Page 1


Ǫ ȔȐȕțȚț ȕȈȐȉȖȓȤȠȍȑ ȗȖȌȈȊȓȍȕȕȖșȚȐ, Ȕȕȍ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȊȏȋȓȧȕțȚȤ ȕȈ ȚȊȖȑ ȗȖȘȚȘȍȚ, Ȑ ȥȚȖ Ȕȍȕȧ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ. ȇ ȉȍșȗȘȍșȚȈȕȕȖ Ȗ Țȍȉȍ ȌțȔȈȦ Ȑ ȓȦȉȓȦ Țȍȉȧ ȖȚ Ȋșȍȑ ȌțȠȐ ȔȖȍȑ. ǵ.Ǵ. ǴțȘȈȊȤȍȊ – Ȏȍȕȍ, Ǩ.ǫ. ǴțȘȈȊȤȍȊȖȑ


ǹȍȋȖȌȕȧ — ȋȖȌȖȊȡȐȕȈ ȚȖȋȖ Ȍȕȧ, ȒȖȋȌȈ ȧ ȊȈș ȊȗȍȘȊȣȍ țȊȐȌȍȓ… ǿȍȔ ȉȖȓȍ ȧ ȌțȔȈȦ, ȚȍȔ șȐȓȤȕȍȍ țȉȍȎȌȈȦșȤ, ȟȚȖ ȔȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȖȚȌȍȓȍȕȖ ȖȚ ȊȈȠȍȋȖ: ȧ șȖȏȌȈȕ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȓȦȉȐȚȤ ȊȈș Ȑ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȏȈ ȊȈȔȐ; Ȋșȍ ȌȘțȋȐȍ ȔȖȐ ȏȈȉȖȚȣ — ȖȌȕȖ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȉȍȏțȔȐȍ. Ǩ.ǹ. ǷțȠȒȐȕ – ǵ.ǵ. ǫȖȕȟȈȘȖȊȖȑ


ȇ ȓȦȉȓȦ ȎȐȏȕȤ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȊșȚȘȍȚȐȓ Țȍȉȧ. Ǩ ȊȍȌȤ ȥȚȖ ȉȣȓ șȓțȟȈȑ. ǩȍȏ Țȍȉȧ ȧ ȕȍ ȝȖȚȍȓ ȉȣ ȎȐȏȕȐ. Ǻ.ǵ. ǫȘȈȕȖȊșȒȐȑ – ȕȍȊȍșȚȍ


ǽȘȈȕȐ ȊȈș ǫȖșȗȖȌȤ! ǷțșȚȤ ȌȖȉȘȣȍ ȌțȝȐ ȖȒȘțȎȈȦȚ ȊȈș ȌȕȍȔ, ȕȈȠȍȗȚȣȊȈȦȚ ȊȈȔ șȓȖȊȈ ȓȦȉȊȐ Ȑ șȟȈșȚȤȧ, Ȉ ȕȖȟȤȦ ȗȖșȣȓȈȦȚ ȊȈȔ ȝȖȘȖȠȐȍ șȕȣ. Ǩ ȧ, — ȧ ȝȖȚȍȓ ȉȣ ȚȍȗȍȘȤ ȝȖȚȤ ȕȈ ȔȐȕțȚț țȊȐȌȍȚȤ ȊȈș, ȌȖȓȋȖ, ȌȖȓȋȖ ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ ȊȈȔ Ȋ ȋȓȈȏȈ, ȖȉȕȧȚȤ ȊȈȠȐ ȒȖȓȍȕȐ Ȑ ȗȖȞȍȓȖȊȈȚȤ ȒȘȈȑ ȊȈȠȍȋȖ ȗȓȈȚȤȧ... Ǫ.ǫ. ǩȍȓȐȕșȒȐȑ – ȕȍȊȍșȚȍ, Ǵ.Ǫ. ǶȘȓȖȊȖȑ


Ǻȣ — ȔȖȍ șȖȓȕȞȍ, ȔȖȍ ȕȍȉȖ, ȔȖȍ ǩȓȈȎȍȕșȚȊȖ. ȇ ȕȍ ȔȖȋț ȉȍȏ Ǻȍȉȧ ȎȐȚȤ ȕȐ ȏȌȍșȤ, ȕȐ ȚȈȔ. Ǻȣ ǷȍȘȊȈȧ ȔȖȧ ǺȈȑȕȈ Ȑ ǷȖșȓȍȌȕȧȧ ǴȖȧ ǵȈȌȍȎȌȈ. ǴȖȧ ȎȐȏȕȤ Ȋșȧ ȉȍȏ ȐȏȢȧȚȐȑ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ Ǻȍȉȍ ș ȕȈȟȈȓȈ Ȑ ȌȖ ȒȖȕȞȈ. ǰȋȘȈȑ ȍȑ, ȍșȓȐ ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ Ǻȍȉȍ ȏȈȉȈȊȖȑ. ǭșȓȐ Ȕȕȍ ȒȖȋȌȈ-ȕȐȉțȌȤ țȌȈșȚșȧ ȟȚȖ-ȕȐȉțȌȤ șȖȊȍȘȠȐȚȤ Ȑ ȕȈ ȟȍȔ-ȕȐȉțȌȤ ȏȈȗȍȟȈȚȓȍȚȤșȧ, ȖșȚȈȊȐȚȤ ȔȐȔȖȓȍȚȕȣȑ șȓȍȌ ȒȖȔȍȚȣ, Ȋșȍ ȉțȌȍȚ ǺȊȖȍ, ȖȚ Ǻȍȉȧ Ȑ Ȓ Ǻȍȉȍ. Ǩ.Ǩ. ǩȓȖȒ – dz.Ǭ. ǴȍȕȌȍȓȍȍȊȖȑ


Любовь в письмах великих русских людей  

Новый подарочный альбом - лучший подарок любимым. В нем вы найдете признания в любви выдающихся людей прошлого. Он вобрал в себя те письма,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you