Page 1

ÅRSREDOVISNING 2011


INNEHÅLL VD-ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning, tillgångar Balansräkning, Eget kapital & skulder Kassaföldesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrfter Revisionsberättelse Granskningsrapport Ledningsgrupp Styrelse

Årsredovisning 2011 Eksjö Energi AB, org.nr. 55005-3590. Foto: Johan Lindqvist fotografi

4 6 13 14 15 16 17 18 26 27 28 29 30


Detta är

Eksjö Energi AB I Koncernen ingår Eksjö Energi AB som moderbolag till Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. Eksjö Energi AB är dotterbolag till Eksjö Stadshus AB som är helägd av Eksjö kommun. Moderbolaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i Eksjö stad, Mariannelunds och Ingatorps samhälle samt svarar för renhållningen, vatten och avlopp samt underhåll av gator inom kommunen. Dotterbolagen svarar för elnätsverksamheten inom tätorten, samt elhandels- och datakommunikationsverksamheten inom hela kommunen

Antal kunder per nyttighet

Distributionsvolymer (MWh)

140 000

8000

126 000

7200

112 000

6400

98 000

5600

84 000

4800

70 000

4000

56 000

3200

42 000

2400

28 000

1600

14 000

800

0

0

Fjärrvärme (MWh)

2010-12-31

Elnät (MWh)

Elhandel (MWh)

Renhållning

2010-12-31

2011-12-31

ÅRSREDOVISNING 2011

Fjärrvärme

Eksjö Energi AB

VA

Elnät

Elhandel

Bredband

2011-12-31

3


VD-ORDET

ÅRET 2011 var ett mer normalt år än de två föregående. I varje fall om man ser till väderleken. Ser man till vad som hänt under året så finns det väl knappast några normala år. Inför varje år planerar vi saker som vi ska utföra och sedan gör vi för det mesta också det vi planerat. Men inför varje år så händer också oförutsedda saker. Dessa kan man naturligtvis inte planera för utan bara lösa när de kommer. Till viss del kan man förbereda sig för oförutsedda händelser men i de flesta fall får man förlita sig på att ens kunskap, vilja och fiffighet löser vad som än kan hända i framtiden.

Kunskap, vilja och fiffighet

Oväntade händelser Inom Eksjö Energi hände också oväntade saker. Den första april började huvudmatarledningen till fjärrvärmenätet att läcka. Som vanligt så skedde olyckan alltid en fredag eftermiddag och på värsta tänkbara ställe vid kraftvärmeverket. Nu var det inte väldigt kallt just vid tillfället men det är aldrig muntert att tvingas stänga av fjärrvärmeleveranserna till en hel stad. Desto muntrare är det att konstatera den kompakta uppslutning och fokusering kring att få tillbaka leveranserna igen. Både av oss på Eksjö Energi men även av våra leverantörer. Då känner man som ansvarig otroligt stor stolthet över alla medarbetare.

Lägre än förväntat Mårten Hermansson, VD

4

I år hade vi planerat för ett resultat på 8.7 Mkr för Eksjö Energi och 2.6 Mkr för Elnät samt 1.0 Mkr för Eksjö Energi ELIT, alltså ett totalt resultat på 12.3 Mkr. Nu i dagarna så har vi sammanställt alla siffror och fått fram att siffrorna mer pekar på att vi hamnar på ett resultat efter finansiella poster på -1.3 Mkr. Det är givetvis inte tillfredställande när ett resultat skiljer sig så pass mycket från det planerade, speciellt om det är lägre än förväntat. Nu kom inte resultatet för året som en total nyhet för oss eftersom orsaken till det dåliga resultatet uppkom redan i kvartal ett. Fjärrvärmeproduktionen är vår största källa till intäkter men också vår största utgiftspost. Går första kvartalet dåligt för fjärrvärmeproduktionen finns det sällan marginal att hämta hem resultatet under resterande del av året.

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB


Resultat (kkr) 10 000

Förbättringar i fokus Anledningarna till resultattappet kan i stora drag spåras till att avfallspannan inte levererar det resultat som är nödvändigt för att skapa en stabil grund för långsiktigtig konkurrenskraftigt pris på fjärrvärmeleveranserna till kommunens invånare. Vi har stort fokus på förbättringar i effektivitet och drift av fjärvärmeleveranserna och jag ser med stor tillförsikt fram emot att vi lyfter oss till bra resultat igen.

7 500 5 000 2 500 0 2 500

Energifrågor och infrastruktur

5 000

Året 2011 präglas mycket av den finansiella oro som finns i världen. Som energibolag är vi mindre konjunkturkänsliga än många andra branscher fastän vi naturligtvis påverkas av det allmänna konjunkturläget. Man kan bara hoppas att de som har möjlighet att lösa problemen med de finansiella systemen lyckas med det. Vi koncentrerar oss på energifrågor och infrastruktur här i Eksjö kommun.

200 000

Tillförsikt framåt

150 000

Det kommer emellanåt tuffa år som ska klaras av, detta var ett sådant. Vi har idéer om förbättringar som ska göras och vi har rätt personal för att genomföra det vi har satt som målsättningar. Så jag ser med tillförsikt framåt för att vi ska bygga det energibolag som vi vill ha, vilket skapar ett stort värde för våra kunder.

2007

2008

2009

Eksjö Energi AB Eksjö Energi ELIT AB

2010

2011

Eksjö Elnät AB

Omsättning (kkr)

100 000

50 000

0

2007

2008

2009

Eksjö Energi AB Eksjö Energi ELIT AB

2010

2011

Eksjö Elnät AB

Soliditet (%) 30,0

Mårten Hermansson, VD 22,5

15,0

7,5

0

2007

2008

2009

Eksjö Energi AB Eksjö Energi ELIT AB

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB

2010

2011

Eksjö Elnät AB

5


Styrelsen och verkställande direktören för Eksjö Energi AB, 556003-3950 får härmed avge årsredovisning för år 2011.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Eksjö Energis värmeverk

Eksjö Energi bedriver fjärrvärmeverksamhet i Eksjö stad, Mariannelunds och Ingatorps samhälle. Vi har under 2011 haft ett lärorikt år där vi ställts inför tuffa utmaningar som krävt extraordinära lösningar. Vi har gjort stora investeringar som innebär att vi kan få ett bättre utnyttjande och dito uttag ur pannan och samtidigt reducera vissa driftskostnader. Under 2011 har vi varit 17 personer som arbetar med att se till att Eksjö kommuns fjärrvärme­ kunder har ett varmt och skönt inomhusklimat och har varmt vatten i sina kranar. Och för detta arbetar vi dygnet runt under årets alla dagar! Vi har lagt stora resurser för att öka pannans effektivitet. Vi byggde om rökgasreningen till avfallspannan under revisionen för att få mindre tryckfall och just öka effektiviteten. Under året har vi även upphandlat en rökgaskondensering till avfallspannan som kommer att vara i drift efter sommaren 2012 – en investering på 30 miljoner kronor. Den renar rökgasen effektivare och ger en bättre energiutvinning ur rökgasen. Detta innebär också att våra utsläpp minskar. För att öka effektivitet och säkerhet i våra leveranser, har vi installerat en ny pump som distribuerar värmen från ackumulatortanken. Vi har även gjort förändringar för att hålla avfallspannan ren genom att öka intervallerna av sprängsotning. Nu sprängsotar vi var femte vecka vilket ökar tillgängligheten på pannans drifttimmar. Vi undviker driftstopp eller driftbegränsningar och kan istället alltid gå på full effekt. På centralerna i de östra kommundelarna har vi inte behövt göra så stora förändringar då vi redan idag har god tillgänglighet och en stabil drift. Vi väntar dock fortfarande på att den nya pannan i Mariannelund ska bli helt klar. Trots det har vi redan en bra stabil drift. Årets onormalt milda väder har fått konsekvenser.

6

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB


Turbin

14 438

TOTAL EKSJÖ

136 904

10,5 TOTAL EKSJÖ 100,0

15 312 136 904 157 494

100,0

9,7 100,0

157 494

100,0

17 000

86,6

2 626

13,4

19 626

100 0

3 890

96,3

150

0,7

Mariannelund

Mariannelund Flis

17 597

Olja

287

TOTAL Mariannelund 17 884 Ingatorp Flis

3 385

Olja

105 2011

BränsleIngatorp TOTAL

3 490

Flis

17 597 98,4 17 000 287 1,6 2 626 TOTAL Mariannelund 17 884 100,0 19 626 Ingatorp

98,4

Olja

1,6

Flis

97,0

3 385

97,0

Olja

105

3,0 TOTAL Ingatorp 100,0

3 490

Bränsle

MWh 2011

Eksjö

3 890

13,4 100 0 96,3

3,0

150

2010 2011 0,7 100,0

4 040

%

86,6

100,0

MWh 2011

MWh %

Eksjö

Eksjö

MWh %

%

MWh %

Flis

29 983

21,9

42 084

26,7

Avfall

89 648

65,5

95 297

60,6

Olja

835

0,6

952

0,6

Hetvatten

2 000

1,5

3 849

2,4

Turbin

14 438

10,5

15 312

9,7

TOTAL EKSJÖ

136 904

100,0

157 494

100,0

2010

100 0 %

MWh 2011

Mariannelund

29 983 26,7

21,9

42 084

26,7 Flis

17 597

98,4

17 000

86,6

65,5

Avfall 95 297

89 648 60,6

65,5

95 297

60,6 Olja

287

1,6

2 626

13,4

Olja

835

0,6

Olja 952

835 0,6

0,6

952

0,6 TOTAL Mariannelund 17 884

100,0

19 626

100 0

Hetvatten

2 000

1,5

Hetvatten 3 849

22,4 000

1,5

3 849

2,4

Turbin

14 438

10,5

Turbin 15 312

14 9,7438

10,5

15 312

9,7

TOTAL EKSJÖ

136 904

100,0

TOTAL EKSJÖ 157 494

136 904 100,0

100,0

157 494

100,0

Flis

29 983

89 648 2011 Bränsle i Eksjö

Avfall

Flis 42 084 Bränsle i Eksjö 2011

4 040

100 0

2010

2011 Bränsle

21,9

Ingatorp Flis

3 385

97,0

3 890

96,3

Olja

105

3,0

150

0,7

TOTAL Ingatorp

3 490

100,0

4 040

Hetvatten

Turbin

Flis

17 597

98,4

Flis 17 000

17 597 86,6

98,4

17 000

86,6

Olja

287

1,6

Olja 2 626

287 13,4

1,6

2 626

13,4

100,0

TOTAL 884 19 626Mariannelund 17 100 0

100,0

19 626

100 0

396,3 385

97,0

3 890

96,3

105 0,7

3,0

150

0,7

3 490100 0

100,0

4 040

TOTAL Mariannelund 17 884 Ingatorp Flis Olja

3 385

Bränsle

Ingatorp

2011

105

TOTAL Ingatorp Eksjö

100 0

Mariannelund

Mariannelund

3 490

2010

Flis 3 890

97,0 3,0

MWh 2011 100,0

%

Olja 150

MWh %

TOTAL 4 040 Ingatorp

Flis

29 983

21,9

42 084

26,7

Avfall

89 648

65,5

95 297

60,6

Olja

835

0,6

952

1,5

3 849

Turbin

14 438

10,5

15 312

9,7

TOTAL EKSJÖ

136 904

100,0

157 494

100,0

Bränsle i Eksjö 2011 Hetvatten 2 000

Produktion

Bränsle i Eksjö 2011

100 0

0,6 Bränsle i Eksjö 2011 2,4

Mariannelund Flis

17 597

98,4

17 000

86,6

Olja

287

1,6

2 626

13,4

100,0

19 626

100 0

Flis Avfall Olja

3 385Flis Olja 105

97,0Avfall Hetvatten 3,0

3 890 Olja 96,3 Hetvatten Turbin 150 0,7

TOTAL Ingatorp

3 490

100,0

4 040

TOTAL Mariannelund 17 884 Ingatorp

Flis

Eksjö 2011

Turbin

EksjöAvfall 2010

Flis

100 0

Totalt 136 904 MWh Bränsle i Eksjö 2010 Bränsle 2010 Bränslei i Eksjö Eksjö 2011

Flis

Avfall

Olja

Bränsle i Eksjö 2010

HetvattenFlis

Avfall Turbin

Avfall

Olja

% 21,9 65,5 0,6 1,5 10,5

Olja

Hetvatten

Flis Bränsle i Eksjö 2010 Avfall Olja Hetvatten Turbin

Bränsle i Eksjö 2010

Flis

Hetvatten

Turbin

% Flis 26,7 Avfall 60,6 Olja 0,6 Hetvatten 2,4 Turbin 9,7

Turbin

Flis

Flis Avfall Avfall Olja 2011 Hetvatten Mariannelund

Olja Hetvatten Turbin

Avfall

Olja

HetvattenFlis

Avfall

Olja

Avfall Turbin

Hetvatten

Turbin

Bränsle i Mariannelund 2011

Bränsle i Ingatorp 2011

Olja

Flis

Flis

Olja

Olja

% Bränsle i Ingatorp 2010 Flis 86,6 Olja 13,4

Flis Olja

Olja

Flis

Olja

Bränsle i Ingatorp 2011

Olja

Bränsle i Ingatorp 2010 Flis 2010 Ingatorp

Totalt 3Flis490 MWh

Bränsle i Ingatorp 2011 i Ingatorp 2010 Bränsle

Olja Olja

Flis

Olja

Bränsle i Ingatorp 2010

Olja

Bränsle i Ingatorp 2010

Flis Olja

Flis

Flis

Bränsle i Mariannelund 2010

Flis

Flis

Olja

Bränsle i Mariannelund 2010

Turbin

Bränsle i Ingatorp 2010

Flis

Olja

Turbin

Mariannelund 2010

% Flis 98,4 Olja Bränsle i Mariannelund 1,6 2010

Bränsle i Ingatorp 2011

Flis

Hetvatten

Bränsle i Ingatorp 2011

Totalt 3 490 MWh Bränsle i Ingatorp 2011 Flis

Hetvatten

Bränsle i Mariannelund 2010 Bränsle i Mariannelund 2010

Olja

Flis Olja

Flis

Flis Ingatorp 2011

Turbin

Bränsle i Mariannelund 2011 Bränsle i Mariannelund 2010

Bränsle i Mariannelund 2011

Flis

Olja

Totalt 19 626 MWh

Totalt 17 884 MWh Bränsle i Mariannelund 2011 Bränsle i Mariannelund 2011 Flis

Avfall

Bränsle i Mariannelund 2011

Bränsle i Eksjö 2010

Flis

Olja

Totalt 157 494 MWh

Olja

Olja

ÅRSREDOVISNING 2011

Flis Olja

% 97,0 Olja 3,0Flis

Flis

Flis

Flis

Flis Olja

Olja

Olja

Flis

Olja

Flis Olja

% 99,3 0,7

Olja

Olja

Eksjö Energi AB

7


Fjärrvärmedistribution

VA-verksamheten

Under 2011 har vi varit 4 medarbetare inom fjärrvärmedistribution.

VA-avdelningen handhar den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom Eksjö kommun.

Det har varit ett år där vi haft ovanligt många och stora läckor på vårt distributionsnät inne i Eksjö. 1 april hade vi ett avbrott på vår huvudmatning, som nog enskilt är den största skadan vi haft på många år.

Anläggningen omfattar vattenverk, reservoarer, avloppsreningsverk, pumpstationer samt ledningsnät. Inom ramen för vår verksamhet har vi även ett eget laboratorium. Ansluten folkmängd uppgår till ca 15 000 personer eller 22 000 personekvivalenter. VA-verket är skyldigt att följa fastställda kvalitetsnormer och anvisningar för leverens av renvatten samt utsläppskontroll i recipienterna. Vi är 12 personer som arbetar med vatten och avlopp varav en person är nyanställd i år. Inom VA-verksamheter sköter egenanställd personal all drift. I vår verksamhet styr Livsmedelsverkets normer vilka föreskriver att all personal måste ha diplomutbildning.

Vår satsning på utbyggnad av fjärrvärme i Mariannelund har fortsatt enligt plan. Vi har i år anslutit 24 fastigheter. Totalt i Eksjö, Ingatorp och Mariannelund har vi under 2011 anslutit 56 kunder (varav 2 i Ingatorp). Under hösten gick vi ut med ett erbjudande till våra servicekunder om att byta ut sin gamla villacentral. Detta slog väldigt väl ut och ca 80 växlarbyten är bokade. Detta innebär att vi även kan börja se effekt i sänkt returvattentemperatur som följd av moderniseringen Vi har under året börjat arbeta med nätberäkningsprogrammet Netsims. Det är ett efterlängtat hjälpmedel i vår jakt att optimera fjärrvärmedistributionen i våra nät. Kundunderlag och försäljning fjärrvärme Antal kunder Försäljning MWh

2011-12-31

2010-12-31

1 678

1 590

114 643

137 117

Miljö- och renhållning

Vi arbetar med RagnSells som renhållningsentreprenör och tyvärr har de under året haft stora problem med att hålla den service vi förväntar oss. Avslutningsarbetena vid Gyesjöns avfallsdeponi fortgår enligt plan. Vi har fått godkänt av länsstyrelsen att använda reningsverksslam som vegetationsskikt, vilket väsentligt ökar möjligheterna att forcera avslutningen. Under det gångna året har vi även tagit fram en Risk Och Sårbarhets Analys (ROSA) för företaget. Kundunderlag renhållning Antal kunder

2011-12-31

2010-12-31

5 810

5 730

Utbyggnad

När staden växer, växer även VA-nätet. Under året har vi därför haft en VA-utbyggnad till Långanäs-Talludden, Etapp 1 och 2 samt till det nya villaområdet i Prästhagen. I samband med företagsetablering i KV Pumpen vid Aborraviken, har dragits fram VA, samt flyttat befintliga ledningar. Eksjö Kommun står för VA-utbyggnaden till Klinten där vi istället är delaktiga för kontroll av utbyggnadsarbetet. Dessutom planerar och utreder vi nya, och eventuellt nya verksamhetsområden: Efter ett kommunfullmäktigebeslut har vi i samråd med Eksjö Kommun utrett möjligheterna för att lösa vatten och avloppsfrågan genom att upprätta ett kommunalt verksamhetsområde till Mycklaflon. Vi medverkar även i Eksjö kommuns Vatten- och avloppsutredning avseende Södra Vixen, Kråkshult, Mellby, Börsebo, Älghultasjön, Klackasjön och Havravikssjön för att utvärdera om dessa områden kan tas upp för nya verksamhetsområden. Utredningen är en del av kommunens förslag till Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och där utredningen ska visa vilka områden runt vilka sjöar som anses lämpliga för ny eller kompletterande bebyggelse i syfte att stärka landsbygden och därmed kommunens attraktivitet. Tillsammans med Eksjö kommun har vi under året även tagit fram en vatten- och avloppsplan och vatten- och avloppspolicy. Vi har också arbetat fram förslag till vattenskyddsområden

8

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB


Eksjö, Mariannelund, Höreda och Värne och som nu ligger hos Länsstyrelsen för beslut. Strategisk modernisering

Ständigt pågår arbetet med att skydda oss mot yttre hot och sabotage. Vi kallar det för skalskydd av vattenverken. Exempel på detta är avancerade låssystem och inhägnader. Under 2011 fokuserades insatserna på vattenverket i Hjältevad. I Bruzaholm har vi under året åtgärdat problemet med att ledningarna saknat tryck genom byte av tryckstegringsanläggning Hammarhöjden. För att eliminera risken för bakteriespridning i våra system har vi installerat, för ändamålet nödvändigt UV-ljus på vattenverken i Hult, Hjältevad och Mariannelund. Dessutom har vi under året deltagit i Länsstyrelsens klimatanpassningsprojekt avseende vatten- och avlopp. Kundunderlag VA Antal kunder Försäljning kbm

2011-12-31

2010-12-31

4 286

4 224

989 344

988 288

Gatuavdelningen

Vi sköter drift och underhåll av kommunens gator, vägar och gatubelysning. Arbetet utförs på uppdrag av väghållaren, Eksjö kommun. På gatuavdelningen har vi under året anställt en ny medarbetare. Han heter Richard Palmgren och arbetar som gatuingenjör med ansvar för drift och underhåll som primär arbetsuppgift. Numera är således två personer anställda inom gatuverksamheten. I vårt uppdrag ingår även att handla upp och genomföra investeringsprojekt kopplade till gatunätet. Drift- och underhållsarbete genomförs av extern, upphandlad entreprenör. Under 2011 har detta varit Gilbert Gustafssons Entreprenad AB i Eksjö.

Vi förvaltar ca 12 mil gator och 5 mil gång- och cykel­ vägar, sammanlagt 996 000 m2. Det optimala vägkapitalet, 90% av nyvärdet, med avseende på beläggningar är 235 000 000 kronor. Vårt aktuella vägkapital är 212 000 000 kronor vilket innebär en differens på 23 000 000 kronor. Vi utför för närvarande förnyelsebeläggningar för ca 2 000 000 kronor/år vilket innebär att vägkapitalet sjunker år för år – se den röda stapeln i diagrammet nedan. Strategisk modernisering

Under året har vi planerat och genomfört följande projekt: • tillgänglighetsanpassning av ett antal busshållplatser inom ramen för Enkelt Avhjälpta Hinder • omgestaltning av tre rondeller på väg 40, vid Lyckan, Stationen och Kaffekullen • gång- och cykelväg utefter Albert Engströms väg i Hult genom breddning av den östra gångbanan, på delen mellan Kolarvägen och Johannes väg • ombyggnad av Tallvägens och Stocksnäsvägens anslutningar mot Västanågatan • två nya busshållplatser på Regementsgatan • renovering av stenvalvbro över Eksjöån, vid Norrström • ny träbro, som ersättning för raserad, vid Koporten • renovering av befintlig träbro vid Hyttens kvarn • förstärkning av gatubelysning vid tre stycken övergångsställen Nyproduktion

När staden växer återspeglas det i vår verksamhet. Under året har vi därför utfört: • markarbeten i anslutning till Olsbergs Arena. • infrastruktur inom kv. Prästhagen • ny gång- och cykelväg vid kv. Pumpen

Vägkapitalutvecklingen – Konsekvensanalys 235

Ekonomiplan Budget 2 milj Budget 3 milj Budget 4 milj Budget 5 milj

230 225 220 215 210 205 200 195 Start 2011

2012

2013 2014

2015

2016 2017

2018 2019 2020


Koncernmellanhavande

Eksjö Elnät AB har ersatt moderbolaget med 1 600 (1 600) kkr för administration och service.

Disposition av bolagets vinst Belopp i kkr

Ränta på långfristigt lån med 707 (649) kkr.

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Eksjö Energi ELIT AB har ersatt moderbolaget med 750 (750) kkr för administration och service. Ränta på långfristigt lån med 227 (250) kkr. Moderbolaget har ersatt Eksjö Elnät AB med 1 535 (1 588) kkr för nättjänster och Eksjö Energi ELIT AB med 217 (223) kkr för provision av el och bredbandsintäkter. Årets konstaterade kundförluster i moderbolaget uppgår till 150 (62) kkr. Investeringar

Årets investeringar för Eksjö Energi ELIT AB 4 474 (4 242) kkr avser utbyggnad av bredbandsnätet. Årets investeringar för Eksjö Elnät AB är 3 298 (3 570) kkr. Av årets investeringar avser största delen nätstationsbyggnader. Årets investeringar för moderbolaget har uppgått till 28 610 (9 394) kkr. Dessa har fördelats på följande sätt:

Balanserat resultat Årets resultat med hänsyn till lämnade koncernbidrag Summa Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel behandlas enligt följande: i ny räkning balanseras Summa

1 401 545 –405 1 401 140

1 401 140 1 401 140

Moderbolaget har erhållit 1 220 tkr i koncernbidrag från Elnät AB Moderbolaget har erhållit 1 835 tkr i koncernbidrag från ELIT AB Koncernens fria egna kapital uppgår till 2 110 kkr Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning för verksamhetsårets 2011-12-31, bolagets och koncernens finansiering och kapitalanvändning under verksamhetsåret, hänvisas till följande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys jämte till dessa hörande noter.

Investeringar (kkr) Fjärrvärmeanläggningar Miljö- och Renhållning Vatten- och avloppsverk VA Långanäs-Talludden Inventarier, verktyg och fordon Byggnader Summa Eksjö Energi AB

2010

10

2011 0

3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000 21 000 24 000 27 000 30 000

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB


Nyckeltal kkr Eksjö Energi AB Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning

2011

2010

2009

2008

2007

148 498

165 344

147 430

149 091

141 994

-4 308

9 629

3 644

-2 681

2 800

482 864

492 566

485 814

500 134

489 661

%

%

%

%

%

9,3

9,5

7,4

5,9

6,6

Soliditet

2,7

5,3

4,0

3,8

3,9

Avkastning på eget kapital

Avkastning på totalt kapital

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Eksjö Elnät AB

2011

2010

2009

2008

2007

22 328

22 593

22 054

21 190

21 096

1 219

2 101

2 220

3 979

2 755

34 479

34 058

32 524

34 175

32 680

%

%

%

%

%

26,8

27,1

28,3

26,9

27,8

Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet Avkastning på totalt kapital

5,6

8,1

8,8

13,3

10,1

Avkastning på eget kapital

13,2

16,9

17,7

31,1

21,85

Eksjö Energi ELIT AB Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet

2011

2010

2009

2008

2007

13 197

13 125

12 822

12 484

10 897

1 798

3 404

2 249

2 368

2 442

32 873

40 382

36 939

36 193

28 976

%

%

%

%

%

17,9

14,7

11,1

7,1

3,5

Avkastning på totalt kapital

6,2

9,0

6,6

7,1

8,7

Avkastning på eget kapital

30,6

11,0

3,0

6,8

175

Flerårsöversikt moderbolaget (kkr)

Soliditet Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital

Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning Rörelseresultat + finansiella intäkter i förhållande till balansomslutning Nettoresultat i förhållande till eget justerat kapital

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB

11


Det är vi som svarar när du ringer till oss på Eksjö Energi 12

Christina Martinsson Elisabet Persson Annelie ÅRSREDOVISNING 2011 WidénEksjö Energi AB Eva Thydén


Koncern 2010

Not

2011

1

167 000 264 11 206 178 470

181 725 129 14 666 196 520

Rörelsens kostnader Nätförluster Transiteringsavgifter Rävaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2 Personalkostnader 3 Avskrivningar 7, 8,9, 10, 11,12,13 Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader

-1 373 -9 232 -31 332 -53 881 -31 314 -31 828 -4 244 -163 204

-1 152 -7 714 -38 518 -56 527 -30 739 -30 467

Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Erhållna bidrag Summa rörelseintäkter

Rörelseresultat Resultat från finansIella poster Ränteintäkter interna Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner/anläggningsreserv Resultat före skatt Årets skatt

4 5 6

7

ÅRETS RESULTAT

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB

Moderbolag 2011 2010

134 904 2 388 11 206 148 498

150 558 121 14 666 165 345

-38 518 -48 818 -27 575 -25 434

-165 117

-31 332 -47 865 -28 359 -25 378 -4 244 -137 178

-140 345

15 266

31 403

11 320

25 000

635 -17 192 -1 291

934 436 -16 705 15 134

899 627 -17 189 -4 308

429 -16 699 9 629

-1 291 305

15 134 -4 016

2 986 -1 322 324

-15 100 -5 471 1 414

-986

11 118

-998

-4 057

RESULTATRÄKNING

1 januari–31 december Belopp i kkr

13


BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 1 januari–31 december Beloppi kkr

Not

Koncern 2011 2010

Moderbolag 2011 2010

8 7 8 9 10 11

3 744 56 503 265 147 486 75 620 28 618

9 714 58 689 266 146 545 73 888 28 026

3 744 56 503 265 147 486 75 620 0

12 13

18 853 1 523 450 494

18 340 961 456 309

0 1 291 402 791

946 409 928

1 129 1 129

2 350 374 2 724

4 142 24 067 1 129 29 338

4 142 24 507 374 29 023

451 623

459 033

432 129

438 951

8 971 8 971

6 617 6 617

8 888 8 888

6 450 6 450

50 205 0 760 1 197 5 389 57 551

62 360 768 8 7 202 70 338

33 280 2 124 457 997 4 775 41 633

36 436 3 207 466 8 6 839 46 956

1 512

510

214

199

Summa omsättningstillgångar

68 034

77 465

50 735

53 605

SUMMA TILLGÄNGAR

519 657

536 498

482 864

492 556

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Pågående arbete nyanläggning Byggnader och mark Fjänvärmeanläggningar Avfallsbehandlingsanläggningar Vatten- och avloppsanläggningar Ledningsnät och andra tekniska anläggningar Central utrustning - Datakommunikation Verktyg och maskiner Summa materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdespappersinnehav Summa finansiella tillgångar

14 15 16

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter m.m Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank

14

18

19

ÅRSREDOVISNING 2011

9 714 58 689 266 146 545 73 888

Eksjö Energi AB


1 januari–31 december Belopp i kkr

Not

2011

Koncern 2010

Moderbolag 2011 2010

Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital antal aktier 70 000 Bundna reserver Summa bundet eget kapital

20 7 000 46 528 53 528

7 000 48 729 55 729

7 000 790 7 790

7 000 790 7 790

Fritt eget kapital Balanserad vinst Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Ärets resultat Summa fritt eget kapital

4 348 -1 700 448 -986 2 110

-10 704 2 350 -619 11 118 2 145

1 402 1 355 -356 -998 1 403

1 486 5 390 -1 418 -4 057 1 401

Summa eget kapital

55 638

57 874

9 193

9 191

48 142

51 128

236

178

236

178

Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättning för uppskjuten skatt Summa avsättningar

21

22

236 16 312 16 548

178 17 097 17 275

23

1 700 353 697 355 397

356 813 356 813

1 700 353 697 355 397

356 813 356 813

22 319 29 165 22 164 18 426 92 074

32 568 35 650 25 336 10 982 104 536

22 319 13 444 18 415 15 718 69 896

32 568 16 517 17 842 8 319 75 246

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

519 657

536 498

482 864

492 556

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Företagshypotek Ansvarsförbindelser

9 000 inga

9 000 inga

9 000 inga

9 000 inga

Långfristiga skulder Skuld till moderbolag Stadshus AB Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (35 milj) Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

ÅRSREDOVISNING 2011

24

Eksjö Energi AB

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL

15


KASSAFLÖDESANALYS

1 januari–31 december Belopp i kkr

Moderbolag 2011 2010

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Utrangering Betald skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

-1 291 31 828 4 394 8 0

15 134 30 467 0 -4 -129

-4 308 25 378 4 394 9 0

9 628 25 434 0 -4 -128

Kassafiöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

34 939

45 468

25 473

34 930

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av varulager Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder

-2 354 12 810 -12 462

-553 -10 956 4 148

-2 438 3 437 -5 337

-678 -10 590 5 371

Kassaflöde från den löpande verksamheten

32 933

38 107

21 135

29 033

Investeringsverksamheten Pågående arbete Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella fordringar

5 971 -36 381 -755 0

-9 714 -17 208 -358 350

5 971 -28 610 -755 0

-9 714 -9 395 -358 -1 446

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-31 165

-26 930

-23 394

-20 913

-3 116 0 2 350

-13 517 2 350 0

-3 116 0 5 390

-13 517 5 390 0

-766

-11 167

2 274

-8 127

1 002 510 1 512

10 500 510

15 199 214

-7 206 199

Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16

Koncern 2011 2010

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB


Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Finansiella anläggningstillgångar

Tillämpade redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet, skrivs tillgången ner till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Eksjö Energi AB Värmeverk Fjärrvärmeledningar Abonnentcentraler Utrustning i panncentraler Maskiner med högre slitage Värmemätare Pannor Vatten- och reningsverk Vattenverk Avloppsreningsverk Pumpstationer Maskiner laboratorium Verktyg o maskiner Elnät AB Elanläggningar Elit AB Bredband Datorutrustning Avfallsverk: Maskineri med högre slitage Maskineri med lägre slitage Miljö-återvinningsstationer Övrigt. Kontorsinventarier Datorutrustning Byggnader Skärmtak

år 30 20 15 10 10 20 25 25 25 10 10 18–25 3–10 3–5 10 20 10 5 5 30 5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skatte­ mässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår två dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet fastställs som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommer efter förvärvet. Redovisningsrådets rekommendation nr 1 har följts vid upprättandet av koncernredovisningen. Härvid har obeskattade reserver uppdelats i 26,3 % uppskjuten skattskuld och 73,7 % eget kapital. Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först in- först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Intäkterna för utbyggnaden av vatten-avloppsledningar till Talludden-Långanäs intäktsförs under anläggningens nyttjandeperiod (25 år). Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.


NOTER

Not 1 Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren kkr Fjärrvärmeavdelning intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat

2011-12-31

2010-12-31

90 679 -83 347 - 10 137 12 225 -17 030 -7 602

104 867 -85 247 -8 745 10 000 -16 211 4 664

Vatten- och Avloppsavdelningen intäkter Anslutningsavgifter Långanäs-Talludden Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat

27 485 198 -20 114 -4 301 377 -2 013 1 632

27 211 -19 310 -4 052 399 -1 805  2 443

Miljö- och Renhållningsavdelningen intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat

16 129 -12 802 -148 748 -2 268 1 659

15 966 -13 285 -58 720 -2 395 948

Gatuavdelningen intäkter Kommunalt driftbidrag Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat

187 11 206 -10 570 182  -1 002 3

76 14 665 -12 534 217 -851 1 573

Adm-Kundtjänst intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Beräknat resultat

2 613 -10 351 -1 043 8 781 0

2 558 -9 967 -2 516 9 925 0

22 328 -20 406 -703 1 219

22 593 -19 837 -655 2 101

13 197 -11 173 -226 1 798

13 125 -9 478 -243 3 404

Eksjö Elnät AB intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Beräknat resultat Eksjö Energi ELIT AB intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Beräknat resultat

I moderbolagets övriga nettoomsättning ingår serviceersättning från Elnät AB med 1 600 kkr och från ELIT AB med 750 kkr.

18

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB


Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Revisionsarvode Övriga uppdrag Lekmannarevisor Summa

Koncernen Moderbolag 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 Deloitte AB PWC Deloitte AB PWC 192 114 192 114 50 50 6 6 198 164 198 164

Kostnad för revision ingår i den serviceersättning som utbetalas till moderbolaget. Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor Totalt

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31 41 40 9 9 50 49

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderbolag Styrelse och VD Övriga anställda Summa

Moderbolag 2011-12-31 2010-12-31 4 3 2 2 6 5 2011-12-31 1 240 18 283 19 523

2010-12-31 1 182 18 053 19 235

546 7 688 1 820

542 7 389 1 644

Dotterbolag Elnät AB Övriga anställda Summa

425 425

399 399

Sociala kostnader övriga anställda (varav pensionskostnader)

188 51

187 54

1 690 1 690

1 783 1 783

618 193

781 177

21 600 9 040

21 414 8 896

Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda (varav pensionskostnader)

Dotterbolag ELIT AB Övriga anställda Summa Sociala kostnader övriga anställda (varav pensionskostnader) Koncernen Löner och andra ersättningar Sociala kostnader

Av moderbolagets pensionskostnader avser 141 (fg år 183) kkr gruppen styrelse och VD. Motsvarande belopp gäller även för koncernen. I ersättning till styrelsen och VD ingår del av lön till vVD med 113 kkr. Dotterbolagets kostnader för styrelsen och VD ingår i den serviceavgift som betalas till moderbolaget Vid uppsägning av VD från företagets sida utgår 1 års löner.

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB

19


Könsfördelning i styrelse och företagsledning Andel kvinnor i Styrelsen Andel kvinnor i Företagsledning

2011-12-31 14,3 % 12,5 %

2010-12-31 14,3 % 12,5 %

Personalens sjukfrånvaro   Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid   Långtidssjukfrånvaro   Sjukfrånvaro för män   Sjukfrånvaro för kvinnor   Anställda -29 år   Anställda 30-49 år   Anställda 50 år-

2011-12-31 0,6 % -% 0,5 % 1,2 % 0,1 % 1,3 % 0,3 %

2010-12-31 0,8 % -% 0,8 % -% 0,3 % 2,3 % 3,4 %

Not 4 Reslutat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Moderbolag Ränteintäkter koncernbolag Summa

2011-12-31

2010-12-31

934 934

899 899

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Summa

2011-12-31

2010-12-31

635 635

436 436

627 627

429 429

2011-12-31

2010-12-31

17 192 17 192

16 705 16 705

17 189 17 189

16 699 16 699

Moderbolag Ränteintäkter, övriga Summa Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader, övriga Summa Moderbolag Räntekostnader, övriga Summa

20

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB


Not 7 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden:   Vid årets början   Nyanskaffningar   Avyttring försäljning Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   Vid årets början   Årets avskrivningar enligt plan   Avyttring försäljning Redovisat värde vid årets slut Not 8 Fjärrvärmeanläggningar – Pågående arbete nyanläggning Pågående Rökgaskondensering Fjärrvärmeanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden:   Vid årets början   Nyanskaffningar   Avyttring/utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   Vid årets början   Årets avskrivningar enligt plan   Avyttring utrangering Redovisat värde vid årets slut Not 9 Miljö- och Renhållning Ackumulerade anskaffningsvärden:   Vid årets början   Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   Vid årets början   Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 10 Vatten- och Avloppsledningsanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden:   Vid årets början   Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   Vid årets början   Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut

ÅRSREDOVISNING 2011

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31 78 995 552 -236 79 311

78 984 11

-20 306 -2 586 +86 -22 809 56 502

-17 729 - 2 577

78 995

-20 306 58 689

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31 3 744 -

424 366 21 594 -6 025 439 935

424 366 7 207

-158 220 -18 349 +1 781 -174 788 265 147

-158 220 -18 612

424 366

-158 220 266 146

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31

Moderbolag 2011-12-31 2010-12-31 78 995 552 -236 79 311

78 984 11

-20 306 -2 586 +83 -22 809 56 502

-17 729 -2 577

78 995

- 20 306 58 689

Moderbolag 2011-12-31 2010-12-31 3 744 -

424 366 21 594 -6 025 439 935 -158 220 -18 349 +1 781 -174 788 265 147

417 159 7 207 424 366 -139 609 -18 612 -158 220 266 146

Moderbolag 2011-12-31 2010-12-31

1 466 1 466

1 465 1 1 466

1 466 1 466

1 465 1 1 466

-921 -59 -980 486

-862 - 59 -921 545

-921 -59 -980 486

-862 -59 -921 545

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31

Moderbolag 2011-12-31 2010-12-31

100 127 5 785 105 912

97 951 2 176 100 127

100 127 5 785 105 912

97 951 2 176 100 127

-26 239 -4 053 -30 292 -75 620

-22 388 -3 851 -26 239 73 888

-26 239 -4 053 -30 292 75 620

-22 388 -3 851 -26 239 73 888

Eksjö Energi AB

21


Not 11 Ledningsnät och andra tekniska Ackumulerade anskaffningsvärden:   Vid årets början   Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   Vid årets början   Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 12 Central utrustning - Datakommunikation

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31 85 898 3 297 89 195

82 333 3 565 85 898

-57 871 -2 706 -60 577 28 618

-55 072 -2 799 -57 871 28 027

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:   Vid årets början   Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   Vid årets början   Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 13 Inventarier och verktyg

28 801 4 474 33 275

  24 559     4 242   28 801

-10 461 -3 737 -14 198 19 077

  - 8 232   - 2 229    -10 461  18 340

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31

Fjärrvärmeanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden:   Vid årets början   Nyanskaffningar   Avyttring utrangering/försäljning Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   Vid årets början   Årets avskrivningar enligt plan   Avyttring utrangering Redovisat värde vid årets slut Not 14 Andelar i koncernbolag

Moderbolaget 2011-12-31 2010-12-31

Moderbolaget 2011-12-31 2010-12-31

Moderbolaget 2011-12-31 2010-12-31

3 761 679 4 440 -2 801

3 809     5 -53 3 761 -2 514

3 351 679 4 030 -2 406

 3 396           - 45   3 351 -2 116

-339 -3 140 -3 140 1 300

   -340 -2 854 +53 -2 801 960

-333 -2 738 -2 738 1 291

    -335  -2 451 +45 -2 406          945

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31

Moderbolaget 2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:   Vid årets början   Inköp Utgående bokfört värde

4 142

4 142

4 142

4 142

Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar i koncernbolag: Dotterbolag org.nr Eksjö Elnät AB 556486-7660 Eksjö Energi ELIT AB 556572-6568,

22

säte Eksjö Eksjö

Kapitalandel 100 % 100 %

ÅRSREDOVISNING 2011

Bokfört värde 4 042 100 4 142

Eksjö Energi AB


Not 15 Fordringar hos koncernbolag

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:   Vid årets början Elnät AB   Överfört tillkortfristig fordran   Fordran Elnät   Koncernbidrag Elnät   Vid årets början ELIT AB   Uppl ränta   ELIT lån   Koncernbidrag ELIT   Koncernbidrag Stadshus AB Utgående bokfört värde

Moderbolaget 2011-12-31 2010-12-31 16 426 -1193 27 1 220 5 731

-

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2 350 2 350

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:   Vid årets början Värmek   Vid årets början Eksjö 2000   förvärv under året Norra Smålands   Energi   Vid årets början Smålands Bredband   Förvärv under året Smålands Bredband   Förvärv under året Smålands   Miljöenergi Utgående bokfört värde

21 1 835 24 067

Moderbolag 2011-12-31 2010-12-31

15 1 308

15   1 308

15 1 308

15   1 308

50 255 500

50 -

50 255 500

50 -

1 129

374

1 129

374

  Specifikation av innehav av aktier och andelar i intressebolag Företag org.nr säte antal Kvotaktier värde Värmek 716419-3323, Stockholm 14 1 Värmek 716419-3323, Stockholm 10 0,1 Eksjö 2000 556457-2658, Eksjö 1 1 Norra Smålands Energi AB 556190-7980, Nässjö 450 0,7 Smålands Miljöenergi AB 556784-2168 Nässjö köpoption vindkraft Smålands Bredband 556827-9631 Sävsjö Jönköpings Län

Not 17 Skatt på årets resultatv Koncernen Skatteeffekt på obesk.reserver Skatteeffekt på koncernbidrag Aktuell skatt

2011-12-31 785 -448 -32

15 519 -1 193  2 100   4 841       50     940 2 350 24 507

Moderbolag

Bokfört värde 14 1 1 308 500 50

2011-12-31

Skatteeffekt på koncernbidrag Aktuell skatt

356 -32

Summa

324

Summa

305

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB

23


Not 18 Varulager Eldningsolja Mariannelund Eldningsolja WRD Eldningsolja Ingatorp Eldningsolja EO1 Flis Eksjö Lager Reservdelar Utgående bokfört värde Not 19 Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter Försäkringar Telia Ragnsells slam Uppl kundfordran Eksjö kommun Anslutningsavgifter fjärrvärme Uppl elcertifikat Skanova Senea supportavtal Övriga poster Vid årets slut Not 20 Förändring av eget kapital Koncernen Vid årets början Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Förskjutning mellan bundet och fritt Uppskjuten skatt Årets resultat Vid årets slut Moderbolag Vid årets början Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Vid årets slut

24

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31 219      326 4 657 3 855 43       18 1 433     597 1 972   846 647   975 8 971   6 617

Moderbolaget 2011-12-31 2010-12-31 219      326 4 657 3 855 43      18 1 433     597 1 972  846 564         808 8 888         6 450

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31 1 893 1 565 24 35      286 -      34 1 419           68 2 377     620 -         1 576 1 000     302      198 66 64 519 544 5 388   7 202

Moderbolaget 2011-12-31 2010-12-31 1 805 1 565 21      30 286       34     1 419 68     2 377 620 1 576 1 000

Aktiekapital 7 000

364 4 774

Bundna reserver 48 729

448  6 839

-2 201

Fritt eget kapital 2 145 -1700 448 2 203

7 000

   46 528

-986 2 110

Aktiekapital 7 000

Reservfond 790

Fritt eget kapital 1 402 3 055 -1 700 -356 -998

7 000

790

1 403

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB


Not 21 Obeskattade reserver Moderbolag Ackumulerade avskrivningar utöver plan: Avsättning obeskattade reserver Upplösning obeskattade reserver Vid årets slut Not 22 Avsättningar Avsättningar för pensioner (avser personal som slutat) Uppskjuten skatt obesk. reserver Vid årets slut

2011-12-31 51 128 -2 986  48 142 Koncernen 2011-12-31 2010-12-31 236 178 15 955 16 191

      17 097       17 275

Not 23 Långfristiga skulder Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Vid årets slut Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader Semesterlöner Sociala avgifter Utgiftsräntor KPA Statens inst. styrelse hyra Förskottsdeb. Reserverat för reservvatten/översväm. Uppl fast, avkastnings och löneskatt Vetab Gilbert Gustafsson Uppl Gatuavdelningen Uppl Bredband Uppl Nättjänster Anslutningsavgifter Talludden-Långanäs Övrigt Vid årets slut

ÅRSREDOVISNING 2011

302 18 426

Eksjö Energi AB

 89 10 982

 51 128

Moderbolaget 2011-12-31 2010-12-31 236 178

236 2011-12-31 15 217 67 585 272 595 355 397

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31 1 224 1 450 1 420     992 5 179  3 774 105 157  2 406 674     688 455     484 107 520 147 317   644 1 044 1 493 5 737

2010-12-31 36 028 15 100

178 2010-12-31 13 517 76 085 267 211 356 813

Moderbolaget 2011-12-31 2010-12-31 1 145 1 375 1 366     920 5 179 3 774 105 157 674 455 107 147 644

   688     428 520     317

5 737 264 15 718

35 8 319

25


DY


LEDNINGSGRUPP Fr.v. Annelie Widén, Jan Holmqvist, Kjell Ljunggren, Mårten Hermansson, Hans-Åke Svensson, Bo Axelsson, Jan-Åke Felix, Berndt-Åke Hallgren, Lena Karlsson

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB

29


STYRELSE Fr.v. Conny Sixtensson (c), styrelseordförande, Jan Lindholm (m) 1:e vice ordf., Johan Starck (s), 2:e vice ordf. Mikael Andreasson (s), ledamot, Magnus Berglund (kd), ledamot, Kent Björk (s) ledamot, Emeli Olaison (c) ledamot, Sven-Olof Eriksson (m) ledamot, Annelie Widén, personalrepresentant, Christoffer Dahlskog personalrepresentant, Mårten Hermansson VD,

30

ÅRSREDOVISNING 2011

Eksjö Energi AB


Vi förser Eksjö kommuns invånare med ljus och värme, bredband, rent vatten och god miljö.

Eksjö Energi AB • Telegatan 8 • 575 80 Eksjö • www.eksjoenergi.se • info@eksjoenergi.se • org.nr. 556005-3950

Årsredovisning 2011 Eksjö Energi AB  
Årsredovisning 2011 Eksjö Energi AB  

Eksjö Energi AB Årsredovisning 2011

Advertisement