Page 1

Foto

End­rin­ger i sik­ te: Høy­sko­le­lek­ tor ved HIOA Jon Pet­ter Even­sen le­der et ut­valg som skal vur­de­re om­leg­ging av fo­to­ ut­dan­nin­gen. I for­ grun­nen før­s­te­års fo­to­stu­dent Ci­ci­lie S. An­der­sen. Foto: Kath­rine Geard

Ten­ker nytt om fo­to­ut­dan­nin­gen Fo­to­jour­na­list­ut­dan­nin­gen

vur­de­rer ny om­leg­ging. Jon Pet­ter Even­sen tror de må fav­ne bre­de­re. AV KATH­RINE GEARD

– Vi har satt sam­men et bredt ut­valg av tid­li­ge­re og nå­væ­ren­de stu­den­ter, bildesjefer og fo­to­gra­ fer fra uli­ke de­ler av fa­get, som skal un­der­sø­ ke hva den vi­de­re ut­vik­lin­gen for ut­dan­nin­gen skal være. Vi øns­ker å se på det med et åpent og ungt blikk og in­klu­de­re and­re per­spek­ti­ver enn bare me­die­nes be­hov, sier høy­sko­le­lek­tor Jon Pet­ter Even­sen, som for tida for­be­re­der ut­valgs­ ar­bei­det han skal lede. – Er det krav fra bran­sjen som tvin­ger fram en om­leg­ging? – Det­te er ikke et di­rek­te svar på ut­vik­lin­ 18 journalisten 29. NOVEMBER 2013

gen i bran­sjen. Det er hel­ler et re­sul­tat av at vi ser at fo­to­jour­na­lis­tik­ken på­vir­kes av man­ge ting. Ny tek­no­lo­gi, le­ven­de bil­der, men også ut­trykk fra kunst- og re­kla­me­si­den av fa­get smit­ter over. Even­sen vil ikke for­skut­te­re noe, men an­ty­ der at en ut­vi­del­se av ut­dan­nin­gen kan bli ak­tu­elt. Fle­re for­mer for foto og kan­skje enda mer vekt på le­ven­de bil­der og mul­ti­me­dia må dis­ku­te­res. Må­let er å gjø­re stu­den­te­ne bed­re rus­tet til på be­kle uli­ke ty­per stil­lin­ger. – Men vi kom­mer fort­satt til å ut­dan­ne fo­to­ jour­na­lis­ter som også er gode stillsfotografer. De for­svin­ner ikke så fort, me­ner han. In­gen fo­to­gra­fer Den snev­re stillbildefotografen er li­ke­vel un­der kraf­tig press. Fra Sve­ri­ge rap­por­te­res det at Nor­dens fotoskola og fo­to­ut­dan­nin­gen ved

Mittuniversitetet ikke len­ger ut­dan­ner tra­di­ sjo­nel­le pres­se­fo­to­gra­fer. For å sva­re på ut­vik­ lin­gen i bran­sjen er blant an­net le­ven­de bil­der, re­di­ge­ring, nett­job­bing, grav­en­de jour­na­li­stikk og tekst­skri­ving tatt inn i ut­dan­nin­ga. I kon­ ser­net MittMedia, som blant an­net om­fat­ter 18 avi­ser, er det ikke len­ger an­sat­te fo­to­gra­fer. Re­dak­sjo­ne­ne er hel­ler ikke opp­delt i av­de­lin­ ger. Man­tra er nå at alle skal skri­ve og fo­to­gra­ fe­re og ha nok kunn­ska­per til å le­ve­re til alle ka­na­ler. Fo­to­ut­dan­nin­gen ved Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus var gjen­nom en til­sva­ren­de om­leg­ ging i 2004. Re­sul­ta­tet ble den tre­åri­ge ba­che­ lo­ren i fo­to­jour­na­lis­tikk slik den dri­ves i dag. Vik­ti­ge grep den gang var mer jour­na­li­stikk, og mer vi­deo, nett og mul­ti­me­dia. Samt opp­ tak av 12 stu­den­ter hvert år, fram­for an­net­hvert år som tid­li­ge­re.

Jou11one13112918000