...... 27 3-11 0 13 Schimmel, J. ... 15 0-1 1 2 Taylor ............. 20 3-3 0 0 Warren ........... 23 6-11 Team ................... 1 5 61 Totals ............ 200 27-71

B 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

3fg 0-2 1-2 3-12 0-2 0-2 0-0 1-2 0-0

Ft O-D-T Pf A To B S 4-4 2-6-8 2 2 1 0 0 2-4 2-3-5 2 4 2 0 2 7-7 1-11-12 2 4 3 0 2 6-8 1-2-3 2 0 0 0 0 1-4 1-3-4 3 2 3 1 2 1-4 3-1-4 3 0 1 0 0 0-0 0-0-0 0 0 0 0 0 0-0 4-3-7 2 0 1 0 0 0-1-1 20-58 5-22 21-31 14-30-44 16 12 11 1 6 1st 2nd Total 27 34 61 30 36 66

Tp 10 11 22 6 11 1 3 2 66

EKU (53) Player ........ Mn Jones-f ........... 31 Barber-c ......... 23 Gray-g ............ 27 Carpenter-g .... 37 Stovall-g ......... 16 Booth ............. 23 Lawrence .......... 3 Bouie ................ 2 Coles ............... 27 Bryant .............. 6 Allen ................. 4 Polson .............. 1 Team ................... Totals ............ 200 Score By Periods Louisville Eastern Kentucky

3fg 0-0 0-0 2-7 0-0 2-9 0-0 1-1 0-1 0-1 0-0 0-0

O-D-T 2-5-7 1-0-1 0-4-4 2-1-3 3-2-5 0-0-0 3-1-4 3-4-7 0-2-2 3-1-4 2-5-7 2-4-6 5-19 18-23 21-29-50

Fg 3-6 3-4 3-6 2-9 2-3 4-11 0-1 0-0 0-6 0-3 0-2 0-0

Ft 3-4 3-5 2-2 3-3 0-0 0-0 0-0 0-1 2-2 2-2 3-4

3fg 0-0 0-0 2-4 2-5 0-0 3-6 0-1 0-0 0-2 0-2 0-2 0-0

Pf 1 0 3 3 1 1 0 2 1 1 2

A 0 0 0 5 5 0 0 1 5 2 0

To 0 2 2 1 5 0 0 2 2 1 2

B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

S 1 0 1 2 4 0 0 3 2 1 2

Ă´

O-D-T Pf A 2-7-9 4 1 0-2-2 5 0 1-1-2 3 1 1-2-3 2 3 0-1-1 2 0 1-3-4 1 3 0-0-0 0 0 0-1-1 0 0 0-3-3 3 3 0-1-1 1 0 0-0-0 0 0 0-0-0 0 0 2-2-4 17-51 7-22 12-17 7-23-30 21 11 1st 2nd Total 30 47 77 31 22 53

To 4 1 3 1 4 5 0 0 3 2 0 0

B 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GAME 4 â&#x20AC;˘ Nov. 25 â&#x20AC;˘ Georgia State Sports Arena Ă´

Ăľ

Ăś

á

ø

Ăľ

ĂšĂľ

Ăş

Ăť

Ă˝

ø

Ăş

Ăľ

Ăş

EKU (62) Player ........ Mn Barber-c ......... 38 Jones-f ........... 31 Gray-g ............ 23 Coles-g ........... 35 Stovall-g ......... 26 Booth ............... 7 Bryant .............. 6 Carpenter ....... 30 Allen ................. 4 Team ................... Totals ............ 200 ASU (64) Player ........ Mn Sharkey-f ........ 37 Williams-f ...... 12 Freeman, A.-f ... 27 Gary-g .............. 5 Freeman, C.-g .. 27 Weldon ........... 35 Edwards ......... 17 Taylor ............... 4 Mallow ........... 12 Sydnor ............ 24 Team ................... Totals ............ 200 Score By Periods Eastern Kentucky Appalachian State

á

ĂźĂ˝

Ăž

á

Ăľ

Fg 6-11 0-4 3-5 2-10 3-6 1-3 1-2 7-13 0-1 23-55 Fg 6-10 1-3 3-11 0-1 4-12 4-10 3-6 0-1 2-5 2-7 25-66

Ăż

á

S Tp 1 8 1 8 2 9 1 8 0 4 1 14 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

23 6 7 53

Ăľ

Ă´

ĂľĂśá

ø

øĂš

ĂşĂťĂşø

Ăşá

Ăź

øĂ˝

Ăš

Ăž

CU (64) Ft O-D-T Pf A To B S Tp Player ........ Mn Fg 3-4 6-14-20 4 0 5 2 0 15 Cooper-f .......... 24 4-9 2-2 0-2-2 3 2 2 0 1 2 Bass-f ............. 28 5-9 2-3 1-1-2 4 1 5 1 0 10 Cloxton-g ....... 26 0-2 2-2 3-3-6 1 5 3 0 0 6 Baker-g .......... 39 5-13 0-2 1-0-1 0 3 4 0 2 6 Oâ&#x20AC;&#x2122;Neill-g ......... 33 2-8 0-0 0-0-0 2 0 1 0 0 3 Moore ............... 8 1-1 0-0 0-0-0 0 0 2 0 0 3 Gaines ............ 15 2-3 2-4 0-1-1 2 0 3 0 1 17 Presley ............ 12 3-7 0-0 0-2-2 0 1 0 0 0 0 James ............. 15 1-4 3-3-6 1 Team ................... 5-16 11-17 14-26-40 16 12 26 3 4 62 Totals ............ 200 23-56 EKU (52) 3fg Ft O-D-T Pf A To B S Tp Player ........ Mn Fg 0-0 2-2 2-7-9 2 2 7 0 6 14 Barber-f .......... 26 4-5 0-0 1-2 0-1-1 2 0 3 0 1 3 Jones-f ........... 35 1-6 0-3 4-6 3-5-8 3 3 2 2 5 10 Gray-g ............ 38 1-11 0-0 0-0 0-0-0 0 1 0 0 0 0 Carpenter-g .... 38 7-17 0-1 4-4 2-0-2 1 0 0 0 1 12 Stovall-g ......... 18 2-2 0-0 1-1 3-1-4 3 5 3 1 2 9 Booth ............. 10 0-5 0-0 0-2 3-1-4 1 0 0 0 1 6 Lawrence .......... 4 1-3 0-0 0-0 0-0-0 0 0 0 0 0 0 Coles ............... 23 2-5 1-3 0-0 0-0-0 2 1 1 0 0 5 Allen ................. 8 0-2 0-1 1-2 2-4-6 2 0 2 0 1 5 Team ................... 3-1-4 Totals ............ 200 18-56 1-8 13-19 18-20-38 16 12 18 3 17 64 Score By Periods 1st 2nd Total Campbell University 34 28 62 Eastern Kentucky 34 30 64 3fg 0-0 0-0 2-3 0-4 0-1 1-3 1-2 1-3 0-0

FG% - ASU 37.9 (14-38, 36.8 1st half; 11-28, 39.3 2nd half), EKU 41.8 (12-28, 42.9 1st half; 11-27, 40.7 2nd half). 3FG% - ASU 12.5 (1-3, 33.3 1st half; 0-5, 0.0 2nd half), EKU 31.3 (4-9, 44.4 1st half; 1-7, 14.3 2nd half). FT% - ASU 68.4 (5-5, 100.0 1st half; 8-14, 57.1 2nd half); EKU 64.7 (6-9, 66.7 1st half; 5-8, 62.5 2nd half). Deadball Rebounds - ASU 3, EKU 4. Technical Fouls - Raechele Gray, EKU. Officials - Norma Jones, Tony Lippa, Mark McLenney.

EKUSports.com

Ăśá

Ăż

Ăżø

Ăš

á

Ăş

ø

Ăť

Ăš

Ăş

ø

Ăş

á

Ă˝Ăź

Ă˝

Ăž

Ăż

ĂľFg 3-6 4-9 4-12 3-8 0-5 1-5 0-0 1-4 3-3 4-4

Ft 0-0 2-4 4-4 0-0 3-4 0-0 3-3 2-2 1-2

O-D-T 1-2-3 3-4-7 0-2-2 0-4-4 0-6-6 0-3-3 0-2-2 3-2-5 2-2-4 4-4-8 3-5 15-19 13-31-44

Pf 2 3 1 2 2 2 2 0 2

A 0 4 3 6 2 0 0 0 0

To 2 3 4 2 2 1 3 2 0

B 0 0 0 1 0 0 3 0 13fg 0-1 4-6 2-4 0-1 0-1 0-3 0-0 1-2 0-0 0-0

O-D-T 0-3-3 1-3-4 3-1-4 3-2-5 0-6-6 0-0-0 0-0-0 0-1-1 0-3-3 2-3-5 2-4-6 23-56 7-18 18-26 11-26-37

Ft 5-6 6-6 2-4 2-4 2-4 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2

3fg 1-3 0-0 0-2 0-1 0-0 0-1 2-3 2-4 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0

Pf 3 1 2 1 1 0 0 1 1 4

A 0 4 0 3 3 1 0 3 0 1

To 1 2 3 3 3 0 0 0 1 3

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

S 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0

Tp 11 18 12 8 2 2 0 3 6 9

14 15 16 3 6 71

Ft 3-4 5-6 0-0 3-4 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

O-D-T Pf A 5-6-11 3 1 1-6-7 4 0 0-4-4 0 1 0-1-1 4 5 0-1-1 4 0 1-0-1 2 2 0-1-1 0 0 0-1-1 0 0 1-3-4 1 1 0-2-2 0 0 2-0-2 0 0 2-0-2 3 0 0-0-0 0 0 1-0-1 5-15 11-14 11-27-38 21 10 1st 2nd Total 32 39 71 34 26 60

To 3 3 0 2 6 2 0 0 1 1 1 1 0

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S Tp 0 16 0 9 0 0 5 7 2 6 2 2 1 6 0 6 1 2 0 0 0 2 0 4 0 0

20 0 11 60

GAME 6 â&#x20AC;˘ Nov. 29 â&#x20AC;˘ McBrayer Arena Ăť

Ă´

ø

Ăş

Ăľ

Ăś

á

á

Ăź

ø

Ă˝

Ăš

Ăž

Ăş

Ăż

Ăš

 

Ăť

ø

Ăş

áĂź

Ăś

á

Ă˝Ăž

KCU (61) S Tp Player ........ Mn Fg 1 8 Stevens-c ........ 16 2-4 1 12 Bowens-g ....... 27 6-12 1 4 Carter-g .......... 22 6-11 2 11 Green-g .......... 28 2-4 1 8 Weddle-g ....... 22 2-4 0 2 Chester ........... 13 1-3 0 8 Denton ........... 17 1-3 0 8 Marshall ......... 18 0-4 0 3 Glick ................. 7 0-3 Savage ........... 20 1-3 16 15 19 5 6 64 Dahlstein .......... 6 0-0 Gallinger .......... 4 1-1 Team ................... 3fg Ft O-D-T Pf A To B S Tp Totals ............ 200 22-52 0-0 0-0 1-5-6 5 0 4 0 3 8 0-0 1-5 3-5-8 2 1 3 1 0 3 EKU (97) 0-8 2-2 1-3-4 3 4 3 0 0 4 Player ........ Mn Fg 0-2 8-10 0-1-1 3 1 2 0 2 22 Jones-f ........... 20 4-8 1-1 0-0 3-2-5 2 0 3 0 1 5 Barber-c ......... 20 8-15 0-3 0-0 0-0-0 1 0 0 0 0 0 Booth-g .......... 19 2-5 1-3 0-0 1-0-1 1 0 0 0 0 3 Gray-g ............ 21 4-6 0-2 3-5 1-4-5 3 1 2 0 1 7 Carpenter-g .... 21 2-6 0-0 0-0 0-2-2 0 0 0 1 0 0 Lawrence ........ 15 1-5 2-0-2 Bouie .............. 11 1-3 2-19 14-22 12-22-34 20 7 17 2 7 52 Coles ............... 20 4-8 Bryant ............ 17 1-5 1st 2nd Total Allen ............... 14 5-7 30 34 64 Stovall ............ 13 2-5 18 34 52 Polson .............. 9 2-2 Team ................... FG% - CU 41.1 (13-28, 46.4 1st half; 10-28, 35.7 2nd half), EKU 32.1 (7-26, 26.9 Totals ............ 200 36-75 1st half; 11-30, 36.7 2nd half). 3FG% - CU 60.0 (3-4, 75.0 1st half; 0-1, 0.0 2nd half), EKU 10.5 (0-8, 0.0 1st half; 2-11, 18.2 2nd half). FT% - CU 78.9 (1-1, 100.0 Score By Periods 1st half; 14-18, 77.8 2nd half); EKU 63.6 (4-6, 66.7 1st half; 10-16, 62.5 2nd half). Kentucky Christian Deadball Rebounds - CU 2, EKU 3. Technical Fouls - Jade Barber, EKU. Officials Eastern Kentucky Tony Lippa, Mark McClenney, Talisa Green. 3fg 0-0 0-0 0-1 1-1 1-1 0-0 1-2 0-0 0-0

Ăş

FG% - WMU 36.1 (14-34, 41.2 1st half; 8-27, 29.6 2nd half), EKU 41.1 (13-33, 39.4 1st half; 10-23, 43.5 2nd half). 3FG% - WMU 33.3 (3-9, 33.3 1st half; 2-6, 33.3 2nd half), EKU 38.9 (3-9, 33.3 1st half; 4-9, 44.4 2nd half). FT% - WMU 78.6 (3-4, 75.5 1st half; 8-10, 80.0 2nd half); EKU 69.2 (3-6, 50.0 1st half; 15-20, 75.0 2nd half). Deadball Rebounds - WMU 5, EKU 3. Technical Fouls - none. Officials Mark Berger, Erika Herriman, Brandon Enterline.

GAME 5 â&#x20AC;˘ Nov. 26 â&#x20AC;˘ Georgia State Sports Arena 

ø

á

Ăś

WMU (60) Player ........ Mn Fg Giden, M.-f ..... 29 6-13 Adaline-c ........ 27 2-6 Windham-g .... 19 0-2 Anderson-g .... 30 2-9 Iaquaniello-g .. 23 3-5 Buchanan ....... 14 1-6 Henson ............. 4 2-3 Haley .............. 14 2-6 Oâ&#x20AC;&#x2122;Brien ........... 11 1-2 Knowles ........... 8 0-1 Harris ............. 10 1-3 Giden, R. ......... 10 2-5 Kras .................. 1 0-0 Team ................... Totals ............ 200 22-61 Score By Periods Eastern Kentucky Western Michigan

FG% - XU 34.5 (10-32, 31.3 1st half; 10-26, 38.5 2nd half), EKU 38.9 (9-25, 36.0 1st half; 12-29, 54.5 2nd half). 3FG% - XU 22.7 (1-10, 10.0 1st half; 4-12, 33.3 2nd half), EKU 47.6 (4-10, 40.0 1st half; 6-11, 54.5 2nd half). FT% - XU 67.7 (913, 69.2 1st half; 12-18, 66.7 2nd half); EKU 52.9 (5-8, 62.5 1st half; 4-9, 44.4 2nd half). Deadball Rebounds - XU 4, EKU 2. Technical Fouls - None. Officials - Alycia FG% - UofL 38.0 (10-31, 32.3 1st half; 17-40, 42.5 2nd half), EKU 33.3 (11-30, Dukes, Cameron Trace, Kyle Labar. 36.7 1st half; 6-21, 28.6 2nd half). 3FG% - UofL 26.3 (1-9, 11.1 1st half; 4-10, 40.0 2nd half), EKU 31.8 (4-10, 40.0 1st half; 3-12, 25.0 2nd half). FT% - UofL 78.3 (9-11, 81.8 1st half; 9-12, 75.0 2nd half); EKU 70.6 (5-6, 83.3 1st half; 7-11, 63.6 2nd half). Deadball Rebounds - UofL 2, EKU 6. Technical Fouls - none. Officials - Charlie Hurst, Sonny Scyphers, Jacob Asher.Ăś

ø

EKU (71) Player ........ Mn Jones-f ........... 26 Gray-g ............ 34 Coles-g ........... 30 Carpenter-g .... 33 Stovall-g ......... 25 Booth ............. 12 Lawrence .......... 2 Bryant ............ 10 Allen ............... 13 Barber ............ 15 Team ................... Totals ............ 200

Tp 5 5 12 9 12 0 3 6 2 8 15

15 18 17 1 16 77

Ft 2-2 2-3 1-2 2-2 0-0 3-4 0-0 0-0 2-4 0-0 0-0 0-0

Ăľ

Ăľ

ĂşĂş

ø

Ăš

Ăśá

ĂżĂż3fg 0-0 1-2 0-0 0-0 2-4 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0

O-D-T 0-0-0 0-4-4 1-2-3 0-1-1 2-1-3 0-0-0 1-3-4 0-2-2 1-2-3 1-4-5 1-0-1 0-0-0 1-3-4 4-11 13-17 8-22-30 3fg 0-1 0-0 1-3 2-2 0-0 0-4 0-0 0-1 0-2 0-0 0-2 0-0

Ft 0-0 4-4 0-1 2-2 1-2 0-0 2-3 2-2 0-0 2-2 0-0 0-1

Ft 6-6 1-2 1-1 0-0 2-3 0-0 2-2 7-8 0-0 1-2 0-0 2-2

Pf 4 1 2 0 2 0 3 0 1 4 0 0

A 2 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0 2

To 1 4 0 3 4 4 1 5 0 1 0 0

B 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0S Tp 0 4 1 17 0 12 1 6 0 7 0 3 0 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0 2

17 14 25 5 4 61

O-D-T Pf A 3-4-7 1 0 3-8-11 1 1 0-0-0 3 4 1-2-3 1 5 0-0-0 0 4 0-1-1 3 0 0-3-3 0 0 1-0-1 0 2 0-1-1 2 4 4-2-6 0 0 1-3-4 0 1 2-0-2 1 0 3-1-4 3-15 22-26 18-25-43 12 21 1st 2nd Total 32 29 61 44 53 97

To 1 2 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0

B 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

S 2 1 1 3 3 1 0 1 3 0 0 0

Tp 14 17 6 10 6 2 4 15 2 11 4 6

9 5 15 97

FG% - KCU 42.3 (14-27, 51.9 1st half; 8-25, 32.0 2nd half), EKU 48.0 (17-41, 41.5 1st half; 19-34, 55.9 2nd half). 3FG% - KCU 36.4 (3-6, 50.0 1st half; 1-5, 20.0 2nd half), EKU 20.0 (3-11, 27.3 1st half; 0-4, 0.0 2nd half). FT% - KCU 76.5 (1-3, 33.3 1st half; 12-14, 85.7 2nd half); EKU 84.6 (7-8, 87.5 1st half; 15-18, 83.3 2nd half). Deadball Rebounds - KCU 2, EKU 2. Technical Fouls - none. Officials - Roy Gulbeyan, Erica Bradley, Todd Moistner.

ò

Ăł
!

"

#

!

$

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball 2011-12 Box Scores GAME 7 â&#x20AC;˘ Dec. 2 â&#x20AC;˘ Ford Center (

'

6

)

*

(

+

-

,

)

-

.

6

7

8

8

+

-

+

*

3

3

/

3

0

3

3

1

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

9

EKU (56) Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A Barber-c ......... 18 2-8 0-0 0-2 2-3-5 4 0 Jones-f ........... 26 5-11 0-0 2-4 1-3-4 1 0 Gray-g ............ 38 3-12 1-6 0-0 0-1-1 4 4 Coles-g ........... 33 2-6 0-1 0-1 2-9-11 3 3 Carpenter-g .... 38 7-15 2-3 6-7 3-1-4 3 2 Booth ............. 14 1-5 1-4 0-0 0-3-3 1 1 Lawrence .......... 4 0-1 0-1 0-0 0-0-0 1 0 Bouie ................ 4 0-1 0-0 0-0 1-1-2 1 0 Bryant .............. 2 0-1 0-0 0-0 0-0-0 0 1 Allen ............... 11 2-4 0-0 0-0 1-1-2 0 0 Stovall ............ 12 0-1 0-0 0-0 0-0-0 3 0 Team ................... 0-2-2 Totals ............ 200 22-65 4-15 8-14 11-24-35 22 11 EVANSVILLE (63) Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A Collins-f .......... 25 3-6 1-3 5-8 1-3-4 1 2 Heck-c ............ 36 5-12 1-3 0-0 1-8-9 3 8 Gillum-g ......... 34 0-3 0-2 0-2 0-3-3 0 4 Blair-g ............. 32 3-9 0-1 11-16 2-7-9 2 6 Ware-g ........... 21 3-4 0-0 0-0 1-1-2 3 0 Taylor ............... 1 0-0 0-0 0-0 0-0-0 1 0 Lewis .............. 11 0-2 0-1 0-0 0-0-0 1 0 Ellerson .......... 24 6-12 2-7 1-2 0-2-2 1 0 Weedman ....... 10 1-3 0-1 0-0 0-6-6 0 0 Miller ................ 6 0-1 0-1 0-0 0-0-0 0 0 Team ................... 6-5-11 Totals ............ 200 21-52 4-19 17-28 11-35-46 12 20 Score By Periods 1st 2nd Total Eastern Kentucky 25 31 56 Evansville 25 38 63

To 1 3 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 12

B 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0

To 2 5 2 2 3 0 1 0 1 1

B 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

; 7

'

6

17 3

)

*

+

,

-

.

+

-

*

/

0

1

2

0

)

*

(

<

+

,

=

>

-

*

.

(

+

*

-

+

*

3

/

0

3

3

1

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

?

To 1 1 1 2 3 0 1 2 1

'

12 2 B 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0

18 5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

D

'

(

)

*

+

,

-

.

+

-

*

/

0

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

(

)

A

=

*

+

-

,

*

-

B

-

.

+

7

-

6

+

*

,

/

0

)

7

1

2

*

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

C

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

D

3fg 1-3 0-1 2-7 1-4 0-0 0-0 0-2 0-1 0-0 0-0 0-2

Ft 0-2 2-2 0-0 1-4 1-1 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

O-D-T 1-1-2 2-3-5 0-5-5 4-1-5 0-2-2 1-3-4 1-3-4 0-1-1 1-1-2 0-0-0 0-1-1 1-2-3 4-20 6-11 11-23-34 3fg 1-1 0-1 0-2 0-1 2-2 1-2 0-0 0-0

Pf 3 2 2 3 2 0 0 0 2 0 2

A 0 1 3 1 4 4 0 0 0 0 0

To 1 2 2 0 2 5 1 1 2 0 0

B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S Tp 0 5 2 22 1 6 1 4 2 7 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

16 13 16 2 7 46

Ft O-D-T Pf A To B S 0-0 0-3-3 0 1 1 0 0 4-4 3-12-15 2 1 4 0 0 2-2 0-0-0 2 1 1 1 2 2-4 0-2-2 0 2 3 1 1 0-1 0-6-6 2 2 3 1 4 0-0 0-3-3 4 1 2 0 0 2-2 4-4-8 3 0 3 3 0 0-0 1-1-2 0 0 0 0 0 3-1-4 1 10-13 11-32-43 13 8 18 6 7 2nd Total 14 46 32 60

4-9 1st 32 28

Tp 3 12 4 4 14 7 12 4 60

FG% - BU 30.5 (12-30, 40.0 1st half; 6-29, 20.7 2nd half), EKU 41.8 (11-27, 40.7 1st half; 12-28, 42.9 2nd half). 3FG% - BU 20.0 (4-10, 40.0 1st half; 0-10, 0.0 2nd half), EKU 44.4 (3-6, 50.0 1st half; 1-3, 33.3 2nd half). FT% - BU 54.5 (4-5, 80.0 1st half; 2-6, 33.3 2nd half); EKU 76.9 (3-4, 75.0 1st half; 7-9, 77.8 2nd half). Deadball Rebounds - BU 3, EKU 1. Technical Fouls - None. Officials - Gina Cross, Jack Whittemore, Bryan Nichols.

GAME 12 â&#x20AC;˘ Dec. 31 â&#x20AC;˘ McBrayer Arena

GAME 11 â&#x20AC;˘ Dec. 20 â&#x20AC;˘ Mathews Coliseum

3

+

BU (46) S Tp Player ........ Mn Fg 0 2 Visbeen-f ........ 18 2-4 0 3 Nelson-c ......... 31 10-20 1 20 Ernst-g ........... 32 2-8 3 13 Burtnett-g ...... 23 1-5 2 7 Brooks-g ......... 31 3-10 0 2 Tarrence ......... 18 0-3 0 2 Carroll ............. 15 0-3 1 7 Mayers ............. 7 0-1 0 0 Vaught ........... 11 0-0 Wilkins ............. 4 0-0 7 56 Daniel ............. 10 0-5 Team ................... Totals ............ 200 18-59 S Tp 0 13 EKU (60) 0 20 Player ........ Mn Fg 0 0 Allen-f ............ 12 1-4 0 0 Jones-f ........... 32 4-13 0 15 Gray-g ............ 28 1-8 0 4 Coles-g ........... 28 1-3 0 0 Carpenter-g .... 37 6-13 0 0 Booth ............. 20 3-5 0 14 Barber ............ 22 5-6 1 1 Stovall ............ 21 2-3 Team ................... 1 67 Totals ............ 200 23-55 Score By Periods Belmont University Eastern Kentucky

B 1 0 0 0 1 0 0 0 0

To 0 2 2 1 4 1 1 1 5 1

@

FG% - CSU 28.6 (7-28, 25.0 1st half; 9-28, 32.1 2nd half), EKU 40.7 (13-26, 50.0 1st half; 9-28, 32.1 2nd half). 3FG% - CSU 36.8 (3-11, 27.3 1st half; 4-8, 50.0 2nd half), EKU 23.5 (2-7, 28.6 1st half; 2-10, 20.0 2nd half). FT% - CSU 56.7 (7-9, 77.8 1st half; 10-21, 47.6 2nd half); EKU 86.4 (4-6, 66.7 1st half; 15-16, 93.8 2nd half). Deadball Rebounds - CSU 3, EKU 0. Technical Fouls - None. Officials - David Stewart, Todd Moistner, Jamie Broderick.

GAME 10 â&#x20AC;˘ Dec. 10 â&#x20AC;˘ Millett Hall (

(

CSU (56) S Tp Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A 0 4 Kumral-c ........ 10 1-3 0-0 0-0 0-2-2 4 0 3 12 Wilson-Stewart-f .. 21 1-5 0-0 1-2 4-3-7 4 0 6 7 Marlowe-g ..... 38 6-9 5-6 3-5 0-6-6 3 4 0 4 Dockery-g ....... 40 3-19 1-3 6-8 3-2-5 4 5 2 22 Harvey-g ........ 40 1-8 0-7 5-8 0-3-3 1 3 0 3 Williams, T. ....... 7 1-2 0-1 0-0 0-0-0 0 0 0 0 Jones .............. 13 1-2 0-0 0-0 0-2-2 0 0 0 0 Williams, P. ..... 31 2-8 1-2 2-7 3-2-5 2 0 0 0 Collins .............. 0 0-0 0-0 0-0 0-0-0 0 0 0 4 Team ................... 1-3-4 1 0 Totals ............ 200 16-56 7-19 17-30 11-23-34 18 12 12 56 EKU (67) Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A Allen-f ............ 21 6-9 0-0 1-2 2-6-8 0 0 S Tp Jones-f ........... 32 4-9 0-0 12-12 4-7-11 3 1 0 12 Gray-g ............ 32 0-3 0-3 0-0 0-5-5 3 5 0 11 Coles-g ........... 10 0-1 0-0 0-0 0-2-2 2 0 2 0 Carpenter-g .... 30 5-13 3-7 2-2 1-3-4 3 1 2 17 Booth ............. 24 1-6 1-6 1-2 0-1-1 1 4 0 6 Lawrence .......... 6 0-0 0-0 0-0 0-1-1 0 0 0 0 Bryant .............. 3 0-1 0-1 0-0 0-0-0 0 0 0 0 Barber ............ 25 6-11 0-0 2-2 2-9-11 5 0 0 15 Stovall ............ 17 0-1 0-0 1-2 1-2-3 2 4 0 2 Team ................... 2-3-5 0 0 Totals ............ 200 22-54 4-17 19-22 12-39-51 19 15 1st 2nd Total 4 63 Score By Periods Chicago State 24 32 56 Eastern Kentucky 32 35 67

FG% - UE 40.4 (11-29, 37.9 1st half; 10-23, 43.5 2nd half), EKU 33.8 (10-29, 34.5 1st half; 12-36, 33.3 2nd half). 3FG% - UE 21.1 (2-11, 18.2 1st half; 2-8, 25.0 2nd half), EKU 26.7 (2-8, 25.0 1st half; 2-7, 28.6 2nd half). FT% - UE 60.7 (1-2, 50.0 1st half; 16-26, 61.5 2nd half); EKU 57.1 (3-5, 60.0 1st half; 5-9, 55.6 2nd half). Deadball Rebounds - UE 7, EKU 3. Technical Fouls - None. Officials - Felicia Grinter, Warren Smith, Mark Gines.

'

GAME 9 â&#x20AC;˘ Dec. 6 â&#x20AC;˘ McBrayer Arena

GAME 8 â&#x20AC;˘ Dec. 3 â&#x20AC;˘ Ford Center :

'

I

D

F

G

J

H

J

+

-

-

+

)

)

+

+

>

*

(

*

+

B

-

7

6

+

,

)

7

*

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

L

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

?

L

; E

7

(

A

7

F

G

7

=

EKU (55) Player ........ Mn Jones-f ........... 27 Gray-g ............ 33 Coles-g ........... 35 Carpenter-g .... 32 Stovall-g ......... 18 Booth ............. 13 Allen ............... 23 Barber ............ 19 Team ................... Totals ............ 200 MU (60) Player ........ Mn Pitts-f ............. 33 Olowinski-c .... 29 Boyer-g .......... 35 Osborn-g ......... 31 Robertson-g ... 32 Hencke ........... 16 Larson .............. 8 McKee .............. 1 Robertson ........ 9 Simon ............... 6 Team ................... Totals ............ 200 Score By Periods Eastern Kentucky Miami (Ohio)

H

3

3

3

Fg 2-5 3-9 0-6 5-16 1-5 2-8 1-3 4-7

3

3

3

3

3

O-D-T 2-3-5 0-4-4 0-3-3 0-0-0 1-3-4 0-2-2 1-9-10 4-1-5 5-3-8 18-59 6-14 13-16 13-28-41 Fg 1-5 6-10 6-17 3-13 3-10 0-3 1-1 0-0 1-3 0-1

3fg 0-0 1-3 0-2 4-4 0-0 1-5 0-0 0-0

3fg 0-0 0-1 2-8 0-5 1-3 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0

Ft 6-6 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2 4-6

Pf 3 5 2 2 2 3 0 2

3

A 0 2 5 0 1 2 0 0

To 2 5 1 3 4 3 1 0

B 2 0 1 0 0 0 0 0

S 1 1 0 1 2 1 0 0

Tp 10 9 0 14 2 5 3 12

19 10 19 3 6 55

Ft O-D-T Pf A 0-0 3-4-7 2 0 0-0 7-5-12 2 5 2-2 1-3-4 0 1 8-11 1-3-4 2 1 4-6 1-6-7 0 2 1-2 1-1-2 4 0 0-0 1-0-1 0 0 0-0 0-0-0 0 0 0-0 1-2-3 4 0 0-0 0-2-2 1 0 3-4-7 21-63 3-18 15-21 19-30-49 15 9 1st 2nd Total 34 21 55 22 38 60

To 2 1 3 3 5 0 0 0 1 1

B 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0

S 0 1 3 1 4 0 2 0 0 0

Tp 2 12 16 14 11 1 2 0 2 0

16 7 11 60

FG% - MU 33.3 (8-28, 28.6 1st half; 13-35, 37.1 2nd half), EKU 30.5 (11-28, 39.3 1st half; 7-31, 22.6 2nd half). 3FG% - MU 16.7 (1-11, 9.1 1st half; 2-7, 28.6 2nd half), EKU 42.9 (4-8, 50.0 1st half; 2-6, 33.3 2nd half). FT% - MU 71.4 (5-6, 83.3 1st half; 10-15, 66.7 2nd half); EKU 81.3 (8-10, 80.0 1st half; 5-6, 83.3 2nd half). Deadball Rebounds - MU 1, EKU 1. Technical Fouls - None. Officials - Alycia Dukes, Royce Blevins, Natosha Harris.

K

(

0

1

)

=

-

6

7

8

8

+

EKU (80) Player ........ Mn Jones-f ........... 43 Barber-c ......... 25 Gray-g ............ 43 Coles-g ........... 23 Carpenter-g .... 39 Booth ............. 15 Allen ............... 11 Stovall ............ 26 Team ................... Totals ............ 225 JSU (76) Player ........ Mn McCarthy-* ...... 3 Morrow-* ....... 33 Lane-* ............ 36 Manning-* ....... 21 Vaughn-* ....... 28 Morton ........... 39 Pacholke ........... 2 Davis ................ 2 Buckner ............ 5 Banks ............. 14 Miller .............. 27 Cantrell ........... 15 Team ................... Totals ............ 225 Score By Periods Eastern Kentucky Jacksonville State

>

*

(

Fg 4-6 6-9 6-12 2-7 3-10 3-6 0-2 3-4

*

+

O-D-T 4-6-10 1-7-8 0-3-3 2-0-2 0-4-4 0-2-2 0-0-0 1-3-4 1-2-3 27-56 6-17 20-24 9-27-36 Fg 0-0 9-16 5-10 4-9 3-4 6-16 0-0 0-0 0-3 1-4 1-4 2-5

3fg 0-0 0-0 2-5 0-2 1-4 2-4 0-0 1-2

Ft 7-8 1-2 4-6 0-0 8-8 0-0 0-0 0-0

3fg 0-0 1-1 0-2 0-2 0-0 0-4 0-0 0-0 0-2 0-0 0-1 0-0

Ft 0-0 0-1 1-2 0-0 0-0 7-8 0-0 0-0 2-2 1-2 0-0 2-2

Pf 1 4 2 3 3 1 1 1

3

3

To 6 2 4 2 5 1 1 1 1 16 9 23

O-D-T Pf 0-0-0 0 5-3-8 2 6-4-10 0 0-3-3 3 0-2-2 3 1-1-2 4 0-0-0 1 0-0-0 0 0-0-0 0 1-2-3 1 0-0-0 3 1-1-2 3 2-6-8 31-71 1-12 13-17 16-22-38 20 1st 2nd OT 31 35 14 32 34 10

A 1 0 2 3 1 1 0 1

3

A 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1

3

3

3

3

B 0 1 0 0 0 1 1 0

3

3

S 1 0 2 0 0 3 0 1

?

5

Tp 15 13 18 4 15 8 0 7

3 7 80

To B 0 0 2 0 3 0 3 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 11 18 0 Total 80 76

S 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3

Tp 0 19 11 8 6 19 0 0 2 3 2 6

6 76

FG% - JSU 43.7 (13-33, 39.4 1st half; 14-30, 46.7 2nd half; 4-8, 50.0 OT), EKU 48.2 (11-28, 39.3 1st half; 14-23, 60.9 2nd half; 2-5, 40.0 OT). 3FG% - JSU 8.3 (0-8, 0.0 1st half; 1-3, 33.3 2nd half; 0-1, 0.0 OT), EKU 35.3 (1-7, 14.3 1st half; 4-8, 50.0 2nd half; 1-2, 50.0 OT). FT% - JSU 76.5 (6-8, 75.0 1st half; 5-6, 83.3 2nd half; 2-3, 66.7 OT); EKU 83.3 (8-10, 80.0 1st half; 3-4, 75.0 2nd half; 9-10, 90.0 OT). Deadball Rebounds - JSU 1, EKU 2. Technical Fouls - None. Officials - Nan Sisk, Bobby Davers, Sarah Dorsch.

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

+

-

TSU (59) Player ........ Mn Morris-f .......... 30 Foster-f ........... 29 Gaston-c ......... 29 Haynes-g ........ 31 Shuler-g ......... 18 Allen ............... 14 Jones ................ 9 Stenson ............ 9 Hess ................ 18 Hudson ............. 3 Mayfield ........... 7 Hopes ............... 3 Team ................... Totals ............ 200 EKU (79) Player ........ Mn Allen-f ............ 26 Jones-f ........... 29 Gray-g ............ 33 Carpenter-g .... 29 Stovall-g ......... 23 Booth ............. 16 Coles ............... 26 Bryant .............. 2 Barber ............ 16 Team ................... Totals ............ 200 Score By Periods Tennessee State Eastern Kentucky

*

/

0

1

Fg 2-12 8-17 6-11 0-3 3-9 2-4 0-2 0-1 0-8 0-0 1-3 0-2

2

3

3

3

3

3

3

Ft 1-2 2-2 1-3 0-0 1-2 1-2 0-0 2-2 2-2 0-0 0-0 0-0

3

3

3

3

3

3

3

3

O-D-T 3-5-8 3-4-7 2-4-6 0-5-5 1-1-2 0-2-2 0-2-2 1-0-1 3-1-4 0-0-0 2-1-3 2-2-4 2-1-3 22-72 5-24 10-15 19-28-47 Fg 5-7 3-7 4-10 5-11 3-4 2-5 4-8 0-0 4-7

3fg 0-3 3-7 0-0 0-2 2-6 0-1 0-0 0-0 0-5 0-0 0-0 0-0

3

Pf 0 1 3 0 2 0 4 2 0 1 2 0

A 3 3 0 5 0 3 1 0 0 0 0 0

To 2 1 1 1 3 1 0 0 0 0 5 0

B 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S Tp 3 5 2 21 1 13 1 0 1 9 1 5 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0

15 15 14 1 11 59

3fg 2-2 0-0 2-5 2-4 0-0 2-3 0-1 0-0 0-0

Ft O-D-T Pf A To B S Tp 1-2 0-10-10 0 1 0 1 1 13 1-2 1-4-5 2 1 1 0 2 7 2-3 0-3-3 2 7 4 1 2 12 5-5 0-3-3 3 1 0 0 1 17 0-0 1-0-1 1 2 2 1 1 6 0-0 1-2-3 2 1 3 0 0 6 0-2 0-2-2 1 1 2 0 1 8 0-0 0-0-0 1 1 0 0 0 0 2-2 1-1-2 4 1 2 0 0 10 1-5-6 1 30-59 8-15 11-16 5-30-35 16 16 14 3 8 79 1st 2nd Total 31 28 59 30 49 79

FG% - TSU 30.6 (13-38, 34.2 1st half; 9-34, 26.5 2nd half), EKU 50.8 (13-29, 44.8 1st half; 17-30, 56.7 2nd half). 3FG% - TSU 20.8 (2-13, 15.4 1st half; 3-11, 27.3 2nd half), EKU 53.3 (4-8, 50.0 1st half; 4-7, 57.1 2nd half). FT% - TSU 66.7 (3-4, 75.0 1st half; 7-11, 63.6 2nd half); EKU 68.8 (0-2, 0.0 1st half; 11-14, 78.6 2nd half). Deadball Rebounds - TSU 4, EKU 3. Technical Fouls - None. Officials - Roy Gulbeyan, Jack Whittemore, Tony Ramsey.

EKUSports.com


M

N

O

Women’s Basketball 2011-12 Box Scores GAME 14 • Jan. 7 • McBrayer Arena

GAME 13 • Jan. 2 • McBrayer Arena Q

a

R

S

T

U

Y

S

T

X

V

W

^

X

V

Y

b

Z

X

[

V

T

T

R

Y

c

T

d

X

\

Z

V

_

_

U

_

_

]

_

X

_

_

^

_

_

S

_

U

_

_

T

_

Z

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

`

`

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

`

e

APSU (66) Player ........ Mn Fg Rayner-f ......... 27 6-12 Bussabarger-f .. 30 6-14 Olszewski, N.-g . 38 1-7 Hanley-g ........ 38 8-19 Olszewski, S.-g .. 37 1-6 Stainback ......... 7 0-1 Martinez ......... 23 3-4 Team ................... Totals ............ 200 25-63

O-D-T 2-4-6 2-3-5 0-1-1 1-7-8 2-4-6 1-1-2 1-6-7 3-1-4 3-12 13-15 12-27-39

11 11 16 3 8 66

EKU (63) Player ........ Mn Allen-f ............ 20 Jones-f ........... 17 Gray-g ............ 35 Carpenter-g .... 32 Stovall-g ......... 29 Booth ............. 18 Lawrence .......... 4 Coles ............... 25 Barber ............ 20 Team ................... Totals ............ 200

3fg 1-1 0-0 1-4 3-7 0-1 2-6 0-1 0-0 0-0

Pf 1 2 3 4 2 2 0 0 3

3fg 0-0 2-4 1-4 0-2 0-1 0-0 0-1

Fg 2-3 1-4 4-10 8-22 2-5 2-8 0-1 1-4 6-9

Ft 0-0 4-4 1-2 8-8 0-1 0-0 0-0

Pf 4 1 1 1 3 0 1

O-D-T 1-3-4 4-5-9 1-2-3 2-0-2 0-5-5 0-3-3 0-0-0 0-4-4 4-4-8 1-1-2 26-66 7-20 4-5 13-27-40

Score By Periods Austin Peay Eastern Kentucky

Ft 0-0 2-2 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1

1st 34 27

2nd 32 36

A 2 1 1 2 3 1 1

To 1 2 2 5 3 0 3

A 0 0 6 2 3 1 0 1 0

B 0 2 1 0 0 0 0

To 2 5 4 1 2 3 0 1 2

S 2 1 2 3 0 0 0

B 1 0 1 0 1 0 0 1 4

Tp 12 18 4 24 2 0 6

S 0 1 3 2 1 0 0 0 0

Tp 5 4 10 19 4 6 0 2 13

17 13 20 8 7 63

Total 66 63

[

a

f

R

Y

S

T

T

g

X

X

^

Y

S

V

T

h

b

X

U

V

T

S

R

S

f

c

d

R

^

U

Z

[

_

SEMO (37) Player ........ Mn Fg Harriel-f .......... 34 4-16 Roberts-f ........ 34 2-9 Shiffer-c ......... 17 0-2 Beck-g ............ 38 2-11 Evans-g .......... 36 3-10 Rosado ............. 1 0-0 Bradshaw ....... 10 0-3 Fields ................ 4 0-1 Mack .............. 26 2-7 Team ................... Totals ............ 200 13-59 EKU (52) Player ........ Mn Fg Allen-f ............ 14 2-8 Jones-f ........... 30 1-5 Gray-g ............ 39 3-5 Carpenter-g .... 37 5-12 Stovall-g ......... 17 0-2 Booth ............... 8 0-2 Coles ............... 35 2-5 Bryant .............. 1 0-0 Barber ............ 19 6-10 Team ................... Totals ............ 200 19-49 Score By Periods Southeast Missouri Eastern Kentucky

_

T

_

_

Y

T

_

_

_

X

_

\

_

_

_

V

_

_

_

U

_

_

]

X

_

_

GAME 15 • Jan. 9 • CFSB Center

^

_

_

S

_

U

_

_

T

_

Z

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

e

i

a

_

_

_

_

_

_

_

j

k

h

Ft 3-4 0-0 0-0 2-5 2-3 0-0 1-2 0-0 2-2

O-D-T 3-8-11 1-5-6 0-1-1 2-3-5 1-4-5 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-4-7 5-3-8 1-13 10-16 15-28-43

Pf 2 4 3 2 2 0 2 0 3

A 0 0 1 3 1 0 0 0 2

To 2 4 3 2 2 1 1 0 0

Y

S

f

T

^

X

X

^

g

V

X

b

Y

X

n

V

[

T

T

R

Y

c

T

d

X

EKU (58) Player ........ Mn Fg Allen-f ............ 22 3-10 Jones-f ........... 33 2-7 Gray-g ............ 35 3-9 Carpenter-g .... 30 0-4 Stovall-g ......... 13 1-3 Booth ............. 23 6-13 Coles ............... 29 1-6 Barber ............ 15 6-9 Team ................... Totals ............ 200 22-61 MOR (68) Player ........ Mn Fg Harris-f ........... 33 2-7 Arledge-f ........ 22 2-3 Turner-g ......... 18 2-3 Dixon-g ............ 38 5-16 Lumpkin-g ..... 35 11-25 Ryans ............. 14 1-2 Jones .............. 28 2-5 Kyle ................ 11 0-0 Henry ............... 1 0-0 Team ................... Totals ............ 200 25-61 Score By Periods Eastern Kentucky Morehead State

Z

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

j

m

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

`

m

T

^

X

^

^

Y

V

b

Z

[

X

T

V

Y

T

T

R

c

X

_

d

_

Z

_

_

Ft 0-0 2-4 2-2 2-2 0-0 1-2 2-2 2-2

O-D-T 3-3-6 1-3-4 3-2-5 2-3-5 1-3-4 1-5-6 0-3-3 1-3-4 0-2-2 3-15 11-14 12-27-39

Pf 0 2 2 1 4 4 2 4

A 1 1 5 0 0 3 2 1

To 3 3 3 1 3 2 0 1 1 19 13 17

B 1 0 0 1 0 1 1 0

a

Q

Y

S

T

X

R

S

T

U

^

V

V

b

W

X

X

Y

V

Z

T

R

c

_

_

d

_

_

Z

_

_

_

_

_

EKUSports.com

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

`

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

`

To 1 4 5 2 2 0 1 2 1 1 19

B 0 0 0 0 0 0 4 0 0

To 5 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0

B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S 1 2 0 0 2 0 0 1 0

k

l

Tp 4 5 3 15 14 0 12 2 7

4 6 62 S 2 0 3 1 4 0 0 0 0 1 0

Tp 15 2 4 14 19 0 2 0 1 4 0

16 1 11 61

GAME 18 • Jan. 21 • McBrayer Arena

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

`

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

j

EKU (61) S Tp Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A 0 7 Allen-f ............ 18 1-6 0-2 1-2 4-1-5 3 0 1 6 Jones-f ........... 30 5-12 0-0 3-3 6-9-15 3 1 1 8 Gray-g ............ 34 3-7 2-3 0-0 1-1-2 3 0 1 2 Carpenter-g .... 38 7-17 2-4 6-7 0-3-3 2 0 0 2 Stovall-g ......... 30 1-5 0-1 3-4 3-4-7 3 3 1 14 Booth ............. 17 0-5 0-3 6-10 0-1-1 0 1 2 5 Coles ............... 29 1-6 0-2 0-1 2-5-7 4 0 1 14 Barber .............. 3 0-0 0-0 2-2 1-1-2 4 1 Polson .............. 1 0-0 0-0 0-0 0-1-1 0 0 0-3-3 7 58 Team ................... Totals ............ 200 18-58 4-15 21-29 17-29-46 22 6 S Tp APSU (59) 1 4 Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A 1 4 Martinez-f ....... 26 0-4 0-1 0-0 0-5-5 4 1 1 5 Rayner-f ......... 23 3-9 0-0 2-4 6-3-9 5 0 1 22 Olszewski, N.-g . 36 1-7 0-3 5-6 0-5-5 1 1 1 27 Hanley-g ........ 25 3-12 0-4 0-0 1-4-5 4 2 0 2 Olszewski, S.-g .. 34 0-4 0-2 12-12 2-1-3 4 3 1 4 Stainback ....... 25 4-8 2-6 2-2 0-0-0 1 0 0 0 McKenney ...... 22 5-8 0-0 4-5 0-6-6 4 0 0 0 Hill ................... 9 0-3 0-0 0-0 1-0-1 1 0 Team ................... 1-2-3 6 68 Totals ............ 200 16-55 2-16 25-29 11-26-37 24 7 Score By Periods 1st 2nd Total Eastern Kentucky 34 27 61 Austin Peay 27 32 59

33.3 2nd half), EKU 20.0 (1-10, 10.0 1st half; 2-5, 40.0 2nd half). FT% - MOR 73.3 (4-4, 100.0 1st half; 7-11, 63.6 2nd half); EKU 78.6 (6-7, 85.7 1st half; 5-7, 71.4 2nd half). Deadball Rebounds - MOR 1, EKU 0. Technical Fouls - None. Officials - Thurman Leggs Jr., Kim Crabtree, Doug Force.

_

FG% - MUR 31.3 (10-30, 33.3 1st half; 10-34, 29.4 2nd half), EKU 33.3 (9-35, 25.7 1st half; 12-28, 42.9 2nd half). 3FG% - MUR 37.0 (5-14, 35.7 1st half; 5-13, 38.5 2nd half), EKU 25.0 (3-11, 27.3 1st half; 1-5, 20.0 2nd half). FT% - MUR 78.6 (4-4, 100.0 1st half; 7-10, 70.0 2nd half); EKU 88.9 (8-8, 100.0 1st half; 8-10, 80.0 2nd half). Deadball Rebounds - MUR 2, EKU 0. Technical Fouls - None. Officials - Eric Baker, Scott Starkley, Jimmy Lomax, Jr.

l

o

p

X

a

V

Y

V

S

X

T

X

S

^

S

V

X

b

X

q

X

h

V

Y

T

R

^

c

T

d

UTM (84) S Tp Player ........ Mn Fg 0 3 Crawford-f ...... 23 3-4 3 13 Butler-g .......... 38 10-17 2 8 Newsome-g ... 33 6-15 0 22 Haislip-g ........ 20 2-4 1 5 Reedy-g .......... 30 4-9 1 6 Hall ................. 23 1-1 0 2 Smith ............... 2 0-0 0 2 Griffin ............... 2 0-2 0 0 White ............... 3 0-0 Bryant .............. 2 1-1 4 17 1 7 61 Glenn ............. 17 4-8 Hawn ................ 7 1-2 3fg Ft O-D-T Pf A To B Team ................... 0-1 0-0 2-12-14 4 6 2 0 To B S Tp Totals ............ 200 32-63 0-0 0-0 3-5-8 3 0 1 1 2 0 2 0 1-2 0-0 0-0-0 1 0 0 0 2 0 1 8 EKU (61) 4-10 8-10 3-4-7 3 3 1 2 2 1 2 7 Player ........ Mn Fg 2-9 3-4 0-1-1 0 4 3 0 4 0 1 6 Allen-f .............. 4 0-2 0-0 0-0 1-4-5 0 0 2 2 1 0 0 12 Jones-f ........... 31 2-6 0-2 0-1 1-2-3 1 2 2 0 1 1 1 12 Gray-g ............ 29 2-6 0-0 0-0 1-1-2 4 0 0 0 1 0 1 14 Coles-g ........... 31 3-6 0-0 0-0 0-0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 Carpenter-g .... 32 3-10 1-1-2 Booth ............. 30 3-10 7-24 11-15 12-30-42 16 15 14 5 14 3 8 59 Lawrence .......... 3 1-1 Bouie ................ 1 0-0 1st 2nd Total Bryant .............. 7 0-1 23 35 58 Barber ............ 30 10-12 31 37 68 Polson .............. 2 0-0 Team ................... FG% - MOR 41.0 (12-34, 35.3 1st half; 13-27, 48.1 2nd half), EKU 36.1 (8-30, FG% - APSU 29.1 (6-30, 20.0 1st half; 10-25, 40.0 2nd half), EKU 31.0 (10-28, Totals ............ 200 24-54 26.7 1st half; 14-31, 45.2 2nd half). 3FG% - MOR 29.2 (3-12, 25.0 1st half; 4-12, 35.7 1st half; 8-30, 26.7 2nd half). 3FG% - APSU 12.5 (0-8, 0.0 1st half; 2-8, 3fg 1-2 0-0 0-3 0-1 0-1 1-5 1-3 0-0

_

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GAME 17 • Jan. 16 • Dunn Center

GAME 16 • Jan. 14 • Johnson Arena h

S

R

EKU (62) S Tp Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A 0 11 Allen-f ............ 18 2-5 0-0 0-0 0-0-0 1 0 1 4 Jones-f ........... 28 1-8 0-1 3-3 2-10-12 2 4 0 0 Gray-g ............ 31 1-9 1-4 0-0 0-2-2 4 1 1 6 Carpenter-g .... 34 4-13 1-5 6-6 2-4-6 1 1 0 9 Stovall-g ......... 35 5-11 0-2 4-4 5-4-9 3 3 0 0 Booth ............... 5 0-1 0-0 0-0 0-1-1 0 0 0 1 Coles ............... 31 4-11 2-4 2-2 2-3-5 1 1 0 0 Bryant ............ 10 1-1 0-0 0-0 0-3-3 0 1 0 6 Barber .............. 8 3-4 0-0 1-3 1-2-3 3 0 Team ................... 2-5-7 18 7 15 0 2 37 Totals ............ 200 21-63 4-16 16-18 14-34-48 15 11 MUR (61) 3fg Ft O-D-T Pf A To B S Tp Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A 0-4 0-0 1-1-2 1 0 0 0 0 4 Lowe-f ............ 40 5-13 5-10 0-0 0-7-7 1 1 0-0 3-4 0-9-9 1 0 5 2 0 5 McBean-f ....... 19 1-1 0-0 0-0 1-0-1 1 0 2-2 4-6 0-5-5 2 5 1 0 2 12 Elkins-g .......... 21 1-5 1-3 1-1 1-2-3 5 2 0-2 0-3 1-1-2 2 1 2 0 0 10 Burgess-g ......... 37 4-14 0-3 6-7 1-5-6 3 6 0-0 0-0 0-1-1 2 2 0 0 0 0 Robinson-g .... 34 7-23 4-10 1-2 1-5-6 4 5 0-2 1-2 0-1-1 0 0 1 0 0 1 Cunningham .... 1 0-0 0-0 0-0 0-0-0 0 0 0-1 2-2 0-5-5 3 2 0 3 1 6 Kirby ............... 12 0-2 0-0 2-2 1-1-2 0 0 0-0 0-0 0-1-1 1 0 0 0 0 0 Mahurin ........... 9 0-1 0-0 0-0 0-4-4 0 0 0-0 2-5 2-8-10 4 0 3 0 3 14 Schwab .......... 15 0-1 0-1 1-2 0-3-3 3 1 1-3-4 Watson ............. 6 2-2 0-0 0-0 1-0-1 0 0 2-11 12-22 5-35-40 16 10 12 5 6 52 Hosey ............... 6 0-2 0-0 0-0 0-1-1 0 0 Team ................... 5-2-7 1st 2nd Total Totals ............ 200 20-64 10-27 11-14 11-30-41 17 15 23 14 37 Score By Periods 1st 2nd Total 22 30 52 Eastern Kentucky 29 33 62 FG% - SEMO 22.0 (9-29, 31.0 1st half; 4-30, 13.3 2nd half), EKU 38.8 (9-31, 29.0 Murray State 29 32 61 3fg 0-2 0-1 0-0 0-2 1-5 0-0 0-2 0-1 0-0

FG% - APSU 39.7 (13-34, 38.2 1st half; 12-29, 41.4 2nd half), EKU 39.4 (11-28, 39.3 1st half; 15-38, 39.5 2nd half). 3FG% - APSU 25.0 (3-8, 37.5 1st half; 0-4, 0.0 2nd half), EKU 35.0 (3-10, 30.0 1st half; 4-10, 40.0 2nd half). FT% - APSU 86.7 (5-6, 83.3 1st half; 8-9, 88.9 2nd half); EKU 80.0 (2-2, 100.0 1st half; 2-3, 66.7 2nd 1st half; 10-18, 55.6 2nd half). 3FG% - SEMO 7.7 (1-7, 14.3 1st half; 0-6, 0.0 2nd half). Deadball Rebounds - APSU 1, EKU 1. Technical Fouls - None. Officials - Troy half), EKU 18.2 (2-9, 22.2 1st half; 0-2, 0.0 2nd half). FT% - SEMO 62.5 (4-6, Winders, Royce Blevins, Jack Whittemore. 66.7 1st half; 6-10, 60.0 2nd half); EKU 54.5 (2-2, 100.0 1st half; 10-20, 50.0 2nd half). Deadball Rebounds - SEMO 4, EKU 5. Technical Fouls - EKU, Jasmine Stovall. Officials - Erica Bradley, Ronald Hanna, Bryan Nichols.

a

Y

To 6 4 2 1 0 1 2 1 0

B 1 0 0 0 0 0 0 0 0

U

V

Z

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

m

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

`

3fg 0-0 7-10 1-6 1-3 3-7 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1

O-D-T 0-7-7 1-2-3 0-7-7 0-0-0 1-2-3 1-3-4 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 5-3-8 0-0-0 0-3-3 13-28 7-13 8-27-35 3fg 0-0 0-0 0-2 2-4 1-2 1-7 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0

Ft 0-3 2-2 3-4 0-0 0-1 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0

Ft 0-0 0-1 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 0-0 3-4 4-6 0-0

O-D-T 0-0-0 0-7-7 0-3-3 0-4-4 0-1-1 1-3-4 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-7-10 0-0-0 2-1-3 5-16 8-15 6-26-32

Pf 3 1 3 0 1 2 1 0 0 2 3 0

A 0 3 5 2 3 3 0 0 0 0 0 1

To 2 2 1 0 2 3 0 0 0 0 1 2

B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

S 2 1 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0

r

l

Tp 6 29 16 5 11 5 0 0 0 2 8 2

16 17 14 2 11 84 Pf 0 3 1 2 1 3 0 0 0 3 0

A 0 1 7 1 0 3 0 0 2 0 0

To 0 1 5 3 2 2 0 0 1 5 0

B 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

S Tp 0 0 0 4 0 4 3 8 0 7 0 8 0 3 0 0 0 3 1 24 0 0

13 14 19 2 4 61

25.0 2nd half), EKU 26.7 (3-9, 33.3 1st half; 1-6, 16.7 2nd half). FT% - APSU Score By Periods 1st 2nd Total 86.2 (15-17, 88.2 1st half; 10-12, 83.3 2nd half); EKU 72.4 (11-14, 78.6 1st half; Tennessee-Martin 39 45 84 10-15, 66.7 2nd half). Deadball Rebounds - APSU 3, EKU 5. Technical Fouls - None. Eastern Kentucky 26 35 61 Officials - Erica Bradley, Mike Riggs, Michael Trussell. FG% - UTM 50.8 (16-32, 50.0 1st half; 16-31, 51.6 2nd half), EKU 44.4 (11-27, 40.7 1st half; 13-27, 48.1 2nd half). 3FG% - UTM 46.4 (6-14, 42.9 1st half; 7-14, 50.0 2nd half), EKU 31.3 (2-6, 33.3 1st half; 3-10, 30.0 2nd half). FT% - UTM 53.8 (1-2, 50.0 1st half; 6-11, 54.5 2nd half); EKU 53.3 (2-4, 50.0 1st half; 6-11, 54.5 2nd half). Deadball Rebounds - UTM 4, EKU 3. Technical Fouls - None. Officials Brad Maxey, Stacey Rymer, Josh Howell.

P

P


s

t

u

v

w

x

y

x

z

{

y

|

Women’s Basketball 2011-12 Box Scores GAME 20 • Jan. 28 • McBrayer Arena

GAME 19 • Jan. 25 • McBrayer Arena 

€

ˆ



‰

‚

Š

ƒ

‹

Œ

€



€



„

Ž

…

Œ

…



…

‹

LU (62) Player ........ Mn Billups-f ......... 32 Elkington-g ..... 30 Smith-g .......... 37 Neal-g ............ 27 Sullivan-g ....... 14 Oliver ................ 4 Tobeck ............ 27 Frazer ............. 23 Long ................. 6 Team ................... Totals ............ 200 EKU (80) Player ........ Mn Jones-f ........... 27 Barber-c ......... 26 Gray-g ............ 20 Coles-g ........... 22 Carpenter-g .... 34 Booth ............. 21 Lawrence ........ 12 Bouie ................ 2 Bryant ............ 10 Allen ............... 24 Polson .............. 2 Team ................... Totals ............ 200 Score By Periods Longwood Eastern Kentucky

…



…

…

…



…

‘

…

…

…

…

’

Fg 7-14 2-9 5-21 3-14 0-1 1-1 4-6 0-2 0-0

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

3fg 0-0 2-6 1-8 0-0 0-0 0-0 2-3 0-0 0-0

Ft O-D-T 3-4 5-2-7 0-0 3-1-4 7-11 0-2-2 1-3 0-2-2 0-1 1-3-4 0-0 0-0-0 2-2 2-1-3 0-0 0-3-3 0-0 0-0-0 4-2-6 22-68 5-17 13-21 15-16-31 Fg 3-6 8-12 1-2 5-7 6-8 4-10 0-4 0-0 1-1 4-9 0-1

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

†

‡

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

“

”

Pf 4 3 4 1 4 0 1 0 0

A 0 4 5 1 0 0 1 2 0

To 2 3 4 1 1 0 1 2 1

B 0 0 0 1 0 0 1 0 0

S 4 1 3 3 0 1 2 2 0

Tp 17 6 18 7 0 2 12 0 0

17 13 15 2 16 62

3fg 0-1 0-0 0-0 1-2 1-2 1-4 0-3 0-0 0-0 1-2 0-0

Ft O-D-T Pf A To B S 1-4 1-7-8 3 2 1 1 0 3-5 7-10-17 4 1 1 0 0 0-0 0-2-2 3 4 2 0 2 1-1 0-4-4 4 3 2 0 1 5-6 2-4-6 1 3 3 0 1 0-1 0-0-0 1 2 7 0 0 0-0 0-0-0 0 1 1 0 0 0-0 0-0-0 0 0 0 0 0 2-2 1-0-1 0 1 6 0 0 0-0 1-6-7 2 2 3 1 1 0-0 0-0-0 0 0 1 0 1 3-4-7 32-60 4-14 12-19 15-37-52 18 19 27 2 6 1st 2nd Total 26 36 62 43 37 80

Tp 7 19 2 12 18 9 0 0 4 9 0 80

•

Œ

ˆ



‰



Š

Œ

‹

Œ

Š



Š



Œ

Œ

Ž

•

Œ

Œ



‹

TTU (82) Player ........ Mn Stirrup-f ......... 11 Heady-f ........... 34 Cook-f ............. 23 Harris-g .......... 36 Hayes-g .......... 35 Henderson ........ 1 Cook ................. 1 Jordan ............ 15 Barker ............... 1 Williams ........... 7 Glidden .......... 22 Darling ........... 16 Caddy ............... 1 Team ................... Totals ............ 200 EKU (67) Player ........ Mn Allen-f ............ 26 Jones-f ........... 24 Gray-g ............ 27 Coles-g ........... 33 Carpenter-g .... 30 Booth ............. 22 Lawrence .......... 6 Bryant ............ 13 Barber ............ 16 Stovall .............. 3 Team ................... Totals ............ 200 Score By Periods Tennessee Tech Eastern Kentucky





–



…

‘

…

…

’

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

GAME 21 • Feb. 1 • Gentry Center

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

“

‡

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

†

—

ˆ

•

‰

Š

Œ

‹



Œ





Œ



Š

Ž

Š

Œ

Œ



Œ

‹



™

‹



‘

‰

‹

’

Œ

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

—

˜

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

†

†

EKU (73) Ft O-D-T Pf A To B S Tp Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A To B S Tp 0-0 0-1-1 2 1 2 0 0 0 Allen-f ............ 21 4-5 1-1 0-0 1-3-4 2 0 0 0 0 9 0-0 3-4-7 2 1 3 0 1 13 Jones-f ........... 33 4-10 0-0 4-4 3-10-13 3 1 5 1 3 12 0-0 3-3-6 5 0 0 0 0 8 Gray-g ............ 39 6-12 2-4 4-5 2-1-3 2 7 2 0 0 18 3-4 0-5-5 1 2 3 0 2 12 Coles-g ........... 35 1-5 1-2 0-0 0-6-6 2 3 3 0 0 3 5-5 3-11-14 2 5 2 0 2 21 Carpenter-g .... 40 3-11 0-3 8-8 0-4-4 1 3 1 0 0 14 0-0 0-0-0 0 0 0 0 0 0 Booth ............... 8 0-4 0-2 0-0 0-1-1 0 0 2 0 0 0 0-0 0-0-0 1 0 0 0 0 0 Bryant .............. 6 0-2 0-1 0-0 0-2-2 0 0 0 0 2 0 0-0 0-2-2 3 5 3 0 1 2 Barber ............ 18 7-9 0-0 3-3 0-7-7 4 0 1 1 0 17 0-0 0-0-0 0 0 0 0 0 0 Team ................... 0-3-3 0-0 0-0-0 0 0 0 1 0 0 Totals ............ 200 25-58 4-13 19-20 6-37-43 14 14 14 2 5 73 4-4 1-1-2 2 4 0 0 0 13 3-7 1-4-5 3 0 2 0 0 13 TSU (66) 0-0 0-0-0 0 0 0 0 0 0 Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A To B S Tp Jones-f ........... 10 2-4 0-0 0-0 2-3-5 3 0 1 0 0 4 2-1-3 7-13 15-20 13-32-45 21 18 16 1 6 82 Gaston-f ........... 7 0-3 0-0 0-0 0-0-0 1 0 1 0 0 0 Allen-g ........... 24 5-13 2-3 0-0 1-4-5 3 3 4 0 1 12 Haynes-g ........ 31 6-14 4-9 3-4 5-2-7 2 2 0 0 0 19 3fg Ft O-D-T Pf A To B S Tp Shuler-g ......... 38 1-14 1-9 0-0 0-0-0 3 2 1 0 0 3 1-5 0-0 1-2-3 2 1 1 1 1 7 Hess ................ 18 0-5 0-2 0-0 2-3-5 0 0 2 0 0 0 0-1 7-9 5-2-7 3 1 3 0 2 11 Morris ............... 8 0-2 0-0 0-0 1-2-3 0 0 1 0 0 0 0-2 2-2 1-3-4 3 2 1 0 2 8 Hudson ........... 22 3-5 0-0 4-6 2-5-7 4 0 0 0 1 10 1-2 1-2 3-5-8 3 1 2 0 1 6 Foster ............... 6 0-2 0-1 0-0 0-2-2 0 0 0 0 1 0 2-2 3-4 1-1-2 2 1 0 0 0 13 Mayfield ........... 9 1-3 0-0 0-0 2-2-4 1 0 0 0 0 2 1-6 0-0 1-1-2 2 3 1 0 1 5 Hopes ............. 27 7-13 0-0 2-3 2-3-5 2 1 0 1 0 16 0-0 0-0 0-0-0 0 0 0 0 0 0 Team ................... 2-2-4 1-1 0-0 0-0-0 0 2 3 0 1 5 Totals ............ 200 25-78 7-24 9-13 19-28-47 19 8 10 1 3 66 0-0 4-7 2-4-6 2 0 2 0 0 12 1st 2nd Total 0-0 0-0 0-0-0 0 0 2 0 0 0 Score By Periods Eastern Kentucky 31 42 73 1-4-5 Tennessee State 29 37 66 6-19 17-24 15-22-37 17 11 15 1 8 67 FG% - TSU 32.1 (13-38, 34.2 1st half; 12-40, 30.0 2nd half), EKU 43.1 (11-33, 1st 2nd Total 33.3 1st half; 14-25, 56.0 2nd half). 3FG% - TSU 29.2 (0-7, 0.0 1st half; 7-17, 41.2 46 36 82 2nd half), EKU 30.8 (1-9, 11.1 1st half; 3-4, 75.0 2nd half). FT% - TSU 69.2 (3-5, 42 25 67 60.0 1st half; 6-8, 75.0 2nd half); EKU 95.0 (8-8, 100.0 1st half; 11-12, 91.7 2nd

Fg 0-1 6-11 3-3 4-8 8-21 0-0 0-0 1-3 0-0 0-0 3-5 5-10 0-0

3fg 0-0 1-2 2-2 1-3 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 3-5 0-0 0-0

30-62 Fg 3-13 2-7 3-9 2-7 4-11 2-8 0-0 2-3 4-6 0-0 22-64

FG% - LU 32.4 (8-30, 26.7 1st half; 14-38, 36.8 2nd half), EKU 53.3 (18-32, 56.3 1st half; 14-28, 50.0 2nd half). 3FG% - LU 29.4 (0-5, 0.0 1st half; 5-12, 41.7 2nd half), EKU 28.6 (3-7, 42.9 1st half; 1-7, 14.3 2nd half). FT% - LU 61.9 (10-15, 66.7 1st half; 3-6, 50.0 2nd half); EKU 63.2 (4-7, 57.1 1st half; 8-12, 66.7 2nd FG% - TTU 48.4 (17-31, 54.8 1st half; 13-31, 41.9 2nd half), EKU 34.4 (14-31, half). Deadball Rebounds - TSU 0, EKU 1. Technical Fouls - None. Officials - Eric half). Deadball Rebounds - LU 3, EKU 3. Technical Fouls - None. Officials - Charlie 45.2 1st half; 8-33, 24.2 2nd half). 3FG% - TTU 53.8 (4-5, 80.0 1st half; 3-8, 37.5 Baker, Jerrald Drummond, Josh Loggins. Hust, Suzanne Byrd, Bill Scott. 2nd half), EKU 31.6 (5-10, 50.0 1st half; 1-9, 11.1 2nd half). FT% - TTU 75.0 (812, 66.7 1st half; 7-8, 87.5 2nd half); EKU 70.8 (9-12, 75.0 1st half; 8-12, 66.7 2nd half). Deadball Rebounds - TTU 2, EKU 2. Technical Fouls - None. Officials - Jacob Asher, Alycia Dukes, Shannon Bone.

GAME 23 • Feb. 6 • Lantz Arena

GAME 22 • Feb. 4 • Vadalabene Center ˆ

™

‰

Š

€



‹

Œ

‹



–



Œ

Ž





Œ



›

œ

œ

‹









€

‘



Š

EKU (53) Player ........ Mn Fg Allen-f ............ 15 0-2 Jones-f ........... 25 2-4 Gray-g ............ 33 2-10 Coles-g ........... 28 0-6 Carpenter-g .... 33 7-17 Booth ............... 5 0-2 Lawrence .......... 6 1-3 Bryant ............ 16 2-7 Barber ............ 35 5-11 Stovall .............. 4 0-0 Polson .............. 1 0-0 Team ................... Totals ............ 200 19-62 SIUE (64) Player ........ Mn Fg Herrod-f ......... 28 4-8 Berry-f ............ 28 5-9 Duncan-g ....... 27 1-5 Hill-g .............. 29 5-13 Kenner-g ........ 37 1-10 Hempen ......... 23 4-7 Connor .............. 4 0-1 Finnin ............... 3 0-0 Austin ............. 21 3-7 Team ................... Totals ............ 200 23-60 Score By Periods Eastern Kentucky SIU Edwardsville

’

…

ˆ

„

…

ƒ

3fg 0-0 0-0 1-5 0-2 1-2 0-1 1-3 1-3 0-0 0-0 0-0

…

…

…

‰

…

…



…

„

…

…

Š

…

…

ž

…

…



œ

…

œ

…

Œ

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

š

˜

ˆ

‰

Š

‹

Œ





…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

†

Ÿ

ˆ

‰

Š

‹

Œ





Ft O-D-T Pf A 0-0 1-0-1 0 0 0-0 3-4-7 3 2 2-2 0-0-0 4 2 0-0 2-4-6 3 1 2-2 1-1-2 4 3 0-0 0-0-0 0 0 0-0 0-0-0 0 0 2-2 0-1-1 3 0 3-6 4-15-19 1 0 2-2 0-1-1 2 0 0-0 0-0-0 0 0 3-3-6 4-16 11-14 14-29-43 20 8 3fg 0-0 0-0 1-2 3-9 0-4 0-3 0-0 0-0 2-3

To 1 3 2 2 1 2 0 3 1 0 0

B 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

15 3

Ft O-D-T Pf A To B 0-0 2-12-14 3 0 0 1 2-2 5-4-9 0 3 2 0 0-2 1-1-2 1 4 1 1 2-2 1-1-2 3 2 0 0 2-6 0-3-3 2 5 3 0 5-5 1-2-3 1 1 1 1 0-0 1-1-2 2 0 1 0 0-0 0-1-1 0 0 0 0 1-4 0-3-3 0 0 1 0 2-3-5 6-21 12-21 13-31-44 12 15 9 3 1st 2nd Total 20 33 53 30 34 64

Ž

Œ

›

œ

œ







‹

€







Š

‘

’

…

EKU (51) S Tp Player ........ Mn Fg 0 0 Allen-f ............ 15 1-6 0 4 Jones-f ........... 32 3-7 0 7 Gray-g ............ 38 4-14 0 0 Coles-g ........... 35 0-4 3 17 Carpenter-g .... 20 4-10 0 0 Booth ............. 14 1-5 0 3 Lawrence .......... 6 0-1 1 7 Bryant .............. 3 0-2 0 13 Barber ............ 12 4-4 0 2 Stovall ............ 25 1-4 0 0 Team ................... Totals ............ 200 18-57 4 53 EIU (64) Player ........ Mn Fg S Tp Mitchell-f ....... 35 9-18 0 8 Pressley-f ....... 31 2-5 2 12 King-f ............. 24 1-7 1 3 Wyss-g ........... 26 0-2 0 15 Nixon-g .......... 38 4-10 3 4 Payne ............... 3 0-1 1 13 Oroszova ......... 19 2-6 0 0 Crunk .............. 24 4-4 0 0 Team ................... 1 9 Totals ............ 200 22-53 8 64 Score By Periods Eastern Kentucky Eastern Illinois

FG% - SIUE 38.3 (10-30, 33.3 1st half; 13-30, 43.3 2nd half), EKU 30.6 (7-30, 23.3 1st half; 12-32, 37.5 2nd half). 3FG% - SIUE 28.6 (3-11, 27.3 1st half; 3-10, 30.0 2nd half), EKU 25.0 (2-9, 22.2 1st half; 2-7, 28.6 2nd half). FT% - SIUE 57.1 (7-13, 53.8 1st half; 5-8, 62.5 2nd half); EKU 78.6 (4-6, 66.7 1st half; 7-8, 87.5 2nd half). Deadball Rebounds - SIUE 1, EKU 4. Technical Fouls - None. Officials - Sonny Scyphers, Stacy Moore, Wayne Patterson.

…

…

…

…

GAME 24 • Feb. 11 • McBrayer Arena

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

š

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

†

3fg 0-1 0-0 2-10 0-1 1-2 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0

O-D-T 1-3-4 2-7-9 0-1-1 0-2-2 1-0-1 0-1-1 0-2-2 0-0-0 0-3-3 1-4-5 5-3-8 4-19 11-15 10-26-36 3fg 1-3 0-1 0-0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-0 1-8 1st 22 28

Ft 0-0 3-6 3-4 2-2 2-2 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0

Ft 4-6 3-3 2-4 0-0 10-11 0-0 0-1 0-0

Pf 1 3 2 4 5 1 0 1 3 2

A 1 1 1 3 0 0 0 0 0 4

To 2 5 4 0 2 2 0 0 2 3

B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

22 10 20 1

O-D-T Pf A 3-6-9 0 1 1-8-9 4 1 2-5-7 5 0 0-3-3 2 0 0-4-4 2 4 1-0-1 0 0 0-1-1 3 0 0-0-0 1 1 1-6-7 19-25 8-33-41 17 7 2nd Total 29 51 36 64

To 2 3 1 2 5 1 1 0

B 0 2 1 2 0 0 1 0

15 6

Ÿ

~

ˆ

€

‰



Š

Œ

‹

–

Œ

Œ



‰



„

Ž

™

Œ

‹



‰

‹

‹



Œ



…

‘

’

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

†

“

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

—

“

MOR (68) S Tp Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A 0 2 Perry-f .............. 2 0-0 0-0 0-0 0-0-0 0 1 0 9 Jones-g .......... 31 2-7 0-3 4-4 0-2-2 1 2 4 13 Ituen-g ............. 9 0-1 0-0 0-0 1-0-1 3 3 0 2 Dixon-g .......... 40 11-20 8-16 1-2 1-0-1 3 1 0 11 Lumpkin-g ..... 40 7-21 1-2 9-12 1-1-2 3 4 0 3 Ryans ............... 8 0-0 0-0 0-0 0-2-2 3 0 0 0 Harris ............. 38 1-3 0-0 0-1 2-4-6 1 2 0 0 Robinson .......... 9 1-4 1-2 0-0 0-0-0 2 0 0 9 Turner ............... 1 0-0 0-0 0-0 0-0-0 0 0 0 2 Arledge .......... 22 0-0 0-0 0-0 1-3-4 4 0 Team ................... 3-3-6 4 51 Totals ............ 200 22-56 10-23 14-19 9-15-24 20 13 EKU (78) S Tp Player ........ Mn Fg 3fg Ft O-D-T Pf A 2 23 Allen-f .............. 9 1-2 0-1 0-0 0-2-2 3 0 7 7 Jones-f ........... 39 7-10 0-0 3-3 1-5-6 1 5 0 4 Gray-g ............ 24 1-3 0-1 6-6 0-0-0 3 3 2 0 Coles-g ........... 34 7-11 1-2 1-1 3-1-4 1 0 1 18 Stovall-g ......... 27 4-7 1-1 0-0 1-4-5 3 2 0 0 Booth ............. 22 3-11 1-3 1-2 3-1-4 2 2 0 4 Bryant ............ 13 1-2 0-1 2-2 0-2-2 3 2 0 8 Barber ............ 32 6-15 0-0 2-4 4-7-11 2 1 Team ................... 5-5-10 12 64 Totals ............ 200 30-61 3-9 15-18 17-27-44 18 15 Score By Periods 1st 2nd Total Morehead State 39 29 68 Eastern Kentucky 33 45 78

FG% - EIU 41.5 (11-25, 44.0 1st half; 11-28, 39.3 2nd half), EKU 31.6 (9-29, 31.0 1st half; 9-28, 32.1 2nd half). 3FG% - EIU 12.5 (1-6, 16.7 1st half; 0-2, 0.0 2nd half), EKU 21.1 (2-9, 22.2 1st half; 2-10, 20.0 2nd half). FT% - EIU 76.0 (5-8, 62.5 1st half; 14-17, 82.4 2nd half); EKU 73.3 (2-3, 66.7 1st half; 9-12, 75.0 2nd half). Deadball Rebounds - EIU 3, EKU 0. Technical Fouls - None. Officials - Thurman Leggs, Ronald Hanna, Sarah Crytzer.

}

¡

To 0 2 2 3 1 0 3 1 0 1

B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

S Tp 0 0 0 8 0 0 3 31 1 24 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0

13 3 6 68 To 2 2 2 3 0 2 2 2

B 1 2 0 0 1 0 0 3

S 0 3 0 0 1 1 2 0

Tp 2 17 8 16 9 8 4 14

15 7 7 78

FG% - MOR 39.3 (12-28, 42.9 1st half; 10-28, 35.7 2nd half), EKU 49.2 (14-30, 46.7 1st half; 16-31, 51.6 2nd half). 3FG% - MOR 43.5 (7-13, 53.8 1st half; 3-10, 30.0 2nd half), EKU 33.3 (1-6, 16.7 1st half; 2-3, 66.7 2nd half). FT% - MOR 73.7 (8-10, 80.0 1st half; 6-9, 66.7 2nd half); EKU 83.3 (4-5, 80.0 1st half; 11-13, 84.6 2nd half). Deadball Rebounds - MOR 2, EKU 3. Technical Fouls - None. Officials Kelly Dennis, Brad Maxey, Josh Howell.

EKUSports.com


¢

£

¤

Women’s Basketball 2011-12 Box Scores GAME 26 • Feb. 23 • McBrayer Arena

GAME 25 • Feb. 18 • Eblen Center ¹ §

¨

«

©

­

ª

«

­

¬

«

­

©

®

©

«

«

­

«

ª

¯

°

«

EKU (51) Player ........ Mn Allen-f ............ 26 Jones-f ........... 36 Gray-g ............ 31 Coles-g ........... 27 Stovall-g ......... 16 Booth ............. 11 Lawrence ........ 12 Bryant ............ 14 Carpenter ....... 11 Barber ............ 16 Team ................... Totals ............ 200

±

°

²

·

³

Fg 3-8 3-10 2-10 2-8 0-3 2-6 0-0 1-2 0-3 2-4

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

´

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

¸

O-D-T 2-5-7 5-2-7 0-3-3 1-1-2 0-2-2 1-0-1 0-0-0 0-5-5 0-1-1 1-4-5 3-2-5 15-54 3-18 18-26 13-25-38

TTU (66) Player ........ Mn Williams-f ...... 26 Heady-f ........... 20 Harris-g .......... 33 Hayes-g .......... 32 Glidden-g ....... 32 Henderson ........ 2 Cook, Ke. .......... 6 Jordan ............ 12 Stirrup ............ 12 Barker ............... 2 Cook, Ky. ........... 9 Darling ........... 12 Caddy ............... 2 Team ................... Totals ............ 200 Score By Periods Eastern Kentucky Tennessee Tech

3fg 0-1 0-1 0-5 0-2 0-1 2-5 0-0 1-2 0-1 0-0

Fg 1-2 3-6 4-10 7-14 4-7 0-0 0-1 0-3 1-1 0-0 1-1 3-7 0-1

Ft 2-4 7-8 1-2 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 6-6 1-4

3fg 0-0 0-2 1-3 0-0 2-4 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

Pf 2 1 4 2 0 2 0 3 2 4

A 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0

To 0 3 0 2 2 1 0 2 0 2

O-D-T Pf A 1-5-6 3 0 1-3-4 4 1 0-1-1 1 2 0-7-7 1 4 1-5-6 2 3 0-0-0 0 0 0-1-1 0 0 0-0-0 0 1 1-1-2 3 0 0-0-0 1 0 0-1-1 2 0 0-1-1 4 0 1-1-2 1 0 1-5-6 24-53 3-10 15-20 6-31-37 22 11 1st 2nd Total 23 28 51 35 31 66

To 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 9

B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GAME 27 • Feb. 25 • McBrayer Arena

º ¯

§

¨

ª

©

ª

·

«

«

¬

¬

­

­

»

®

«

¼

¼

½

º

­

­

½

ª

¯

©

§

°

±

¾

¿

²

³

SIUE (66) S Tp Player ........ Mn Fg 0 8 Herrod-f ......... 26 4-9 2 13 Berry-f ............ 32 6-8 0 5 Duncan-g ....... 34 0-3 1 5 Hill-g .............. 27 0-3 0 0 Kenner-g ........ 30 0-3 1 6 Hempen ......... 29 7-10 0 0 Connor .............. 5 1-3 0 3 Austin ............. 17 2-6 0 6 Team ................... 1 5 Totals ............ 200 20-45 5 51 EKU (55) Player ........ Mn Fg Allen-f ............ 18 1-5 S Tp Jones-f ........... 32 4-7 0 2 Gray-g ............ 27 1-5 0 6 Coles-g ........... 30 0-2 2 17 Stovall-g ........... 7 0-3 1 16 Booth ............. 23 3-9 2 12 Bryant .............. 5 0-0 0 2 Carpenter ....... 35 7-14 0 0 Barber ............ 23 3-7 0 1 Team ................... 0 2 Totals ............ 200 19-52 0 0 0 2 Score By Periods 0 6 SIU Edwardsville 0 0 Eastern Kentucky

B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1

20 8 12 4

Ft 0-0 0-0 8-8 2-2 2-3 2-4 0-0 1-3 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

º

µ

¸

¨

³

³

3fg 0-0 0-0 0-1 0-1 0-1 1-4 0-0 0-1

³

¬

³

³

¾

³

©

³

³

À

³

³

½

³

¼

³

¼

³

«

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

¸

¸

§

¨

©

ª

«

¬

­

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

´

´

§

¨

©

ª

«

¬

­

Ft 10-15 3-4 1-2 1-2 6-8 4-4 0-0 0-0

O-D-T 2-8-10 3-6-9 0-0-0 0-0-0 0-1-1 0-5-5 0-0-0 0-2-2 0-3-3 1-8 25-35 5-25-30

3fg 0-1 0-2 0-0 0-1 0-0 2-7 0-0 2-5 0-0

Pf 2 4 4 1 1 1 2 1

A 1 2 2 2 2 1 0 1

To 2 4 2 0 2 0 1 1 1 16 11 13

Ft 0-0 7-8 2-2 0-0 0-0 0-1 0-0 4-4 0-0

O-D-T Pf A 2-3-5 3 1 2-5-7 3 3 0-1-1 5 2 0-1-1 2 0 0-0-0 0 1 0-1-1 2 0 0-0-0 1 0 2-2-4 3 2 1-5-6 3 0 3-5-8 4-16 13-15 10-23-33 22 9 1st 2nd Total 24 42 66 26 29 55

B 0 0 0 0 0 0 0 0

S 3 4 1 1 2 3 0 2

Tp 18 15 1 1 6 19 2 4

0 16 66

To 2 4 3 2 0 5 1 4 1 2 24

B 1 0 0 0 0 0 0 0 0

S Tp 1 2 3 15 1 4 0 0 1 0 0 8 0 0 0 20 1 6

1 7 55

- SIUE 44.4 (8-24, 33.3 1st half; 12-21, 57.1 2nd half), EKU 36.5 (11-28, 39.3 1 5 66 FG% 1st half; 8-24, 33.3 2nd half). 3FG% - SIUE 12.5 (1-3, 33.3 1st half; 0-5, 0.0 2nd

»

®

¼

¼

½

«

­

½

­

EIU (79) Player ........ Mn Mitchell-f ....... 29 Pressley-f ....... 33 King-f ............. 24 Wyss-g ........... 33 Nixon-g .......... 35 Payne ............. 11 Oroszova ......... 16 Crunk .............. 19 Olson ............. 0+ Team ................... Totals ............ 200 EKU (76) Player ........ Mn Jones-f ........... 30 Gray-g ............ 26 Bryant-g ......... 21 Carpenter-g .... 18 Stovall-g ......... 30 Booth ............... 5 Lawrence .......... 4 Bouie ................ 1 Coles ............... 27 Allen ............... 18 Barber ............ 20 Team ................... Totals ............ 200 Score By Periods Eastern Illinois Eastern Kentucky

ª

¯

©

³

°

±

Fg 0-3 1-4 7-14 6-14 7-13 0-1 1-4 0-2 0-0

³

³

²

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

O-D-T 0-6-6 3-5-8 2-2-4 0-5-5 1-4-5 1-3-4 1-1-2 0-1-1 0-0-0 0-1-1 22-55 4-13 31-36 8-28-36 Fg 5-9 3-7 1-6 6-12 4-8 1-3 0-1 0-0 0-2 4-7 2-7

3fg 0-1 0-0 0-1 2-6 1-1 0-0 1-3 0-1 0-0

3fg 0-1 2-4 1-3 3-4 1-2 0-1 0-1 0-0 0-1 1-2 0-0

Ft 2-4 5-6 4-4 2-2 15-16 1-2 0-0 2-2 0-0

Ft 3-4 2-2 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 0-0 5-6 2-2 2-3

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

Á

Â

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

Á

¸

Pf 0 2 4 2 4 0 3 3 0

A 1 1 0 0 5 3 0 2 0

To 1 3 3 2 0 0 2 1 0

B 0 1 0 0 1 0 0 0 0

S 1 0 0 1 3 1 0 1 0

Tp 2 7 18 16 30 1 3 2 0

18 12 12 2 7 79

O-D-T Pf A 3-6-9 4 1 0-3-3 5 4 0-0-0 1 2 0-2-2 4 1 1-2-3 3 2 0-0-0 2 0 0-0-0 0 1 0-0-0 1 0 0-5-5 1 2 1-3-4 2 0 1-5-6 4 1 4-2-6 26-62 8-19 16-19 10-28-38 27 14 1st 2nd Total 40 39 79 44 32 76

To 5 2 0 1 1 0 0 0 1 3 4

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Tp 13 10 3 15 11 2 0 0 5 11 6

17 0 4 76

half), EKU 25.0 (3-8, 37.5 1st half; 1-8, 12.5 2nd half). FT% - SIUE 71.4 (7-12, 58.3 1st half; 18-23, 78.3 2nd half); EKU 86.7 (1-2, 50.0 1st half; 12-13, 92.3 2nd FG% - EIU 40.0 (11-29, 37.9 1st half; 11-26, 42.3 2nd half), EKU 41.9 (17-29, 58.6 half). Deadball Rebounds - SIUE 7, EKU 0. Technical Fouls - None. Officials - Ed- 1st half; 9-33, 27.3 2nd half). 3FG% - EIU 30.8 (1-6, 16.7 1st half; 3-7, 42.9 2nd ward Novak, Jamie Broderick, Kim Crabtree. half), EKU 42.1 (5-10, 50.0 1st half; 3-9, 33.3 2nd half). FT% - EIU 86.1 (17-20, 85.0 1st half; 14-16, 87.5 2nd half); EKU 84.2 (5-7, 71.4 1st half; 11-12, 91.7 2nd FG% - TTU 45.3 (14-27, 51.9 1st half; 10-26, 38.5 2nd half), EKU 27.8 (6-26, 23.1 half). Deadball Rebounds - EIU 2, EKU 1. Technical Fouls - None. Officials - Charlie 1st half; 9-28, 32.1 2nd half). 3FG% - TTU 30.0 (3-6, 50.0 1st half; 0-4, 0.0 2nd Hust, Royce Blevins, Suzanne Byrd. half), EKU 16.7 (2-8, 25.0 1st half; 1-10, 10.0 2nd half). FT% - TTU 75.0 (46, 66.7 1st half; 11-14, 78.6 2nd half); EKU 69.2 (9-10, 90.0 1st half; 9-16, 56.3 2nd half). Deadball Rebounds - TTU 3, EKU 3. Technical Fouls - Jade Barber, EKU; Tacarra Hayes, TTU. Officials - Paulani Spurlock, Greg Norton, Stacey Rymer.

GAME 28 • Feb. 29 • Municipal Auditorium

GAME 29 • Mar. 1 • Municipal Auditorium

¹ ¶

«

§

­

¨

­

©

«

ª

«

©

¬

©

­

«

®

«

ª

«

­

ª

¯

¨

ª

°

«

±

³

²

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

´

´

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

Á

Ã

§

¨

«

©

­

ª

­

«

¬

«

­

©

®

©

«

«

«

­

ª

¯

«

°

°

±

·

EKU (65) S Tp Player ........ Mn Fg 0 2 Allen-f ............ 11 1-2 0 9 Jones-f ........... 22 6-11 0 4 Gray-g ............ 21 1-2 3 13 Bryant-g ......... 14 1-4 0 6 Carpenter-g .... 27 3-11 3 9 Booth ............. 19 4-9 0 0 Lawrence ........ 10 1-4 0 15 Bouie ................ 2 0-0 2 0 Coles ............... 19 0-5 0 4 Barber ............ 33 1-9 1 2 Stovall ............ 20 3-6 2 4 Polson .............. 2 0-0 Team ................... 26 9 18 2 11 55 Totals ............ 200 21-63 TTU (81) Fg 3fg Ft O-D-T Pf A To B S Tp Player ........ Mn Fg 2-6 0-0 2-3 1-5-6 2 0 2 2 0 6 Heady-f .......... 20 3-6 5-8 0-0 5-6 4-10-14 2 1 6 2 3 15 Darling-c ......... 17 4-8 2-4 2-3 10-12 0-1-1 3 2 2 0 0 16 Harris-g .......... 25 6-8 1-6 1-3 0-0 0-0-0 1 2 0 0 0 3 Hayes-g .......... 23 7-15 3-8 2-5 3-6 1-3-4 3 1 2 0 1 11 Glidden-g ....... 21 2-4 0-7 0-5 0-0 0-2-2 0 6 4 0 2 0 Henderson ........ 4 1-4 0-4 0-2 0-0 0-1-1 2 2 2 3 2 0 Cook, Ke. ........ 12 1-2 5-8 0-0 6-7 2-9-11 4 0 2 3 1 16 Jordan ............ 19 3-5 1-2 0-1 2-2 0-2-2 3 3 3 0 0 4 Stirrup ............ 14 0-3 Barker ............. 12 1-1 0-3-3 ......... 15 1-8 19-49 4-17 28-36 8-36-44 21 15 24 10 9 70 Williams Cook, Ky. ......... 12 1-2 Caddy ............... 6 0-1 1st 2nd Total Team ................... 20 35 55 Totals ............ 200 24-53 26 44 70 FG% - TSU 22.7 (7-32, 21.9 1st half; 10-43, 23.3 2nd half), EKU 38.8 (10-27, 37.0 Score By Periods 1st half; 9-22, 40.9 2nd half). 3FG% - TSU 6.3 (0-7, 0.0 1st half; 1-9, 11.1 2nd Eastern Kentucky half), EKU 23.5 (2-12, 16.7 1st half; 2-5, 40.0 2nd half). FT% - TSU 83.3 (6-6, Tennessee Tech TSU (00) Player ........ Mn Mayfield-f ...... 16 Hopes-f .......... 22 Haynes-g ........ 27 Shuler-g ......... 28 Morris-g ......... 23 Allen ............... 28 Jones ................ 3 Stenson ............ 6 Hess .................. 8 Hudson ........... 12 Foster ............... 4 Gaston ............ 23 Team ................... Totals ............ 200 EKU (70) Player ........ Mn Allen-f ............ 20 Jones-f ........... 33 Gray-g ............ 16 Bryant-g ......... 21 Carpenter-g .... 27 Booth ............. 21 Coles ............... 29 Barber ............ 28 Stovall ............ 21 Team ................... Totals ............ 200 Score By Periods Tennessee State Eastern Kentucky

Fg 1-4 3-5 2-5 2-24 0-8 4-11 0-1 0-2 0-2 2-3 1-5 2-5

3fg 0-0 0-0 0-1 1-11 0-0 0-1 0-0 0-0 0-2 0-0 0-1 0-0

Ft O-D-T 0-0 3-3-6 3-4 1-3-4 0-0 5-4-9 8-10 2-1-3 6-6 1-3-4 1-2 0-1-1 0-0 0-0-0 2-2 1-0-1 0-0 1-0-1 0-0 1-1-2 0-0 1-1-2 0-0 2-10-12 5-1-6 17-75 1-16 20-24 23-28-51

Pf 4 2 2 4 0 4 0 2 0 2 2 4

A 0 0 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0

To 0 1 3 0 3 3 0 1 1 3 1 2

B 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

²

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

¸

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

Ä

3fg 0-0 0-0 0-1 0-1 1-4 2-5 1-2 0-0 0-3 0-0 2-3 0-0

Ft O-D-T 2-2 1-2-3 2-3 8-8-16 0-0 0-0-0 0-0 0-1-1 0-0 0-0-0 0-2 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-1-1 4-6 1-1-2 9-11 4-6-10 0-0 0-2-2 0-0 0-0-0 2-1-3 6-19 17-24 16-22-38 3fg 1-2 0-0 1-2 0-0 2-4 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

Ft 1-1 0-1 6-6 0-0 0-0 0-0 2-2 1-2 4-4 1-2 0-1 2-2 0-0

Pf 0 3 5 1 1 3 0 0 0 4 1 0

A 1 1 2 2 0 2 0 0 1 1 1 0

To 0 5 0 2 1 3 0 0 1 3 1 0

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

S 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1

´

µ

Tp 4 14 2 2 7 10 3 0 4 11 8 0

18 11 16 3 9 65

O-D-T Pf A 4-1-5 1 1 1-6-7 1 0 2-2-4 0 3 1-2-3 2 5 0-5-5 1 0 0-1-1 0 0 1-2-3 1 0 0-2-2 0 3 2-1-3 3 0 1-1-2 3 1 0-3-3 3 1 1-3-4 2 1 0-0-0 2 0 5-2-7 3-10 15-20 6-31-37 22 11 1st 2nd Total 25 40 65 43 38 81

To 0 1 1 0 3 2 0 3 3 1 1 0 1 1 9

B 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

S Tp 1 8 0 8 0 19 1 14 1 6 0 2 1 4 2 7 0 4 2 3 0 2 0 4 0 0

1 5 66

100.0 1st half; 14-18, 77.8 2nd half); EKU 77.8 (4-7, 57.1 1st half; 24-29, 82.8 2nd half). Deadball Rebounds - TSU 2, EKU 3. Technical Fouls - None. Officials - Troy FG% - TTU 44.8 (17-35, 48.6 1st half; 13-32, 40.6 2nd half), EKU 33.3 (7-24, 29.2 1st half; 14-39, 35.9 2nd half). 3FG% - TTU 40.0 (4-8, 50.0 1st half; 0-2, 0.0 2nd Winders, Meadow Overstreet, Todd Moistner. half), EKU 31.6 (2-7, 28.6 1st half; 4-12, 33.3 2nd half). FT% - TTU 81.0 (5-6, 83.3 1st half; 12-15, 80.0 2nd half); EKU 70.8 (9-11, 81.8 1st half; 8-13, 61.5 2nd half). Deadball Rebounds - TTU 2, EKU 1. Technical Fouls - Raechele Gray, EKU. Officials - Ed Novak, Mike Riggs, Jack Whittemore.

EKUSports.com

¥

¦


Ă&#x2026;

Ă&#x2020;

Ă&#x2021;

Ă&#x2C6;

Ă&#x2030;

Ă&#x160;

Ă&#x2039;

Ă&#x160;

Ă&#x152;

Ă?

Ă&#x2039;

Ă&#x17D;

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball 2011-12 OVC In Review

Ă&#x2018;

Ă&#x203A;

Ă&#x153;

Ă­

ĂŽ

Ă?

ĂŻĂ&#x17E;

Ă°

Ăą

Ă°

Ăą

ò

Ă°òòĂł

ø

Ăš

Ăł

Ăą

ø

ø

Ăš

ò

Ăş

ĂłĂšĂą

ĂžĂşĂş

Ăş

ø

Ăąø

!

Ăś

øĂś

Ăş

Ăź

Ă˝

Ăž

Ăź

ĂżĂźĂť

Ăź

Ăż

Ăź

ĂťĂ˝

Ăź#

Ăą

ĂĄ

Ăż

"

Ă&#x2019;

Ă

Ăť

Ăş

ĂśĂą

á

Ă&#x161;

ĂąĂą

Ăš

Ăł

Ăą0øĂś

ò

á

ĂśĂľ

Ă°

ø

Ăś

òĂą

Ăł

Ăš

ĂąĂąĂ´

Ăś

Ăł

ĂąĂąĂą

Ăą

Ăł

Ăś

Ăł

ò

Ăą

á

áĂą

á

òĂą

Ăłá

Ăľø

Ăą

Ăľ

ò

Ăłò

ĂśĂ&#x;

$

%

Ă&#x201C;

â

Ă&#x201D;

Ă&#x2022;

ĂŁ

Ăž

ĂĽ

ĂżĂş

Ăť

Ăż

Ăż

Ăž

&

Ăż

'

Ă&#x2013;

ä

(

Ă&#x2014;

Ă&#x17E;

Ăż

Ă´Ă&#x2DC;

Ă&#x2018;

Ă&#x153;

Ă&#x2022;

ĂŚ

Ă?Ă´

ç

Ă&#x2DC;

â

è

Ă&#x153;

Ă?Ăş

ĂŠĂşĂ

Ăž

Ăş

ĂźĂş

Ăź

Ă´

ĂžĂ´

Ăş

Ăş

Ăż

Ăş

Ăť

Ă´Ă´

Ăž

ĂşĂşĂź

ĂťĂ´Ăž

Ăş

Ăż

Ăź

Ă´Ăş

Ă˝

Ăź

)

*

&

Ăş

Ăş

Ă´

Ăş

Ăş

Ă´

ĂťĂş

Ăş

)

&

+

'

,

Ă˝

',

â

Ăź

Ă´

'Ă˝

ĂĄ

Ă´

ĂžĂ&#x161;

Ăť

Ă&#x;

-

Ăť

Ăş

Ăş

Ăź

Ăž

ĂşĂž

Ă´

ĂťĂ´Ăş

Ă˝Ăť

Ăş

Ăş

Ăź

Ăž

ĂşĂž

Ă´

ĂťĂ´Ăş

Ă˝

ĂźĂž

Ă´

Ăť

Ăş

Ă´

Ăź

Ăş

Ă´

Ăť

Ăź

Ă´(

Ă´

Ăż

Ă´

Ăż

Ă´Ă´

Ă&#x161;

Ă&#x161;

ĂŚ

Ă?

Ă˝

Ă´

Ă˝

Ă´Ăž

-

Ă&#x153;

ĂŤ

Ăş

Ă´

Ăş

Ă´

Ăş

âĂť

Ă´

*

ĂŞĂ´

çĂş)Ă˝

Ă&#x2022;

Ă&#x2022;

Ăş

Ă´

Ă&#x2122;

Ăş

Ăż

-

Ăş

Ă&#x2014;

Ă&#x153;Ăť

Ăž

Ă&#x2019;

Ă&#x17E;

Ăş

Ă˝

&

Ăź

ĂĽ

Ăş&

ä

Ă˝

Ăş

Ăž

%

ĂŁ

Ăş

Ăş

#

ĂŹ

Ă&#x2DC;

â

è

Ă&#x153;

Ă?Ă´

Ăş

Ă´

Ăş

Ă´

ĂşĂ´

.

Ă?

Ăş

)

ĂşĂş

'

Ăş

+

Ă´

Ă´

Ăş

Ăş

Ăş

Ă´

Ă´

Ă˝Ă´

Ăş

Ăş

Ăş

Ă´

Ă´Ăş

Ă´

Ăş

Ăž

Ăş

Ă´Ă´

Ă˝

Ăş

Ă´

Ăş

Ă´ĂŠ

ĂşĂ´

)

è

Ă´

,Ăş

/

øĂś

2

Ăą

Ăś

Ăł

Ăł

øò

ĂľĂš

ĂšĂą

Ăł

Ăł

øĂś

á

øĂš

Ăą

Ăş

ĂşĂź

Ăş

Ăť

ĂźĂť

Ă´

ĂżĂş

ĂşĂş

Ăş

Ăž

Ăť

Ăż

Ăž

ĂşĂş

1

Ă­

3

4

5

6

ĂŽ

3

4

5

6

4

N

ĂŻ

3

4

5

6

4

H

x

c

`

H

y

6

_

3

[

6

4

8

z

L

²

A

4

=

>

8

A

<

:

_

8

3

=

@

_

<

?

D

=

@

8

A

<

A

A

B

L

D

C

B

8

<

C

A

<

L

D

E

D

K

F

E

<

=

L

F

F

M

<

?

D

F

A

8

A

FA

E

<

A

L

3

4

5

6

4

G

H

3

4

5

6

4

G

@

3

J

=

<

A

?

F

L

F

I

J

K

D

@

8

A

F

<

A

=

P

A

L

?

F

M

Q

9

L

F

E

<

@

A

;

8

j

W

U

K

>

o

6

5

J

<

M

<

=

=

<

<

m

H

<

?

R

8

n

?

@

D

8

W

o

J

j

8

?

W

J

J

o

J

H

<

h

B

i

8

L

L

S

<

U

Z

A

;

;

U

[

\

j

I

V

]

^

<

A

F

_

H

F

T

T

`

k

F

F

L

?

<

F

a

L

@

b

@

A

F

c

l

A

I

c

W

@

A

d

<

<

W

K

@

e

?

;

A

f

L

8

<

L

=

8

L

;

F

F

M

9

F

F

E

<

S

;

A

6

ÂŽ

J

<

h

i

8

A

L

8

M

@

<

H

F

k

@

A

W

l

I

X

8

=

~

A

I

;

;

F

A

@

F

8

A

_

t

M

u

8

L

}

@:

=

^

_

A

`

<

D

a

8

b

A

c

L

c

d

e

f

g

?

Â&#x20AC;

j

A

g

=

q

p

Â

Â&#x201A;

Â&#x192;

Â&#x201E;

Â&#x2026;

Â&#x2020;

Â&#x2021;

Â&#x2C6;

Â&#x201A;

Â&#x2030;

Â&#x160;

Â&#x2039;

Â&#x152;

Â&#x2026;

Â?

Â&#x17D;

Â

Â&#x192;

Â&#x2020;

Â?

Â&#x2020;

Â?

Â&#x2018;

Â&#x2019;

Â&#x201E;

Â&#x201C;

o

<

m

A

8

Y

<

q

4

@

@

Âł

j

Š

H

<

:

J

_

F

;

@

U

{

C

:

J

U

]

G

9

B

B

u

6

7

O

?

D

F

A

8

H

8

n

?

@

D

8

W

o

J

p

<

=

L

F

A

7

<

T

8

A

Q

8

=

=

j

W

>

I

o

l

m

m

H

4

Âą

<

?

D

F

A

8

H

8

n

?

@

D

8

W

o

J

p

4

<

?

D

F

A

>

C

:

;

8

=

W

J

>

o

8

m

m

<

L

C

8

=

Q

:

L

;

8

=

W

o

J

p

<

=

L

F

A

p

<

=

F

<

C

i

F

A

9

W

l

<

?

L

8

=

A

I

;

;

F

A

@

F

?

m

¨

q

V

V

8

?

L

F

A

8

j

´

<

L

?

@

A

W

J

>

o

6

8

<

L

C

8

=

Q

:

L

;

8

=

W

o

J

p

G

m

­

C

F

L

A

8

j

<

A

;

8

j

W

U

:

?

L

F

A

K

8

<

j

l

=

F

M

<

Q

:

=

9

8

?

?

W

p

:

=

=

<

j

>

L

<

L

8

q

ÂŞ

q

V

6

J

<

M

<

=

=

<

<

j

8

?

W

J

J

o

ÂŽ

q

ÂŞ

7

<

T

8

A

Q

8

=

=

j

W

>

I

o

l

J

Ă?

<

M

<

=

=

<

<

j

8

?

W

J

8

A

A

8

?

?

8

8

J

8

M

C

<

q

V

4

5

8

<

L

C

8

=

Q

:

L

;

8

=

W

o

J

p

6

q

8

Ă?

<

L

C

8

=

Q

:

L

;

8

=

W

o

J

?

D

F

A

>

<

;

<

4

ÂŽ

U

?

C

<

=

<

=

=

F

?

W

p

N

7

q

4

6

4

ÂŽ

Ă?

?

D

F

A

8

H

8

n

?

@

D

8

W

o

J

p

m

ÂŞ

<

?

<

M

D

F

A

8

H

8

n

?

@

D

8

W

o

J

Ă?

;

F

?

?

<

<

m

F

?

;

F

E

W

o

J

v

c

8

c

Q

<

d

r

=

S

8

_

s

=

W

t

u

l

a

<

_

?

L

8

[

=

^

_

A

`

i

u

a

_

[

u

z

]

{

_

²

_

_

A

L

:

M

R

F

<

A

8

8

A

A

A

A

8

8

?

?

?

?

8

8

8

8

>

J

L

8

<

M

L

8

C

<

p

@

=

=

@

n

W

<

M

R

?

@

A

T

F

;

;

8

>

L

c

c

d

^

u

Â&#x201D;

[

}

`

a

_

}

]

^

_

`

a

w

Â&#x2020;

Â&#x2022;

Â?

Â&#x201E;

Â?

Â&#x2020;

Â&#x192;

Â&#x2013;

Â&#x201A;

Â&#x201E;

Â&#x2014;

Â&#x2020;

Â&#x192;

Â&#x2DC;

Â&#x17D;

Â&#x2122;

Â&#x161;

Â&#x203A;

Â?

Â&#x153;

Â?

Â&#x17D;

Â?

Â&#x192;

Â&#x201E;

Â&#x152;

Â&#x2026;

Âł

<

6

J

J

j

b

=

;

<

<

m

H

W

W

a

8

m

t

=

?

p

Q

s

8

F

p

<

_

;

=

q

m

r

=

q

m

b

<

m

:

<

m

V

C

m

p

q

¨

l

=

F

M

<

Q

:

=

9

8

?

?

W

p

o

7

l

=

F

M

<

Q

:

=

9

8

?

?

W

p

o

7

6

5

<

m

Š

;

<

<

m

=

=

F

?

W

J

J

=

=

F

?

W

J

8

A

A

8

?

?

8

8

J

8

M

C

<

q

?

D

F

A

8

H

8

n

?

@

D

8

W

o

J

p

<

=

L

F

A

m

o

q

l

=

F

M

<

Q

:

=

9

8

?

?

W

p

:

=

=

<

j

>

L

<

L

8

J

<

M

<

=

=

<

<

j

8

?

W

J

8

A

A

8

?

?

8

8

J

8

M

C

q

H

4

4

6

ÂŽ

l

=

F

M

<

Q

:

=

9

8

?

?

W

p

o

7

m

i

<

L

F

8

8

D

E

8

A

W

>

I

o

l

G

C

F

L

A

8

j

<

q

Âľ

Âś

Ă&#x192;

Ă&#x201E;

¡

¸

š

Âş

Âť

Âź

š

½

ž

Âť

½

Âż

Ă&#x20AC;

Ă

Ă&#x201A;

¸

Âś

Ă?

¸

š

Âş

Âť

Âź

š

½

ž

Âť

½

Âż

Ă&#x20AC;

Ă

Ă&#x201A;

¸

š

Âş

Âť

Âź

š

½

ž

Âť

½

Âż

Ă&#x20AC;

Ă

Ă&#x201A;

¸

Ă&#x2020;

Ă&#x2026;

¸

š

Âş

Âť

Âź

š

½

ž

Âť

½

Âż

Ă&#x20AC;

Ă

Ă&#x201A;

<

;

<

<

m

x

Ă&#x192;

Ă&#x2026;

Ă&#x2020;

¸

š

Âş

Âť

Âź

š

½

ž

Âť

½

Âż

Ă&#x20AC;

Ă

Ă&#x201A;

Ă&#x2018;

Ă&#x2021;

¸

š

Âş

Âť

Âź

š

½

ž

Âť

½

Âż

Ă&#x20AC;

Ă

c

`

y

_

[

u

z

]

{

_

|

_

`

5

l

=

F

M

<

Q

:

=

9

8

?

?

W

p

o

7

6

<

Ă?

;

<

<

m

¨

=

=

F

?

W

J

4

Âś

Ă&#x2021;

Ă&#x2C6;

š

Âť

Ă&#x2030;

Ă&#x160;

Âť

Ă&#x2039;

Âť

Ă&#x152;

½

š

Ă?

Âż

Ă&#x20AC;

Ă

Ă&#x201A;

6

J

l

=

F

M

<

Q

:

=

9

8

?

?

W

p

o

7

l

=

F

M

<

Q

:

=

9

8

?

?

W

p

o

7

?

D

F

A

:

?

L

F

A

K

8

<

j

=

=

F

?

W

J

8

A

A

8

?

?

8

8

J

8

M

C

q

8

H

8

n

?

@

D

8

W

o

J

p

<

=

L

F

A

w

Â&#x17E;

Â

8

?

;

F

8

p

<

=

L

F

A

8

Ă&#x17D;

W

U

K

>

_

<

h

z

i

_

8

}

\

A

Z

j

Â&#x;

_

<

x

H

F

c

k

`

@

y

_

A

[

W

u

l

z

<

?

L

]

8

{

_

=

A

|

I

;

_

;

F

`

A

[

@

F

?

o

4

ÂŽ

<

;

<

<

m

=

=

F

?

W

J

J

[

_

\

{

a

`

}

u

z

]

{

_

|

_

`

[

o

q

i

<

L

F

8

8

D

E

8

A

W

>

I

o

l

q

g

u

`

t

{

u

z

]

{

_

|

_

`

[

ÂŞ

U

Y

[

_

H

\

{

a

`

6

}

>

u

<

S

F

z

]

A

{

<

_

N

²

=

_

@

?

_

Ă&#x17D;

H

4

T

<

W

l

I

o

6

ÂŽ

7

<

M

C

8

;

U

;

;

8

A

W

J

>

4

Âą

i

4

<

L

F

8

8

D

E

8

A

W

>

I

o

<

i

A

Q

=

F

<

A

p

@

=

=

@

v

n

W

>

F

<

M

8

8

p

8

@

D

B

C

8

;

?

8

=

E

<

6

i

<

L

F

8

L

8

@

A

A

W

W

>

>

I

8

D

E

8

ÂŽ

Q

=

F

<

A

<

:

p

@

v

=

?

=

@

@

A

n

W

5

Q

=

F

<

A

<

p

@

=

A

=

W

@

>

n

I

o

W

l

>

i

o

6

=

>

Ă?

>

>

B

<

A

v

<

M

8

p

@

=

L

@

A

W

>

A

?

W

>

I

o

l

o

F

C

?

L

8

;

F

A

S

K

j

8

=

N

;

=

?

j

Ă&#x17D;

W

8

p

N

n

?

Â&#x201D;

}

Z

t

Z

`

¢

c

b

Â&#x201D;Z

]

u

[

Z

Â&#x201D;

a

d

r

`

\

{

Â&#x;

Z

c

c

_

ÂŁ

^

_

}

}

¤

7

R

F

W

U

K

>

4

6

4

ÂŽ

B

C

8

;

?

8

<

:

Ă?

v

?

@

A

W

J

>

M

C

8

;

U

;

;

8

A

W

J

>

o

i

<

L

F

8

8

Ă?

5

Q

=

F

<

A

<

p

@

=

=

@

n

W

>

m

\

]

ÂĽ

u

Â&#x201D;

}:

?

L

F

A

K

8

<

j

W

§

§

p

¨

ÂŚ

@

=

8

C

8

<

v

>

L

<

L

8

4

Š

§

ÂŞ

N

J

ÂŹ

ÂŤ

o

l

<

[

q

ÂŚ

7

Z

o

¨

o

ÂŞ

6

F

o

U

ÂŽ

m

m

T

m

ÂŚ

4

8

l

J

W

Ă?

m

V

Â

o

o

Y

4

<

q

ÂŞ

V

v

q

ÂŞ

o

m

L

ÂĄ

V

A

q

6

m

<

­

<

¨

l

q

V

<

m

o

m

H

B

m

4

D

Âł

@

Š

D

E

8

A

W

>

I

o

<

?

L

8

=

A

i

8

A

L

:

M

R

j

ÂŽ

5

W

ÂŽ

­

J

8

A

A

8

?

?

8

8

>

L

<

L

8

ÂŚ

Š

Š

l

q

o

m

ÂŻ

p

ÂŚ

J

ÂŚ

Ă&#x2122;

r

g

Ă&#x161;

b

4

Ă&#x203A;

b

J

8

Ă&#x2122;

^

A

A

Ă&#x153;

u

8

Â&#x201D;

?

[

?

8

Ă?

}

Ă&#x17E;

`

8

ÂŽ

Ă&#x;

a

_

4

Ă&#x17E;

}

W

Ă

ĂĄ

Ă&#x17E;

Ă?

â

ĂŁ

Ă?

ä

ĂĽ

â

ĂĄ

ĂŚ

Ă

â

Ă&#x;

ç

Ă

Ă&#x17E;

ä

è

Ă&#x;

r

Ă&#x2019;

<

j

>

Â&#x201D;

L

`

<

L

8

A

A

8

?

?

8

8

3

p

<

=

L

F

A

6

¨

?

J

a

8

_

v

}

8

A

A

8

?

?

8

8

J

8

M

C

6

`

c

\

U

?

L

F

A

K

8

<

j

ÂŽ

ÂŞ

W

l

ÂŚ

:

§

<

?

L

8

=

A

i

8

A

L

:

M

R

j

­

­

J

8

A

A

8

?

?

8

8

3

p

<

_

=

L

a

F

Z

A

°

6

}

5

`

4

c

Š

\

W

p

ÂŚ

}

M

Ă&#x201C;

C

W

\

8

A

A

8

?

?

8

8

J

8

M

C

6

ÂŞ

W

4

§

:

=

=

<

j

>

L

<

L

8

ÂŽ

ÂŽ

¨

l

<

?

L

8

=

A

I

;

;

F

A

@

F

?

ÂŽ

4

ÂŚ

l

<

?

L

8

=

A

I

;

;

F

A

@

F

?

ÂŽ

6

Š

Ă&#x201D;

`

\

Âł

_

]

Ă&#x2022;

`

c

c

Ă&#x2019;

}

Â&#x;

Z

]

`

]

Z

u

}

`

c

Ă&#x2013;

²

Ă&#x201D;

Ă&#x2019;

;

8

j

ÂŽ

W

¨

J

8

A

A

8

?

?

8

8

J

8

M

C

ÂŽ

6

Ă&#x2DC;

G

=

F

9

C

L

>

Z

}

`

c

\

Ă&#x2014;

6

<

°

ÂŚ

ÂŚ

=

[

W

ÂŚ

Y

u

_

5

^

<

§

²

]

Âą

§

Âą

Š

[

8

ÂŞ

J

k

=

Ă&#x17E;

ÂŚ

8

=

~

J

ÂŚ

²

:

¨

]

6

ÂŚ

Q

U

Ă?

Ă?

J

W

o

Y

m

j

q

J

Ă&#x192;

8

Ă&#x201A;

<

4

;

[

m

V

A

q

L

<

L

8

ÂŽ

W

ÂŞ

>

I

o

J

8

A

A

8

?

?

8

8

3

p

<

=

L

F

A

4

§

W

J

ÂŚ

ÂŞ

8

A

A

8

?

?

8

8

J

8

M

C

­

Š

l

­

¨

Ă?

Ă?

EKUSports.com


é

ê

ë

Women’s Basketball 2011-12 OVC In Review

SCORING OFFENSE Team 1. UT Martin 2. Eastern Illinois 3. Murray State 4. Tennessee State 5. Austin Peay 6. Tennessee Tech 7. Morehead State 8. Eastern Kentucky 9. SIUE 10. Jacksonville State 11. Southeast Missouri

G 32 31 31 29 31 34 29 29 30 29 29

SCORING DEFENSE Team 1. Eastern Illinois 2. SIUE 3. Southeast Missouri 4. Eastern Kentucky 5. Tennessee Tech 6. UT Martin 7. Morehead State 8. Jacksonville State 9. Murray State Austin Peay 11. Tennessee State

SCORING MARGIN Team 1. UT Martin 2. Eastern Illinois 3. SIUE 4. Tennessee Tech 5. Eastern Kentucky 6. Murray State 7. Morehead State 8. Austin Peay 9. Tennessee State 10. Southeast Missouri 11. Jacksonville State

W-L 23-9 22-9 13-18 9-20 9-22 17-17 10-19 13-16 18-12 4-25 7-22

G 31 30 29 29 34 32 29 29 31 31 29

G 32 31 30 34 29 31 29 31 29 29 29

OFF 80.1 71.7 63.9 65.5 64.4 69.2 65.1 66.6 68.0 52.5 56.9

FREE THROW PERCENTAGE Team G FTM 1. UT Martin 32 408 2. Eastern Kentucky 29 416 3. Eastern Illinois 31 518 4. Austin Peay 31 378 5. Tennessee Tech 34 465 6. SIUE 30 368 7. Southeast Missouri 29 356 8. Murray State 31 391 9. Morehead State 29 355 10. Tennessee State 29 366 11. Jacksonville State 29 286

EKUSports.com

FGA 2005 1840 1992 1794 1762 1688 1708 1973 2035 1750 1564

Pct .434 .426 .407 .402 .393 .389 .375 .366 .358 .354 .341

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE DEFENSE Team G FG FGA Pct 1. Eastern Kentucky 29 132 475 .278 2. Eastern Illinois 31 182 620 .294 3. Morehead State 29 97 315 .308 4. Southeast Missouri 29 154 498 .309 5. Tennessee Tech 34 156 502 .311 6. Tennessee State 29 160 509 .314 7. UT Martin 32 186 586 .317 8. Murray State 31 164 511 .321 9. SIUE 30 165 503 .328 10. Austin Peay 31 197 600 .328 11. Jacksonville State 29 204 596 .342

Avg/G 61.4 62.8 64.2 64.8 64.9 69.0 71.1 73.5 73.5 73.5 75.4

FIELD GOAL PERCENTAGE DEFENSE Team G FG FGA 1. Eastern Kentucky 29 656 1774 2. Eastern Illinois 31 690 1843 3. Tennessee Tech 34 757 1916 4. Southeast Missouri 29 665 1676 5. SIUE 30 688 1700 6. Tennessee State 29 754 1819 7. Murray State 31 792 1883 8. UT Martin 32 820 1933 9. Jacksonville State 29 780 1807 10. Austin Peay 31 780 1806 11. Morehead State 29 728 1606

Pct .370 .374 .395 .397 .405 .415 .421 .424 .432 .432 .453

REBOUNDING OFFENSE Team 1. Tennessee State 2. Eastern Illinois 3. Jacksonville State 4. Eastern Kentucky 5. Murray State 6. Tennessee Tech 7. Southeast Missouri 8. SIUE 9. UT Martin 10. Morehead State 11. Austin Peay

G 29 31 29 29 31 34 29 30 32 29 31

Reb 1264 1316 1169 1154 1214 1290 1086 1119 1181 1026 1061

Avg/G 43.6 42.5 40.3 39.8 39.2 37.9 37.4 37.3 36.9 35.4 34.2

DEF Mgn 69.0 +11.1 61.4 +10.4 62.8 +1.1 64.9 +0.6 64.8 -0.4 73.5 -4.4 71.1 -6.0 73.5 -6.9 75.4 -7.3 64.2 -11.7 73.5 -16.6

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE Team G FG FGA 1. UT Martin 32 313 823 2. Eastern Illinois 31 140 449 3. Austin Peay 31 158 507 4. SIUE 30 165 537 5. Eastern Kentucky 29 141 470 6. Morehead State 29 213 741 7. Tennessee Tech 34 143 500 8. Murray State 31 220 794 9. Tennessee State 29 163 592 10. Jacksonville State 29 85 363 11. Southeast Missouri 29 99 434

Pct .380 .312 .312 .307 .300 .287 .286 .277 .275 .234 .228

REBOUNDING DEFENSE Team 1. Eastern Illinois 2. Tennessee Tech 3. SIUE 4. UT Martin 5. Jacksonville State 6. Southeast Missouri 7. Eastern Kentucky 8. Austin Peay 9. Morehead State 10. Tennessee State 11. Murray State

G 31 34 30 32 29 29 29 31 29 29 31

Reb 1088 1288 1138 1230 1123 1141 1165 1247 1184 1291 1385

Avg/G 35.1 37.9 37.9 38.4 38.7 39.3 40.2 40.2 40.8 44.5 44.7

Pts Avg/G 2563 80.1 2224 71.7 2144 69.2 1973 68.0 2064 66.6 2228 65.5 1889 65.1 1869 64.4 1917 63.9 1651 56.9 1523 52.5

Pts 1903 1884 1861 1880 2206 2209 2062 2131 2279 2279 2186

FTA 533 563 715 527 653 532 524 578 543 563 441

FIELD GOAL PERCENTAGE Team G 1. UT Martin 32 2. Eastern Illinois 31 3. Tennessee Tech 34 4. Austin Peay 31 5. SIUE 30 6. Eastern Kentucky 29 7. Jacksonville State 29 8. Tennessee State 29 9. Murray State 31 10. Morehead State 29 11. Southeast Missouri 29

Pct .765 .739 .724 .717 .712 .692 .679 .676 .654 .650 .649

ì

í

FG 870 783 810 722 692 656 640 722 728 619 534


î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

ó

õ

ö

ô

÷

Women’s Basketball 2011-12 OVC In Review

REBOUNDING MARGIN Team 1. Eastern Illinois 2. Jacksonville State 3. Tennessee Tech 4. Eastern Kentucky 5. SIUE 6. Tennessee State 7. UT Martin 8. Southeast Missouri 9. Morehead State 10. Murray State 11. Austin Peay

Avg 42.5 40.3 37.9 39.8 37.3 43.6 36.9 37.4 35.4 39.2 34.2

Opp 35.1 38.7 37.9 40.2 37.9 44.5 38.4 39.3 40.8 44.7 40.2

BLOCKED SHOTS Team 1. Eastern Kentucky 2. Jacksonville State 3. Eastern Illinois 4. Tennessee Tech 5. Tennessee State 6. Morehead State 7. UT Martin 8. Murray State 9. Southeast Missouri 10. Austin Peay 11. SIUE

G 29 29 31 34 29 29 32 31 29 31 30

Blocks 104 99 105 113 95 86 94 81 65 63 43

ASSISTS Team 1. UT Martin 2. SIUE 3. Eastern Illinois 4. Tennessee State 5. Eastern Kentucky 6. Tennessee Tech 7. Morehead State 8. Austin Peay 9. Jacksonville State 10. Murray State 11. Southeast Missouri

G 32 30 31 29 29 34 29 31 29 31 29

STEALS Team 1. SIUE 2. Murray State 3. Morehead State 4. Austin Peay 5. Eastern Illinois 6. Tennessee State 7. UT Martin 8. Tennessee Tech 9. Jacksonville State 10. Eastern Kentucky 11. Southeast Missouri

G 30 31 29 31 31 29 32 34 29 29 29

Mgn +7.4 +1.6 +0.1 -0.4 -0.6 -0.9 -1.5 -1.9 -5.4 -5.5 -6.0

TURNOVER MARGIN Team 1. UT Martin 2. SIUE 3. Morehead State 4. Murray State 5. Eastern Illinois 6. Austin Peay 7. Tennessee State 8. Tennessee Tech 9. Eastern Kentucky 10. Southeast Missouri 11. Jacksonville State

G 32 30 29 31 31 31 29 34 29 29 29

Avg 12.0 16.1 16.4 15.0 15.8 16.3 17.8 16.6 17.8 18.1 22.8

Opp 15.7 19.0 19.4 17.6 17.1 16.6 17.9 16.3 15.1 14.3 16.0

Avg/G 3.59 3.41 3.39 3.32 3.28 2.97 2.94 2.61 2.24 2.03 1.43

ASSIST/TURNOVER RATIO Team G 1. UT Martin 32 2. Eastern Illinois 31 3. SIUE 30 4. Murray State 31 5. Tennessee State 29 6. Tennessee Tech 34 7. Morehead State 29 8. Austin Peay 31 9. Eastern Kentucky 29 10. Southeast Missouri 29 11. Jacksonville State 29

Asst 17.0 14.2 14.4 11.2 12.9 11.9 11.8 11.5 12.0 10.8 11.3

Turn Ratio 12.0 1.41 15.8 0.90 16.1 0.89 15.0 0.75 17.8 0.73 16.6 0.72 16.4 0.71 16.3 0.71 17.8 0.68 18.1 0.60 22.8 0.50

Assists 544 431 439 375 349 406 341 357 329 348 313

Avg/G 17.00 14.37 14.16 12.93 12.03 11.94 11.76 11.52 11.34 11.23 10.79

OFFENSIVE REBOUNDS Team 1. Tennessee State 2. Jacksonville State 3. Morehead State 4. Murray State 5. Eastern Illinois 6. SIUE 7. Tennessee Tech 8. Southeast Missouri 9. Eastern Kentucky 10. UT Martin 11. Austin Peay

Steals 284 287 267 273 262 234 252 246 207 190 171

Avg/G 9.47 9.26 9.21 8.81 8.45 8.07 7.88 7.24 7.14 6.55 5.90

OFFENSIVE REBOUND PERCENTAGE Team G O-RB D-RB 1. Jacksonville State 29 454 709 2. Eastern Illinois 31 429 749 3. Tennessee State 29 488 876 4. Morehead State 29 422 800 5. SIUE 30 395 763 6. Tennessee Tech 34 434 858 7. Murray State 31 438 949 8. Southeast Missouri 29 348 778 9. UT Martin 32 363 843 10. Eastern Kentucky 29 332 787 11. Austin Peay 31 329 831

ø

ù

G 29 29 29 31 31 30 34 29 29 32 31

No. 488 454 422 438 429 395 434 348 332 363 329

Mgn +3.69 +2.93 +2.93 +2.65 +1.29 +0.32 +0.10 -0.26 -2.69 -3.79 -6.79

Avg/G 16.83 15.66 14.55 14.13 13.84 13.17 12.76 12.00 11.45 11.34 10.61

DEFENSIVE REBOUNDS Team 1. Eastern Illinois 2. Eastern Kentucky 3. Tennessee State 4. UT Martin 5. Southeast Missouri 6. Tennessee Tech 7. Murray State 8. Jacksonville State 9. SIUE 10. Austin Peay 11. Morehead State

G 31 29 29 32 29 34 31 29 30 31 29

No. 887 822 776 818 738 856 776 715 724 732 604

DEFENSIVE REBOUND PERCENTAGE Team G D-RB O-RB 1. Eastern Illinois 31 887 339 2. Eastern Kentucky 29 822 378 3. UT Martin 32 818 387 4. Southeast Missouri 29 738 363 5. Tennessee Tech 34 856 430 6. SIUE 30 724 375 7. Tennessee State 29 776 415 8. Murray State 31 776 436 9. Austin Peay 31 732 416 10. Jacksonville State 29 715 414 11. Morehead State 29 604 384

3-POINT FIELD GOALS MADE Team G 1. UT Martin 32 2. Morehead State 29 3. Murray State 31 4. Tennessee State 29 5. SIUE 30 6. Austin Peay 31 7. Eastern Kentucky 29 8. Eastern Illinois 31 9. Tennessee Tech 34 10. Southeast Missouri 29 11. Jacksonville State 29

3FG 313 213 220 163 165 158 141 140 143 99 85

Avg/G 28.61 28.34 26.76 25.56 25.45 25.18 25.03 24.66 24.13 23.61 20.83

Pct 0.723 0.685 0.679 0.670 0.666 0.659 0.652 0.640 0.638 0.633 0.611

Avg/G 9.78 7.34 7.10 5.62 5.50 5.10 4.86 4.52 4.21 3.41 2.93

Pct 0.390 0.364 0.358 0.345 0.341 0.336 0.316 0.309 0.301 0.297 0.284

EKUSports.com


ú

û

ü

Women’s Basketball 2011-12 OVC In Review

SCORING OFFENSE Team 1. UT Martin 2. Eastern Illinois 3. Tennessee State 4. Austin Peay 5. Murray State 6. Morehead State 7. Tennessee Tech 8. SIUE 9. Eastern Kentucky 10. Jacksonville State 11. Southeast Missouri

G 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

SCORING DEFENSE Team 1. SIUE 2. Eastern Illinois 3. Tennessee Tech 4. Southeast Missouri 5. Eastern Kentucky 6. UT Martin 7. Morehead State 8. Jacksonville State 9. Murray State 10. Austin Peay 11. Tennessee State

SCORING MARGIN Team 1. UT Martin 2. Eastern Illinois 3. SIUE 4. Tennessee Tech 5. Morehead State 6. Eastern Kentucky 7. Austin Peay 8. Tennessee State 9. Murray State 10. Southeast Missouri 11. Jacksonville State

W-L 15-1 13-3 5-11 5-11 8-8 7-9 11-5 12-4 7-9 1-15 4-12

G 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

G 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

OFF 88.4 72.2 65.9 67.1 67.6 63.8 70.8 71.8 68.0 55.4 56.8

FREE THROW PERCENTAGE Team G FTM 1. Eastern Kentucky 16 223 2. UT Martin 16 224 3. Austin Peay 16 209 4. Eastern Illinois 16 285 5. Murray State 16 224 6. SIUE 16 221 7. Tennessee Tech 16 196 8. Morehead State 16 203 9. Tennessee State 16 236 10. Southeast Missouri 16 202 11. Jacksonville State 16 164

EKUSports.com

FGA 1050 924 932 987 944 936 994 1101 957 1015 876

Pct .478 .436 .432 .424 .398 .386 .382 .375 .368 .367 .362

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE DEFENSE Team G FG FGA Pct 1. Tennessee Tech 16 70 254 .276 2. Eastern Illinois 16 100 353 .283 3. Morehead State 16 53 184 .288 4. Eastern Kentucky 16 81 276 .293 5. Southeast Missouri 16 82 275 .298 6. UT Martin 16 93 307 .303 7. SIUE 16 83 263 .316 8. Murray State 16 93 294 .316 9. Tennessee State 16 94 294 .320 10. Austin Peay 16 111 330 .336 11. Jacksonville State 16 122 354 .345

Avg/G 59.4 60.2 61.1 64.4 66.6 67.6 69.4 72.6 73.7 75.8 77.1

FIELD GOAL PERCENTAGE DEFENSE Team G FG FGA 1. Eastern Illinois 16 353 985 2. Tennessee Tech 16 337 936 3. SIUE 16 349 926 4. Eastern Kentucky 16 372 970 5. Southeast Missouri 16 369 925 6. UT Martin 16 407 1006 7. Tennessee State 16 429 1046 8. Murray State 16 429 1022 9. Jacksonville State 16 411 970 10. Austin Peay 16 432 995 11. Morehead State 16 410 935

Pct .358 .360 .377 .384 .399 .405 .410 .420 .424 .434 .439

REBOUNDING OFFENSE Team 1. Tennessee State 2. Eastern Illinois 3. Jacksonville State 4. Tennessee Tech 5. Eastern Kentucky 6. SIUE 7. Murray State 8. UT Martin 9. Southeast Missouri 10. Morehead State 11. Austin Peay

G 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Reb 720 704 670 629 628 627 626 623 598 593 570

Avg/G 45.0 44.0 41.9 39.3 39.2 39.2 39.1 38.9 37.4 37.1 35.6

DEF Mgn 67.6 +20.8 60.2 +12.0 59.4 +6.6 61.1 +6.1 69.4 -1.8 66.6 -2.8 75.8 -5.0 77.1 -5.3 73.7 -5.7 64.4 -9.0 72.6 -15.8

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE Team G FG FGA 1. UT Martin 16 187 434 2. Tennessee Tech 16 72 213 3. Austin Peay 16 87 268 4. Eastern Illinois 16 64 201 5. SIUE 16 82 269 6. Murray State 16 118 393 7. Eastern Kentucky 16 75 254 8. Morehead State 16 118 410 9. Tennessee State 16 87 318 10. Southeast Missouri 16 51 234 11. Jacksonville State 16 41 190

Pct .431 .338 .325 .318 .305 .300 .295 .288 .274 .218 .216

REBOUNDING DEFENSE Team 1. Eastern Illinois 2. Jacksonville State 3. Tennessee Tech 4. SIUE 5. UT Martin 6. Eastern Kentucky Southeast Missouri 8. Morehead State 9. Austin Peay 10. Murray State 11. Tennessee State

G 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Reb 549 601 610 614 619 626 626 651 662 709 721

Avg/G 34.3 37.6 38.1 38.4 38.7 39.1 39.1 40.7 41.4 44.3 45.1

Pts Avg/G 1415 88.4 1155 72.2 1149 71.8 1132 70.8 1088 68.0 1081 67.6 1074 67.1 1055 65.9 1020 63.8 909 56.8 887 55.4

Pts 950 963 977 1031 1065 1082 1110 1162 1179 1212 1234

FTA 294 301 281 385 309 320 287 301 353 303 251

FIELD GOAL PERCENTAGE Team G 1. UT Martin 16 2. Eastern Illinois 16 3. Tennessee Tech 16 4. Austin Peay 16 5. SIUE 16 6. Eastern Kentucky 16 7. Morehead State 16 8. Tennessee State 16 9. Jacksonville State 16 10. Murray State 16 11. Southeast Missouri 16

Pct .759 .744 .744 .740 .725 .691 .683 .674 .669 .667 .653

ý

þ

FG 502 403 403 418 376 361 380 413 352 373 317
ÿWomen’s Basketball 2011-12 OVC In Review

REBOUNDING MARGIN Team 1. Eastern Illinois 2. Jacksonville State 3. Tennessee Tech 4. SIUE 5. UT Martin 6. Eastern Kentucky 7. Tennessee State 8. Southeast Missouri 9. Morehead State 10. Murray State 11. Austin Peay

Avg 44.0 41.9 39.3 39.2 38.9 39.2 45.0 37.4 37.1 39.1 35.6

Opp 34.3 37.6 38.1 38.4 38.7 39.1 45.1 39.1 40.7 44.3 41.4

BLOCKED SHOTS Team 1. Eastern Illinois 2. Tennessee State 3. Jacksonville State UT Martin 5. Morehead State Tennessee Tech Eastern Kentucky 8. Austin Peay 9. Murray State 10. Southeast Missouri 11. SIUE

G 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Blocks 62 54 53 53 49 49 49 43 39 38 31

ASSISTS Team 1. UT Martin 2. SIUE 3. Eastern Illinois 4. Austin Peay 5. Tennessee State 6. Tennessee Tech 7. Morehead State 8. Murray State 9. Southeast Missouri 10. Eastern Kentucky 11. Jacksonville State

G 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

STEALS Team 1. SIUE 2. UT Martin 3. Austin Peay 4. Morehead State 5. Eastern Illinois 6. Tennessee State 7. Murray State 8. Tennessee Tech 9. Jacksonville State 10. Southeast Missouri 11. Eastern Kentucky

G 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Mgn +9.7 +4.3 +1.2 +0.8 +0.2 +0.1 -0.1 -1.8 -3.6 -5.2 -5.8

TURNOVER MARGIN Team 1. UT Martin 2. SIUE 3. Morehead State 4. Austin Peay 5. Tennessee State 6. Murray State 7. Tennessee Tech 8. Eastern Illinois 9. Southeast Missouri 10. Eastern Kentucky 11. Jacksonville State

G 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Avg 10.9 14.7 15.4 16.4 15.9 15.2 14.4 15.9 17.1 17.1 20.9

Opp 16.7 18.3 18.3 17.1 16.1 15.2 14.3 15.5 14.6 13.6 14.3

Avg/G 3.88 3.38 3.31 3.31 3.06 3.06 3.06 2.69 2.44 2.38 1.94

ASSIST/TURNOVER RATIO Team G 1. UT Martin 16 2. SIUE 16 3. Tennessee Tech 16 4. Eastern Illinois 16 5. Tennessee State 16 6. Austin Peay 16 7. Murray State 16 8. Morehead State 16 9. Southeast Missouri 16 10. Eastern Kentucky 16 11. Jacksonville State 16

Asst 20.1 14.8 12.8 13.4 13.1 13.3 12.2 12.3 11.6 11.3 10.6

Turn Ratio 10.9 1.85 14.7 1.00 14.4 0.89 15.9 0.85 15.9 0.82 16.4 0.81 15.2 0.80 15.4 0.79 17.1 0.68 17.1 0.66 20.9 0.51

Assists 322 236 215 213 209 204 196 195 186 181 170

Avg/G 20.13 14.75 13.44 13.31 13.06 12.75 12.25 12.19 11.63 11.31 10.63

OFFENSIVE REBOUNDS Team 1. Tennessee State 2. Jacksonville State 3. Morehead State 4. SIUE 5. Murray State 6. Eastern Illinois 7. Southeast Missouri 8. Tennessee Tech 9. Austin Peay 10. Eastern Kentucky 11. UT Martin

Steals 151 143 142 139 124 120 116 101 99 98 96

Avg/G 9.44 8.94 8.88 8.69 7.75 7.50 7.25 6.31 6.19 6.13 6.00

OFFENSIVE REBOUND PERCENTAGE Team G O-RB D-RB 1. Jacksonville State 16 263 398 2. Tennessee State 16 267 486 3. Eastern Illinois 16 201 378 4. SIUE 16 213 410 5. Morehead State 16 224 438 6. Tennessee Tech 16 182 402 7. Southeast Missouri 16 192 426 8. Murray State 16 211 478 9. UT Martin 16 173 420 10. Austin Peay 16 177 432 11. Eastern Kentucky 16 176 441

G 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

No. 267 263 224 213 211 201 192 182 177 176 173

Mgn +5.81 +3.63 +2.81 +0.69 +0.19 +0.00 -0.12 -0.38 -2.50 -3.44 -6.69

Avg/G 16.69 16.44 14.00 13.31 13.19 12.56 12.00 11.38 11.06 11.00 10.81

DEFENSIVE REBOUNDS Team 1. Eastern Illinois 2. Tennessee State 3. Eastern Kentucky 4. UT Martin 5. Tennessee Tech 6. Murray State 7. SIUE 8. Jacksonville State 9. Southeast Missouri 10. Austin Peay 11. Morehead State

G 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

No. 503 453 452 450 447 415 414 407 406 393 369

DEFENSIVE REBOUND PERCENTAGE Team G D-RB O-RB 1. Eastern Illinois 16 503 171 2. Eastern Kentucky 16 452 185 3. UT Martin 16 450 199 4. Tennessee Tech 16 447 208 5. Southeast Missouri 16 406 200 6. SIUE 16 414 204 7. Jacksonville State 16 407 203 8. Tennessee State 16 453 235 9. Murray State 16 415 231 10. Morehead State 16 369 213 11. Austin Peay 16 393 230

3-POINT FIELD GOALS MADE Team G 1. UT Martin 16 2. Morehead State 16 Murray State 16 4. Austin Peay 16 Tennessee State 16 6. SIUE 16 7. Eastern Kentucky 16 8. Tennessee Tech 16 9. Eastern Illinois 16 10. Southeast Missouri 16 11. Jacksonville State 16

3FG 187 118 118 87 87 82 75 72 64 51 41

Avg/G 31.44 28.31 28.25 28.13 27.94 25.94 25.88 25.44 25.38 24.56 23.06

Pct 0.746 0.710 0.693 0.682 0.670 0.670 0.667 0.658 0.642 0.634 0.631

Avg/G 11.69 7.38 7.38 5.44 5.44 5.13 4.69 4.50 4.00 3.19 2.56

Pct 0.398 0.355 0.347 0.342 0.338 0.312 0.311 0.306 0.292 0.291 0.285

EKUSports.com


Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball 2011-12 OVC In Review

SCORING

REBOUNDING

Player-Team

Cl

G

FG

3FG FT

Pts Avg/G

Player-Team

Cl

G

OFF

DEF

TOT Avg/G

1.

Heather Butler-UTM

SO

32

266

99 129

760

23.8

1.

Ashar Harris-MOR

JR

29

148

213

361

12.4

2.

Jasmine Newsome-UTM

SO

32

207

60 152

626

19.6

2.

Raven Berry-SIUE

JR

30

120

175

295

9.8

3.

Whitney Hanley-APSU

SR

31

218

55 104

595

19.2

3.

Danielle Vaughn-JSU

JR

29

95

172

267

9.2

4.

Tacarra Hayes-TTU

SR

34

200

3

175

578

17.0

4.

Alex Jones-EKU

JR

29

75

171

246

8.5

5.

Erica Burgess-MUR

SO

31

193

22 112

520

16.8

5.

Michaela Herrod-SIUE

JR

30

66

172

238

7.9

6.

Taâ&#x20AC;&#x2122;Kenya Nixon-EIU

JR

31

182

8

134

506

16.3

6.

Jade Barber-EKU

JR

29

64

161

225

7.8

7.

Courtney Lumpkin-MOR

SR

29

156

48 112

472

16.3

7.

Briana Morrow-JSU

FR

28

112

97

209

7.5

8.

Linda Dixon-MOR

SR

29

154

83

64

455

15.7

8.

Mariah King-EIU

JR

31

64

153

217

7.0

9.

Jasmin Shuler-TSU

JR

29

156

72

56

440

15.2

9.

Brittany Harriel-SEMO

JR

29

65

136

201

6.9

10. Mariah Robinson-MUR

JR

31

137

78

81

433

14.0

10. Chantelle Pressley-EIU

SR

31

70

138

208

6.7

11. Marie Carpenter-EKU

SO

28

125

38

86

374

13.4

11. Leslie Martinez-APSU

JR

31

49

149

198

6.4

12. Mariah King-EIU

JR

31

158

3

70

389

12.5

12. Tacarra Hayes-TTU

SR

34

46

168

214

6.3

13. Raven Berry-SIUE

JR

30

124

0

102

350

11.7

13. Jaclissa Haislip-UTM

SO

32

42

157

199

6.2

14. Briana Morrow-JSU

FR

28

141

5

32

319

11.4

14. Bailie Roberts-SEMO

JR

29

59

119

178

6.1

15. Jade Barber-EKU

JR

29

130

0

65

325

11.2

15. Sydney Mitchell-EIU

JR

30

60

121

181

6.0

16. Sydney Mitchell-EIU

JR

30

109

19

93

330

11.0

16. Brittany Darling-TTU

SR

32

74

105

179

5.6

17. Kayla Lowe-MUR

SR

31

111

70

44

336

10.8

17. Taâ&#x20AC;&#x2122;Kenya Nixon-EIU

JR

31

59

113

172

5.5

18. Destiny Lane-JSU

SR

29

113

35

51

312

10.8

18. Kyra Watson-MUR

JR

31

90

80

170

5.5

19. Danielle Vaughn-JSU

JR

29

127

0

50

304

10.5

19. Jasmine Newsome-UTM

SO

32

24

150

174

5.4

20. Jaclissa Haislip-UTM

SO

32

106

67

50

329

10.3

20. Erica Burgess-MUR

SO

31

46

117

163

5.3

FIELD GOAL PERCENTAGE

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

FREE THROW PERCENTAGE

(minimum 5.0 made per game)

(minimum 1.0 made per game)

(minimum 2.0 made per game)

Player-Team

Cl FG FGA Pct

Player-Team

Cl 3FG FGA Pct

Player-Team

Cl FTM FTA Pct

1. Taâ&#x20AC;&#x2122;Kenya Nixon-EIU

JR 182 347 .524

1. Heather Butler-UTM

SO 99 234 .423

1. Whitney Hanley-APSU

SR 104 118 .881

2. Mariah King-EIU

JR 158 346 .457

2. Marie Carpenter-EKU

SO 38

91 .418

2. Katie Hempen-SIUE

FR 74

3. Briana Morrow-JSU

FR 141 311 .453

3. Jaclissa Haislip-UTM

SO 67 170 .394

3. Taâ&#x20AC;&#x2122;Kenya Nixon-EIU

JR 134 160 .838

4. Whitney Hanley-APSU

SR 218 496 .440

4. Taylor Hall-UTM

SR 72 187 .385

4. Jasmine Newsome-UTM SO 152 183 .831

5. Jasmine Newsome-UTM SO 207 472 .439

5. Kelsey Wyss-EIU

JR 42

5. Raechele Gray-EKU

JR 62

6. Tacarra Hayes-TTU

SR 200 465 .430

6. Jazmin Hill-SIUE

SO 72 196 .367

6. Marie Carpenter-EKU

SO 86 105 .819

7. Heather Butler-UTM

SO 266 625 .426

7. Rachel Glidden-TTU

SR 34

7. Heather Butler-UTM

SO 129 159 .811

8. Erica Burgess-MUR

SO 193 493 .391

8. Jasmine Newsome-UTM SO 60 172 .349

8. Jordyne Crunk-EIU

SO 95 120 .792

9. Linda Dixon-MOR

SR 154 433 .356

9. Kayla Lowe-MUR

SR 70 202 .347

9. Alex Jones-EKU

JR 104 132 .788

10. Whitney Hanley-APSU

SR 55 163 .337

10. Mariah Robinson-MUR

JR 81 103 .786

10. Courtney Lumpkin-MOR SR 156 475 .328

EKUSports.com

111 .378

95 .358

86 .860

75 .827


Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball 2011-12 OVC In Review

3-POINT FIELD GOALS PER GAME Player-Team

Cl

ASSISTS

G 3FG 3/G

OFFENSIVE REBOUNDS

Player-Team

Cl

G Asts A/G

Player-Team

Cl

G

OR R/G

1. Heather Butler-UTM

SO 32

99 3.09

1. Jasmine Newsome-UTM SO 32 193 6.03

1. Ashar Harris-MOR

JR 29 148 5.10

2. Linda Dixon-MOR

SR 29

83 2.86

2. Taâ&#x20AC;&#x2122;Kenya Nixon-EIU

JR 31 140 4.52

2. Raven Berry-SIUE

JR 30 120 4.00

3. Mariah Robinson-MUR

JR 31

78 2.52

3. Tacarra Hayes-TTU

SR 34 142 4.18

4. Jasmin Shuler-TSU

JR 29

72 2.48

4. Courtney Kenner-SIUE

JR 30

5. Jazmin Hill-SIUE

SO 30

72 2.40

5. Erica Burgess-MUR

6. Kayla Lowe-MUR

SR 31

70 2.26

7. Taylor Hall-UTM

SR 32

8. Jaclissa Haislip-UTM

FR 28

112 4.00

4. Danielle Vaughn-JSU

JR 29

95 3.28

SO 31 122 3.94

5. Kyra Watson-MUR

JR 31

90 2.90

6. Taylor Hall-UTM

SR 32 125 3.91

6. Alex Jones-EKU

JR 29

75 2.59

72 2.25

7. Bianca Beck-SEMO

SR 29 102 3.52

7. Brittany Darling-TTU

SR 32

74 2.31

SO 32

67 2.09

8. Raechele Gray-EKU

JR 29

8. Chantelle Pressley-EIU

SR 31

70 2.26

9. Jasmine Newsome-UTM SO 32

60 1.88

9. Heather Butler-UTM

SO 32 107 3.34

9. Perica Glenn-UTM

SO 29

65 2.24

10. Whitney Hanley-APSU

SR 31

55 1.77

10. Rachel Allen-TSU

FR 29

JR 29

65 2.24

Cl

G

Stls S/G

Player-Team

Cl

DR R/G

JR 31

83 2.68

1. Linda Dixon-MOR

SR 29

39 1.34

1. Ashar Harris-MOR

JR 29 213 7.34

2. Jasmine Newsome-UTM SO 32

67 2.09

2. Brittany Darling-TTU

SR 32

42 1.31

2. Danielle Vaughn-JSU

JR 29 172 5.93

3. Linda Dixon-MOR

SR 29

58 2.00

3. Jade Barber-EKU

JR 29

37 1.28

3. Alex Jones-EKU

JR 29 171 5.90

4. Mariah Robinson-MUR

JR 31

61 1.97

4. Destiney Gaston-TSU

JR 28

33 1.18

4. Raven Berry-SIUE

JR 30 175 5.83

5. Erica Burgess-MUR

SO 31

57 1.84

5. Rickiesha Bryant-UTM

JR 29

34 1.17

5. Michaela Herrod-SIUE

JR 30 172 5.73

6. Tessa Elkins-MUR

JR 30

55 1.83

6. Chantelle Pressley-EIU

SR 31

34 1.10

6. Jade Barber-EKU

JR 29 161 5.55

JR 30

55 1.83

7. Danielle Vaughn-JSU

JR 29

30 1.03

7. Tacarra Hayes-TTU

SR 34 168 4.94

8. Leslie Martinez-APSU

JR 31

54 1.74

8. Sabina Oroszova-EIU

FR 31

25 0.81

8. Mariah King-EIU

JR 31 153 4.94

9. Jaclissa Haislip-UTM

SO 32

51 1.59

9. Mackenzie Arledge-MOR FR 29

23 0.79

9. Jaclissa Haislip-UTM

SO 32 157 4.91

10. Nicole Olszewski-APSU

SO 31

47 1.52

10. Courtney Shiffer-SEMO

21 0.72

10. Leslie Martinez-APSU

JR 31 149 4.81

STEALS Player-Team 1. Taâ&#x20AC;&#x2122;Kenya Nixon-EIU

Courtney Kenner-SIUE

119 3.97

97 3.34

96 3.31

BLOCKS

Briana Morrow-JSU

Brittany Harriel-SEMO

DEFENSIVE REBOUNDS Cl

G Blks B/G

JR 29

ASSIST/TURNOVER RATIO

1. Taylor Hall-UTM

G

MINUTES PER GAME

(minimum 3.0 assists per game) Player-Team

Player-Team

Player-Team

Cl

G MIN

M/G

Cl Asst TO Ratio

1. Heather Butler-UTM

SR 125 67 1.87

2. Jasmine Newsome-UTM SO 32 1168 36.50

2. Jasmine Newsome-UTM SO 193 104 1.86

SO 32 1209 37.78

3. Whitney Hanley-APSU

SR 31 1090 35.16

4. Linda Dixon-MOR

SR 29 999 34.45

5. Destiny Lane-JSU

SR 29 974 33.59

6. Ashar Harris-MOR

JR 29 969 33.41

72 1.35

7. Bianca Beck-SEMO

SR 29 968 33.38

8. Bianca Beck-SEMO

SR 102 77 1.32

8. Tacarra Hayes-TTU

SR 34 1133 33.32

9. Tacarra Hayes-TTU

SR 142 127 1.12

9. Courtney Kenner-SIUE

JR 30 983 32.77

10. Erica Burgess-MUR

SO 122 128 0.95

10. Courtney Lumpkin-MOR SR 29 950 32.76

3. Courtney Kenner-SIUE

JR 119

4. Heather Butler-UTM

SO 107 64 1.67

5. Rachel Allen-TSU

FR 96

6. Taâ&#x20AC;&#x2122;Kenya Nixon-EIU

JR 140 101 1.39

7. Raechele Gray-EKU

JR 97

65 1.83 61 1.57

EKUSports.com
Women’s Basketball 2011-12 OVC In Review

SCORING

REBOUNDING

Player-Team

Cl

G

FG

3FG FT

Pts Avg/G

Player-Team

Cl

G

OFF

DEF

TOT Avg/G

1.

Heather Butler-UTM

SO

16

154

62

54

424

26.5

1.

Ashar Harris-MOR

JR

16

78

125

203

12.7

2.

Jasmine Newsome-UTM

SO

16

117

34

77

345

21.6

2.

Raven Berry-SIUE

JR

16

73

99

172

10.8

3.

Whitney Hanley-APSU

SR

16

128

29

49

334

20.9

3.

Danielle Vaughn-JSU

JR

16

54

111

165

10.3

4.

Courtney Lumpkin-MOR

SR

16

111

33

70

325

20.3

4.

Michaela Herrod-SIUE

JR

16

39

111

150

9.4

5.

Erica Burgess-MUR

SO

16

96

8

72

272

17.0

5.

Alex Jones-EKU

JR

16

42

94

136

8.5

6.

Ta’Kenya Nixon-EIU

JR

16

93

4

81

271

16.9

6.

Brittany Harriel-SEMO

JR

16

38

80

118

7.4

7.

Linda Dixon-MOR

SR

16

88

49

39

264

16.5

7.

Briana Morrow-JSU

FR

16

66

51

117

7.3

8.

Tacarra Hayes-TTU

SR

16

88

1

73

250

15.6

8.

Chantelle Pressley-EIU

SR

16

31

82

113

7.1

9.

Jasmin Shuler-TSU

JR

16

92

38

27

249

15.6

9.

Jade Barber-EKU

JR

16

27

83

110

6.9

10. Jala Harris-TTU

JR

16

89

22

47

247

15.4

10. Mariah King-EIU

JR

16

31

77

108

6.8

11. Marie Carpenter-EKU

SO

15

66

19

52

203

13.5

11. Bailie Roberts-SEMO

JR

16

35

69

104

6.5

12. Mariah Robinson-MUR

JR

16

64

42

45

215

13.4

12. Jaclissa Haislip-UTM

SO

16

17

86

103

6.4

13. Mariah King-EIU

JR

16

79

2

39

199

12.4

JR

16

22

81

103

6.4

14. Sydney Mitchell-EIU

JR

16

68

8

53

197

12.3

14. Sydney Mitchell-EIU

JR

16

32

70

102

6.4

15. Raven Berry-SIUE

JR

16

68

0

59

195

12.2

Tacarra Hayes-TTU

SR

16

18

84

102

6.4

16. Brittany Harriel-SEMO

JR

16

74

3

39

190

11.9

16. Tessa Elkins-MUR

JR

16

32

67

99

6.2

17. Kayla Lowe-MUR

SR

16

61

44

19

185

11.6

17. Chelsea Hudson-TSU

FR

14

30

56

86

6.1

18. Jade Barber-EKU

JR

16

74

0

31

179

11.2

18. Jasmine Newsome-UTM

SO

16

10

83

93

5.8

19. Briana Morrow-JSU

FR

16

76

3

22

177

11.1

19. Ta’Kenya Nixon-EIU

JR

16

26

65

91

5.7

20. Jaclissa Haislip-UTM

SO

16

54

37

29

174

10.9

20. Brittany Darling-TTU

SR

15

32

52

84

5.6

Leslie Martinez-APSU

FIELD GOAL PERCENTAGE

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

FREE THROW PERCENTAGE

(minimum 5.0 made per game)

(minimum 1.0 made per game)

(minimum 2.0 made per game)

Player-Team

Cl FG FGA Pct

Player-Team

Cl 3FG FGA Pct

Player-Team

Cl FTM FTA Pct

1. Ta’Kenya Nixon-EIU

JR 93 170 .547

1. Heather Butler-UTM

SO 62

117 .530

1. Marie Carpenter-EKU

SO 52

57 .912

2. Heather Butler-UTM

SO 154 310 .497

2. Taylor Hall-UTM

SR 35

75 .467

2. Ta’Kenya Nixon-EIU

JR 81

94 .862

3. Jasmine Newsome-UTM SO 117 239 .490

3. Rachel Glidden-TTU

SR 26

56 .464

3. Whitney Hanley-APSU

SR 49

57 .860

4. Whitney Hanley-APSU

SR 128 279 .459

4. Jaclissa Haislip-UTM

SO 37

92 .402

4. Katie Hempen-SIUE

FR 40

47 .851

5. Tacarra Hayes-TTU

SR 88 205 .429

5. Marie Carpenter-EKU

SO 19

48 .396

5. Destiny Lane-JSU

SR 32

39 .821

6. Jala Harris-TTU

JR 89 208 .428

6. Jazmin Hill-SIUE

SO 41 108 .380

6. Jordyne Crunk-EIU

SO 44

55 .800

7. Erica Burgess-MUR

SO 96 237 .405

7. Kayla Lowe-MUR

SR 44

118 .373

7. Alex Jones-EKU

JR 55

69 .797

8. Courtney Lumpkin-MOR SR 111 298 .372

8. Jasmine Newsome-UTM SO 34

94 .362

8. Brittany Harriel-SEMO

JR 39

49 .796

9. Linda Dixon-MOR

SR 88 259 .340

9. Kelsey Wyss-EIU

JR 18

52 .346

9. Raechele Gray-EKU

JR 35

44 .795

10. Jasmin Shuler-TSU

JR 92 278 .331

10. Courtney Lumpkin-MOR SR 33

96 .344

10. Heather Butler-UTM

SO 54

68 .794

EKUSports.com
!

"

#

$

%

&

'

&

(

)

'

*

Women’s Basketball 2011-12 OVC In Review

3-POINT FIELD GOALS PER GAME Player-Team

Cl

ASSISTS

G 3FG 3/G

OFFENSIVE REBOUNDS

Player-Team

Cl

G Asts A/G

Player-Team

Cl

G

OR R/G

1. Heather Butler-UTM

SO 16

62 3.88

1. Jasmine Newsome-UTM SO 16 106 6.63

1. Ashar Harris-MOR

JR 16

78 4.88

2. Linda Dixon-MOR

SR 16

49 3.06

2. Ta’Kenya Nixon-EIU

JR 16

78 4.88

2. Raven Berry-SIUE

JR 16

73 4.56

3. Kayla Lowe-MUR

SR 16

44 2.75

3. Tacarra Hayes-TTU

SR 16

73 4.56

3. Briana Morrow-JSU

FR 16

66 4.13

4. Mariah Robinson-MUR

JR 16

42 2.63

4. Taylor Hall-UTM

SR 16

69 4.31

4. Danielle Vaughn-JSU

JR 16

54 3.38

5. Jazmin Hill-SIUE

SO 16

41 2.56

JR 16

69 4.31

5. Perica Glenn-UTM

SO 16

42 2.63

6. Jasmin Shuler-TSU

JR 16

38 2.38

6. Heather Butler-UTM

SO 16

65 4.06

JR 16

42 2.63

7. Jaclissa Haislip-UTM

SO 16

37 2.31

7. Erica Burgess-MUR

SO 16

64 4.00

7. Kyra Watson-MUR

JR 16

40 2.50

8. HALL, Taylor Hall-UTM

SR 16

35 2.19

8. Bianca Beck-SEMO

SR 16

63 3.94

8. Michaela Herrod-SIUE

JR 16

39 2.44

9. Jasmine Newsome-UTM SO 16

34 2.13

9. Raechele Gray-EKU

JR 16

57 3.56

9. Brittany Harriel-SEMO

JR 16

38 2.38

10. Courtney Lumpkin-MOR SR 16

33 2.06

10. Rachel Allen-TSU

FR 16

56 3.50

10. Bailie Roberts-SEMO

JR 16

35 2.19

Cl

DR R/G

STEALS Player-Team

Courtney Kenner-SIUE

BLOCKS

DEFENSIVE REBOUNDS

G

Stls S/G

JR 16

40 2.50

1. Chantelle Pressley-EIU

SR 16

21 1.31

1. Ashar Harris-MOR

JR 16 125 7.81

2. Jasmine Newsome-UTM SO 16

33 2.06

Linda Dixon-MOR

SR 16

21 1.31

2. Danielle Vaughn-JSU

JR 16

111 6.94

3. Courtney Kenner-SIUE

JR 16

30 1.88

3. Sabina Oroszova-EIU

FR 16

20 1.25

JR 16

111 6.94

4. Jaclissa Haislip-UTM

SO 16

28 1.75

4. Brittany Darling-TTU

SR 15

18 1.20

4. Raven Berry-SIUE

JR 16

99 6.19

5. Tessa Elkins-MUR

JR 16

27 1.69

5. Rickiesha Bryant-UTM

JR 13

14 1.08

5. Alex Jones-EKU

JR 16

94 5.88

SO 16

27 1.69

6. Danielle Vaughn-JSU

JR 16

17 1.06

6. Jaclissa Haislip-UTM

SO 16

86 5.38

JR 16

26 1.63

7. Brittany Manning-JSU

SR 16

16 1.00

7. Tacarra Hayes-TTU

SR 16

84 5.25

Leslie Martinez-APSU

JR 16

26 1.63

8. Mackenzie Arledge-MOR FR 16

15 0.94

8. Jasmine Newsome-UTM SO 16

83 5.19

Jala Harris-TTU

JR 16

26 1.63

9. Destiney Gaston-TSU

JR 15

14 0.93

Jade Barber-EKU

JR 16

83 5.19

SR 16

24 1.50

10. Kaitlyn Hill-APSU

JR 14

12 0.86

10. Chantelle Pressley-EIU

SR 16

82 5.13

FR 16

24 1.50

1. Ta’Kenya Nixon-EIU

Nicole Olszewski-APSU 7. Mariah Robinson-MUR

10. Whitney Hanley-APSU Almesha Jones-MOR

Cl

Alex Jones-EKU

Player-Team

Cl

G Blks B/G

ASSIST/TURNOVER RATIO

Michaela Herrod-SIUE

G

MINUTES PER GAME

(minimum 3.0 assists per game) Player-Team

Player-Team

Player-Team

Cl

G MIN

M/G

Cl Asst TO Ratio

1. Heather Butler-UTM

1. Taylor Hall-UTM

SR 69

26 2.65

2. Jasmine Newsome-UTM SO 16 571 35.69

2. Heather Butler-UTM

SO 65

27 2.41

3. Jasmine Newsome-UTM SO 106 45 2.36 4. Courtney Kenner-SIUE

JR 69

30 2.30

5. Rachel Allen-TSU

FR 56

31 1.81

6. Ta’Kenya Nixon-EIU

JR 78

48 1.63

7. Tacarra Hayes-TTU

SR 73

8. Bianca Beck-SEMO 9. Raechele Gray-EKU

3. Whitney Hanley-APSU

SO 16 604 37.75

SR 16 570 35.62

4. Courtney Lumpkin-MOR SR 16 569 35.56 5. Kayla Lowe-MUR

SR 16 561 35.06

6. Linda Dixon-MOR

SR 16 558 34.88

48 1.52

7. Jala Harris-TTU

JR 16 548 34.25

SR 63

42 1.50

8. Ashar Harris-MOR

JR 16 539 33.69

JR 57

44 1.30

9. Bianca Beck-SEMO

SR 16 538 33.62

10. Shelby Olszewski-APSU FR 51

41 1.24

10. Courtney Kenner-SIUE

JR 16 537 33.56

+

+

EKUSports.com


,

-

.

Women’s Basketball All-Time Roster @

1

3

4

5

@

6

6

H

6

A

6

N

7

6

B

I

:

P

5

C

6

G

R

:

F

4

D

C

E

Z

:

C

5

6

v

J

F

F

<

<

L

>

<

=

D

;

?

?

=

>

?

<

D

?

?

W

>

?

;

<

<

W

>

<

<

H

;

<

=

>

=

D

T

M

w

=

>

?

<

m

1

;

J

6

1

7

7

5

2

4

:

4

4

8

:

C

8

8

5

7

8

4

O

Q

9

:

6

J

8

?

;

;

>

K

E

=

4

D

G

;

O

<

D

<

>

:

F

<

:

n

?

7

G

6

@

6

?

?

L

>

?

<

<

=

>

?

D

k

?

?

>

?

=

k

M

C

X

k

M

O

6

4

6

G

:

Z

Z

4

7

Y

6

5

Q

9

X

:

9

:

v

F

:

X

v

7

C

6

v

O

6

6

v

4

G

F

X

v

:

o

X

7

6

7

7

D

?

?

W

>

?

[

?

[

n

6

G

5

:

n

n

6

G

5

:

n

4

6

:

I

K

:

U

6

A

3

4

:

O

:

@

6

X

@

6

H

6

4

@

F

9

O

:

3

1

1

D

7

6

6

S

4

7

3

4

:

3

F

6

4

7

:

?

;

;

>

V

Y

:

4

4

4

;

F

:

E

6

<

:

F

=

;

:

7

G

=

U

8

;

T

4

6

7

7

7

K

:

D

?

;

<

<

;

<

;

<

;

>

?

?

>

<

<

?

>

<

=

?

>

=

W

H

>

?

=

U

T

6

D

?

?

<

=

D

>

=

]

?

?

D

>

?

L

;

<

<

;

>

<

W

k

6

;

<

=

;

>

=

L

k

6

;

<

<

>

?

D

n

;

D

@

;

D

7

:

4

V

:

:

y

7

y

C

R

Q

6

7

?

<

6

5

5

7

7

5

Y

C

6

K

5

:

G

4

:

:

\

:

7

7

O

7

6

6

Z

3

3

:

4

:

4

7

O

G

C

I

:

6

O

7

;

[

F

1

8

C

5

^

Y

_

j

5

`

5

6

a

3

b

R

5

_

3

7

c

J

5

b

Z

J

7

d

J

D

e

_

a

f

g

_

h

i

d

h

7

m

G

:

E

Z

F

6

6

7

7

7

5

K

K

5

:

4

Y

{

6

6

{

:

{

C

:

5

7

z

o

C

X

:

J

5

k

Q

6

8

4

5

H

5

C

6

6

A

G

Z

6

:

:

3

4

4

6

3

:

l

7

C

5

J

3

Z

Z

X

3

J

O

Y

G

J

6

7

K

J

3

Q

7

7

J

:

5

Z

J

3

:

I

n

3

6

I

6

m

Q

6

7

4

F

F

K

Y

5

4

D

?

D

?

D

?

?

;

<

=

;

<

=

?

?

;

<

=

;

<

<

;

<

<

;

<

O

Z

G

J

l

D

=

;

;

;

>

?

>

]

>

?

;

>

=

M

>

=

>

?

<

>

=

=

}

]

>

<

L

}

W

>

<

<

U

>

<

=

6

6

C

6

F

7

F

J

7

O

F

Z

>

C

O

5

Y

4

:

4

I

G

:

F

:

:

F

:

C

C

6

X

7

{

{

4

{

6

6

6

{

6

C

O

:

4

5

{

7

o

6

@

7

J

7

m

W

:

H

8

[

4

7

:

T

J

6

4

J

C

:

3

4

J

l

7

[

o

4

7

:

F

;

<

=

;

<

<

;

<

<

;

<

<

;

<

=

;

<

?

<

D

C

;

;

4

6

n

Y

6

5

O

n

6

6

X

Q

6

J

n

4

C

;

>

=

D

>

?

?

[

>

?

[

>

<

<

m

=

>

=

<

T

=

L

>

=

?

=

>

<

]

>

=

T

6

5

5

F

\

6

4

4

:

A

?

?

?

>

?

L

n

;

<

=

<

>

<

?

H

;

<

<

W

>

<

<

8

;

<

=

?

>

=

;

n

6

4

:

7

A

5

E

6

n

C

G

:

4

5

5

F

Y

Q

?

?

>

?

[

n

6

4

:

7

A

5

?

?

<

=

[

P

D

?

?

D

?

D

G

D

M

<

>

;

:

o

6

5

:

A

Z

7

A

6

4

F

:

K

:

5

7

o

A

:

Y

5

Z

6

I

4

:

A

K

K

F

J

:

m

C

Z

5

6

8

C

5

5

p

C

l

4

O

4

:

J

3

4

3

5

4

7

3

6

C

3

J

:

F

6

6

7

o

6

F

7

7

T

F

3

J

6

O

l

7

6

X

7

7

5

7

o

G

7

G

4

o

D

:

?

;

;

>

E

4

=

4

;

<

=

:

F

=

:

=

?

G

=

<

o

6

H

4

|

J

9

:

4

G

F

\

4

:

6

k

G

6

Z

J

7

D

:

\

Y

J

C

6

5

5

?

4

G

7

7

J

K

V

:

Z

K

K

J

Z

4

J

J

\

7

6

J

J

6

6

6

4

5

Y

Z

5

\

:

4

6

4

J

F

9

X

V

;

Q

M

=

>

=

>

?

6

<

n

5

D

@

6

W

3

G

6

F

I

Z

6

A

A

J

9

J

:

9

4

5

G

7

F

6

@

:

4

5

5

k

:

o

6

k

Z

4

;

6

4

:

7

G

O

D

:

4

D

?

;

?

>

<

4

E

=

4

[

D

?

:

>

F

=

?

:

m

<

;

7

6

:

Z

@

@

:

6

R

l

5

4

„

:

1

7

Y

1

:

F

;

;

;

>

<

=

L

>

?

?

=

>

;

=

I

5

7

:

@

:

l

5

7

D

;

;

X

4

4

m

6

m

:

@

M

;

<

6

X

:

Z

:

o

:

7

j

L

6

6

G

6

6

O

6

F

Z

:

U

6

6

6

4

X

:

k

7

k

:

6

8

F

Z

U

6

C

6

:

4

4

4

4

4

5

C

k

O

F

J

Y

J

Z

C

6

r

k

6

:

5

:

7

J

O

;

<

<

;

>

<

]

T

;

<

=

[

>

=

=

m

;

<

=

]

>

=

=

;

<

<

=

>

?

;

<

<

>

<

]

@

;

<

<

>

<

W

T

;

<

<

>

<

D

?

?

?

>

?

D

?

?

D

>

?

L

;

<

<

?

>

<

D

v

;

<

<

?

>

<

L

}

;

<

<

<

>

?

]

A

:

J

7

O

†

:

C

K

F

U

6

O

F

?

?

;

;

>

;

<

;

;

<

<

;

<

=

;

<

=

;

<

<

;

<

E

[

>

?

>

[

W

@

<

‡

5

7

K

F

I

>

?

?

m

Z

<

>

<

]

m

Z

?

>

=

L

H

L

>

<

=

=

>

=

M

[

4

W

6

:

F

:

7

O

:

U

k

Y

7

G

8

6

C

:

C

X

6

Y

Y

C

6

7

:

7

G

5

6

C

K

O

J

F

Z

4

:

4

:

U

K

G

5

C

C

O

7

6

K

U

:

6

ˆ

P

K

6

7

y

U

5

4

X

Y

U

U

K

C

U

Z

6

:

‰

6

7

7

k

Y

Z

F

G

J

G

:

6

m

U

:

7

4

n

;

C

6

:

5

D

4

5

C

C

5

o

6

6

7

K

4

\

6

4

5

:

9

;

<

[

[

>

=

?

@

6

X

>

?

P

4

;

<

;

<

=

W

6

6

m

L

>

=

>

=

?

[

p

{

>

?

=

{

>

=

D

>

=

=

:

6

G

Z

:

4

p

6

K

~

K

K

U

6

5

J

7

6

4

K

U

4

4

J

5

6

F

U

F

7

F

X

J

7

Q

o

:

m

9

Z

:

:

n

Y

4

6

5

Y

Z

:

6

4

G

k

6

D

4

k

O

k

5

Z

C

C

J

:

:

6

Y

4

Z

F

F

7

X

G

Q

4

:

:

6

k

4

C

J

3

C

4

5

k

m

V

V

O

@

6

7

[

M

?

?

L

;

<

=

?

;

<

=

;

<

=

=

>

?

?

<

>

D

k

Y

6

H

5

@

J

Z

7

5

K

7

5

5

J

J

C

F

5

7

J

V

:

C

J

J

k

k

6

C

C

k

k

F

D

J

6

6

;

:

J

k

6

O

O

C

k

5

:

:

J

O

Z

Q

:

s

k

7

G

6

J

:

6

7

Z

k

6

:

D

7

C

O

C

:



o

6

Z

m

O

4

:

C

J

C

Z

V

G

J

n

:

:

C

V

C

k

6

?

?

<

>

4

O

=

?

?

4

;

:

<

E

F

Q

M

4

:

K

6

G

@

[

6

6

6

p

5

Q

U

<

;

6

p

:

6

A

o

6

5

4

Z

m

;

L

>

M

:

F

;

=

>

;

:

=

n

?

T

7

<

D

?

?

D

?

?

M

>

?

D

?

?

;

>

?

W

;

<

=

;

<

;

<

<

>

G

<

:

k

O

J

J

X

o

l

6

Z

C

F

C

Z

6

5

t

6

67

6

E

p

5

66

I

E

Y

J

X

5

6

7

F

p

K

6

6

6

7

7

5

p

:

C

5

;

<

=

<

>

<

?

n

;

<

=

?

>

=

L

ˆ

?

?

]

>

?

G

;

<

<

W

>

<

;

<

=

>

=

W

;

<

=

>

<

L

;

<

<

>

?

?

D

J

7

6

p

6

G

O

4

Y

K

Z

:

:

F

G

O

4

<

>

]

D

;

>

=

W

M

>

=

?

[

>

<

5

I

X

p

C

@

5

J

5

6

;

m

[

8

F

8

K

k

€

5

Z

C

4

6

5

5

7

6

F

G

G

J

p

7

5

F

F

Z

7

K

5

J

o

F

F

J

p

:

:

:

p

6

O

7

7

O

:

O

5

Y

7

C

6

p

7

J

G

p

4

P

6

:

7

X

:

s

p

:

I

X

p

X

o

4

6

Z

K

7

:

5

7

7

[

C

6

C

7

:

C

G

m

:

J

4

o

5

n

5

T

:

5

F

k

:

G

J

k

O

t

k

I

4

5

C

O

4

X

J

7

7

k

7

I

:

5

X

7

F

4

o

Z

Z

5

6

7

I

o

;

=

G

:

H

H

P

E

6

C

5

Z

5

F

s

O

6

6

6

7

Z

6

7

I

5

v

O

:

v

6

v

:

6

v

J

6

R

5

R

5

9

u

R

5

F

;

<

=

;

<

=

;

<

<

;

<

<

G

J

<

[

H

;

D

M

:

7

7

O

5

7

G

G

6

F

Z

6

5

r

:

5

7

E

6

I

J

F

J

7

4

=

;

<

;

<

>

=

<

>

<

?

>

=

[

=

>

=

>

<

;

?

>

D

>

<

>

=

W

M

<

?

M

[

[

;

?

=

;

<

<

;

<

=

;

D

?

D

?

?

D

>

?

;

<

=

D

>

=

;

<

<

>

?

:

;

D

?

D

?

?

;

<

=

;

<

<

D

?

?

D

?

F

F

J

G

O

Z

7

G

m

:

:

G

:

4

m

6

C

5

5

:

O

5

I

7

G

7

I

m

m

m

I

m

4

6

:

6

F

:

Z

O

5

H

6

ƒ

5

6

n

;

]

;

>

]

;

D

[

M

M

D

Q

J

:

R

F

6

C

C

;

?

>

?

>

?

D

>

=

=

>

?

?

>

?

[

<

[

;

?

>

;

;

=

;

D

[

;

?

?

W

>

?

<

=

L

>

=

=

;

<

=

>

=

<

;

<

<

>

<

?

?

[

k

5

K

6

6

H

6

6

H

6

5

I

O

C

C

O

Ž

1

4

J

4

4

J

6

4

H

H

J

J

C

4

:

C

O

O

6

I

O

6

H

I

6

H

6

G

Z

T

O

7

5

m

M

7

6

?

;

<

;

<

=

?

?

<

<

[

Z

Z

5

:

:

K

ƒ

J

4

K

I

;

<

=

W

>

=

;

<

=

?

>

=

;

<

=

;

<

;

<

<

?

?

W

;

<

=

;

<

;

<

<

;

<

<

W

;

<

<

<

;

<

<

W

?

?

D

W

[

]

>

=

M

>

=

?

[

>

<

<

>

?

[

L

>

=

M

=

>

=

>

?

>

<

>

?

>

<

>

?

>

=

[

M

;

[

>

=

;

;

>

=

D

>

<

?

>

?

<

>

?

H

4

Z

O

7

U

6

X

U

4

X

F

4

6

r

O

6

Q

D

<

;

<

=

=

>

=

<

;

<

<

L

>

<

W

;

:

6

@

Q

5

5

:

C

L

>

=

W

@

?

L

>

?

W

T

:

D

?

?

=

>

?

T

5

D

?

?

D

>

W

@

=

>

<

U

]

>

L

8

D

[

?

?

?

[

?

6

Z

=

;

F

k

?

<

j

5

5

‡

6

K

:

Š

Y

:

O



7

K

:



4

=

>

<

D

3

>

=

=

8

]

>

<

L

v

D

>

<

L

n

[

F

;

<

<

D

>

?

?

<

>

;

<

<

]

>

<

;

<

<

>

<

EKUSports.com

[

1

l

Y

Q

5

j

5

J

J

J

K

‘

1

t

1

1

7

;

<

;

@

6

G

@

<

;

[

m

6

4

9

5

:

T

6

Y

Q

F

J



[

?

}

:

J

4

4

:

7

}

J

F

4

:

Z

C

:

5

O

:

G

}

4

:

6

V

:

4

F

J

7

;

<

<

L

>

<

=

n

;

<

=

=

>

=

<

@

;

<

=

D

>

=

L

?

?

L

>

?

<

<

<

>

?

?

?

D

>

?

D

O

;

6

K

I

6

4

4

G

C

}

:

4

5

:

F

ƒ

:

X

6

}

G

5

Z

:

4

}

}

4

5

4

:

J

D

C

G

Y

F

Z

J

:

7

V

4

:

O

6

E

O

“

Z

7

6

K

F

6

7

O

:

C

“

O

’

Z

6

7

K

6

}

X

C

C

5

6

I

1

C

6

“

6

C

C

4

6

9

Y

5

:

7

o

G

J

7

[

;

M

]

1

:

}

6

5

C

Y

C

V

7

C

6

O

‹

4

D

?

;

;

>

E

4

D

?

:

F

?

:

H

]

>

<

>

5

ˆ

F

7

6

7

G

O

K

:

“

F

6

Z

H

M

5

7

k

M

7

<

4

5

O

:

5

:

5

5

4

6

4

I

Z

“

5

7

“

:

G

F

;

<

[

Z

;

G

D

:

[

<

>

]

?

<

<

W

>

<

M

?

?

L

>

?

M

;

<

<

>

<

M

;

<

=

>

<

D

[

M

=

?

;

K

<

[

;

;

G

;

=

D

:

6

J

4

G

5

o

J

G

X

“

6

K

“

“

4

I

K

6

:

;

?

m

6

I

6

7

G

Z

6

•

J

X

”

7

1

o

;

1

7

K

5

4

6

5

7

:

C

:

:

€

:

J

J

7

4

J

O

7

7

Q

7

J

;

7

J

7

:

T

5

F

Z

7

C

:

Z

T

T

:

T

T

t

Z

6

F

D

<

<

<

>

?

?

?

W

>

?

<

>

=

>

?

?

7

F

;

J

7

D

F

J

D

7

:

?

?

<

>

<

?

E

F

[

?

4

;

]

:

<

=

D

?

?

D

?

?

;

<

=

;

<

=

F

<

:

m

[

?

M

7

G

>

<

D

>

?

=

>

?

=

[

>

=

=

;

>

=

D

1

D

F

<

?

;

k

m

;

=

M

m

8

1

<

=

>

D

7

1

n

=

<

>

<

M

D

F

:

1

8

<

;

M

[

1

7

1

4

;

D

l

m

6

4

Z

k

;

;

D

F

1

k

=

1

1

A

7

O

1

m

<

1

4

C

F

6

O

…

:

6

6

6

C

Q

4

U

U

G

Y

o

4

C

7

I

6

6

U

F

s

5

U

U

O

5

6

O

7

4

H

7

7

6

k

?

:

4

6

k

;

G

1

n

<

;

1

:

E

J

F

1

U

;

1

V

O

:

\

\

6

5

J

6

\

6

:

F

A

q

C

:

5

\

O

4

4

@

T

1

o

6

T

7

>

:

7

4

1

U

1

:

6

O

Œ

4

C

Y

K

F

C

:

:

7

5

V

A

6

Z

6

O

I

k

?

5

G

U

P

I

?

;

n

6

<

L

[

1

k

>

7

1

U

<

1

Q

4

=

K

1

J

1

<

o

Q

5

C

1

;

4

7

7

n

‚

4

D

7

5

4

6

O

n

n

Z

C

5

4

:

Z

1

C

?

:

Q

4

>

n

C

x

:

>

?

y

Q

=

?

:

Y

?

?

D

V

y

>

D

:

6

W

;

M

5

:

O

9

6

n

ƒ

K

C

:

O

5

7

U

1

6

:

7

6

8

T

Y

7

6

<

k

[

;

?

[

=

4

m

Z

m

G

j

O

F

6

:

:

E

C

G

R

6

T

7

Z

I

C

J

6

6

J

7

7

5

T

7

:

:

J

:

4

K

F

T

J

7

:

F

T

J

7

:

F

6

7

M

W

/

0

X

:

N

O

C

F

G

4

6

–

1

<

]


Â&#x2014;

Â&#x2DC;

Â&#x2122;

Â&#x161;

Â&#x203A;

Â&#x153;

Â?

Â&#x153;

Â&#x17E;

Â&#x;

Â?

Â

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball All-Time Head Coaches

á

Ăľ

ø

¤

Ăľ

Ăš

ÂĽ

¤

Ăş

Š

ÂŁ

¤

¤

ÂĽ

ÂŚ

§

¨

Š

ÂŚ

´

ª ò

Ăť

Ăź

Ă˝

Ăť

Ăž

Ă˝

Ăż

Ăť

Ăź

Ă˝Ăž

Ă˝

ÂŤÂŹ

­

ÂŽ

ÂŻ

­

ÂĽ

ĂĽ

Ă&#x201A;

Âł

Âą

Ăą

Âą

²

Âł

Ăł

ÂŹ

­

W 8 13 17 14 17 7 12 5 9 16 14 14 17 18 8 9 6 12 12 14 20 12 17 19 11 24 20 11 13 22 23 18 15 23 7 12 14 7 12 6 13 561

L 4 3 6 6 3 17 15 24 19 15 16 13 11 10 17 18 20 14 14 13 9 15 9 9 16 6 8 16 15 6 8 11 15 8 20 18 14 20 17 21 16 535

Ăś

Ăľ

ÂŻ

­

¤

Âś

¡

¸

Âł

Âş

ÂŹ

H

A

N

.813 .739 .700 .850 .292 .444 .172 .321 .516 .467 .519 .607 .643 .320 .333 .231 .462 .462 .519 .690 .444 .654 .679 .407 .800 .714 .407 .464 .786 .742 .621 .500 .742 .259 .400 .500 .259 .414 .222 .448 .512

2-0 4-0 4-2 5-1 2-5 9-5 2-10 4-9 9-6 9-4 8-5 9-4 11-3 3-6 8-6 4-8 5-5 6-5 9-2 12-0 6-5 8-2 8-1 8-4 11-1 9-2 7-4 8-5 11-2 11-2 7-5 8-3 13-0 4-8 6-6 7-4 5-9 5-8 6-8 6-6

1-1 2-3 7-1 7-1 4-6 3-9 2-13 4-8 6-8 5-11 5-6 6-5 6-5 5-10 1-9 2-10 6-9 5-8 4-8 5-9 5-8 7-5 7-7 1-11 10-4 8-4 4-11 3-10 8-1 9-5 7-5 4-8 7-5 3-11 4-10 4-8 2-11 5-9 0-13 5-7

5-2 9-3 3-3 5-1 1-6 0-1 1-1 1-2 1-1 0-1 1-2 2-2 1-2 0-1 0-3 0-2 1-0 1-1 1-3 3-0 1-2 2-2 4-1 2-1 3-1 3-2 0-1 2-0 3-3 3-1 4-1 3-4 3-3 0-1 2-2 3-2 0-0 2-0 0-0 2-3

Yrs. 20 7 4 3

Âť

­

Âź

Ă&#x20AC;

ÂŻ

½

­

ž

Âż

½

ĂŞ

ĂŤ

Ă&#x2026;

Ă&#x152;

Ă&#x152;

ÂŹ

ÂŤ

Ă&#x160;

ÂŹ

ĂŹ

­

ÂŹ

Ă­

ÂŻ

Ă&#x2020;

Ă&#x17D;

ĂŽ

ĂŻ

ä

Ă&#x2021;

ĂŠ

ÂĽ

¨

ÂŤ

ĂĽ

ÂŹ

ĂŚ

ÂĽ

Ă&#x17D;

ĂŠ

ç

ÂŻ

Ă&#x17D;

¨

è

Ă&#x201E;

Ă&#x2026;

Ă&#x2020;

Ă&#x2020;

Ă&#x2021;

Ă&#x2C6;

Ă&#x17D;

ÂŤ

Ă&#x2030;

ÂŹ

Ă&#x17D;

Ă&#x160;

Ă&#x2039;

Ă&#x17D;

ÂŻ

Ă&#x152;

Ă?

Ă?

Ă&#x2026;

Ă&#x152;

Ă&#x17D;

Ă&#x2018;

Ă&#x2019;

ÂŽ

Ă&#x201C;

Ă?

Ă&#x201D;

Ă&#x2022;

Ă?

Ă&#x2022;

Ă&#x17D;

Ă&#x2013;

Ă&#x2014;

ÂŻ

Ă&#x153;

Ă&#x2DC;

Ă?

Ă&#x17E;

Ă&#x2122;

Ă&#x;

Ă&#x161;

Ă&#x17E;

Ă

Ă&#x201C;

Ă&#x203A;

Ă&#x2022;

ĂĄ

Âą

Âł

Ă&#x201A;

Ă&#x192;

Ă&#x192;

Ă°

Âł

Âą

Ăą

Âą

Âą

Ă&#x201A;

Âł

²

â

²

Âą

Ă&#x192;

Âł

Ă?

Ă

Ă

²

â

Âł

ĂŁ

Ă

Ă°

Pct.

Seasons 1988-08 1979-86 1975-79 2008-

š

Ă ĂCoach Larry Joe Inman Dianne Murphy Shirley Duncan Chrissy Roberts

Âľ

¤

Ă&#x20AC;

² ¹

Year 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 TOTALS

Ă´

ÂŤ ÂŤ

Ă?

ĂĽ

°

Record 319-244 96-101 41-59 38-74

W

L

OVC Pct.

5 2 1 2 4 4 10 8 1 4 5 5 6 7 10 10 12 12 7 16 15 8 10 14 13 10 9 15 7 9 9 4 8 3 7 272

5 8 5 4 8 6 4 6 13 10 9 7 6 5 4 6 4 4 9 2 3 10 8 2 3 6 7 1 13 11 11 14 10 15 9 248

.500 .200 .167 .333 .333 .400 .714 .571 .071 .286 .357 .417 .500 .583 .714 .625 .750 .750 .438 .889 .833 .444 .556 .875 .813 .625 .563 .938 .350 .450 .450 .222 .444 .167 .438 .523

Pct. OVC .567 204-122 .487 30-46 .410 7-13 .339 22-48

OVC TOURNAMENT W L Finish

Finish

t-4th/8 6th/7 6th/7 6th/7 5th/7 4th/6 t-2nd/8 3rd/8 8th/8 7th/8 6th/8 5th/7 t-4th/7 3rd/7 t-2nd/8 t-3rd/9 t-2nd/9 t-1st/9 t-4th/9 1st/10 t-1st/10 6th/10 5th/10 2nd/9 t-1st/9 3rd/9 t-5th/11 1st/11 9th/11 t-7th/11 t-6th/11 t-8th/10 t-4th/10 10th/10 t-6th/11Pct. .626 .395 .350 .3141

2

Semifinals

0 0

1 1

Semifinals Semifinals

0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 2 3

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

Semifinals Runner-Up Semifinals Quarterfinals Semifinals Semifinals Champions Semifinals Quarterfinals Quarterfinals Quarterfinals Semifinals Quarterfinals Runner-Up Champions

0 0

1 1

Quarterfinals Quarterfinals

0

1

Quarterfinals

1 1 Quarterfinals 15 21¢

0

1

0

1

Head Coach Paula Welch Ellen Johns/Jaevene Young Paula Welch Terry Hall Shirley Duncan Shirley Duncan Shirley Duncan Shirley Duncan Dianne Murphy Dianne Murphy Dianne Murphy Dianne Murphy Dianne Murphy Dianne Murphy Dianne Murphy George Cox George Cox Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman 1 Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman 1 Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman 1 Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman Larry Joe Inman Chrissy Roberts Chrissy Roberts Chrissy Roberts Chrissy Roberts 3

Coach Seasons Paula Welch 1971-72, 73-74 George Cox 1986-88 Terry Hall 1974-75 Ellen Johns/Jaevene Young 1972-73 ÂĄ

NCAA/WNIT W L

Yrs. 2 2 1 1

Record 25-10 15-38 14-6 13-3

Pct. .714 .283 .700 .813

OVC 9-19 -

Pct. .321 -

EKUSports.com
Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball All-Time Honors

 :$

.

0

#!1

"

#

2

$

3

%

3

&

4

1

325

$

6

'

&

(

)

$

*

&

&

#

+

7

8

(,

&

9-

$

$

+

.

!

#

&

+

!

$

&

$

12

3

3

2

1

3

/

6

&

$&#

7

!

8

"#

$

9

;$

!

=

>

&$

$

1

'

2

(

3

)

3

*

4

&

1

+

3

2

(

,

5

?

&

+

-

@

$

0

.#

#

+

!&

$

L

M

C

B

B

C

DEB

2

3

3

2

1

3

6

&

$

<

&

&

.

#

#

7

8

H

8

9

81$+

!&

!

$

1

F

"

#

2

3

3

I

1

3

J

/

Âş

G

/

K

A <

&

+<

%

Âť

Âź

½

ž

Âť

B

ÂżĂ&#x20AC;

A;

B

Âż

B

Ă

C

Ă&#x201A;

Ă&#x192;

DĂ

Ă&#x201E;

E

Ă&#x2026;Âź

½

ž

Âť

Ă&#x2020;

Ă&#x2021;

Ă&#x2C6;

Ă&#x2021;

Ă&#x2030;

Ă&#x160;

B

<

<

Ă&#x2039;Ă&#x152;

A

Ă?F

B

Ă&#x17D;

B

C

Ă?

Ă?

D

Ă&#x2018;Ă&#x2039;

E

Ă&#x2019;

Ă&#x201C;Ă&#x2020;

Ă&#x201D;

Ă&#x2018;

Ă&#x2022;

Ă&#x2013;

B

<

<

F

N &

.

0)

#

O

P

12

3

"

3

Q

#

1 Q

.

3?!

5

"

$8

.

0

8

1

#!

1

2

"

#

3

S

3

?

1

3

#

+

!

&

$

#

8

7(

+

?

J

T

J

+

R

@23

1

3

*

&

W

!

1

$

3

+

U8

.

V

&

#

8

*"$

+

#

VS

#

+

!

&

$

#

8

7(

+

?

J

T

J

+

@I2

1

3

*

&

3

!

W

1

$

+

3

U8

.

V

&

#

8

*"$

+

#

VI

/

Â&#x2020;

a

y

Â&#x2030;

e

c

a

a

_

`

Â&#x2021;

|

p

_

e

p

d

Â&#x2021;

Â&#x2021;e

p

`

p

^

dg

h

g

`

i

h

^

i

i

g

Â&#x192;

r

h

i

i

k

l

j

x

~

l

Â&#x2019;

Â&#x2020;

Â&#x201C;

h

i

i

w

l

Â&#x160; a

_

a

~

y

e

o

e

z

v

v

c

~L

M

C

BA;

B

B

C<ÂŹ`

c

e

|

f

^

DEB <

3

3

2

3

3

1

3

?

1

3

R

M

ÂŻ

Š

A <

e

e

e

b

pa

e

Â&#x20AC;

Â

n

c

f

c

n

d

g

i

i

g

Â&#x192;

g

^

h

|

g

a

p

p

g

d

Â&#x201A;

c

f

|

a

n

a

^

|

Â&#x201D;

m

Â&#x201A;

e

p

Â&#x17D;

a

n

{

d

Â

g

Â&#x192;

i

l

Â&#x2019;

h

Â&#x201E;

Â&#x2020;

i

Â&#x201E;

}

l

}

Â&#x201C;

Â&#x192;

Â&#x201E;

Â&#x192;

~

r

Â&#x201C;

Â&#x201E;

i

i

i

Â&#x192;

i

k

i

Â&#x201E;

a

h

r

h

Â&#x201E;

h

x

k

l

i

j

l

l

~

Â&#x2019;

Â&#x2020;

l;

F

~

v

`

`

°

Âą

Âą

²

Âł

´

Âľ

Âś

¡

¸

°

¡

]

2

|

n

|

e

e

`

a

`

m

K

^

|

v

n

a

d

o

e

Â?

a

a

g

Â&#x192;

Â&#x201E;

Â&#x201E;

}

l

C

ÂŽ

2

3

3

4

1

3

2

š

2

3

3

W

1

3

I

š

2

3

3

?

1

3

R

š

4

4

4

1

4

2

š

Q

?

X

Y

Y

Z

[

Y

2

\

3

J

4

1

J

2

/

Â&#x2022;

4

4

?

1

4

Â&#x2013;

Â&#x2014;

Â&#x2DC;

Â&#x2122;

Â&#x161;

Â&#x2122;

Â&#x203A;

Â&#x153;

Â?

Â&#x17E;

Â&#x;

Â&#x2DC;

Â

Â&#x2013;

ÂĄ

¢

ÂĄ

ÂŁ

¤

ÂĽ

Â&#x2122;

Â&#x2DC;

Â&#x2122;

Â&#x;

Â&#x153;

ÂŚ

R

/

]

^

_

`

a

b

c

d

e

^

f

g

h

i

j

j

k

j

i

l

m

e

f

`

a

m

a

n

n

d

g

Â&#x192;

Â&#x201E;

Â&#x201E;

Â&#x201E;

k

Â&#x201E;

h

l

Â&#x160; m

a

n

n

]

d

^

o

_

`

p

q

a

a

o

^

p

g

s

g

h

h

i

i

j

j

r

j

k

k

j

j

j

l

i

v

e

l

^

Â&#x152;

^

a

e

c

a

v

~

|

e

Â

~

Â&#x2039;

Â

^

f

Â?

p

e

|

`

v

g

c

g

h

h

i

i

i

i

Â&#x201E;

i

k

k

Â&#x201E;

i

h

Â&#x201E;

l

l

Â&#x160; m

`

t

o

y

e

u

z

v

^

^

a

n

`

`

^

e

_

{

v

e

p

|

t

g

|

g

h

h

i

i

i

i

w

x

k

k

i

i

x

}

l

e

^

lÂ&#x152;

`

c

e

^

~

e

u

Â&#x17D;

a

Â&#x201A;

a

a

Â

|

a

g

g

h

h

i

i

r

j

j

}

k

k

r

j

Â?

i

l

l

Â&#x160; ~

`

c

e

^e

Â&#x20AC;

Â

Â&#x201A;

a

c

n

a

g

Â&#x192;

Â&#x201E;

Â&#x201E;

h

k

Â&#x201E;

Â&#x192;

l

~

e

c

_

d

v

a

n

f

p

^

g

h

i

j

Â&#x192;

k

j

w

l

Â&#x160; y

`

Â&#x2020;

Â&#x2030;LB

A

ÂŞC

K

;

ÂŤC K

ÂŞ

ŠA

e

e

e

Â&#x2026;

t

c

u

|

Â&#x2021;

a

a

e

Â&#x2021;

|

c

p

a

c

n

n

a

p

g

Â&#x2C6;h

g

`

i

Â&#x192;

^

i

w

Â&#x201E;

g

k

Â&#x201E;

h

h

i

j

i

k

x

Â&#x201E;

i

l

Â&#x192;

k

o

v

l

i

e

c

~

Â&#x201E;

l

n

e

Â&#x152;

`

p

`

Â&#x2C6;

|

^

a

v

`

e

e

Â&#x152;

;

ÂŹ

<

;

Â&#x2018;

a

c

­

`

|

e

Â&#x2021;

p

p`

^

g

h

i

j

Â&#x201E;

k

j

h

l

L ;

4 /

4

?

1

4

R

4

4

J

1

4

3

/

Â&#x2022;

2

3

3

1

3

?

Q

EKUSports.com

Â&#x2013;

ÂĄ

Â&#x2DC;

Â&#x2122;

Â&#x161;

Â&#x2122;

Â&#x203A;

Â&#x153;

Â?

Â&#x17E;

Â&#x;

Â&#x2DC;

Â

Â&#x2013;

ÂĄ

¢

ÂĄ

ÂŁ

§

Â&#x2014;

Â&#x2014;

¨

Â?

v;

y|

ÂŚ

a

t

p

t

p

t

u

e

f

v

c

a

|

g

g

g

h

h

h

i

i

i

i

r

i

h

i

r

k

k

k

i

j

i

j

Â&#x192;

Â&#x201E;

l

l

l


Ă&#x2014;

Ă&#x2DC;

Ă&#x2122;

Ă&#x161;

Ă&#x203A;

Ă&#x153;

Ă?

Ă&#x153;

Ă&#x17E;

Ă&#x;

Ă?

Ă

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball All-Time Honors

ĂŁ

ä

ä

ĂĽ

ĂŽ

ĂŚ

ĂŻ

ç

Ă°

è

Ăą

ò

Ăł

ĂŠ

ò

Ă´

ĂŞ

Ăľ

ĂŤ

Ăś

á

ĂŞ

ø

è

Ăą

ĂŚ

Ăš

Ă°

ĂŞ

Ăş

Ăť

ĂŹ

Ăş

Ăź

Ă­

Ă˝

Ăž

Ă­

ò

Ăą

ĂŞ

ò

ĂŁ

ø

Ăľ

ĂŤ

ĂŁ

ä

ä

ĂĽ

ĂŚ

ç

è

ĂŠ

:HIÂ&#x2026;

Â&#x2026;

Â&#x2020;

Â&#x2021;

Â&#x2C6;

Â&#x160;

Â&#x2039;

Â&#x152;

Â?

Â&#x17D;

Â?

Â?

Â?

Â&#x2018;

Â&#x2019;

Â&#x2019;Â&#x2019;

Â&#x2014;

Â&#x2DC;

Â?

Â&#x2122;

Â&#x161;.Â&#x201C;

Â&#x201D;

Â&#x2022;

!!

%

%"'##

"

$

&$&"

#

(Â&#x2C6;

¨

Â&#x17E;

Â?)

*()+Â?

Â&#x2122;

Â&#x2019;

Â&#x161;M

N

M

OÂ&#x2019;

Â&#x201C;

Â&#x201D;

Â&#x2022;

=

@

G

>

Q!

RR$8

!%R!#Â&#x153;Â&#x160;

,,+!

'

',-

Â&#x2019;

Â&#x2019;

Â&#x201C;

Â&#x201D;

,

*'

2

,0$

3%.

/1%

2+.

/4@

E

=

F

@

6

RG

D

1

S

@2

$>

;

@

FA

G

"

&

%B

=..

/

0+

4,

,

4

!RC

KL

@

M

D

N

#$$#

0

4/5

@

RE

>

O%!

;

PF

<

8#

$%G

@

=

=

@

G>

QR

!%Â&#x2C6;

ÂŹ

Â&#x201E;*ÂŞ

Â?

Â&#x2014;

Â&#x2014;

Â&#x201C;

",

$

6!

)!

%

Â&#x201C;

Â?

Â&#x2122;

¤

Â&#x2014;

Â&#x2018;

Â&#x2019;

Â&#x2019;

Â&#x201C;

Â&#x201D;!

R

'Â&#x2019;

Â&#x2014;

Â&#x2DC;

Â?

Â&#x2122;

Â&#x161;

Â&#x2019;

Â&#x153;

Â&#x201C;

Â&#x201D;

Â

Â&#x2022;

Â&#x2014;

Â&#x2019;

Â&#x2014;

Â&#x2DC;

Â?

Â&#x2122;

Â&#x161;

Â&#x2013;

Â&#x2022;

Â&#x2013;

Â&#x203A;R

R%'0

4R

*R

F

G

F

<

A

U

D

@

V

@

G

>

;

F

G

C

@

I;

W

=

@

D

@

E

>

;

F

G

=

K

L

M

X

N

D

Y

@

E

>

;

Y

F

G

I

O

L

=

Y

Y

Z

K

Q-

!

7

$

8ÂŚ

Â&#x2C6;

ÂŹ

§

Â&#x17E;

°

Â&#x201E;

7

$

8

+

,Â&#x153;

²

Â&#x201E;

ÂŽ

Â&#x17E;

ÂŹ

Â&#x201E;Â&#x2014;

Â&#x;

Â&#x2019;

Â&#x2013;

,

Â?

Â&#x17E;

Â&#x2018;

ĂŚ

Â&#x2022;

Â&#x2014;Âą

Â&#x2014;

Â&#x17E;

¤* Â&#x2014;

Â&#x2122;R

Â?

'

Â?

Â&#x2021;

Â?,

ÂŞ

Â&#x201E;

'Â&#x2020;

Â&#x2014;

Â&#x203A;,

Â&#x2C6;

¤

Â&#x161;CÂ&#x2122;

Â&#x2122;

M

HÂ?TÂ&#x2DC;0Â&#x2014;"Â&#x2019;Â&#x2014;

Â?

3

Â&#x2013;?

E'Â

Â?

I

Â&#x201C;Â?,

Â&#x153;

ÂŁ,+3

Â&#x;

Â&#x161;¢

Â?

!

Â&#x17E;

ÂĄ

Š

Â&#x2022;

Â&#x203A;Â&#x2019;Š

Â&#x17E;

Â&#x203A;Â&#x161;

Â&#x2021;

Â?ÂŤÂ&#x152;,

Â&#x2C6;

Â&#x2039;Â?

*

ÂŻ

@'

0

ÂŽ

<

R

Â&#x2013;Â&#x153;

ĂŤ"

­

P

7

Â&#x2DC;

ĂŞ

,'

,

Â&#x2014;

Ă­

Â&#x2019;

ĂŁ

Â?Â&#x2014;

LÂ?

ä

=Â&#x2018;

5

Â&#x153;

KC

Â&#x2014;

=)

/

L

§

GH

¤

F*

Â&#x201E;

;

Â&#x2018;*

Â&#x2122;

>

Â&#x203A;Â?

G0

Â&#x201C;

9

Ă­

E

Â&#x2030;

'

ÂŚ

@

Â&#x2013;Â&#x2014;

ĂŹ

D

Â&#x2014;

@ÂĽ

ĂŞ

C'

Â?

F('

Â&#x2C6;

;ÂŞ

>

Š

ĂŚ

B

ä

"

ä

E

,

Â&#x2014;

è

A

Â&#x2020;Â?

@

Â&#x2030;

@

ĂŞ

?

Â&#x201E;

D,

9

ĂŤ

>@"='<

J;

=

ĂŞ

Ăż

$%

Â&#x203A;

Š'

'ÂŞ

Â?

Â&#x2014;

Â&#x2014;

Â&#x201C;

Â?

Â&#x2122;

,

%%

!

*

76

$

8

8"/

)***)

*

)

*.-3

%

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

a

b

k

l

má

\

Ăž

Ăą

ò

Ăł

ò

Ă´

Ăľ

Ăś

á

ø

Ăą

Ăš

]

^

Â&#x2DC;

Â?

Â&#x2122;

Â&#x161;

Â&#x203A;

c

a

n

e

R

i^

_

Ăź

oa

p

q

R

rc

a

s

i

Rb

ta

n

R

a

bea

u

i

d

n

b

r

j

a

b

c

v

w

x

!

z

q

i

{

r

o

o

a

g

s

i

b

t

a

n

a

b

e

a

|

Ăž

a

p

d

o

r

n

}

~

a

r

l

i

b

z

s

r

jq

i

b

l

z

ql

v

w

x

Ă˝

o

b

!

R

%R

R

R!{

s

u

i

d

n

b

r

j[

Â&#x2014;y

ĂŽ

Â&#x2019;

*

Â&#x2014;y

,

Â&#x201D;

Â&#x201C;"Â&#x2019;

"

8

Â&#x2019;

'

Â&#x2018;Â?

,

Â&#x2014;'

!

¤

ò

Ăą

ò

ø

Ăľ

ab

%cz

sR

rj

qi

b

z

l

ql

v

Â&#x20AC;

x

!

Ăż

Â

s

0

ĂĄ

â

$

Â&#x201A;Â&#x201A;

Â

r

c

q

ib

ro

Â&#x192;

0

~

cr

cq

lc

qer

o

z

srj

q

i

b

EKUSports.com


³

´

µ

Women’s Basketball EKU Athletics Hall Of Fame ¸

Ñ

Ô

Ó

Ç

Ñ

¼

¹

Ñ

¿

¿

»

Ý

É

Ý

»

¿

¿

»

ë

Æ

î

Ñ

ß

Ò

¹

Ç

ë

Ð

Ï

»

Ï

â

Ç

Ï

¾

Ô

É

¹

È

Ï

¾

»

»

Ð

Ô

Ó

Ï

»

¿

Ã

Ñ

Ë

Ï

¿

¹

Ñ

Ò

Ë

ð

Ô

Ó

Ï

¼

á

Ê

É

Ï

È

»

Ô

Ò

Ö

¹

Ñ

È

Ñ

Ï

Ç

Ð

Ò

È

¼

Ì

Ç

Ç

Í

½

¹

ß

Ç

Ö

Î

»

Ò

Ñ

Ï

¿

¹

Û

É

Ñ

Ï

¹

Â

Ë

¹

È

»

Ç

»

Ö

Ä

É

¼

À

Ï

Ï

Ð

»

½

Ï

½

¿

È

É

È

È

È

Õ

É

Ë

Ö

Ï

Ï

Ý

Ó

É

Ñ

Í

Ï

Ñ

É

Ç

¹

Ó

»

Ï

È

¼

¹

¹

È

É

»

È

Ñ

Ë

Ñ

¼

¹

¹

¼

Ç

Ç

Ò

Ï

×

¹

Ç

Ö

Ö

Ñ

Ï

ê

Ä

¼

Ñ

¼

»

½

Ñ

Ò

¹

¼

Ò

É

½

½

Ý

Ö

ã

»

Þ

Ó

Ë

Ñ

Ö

È

Ï

Ó

»

½

È

¼

Ñ

Ó

»

¿

½

¼

ò

Ï

¿

Ç

»

Ç

É

»

Ó

Ô

Ç

Ï

Ç

É

Ç

É

»

¹

¿

Ã

Ñ

Ä

¿

È

É

Ñ

¹

¹

Ó

¼

À

½

Ä

Ù

Ï

»

¿

Ñ

Ò

Ç

»

Ð

¿

Ò

»

Ï

»

Ó

â

Ï

â

¼

Ç

É

Ï

»

È

î

Ç

Ö

Ó

¿

Ï

¹

Ô

¹

»

â

Ã

É

Å

Ó

Ï

Ã

Ñ

Ý

Ç

¹

ñ

Ö

×

Ï

Í

Ñ

»

Ò

Ë

Ñ

»

À

È

¼

ä

Ç

Ö

å

Ö

Á

»

ß

Ò

»

Ú

¹

Ó

É

»

»

¹

Ø

¹

Ñ

Ï

Ë

Ç

¹

Ö

Ò

Õ

»

É

¿

Ó

È

Ö

»

Ù

É

Ú

Ï

¼

Ó

»

Í

Ù

Ñ

»

Ò

Þ

È

É

¹

Í

Ë

»

Ò

Ï

É

Ñ

ß

»

Ñ

Í

È

¿

Í

¹

ë

¿

â

Ò

Ñ

¹

»

È

Ë

Ç

ë

Ð

Ï

Ò

í

È

Ï

Ó

¹

¿

É

Ñ

ô

¹

Ú

ê

»

î

Î

Ù

Ä

¾

»

»

ê

Ä

Ñ

»

Ó

Ä

Ã

ï

¿

Ä

»

Í

Ç

¹

Ó

É

Ã

Ç

È

Í

Â

Ò

È

¾

é

É

»

Ï

Ò

»

Ò

Ù

Þ

Ò

¿

»

Ð

Ë

¹

½

Ï

Ñ

Ó

Ç

Ç

¹

»

ß

ä

Ø

â

è

Ì

Ù

Ä

Ô

Ñ

¹

Ç

»

Ä

Ã

¼

½

Ð

Ä

»

Ñ

Ñ

Ç

Ã

¿

»

É

Ó

¹

Í

½

È

È

Ï

Ö

Ç

¿

¹

È

Ø

»

Ñ

»

Ñ

Ô

È

»

À

Ï

Ñ

¾

È

Ó

Ð

Ö

½

Ç

Ë

É

»

Ö

¼

Ö

Ò

¹

Ã

¿

Ç

¼

¹

Ï

Þ

»

Ò

Ö

È

Â

×

½

Ç

È

À

È

»

é

»

¿

Ö

Ó

À

Ë

À

Ë

Ø

Ô

Ë

Ô

»

Ù

Ö

É

Ç

Í

Ç

Ñ

â

Ý

É

Ô

Ù

½

Ë

¹

Ñ

Ñ

Í

É

Ç

Ö

Ë

Ð

»

Ö

¹

Ñ

Ç

Þ

è

Ï

¹

Ö

Ò

É

È

Ø

Ê

Ñ

Ï

Ï

¹

Í

Ï

Ò

Ô

¿

¹

¹

¹

Ç

Ï

È

È

Ï

»

¿

Ç

Ç

½

É

Ò

»

ñ

¿

Ð

Ï

Ï

Ñ

Ó

½

Ñ

Ï

Ö

É

Ï

Ò

»

¿

×

Ò

»

Ö

»

Ç

Ô

¼

É

»

¹

Ð

É

Ö

Ç

Ô

Ï

¼

Ç

×

¿

Ñ

Ë

¿

Ñ

Ï

É

Þ

È

Ó

¿

¹

Ò

Ë

¿

Ù

»

Ò

Ë

â

»

Ó

¹

Ç

Ú

Î

Ñ

Ï

Æ

Ù

»

»

¿

È

Ï

É

Ó

Ë

¾

Ä

Ñ

»

Â

»

½

â

É

½

Ä

Â

É

Ç

Å

½

»

¿

¹

È

»

È

Í

Ä

Ç

»

»

Ï

ì

»

É

¿

Ä

Ø

¹

Ý

¹

½

¹

Ç

Ç

¹

É

È

Ñ

Â

Ã

Ô

»

Í

¹

É

Â

Ñ

»

Ö

»

Á

Ö

Ö

»

Ò

Ó

À

Ö

»

Í

Ç

Ò

Ï

¿

È

»

É

Ó

Ë

Ç

¹

Ç

É

Ñ

Ò

¿

Ç

É

ç

Ñ

Ð

Ñ

¹

»

Ý

Ö

¿

Ü

Ï

¹

Ó

¹

æ

Ç

É

Ç

¹

¼

Ï

á

½

Ó

Ç

Ñ

Ñ

Ï

É

Ñ

È

»

×

¹

Ñ

á

¾

È

É

Þ

æ

Ñ

¼

Ò

Ò

È

½

Ï

»

»

»

Ò

»

É

Ò

É

»

¼

»

Ë

Ë

¹

Ç

Ö

É

¾

¼

»

Ó

È

Ï

Õ

Õ

É

¿

É

à

º

Õ

Ñ

¹

»

¹

¹

Ö

Ä

Ñ

¿

Ñ

Ö

À

Ï

»

Ô

Ä

»

½

Ñ

Ù

È

É

¹

Ø

Ç

½

Ø

Ñ

¿

Ó

»

Û

È

¾

Ç

»

Ï

½

¹

»

»

È

»

Ã

¿

Ý

Ì

¹

Ó

»

Ç

Ô

Ò

í

Ö

å

Ç

É

¾

Ä

»

È

É

Ä

¼

Ç

Ö

Ö

Ñ

Ò

Þ

Ñ

Ö

Ö

Ç

Í

Ç

Ñ

¼

ß

Í

»

Ý

¿

»

Ó

í

Ñ

Ö

Ñ

Ù

Ò

¹

í

¾

Ç

¿

»

Ö

Ï

Í

¿

È

Ç

Õ

Í

¹

ò

Ç

â

Ñ

Ò

Ï

»

»

Ò

Ï

ó

É

Ï

Ñ

¹

Ü

¹

Â

Ù

Angie Cox Blevins (1988-92, Guard, Somerset, Ky.) Õ

¼

Ç

¿

ß

É

»

Ñ

»

¹

Ô

Ñ

É

À

Â

É

¿

¸

÷

é

Ù

ä

È

Õ

î

»

ö

¿

¼

â

Ç

¹

ø

¹

½

Ó

Þ

Ñ

Ö

Ö

Ü

È

Í

Ö

Å

õ

¹

Ï

»

É

É

»

Ö

Â

Ö

½

¿

Å

Ø

Ù

Ö

¿

Ç

Ì

Þ

»

¼

¿

È

È

â

Ç

â

Ò

¹

Ë

¿

Ï

¹

â

Ó

¿

Ò

È

»

Ö

»

Ï

¹

Ö

¿

»

Ç

Ï

È

ë

¿

Û

Ñ

¹

÷

ä

Ö

É

Ü

é

Ï

Ù

¿

Ï

Ù

»

â

Ñ

»

½

»

»

¿

É

É

Ç

¹

È

Û

È

Ñ

Ï

¿

»

È

¾

È

É

¿

Ñ

Ç

È

Ö

Ï

¹

Ï

»

È

Â

Ì

ß

È

Ó

»

Ñ

É

¾

á

È

Ç

Ö

È

â

Ö

»

¿

Ö

¿

Ò

¹

¹

¿

¹

Ç

Ï

Ç

»

»

¿

Ë

È

Ó

¿

Ñ

Ò

¹

Ò

»

¿

Ñ

»

Ó

Þ

Ç

Ç

È

â

¹

Ö

»

¹

Ï

¹

Ý

È

ì

Ë

È

È

Ï

Ð

º

Ç

Ç

¹

Ï

Ù

»

ø

»

Ç

È

È

â

È

¹

Ï

»

Þ

Ò

Â

Ö

Ö

È

¿

¹

Í

½

ä

Ý

Ç

Ç

Ê

¹

Î

¼

»

É

¼

Ó

Ñ

»

¿

Ò

¸

Ý

Ó

Ï

Ï

Ñ

É

Ó

õ

À

Ç

Ö

Ö

å

Í

Ï

»

¿

Ó

Ó

Ý

É

Ñ

½

â

Ò

È

Ï

»

Í

È

¿

Ö

È

Ç

»

É

ë

Ç

Ö

Ç

Ñ

¼

¿

¿

Ë

Ç

¿

Í

¹

Â

Ñ

»

¼

½

É

½

»

Ò

Þ

»

Ï

Ñ

Ö

½

Ý

¼

»

Ç

Ç

¿

á

Ó

¿

¹

»

Ñ

ö

Ñ

È

¿

ß

Ù

Ï

Ö

Ç

É

Ç

Ï

â

î

Ñ

¿

Ç

Ñ

¹

Ó

Ò

É

Ç

ö

Ç

¹

Í

Ì

»

Ï

È

¿

»

ì

È

À

Ç

½

ä

ð

Õ

Ç

Ö

Ð

Ö

Ü

½

É

»

Þ

Ò

É

â

»

»

¿

½

»

Ç

¿

Õ

Ñ

Ë

¿

Ç

â

»

¹

¿

Þ

Ï

Ó

»

É

Ò

Ç

Ç

½

¿

Ç

Ô

Ò

»

»

È

Ù

Ñ

Ë

¿

½

Ç

É

½

¹

»

»

¿

Ò

Ò

»

»

¼

¹

Ö

Ô

Ë

¿

¹

»

Ñ

¿

Ï

¹

â

½

Ó

Æ

Ö

Ü

»

É

Ö

Ï

¼

»

Ò

É

¹

¿

Ê

Ô

Ï

¿

Ï

Ñ

Ö

Ñ

¿

Ï

Ù

»

»

¿

Î

»

¹

Ö

â

Ï

Û

¹

ì

Þ

È

¿

Ñ

È

É

»

¼

¼

Ó

»

É

»

Þ

¼

¼

¼

Ë

Ç

Þ

¿

Ç

»

É

Ï

»

Ñ

¿

¹

Ç

Ç

É

Ö

ô

É

Ë

Ó

»

Ö

¿

Ç

È

Ç

Ì

Þ

Ï

Í

ß

Ò

Ñ

»

Ë

Þ

¹

Ç

É

¿

É

Í

×

½

Ï

»

â

¹

Ó

É

ö

Ù

¼

ß

Ó

Ñ

Ñ

á

Ñ

æ

Ö

Ö

Â

»

ß

Ð

Ñ

Ï

¹

á

æ

È

¼

Ö

Ë

»

¿

Ð

¿

Ï

»

¹

È

¹

É

Þ

Ö

Í

Ö

Ç

Ý

Í

Ñ

»

¿

Ò

Ì

È

Ô

Þ

¿

Ñ

¿

Ñ

Ô

É

»

È

Ó

È

»

Ï

Ñ

¹

ù

Ç

Ç

Ö

Í

¹

Ö

Í

Ï

»

»

Ò

¹

ß

Ñ

Ë

Ý

Ò

È

Ñ

»

É

¹

È

Ç

÷

¼

Ó

Ñ

½

É

é

¼

Ü

¿

»

Ç

å

Ë

¹

ß

Ñ

¹

¿

Ë

É

Í

Ñ

Î

É

Å

¹

Ó

ø

Ç

¼

Û

Ö

¾

É

Ç

Í

È

»

»

¹

Â

Ç

É

Ò

È

È

È

À

Ó

Ä

»

Ö

Ì

Ñ

É

»

»

É

¼

¾

Ñ

Ó

Ô

Ò

Ç

Ö

½

Ñ

É

¿

Ó

Ö

Þ

È

»

Ó

»

Ï

É

É

»

è

È

É

»

Ñ

Ï

Ç

Ö

ß

¿

Ý

Ç

È

Õ

Í

¹

÷

À

Õ

Ï

Ï

ß

ð

Ó

Ô

ø

¿

À

Ö

Ã

¹

É

Ñ

Ñ

Â

¹

ä

Ã

»

Ä

Ö

¼

Ë

¹

Ï

Ç

Ô

¿

»

Ñ

¿

½

»

¿

¼

»

¿

Þ

Ù

î

Ñ

Ï

Ñ

Ñ

â

»

¹

É

È

Ò

Â

Ï

í

¹

Ï

¼

È

Ç

Ë

¿

¿

»

¹

É

Ö

»

»

É

Ó

¿

Ñ

Ý

Þ

»

¹

É

Ç

Ç

È

¾

Ñ

É

Ó

Ç

Ï

È

»

Ñ

¿

¹

¹

Ô

À

¹

Ï

Ñ

È

»

ä

¿

Ç

¿

ð

È

Ö

Ô

¹

À

»

Ö

»

¼

Â

Ç

À

È

Ñ

Ë

»

ä

Ñ

¿

É

È

»

ð

Ã

¹

Ù

Í

Ç

»

Ç

½

Ç

¹

Ú

¿

Ù

Ò

Ó

È

Ó

À

Ç

Ñ

ö

É

ä

Í

Ô

Ó

»

ð

»

»

Ý

Á

Ç

¿

¼

È

Ù

Â

¿

Ç

î

À

Ñ

¼

Ñ

ä

ð

Ö

Ó

Ñ

Á

Ö

»

Ñ

Ò

Â

â

È

Ï

È

Ï

»

¹

Ó

Ç

É

¹

Ý

»

»

¼

Ç

Ç

Ö

Ç

È

È

»

Ç

Ò

¿

Ç

Ö

É

»

»

ì

¿

È

Ó

Ñ

»

¿

È

Þ

É

Ç

É

É

Ï

»

¼

¹

»

Ì

Ç

½

Ò

Ý

Ç

½

»

Ò

Ï

Ç

Ô

¹

È

Ó

Ñ

Ñ

¿

È

Ö

¹

É

¼

Ç

É

Ñ

Ñ

Ó

¿

»

¿

»

Ï

¹

¿

»

»

Ï

¸

â

¹

õ

ß

Ý

Ï

É

Ó

À

Å

Ù

Ù

É

Ï

Ð

»

Ñ

Ô

Õ

Ë

È

É

Ï

¹

Â

ó

¹

EKUSports.com

Ò

Ù

Â

î

Ñ

Ñ

Ò

Í

Ù

Ù

»

»

Ï

Ï

¹

ø

Ö

É

È

»

Ä

Ö

Ê

È

Ç

¹

Ç

Æ

¼

À

»

õ

Ï

È

ä

¿

Ñ

È

¿

È

÷

¹

½

Ë

Ô

Ñ

Ñ

»

¿

È

Ó

Ç

½

Ï

Ñ

¸

¿

Þ

¼

¹

Ñ

É

Ó

Ë

Ö

½

É

¼

È

¿

Ï

ë

Ò

Ç

Ñ

Ý

Ç

Ï

È

»

Ò

Ú

â

»

¿

Ò

Ü

É

¿

¹

Ñ

É

»

¹

½

Ç

»

Ö

Ï

»

Ç

¿

Õ

È

É

Ò

Ó

¼

ø

Ç

»

É

Ñ

å

»

Ó

Ç

»

Ñ

ä

»

Ô

Ó

Ó

ð

Ö

Ñ

É

¹

Ñ

¹

Ç

Ö

¹

Ù

¹

Þ

Ï

Ï

¹

÷

Ò

¹

É

Ñ

Ç

Ñ

Ü

Ñ

¹

É

Ö

Ó

Ó

Ò

é

Ö

È

É

Ç

Ñ

»

Ú

Ô

È

Ó

î

¹

Ï

È

Õ

Ô

Ç

¹

Ò

Ó

Lisa Goodin (1980-84, Guard, Austin, Ind.) Ú

Ä

»

Ù

Ñ

Â

É

È

Ê

ð

Ã

Ï

»

Ö

Æ

ð

ä

¹

È

Ç

»

Á

Ë

Ç

¿

Ó

Ó

À

¿

È

Ñ

É

É

¹

»

Ö

Ô

È

Ï

»

½

ø

Ò

Ý

Ó

¹

»

Ñ

Ñ

Á

Ö

¿

â

Ñ

ê

Ñ

»

ö

Ñ

È

Ó

Ò

¹

Ï

À

¿

È

Ö

»

÷

Ñ

¹

Ñ

Ý

Ó

È

Ï

Ï

È

Ñ

ß

É

¹

Ð

Ó

Ú

Í

Ï

È

Ö

Ù

Ç

È

»

Ò

Ç

Ñ

ä

í

È

»

Ô

ð

Ç

¿

È

È

ä

Ö

Ñ

Ç

¿

»

Ò

æ

¼

»

Ñ

À

Ó

¹

á

»

½

¹

¹

É

Ç

Ñ

¿

Ç

Ñ

Ï

ø

ß

½

â

Ó

Ñ

é

»

Ç

¿

½

Ó

Ï

¿

»

Ç

À

â

â

»

¼

»

É

À

¹

Ñ

Þ

¹

Ó

»

Õ

¿

È

»

É

÷

½

É

¿

È

Â

Þ

È

»

Ï

Ö

¹

»

¹

»

Ç

Ç

Ï

Ô

Ç

â

»

¼

Ó

¹

½

¹

É

Ï

Ú

Ñ

Ó

Ï

È

¿

Ù

Ç

Ü

È

É

»

È

ê

Ö

»

¹

È

È

Õ

»

Ç

Ñ

Ç

Ü

É

Ó

Ü

¿

½

Ö

¹

Ò

Ö

È

»

Ï

Ï

¹

Ò

Ö

Ñ

Ý

¿

¹

É

Õ

Þ

Õ

¹

È

»

Ü

Ç

Ï

Ñ

¹

½

ß

Ñ

¼

ß

¼

õ

Þ

»

Ï

»

»

¸

È

É

»

Ù

Ç

Ñ

Ã

¿

á

»

»

Ü

Ó

»

Ñ

Ó

Á

Ó

Ñ

É

»

ß

É

Ý

¿

Ï

¹

Ï

È

É

Ó

»

Þ

¿

Ï

¹

¼

Ï

Þ

Ç

Ö

Ç

É

ò

»

È

È

Ï

»

ß

Ö

·

Ç

¿

Ì

ñ

Ï

Ò

Ò

Ö

»

ö

¼

Ó

Ñ

Ñ

Ö

Ï

¹

Ø

Ç

Í

»

É

É

»

ß

Ñ

Ë

¹

É

Í

Ù

Å

Þ

Ñ

Ï

¹

É

È

Þ

»

¿

â

Ç

½

»

¹

É

Í


Ăş

Ăť

Ăź

Ă˝

Ăž

ĂżĂż

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball EKU Athletics Hall Of Fame

Chrissy Roberts (1996-98, Guard, Eminence, Ky.) %!

*

:

)

.'

-

$;

('

.

*-

$

4+.

*,

1$

(

3

4

(

$

"

7

'

,

%-

'

$/'

'

'

'

'(

-.

)(

5)

'

')

'

.

&

'

!

'

'''

.)'

)

)

(

+

(

'

?6

/

*$

.+'

'3

.

.

-<

@9

3

8

-

*5''

-

.

-

''

-

.-

/

(

$@+

$2,

+.

$#.

.

.

/

"

$,

-3(6

/'"0

&

'

!)

'

(

$

@

.

)

-

$

->4

('$

;

'

'#)

"+

-

$

=

,+

'

'

$

Kim Mays (1992-95, Guard, Barbourville, Ky.) @.

'

-''

3

(

'

''-

#'

9

($;

0

.'.'

(..

1

(

'

*

'

!

'

'

..

@

'

(

.

'

'

-

'

'

7)

'

,

%

&

$4

'

2*B-.

)

<

$

$

-

##.

3

-'

3.

<

/

,

;

$

-

(

C2

4

<

D3

-

-

(

-.

'

.

-)

!

7

'

'

'

)

'

'

-

'

--

$

''

/.+

'

$

-

&4

.

''.

)

,-

%?

2

2

-.

'

2

*

4$

3

2

$''-

4

'

.

2-'<

(

.#

.

3

#

-A

<

</

-

/-

'-

7$

/

$

/

$

$

Jaree Goodin (1989-93, Center/Forward, Corbin, Ky.) E.

2/

G

<A''

=

'

(

$

)

'.

'

-(

''.

-

.

'

'/

&

)$-

'

'&3

&

'-

'.'

(1-

-

(

'

'

(

'

-

'&

%''

!

))--

.

'

?'>

>

''

")

-

9

%

'./

$

-'2G

-

'%-

)

E

/$''

F+

$9

A-

!5

3'-

-(%

&

).

'

%

';

)

:

,

F2

$(3-

-

)$

*-

..!

'

''.

)0G

(

='''

>

#

-'

'&-

-.6@C

.

'

'<

F2

7

$

@+/

@

$

5-$

'

;

'

'

(

>

-#&0(

$

EKUSports.com


H

I

J

Women’s Basketball EKU Athletics Hall Of Fame

Larry Joe Inman (1988-08, Head Coach) M

Z

S

g

_

u

j

]

O

S

Z

l

^

Y

e

R

Sj

S

[

_

`

P

^

N

c

[

S

Z

[

S

s

[

_

]

O

N

N

O

Z

U

O

[

_

S

b

Z

\

_

S

_

x

S

[

Y

U

[

b

s

S

d

|

S

R

O

[

Y

V

S

N

‡

^

R

m

\

m

N

[

S

b

[

S

[

O

N

S

^

U



S

S

R

b

d

b

[

Z

S

N

U

S

U

P

_

_

Y

N

N

_

S

Z

Z

r

S

P

Y

[

j

S

[

j

O

j

U

_

O

Y

^

Z

O

[

_

S

a

g

P

S

O

[

S

R

b

\

[

z

O

s

U

O

\

S

]

N

_

R

R

q

Z

}

S

X

R

d

W

V

U

Y

_

Z

R

Y

R

S

c

S

S

_

s

Z

O

a

V

Z

[

N

S

q

w

X

Y

Z

`

[

b

S

N

Y

O

_

S

^

i

w

_

U

U

S

o

c

Y

R

S

X

]

N

s

Z

j

Y

R

O

S

W

t

v

b

N^

d

h

S

U

Z

[

R

d

i

N

R

S

\

h

s

X

c

U

N

h

U

O

S

[

[

_

N

R

R

g

b

P

j

n

^

Y

i

S

O

U

[

\

\

c

O

V

U

~

S

\

[

r

N

P

N

o

Y

S

Z

N

S

V

N

M

b

V

w

^

Y

S

S

d

}

b

V

R

Z

S

N

u

N

^

r

_

Y

Y

Y

Z

[

d

W

f

W

Y

_

U

Z

S

Z

R

R

q

N

d

p

\

O

y

Z

N

S

S

g

U

U

S

[

S

R

h

Y

b

_

b

h

R

^

Y

Z

o

R

N

N

`

N

g

[

S

U

S

Z

U

N

[

N

†

R

b

q

r

e

k

N

p

V

}

R

e

p

N

Z

Z

r

Y

Y

S

S

i

c

r

_

S

_

^

^

s

O

Y

S

‚

\

s

^

c

[

N

U

r

[

_

Y

R

[

U

o

a

Z

^

V

S

O

_

V

[

O

]

Z

Z

U

R

R

Z

R

S

V

`

U

O

R

U

\

R

S

O

S

S

[

S

^

d

d

V

V

s

U

V

N

r

R

N

P

_

S

N

R

N

U

V

U

_

s

_

w

U

[

c

S

O

U

O

P

_

]

N

U

U

[

w

U

f

[

Z

S

b

R

Y

R

b

b

s

U

[

\

O

c

U

^

[

O

S

v

_

U

R

j

[

O

b

N

_

U

„

N

m

c

X

}

_

S

R

S

z

O

]

m

Z

V

o

W

R

Y

ˆ

_

†

d

^

q

a

S

a

U

N

R

n

`

T

S

[

Z

R

}

t

Y

N

X

Z

b

S

m

|

b

`

Z

O

R

_

S

R

{

q

R

N

S

_

N

h

Y

_

l

R

N

p

Y

U

h

b

S

u

‚

\

q

]

Y

_

_

u

^

S

V

N

O

_

R

Z

s

d

‚

S

\

S

h

R

_

S

b

S

Z

Y

Z

U

h

U

V

S

O

\

s

Z

N

Z

g

[

O

e

U

c

S

[

R

R

W

R

\

X

b

a

S

Z

N

z

S

U

R

i

^

U

_

O

e

S

v

_

q

}

U

S

`

O

S

_

j

y

U





U

O

S

_

^

c

S

N

]

P

i

j

S

Y

_

b

R

S

R

[

\

Z

_

_

\

Z

\

iU

N

N

o

R

ƒ

[

b

\

N

P

[

X

]

[

S

‚

P

Q

…

O

S

O

}

R

_

R

_

[

k

M

x

U

Z

S

S

Z

O

N

Y

Y

S

S

S

_

_

_

^

_

X

d

s

U

S

Z

_

_

b

N

R

R

U

Z

…

\

O

O

X

Y

N

S

]

V

b

[

N

‚

b

Y

j

^

Z



N

R

N

Y

Y

\

k

X

^

N

S

W

N

S

\

T

m

^

O

S

Y

_

V

a

W

v

S

R

U

S

U

R

b

r

_

N

^

r

^

€

V

\

N

S

U

\

U

_

O

n

N

N

U

g

T

S

\

[

Z

S

e

Z

O

S

b

Y

S

Y

\

N

R

_

R

h

m

R

Z

R

h

Z

Q

V

Z

g

U

^

N

b

P

N

S

U

N

Y

S

O

\

O

S

O

S

u

R

Y

_

O

N

]

w

S

O

]

U

U

N

Z

_

_

o

V

[

y

S

U

o

U

„

q

_

S

z

^

N

t

Y

P

N

N

‚

U

V

_

\

r

N

_

[

X

R

S

R

U

†

U

Z

U

Y

[

[

j

r

S

Z

O

}

q

}

Peggy Gay Moore (1975-79, Guard/Forward, Buckhorn, Ky.) „

Z

_

_

[

S

b

b

S

Y

V

s

R

r

b

_

S

N

O

Z

]

U

N

S

_

U

j

S

O

O

U

S

O

q

N

_

Y

O

S

r

R

[

N

s

N

ˆ

S

P

U

_

[

N

Z

Z

[

S

\

Z

]

S

^

j

S

[

r

N

‰

S

s

S

_

[

Z

j

[

N

]

U

N

Z

V

Z

Z

n

i

Z

O

W

Y

W

]

s

[

^

S

b

[

R

[

_

S

U

Y

N

U

\

r

S

u

N

p

Z

S

_

q

i

R

o

N

j

P

S

Z

S

^

N

R

Y

O

O

N

\

U

N

‡

U

U

\

\

Z

b

d

R

S

N

O

\

[

V

U

R

s

Z

Z

_

^R

S

b

O

\

S

O

Z

[

V

U

r

N

\

O

R

S

s

x

O

g

N

t

V

{

Y

W

o

[

i

Z

_

z

R

O

p

q

P

X

z

i

[

|

_

Y

N

o

U

W

\

y

i

V

y

R

r

Z

_

R[

S

U

b

_

Z

\

}

s

ˆ

R

N

N

b

P

Z

N

_

q

O

n

}

r

O

R

r

[

b

Y

[

Z

[

N

s

U

O

[

O

Y

P

d

R

R

b

S

‹

s

a

R

€

_

s

O

b

P

_

P

S

_

O

_

V

[

Y

S

^

Z

S

U

d

l

R

X

R

Z

T

O

V

U

_

€

S

S

R

O

U

^

V

l

R

S

b

Z

b

U

m

S

N

s

Š

[

S

Z

N

n

_

s

[

S

_

S

m

c

R

N

R

U

T

b

U

T

_

b

d

R

r

O

S

O

]

O

R

s

S

O

U

U

N

^

N

V

S

V

N

_

S

[

U

_

b

_

Z

S

N

}

U

ˆ

\

N

P

}

N

S

Y

\

Z

n

w

R

Y

Y

M

[

^

S

S

s

Y

]

_

j

U

b

_

N

N

N

O

s

[

S

O

R

U

s

s

S

U

R

S

S

Z

U

]

_

_

b

U

[

\

Y

‰

R

O

O

^

S

^

R

S

U

V

Z

Y

N

^

O

w

R

O

V

Z

U

_

S

Y

R

[

W

_

Y

^

_

\

U

Z

_

Z

^

W

O

T

S

[

_

[

Z

\

Z

Z

Z

[

U

_

[

_

R

[

U

_

_

V

_

[

[

Z

]

R

U

Y

R

[

_

b

d

^

S

‚

o

W

d

R

o

O

R

t

^

O

R

^

}

N

ˆ

N

i

W

V

N

o

r

P

Y

[

N

i

N

^

„

_

b

b

S

N

[

N

_

_

[

S

}

s

z

N

U

V

S

U

}

[

N

\

w

S

e

_

U

_

o

Z

U

Y

‚

z

N

_

\

m

m

}

‹

S

]

y

]

r

U

R

V

S

[

r

V

[

O

_

R

R

S

[

Z

\

S

_

^

[

O

U

_

U

W

_

Z

S

_

O

S

l

Z

d

Y

O

R

^

R

S

R

Z

W

O

Z

d

N

\

S

R

S

W

Y

^

Y

P

s

Y

S

N

S

\

S

Y

U

S

Z



O

O

O

Œ

^

[

ƒ

t

U

[

_

N

f

U

[

M

_

p

R

„

s

O

S

[

Z

P

s

V

‚

U

R

S

S

s

Y

c

s

Z

R

_

b

W

_

N

O

P

d

_

b

N

O

b

Z

P

S

_

R

S

‰

Y

U

R

N

O

U

d

S

^

P

R

ƒ

b

Y

\

Y

R

R

S

N

^

X

N

[

e

S

R

_

Y

S

U

Y

S

r

S

O

_

j

b

O

R

\

N

S

S

Y

S

Y

N

n

Y

_

U

b

\

^

V

R

[

Z

]

N

R

Y

O

‡

R

d

M

„

_

N

R

W

S

Z

_

S

\

Y

N

Y

b

_

U

_

V

s

N

N

P

O

]

S

O

Z

\

S

N

Y

s

]

S

Y

\

Z

[

Y

d

\

S

j

O

N

S

U

O

N

S

O

j

N

S

e

Y

\

S

Y

}

\

Z

^

X

Z

U

N

S

_

R

N

X

O

‚

R

S

P

S

\

Y

_

Y

N

Y

N

^

u

Z

ˆ

‚

Y

Y

O

W

}

S

U

S

c

V

O

s

R

U

a

N

R

e

S

`

S

…

s

\

q

_

_

S

O

b

R

P

Š

N

b

O

N

U

O

s

r

Y

]

]

\

w

_

^

R

R

[

N

N

N

c

j

S

Y

R

d

N

_

_

^

s

U

q

O

_

Y

U

w

Z

d

N

N

U

}

O

U

_

S

XR

[

O

‚

d

Z

R

O

X

U

S

^

R

O

r

S

N

‡

e

d

S

m

S



Z

\

c

R

O

S

O

r

[

_

Y

U

R

U

V

S

_

R

c

[

}

N

N

_

^

R

t

Y

r

T

N

Z

[

]

q

R

U

U

_

U

€

r

S

Z

S

^

_

q

S

R

h

‰

S

N

S

d

z

N

V

h

q

[

Z

y

U

Z

O

R

o

^

N

h

s

R

N

b

S

U

S

b

S

s

N

W

b

Z

[

\

s

g

S

S

U

^

w

Y

R

U

U

R

S

o

\

[

Z

Z

_

S

m

p

O

S

l

S

R

g

_

T

Z

U

O

O

P

Z

_

N

S

N

O

R

_

_

b

N

Z

Z

^

Z

d

r

Z

S

S

Nb

O

_

_

R

R

n

Z

S

N

Z

Y

Z

O

w

r

Y

N

^

}

N

N

S

Z

Z

Z

m

i

_

|

X

r

Y

_

l

N

S

S

z

S

o

]

Y

i

U

\

b

X

Y

_

[

S

R

\

U

R

X

R

Z

_

o

R

Y

U

U

d

N

U

N

S

r

b

^

[

Z

Z

i

d

Z

n

U

z

U

N

U

R

q

R

N

Z

p

Z

R

_

y

b

Z

S

R

s

_

b

]

_

U

U

b

R

\

Y

S

U

s

o

R

N

z

N

O

S

i

_

R

X

Z

S

\

r

R

S

o

Z

S

Z

d

Y

[

N

j

[

S

U

S

O

r

P

U

R

M

N

V

N

[

S

_

R

ˆ

b

Z

S

^

W

b

j

b

U

b

W

_

b

P

s

i

Z

\

Y

X

R

_

Z

S

W

N

N

u

‚

U

S

m

p

O

[

S

O

R

S

_

U

y

r

S

N

[

{]

s

S

]

Z

S

]

V

R

Z

P

\

_

N

M

S

N

N

S

}

R

V

b

^

O

U

r

O

S

S

U

s

o

O

j

S

O

U

m

R

s

N

[

S

U

S

U

‡

S



r

[

Z

Y

o

]

U

S

Z

[

}

X

R

P

_

_

R

‚

X

R

l

U

Y

Z

b

U

N

}

N

Z

b

S

Z

v

N

R

V

O

U

_

Z

f

R

N

[

U

P

€

S

x

O

Y

ˆ

Z

O

S

‚

P

Z

\

e

k

s

\

d

R

P

R

O

O

Y

[

S

Z

N

U

\

}

Teresa McNair (1999-03, Guard, Ocala, Fla.) M

Z

S

g

_

u

]

^

h

R

Y

S

[

_

P

W

a

S

Y

^

_

N

c

O

Z

[

^

Z

j

S

s

O

_

N

S

O

O

[

}

P

Z

_

R

b

\

N

[

S

b

R

S

O

Y

_

_

x

_

[

U

S

EKUSports.com

_

s

d

R

b

O

|

[

U

S

O

‚

Y

N

\

^

m

R

_

R

[

S

_

d

^

ˆ

q

b

R

W

O

_

S



f

R

[

Z

S

b

_

s

[

Z

R

Z

N

R

]

S

U

V

U

Y

s

P

_

S

N

_

r

S

P

†

Y

K

N

L

[

j

[

S

O

j

U

Y

O

O

y

Z

S

^

[

S

a

g

^

O

R

b

\

O

O

n

Y

z

S

U

s

}

d

R

N

j

\

]

S

N

a

_

S

s

_

W

V

U

q

Z

S

}

X

R

w

Z

R

R

R

Y

d

S

_

Y

Z

S

c

R

V

X

[

N

O

q

w

Z

S

Y

S

`

[

b

^

N

Y

O

_

S

U

i

w

_

U

S

o

c

Y

R

Z

X

]

s

Z

S

Y

W

t

v

b

O

N^

O

S

\

U

d

[

R

i

N

R

S

U

h

s

X

c

S

h

U

O

R

Z

[

_

N

N

g

b

P

j

[

R

[

h

S

O

U

[

\

\

c

^

V

i

~

S

\

U

N

P

Z

[

r

N

M

S

S

V

S

N

N

o

[

b

V

w

Y

Y

S

S

d

}

b

V

R

Z

S

N

u

N

^

r

_

Y

Y

Y

Z

[

d

W

f

W

Y

_

R

q

P

Z

R

U

d

p

\

Z

S

_

U

S

O

N

U

S

_

g

Z

N

[

S

R

h

Y

b

_

b

h

R

^

Y

Z

o

R

N

N

`

N

g

[

S

U

S

Z

S

U

j

[

N

r

R

b

q

r

e

k

N

p

V

c

Y

e

p

N

}

R

Z

S

S

i

Y

Z

^

Z

Z

N

r

_

S

_

^

c

[

s

O

Y

S

‚

_

r

[

^

a

N

U

U

o

_

Y

R

[

S

V

`

Z

^

O

R

U

\

U

_

S

O

S

R

V

[

S

S

\

Z

U

O

V

[

R

d

d

S

S

O

N

r

^

N

d

U

U

V

V

s

R

R

N

O

V

U

_

P

_

Z

[

c

S

N

N

O

w

U

b

U

R

P

_

]

U

Y

S

b

R

s

U

[

w

U

U

b

b

_

U

[

\

O

c

S

[

b

N

^

O

O

S

v

[

X

R

j

N

m

c

U

„

^

[

_

S

R

}

S

O

N

m

S

z

a

S

a

Z

V

U

]

U

[

o

†

Y

S

_

U

N

R

n

`

T

S

[

Z

R

}

t

Y

N

X

Z

b

S

S

N

b

q

`

m

|

O

R

N

\

{

h

S

Z

_

N

N

p

Y

l

R

h

b

S

^

‚

V

q

]

u

_

U

_

u

Y

R

Z

s

d

S

m

h

_

_

S

b

S

R

U

V

S

h

Z

Y

\

R

U

O

[

S

[

R

R

g

\

s

N

‡

b

c

Z

\

X

W

O

Z

S

U

S

R

N

S

z

e

Y

O

a

S

Z

Z

V

i

^

_

R

e

S

U

S

N

q

}

v

U

S

`

O

S

[

y

U





_

^

c

S

S

]

P

i

j

N

_

S

U

j

S

Y

\

Z

\

iU

N

N

o

R

ƒ

[

\

Z

_

[

X

]

[

S

‚

P

Q

…

b

\

_

O

_

[

k

M

x

U

Z

S

S

Z

O

N

Y

Y

S

S

S

R

_

Z

_

S

_

R

O

U

S

Z

…

_

b

O

[

_

_

^

_

X

d

s

U

Z

R

R

U

N

X

Y

\

]

N

b

N

S

O

Y

Y

[

N

‚

b

Y

R

]

V



N

\

N

k

X

^

N

S

W

N

S

\

T

m

^

V

[

S

v

S

R

U

`

e

Z

b

S

n

S

U

R

b

r

_

N

^

r

^

V

\

N

S

U

\

U

_

O

€

Z

N

N

U

[

T

S

\

S

g

S

Y

O

\

h

R

_

R

N

R

Z

R

m

Y

Q

V

Z

Z

S

j

^

N

b

P

N

S

g

l

O

\

U

S

U

eO

N

Y

O

S

O

S

S

Z

j

u

R

Y

_

O

N

]

]

O

Z

S

U

N

_

[

U

_

V

U

o

S

„

y

U

S

o

_

N

q

z

^

P

Y

‚

t

N

N

U

V

_

N

r

_

S

\

[

X

R

†

R

U

U

Z

[

U

Y

j

[

S

r

O

Z

q

}


Ž





‘

’

“

”

“

•

–

”

—

Women’s Basketball 1,000-Point Club š

›

œ



ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¥

¦

¡

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

ª

°

±

²

³

´

µ

³

­

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct 1980-81 31 --217-435 .499 ----1981-82 30 1014/33.8 178-384 .464 ----1982-83 27 947/35.1 185-388 .477 ----1983-84 23 800/34.8 117-266 .440 ----TOTAL 111 --697-1473 .473 -----

š

›

¸

œ

¸

Ÿ

¹

º

»

»

¼

¤

£

¼

¨

©

ª

«

¬

­

½

¾

¿

¬

À

«

¬

­

®

·

FT-FTA 148-165 109-128 147-161 122-148 526-602

Á

ª

Â

Ã

Ä

Pct OR-DR Reb/Avg PF-FO .897 --142/4.6 77-3 .852 --97/3.2 78-1 .913 --92/3.4 74-3 .824 --79/3.4 63-2 .874 --410/3.7 292-9

¿

¬

³

´

Å

Æ

›

¸

Ç

œ

Ÿ

È

£

É

º

º

¤

¥

¥

¦

¡

§

¨

¾

¿

¬

À

«

¬

­

®

Ê

¿

¬

Ë

²

³

´

Å

Æ

TO 138 105 100 ---

Blk 0 1 1 0 2

Stl 58 47 40 37 182

Pts/Avg 582/18.8 465/15.5 517/19.1 356/15.5 1920/17.3

The only player in program history to surpass the 1,000-point mark during her sophomore season.

·

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR Reb/Avg PF-FO 1975-76 20 --137-353 .388 ----- 45-65 .692 --100/5.0 --1976-77 24 --148-409 .362 ----- 38-52 .731 --136/5.7 --1977-78 27 --235-560 .420 ----- 63-99 .636 --99/3.7 --1978-79 29 --231-569 .406 ----- 48-67 .716 --149/5.1 74-3 TOTAL 100 --751-1891 .397 ----- 194-283 .686 --484/4.8 ---

š

Ast 89 112 87 86 374

Ast TO Blk Stl Pts/Avg 43 - - - 319/16.0 EKU’s first 1,000-point player. 79 - - - 334/13.9 She reached the mark during 116 - - - 533/19.7 125 - - - 510/17.6 her junior season (1977-78). 363 - - - 1696/16.9

·

PF-FO 95-11 82-5 87-6 77-2 341-24

Ast 19 27 29 24 99

TO 46 72 48 49 215

Blk 20 28 27 16 91

Stl 41 37 31 30 139

Pts/Avg 399/15.3 371/13.7 468/16.7 441/16.3 1679/15.5

One of only two 1,000-point scorers to play their entire career during the three-point era and score 1,000 points without making a three-point field goal.

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR Reb/Avg PF-FO 2000-01 28-0 569/20.3 84-211 .398 18-62 .290 103-116 .888 22-54 76/2.7 47-0 2001-02 31-2 717/23.1 111-273 .407 23-78 .295 140-157 .892 23-52 75/2.4 55-1 2002-03 29-28 846/29.2 143-305 .469 19-59 .322 154-177 .870 35-52 87/3.0 51-1 2003-04 29-29 866/29.9 145-337 .430 38-95 .400 165-192 .859 31-77 108/3.7 66-0 TOTAL 117-59 2998/25.6 483-1126 .429 98-294 .333 562-642 .875 111-235 346/3.0 219-2

Ast 88 95 130 82 395

TO 47 59 66 54 226

Blk 2 3 2 1 8

Stl 31 35 57 39 162

Pts/Avg 289/10.3 385/12.4 459/15.8 493/17.0 1626/13.9

Joined the 1,000-point club in her 80th game, on Feb. 8, 2003 at Southeast Missouri State. She holds the EKU record for most free throws made.

Ast 88 116 94 298

TO 89 89 106 284

Blk 4 12 8 24

Stl 23 59 74 156

Pts/Avg 318/13.8 550/21.2 719/25.7 1587/20.6

Scored her 1,000th point in her 53rd game. She entered the game on Dec. 2, 1994 needing 42 points to reach 1,000, but finished with 44.

PF-FO 74-2 83-5 13-1 72-2 70-3 312-13

Ast 51 76 7 112 97 343

TO 97 117 10 107 92 423

Blk 7 13 4 18 29 71

Stl 42 41 11 61 73 228

Pts/Avg 250/8.9 476/17.6 85/17.0 357/12.8 393/12.7 1561/13.1

Scored her 1,000th point on the first basket of her 77th game (1/20/01). Only player in EKU history with more than 1,000 points, 600 rebounds, 300 assists and 200 steals.

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR Reb/Avg PF-FO 1987-88 26-22 669/25.7 115-270 .426 ----- 26-30 .867 --87/3.3 33-0 1988-89 26-26 832/32.0 157-348 .451 30-69 .435 32-42 .762 --120/4.6 49-1 1989-90 26-25 784/30.2 173-388 .446 30-73 .411 35-44 .795 51-84 135/5.2 63-1 1990-91 27-27 933/34.6 180-392 .459 34-69 .493 57-78 .731 55-98 153/5.7 56-0 TOTAL 105-100 3218/30.6 625-1398 .447 94-211 .445 150-194 .773 --495/4.7 201-2

Ast 40 46 81 87 254

TO 45 52 75 77 249

Blk 2 4 3 5 14

Stl 21 23 49 44 137

Pts/Avg 277/10.7 376/14.5 411/15.8 451/16.7 1515/14.4

The only player on EKU’s top10 list for career three-pointers made (9th) that did not play her entire career during the threepoint era.

Ast 113 85 125 164 487

TO 84 77 106 105 372

Blk 2 3 9 8 22

Stl 47 40 100 109 296

Pts/Avg 196/8.5 241/9.3 501/18.6 487/16.8 1425/13.6

The only player in school history to record more than 1,000 points, 300 rebounds, 300 assists and 300 steals.

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR 1989-90 26-26 679/26.1 165-348 .474 0-1 .000 69-113 .611 75-150 1990-91 27-27 791/29.3 154-312 .494 0-1 .000 63-99 .636 77-156 1991-92 28-28 799/28.5 190-393 .483 0-1 .000 88-126 .698 104-134 1992-93 27-27 823/30.5 168-322 .522 0-9 .000 105-144 .729 80-138 TOTAL 108-108 3092/28.6 677-1375 .492 0-12 .000 325-482 .674 336-578

š

š

›

›

¸

Í



×

¸

Ç

Ÿ

Ô

Ÿ

£

Ô

¡

Ü

¡

º

Ô

Ø

º

Ù

Õ

£

Õ

¼

¼

¨

¢

¨

©

ª

©

ª

«

«

¬

¬

­

®

­

®

Ý

³

Á

«

²

¬

¿

Ë

³

¿

±

ª

¿

¬

À

Ú

³

²

Û

´

Û

Ó

Þ

«

´

Å

Reb/Avg 225/8.7 233/8.6 238/8.5 218/8.1 914/8.5

·

Æ

·

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR Reb/Avg PF-FO 1992-93 23-19 655/28.5 105-242 .434 28-78 .359 80-104 .769 24-50 74/3.2 48-1 1993-94 26-26 859/33.0 178-356 .500 26-71 .366 168-201 .836 29-76 105/4.0 61-1 1994-95 28-28 953/34.0 229-429 .534 35-92 .380 226-264 .856 42-69 111/4.0 83-3 TOTAL 77-73 2467/32.0 512-1027 .499 89-241 .369 474-569 .833 95-195 290/3.8 192-5

š

›

Í

¸

š

Ÿ

Ï

ß

£

É

Õ

¥

à

º

á

¡

â

º

Ø

¥

É

º

¨

¾

¿

¬

À

«

¬

­

½

©

ª

«

¬

­

®

ã

«

ä

«

¬

­

´

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR 1997-98 28-25 663/23.7 100-254 .394 25-70 .357 25-37 .676 38-70 1998-99 27-27 821/30.4 176-492 .358 30-114 .263 94-125 .752 50-91 1999-00 5-5 129/25.8 32-71 .451 7-18 .389 14-16 .875 11-20 2000-01 28-20 691/24.7 137-323 .424 35-100 .350 48-69 .696 40-77 2001-02 31-31 904/29.2 152-380 .400 25-94 .266 64-87 .736 65-149 TOTAL 119-108 3208/27.0 597-1520 .393 122-396 .308 245-334 .734 204-407

š

š

›

›

Í

Ì

š



Í

Í

Ÿ

Ÿ

Ô

Î

º

§

Õ

Õ

»

¼

¡

Ï

º

¥

Ï

Ö

¥

£

Ð

§

¨

¨

©

ª

¾

¿

«

¬

¬

À

­

«

®

¬

Ñ

­

¿

®

Ò

Ñ

Ó

¿

¬

°

Ò

Ó

Ó

±

´

¬

°

Å

Ó

Æ

±

´

Å

Æ

Å

Æ

·

Reb/Avg 108/3.9 141/5.2 31/6.2 117/4.2 214/6.9 611/5.1

·

·

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct 1988-89 23-19 648/28.2 73-185 .395 14-45 .311 36-50 .720 1989-90 26-22 722/27.8 90-241 .373 30-86 .349 31-52 .596 1990-91 27-27 894/33.1 172-358 .480 65-147 .442 92-126 .730 1991-92 29-29 934/32.2 170-385 .442 61-157 .389 86-118 .729 TOTAL 105-97 3198/30.5 505-1169 .432 170-435 .391 245-346 .708

˜

™

OR-DR Reb/Avg PF-FO --58/2.5 71-4 38-63 101/3.9 79-4 30-83 113/4.2 90-6 30-81 111/3.8 89-2 --383/3.6 329-16

EKUSports.com


Ã¥

æ

ç

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball 1,000-Point Club ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

þþYear GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR Reb/Avg PF-FO 1979-80 28 866/30.9 109-281 .388 ----- 46-63 .730 --184/6.6 56-0 1980-81 29 --153-357 .429 ----- 37-61 .607 --197/6.8 64-4 1981-82 30 1000/33.3 169-376 .449 ----- 43-62 .694 --229/7.6 48-0 1982-83 27 1014/37.6 173-380 .455 ----- 69-100 .690 --256/9.5 54-0 TOTAL 114 --604-1394 .433 ----- 195-286 .682 --866/7.6 222-0

Ast TO Blk 50 - 45 - 8 75 92 5 83 88 15 253 - -

Stl Pts/Avg 264/9.4 45 343/11.8 Scored her 1,000th point dur68 381/12.7 ing her senior season. 70 415/15.4 - 1403/12.3

Ast 48 58 87 99 292

TO 59 65 72 73 269

Blk 4 1 2 2 9

Stl 43 37 68 55 203

Pts/Avg 327/11.7 343/12.7 342/11.4 385/13.8 1397/12.4

Scored her 1,000th point in the 84th game of her career, the next to last game of her junior season, against Tennessee State in Nashville.

PF-FO 97-4 96-6 102-4 102-6 397-20

Ast 19 44 35 24 122

TO 62 98 70 72 302

Blk 7 8 9 10 34

Stl 33 31 36 35 135

Pts/Avg 196/7.0 398/14.7 376/12.5 408/14.6 1378/12.2

Scored her 1,000th point in her 87th game (11/17/97). The only player in program history to score 1,000 points and grab 1,000 rebounds.

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR Reb/Avg PF-FO 1984-85 24/0 232/9.7 29-70 .414 ----- 22-37 .595 --71/3.0 13-0 1985-86 25-24 773/30.9 109-263 .414 ----- 56-83 .675 --204/8.2 66-1 1986-87 26/26 865/33.3 223-453 .492 ----- 101-143 .706 --248/9.5 76-1 1987-88 26/25 899/34.6 183-415 .441 ----- 96-138 .696 --228/8.8 98-7 TOTAL 101/75 2769/27.4 544-1201 .453 ----- 275-401 .686 --751/7.4 253-9

Ast 2 21 25 29 77

TO 18 59 70 81 228

Blk 0 4 13 11 28

Stl Pts/Avg 3 80/3.3 The last player to join the 23 274/11.0 1,000-point club before the ad25 547/21.0 24 462/17.8 dition of the three-point line. 75 1363/13.5

Ast 22 39 26 51 138

TO 59 73 67 65 264

Blk 2 2 5 7 16

Stl 24 27 32 41 124

ê

ë

î

ïúõ

óõõ

ûþ

þ!

"#

$

"

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA 2004-05 28-18 764/27.3 119-232 .513 56-113 .496 33-40 2005-06 27-21 738/27.3 127-275 .462 37-122 .303 52-62 2006-07 30-28 915/30.5 124-293 .423 31-109 .284 63-77 2007-08 28-28 940/33.6 136-311 .437 42-122 .344 71-86 TOTAL 113-95 3357/29.7 506-1111 .455 166-466 .356 219-265

ê

ë

îï

ó

-

ú

.

õ

ñó

/

0ûü

ý

þ

ÿ

þ1

2

!

þüþPct .825 .839 .818 .826 .826)OR-DR Reb/Avg PF-FO 18-47 65/2.3 58-0 21-57 78/2.9 62-1 20-83 103/3.4 54-1 26-86 112/4.0 72-3 85-273 358/3.2 246-5

"

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR Reb/Avg 1994-95 28-28 703/25.1 81-186 .435 0-7 .000 34-66 .515 89-128 217/7.8 1995-96 27-27 797/29.5 158-301 .525 2-6 .333 80-144 .556 131-178 309/11.4 1996-97 30-30 787/26.2 144-279 .516 1-5 .200 87-140 .621 115-145 260/8.7 1997-98 28-28 807/28.8 151-274 .551 6-19 .316 100-160 .625 78-162 240/8.6 TOTAL 113-113 3094/27.4 534-1040 .513 9-37 .243 301-510 .590 413-613 1026/9.1

ê

ê

ë

ë

î

î

6

ì

î

%

ï

ï

óö

ñóöó

0

ò

õ

7

ó&

û'

ü

ý

õö

þ

ÿ

þ

õû

ü

ýþ!

ÿ

þ8#

þ

(

ý

9

"

ý)$

ý

!

"Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR 2001-02 30-19 544/18.1 74-169 .438 0-1 .000 63-90 .700 48-62 2002-03 29-29 778/26.8 147-294 .500 2-4 .500 105-127 .827 61-79 2003-04 30-25 722/24.1 84-193 .435 9-24 .375 66-83 .795 54-71 2004-05 31-29 1003/32.4 165-333 .495 39-90 .433 118-146 .808 88-131 TOTAL 120-102 3047/25.4 470-989 .475 50-119 .420 352-446 .789 251-343

ê

ë

ê

ï

óò

öó

øõûü

ý

þ

ÿ

þÿReb/Avg 110/3.7 140/4.8 125/4.2 219/7.1 594/5.0

PF-FO 71-2 85-1 73-2 78-1 307-6

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR Reb/Avg PF-FO Ast TO Blk 1978-79 29 97-251 .387 ----- 51-79 .645 --236/8.1 108-9 41 - 1979-80 28 759/27.1 92-212 .434 ----- 51-78 .654 --218/7.8 96-6 19 - 1980-81 30 --127-310 .410 ----- 101-123 .821 --268/8.9 95-4 27 - 8 1981-82 30 871/29.0 136-295 .461 ----- 81-107 .757 --253/8.4 97-7 36 84 6 TOTAL 117 --452-1068 .423 ----- 284-387 .734 --975/8.3 396-26 123 - -

ê

ë

ê

î

ï

ð

õ

ö

õ

ó

'

ó

*

ñ

ö

ûþ+

,ü

ë

í

3

ïó

öó

4

õ

ó

ö

ú

ó

ö

ù

û

þ

+"

$5

"Pct .683 .718 .731 .809 .736

Joined the 1,000-point club during her senior season. Was the third Lady Colonel to reach the 1,000-point plateau.

è

é

OR-DR 68-70 80-70 78-84 88-93 314-317

Reb/Avg 138/4.9 150/5.4 162/5.2 181/6.2 631/5.4

EKUâ&#x20AC;&#x2122;s career leader in steals joined the 1,000-point club in her 99th career game, at home against Jacksonville State on Dec. 30, 2002.

PF-FO 95-9 64-1 77-3 82-3 318-16

Ast 68 64 45 81 258

TO 65 64 48 75 252

Blk 3 5 11 18 37

Stl 93 83 99 131 406

Pts/Avg 281/10.0 245/8.8 343/11.1 314/10.8 1183/10.2

OR-DR Reb/Avg PF-FO 13-36 49/2.5 24-0 23-68 91/3.3 78-2 12-15 27/3.4 24-0 28-56 84/3.0 51-0 76-175 251/3.0 177-2

Ast 27 90 26 105 248

TO 25 68 16 57 166

Blk 2 2 0 0 4

Stl 15 45 12 48 120

Pts/Avg 127/6.4 296/10.6 114/14.3 548/19.6 1085/12.9

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct 1996-97 20-1 371/18.6 47-108 .435 3-19 .158 30-37 .811 1997-98 28-26 833/29.8 103-259 .398 30-74 .405 60-84 .714 1998-99 8-8 213/26.6 42-94 .447 6-20 .300 24-30 .800 1999-00 28-28 959/34.2 191-449 .425 63-163 .387 103-127 .811 TOTAL 84-63 2376/28.3 383-910 .421 102-276 .370 217-278 .781

EKUSports.com

Stl Pts/Avg 245/8.5 235/8.4 25 355/11.8 26 353/11.8 - 1188/10.2

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA 1999-00 28-23 753/26.9 114-251 .454 10-33 .303 43-63 2000-01 28-28 559/20.0 93-202 .460 3-6 .500 56-78 2001-02 31-31 801/25.8 145-266 .545 4-12 .333 49-67 2002-03 29-29 840/29.0 126-261 .483 7-26 .269 55-68 TOTAL 116-111 2953/25.5 478-980 .488 24-77 .312 203-276

ê

Pts/Avg 211/7.0 Joined the 1,000-point club in 401/13.8 her 101st career game, at Ten243/8.1 487/15.7 nessee-Martin on Jan. 6, 2005. 1342/11.2

Scored her 1,000th point in her 79th game (2/12/00). Scored more points her senior season (548) than her first three seasons combined (537).


:

;

<

=

>

?

@

?

A

B

@

C

Women’s Basketball 1,000-Point Club F

G

H

I

i

J

j

k

l

m

k

n

n

M

o

S

T

U

V

W

X

V

Y

Z

p

]

c

`

q

]

\

\

`

d

r

\

X

g

h

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR 2001-02 22-4 335/15.2 71-138 .514 0-1 .000 46-81 .568 50-54 2002-03 28-17 481/17.2 105-212 .495 0-0 .000 82-125 .656 64-92 2003-04 30-24 551/18.4 100-207 .483 0-1 .000 54-97 .557 62-94 2004-05 31-31 679/21.9 125-279 .448 2-9 .222 77-122 .631 74-104 TOTAL 111-76 2046/18.4 401-836 .480 2-11 .182 259-425 .609 250-344

Reb/Avg 104/4.7 156/5.6 156/5.2 178/5.7 594/5.4

PF-FO 78-2 110-6 121-9 114-7 423-24

Ast 15 20 20 40 95

TO 42 57 68 67 234

Blk 4 13 3 9 29

Stl 30 48 56 62 196

Reb/Avg 79/2.9 131/4.7 114/4.1 153/4.9 477/4.2

PF-FO 47-0 70-1 55-1 56-0 228-2

Ast 55 80 67 104 306

TO 54 64 45 69 232

Blk 5 7 4 10 26

Stl Pts/Avg Scored her 1,000th point in her 20 144/5.3 110th career game, at Tennes38 254/9.1 see-Martin on Feb. 23, 2002. 36 278/9.9 55 376/12.1 Started fewer games than any 149 1052/9.2 other 1,000-point scorer.

Reb/Avg 71/2.5 106/4.1 158/5.6 154/5.5 489/4.4

PF-FO 55-0 99-11 118-11 97-7 369-29

Ast 1 11 20 9 41

TO 17 27 55 49 148

Blk 5 17 12 14 48

Stl 12 22 39 35 108

Pts/Avg 100/3.6 203/7.8 355/12.7 364/13.0 1022/9.3

Scored her 1,000th point in her 109th game (2/24/01). One of only two 1,000-point scorers to play their entire career during the three-point era and score 1,000 points without making a three-point field goal.

Reb/Avg 251/8.7 243/9.0 246/8.5 740/8.7

PF-FO 91-1 92-3 71-0 254-4

Ast 45 39 36 120

TO 112 94 98 304

Blk 25 20 14 59

Stl 45 43 37 125

Pts/Avg 347/12.0 380/14.1 289/10.0 1016/12.0

Scored her 1,000th point in the 84th game of her career. She needed 13 points, but scored 15 against Tennessee State on Feb. 29, 2012 at the OVC Tournament.

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR Reb/Avg PF-FO 2002-03 29-3 418/14.4 36-105 .343 18-53 .340 34-41 .829 7-21 28/1.0 35-0 2003-04 29-28 723/24.9 60-177 .339 35-91 .385 66-80 .825 3-57 60/2.1 41-0 2004-05 31-25 824/26.6 88-248 .355 29-92 .315 98-118 .831 6-43 49/1.6 41-0 2005-06 27-21 699/25.9 101-243 .416 36-77 .468 126-140 .900 10-49 59/2.2 46-1 TOTAL 116-77 2664/23.0 285-773 .369 118-313 .377 324-379 .855 26-170 196/1.7 163-1

Ast 36 95 109 91 331

TO 68 71 89 105 333

Blk 1 0 1 2 4

Stl Pts/Avg Scored her 1,000th point in the 16 124/4.3 final game of her career (116). 21 221/7.6 Only needed 10 points, but 30 303/9.8 23 364/13.5 scored 22 at home against Ten90 1012/8.7 nessee State on Feb. 25, 2006.

F

G

Hs

J

€

P

M

y

K

n



v

R



S

‚

ƒ

X

V

Y

Z

r

c

]

a

X

d

„

U

W

X

G

H

s

s

J

t

k

Q

u

v

w

M

x

v

Q

L

M

y

S

T

U

V

W

X

V

Y

z

{

`

c

a

`

V

Z

|

Pct .692 .769 .729 .831 .764

`

a

V

U

]

OR-DR 38-41 48-83 41-73 50-103 177-300

a

d

}

]

~

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR 1997-98 28-0 264/9.4 34-87 .391 0-0 .000 32-52 .615 37-34 1998-99 26-24 453/17.4 87-185 .470 0-2 .000 29-63 .460 43-63 1999-00 28-28 756/27.0 135-310 .435 0-1 .000 85-132 .644 64-94 2000-01 28-28 627/22.4 129-266 .485 0-0 .000 106-146 .726 61-93 TOTAL 110-80 2100/19.1 385-848 .454 0-3 .000 252-393 .641 205-284

F

G

H

F

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

M

R

S

T

U

V

W

X

V

Y

Z

[

\

]

^

X

_

`

a

b

a

U

W

c

d

e

f

g

G

H

F

s

J

…

k

†

n

k

‡

ˆ

M

L



P

Q

S

‚

ƒ

X

V

Y

Z

}

ƒ

c

‰

U

V

Y

q

]

\

\

`

d

e

D

f

E

g

b

g

h

h

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct OR-DR 2009-10 29-29 825/28.4 128-257 .498 0-0 .000 91-125 .728 73-178 2010-11 27-26 795/29.4 121-263 .460 0-2 .000 138-184 .750 61-182 2011-12 29-29 864/29.8 92-220 .418 1-11 .091 104-132 .788 75-171 TOTAL 85-84 2484/29.2 341-740 .461 1-13 .077 333-441 .755 209-531

F

Scored her 1,000th career point in her 105th career game, at home against Eastern Illinois on Feb. 19, 2005.

h

Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA 1998-99 27-8 539/20.0 51-132 .386 6-38 .158 36-52 1999-00 28-8 695/24.8 93-225 .413 28-85 .329 40-52 2000-01 28-8 651/23.3 105-224 .469 25-73 .342 43-59 2001-02 31-31 920/29.7 143-299 .478 21-60 .350 69-83 TOTAL 114-55 2805/24.6 392-880 .445 80-256 .313 188-246

F

Pts/Avg 188/8.5 292/10.4 254/8.5 329/10.6 1063/9.6

h

EKUSports.com


Š

‹

Œ

Women’s Basketball Individual Records

Most Points –– 1,920 by Lisa Goodin in 111 games, 1980-84 Highest Scoring Average –– 20.6 by Kim Mays (1,587 points in 77 games), 1992-95 Most Field Goals Made –– 751 by Peggy Gay in 100 games, 1975-79 Most Field Goals Attempted –– 1,891 by Peggy Gay in 100 games, 1975-79 Highest Field Goal Percentage –– 54.2 by Tina Cottle, 1983-85 Most Three-Point Field Goals Made –– 170 by Angie Cox in 105 games, 1988-92 Most Three-Point Field Goals Attempted –– 466 by Ashley Cazee in 113 games, 2004-08 Highest Three-Point Field Goal Percentage –– 47.6 (152-of-319) by Chrissy Roberts, 1996-98 Most Free Throws Made –– 562 by Katie Kelly in 117 games, 2000-04 Most Free Throws Attempted –– 642 by Katie Kelly in 117 games, 2000-04 Highest Free Throw Percentage –– 87.5 (562-of-642) by Katie Kelly in 117 games, 2000-04 Most Rebounds –– 1,026 by Laphelia Doss in 113 games, 1994-98 Most Assists –– 488 by Angie Cox in 105 games, 1988-92 Most Blocks –– 107 by Fatai Hala’api’api in 59 games, 2003-06 Most Steals –– 406 by Teresa McNair in 116 games, 1999-03

Most Games Played –– 31 by 13 players Most Points Scored –– 719 by Kim Mays in 28 games, 1994-95 Highest Scoring Average –– 25.7 by Kim Mays in 28 games, 1994-95 Most Field Goals Made –– 235 by Peggy Gay in 27 games, 1977-78 Most Field Goals Attempted –– 569 by Peggy Gay in 29 games, 1978-79 Highest Field Goal Percentage –– 57.8 (130-of-225) by Jade Barber, 2011-12 Most Three-Point Field Goals Made –– 85 by Chrissy Roberts in 30 games, 1996-97 Most Three-Point Field Goals Attempted –– 234 by Samantha Young in 27 games, 1995-96 Highest Three-Point Field Goal Percentage –– 49.6 (56-of-113) by Ashley Cazee, 2004-05 Most Free Throws Made –– 226 by Kim Mays in 28 games, 1994-95 Most Free Throws Attempted –– 264 by Kim Mays in 28 games, 1994-95 Highest Free Throws Percentage –– 91.3 by Lisa Goodin in 27 games, 1982-83 Most Rebounds –– 310 by Tina Cottle, 1984-85 Most Assists –– 165 by Cheryl Jones, 1990-91 Most Blocked Shots –– 54 by Fatai Hala’api’api, 2005-06 Most Steals –– 131 by Teresa McNair, 2002-03

Most Games Played –– 120 by Miranda Eckerle, 2001-05

EKUSports.com





Most Points –– 44 by Kim Mays vs. Western Michigan, Dec. 2, 1994 Most Field Goals Made –– 18 by Jaree Goodin vs. Marshall, Feb. 14, 1990 Most Field Goals Attempted –– 31 by Marla Gearhart at Eastern Illinois, Jan. 27, 2000 Most Three-Point Field Goals Made –– 9 by Niki Avery vs. Pennsylvania, Dec. 30, 2007 Most Three-Point Field Goals Attempted –– 19 by Samantha Young vs. Tennessee State, Feb. 25, 1996 Most Free Throws Made –– 21 by Tracy Krobutt vs. Louisiana-Lafayette, Dec. 20, 1986 Most Rebounds –– 26 by Laphelia Doss vs. Tennessee State, Feb. 25, 1996 Most Assists –– 17 by Tracey Kindred vs. Marshall, Feb. 14, 1990 Most Steals –– 11 by Teresa McNair vs. Jacksonville State, Dec. 30, 2002 Most Blocked Shots –– 7 by Fatai Hala’api’api at Eastern Illinois, Jan. 14, 2006


Ž





‘

’

“

”

“

•

–

”

—

Women’s Basketball NCAA & OVC Record Holders

Most Career Steals –– 406 by Teresa McNair in 116 games, 1999-03 Most Steals In A Season –– 131 by Teresa McNair, 2002-03

SCORING AVERAGE 1. 24.3 Jerilynn Harper, Tenn. Tech (1979-82) 2. 21.5 Dorthy Bowers, Youngstown St. (1984-88) 3. 21.2 Angela Moorehead, Tenn. Tech (1988-91) 4. 21.1 Cheryl Taylor, Tennessee Ttech (1983-87) 21.1 Joi Scott, Murray State (2005-07) 6. 20.9 Brooke Armistead, Austin Peay (1999-03) 7. 20.6 Kim Mays, Eastern Kentucky (1993-95) 8. 20.5 Gray C. Harris, Southeast Mo. (1992-96) 9. 20.3 Rochelle Vaughn, Tenn. Tech (1991-93) 10. 19.8 Shandra Maxwell, Austin Peay (1986-90) 19.8 Emily Christian, Tennessee Tech (2002-06) FREE THROW PERCENTAGE (min. of 2 made per games played)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

.938 .915 .875 .874 .871 .862 .855 .846 .843 .839

Paula Corder-King, SEMO (1998-00) Kandi Brown, Morehead State (2000-04) Katie Kelly, Eastern Ky. (2000-04) Lisa Goodin, Eatern Ky. (1980-84) Amber Guffey, Murray State (2005-09) Chrissy Roberts, Eastern Ky. (1996-98) Laura Shelton, Eastern Ky. (2002-06) Melissa Huffman, Murray State (1986-90) Jane Ross, Middle Tennessee (1984-87) Crystal Jones, Eastern Ky. (2006-08)

STEALS 1. 406 2. 327 3. 324 4. 302 5. 294 6. 288 7. 255 8. 254 9. 251 10. 249 249

Teresa McNair, Eastern Ky. (1999-03) Angie Cox, Eastern Ky. (1988-92) Pam Chambers, Tenn. Tech (1976-80) Connie Swift, Tennessee State (1992-97) Kim Webb, Middle Tennessee (1984-87) Danielle Carson, Youngstown St. (1982-86) Kendra Appling, Tenn. State (2005-09) Chris Moye, Tennessee Tech (1986-90) Chynna Bozeman, Morehead St. (2007-11) Shawn Monday, Tenn. Tech (1986-90) Margaret Peters, Youngstown St. (1981-85)

MOST POINTS SCORED 1 . 1,011 Jerilynn Harper, Tenn. Tech (1980-81) 2. 831 Jerilynn Harper, Tenn. Tech (1981-82) 3. 793 Cheryl Taylor, Tennessee Tech (1986-87) 4. 783 Dorothy Bowers, Youngstown St. (1987-88) 5. 746 Cheryl Taylor, Tennessee Tech (1985-86) 6. 738 Janet Holt, Tennessee Tech (2000-01) 7. 723 Ashley Hayes, Murray State (2008-09) 8. 719 Kim Mays, Eastern Kentucky (1994-95) 9. 714 Janet Holt, Tennessee Tetch (2001-02) 10. 713 Gray C. Harris, Southeast Mo. (1995-96) SCORING AVERAGE 1. 29.7 Jerilynn Harper, Tenn. Tech (1980-81) 2. 28.4 Wanda Grant, Youngstown St. (1980-81) 3. 28.0 Dorothy Bowers, Youngstown St. (1987-88) 4. 26.8 Jerilynn Harper, Tenn. Tech (1987-88) 5. 26.4 Gray C. Harris, Southeast Mo. (1995-96) 6. 25.7 Kim Mays, Eastern Kentucky (1994-95) 7. 25.6 Cheryl Taylor, Tennessee Tech (1994-95) FREE THROW PERCENTAGE 1. .941 Paula Corder, Southeast Mo. (1998-99) 2. .938 Melissa Huffman, Murray State (1989-90) 3. .937 Kandi Brown, Morehead State (2001-02) .937 Kandi Brown, Morehead State (2002-03) 5. .932 Paula Corder-King, SEMO (1999-00) 6. .913 Lisa Goodin, Eastern Ky. (1982-83) 7. .904 Kandi Brown, Morehead State (2000-01) 8. .903 Kristy Cromer, Eastern Ky. (1987-88) 9. .902 Kelly Pendelton, UT Martin (2000-01) 10. .900 Janet Ross, Middle Tennessee (1986-87) .900 Laura Shelton, Eastern Ky. (2005-06) THREE-POINTERS MADE 1. 121 Chynna Bozeman, Morehead St. (2009-10) 2. 105 Kera Bergeron, Austin Peay (2003-04) 3. 104 Chynna Bozeman, Morehead St. (2010-11) 4. 95 Chynna Bozeman, Morehead St. (2008-09) 95 Tarah Combs, Morehead State (2007-08) 6. 86 Allison Clark, Tennessee Tech (2000-01) 86 Blair Bowens, Tennessee Tech (2008-09) 8. 85 Mitzi Rice, Tennessee Tech (1989-90) 9. 84 Chrissy Roberts, Eastern Ky. (1996-97) 84 Sandy Brown, Middle Tenn. (1988-89) THREE-POINTERS ATTEMPTED 1. 344 Chynna Bozeman, Morehead St. (2009-10) 2. 277 Kera Bergeron, Austin Peay (2003-04) 3. 251 Tarah Combs, Morehead State (2007-08) 4. 240 Heather Butler, UT Martin (2010-11) 5. 236 Kera Bergeron, Austin Peay (2004-05) 6. 234 Samantha Young, Eastern Ky. (1995-96) 7. 227 Dana Bilyeu, Tennessee Tech (1992-93) STEALS 1. 131 2. 113 3. 105 4. 104 5. 100 6. 99 7. 97 97 9. 95 10. 93

SCORING 1994-95 Kim Mays, EKU

G 28

Pts 719

Avg 25.7

REBOUNDING G Rebs 23 266

Avg 11.6

G Asts 1991-92 Angie Cox, EKU 29 164 1995-96 Samantha Young, EKU 23 138 2002-03 Katie Kelly, EKU 29 130

Avg 5.6 6.0 4.5

1995-96 Laphelia Doss, EKU ASSISTS

STEALS 1981-82 1990-91 1991-92 1992-93 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03

Tina Wermuth, EKU Angie Cox, EKU Angie Cox, EKU Maisha Thomas, EKU Teresa McNair, EKU Teresa McNair, EKU Teresa McNair, EKU Teresa McNair, EKU

G 30 27 29 27 28 28 31 29

Stls 68 105 113 70 93 83 99 130

Avg 2.3 3.9 3.9 2.9 3.3 3.0 3.2 4.5

FG FGA 167 295

Pct .566

FT 109 147 91 126 88

Pct .852 .913 .892 .900 .907

FIELD GOAL PERCENTAGE 1983-84 Tina Cottle, EKU FREE THROW PERCENTAGE 1981-82 1982-83 1997-98 2005-06 2007-08

Lisa Goodin, EKU Lisa Goodin, EKU Chrissy Roberts, EKU Laura Shelton, EKU Crystal Jones, EKU

FTA 128 161 102 140 97

THREE-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE 3FG 3FGA 1990-91 Angie Cox, EKU 65 147 1996-97 Chrissy Roberts, EKU 85 173 1997-98 Chrissy Roberts, EKU 67 146 2004-05 Ashley Cazee, EKU 56 113 2005-06 Laura Shelton, EKU 36 77

Pct .442 .491 .459 .496 .468

Teresa McNair, Eastern Ky. (2002-03) Angie Cox, Eastern Kentucky (1991-92) Angie Cox, Eastern Kentucky (1990-91) Pam Chambers, Tenn. Tech (1978-79) Connie Swift, Tennessee State (1996-97) Teresa McNair, Eastern Ky. (2001-02) Tessa Fields, UT Martin (1997-98) Ann Thomas, Tennessee State (1989-89) Chynna Bozeman, Morehead St. (2010-11) Teresa McNair, Eastern Ky. (1999-00) ˜

™

EKUSports.com


š

›

œ

Women’s Basketball Individual Single Season Records POINTS* Player 1. Kim Mayes 2. Lisa Goodin 3. Kim Mays 4. Marla Gearhart 5. Carla Coffey 6. Peggy Gay 7. Lisa Goodin 8. Angie Cox 9. Katie Kelly 10. Angie Cox Miranda Eckerle

No. 719 582 550 548 547 533 517 501 493 487 487

Year 1994-95 1980-81 1993-94 1999-00 1986-87 1975-79 1982-83 1990-91 2003-04 1991-92 2004-05

3-POINT FIELD GOALS ATTEMPTED Player No. Year 1. Samantha Young 234 1995-96 2. Niki Avery 218 2006-07 3. Kayla Drake 216 2008-09 4. Niki Avery 195 2007-08 5. Chrissy Roberts 173 1996-97 6. Marla Gearhart 163 1999-00 7. Angie Cox 157 1991-92 8. Kim Roberts 149 1992-93 9. Angie Cox 147 1990-91 10. Chrissy Roberts 146 1997-98

No. 235 231 229 223 217 191 190 188 186 185

Year 1977-78 1978-79 1994-95 1986-87 1980-81 1999-00 1991-92 1985-86 1988-89 1982-83

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE Player No. Year 1. Ashley Cazee .496 2004-05 2. Kelly Cowan .493 1990-91 3. Chrissy Roberts .491 1996-97 4. Crystal Jones .478 2007-08 5. Laura Shelton .468 2005-06 6. Chrissy Roberts .459 1997-98 7. Angie Cox .442 1990-91 8. Kelly Cowan .435 1988-89 9. Miranda Eckerle .433 2004-05 10. Lisa Pace .421 1997-98 Min. 65 attempts

FIELD GOALS ATTEMPTED* Player No. 1. Peggy Gay 569 2. Peggy Gay 560 3. Angela Fletcher 515 4. Charlotte Sizemore 492 5. Carla Coffey 453 6. Marla Gearhart 449 7. LaTonya Fleming 436 8. Lisa Goodin 435 9. Kim Mays 429 10. Carla Coffey 415

Year 1978-79 1977-78 1985-86 1998-99 1986-87 1999-00 1988-89 1980-81 1994-95 1987-88

FREE THROWS MADE* Player 1. Kim Mays 2. Kim Mays 3. Katie Kelly 4. Katie Kelly 5. Lisa Goodin 6. Lisa Goodin 7. Katie Kelly 8. Alex Jones 9. Laura Shelton 10. Lisa Goodin

No. 226 168 165 154 148 147 140 138 126 122

Year 1994-95 1993-94 2003-04 2002-03 1980-81 1982-83 2001-02 2010-11 2005-06 1983-84

Year 2011-12 1983-84 1997-98 2001-02 1987-88 2005-06 2006-07 1994-95 1995-96 1992-93

FREE THROWS ATTEMPTED* Player No. 1. Kim Mays 264 2. Maisha Thomas-Blanton 219 3. Kim Mays 201 4. Katie Kelly 192 5. Alex Jones 184 6. Katie Kelly 177 7. Tracy Korbutt 174 8. Lisa Goodin 165 9. Lisa Goodin 161 10. Laphelia Doss 160

Year 1994-95 1994-95 1993-94 2003-04 2010-11 2002-03 1986-87 1980-81 1982-83 1997-98

Year 1996-97 1995-96 2006-07 2007-08 1997-98 1990-91 2008-09 1999-00 1991-92 2004-05

FREE THROW PERCENTAGE* Player No. 1. Lisa Goodin .913 2. Crystal Jones .907 3. Laura Shelton .900 4. Lisa Goodin .897 5. Chrissy Roberts .892 Katie Kelly .892 7. Katie Kelly .888 8. Katie Kelly .870 9. Katie Kelly .859 10. Kim Mays .856 Min. 75 attempts

FIELD GOALS MADE* Player 1. Peggy Gay 2. Peggy Gay 3. Kim Mayes 4. Carla Coffey 5. Lisa Goodin 6. Marla Gearhart 7. Jaree Goodin 8. Angela Fletcher 9. LaTonya Fleming 10. Lisa Goodin

FIELD GOAL PERCENTAGE* Player No. 1. Jade Barber .578 2. Tina Cottle .562 3. Laphelia Doss .551 4. Teresa McNair .545 5. Carla Snipes .541 6. Fatai Hala’api’api .535 Andrea Jenkins .535 8. Kim Mays .534 9. Laphelia Doss .525 10. Jaree Goodin .522 Min. 175 attempts 3-POINT FIELD GOALS MADE Player No. 1. Chrissy Roberts 85 2. Samantha Young 83 3. Niki Avery 80 Niki Avery 80 5. Chrissy Roberts 67 6. Angie Cox 65 Kayla Drake 65 8. Marla Gearhart 63 9. Angie Cox 61 10. Ashley Cazee 56 EKUSports.com



ž

Year 1982-83 2007-08 2005-06 1980-81 1997-98 2001-02 2000-01 2002-03 2003-04 1994-95

REBOUNDS Player 1. Tina Cottle 2. Laphelia Doss 3. Sandra Mukes 4. Tina Cottle 5. Laphelia Doss 6. Segena Mackeroy Tina Wermuth 8. Sandra Mukes 9. Alex Jones 10. Carla Coffey Maisha Thomas-Blanton

No. 310 309 268 267 260 256 256 253 251 248 248

Year 1984-85 1995-96 1980-81 1983-84 1996-97 1991-92 1982-83 1981-82 2009-10 1986-87 1994-95

STEALS Player 1. Teresa McNair 2. Angie Cox 3. Angie Cox 4. Teresa McNair 5. Teresa McNair 6. Teresa McNair 7. Maisha Thomas-Blanton 8. Kim Mays 9. Charlotte Sizemore 10. Tiffany Mayfield

No. 131 109 100 99 93 83 79 74 73 71

Year 2002-03 1991-92 1990-91 2001-02 1999-00 2000-01 1992-93 1994-95 2001-02 1991-92

ASSISTS Player 1. Cheryl Jones 2. Angie Cox 3. Samantha Young 4. Cheryl Jones 5. Katie Kelly 6. Angie Cox 7. Chrissy Roberts 8. Sondra Miller 9. Kim Mays 10. Angie Cox

No. 165 164 160 135 130 125 121 118 116 113

Year 1990-91 1991-92 1995-96 1991-92 2002-03 1990-91 1997-98 1987-88 1993-94 1988-89

BLOCKS Player 1. Fatai Hala’api’api 2. Fatai Hala’api’api 3. Jade Barber 4. Segena Mackeroy 5. Sheletha McEaddy 6. Brittany Coles 7. Charlotte Sizemore 8. Jaree Goodin 9. Jaree Goodin Amber Kirkpatrick Lindsey Waters

No. 54 51 37 34 31 30 29 28 27 27 27

Year 2005-06 2003-04 2011-12 1991-92 1990-91 2010-11 2001-02 1990-91 1991-92 2006-07 2007-08

* Denotes 1978-current


Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¤

¦

§

¥

¨

Women’s Basketball Individual Career Records POINTS Player 1. Lisa Goodin 2. Peggy Gay 3. Jaree Goodin 4. Katie Kelly 5. Kim Mays 6. Charlotte Sizemore 7. Kelly Cowan 8. Angie Cox 9. Tina Wermuth 10. Ashley Cazee

No. 1,920 1,696 1,679 1,626 1,587 1,561 1,515 1,425 1,403 1,397

Years 1980-84 1975-79 1989-93 2000-04 1992-95 1997-02 1987-91 1988-92 1979-83 2004-08

FIELD GOALS MADE Player 1. Peggy Gay 2. Lisa Goodin 3. Jaree Goodin 4. Kelly Cowan 5. Tina Wermuth 6. Charlotte Sizemore 7. Carla Coffey 8. Laphelia Doss 9. Kim Mays 10. Ashley Cazee

No. 751 697 677 625 604 597 544 534 512 506

FIELD GOALS ATTEMPTED Player No. 1. Peggy Gay 1,891 2. Charlotte Sizemore 1,520 3. Lisa Goodin 1,473 4. Kelly Cowan 1,398 5. Tina Wermuth 1,394 6. Jaree Goodin 1,375 7. Carla Coffey 1,201 8. Angie Cox 1,169 9. Katie Kelly 1,126 10. Ashley Cazee 1,111 FIELD GOAL PERCENTAGE* Player No. 1. Laphelia Doss .513 2. Kim Mays .499 3. Jaree Goodin .492 4. Crystal Jones .491 5. Teresa McNair .488 6. Pam Garrett .480 7. Miranda Eckerle .475 8. Lisa Goodin .473 9. Alex Jones .461 10. Ashley Cazee .455 Min. 600 attempts 3-POINT FIELD GOALS MADE Player No. 1. Angie Cox 170 2. Ashley Cazee 166 3. Niki Avery 160 4. Samantha Young 155 5. Chrissy Roberts 152 6. Lisa Pace 130 7. Charlotte Sizemore 122 8. Laura Shelton 118 9. Marla Gearhart 102 10. Katie Kelly 98

3-POINT FIELD GOALS ATTEMPTED Player No. Years 1. Ashley Cazee 466 2004-07 2. Angie Cox 435 1988-92 3. Samantha Young 427 1991-96 4. Niki Avery 413 2006-08 5. Charlotte Sizemore 396 1997-02 6. Lisa Pace 372 1994-98 7. Chrissy Roberts 319 1996-98 8. Laura Shelton 313 2002-06 9. Brittany Coles 303 200910. Katie Kelly 294 2000-04

REBOUNDS Player No. 1. Laphelia Doss 1,026 2. Sandra Mukes 975 3. Jaree Goodin 914 4. Tina Wermuth 866 5. Carla Coffey 751 6. Alex Jones 740 7. Maisha Thomas-Blanton 711 8. Teresa McNair 631 9. Shannon Brady 625 10. Charlotte Sizemore 611

Years 1994-98 1978-82 1989-93 1979-83 1984-88 20091991-95 1999-03 1981-85 1997-02

Years 1975-79 1980-84 1989-93 1987-91 1979-83 1997-02 1984-88 1994-98 1992-95 2004-08

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE Player No. Years 1. Chrissy Roberts .476 1996-98 2. Kelly Cowan .448 1987-91 3. Angie Cox .391 1988-92 4. Niki Avery .387 2006-08 5. Laura Shelton .377 2002-06 6. Marla Gearhart .370 1996-00 7. Kim Mays .369 1992-95 Mikki Bond .369 1998-02 9. Cheryl Jones .363 1989-92 Samantha Young .363 1991-96 Min. 200 attempts

STEALS Player 1. Teresa McNair 2. Angie Cox 3. Maisha Thomas-Blanton 4. Charlotte Sizemore 5. Mikki Bond 6. Ashley Cazee 7. Pam Garrett 8. Stephanie Davis 9. Tina Wermuth 10. Lisa Goodin

No. 406 305 236 228 227 203 196 192 183 182

Years 1999-03 1988-92 1991-95 1997-02 1998-02 2004-08 2001-05 1992-97 1979-83 1980-84

Years 1975-79 1997-02 1980-84 1987-91 1979-83 1989-93 1984-88 1988-92 2000-04 2004-08

FREE THROWS MADE* Player 1. Katie Kelly 2. Lisa Goodin 3. Kim Mays 4. Miranda Eckerle 5. Alex Jones 6. Maisha Thomas-Blanton 7. Jaree Goodin 8. Laura Shelton 9. Laphelia Doss 10. Carla Coffey

ASSISTS Player 1. Angie Cox 2. Katie Kelly 3. Mikki Bond 4. Cheryl Jones 5. Lisa Goodin 6. Peggy Gay 7. Samantha Young 8. Charlotte Sizemore 9. Laura Shelton 10. Zoey Artist

No. 488 395 389 387 374 363 350 343 331 306

Years 1988-92 2000-04 1998-02 1989-92 1980-84 1975-79 1991-96 1997-02 2002-06 1998-02

Years 1994-98 1992-95 1989-93 2006-08 1999-03 2001-05 2001-05 1980-84 20092004-08

FREE THROWS ATTEMPTED* Player No. 1. Katie Kelly 642 2. Lisa Goodin 602 3. Kim Mays 569 4. Maisha Thomas-Blanton 537 5. Laphelia Doss 510 6. Jaree Goodin 482 7. Miranda Eckerle 446 8. Alex Jones 441 9. Pam Garrett 425 10. Carla Coffey 401

No. 107 91 71 50 45 54 54 49 48 37 37 37

Years 2003-06 1989-93 1997-02 200920091991-93 1991-95 1989-93 1997-01 1999-03 2005-07 2011-

Years 1988-92 2004-08 2006-08 1991-96 1996-98 1994-98 1997-02 2002-06 1996-00 2000-04

FREE THROW PERCENTAGE* Player No. 1. Katie Kelly .875 2. Lisa Goodin .874 3. Laura Shelton .855 4. Kim Mayes .833 5. Ashley Cazee .826 6. Miranda Eckerle .789 7. Marla Gearhart .781 8. Alex Jones .755 9. Teresa McNair .736 10. Sandra Mukes .734 Charlotte Sizemore .734 Min. 250 attempts

BLOCKS Player 1. Fatai Hala’api’api 2. Jaree Goodin 3. Charlotte Sizemore 4. Brittany Coles 5. Alex Jones 6. Segena Mackeroy Maisha Thomas-Blanton 8. Sue Zylstra 9. Candice Finley 10. Teresa McNair Andrea Jenkins Jade Barber

©

ª

No. 562 526 474 352 333 330 325 324 301 275

Years 2000-04 1980-84 1992-95 2001-05 20091991-95 1989-92 2002-06 1994-98 1985-88 Years 2000-04 1980-84 1992-95 1991-95 1994-98 1989-93 2001-05 20092001-05 1985-88 Years 2000-04 1980-84 2002-06 1992-95 2004-08 2001-05 1996-00 20091999-03 1979-82 1998-02

* Denotes 1978-current

EKUSports.com


«

¬

­

Women’s Basketball Team Records

Most Games Played –– 31 in 1980-81, 2001-02, 2004-05 Regular Season Only –– 30 in 1980-81

Longest Home Winning Streak –– 18 from Feb. 23, 1991 to Jan. 30, 1993; and from Jan. 17, 2004 to March 1, 2005 Ohio Valley Conference –– 17 from Feb. 26, 1990 to Jan. 30, 1993

Most Points Allowed –– 2,303 in 29 games in 1978-79 Regular Season Only –– 2,268 in 27 games in 1986-87 Ohio Valley Conference –– 1,465 in 18 games in 1999-00

Most Wins –– 24 in 1996-97 (Won 24, Lost 6) Regular Season Only –– 22 in 2000-01 (Won 22, Lost 5) Ohio Valley Conference –– 16 in 1996-97 (Won 16, Lost 2)

Longest Home Losing Streak –– 7 from Jan. 15, 1979 to Feb. 5, 1979 Ohio Valley Conference –– 5 from Feb. 16, 1985 to Feb. 8, 1986; and Jan. 27, 2009 to Feb. 21, 2009

Highest Defensive Scoring Average –– 87.2 in 26 games (2,268) in 1987-88 Regular Season Only –– 87.2 in 26 games (2,268) in 1987-88 Ohio Valley Conference –– 86.4 in nine games (778) in 1978-79

Most Losses –– 24 in 1978-79 (Won 5, Lost 24) Ohio Valley Conference –– 15 in 2010-11 (Won 3, Lost 15)

Longest Road Winning Streak –– 8 from Feb. 19, 1974 to Feb. 5 1975 Ohio Valley Conference –– 10 from Jan. 16, 2001 to Jan. 19 2002

Fewest Wins –– 5 in 1978-79 (Won 5, Lost 24) Ohio Valley Conference –– 1 in 1978-79 (Won 1, Lost 8), 1979-80 (Won 1, Lost 5), 1985-86 (Won 1, Lost 13) Fewest Losses –– 3 in 1972-73 (Won 13, Lost 3), 1975-76 (Won 17, Lost 3) Ohio Valley Conference –– 1 in 2004-05 (Won 15, Lost 1) Highest Winning Percentage –– .850 in 1975-76 (Won 17, Lost 3) Ohio Valley Conference –– .938 in 2004-05 (Won 15, Lost 1) Lowest Winning Percentage –– .172 in 1978-79 (Won 5, Lost 24) Ohio Valley Conference –– .071 in 1985-86 (Won 1, Lost 13)

Longest Road Losing Streak –– 15 from Jan. 2, 1986 to Feb. 3, 1987; and from March 2, 2010 to Nov. 12, 2011 Ohio Valley Conference –– 11 from Feb. 25, 1985 to Jan. 31, 1987 Most Points –– 2,507 in 31 games in 2001-02 Regular Season Only –– 2,385 in 27 games in 2000-01 Ohio Valley Conference –– 1,432 in 18 games in 1999-00 Highest Scoring Average –– 88.4 in 28 games (2,474) in 2000-01 Regular Season Only –– 88.3 in 27 games (2,385) in 2000-01 Ohio Valley Conference –– 88.2 in 16 games (1,411) in 2000-01

Longest Winning Streak –– 15 from Jan. 20, 2005 to March 5, 2005 Regular Season Only –– 12 from Jan. 20, 2005 to Feb. 26, 2005 Ohio Valley Conference Regular Season Only –– 15 from Jan. 20, 2005 to Dec. 10, 2005 Ohio Valley Conference –– 18 from Jan. 20, 2005 to Dec. 10, 2005

Fewest Points –– 906 in 16 games in 1972-73 Ohio Valley Conference –– 645 in 10 games in 1982-83

Longest Losing Streak –– 11 from Jan. 15, 2009 to Feb. 21, 2009 Ohio Valley Conference Regular Season Only –– 10 from Jan. 15, 2009 to Feb. 21, 2009 Ohio Valley Conference –– 10 from Feb. 25, 1985 to Feb. 8, 1986; and Jan. 15, 2009 to Feb. 21, 2009

Highest Scoring Margin –– 20.0 in 20 games in 1975-76 Ohio Valley Conference –– 12.4 in 16 games in 2001-02

Lowest Scoring Average –– 55.4 in 29 games (1,606) in 2009-10 Ohio Valley Conference –– 56.7 in 18 games (1,020) in 2009-10

Fewest Points Allowed –– 662 in 16 games in 1972-73 Ohio Valley Conference –– 677 in 10 games in 1982-83 Lowest Defensive Scoring Average –– 41.4 in 16 games (662) in 1972-73 Ohio Valley Conference –– 59.8 in 14 games (837) in 1983-84 Field Goals Made –– 925 in 31 games in 2001-02 Field Goal Percentage –– .456 in 1982-83 Three-Point Field Goals Made –– 198 in 28 games in 2007-08 Three-Point Field Goal Percentage –– .418 in 1990-91 Free Throws Made –– 552 in 28 games in 1994-95 Free Throw Percentage –– .764 in 1980-81 Most Rebounds –– 1,446 in 31 games in 1980-81 Highest Rebound Average –– 49.6 in 20 games in 1975-76 Most Assists –– 558 in 28 games in 2000-01

EKUSports.com

Most Blocked Shots –– 104 in 29 games in 1991-92; and in 29 games in 2011-12 Most Steals –– 436 in 28 games in 2000-01

Lowest Scoring Margin –– -13.6 in 26 games in 1987-88 Ohio Valley Conference –– -13.2 in nine games in 1978-79

®

¯


°

±

²

³

´

µ

µ

·

¸

¹

Women’s Basketball Team Records

Most Points –– 122 (EKU 122, Thomas More 48, Nov. 30, 1993) Ohio Valley Conference –– 108 (EKU 108, Murray State 102, Feb. 13, 1993) Most Points Allowed –– 115 (EKU 77, Morehead State 115, Dec. 4, 1978; and EKU 40, Tennessee 115, Dec. 19, 1987) Ohio Valley Conference –– 115 (EKU 77, Morehead State 115, Dec. 4, 1978) Most Points, Both Teams –– 216 (EKU 106, Morehead State 110 OT, Feb. 11, 1993); Non-Overtime: 210 (EKU 108, Murray State 102, Feb. 13, 1993) Ohio Valley Conference –– same Most Points, Home Court –– 122 (EKU 122, Thomas More 48, Nov. 30, 1993) Ohio Valley Conference –– 108 (EKU 108, Murray State 102, Feb. 13, 1993) Most Points, Opponent’s Court –– 106 (EKU 106, Tennessee State 99, Feb. 8, 2001) Ohio Valley Conference –– same Most Points, Neutral Court –– 116 (EKU 116, Glenville State 80, Nov. 19, 2000) Fewest Points –– 35 (EKU 35, Oklahoma State 90, Dec. 22, 2008) Ohio Valley Conference –– 41 (EKU 41, Southeast Missouri 43, Jan. 16, 2010); (EKU 41, Eastern Illinois 69, Feb. 13, 2010)

Fewest Points Allowed –– 19 (EKU 86, Louisville 19, March 1972) Ohio Valley Conference –– 37 (EKU 52, Southeast Missouri 37, Jan. 7, 2012) Fewest Points, Both Teams –– 73 (EKU 45, Marshall 28, Feb. 20, 1973) Ohio Valley Conference –– 84 (EKU 41, Southeast Missouri 43, Jan. 16, 2010) Largest Victory Margin –– 74 (EKU 122, Thomas More 48, Nov. 30, 1993) Ohio Valley Conference –– 48 (EKU 89, Murray State 41, Feb. 11, 1996) Smallest Victory Margin –– 24 One-Point Wins (Last: EKU 62, Murray State 61, Jan. 9, 2012) Ohio Valley Conference –– 14 One-Point Wins (Last: EKU 62, Murray State 61, Jan. 9, 2012) Worst Defeat –– 75 (EKU 40, Tennessee 115, Dec. 19, 1987) Ohio Valley Conference –– 41 (EKU 63, Middle Tennessee 104, Feb. 21, 1987) Smallest Margin Of Defeat –– 24 One-Point Losses (Last: EKU 60, SIU Edwardsville 61, Jan. 17, 2011) Ohio Valley Conference –– 13 One-Point Losses (Last: EKU 58, Morehead State 59, Jan. 23, 2010)

º

»

Most Points In A Losing Effort –– 106 (EKU 106, Morehead State 110 OT, Feb. 11, 1993); Non-Overtime: 95 (EKU 95, Austin Peay 109, Jan. 18, 1988) Ohio Valley Conference –– same Field Goals Made –– 51 vs. Thomas More (Nov. 30, 1993) Three-Point Field Goals Made –– 17 vs. Jacksonville State (Feb. 14, 2008) Three-Point Field Goals Attempted –– 34 vs. Pennsylvania (Dec. 30, 2007) Free Throws Made –– 43 vs. Murray State (Feb. 13, 1993) Most Rebounds –– 81 vs. John Carroll University (Nov. 20, 1981) Most Assists –– 37 vs. Western Carolina (Feb. 28, 1992) Most Blocked Shots –– 11 vs. Middle Tennessee (March 9, 1992) Most Steals –– 32 vs. Wright State (Nov. 22, 1991)

EKUSports.com


¼

½

¾

Women’s Basketball Team Season Records Ë

Ì

Ñ

Í

Â

Ò

Ú

Ñ

Ä

Æ

Ó

Û

Õ

Ý

Ý

Õ

Ý

Ý

Ñ

Ó

Û

Ñ

Ó

Ó

Ü

Õ

Ý

Ý

Õ

Ý

Ý

Ò

Ý

Ï

Ý

Ö

Â

Ñ

Ð

á

Ç

Ñ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ñ

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ñ

Õ

Ò

Ý

Þ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ñ

×

Ò

Õ

Ö

Û

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ý

Ú

Ò

Õ

Ö

Ó

Ô

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ý

Þ

Ò

×

Ö

Ý

Ú

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ý

Ü

Ö

Ý

Ô

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ý

Á

Ò

È

Ñ

É

Ä

Ò

Õ

Ñ

Ò

Ú

Ò

Þ

Ò

Ç

ß

Ñ

Ó

Õ

Ý

Ý

Õ

Ý

Ý

Ú

Õ

Ý

Ý

Ý

Ñ

Ó

Ó

Ñ

Ó

Ó

Ä

Ò

Õ

Ò

×

Ò

Ñ

Ñ

Ô

Ô

Ý

Ñ

Ñ

Â

Ô

Ú

Ö

Ô

Þ

Ø

Ñ

Ó

Ô

×

Ö

Ô

Ú

Ø

Ý

Ó

Ø

Ý

Ø

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ú

×

Ò

Ö

Ý

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

×

Ú

Ò

Õ

Ý

Ý

Û

Ö

Ö

Ý

Þ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

×

Þ

Ò

Õ

Ý

Ý

Ó

Ö

Ñ

Ö

Ý

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Õ

Ö

Ó

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ý

Ö

Ó

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ý

Ñ

Ñ

Ñ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Á

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ñ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ý

Õ

Ý

Ý

Þ

Ö

Ý

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ý

Õ

Ý

Ý

Û

Ö

Ý

Ó

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ý

à

Æ

Â

Ê

å

Â

É

Å

Ì

à

Â

Ñ

Ó

Ô

Þ

Ö

Ô

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ñ

Ó

Ô

Õ

Ö

Ô

×

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

×

Ò

Ñ

Ó

Ó

Ü

Ö

Ó

Ô

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ú

Ò

Õ

Ý

Ý

Ý

Ö

Ý

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Þ

Ò

Õ

Ý

Ý

Ö

Ý

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ý

Ý

Ö

Ý

Þ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ç

È

Ñ

É

Å

Õ

ç

Ä

Ö

Ý

Ø

Ý

Ö

Ý

Û

Ý

Ö

Û

Ý

Õ

Ö

Ý

×

Ø

Ö

Û

Õ

Ø

Ñ

Ø

Ñ

Ø

å

Ç

Ê

Â

Þ

31 games 28 games 31 games 29 games 30 games Ù

Ù

Ù

Ù

Â

Õ

Ò

×

Ò

Ú

Ò

Þ

Ò

á

Ñ

Õ

Ñ

Õ

Ç

Ñ

Ä

Õ

Å

Ç

Ý

Ó

Ö

Ó

Ô

Õ

Ö

Ý

Ý

Û

Ó

Ô

Ý

Ä

Æ

Ý

Ñ

Å

×

Ø

Ö

Ý

Ó

Ø

×

Ö

Ô

Ú

Ø

Ý

Ö

Æ

Ç

Ñ

È

É

Ô

Û

Ö

Ô

Ó

Ø

Õ

Ò

Ñ

Ó

Û

Ü

Ö

Û

Ô

Ø

×

Ò

Ñ

Ó

Û

Ô

Ö

Û

Û

Ø

Ý

Ñ

Ó

Ó

Ó

Ö

Ý

Ò

Ñ

Ó

Û

Ý

Ö

Û

Ý

Ò

Ý

Ô

Û

Ò

Ü

Ô

Ú

Ò

Õ

Ô

Ú

Ò

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

ì

Þ

Ý

Ô

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

ì

Ú

Ô

Ú

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

ì

×

Ú

Ó

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

ì

Õ

Ü

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

ì

Õ

×

×

á

Ç

Ñ

Ä

Å

Æ

Ç

È

Ø

Ñ

É

Ø

Å

Ó

Û

Ô

Ö

Û

Û

Ø

Õ

Ò

Ñ

Ó

Û

Ü

Ö

Û

Ô

Ø

×

Ò

Ñ

Ó

Ó

Û

Ö

Ó

Ó

Ø

Ú

Ò

Ñ

Ó

Ó

Ó

Ö

Ý

Ý

Ø

Þ

Ò

Ñ

Ó

Ô

Û

Ö

Ô

Ó

Ø

Â

Ã

Â

Ä

Å

Æ

Ç

È

Á

Ù

ç

Ä

å

Ç

Ê

Â

Ù

Ù

Ù

Ù

Æ

Â

Ê

Ë

Ì

É

Ù

Ù

Ù

Ñ

Ó

Ô

Õ

Ö

Ô

×

Ø

Õ

Ò

Ñ

Ó

Ô

×

Ö

Ô

Ú

Ø

×

Ò

Ñ

Ó

Ô

Þ

Ö

Ô

Ü

Ø

Ú

Ò

Ñ

Ó

Ô

Ú

Ö

Ô

Þ

Ø

Þ

Ò

Ñ

Ó

Û

×

Ö

Û

Ú

Ø

Ì

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ú

Ò

×

Ý

Ò

Ô

Û

Ô

Û

Ñ

Í

Ñ

Ò

Ó

Â

Ù

16 games 23 games 20 games 20 games 28 games Ù

Ù

Ù

Ù

À

Ã

Ó

×

Ò

Ý

Ý

Ó

Ö

Ý

Ø

Ò

Õ

Ú

Ò

Ñ

Ó

Û

×

Ö

Û

Ú

Ø

Ò

Ý

Þ

Ò

Ñ

Ó

Ô

Þ

Ö

Ô

Ü

Ø

Ò

Ñ

Ó

Ô

Þ

Ö

Ô

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

Ó

Ô

Õ

Ö

Ô

×

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ý

Ý

Ý

Ö

Ý

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ö

Ý

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ö

Ô

Ú

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

ì

×

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

ì

×

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

ì

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

ì

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Þ

Þ

Ò

Ú

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Þ

Ü

Ò

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Þ

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Þ

Ô

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ü

Õ

Ñ

Ì

Ñ

Ê

Ò

Õ

Ô

×

Ò

Õ

Þ

×

Ô

Ú

Ò

Õ

Ü

Ý

Ü

Þ

Ò

Ñ

Ý

Ò

Þ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ó

Ò

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ó

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ô

Ú

Ò

Ý

Ý

Û

Ö

Ý

Ó

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ý

Þ

Ò

Ó

Ó

Û

Ö

Ó

Ó

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

é

Ñ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

ì

Õ

×

Û

Ú

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

ì

Õ

×

Õ

Þ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ô

Ò

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ú

Ò

Ý

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ô

Ó

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ô

Ó

Ò

Ò

Ð

è

Ñ

Ò

Â

Ï

Â

Â

Õ

Ä

ê

Å

Æ

á

Ç

Ì

È

É

Ê

Å

Ý

Ô

Ö

Ý

Û

Ø

Ó

Ó

Ô

Ö

Ó

Û

Ø

Õ

Ý

Ý

Û

Ö

Ý

Ó

Ø

Ò

Õ

Ý

Ý

Ú

Ö

Ý

Þ

Ø

Ò

Õ

Ý

Ý

Ü

Ö

Ý

Ô

Ø

Ñ

Ê

Â

Â

ê

Æ

Ç

È

É

Å

Õ

Ý

Ý

Û

Ö

Ý

Ó

Ø

Õ

Ò

Õ

Ý

Ý

Ô

Ö

Ý

Û

Ø

Õ

×

Ò

Õ

Ý

Ý

Ö

Ò

Ó

Ú

Ò

Õ

Ý

Ü

Ö

Ò

Ú

Þ

Ò

Õ

Ý

Ð

è

Õ

é

Ñ

Ê

Â

Ý

Ñ

Â

ê

Ñ

Æ

Ñ

Ñ

Ý

Ö

Ñ

Ç

Ø

Õ

È

Å

Ñ

Ï

Ð

ã

Ë

ä

È

Ç

Ñ

Ó

Ó

Ý

Ö

Ó

Ø

Ñ

Ó

Ó

Ô

Ö

Ó

Û

Ø

Ô

Õ

Ò

Õ

Ü

×

Ò

Õ

Ý

Ý

Ú

Ö

Ý

Þ

Ø

Õ

Þ

Þ

Ú

Ò

Õ

Ý

Ý

Ô

Ö

Ý

Û

Ø

Ô

Ý

×

Þ

Ò

Ó

Ó

Ú

Ö

Ó

Þ

Ø

å

Ï

Ù

Ù

Ù

Ù

È

Â

Ï

Ð

Ë

Ç

27 games 28 games 27 games 30 games 29 games

Ò

Ù

Â

Ï

Ð

Ë

Ò

Ç

Ì

Ù

143-of-342 181-of-450 169-of-448 198-of-536 106-of-288 Ù

Ù

Ù

Ù

Ñ

Ú

Ç

Ê

Ä

Ñ

Ñ

æ

á

Ì

Ð

Ö

Ñ

Ö

×

Ò

Ü

Ò

Þ

Ý

Ò

Õ

Ö

Ó

Ò

Ó

Ö

Û

Ò

Ü

Ñ

Ö

Ñ

Ñ

Â

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

Ó

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

Ô

Ý

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

Ü

Ó

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

Ü

Ï

Ù

Ò

Ò

Ì

Ù

È

Å

Ì

28 games 28 games 27 games 31 games 30 games

Á

Ò

Ñ

Â

â

Ù

Ø

É

È

É

Ù

Ø

Ô

È

Ù

Á

Ò

Ñ

à

Á

Ý

é

Ñ

Ï

Õ

Ê

Ò

ì

Ò

Ò

Ò

Ñ

Ò

Ô

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ö

Ò

Ò

Ò

Ü

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ó

Ò

Ò

Ò

Ñ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ò

Ò

Ò

Ó

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ý

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ó

Ò

Ò

Ò

Ý

Ñ

Ò

Ò

Ò

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

ì

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

ì

Ò

Ò

Ò

Ì

×

Ñ

æ

Ò

Õ

Ò

Ê

Ò

Ò

Ò

Ç

Ò

Ò

Ò

Å

Ò

Ò

Ò

å

Ò

Ò

Ò

È

Ò

Ò

Ò

ä

Ò

Ò

Ò

ã

Ò

Ò

Ò

â

Ò

Ò

Ò

É

Ò

Ò

Ò

È

Ò

Ò

Ò

×

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ý

Ü

Ò

Ò

ì

Ü

Ò

Ò

Ò

Ñ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

ì

Ò

Ò

Ò

Ò

Õ

Ò

Ò

Ò

Ù

Ò

Ò

Ò

Ò

Ù

Ò

Ò

Ò

Ó

Ò

Ò

Ò

Ò

Ó

Ò

Ò

Ó

Ô

Ò

Ò

Þ

Ö

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ô

Ò

Ò

Ò

Ó

Ò

Ñ

Ò

Ñ

Ò

Ñ

Ò

Ò

Ò

ì

Ò

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ò

Û

Ò

Ý

Ò

Ú

Ò

×

Ò

Ò

Ò

ì

Ò

Ò

Ò

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ü

Ú

Ò

Ò

Ò

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ö

Ò

Ò

Ò

Ô

Ò

Ò

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ó

Ò

Ò

Ò

Ñ

Í

Ò

Ò

Ñ

Ò

Ù

à

Ð

Ò

Ù

Ê

Â

Ò

Ò

Ñ

Ñ

Ì

Ã

Ò

Ô

Ò

Ò

á

Ç

Ò

Ý

Ò

Ò

Å

Ï

Ò

Ó

Ò

Ò

Ä

Ò

Ý

Ò

Ò

Â

Ñ

Ò

Ñ

ç

Ñ

à

Õ

Â

Ò

Õ

Ü

Ò

662/16 games 1,117/23 games 1,738/29 games 1,703/28 games 1,226/20 games

Ò

Ï

Ø

Ò

Ò

Î

Ú

Ò

Ò

Â

Ù

Ô

Ò

Ò

Í

Ö

Ò

Ò

Ì

×

Ò

Ò

Ë

Ô

Ò

Ò

Ê

Ó

Ò

Ò

Â

Ñ

Ý

Ñ

Æ

Ò

Ò

Â

Ä

Õ

Ò

Ã

Å

Ø

Ò

Ç

É

×

Ò

Ï

È

Ô

Ò

Ï

Ç

Ö

Ò

Î

Æ

Õ

Ò

Ò

Å

Ô

Ò

Ò

Ä

Ó

Ò

Ò

Â

Ñ

Ò

Â

Ã

¿

Â

Ò

Ò

Ù

Ç

Ò

Ò

Ù

Ï

Ò

Ò

Ù

Ï

Ò

Ò

Ù

Î

Ò

Ò

2,268/26 games 2,268/27 games 2,192/27 games 2,238/28 games 2,303/29 games Ä

Ò

Ò

Ù

Å

Ò

Ò

è

Ù

Ë

Ò

Ð

29 games 27 games 26 games 28 games 31 games Ê

Ò

Ò

Í

Ù

Â

Ò

Ò

Ù

Â

Ò

Ò

Ù

Ã

Ò

Ò

Ù

Ç

Ò

Ò

1,606/29 games 906/16 games 1,537/27 games 1,327/23 games 1,673/27 games Ï

Ò

Ò

Ù

Ï

Ò

ß

16 games 20 games 23 games 27 games 29 games Ä

Ò

Ð

Ù

Æ

Ñ

Ñ

Â

Ù

Ä

Ò

Á

Í

Ù

Î

Ó

Ò

Ì

Ù

Ä

Ñ

Þ

Ò

Å

Ë

Ù

Ø

Ò

Ú

Ò

Ñ

Ê

2,474/28 games 1,626/20 games 2,507/31 games 2,268/29 games 2,185/28 games

Å

Ô

×

Ò

É

Ø

Ý

Ò

È

Ý

Ò

Ò

EKUSports.com

Ã

Ò

Ò

Ñ

Ð

Ù

Â

Ñ

Ú

Ò

Ñ

Ó

Ò

Ò

Û

Ñ

Ò

Ò

Ó

Ò

Ò

Ò

Ñ

Õ

Ò

Ò

Ò

Ø

Â

Ù

Å

×

Ò

Ò

É

Ô

Ò

Ó

È

Ö

Ò

Ò

Þ

Ç

Õ

Ò

Ò

Ý

Æ

Ô

Ò

Ò

Ó

Å

Ó

Ò

Ò

Ñ

Ä

Ñ

Ò

Ò

Õ

Â

Ø

Ò

Ò

Ò

Ò

Ø

Ò

Ò

Ò

Ø

Ý

Ò

Ò

Ú

×

Ý

Ò

Ò

×

Ý

Ö

Ò

Ò

Ý

Ö

Ó

Ò

Ò

Ý

Õ

Ó

Ò

Ò

Õ

Ý

Ó

Ò

Ò

Ò

Ý

Ò

Ò

Õ

Ø

Ò

Ò

Ñ

Õ

Ò

Ò

Ý

Ý

Ò

Ò

Ý

Ö

Ñ

Ò

Ò

Õ

Ý

Ò

Û

Ò

Ý

Ò

Ò

Ñ

Ø

Ò

Ö

Æ

Ü

Ò

Û

Å

Ô

Ò

Ö

Ä

Ö

Ò

Ò

Ç

Þ

Ò

Õ

á

Ô

Ò

Ô

Æ

Ó

Ò

Ñ

Ä

Ñ

Ò

Ý

Ú

Å

Ý

Ò

Ö

Ñ

É

Ö

Ò

Û

É

Ã

È

Ý

Ò

Ô

È

Ñ

Ç

Ý

Ô

Û

É

Ñ

Æ

Ý

Ó

Ó

É

Õ

Ö

Ä

Ó

Õ

È

Ü

Â

Ñ

í

Ñ

Ó

Ä

Å

Ò

Ñ

í

Ä

Ò

Ñ

Ö

æ

Ò

Ú

Û

Ì

Ò

Ñ

Ö

Ä

Î

Å

Å

Â

Í

ë

Å

Â

Û

Ñ

Ñ

Ð

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Þ

×

Ü

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Þ

Ý

Ý

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ú

Û

×

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ú

Ô

Ý

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ú

Ò

Û

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ú

Ý

Ò

Õ

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ô

Ò

Ô

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ü

Ò

Ó

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

×

Ü

Ò

Û

Ï

Æ

Â

Ê

å

Â

É

Å

Ì

à

Ñ

Ý

Â

Ñ


ĂŽ

ĂŻ

Ă°

Ăą

ò

Ăł

Ă´

Ăł

Ăľ

Ăś

Ă´

á

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball Team Season Records Ăź

Ă˝

Ă˝

ĂžĂžĂž

Ăž

)ĂżĂžĂž

&

Ăż

ĂżĂž

Ăź

!

Ăť

Ăž

ĂşĂť

Ăź

Ă˝

Ă˝

Ăž

Ăż

Ăź#""

1,020/18 games 1,026/18 games 1,099/18 games 1,020/16 games 645/10 games#

#

"

#"#Ăź

Ă˝Ă˝

ĂžĂžĂž

Ăž

Ăż

Ăż

Ăž

Ăż

"

Ăż"

ĂżĂ˝

$

Ă˝

Ăž

&Ăž

 Ăž

Ăž

Ă˝

!

Ăź

Ă˝

Ăż

ĂźĂž

(

#

"

"

"

"

#

18 games 20 games 20 games 18 games 20 games

'''''

""

""

#)

Ăž

Ăž

ĂźĂžĂż

ĂżĂž"Ăź

!

Ăť

Ăž

Ă˝

$

Ă˝

Ăž

&Ăž

 Ăž""

858/10 games 1,182/14 games 1,164/14 games 1,465/18 games 1,244/16 games

""

""

Ăž

Ăż

ĂżĂş

Ăž

Ăž

&

Ăż

"Ăż"

"

"

"""18 games 20 games 16 games 20 games 18 games'

'

'

'

""

"

"

Ăž

&

Ăž

 Ăž

"

'

"

#"

""Ăż

Ăž

$

Ăť

Ăž

%

!ĂžĂž

ĂźĂž

""

"74-of-163 41-of-104 111-of-292 103-of-271 88-of-234 #

#

##

##!18 games 20 games 18 games 20 games 16 games ####Ă˝

10 games 10 games 14 games 12 games 10 games

#Ă˝

$##

####

#

#

##

##

#

#

##

#

#20 games 18 games 16 games 18 games 18 games#

#

Ăž

Ăż

ĂżĂž

Ăź

!

Ăť

ĂžĂž

&

Ăž

ĂżĂź

!

ĂťĂž

ĂżĂ˝

$

Ă˝

#""

"""

1,411/16 games 1,335/16 games 1,298/16 games 1,432/18 games 1,260/16 gamesĂž

Ăż

ĂżĂşĂž

837/14 games 1,081/18 games 1,102/18 games 1,001/16 games 902/14 games"

"""#

##

&##

Ăž

"

#Ăž

&###

ĂźĂžĂż

Ăź

(

#"""

"

"

10 games 10 games 10 games 12 games 12 games####

ø

ĂšEKUSports.com


*

+

,

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball Team Game Records /

0

1

2

3

0

4

5

2

1

E

F

0

C

9

:

D

1. Thomas More (Nov. 30, 1993) EKU 122, TMC 48 ....................................... 2. West Virginia Tech (Dec. 6, 2000) EKU 119, WVT 63 ....................................... 3. vs. Glenville State (Nov. 19, 2000) EKU 116, GS 80 ......................................... 4. Western Carolina (Feb. 28, 1992) EKU 110, WCU 56 ...................................... vs. West Virginia Wesleyan (Nov. 23, 2002) EKU 110, WVW 59 ..................................... /

0

1

2

3

0

4

5

2

1

E

F

0

C

9

:

;

<

0

=

9

0

1

2

3

0

4

5

2

1

E

F

0

C

9

:

;

6

8

?

@

0

1

2

3

0

4

5

2

1

E

F

0

C

9

:

;

A

9

B

2

116 110 110

122 119 110 108 107

>

C

?

7

105 104 104 103 103

>

1. vs. Glenville State (Nov. 19, 2000) EKU 116, GS 80 ......................................... 116 2. vs. West Virginia Wesleyan (Nov. 23, 2002) EKU 110, WVW 59 ..................................... 110 3. vs. Penn (12/30/07) EKU 100, PENN 62 .................................... 100 4. vs. Hartford (Nov. 26, 1999) EKU 96, UH 86 ............................................. 96 5. vs. Appalachian State (March 12, 1976) EKU 92, ASU 65 ........................................... 92

EKUSports.com

9

1

2

3

0

4

5

2

1

E

F

0

C

9

:

/

9

8

9

1

2

3

0

4

5

2

1

E

F

0

C

9

:

;

<

0

=

9

9

8

9

1

2

3

0

4

5

2

1

E

F

0

C

9

:

;

6

8

?

@

9

8

9

1

2

3

0

4

5

2

1

E

F

0

C

9

:

;

A

9

B

2

.

38 38 38

41 45 46 46 46

>

C

?

7

35 36 38 38 38

>

47 48 48 49

2

3

0

4

5

2

1

6

7

7

0

8

9

:

0

1

2

3

0

4

5

2

1

6

7

7

0

8

9

:

;

<

0

=

9

0

1

2

3

0

4

5

2

1

6

7

7

0

8

9

:

;

6

8

?

@

0

1

2

3

0

4

5

2

1

6

7

7

0

8

9

:

;

A

9

B

2

115 115 110 109 109

>

110 104 103 102 101

>

1. at Morehead State (Dec. 4, 1978) EKU 77, MOR 115 ...................................... 2. at Tennessee (Dec. 19, 1987) EKU 40, UT 115 .......................................... 3. at Austin Peay (Jan. 18, 1988) EKU 95, APSU 109 ..................................... at Georgia (Jan. 22, 1990) EKU 90, UGA 109 ....................................... 5. at Louisville (Jan. 28, 1988) EKU 88, UL 108 .......................................... /

45

1

1. Morehead State (Feb. 11, 1993) EKU 106, MOR 110 OT .............................. 2. Middle Tennessee (Feb. 21, 1987) EKU 63, MTSU 104 .................................... 3. Western Kentucky (Feb. 4, 1988) EKU 65, WKU 103 ...................................... 4. Murray State (Feb. 13, 1993) EKU 108, MUR 102 .................................... 5. Murray State (Feb. 22, 1988) EKU 74, MUR 101 ...................................... /

1. vs. Louisville (Nov. 25, 2005) EKU 45, UL 75 .............................................. 2. vs. Tennessee Tech (Jan. 18, 1975) EKU 47, TTU 88 ........................................... 3. vs. Austin Peay (1974) EKU 48, APSU 39 ......................................... vs. Wake Forest (Dec. 31, 1983) EKU 48, WFU 69 .......................................... 5. vs. Indiana (Nov. 26, 2002) EKU 49, IU 61 ...............................................

-

36

0

1. at Morehead State (Dec. 4, 1978) EKU 77, MOR 115 ...................................... 2. at Tennessee (Dec. 19, 1987) EKU 40, UT 115 .......................................... 3. Morehead State (Feb. 11, 1993) EKU 106, MOR 110 OT .............................. 4. at Austin Peay (Jan. 18, 1988) EKU 95, APSU 109 ..................................... at Georgia (Jan. 22, 1990) EKU 90, UGA 109 ....................................... /

1. at Oklahoma State (Dec. 22, 2008) EKU 35, OSU 90 ........................................... 2. at Indiana (Jan. 25, 1974) EKU 36, IU 63 ............................................... 3. at Marshall (Feb. 19, 1974) EKU 38, MU 36 ............................................. at Ohio State (Nov. 21, 2005) EKU 38, OSU 85 ........................................... at Vanderbilt (Nov. 19, 2008) EKU 38, VU 80 ............................................. D

35

>

1. Southeast Missouri (Jan. 16, 2010) EKU 41, SEMO 43 ........................................ 2. Marshall (Feb. 20, 1973) EKU 45, MU 28 ............................................. 3. Duke (Dec. 3, 1983) EKU 46, DU 44 ............................................. Jacksonville State (Feb. 6, 2010) EKU 46, JSU 49 OT ...................................... Tennessee-Martin (Dec. 4, 2010) EKU 46, UTM 61 ........................................... D

106

8

1. at Oklahoma State (Dec. 22, 2008) EKU 35, OSU 90 ........................................... 2. at Indiana (Jan. 25, 1974) EKU 36, IU 63 ............................................... 3. at Marshall (Feb. 19, 1974) EKU 38, MU 36 ............................................. at Ohio State (Nov. 21, 2005) EKU 38, OSU 85 ........................................... at Vanderbilt (Nov. 19, 2008) EKU 38, VU 80 ............................................. D

1. at Tennessee State (Feb. 8, 2001) EKU 106, TSU 99 ....................................... 2. at Tennessee State (Jan. 4, 2003) EKU 105, TSU 83 ....................................... 3. at Xavier (Feb. 24, 1981) EKU 104, XU 58 ......................................... at Jacksonville State (Feb. 14, 2008) EKU 104, JSU 75 ........................................ 5. at Morehead State (Jan. 30, 1995) EKU 103, MOR 90 ...................................... at Florida Atlantic (Dec. 8, 2001) EKU 103, FAU 92 ....................................... /

119

>

1. Thomas More (Nov. 30, 1993) EKU 122, TMC 48 ....................................... 2. West Virginia Tech (Dec. 6, 2000) EKU 119, WVT 63 ....................................... 3. Western Carolina (Feb. 28, 1992) EKU 110, WCU 56 ...................................... 4. Murray State (Feb. 13, 1993) EKU 108, MUR 102 .................................... 5. Tennessee State (Jan. 11, 2001) EKU 107, TSU 96 ....................................... /

122

9

C

?

7

115 115 109 109 108

>

1. vs. Mercer (Dec. 18, 1976) EKU 88, MU 108 ......................................... 108 2. vs. Central Michigan (Nov. 28, 1986) EKU 75, CMU 101 ...................................... 101 3. vs. Memphis (March 7, 1975) EKU 63, UM 100 ......................................... 100 4. vs. Texas A&M (Nov. 18, 2000) EKU 88, TAM 96 ........................................... 96 vs. Baylor (Dec. 5, 2003) EKU 75, BU 96 ............................................. 96


G

H

I

J

K

L

M

L

N

O

M

P

Women’s Basketball Team Game Records e

W

ƒ

W

X

Y

c

d

[

\

Y

X

l

f

f

d

ƒ

W

g

e

1. Louisville (March 1972) EKU 86, UL 19 .............................................. 2. Centre College (March 1972) EKU 65, CC 22 ............................................. Berea College (1972-73) EKU 56, BC 22 ............................................. 4. Morehead State (1972-73) EKU 57, MOR 28 .......................................... Marshall (Feb. 20, 1973) EKU 45, MU 28 ............................................. vs. Louisville (March 2, 1973) EKU 60, UL 28 .............................................. Morehead State (Jan. 22, 1975) EKU 75, MOR 28 .......................................... e

W

ƒ

W

X

Y

c

d

[

\

Y

X

l

f

f

d

ƒ

W

g

„

Š

d

k

W

W

ƒ

W

X

Y

c

d

[

\

Y

X

l

f

f

d

ƒ

W

g

„

l

ƒ

T

‰

22 22 28 28 28 28

‡

1. Louisville (March 1972) EKU 86, UL 19 .............................................. 2. Centre College (March 1972) EKU 65, CC 22 ............................................. 3. Marshall (Feb. 20, 1973) EKU 45, MU 28 ............................................. Morehead State (Jan. 22, 1975) EKU 75, MOR 28 .......................................... 5. Cincinnati (1971-72) EKU 53, UC 34 ............................................. e

19

19 22 28 28 34

‡

1. at Dayton (Feb. 26, 1973) EKU 65, UD 36 ............................................. at Marshall (Feb. 19, 1974) EKU 38, MU 36 ............................................. 3. at Marshall (Feb. 17, 1976) EKU 85, MU 42 ............................................. 4. at Bellarmine (Jan. 10, 1975) EKU 74, BU 44 ............................................. 5. at Bellarmine (Dec. 13, 1980) EKU 91, BU 45 ............................................. at Wright State (Dec. 5, 1990) EKU 83, WSU 45 .......................................... at Samford (Feb. 10, 2005) EKU 63, SAM 45 ........................................... at Southeast Missouri (Feb. 11, 2010) EKU 50, SEMO 45 ........................................

36 36 42 44 45 45 45 45

W

ƒ

W

X

Y

c

d

[

\

Y

X

l

f

f

d

ƒ

W

g

„

…

W

†

Y

U

T

f

‡

S

1. vs. Louisville (March 2, 1973) EKU 60, UL 28 .............................................. 2. vs. Louisville (March 1974) EKU 66, UL 31 .............................................. 3. vs. Georgetown College (March 3, 1973) EKU 64, GC 34 ............................................. vs. Austin Peay (1973-74) EKU 57, APSU 34 ......................................... 5. vs. Murray State (March 2, 1974) EKU 55, MUR 37 .......................................... a Z

d

X

Y

c

d

[

\

Y

X

j

d

W

T

k

a e

W

ƒ

W

X

Y

c

d

[

\

Y

X

j

T

U

V

W

X

Y

Z

T

U

V

[

\

d

]

34 34 37

216 210

T

k

ˆ

[

‚

Y

d

204 203

R

Y

Z

T

U

V

[

\

]

^

_

W

^

W

T

Y

W

b

c

d

[

\

Y

e

[

W

f

g

h

d

T

f

X

Z

T

g

a

74 78

`

84

a W

55 50 47 42 42 42

W

b

c

d

[

\

Y

e

h

X

Z

T

g

W

i

j

d

17 16 14 14 13 13

`

Y

W

T

k

X

24 21 21 20 20 20

a U

W

W

b

c

d

[

\

Y

e

[

W

f

g

h

d

T

f

X

l

Y

Y

W

k

m

Y

W

g

1. vs. Pennsylvania (Dec. 30, 2007) ................. 2. at Auburn (Nov. 25, 1989) ............................. Southeast Missouri (Feb. 12, 2009) .............. 4. Eastern Illinois (Feb. 14, 2009) ..................... Murray State (Dec. 2, 2010) .........................

85

75

W

1. Indiana State (Dec. 20, 2005) ....................... 2. at Jacksonville State (Feb. 14, 2008) ........... Tennessee State (Jan. 29, 2011) .................. 4. at Eastern Illinois (Jan. 27, 2000) ................. vs. Georgetown (Nov. 18, 2006) ................... Murray State (Dec. 2, 2010) .........................

73

34 33 33 31 31

74 n

67 58

o

p

q

1. 2. 3. 4.

56

`

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

w

w

q

|

}

w

q

~€

t

w

o

n

q



|

z

Morehead State (Feb. 21, 2009) ................... at Florida Atlantic (Nov. 22, 2010) ................. at Tennessee-Chattanooga (Dec. 3, 2006) ... West Virginia Tech (Dec. 6, 2000) ................ Southeast Missouri (Feb. 12, 2009) ..............

57

56 55 54 52 52

a U

1. 2. 3. 4. 5.

Q

W

U

‰

1. Thomas More (Nov. 30, 1993) EKU 122, TMC 48 ......................................... 2. Louisville (March 1972) EKU 86, UL 19 .............................................. 3. Ohio Valley (Nov. 11, 2006) EKU 97, OVU 39 ........................................... 4. John Carroll (Nov. 20, 1981) EKU 93, JC 36 .............................................. 5. West Virginia Tech (Dec. 6, 2000) EKU 119, WVT 63 .........................................

X

a

X

U

W

1. at Jacksonville State (Feb. 14, 2008) ........... 2. vs. Pennsylvania (Dec. 30, 2007) ................. 3. Ohio Valley (Nov. 14, 2008) .......................... Murray State (Dec. 2, 2010) ......................... 5. at Georgia (Jan. 22, 1990) ............................ Samford (Jan. 19, 2008) ............................... `

W

V

U

`

Y

^

`

205

1. Marshall (Feb. 20, 1973) EKU 45, MOR 28 .......................................... 2. at Marshall (Feb. 19, 1974) EKU 38, MUR 36 .......................................... 3. vs. Berea College (1972-73) EKU 56, BC 22 ............................................. 4. Southeast Missouri (Jan. 16, 2010) EKU 41, SEMO 43 ........................................ 5. vs. Morehead State (1972-73) EKU 57, MOR 28 .......................................... S

31

X

1. Morehead State (Feb. 11, 1993) EKU 106, MOR 110 OT .............................. 2. Murray State (Feb. 13, 1993) EKU 108, MUR 102 .................................... 3. at Tennessee State (Feb. 8, 2001) EKU 106, TSU 99 ....................................... 4. at Austin Peay (Jan. 18, 1988) EKU 95, APSU 109 ..................................... 5. Tennessee State (Jan. 11, 2001) EKU 107, TSU 96 .......................................

U

1. at Tennessee (Dec. 19, 1987) EKU 40, UT 115 ............................................ 2. at Oklahoma State (Dec. 22, 2008) EKU 35, OSU 90 ........................................... 3. at Western Kentucky (Feb. 3, 1987) EKU 57, WKU 107 ........................................ 4. at Ohio State (Nov. 21, 2005) EKU 38, OSU 85 ........................................... 5. at Kentucky (Jan. 5, 1986) EKU 55, UK 97 ............................................. at Vanderbilt (Jan. 3, 1996) EKU 55, VU 97 ............................................. at Vanderbilt (Nov. 19, 2008) EKU 38, VU 80 .............................................

28

`

Y

T

W

W

b

c

d

[

\

Y

e

[

W

f

g

h

d

T

f

c

W

U

‚

W

\

Y

T

V

W

Samford (Jan. 19, 2008) ............................ vs. Western Carolina (Dec. 21, 1997) ........ at Jacksonville State (Feb. 14, 2008) ........ Detroit Mercy (Nov. 17, 1997) .................... Southeast Missouri (Feb. 24, 1998) ........... (Minimum 10 made 3-point field goals)

68.4 66.7 65.4 64.7 55.0

EKUSports.com


‹

Œ



Women’s Basketball Team Game Records (OVC ONLY) 

‘

’

“

”

‘

•

–

“

’

§

¨

‘

©

š

›

œ

¡

¢

£

¤

1. Murray State (Feb. 13, 1993) EKU 108, MUR 102 .................................... 2. Tennessee State (Jan. 11, 2001) EKU 107, TSU 96 ....................................... 3. Morehead State (Feb. 11, 1993) EKU 106, MOR 110 OT .............................. at Tennessee State (Feb. 8, 2001) EKU 106, TSU 99 ....................................... 5. at Tennessee State (Jan. 4, 2003) EKU 105, TSU 83 ....................................... 

‘

’

“

”

‘

•

–

“

’

§

¨

‘

©

š

›

œ

¥

‘

¦

š

Ÿ

¡

¢

‘

’

“

”

‘

•

–

“

’

§

¨

‘

©

š

›

œ

—

™



ž

Ÿ

¡

¢

107 106 106 105

£

1. Murray State (Feb. 13, 1993) EKU 108, MUR 102 .................................... 2. Tennessee State (Jan. 11, 2001) EKU 107, TSU 96 ....................................... 3. Morehead State (Feb. 11, 1993) EKU 106, MOR 110 OT .............................. 4. Austin Peay (Jan. 21, 2002) EKU 102, APSU 82 ..................................... 5. Austin Peay (Jan. 16, 1993) EKU 100, APSU 75 ..................................... 

108

107 106 102 100

£

1. at Tennessee State (Feb. 8, 2001) EKU 106, TSU 99 ....................................... 106 2. at Tennessee State (Jan. 4, 2003) EKU 105, TSU 83 ....................................... 105 3. at Jacksonville State (Feb. 14, 2008) EKU 104, JSU 75 ........................................ 104 4. at Morehead State (Jan. 30, 1995) EKU 103, MOR 90 ...................................... 103 5. at Morehead State (Feb. 13, 1999) EKU 99, MOR 103 OT .................................. 99 ¤

š

™

š

’

“

”

‘

•

–

“

’

§

¨

‘

©

š

›

œ

¡

¢

£

1. Southeast Missouri (Jan. 16, 2010) EKU 41, SEMO 43 ........................................ at Eastern Illinois (Feb. 13, 2010) EKU 41, EIU 69 ............................................ 3. at Eastern Illinois (Jan. 15, 2009) EKU 44, EIU 78 ............................................ 4. at Morehead State (Jan. 24, 2009) EKU 46, MOR 63 .......................................... Jacksonville State (Feb. 6, 2010) EKU 46, JSU 49 ............................................ Tennessee-Martin (Dec. 4, 2010) EKU 46, UTM 61 ...........................................

EKUSports.com

41 41 44 46 46 46

™

š

’

“

”

‘

•

–

“

’

§

¨

‘

©

š

›

œ

¥

‘

¦

š

Ÿ

¡

¢

£



1. Southeast Missouri (Jan. 16, 2010) EKU 41, SEMO 43 ........................................ 2. Jacksonville State (Feb. 6, 2010) EKU 46, JSU 49 ............................................ Tennessee-Martin (Dec. 4, 2010) EKU 46, UTM 61 ........................................... 4. Morehead State (Feb. 21, 2009) EKU 48, MOR 70 .......................................... 5. Middle Tennessee (Jan. 14, 1984) EKU 49, MTSU 46 ........................................ ¤

108

š

š

™

š

’

“

”

‘

•

–

“

’

§

¨

‘

©

š

›

œ

—

™



ž

Ÿ

¡

¢

‘

’

“

”

‘

•

–

“

’

—

˜

˜

‘

™

š

›

œ

¡

¢

‘

’

“

”

‘

•

–

“

’

—

˜

˜

‘

™

š

›

œ

¥

‘

¦

46 48 49

41 44 46 47 48 48 48

š

Ÿ

¡

¢

115 110 109 104 104

£

1. Morehead State (Feb. 11, 1993) EKU 106, MOR 110 OT .............................. 110 2. Middle Tennessee (Feb. 21, 1987) EKU 63, MTSU 104 .................................... 104 3. Murray State (Feb. 13, 1993) EKU 108, MUR 102 .................................... 102 4. Murray State (Feb. 22, 1988) EKU 74, MUR 101 ...................................... 101 5. Tennessee State (Jan. 11, 2001) EKU 107, TSU 96 ......................................... 96

Ž



’

“

”

‘

•

–

“

’

—

˜

˜

‘

™

š

›

œ

—

™



ž

Ÿ

¡

¢

£

1. at Morehead State (Dec. 4, 1978) EKU 77, MOR 115 ...................................... 2. at Austin Peay (Jan. 18, 1988) EKU 95, APSU 109 ..................................... 3. at Tennessee State (Jan. 24, 2008) EKU 85, TSU 104 ....................................... 4. at Morehead State (Feb. 13, 1999) EKU 99, MOR 103 OT ................................ 5. at Eastern Illinois (Jan. 27, 2000) EKU 95, EIU 102 OT .................................. ¤

£

1. at Morehead State (Dec. 4, 1978) EKU 77, MOR 115 ...................................... 2. Morehead State (Feb. 11, 1993) EKU 106, MOR 110 OT .............................. 3. at Austin Peay (Jan. 18, 1988) EKU 95, APSU 109 ..................................... 4. Middle Tennessee (Feb. 21, 1987) EKU 63, MTSU 104 .................................... at Tennessee State (Jan. 24, 2008) EKU 85, TSU 104 ....................................... 

46

£

1. at Eastern Illinois (Feb. 13, 2010) EKU 41, EIU 69 ............................................ 2. at Eastern Illinois (Jan. 15, 2009) EKU 44, EIU 78 ............................................ 3. at Morehead State (Jan. 24, 2009) EKU 46, MOR 63 .......................................... 4. at Tennessee Tech (Jan. 9, 2010) EKU 47, TTU 75 ........................................... 5. at Murray State (Feb. 9, 1987) EKU 48, MUR 72 .......................................... at Tennessee Tech (Feb. 4, 2006) EKU 48, TTU 73 ........................................... at Samford (Feb. 16, 2008) EKU 48, SAM 71 ........................................... 

41

‘

š

™

š

’

“

”

‘

•

–

“

’

—

˜

˜

‘

™

š

›

œ

¡

¢

115 109 104 103 102

£

1. Southeast Missouri (Jan. 7, 2012) EKU 52, SEMO 37 ........................................ 2. Murray State (Feb. 11, 1996) EKU 89, MUR 41 .......................................... 3. Tennessee State (Feb. 9, 2004) EKU 66, TSU 43 ........................................... Southeast Missouri (Jan. 16, 2010) EKU 41, SEMO 43 ........................................ 5. Southeast Missouri (Feb. 9, 1997) EKU 81, SEMO 44 ........................................ ¤

š

™

š

’

“

”

‘

•

–

“

’

—

˜

˜

‘

™

š

›

œ

¥

‘

¦

š

Ÿ

¡

¢

š

™

š

’

“

”

‘

•

–

“

’

—

˜

˜

‘

™

š

›

œ

—

™



ž

Ÿ

¡

¢

41 43 43 44

£

1. Southeast Missouri (Jan. 7, 2012) EKU 52, SEMO 37 ........................................ 2. Murray State (Feb. 11, 1996) EKU 89, MUR 41 .......................................... 3. Tennessee State (Feb. 9, 2004) EKU 66, TSU 43 ........................................... Southeast Missouri (Jan. 16, 2010) EKU 41, SEMO 43 ........................................ 5. Southeast Missouri (Feb. 9, 1997) EKU 81, SEMO 44 ........................................ ¤

37

37 41 43 43 44

£

1. at Samford (Feb. 10, 2005) EKU 63, SAM 45 ........................................... at Southeast Missouri (Feb. 11, 2010) EKU 50, SEMO 45 ........................................ 3. at Akron (Jan. 26, 1984) EKU 66, UA 48 .............................................. 4. at Morehead State (Feb. 24, 1994) EKU 71, MOR 49 .......................................... at Eastern Illinois (Feb. 2, 1998) EKU 65, EIU 49 ............................................

45 45 48 49 49


ª

«

¬

­

®

¯

°

¯

±

²

°

³

Women’s Basketball Team Game Records (OVC ONLY) è

»

Á

¾

º

»

¼

½

¾Á

»

¾

µ

¸

å

Ã

Á

Æ

Ç

È

É

Ê

å

1. Morehead State (Feb. 11, 1993) EKU 106, MOR 110 OT .............................. 2. Murray State (Feb. 13, 1993) EKU 108, MUR 102 .................................... 3. at Tennessee State (Feb. 8, 2001) EKU 106, TSU 99 ....................................... 4. at Austin Peay (Jan. 18, 1988) EKU 95, APSU 109 ..................................... 5. Tennessee State (Jan. 11, 2001) EKU 107, TSU 96 ....................................... ¿

¸¸

Á

¾

º

»

¼

½

¾

å

·

æ

¸

Á

¾

è

å

·

æ

æ

¸

Á

¾

è

å

·

æ

¼

½

Ç

é

ê

¸

é

¸

å

¾

Æ

Ç

È

É

Ê

µÁ

»

¾

µ

¸

å

Ã

Á

Æ

Ç

È

É

¼

½

Ç

é

È

¼

ä

¾

»

·Æ

Ç

È

É

1. Middle Tennessee (Feb. 21, 1987) EKU 63, MTSU 104 ...................................... 2. at Morehead State (Dec. 4, 1978) EKU 77, MOR 115 ........................................ at Murray State (Feb. 25, 1989) EKU 63, MUR 101 ........................................ 4. at Tennessee Tech (Feb. 19, 1979) EKU 59, TTU 94 ........................................... 5. at Tennessee Tech (Jan. 4, 2007) EKU 50, TTU 84 ........................................... at Eastern Illinois (Jan. 15, 2009) EKU 44, EIU 78 ............................................

216 210 205 204 203

Ê

1. Southeast Missouri (Jan. 16, 2010) EKU 41, SEMO 43 ........................................ 2. Southeast Missouri (Jan. 7, 2012) EKU 52, SEMO 37 ........................................ 3. Middle Tennessee (Jan. 14, 1984) EKU 49, MTSU 46 ........................................ Jacksonville State (Feb. 6, 2010) EKU 46, JSU 49 ............................................ at Southeast Missouri (Feb. 11, 2010) EKU 50, SEMO 45 ........................................ ç

·

·

¸

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

¾

¾

¸

Ã

Ä

¾

¸

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

ç

84

·

¸

1. 2. 3. 4.

89 95

95 ì

48 39 39

í

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

¼

¸

ë

Å

À

»

å

ë

Á

è

å

Å

¸

Æ

Ç

È

É

î

ï

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ï

ü

ý

ò

õ

í

ì

ï

ú

þ

ø

ÿ

38 38 35

1. Southeast Missouri (Feb. 12, 2009) .............. 2. Eastern Illinois (Feb. 14, 2009) ..................... Murray State (Dec. 2, 2010) ......................... 4. Morehead State (Feb. 21, 2009) ................... 5. at Murray State (Feb. 9, 1987) ...................... at Southeast Missouri (Feb. 5, 1996) ............ at Jacksonville State (Feb. 7, 2009) ............. Tennessee-Martin (Dec. 4, 2010) .................

34 34

Ê

at Jacksonville State (Feb. 14, 2008) ........... Murray State (Dec. 2, 2010) ......................... Samford (Jan. 19, 2008) ............................... at Southeast Missouri (Feb. 5, 1996) ............ Tennessee State (Feb. 25, 1996) ................. Eastern Illinois (Jan. 13, 2007) ..................... at Eastern Illinois (Jan. 12, 2008) ................. Tennessee State (Jan. 29, 2011) ..................

95

Ê

1. Murray State (Feb. 11, 1996) EKU 89, MUR 41 .......................................... 2. Southeast Missouri (Jan. 5, 1998) EKU 97, SEMO 58 ........................................ Tennessee State (Jan. 25, 2007) EKU 88, TSU 49 ........................................... 4. Southeast Missouri (Feb. 9, 1997) EKU 81, SEMO 44 ........................................ 5. Murray State (Feb. 4, 1995) EKU 90, MUR 55 .......................................... at Morehead State (Jan. 16, 1997) EKU 92, MOR 57 .......................................... Eastern Illinois (Feb. 7, 2002) EKU 90, EIU 55 ............................................

µ

41

17 14 13 11 11 11 11 11

Ë

Ì

Í

Î

1. 2. 3. 4. 5. µ

1. 2. 3. 4. 5.

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ô

Ô

Î

Ù

Ú

Ô

Î

Û

Ü

Ý

Ñ

Ô

Ì

Ë

Î

Þ

Ù

×

ß

à

á

â

ã

Morehead State (Feb. 21, 2009) ................... Southeast Missouri (Feb. 12, 2009) .............. at Morehead State (Feb. 20, 2010) ............... Morehead State (Feb. 26, 2008) ................... Murray State (Dec. 2, 2010) ......................... ·

¸

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

º

¸

·

ä

¸

½

¾

å

æ

¸

Æ

Ç

È

É

33 31 31 30 29 29 29 29

56 52 51 50 49

Ê

Samford (Jan. 19, 2008) ............................ at Jacksonville State (Feb. 14, 2008) ........ Tennessee State (Jan. 29, 2011) ............... at Eastern Illinois (Jan. 12, 2008) .............. Jacksonville State (Jan. 17, 2008) ............. (Minimum 10 made 3-point field goals)

68.4 65.4 52.4 50.0 47.61. at Jacksonville State (Feb. 14, 2008) ........... Tennessee State (Jan. 29, 2011) .................. 3. at Eastern Illinois (Jan. 27, 2000) ................. Murray State (Dec. 2, 2010) ......................... 5. at Morehead State (Jan. 10, 2008) ............... Tennessee-Martin (Jan. 21, 2012) ................

21 21 20 20 18 18

37 35 35 35

´

´

EKUSports.com


Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball OVC Tournament Championship Games

"

#$%

'

;

B

C

D

;

P

A

7

A

7

8

X

9

5

@

A

J

8

^

A

6

8

>

7

;

9

I

9

9

O

J

;

8

I

9

O

8

b

7

;

`

5

a

V

A

9

6

@

Y

S

J

5

Z

P

>

7

N

8

8

I

F

F

F

J

J

O

J

7

7

J

D

V

J

;

m

E

D

9

@

J

i

i

F

^

J

>

A

=

7

k

N

=

N

>

f

J

G

D

7

9

H

J

>

9

r

J

>

A

@

A

H

D

@

A

9

9

7

H

d

H

w

D

;

8

A

D

7

A

?

6

A

9

A

=

J

E

J

M

9

@

D

J

;

A

F

6

J

9

J

>

7

8

<

F

>

=

8

D

D

;

F

=

O

=

J

A

;

9

<

O

;

?

=

;

O

8

J

J

>

J

D

<

V

c

;

?

A

O

B

8

7

I

;

J

6

H

F

@

8

C

J

7

;

A

J

A

F

6

6

>

8

S

D

A

;

9

@

;

<

>

6

A

J

6

>

J

O

;

A

D

J

J

7

L

P

C

I

A

9

A

6

A

E

D

<

^

K

8

;

;

;

@

Q

C

J

A

9

<

6

=

J

J

9

:

J

;

J

6

A

;

<

D

Q

6

7

=

>

?

S

6

J

<

7

@

@

=

>

9

8

O

V

K

7

=

A

@

6

;

D

8

;

;

8

D

6

B

C

<

A

E

J

<

;

>

P

A

5

>

7

;

@

J

O

;

6

6

N

E

W

9

@

A

7

;

8

@

7

D

8

;

J

8

>

F

M

L

A

;

8

P

9

6

7

A

<

B

6

;

I

>

O

F

@

9

8

<

@

I

7

D

A

@

J

;

B

I

J

D

J

6

A

6

G

8

=

6

E

7

a

F

@

=

>

f

;

;

D

@

B

6

8

7

;

J

>

=

A

@

_

>

9

D

J

7

J

A

@

A

A

`

Q

;

8

;

6

9

9

8

6

B

G

F

D

A

8

9

@

;

j

=

J

A

J

A

H

5

F

>

?

<

C

J

>

I

5

8

]

A

=

a

9

[

r

A

H

8

@

6

;

7

@

A

8

A

7

J

<

6

J

J

>

k

A

>

@

>

A

@

@

D

C

A

J

6

Q

9

M

V

G

R

;

6

O

7

6

A

<

6

A

7

6

9

E

u

;

8

E

7

9

C

A

@

C

J

<

A

A

8

9

;

N

C

=

;

A

A

D

<

9

O

J

9

J

;

9

8

D

<

B

@

A

D

M

D

E

;

A

6

9

=

@

v

6

J

t

D

9

9

6

A

J

>

D

<

;

8

9

H

A

7

C

;

G

I

;

<

C

=

D

>

;

9

;

E

D

A

A

@

8

A

J

6

6

K

@

6

@

l

N

7

F

A

@

@

8

J

G

8

7

O

<

6

C

D

8

A

F

A

;

;

A

9

J

n

@

6

B

A

<

k

A

;

J

6

9

;

7

;

J

I

8

B

9

J

>

8

<

A

@

D

A

=

@

@

;

A

=

9

=

@

J

J

=

V

9

n

9

O

J

7

i

@

J

=

M

F

7

L

;

;

9

I

8

:

@

9

K

;

7

A

<

f

@

M

7

8

I

8

9

=

D

8

O

M

<

7

G

8

>

F

;

7

J

@

A

@

L

<

6

7

=

>

?

@

;

O

J

7

8

F

O

8

<

A

6

K

Q

9

F

8

M

;

J

D

9

>

D

J

8

@

>

j

;

A

N

k

X

Y

Z

6

O

8

9

B

J

A

6

5

A

8

8

A

@

@

A

A

5

A

=

>

>

9

<

=

D

9

7

I

A

<

9

I

6

A

M

<

V

O

;

6

7

<

8

E

@

F

J

J

>

A

9

C

J

@

C

A

<

O

C

9

8

J

C

M

>

L

9

f

J

8

I

F

9

9

P

8

@

A

J

9

>

7

A

<

K

d

9

<

E

`

;

D

;

8

A

D

@

9

A

J

P

6

J

@

@

>

;

A

5

6

=

>

J

<

;

8

V

6

>

?

9

7

D

J

8

F

l

?

D

L

:

;

D

6

=

G

J

9

<

f

@

9

P

;

E

G

A

J

;

9

7

;

7

J

=

>

O

D

>

@

<

K

i

p

9

7

<

K

L

i

o

6

A

I

9

7

8

7

8

F

V

O

J

d

9

C

>

N

K

O

9

V

D

A

C

D

9

E

A

6

K

H

U

;

I

A

C

A

;

C

D

A

@

9

7

J

@

7

8

F

D

A

N

>

9

8

<

A

<

D

E

=

9

6

6

7

A

<

5

J

F

A

>

A

9

=

t

U

A

8

F

u

<

;

G

8

9

D

7

J

J

D

A

V

7

J

M

L

f

8

I

D

I

>

9

U

A

J

;

8

<

6

F

;

6

?

G

A

D

D

@

q

8

M

J

G

>

]

>

A

;

@

N

C

;

@

A

7

J

6

J

A

8

J

A

J

;

=

9

O

>

J

7

8

F

J

>

9

J

Q

A

C

J

5

A

8

N

K

I

=

;

8

J

6

;

D

D

A

<

9

i

k

A

A

9

u

<

M

9

J

>

J

9

J

J

?

>

A

@

6

G

7

>

F

>

9

J

J

J

G

7

I

A

A

G

K

A

N

o

L

6

A

J

6

E

7

8

F

J

;

<

;

M

L

5

A

=

>

B

;

6

G

9

6

<

a

I

V

A

J

;

9

8

;

J

>

A

^

6

_

`

J

7

J

D

A

K

l

;

J

>

C

D

9

E

A

6

@

=

;

I

V

7

8

A

<

B

;

6

]

i

;

B

J

>

6

A

`

X

8

@

9

7

<

M

H

V

O

J

f

J

>

;

O

F

>

J

J

>

A

Q

A

E

J

;

J

>

A

F

9

I

A

G

9

@

J

>

A

F

;

;

<

c

;

V

G

L

7

V

>

EKUSports.com

O

O

J

6

A

J

<

O

J

@

;

M

J

L

r

>

A

;

d

6

6

9

A

<

D

D

E

@

`

9

;

7

<

D

;

8

A

D

@

?

@

=

;

<

L

O

r

6

@

@

K

M

G

>

A

;

E

E

@

;

8

9

J

6

I

8

D

8

A

A

@

7

7

A

P

@

m

9

=

?

7

9

E

A

9

J

C

9

6

6

G

;

I

B

<

J

J

9

;

A

7

G

=

G

J

A

A

J

<

J

>

I

9

A

A

@

9

O

A

J

>

G

J

?

;

>

8

8

J

;

9

A

>

6

A

J

7

A

<

J

F

O

I

C

Z

P

9

@

J

D

O

;

;

>

;

A

Y

J

6

@

A

V

A

@

A

F

>

X

C

A

9

9

J

;

J

<

K

<

A

;

8

B

D

C

<

9

8

`

A

J

>

9

E

A

E

J

A

Q

<

I

8

9

>

8

J

Q

A

I

J

J

I

J

A

O

9

9

>

I

V

=

>

8

9

A

>

E

7

F

9

7

A

J

8

A

5

J

6

l

Q

9

7

J

<

@

A

A

D

F

J

8

@

6

7

6

A

8

G

@

A

>

=

9

@

S

;

A

>

L

J

;

9

G

9

A

J

V

G

<

6

=

8

;

G

>

;

;

N

<

8

;

J

7

J

>

E

6

J

;

8

9

B

B

O

G

9

B

O

Q

C

9

D

A

D

C

M

6

8

@

I

@

A

A

P

A

9

@

J

;

@

A

>

Q

A

J

8

J

O

8

D

E

;

7

;

A

<

I

8

s

J

8

<

G

m

;

V

A

>

7

O

D

J

=

8

9

8

J

<

@

F

7

>

8

9

;

9

8

I

I

7

@

9

F

7

;

9

9

@

A

J

>

@

9

;

J

J

G

L

>

<

A

@

@

I

P

8

O

;

G

>

A

7

M

A

>

@

8

J

J

9

C

c

<

J

D

J

A

8

A

t

E

6

A

C

J

O

B

E

;

D

M

7

D

9

6

9

N

K

6

g

;

9

@

;

A

9

C

D

8

<

;

9

`

7

L

J

\

8

B

K

>

8

i

A

A

G

A

E

6

;

O

N

M

I

A

<

6

;

8

>

8

J

A

8

7

A

9

6

J

Q

I

?

<

;

A

I

O

7

J

>

9

8

;

>

E

J

A

f

9

<

@

G

J

8

D

@

=

A

`

7

9

7

E

;

L

A

I

C

h

M

I

@

9

C

_

<

9

7

A

E

^

6

;

G

6

9

8

>

6

9

6

>

5

<

9

O

6

@

H

9

@

;

9

>

J

O

A

9

K

<

d

;

P

G

I

8

c

9

A

;

9

>

^

A

>

9

=

A

8

P

A

I

J

C

7

M

?

?

G

J

9

A

>

M

J

;

A

f

@

J

K

C

=

F

J

O

=

9

9

8

8

;

@

a

;

;

V

@

7

6

A

Z

A

D

A

I

8

Y

8

=

A

V

9

X

8

A

9

I

L

J

B

;

6

9

A

@

J

g

O

`

6

J

;

M

b

S

@

E

C

a

5

A

@

N

;

A

O

<

D

a

A

c

9

B

@

;

7

D

A

@

<

J

<

V

7

L

?

<

9

`

>

O

K

A

8

?

<

A

6

O

b

7

>

K

J

6

A

K

A

I

`

D

J

@

9

_

;

A

9

6

^

6

>

I

J

O

A

=

9

O

^

H

P

@

8

@

A

A

D

;

6

6

A

J

A

E

;

>

=

B

6

=

J

7

B

;

K

A

8

D

J

@

9

P

9

O

=

;

>

]

8

7

J

J

[

@

P

>

@

N

;

D

=

S

J

N

>

9

A

A

8

J

J

;

9

<

A

@

J

\

>

G

8

8

O

[

J

6

S

A

8

9

8

6

A

7

V

7

I

S

a

A

9

9

E

A

J

7

9

I

I

@

@

D

A

>

E

6

a

@

J

J

;

8

7

C

@

F

9

O

`

9

<

A

@

B

8

C

6

>

7

?

B

7

E

Z

b

A

J

;

<

E

;

O

5

;

N

@

7

Y

8

=

8

L

9

;

@

A

A

9

D

6

X

6

<

A

=

9

A

G

7

K

;

7

I

A

=

>

e

9

P

A

N

6

A

9

6

A

L

7

>

;

8

J

>

9

9

A

F

f

J

6

E

<

A

<

J

K

8

<

J

=

U

P

;

R

>

A

A

;

9

J

`

A

J

>

;

=

6

@

J

@

<

V

8

I

O

O

A

6

6

<

8

M

7

5

8

K

7

J

9

9

@

6

<

A

4

;

K

I

C

=

7

9

>

F

f

A

>

M

8

;

M

@

A

J

7

=

9

C

8

@

8

A

@

J

G

;

7

<

;

7

I

F

@

A

;

J

7

A

A

@

J

8

<

;

J

7

>

A

6

9

A

J

;

>

O

7

D

9

=

8

>

I

6

8

6

>

@

J

V

D

J

7

I

J

8

6

D

A

7

@

J

9

7

7

@

9

G

;

;

J

Q

B

A

J

C

O

@

A

A

J

6

<

A

8

B

<

C

A

[

;

B

6

A

C

A

A

A

@

6

8

J

>

9

6

k

D

6

F

O

p

@

6

n

9

7

<

;

8

J

V

;

A

9

@

=

>

A

A

9

n

A

7

7

D

9

J

F

E

O

<

A

D

>

<

I

A

B

<

>

8

8

8

@

F

J

>

O

;

n

8

=

9

;

>

@

7

f

!

K

9

>

8

<

F

s

F

@

P

D

J

8

@

A

C

J

G

;

M

J

B

>

7

A

J

A

J

G

<

8

=

F

7

9

7

D

<

6

A

A

9

;

f

O

;

O

J

J

C

6

=

O

F

A

>

;

E

Q

;

6

=

B

8

J

F

`

@

A

A

;

<

@

J

r

U

F

@

A

<

A

_

8

A

A

9

O

A

@

G

k

G

I

D

8

G

^

A

;

@

F

@

A

J

m

8

9

@

7

<

V

9

;

q

A

A

=

>

F

7

@

<

p

<

9

>

f

X

@

J

J

8

A

;

9

8

@

A

>

m

9

9

>

5

A

P

;

o

J

>

@

A

<

6

>

A

=

P

@

C

J

7

7

A

9

7

>

@

=

I

7

5

8

8

A

9

6

H

A

9

6

@

<

B

G

<

9

r

A

K

B

J

<

A

;

k

H

@

9

;

[

I

A

@

;

l

D

5

A

A

A

j

:

[

I

>

O

>

]

H

[

J

6

5

[

9

83

8

A

8

8

J

>

7

;

7

6

A

J

9

9

I

8

A

Q

A

F

2

A

8

A

a

G

I

@

T

H

J

>

9

9

9

I

<

@

6

A

J

A

=

7

9

f

;

<

A

A

=

B

>

d

A

O

H

7

@

<

9

>

F

A

7

AK

H

X

6

>;

8

Z

E

J

J

7

>

K

6

9

E

8

6

8

A

6

Q

J

J

7

6

>

;

J

9

J

O

;

J

V

92

J

;

6

U

=

G

@

O1

9

C

=

A

=

;

=

7

F

5

J

7

>

6

a

JI

8

;

O

7

I

@

`

7

60

D

9

<

J

E

=/

@

J

B

5

.

A

9

8

A

?

W

P

J

H

c

DH

M

D

A

A

D-

A

>

@

A

A-

8

=

Q

>

J

A

>

A

A6

<

7

8

8

@

_

7

6

Y

@

5

8

6

7

8

A

<

9

;,

A

<

;

C+

J

A

T

J

G

;

6*

9

;

A

6

>&

F

>

P

A

F

#

)

E

:

@

(

9

5

96

7

8

F

G

7

K

J

>

i

i

C

;

7

8

J

@

M

B

;

D

D

;

G

A

<

V

E

U

>

9

8

8

;

8

l

6

;

G

8

7

8

F

G

7

J

>

i

k

K

A

<

7

<

Q


x

y

z

{

|

}

~

}€

~



Women’s Basketball OVC Tournament Championship Games

„

…

š

†

‡

›

ˆ

‰

œ

“

Š



‡

Ÿ

¹

Â

®

®

Ã

¯

Ë

Ä

°

¯

¾

»

°

¯

´

»

Å

¯

¸

±

È

¹

°

±

²

µ

²

°

µ

Ä

¹

»

Â

½

Ë

¯

²

±

»

º

µ

Ä

»

¹

Ä

µ

É

Ã

Ø

µ

º

Ô

×

×

»

´

È

´

¯

·

È

²

°

¯

»

·

»

È

°

¸

Æ

´

¹

¼

¹

¹

¯

±

½

²

»

»

¯

°

°

´

µ

Ó

±

Å

´

±

¸

»

¿

°

»

µ

´

´

»

¯

¸

·

´

»

¸

°

¼

±

¹

°

°

¸

¯

¼

¹

µ

´

°

·

¸

Æ

±

°

±

º

Á

·

É

°

´

µ

º

´

®

¹

º

¾

»

¹

¸

´

°

´

Æ

°

µ

µ

Ã

°

·

±

Æ

®

È

»

±

È

¯

°

µ

À

¹

¹

µ

Ñ

±

·

¹

µ

¹

°

¸

Æ

·

²

²

°

È

±

¹

´

¯

Ê

¯

±

¹

¯

°

¹

¼

°

º

°

¿

Ê

¿

¸

°

¹

Ï

¾

¹

Ì

Ã

±

´

µ

Ì

¼

º

²

·

®

°

±

±

»

·

µ

°

»

´

º

¹

Ð

Ê

º

·

¾

Ò

¹

Ã

¸

°

½

Ó

°

²

½

±

Ê

°

¯

Ë

²

Â

°

Ã

·

¯

Ñ

²

µ

¯

°

»

±

¯

³

½

°

°

±

´

·

¯

¯

¯

µ

Ã

µ

Î

»

Ï

Ä

Æ

·

È

Ï

µ

È

¹

¹

°

º

¯

Æ

°

¹

¯

±

²

´

µ

µ

¯

¯

²

µ

¯

¾

°

´

¯

±

¯

»

»

®

¯

±

²

·

±

Ì

Ì

Ã

¯

°

Ã

°

¹

º

×

¾

¼

±

°

¯

µ

µ

¸

Ã

±

Ö

Ý

²

Á

¹

µ

²

µ

Æ

Ê

®

¸

Ç

Ä

°

¯

±

²

¯

¯

´

°

¯

»

Ã

µ

°

»

²

º

Ý

´

Ì

°

¾

Å

¯

°

¼

»

µ

°

¾

¸

±

´

¯

·

Ã

»

Ã

±

¾

µ

Ä

·

´

µ

Ç

·

Ã

°

Ç

±

¹

¾

°

°

°

À

´

È

²

´

°

²

°

Í

»

®

¹

¯

¸

¯

¼

¹

·

´

®

°

Õ

¹

µ

°

¹

²

±

°

±

·

Ô

Æ

²

°

¯

°

º

È

¯

®

´

¯

°

º

Ã

´

Á

Ã

µ

±

µ

¹

´

¯

²

Ý

º

»

¹

Ø

Æ

¹

·

¸

°

È

¾

¹

·

²

°

Û

¾

¯

µ

¹

º

¯

½

µ

Ô

±

·

¹

Þ

·

±

´

¿

´

Â

É

µ

°

¯

±

±

°

³

°

µ

Î

°

¾

°

´

²

»

·

»

²

¹

¯

¯

Å

°

µ

°

°

µ

µ

µ

²

¹

¹

º

®

±

±

Ê

Î

¯

°

°

Ê

¾

±

¸

¸

»

°

°

¹

·

¹

¾

¯

½

º

²

½

®

´

¾

µ

°

°

»

¹

°

°

¯

¹

¹

°

Í

µ

®

¹

Ã

¯

°

Ä

¾

µ

±

»

Ç

Ì

¹

²

°

¿

Ì

µ

²

Ù

¯

°

°

»

µ

º

Â

Ê

¾

°

°

±

´

·

°

¯

¸

Ê

±

¹

¹

¹

¼

´

Ý

¹

º

²

·

°

°

¯

¹

°

°

®

´

µ

±

®

¯

¿

µ

Å

²

¹

°

·

¿

°

»

¾

°

¯

±

¹

´

¸

²

â

³

°

µ

°

´

»

·

²

°

»

»

»

¯

·

¹

Ê

Ñ

¯

à

Ã

Å

Ã

·

ß

æ

º

¹

°

Ç

È

°

È

Á

°

º

Ê

¹

¯

´

·

Ê

µ

¯

ã

»

·

°

µ

È

·

´

·

Ã

±

¯

±

°

¯

Ø

°

¹

É

´

»

°

±

Ä

¹

È

¾

µ

°

®

¹

²

µ

Ø

º

°

´

¯

´

²

Æ

¹

¯

±

µ

±

¹

°

Ã

¸

È

±

®

½

¹

º

µ

º

¹

µ

µ

°

¸

Ø

½

¹

°

¼

¹

Ç

Ï

¸

´

¹

²

º

­

à

¹

¸

´

­

Ã

²

·

µ

ß

¯

¯

°

°

Æ

¹

°

°

²

Á

È

²

Ã

¯

â

Ñ

´

Ý

»

°

¿

°

¯

¯

²

¼

²

°

¯

¯

µ

Ê

½

´

¹

Ò

°

±

¯

°

µ

°

º

¹

º

Ç

¾

É

Ð

·

Ä

»

Ç

Û

´

µ

°

¹

¼

Ù

Ã

²

µ

¸

²

»

´

Ê

¾

Á

¯

Å

±

É

°

¯

´

´

Å

°

¯

¸

¯

±

±

¹

»

´

°

°

²

Ã

¯

»

¼

²

Ç

¹

µ

È

¸

»

¯

¾

°

°

¯

á

²

´

µ

°

¹

Å

±

¸

Á

È

¯

´

¯

®

Ý

å

¹

¯

·

°

Ã

¹

µ

²

±

¾

º

¾

Õ

¯

°

µ

·

¸

±

á

®

´

»

µ

¯

º

µ

Ó

Ã

°

°

Ô

´

µ

ä

µ

·

µ

·

°

¹

²

°

¹

·

²

´

Å

µ

±

Å

»

°

´

Ó

Ý

Ø

¯

º

¹

¸

°

µ

´

º

´

¾

µ

à

´

Ð

Ë

¯

³

¾

ß

¹

¹

¯

°

¹

Ü

²

Ë

¯

·

®

»

™

Ê

Á

·

²

Æ

Û

Û

¯

˜

­

®

¹

È

Ç

±

´

±

±

Í

µ

¯

¯

Ì

°

Ä

º

¹

°

°

°

—

º

®

±

µ

Ä

±

µ

°

»

½

Ú

²

¼

´

·

¸

¾

´

¹

Ù

´

°

´

Ç

»

¸

—

¬

´

¹

Ç

µ

¹

»

°

±

–

«

¹

·

Å

»

µ

²

•

ª

¸

°

Ç

²

¯

”

ª

°

²

¯

²

·

¹

·

»

´

°

‡

©

¾

¯

·

º

¸

¾

»

´

Ã

±

®

¹

·

Á

¯

°

·

Ã

·

²

¯

°

¯

¹

¹

Â

¾

µ

®

¹

°

Å

Ì

Ï

¯

¸

¹

¯

¯

¯

¯

†

·

µ

®



¨

°

°

¾

»

§

²

¹

³

Ä

Ò

·

´

·

²

“

Š

¦

¯

±

’

‰

¥

°

¾

‘

Ž

´

¯

°

µ

¹

Ê

°

¹



Š

¥

º

µ

·

·

±

´

Ã

´

µ

·

µ

Œ

…

»

²

µ

²

Ë

Å

¯



‡

¼

º

°

Ž

†

¤

¸

´

°

…



£

¹

»

¯

½

Ð

Ç

®

¯

»

º



ž

¢

¸

°

¹

Œ



¡

°

Ä

²

„

Š

²

¾

Å

‹

“

±

¸

²

°

Ô

Ú

Ï Ä

¹

¸

»

¹

´

¯

´

·

´

¿

Ç

°

¸

¹

¯

¯

°

¯

²

º

°

¹

É

´

µ

µ

¯

¿

¹

±

Ã

Ã

·

Ç

²

²

°

²

º

µ

¯

´

²

Ç

»

°

´

Ç

°

´

µ

Ç

È

¯

²

Ã

¹

Ä

»

®

¯

´

¯

²

°

²

¸

°

¹

µ

Ã

´

±

¯

°

µ

É

´

°

²

»

¹

±

¯

°

¯

¹

µ

¾

·

»

²

°

É

Ã

Ð

ç

ç

Ï

°

²

±

µ

´

¹

¸

¼

°

Å

º

¯

µ

·

µ

É

»

Ç

·

²

¹

¯

®

¹

±

²

°

±

É

°

¸

µ

Ã

·

°

·

²

°

²

µ

º

É

°

°

¯

µ

±

¯

»

´

Ç

¹

¯

²

°

è

¹

¹

±

°

µ

±

»

°

±

»

´

¯

²

°

Ç

µ

¾

°

µ

´

º

·

²

°

Å

µ

¯

¹

Ç

°

¯

º

¹

Å

´

¹

´

²

°

±

·

°

Ã

®

¿

Ñ

Ë

´

¾

µ

´

·

µ

»

º

µ

»

Ô

¸

¼

°

°

µ

±

Ï

µ

¯

±

»

µ

°

º

±

°

Å

¯

²

°

³

®

¯

²

®

¹

¹

´

Í

Î

Æ

æ

µ

½

¯

°

±

¯

°

±

¹

®

¯

²

»

°

±

º

º

¯

»

¾

µ

´

°

°

µ

µ

µ

®

Æ

´

¯

²

°

¹

´

¸

°

»

¸

µ

¹

Â

Ã

·

¯

Ô

á

·

°

¸

¹

´

º

·

»

´

¯

¹

¯

²

°

´

¸

²

²

±

º

°

¾

±

¯

µ

²

º

°

°

Õ

Ì

µ

®

¹

·

¹

¯

°

Ì

±

»

Ö

°

Â

·

Ã

¹

´

»

®

¹

·

±

Ä

¸

°

°

¸

´

¯

¯

µ

°

¸

±

Ã

Å

µ

µ

±

Ä

·

®

¹

µ

±

È

¸

·

°

»

º

´

¯

¯

²

¹

µ

½

°

°

Í

º

°

°

µ

²

·

Î

°

°

²

²

±

®

¿

¾

»

¯

±

¸

Æ

·

¯

¹

Ý

»

°

´

²

²

Ï

ä

¹

¹

µ

Ã

®

±

Á

¾

º

°

·

´

µ

ß

¾

à

°

Ó

·

´

Ä

¯

Ó

¹

»

·

À

´

¯

¹

·

»

·

¯

´

Î

¯

µ

²

°

Ã

³

µ

±

É

·

¯

°

¹

æ

½

°

±

µ

¯

È

»

°

¾

¯

¾

²

»

µ

°

²

µ

Ã

»

±

°

´

³

Ã

²

°

·

¯

´

°

·

»

º

¸

±

°

ä

¯

¯

·

Ð

Ê

°

·

¯

Ê

º

·

»

±

¹

·

±

µ

¹

Ý

µ

»

ä

·

¾

Ì

°

Ä

¹

·

°

²

´

Í

Á

°

·

Ç

°

º

º

Ï

¸

±

»

ß

¿

¼

Å

´

í

°

´

±

¯

µ

´

°

±

®

¹

¯

°

»

´

¯

°

µ

º

Å

»

¯

²

µ

Ä

Ã

¯

É

µ

¸

¼

°

µ

±

´

»

¹

´

¯

°

Ã

Ä

¯

Ë

°

Ç

°

µ

·

²

°

¯

Å

±

Ä

Ê

¾

¯

²

°

É

°

Ç

»

´

´

»

´

Ç

»

´

µ

É

µ

¯

¯

°

¹

®

¯

²

°

¯

Å

¹

¯

¹

Ä

Ê

²

¯

º

Á

ß

¾

»

à

º

¯

Å

µ

Ã

±

È

´

¯

¹

²

½

±

°

¹

±

Ã

·

Ç

µ

²

¯

²

¹

Å

°

°

¹

º

Ä

¯

°

´

»

²

°

ì

´

Ç

²

°

º

µ

²

®

µ

Ê

Å

¼

Ï

²

·

¯

°

¹

Ø

Â

µ

º

Ã

¾

È

Ä

Æ

¹

¹

Ã

¹

¯

´

°

Ö

Ì

Ô

Ú

É

°

®

¹

±

°

Ã

·

»

´

Ç

µ

´

Ô

Ô

Ì

å

±

Ã

´

¯

¹

¯

µ

¼

°

¯

²

°

»

±

³

±

·

¯

°

µ

º

¹

·

®

°

Ä

®

Ã

¹

¯

Á

¹

ß

Å

à

°

Ã

º

¯

Ä

²

Ö

µ

Ü

¯

Ì

Ã

Ö

Ö

Ä

¹

Å

»

¯

´

µ

²

¯

µ

²

É

±

µ

°

·

°

¼

Ä

°

¯

¹

¯

»

²

´

µ

¯

°

¯

±

Ä

Å

Ã

»

·

¯

²

²

Ü

°

î

º

¯

Ü

Ö

²

°

°

®

°

¯

µ

»

´

º

¯

¯

²

°

¹

¹

»

´

¯

µ

·

Ê

·

Â

²

µ

½

Ã

°

·

¿

¯

Ñ

¯

Á

²

¸

°

¼

±

°

±

°

®

Ã

°

·

·

°

µ

¯

»

º

¹

¹

·

°

µ

¯

¯

»

¯

Ã

º

°

¯

²

µ

¯

¾

°

µ

´

º

µ

¾

È

¯

°

µ

¾

Ì

Ê

Á

µ

¯

°

µ

º

¯

µ

±

»

µ

½

¯

±

°

¯

»

´

Ç

»

·

Ç

·

²

±

²

¹

°

¯

µ

µ

»

°

º

Ý

·

¯

ë

Á

¯

²

´

¹

®

®

°

´

·

»

½

¿

Â

Ã

À

Ñ

¹

´

Ý

É

Á

´

Í

°

Ç

°

¾

°

µ

¸

µ

¾

»

µ

´

À

²

Í

±

°

Å

°

Ì

µ

Ä

·

¹

»

Ã

´

Ä

¯

Ö

Ä

µ

Ù

Ì

È

Ö

É

Û

Å

È

²

Á

¸

°

¼

´

°

±

¯

²

°

°

Ê

Ø

Ï

µ

²

º

°

È

Æ

·

°

¹

´

»

¹

¹

´

±

®

°

¹

±

·

±

Å

µ

°

±

Ç

µ

º

»

·

´

¸

°

¹

º

±

¯

°

²

º

°

µ

Ç

°

µ

µ

»

º

´

È

»

Ã

·

¯

É

°

®

¹

±

°

¯

²

°

²

µ

®

¯

¹

Ç

»

½

°

ã

¹

Á

ß

à

µ

Ü

Ö

Ì

Ö

Ù

µ

º

½

µ

´

¯

µ

Ç

°

Ê

´

¹

Ä

²

¹

¾

¹

±

°

ß

»

°

Â

¹

´

²

´

·

¹

´

Ä

±

¹

½

»

º

°

º

¯

²

°

Ø

µ

º

È

Æ

¹

¹

´

°

·

Å

»

¯

²

Ê

À

Í

¸

¹

µ

¸

²

ê

Ê

ã

·

µ

¯

°

Ê

Ä

µ

±

É

µ

¹

µ

Õ

¯

¾

Õ

°

Ì

²

Å

»

Ú

¯

»

²

®

¹

Ã

¹

´

¯

²

¯

¯

°

Ú

°

´

»

´

¯

²

°

³

±

·

¯

²

µ

®

Ê

Ï

²

°

±

°

·

°

±

½

°

Ç

Ã

µ

±

º

²

µ

º

·

»

ä

Ä

¹

»

´

¯

·

¿

®

¹

Ã

±

±

°

¹

Ã

´

º

·

¿

¯

Å

¹

·

¯

°

µ

·

µ

´

º

¯

Å

¹

µ

·

·

»

·

¯

·

»

´

Ô

å

¾

»

´

Ã

¯

°

·

¹

®

µ

¸

¯

»

¹

´

Ì

Ê

Ñ

²

Õ

¼

Ê

²

µ

±

°

Ü

º

°

Ê

»

Ä

á

´

·

¯

¹

°

²

»

¸

°

´

¯

¹

³

°

´

´

±

º

µ

·

Ë

¯

Å

°

ä

¯

ì

°

º

²

µ

Å

¼

µ

·

µ

Ç

±

°

µ

¯

Ç

µ

¾

°

¿

Ñ

Ý

¾

»

¯

²

·

µ

»

º

Ð

Ê

Ï

²

°

È

¾

µ

º

°

·

¹

¾

°

Ç

±

°

µ

¯

·

²

¹

¯

·

Ò

Ê

°

¾

µ

º

°

·

¹

¾

°

Ç

±

°

µ

¯

Ä

µ

È

·

µ

´

º

·

¹

¾

°

Ç

±

°

µ

¯

·

²

¹

¯

·

Ê

Ý

²

°

¯

¹

´

Ó

·

°

®

¯

É

µ

µ

·

¼

°

¯

Ä

¹

µ

¯

¯

²

°

°

´

º

¹

®

±

°

Ç

Ã

µ

¯

»

¹

´

Å

µ

·

É

»

Ç

Ê

Ñ

¿

·

µ

ç

°

°

³

´

»

·

²

°

º

Å

»

¯

²

Ô

Ú

Ä

¹

»

´

¯

·

µ

´

º

Æ

¹

¹

¼

µ

º

º

°

º

´

»

´

°

Ê

Á

¸

¼

°

±

°

Ì

´

­

·

²

°

È

Æ

µ

ç

°

°

¿

Á

ß

à

Ó

·

¹

¯

²

°

±

­

Ì

Ï

¹

Ã

±

´

µ

·

¹

²

µ

º

Ô

Ö

±

°

É

¹

Ã

´

º

·

¿

®

¹

Ã

±

µ

·

·

»

·

¯

·

¿

¯

Å

¹

·

¯

°

µ

·

»

´

µ

´

º

¹

´

°

É

¹

¸

¼

Ê

Ï

²

·

°

´

¸

µ

¹

»

¹

±

Å

¯

»

·

¹

´

¼

»

¿

´

¾

º

»

¹

·

®

·

°

¾

º

»

±

µ

µ

·

¸

Ã

²

¹

¹

¯

Ã

µ

·

¿

¯

Ñ

¯

Ë

²

´

°

É

¾

µ

Ã

ç

´

ç

·

°

µ

»

±

´

¸

°

Ð

Ê

Ï

²

°

È

¼

°

Ä

¯

Ç

¹

»

´

Ç

µ

¯

²

°

±

µ

´

Ç

Ã

Ä

Ê

Ò

°

Å

°

±

°

±

°

µ

®

¹

±

¯

Ã

´

µ

¯

°

·

²

°

¹

·

º

»

·

Ô

Ô

Ì

¹

®

Ì

Ô

Û

®

±

¹

¾

¯

²

°

³

°

º

°

Ê

Ã

±

¸

°

²

µ

º

Ä

¹

»

Ô

Õ

Ä

¹

»

´

¯

·

»

´

¸

Ã

º

»

´

Ç

®

¹

Ã

±

Ä

¹

¯

²

±

°

°

Ä

¹

»

´

¯

°

±

·

Ê

Æ

¹

´

¸

°

»

Ì

Ê

º

º

µ

Ì

®

Á

¸

¼

°

±

°

Ó

²

°

¼

°

Ä

²

µ

º

´

Ó

¯

®

¹

Ã

º

Ô

Ü

´

¯

·

µ

´

º

ê

±

¹

Å

´

²

µ

º

Ô

å

»

´

¯

·

¯

²

°

³

±

·

¯

Ì

°

½

°

±

Í

Î

Æ

·

¹

¾

°

´

Ó

·

³

´

µ

¯

¹

Ç

¹

¯

¹

¹

½

°

±

¯

»

¾

°

Ê

¯

Ï

²

»

·

»

·

µ

Ç

±

°

µ

¯

²

¹

´

¹

±

¿

É

Ã

¯

»

¯

Ó

·

Ç

±

°

µ

¯

É

°

¸

µ

Ã

·

°

¹

®

¯

²

°

Ä

°

¹

Ä

°

Ë

Ó

½

°

· ¹

Ç

Ö

¼

Å

·

Ð

·

¹

°

º

Å Ä

±

¸

Ê

·

Ð

®

´

Ê

°

¹

¯

æ ¾

»

µ

º

°

Ä

Ë

Æ ¯

¯

°

±

°

· ´

µ

°

°

ç

¹

°

Ð

æ

»

¾

Æ

°

µ

É ·

²

±

°

µ Ð

±

»

µ

Ý ²

Ç

°

°

¯

 Ç

¯

¯

×

µ

µ

Ý

¹

·

Ì

±

Ç

µ

¹ ¸

»

®

Ê

Ï

·

¯

´

°

¾ É

°

¹

°

Ð

¾

±

¸

Ê

È

¯ ¹

°

°

·

² é

ä

Ù

Æ Á

Å

²

´

¯ ·

·

¯

Ê

¯

¶ ¼

Ç

´

°

Ý ¯

´

º

®

²

µ

±

°

º

»

¯

Å

»

¯

²

¿

Ñ

Ë

´

¾

µ

´

·

µ

»

º

Ð

Ê

Ë

Ó

½

°

Å

¹

°

´

µ

¹

¯

¹

®

¸

²

µ

¾

Ä

»

¹

´

·

²

»

Ä

·

µ

´

º

Ñ

¯

²

»

·

¹

‚

´

ƒ

°

²

µ

·

¯

¹

Ç

¹

¯

¹

¯

²

°

¯

¹

Ä

¹

®

¯

²

»

·

¯

Ê

Ñ

EKUSports.com


ï

ð

ñ

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball OVC Tournament Team Records 

ô

õ

ö

1. 2. 3. 4. 5.

÷

ø

õ

ù

ú

÷

ö

û

ü

õ

ý

þ

ÿ

MURRAY STATE (3/1/05) ............................. 94 SOUTHEAST MISSOURI (2/24/98) .............. 92 MOREHEAD STATE (2/27/01) ..................... 89 at Tennessee-Martin (2/23/99) ...................... 87 vs. Middle Tennessee (2/8/79) ...................... 85 vs. Tennessee Tech (3/5/04) ......................... 85

þ

ù1. 2. 3. 4.

ö

÷

ø

õ

ù

ú

÷

ö

û

ü

õ

ý

þ

ÿ

at Tennessee-Martin (3/2/10) ........................ vs. Austin Peay (3/6/04) ................................ vs. Austin Peay (3/5/94) ................................ vs. Murray State (3/8/83) .............................. vs. Austin Peay (3/3/96) ................................ at Samford (3/4/08) .......................................

ô

õ

ö

1. 2. 3. 4. 5.

÷

ø

õ

ù

ú

÷

ö

õþ47 51 53 56 56 56

ÿ

at Tennessee-Martin (2/23/99) .................... 102 vs. Middle Tennessee (3/4/91) ...................... 93 MOREHEAD STATE (2/27/01) ..................... 92 vs. Morehead State (2/9/79) ......................... 91 vs. Middle Tennessee (3/8/93) ...................... 87

þ

þ1. 2. 3. 4. 5.

ö

÷

ø

õ

ù

ú

÷

öõ

þÿ

vs. Morehead State (2/28/97) ....................... at Tennessee-Martin (3/2/10) ........................ vs. Tennessee State (2/29/12) ...................... vs. Tennessee Tech (3/2/96) ......................... vs. Murray State (3/8/83) ..............................

47 51 55 56 58

ý

þ

ÿõ

ö1. vs. Middle Tennessee (3/4/91) ...................... 36 2. at Tennessee-Martin (2/23/99) ...................... 34 3. vs. Middle Tennessee (2/8/79) ...................... 33 MOREHEAD STATE (2/27/01) ..................... 33 MURRAY STATE (3/1/05) ............................. 33ý

þ

1. 2. 3. 4. 5.

õ

þ

1. 2. 3. 4.

õ

ö÷÷

þ÷þ

ÿ

vs. Morehead State (2/9/79) ......................... 88 MOREHEAD STATE (2/27/01) ..................... 76 vs. Tennessee Tech (2/10/79) ....................... 74 vs. Middle Tennessee (3/4/91) ...................... 72 at Tennessee-Martin (2/23/99) ...................... 71 TENNESSEE TECH (3/4/03) ........................ 71 ùÿö

÷

ù

þ

ÿõ

öø

þ

ý

ü

þ

ú

÷þ

vs. Tennessee Tech (3/5/04) ...................... 57.4 MURRAY STATE (3/1/05) .......................... 53.2 SOUTHEAST MISSOURI (2/24/98) ........... 50.8 vs. Middle Tennessee (3/4/91) ................... 50.0 TENNESSEE STATE (2/25/97) ................. 50.0 

þ

ö

÷

ù

þÿõ

ö

ø

þ

ý

ü

þ

ú

÷þ

1. vs. Austin Peay (3/5/94) ............................. 2. vs. Tennessee Tech (3/5/95) ...................... vs. Tennessee Tech (3/1/12) ...................... 4. vs. Morehead State (2/9/79) ...................... 5. vs. Morehead State (2/28/97) .................... vs. Austin Peay (3/6/04) .............................

32.8 33.3 33.3 34.1 34.5 34.5

øõ

ù

ú

÷

ù

þ

ÿõ

öþ

þ

øõ

ù

ú

÷

ù

þ

ÿõ

ö÷÷

þ÷þ

ÿ

1. SOUTHEAST MISSOURI (2/24/98) .............. 20 MOREHEAD STATE (2/27/01) ..................... 20 3. vs. Tennessee Tech (3/1/12) ......................... 19 4. vs. Jacksonville State (3/4/05) ...................... 17 at Murray State (2/27/07) .............................. 17 vs. Tennessee State (2/29/12) ...................... 17 ùþ

1. 2. 3. 4. 5.

ö

÷ý

þ

þ

øõ

ù

ú

÷

øþ

ý

ü

þ

ú

÷þ

vs. Middle Tennessee (3/9/92) ................... 70.0 vs. Tennessee-Martin (3/4/95) ................... 62.5 vs. Southeast Missouri (3/5/05) ................. 60.0 vs. Tennessee Tech (3/5/04) ...................... 58.3 SOUTHEAST MISSOURI (2/24/98) ........... 55.0

õ

þ1. 2. 3. 4. 5.

ö

÷ý

þ

þ

øõ

ù

ú

÷

øþ

ý

ü

þ

ú

÷þ

vs. Austin Peay (3/5/94) ............................. at Tennessee-Martin (2/23/99) ................... vs. Tennessee Tech (3/1/97) ...................... vs. Tennessee State (2/29/12) ................... vs. Middle Tennessee (3/4/91) ................... vs. Tennessee Tech (3/5/95) ...................... vs. Austin Peay (3/6/04) ............................. þ

þý

õ

15.4 16.7 20.0 23.5 25.0 25.0 25.0

ö1. vs. Tennessee State (2/29/12) ...................... 28 2. vs. Tennessee Tech (3/5/04) ......................... 24 MURRAY STATE (3/1/05) ............................. 24 4. vs. Morehead State (2/28/97) ....................... 23 vs. Southeast Missouri (3/5/05) .................... 23 ý

ù

þ

1. SOUTHEAST MISSOURI (2/24/98) .............. 11 2. vs. Middle Tennessee (3/9/92) ........................ 7 vs. Middle Tennessee (2/28/98) ...................... 7 MOREHEAD STATE (2/27/01) ....................... 7 vs. Tennessee Tech (3/5/04) ........................... 7

ý

ù

þ

þ

þý

õ

ö÷÷

þ÷þ

ÿ

1. vs. Tennessee State (2/29/12) ...................... 2. vs. Tennessee-Martin (3/4/95) ...................... 3. at Tennessee Tech (3/10/92) ........................ vs. Southeast Missouri (3/5/05) .................... 5. vs. Middle Tennessee (2/8/79) ...................... ù1. 2. 3. 4. 5.

õ

þ

ö

÷

ý

þ

þý

õ

øþ

ý

ü

þ

ú

÷36 34 33 33 32

þ

vs. Tennessee Tech (3/5/04) ...................... 88.9 TENNESSEE TECH (3/4/03) ..................... 87.5 at Samford (3/4/08) .................................... 86.7 vs. Murray State (3/8/83) ........................... 80.0 vs. Middle Tennessee (3/8/93) ................... 78.6 

þ

ö

÷

ý

þ

þý

õ

øþ

ý

ü

þ

ú

÷þ

1. vs. Middle Tennessee (3/9/92) ................... 2. vs. Tennessee Tech (3/5/95) ...................... 3. vs. Middle Tennessee (2/28/98) ................. at Murray State (2/29/00) ........................... 5. at Tennessee-Martin (3/2/10) .....................

31.3 48.1 50.0 50.0 54.5

þ

ú

ö

ù

þ