Page 1

«Mannen føler seg i større grad fremmedgjort i dagens urbane tilværelse.» Simen Tveitereid

om å eks­klu­de­re noen.     Han un­der­stre­ker at Har­vest ikke er et ma­cho-pro­sjekt. De ser ikke seg selv som Mon­ sen-vill­menn.   – Vi leg­ger vekt på fø­lel­ser og opp­le­vel­ser. Hva na­tu­ren be­tyr. Det er en refleksjonsbasert til­nær­ming til na­tu­ren. Vi dri­ver ikke med tips og vei­led­ning til hva du skal ta med på tur, vi stil­ler spørs­mål ved hvor­for vi leng­ter så mye ut. Man­ge har også gitt ut­trykk for at de sav­ner den må­ten å skri­ve om na­tur på. Dug­nads­ar­beid Si­men Tvei­te­reid ber også folk hus­ke på at det­te ikke er job­ben de­res. Av de fire i re­dak­sjo­nen er det bare Kje­til Øst­li som har in­ves­tert stør­ re be­løp enn tid. Selv skri­ver han fort­satt for Da­gens Næ­rings­liv og and­re. Hel­ler in­gen av de øv­ri­ge skri­ben­te­ne får be­talt, fore­lø­pig.   –  Vi hå­per å få la­get mer klas­sisk jour­na­ lis­tisk stoff som re­por­ta­sjer og in­ter­vju­er. Kan­ skje er det blitt litt for mye per­son­lig stoff.

Mennesket i naturen: Harvest vil minne folk om hva naturen står for. Foto: Harvest

Ute i naturen: Harvesteierne fra venstre Simen Tveitereid, Anders Aakre, Torbjørn Ekelund og Kjetil Østli. Foto: Harvest 29. NOVEMBER 2013

journalisten

17

Jou11one13112917000  
Jou11one13112917000  
Advertisement