Page 1


4

› Китай 4

e # 0 0

500 0 км 250 мил иль ил ль

РОССИЯ

Шелковый путь Верблюды, пустыни и мертвые города (с. 794)

4 4

КАЗАХСТАН

4 4

4

+ #

+ #

TAS SHKENT SH KENT K E EN NT # _

4 4

#B _ BISH IS ISH SHK KEK K EK K

+ #

Дуньхуан Городок-оазис на Шелковом пути (с. 825)

Xīn īīn njjiā jiiāng jiāng n

# + B # Ból Bó ólllè ó è

#

КИРГИЗИЯ + #

+ #

#

#

СИНЬЦЗЯН

+ #

218 '

Ta Tas T as a shk hku h k ku kurg urrga rgan rg n

#

#

iver sR du In

# _

МОНГОЛИЯ

Yīīn Y Yīn īn níng íng íng ng

Kashgar

ТАДЖИКИСТАН #

#

Ku K Kuq uqa uqa

Yen Yengis Ye ng gii ar gis a

#

ISLAM SLA LAM MABA M AD

Dū D Dūn ūn nhu hu ng huá g

315 '

Yark arrk rkand ka an and nd n d

ГАНЬСУ

Zhā Zh Zhāng Zhā hān ng ngy gy gyè # Dég Dé D ég é g gé é#

ПАКИСТАН

Changtang Nature Preserve

Национальный парк Цзючжайгоу Прогулка среди диких красот Сычуани (с. 7748) Lake Manasarovar Milam Glacier

109 '

Siling-tso

R

6000 м 4000 м 3000 м

#

Xiià Xià X àh hé é

ld an

#

ul-

chu

318 '

СЫЧУАНЬ

Thimphu Valley

Лхаса Страна снегов (с. 882)

5000 м

214 ' A

# Lhasa Lha Lh Lha has asa sa

Mt Everest (8488m)

7 7000 м

Ng

Namtso

+ # # KATHMAND KAT THMA ANDU A NDU U_

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Shí S Sh h híílí hílí íllín líín ín #

ТИБЕТ

НЕПАЛ

ИНДИЯ

e

Xīīn Xīn īníín īníng īnín íng ng n g#

l

# _

ЦИНХАЙ

Go

DE DE ELHI EL HI H

4 Qinghai Hu

Tén Té T én é n ngch gch gc gch ch hōng ōng ōng ng #

#T _ THIMP H PHU PH P HU

Měn Mě ěn ě ng gyǎ gy y yǎ ǎn ng g # Shíbǎ bǎo os os shā sh hā h ān #

БАНГЛАДЕШ # DH D DHA HAK HA KA _

Mě Měn ěng ěn gllà #

Zhō hōng ō gd dià ià àn n# (S ShangriS h grrririii--l -lla la) a) a

БУТАН

МЬЯНМА (БИРМА)

Y

Xià Xi X iià àgu gu uān uā ān #a ng zi Rive r (Dà (Dà (D àlǐ lǐ C Ciiitty Cit y)) #

Kūn Kū Kūn ūnm mín mí íng ín ЮНЬНАНЬ

+ #

Ущелье Прыгающего Тигра Завораживающие виды Юньнани (с. 670)

Jǐnghó ng gh g h hó óng ng #

2000 м

#

1000 м

Рисовые террасы Юаньяна Пейзаж сверхъестественной красоты (с. 652)

500 м 0

Бенгальский залив

ТАИЛАНД

Jǐn Jǐng J Jǐ ǐǐng ǐn ng ng gz z zh hēn n

+# # +

ЛАОС


ТОП 30 › Запретный город Императорская резиденция при двух династиях (с. 47)

ur Am

Великая стена Свидание с Матерью всех стен (с. 98)

#

Am

Hē H ēihé ēi ē ihé hé

Пинъяо Самый очаровательный из старинных городков Китая (с. 349)

+ #

#

#

Hǎi Hǎ ǎ lā’ ǎi ā’’ěrr ā

Yīīc Yīc Y īchū hū hūn

ХЭЙЛУНЦЗЯН

Qíq Qí Qíq Qíqíh íqíh ííhā hā hā'ě 'ěr 'ěr ěr #

Buir Nuur

#U _ ULAANB ULA L LAA AA ANBAA AATAR AAT A AA ATA AT TA AR

Hā Hā' Hā'ěr ā ěrb ā' ěrbīn īn # ua h ng So #

221 ' #

Xillinh Xil nh hot hot

Sìì íín Sìpín Sìp S ng g

#

Sh Shě S hěnyá hě hěn nyá ny y yá án ng

#

#

Jííl J Jíl Jílín ílín ín

Mǔd M Mǔ ǔd dānjjiiāng dā

Yá Yán Y án á njí nj jí

Chá Chá Ch áng á ngch ngc gchū hūn # ЦЗИЛИНЬ

+ #

ur

#

Liá Li áoy oyá oyá yán

#

Ān Ā nshā ns ān n# ЛЯОНИН СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ # ' J Jǐ Jǐn ǐ ǐn n zh zhō zhōu z hō h ō u ХЭБЭЙ # Dāndōn D Dānd g # Zhā Zh Z hā hāngj ān ng ngj g iiāk iā ākǒ āk kǒ ǒu u Ch Ch hé é éng én ngd ng n gd g dé Hoh Ho Hoh Hohhot hho hot # hot # #Q # PY _ Qín ínhu ínhu hu uá ángd ngdǎo ng n g gd dǎo PYONG NG GY G Y YANG ANG NG G ВНУТРЕННЯЯ – ## _ Dàt D àttó àtón tó ón ng # # МОНГОЛИЯ Dàlián Dàliá # _ SEOUL SE EO L ПЕ ПЕК П ЕК Е КИН ИН #Ti Tiā Tiānjīn T iiā ānjī n n # Wūh ū ǎi ūhǎ 208

ШАНЬСИ

Yínchu Yín nch chuā chu c hu uā ān n #

#

e #

Tà Tài T Tàiyuán àiy ài iy yu yuá u uá án #

Zhō Zh Z h hōn hō ōng gwè gw wèi

Shíjiā híjiāzhuā jiā iā āz āz zhuā hu uān ān ng #S

Han anda an an

Pín Píngyá ng gyá gy yá y áo #

Bǎo B Bǎojī Bǎoj ǎo ǎ ojī #

#

ШЭНЬСИ

#

#

318 '

ЧУНЦИН Chó Ch C hó h hóngq óng óngq ngq n gq g qìn qì ìng # Ch Ch hangd ha han ang ng ngd gd dé é Zūn Zū Zūn nyì

ГУЙЧЖОУ # Gu Guìyá Guì u uììyá yáng yán y án á ng

r

Āns Ān Ā nsh ns hùn hù ù ùn # #

Wēinín Wē Wēi ēiní nín nín ng

Chá C hángs hángs há ng ng gs shā

#

Wēn Wē W ēn ē nzhō zh hō h ōu 206 Wēnz ' 104 '

Liǔ L Li iiǔ ǔzhō zh z hō hōu #

#

+ #

#

Zhànjiāng Z

Hǎikǒu Hǎ Hǎi kǒu ǒu ǒ u#

ВЬЕТНАМ

Китайские Горы Туманов Т (с. 389)

33 3 33 33 33

Chá Ch Chá háozh hōu

в Китае (с. 766)

# ГУАНЬДУН Shà àntóu nt ТАЙВАНЬ # Guǎ Gu G uǎ u uǎn ǎ ǎn ngz ng n g gz gzhō gzhōu z zhō hōu hō h ōu ō Wú Wúz W ú úz zh hō ōu ōu ЮЖНО# # КИТАЙСКОЕ Nán N án nn nín ní í g Mac Mac acau ca ca au u# H Hon on ng Монастырь Лабранг МОРЕ Zhū Zh hūhǎ hū hǎi h ǎi ǎ # Kon ng Прикоснитесь к тайнам #

#

# HAN HA H ANOI A N I_

#

Ná Nánch N Nán ánchā án á nchā ch hā āng ān

#P Pííín Pín ng gx gxi x án xi áng # Píín Pín ng ngx gx gxi xián áng ng Ná N Nán á ánp án np pín ín íng #J ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОЕ Jíí'ān Jí' ān # #F МОРЕ Fúz Fú ú hōu Hén Hé H Héngyá éng én gyá gy yáng # yá ЦЗЯНСИ TAIPE TAI PEI PE #T _ ХУНАНЬ # ФУЦЗЯНЬ Gà G à àn nzh zh hō ōu Круиз по реке Янцзы # Gu Guì G uìl uì ìlín ín n Zhā Z Zh hā h āng ng gz zhōu zh hōu ōu # # Xi Xiiàmén n Речная прогулка №1

ГУАНСИ Chóngz óngzu gz zuǒ

Париж Востока (с. 161)

Wúx W Wú úx ú úxī x xīī

# Shàngh gh g hǎii #S # Hé Hé Héféi Héf éfé éii # é Sūz ūz ūz zh zhōu hō h hōu ō ōu u – # Й АНЬХОЙ # Pǔ Pǔtuós Pǔt ó hān n # Hán H án áng áng gz gzh zh zh hōu hō ōu ō u# Níííngbō N b Wǔh Wǔ ǔhà ǔ h hàn àn # # Jiiiǔ Jiǔ J Jiǔjiān ǔjiiā ǔj āng ЧЖЭЦЗЯН Хуаншань

#

#

ЯПОНИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ Терракотовая армия

ЦЗЯНСУ

Nánjī Nán njīng jīīng jīn Huá H uái áin nán # Nánj # Ná Nán Nány ány án yá áng án

ХУБЭЙ

Yíchān Yí Yíc Yíchā íchān íc hā ān ā ng #

Ché hé héngd éngd ng gd dū #C #

ШАНЬДУН

#

Wéi Wé W éifá ffán áng á g

ХЭНАНЬ

312 '

Xiā Xi X iā āng āngf ngffán ngf án #

Lè Lès Lè ès s shā hān hā h ān n

#

Yān Y Yā ān ān ntái

# Q gdǎo Qīn Qīngdǎo Грандиозный памятник Tài'ā Tà T i'ā 'ān ān## # Ch há hán án ng g gz z hì # # Qū Qūf Q Qūfù ūffù ū древнекитайского искусства (с. 367) R Rìzhào Rìz hào o # Āny Ān Ā nyá n ny yán áng Há Hán ánch ch héng hé éng g# Jin Ji Jinin iin nin i g # Lián Liá L iá iányú án úngǎn ǎ g Yù Yùn Y ù ùnc ché hé éng ng # Kāi Kāif K āi ā āifēn iffē fēn ēn ng # # # Kā # Xúzhō Xú X Xúz ú hōu hōu Xīīī''ān Lu X Xī' Luò L uò uòyá u òyán yá yá án ng Z Шанхай Zhè Zh hèngz hè n hō ōu ō u

НИНСЯ # Lánz Lán Lá L án ánz zhō zh hō h ōu

#

Jǐ' Jǐ J ǐǐ'nán ǐ'n ná án á n

#

ХАЙНАНЬ

буддизма! (с. 812)

На велосипеде в Яншо Крутим педали в краю карстовых долин (с. 592)

ФИЛИППИНЫ


TIM MAKINS

30 ヽ

ヽ c・  

。¨・ ・ .^ . ・^ , 、 ヽ 。 ^! 。、 .。:・  、 ¨ .  — ̄・、 .・、 ^ ・,:  、, . 、 ^ .. ¨.   、. 、 ^ 、 ・ ¨ . 、 ・ 、´:・ ・^ 。、   ¨   .・  ¨ (.. 98) 。、  、 . ・、 _ 、 。、 _・ 。、-,  、 :: ヽ 、   ? 、  ^ 、 ¨・、゛    ヽ, ヽ ,: ? — ,ヽ  、 、 ゜ ヽ.ヽ, 。、 ,¨・ ヽ 、 、 、 , .・ ・ ^ 、.・^_; ・、-・、 ・, 、  , . 、 ・.ヽ, .゛ ヽ 、, ?, ・、-・、 — 、  。、.・ 。   、 、 , ´ ・.ヽ 。, ?. ,、・ヽ : ゜ .ヽ ゛ , .^ , ¨ ・ , ̄・、 : , 。   — ヽ, . 、 ゛ ¨? 、.、   、.・ ・ ヽ: :. , ヽ, 、´ 、 ,、  ¨? _ . ? .., , ? ゛・   , ・ ?  ゛ . 、 、 .・ ,.・ (   、 , ヽ .、. ヽ ).

1


GREG ELMS

5

,  !: .

ヽ 、 ! .. ヽ,

 ? (.. 161) — ̄・、 、 ^゜ , ゛ 、,、 ? 、 、  、.・ 、 ,  ! . 、,、 , ¨ . 、 ・ : ・^ . . ¨ . ・ — 、・ . 、 ¨.、 、 , 、 、, 、 ・ ・, .  、, : ・  ? ゜ 。 、 、 、 40-゛ .、 、 、 。:・ ゜ .・ ヽ   。、 。、 、 ・^. 、 ・:   ゛ ・^ . ¨ ゜ , . ^ヽ.

2

 ?

(Shànghホi)

. ・、 ・¨   、 、 ¨ . ・、 . 、 。 ,  , ゜ ,、  、 .^, ̄・、 :.・,   、   、 : :´ ¨ ,   ヽ, ・、 ^ 、 、. ・.ヽ : ¨ ・^ 。 、´ 、 ゛ ゜ 、   。   ・ 。、  、 、 , 、 、.・  、 、 ・ 。、.   。:  ・、  ^! ヽ  — ¨ _ 、 . :゛   ・ ,゛ . ヽ  !: . 、 、 ! .. , ̄。 !  ・, ¨.、 、 :?  , 、 ¨

KEREN SU

。, ・ ¨

、,、

、 .   、,、 :   。, ・ ¨ . ,   、   .. 47) . 、 ゜ , ¨ , 、 。 ¨   .・ ゛ . 、 、 ゛ ヽ. 、 ,: 、 .・、 、   .・ ,¨? 、 ,¨? 、,!、 ¨?  ・, , ・、,. ? 、 ! — . ^ 、. 。, ・ 、 _ 、 、: 、 ¨ .   ・ ゛・、-・、, 、 ゛ 、・ヽ :・.ヽ ,: .

3

ヽ 。 , ・、,. ヽ ,  ! ヽ   (BFijVng, 、,、・ ,   , ヽ — 、。 、´   ・   、 ・ 。、? .・ ・^.ヽ ・ 、 、 ・、 .・、, , . ・ 。 ゛ ・ ヽ_´ ? 。 ・ 、 、. 。 ・ ^ ¨? 。 、,、 、  、 .、 ,゜   、 : ・^.ヽ, 、   、 ?、・ ・   。 . ・^   。 , 、 、・ ,¨・ , 、 、・、,、


YAN LIAO / PHOTOLIBRARY

´ ^ ,¨ _´

, .・ ^・ . .    ¨ 、,¨ 。、 、 .・、,、  :´ ^ヽ :? 、 ・,、 、 :  ¨,     、・、,、 、 。、  ヽ ・ ・. 、 、 ¨ , . ・ 、、 , ・ .・¨ ・,、。¨, :´ ゛ , ,、?、・ ¨ , :゜ , 、  、 、・ 、? :・^   . ・^.ヽ   、。 .: 、 , .、・¨. ´ ^ ,¨ _´ 、 , (.. 670), 。,、 _´ 。、 . ,、。  ¨ 、 ,   。,、  !  ^   ^, 、 ヽ ・ ^ 、  :  、 _゛ ・^ ,゜,:・. ゜ ・:, .・¨, , : ゜ .ヽ 、・・: ,  ¨ ¨,   ヽ? :, 、 、 、.・、, .

4

MARTIN MOOS

,,

、・、

、  、 .・、ヽ´ ヽ   .・, : 。、 、 . 、 、 。 , ・、, ,, 、・、 ヽ , ヽ (.. 367) — 、  、 . ¨? ¨ _´ ?.ヽ ,? 、 、 ゛ . ? 、・ ,¨・ .・、, ゛ 、゛ .・ . 、   ・、 , ゛・、 ̄・、 ・¨.ヽ゛ ゛ 、 ゛ . ? ; :,   ・:, ^ :_ ゛  : ¨.・,、  ¨ 、 、 。、,ヽ . 、 : ・ ^ 、 — ゛・、 .,   ?   ・ :? 、   、 ¨?, : 、 、. 、 , :  ^ 、 ¨,   ! . ・、 , ヽ,  、 、  .、.・、 ・ 、・ ^ ¨? _ . 、 . ・, ゜^.ヽ ? . :. 、 ¨ 。   ¨ ! , 、   ・  .゛   .,   、 、´:´   , : ・、 。,、゜ 、 、 ・.

6

SEAN CAFFREY

,: 。、 ,  ! ¨ (Yangzi)

_´ .  «・, ・^ 、 。、 _. »   ゜ 。   ・¨ — ¨.、 、 、, 、 、  ? ・. 、 、 。 ・、 — ・  ゛ 、 、 :゛  ! ¨. ,:。  ゜ ヽ , ・ ヽ ゛ .・   、   . ・ . 、 、 ¨ . 。   、.・、 ゛ , ._ .・,  : 。 ・ ? 、  . 、 。 ゛ ・ ヽ_´ .・、    ! ¨ — , 、  , ? :´ , ¨. ゛   ¨?   :.・   ¨ ・,: 、 、´ 、 、 。、・、 、 ¨  、 ・¨.ヽ゛ ・. ・ :´ ^ヽ — 、 。 、 , ´ , ,: 。、  ! ¨ (.. 766) — , ヽ 、 、  、.・^ . ,、. ・^ ,_ , . .・^ 。、: 、     . ・^.ヽ 、゜ 、 ヽ_´ , ´ .

5


,、 : ・ ,, . ?, ・

。、 , .、 ¨ , 、 、 、 、

7

(Gu ngx ) — ( . 590).

8

, ,

«

,

ヽ :? ヽ

«

» -

» ( . 940).

, ,

.

, -

.

, -

(Píng’ān) (Dàzhài). , ,

(Kāif ng).

,

,

.

( .

KRZYSZTOF DYDYNSKI

,

JULIET COOMBE

,

, ), !


(Fènghuáng) 、   ゜ ・ ? . ヽ?; . ヽ・ ´ 。, 、 ,、 ・゜ ゜ ?, ¨ 、,、・ . ゜ ヽ 。、., ? 、. : ?。 , : 、 , .゛ .   ¨? ? 。,、 _・.ヽ   、 ¨ ヽ.・ ・  .・   ¨ .  、 ^ヽ. 、 、   、, : 、.・ ・、゛ 、, ゛・、 ¨ . ・^ ,   、,、 ̄ ?:   (.. 464) 、 ヽ ・ ^ ¨ 。:  ・、 。,、 , ¨. , ^・ .、   ・ ^ ¨ ¨ , 、 , 、 (Tuó) ゜  . 、.・  、・^.ヽ 、.・   ! : . 、 、 ¨ — 。、 :゛ ・.ヽ 、   . ¨? 。、   _´ ?.ヽ 、,、 、 ・ ヽ.

9

DIANA MAYFIELD

JTB PHOTO/ PHOTOLIBRARY

(Chángbái Shān) ,:。  ゜ 。、   ・ ヽ (.. 299) , . : .ヽ   、 ,、  、 。 、´ 2100 2. ・、   。,、.・、 . , .、.  , ・ヽ :´ .ヽ 、 、, 、 ・ , 、 ・ ・ ・、 ゛・、 : 、  、, 、・ ・ ,、 、 , 、 、  ^゜  ヽ. ・、   。,、.・、 . 、  ゛  ヽ 。 ,.。 ・ , ¨.、 、 、。 ¨ 70、 ・,、 ¨  ^、  . ¨.・:。 _´ : ^ヽ 、, 、 。、,、 、 . ・、, 。, . 、, :   ゛ . ヽ 、, ̄ ・:.   :, ¨ 、 ¨ ヽ ^゛ , . 、 、 、 , , , ・ , .   、   、 、 。、゛ ・ _・.ヽ ・ ! , 、, ! . , 、 : 。、.゛ .・ 、.^ 。、 _ 、 ・^.ヽ . 、 , .・ ¨? ¨.、・.

10


TIM MAKINS

(Kashgar) 、 ,・ : ・ 、   ¨ ,   , ・   ,¨ 、 ゜  、 . 、・ (.. 787), 、 ・、 。¨ .? ¨ :・, ・:, .・¨ 。、 ,: ヽ・.ヽ 、 ・、 :.¨ 。、 :・ ^゜ . ,、 ・ ・ , ヽ ¨ ヽ゛ , ゛、 ・、, 、 ! 。、 :。 ・ ヽ _ ヽ, 、  、. ・, _・ !, 、 , , _ 、 ,: :_ ¨  :_   。,、 :  、.・^.

11 。

、 _ . 、

  、 .・

-

KEREN SU

(Huángshān) (Hui)

、 200   、 : 、  、 :・   。  、 ・:   、,、. , 。, ̄・、 .^ 。、゛・ . :・ ・、 。¨. :  ゜  ^ (.. 389) 、  、 。, ・ 、 ¨ ・:, .・、 . 、 、  、, . , ・ — 。:.・¨  ¨? 。 ? ・  .・   、 :, 、,. :    ヽ ¨ — 。,   ヽ ?、 ヽ ゜  ? .・ — 。、ヽ ヽ ・.ヽ .゛ ・, 、 : ・.ヽ; . ,   ¨ .、. ¨ ・、,゛ ・ 、・ . ¨? . 、 、 , . 、  、 ゜ 。¨. 、 、・ 。、  、 ヽ — ^ 、 .、?,   ゜ .ヽ ,     ,、  、.・ ?: ̄ , ・、 ゛ . (XVdì, .. 385) : !: ^ (Hóngcエn, .. 385). ,     、: : 。、。   。  , . ・・ :゛ .・^.

12

MICHAEL COYNE

(diāolóu) (Kāipíng) . : . .・^ , ヽ ・、 ^ 、   、  : 、.・、。, ゛ ・ ^ 、.・ 。,、  ! :   :  (Guホngdwng), ¨ , ・ 。   、 ヽ、 、: (.. 548). 、 , .・ 、.・ヽ? ̄・、 、 、,、 , , .。、、   、 、   。、 : 、・ :  ゛ 、: (Guホngzhwu), ., 。、 , ,、.  、 。, , 、 1800 : , 。   ¨? :. . ¨ .・ 、 、 , 。、.・,、   ¨?   ゛ . — ,? ・ ・:, ¨ ゜ ,. 、 : 、  、・ .,   、 ¨? 、 ,  、 。、・,ヽ. _・ ̄ .!  ・, ゛ 、 ゜    、 ,? ・ ・:, ¨? .・ ・ ヽ 。 . , ゛ . , ,、  . , 、・ ゛ . ,  ・ . ,、゛ ¨ — 、 ¨ .・ ^ ¨   .。、   ,・ ¨ 、 、 ヽ ・ ^ 、   ・ .

13


JTB PHOTO/ PHOTOLIBRARY.COM

14 ( . 566)

-

, . , — .

,

— . , .

MERTEN SNIJDERS

(Lhasa)

15

( .882) — .

, , .

-

(Potala), (Jokhang) (Drepung) (Sera)

, .

-

-

.

, ,

16 -

NS CNS/PHOTOLIBRARY

(Jiāngx ) ( . 435) – , , -

?

-

. ,

?

-

: ,

. (Sānq ng

Shān) (Wùyuán), (Hu zh u).

, ,

.

.


.、 ¨ ・ ,, .¨

 ^ヽ  (Yuányáng)

¨,:   ¨ . 、  ?   、 ! 。 ?、 、 , .、 ¨ ・ ,, .¨  ^ヽ  .・ :_・ 、 : ・ ^ 、 ・, 。 ・ 、 、・ 、゜     ,、  、.・ ?   、   、・、,、 、  :・. 、?、   .・:。  ^  ・. 、 .・  !¨, ・ ,, .¨ , , ヽ 、 . 、 、 , 、 , .、 ¨ ゛   ・¨ 、 , , 、.¨ :゛ .、  ! ?、 ,、 ヽ・.ヽ 、 , , ´ .・  、 ・.ヽ 。,、.・、 、, _´ . ,、 ,^・ ,・ 。 ヽ・ ゜ , 、.・ ・、゛ 、 . 、 、  、 、 .・ .

17

(.. 652) . ・ ^。 、 :   ゜ ;・:, :_・ _ 、   ・ 、.,   , .・^  

KEREN SU


(Lí),

(Gu ngx )

,:  、 。 , 、!   ・^ , .、・: , (.. 597) — 、  、 、   , ¨?, .. ゛ . 、 , 、 , . 、・、,¨ : 、 ^゜  .・ 。:・ ゜ .・    、 . ヽ  、 。, .・   、 :゛ ¨ ,:.・ヽ・ 。、 , :,゛ ´ ? ,:゛^ , 、 ヽ ¨ : 、 ¨   ・.ヽ 。,: ?, .・^ヽ  . _・ 。、 ヽ   ;、  : ,:  、 ¨? : !、 .・ ヽ 、 ¨? 、,. ,、 ・ ・ ,   : 、 、 。 、・: — ¨ 。、 ・ , 。、゛ : ̄・、・ 。 、? 、 ヽ ・ ?: 、 。、 ̄・、 . .. ^・ .^   . ・ .^ 。、 、 , .、・、 , 。 ¨ ヽ 。、 ・ ゛   _ ̄・、 ・ ?、 ,

18

? ・ . , .^ 。、   、 .

MARTIN MOOS

(Lèshān) 、  、   ・ :_ : 、  、 .・ ・ .・ : 、 ̄゜  ^. 、 、 : (.. 722) — - , 、 :゜ .・ ・ ^ 、 7  、 ! —  、 。、-  .・、ヽ´ : 。、 ヽ・^,   . 、 ^ 、 、  、 ,、  , 、  、 ・、 ^ 、 .。:.・ ゜ .^ 。、 .・:。  ヽ , ¨. ゛   ¨ . , .・ : 、  、 , ゛・、 ¨  、 ・ 、 ^゜ ? 。 ^! 、 .^   :,、   ゜ ? . 。 ゛ ・ ヽ ・? 、 。, .・ ^・ . , ゛・、 ̄・、   、 ゛: 、 ¨ 、 ,:゛ :_ ¨,:  、 。, ,  、 . 、 1200 ・   .

19

KRZYSZTOF DYDYNSKI


GREG ELMS

! !_  ^ (taichi)

20

-

,

– . ( .975) — . -

-

,

,

. : -

. ,

— —

,

, .

21

,  

, (Amdo) (Gānsù). —

CHRISTOPHER HERWIG

、  .・¨,^ (Labrang)

. ( . 812) (Xiàhé) -

.

— ,

. .

-

.

MARTIN MOOS

: ^?:   (Dエnhuáng)

22

( . 825) ,

-

. . , .

(Mògāo, .

. 828)

, ,

-

, .


、. 。

。、  ゜、 (Yángshuò)

、. ヽ・ ・^ ! ¨  ^ 、. 。  、 。,、 : 、 ^, :  (Yùlóng) — :゛゜ .。、.、 、!   ・^   ,、ヽ・ :_ , .、・: ̄・、  、 、  ¨. 、 ^゜  .・ 、 、.・  ゜、 (.. 592) ̄・、 .・、 。,、 、 ・ ヽ,゛ ゜ 。 ゛ ・   . : ^・ :・ , ,、¨    、 、 、 ¨ ヽ 。     , :, . ・ ヽヽ ., , .、 ¨? 。、 . ヽ: 、 ¨   . ヽ.^ ,.・、 ¨   ゜ ;・、 , ¨ 。、 :゛ ・   ¨ ¨ 。 ゛ ・   ヽ.

23

WAYNE WALTON

ROBERT KELLY

、, . (Kailash), 。  ¨

ヽ 。、゛ ・ ヽ . ヽ´   ¨? 、, , 、 、 .・ヽ ヽ 、  : .・、   : .・、 , 、, . (.. 901) 、 ¨゜ ・.ヽ   ,    、 , ? (Barkha), . 、  、 .。、  . ゛ ・¨, ? ,   ¨ ゛、,・   (.・:。 ) ¨.、・、 6714 . , ^・ .、.   、 ,、   . ,、 , (Manasarovar) — 、 ¨ ^ ゛ ・¨, ? ゛ ゜ ?, — .・   ・ ヽ. 、, 。、゛ : ̄・、 .・、 .・、 ^ :  ^ 、. , ・ 、   . ¨? , . ¨? :     ¨? : 、 、 。   ・¨, ¨ 。、 :゛ ・ 、 :.: ・, ?    ¨ 。 , ?、 。、 。 、   ゛ . 、 ・,、。 、 ,: 、,¨ 。,、´ _・.ヽ . , ? .

24


KEREN SU

、 ¨ 。:・^

25

, —

« ».

— , (Kashgar, . 786) —

. ,

-

(Hotan,

. . 796) —

, .

26

ALDO PAVAN

 `ヽ、 (Píngyáo, . 349) — : ,

-

.

,

, —

,

,

, , , .

-

, —

.

,

.

WIBOWO RUSLI

゜ 、 。、   : _゛ 、: (Jiヤzhàigwu)

。、

27

-

( . 748) —

(Sìchuān),

-

, ,

.

-

, . .


GREG ELMS

・ . ヽ ,、 ・

・ !¨ — 。, ,、   ¨ ,・ .・¨.       ・¨ ..・, ゜   。, 、   ¨ 、 ¨ . :..・ ,  、 ,、 .・    ヽ .! 。   — ,、 ・ — .・、 ^ : 、。、 , ゛ ・ ^  .  , ・ . 、 . ヽ  ¨ ,: . ,: 、 . ¨ ¨  、 .^, 、 ヽ ・ .^ 。、 . ? 、 、 ¨? : ゛ ¨? ,、 ・、 , ゛^ヽ :・・ 。 ,゛ 、.・^ .。、, ・ . 、 ´ 。,  ヽ・¨ 。, .・   、 。, ? ゛ 、 ゛ . ? 、 、  、.・ .  ? (.. 195)   (.. 84) 、  、 .?、 ・^ ・ ・,   。, .・   。,、; .. 、  ^ ¨? ・,:。。. 、- ・ . ̄・、 . :..・ 、  : ・.ヽ ! ! (zájì), ゛・、 、  、 。 , .・ «,  、、 ,  ¨ :   ヽ» — ・ ,  , : ¨ _´   ,  、、 , , 。 ,・: , .

28

RICHARD I’ANSON

?:・: ¨

・、 ¨ 。、-  .・、ヽ´ : 。,、   :・^ «。、 、 :» ・ . 、 .・、 !¨, ?、・ヽ ¨, ・ ,ヽ ・ .^ 。 :・   .・ ,   ¨? 。 , : 、 (.. 63).   。、 、 :・ , .゜ ;,、 ・^   ・ ゛ . 、   :   、  ^ ?:・:  ? ・ ・ .・、 !¨ .・、 ^ 。, ・ ¨  ・ , . ¨ 、 ´   .   。、 ! 、  ,: ・ . ヽ 。、 . 21 ,  、 、 .・   、 、 ヽ  — 、 .・   、 ,? ・ ・:,  :・,    ? 、,、 , : ? 。,、: ?, .。、,ヽ 、゛ 、   ,、 、   ¨? ,¨゜ ? 、  、 ̄・  ¨? 、 、 ヽ. 、 、´:・ 、 :? 、 ,、.、. .・ . ´:・ ・^ 、 、: 。、. ・ .^   。 ,:    ^ 、 、・ .  :・,    、,、 , 。、   ¨   : ・ 、 :・,、 .・, ゛ ・^ . : 。、,、 .

30

GREG ELMS

 . (hútòng)

,:

。、 ・、, ヽ

:゛ ・ .   , ¨ :.・, ヽ ・ .^ ・, 。:. 、 . .・ : ゜ .:  、 、・。, ヽ ・.ヽ. 。 ,.。 ・   、・ ,¨ ・.ヽ     ・ ヽ 。  、, 、  、  . ?   、. , 、 .・   、    ;、  、 , .・ ¨? 、,. ¨   、,・:   , 、 、 。 ,、 «Star Ferry» (.. 508), 、 100 ・ 。 , 、 ヽ´ 、 。 .. ,、 . 、.・,、 、 、    。、 :、.・,、 、: : . .ヽ・^  :・ — 。 ,、 : ゜ ,・: ・.ヽ,   ・ 、 、 、 , ¨ .?、 ・   , . , !   2 、  、  . ? 、 , ̄・、, 。、: , . ¨ ¨ 、  ¨ ,: , .

29


17

、 ,、 。、 、

・^

 、.・^,  :゜ _´ ヽ

・: ^ ¨ ,   . 、・,ヽ   ,  、.・^,   、 ¨ 、  、 ,   、   :   ¨ ;   ゜  :,   .・ ゛ . ,  、 :゜ : 、 、 ,  . , 、 . , ・  ¨ ・、 , ヽ  、 ・、,. ; . ,?.、,   ¨ .・ ,、 、  ¨ , ・ — .・,   、, _´ ? , ・ ^ ¨? 、 ・, .・、 .

、 、

、 ,  ! ヽ .・,  ¨ ・ 、 、 、 ,: ・ ^ ¨ ・ 。 ,  、 . , _´   、. , ¨, . 、 ¨ Lamborghini . 、,、.・ ¨ 。、     ・ 、 。、 :゜ Maglev — ̄・、   、 ゛ ̄;; ・  ヽ 、 ,・、゛  ヽ : . ・ 。,   : ,   ゜ ヽ :´ ? ! !   、 ・   ・ ・^ ._,。, 、 . :・ ゜ .・ :ヽ 。、 ・ _ , ・ ^ 、, ¨ . 、, 。,、    ・ 、 ・¨ 。 .・ ,  、.・ : 。, 、.  ・ .^   ; 。, ・ 、 、 、,、 ,  、 ^ 。、, ・ ゛: 、   、 .・   。、。¨・ ・ .^ 、!   ・^ ¨, ・ ^ 、.・^ ! 、  、 ,, 、・、 、 , . 、 ・ .^   。、 ・、, 、 : ゜ , :  `ヽ、 —   、 .、?,   ゜ 、.ヽ ・ .・ ,   、 、 : , 。   、 、 、,、 — 。、゛: .・ : ・ 、.・^   ,  ¨ ,、゜   ¨? 。 ´ , ? 、 、 : ^?:   . 、 ,、 ・ : ,   .   ヽ _  ヽ, 。,、.  ・ .^ 。、 , 。 ・:?、 .・ ,   、 ,: 、 、   ,、  、.・ ? 。, .、   ・ .^   ,ヽ  ¨ ・ ・. 。 、   , , :´ 。、 、 ^!: 、,¨ 、 ,: 、  .・¨,ヽ ,  .

 ¨

,、

・¨

!¨ .・ ¨ . 、 、 , 、.・^_ 、 ,  、 。、, ¨・^ 、 。, ・  、 .・,ヽ。  ・ . 、 ,・ . 、 、 、,、 、 , ・ ・^.ヽ 、 ・、 :  _ ,   、 。 , . .・ , ・ :・ : 。、-。  . , 、!   ・ ゛  : 。、,! ゜ 。ヽ´ 、 ,  ^ 、 ;¨  。、 , 。 ・ .^ . 、  ^゛ 、:. 、 。゜ , . 。,   、 、 。:・ . ・ 、.・,、 ?:    ^. 、 :?  .・ ・ ^ 、 。、   ・.ヽ ・ 。 , ・:, ,  、   ・ , ヽ ヽ 、 、 ( ,  ¨? 。 ^   ), ! ( ゜ 、 ,   、 ヽ゛   、 : ) ,: ? 、 .・ ・ . ・ . 、 ? ,: :   ?、 、。,、  :・^ ,_ : ・:  、 、 (.、 、 .、 «  ^ ̄ !»,   .・、ヽ´ ・ !),   . ・ .^ 、,、   ¨ , ゜ , 、 。  . 、 , 。、 _ : ・ .^    ? . 、 ^ .・ 、 。、  ヽ・、 、 .・   . . ゛   .,   、 . 、  ゛ 、 .・,、 、 ゛ . 、 。, _゛   — 。、 : ,. 、  ゛ 、 。:・ ゜ .・ 。、 ・ _. ¨ ,  ・ .^   、 、, 、 、 ・、  !   ・ :?  。, ・  、 、   ¨ ¨? .・,、 、 ゛ . ? 。 ゛ ・   .

: ・

^ ¨ 。

  ,、ヽ・ 、 、 ,、  . 。,、.・、  :  、 。、 ¨ ・^   、 、 ,   ?: 。、 ・^ 。、 、.・,、、  、  , 。、 _ 、 ・^.ヽ   . ,   :  :・,    、  、   、 、 、 ,: ・ ^ ¨ . ,゜  ¨. ,、 ・ 。、 , _ :´ ^ヽ ,¨ _´ 、 ・ , 。,、 ・ ・ .^   、. 。 。、 . 、゛ ¨ ,.・、 ¨ 、,  ゜、. 、. 、・, ・       :_ 、 ,、  :_ 。:.・¨ _   。、・ ,ヽ ・ .^ . ,?` .・ .・   、 ・:   、, ? :  ゜  ^. 、 ・ .^ 、゛ ,、   _ , .、 ¨? ・ ,, .  ^ヽ       , 、!   ・ 。、・,ヽ. _´ 。 .゛  ¨ _ ¨ : ^?:   , 。、 ,、 ・ 。、 ¨.   、 :   ゜ ;・: ̄?   , 、 . ¨ . 。、  :・, 、・。, ヽ ・ .^ 。、 、, ・^   :     ¨ 。 ヽ 、.・,、    ^.


´ ・ .

o

:_´

  ゛ :

、   !   ゜ ? ・、,、

 ¨ », ゛ ¨ , ¨ 、,

S ̄ 、 、 «

F 

。 ・ ・, : ・.ヽ

. . . . . . . . . . . . . 42

. . . . . . . . . 260

. . . . . . . . . . .357

.......

ヽ ̄ ^. . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 :  `_ . . . . . . . . . . . . . . . . 267 ,: ¨ 、 ? . . . . . . .269 _  ^゛ 、:. . . . . . . . . . . . . . . 273 :゛ 、: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 ゜  ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

 ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 、, : ゜  ^. . . . . . . . . . . . . 371  ^゛ ̄  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373  ^  ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374  ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 ゛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

98 . . . . . . . . . . .107 . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ! ヽ゛ :  . . . . . . . . . . . . . . 113 ̄  ̄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118  ^? :  ^ . . . . . . . . . . . . 124  ` . . . . . . . . . . . . . . . . 127

. . . . . . . . . .129    ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131  ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 ゜  ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 _ ;: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142   、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146  ^・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

. . . . . . . . . . . 161 . . . . . . . . . . . . . . . . .205

. . . . . . . . . . . . 206    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 :゛ 、: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219  ゛ 、: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

. . . . . . . . . . 234  ゛ 、: . . . . . . . . . . . . . . . . .236 、.   . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 :・、゜  ^ . . . . . . . . . . . . . . . .253 ̄ ^゛ 、: . . . . . . . . . . . . . . . .256

. . . . . . . . . . 280

. . . . . . . . . . . 378

 ̄ ^ヽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 ヽ ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 . . . . . . . . . . 291 _ ゜: ^. . . . . . . . . . . . . . . . . 291 、    `_ . . . . . . . . . . .292  ^ : . . . . . . . . . . . . . . . . . .293  ゛ ̄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296

: ^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 ,   ?: ̄ ゛ 、: . . . . . . . .384 、,¨ :  ゜  ^ . . . . . . . . . . .389 、,¨ _?: ゜  ^ . . . . . . . .394 ̄; ̄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396

. . . . . . . . . 298 、,¨   ゜  ^. . . . . . . . .299  ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 ,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308  ゛: ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . .309

. . . . . . . . . . . 400 ̄ ゛ 、:. . . . . . . . . . . . . . . .402 、, : ゜  ^ ̄ ; ̄  . . . . . . . . . . . . . . . . .407 、ヽ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 、 ヽ !: ^. . . . . . . . . . . . . . . . 414 ;¨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

. . . . . .321

. . . . . . . . . . . . .421

,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 :  ^! ヽ  . . . . . . . . . . . . . . 331 ヽ ^゛ . . . . . . . . . . . . . . . .333 ,   ! . 、.. . . . . . . . . . . . . . . . .334

?  ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423  ゛ 、: . . . . . . . . . . . . . . . .428 、,¨  ゜  ^ . . . . . . . . . . .430 ̄ ^ : ! ヽ . . . . . . . . . . . . . .433 ゛   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433

. . . . . . . . . . 336

. . . . . . . . . . 435

・:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 、,¨ ・ ゜  ^ . . . . . . . . . . .343 _  ^. . . . . . . . . . . . . . . . . .346  `ヽ、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 、: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354  ^゛ ̄  . . . . . . . . . . . . . . . . .355

 ^゛  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 : ?:゜  ^ . . . . . . . . . . . . . . .440  ^!  ゜  ^ . . . . . . . . . . . . .442 _  ^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443 :゜  ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . .446


、.。、 ^ : ・ .^ «

», ゛・、 ¨   ・

.  

  ヽ, :。、 ヽ :・¨

 ̄・、

。:・ . . . . . . . . . . . 449

. . . . . . . . . 609

 ゜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 、゜  ^ . . . . . . . . . . . . . . . . .455 、,¨ ̄ ゜  ^ . . . . . . . . . . . . 457  `_  ^  ! ヽ! . . . . . . . . . . . . .459 ̄?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .462 ̄ ?:   . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 ・ ,¨ 、,、 : ! ヽ  . . . . . . . . . . . . . . . . .468

611 . 616 . . . 621 . . . 624

. . . . . . . . 637 . . . . . . . . . . . . . 639 . . . . . . . . . . . . . 661 . . . . 681 . . . . . . 682 . . . . . . . . . . . 686

. . . . . . . . . . 470 . . . . . . . . . . . . 509 . . . . . . . . . . .531

. . . . . . . . . . . 803 . . . . . 805 . . . . . . . . 819 . . . 831

. . . . . . . . . . . . 836  ^゛:  ^ . . . . . . . . . . . . . . . . .838 :  ̄ . . . . . . . . . . . . . . . . .843

. . . . . . . . 847

:  ゛ 、: . . . . . . . . . . . . . . . .533 。   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 、!   . . . . . . . . . . . . . . . . .550 ̄ ^゛ ̄ ^. . . . . . . . . . . . . . .554 :? . . . . . . . . . . . . . . . . . .558  ^・、:. . . . . . . . . . . . . . . . . .560 、゛ 、: . . . . . . . . . . . . . . . . .562

. . . . . . . 690

. . . . . . . . . .701 . . . . . . . . . . . . . 704 . . . . . 727 . . .731 . . 745

. . . . . . . . . 566 、: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568 、 ,: ゛ ゜  ^. . . . . . . . . 574  ^ヽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

. . . . . . . . . . .752 ゛

. . . . . . 763

. 766

. . . . . . . . . . . 582  ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . .584 .、 ¨ ・ ,, .¨ , 、 、 、 、 ?, ・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .590  ゜、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592  ^    . . . . . . . . . . . . . . . . .599 ̄ ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .602 、 、。 ̄・ヽ ^ . . . . . . . . . .607

. . . . . 794 . 799

. . . . . . . . . . 767

. . . . . . . . . . . . . . . 769

. . . . . . . . .772 . . . . . . . . . . . . 775 (

) 786

:?- 、・、 . . . . . . . . . . . . . . . . .850  - : .   : . . . . . . . . . . . . . .856 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .856  ^゛ 、: . . . . . . . . . . . . .860

. . . . . . . . . . 862    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .864 :  ̄ ^ 。 :  . . . . . . . . . . . . . . .870 、 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876

. . . . . . . . . . . . . 878 ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .882 、.. ,: ¨ . . . . . . . . . . .893 。  ¨ ・ . . . . . . . . . .899

Китай  

Путеводитель "Lonely Planet" Китай