Page 1

WASFZ


લ઴ન: ૪

WASFZ અંક:૨૮

ભાવ: નલેમ્ફય-ડીવેમ્ફય, ૨૦૧૮

વં઩ાદક ભંડ઱ તંત્રીશ્રી બાનપ્રવાદ ઩ંચાર

આચામન (પ્રા.ળા.એકતાનગય)

વશતંત્રી

તંત્રીની કરભે

કશતેન વોરંકી ભ.વળ. (પ્રા.ળા.એકતાનગય)

ભાયી લાત વૌ ને ભાટે

અજફ ગજફ

બા઴ા કોનનય

કેવ ં કશેલામ !!!

ભઝા ઩ડી ગઈ!

પ્રજ્ઞાની ઩ાંખે

ઘનશ્માભ ત઱઩દા વલદ્યાથી (ધો.૮ પ્રા.ળા.એકતાનગય)

કભ ૂ ઱ી કરભે

દ઩નણભાં ડોકકય ં

જમોવતકા યોકશત વલદ્યાથી (ધો.૮ પ્રા.ળા.એકતાનગય)

આ઩ને કેભ ભ ૂરી ળકામ.!!!

અનોખ.ં ..!!!

ભાવ વલળે઴

વભ્મો સયે ખાફેન ઩ી. આશીય ભ.વળ. (પ્રા.ળા.એકતાનગય)

કનબાઈ યફાયી ભ.વળ. (પ્રા.ળા.એકતાનગય)

કકિંજર વોનાયા વલદ્યાથી (ધો.૭ પ્રા.ળા.એકતાનગય) સ્નેશા ઠાકોય વલદ્યાથી (ધો. ૭ પ્રા.ળા.એકતાનગય) આયતીફેન ઠાકોય વલદ્યાથી (ધો. ૬ પ્રા.ળા.એકતાનગય)

એક્તાનગય પ્રાથમભક ળા઱ા (ના઩ા) તા: ફ૊યવદ જજ: આણદ Mo. +91 9737229670


તંત્રીશ્રીની ક્રભે

- શ્રી. બાનપ્રવાદ ઩ંચાર

મ.વળ. એકતાનગય

ટૂંકા લે કેળન ઩છી પયી ખડખડાટ શવતી ને યભતી ળા઱ાભાં ફા઱ક૊ના ચશેયા ઩ય ખુળી

જ૊લા ભ઱ે છે તેલા વભમે ફે ભાવન૊ બેગ૊ અંક આ઩ના સુધી ઩શોંચાડી ભ઱ી યશમા છીએ. અભાયા આ અંક ભાટે ન૊ આ઩ન૊ અભબપ્રામ ભ઱ળે તેને ભે ગેઝીનભાં આલયી રઈશુ.ં ધ૊. 6 થી 8 ભાં 0 થી 5 ભાં 22 જેટરા મપ્રમ ફા઱ક૊ ભાટે ઩ ૂલવ આમ૊જન કયી આગ઱ લધી યશમા છીએ. નલા લ઴વના નલરા દદલવ૊ભાં ઩ ૂયા જ૊ભ અને જુસ્વા વાથે અભ્માવક્રભ તયપ ધ્માન આ઩ી કવ૊ટીઓનુ ં ઩ણ આમ૊જન કયી રીધુ ં છે . વયદાય વાશેફના એકતાભમ કામોને માદ કયી ર૊ખંડી વંકલ્઩૊ વાથે ળા઱ા મળક્ષણના ઩દયણાભભાં સુધાય૊ કયલા કદટફદ્ધ છીએ. દદવમાંગ ફા઱ક૊ વાથે અભાયી રાગણી વતત

જ૊ડામે રી શ૊ઈ તે ભને સ્ને શ અને વશાનુભ ૂમત આ઩લાનુ ં ચ ૂકતા નથી.આલ૊, વો વાથે ભ઱ી નાતારના ઩મલત્ર દદલવ૊ભાં પ્રેભભમ લાતાલયણ થકી ફા઱ક૊ વાથે જીલંતતા

અનુબલીએ. ફંધાયણને અનુવયી પયજ૊ પ્રત્મે જાગૃત યશીએ અને ફા઱ક૊ભાં યશેરી કરાઓને ફશાય રાલલાન૊ આ઩ણ૊ નાન૊ અભથ૊ પ્રમાવ ઩ણ તેભના બમલષ્મને

ચ૊ક્કવ ઊજળં ફનાલળે . આજન૊ ફા઱ક આલતી કારન૊ નાગદયક શ૊ઈ દે ળ ભાટે કદટફદ્ધ ફને તે લા વંસ્કાય૊નુ ં મવિંચન કયીએ. 2019ના લ઴વ ભાં નલી લાત૊ વાથે પયી ભ઱ીશુ.ં

1


ભાયી લાત વોને ભાટે - શ્રી. બાનપ્રવાદ ઩ંચાર

મ.વળ. એકતાનગય

2

વલશ્વ કદવમાંગ કદલવની વાચી કદળા : દદવમાંગ૊ પ્રત્મે વભાજની વશાનુભ ૂમત લધે તથા વાભાન્મ ભાણવની જેભ તેભન૊ ઩ણ સ્લીકાય થામ તે શેત ુથી દય લ઴ે 3 જી દડવે મ્ફયના દદલવે આંતયયાષ્રીમ સ્તયે મલશ્વ દદવમાંગ દદલવની ઉજલણી કયલાભાં આલે છે . દદવમાંગ૊ પ્રત્મે ની જલાફદાયી સુમનમિત કયલા ઉ઩યાંત, તે ભના તયપના વાભાજજક કરંક૊ને દૂ ય કયલા ભાટે વંયક્ુ ત યાષ્ર દ્વાયા 2030 સુધીન૊ એજન્ડા કયલાભા આવમ૊ છે . વંયક્ુ ત યાષ્ર દ્વાયા 1976ની વબાભાં ભંજૂય કયી 1981થી જાશેય કયી દદવમાંગ૊ના ઩ુનય૊દ્ધાય ભાટે પ્રમત્ન૊ કયલાભાં આલે છે . વભાજભાં યશેતા અન્મ વમક્ક્તઓ વાથે સ્ને શ અને સુભે઱થી યશી ળકે તે શેત ુથી વયકાય

દ્વાયા તેભના શક૊ અને પયજ૊ ભાટે ઩ણ વતકવ તા યાખી મનમભ૊ ફનાલામા છે . તે ભને વાભાજજક, યાજકીમ અને આમથિક ક્ષેત્રે ઩ ૂયત૊ વશકાય અને વશાનુભ ૂમત ભ઱ે ત૊ જ વાચા

અથવ ભાં આ દદલવની ઉજલણી કયી ગણાળે . વયકાયી અને સ્લૈ ચ્છીક વંસ્થાઓ દદવમાંગ૊ ભાટે વતત જાગૃત યશેતી શ૊ઈ તેભને ભ઱ે રા શક૊ ઩ય ક૊ઈ તયા઩ ભાયી ળકત ુ ં નથી. લ઴વ 1998 ભાં પ્રથભ લખતે કરા, વંસ્કૃમત અને સ્લતંત્ર યીતબાતના થીભ ઩ય મલશ્વ મલકરાંગ દદલવની ઉજલણી કયાઈ શતી તે ભ ચાલુ લ઴ે ઩ણ 'મલકરાંગ વમક્ક્તઓને વળક્ત ફનાલ૊ તથા તે ભન૊ વભાલે ળ અને વભાનતાઓને સુમનમિત કય૊' ના થીભ ઩ય બાયતના જ નદશ મલશ્વબયના ર૊ક૊ કામવ યત છે . તે ભના આય૊ગ્મ, મળક્ષણ અને વાભાજજક દયજજા ભાટે અગ્રતા અ઩ામ તે ઩ણ એટલુ ં જ જરૂયી છે . પ્રભુએ આ઩ે રી ક૊ઈ અંગની વાભાન્મ ખ૊ડ કે ત્રુદટને અલગણીને વમક્ક્ત તયીકે તે ન૊ સ્લીકાય થામ અને ઩ ૂયતી

વશાનુભ ૂમત ભ઱ે તે આજના વભમની ભાંગ છે . ભાત્ર વામકર કે ક૊ઈ લસ્તુ આ઩ી દે લાથી તે વળક્ત ફની જળે તેના કયતાં તેનાભાં જ૊ભ, જુસ્વ૊ અને રાગણી બયીશુ ં ત૊

ચ૊ક્કવ ઩૊તાના ક્ષેત્રભાં આગ઱ લધી ળકળે . મલકરાંગ૊ની લાસ્તમલક ક્સ્થમત વભજાલલા ભાટે ઩ણ આજના દદલવે કામવ ક્રભ૊ કયલા આલશ્મક ગણામ. આલ૊, વો વાથે ભ઱ી તે ભના પ્રત્મે જાગૃત ફની વભાનતાની તક૊ વાથે વાથે તે ભન૊ સ્લીકાય થામ તે લ૊ અમલયત પ્રમત્ન કયીએ. ભદદ નદશ, વશકાય આ઩તાં ળીખીએ.


અજફ ગજફ

વંકરન : સયે ખાફેન આશીય,

ભ.વળ. એકતાનગય પ્રા.ળા઱ા

3

ચારો આજે 15 ઐવતશાવવક તથ્મોની લાત કયીએ : 1. ઩ષ્કયભાં કોન ં ભંકદય આલે લ ં છે ?

- બ્રહ્માન ં ભંકદય

2. દે ળી યાજાઓ દ્વાયા દત્તક રેલાની પ્રથા કોને ફંધ કયી ? - રોડન ડેરશાઉવી 3. ' દીલાને કોશી ' ળબ્દ ક્ાં વલબાગ વાથે વંક઱ામે ર છે ? - કૃવ઴ વલબાગ

4. ક્ા ભોગર વમ્રાટને " જજિંદા઩ીય " કશેલાભાં આલતો ? - ઔયં ગઝેફ 5. અંવતભ ભોગર વમ્રાટ કોણ શતો ? - ફશાદયળાશ ઝપય

6. '' જે ચચત્રક઱ાનો દશ્ભન છે તે ભાયો ળત્ર છે " આ વલધાન ક્ાં ભોગર વમ્રાટન ં છે ? જશાંગીય 7. ભશાબાષ્મના રેખક કોણ શતા ? - ઩તંજરી 8. બાયતભાં આધવનક યીતન ં પ્રથભ મદ્રણારમ ક્ાં આલે લ ં છે ? - કરકત્તાભાં 9. ઩ાની઩તન ં ફીજ ં વલશ્વયદ્ધ કોની લચ્ચે થય ં શત ં ? - અકફય અને શેમ 10. ઋગલે દભાં ઉલ્રેખ કયામે ર ળતયી શં છે ? - નદીન ં નાભ 11. ક્ાં ભાત્ર ફે ભોગર ળાવકોએ આત્ભકથા રખી ? - ફાફય અને જશાંગીય

12. બાયતના પ્રથભ ગલનન ય જનયર કોણ શતા ? - વલચરમભ ફૅકટક 13. ક્ાં યદ્ધ દ્વાયા ચબ્રકટળ ળાવનનો ઩ામો નખામો ? - પ્રાવીન ં યદ્ધ

14. ગજનીના વોભનાથના આક્રભણ વભમે ત્માં કમો ળાવક શતો ? - બીભ પ્રથભ 15. પ્રવવદ્ધ ચચકકત્વક ધન્લંતયી ક્ા ળાવકના દયફાયભાં શતા ? - ચંદ્રગપ્ત

વલક્રભાકદત્મના દયફાયભાં


બા઴ા ક૊નવય

- કશતે ન વોરંકી

ભ.વળ. એકતાનગય

4

Never say “No” to any approach - Prof. J H Khan ઩૊તાના ELT(English Language Teaching) લગવભાં શંભેળા કશેતા અને ફા઱ક૊ની ક્ષભતા, ળીખલાની ઝડ઩ જેલા ઩ાવાઓને ધ્માનભાં યાખી ને બા઴ા ળીખલલાની ઢફ નક્કી કયલાન૊ આગ્રશ યાખતા. અરફત, બા઴ા મળક્ષણભાં અને ક થીમયી તથા ભેથડ અને અપ્ર૊ચ ઘડામે રા છે જેન૊ મુખ્મ શેત ુ બા઴ા મળક્ષણને વય઱ અને વશજ ફનાલલાન૊ શ૊મ છે . જ૊ આ થીમયી તથા ભે થડ અને અપ્ર૊ચની વભજ કે ઱લી રેલાભાં આલે ત૊ બા઴ા મળક્ષણ ચ૊ક્કવથી વય઱

અને વશજ તથા ઩દયણાભરક્ષી ફને . તેથી, આલા જ એક અપ્ર૊ચ, એટરે કે Structural approach, ની ચચાવ અશી અમ૊ગ્મ સ્થાને ના ગણામ. બા઴ા મલમલધ લાક્ય યચનાઓ

ધયાલે છે અને Structural approach મલમલધ લાક્ય યચનાના ભશાલયા ઩ય લધાયે બાય આ઩ે છે . પ્રાથમભક ળા઱ાના ફા઱ક૊ને મ૊ગ્મ યીતે ઩વંદ કયે ર લાક્ય યચનાન૊ ભશાલય૊ કયાલલાભાં આલે ત૊ ફા઱ક૊ એ લાક્ય૊ના ઉ઩મ૊ગથી આત્ભ મલશ્વાવ કે ઱લી ળકળે અને અંગ્રેજી બા઴ા વશજતા થી ળીખળે . ઉદાશયણ: My Classroom

There is a blackboard in my classroom.

There are benches in my classroom. a blackboard

a table

a chair

a door

a cupboard

benches

fans

windows

pictures

bags

આજ યીતે , અંગ્રેજી બા઴ાભાં મનફંધ રેખન કયાલતી લખતે મળક્ષક ક૊ઈ એક જ પ્રકાયની

લાક્ય યચનાના ઉદાશયણ આ઩ી ફા઱કને આખ૊ મનફંધ આ઩ભે ઱ે રખે તે ભાટે પ્ર૊ત્વાદશત કયી ળકે છે . અભ્માવ દ્વાયા ઩વંદદત લાક્ય યચનાને અન્મ ળબ્દ૊થી ઩ ૂયી કયીને ફા઱ક ઩૊તાની જાતે અંગ્રેજી બા઴ાન૊ ઉ઩મ૊ગ કયે છે તે ભ જ આત્ભમલશ્વાવ કે ઱લે છે . આ Structural approach ના ઉ઩મ૊ગ દ્વાયા ફા઱કને કા઱ (TENSE)ની વભજ ઩ ૂયી ઩ાડી ળકામ છે જે લધુ આલતા અંક ભાં ચચાવ કયીશુ.ં


કે વ ુ કશેલામ ? વંકરન – જને દભીમા કાજી, ધો.૫

5

઩ ૃથ્લી ઩ય અરગ અરગ ઋતઓનો અનબલ કે ભ થામ છે ? નાયં ગી જેલો ગો઱ આકાય ધયાલતી આ઩ણી ઩થ્ૃ લી ઩ોતાની ધયી ઉ઩ય 23.5 અંળના ખ ૂણે નભે રી યશી સ ૂમનન ં ઩કયભ્રભણ કયતી યશેરી છે . આ લખતે ઩થ્ૃ લી અને સ ૂમન લચ્ચે અંતય ઓછં લત્ત થત ં યશે છે . જેના રીધે ઋતઓ ફદરાતી શોમ છે . ઉત્તય ગો઱ાધનભાં કડવેમ્ફયથી પે બ્રઆયીના વભમભાં ઩ ૃથ્લી એલી યીતે નભે રી યશે છે જેનાથી દચિણના બાગભાં સ ૂમન ના કકયણો વીધા ઩ડે છે . જેને રીધે વળમા઱ાની ઋત અનબલામ છે . એ જ યીતે ઉત્તય ગો઱ાધન ભાં ભાચનથી જૂ નના વભમભાં ઩ ૃથ્લી એલી યીતે નભે રી યશે છે જેનાથી ઉત્તય ગો઱ાધન ભાં બાગભા સ ૂમન ના

કકયણો વીધા ઩ડે છે . જેથી ઉના઱ાનો અનબલ થામ છે .

ભઝા ઩ડી ગઇ ...!!! વંકરન --અક્ળાફન ં કાજી, ધો. ૫

ઘાતાંક ની ગણતયી : 1 થી 5 ની ઘાતાંકની ગણતયી અગાઉ ભે ઱લી શતી. આ લખતે 6 થી 10 ની ઘાતાંકની ગણતયી આ઩ે રી છે .

61 = 6 = 6 62 = 6 × 6 = 36 63 = 6 × 6 × 6 = 216 64 = 6 × 6 × 6 × 6 = 1296 65 = 6 × 6 × 6 × 6 × 6 = 7776

71 = 7 = 7 72 = 7 × 7 = 49 73 = 7 × 7 × 27 = 343 74 = 7 × 7 × 7 × 7 = 2401 75 = 7 × 7 × 7 × 7 × 7 = 16807

81 = 8 = 8 82 = 8 × 8 = 64 83 = 8 × 8 × 8 = 512 84 = 8 × 8 × 8 × 8 = 4096 85 = 8 × 8 × 8 × 8 × 8 = 32768

91 = 9 = 9 92 = 9 × 9 = 81 93 = 9 × 9 × 9 = 729 94 = 9 × 9 × 9 × 9 = 6561 95 = 9 × 9 × 9 × 9 × 9 = 59049

101 = 10 = 10 102 = 10 × 10 = 100 103 = 10 × 10 × 10 = 1000 104 = 10 × 10 × 10 × 10 = 10000 105 = 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 100000


પ્રજ્ઞાની ઩ાંખે

6


કૂભ઱ી કરભે...

7


દ઩વણભાં ડ૊દકયુ ં 8 જજલ્રા કક્ષાના ખેરભશાકુંબ ળા઱ાના ફા઱ક૊એ બાગ રીધ૊. જેભાં ગ૊઱ાપેં કભાં શેતરફેન ઠાક૊યે તાલુકા કક્ષાએ પ્રથભ અને જજલ્રા કક્ષાએ ફીજ૊ ક્રભ પ્રાપ્ત કયી ળા઱ાનુ ં ગોયલ લધાયુું. અભબનંદન કરા

ઉત્વલભાં

વી.આય.વી.

કક્ષાએથી

લક્ત ૃત્લ

મલબાગભાં મલજેતા ફને ર વાધના ત઱઩દાએ તાલુકા કક્ષાએ બાગ રઇ ળા઱ાનુ ં ગોયલ લધાયે ર છે .

આજકાર ફહુ ચભચિત Climate Change મલ઴મ અંગે

ળા઱ાના ફા઱ક૊ વય઱તાથી વભજ ભે ઱લી ળકે તે શેત ુથી ધ૊. 7 ના ફા઱ક૊ ને મળક્ષક દશતે નબાઈ

વ૊રંકીના વશકાયથી ળા઱ાના મુ.મળ. બાનુપ્રવાદ ઩ંચાર દ્વાયા તૈમાય કયામે ર ફા઱ દપલ્ભનુ ં શદૂ ટિંગ કયલાભાં આવયુ.ં જેને NCERT નલી દદલ્શીના CIET મલબાગભાં ભ૊કરલાભાં આલળે. ળા઱ાભાં ફા઱ક૊ની વંખ્મા પ્રભાણે આ઩લાભાં

આલતી વંયક્ુ ત ળા઱ા ગ્રાન્ટભાંથી જરૂયી લસ્ત ુ ખયીદી કયલા ભાટેના ઩ ૂલવ આમ૊જન વંદબે એવ.એભ.વી.વભ્મ૊ની એક ફેઠક ફ૊રાલલાભાં આલી શતી. જેભાં ળા઱ાભાં શાર જરૂય શ૊મ તેલી

દયે ક લસ્ત ુ ટે ન્ડય પ્રદક્રમાથી ખયીદી કયલા અંગે ઠયાલ૊ કયલાભાં આવમા. ભ્રષ્ટાચાયની ફદી વભાજભાં આજે વમાપ્ત છે તે ને ફંધ કયલા ફા઱ક૊ભાં અત્માયથી જ જાગૃકતા

અમનલામવ શ૊ઈ મનફંધ સ્઩ધાવ ન ુ ં આમ૊જન કયાયુ ં શત.ુ ં જેભાં દે ના ફેન્કના ના઩ાના કભવ ચાયીઓએ

શાજય યશી ફા઱ક૊ને વતકવ

ફની આ ફદીને

જડમ ૂ઱થી દૂ ય કયલા અનુય૊ધ કયી બાગ રીધે ર

ફા઱ક૊ને ઇનાભ૊ અ઩ામા શતા.


દ઩વણભાં ડ૊દકયુ ં 9 વયદાય લલ્રબબાઈ ઩ટે રની જન્ભજમંમત મનમભત્તે ળા઱ાભાં અન૊ખી ઉજલણી કયલાભાં આલી. જેભાં ળા઱ાના ફા઱ક૊ દ્વાયા તેભના જીલન પ્રવંગ૊ને લાગ૊઱લાભાં

આવમા

તથા

ળા઱ાના

મળક્ષક

દશતે નબાઈ વ૊રંકીએ ળ઩થ ઩ણ રેલડાવમા શતા. ળા઱ાભાં મળક્ષક તયીકે જ૊ડામે રા મળક્ષક૊ને ળા઱ા સ્લચ્છતા ને આય૊ગ્મ મલ઴મક ભાદશતી ભ઱ે તથા ફા઱ક૊ પ્રત્મે કા઱જી રેતા થામ તે શેત ુથી

઩ી.એચ.વી.

અમધકાયીઓએ

રૂફરૂ

ના઩ાના શાજયી

આય૊ગ્મ

આ઩ી

ફધી

લાત૊ને વભજાલી. ધ૊. 6 થી 8 ભાં અભ્માવ કયતી દદકયીઓના પ્રશ્ન૊ ભાટે ઩ણ મળભક્ષકા ફશેન૊ વાથે ચચાવ અને ભચિંતન ઩ણ કયુ.ું

તા : 27/11/18 થી 01/02/19 સુધી વભગ્ર ગુજયાતભાં

ળા઱ાભાં

અને

ળા઱ા

ફશાયના

ફા઱ક૊ના આય૊ગ્મની ચકાવણી ભાટે ના ' ળા઱ા આય૊ગ્મ

ત઩ાવણી

'

કામવ ક્રભન૊

શુબાયં બ

એકતાનગય પ્રા. ળા઱ાભાંથી કયલાભાં આવમ૊। જેભાં જજ.઩ં.આણંદના મવિંચાઈ મલબાગના ચેયભે ન ઈભયાનબાઈ યાણા, તા.઩ં.વદસ્મ ઈયપાનભીંમાં કાજી, અરેપખાન ઩ઠાણ, ભે દડકર ઓદપવય તથા સ્ટાપે શાજયી આ઩ી. બાયતના ફંધાયણને ફા઱ક૊ જાને તથા વભજે તે ુ ી શેતથ

ળા઱ાના

દદલવની

પ્રાથવના

ઉજલણી

કામવ ક્રભભાં

ફંધાયણ

કયલાભાં આલી.

ળા઱ાના

મળક્ષક દકયણબાઈ વ૊રંકીએ અરગ દે ળ૊ભાંથી વાયી લાત૊ને રઈ ફંધાયણ ઘડલાભાં આવયુ ં છે તે

જણાલી તેભાં વશબાગી થનાય દે ળબક્ત૊ની લાત૊ યજૂ કયી શતી. ળા઱ાના મુ. મળ. બાનુપ્રવાદ ઩ંચારે ફંધાયણના આમુખનુ ં લાચન કયી પયજ૊ અને પયજ૊ની લાત૊ કયી શતી.


આ઩ને કેભ ભ ૂરી ળકામ...!!! ળા઱ાના

ફા઱ક૊ના

આય૊ગ્મની

ભચિંતા

10

કયતા

મળક્ષક૊ને ઩ણ સ્લચ્છતા અને આય૊ગ્મની તારીભ આ઩ી વજ્જ કયતા ભે દડકર ઓદપવય ડૉ. ભદશડા આબાય.... વતકવ તા જાગરૂકતા વપ્તાશ ની ઉજલણીના બાગરૂ઩ે

દે ના ફેન્ક ના઩ાના વશમ૊ગથી મલમલધ સ્઩ધાવ ઓનુ ં આમ૊જન કયાયુ.ં જેભાં અંદકતબાઈ તથા એવ.એભ.વી.

વભ્મ

શીયાબાઈ

ય૊દશતે

શાજય

યશી

ફા઱ક૊ને

પ્ર૊ત્વાદશત કમાવ શતા. Thank You Dena Bank Staff...

ગ્રાભ અગ્રણી અરેપખાન ઩ઠાણે ળા઱ા આય૊ગ્મ ચકાવણી શુબાયં બ પ્રવંગે શાજયી આ઩ી ફા઱ક૊ના

આય૊ગ્મ

ચકાવણી

કામવ ક્રભન૊

શુબાયં બ

કયાલી

ફા઱ક૊ના સ્લાસ્્મ ભાટે જાગૃત યશેલા જણાવયુ.ં વી.આય.વી.વી. અયમલિંદબાઈ ઩ટે રે વી.આય.વી. કક્ષાએ

કરા ઉત્વલભાં મલજેતા ફા઱ક૊ને ઇનાભ આ઩ી પ્રત્વાદશત કયલા ળા઱ાભાં આવમા તે અભાયે ભન આનંદની લાત છે .

અન૊ખુ...!!! ં ધ૊. 1 ના ફા઱ક૊ ભાટે ચાલુ લ઴વ થી ળરુ

કયામે ર ' આગભન ' કામવ ક્રભ અંતગવત લે કેળન ઩છી તયત ફા઱ક૊ને ળા઱ાભાં આલકાયલાન૊

આનંદ - નયલતમવિંશ વંગાડાએ ઉ઩ાડી ચ૊કરેટ મલતયણ કયી ભજા કયાલી.


ભાવ વલળે઴ -

કશતન વોરંકી ભ.વળ. એકતાનગય

11

દય લ઴ે 25 દડવે મ્ફયના ય૊જ નાતારન૊ ઩મલત્ર તશેલાય બાયત ઉ઩યાંત અન્મ દે ળ૊ભાં ઉજલલાભાં આલે છે . આ તશેલાય ઈશુ ભિસ્તના જન્ભદદલવ તયીકે ભનાલલાભાં આલે છે . એવુ ં કશેલામ છે કે , ઈશુન૊ જન્ભ ઩ારતુ પ્રાણીઓથી બયે રા તફેરાભાં થમ૊ શત૊. ફાઇફરભાં ગભાણન૊ ઉલ્રેખ છે ઩ણ ફીજ૊ ક૊ઇ ઉલ્રેખ જ૊લા ભ઱ત૊ નથી. ભિસ્તીઓ ઘણા પ્રકાયે નાતારની ઉજલણી કયે છે . મલશ્વના ભ૊ટાબાગના દે ળ૊ભાં નાતારના તશેલાયની ઉજલણી મુખ્મ તશેલાય અને જાશેય યજા તયીકે કયલાભાં આલે છે . જે દે ળ૊ભાં ભિસ્તીઓની ફહુભતી નથી તેલા દે ળ૊ભાં ઩ણ નાતાર (દક્રવભવ)ની ઉજલણી કયલાભાં

આલે છે . ચીન, જા઩ાન, ને ઩ા઱ અને થાઈરેન્ડ જેલા દે ળ૊ભાં નાતારના તશેલાયને જાશેય યજા નથી ગણલાભાં આલતી. નાતારના દદલવ૊ભાં દે લ઱૊ભાં જઈ પ્રભુબક્ક્ત કયલાભાં

આલે છે . અંગ્રેજીભાં દક્રસ્ભવ ળબ્દ 'ક્રાઇસ્ટવ ભાવ' ળબ્દ ઩યથી આલે ર૊ છે . 'ક્રાઇસ્ટવ' ળબ્દ ગ્રીક બા઴ાના દક્રસ્ટ૊વ ઉ઩યથી અને ' ભાઓવે ' ળબ્દ રેદટન બા઴ાના ' મભવા ' (઩મલત્ર વમ ૂશ)ળબ્દ ઩યથી ઉતયી આલે ર૊ છે . દક્રવભવ ભાટે Xmas ઩ણ રખલાભાં આલે છે . વાન્તાક્ર૊ઝના શસ્તે ફા઱ક૊ને બેટ ઩ણ આ઩લાભાં આલે છે . મલશ્વબયભાં નાતારની ઉજલણી મલમલધ સ્લરૂ઩ે કયલાભાં આલે છે . જેના થકી મલમલધ વંસ્કૃમત અને યાષ્રીમ ઩યં ઩યાઓ પ્રમતભફિંભફત થામ છે . જા઩ાન અને ક૊દયમા જેલા દે ળ૊ભાં ભિસ્તીઓની વંખ્મા ખ ૂફ જ ઓછી શ૊લા છતાં ત્માં નાતારન૊ તશેલાય ધાભધ ૂભથી ભનાલલાભાં આલે છે . ઈસુના જન્ભદદલવ અંતગવત 40 દદલવના ઉ઩લાવ કયીને ઩ણ

તશેલાય ભનાલામ છે . નાતારના દદલવ૊ભાં ઘય૊ભાં ખાવ સુળ૊બન કયલાભાં આલે છે અને ચ૊કરેટ તથા ભીઠાઇઓને આય૊ગલાભાં આલે છે . કે ટરાક દે ળ૊ભાં નાતાર અગાઉ

ર૊ક૊ નાતારને રગતાં ઩ાત્ર૊ તથા વાન્તાક્ર૊ઝને ધ્માનભાં યાખી ઩ાત્ર મનદળવન ઩ણ કયલાભાં આલે છે . આ દદલવ૊ભાં નાતારનુ ં ઝાડ

(Xmas Tree) રાઇટથી ઩ણ

ળણગાયલાભાં આલે છે . આલ૊, આ દદલવ૊ભાં ઈસુએ આ઩ે રા Love thy Neighbour ના મલચાયને વભાજભાં પ્રસ્થામ઩ત કયીએ.


Dhabkar Nov-Dec (2018)  

Dhabkar is a monthly magazine exhibiting the school activities and updates of Ektanagar Primary School (Napa). It also gives an outlet to th...

Dhabkar Nov-Dec (2018)  

Dhabkar is a monthly magazine exhibiting the school activities and updates of Ektanagar Primary School (Napa). It also gives an outlet to th...

Advertisement