Page 1


2

Д

бр

ть

Ж Л

Ит

ТЬ ИТ ЛИ

Н

р

я

,

ь .

,

,

, ,

,

,

(ɶɼɬɽɴɮɺɵ ɲɴɳɹʈʊ).

-

И

р ят

bella vita

ет т

… И

,

-

.

,

,

,

,

, ,

,

-

-

.

-

. —

frit-

, ,

. щ

disinvoltura ( ), —

to misto (

-

И «

) —

, .

, .

.

-

щ » (slow food —

-


( . 234)

RICHARD I’ANSON / LONELY PLANET IMAGES ©

, fast food) .

щ

, —

И Н

, Eataly’s -

Slow Food,

). .

щ щ —

, :

щ ,

, .

,

- -

щ

.

, И

р

щ . И ( ) -

,

,

я тр

,

-

:

-

. ,

,

, ,

. — (

, И -

,

И

, .

ɖ ɜɌ ɝ ɔ Ɏ Ɍ ɫ ɝ ɞ ɜɌ ə Ɍ

( . 271) ,

ИТ ЛИ

)В )К

ТЬ

( (

Ж Л

ɔɾɬɷɴʋ ɹɱɴɳɸɱɹɹɺ ɿɰɴɮɷʋɱɾ ɴ ɮʇɳʇɮɬɱɾ ɿ ɶɬɲɰɺɯɺ ɻɼɴɱɳɲɬʊʅɱɯɺ ɮ ʉɾɿ ɽɾɼɬɹɿ ɾɿɼɴɽɾɬ ɭɱɽɶɺɹɱʃɹʇɵ ɮɺɽɾɺɼɯ. ɑɽɷɴ ɮʇ ɾɺɲɱ ʁɺɾɴɾɱ ɴɽɻʇɾɬɾʈ ʉɾɴ ʃɿɮɽɾɮɬ, ɻɿɾɱʄɱɽɾɮɴɱ ɻɺ bel paese (ɶɼɬɽɴɮɺɵ ɽɾɼɬɹɱ) ɽɾɬɹɱɾ ɺɰɹɴɸ ɴɳ ɾɱʁ ɼɱɰɶɴʁ ɽɺɭʇɾɴɵ ɮɬʄɱɵ ɲɴɳɹɴ, ɶɺɾɺɼɺɱ ɮʇ ɹɴɶɺɯɰɬ ɹɱ ɽɸɺɲɱɾɱ ɳɬɭʇɾʈ.

Д

DAVID TOMLINSON / LONELY PLANET IMAGES ©

3


WIBOWO RUSLI / LONELY PLANET IMAGES ©

6

Д

18

Ж Л ТЬ ИТ ЛИ

И т р че

1

, caput mundi ( ,

—« —

»), —

. , ( . 61), К . Ф В

.

М

, ( . 77) — , ( . 141),

В

, ,

( . 73), К

-

( . 111), В

, — .

-


,

),

Д

. XII

-

2

» (tessera — «

, ,

) ( . 326), М ( -М

7

я я е е ре р

Ж Л

ТЬ

ИТ ЛИ

BRENT WINEBRENNER / LONELY PLANET IMAGES ©

ɖ ɜɌ ɝ ɔ Ɏ Ɍ ɫ ɝ ɞ ɜɌ ə Ɍ


THE ART ARCHIVE / ALAMY ©

8

Д

е

4

,

В

.

Ж Л

, ( . 665): 2000

-

В

. ,

ТЬ

-

ИТ ЛИ

, 5000 В М

(

), ,

, -

М

,

— . , ,

».

WITOLD SKRYPCZAK / LONELY PLANET IMAGES ©

Ф

3

ре р

е

я

я

— ) ( . 464) , ,

(

Ф

( . 473) — , ( . 472) .

М

-

В ,

-

К ,Ф

-

« ». В

-

М

Ф

, ,

1550

:

В

В ,

-

.

. -

-


5

е

9

,

-

, … ,

.В -

,

Д

RICHARD I’ANSON / LONELY PLANET IMAGES ©

ь т бере ье

, -

К

В

,

Ж Л

К

-

Ф

,

-

, ,

К

-

.В В

, ,

,

,

,М ,К ,

, ,К К

, -

, , .

( . 112) MAXXI ( . 115) , Ф ( . 470), В ( . 340), ( . 277), М М ( . 235).

ɖ ɜɌ ɝ ɔ Ɏ Ɍ ɫ ɝ ɞ ɜɌ ə Ɍ

:

( . 676).

JEAN-PIERRE LESCOURRET / LONELY PLANET IMAGES ©

6

е

ИТ ЛИ

( . 670)

ТЬ

-

.

GLENN VAN DER KNIJFF / LONELY PLANET IMAGES ©

т е т )

(

7

ь

, , -

( . 303). ,

,

,

-

, .

,

, .


Д

GETTY CITY COMMISSION / LONELY PLANET IMAGES ©

10

Ж Л

ТЬ

ИТ ЛИ

( . 631),

.

,

).

(sfogliatelle —

-

,

,

-

,

!

8

-

я

е

ь

я

ч

,


Ж Л

.

Д

,

-

-

ИТ ЛИ

,

ɖ ɜɌ ɝ ɔ Ɏ Ɍ ɫ ɝ ɞ ɜɌ ə Ɍ

.

ТЬ

,

-

,

К

«

-

-Ф ( ( . 568). )

( . 474) М ,

( . 371) Ф

,

.

( . 267),

т

9

( . 267)

К

М

, . ( . 266),

.

р ре

»: RUSSELL MOUNTFORD / LONELY PLANET IMAGES ©

RICHARD I’ANSON / LONELY PLANET IMAGES ©

ер

10

11

( . 449)

-


12

Ит

ья

11

я

ьер

-

Д

( . 179) (Monterosso), В (Vernazza), К (Riomaggiore) — , , . (macchia — , , , ,

:

—М (Corniglia), М

(Manarola) , ),

-

.

Ж Л ТЬ ИТ ЛИ

SEAN CAFFREY / LONELY PLANET IMAGES ©

ере

е

12

т ,

-

,

.

-

,

.

( . 857)

К

-

( . 850) В

К

( . 849)

-

( . 835).

DAMIEN SIMONIS / LONELY PLANET IMAGES ©


13

я - Teatro del , , , .

Ф Sale ( . 489) . ,

13

, :

Д

RICHARD I’ANSON / LONELY PLANET IMAGES ©

я

-

( . 506) ). :

М

Ф

, -

М

. ( . 197), , -

( . 197) , -В

В

— ( . 199). К К «

-

II , €200

»: -

3500

450 000 .

ɖ ɜɌ ɝ ɔ Ɏ Ɍ ɫ ɝ ɞ ɜɌ ə Ɍ

14

т

EMMEPI TRAVEL / ALAMY ©

р

ИТ ЛИ

. Il Santo Bevitore ( . 490) Osteria di Passignano ( . 533). ,Ф

, , -

ТЬ

,

Ж Л

(bistecca alla fiorentina —

2

2

В

-

ANDREW PEACOCK / LONELY PLANET IMAGES ©

р

ь

р

-

15

р -

( ») . В 1922

«

-

В

II . , -

724

.

57

.

,

,

, .

-

-

(4061

) К

-

, ( . 228).


Д

CHRISTIAN ASLUND / LONELY PLANET IMAGES ©

14

Ж Л

ТЬ

ИТ ЛИ

-

,М М

,М ,

.

,

,

.

Ф

.

— -

.

,

16

М К

,

( . 219) —

- ’ .

ь

е

ья

В

Ит


р

р

17

ечче

18

-

т

В

( . 791) «

,

.

-

, .

,

. В 1987

3329 -К

) ( . 715),

— ,

,

,

.

ИТ ЛИ

-

, ТЬ

.М ,

-

, Ж Л

. (

-

,

К

-

.В ,

-

Д

, ,

,

».

). М

(

15

.

ɖ ɜɌ ɝ ɔ Ɏ Ɍ ɫ ɝ ɞ ɜɌ ə Ɍ

GREG ELMS / LONELY PLANET IMAGES ©

MICHAEL GEBICKI / LONELY PLANET IMAGES ©


20

ɛɼɴ ɻɺɰɯɺɾɺɮɶɱ ɹɺɮɺɯɺ ɴɳɰɬɹɴʋ ʉɾɺɯɺ ɻɿɾɱɮɺɰɴɾɱɷʋ ɬɮɾɺɼʇ ɻɿɽɾɴɷɴɽʈ ɹɬ ɻɺɴɽɶɴ ɮɽɱɯɺ ɹɺɮɺɯɺ (ɮ ɾɺɸ ʃɴɽɷɱ ɴ ɴɳɸɱɹɴɮʄɱɯɺɽʋ ɽɾɬɼɺɯɺ), ɻɺɻɿɷʋɼɹɺɯɺ, ɬɶɾɿɬɷʈɹɺɯɺ. Ɏɺɾ, ɹɬ ɹɬʄ ɮɳɯɷʋɰ, ɽɬɸɺɱ ɴɹɾɱɼɱɽɹɺɱ ɴɳ ɾɺɯɺ, ʃɾɺ ɹɬɸ ɿɰɬɷɺɽʈ ɹɬɵɾɴ. ɍɺɷɱɱ ɬɶɾɿɬɷʈɹʇɱ ɼɱɶɺɸɱɹɰɬʂɴɴ ɸɺɲɹɺ ɹɬɵɾɴ ɹɬ ɽɬɵɾɱ www. lonelyplanet.com/italy.

Т

т 1

О я La Maddalena Hotel & Yacht Club

я MAXXI,

* star module

2010 ,

-

MAXXI .

-

«

7

-

Н

» ( . 115).

И

-

2

-

.

.

(Santuario della Madonna di Montenero) ( . 180).

С

8

,

И

Н

-

И

9

13

150-

(Museo Nazionale del Risorgimento Italiano).

В

. Ryanair

.

150-

-

3

,

Н

( . 196).

щ ).

И osmize ( XVIII

( . 812). ,

4

. (

).

( . 211).

Venissa,

5

« — .

-

. ( . 406).

-

Pur Südtirol,

10

-

. -

,

, .

,

(Mazzorbo) Venissa, » щ ,

( . 310).

-

С

11

2italia -

.

( . 363).

6

Ищ

А В

-

( . 511).

С

, я-

я Н

Н

(Bovec). 30

( . 414).

? .

12

щ

30-

( . 350).

.

-

*endboxt

я

-


21

тере И е

те ь

я -

ет… ре е

е е р

е

-

— .

,

-

. (slow food),

«

(fast food), , щ щ

— .

ɍɺɷɺɹʈʋ ɍɺɷɺɹʈʊ ɹɬɳʇɮɬʊɾ la grassa (ʃɾɺ ɮ ɰɺɽɷɺɮɹɺɸ ɻɱɼɱɮɺɰɱ ɺɳɹɬʃɬɱɾ «ɾɺɷɽɾɿʁɬ»); ɶɿʁɹʋ ɍɺɷɺɹʈɴ — ɹɱʃɾɺ ɽɼɱɰɹɱɱ ɸɱɲɰɿ ɶɿʁɹɱɵ ɝɱɮɱɼɹɺɵ ɔɾɬɷɴɴ, ɺɽɹɺɮɺɵ ɶɺɾɺɼɺɵ ʋɮɷʋɱɾɽʋ ɽɷɴɮɺʃɹɺɱ ɸɬɽɷɺ, ɴ ʊɲɹɺɵ ɶɿɷɴɹɬɼɹɺɵ ɾɼɬɰɴʂɴɱɵ, ɺɽɹɺɮɬɹɹɺɵ ɹɬ ɾɺɸɬɾɬʁ (ɽ. 419). ɞɼʊʀɱɷɴ ɑɳɲɬɵɾɱ ɮ ɛʈɱɸɺɹɾ (ɽ. 191), ɞɺɽɶɬɹɿ (ɽ. 499) ɴɷɴ ɟɸɭɼɴʊ (ɽ. 554). ɘɺɼɱɻɼɺɰɿɶɾʇ ɝɬɸʇɱ ɽɮɱɲɴɱ ɸɺɼɱɻɼɺɰɿɶɾʇ ɸɺɲɹɺ ɻɺɻɼɺɭɺɮɬɾʈ ɮ Ɏɱɹɱʂɴɴ (ɽ. 325), ɹɬ ɝɬɼɰɴɹɴɴ (ɽ. 818), ɹɬ ɝɴʂɴɷɴɴ (ɽ. 753) ɴ ɮ Ɍɻɿɷɴɴ (ɽ. 695). ɛɬɼɸɱɳɬɹ ɛɬɼɸɽɶɴɵ ɽʇɼ — ɻɬɼɸɱɳɬɹ — ɮɽɱɯɺ ɷɴʄʈ ɽɬɸʇɵ ɴɳɮɱɽɾɹʇɵ ɴɳ ɮɽɱʁ ɽʇɼɺɮ (ɽ. 439). ɛɺɻɼɺɭɿɵɾɱ ɾɬɶɲɱ ɭɿɼɼɬɾɿ (ɽʇɼ, ɴɳɯɺɾɺɮɷɱɹɹʇɵ ɴɳ ɸɺʂʂɬɼɱɷɷʇ ɴ ɽɷɴɮɺɶ) ɴ ɾɬɷɱɰɲɺ. Il Frantoio «ɠɴʄɶɬ» ʉɾɺɯɺ ɼɱɽɾɺɼɬɹɬ, ɺɭɱɰʇ ɴɳ ɮɺɽʈɸɴ ɭɷʊɰ, ʋɮɷʋɱɾɽʋ «ɮɴɳɴɾɹɺɵ ɶɬɼɾɺʃɶɺɵ» ɰɮɴɲɱɹɴʋ «ɽɷɺɿ ʀɿɰ» (ɽ. 713).

,

И

, -

, , ,

.

ɛɴʂʂɬ ɛɺ-ɮɴɰɴɸɺɸɿ, ʉɾɺ ɽɬɸɺɱ ɴɳɮɱɽɾɹɺɱ ɭɷʊɰɺ ɴɾɬɷʈʋɹɽɶɺɵ ɶɿʁɹɴ. əɺ ɮɺɾ ɮɺɻɼɺɽ: ɯɰɱ ɲɱ ɮɽɱɾɬɶɴ ɮ ɔɾɬɷɴɴ ɯɺɾɺɮʋɾ ɽɬɸɿʊ ɷɿʃʄɿʊ ɻɴʂʂɿ: ɮ əɱɬɻɺɷɱ (ɽ. 626) ɴɷɴ ɮ ɜɴɸɱ (ɽ. 60)?

-

щ

» -

щ

я

-

, -

т

. , -

Ɍɳɺɷɺ (Asolo) ɏɺɼɺɰɺɶ Ɍɳɺɷɺ, ɮɳɭɱɯɬʊʅɴɵ ɮɮɱɼʁ ɻɺ ɽɶɷɺɹɿ ɯɺɼʇ, ɹɬɳʇɮɬʊɾ «ɯɺɼɺɰɺɸ ɽɾɬ ɻɱɼɽɻɱɶɾɴɮ» (ɽ. 382). ɟɸɭɼɴʋ (Umbria) ɩɾɺɾ ɯɺɼɴɽɾʇɵ ɼɱɯɴɺɹ ɴɳɺɭɴɷɿɱɾ ɽɼɱɰɹɱɮɱɶɺɮʇɸɴ ɯɺɼɺɰɬɸɴ: ɹɬʃɹɴɾɱ ɽɺ ɝɻɱɷɷɺ (ɽ. 575), ɝɻɺɷɱɾɺ (ɽ. 579) ɴ ɘɬʃɱɼɬɾʇ (ɽ. 601). ɘɺɹɾɬɷʈʃɴɹɺ (Montalcino) Ɏ ʉɾɺɸ ɽɼɱɰɹɱɮɱɶɺɮɺɸ ɯɺɼɺɰɱ ɮɴɹɹʇɱ ɭɬɼʇ — ɭɿɶɮɬɷʈɹɺ ɹɬ ɶɬɲɰɺɸ ʄɬɯɿ. ɔ ɮ ɷʊɭɺɸ ɴɳ ɹɴʁ ɸɺɲɹɺ ɻɺɻɼɺɭɺɮɬɾʈ ɳɹɬɸɱɹɴɾɺɱ ɸɱɽɾɹɺɱ ɮɴɹɺ ɍɼɿɹɱɷɷɺ-ɰɴ-ɘɺɹɾɬɷʈʃɴɹɺ (ɽ. 541). ɣɱʀɬɷɿ (Cefalù) ɝɺɷɹʂɱ, ɸɺɼɱ, ɭɿɷʇɲɹʇɱ ɸɺɽɾɺɮʇɱ ɴ ɺɰɴɹ ɴɳ ɽɬɸʇʁ ɻɼɱɶɼɬɽɹʇʁ ɽɺɭɺɼɺɮ ɝɴʂɴɷɴɴ ɽ ɴɳɿɸɴɾɱɷʈɹʇɸɴ ɸɺɳɬɴɶɬɸɴ (ɽ. 770). ɖɬɽɾɱɷɷɺ (Il Castello) əɬ ɾɱɼɼɴɾɺɼɴɴ ɳɬɸɶɬ ɖɬɷʈʋɼɴ ɿɸɱɽɾɴɷɽʋ ɻɼɱɶɼɬɽɹɺ ɽɺʁɼɬɹɴɮʄɴɵɽʋ ɽɼɱɰɹɱɮɱɶɺɮʇɵ ɯɺɼɺɰ (ɽ. 822). ɘɬɼɬɾɱʋ (Maratea) ɍɺɼɯɺ (borgo — ɽɼɱɰɹɱɮɱɶɺɮʇɵ ɯɺɼɺɰ) XIII ɮ. ɽ ɶɼɺʄɱʃɹʇɸɴ ɭɬɳɬɼɹʇɸɴ ɻɷɺʅɬɰʋɸɴ, ɴɳɮɴɷɴɽɾʇɸɴ ɿɷɺʃɶɬɸɴ ɴ ɻɺɾɼʋɽɬʊʅɴɸ ɮɴɰɺɸ ɹɬ ɳɬɷɴɮ ɛɺɷɴɶɬɽɾɼɺ (ɽ. 739). Ɍɻɿɷɴʋ (Puglia) ɚɾ Ɏɬɷɷɱ ɰ’ɔɾɼɴʋ (ɽ. 709) ɰɺ ɯɺɼɹʇʁ ʂɱɻɱɵ ɝɬɷɱɹɾɺ (ɽ. 715) Ɍɻɿɷɴʋ ɭɿɶɮɬɷʈɹɺ ɿɽɱʋɹɬ ɻɼʋɹɴʃɹʇɸɴ ɯɺɼɺɰɶɬɸɴ, ɶɼɬɽɿʊʅɴɸɴɽʋ ɹɬ ɮɱɼʄɴɹɬʁ ʁɺɷɸɺɮ.

. Ɏɴɹɹʇɱ ɸɬɼʄɼɿɾʇ Ɏɺ ɮɼɱɸʋ ʉɾɺɯɺ ɿɮɷɱɶɬɾɱɷʈɹɺɯɺ ɾɿɼɬ ɮʇ ɻɺɵɸɱɾɱ, ɻɺʃɱɸɿ ɖʈʋɹɾɴ — ʉɾɺ ɺɾɹʊɰʈ ɹɱ ɾɺ ɰɱʄɱɮɺɱ ɽɾɺɷɺɮɺɱ ɮɴɹɺ, ɶɺɾɺɼɺɱ ɸʇ ɻɺɸɹɴɸ ɽ 1970-ʁ ɯɺɰɺɮ (ɽ. 528). ɛɼɬɳɰɹɴɶ ɮɴɹɺɯɼɬɰɬ ɴ ɮɴɹɬ (Festa dell’Uva e del Vino) ɖɬɲɰʇɵ ɯɺɰ ɮ ɹɬʃɬɷɱ ɺɶɾʋɭɼʋ ɮɴɹɺɰɱɷʈʃɱɽɶɴɵ ɯɺɼɺɰ ɍɬɼɰɺɷɴɹɺ ɳɬɻɺɷɹʋɱɾɽʋ ɮɴɹɹʇɸɴ ɴ ɻɼɺɰɿɶɾɺɮʇɸɴ ɻɼɴɷɬɮɶɬɸɴ (ɽ. 276). VinItaly ɝɬɸɬʋ ɶɼɿɻɹɬʋ ɱɲɱɯɺɰɹɬʋ ɮʇɽɾɬɮɶɬ ɿɹɴɶɬɷʈɹʇʁ ɴ ɼɱɰɶɴʁ ɮɴɹ ɔɾɬɷɴɴ (ɽ. 383). ɘɿɳɱɵ ɮɴɹɬ ɮ ɍɬɼɺɷɺ (Museo del Vino a Barolo) ɛɺɳɹɬɶɺɸʈɾɱɽʈ ɽ ɴɽɾɺɼɴɱɵ ɴ ɴɽɶɿɽɽɾɮɺɸ ɴɳɯɺɾɺɮɷɱɹɴʋ ɮɴɹɬ ɻɺ ɻɼɺɴɳɮɱɰɱɹɴʋɸ ɴɽɶɿɽɽɾɮɬ ɴ ɶɴɹɺ, ɻɺɽɱɾɴɮ ɹɺɮʇɵ ɸɿɳɱɵ ɮɴɹɬ ɮ ɍɬɼɺɷɺ (ɽ. 211). Al Sorriso ɔɳɿʃɴɾɱ ɽɺʃɱɾɬɹɴɱ ɮɴɹɬ ɽ ɼɬɳɷɴʃɹʇɸɴ ɭɷʊɰɬɸɴ, ɻɺɽɱɾɴɮ ɺɰɴɹ ɴɳ ɽɬɸʇʁ ɷɿʃʄɴʁ ɼɱɽɾɺɼɬɹɺɮ ɔɾɬɷɴɴ (ɽ. 261). Ɏɬɷʈɻɺɷɴʃɱɷɷɬ ɴ ɝɺɬɮɱ (Valpolicella & Soave) ɐɱɯɿɽɾɬʂɴʋ ɮɴɹ ɮ ʉɾɴʁ ɰɮɿʁ ɼɱɯɴɺɹɬʁ Ɏɱɹɱɾɺ ɬɭɽɺɷʊɾɹɺ ɭɱɽɻɷɬɾɹɬ, ɮɴɹɬ — ɴɳɿɸɴɾɱɷʈɹʇ (ɽ. 385–386). ɐɱɹʈ ɺɾɶɼʇɾʇʁ ɰɮɱɼɱɵ (Cantine Aperte) ɛɺ ɮɽɱɵ ɽɾɼɬɹɱ ʃɬɽɾɹʇɱ ɮɴɹɹʇɱ ɻɺɯɼɱɭɬ ɺɾɶɼʇɮɬʊɾ ɰɮɱɼɴ ɰɷʋ ɻɺɽɱɾɴɾɱɷɱɵ ɮ ɻɺɽɷɱɰɹɱɱ ɮɺɽɶɼɱɽɱɹʈɱ ɸɬʋ.


22 THE ART ARCHIVE / ALAMY ©

Л Ш »К ( . 651), К

Т Ш Т И

ре е т

И

е И

,

ɑ ɝ ɗ ɔ Ɏ Ɍ ɝ ɔ ə ɞ ɑ ɜ ɑ ɝ ɟ ɑ ɞ. . .

2000. .

р

,

,

)

,

-

— И -

,

— -

щ

,

. И

-

,

. ɍɴɱɹɹɬɷɱ Ɏʇɽɾɬɮɶɴ ɬɮɬɹɯɬɼɰɴɽɾɽɶɺɯɺ ɴɽɶɿɽɽɾɮɬ ɴ ɬɼʁɴɾɱɶɾɿɼʇ ɸɴɼɺɮɺɯɺ ɿɼɺɮɹʋ. ɛɼɺʁɺɰʋɾ ɼɬɳ ɮ ɰɮɬ ɯɺɰɬ ɮ Ɏɱɹɱʂɴɴ (ɽ. 354). MAXXI əɺɮʇɵ ɸɿɳɱɵ ɽɺɮɼɱɸɱɹɹɺɯɺ ɴɽɶɿɽɽɾɮɬ ɮ ɜɴɸɱ. ɓɰɬɹɴɱ ɸɿɳɱʋ ɮʇɻɺɷɹɱɹɺ ɻɺ ɻɼɺɱɶɾɿ ɮɽɱɸɴɼɹɺ ɴɳɮɱɽɾɹɺɯɺ ɬɼʁɴɾɱɶɾɺɼɬ ɓɬʁɴ ɡɬɰɴɰ (ɽ. 115). ɘɿɳɱɺ ɰɱɷʈ əɺɮɱʃɱɹɾɺ (Museo del Novecento) ɘɴɷɬɹɽɶɴɵ ɸɿɳɱɵ ɽɺɮɼɱɸɱɹɹɺɯɺ ɴɽɶɿɽɽɾɮɬ ɡɡ ɮɱɶɬ (ɽ. 235). ɛɬɷɬʂʂɺ ɏɼɬɽɽɴ (Palazzo Grassi) ɟɹɴɶɬɷʈɹɬʋ ɶɺɷɷɱɶʂɴʋ ɻɼɺɴɳɮɱɰɱɹɴɵ ɽɺɮɼɱɸɱɹɹɺɯɺ ɴɽɶɿɽɽɾɮɬ, ɻɼɴɹɬɰɷɱɲɬʅɬʋ ʀɼɬɹʂɿɳɽɶɺɸɿ ɸɴɷɷɴɬɼɰɱɼɿ ɠɼɬɹɽɿɬ ɛɴɹɺ, ɮʇɽɾɬɮɷʋɱɾɽʋ ɮɸɱɽɾɱ ɽ ʉɶɽɻɺɳɴʂɴɱɵ ɻɼɱɰɸɱɾɺɮ ɴɹɾɱɼʈɱɼɬ ɞɬɰɬɺ Ɍɹɰɺ (ɽ. 339). MADRE əɱ ɻɼɺɻɿɽɾɴɾɱ ɴɳɮɱɽɾɹɿʊ ɹɱɬɻɺɷɴɾɬɹɽɶɿʊ ʉɶɽɻɺɳɴʂɴʊ ɽɺɮɼɱɸɱɹɹɺɯɺ ɴɽɶɿɽɽɾɮɬ (ɽ. 629). ɘɿɳɱɵɺɹ (Museion) ɩɶɽɻɺɳɴʂɴʋ ɽɺɮɼɱɸɱɹɹɺɯɺ ɴɽɶɿɽɽɾɮɬ ɮ ɯɺɼɺɰɱ ɍɺɷʈʂɬɹɺ ɻɺɽɮʋʅɱɹɬ ɹɱɻɼɱɶɼɬʅɬʊʅɱɸɿɽʋ ɰɴɬɷɺɯɿ ɸɱɲɰɿ ɞɼɱɹɾɺ, Ɍɮɽɾɼɴɱɵ ɴ ɏɱɼɸɬɹɴɱɵ (ɽ. 307). Ɍɼɾɱ ɛɺɮɱɼɬ (Arte Povera) Ɏ ɞɿɼɴɹɽɶɺɸ ɸɿɳɱɱ ɖɬɽɾɱɷɷɺ-ɰɴ-ɜɴɮɺɷɴ (Castello di Rivoli) ɻɼɱɰɽɾɬɮɷɱɹɬ ɶɺɷɷɱɶʂɴʋ ɻɼɺɴɳɮɱɰɱɹɴɵ ɼɬɰɴɶɬɷʈɹɺɯɺ ɴɽɶɿɽɽɾɮɬ 1960-ʁ ɯɺɰɺɮ, ɮʇɽɾɿɻɬʊʅɱɯɺ ɻɼɺɾɴɮ ɽɺɮɼɱɸɱɹɹɺɯɺ ɱɸɿ ɴɽɾɱɭɷɴʄɸɱɹɾɬ (ɽ. 197).

«

-

».

ɜɴɸ ɚɭʋɳɬɾɱɷʈɹɺ ɻɺɽɱɾɴɾɱ ɰɮɺɼɱʂ ɴ ɯɬɷɱɼɱʊ ɐɺɼɴɬ-ɛɬɸʀɴɷɴ (ɽ. 77), ɛɬɷɬʂʂɺ ɠɬɼɹɱɳɱ (ɽ. 78) ɴ ɐɮɺɼɱʂ ɶɿɷʈɾɿɼʇ ɾɼɿɰɬ (ɽ. 99). ɛɬɷɬʂʂɴ-ɰɱɴ-ɜɺɷɷɴ (Palazzi dei Rolli) 42 ɰɮɺɼʂɬ, ɻɼɱɰɹɬɳɹɬʃɬɮʄɴʁɽʋ ɰɷʋ ɼɬɳɸɱʅɱɹɴʋ ɮʇɽɺɶɺɻɺɽɾɬɮɷɱɹɹʇʁ ɷɴʂ. əɬʁɺɰʋɾɽʋ ɻɺɰ ɳɬʅɴɾɺɵ ɪəɑɝɖɚ (ɽ. 163). ɖɬɳɱɼɾɬ ɖɺɼɺɷɱɮɽɶɴɵ ɰɮɺɼɱʂ ɮ ɖɬɳɱɼɾɱ — ɺɰɴɹ ɴɳ ɽɬɸʇʁ ɴɳɮɱɽɾɹʇʁ ɺɭɼɬɳʂɺɮ ɴɾɬɷʈʋɹɽɶɺɯɺ ɬɼʁɴɾɱɶɾɿɼɹɺɯɺ ɭɬɼɺɶɶɺ. ɑɯɺ ɰɬɲɱ ɽɹɴɸɬɷɴ ɮ ɺɰɹɺɵ ɴɳ ɽɱɼɴɵ «ɓɮɱɳɰɹʇʁ ɮɺɵɹ» (ɽ. 651). ɛɬɷɬʂʂɺ ɐɿɶɬɷɱ Ɏɺ ɐɮɺɼʂɱ ɐɺɲɱɵ (Palazzo Ducale) ɱɽɾʈ ɓɺɷɺɾɬʋ ɷɱɽɾɹɴʂɬ ɴ ɼɺɳʇɽɶɹɬʋ ɻɬɷɬɾɬ, ɯɰɱ ɻɼɺɮɺɰɴɷɴ ɰɺɻɼɺɽʇ (ɽ. 327). Ɏɴɷɷɬ ɘɬɳɱɼ ɝɬɸʇɵ ɻɼɱɶɼɬɽɹʇɵ ɺɽɺɭɹʋɶ ɮ ɼɱɯɴɺɹɱ Ɏɱɹɱɾɺ (ɽ. 382), ɽɺɳɰɬɹɹʇɵ Ɍɹɰɼɱɬ ɛɬɷɷɬɰɴɺ ɴ ɛɬɺɷɺ Ɏɱɼɺɹɱɳɱ. Ɏɴɷɷɬ ɜɺɸɬɹɬ ɰɱɷʈ ɖɬɳɬɷɱ (Villa Romana del Casale) ɝɾɼɬɽɾʈ ɴɾɬɷʈʋɹɽɶɴʁ ɬɼʁɴɾɱɶɾɺɼɺɮ ɶ ɴɹɾɱɼʈɱɼɹɺɸɿ ɰɱɶɺɼɿ ɹɬʃɬɷɬɽʈ, ɻɺɲɬɷɿɵ, ɽ ɸɺɳɬɴʃɹɺɯɺ ɻɺɷɬ ʉɾɺɵ ɮɴɷɷʇ ɺɭʅɱɵ ɻɷɺʅɬɰʈʊ 3500 ɸ2 (ɽ. 803). ɔɷʈ Ɏɴɾɾɺɼɴɬɷɱ ɰɱɷʈɴ ɔɾɬɷʈʋɹɴ (Il Vittoriale degli Italiani) ɛɺɸɻɱɳɹʇɵ ɺɽɺɭɹʋɶ ɻɺʉɾɬ ɏɬɭɼɴʉɷɱ ɰ’Ɍɹɹɿɹʂɴɺ ɽɮɺɴɸ ɼɬɳɸɬʁɺɸ ɸɺɯ ɭʇ ɳɬɾɸɴɾʈ ɰɬɲɱ ɼɱɳɴɰɱɹʂɴʊ ɼɴɸɽɶɺɯɺ ɴɸɻɱɼɬɾɺɼɬ (ɽ. 274).

. -

! ɘɴɷɬɹ «ɝɾɺɷɴʂɬ» ɴɾɬɷʈʋɹɽɶɴʁ ɼʇɹɶɺɮ. Ɏ ɘɴɷɬɹɱ ɱɽɾʈ ɮʇɽɾɬɮɺʃɹʇɱ ɾɱɼɼɴɾɺɼɴɴ ɸɴɼɺɮɺɯɺ ɶɷɬɽɽɬ, ɯɰɱ ɸɺɲɹɺ ɻɼɺɮɺɰɴɾʈ ɮʇɽɾɬɮɶɴ ɴ ɻɺɶɬɳʇ ɸɺɰ ɷʊɭɺɯɺ ɿɼɺɮɹʋ (ɽ. 234). əɺɷɬɹɽɶɴɱ ɮɺɼɺɾɬ (Porta Nolana) ɛɺɾɺɷɶɬɵɾɱɽʈ ɽɼɱɰɴ ɮɱɽɱɷʇʁ ɸɱɽɾɹʇʁ ɼʇɭɬɶɺɮ, ɮ ɼʋɰɬʁ ɬɼɺɸɬɾɹʇʁ ɻɱɶɬɼɱɹ ɴ ɻɼɴɷɬɮɶɺɮ ɽ «ɻɴɼɬɾɽɶɴɸɴ» ɶɺɸɻɬɶɾ-ɰɴɽɶɬɸɴ — ɻɺʃɿɮɽɾɮɿɵɾɱ ɬɾɸɺɽʀɱɼɿ ɹɱɬɻɺɷɴɾɬɹɽɶɺɯɺ «ɿɷɴʃɹɺɯɺ ɾɱɬɾɼɬ» (ɽ. 629). ɛɱɽɶɬɼɴʋ (Pescaria) ɖɿɻɴɾɱ «ʀɴɼɸɱɹɹʇɱ» ɰɬɼʇ Ɏɱɹɱʂɴɬɹɽɶɺɵ ɷɬɯɿɹʇ ɹɬ ɮɱɹɱʂɴɬɹɽɶɺɸ ɼʇɭɹɺɸ ɼʇɹɶɱ, ɶɺɾɺɼɺɸɿ ɿɲɱ ɺɶɺɷɺ 600 ɷɱɾ (ɽ. 362). ɖɬɾɬɹɴʋ (ɝatania) ɍɱɽɶɺɹɱʃɹʇɱ ɼʋɰʇ ɻɼɴɷɬɮɶɺɮ ɽ ʀɼɿɶɾɬɸɴ, ɼʇɭɺɵ, ɸʋɽɺɸ ɴ ɺɮɺʅɬɸɴ ɻɺɰ ɻɺɷɺɽɬɾʇɸɴ ɾɱɹɾɬɸɴ. ɖɬɾɬɹɴʋ ɭɺɷʈʄɱ ɻɺʁɺɲɬ ɹɬ ɬʀɼɴɶɬɹɽɶɴɵ ɭɬɳɬɼ, ʃɱɸ ɹɬ ɽɼɱɰɴɳɱɸɹɺɸɺɼɽɶɴɵ ɼʇɹɺɶ (ɽ. 785). ɛɺɼɾɬ ɛɺɼɾɱɳɱ (Porta Portese) ɖɬɲɰɺɱ ɮɺɽɶɼɱɽɱɹʈɱ ɻɼɺɰɬɮʂʇ ɴ ɻɺɶɿɻɬɾɱɷɴ ɼɬɳʇɯɼʇɮɬʊɾ ɽɺɮɼɱɸɱɹɹɿʊ ɶɺɸɱɰɴʊ ɰɱɷʈ ɬɼɾɱ ɹɬ ɺɯɼɺɸɹɺɸ «ɭɷɺʄɴɹɺɸ ɼʇɹɶɱ» ɮ ɜɴɸɱ (ɽ. 140). Ɍɼɱʂʂɺ (Arezzo) Ɏ ɻɱɼɮʇɱ ɮʇʁɺɰɹʇɱ ɰɹɴ ɶɬɲɰɺɯɺ ɸɱɽʋʂɬ ɸɺɲɹɺ ɻɺɽɱɾɴɾʈ ɽɬɸʇɵ ɽɾɬɼʇɵ ɴ ɽɬɸʇɵ ɭɺɷʈʄɺɵ ɴɾɬɷʈʋɹɽɶɴɵ ɼʇɹɺɶ ɬɹɾɴɶɮɬɼɴɬɾɬ (ɽ. 548). ɛɺɼɾɬ ɛɬɷɬʂʂɺ (Porta Palazzo) ɝɬɸʇɵ ɭɺɷʈʄɺɵ ɮ ɑɮɼɺɻɱ ɻɼɺɰɿɶɾɺɮʇɵ ɼʇɹɺɶ ɻɺɰ ɺɾɶɼʇɾʇɸ ɹɱɭɺɸ (ɽ. 202).


23

, (sot»).

tosuolo — «

В

, Л

, ,

Ш

, В

И

ре

buon fresco —

, И

,

,

. -

.

Ɍɻɿɷɴʋ (Puglia) ɗɿʃʄɴɱ ɻɱɽʃɬɹʇɱ ɻɷʋɲɴ ɮ ɔɾɬɷɴɴ, ɽɼɱɰɴ ɶɺɾɺɼʇʁ ɼɺɽɶɺʄɹʇɵ ɍɬɵʋ-ɰɱɴ-ɞɿɼɶɴ (ɽ. 726) ɴ ɺɭɼɬɸɷɱɹɹʇɵ ɽɶɬɷɬɸɴ ɏɬɼɯɬɹɺ (ɽ. 704). ɩɺɷɴɵɽɶɴɱ (ɗɴɻɬɼɽɶɴɱ) ɺɽɾɼɺɮɬ (Isole Eolie) ɝɱɸʈ ɽɴʂɴɷɴɵɽɶɴʁ ɺɽɾɼɺɮɺɮ ɮɿɷɶɬɹɴʃɱɽɶɺɯɺ ɻɼɺɴɽʁɺɲɰɱɹɴʋ ɽɺ ɽɶɷɺɹɬɸɴ ɴɳ ɽɱɼɱɭɼɴɽɾɺ-ɽɱɼɺɵ ɻɱɸɳʇ, ɻɷʋɲɬɸɴ ɴɳ ʃɱɼɹɺɵ ɷɬɮʇ, ɴ ɯɿɽɾʇɸɴ ɴɳɿɸɼɿɰɹʇɸɴ ɮɴɹɺɯɼɬɰɹɴɶɬɸɴ (ɽ. 772). ɗɴɰɺ (Lido) ɤɴɶɬɼɹʇɵ ɻɷʋɲ, ɰɺ ɶɺɾɺɼɺɯɺ ɴɳ Ɏɱɹɱʂɴɴ ɸɺɲɹɺ ɰɺɭɼɬɾʈɽʋ ɹɬ ɮɬɻɺɼɱɾɾɺ (ɹɱɭɺɷʈʄɺɸ ɾɱɻɷɺʁɺɰɴɶɱ) ɮɽɱɯɺ ɷɴʄʈ ɳɬ 15 ɸɴɹɿɾ (ɽ. 352). ɝɬɼɰɴɹɴʋ (Sardinia) Ɏʇɭɱɼɴɾɱ ɺɰɴɹ ɴɳ ɻɷʋɲɱɵ (ɽ. 835), ɽɼɱɰɴ ɶɺɾɺɼʇʁ ɷʊɭɴɸʇɵ ɻɷʋɲ Ɍɯɴ-ʁɬɹɬ, ɝɻʈʋɰɲɬ-ɰɱɷʈ-ɛɼɴɹʃɴɻɱ (ɽ. 849). ɛɼɺʃɴɰɬ (Procida) ɝɱɷɱɹɴɱ ɮ ɻɬɽɾɱɷʈɹʇʁ ɾɺɹɬʁ, ɽɬɸɬʋ ɼʇɭɬʂɶɬʋ ɴɳ ɮɽɱʁ ɼʇɭɬʂɶɴʁ ɰɱɼɱɮɿʄɱɶ (ɽ. 661). ɜɴɸɴɹɴ (Rimini) ɚɾɺɼɮɴɾɱɽʈ «ɹɬ ɮɽʊ ɶɬɾɿʄɶɿ» ɹɬ ɻɷʋɲɬʁ ɜɴɸɴɹɴ (ɽ. 453). ɩɷʈɭɬ (Elba) ɩɾɺɾ ɺɽɾɼɺɮ ɼɬɽɻɺɷɺɲɱɹ ɮ ɽɬɸɺɸ ɽɱɼɰʂɱ ɹɬʂɴɺɹɬɷʈɹɺɯɺ ɻɬɼɶɬ ɞɺɽɶɬɹɽɶɴɵ ɬɼʁɴɻɱɷɬɯ — ɶɼɿɻɹɱɵʄɱɯɺ ɸɺɼɽɶɺɯɺ ɳɬɻɺɮɱɰɹɴɶɬ ɮ ɑɮɼɺɻɱ (ɽ. 518).

,

-

.

.

-

— Н

,

,

, -

щ

. ɝɴɶɽɾɴɹɽɶɬʋ ɶɬɻɱɷɷɬ (Cappella Sistina) ɠɼɱɽɶɴ ɹɬ ɽɮɺɰɬʁ ɴ ɬɷɾɬɼɹɺɵ ɽɾɱɹɱ ɶɬɻɱɷɷʇ ɮʇɻɺɷɹɱɹʇ ɽɬɸɴɸ ɘɴɶɱɷɬɹɰɲɱɷɺ (ɽ. 111). ɛɺɸɻɱɴ (Pompeii) əɬ ɽɬɸʇʁ ɸɬɽʄɾɬɭɹʇʁ ɴɳ ɽɺʁɼɬɹɴɮʄɴʁɽʋ ɬɹɾɴʃɹʇʁ ʀɼɱɽɺɶ ɴɳɺɭɼɬɲɱɹʇ ɰɴɺɹɴɽɴɵɽɶɴɱ ɸɴɽɾɱɼɴɴ. əɬʁɺɰʋɾɽʋ ɺɹɴ ɮ ɺɭɱɰɱɹɹɺɸ ɳɬɷɱ ɮɴɷɷʇ ɘɴɽɾɱɼɴɵ ɮ ɛɺɸɻɱʋʁ (ɽ. 665). ɐɲɺɾɾɺ ɤɱɰɱɮɼʇ ʉɾɺɯɺ ɯɱɹɴɬɷʈɹɺɯɺ ʁɿɰɺɲɹɴɶɬ ɻɼɱɰɽɾɬɮɷɱɹʇ ɮ ɶɬɻɱɷɷɱ ɝɶɼɺɮɱɹʈɴ (ɽ. 371) ɴ ɭɬɳɴɷɴɶɱ ɝɮʋɾɺɯɺ ɠɼɬɹʂɴɽɶɬ (ɽ. 568). ɘɬɾɱɼɬ (Matera) ɝɾɱɹʇ ɽɾɬɼɴɹɹʇʁ ɻɱʅɱɼɹʇʁ ʂɱɼɶɮɱɵ, ɽɼɱɰɴ ɶɺɾɺɼʇʁ ɳɹɬɸɱɹɴɾɬʋ ɶɼɴɻɾɬ ɛɱɼɮɺɼɺɰɹɺɯɺ ɯɼɱʁɬ, ɿɶɼɬʄɱɹʇ ɮɴɳɬɹɾɴɵɽɶɴɸɴ ʀɼɱɽɶɬɸɴ ɽ ɴɳɺɭɼɬɲɱɹɴʋɸɴ ɽʂɱɹ ɴɳ Ɏɱɾʁɺɯɺ ɓɬɮɱɾɬ ɴ ɽɮʋɾʇʁ (ɽ. 731). ɢɱɼɶɺɮʈ ɝɮʋɾɺɯɺ ɔɺɬɹɹɬ ɑɮɬɹɯɱɷɴɽɾɬ (ɝɬɹ-ɐɲɺɮɬɹɹɴ ɩɮɬɹɰɲɱɷɴɽɾɬ) ɖɿɻɺɷ ʂɱɼɶɮɴ, ɼɬɽɻɴɽɬɹɹʇɵ ɮ ɽɾɴɷɱ ɸɬɹʈɱɼɴɳɸɬ ɮɱɷɴɶɴɸ ɖɺɼɼɱɰɲɺ, — ɹɬɽɾɺʋʅɱɱ ɭɺɲɱɽɾɮɱɹɹɺɱ ɮɴɰɱɹɴɱ (ɽ. 435). ɘɬɹɾɿʋ (Mantua) ɜɬɭɺɾʇ Ɍɹɰɼɱɬ ɘɬɹɾɱɹʈɴ ɮ ɖɬɸɱɼɬ-ɰɱɷʈɴ-ɝɻɺɳɴ (Camera degli Sposi — «ɭɼɬʃɹʇɵ ʃɱɼɾɺɯ») (ɽ. 282) ɴ ɖɬɸɱɼɬ-ɰɱɴ-ɐɲɴɯɬɹɾɴ (Camera dei Giganti — «ɳɬɷ ɯɴɯɬɹɾɺɮ») (ɽ. 282). ɛɴɹɾɿɼɴɶɶɴɺ ɜɬɭɺɾʇ ɯɱɹɴʋ ɴɳ ɟɸɭɼɴɴ, ɛɴɹɾɿɼɴɶɶɴɺ, ɻɼɱɰɽɾɬɮɷɱɹʇ ɮ ɛɱɼɿɰɲɱ (ɽ. 555) ɴ ɝɻɱɷɷɺ (ɽ. 575).

. ,

-

XIX . ɜɱɰɲɬ-ɰɱ-Ɏɱɹɬɼɴʋ-ɜɱɬɷɱ (Reggia de Venaria Reale) ɚɾɻɼɬɮɷʋɵɾɱɽʈ ɮ ɭɺɾɬɹɴʃɱɽɶɴɵ, ɶɿɷʈɾɿɼɹʇɵ ɴ ɯɬɽɾɼɺɹɺɸɴʃɱɽɶɴɵ ɾɿɼ ɻɺ ɽɬɰɬɸ Ɏɱɹɬɼɴɴ (ɽ. 199), ɻɷɺʅɬɰʈ ɶɺɾɺɼʇʁ ɽɺɽɾɬɮɷʋɱɾ ɭɺɷɱɱ 10 ɯɱɶɾɬɼɺɮ. ɔɾɬɷʈʋɹɽɶɴɱ ɺɳɱɼɬ ɺɶɼɿɲɱɹʇ ɴɳɿɸɴɾɱɷʈɹʇɸɴ ɽɬɰɬɸɴ — ɿɭɱɰɴɾɱɽʈ ɮ ʉɾɺɸ, ɻɺɽɱɾɴɮ ɺɽɾɼɺɮ ɘɬɰɼɱ (ɽ. 258), ɮɴɷɷɿ ɍɬɷʈɭʈʋɹɱɷɷɺ (ɽ. 267) ɴ ɮɴɷɷɿ ɞɬɼɬɹɾɺ (ɽ. 258). Ɏɴɷɷɬ ɰ’ɩɽɾɱ (Villa d’Este) ɝɬɰʇ ɞɴɮɺɷɴ ʉɻɺʁɴ Ɏʇɽɺɶɺɯɺ ɜɱɹɱɽɽɬɹɽɬ ɿɶɼɬʄɬʊɾ ɮɱɷɴɶɺɷɱɻɹʇɱ ʀɺɹɾɬɹʇ ɴ ɶɴɻɬɼɴɽɺɮʇɱ ɬɷɷɱɴ (ɽ. 147). ɜɬɮɱɷɷɺ (Ravello) əɬɽɷɬɰɴɾɱɽʈ ɻɼɱɶɼɬɽɹʇɸ ɮɴɰɺɸ Ɍɸɬɷʈʀɴɾɬɹɽɶɺɯɺ ɻɺɭɱɼɱɲʈʋ ɽɺ ɳɹɬɸɱɹɴɾɺɵ ɞɱɼɬɽɽʇ ɭɱɽɶɺɹɱʃɹɺɽɾɴ (ɽ. 684) ɴ ɻɺɽɷɿʄɬɵɾɱ ɶɺɹʂɱɼɾ ɶɷɬɽɽɴʃɱɽɶɺɵ ɸɿɳʇɶɴ ɮ ɼɺɸɬɹɾɴʃɱɽɶɴʁ ɽɬɰɬʁ XIX ɮɱɶɬ (ɽ. 684). ɗɬ ɘɺɼɾɱɷɷɬ (La Mortella) ɞɼɺɻɴʃɱɽɶɴɵ ɼɬɵ, ɹɬɻɺɸɴɹɬʊʅɴɵ ɽɬɰʇ Ɍɷʈɯɬɸɭɼʇ ɮ ɏɼɬɹɬɰɱ (ɽ. 659). ɚɭʅɱɽɾɮɱɹɹʇɱ ɽɬɰʇ — ɐɲɬɼɰɴɹɴ ɛɿɭɭɷɴʃɴ (Giardini Pubblici) ɛɱɼɮɬʋ ɺɳɱɷɱɹɱɹɹɬʋ ɾɱɼɼɴɾɺɼɴʋ ɮ ɻɼɱɰɱɷɬʁ Ɏɱɹɱʂɴɴ. Ɍɮɬɹɯɬɼɰɹʇɱ ɻɬɮɴɷʈɺɹʇ ɳɹɬɸɱɹɴɾʇʁ ɮɱɹɱʂɴɬɹɽɶɴʁ ɭɴɱɹɹɬɷɱ ɮɺɳɮɺɰʋɾɽʋ ɴɸɱɹɹɺ ɳɰɱɽʈ (ɽ. 351).

ɑ ɝ ɗ ɔ Ɏ Ɍ ɝ ɔ ə ɞ ɑ ɜ ɑ ɝ ɟ ɑ ɞ. . .

7600

Т И

И

Т Ш

тр я

.


54

ɜɑɏ ɔɚəɧ. ɖɜɌɞɖɔɑ ɝɎɑ ɐɑəɔɫ

ɚɭɼɬɾɴɾɱ ɮɹɴɸɬɹɴɱ ɹɬ ɽɷɱɰɿʊʅɴɱ ɴɶɺɹɶɴ:

o

S

-

F

ɜɔɘ ɔ ɗɌɢɔɚ . . . . . . . . 56

. . . . . . . . . . . . . 260

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

. . . . . . . . . . . . . 261

. . . . . . 413

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

. . . . . . . . . . . . .271

. . . . . . . . . . . . 145

. . . . . . . . 276

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

. . . . . . . . . . . . . . . . 277

. . . . . . . . . . . . . . . 148

. . . . . . . . . . . . . . . . . 782

. . . . . . . . . . . . . . . 149

. . . . . . . . . . . . . . . . 285

. . . . . . . . 153

ɞɜɑəɞɚ ɔ ɐɚɗɚɘɔɞɧ . . . . . . 288

. . . . . . . . . . . . . 154

. . . . . . . . . . . . . . .294

. . . . . . . . . . . . . . . . . 150

. . . . . 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . 294

ɞɟɜɔə, ɛɨɑɘɚəɞ ɔ ɔɞɌɗɨɫəɝɖɌɫ ɜɔɎɨɑɜɌ . . . . . . . . . . . . 158

. . . . . . . . . . . . . . . 298

. . . . . . . . . . . . . . . . 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 -

-

-

. . . . . 174 . . . . . . . . . . . . 179

-

-

. . . . . 186

. . . . . . . . . . . . . . . 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 . . . . . . . . . . .205 . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ˈ

. . . . . . 414

ɩɘɔɗɔɫ-ɜɚɘɌəɨɫ ɔ ɝɌə-ɘɌɜɔɚ . . . . . . . 416 . . . . . . 419 . . . . . . . . . . . . . . . . 419 . . . . . . 429 . . . . . 442 -

. . . . . . . . . . .458

. . . . . . . 299

ɠɗɚɜɑəɢɔɫ ɔ ɞɚɝɖɌəɌ . . . . . . . . . . 460

Val di Fassa . . . . . . . . . . . . . 304

. . . . . . . . . . . .463

-

. . . . . . . . .305 . . . . . . . . . . . . . . . 305 . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Val Badia & Alpe di Fanes . 317

. . . . . . . . . . . . . . . .499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 . . . . . 513

Val Pusteria (Pustertal) . . 319

. . . . . . . . . . . . . . . 515

Ɏɑəɑɢɔɫ ɔ Ɏɑəɑɞɚ. . 321

. . . . . . . . . . 518

. . . . . . . . . . . . . . .325

.522

. . . . . . . . .368

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

. . . . . . . . . . . . . . . . . 528

. . . . . . . . . . 219

. . . . . . . . . . . . . . . . 378

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

. . . . . . . . . . . . . . . . . 380

. . . . . . . . . . . . . . .225

. . . . . . . . . . . . . . 386

. . . . . . . . . . 541

ɠɜɔɟɗɔ-Ɏɑəɑɢɔɫɐɒɟɗɔɫ . . . . . . . . . . . . 390

. . . . . . . .543

. . . . . . . . . . .228 . . . . . . . . . . . .229

. . . . . . . . . . . . . . . . . 392

. . .545

ɘɔɗɌə ɔ ɖɜɌɕ ɚɓɑɜ . 231

. . . . . . . . . . . . . . . . 402

. . . . . . . . . . . . . . . . . 545

. . . . . . . . . . . 534

. . . . . . . 544

. . . . . . . . . . . . . . . . .234

. . . . . . . . . . . . 404

. . . . . . . . . . . . . . . . 548

. . . . . . . . . . . . . . . . . .256

. . . . . . . . . . . . . . . . 404

. . . . . . . . 256

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

ɟɘɍɔɫ ɔ ɘɌɜɖɑ . . . . . . . . . . . . 551


,

,

.

55

. . . . . . . . . . . . . . . . . .554

. . . . . . . . . . . . . . . . 786

. . . . . . . . . . . . . . 670

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .791

. . . . . . . . . . . . . . . 555 . . . . . . . . . . . . . . . . 675

. . . . . . . . 564

. . . . . . . . . . . . . . . 677

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

-

. . . . . . . . . .792

. . . . . . . . . . . . . . . 679

. . . . . . . . . . . . . . 792

. . . . . . . . . . . . . . . . 684

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

. . . . . . . . . . . . . . . . 579

. . . . . . . . . . . . . 691

. . . . . . . . . . . . . . . . 586

. . . . . . . . . . . . . . . 691

. . . . . . . . . . . . 803

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

Ɍɛɟɗɔɫ, ɍɌɓɔɗɔɖɌɞɌ ɔ ɖɌɗɌɍɜɔɫ . . . . . . . . 693

. . . . . . . . . . . . 803

. . . . . . . . . 602

. . . . . . . . . . . . . . . . .695

. . . . . . . . . . . . . . . . 812

. . . . . . . 605

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695

Ɍɍɜɟɢɢɔ ɔ ɘɚɗɔɓɑ. . . . . . . . . . . 607

ɝɌɜɐɔəɔɫ . . . . . . . . . . 818

. . . . . . . . . . . 704

. . . . . . . . . . . . . . .822

. . . . . . . . . . 709

. .829

. . . . . . . . . . . . . . . 610

. . . . . . . . .715

. . . . . . . . . . . . . . 610

. . . . . . . . . . . .730

. . . . . . . . . . . . . . . . . 592 -

. . . . . . . . . . . . . . . . 616

. . . . . . . . . . . . . . . . . .731

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

. . . . . . . . . . . . . . . . 737

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

. . . . . . . . . . . . . . 741

. . . . . . . . . . . . . . . 620

. . . . . . . . . . . . . . . . 742

. . . . . . . . . . . . . . . . 621

-

-

. . . . 810

-

. . . . . . . . . . . 831 . . . . . . . . . . . . . . . 831

ˈ -

. . . . . . . . . . . 834 . . . . .835 . . . . . . . . . . . . . . 835

. . . . . . 748

əɑɌɛɚɗɨ ɔ ɖɌɘɛɌəɔɫ . . . . . . . . 623

. . . . . . . . . . . . . 750

. . . . . . . . . . . . . . . 626

ɝɔɢɔɗɔɫ . . . . . . . . . . . 753

. .649

. . . . . . . . . . . . . . . 757

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .652

. . . . . . . . . . . . .770

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 652

. . . . . . . . . . . . . . . . . 770

. .847

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 659

. . . 772

. . . . . . . . . . . . . . . . . 847

. . . . . . . . . . . . . . . 661

. . . . . . . . . . . . . . . . . 773

. . . . . . . . . . . .663

. . . . . . . . . . . . . . . . . 777

. . . . . . .853

. . . . . . . . . . . 664

.780

. . . . . . . . . . . . 854

. . . . . . . . . . . . . . . . . 665

. . . . . . . . . . . . . . . 780

. . . . . . . . . . . 857

. . . . . . . . . . . . . . 839 -

. . . . . . . . 841

. . . . . . . . . . . . . . . . 841 . . . . . . . . . . . . . . . . 846 ,

-

- -

. 850

ɜɑɏ ɔɚəɧ. ɖɜɌɞɖɔɑ ɝɎɑ ɐɑəɔɫ

Ɏ ɻɿɾɴ

Italia  
Italia  

Lonely Planet

Advertisement